VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY"

Transkript

1 VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.2 Komunikace a zpevněné plochy Identifikační údaje stavby: Technická zpráva Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ Zhotovitel: Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o. IČ: DIČ: CZ Hlavní inženýr projektu: Ing. Eva Damcová, autorizovaný architekt ČKA číslo autorizace: Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Novotný Vypracoval: Ing. Jaroslav Novotný Číslo zakázky: 21/2011 Stupeň: ZD Smlouva: Smlouva o zpracování a projednání projektové dokumentace na akci Vila Löw-Beerů obnova zahrady a výkonu autorského dozoru ze dne Datum: srpen

2 Použité podklady: 1. Situace, polohopis, výškopis ve formátu.dwg poskytnutá zadavatelem. 2. Územní plán města Brna. 3. Výpis z katastru nemovitostí. 4. Zákres situace do katastrální mapy. 5. Brno, Drobného 22, Löw Beerova vila, stavebně historický průzkum, PhDr. J. Eliáš, Brno Obnova secesní památky vila a život Löw-Beerů, zpracovatel Arch. Design, s.r.o., Brno 2011, DSP. 7. Löw-Beerova průzkumy, 01-02/2011 poskytnuté objednavatelem. 8. Vila Löw-Beerů, vlastní průzkumy, (stavebně historický a dendrologický průzkum zahrady, 04-05/2011). 9. Vila Löw-Beerů Obnova zahrady, PDŽP, Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o, Brno Vila Lıw-Beerů Obnova zahrady, DSP, Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o., Brno, 04-06/ Situace stávajících inženýrských sítí v areálu zahrady, orientační zakreslení dle vnějších znaků a vyjádření správce p. J. Klimeše. 12. Rekognoskace terénu a vlastní fotodokumentace. 13. ÚMČ Brno sever, odbor stavební a investiční - vyjádření k DSP. 14. ÚMČ Brno sever, odbor stavební a investiční - sdělení k záměru odstranit terénní úpravy v areálu zahrady vily Lıw-Beerů. 15. ÚMČ Brno sever, odbor životního prostředí a místního hospodářství rozhodnutí o povolení kácení v areálu zahrady vily Lıw-Beerů 16. MMB odbor památkové péče závazné stanovisko k provedení hrubých terénních úprav na pozemku zahrady vily Lıw-Beerů 17. MMB odbor památkové péče závazné stanovisko k projektu obnovy zahrady vily Lıw-Beerů 2

3 1.1. Popis stavby: Projekt řeší komunikace a zpevněné plochy zahrady Vily Löw-Beerů, Drobného 22, Brno - Černá pole, na parcele č Plocha celého řešeného území činí cca 6130 m2. Z toho dlážděné komunikace kostka malá 95 m2, žulová mozaika řezaná 705 m2, pískovcové dlažby 28 m2, mlatové plochy 160 m2, obruby z kostek 124 m2 a travnaté cesty 310 m2. Zbytek plochy činí sadové úpravy, zídky, fontána, schody a záhony. Terén staveniště je mírně svažitý, spády jsou od 6 do 12%, terén se svažuje směrem k západu. Provedené průzkumy: stavebně historický, dendrologicky, podrobný geologický průzkum nebyl předán, odborným odhadem lze určit podloží jako polopropustné Návrh řešení stavby: Součástí projektu výše uvedené stavby je provedení nových cest a zpevněných ploch na výše uvedeném území. Záměrem je vzájemně propojit funkční prostory zahrady cestami. Cesty mají zpevněné povrchy, jsou v šířkách od 2,0 do 2,5m. Podloží cest, co do únosnosti je navrženo na stálý provoz vozidel do 3,5t. Občasný průjezd vozidla nad tuto únosnost je možný. Hranice cest jsou vyznačeny v situaci s popisem povrchů v legendě Podklady a příprava stavby: Zadavatel předal situaci stavby v měřítku 1:200 s vrstevnicemi a výškovými kótami se zakreslením současných staveb a objektů, zeleně a inženýrských sítí. Před zahájením zemních prací je nutné, aby investor prověřil trasy současných inženýrských sítí v místě stavby a zajistil jejich ochranu, případně přeložení. V situacích jsou zakresleny jen orientačně Vytyčení cest: Osy cest a krajní body zpevněných ploch jsou určeny vytyčovacími body ozn. VB a příčnými profily PF, které budou fixovány na souřadnicovou síť S-JTSK. Budou určovat začátky, konce a křižovatky cest, profily osu cest po m. Pomocné body PB určují oblouky cest. Tabulka souřadnic bodů x,y je součástí této technické zprávy. 3

4 2.2. Bourací práce: Provede se demontáž současných obrubníků a dlažeb, schodů v prostoru současné zahrady, uvolnění ploch pro zemní práce s odvezením vytěženého materiálu na skládku v rámci stavby. Zde budou očištěny, roztříděny a uloženy k dalšímu použitím, provede se likvidace udírny a demontáž dřevěného sloupu. Dále se odtěží zpevněné povrchy stávajících cest a ploch v tl. 150 mm. Štěrky se zeminou, které nebudou využity k dalšímu použití, budou odvezeny na zajištěnou skládku ve vzdálenosti 15 km, kde budou za poplatek uloženy. Zařazení odpadů podle druhů se provede podle Katalogu odpadů dle vyhl. 381/2001: Č štěrky a zemina neobsahující nebezpečné látky - kategorie O, množství cca 208 tun Zemní práce: Provede se výkop podloží 150 mm - odkopávka zeminy ve tř. 3, dále výkop rýh kanalizace, pásových vpustí a chráničky taktéž v zemině tř. 3. Vytěžená zemina bude odvezena na zajištěnou skládku. Pak budou upraveny, vyrovnány plochy, provede se spádování a zhutnění podloží na 95%PS. Návrhová únosnost (modul pružnosti) podloží by měly být min. 30 MPa. Vykopaná zemina z podloží, bude přemístěna na mezideponii a použita k zemním úpravám, zásypy, obsypy. Zemina, která nebude využita k dalšímu použití, bude odvezena na zajištěnou skládku ve vzdálenosti 15 km, kde bude za poplatek uložena. Likvidována bude podle zákona o nakládání s odpady 185/2001, Zařazení odpadů podle druhů se provede podle Katalogu odpadů dle vyhl. 381/2001: Č zemina neobsahující nebezpečné látky - kategorie O, množství cca 294 tun Odvodnění: Podloží cest bude odvodněno příčným sklonem 2%, dojde k rozptýlení v drenážní vrstvě do polopropustné zeminy. Povrchy cest budou odvodněny do příčných polymercementových pásových vpustí š. 150, reps.300 mm, osazených v niveletě cest a budou umístěny po cca 10 m. Budou připojeny na novou kanalizaci PVC 200 mm pod cestou přípojkami z flex. potrubí PVC 125 mm. Tato podružná kanalizace PVC 200 bude napojena na nově projektovanou přípojku kanalizaci, která povede z vily Tugendhat přes zahradu téměř ve stejné trase jako je původní a bude realizována před obnovou zahrady. Na koncích větví budou osazeny kontrolní šachty PVE d = 600 mm. 4

5 2.5. Komunikace: Konstrukce cesty: Podloží drenážní vrstva je navržena ze štěrkopísku 0-32 mm v tloušťce po zhutnění 100 mm. Podkladní nosná vrstva je navržena z vibrovaného štěrku mm v tloušťce 150 mm. Okraje cest a ploch budou z dvojřádků kostky malé velikost 10 do betonového lože C10/12 s boční opěrou. Cesty a plochy z dvoubarevné mozaiky budou z kostky řezané velikost 60/60/60 mm barva okr 80% plochy, zbytek šedá 20% plochy do lože z kamenné drti 4/8 mm, na parteru kladena do ornamentů, na cestách bude skladba kroužková, viz. výkresy č. 8 a 9. Příčné zpevnění cest bude žebry po 3 m do betonového lože C10/12, skladba viz výkres č. 2 - vzorové řezy. Spáry budou vyplněny též suchou betonovou směsí a kropeny vodou ihned po uložení, jejich povrch bude okamžitě očištěn. Mlatový povrch bude z hlinitopísčité směsi uložen na podkladní vrstvy a zhutněn jako minerální beton. Skladby cest a ploch: Skladba ozn. h hlinitopísčitá směs jemná zrn 5-8 mm 60 mm Dtto směs hrubší 8-16 mm 90 mm vibrovaná štěrkodrť 0-32 mm 150 mm Tloušťka celkem 300 mm Skladba ozn. m mozaika dvoubar.řezaná kostka žul.6/6 60 mm kamenná drť 4-8 mm 50 mm vibrovaná štěrkodrť 0-32 mm 180 mm Tloušťka celkem 290 mm Skladba ozn. p pískovcové obrubníky naležato 100 mm použity z vybouraných obrub kamenná drť 4-8mm 50 mm vibrovaná štěrkodrť 0-32mm 150 mm Tloušťka celkem 300 mm Skladba ozn. k kostka žulová malá vel mm kamenná drť 4-8 mm 50 mm vibrovaná štěrkodrť 0-32 mm 150 mm Tloušťka celkem 300 mm 5

6 2.6. Technologie stavby: Po vytyčení úseků cest pomocí vytyčovacích bodů (VB) a příčných profilů (PF), zemních úpravách a zhutnění podloží na 30 MPa (modul pružnosti) se provede dle situace uložení chrániček pro sdělovací kabely mezi vilou Löw-Beer a vilou Tugendhat. Dále se provede odvodnění kanalizace a pásové vpusti s propojením. Pak se osadí podélné pásy okrajové dlažby z 2 x kostky malé do betonového lože s opěrou, potom příčná žebra. Dále se provede vrstva podloží ze štěrkodrti 0-32 mm zhutněná na min. 50 MPa (modul pružnosti). Volné obdélníky se vyplní konečnými povrchy: mozaika do kamenné drti 5-8 mm. Na připravenou, přeměřenou a podkladní vrstvu štěrkodrtě (zhutněnou na předepsanou míru, provedenou ve spádu odpovídajícím hotovému dlážděnému krytu) bude navezeno potřebné množství drtě frakce 4/8 mm ložné vrstvy. Tato je následně strojně a dále ručně rozprostřena a urovnána na výšku odpovídající tloušťce ložné vrstvy, s potřebným navýšením pro dosekání dlažby po dohutnění (cca 1 cm). Na takto připravené lože bude provedeno důsledné rozměření vzoru prováděné dlažby, ve vazbě na projektovou dokumentaci, při respektování hlavních os a lomových bodů. Rozměření a vytýčení vzorů dlažby bude provedeno pomocí sňůr, pevně uvázaných na rozměřovacích tyčích. Tyto šňůry udávají jak směr, tak požadovanou výšku dlážděného krytu. Jednotlivé vzory pak budou vydlažďovány mozaikovými kostkami požadované jakosti a barevnosti. Nevyhovující dlažební kostky budou ihned vyřazeny. Vzory jsou kladeny do rastrů vyměřených buďto přímo pomocí šňůr nebo u složitějších vzorů do šablon zhotovených z tvrdého, nepoddajného materiálu. Dláždění řezaných mozaikových kostek bude prováděno lehkým poklepem dlaždičským kladívkem na dlažební prvek tak, aby tento byl pevně usazen na požadované pozici v požadované výšce a nedošlo při něm k vniknutí materiálu ložné vrstvy do spáry. Dokončené ucelené úseky budou poté vizuálně posouzeny, případné nedostatky musí být odstraněny. Odpovídající zadlážděný kryt je pohozen spárovacím materiálem a ručně přemeten. Následně je mozaiková dlažba strojně dohutněna do požadované výšky. Dlažba musí mít rovný povrch a předepsaný podélný a příčný sklon. Po dohutnění bude celý dlážděný kryt následně opětovně překontrolován, nedošlo-li k poškození některých prvků či vzorů. Povrch dlažby musí být po dohutnění na okraji nadvýšen nad obrubníkovými kostkami. 6

7 Mlatová úprava z hlinitopísčité směsi bude ve složení: Spodní vrstva 90 mm: - jílovitý písek nebo směs z jílovité zeminy a ostrého písku 0-8 mm v poměru 50 a 50%. Tato složka bude celá činit cca 75%. - kamenná drť zrnitosti 8-16 mm spodní vrstva 25% Horní vrstva 60 mm: - jílovitý písek nebo směs z jílovité zeminy a ostrého písku 0-8 mm v poměru 50 a 50%. Tato složka bude činit cca 75%. - kamenná drť zrnitosti 4-8 mm horní vrstva 25% Komponenty se řádně promísí a takto připravená směs se uloží na vibrovaný štěrk, kde se za potřebného kropení urovná a uválcuje na požadované tloušťky. Druhá vrstva obdobně. Pro přesné složení doporučujeme ověření laboratorní zkouškou u specializované firmy. Další údržba mlatových cest a ploch bude spočívat v každoroční opravě povrchu vyplněním výtluků a jamek s očistěním a uválcováním. V případě, že povrch bude vykazovat přílišnou vlhkost, může se zpevnit vápenným práškem nebo mlékem. V opačném případě, kdy povrch bude prašný, doporučujeme polévání jílovým mlékem. Tyto náklady na údržbu cest nejsou v rozpočtu obsaženy. 3. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Při provádění stavebních prací musejí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy a směrnice, ČSN a zákon na ochranu životního prostředí. BOZP podrobně řeší zákon č.309/2006sb, jež nařizuje zajištění bezpečné a život neohrožující práce na staveništi a to z hlediska koordinace v časové potřebě i způsobech provedení. Zhotovitel je povinen zpracovat plán BOZP, který musí identifikovat možná nebezpečí a rizika, jež by mohla nastat při vybraném způsobu prací. Dále platí zákon 591/2006 Sb. o nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveniště je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu 7

8 řádně osvětlena. Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastavení. Bezpečnost práce Zákon č. 309/2006 Sb. ( 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce 3 další požadavky BOZP. Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí ( 2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi ( 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení ( 4). Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy ( 5), bezpečnostní značky a signály ( 6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma ( 7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu. Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č v přílohách a části bouracích prací a 362/2006 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v 2 až 7 najdeme v 21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány těžší požadavky prováděcím právním předpisem. Do vydání prováděcích právních předpisů k provádění některých bližších požadavků zákona se postupuje podle 23 dle dosud platných nařízení vlády jako jsou: sdělení č.433/1991 Sb., o úmluvě o bezpečností a ochraně zdraví ve stavebnictví - vyhláška Č. 178/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 8

9 technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, - nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 4. Mechanická odolnost a stabilita: Jedná se zajištění mechanické odolnosti a stability povrchů komunikací, jejich podloží, obrub, opěrných zdí, základů, zábradlí, zpevnění svahů, zeleně, mobiliáře, stromů apod. Pro konstrukce a práce se musejí použít materiály a výrobky navržené v projektu. Při používání strojů a přístrojů pro výše uvedené práce se musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz o používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízeni elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny OSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. Pokud se v průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, mohou práce provádět pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, která stanoví zákon č. 222/94 Sb. a závazné normy ČSN Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým zařízením. Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti vedení VVN a VN musí ten, kdo práci organizuje, seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout. Při práci v blízkosti elektrických zařízení nutno dodržovat ČSN , aby nedošlo ke škodám na zdraví a na majetku. Jeřáby a jiné mechanismy musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejích částí mimo ochranné pásmo vedení. Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný materiál a 9

10 nesmí tudy jezdit vysoká vozidla. Před zahájením prací zajistí GZS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. GZS ručí za řádné proškolení svých pracovníků a ověří řádné proškolení pracovníků subdodavatelů. Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení. Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k asanaci, nesmí být výstavbou poškozena, GZS zajistí její účinnou ochranu po celou dobu výstavby. Pro včasné uvedení stavby do provozu je nutné v souladu s časovým plánem (uzavřenou smlouvou) dodržet termíny předání staveniště, zahájení stavby a dohodnutou lhůtu výstavby včetně termínů a rozsahu stavebních a montážních připravenosti. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, postupovat dle platných předpisů. ČSN a zákon 222/94 Sb. Dále dodržet požadavky na bezpečnost uvedené v samostatné části projektu ZOV. Péče o pracující a veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních u smluvních lékařů zaměstnanců. V rámci péče o pracující budou dodržovány: Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další. Stavební konstrukce a zařízení jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu požadované existence vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžné vyskytnout při provádění a užívání a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým vlivům, chemickým korozím atd. 5. Ochrana proti hluku: Stavba - objekt svým provozem nezpůsobí okolí nadměrné zatížení hlukem. Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřena předepsanými kryty pro snížení hluku. Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů, nutné pro snížení hluku. Zabezpečit plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. Při stavební činnosti bude dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené NV 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 10

11 6. Požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: Vyhlášky 3989/2009 stanovují obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Navrhované cesty jsou bezbariérové, úseky cest jsou přístupné, neboť výškové rozdíly nepřesahují 2 cm a příčné sklony nepřesahují 2%. Pokud se týká podélných sklonů, jsou úseky, jež přesahují sklony přes 8,33%, neboť nelze při výstavbě vzhledem k lokalitě území tyto změnit. Jsou ale některé úseky, které lze osobami s omezenou schopností pohybu a orientace používat, a to za předpokladu, že budou k nim dopraveny příbuznou osobou. 7. Hygiena, ochrana zdraví a ŽP: Podle zákona 17/1992 o ochraně životního a instrukcí MŽP ČR, je zhotovitel povinen se ochranou zdraví a životního prostředí při realizaci stavby. V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.14/1992 Sb. o ochraně přírody a zákon č.185/2001 o odpadech. Sociální zařízení se nachází v části budovy. Odpadkové koše a lavičky jsou vhodně umístěny v rámci celé stavby. 8. Bezpečnost při užívání stavby: Bude zajištěna provedením stavby v souladu s realizační dokumentací, její vybavení bezpečnostními tabulkami, označením východů a prostředků požární ochrany. Základním právním předpisem, který stanovuje bezpečnost při užívání je vyhláška 48/1982 Sb. v platném znění. Současné platné právní podmínky určují: Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon 309/2006 Sb. Požadavky na BOZP Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví Zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb Vyhláška 138/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 11

12 K dalším základním předpisům patří: Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci Nařízení vlády č.11/2002 o umístění bezpečnostních značek Nařízení vlády č.592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti Je doporučeno respektovat a dodržovat všechny platné související ČSN a EN. Srpen 2011 Ing. Jaroslav Novotný 12

13 PŘÍLOHA Č. 1 TABULKA SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ A PF PROFILŮ A KONTROLNÍCH ŠACHET y x y x VB , ,02 VB , ,68 VB , ,68 VB , ,58 VB , ,00 VB , ,96 VB , ,19 VB , ,04 VB , ,42 PB , ,02 PB , ,92 PB , ,30 PB , ,18 PB , ,52 PB , ,30 PB , ,29 PB , ,91 PB , ,18 PB , ,42 PB , ,27 PB , ,61 PB , ,61 PB , ,45 PB , ,05 PB , ,08 PB , ,08 PB , ,83 PB , ,28 PB , ,36 PB , ,54 PB , ,52 PB , ,23 PB , ,96 PF , ,11 PF , ,03 PF , ,34 PF , ,64 PF , ,36 PF , ,75 PF , ,37 PF , ,61 PF , ,55 PF , ,38 PF , ,13 PF , ,01 PF12c , ,60 PF , ,52 KŠ , ,23 KŠ , ,10 KŠ , ,49 KŠ , ,54 KŠ , ,82 KŠ , ,92 Srpen 2011 Ing. Jaroslav Novotný 13

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko

LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA INVESTOR: Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko Obsah dokumentace pro žádost o umístění stavby: Popis záměru A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více