AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, PLZEŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ"

Transkript

1 AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/ Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát Zodp. projektant Ing. T. Petráň Tech. kontrola Ing. J. Šípek Akce II/187 Průtah Hrádek u Sušice Zak. číslo Datum Stupeň Počet formátů Měřítko Č. přílohy 13PL /2014 DSP/PDPS 8 x A4 Paré Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/ Liberec 3 Příloha PLÁN BOZP E.3

2 E.3 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Pro stavbu II/187 Průtah Hrádek u Sušice Tento plán BOZP je platný pro období přípravy stavby 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název stavby : II/187 Průtah Hrádek u Sušice (DSP/PDPS) Kraj : Plzeňský Okres : Klatovy Obec: Hrádek u Sušice Katastrální území : Hrádek u Sušice (647276) Druh stavby : Rekonstrukce průtahu silnice II.třídy 1.2 Objednatel dokumentace Název : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Adresa : Škroupova 18, Plzeň IČO : Zástupce ve věcech smluvních: Ing. S.Liška Zástupce ve věcech technických: R.Kadlec Valbek, spol. s r.o. Plzeň 10/2012 strana 1/ 7

3 E Zhotovitel dokumentace Název : Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Adresa : Parková 11, Plzeň 26 IČO : Zástupce ve věcech smluvních : Ing. R. Vorschneider (ředitel střediska) Hlavní inženýr projektu : Ing. T. Petráň Zpracovatelský útvar : skupina PL22 Projektanti : pozemní komunikace a celkové řešení stavby skupina PL 22 A. Brnušáková; J.Bihary; Ing. T. Petráň; N.Pišková, DiA; Ing. T. Petráň Odvodnění vozovky: skupina LI 41 Ing. D. Landa, M.Klimentová Koordinátor BOZP Podklady: Geodetické zaměření: Ing.Zdeněk Porkát K.Soukup 2. Základní údaje o stavbě 2.1 Popis stavby Předmětem stavby je oprava vozovky II/187 Průtah Hrádek u Sušice v Hrádku u Sušice. Oprava je navrhována za účelem prodloužení životnosti konstrukce vozovky, odstranění vyskytujících se povrchových poruch a zlepšení povrchových vlastností. Celková délka úprav prováděných v rámci stavby je 1015 m. Součástí stavebních prací je odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky, ošetření případně se vyskytujících poruch/trhlin, popř. výměna podkladních vrstev vozovky, výšková úprava stávajících a doplnění chybějících obrub a pokládka nových asfaltových vrstev, dále vyčištění uličních vpustí, odvodňovacích žlabů apod., výšková úprava šachet, vpustí a krycích hrnců a obnova vodorovného i svislého dopravního značení. 2.2 Předpokládaný postup výstavby V době zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební povolení, resp. projektová dokumentace pro provádění stavby, není termín realizace stavby stanoven. Valbek, spol. s r.o. Plzeň 10/2012 strana 2/ 7

4 E.3 Realizace stavby je podmíněna získáním finančních prostředků. Stavba bude prováděna po dílčích etapách za omezeného provozu, kdy je předpokládáno zachování průjezdu vždy minimálně v jednom jízdním pruhu. Pro regulaci provozu během realizace stavebních prací je zpracován návrh DIO. 3. Členění stavby Členění stavby do stavebních objektů je uvedeno v následující tabulce Objekt Název objektu 101 Komunikace 102 Úprava napojení MK 301 Odvodnění komunikace 4. Pracovní postupy a související opatření 4.1 Postupy a pravidla pro staveniště S ohledem na rozsah a liniový charakter stavby není možné provést úplné uzavření celého staveniště oplocením. Prostor staveniště je nutno v terénu viditelně a srozumitelně vyznačit. Na všech místech vstupů do staveniště bude umístěno oznámení o tom, že celý prostor staveniště je uzavřený a smějí do něho vstupovat pouze pracovníci zhotovitele stavby, pověření pracovníci objednatele stavby a pověření pracovníci kontrolních orgánů. Prostor zařízení staveniště, kde budou staveništní buňky, volná skládka materiálů a plochy pro parkování vozidel a stavebních strojů, bude oplocen do výšky 1,80 m. Stejným způsobem budou oploceny i skládky materiálu umístěné mimo prostor zařízení staveniště na ostatních plochách v rámci obvodu staveniště. V prostoru zařízení staveniště bude na vhodném místě uloženo vybavení pro základní zdravotní ošetření při úrazech a pro provedení zásahu v případě požáru na staveništi. Toto vybavení bude přístupné pro všechny pracovníky stavby. Části stavby, kde budou prováděny stavební práce, u kterých je nebezpečí pádu z výšky a nebo do hloubky, budou ohrazeny zábradlím o výšce minimálně 1,10 m. Zábradlí bude bezpečné proti sklopení nebo posunutí a bude osazeno ve vzdálenosti 1,50 m od nebezpečného okraje. Na všech vstupech do oplocené části staveniště bude výstražnou bezpečnostní značkou a případně doplňkovým textem oznámen zákaz vstupu nepovolaných osob do oploceného prostoru. Valbek, spol. s r.o. Plzeň 10/2012 strana 3/ 7

5 E.3 Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a přístupových komunikací. Před zahájením prací budou v prostoru staveniště vytyčena veškerá známá podzemní vedení. Při provádění prací v ochranném pásmu těchto vedení bude zhotovitelem stavby zajištěno splnění podmínek stanovených správci a vlastníky těchto zařízení. Před zahájením prací v ochranném pásmu bude přizván příslušný správce a budou s ním dohodnuty podrobnosti provádění prací v tomto prostoru. Bude-li to správce vedení vyžadovat, bude zajištěn jeho stálý nebo občasný dozor. V místě zařízení staveniště bude umístěno vybavení pro zásah proti požáru a vybavení pro základní zdravotnické ošetření. Toto vybavení musí být přístupné pro všechny pracovníky stavby. Dále bude v místě zařízení staveniště k dispozici aktuální znění plánu BOZP. 4.2 Postupy a pravidla pro zemní práce Stroje a další zařízení používané při provádění zemních prací na všech objektech stavby budou pravidelně kontrolovány z hlediska technického stavu zejména s ohledem na zabránění znečištění vody povrchové, vody v korytě vodních toků a spodní vody. Jde zejména o znečištění vody oleji a ropnými látkami z pohonných hmot a dalších náplní. U strojů s hydraulickým systémem budou upřednostněny náplně bezpečné pro životní prostředí. Pažení stavebních jam bude navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlaky zeminy a zajistilo tak bezpečnost osob pracujících ve výkopech. Systém pažících prvků musí umožňovat bezpečnou montáž a demontáž. Stavební jámy a rýhy budou po celém obvodu ohraničeny zábradlím vysokým 1,10 m umístěným 1,50 m od okraje výkopů. Pro sestup do pažených stavebních jam a rýh budou použity žebříky vhodné délky (přesah nad horní okraj jámy minimálně 1,10 m). Po každém přerušení prací v pažených stavebních jamách a rýhách bude provedena kontrola stavu pažení, teprve po této kontrole bude vydán souhlas se sestupem pracovníků do stavební jámy. Při provádění zemních prací v ochranných pásmech podzemních vedení je nutno postupovat se zvýšenou opatrností a dodržovat pravidla stanovená správci těchto podzemních vedení. Na výjezdech z prostoru staveniště a na přilehlých úsecích komunikací je nutno zajistit čištění povrchu vozovek v případě znečištění vozovek vozidly vyjíždějícími ze staveniště. 4.3 Postupy a pravidla pro betonářské práce Tyto postupy budou uplatněny na práce při zřízení betonových a železobetonových konstrukcí. Dále tato pravidla platí v přiměřené míře i pro zřízení podkladu pod kanalizační potrubí z prostého betonu a pro obetonování kanalizace. Bednění pro jednotlivé železobetonové části musí být těsné, únosné (pevné) a prostorově dostatečně tuhé, aby nemohlo být poškozeno působením tlakových sil od čerstvého betonu. Při montáži a demontáži bednění je nutno postupovat podle předpisů uvedených v návodech od výrobce konkrétního bednícího systému. V každé fázi výstavby bednění a jeho demontáže je nutno zajistit bezpečný přístup a vytvořit opatření pro zabránění pádu osob nebo dílů bednění. Potřebná únosnost bednění musí být doložena podklady od výrobce nebo statickým výpočtem. Valbek, spol. s r.o. Plzeň 10/2012 strana 4/ 7

6 E.3 Před zahájením betonáže musí být bednění zkontrolováno a o této skutečnosti musí být proveden písemný záznam pověřené osoby. 4.4 Postupy a pravidla pro montážní práce Tato část se týká především montáže prefabrikovaných betonových a železobetonových dílů, Tato pravidla platí také pro montáž kanalizačního potrubí a dalších obtížně přemístitelných částí používaných při realizaci stavby. Montážní práce mohou být zahájeny až po převzetí montážního pracoviště zodpovědnou fyzickou osobou určenou pro montáž. Pracovníci provádějící montáž budou při ní používat montážní a bezpečnostní pomůcky stanovené v technologickém postupu montáže. Zvolené vázací prostředky musí umožňovat zavěšení břemen podle průvodní dokumentace výrobce dílů pro montáž. Při přemisťování břemen jeřábem nesmí být překročena nosnost použitého zařízení. Během zdvihání a přemísťování dílců se pověřené osoby zdržují mimo prostor pohybu břemene až do doby až do doby ustálení dílce nad místem pro osazení. Teprve v této fázi se určení pracovníci přesunou na bezpečné podlahy nebo provizorní plošiny, ze kterých mohou provést bezpečné usazení dílce, případně jeho rektifikaci pro zajištění potřebné polohy. Dílce osazené do definitivní polohy musí být zabezpečeny proti vychýlení (sklopení), teprve po tomto zabezpečení bude provedeno odvěšení od závěsů zdvíhacího prostředku. Způsob uvolňování vázacích prostředků je stanoven technologickým postupem montáže. K montáži dalšího dílce je možno přistoupit, až když je předchozí dílec bezpečně usazen a zabezpečen proti sklopení. 4.5 Postupy a pravidla pro zajištění bezpečnosti proti pádu z výšky nebo do hloubky Tato pravidla se uplatní při sestupu do stavebních rýh a jiných výkopů pro odvodnění komunikace a při výstupu z nich. Zajištění proti pádu osob bude provedeno provizorním ochranným zábradlím, které bude u jam a rýh pro zakládání umístěno 1,50 m od horního okraje na obvodu paženého výkopu (viz též postupy pro zemní práce). Zábradlí bude mít madlo ve výšce 1,10 m nad úrovní přilehlé pracovní plochy, při podlaze lištu proti sklouznutí a dále mezilehlý vodorovný prvek v polovině výšky. Valbek, spol. s r.o. Plzeň 10/2012 strana 5/ 7

7 E.3 5. Seznam legislativních předpisů 5.1 Zákony 174/1968 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 262/2006 Sb. - Zákoník práce 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) 338/2005 Sb. - Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 5.2 Nařízení vlády 201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 495/2001 Sb. - Nařízení vlády kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 378/2001 Sb. - Nařízení vlády kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 5.3 Vyhlášky 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 48/1982 Sb. - Vyhláška kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Valbek, spol. s r.o. Plzeň 10/2012 strana 6/ 7

8 E.3 6. Zásady BOZP platné pro období realizace stavby Tento plán BOZP je platný pro období přípravy stavby až do zadání stavby konkrétnímu zhotoviteli stavebních prací. S ohledem na rozsah je jisté, že pro stavbu bude nutné zajistit koordinátora BOZP. Práce koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby bude zahájena vypracováním plánu BOZP pro tuto fázi a ohlášením zahájení stavebních prací na místně příslušné pracoviště Inspektorátu práce. V plánu BOZP budou podrobněji rozpracována pravidla platná pro toto konkrétní staveniště, a to již s ohledem na konkrétního zhotovitele stavby, který bude určen ve výběrovém řízení. Podmínky uvedené v plánu BOZP budou dále konkretizovány s ohledem na skutečné technologické postupy, které bude zhotovitel stavby při realizaci prací uplatňovat. Každý zhotovitel stavby předá koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi technologický postup a rizikovou analýzu prováděných činností. vypracovaný při zahájení stavby bude v průběhu stavby aktualizován podle toho, jak budou zjišťovány nové skutečnosti během provádění stavebních prací. Každé vydání plánu BOZP bude platné od data jeho vydání až do vydání další aktualizace. Aktuální znění plánu BOZP bude předáno každému zhotoviteli provádějícímu práce na staveništi a v jednom vyhotovení bude k dispozici na vhodném místě v prostoru zařízení staveniště. V Plzni v říjnu 2012 Vypracoval: ing.zdeněk Porkát Valbek, spol. s r.o. Plzeň 10/2012 strana 7/ 7

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU

1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU 1 VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU Vzhledem k uspořádání uliční sítě v dotčené oblasti neexistuje jiná možnost, než dopravu z Lidické třídy převést do ulice Boženy Němcové. S ohledem na vysoké dopravní

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE DSP Oprava mostů 152-037, 152-037a, 37914-2 a 37914-3 Oprava mostu ev. č. 37914-2 SO 203 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/14 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5.

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. září 2014 I. Předmět úpravy 1. Odkazem na tyto podmínky se určuje část obsahu smlouvy

Více

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vláda nařizuje k provedení 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více