Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě"

Transkript

1 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost s nezbytným vybavením, zejména: telefon, fax, kopírku, PC, a hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady, zejména: odborná stanoviska orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví, orgánů a organizací vykonávajících kontrolu nad stavem BOZP,. - umožní funkcionářům a zaměstnancům odborové organizace, na základě jejich předchozího ohlášení, při výkonu jejich činnosti vstup na všechna jeho pracoviště a jejich účast při řešení podnětů, stížností a oznámení zaměstnanců, - zajistí členům odborové organizace školení umožňující jim řádný výkon jejich funkce v oblasti BOZP rozsahu./například 6 pracovních dnů/ v kalendářním roce odst. 6 ZP, - nebude požadovat na odborové organizaci refundaci mzdy, sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance krátkodobě uvolněné k plnění úkolů odborové organizace, - bude informovat odborovou organizaci o otázkách bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v ujednání oblasti BOZP podnikové kolektivní smlouvy a 287 ZP, - projedná s odborovou organizací : a) systém školení a vzdělávání zaměstnanců, b) opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců, c) další opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců, d) opatření v oblasti bezpečnosti práce v rozsahu stanoveném v ujednání oblasti BOZP podnikové kolektivní smlouvy a ustanovení ZP. - zúčastní se na požádání odborové organizace jejího jednání, kde poskytne požadované informace a vysvětlení. Odborová organizace: - se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se doví při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných skutečností nebo porušením oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců - se zavazuje informovat zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a obsahu a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem ( 276 odst. 5 ZP) - projedná informace a opatření předložená zaměstnavatelem a nejpozději do dnů mu oznámí své stanovisko, - má právo přizvat na jednání zástupce odborového svazu, jehož je členem, popř. jiného nezávislého experta. II. Pracovní doba a) týdenní pracovní doba Stanovená týdenní pracovní doba se zkracuje na 37,5 hodiny. Stanovení začátku a konce pracovní doby a rozvrh pracovních směn musí být předem projednán s odborovou organizací. b) doba potřebná k očistě 89

2 Z doby potřebné k očistě po skončení práce se do pracovní doby započítává...min./den zaměstnancům v těchto profesích a útvarech : c) přestávka na jídlo a oddech Přestávka na jídlo a oddech činí 30 minut a zaměstnanci ji budou čerpat: 1) od... do... hod. 2) od... do... hod. Výše uvedená přestávka se nezapočítává do pracovní doby. d) bezpečnostní přestávky v práci Na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nebo v případech stanovených v 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. se stanoví následující bezpečnostní přestávky v práci, které se započítávají do pracovní doby, například: - práce s motorovou pilou po 2 hodinách práce přestávka v délce 15 min. - práce se zobrazovacími jednotkami po 2 hodinách přestávka v délce 10 min. - e) práce přesčas Zaměstnavatel nařídí práci přesčas jen výjimečně v souladu s 93 ZP. Max. rozsah přesčasové práce dohodnuté se zaměstnancem nesmí v kalendářním týdnu překročit. hod. (například 15 hod.). Práce přesčas nesmí v průměru překročit osm hodin týdně nejvýše za období 52 týdnů po sobě jdoucích, a to od... do... Nařízení výkonu práce ve dnech pracovního klidu oznámí zaměstnavatel zaměstnanci nejméně 24 hodin předem. Práci ve dnech pracovního klidu nenařídí osamělým zaměstnancům pečujícím alespoň o jedno dítě ve věku do 18 let. f) pracovní pohotovost Pracovní pohotovost dohodnutá se zaměstnancem na jiném místě, odlišném od pracovišť zaměstnavatele, činí nejvýše... hodin ročně. III. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3.1 Všeobecné ujednání Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a při plnění dalších úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovených právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon kontroly a dozoru nad BOZP (zákon č. 251/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Zaměstnavatel se za tím účelem zavazuje : a) včas informovat, nejméně.. dnů před jeho uskutečněním, odborovou organizaci o jednání týkajícího se oblasti BOZP, b) vyslechnout její informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit, c) informovat odborovou organizaci - o zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR a k organizování evakuace zaměstnanců, 90

3 - o výběru a zajišťování pracovnělékařské služby, odborně způsobilých zaměstnanců k prevenci rizik, - o každé další záležitosti, která může ovlivnit oblast BOZP - o termínu výkonu kontroly orgánu, kterému přísluší výkon kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a po jeho provedení o výsledku provedené kontroly, - o výsledcích provedených měření koncentrací a intenzit rizikových faktorů a konečném rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví v případě rizikových prací, - o vzniku pracovního úrazu a zjištěné nemoci z povolání. d) projednat s odborovou organizací následující otázky a opatření týkající se oblasti BOZP: - opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců, - vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií, - organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, - určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik, - opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, těhotných a kojících žen, matek do konce devátého měsíce po porodu, mladistvých a osob se zdravotním postižením, včetně opatření, která se týkají snížení rizika duševní a tělesné únavy, jiných druhů tělesné zátěže a úpravy pracovišť a pracovních podmínek, - opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů, resp. k jejich omezení, - celkový rozsah práce přesčas, - otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizace práce v noci. 3.2 Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zaměstnavatel organizuje na všech svých pracovištích a zařízeních prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dohodě s odborovou organizací, a to v měsíci.. ( 108 odst. 5 ZP). V rámci této dohody se zaměstnavatel zavazuje: a) předložit odborové organizaci nejpozději v měsíci.. ke schválení opatření k provedení prověrek BOZP obsahující zejména jejich rozsah a zaměření, b) podle návrhu odborové organizace doplnit prověrkové komise o funkcionáře odborové organizace, c) v průběhu prověrek BOZP spolupracovat s odborovou organizací a vyjadřovat se k jejím návrhům a připomínkám, d) využívat všech vhodných opatření vůči těm vedoucím zaměstnancům, kteří narušují zdárný průběh prověrek BOZP e) předložit nejpozději do konce měsíce.... odborové organizaci k projednání závěrečnou zprávu o výsledku prověrek a harmonogram opatření k odstranění závad zjištěných při prověrkách f) v dohodnutých termínech předkládat odborové organizaci zprávy o odstraňování závad zjištěných při prověrkách BOZP. 3.3 Prevence rizik Zaměstnavatel v rámci prevence rizik ( 102 ZP) provede do konce kalendářního roku vyhodnocení rizik na všech svých pracovištích a přijme opatření, která mají za cíl těmto rizikům předcházet, odstraňovat je nebo v případě neodstranitelných rizik omezovat Zaměstnavatel se zavazuje: a) zajistit účast odborové organizace na jednání týkajícího se identifikace nebezpečí a hodnocení rizik z hlediska jejich pravděpodobnosti a závažnosti, a navrhovaných opatření, anebo mu poskytnout informace o takovém jednání, 91

4 b) o výsledku vyhodnocení rizik a přijatých opatření informovat odborovou organizaci nejpozději do konce měsíce a vyslechnout její informace, připomínky a návrhy na opatření, c) zpřístupnit na základě její žádosti odborové organizaci doklady o vyhledávání a vyhodnocení rizik, o opatřeních k odstranění rizik a k omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci BOZP. 3.4 Školení zaměstnanců Zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb nejpozději do konce měsíce vyškolení potřebného množství zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR a organizují evakuaci zaměstnanců, a jejich vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a pravidelně ověřovat jejich znalost v následujících termínech: - dělnické profese - jednou za rok v měsíci březnu - THP - jednou za dva roky v měsíci březnu - vedoucí zaměstnanci - jednou za tři roky v měsíci únoru 3.5 Pracovnělékařské služby Zaměstnavatel se zavazuje nejpozději do konce měsíce března zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby ve smyslu 53 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Zaměstnavatel v rámci pracovnělékařských služeb bude odborovou organizaci nejpozději do konce měsíce informovat : a) o výběru a zajišťování této služby, b) jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním pohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni zaměstnanci se podrobit, a v jakých lhůtách. 3.6 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů Zaměstnavatel pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů zpracuje nejpozději do konce měsíce vlastní seznam na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce odst. 5 ZP Stávající seznam zaměstnavatele směrnice č. /20xx pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků bude na základě vyhodnocení rizik doplněn takto: - pracovní činnost: riziko, podmínky práce:. navrhovaný doplněk: doba používání: Ochranné nápoje budou poskytovány podle vlastního seznamu zaměstnavatele, který je nedílnou součástí této podnikové kolektivní smlouvy, pouze na těch vnitřních pracovištích zaměstnavatele, kde dochází ke spojení tepelné zátěže z pracovního prostředí a fyzické zátěže výkonem pracovní činnosti. Těmito pracovišti se v souladu se zvláštním právním předpisem rozumí: prádelna, výrobní provozy stravovacích služeb, skleníky zahradnických služeb, Ochranné nápoje budou také poskytovány při trvalé práci... na venkovních pracovištích pokud je teplota venkovního vzduchu naměřená ve stínu v průběhu směny vyšší než hodnota t o max = 26 C 92

5 3.6.5 Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organismu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním. Množství ztracených tekutin je stanoveno v tabulce č. 6 přílohy 1 část A nařízení vlády č. 361/2007Sb., minimálně se však poskytuje 1 litr ochranného nápoje Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na pracovišti..., kde musí být udržována operativní nebo výsledná teplota nižší, než je teplota upravená v příloze č. 1 části A, tabulce č. 3 nařízení vlády č. 361/2007Sb., nebo při práci... na venkovním pracovišti..., na němž korigovaná teplota vzduchu je nižší než 4 C. Jako ochranný nápoj chránící před chladem se poskytuje:...(např. ovocný čaj) teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. 3.7 Pracovní úrazy, nemoci z povolání a jejich odškodnění Zaměstnavatel je povinen objasňovat příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti odborové organizace, za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje a za účasti svědků ( 105 odst. 1 ZP). Odborová organizace předá do 30 dnů ode dne uzavření podnikové kolektivní smlouvy zaměstnavateli seznam funkcionářů pověřených na jednotlivých pracovištích k účasti na tomto objasňování Vyplněný tiskopis Záznamu o úrazu a Záznamu o úrazu _hlášení změn bude předán neprodleně po jeho sepsání odborové organizaci Zaměstnavatel v souladu s právem odborové organizace prověřovat, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy, a s právem odborové organizace účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů ( 322 odst. 1 písm. c), d) ZP), ohlásí bez zbytečného odkladu smrtelný pracovní úraz a pracovní úraz, jehož následkem došlo k hospitalizaci zaměstnance na dobu delší než 5 dnů, kromě orgánů uvedených v 4 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., dále Odborovému svazu UNIOS Praha. Zaměstnavatel zároveň s tím odešle Odborovému svazu UNIOS Praha záznam o smrtelném úrazu a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, a nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce záznam o úrazu v případě pracovního úrazu, jehož následkem došlo k hospitalizaci zaměstnance na dobu delší než 5 dní Zaměstnavatel se zavazuje projednat s odborovou organizací opatření proti opakování podobných pracovních úrazů a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl záznam o úrazu sepsán Zaměstnavatel projedná způsob a výši náhrady škody vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání s odborovou organizací a poškozeným zaměstnancem do 30 dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dozvěděl Zaměstnavatel se zavazuje na základě žádosti odborové organizace zpřístupnit ji podle 108 ZP doklady o evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání. 3.8 Zabezpečení činnosti odborové organizace na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 93

6 3.8.1 Členové odborové organizace nesmějí být pro výkon své činnosti na úseku BOZP znevýhodněni nebo zvýhodněni ve svých právech, ani diskriminováni Zaměstnavatel pro řádný výkon činnosti odborové organizace na úseku BOZP se zavazuje vytvořit následující podmínky : a) poskytnout odborové organizaci k výkonu její činnosti pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku (jiný úkon v obecném zájmu odst. 2 ZP) v rozsahu : - závodní inspektor bezpečnosti práce.. hod/měsíc - ostatní členové přísl. orgánu odborové organizace.. hod/měsíc b) zpřístupnit odborové organizaci na její žádost : - právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP - doklady o výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. 94

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: PEGATRON Czech, s. r. o., Na Rovince 862, 720 00 Ostrava-Hrabová Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti a Základní organizace Odborového svazu

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ČÁST PÁTÁ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI HLAVA I PŘEDCHÁZENÍ OHROŢENÍ ŢIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Kolekvní smlouva vyššího stupně

Kolekvní smlouva vyššího stupně 1 z 18 29.6.2015 15:24 Vysknout Kolekvní smlouva vyššího stupně KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Marnem Pýchou 1.

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

na období od 1.5.2006 do 30.4.2008

na období od 1.5.2006 do 30.4.2008 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1.5.2006 do 30.4.2008 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc zastoupená: ředitelem MUDr. Ivo Marešem a Lékařský

Více

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP 103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 OBSAH I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 II. ČÁST - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY... 6 A. Vznik pracovního poměru... 6 B. Postup při organizačních

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více