NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014 Novostavba TRIBUNY v Načeradci Novostavba tribuny na hřišti v Načeradci se pomalu blíží ke konci. Vně budovy nejsou vidět velké změny, ale je postaven komín, probíhají vnější úpravy zpevněných ploch, chodníky, zábradlí, drenáž děšťové vody, přemístění střídaček. Uvnitř se dokončují obklady a dlažby, kompletuje se elektroinstalace, připravuje se malování, pokládka lina. Kolaudace stavby je naplánována na konec dubna. Slavnostní otevření se uskuteční dne 21. června 2014 současně s oslavou 100 let organizované tělovýchovy v Načeradci. Do programu se připravuje: fotbalové utkání žáků, fotbalové utkání TJ Blaník Načeradec - FC Graffin Vlašim (nad 35 let), slavnostní otevření tribuny, fotbalové utkání SK Načeradec - SK Slavia Praha (nad 35 let), soutěž hasičů, hudba, hry pro děti, zumba, mažoretky.

2 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V BŘEZNU 2014 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse vzala na vědomí oznámení stanovišť včelstev v roce 2014 od Českého svazu včelařů Načeradec a včelařů v k.ú. Horní Lhota. Rada městyse vzala na vědomí zprávu o činnosti Střediskové knihovny v Načeradci za rok Rada městyse vzala na vědomí informaci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (Územní pracoviště Benešov). V obci Pravětice byla zahájena kontrola pitné vody z vodovodu podle 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) na základě odebraných vzorků vody a zvýšené hodnoty dusičnanů. Občanům Pravětic byla na základě výše uvedeného oznámena zhoršená kvalita dodávané vody (opatření veřejnou vyhláškou) a všem odběratelům vody z vodovodního řádu byl písemně oznámen zákaz pouţívání vody z důvodu zhoršení kvality vody. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí o prodlouţení lhůty k dokončení stavby Novostavba rekreačního domku ve Vračkovicích na st. p. č. 19. Rada městyse schválila ţádost Střediskové knihovny v Načeradci o placení sluţby knihovního systému Clavius. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty Ing. Jiřího Jelínka o podané ţádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Městys Načeradec ţádá úřad práce o vytvoření 4 pracovních příleţitostí. Rada městyse vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby. Revize bude probíhat od měsíce května do září roku 2014 v k.ú. Načeradec, Olešná u Načeradce, Řísnice, Slavětín u Načeradce a Vračkovice. Rada městyse vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyloţení k veřejnému nahlédnutí. Vyloţen k veřejnému nahlédnutí bude katastrální operát obnovený přepracováním na katastrální mapu digitalizovanou a nový soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) v k.ú. Daměnice a Zdiměřice v období od do v úředních hodinách na Úřadu městyse Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí informaci Státní veterinární správy. Dle nařízení SVS/2014/ S je ukončeno mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel ve Středočeském kraji. Toto nařízení bylo vyvěšeno na úřední desce. Rada městyse vzala na vědomí ţádost o uhrazení nákladů na vybavení jedné třídy ZŠ a MŠ Načeradec školním nábytkem a školní druţiny. Rada městyse uloţila ředitelce ZŠ předloţit nabídky. Z předloţených nabídek byla vybrána firma Křovina s.r.o. Mníšek pod Brdy, IČO Rada městyse vzala na vědomí záznam o veřejné prověrce BOZP v ZŠ a MŠ Načeradec provedené dne Rada městyse se seznámila s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce. Rada městyse vzala na vědomí souhlas MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) se změnou v uţívání stavby Bioplynová stanice v Načeradci, která spočívá v navýšení výkonu bioplynové stanice bez stavebních úprav, pouze úpravu softwaru na kogenerační jednotce, navýšen na 637 kw a tepelný příkon na 1578 kw. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování), který vydává stavební povolení pro stavbu Změna vyuţití stodoly se stavebními úpravami na opravářskou dílnu na st. p.č. 16 v k.ú. Olešná u Načeradce. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka o stanovení 5-ti členné volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se konají 23. a 24. května Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) o dodatečném povolení terénních úprav na pozemku p.č. 1429/8 v k.ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí oznámení MěÚ Vlašim (odbor ţivotního prostředí) o zahájení vodoprávního řízení ZTV II Načeradec (zasíťování parcel v k.ú. Načeradec). Závěrečná kontrolní prohlídka proběhne dne Rada městyse vzala na vědomí oznámení MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) o nabytí právní moci (dne ) pro rozhodnutí o povolení uţívání stavby Rodinný dům včetně ţumpy a elektrické přípojky v Daměnicích ( st. p. č. 27 v k.ú. Daměnice). 2 str., Načeradské noviny, duben 2014

3 VÝPIS USNESENÍ Z 23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC Zastupitelstvo městyse dne schválilo: Rozpočtové opatření č. 1/2014 nenavyšovat odměny zastupitelů městyse Načeradec dle novely nařízení č. 37/2003 platné od prodat pozemky: část pozemku p.č. KN 708/9 o výměře 101 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec, část pozemku p.č. KN 717 o výměře 14 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec a část pozemku p.č. PK 708 o výměře 35 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec panu Ing. P. Jelínkovi, Praha za těchto podmínek: kupní cena 60 Kč za m², poplatek na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, pobočka Benešov hradí nabyvatel, daň z převodu uhradí městys Načeradec. vyvěsit záměr prodat část pozemku p.č. 41 v k.ú. Načeradec ve vlastnictví městys. Geometrický plán zajistí firma ČEZ Distribuce a.s. (pozemek za obecním domem pod trafostanicí). vyvěsit záměr směnit část pozemku p.č. KN 1765 v k.ú. Načeradec ve vlastnictví městyse Načeradec o výměře cca 29 m² (pozemek v ulici Na Vrance). výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Načeradské sluţby s.r.o. za období pouţít zisk společnosti Načeradské sluţby s.r.o. roku 2013 ve výši Kč ,33 Kč na úhradu ztráty roku 2012 ve výši Kč. ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE MĚSTYS NAČERADEC NABÍZÍ K OKAMŢITÉMU PRONÁJMU BYT 3+1 V NAČERADCI, ULICE PANSKÁ ČP. 33. Písemné ţádosti odevzdávejte na úřadu městyse v úředních hodinách. Úřad městyse Načeradec změnil od úřední hodiny takto: PONDĚLÍ 8:00-12:00 13:00-16:00 ÚTERÝ 8:00-12:00 STŘEDA 8:00-12:00 13:00-16:00 ČTVRTEK 13:00-15:00 PÁTEK 8:00-12:00 Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn od takto: od do v Načeradci Zámecké náměstí od do v Načeradci V Parku od do v Načeradci Na Podolí od do v Olešné od do v Daměnicích od do v Dolní Lhotě. Ukládejte zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako např. lednice, okna, pračky, ţelezo, televizory, pneumatiky, barviva atd. Prosíme Vás, abyste kontejner nepřeplňovali. V případě, ţe bude plný, nahlaste na úřadu městyse v Načeradci (tel , ). Děkujeme za spolupráci. 3 str., Načeradské noviny, duben 2014 Od má pobočka České pošty s.p. v obci Načeradec tyto hodiny pro veřejnost: PONDĚLÍ 8:00-11:00 14:00-17:00 ÚTERÝ 8:00-12:00 STŘEDA 8:00-11:00 14:00-17:00 ČTVRTEK 8:00-11:00 14:00-16:00 PÁTEK 8:00-12:00 Pokud máte zájem o kominíka, nahlaste se do na Úřadu městyse Načeradec. Opět přijede p. Dvořák z Pelhřimova. Domluven je termín BIO kontejner bude umístěn od pátku v Načeradci u hřiště (u přečerpávací stanice pod Chaloupkou ). Do tohoto kontejneru patří: posekaná tráva, seno, sláma, listí, květiny, zelenina, kousky větví stromů a keřů. Dále sem patří: slupky z oloupaných brambor, vyluhované čajové sáčky, zbytky pečiva, kávová sedlina. Oznámení dovolené MUDr. Sovják Richard (obvodní lékař) oznamuje dovolenou od do Oznamujeme Vám přerušení dodávky elektřiny dne od 7,00 do 17,00 hodin v obcích: Slavětín, Řísnice, Zdiměřice, Bozejny, Daměnice, Pravětice, Načeradec celá obec kromě trafostanice u mateřské školky a Olešné.

4 Digitalizace katastrální mapy Ve dnech aţ proběhne v katastrálním území Vračkovice zaměřování identických bodů pro obnovu katastrálního operátu přepracováním (přepracování provede Katastrální pracoviště Benešov). Výběr identických bodů pro zaměření provedlo katastrální pracoviště Benešov. Zaměření identických bodů bude provádět firma Geoding s.r.o. (kontaktní osoba Ing. Kliner ). Ţádáme občany obce Vračkovice o vstřícnost a zpřístupnění vybraných bodů při měření. V katastrálním území Horní Lhota a Pravětice úspěšně proběhly Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a vyuţití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení ţivotního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti sniţování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouţí pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Městysem Načeradec chce pokračovat v KPÚ v dalších katastrálních územích Daměnice, Slavětín, Řísnice a Zdiměřice. Ţádáme vlastníky pozemků v uvedených katastrech o podání ţádosti na Státní pozemkový úřad. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na úřadu městyse v Načeradci, kde je moţné je téţ odevzdat nebo zaslat na Státní pozemkový úřad. Místní akční skupina Blaník (MAS) chce vytvořit pracovní tým pro zmapování potřeb seniorů v regionu působnosti MAS Blaník. Skupina Senioři připravuje strategie pro rozvoj regionu za pomoci dotací Evropské unie. Pracovní schůzka pracovní skupiny Senioři by se měla konat ve Spolkovém domě ve Vlašimi (bude upřesněno). Zde můţete vyjádřit svoje zkušenosti a poznatky k potřebám seniorů. Informace na úřadu městyse v Načeradci. INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichţ není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě. V 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehoţ území se nemovitost nachází, s tím, ţe obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka. Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předloţil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, ţe je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předloţila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, ţe nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, ţe k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, ţe tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost povaţuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, ţe je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese můţe se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehoţ kontaktní údaje nalezne na téţe webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat. Seznam nemovitostí zveřejněný na webu ÚZSVM je ve formátu xls a obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdrţel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle 64 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění. Úřad městyse Načeradec má tento seznam zveřejněn na úřední desce (i elektronické). Můţete do tohoto seznamu nahlédnout i na Úřadu městyse Načeradec. Na jaře, kdyţ se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, je ten správný čas, abychom načerpali novou ţivotní energii, která nám přináší radost, spokojenost a dobrou náladu! Váţení spoluobčané, přejeme Vám krásné VELIKONOCE a krásné JARO.

5 Na žádost občanů opět zveřejňujeme Pravidla pro samovýrobu dřeva v lesích městyse Načeradec 1. Občané s trvalým pobytem na území městyse Načeradec, kteří mají zájem o provádění samovýroby palivového dříví, se průběţně písemně hlásí na Úřadě městyse Načeradec. 2. Celkové mnoţství dřeva ke zpracování pro samovýrobu je limitováno, proto do seznamu na příslušný rok budou přednostně zařazeni pouze ti zájemci, kteří v minulém roce v lesích městyse samovýrobu neprováděli. 3. Do seznamu nemohou být zařazeni ti občané, kteří mají na úřadě městyse evidovány jakékoliv nedoplatky místních poplatků. 4. Provádění samovýroby dřeva je moţné pouze s platným povolením. 5. Samovýroba dřeva se smí provádět pouze v předem stanoveném úseku lesa, na kterém jsou samovýrobci povinni dodrţovat pořádek a po provedené samovýrobě provést úklid úseku dle pokynů správce lesů městyse. Dřevo určené pro samovýrobu označuje správce lesů městyse. Do samovýroby můţe být zahrnuto pouze takové dřevo, které nevykazuje vlastnosti jiného sortimentu neţ palivo, příp. tyčovina, palivo z polomů a zbytky po těţbě. 6. a) Dřevo bude vţdy sloţeno do metrů v lese a připraveno k přeměření pověřenou osobou Úřadu městyse Načeradec (ÚM). Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse). Moţno dohodnout i jiný způsob, který musí být písemně uveden v Povolení na samovýrobu dřeva (Jiné dohodnuté podmínky). Na základě přeměření samovyrobeného dřeva pověřenou osobou ÚM je moţný jeho odvoz z lesa. Větve a ostatní klest budou sloţeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat. b) V případě označených stojících stromů bude změřena výška a průměr kmene a následně zkubíkován objem pověřenou osobou ÚM. Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse). Větve a ostatní klest budou sloţeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat. c) Dřevo bude odvezeno z lesa a sloţeno do metrů ponechané na pozemku samovýrobce, pokud tak bude dohodnuto s pověřenou osobou ÚM (jen ve výjimečných případech) a připraveno k přeměření pověřenou osobou ÚM. Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse). Moţno dohodnout i jiný způsob, který musí být písemně uveden v Povolení na samovýrobu dřeva (Jiné dohodnuté podmínky). Větve a ostatní klest budou sloţeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat. 7. Ceny za dřevo získané samovýrobou pro osoby s trvalým pobytem na území městyse Načeradec Dle obtíţnosti prací, odloučenosti díla, druhu dřeviny, dimenzí dřevní hmoty, míry rizika, přístupnosti, objemu prací a jiných místních podmínek je stanovena cena Kč/m³. Úklid po těţbě - bezplatně 8. Dřevo se zaplatí v hotovosti na Úřadě městyse Načeradec do 5-ti pracovních dnů ode dne přeměření. Jako podklad slouţí Povolení na samovýrobu dřeva. 9. Samovýrobce je odpovědný za dodrţování předpisů bezpečnosti práce na pracovištích, kde provádí samovýrobu. 10. Neoprávněné kácení bude řešit ÚM individuálně (vţdy závisí na rozsahu porušení). Samovýrobce uhradí úřadu městyse trţní cenu za neoprávněně pokácenou dřevní hmotu + jednorázovou pokutu ve výši 1 5 tis. Kč. Informace Klubu rodáků a přátel Lukavce V roce 2012 bylo na setkání Klubu rodáků a přátel Lukavce a okolí, kteří ţijí v Praze a jinde v republice, odhlasováno příjetí rodáků a přátel z obce Načeradec a okolí. Tato dohoda byla sjednána za přítomnosti starostů obou obcí a to pana Františka Pinkase a Ing. Jiřího Jelínka. K tomuto spojení došlo kromě zájmu o rozšíření členství především za vzpomínek rodáků z Lukavce a okolních obcí na kaţdoroční poutě na horu Straţiště na svátek sv. Jána. Tak se zrodil nápad, ţe Načeradec má svoji horu Blaník. Hora je všem známa svou pověstí o kníţeti sv. Václavu a jeho rytířích. A tak i kdyţ nás rozdvojují kraje, spojují nás hory. Klub rodáků a přátel Lukavce a okolí byl pod názvem Krouţek zaloţen v Praze v roce Počet členů byl kolem 50 rodáků a rodaček a přátel z Lukavce a okolních vesnic. Setkání v roce 2014 se uskuteční dne 17. května 2014 v příjemné restauraci hotelu MARS na Kubánském náměstí v Praze 10. Vyhrávat nám budou bývalí členové hudby Praţské hradní stráţe, které bude doprovázet, na své housličky, pan Jaroslav Zamrzla z Lukavce. Zájemci z Načeradce a okolí a především ti, kteří ţijí v Praze nebo jinde mimo svůj rodný kraj se mohou hlásit u p. Ludmily Vyhnánkové na adrese: Daměnice, Načeradec, tel nebo mob , 5 str., Načeradské noviny, duben 2014

6 Základní škola Načeradec Návštěva VHS Benešov V pátek 21. března při příleţitosti Mezinárodního dne vody navštívili ţáci 7. a 8. třídy Vodohospodářskou společnost Benešov. Zde byl pro ţáky základních škol připraven program Voda čistá voda špinavá, který byl připraven ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Vlašim. Ţáci ve skupinkách vyplňovali pracovní listy, zodpovídali otázky na téma cesta vody od pramene přes spotřebitele aţ po čističku. Poté si prohlédli laboratoře, kde v mikroskopech mohli sledovat znečištění vody. Pracovníci VHS Benešov ukázali ţákům i nejmodernější techniku kamerový vůz, zařízení na monitorování kanalizace pomocí robota s kamerou. Exkurze byla pro ţáky jistě zajímavá. Dovedou si nyní mnohem lépe představit, kolik práce je potřeba pro to, abychom si doma mohli kdykoliv otočit vodovodním kohoutkem a pustit čistou pitnou vodu. Foto: praktická ukázka kamerového vozu (foto: Pavel Jakubův) Hana Hajná, učitelka ZŠ Načeradec Mateřská škola Načeradec Maškarní karneval Ve čtvrtek jsme pro děti uspořádali maškarní karneval. Nechyběla přehlídka masek, soutěţe, tanečky a dobrá zábava se sladkou odměnou. Divadelní představení Ve čtvrtek jsme jeli s dětmi do divadla ve Vlašimi na pohádku Povídačky naší Kačky aneb Matylda zasahuje.pohádka s poutavým příběhem o zvířátkách se dětem líbila a herce jsme odměnili velkým potleskem. 6 str., Načeradské noviny, duben 2014

7 Divadelní představení Ve čtvrtek jsme v mateřské škole přivítali divadélko Kůzle s pohádkou Zazpívej si notu pro křiklouna Otu. Pohádka plná poučení i písniček se dětem líbila a uţ teď se těšíme na další pohádku. Vítání jara V pátek jsme s dětmi před budovou mateřské školy přivítali jaro. Sluníčko celý den krásně svítilo a teplé jarní počasí nás utvrdilo v tom, ţe jaro je doopravdy tady. Společně jsme ozdobili vrbové větvičky barevnými vajíčky a jaru jsme zazpívali, jak jinak neţ jarní písničky. Divadelní představení Ve čtvrtek jsme byli s dětmi v základní škole na pohádce Písnička pro draka. Pohádka děti upoutala svým netradičním pojetím, byla plná písniček a vtipných scének, které děti odměňovaly bouřlivým smíchem a potleskem. Jarní záhonek Ve čtvrtek jsme po příchodu z divadla ještě stihli zkrášlit prostředí před mateřskou školou. Děti si zasadily květinky, které si přinesly z domova. S dětmi jsme si povídali co kytičky ke svému ţivotu potřebují a jak o ně musíme pečovat. Děti si své květiny s opravdovou radostí zalévají a starají se o ně jako opravdoví zahradníci. Náš záhonek s jarními kytičkami se nám povedl a máme radost z toho, ţe nás při příchodu do školky pěkně vítá. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová, učitelky MŠ 7 str., Načeradské noviny, duben 2014

8 Sport jarní fotbalovaná sezóna 2013/2014 Odehraná mistrovská utkání v březnu 2014: SK Načeradec - TJ Sokol Maršovice 3:0 (0:0). Branky: Franc, Čáp, Postřihač TJ Sokol Divišov - SK Načeradec 5:1 (1:0). Branka: Čáp Tabulka po 15. kole Rk. Tým Skóre Body 1. Maršovice : Divišov : Struhařov : Jankov : Jírovice : Pravonín : Sokol Přestavlky : Neveklov : Vrch.Janovice : Dolní Kralovice : SK Načeradec : Mezno : Popovice : Chotýšany :54 7 TJ Blaník Načeradec rozlosování Benešov - IV. třída, odd. D Den Datum Sraz Začátek Domácí Hosté NE :45 13:30 Čechtice B Blaník SO :30 16:30 Dolní Kralovice B Blaník NE :15 17:00 Blaník Miřetice B NE :15 17:00 Libouň Blaník NE :15 17:00 Blaník Pravonín B NE :00 17:00 Libeţ B Blaník NE :15 17:00 Blaník Hulice NE :15 17:00 Louňovice B Blaník NE :15 17:00 Blaník Kamberk NE :15 15:00 Vracovice Blaník Nemáte co dělat v úterý večer? Tak neváhejte a přijďte se rozvlnit v latinskoamerických rytmech s certifikovanou instruktorkou Zumby!!! ÚTERÝ OD 19:00-20:00, Tělocvična ZŠ NAČERADEC. S sebou přezůvky, sportovní oblečení, vodu a dobrou náladu Více info: na FB Zumba Misha nebo Budu se na Vás těšit Misha 8 str., Načeradské noviny, duben 2014 NE :15 17:00 Blaník Zdislavice B

9 NAČERADEC OSLAVÍ 100 LET ORGANIZOVANÉ TĚLOVÝCHOVY 9 str., Načeradské noviny, duben 2014 Ing. Jiří Rambousek, TJ Blaník Načeradec

10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v dubnu oslaví Vodičková Ksenie Načeradec 80 let Hybšová Marie Horní Lhota 75 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Vzpomínka Před 5-ti lety, dne , tragicky zahynula Mgr. Jana Doubková. Všichni, kteří jste ji znali a měli rádi, věnujte jí krátkou vzpomínku. Manţel František se synem Honzou. Inzerce: - Nabízím odvoz a rozvoz materiálu uhlí, písky, štěrk, hlína do váhy 12q Multikárou M-24, třístranný sklápěč. Tel: Novák drůbeţárna Mírovka nabízí chovné kuřice, barva: černá, červená; stáří: 18 týdnů, cena 155 Kč/ks. Prodej se uskuteční dne na náměstí v Načeradci od 10,15 hodin. Objednávky na tel.: Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: str., Načeradské noviny, duben 2014

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta městyse Načeradec podle

Více

Ročník: 56 číslo: 3 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec BŘEZEN 2014

Ročník: 56 číslo: 3 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec BŘEZEN 2014 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 3 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec BŘEZEN 2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ÚNORU 2014 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse vzala na vědomí informaci ředitelky

Více

Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011

Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 53 číslo: 12 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec PROSINEC 2011 PF 2012 Příjemné prožití Vánočních svátků, do nového roku zdraví, spokojenost a mnoho pracovních i osobních

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 2 Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 Informace občanům 4 Masopust 22 Dětské hřiště 24 Dokončení do 3 měsíců

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím www.hodslavice.cz ZÁRÍ ˇ 2014 Ohlédnutí za končícím volebním obdobím M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka o b ce Blíží se volby do obecního zastupitelstva a tím končí funkční období sou- vrtů,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva

Informace. Struhařovské. V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva 3/14 Struhařovské Obecní úřad Struhařov Mnichovická 179 www.struharov.cz Informace V tomto čísle: Volby Mateřská škola Stonožka Kompostárna Struhařov Opravy komunikací Odpady Zasedání zastupitelskva Odpady

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Dveře kostela jsou pro veřejnost otevřeny ÚNOR. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XII. číslo 1. Co mohou využívat naši senioři 24

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Dveře kostela jsou pro veřejnost otevřeny ÚNOR. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XII. číslo 1. Co mohou využívat naši senioři 24 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2015 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XII. číslo 1 Dveře kostela jsou pro veřejnost otevřeny Více na str. 28 Akce roku 2015 14 Krok za krokem k nové škole 18 Co mohou využívat naši senioři

Více

TJ Sokol Český Brod. 7/8/2010 9 Kč. www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz. Ročník 50

TJ Sokol Český Brod. 7/8/2010 9 Kč. www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz. Ročník 50 Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz 7/8/2010 9 Kč Ročník 50 Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie TJ Sokol Český Brod

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více