ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE A JEJICH ÚLOHA PŘI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ A SPRÁVNÍCH DELIKTŮ NA ÚSEKU ZAMĚSTNANOSTI Bc. Otto Slabý Plzeň, 2013

2 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRACOVNÍHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE A JEJICH ÚLOHA PŘI ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ A SPRÁVNÍCH DELIKTŮ NA ÚSEKU ZAMĚSTNANOSTI Bc. Otto Slabý Studijní program: Právo a právní věda Obor: Právo Vedoucí práce: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D. - KPP Plzeň, 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně, a že jsem vyznačil prameny, z nichž jsem pro svoji práci čerpal způsobem ve vědecké práci obvyklým. V Plzni dne 20. března 2013

4 Poděkování Děkuji vedoucímu práce Mgr. Miroslavu Hromadovi Ph. D. za odborné vedení mé práce, rady a čas, který mi věnoval v průběhu zpracování diplomové práce.

5 Obsah Úvod Orgány inspekce práce Kontrolní činnost v pracovním právu Obecně o kontrolním řádu Kontrolní činnost inspekce práce Věcná působnost inspekce práce Osobní působnost inspekce práce Místní působnost inspekce práce Funkční působnost Řízení před orgány inspekce práce Zjišťovací fáze orgánů inspekce práce Ukončení zjišťovací fáze Řízení o námitkách Rozhodování orgánů inspekce práce a správní soudnictví Zahájení řízení Doručování Průběh řízení Dokazování Další aspekty průběhu jednání Zajištění účelu průběhu jednání Opravné prostředky Řádné opravné prostředky Mimořádné opravné prostředky Správní soudnictví Hmotněprávní úprava přestupků a správních deliktů Delikty... 39

6 4.1.1 Vymezení správního deliktu Obecné znaky správního deliktu Druhy správních deliktů Nelegální práce Tzv. Švarcsystém Zaměstnávání cizinců v ČR Výkon závislé práce nelegálními migranty Zaměstnávání cizinců bez povolení k pobytu Závěr Seznam použitých pramenů Resume... 69

7 Úvod Pro diplomovou práci jsem si vybral téma Orgány inspekce práce a jejich úloha při řešení přestupků a správních deliktů na úseku zaměstnanosti. Už název napovídá, že by práce měla být rozdělena do dvou hlavních částí. Nejprve se budu věnovat pojednání o orgánech inspekce práce a jejich působnostech, abych mohl navázat částí druhou, která bude obsahovat jejich úlohu při řešení správních deliktů a přestupků na úseku zaměstnanosti. Pro naplnění počáteční části diplomové práce, je třeba vymezit pojem a především kompletní působnosti orgánů inspekce práce. Kompletní určení působnosti těchto orgánů je důležité i pro druhou část, jelikož na první fázi bude navazovat, ať už přímými ustanoveními nebo i ustanoveními, které s druhým úsekem zdánlivě nesouvisí. Přestože druhá část bude pestřejší a více zaměřená do praxe, bude nepochybně důležité seznámit se hlavními pojmy, které je rovněž důležité podrobněji rozebrat. Těmito důležitými pojmy jsou: přestupky a jiné správní delikty, zaměstnanost a zaměstnávání. Protože se v naší zemi a společnosti rozšiřuje nelegální zaměstnávání cizinců, chystám se závěr práce zaměřit na uvedené téma. 1

8 1. Orgány inspekce práce 1.1 Kontrolní činnost v pracovním právu Kontrolní činnost vykonávaná správním orgánem je teorií nazývána správním dozorem. Správní dozor obecně naplňuje jak funkci informační, tak funkci ovlivňovací. Zmiňované dvě funkce uplatňuje vůči adresátům veřejné správy. Výsledkem užívání obou funkcí má být chování vyžadované zákonem či předpisem. Zde se tedy jedná o správní dozor v širším smyslu. Správní dozor v širším smyslu se dá chápat jako dvoufázová činnost. První fáze spočívá spíše ve funkci informační. V úvodní fázi jde o vytváření kontrolního zjištění, následně zachyceného v právně nezavazujícím dílčím dokumentu. Kromě právně nezavazujícího dílčího dokumentu, může být zjištění též uvedeno v dokumentu, který je považován za výsledný. Druhé stadium slouží k opatření nápravy a rozhoduje se o uložení sankcí. Případně se právně zasahuje do hmotně právních poměrů dozorovaných osob. 1 Rozdělení na fáze informační a ovlivňovací nemá smysl časový, nýbrž jen logický. Obě etapy se mohou vzájemně doplňovat, krýt, prolínat a navzájem do sebe vstupovat. 2 V oblasti pracovního práva se nepochybně o správní dozor jedná. Vedle již popisované kontroly je důležité také zabezpečit vynutitelnost práva pro kontrolní orgán. Je podstatné, aby kontrolní orgán měl kompetence k vynucení nápravy, pokud zjistí, že aktuální stav není shodný se stavem žádoucím. Případně aby byl potrestán ten, kdo závadný stav způsobil. 3 Při otázce, kdo všechno je tedy kontrolujícím orgánem zjistíme, že zde se literatura poměrně liší. Zatímco podle Steinichové je kontrolujícím orgánem 1 Kindl, M.,Kramář, K., Rajchl, J., Telecký, D., Základy správního práva, Aleš Čeněk, Plzeň, 2006, str Staša, J., Úvod do českého správního práva, čtvrté doplněné vydání, PA ČR. Praha, 2003, kapitola 5. 3 Hůrka, P. et al., Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, str

9 inspekce práce a úřad práce, JUDr. Martin Štefko Ph.D. zmiňuje kromě těchto dvou orgánů i Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro ochranu osobních údajů a specializované dozorčí orgány. Steinichová nastínila i působnost celních úřadů, které jsou ve druhém titulu takřka vynechány. Při prostudování zákonů, které se týkají pracovního práva, je evidentní, že kontrola není centralizovaná pouze na inspekci práce a úřad práce. Dá se však konstatovat, že většina kontrolovaných oblastí ano. Z tohoto důvodu je vhodné přiklonit se spíše k názoru JUDr. Štefka, který bych ještě doplnil o celní orgány. 4 Pro tuto práci je však důležité, že kontrolujícím orgánem je i inspekce práce, což je nepochybné. Jak už bylo popsáno, každý z kontrolních orgánů by měl především porovnávat skutečný stav se stavem žádoucím. Jejich společným cílem je odstranění a postižení závadného stavu. To by mělo mít i preventivní funkci, aby k porušení zákona nedocházelo. Právní úprava kompetencí daných orgánů je dána nejen zákonem 251/2005 Sb. o inspekci práce a o zaměstnanosti. Najdeme ji i v obecném právním předpise o státní kontrole Obecně o kontrolním řádu Po roce 1989 byla v ČR přijata obecná procesní úprava správního dozoru. Na principu subsidiarity je to platící obecný procesní kontrolní režim. Subsidiarita znamená, že v případě, že ze dvou ustanovení, případně dvou skupin ustanovení právních předpisů či ze dvou různých právních předpisů jako celku má jeden ve vztahu k druhému povahu předpisu podpůrného, znamená to, že tento subsidiární předpis lze použít jen tehdy, neupravuje-li příslušnou otázku předpis druhý, který v tomto vztahu má povahu předpisu speciálního. 6 Obecná procesní úprava správního dozoru je obsažena v zákoně ČNR č. 552/1991 Sb., 4 Celní úřady vykonávají kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti v rozsahu stanoveném v 126 odst. 4 zákona o zaměstnanosti. Např. kontrolují, zda cizinec vykonává práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zde jde o práci v souladu s povolením k zaměstnání. 5 Zákon č. 552/1991 Sb.,, o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 6 Hendrych, D. a kol., Právnický slovník, C. H. Beck, Praha, 2003, str

10 o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Jeho třetí část se nazývá Základní pravidla kontrolní činnosti, neboli "Kontrolní řád". Dnes zahrnuje pouze procesní záležitosti. Neobsahuje v zásadě žádné hmotněprávní instituty. Jsou v něm obsažena pravidla umožňující realizovat pouze 1. část dozoru, kterými jsou např. oprávněný vstup do objektu, odebírat vzorky, atd. Zmíněná procesní pravidla platí jen tehdy, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Kontrolní řád má povahu procesního předpisu. Zmíněný předpis upravuje postup při kontrole a vztahy mezi kontrolorem a kontrolovaným subjektem. Ke kontrole dochází z vlastního podnětu či ze zákona. Kontrolor musí být vybaven písemným pověřením ke kontrole. Kontrolovaný musí spolupracovat. Pořádková pokuta za porušení povinnosti součinnosti může činit až 50 tisíc Kč (opakovaně pak až 200 tisíc Kč) a musí být udělena do jednoho roku od doby, kdy byla nesoučinnost zjištěna. Za škodu způsobenou kontrolou odpovídá stát. Hlavní pravidla kontroly jsou vyjádřena v třetí části zákona o státní kontrole. Lze ho považovat za hmotněprávní pravidlo. V diskusi vedené v oblasti právně teoretické se lze někdy setkat s názorem, že není vhodné pro označení obecného kontrolního procesního režimu termínu řád. Nelze však popřít, že při výkonu kontroly se do poměrů a práv dozorovaných velmi vážně zasahuje. Jsou to spíše důsledky faktické než právní, avšak v důsledku může dojít i k újmě právní. Kontrolní řád obsahuje ustanovení také o součinnosti různých orgánů. Kontrolní řád není jen režim upravující vztahy mezi kontrolovanými a kontrolujícími, ale i vnitřní vztahy mezi různými vykonavateli veřejné správy. 1.2 Kontrolní činnost inspekce práce Pod pojem inspekce práce se rozumí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty. Velké množství činností inspekce práce je zachyceno zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů. 4

11 1.2.1 Věcná působnost inspekce práce Působnost inspekce práce můžeme dělit na věcnou, osobní a místní. Věcná působnost je stanovena v 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce: Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, (např. zákoník práce) b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, (např. zákoník práce) c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, (např. zákoník práce) d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, (vyhlášky 18-21/1979 Sb.) 7 e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), (např. zákoník práce) f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi, (např. zákoník práce) g) právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu. (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona) Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování 7 Šubrt, B. a kol., Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů. 1. vydání. Nakladatelství ANAG, 2009, str. 26. (pouze příklad). 5

12 a) kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle 305 zákoníku práce, b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců. (3) Úřad a inspektoráty vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláštními právními předpisy. 8 Pro tuto diplomovou práci bude nadále podstatné, že od navíc pod kompetence inspekce práce spadá kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti převedla na inspekci práce kompetence ke kontrole nelegálního zaměstnávání. To však není v zákoně o inspekci práce, mezi působnostmi inspekce, uvedeno. Ze zmíněného plyne, že inspekce práce částečně kontroluje i dodržování předpisů vedoucích k zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, tedy dodržování zákona o zaměstnanosti Osobní působnost inspekce práce Osobní působnost je zakotvena v 6 zákona o inspekci práce a určuje ty subjekty, na které může kontrola dopadat. Zákon uvedené subjekty nazývá kontrolovanou osobou. Na základě zmíněného ustanovení se dá říci, že tím, kdo je kontrolován inspekcí práce, jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé, právnické a fyzické osoby při vykonávání veřejných funkcí. Dále jsou jimi také osoby, které jsou zaměstnavateli a zároveň pracují, fyzické nebo právnické osoby, které podnikají dle zvláštního právního předpisu a nikoho nezaměstnávají. Kontrolovanými mohou být ale také spolupracující osoby, jimiž mohou být manžel a dítě Zákon č. 251/2005Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 9 Zákon č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 10 Zákon č. 251/2005Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 6

13 Nejzákladnějším pojmem je zaměstnavatel, který je v tomto vztahu vždy. Jeho charakteristiku podává v 7 zákoník práce bez ohledu na to, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu, jelikož tu mají stejné postavení. 11 Zde je inspekce omezena zákonem o zaměstnanosti, dle kterého nesmí kontrolovat u dítěte či manžela kontrolované osoby, zda pracují na základě pracovněprávního vztahu či jiné smlouvy, což je u jiných osob pohybujících se na pracovišti zřejmě běžnou kontrolou. 12 Dalšími kontrolovanými subjekty budou i další právnické nebo fyzické osoby dle předpisů o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zadavatel, stavebník, koordinátor stavby) nebo obdobné činnosti, právnické osoby, jež vykonávají činnost školy nebo školského zařízení nebo u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků. Kontrole inspekce práce podléhají také věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a odsouzení, a taktéž organizace a dobrovolníci, při výkonu dobrovolnické služby, právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. 13 Kontrola může být nahodilá nebo plánovaná. Pro výběr konkrétních subjektů, využívá inspekce všech možných informací, včetně vnějších podnětů nebo i poradenské činnosti. 14 Inspektoráty nemají však právo kontrolovat vojáky v činné službě povolané na vojenská cvičení, vojáky z povolání, osoby vykonávající službu v bezpečnostních sborech a na další osoby, u kterých provádí kontrolu jiné zvláštní orgány, jako jsou např. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, orgány státního zdravotního dozoru apod. 15 Inspekce však nesmí svou činností nahrazovat kontrolní činnost Úřadu práce a jiných orgánů, které jsou zákonem stanoveny jako specializované dozorčí 11 Vysokajová, M., Kahle, B., Doležílek, J., Zákoník práce. Komentář. 2.vyd. Praha : ASPI, Woltes Kluwer, 2008, str Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 13 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 14 Solnická, D., Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců. Opava, Závěrečná zpráva k hlavnímu úkolu. Státní úřad inspekce práce. 15 Jouza, L., Kdo kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů (nový zákon o inspekci práce). Bulletin advokacie, 2006, č. 5, str.25. 7

14 orgány např. orgán státní báňské správy, orgány státního zdravotního dozoru a státní úřad pro jadernou bezpečnost. Mezi těmito orgány však může existovat spolupráce. Úzkou spolupráci vykonávají inspekce práce a úřad práce: Tak např. inspektoráty práce vysílají inspektory ve stanovených úředních hodinách na jednotlivé úřady práce, kde vedle poradenství rovněž přijímají stížnosti na zaměstnavatele, resp. podněty ke kontrolám. 16 Příklad: Inspekce práce obdrží stížnost na nerovné zacházení se zaměstnanci ze strany zaměstnavatele. Při následné kontrole průkazů na pracovišti, zjistí, že zaměstnanec B. D. nemá uzavřenou pracovní smlouvu nebo ji on, i jeho zaměstnavatel, nepředložil z různých důvodů. Zaměstnanec B. D. však ve skutečnosti žádnou smlouvu nemá a je na úřadu práce vedený jako nezaměstnaný. To ale inspekce práce zjistí až po dotazu směrem k úřadu práce Místní působnost inspekce práce Inspekce práce byla zřízena zákonem o inspekci práce č. 251/2005 Sb. Ten nabyl působnosti 1. července Na základě uvedeného zákona byly tedy zřízeny Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a oblastní inspektoráty. Současně byl tak tímto právním předpisem zrušen Český úřad bezpečnosti práce i s jednotlivými inspektoráty bezpečnosti práce. Zajímavé je, že v původním návrhu tohoto zákona bylo navrženo, aby Státní Úřad inspekce práce měl sídlo v Praze. Zmíněné ustanovení pozměnili ve druhém čtení poslanci Miroslav Krajíček a Břetislav Petr. Ve větě druhé nahradili slova hlavní město Praha slovem Opava. 17 Oblastní inspektoráty jsou rozděleny do oblastí po celé ČR. Inspektorát práce pro Hlavní město Prahu vykonává působnost v Praze. Inspektorát pro Středočeský kraj má sídlo také v Praze, jeho působnost však působí pouze ve 16 Bělina, M. a kol., Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str Poslanecká sněmovna, Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona o inspekci práce 685/3 [online], V Praze 2. prosince 2004, zpracoval M,Krajíček. Dostupné z: 8

15 Středočeském kraji. Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu má sídlo v Českých Budějovicích, pro Plzeňský a Karlovarský kraj v Plzni. Působnost v kraji Ústeckém a Libereckém má inspektorát v Ústí nad Labem a v kraji Královohradeckém a Pardubickém inspektorát v Hradci Králové. Jihomoravský a Zlínský kraj by měl pokrýt působností inspektorát v Brně a konečně kraj Moravskoslezský a Olomoucký kraj pokryje svoji působností inspektorát v Ostravě. Místní příslušnost se při tom řídí místem činnosti kontrolované osoby, tedy místem samotného výkonu práce v jedné z uvedených oblastí. 18 Příklad: Pokud bude mít kontrolovaná osoba místo činnosti např. v Jesenici, bude ji kontrolovat orgán inspekce práce se sídlem v Praze, ačkoliv je cesta z Plzně do Jesenice cca o 30 km kratší. Takovéto rozdělení může mnohdy odporovat zásadě hospodárnosti. Toto však není problém pouze inspekce práce, nýbrž správního rozdělení ČR. Zásada hospodárnosti se však uplatňuje i ve více odvětvích práva a je k zamyšlení, zda takovéto rozdělení obecně neodporuje zásadě hospodárnosti Funkční působnost Funkční působnost inspekce práce se dělí mezi Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty inspekce práce Státní úřad inspekce práce - řídí a odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc s tím, že je inspektorátům nadřízeným služebním úřadem, - koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na 18 Jouza, L., Kdo kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů (nový zákon o inspekci práce). Bulletin advokacie, 2006, č. 5, str.25. 9

16 úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek, - zpracovává roční program kontrolních akcí a předkládá jej ministerstvu ke schválení, - je oprávněn vyžadovat od jiných správních úřadů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek, v nezbytně nutném rozsahu informace potřebné k výkonu kontroly, - vydává a odjímá průkazy inspektorům - je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu viz výše - ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, pokud kontroluje místo inspektorátu (např. z důvodu podjatosti) - kontroluje plnění opatření k odstranění nedostatků, které byly kontrolou zjištěny, - rozhoduje ve správním řízení: o v 1. stupni o přestupcích a správních deliktech o v 1. stupni za nesplnění povinnosti vycházející z druhé věty 6 odst. 2 u obranných složek státu a jiných orgánů vyjmenovaných v 6 odst. 2 zákona o inspekci práce, o přezkoumává rozhodnutí o přestupcích nebo správních deliktech vydaná inspektorátem - přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí: o o uložení pořádkové pokuty vydané inspektorem úřadu, o o zákazu používání objektu, pracovišť, výrobních prostředků, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních či technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců či jiných osob, vydaná inspektorem úřadu, a rozhodnutí o zákazu práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, vydaná inspektorem úřadu, - je oprávněn omezit či zakázat výkon práce přesčas vykonávané dle 93a zákoníku práce 10

17 - na základě vyžádání poskytuje nezbytné informace z výkonu kontroly jiným správním úřadům, v jejichž působnosti je kontrola na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek - předkládá ministerstvu práce a sociálních věcí podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se předpisů uvedených v zákoně - společně s ministerstvem se podílí na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního prostředí, bezpečnosti práce a pracovních podmínek - poskytuje právnickým i fyzickým osobám, zaměstnaným fyzickou osobou, a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a podmínek - zpracovává a poskytuje ministerstvu souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí - spolupracuje na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek, které zajišťují jiné správní úřady, vyšší odborové orgány nebo organizace zaměstnavatelů - poskytuje ministerstvu a úřadům práce informace o uložení pokuty agentuře práce za porušení povinností, které agentura práce má ze zákona a o uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů - dle odstavce 3 4 zákona o inspekci práce také zajišťuje provoz informačního systému o rizicích při výkonu práce na opatření k jejich odstranění a informačního systému o pracovních úrazech. 19 Z výše uvedeného plyne, že Státní úřad inspekce práce není jen kontrolním orgánem. Je však i orgánem poradním a odvolacím. Jeho základní filosofií je, především, ve svých oblastech působit preventivně a pružně se přizpůsobovat nejen hospodářské situaci v ČR. 20 Vzhledem k tomu, že Státní úřad inspekce práce zpracovává roční program kontrolních akcí a předkládá jej ministerstvu ke schválení, dá se vyvodit, že i Ministerstvo práce a sociálních věcí je kontrolním orgánem. Tato skutečnost odkrývá odpověď na problém řešený na konci kapitoly Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 20 Šubrt, B. a kol., Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů. 1. vydání. Nakladatelství ANAG, 2009, str

18 orgánem. 21 Ministerstvo práce a sociálních věcí je tak vrcholným kontrolním Oblastní inspektorát práce - stejně jako úřad vykonává kontrolu v rozsahu uvedeném dříve, - ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních, - kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků, - je povinný neprodleně kontrolovat závady, o kterých byl vyrozuměn odborovou organizací dle zákoníku práce, - může kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, - poskytuje úřadu údaje o pracovních úrazech a o rizicích při výkonu práce zjištěných kontrolou a opatřeních přijatých k jejich odstranění, - předkládá úřadu podněty pro zlepšení pracovněprávní úpravy, - poskytuje úřadu informace a zpracovává a předkládá mu zprávy o plnění svých úkolů, - vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených tímto zákonem, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a při povolování takových staveb uplatňuje požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, - zaměstnancům a zaměstnavatelům bezplatně poskytuje základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a podmínek, - v 1. stupni správního řízení rozhoduje o přestupcích či správních deliktech a o uložení pokuty za nesplnění povinnosti dle 6 odst. 2 věty druhé zákona o inspekci práce, ve správním řízení přezkoumává rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty vydané inspektorem. Rozhoduje i o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, 21 Galvas, M. a kol., Pracovní právo. Masarykova univerzita, Str

19 pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel. Tento zákaz vydává inspektor. - je oprávněn omezit či zakázat výkon práce přesčas vykonávané podle zákoníku práce. 22 Inspekce práce je oprávněna přizvat ke kontrole odborníka se specializací na kontrolovanou činnost. 23 Ve výše vypsaných kompetencích a povinnostech inspekce a inspektorátu je zmíněná poradenská činnost inspekce práce i u oblastních inspektorátů. Tato činnost by měla být bezúplatná. Dle nového zákona přechází na inspekci poradenská činnost z úřadů práce. 24 Poradenská činnost spočívá především v poskytování základních informací, jež se týkají ochrany pracovních vztahů a podmínek. Další poskytované informace zaměstnancům a zaměstnavatelům pojednávají o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 25 Zákon o inspekci práce však není jediným pramenem, ve kterém se nachází působnost inspekce práce. Část pravomocí je vyjmenována i v zákoně o zaměstnanosti, což bude dále pro práci důležité. Právě zákon o zaměstnanosti delegoval nové pravomoci na státní úřad inspekce práce. Jimi jsou kontrola v oblasti zaměstnanosti. Díky uvedené změně na oblastních inspektorátech probíhalo zaškolení nových inspektorů z řad kontrolorů ÚP po celý rok Postupně získávané zkušenosti se postupem roku projevovaly a práce kontrolorů se zintenzivňovala a zefektivňovala. Pro 22 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 23 Bělina, M. a kol., Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 25 Státní úřad inspekce práce, Poskytování poradenství [online]. Státní úřad inspekce práce 2013 [cit ]. Dostupné z: 13

20 inspektoráty to tedy znamená zavádění nových a efektivnějších postupů i do prováděných komplexních kontrol. 26 Na závěr této kapitoly je zajímavé poznamenat, že při prosazování zákona o inspekci práce se ukázalo, jak velkou moc má Poslanecká sněmovna. Jak vyplývá ze sněmovního tisku, poslanecká sněmovna je takřka jediným orgánem, který schválil zákon o inspekci práce a to hned několikrát. Po třetím čtení postoupila Poslanecká sněmovna návrh zákona Senátu. Ten jej zamítl den poté, co zákon zamítl i výbor pro zdravotnictví a sociální politiku stejně jako výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Po vrácení návrhu však Sněmovna zákon opět odhlasovala ve stejném znění, ve kterém jej senát zamítl. Zákon vrátil zpět sněmovně i prezident. Poslanecká sněmovna jej však (opět ve stejném znění) opět schválila, a tak rok poté, co byl návrh zákona předložen k prvnímu čtení, byl nakonec zákon nakonec doručen premiérovi k podpisu. 27 Ačkoliv se při sněmovním jednání o tomto zákonu ne jednou objevilo slovo paskvil, nezdá se, že by byl popisovaný zákon natolik špatný. Alespoň vedoucí útvaru kontroly nelegálního zaměstnávání pro Plzeňský kraj Mgr. Aleš Illický jej v rozhovoru zaměřeném pro tuto práci hodnotí kladně. Jedním dechem však dodává: Uvidíme, co přinese nový kontrolní řád, který by měl nabýt účinnosti v novém roce. Navíc se zdá, že tento, Sněmovnou protěžovaný zákon, přinesl své ovoce. Pokud se malinko odchýlíme od centra tématu, dozvíme se, že inspekce práce zjistila u zaměstnavatelů nedostatky v oblasti pracovních vztahů a podmínek. Dalších zaměstnavatelů mělo nedostatky v plnění povinností vyplývajících ze zákona o zaměstnanosti. Do tohoto čísla se však nezahrnují nedostatky plynoucí z nelegálního zaměstnávání. Poměrně překvapivé číslo se však objevuje u nedostatků týkajících se BOZP. Zde pochybilo pouze 39 zaměstnavatelů. 26 Solnická, D., Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců. Opava, Závěrečná zpráva k hlavnímu úkolu. Státní úřad inspekce práce. 27 Poslanecká sněmovna, Sněmovní tisk 685 [online], Parlament ČR. Dostupné z: 14

21 2. Řízení před orgány inspekce práce Pod pojmem řízení před orgány inspekce práce si v první fázi představuji samotnou kontrolu, kterou dle zákona o inspekci práce provádí inspektor. Jak už bylo výše poznamenáno, kontrolní činnost inspekce práce je státním dozorem. Stejně jako ostatní odvětví správního dozoru má i kontrolní činnost inspekce práce základní body zakomponované ve čtyřech resp. šesti odpovědích na otázky: 1) Kdo kontroluje? 2) Kdo je kontrolován? 3) V jakých věcech a podle jakých hledisek? 4) Jakým postupem probíhá kontrolní zjišťování? Tyto otázky si pokládáme, pokud chceme popsat první fázi dozoru, tedy fázi zjišťovací. Až poté, když je nalezena odlišnost skutečného stavu od stavu žádoucího, nastupuje druhá fáze dozoru, na kterou můžeme odpovědět dvěma otázkami. 5) Jaké sankce může udělit kontrolující osoba (pod č. 1) kontrolovanému subjektu (pod č. 2)? 6) Jak probíhá udělování a vyvozování těchto sankcí? Celá kontrola tedy prochází přesně stanovenými pravidly a daným postupem. Není tedy možné udělit sankci pouze na základě stížnosti nebo na základě nemorálního leč právního chování kontrolované osoby. 2.1 Zjišťovací fáze orgánů inspekce práce Ptáme-li se, kdo kontroluje, odpověď zní - místní orgány inspekce práce nebo Státní úřad inspekce práce. Působností obou stupňů kontrolní soustavy jsem se zabýval již dříve. Porovnávání současného stavu se stavem žádoucím, tedy kontrolu, by měly provádět osoby znalé problematiky, které se kontrola týká. Odborně i právně se tato osoba nazývá inspektorem. Kontrola by měla být jejich odbornou profesí. Zmiňované osoby podléhají povinnostem, pravomocím, ale i možnosti vyloučení podle 10 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Povinnosti inspektorů určuje 12 téhož zákona, ale především také 8 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Tyto povinnosti jsou dle zákona o státní kontrole: 15

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Odpovědnost za pořádkové správní delikty Pojem pořádkového správního deliktu jedná se o porušení procesní povinnosti ve správním řízení, ztěžování průběhu řízení sporná povaha: uplatnění sankce nemá povahu

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. o inspekci práce

251/2005 Sb. ZÁKON. o inspekci práce 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Monika Štulpová 2007

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. prosince 2014 Č. j.: 2014/066817/CNB/580 Příkaz č. 16/2014 Počet stran:

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

255/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád. HLAVA I Obecná ustanovení

255/2012 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád. HLAVA I Obecná ustanovení 255/2012 Sb. ZÁKON ze dne 14. června 2012 o kontrole (kontrolní řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Kontrolní řád HLAVA I Obecná ustanovení 1 Působnost zákona (1) Tento

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více