Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO Dopravní opatření během výstavby jiná DIO pro SO Oprava silnice III/00316 od silnice II/101 Dobřejovice až k EXITU 8 Druh stavby: liniová Místo stavby Místo stavby: Středočeský kraj Katastrální území: Dobřejovice Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, Praha 4 Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR Zhotovitel stavby Název zhotovitele: Sdružení SOKP 512 Členové sdružení Dálniční stavby Praha, a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 Metrostav, a.s. Koželužská 2246, Praha 8 Skanska DS, a.s. Bohunická 133/50, Brno PSVS, a.s. Dubečská 3238, Praha 10 Zhotovitel dokumentace Sdružení: SOKP 512 RDS Adresa člena sdružení: K Ryšánce 1668/16, Praha 4 IČO: CZ Adresa člena sdružení: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17, Liberec 3 IČO: CZ Hlavní inženýr projektu: Ing. František Jehlík a.i. Projektant: Zpracovatelský útvar Zpracovatel objektu: Zodpovědný projektant objektu: Ateliér Praha, ředitel ateliéru Ing. Zdeňka Heroldová Jaroslav Rak Pavel Znamenáček Autorský dozor Název projektanta: Adresa projektanta: K Ryšánce 1668/16, Praha 4 IČO: CZ Stupeň dokumentace Realizační dokumentace stavby - RDS

2 2. ÚVOD 2.1 Všeobecně V září 2010 byl zprovozněn jihozápadní segment Silničního okruhu kolem Prahy. Z důvodů používání komunikací v okolí této stavby pro stavební dopravu provede zhotovitel stavby opravu povrchu vozovek v rozsahu daném SO 174 Úprava povrchu stávajících komunikací. V rámci této dokumentace je navrženo dopravní opatření pro SO Oprava silnice III/00316 od silnice II/101 Dobřejovice až EXIT 8. Veškeré práce budou prováděny podle platných ČSN, TP, TKP a ZTKP této akce. Před zahájením zemních prací se vytýčí inženýrské sítě, v projektu jsou uvedeny pouze informativně. 2.2 Použité podklady Dokumentace pro územní rozhodnutí Silniční okruh kolem Prahy, stavba 512 D1 Jesenice Vestec z roku 03/2005 a aktualizace z roku 06/2006. Zpracoval Územní rozhodnutí o umístění stavby Silniční okruh kolem Prahy, stavba 512 D1 Jesenice Vestec vydané dne pod č.j. SÚ/3614/5/Kap stavebním úřadem Obecního úřadu Jesenice. Nabytí právní moci dne Dokumentace pro stavební povolení ( listopad 2007) Dokumentace pro výběr zhotovitele ( listopad 2007) Zaměření území (zajišťoval zadavatel ŘSD ČR Závod Praha) Stavební povolení vydané Hlavním městem Praha, Magistrát hlavního města Prahy- odbor dopravy pod č.j. MHMP /2008/DOP-01/Zp-SP ze dne Nabytí práv. moci dne ZÁSADY DIO Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována podle zásad TP 66 ( Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích ) s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 30/2001 Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami. Značky užité pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN , TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a těmto zásadám. Všechny svislé značky k označení pracovních budou provedeny v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravního zařízení. 4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Oprava povrchu vozovky se provádí z důvodů používání této komunikace při realizaci mostu na silnici II/101. Pochůzkou byl stanoven rozsah opravy silnice III.třídy od sil.ii/101 do obce

3 Dobřejovice a dále až k okružní křižovatce u EXITU 8. Celková délka opravy je cca 2368 m, oprava je rozdělena do pěti úseků. Oprava bude probíhat v termínu V úseku A (silnice III/00316, ulice Jesenická) bude oprava probíhat od křižovatky se silnicí II/101 po křižovatky ulic Jesenická x Kaštanová. Délka opravy v úseku A je cca 668 m. Tento úsek bude proveden za úplné uzavírky s vyloučením dopravy. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II/101, III/00311 a ulicích Košumberk a Kaštanová. Autobusy PID nebudou v obou směrech v úseku A zajíždět do stávající zastávky Dobřejovice, Na Návsi, která je umístěná v ul. Na Návsi v blízkosti křižovatky s ul. Košumberk, Čestlická, U Zámku. Provizorní zastávka bude umístěna v blízkosti této křižovatky v ul. Košumberk. Pro jeden směr bude využito stávajícího zálivu, pro druhý budou autobusy zastavovat v jízdním pruhu. V úseku B (ulice Kaštanová) bude oprava začínat na křižovatce ulic Jesenická x Kaštanová a končit na návsi v křižovatce ulic Kaštanová x Košumberk x Čestlická. Délka opravy v úseku B je cca 330 m. Tento úsek bude proveden za úplné uzavírky s vyloučením dopravy. Objízdná trasa bude vedena po ulici Jesenická, silnicích III/00316, II/101, III/00311 a ulici Košumberk. Stejně jako v předchozím úseku nebude v úseku B obousměrně obsluhována stávající zastávka Dobřejovice, Na Návsi, která je umístěná v ul. Na Návsi v blízkosti křižovatky s ul. Košumberk, Čestlická, U Zámku. Autobusy budou využívat provizorní zastávku zřízenou v blízkosti této křižovatky v ul. Košumberk. Pro jeden směr bude využito stávajícího zálivu, pro druhý budou autobusy zastavovat v jízdním pruhu. V úseku C (ul. Čestlická) bude oprava probíhat v ulici Čestlická a navazující silnici III/00311 od konce úseku B až po odbočku na cestu vlevo za křižovatkou k Tescomě. Délka opravy v úseku B je cca 760 m. Tento úsek bude proveden za úplné uzavírky s vyloučením dopravy. Objízdná trasa pro autobusy PID bude vedena po komunikaci podél rybníka a ul. U Parku komunikace podél rybníka je úzká, proto na ni bude vjezd ostatním vozidlům zakázán a doprava bude řízena světelnou signalizací. Objízdná trasa pro ostatní dopravu bude vedena po dálnici D1 mezi EXITy 8 a 10 a dále po silnicích II/101, III/00311 a ulici Košumberk. Stavba v maximálním možném rozsahu umožní dopravní obsluhu objektů napojených na opravovanou komunikaci. V úsecích D a E (III/00311) bude oprava probíhat na silnici III/00311 od konce úseku C až po okružní křižovatku u EXITU 8. Délky úseků jsou úsek D cca 360 m a úsek E cca 250 m. Tyto úseky budou provedeny po polovinách s řízením dopravy světelnou signalizací. Konkrétní návrh dopravního značení, vedení dopravy a rozsahu stavby je patrný z jednotlivých příloh. 5. PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ Zásady dopravních opatření byly předběžně projednány s příslušnými organizacemi (správci komunikací, ROPID, Policie ČR,...). 6. OCHRANNÁ PÁSMA Stavba se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí a komunikací. Přeložky sítí obdobně jako komunikační úpravy budou definovat nová ochranná pásma. 7. NAVAZUJÍCÍ OBJEKTY STAVBY K ÚSEKU Č Úprava povrchu objízdných komunikací

4 8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. Některé základní právní předpisy: Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nařízení vlády č.591/2006sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Závazné předpisy ŘSD ČR: Metodika zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby (leden 2011). Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání). 9. SPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Změny oproti PDPS RDS je v souladu s přijatou nabídkou. Změna soupisu prací, včetně podrobného zdůvodnění změn je v příloze 0 této projektové dokumentace. Technické a kvalitativní podmínky Zvláštní technické a kvalitativní podmínky Podmínky stavebního povolení

5 VOP-S ZOP-S 10. PŘÍLOHY 10.1 Schéma pro práce mimo obec 10.2 Situace DIO pro úsek A 1: Situace DIO pro úsek B 1: Přehledná situace pro DIO pro úsek C - objízdná trasa 1: Situace DIO pro úsek C objížďka BUS 1: Situace DIO pro úsek C objízdná trasa - D1 exit 10 1: Situace DIO pro úsek C objízdná trasa - D1 exit 8 1: Situace DIO pro úsek C objízdná trasa - exit 10 1: Situace DIO pro úsek C objízdná trasa - exit 8 1: Situace DIO pro úseky D a E 1: 7 500

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU 1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU Vzhledem k uspořádání uliční sítě v dotčené oblasti neexistuje jiná možnost, než dopravu z Lidické třídy převést do ulice Boženy Němcové. S ohledem na vysoké dopravní

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE DSP Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2 a 37914-3 Oprava mostu ev. č. 37914-2 SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/14 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více