NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2014 Novostavba TRIBUNY v Načeradci Novostavba tribuny na hřišti v Načeradci se pomalu blíží ke konci. Vně budovy nejsou vidět velké změny, ale je postaven komín, probíhají vnější úpravy zpevněných ploch, chodníky, zábradlí, drenáž děšťové vody, přemístění střídaček. Uvnitř se dokončují obklady a dlažby, kompletuje se elektroinstalace, připravuje se malování, pokládka lina. Kolaudace stavby je naplánována na konec dubna. Slavnostní otevření se uskuteční dne 21. června 2014 současně s oslavou 100 let organizované tělovýchovy v Načeradci. Do programu se připravuje: fotbalové utkání žáků, fotbalové utkání TJ Blaník Načeradec - FC Graffin Vlašim (nad 35 let), slavnostní otevření tribuny, fotbalové utkání SK Načeradec - SK Slavia Praha (nad 35 let), soutěž hasičů, hudba, hry pro děti, zumba, mažoretky.

2 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V BŘEZNU 2014 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse vzala na vědomí oznámení stanovišť včelstev v roce 2014 od Českého svazu včelařů Načeradec a včelařů v k.ú. Horní Lhota. Rada městyse vzala na vědomí zprávu o činnosti Střediskové knihovny v Načeradci za rok Rada městyse vzala na vědomí informaci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (Územní pracoviště Benešov). V obci Pravětice byla zahájena kontrola pitné vody z vodovodu podle 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) na základě odebraných vzorků vody a zvýšené hodnoty dusičnanů. Občanům Pravětic byla na základě výše uvedeného oznámena zhoršená kvalita dodávané vody (opatření veřejnou vyhláškou) a všem odběratelům vody z vodovodního řádu byl písemně oznámen zákaz pouţívání vody z důvodu zhoršení kvality vody. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí o prodlouţení lhůty k dokončení stavby Novostavba rekreačního domku ve Vračkovicích na st. p. č. 19. Rada městyse schválila ţádost Střediskové knihovny v Načeradci o placení sluţby knihovního systému Clavius. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty Ing. Jiřího Jelínka o podané ţádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Městys Načeradec ţádá úřad práce o vytvoření 4 pracovních příleţitostí. Rada městyse vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby. Revize bude probíhat od měsíce května do září roku 2014 v k.ú. Načeradec, Olešná u Načeradce, Řísnice, Slavětín u Načeradce a Vračkovice. Rada městyse vzala na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyloţení k veřejnému nahlédnutí. Vyloţen k veřejnému nahlédnutí bude katastrální operát obnovený přepracováním na katastrální mapu digitalizovanou a nový soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) v k.ú. Daměnice a Zdiměřice v období od do v úředních hodinách na Úřadu městyse Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí informaci Státní veterinární správy. Dle nařízení SVS/2014/ S je ukončeno mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel ve Středočeském kraji. Toto nařízení bylo vyvěšeno na úřední desce. Rada městyse vzala na vědomí ţádost o uhrazení nákladů na vybavení jedné třídy ZŠ a MŠ Načeradec školním nábytkem a školní druţiny. Rada městyse uloţila ředitelce ZŠ předloţit nabídky. Z předloţených nabídek byla vybrána firma Křovina s.r.o. Mníšek pod Brdy, IČO Rada městyse vzala na vědomí záznam o veřejné prověrce BOZP v ZŠ a MŠ Načeradec provedené dne Rada městyse se seznámila s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce. Rada městyse vzala na vědomí souhlas MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) se změnou v uţívání stavby Bioplynová stanice v Načeradci, která spočívá v navýšení výkonu bioplynové stanice bez stavebních úprav, pouze úpravu softwaru na kogenerační jednotce, navýšen na 637 kw a tepelný příkon na 1578 kw. Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování), který vydává stavební povolení pro stavbu Změna vyuţití stodoly se stavebními úpravami na opravářskou dílnu na st. p.č. 16 v k.ú. Olešná u Načeradce. Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse Ing. Jiřího Jelínka o stanovení 5-ti členné volební komise pro volby do Evropského parlamentu, které se konají 23. a 24. května Rada městyse vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) o dodatečném povolení terénních úprav na pozemku p.č. 1429/8 v k.ú. Načeradec. Rada městyse vzala na vědomí oznámení MěÚ Vlašim (odbor ţivotního prostředí) o zahájení vodoprávního řízení ZTV II Načeradec (zasíťování parcel v k.ú. Načeradec). Závěrečná kontrolní prohlídka proběhne dne Rada městyse vzala na vědomí oznámení MěÚ Vlašim (odbor výstavby a územního plánování) o nabytí právní moci (dne ) pro rozhodnutí o povolení uţívání stavby Rodinný dům včetně ţumpy a elektrické přípojky v Daměnicích ( st. p. č. 27 v k.ú. Daměnice). 2 str., Načeradské noviny, duben 2014

3 VÝPIS USNESENÍ Z 23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NAČERADEC Zastupitelstvo městyse dne schválilo: Rozpočtové opatření č. 1/2014 nenavyšovat odměny zastupitelů městyse Načeradec dle novely nařízení č. 37/2003 platné od prodat pozemky: část pozemku p.č. KN 708/9 o výměře 101 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec, část pozemku p.č. KN 717 o výměře 14 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec a část pozemku p.č. PK 708 o výměře 35 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec panu Ing. P. Jelínkovi, Praha za těchto podmínek: kupní cena 60 Kč za m², poplatek na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, pobočka Benešov hradí nabyvatel, daň z převodu uhradí městys Načeradec. vyvěsit záměr prodat část pozemku p.č. 41 v k.ú. Načeradec ve vlastnictví městys. Geometrický plán zajistí firma ČEZ Distribuce a.s. (pozemek za obecním domem pod trafostanicí). vyvěsit záměr směnit část pozemku p.č. KN 1765 v k.ú. Načeradec ve vlastnictví městyse Načeradec o výměře cca 29 m² (pozemek v ulici Na Vrance). výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Načeradské sluţby s.r.o. za období pouţít zisk společnosti Načeradské sluţby s.r.o. roku 2013 ve výši Kč ,33 Kč na úhradu ztráty roku 2012 ve výši Kč. ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE MĚSTYS NAČERADEC NABÍZÍ K OKAMŢITÉMU PRONÁJMU BYT 3+1 V NAČERADCI, ULICE PANSKÁ ČP. 33. Písemné ţádosti odevzdávejte na úřadu městyse v úředních hodinách. Úřad městyse Načeradec změnil od úřední hodiny takto: PONDĚLÍ 8:00-12:00 13:00-16:00 ÚTERÝ 8:00-12:00 STŘEDA 8:00-12:00 13:00-16:00 ČTVRTEK 13:00-15:00 PÁTEK 8:00-12:00 Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn od takto: od do v Načeradci Zámecké náměstí od do v Načeradci V Parku od do v Načeradci Na Podolí od do v Olešné od do v Daměnicích od do v Dolní Lhotě. Ukládejte zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako např. lednice, okna, pračky, ţelezo, televizory, pneumatiky, barviva atd. Prosíme Vás, abyste kontejner nepřeplňovali. V případě, ţe bude plný, nahlaste na úřadu městyse v Načeradci (tel , ). Děkujeme za spolupráci. 3 str., Načeradské noviny, duben 2014 Od má pobočka České pošty s.p. v obci Načeradec tyto hodiny pro veřejnost: PONDĚLÍ 8:00-11:00 14:00-17:00 ÚTERÝ 8:00-12:00 STŘEDA 8:00-11:00 14:00-17:00 ČTVRTEK 8:00-11:00 14:00-16:00 PÁTEK 8:00-12:00 Pokud máte zájem o kominíka, nahlaste se do na Úřadu městyse Načeradec. Opět přijede p. Dvořák z Pelhřimova. Domluven je termín BIO kontejner bude umístěn od pátku v Načeradci u hřiště (u přečerpávací stanice pod Chaloupkou ). Do tohoto kontejneru patří: posekaná tráva, seno, sláma, listí, květiny, zelenina, kousky větví stromů a keřů. Dále sem patří: slupky z oloupaných brambor, vyluhované čajové sáčky, zbytky pečiva, kávová sedlina. Oznámení dovolené MUDr. Sovják Richard (obvodní lékař) oznamuje dovolenou od do Oznamujeme Vám přerušení dodávky elektřiny dne od 7,00 do 17,00 hodin v obcích: Slavětín, Řísnice, Zdiměřice, Bozejny, Daměnice, Pravětice, Načeradec celá obec kromě trafostanice u mateřské školky a Olešné.

4 Digitalizace katastrální mapy Ve dnech aţ proběhne v katastrálním území Vračkovice zaměřování identických bodů pro obnovu katastrálního operátu přepracováním (přepracování provede Katastrální pracoviště Benešov). Výběr identických bodů pro zaměření provedlo katastrální pracoviště Benešov. Zaměření identických bodů bude provádět firma Geoding s.r.o. (kontaktní osoba Ing. Kliner ). Ţádáme občany obce Vračkovice o vstřícnost a zpřístupnění vybraných bodů při měření. V katastrálním území Horní Lhota a Pravětice úspěšně proběhly Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a vyuţití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení ţivotního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti sniţování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouţí pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Městysem Načeradec chce pokračovat v KPÚ v dalších katastrálních územích Daměnice, Slavětín, Řísnice a Zdiměřice. Ţádáme vlastníky pozemků v uvedených katastrech o podání ţádosti na Státní pozemkový úřad. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na úřadu městyse v Načeradci, kde je moţné je téţ odevzdat nebo zaslat na Státní pozemkový úřad. Místní akční skupina Blaník (MAS) chce vytvořit pracovní tým pro zmapování potřeb seniorů v regionu působnosti MAS Blaník. Skupina Senioři připravuje strategie pro rozvoj regionu za pomoci dotací Evropské unie. Pracovní schůzka pracovní skupiny Senioři by se měla konat ve Spolkovém domě ve Vlašimi (bude upřesněno). Zde můţete vyjádřit svoje zkušenosti a poznatky k potřebám seniorů. Informace na úřadu městyse v Načeradci. INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichţ není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě. V 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci, tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehoţ území se nemovitost nachází, s tím, ţe obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce. Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka. Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předloţil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu, nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, ţe je vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předloţila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, ţe nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, ţe k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, ţe tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost povaţuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu. Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, ţe je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese můţe se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehoţ kontaktní údaje nalezne na téţe webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat. Seznam nemovitostí zveřejněný na webu ÚZSVM je ve formátu xls a obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdrţel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle 64 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění. Úřad městyse Načeradec má tento seznam zveřejněn na úřední desce (i elektronické). Můţete do tohoto seznamu nahlédnout i na Úřadu městyse Načeradec. Na jaře, kdyţ se příroda pomalu probouzí ze zimního spánku, je ten správný čas, abychom načerpali novou ţivotní energii, která nám přináší radost, spokojenost a dobrou náladu! Váţení spoluobčané, přejeme Vám krásné VELIKONOCE a krásné JARO.

5 Na žádost občanů opět zveřejňujeme Pravidla pro samovýrobu dřeva v lesích městyse Načeradec 1. Občané s trvalým pobytem na území městyse Načeradec, kteří mají zájem o provádění samovýroby palivového dříví, se průběţně písemně hlásí na Úřadě městyse Načeradec. 2. Celkové mnoţství dřeva ke zpracování pro samovýrobu je limitováno, proto do seznamu na příslušný rok budou přednostně zařazeni pouze ti zájemci, kteří v minulém roce v lesích městyse samovýrobu neprováděli. 3. Do seznamu nemohou být zařazeni ti občané, kteří mají na úřadě městyse evidovány jakékoliv nedoplatky místních poplatků. 4. Provádění samovýroby dřeva je moţné pouze s platným povolením. 5. Samovýroba dřeva se smí provádět pouze v předem stanoveném úseku lesa, na kterém jsou samovýrobci povinni dodrţovat pořádek a po provedené samovýrobě provést úklid úseku dle pokynů správce lesů městyse. Dřevo určené pro samovýrobu označuje správce lesů městyse. Do samovýroby můţe být zahrnuto pouze takové dřevo, které nevykazuje vlastnosti jiného sortimentu neţ palivo, příp. tyčovina, palivo z polomů a zbytky po těţbě. 6. a) Dřevo bude vţdy sloţeno do metrů v lese a připraveno k přeměření pověřenou osobou Úřadu městyse Načeradec (ÚM). Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse). Moţno dohodnout i jiný způsob, který musí být písemně uveden v Povolení na samovýrobu dřeva (Jiné dohodnuté podmínky). Na základě přeměření samovyrobeného dřeva pověřenou osobou ÚM je moţný jeho odvoz z lesa. Větve a ostatní klest budou sloţeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat. b) V případě označených stojících stromů bude změřena výška a průměr kmene a následně zkubíkován objem pověřenou osobou ÚM. Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse). Větve a ostatní klest budou sloţeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat. c) Dřevo bude odvezeno z lesa a sloţeno do metrů ponechané na pozemku samovýrobce, pokud tak bude dohodnuto s pověřenou osobou ÚM (jen ve výjimečných případech) a připraveno k přeměření pověřenou osobou ÚM. Pověřenou osobou je Ing. Michal Král (správce lesů městyse). Moţno dohodnout i jiný způsob, který musí být písemně uveden v Povolení na samovýrobu dřeva (Jiné dohodnuté podmínky). Větve a ostatní klest budou sloţeny samovýrobcem v lese na hromady, které je povinen samovýrobce dále zlikvidovat. 7. Ceny za dřevo získané samovýrobou pro osoby s trvalým pobytem na území městyse Načeradec Dle obtíţnosti prací, odloučenosti díla, druhu dřeviny, dimenzí dřevní hmoty, míry rizika, přístupnosti, objemu prací a jiných místních podmínek je stanovena cena Kč/m³. Úklid po těţbě - bezplatně 8. Dřevo se zaplatí v hotovosti na Úřadě městyse Načeradec do 5-ti pracovních dnů ode dne přeměření. Jako podklad slouţí Povolení na samovýrobu dřeva. 9. Samovýrobce je odpovědný za dodrţování předpisů bezpečnosti práce na pracovištích, kde provádí samovýrobu. 10. Neoprávněné kácení bude řešit ÚM individuálně (vţdy závisí na rozsahu porušení). Samovýrobce uhradí úřadu městyse trţní cenu za neoprávněně pokácenou dřevní hmotu + jednorázovou pokutu ve výši 1 5 tis. Kč. Informace Klubu rodáků a přátel Lukavce V roce 2012 bylo na setkání Klubu rodáků a přátel Lukavce a okolí, kteří ţijí v Praze a jinde v republice, odhlasováno příjetí rodáků a přátel z obce Načeradec a okolí. Tato dohoda byla sjednána za přítomnosti starostů obou obcí a to pana Františka Pinkase a Ing. Jiřího Jelínka. K tomuto spojení došlo kromě zájmu o rozšíření členství především za vzpomínek rodáků z Lukavce a okolních obcí na kaţdoroční poutě na horu Straţiště na svátek sv. Jána. Tak se zrodil nápad, ţe Načeradec má svoji horu Blaník. Hora je všem známa svou pověstí o kníţeti sv. Václavu a jeho rytířích. A tak i kdyţ nás rozdvojují kraje, spojují nás hory. Klub rodáků a přátel Lukavce a okolí byl pod názvem Krouţek zaloţen v Praze v roce Počet členů byl kolem 50 rodáků a rodaček a přátel z Lukavce a okolních vesnic. Setkání v roce 2014 se uskuteční dne 17. května 2014 v příjemné restauraci hotelu MARS na Kubánském náměstí v Praze 10. Vyhrávat nám budou bývalí členové hudby Praţské hradní stráţe, které bude doprovázet, na své housličky, pan Jaroslav Zamrzla z Lukavce. Zájemci z Načeradce a okolí a především ti, kteří ţijí v Praze nebo jinde mimo svůj rodný kraj se mohou hlásit u p. Ludmily Vyhnánkové na adrese: Daměnice, Načeradec, tel nebo mob , 5 str., Načeradské noviny, duben 2014

6 Základní škola Načeradec Návštěva VHS Benešov V pátek 21. března při příleţitosti Mezinárodního dne vody navštívili ţáci 7. a 8. třídy Vodohospodářskou společnost Benešov. Zde byl pro ţáky základních škol připraven program Voda čistá voda špinavá, který byl připraven ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Vlašim. Ţáci ve skupinkách vyplňovali pracovní listy, zodpovídali otázky na téma cesta vody od pramene přes spotřebitele aţ po čističku. Poté si prohlédli laboratoře, kde v mikroskopech mohli sledovat znečištění vody. Pracovníci VHS Benešov ukázali ţákům i nejmodernější techniku kamerový vůz, zařízení na monitorování kanalizace pomocí robota s kamerou. Exkurze byla pro ţáky jistě zajímavá. Dovedou si nyní mnohem lépe představit, kolik práce je potřeba pro to, abychom si doma mohli kdykoliv otočit vodovodním kohoutkem a pustit čistou pitnou vodu. Foto: praktická ukázka kamerového vozu (foto: Pavel Jakubův) Hana Hajná, učitelka ZŠ Načeradec Mateřská škola Načeradec Maškarní karneval Ve čtvrtek jsme pro děti uspořádali maškarní karneval. Nechyběla přehlídka masek, soutěţe, tanečky a dobrá zábava se sladkou odměnou. Divadelní představení Ve čtvrtek jsme jeli s dětmi do divadla ve Vlašimi na pohádku Povídačky naší Kačky aneb Matylda zasahuje.pohádka s poutavým příběhem o zvířátkách se dětem líbila a herce jsme odměnili velkým potleskem. 6 str., Načeradské noviny, duben 2014

7 Divadelní představení Ve čtvrtek jsme v mateřské škole přivítali divadélko Kůzle s pohádkou Zazpívej si notu pro křiklouna Otu. Pohádka plná poučení i písniček se dětem líbila a uţ teď se těšíme na další pohádku. Vítání jara V pátek jsme s dětmi před budovou mateřské školy přivítali jaro. Sluníčko celý den krásně svítilo a teplé jarní počasí nás utvrdilo v tom, ţe jaro je doopravdy tady. Společně jsme ozdobili vrbové větvičky barevnými vajíčky a jaru jsme zazpívali, jak jinak neţ jarní písničky. Divadelní představení Ve čtvrtek jsme byli s dětmi v základní škole na pohádce Písnička pro draka. Pohádka děti upoutala svým netradičním pojetím, byla plná písniček a vtipných scének, které děti odměňovaly bouřlivým smíchem a potleskem. Jarní záhonek Ve čtvrtek jsme po příchodu z divadla ještě stihli zkrášlit prostředí před mateřskou školou. Děti si zasadily květinky, které si přinesly z domova. S dětmi jsme si povídali co kytičky ke svému ţivotu potřebují a jak o ně musíme pečovat. Děti si své květiny s opravdovou radostí zalévají a starají se o ně jako opravdoví zahradníci. Náš záhonek s jarními kytičkami se nám povedl a máme radost z toho, ţe nás při příchodu do školky pěkně vítá. J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová, učitelky MŠ 7 str., Načeradské noviny, duben 2014

8 Sport jarní fotbalovaná sezóna 2013/2014 Odehraná mistrovská utkání v březnu 2014: SK Načeradec - TJ Sokol Maršovice 3:0 (0:0). Branky: Franc, Čáp, Postřihač TJ Sokol Divišov - SK Načeradec 5:1 (1:0). Branka: Čáp Tabulka po 15. kole Rk. Tým Skóre Body 1. Maršovice : Divišov : Struhařov : Jankov : Jírovice : Pravonín : Sokol Přestavlky : Neveklov : Vrch.Janovice : Dolní Kralovice : SK Načeradec : Mezno : Popovice : Chotýšany :54 7 TJ Blaník Načeradec rozlosování Benešov - IV. třída, odd. D Den Datum Sraz Začátek Domácí Hosté NE :45 13:30 Čechtice B Blaník SO :30 16:30 Dolní Kralovice B Blaník NE :15 17:00 Blaník Miřetice B NE :15 17:00 Libouň Blaník NE :15 17:00 Blaník Pravonín B NE :00 17:00 Libeţ B Blaník NE :15 17:00 Blaník Hulice NE :15 17:00 Louňovice B Blaník NE :15 17:00 Blaník Kamberk NE :15 15:00 Vracovice Blaník Nemáte co dělat v úterý večer? Tak neváhejte a přijďte se rozvlnit v latinskoamerických rytmech s certifikovanou instruktorkou Zumby!!! ÚTERÝ OD 19:00-20:00, Tělocvična ZŠ NAČERADEC. S sebou přezůvky, sportovní oblečení, vodu a dobrou náladu Více info: na FB Zumba Misha nebo Budu se na Vás těšit Misha 8 str., Načeradské noviny, duben 2014 NE :15 17:00 Blaník Zdislavice B

9 NAČERADEC OSLAVÍ 100 LET ORGANIZOVANÉ TĚLOVÝCHOVY 9 str., Načeradské noviny, duben 2014 Ing. Jiří Rambousek, TJ Blaník Načeradec

10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v dubnu oslaví Vodičková Ksenie Načeradec 80 let Hybšová Marie Horní Lhota 75 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Vzpomínka Před 5-ti lety, dne , tragicky zahynula Mgr. Jana Doubková. Všichni, kteří jste ji znali a měli rádi, věnujte jí krátkou vzpomínku. Manţel František se synem Honzou. Inzerce: - Nabízím odvoz a rozvoz materiálu uhlí, písky, štěrk, hlína do váhy 12q Multikárou M-24, třístranný sklápěč. Tel: Novák drůbeţárna Mírovka nabízí chovné kuřice, barva: černá, červená; stáří: 18 týdnů, cena 155 Kč/ks. Prodej se uskuteční dne na náměstí v Načeradci od 10,15 hodin. Objednávky na tel.: Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce. Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Počet výtisků: str., Načeradské noviny, duben 2014

µ 217/.ΒΡΣ.1/04,ΒΡΣΛ?

µ 217/.ΒΡΣ.1/04,ΒΡΣΛ? ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 216, 386 01 STRAKONICE µ

Více

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

INFORMACE PRO VEŘEJNOST INFORMACE PRO VEŘEJNOST Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV POLNÍ DEN ÚKZUZ 2015 OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová, MBA Ústřední ředitelka 18.6. 2015, Havlíčkův Brod OSNOVA I. Proces KoPÚ projektování v krajině

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013

Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 10 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ŘÍJEN 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Starosta městyse Načeradec podle

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov Pravidla pro samovýrobu palivového dříví v lesích obce Mnichov I. Úvodní ustanovení 1) Obec Mnichov umožňuje v souladu s ustanovením 38 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, občanům

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Ročník: 53 číslo: 4 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec DUBEN 2011

Ročník: 53 číslo: 4 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec DUBEN 2011 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 53 číslo: 4 Informační zpravodaj Obecního úřadu Načeradec DUBEN 2011 SLOVO STAROSTKY Váţení spoluobčané, obracím se na Vás v době, kdy zastupitelstvo obce schválilo nepříjemná

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 1. 10. 2009 Zápis č. 6 Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová, Páleníček Omluveni: Beneš, Saro, Štolba Zapisovatel: Dvořák Ověřovatelé zápisu: Páleníček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX000UTXU* Frýdek-Místek, dne 14. srpna 2009 Sp. zn.:

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. usn. čís. 12.77/2012 12.86/2012 Ing. Andreas Hahn starosta 1 Zastupitelstvo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013 Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013 Věc: Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 8/13 - Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více