NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014 Novostavba TRIBUNY v Načeradci Novostavba tribuny na hřišti v Načeradci se pomalu blíží ke konci. Vně budovy nejsou vidět velké změny, ale je postaven komín, probíhají vnější úpravy zpevněných ploch, chodníky, zábradlí, drenáž děšťové vody, přemístění střídaček. Uvnitř se dokončují obklady a dlažby, kompletuje se elektroinstalace, připravuje se malování, pokládka lina. Kolaudace stavby je naplánována na konec dubna. Slavnostní otevření se uskuteční dne 21. června 2014 současně s oslavou 100 let organizované tělovýchovy v Načeradci. Do programu se připravuje: fotbalové utkání žáků, fotbalové utkání TJ Blaník Načeradec - FC Graffin Vlašim (nad 35 let), slavnostní otevření tribuny, fotbalové utkání SK Načeradec - SK Slavia Praha (nad 35 let), soutěž hasičů, hudba, hry pro děti, zumba, mažoretky.

2 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V BŘEZNU 2014 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse vzala na vědomí oznámení stanovišť včelstev v roce 2014 od Českého svazu včelařů Načeradec a včelařů v k.ú. Horní Lhota. Rada městyse vzala na vědomí zprávu o činnosti Střediskové knihovny v Načeradci za rok Rada městyse vzala na vědomí informaci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (Územní pracoviště Benešov). V obci Pravětice byla zahájena kontrola pitné vody z vodovodu podle 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) na základě odebraných vzorků vody a zvýšené hodnoty dusičnanů. Občanům Pravětic byla na základě výše uvedeného oznámena zhoršená kvalita dodávané vody (opatření veřejnou vyhláškou) a všem odběratelům vody z vodovodního řádu byl písemně oznámen zákaz pouţívání vody z důvodu zhoršení kvality vody. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí o prodlouţení lhůty k dokončení stavby Novostavba rekreačního domku ve Vračkovicích na st. p. č. 19. Rada městyse schválila ţádost Střediskové knihovny v Načeradci o placení sluţby knihovního systému Clavius. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty Ing. Jiřího Jelínka o podané ţádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Městys Načeradec ţádá úřad práce o vytvoření 4 pracovních příleţitostí. Rada městyse vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby. Revize bude probíhat od měsíce května do září roku 2014 v k.ú. Načeradec, Olešná u Načeradce, Řísnice, Slavětín u Načeradce a Vračkovice. Rada městyse vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyloţení k veřejnému nahlédnutí. Vyloţen k veřejnému nahlédnutí bude katastrální operát obnovený přepracováním na katastrální mapu digitalizovanou a nový soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) v k.ú. Daměnice a Zdiměřice v období od do v úředních hodinách na Úřadu městyse Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí informaci Státní veterinární správy. Dle nařízení SVS/2014/ S je ukončeno mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel ve Středočeském kraji. Toto nařízení bylo vyvěšeno na úřední desce. Rada městyse vzala na vědomí ţádost o uhrazení nákladů na vybavení jedné třídy ZŠ a MŠ Načeradec školním nábytkem a školní druţiny. Rada městyse uloţila ředitelce ZŠ předloţit nabídky. Z předloţených nabídek byla vybrána firma Křovina s.r.o. Mníšek pod Brdy, IČO Rada městyse vzala na vědomí záznam o veřejné prověrce BOZP v ZŠ a MŠ Načeradec provedené dne Rada městyse se seznámila s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce. Rada městyse vzala na vědomí souhlas MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) se změnou v uţívání stavby Bioplynová stanice v Načeradci, která spočívá v navýšení výkonu bioplynové stanice bez stavebních úprav, pouze úpravu softwaru na kogenerační jednotce, navýšen na 637 kw a tepelný příkon na 1578 kw. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování), který vydává stavební povolení pro stavbu Změna vyuţití stodoly se stavebními úpravami na opravářskou dílnu na st. p.č. 16 v k.ú. Olešná u Načeradce. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka o stanovení 5-ti členné volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se konají 23. a 24. května Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) o dodatečném povolení terénních úprav na pozemku p.č. 1429/8 v k.ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí oznámení MěÚ Vlašim (odbor ţivotního prostředí) o zahájení vodoprávního řízení ZTV II Načeradec (zasíťování parcel v k.ú. Načeradec). Závěrečná kontrolní prohlídka proběhne dne Rada městyse vzala na vědomí oznámení MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) o nabytí právní moci (dne ) pro rozhodnutí o povolení uţívání stavby Rodinný dům včetně ţumpy a elektrické přípojky v Daměnicích ( st. p. č. 27 v k.ú. Daměnice). 2 str., Načeradské noviny, duben 2014

3 VÝPIS USNESENÍ Z 23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC Zastupitelstvo městyse dne schválilo: Rozpočtové opatření č. 1/2014 nenavyšovat odměny zastupitelů městyse Načeradec dle novely nařízení č. 37/2003 platné od prodat pozemky: část pozemku p.č. KN 708/9 o výměře 101 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec, část pozemku p.č. KN 717 o výměře 14 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec a část pozemku p.č. PK 708 o výměře 35 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec panu Ing. P. Jelínkovi, Praha za těchto podmínek: kupní cena 60 Kč za m², poplatek na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, pobočka Benešov hradí nabyvatel, daň z převodu uhradí městys Načeradec. vyvěsit záměr prodat část pozemku p.č. 41 v k.ú. Načeradec ve vlastnictví městys. Geometrický plán zajistí firma ČEZ Distribuce a.s. (pozemek za obecním domem pod trafostanicí). vyvěsit záměr směnit část pozemku p.č. KN 1765 v k.ú. Načeradec ve vlastnictví městyse Načeradec o výměře cca 29 m² (pozemek v ulici Na Vrance). výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Načeradské sluţby s.r.o. za období pouţít zisk společnosti Načeradské sluţby s.r.o. roku 2013 ve výši Kč ,33 Kč na úhradu ztráty roku 2012 ve výši Kč. ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE MĚSTYS NAČERADEC NABÍZÍ K OKAMŢITÉMU PRONÁJMU BYT 3+1 V NAČERADCI, ULICE PANSKÁ ČP. 33. Písemné ţádosti odevzdávejte na úřadu městyse v úředních hodinách. Úřad městyse Načeradec změnil od úřední hodiny takto: PONDĚLÍ 8:00-12:00 13:00-16:00 ÚTERÝ 8:00-12:00 STŘEDA 8:00-12:00 13:00-16:00 ČTVRTEK 13:00-15:00 PÁTEK 8:00-12:00 Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn od takto: od do v Načeradci Zámecké náměstí od do v Načeradci V Parku od do v Načeradci Na Podolí od do v Olešné od do v Daměnicích od do v Dolní Lhotě. Ukládejte zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako např. lednice, okna, pračky, ţelezo, televizory, pneumatiky, barviva atd. Prosíme Vás, abyste kontejner nepřeplňovali. V případě, ţe bude plný, nahlaste na úřadu městyse v Načeradci (tel , ). Děkujeme za spolupráci. 3 str., Načeradské noviny, duben 2014 Od má pobočka České pošty s.p. v obci Načeradec tyto hodiny pro veřejnost: PONDĚLÍ 8:00-11:00 14:00-17:00 ÚTERÝ 8:00-12:00 STŘEDA 8:00-11:00 14:00-17:00 ČTVRTEK 8:00-11:00 14:00-16:00 PÁTEK 8:00-12:00 Pokud máte zájem o kominíka, nahlaste se do na Úřadu městyse Načeradec. Opět přijede p. Dvořák z Pelhřimova. Domluven je termín BIO kontejner bude umístěn od pátku v Načeradci u hřiště (u přečerpávací stanice pod Chaloupkou ). Do tohoto kontejneru patří: posekaná tráva, seno, sláma, listí, květiny, zelenina, kousky větví stromů a keřů. Dále sem patří: slupky z oloupaných brambor, vyluhované čajové sáčky, zbytky pečiva, kávová sedlina. Oznámení dovolené MUDr. Sovják Richard (obvodní lékař) oznamuje dovolenou od do Oznamujeme Vám přerušení dodávky elektřiny dne od 7,00 do 17,00 hodin v obcích: Slavětín, Řísnice, Zdiměřice, Bozejny, Daměnice, Pravětice, Načeradec celá obec kromě trafostanice u mateřské školky a Olešné.

4 Digitalizace katastrální mapy Ve dnech aţ proběhne v katastrálním území Vračkovice zaměřování identických bodů pro obnovu katastrálního operátu přepracováním (přepracování provede Katastrální pracoviště Benešov). Výběr identických bodů pro zaměření provedlo katastrální pracoviště Benešov. Zaměření identických bodů bude provádět firma Geoding s.r.o. (kontaktní osoba Ing. Kliner ). Ţádáme občany obce Vračkovice o vstřícnost a zpřístupnění vybraných bodů při měření. V katastrálním území Horní Lhota a Pravětice úspěšně proběhly Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a vyuţití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení ţivotního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti sniţování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouţí pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Městysem Načeradec chce pokračovat v KPÚ v dalších katastrálních územích Daměnice, Slavětín, Řísnice a Zdiměřice. Ţádáme vlastníky pozemků v uvedených katastrech o podání ţádosti na Státní pozemkový úřad. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na úřadu městyse v Načeradci, kde je moţné je téţ odevzdat nebo zaslat na Státní pozemkový úřad. Místní akční skupina Blaník (MAS) chce vytvořit pracovní tým pro zmapování potřeb seniorů v regionu působnosti MAS Blaník. Skupina Senioři připravuje strategie pro rozvoj regionu za pomoci dotací Evropské unie. Pracovní schůzka pracovní skupiny Senioři by se měla konat ve Spolkovém domě ve Vlašimi (bude upřesněno). Zde můţete vyjádřit svoje zkušenosti a poznatky k potřebám seniorů. Informace na úřadu městyse v Načeradci. INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichţ není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě. V 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehoţ území se nemovitost nachází, s tím, ţe obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka. Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předloţil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, ţe je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předloţila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, ţe nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, ţe k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, ţe tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost povaţuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, ţe je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese můţe se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehoţ kontaktní údaje nalezne na téţe webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat. Seznam nemovitostí zveřejněný na webu ÚZSVM je ve formátu xls a obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdrţel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle 64 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění. Úřad městyse Načeradec má tento seznam zveřejněn na úřední desce (i elektronické). Můţete do tohoto seznamu nahlédnout i na Úřadu městyse Načeradec. Na jaře, kdyţ se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, je ten správný čas, abychom načerpali novou ţivotní energii, která nám přináší radost, spokojenost a dobrou náladu! Váţení spoluobčané, přejeme Vám krásné VELIKONOCE a krásné JARO.

5 Na žádost občanů opět zveřejňujeme Pravidla pro samovýrobu dřeva v lesích městyse Načeradec 1. Občané s trvalým pobytem na území městyse Načeradec, kteří mají zájem o provádění samovýroby palivového dříví, se průběţně písemně hlásí na Úřadě městyse Načeradec. 2. Celkové mnoţství dřeva ke zpracování pro samovýrobu je limitováno, proto do seznamu na příslušný rok budou přednostně zařazeni pouze ti zájemci, kteří v minulém roce v lesích městyse samovýrobu neprováděli. 3. Do seznamu nemohou být zařazeni ti občané, kteří mají na úřadě městyse evidovány jakékoliv nedoplatky místních poplatků. 4. Provádění samovýroby dřeva je moţné pouze s platným povolením. 5. Samovýroba dřeva se smí provádět pouze v předem stanoveném úseku lesa, na kterém jsou samovýrobci povinni dodrţovat pořádek a po provedené samovýrobě provést úklid úseku dle pokynů správce lesů městyse. Dřevo určené pro samovýrobu označuje správce lesů městyse. Do samovýroby můţe být zahrnuto pouze takové dřevo, které nevykazuje vlastnosti jiného sortimentu neţ palivo, příp. tyčovina, palivo z polomů a zbytky po těţbě. 6. a) Dřevo bude vţdy sloţeno do metrů v lese a připraveno k přeměření pověřenou osobou Úřadu městyse Načeradec (ÚM). Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse). Moţno dohodnout i jiný způsob, který musí být písemně uveden v Povolení na samovýrobu dřeva (Jiné dohodnuté podmínky). Na základě přeměření samovyrobeného dřeva pověřenou osobou ÚM je moţný jeho odvoz z lesa. Větve a ostatní klest budou sloţeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat. b) V případě označených stojících stromů bude změřena výška a průměr kmene a následně zkubíkován objem pověřenou osobou ÚM. Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse). Větve a ostatní klest budou sloţeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat. c) Dřevo bude odvezeno z lesa a sloţeno do metrů ponechané na pozemku samovýrobce, pokud tak bude dohodnuto s pověřenou osobou ÚM (jen ve výjimečných případech) a připraveno k přeměření pověřenou osobou ÚM. Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse). Moţno dohodnout i jiný způsob, který musí být písemně uveden v Povolení na samovýrobu dřeva (Jiné dohodnuté podmínky). Větve a ostatní klest budou sloţeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat. 7. Ceny za dřevo získané samovýrobou pro osoby s trvalým pobytem na území městyse Načeradec Dle obtíţnosti prací, odloučenosti díla, druhu dřeviny, dimenzí dřevní hmoty, míry rizika, přístupnosti, objemu prací a jiných místních podmínek je stanovena cena Kč/m³. Úklid po těţbě - bezplatně 8. Dřevo se zaplatí v hotovosti na Úřadě městyse Načeradec do 5-ti pracovních dnů ode dne přeměření. Jako podklad slouţí Povolení na samovýrobu dřeva. 9. Samovýrobce je odpovědný za dodrţování předpisů bezpečnosti práce na pracovištích, kde provádí samovýrobu. 10. Neoprávněné kácení bude řešit ÚM individuálně (vţdy závisí na rozsahu porušení). Samovýrobce uhradí úřadu městyse trţní cenu za neoprávněně pokácenou dřevní hmotu + jednorázovou pokutu ve výši 1 5 tis. Kč. Informace Klubu rodáků a přátel Lukavce V roce 2012 bylo na setkání Klubu rodáků a přátel Lukavce a okolí, kteří ţijí v Praze a jinde v republice, odhlasováno příjetí rodáků a přátel z obce Načeradec a okolí. Tato dohoda byla sjednána za přítomnosti starostů obou obcí a to pana Františka Pinkase a Ing. Jiřího Jelínka. K tomuto spojení došlo kromě zájmu o rozšíření členství především za vzpomínek rodáků z Lukavce a okolních obcí na kaţdoroční poutě na horu Straţiště na svátek sv. Jána. Tak se zrodil nápad, ţe Načeradec má svoji horu Blaník. Hora je všem známa svou pověstí o kníţeti sv. Václavu a jeho rytířích. A tak i kdyţ nás rozdvojují kraje, spojují nás hory. Klub rodáků a přátel Lukavce a okolí byl pod názvem Krouţek zaloţen v Praze v roce Počet členů byl kolem 50 rodáků a rodaček a přátel z Lukavce a okolních vesnic. Setkání v roce 2014 se uskuteční dne 17. května 2014 v příjemné restauraci hotelu MARS na Kubánském náměstí v Praze 10. Vyhrávat nám budou bývalí členové hudby Praţské hradní stráţe, které bude doprovázet, na své housličky, pan Jaroslav Zamrzla z Lukavce. Zájemci z Načeradce a okolí a především ti, kteří ţijí v Praze nebo jinde mimo svůj rodný kraj se mohou hlásit u p. Ludmily Vyhnánkové na adrese: Daměnice, Načeradec, tel nebo mob , 5 str., Načeradské noviny, duben 2014

6 Základní škola Načeradec Návštěva VHS Benešov V pátek 21. března při příleţitosti Mezinárodního dne vody navštívili ţáci 7. a 8. třídy Vodohospodářskou společnost Benešov. Zde byl pro ţáky základních škol připraven program Voda čistá voda špinavá, který byl připraven ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Vlašim. Ţáci ve skupinkách vyplňovali pracovní listy, zodpovídali otázky na téma cesta vody od pramene přes spotřebitele aţ po čističku. Poté si prohlédli laboratoře, kde v mikroskopech mohli sledovat znečištění vody. Pracovníci VHS Benešov ukázali ţákům i nejmodernější techniku kamerový vůz, zařízení na monitorování kanalizace pomocí robota s kamerou. Exkurze byla pro ţáky jistě zajímavá. Dovedou si nyní mnohem lépe představit, kolik práce je potřeba pro to, abychom si doma mohli kdykoliv otočit vodovodním kohoutkem a pustit čistou pitnou vodu. Foto: praktická ukázka kamerového vozu (foto: Pavel Jakubův) Hana Hajná, učitelka ZŠ Načeradec Mateřská škola Načeradec Maškarní karneval Ve čtvrtek jsme pro děti uspořádali maškarní karneval. Nechyběla přehlídka masek, soutěţe, tanečky a dobrá zábava se sladkou odměnou. Divadelní představení Ve čtvrtek jsme jeli s dětmi do divadla ve Vlašimi na pohádku Povídačky naší Kačky aneb Matylda zasahuje.pohádka s poutavým příběhem o zvířátkách se dětem líbila a herce jsme odměnili velkým potleskem. 6 str., Načeradské noviny, duben 2014

7 Divadelní představení Ve čtvrtek jsme v mateřské škole přivítali divadélko Kůzle s pohádkou Zazpívej si notu pro křiklouna Otu. Pohádka plná poučení i písniček se dětem líbila a uţ teď se těšíme na další pohádku. Vítání jara V pátek jsme s dětmi před budovou mateřské školy přivítali jaro. Sluníčko celý den krásně svítilo a teplé jarní počasí nás utvrdilo v tom, ţe jaro je doopravdy tady. Společně jsme ozdobili vrbové větvičky barevnými vajíčky a jaru jsme zazpívali, jak jinak neţ jarní písničky. Divadelní představení Ve čtvrtek jsme byli s dětmi v základní škole na pohádce Písnička pro draka. Pohádka děti upoutala svým netradičním pojetím, byla plná písniček a vtipných scének, které děti odměňovaly bouřlivým smíchem a potleskem. Jarní záhonek Ve čtvrtek jsme po příchodu z divadla ještě stihli zkrášlit prostředí před mateřskou školou. Děti si zasadily květinky, které si přinesly z domova. S dětmi jsme si povídali co kytičky ke svému ţivotu potřebují a jak o ně musíme pečovat. Děti si své květiny s opravdovou radostí zalévají a starají se o ně jako opravdoví zahradníci. Náš záhonek s jarními kytičkami se nám povedl a máme radost z toho, ţe nás při příchodu do školky pěkně vítá. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová, učitelky MŠ 7 str., Načeradské noviny, duben 2014

8 Sport jarní fotbalovaná sezóna 2013/2014 Odehraná mistrovská utkání v březnu 2014: SK Načeradec - TJ Sokol Maršovice 3:0 (0:0). Branky: Franc, Čáp, Postřihač TJ Sokol Divišov - SK Načeradec 5:1 (1:0). Branka: Čáp Tabulka po 15. kole Rk. Tým Skóre Body 1. Maršovice : Divišov : Struhařov : Jankov : Jírovice : Pravonín : Sokol Přestavlky : Neveklov : Vrch.Janovice : Dolní Kralovice : SK Načeradec : Mezno : Popovice : Chotýšany :54 7 TJ Blaník Načeradec rozlosování Benešov - IV. třída, odd. D Den Datum Sraz Začátek Domácí Hosté NE :45 13:30 Čechtice B Blaník SO :30 16:30 Dolní Kralovice B Blaník NE :15 17:00 Blaník Miřetice B NE :15 17:00 Libouň Blaník NE :15 17:00 Blaník Pravonín B NE :00 17:00 Libeţ B Blaník NE :15 17:00 Blaník Hulice NE :15 17:00 Louňovice B Blaník NE :15 17:00 Blaník Kamberk NE :15 15:00 Vracovice Blaník Nemáte co dělat v úterý večer? Tak neváhejte a přijďte se rozvlnit v latinskoamerických rytmech s certifikovanou instruktorkou Zumby!!! ÚTERÝ OD 19:00-20:00, Tělocvična ZŠ NAČERADEC. S sebou přezůvky, sportovní oblečení, vodu a dobrou náladu Více info: na FB Zumba Misha nebo Budu se na Vás těšit Misha 8 str., Načeradské noviny, duben 2014 NE :15 17:00 Blaník Zdislavice B

9 NAČERADEC OSLAVÍ 100 LET ORGANIZOVANÉ TĚLOVÝCHOVY 9 str., Načeradské noviny, duben 2014 Ing. Jiří Rambousek, TJ Blaník Načeradec

10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v dubnu oslaví Vodičková Ksenie Načeradec 80 let Hybšová Marie Horní Lhota 75 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Vzpomínka Před 5-ti lety, dne , tragicky zahynula Mgr. Jana Doubková. Všichni, kteří jste ji znali a měli rádi, věnujte jí krátkou vzpomínku. Manţel František se synem Honzou. Inzerce: - Nabízím odvoz a rozvoz materiálu uhlí, písky, štěrk, hlína do váhy 12q Multikárou M-24, třístranný sklápěč. Tel: Novák drůbeţárna Mírovka nabízí chovné kuřice, barva: černá, červená; stáří: 18 týdnů, cena 155 Kč/ks. Prodej se uskuteční dne na náměstí v Načeradci od 10,15 hodin. Objednávky na tel.: Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: str., Načeradské noviny, duben 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří

Více

Výzva. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří

Více

µ 217/.ΒΡΣ.1/04,ΒΡΣΛ?

µ 217/.ΒΡΣ.1/04,ΒΡΣΛ? ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 216, 386 01 STRAKONICE µ

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tmaň a v katastrálním území Lounín Úvodní jednání 22.5.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

INFORMACE PRO VEŘEJNOST INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu

Více

µ 28/8.ΝΡΤ.1/03,ΝΡΤ?Τ

µ 28/8.ΝΡΤ.1/03,ΝΡΤ?Τ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 12800 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK, M. R. ŠTEFÁNIKA 20, 787 01 ŠUMPERK µ 28/8.ΝΡΤ.1/03,ΝΡΤ?Τ

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

INFORMACE PRO VEŘEJNOST INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kotopeky Úvodní jednání 5.6.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

µ 1/44.ΝΡΤ.1/04,ΝΡΤ?Ε

µ 1/44.ΝΡΤ.1/04,ΝΡΤ?Ε ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK, M. R. ŠTEFÁNIKA 20, 787 01 ŠUMPERK µ 1/44.ΝΡΤ.1/04,ΝΡΤ?Ε

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona č. 6/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří

Více

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí

Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Krajské setkání Svazu měst a obcí ve Zlínském kraji dne 7. dubna 2016 Pozemkové úpravy jako nástroj rozvoje venkovského prostředí Ing. Lubomír Holubec Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Státní pozemkový

Více

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Krajinotvorba a pozemkové úpravy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Krajinotvorba a pozemkové úpravy Holasovice 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

Obec Hrádek. Hrádek 352

Obec Hrádek. Hrádek 352 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec Oldřichovice č.p. 869, 739 61 Třinec tel.: 558340350, fax: 558340359, e-mail: kp.trinec@cuzk.cz, ID dat. schránky: 8a4hvah Obec

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva). Omluvena pí Jana Rozkošná

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Milín 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří

Více

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Objednatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Pověřený referent

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu

Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Poznatky z cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu Sluňákov 2016 Ing.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 14. KVĚTNA 2014 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 14. KVĚTNA 2014 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 24. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 14. KVĚTNA 2014 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Věc: Praha: 12.2.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 022482/2015/KUSK Spisová značka: SZ_022482/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes

Věc: Praha: 12.2.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 022482/2015/KUSK Spisová značka: SZ_022482/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Praha: 12.2.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 022482/2015/KUSK Spisová značka: SZ_022482/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 25.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod Hrašeho 11, Náchod 54701 Obec Žernov Žernov 112 55203 Česká Skalice Číslo jednací: OO-18/2013-605 Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje:

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. Výzva Příloha č. 1 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Připouští se podat nabídku na celý, nebo na část výše uvedeného předmětu nájmu dle zájmu.

Připouští se podat nabídku na celý, nebo na část výše uvedeného předmětu nájmu dle zájmu. a usnesením č. 1008 Rady města Vimperk ze dne 24.9.2007 záměr č. 106/28/07 pronájmu nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

INFORMACE PRO VEŘEJNOST INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 9. Přítomni : Vítězslav

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.6.2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno15 členů zastupitelstva, omluveni;

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva, omluven:

Více

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Pozemkové úpravy Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Zemědělsky využívána více než polovina celkové výměry ČR (53,8 %). Zemědělství - jeden

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./

Obec Suchomasty. Suchomasty 31. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-10/ / Vojtíšková Marie Ing./ Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Suchomasty Suchomasty 31 267

Více

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce,

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce, STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek Adresa: Nádražní 1988, Budějovické Předměstí, 397

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, Benešova 377, Domaţlice

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, Benešova 377, Domaţlice Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, Benešova 377, 344 01 Domaţlice Město Hostouň Dobrohostova 110 345 25 Hostouň Číslo jednací: OO-28/2013-401 RO-17/2013-401 Vaše č. j.:

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV POLNÍ DEN ÚKZUZ 2015 OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová, MBA Ústřední ředitelka 18.6. 2015, Havlíčkův Brod OSNOVA I. Proces KoPÚ projektování v krajině

Více

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 52. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 30. 1. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Převod vodovodů do vlastnictví Svazku VaK 4. Převod

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově.

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově. Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 21.7.2016 Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 27.10.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. BŘEZNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. BŘEZNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17 HODIN MĚSTYS NAČERADEC 1 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 16. BŘEZNA 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva)

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./

Obec Řídeč. Řídeč 276. OO-9/ / Novotný Milan Bc./ Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 1148/2a, 772 00 Olomouc-Hodolany tel.: 585552111, fax: 585552219, e-mail: kp.olomouc@cuzk.cz, Obec Řídeč Řídeč 276 783 95

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. ZÁŘÍ 2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 19,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluven:

Více

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Usnesení č. 3 bylo schváleno. Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 05. září 2012 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 1N/01/2017. prodeje POZEMKŮ PRO 10 až 12 ŘADOVÝCH DOMŮ V UL. BREJNÍKOVA. a současně vypis uje NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO HOŘICE nám. Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice ze dne 18.05.2016

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce. Pozvánka

Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce. Pozvánka Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 18.8.2016 Svolávám 24. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. září 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.10.2015 273/21/RM/2015 Výpůjčka prostor Mateřského centra Srdíčko Charitě Holešov výpůjčku klubovny, kanceláře s kuchyňkou

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP1415/2011-130715 Č.j.: SPU 179223/2013 Vyřizuje:

Více

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí: ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 5. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva) Zapisovatel: Švecová Martina

Více