TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (změna 2013) Architektonicko-stavební řešení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské ETAPA Brno, P. č.371/3, k. ú. Černovice 1

2 Architektonické řešení Z hlediska architektonicko-stavebního řešení je nástavba navržena tak, aby navazovala na stávající provedení mateřské školy a půdorysně vycházela ze stávající půdorysné stopy spodního podlaží. V návrhu byly použity výrazové prostředky, které korespondují s okolními stavbami, nenarušují její současný vzhled a zároveň se citlivě začlenění do stávající zástavby. Stavba bude respektovat okolní zástavbu jak vlastní hmotou nástavby, tak i tvarem střechy. Stavba je navržena jako ocelový skelet tvořen ocelovou rámovou konstrukci kloubově uloženou na stávajících středních nosných zdech. Nástavba je navržena s plochou střechou se střešní hydroizolační krytinou z PVC. Obvodový plášť je navržen jako sendvičová konstrukce s tepelně izolační výplní. Barevné a materiálové řešení fasády je navrženo tak, aby nově navržená nástavba mateřské školy byla výrazově odlišena od stávající budovy mateřské školy a svým výrazem charakterizovala lehkou nástavbu na stávající tradiční stavbě. Základní koncepce návrhu nástavby spočívá ve vytvoření prostoru pro umístění dětí předškolního věku. Dispoziční a provozní řešení Navržené dispoziční řešení vychází ze stávajícího dispozičního schématu mateřské školy, které je z provozního hlediska ověřené dlouhodobě vyzkoušeným provozem a plně vyhovuje požadavku uživatele a investora. Zároveň je v souladu s příslušnými platnými normami a vyhláškami vydanými pro daný typ stavby. Nově ve 3.NP vzniknou prostory pro herny, šatny, hygienické zázemí, kanceláře, sklady a komunikační prostory. 1. ETAPA - Nové samostatné oddělení mateřské školky pro 25 dětí. Stejně jako stávající samostatná oddělení mateřské školy bude i nově vzniklé samostatné oddělení mateřské školy obsahovat provozní místnosti, které v podstatě kopírují stávající provoz mateřské školy. Na přístupové schodiště navazuje vstupní chodba, která zároveň plní funkci venkovního zádveří, kterým je oddělen provoz samostatného oddělení od dalších provozů předškolního zařízení. Na vstupní chodbu navazuje šatna učitelů se samostatným hygienickým zázemím, příručním skladem a vlastní šatnou dětí, kde jsou děti po převlečení do domácího oblečení předány svým doprovodem do péče učitelského sboru mateřské školy. V přímém napojení na šatnu dětí je dispozičně situováno samostatné hygienické zařízení předškolního oddělení, které obsahuje místnost se záchody, které jsou jednotlivě odděleny zástěnami a vlastní umývárnu s umývadly. Hygienické centrum je doplněno o samostatnou sprchu a úklidovou místnost. V přímé návaznosti na chodbu je v těsné blízkosti hygienického centra umístěn kabinet učitelů. Hlavní vstup dětí do herny je umožněn přímo z umývárny hlavního hygienického zázemí. Vlastní prostor herny je propojen se skladem lůžkovin a hraček a zároveň je přímo napojen na vlastní přípravnu pro výdej jídla. Příjem jídla do jídelny je zajištěn samostatným stolovým jídelním výtahem z centrální kuchyně. Druhá část nástavby bude dokončena až v druhé etapě nástavby mateřské školy a není proto jako celek součástí projektové dokumentace pro výběrové řízení. Z této části stavby budou v první etapě nástavby mateřské školy realizovány pouze tyto stavební práce, které jsou součásti dodávky první etapy a jsou tedy předmětem nabídkového řízení. 2

3 Popis stavebních prací, které budou realizovány na druhé polovině nástavby (tj. na pravé straně) v rámci 1. Etapy a jsou součásti projektové dokumentace 1. části pro výběrové řízení na Nástavbu mateřské školy. Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce nástavby v celém rozsahu stávajícího půdorysu mateřské školy, tedy i nad druhou (pravou) části půdorysu, která jako celek nebude uvedena do provozu. V celém rozsahu půdorysu budou realizovány i přípravné a bourací práce pro montáž nosné ocelové rámové konstrukce nástavby mateřské školy. Odstranění střešní konstrukce střešního pláště nebude provedeno v druhé polovině nástavby v celém rozsahu (tedy pravé strany), ale pouze nezbytně nutném v rozsahu pro provedení montáže ocelové konstrukce. Zbývající část stávajícího střešního pláště druhé části bude ponechána na původním místě, tedy na střeše stávajícího střešního pláště a její demontáž bude provedena až v druhé etapě dostavby nástavby mateřské školy. Dodávka a montáž konstrukce střešního pláště v celém rozsahu tak, aby celá nástavba mateřské školy byla trvale ochráněna proti povětrnostním vlivům. Dodávka a montáž konstrukce montovaného obvodového pláště v celém rozsahu, tj. včetně výplni otvorů, návaznosti na stávající obvodový plášť spodního podlaží tak, aby celá nástavba mateřské školy byla trvale ochráněna proti povětrnostním vlivům. Vybourání stávající stropní a střešní konstrukce nad půdorysem obou stávajících schodišť a provedení nových prodloužení do horního podlaží tak, aby po provedení mohla v celém rozsahu plnit plnohodnotně svou funkci. Obě prodloužení schodišť budou stejně jako zbývající část nástavby v celém půdorysu zastřešena a po celém obvodu opláštěná. Přes stávající nedokončenou nástavbu bude realizován provizorní požární únik do druhého vzdálenějšího schodiště, které bude realizováno v plném rozsahu, stejně jako prodloužení hlavního nástupního schodiště ze strany vstupu do mateřské školy (na levé polovině mateřské školy). Stavebně technické řešení nástavby Minimální vnitřní světlá výška nástavby u střední nosné zdi je 3 m. Předpokládaná konstrukční tloušťka nové podlahové konstrukce bude 100 mm. Tloušťka střešní konstrukce včetně všech nosných, tepelně-izolačních a hydroizolačních vrstev bude 550 mm. Vyspádování nové střešní roviny je navrženo do mezi střešního žlabu, umístěného u stávajícího středního nosného zdiva se zaústěním do vnitřních stávajících střešních vtoků. Obvodové zdivo bude v úrovni střešní atiky ukončené obvodovou atikou. Přípravné práce: Před zahájením stavebních prací bude na vhodném místě zřízeno zařízení staveniště. Bude sloužit pro ochranu pracujících osob před náhlou nepřízní povětrnosti a pro uskladnění pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní a k uskladnění materiálu, který nemůže být skladován na volném prostranství (cement apod.). Jako zařízení staveniště budou na základě dohody s investorem použity staveništní buňky. Při realizaci stavby se nepředpokládá přerušení provozu v sousedních objektech, ani na veřejných plochách. Stavební lešení podmiňující provedení nástavby a opravy obvodového pláště bude provedeno v souladu s bezpečnostními předpisy. Stavba bude prováděna 3

4 standardními postupy a nebude ohrožovat bezpečnost kolemjdoucích ani uživatelů objektů. Demontáž, bourací práce Realizace bude započata postavením rámové ocelové konstrukce, která bude po montáži a kloubovém ukotvení ke stávající stropní konstrukci zastřešena a uzavřena tak, aby bylo zabráněno zatékání do spodních podlaží stávající školky. Až po uzavření obvodového a střešního pláště se provede odstranění venkovního oplechování, konstrukce střechy, atik a demontáž stávajícího střešního pláště a veškerých prvků s tím souvisejících (viz. Projektová dokumentace). Součástí bourací prací bude i vybourání stropní konstrukce obou stávajících schodišť, která budou provedením dalších dvou ramen v každém schodišti prodloužená o podlaží výše tak, aby byla zajištěna bezpečná komunikace návštěvníků mateřské školy do nově navržené nástavby. Realizace nástavby bude započata demontáží hromosvodu a stávajícího vzduchotechnického zařízení a následně budou vybourány do stávajícího střešního pláště a do stávající konstrukce atiky čtvercové otvory pro osazení patečních plechů ocelových sloupů nástavby. Příprava stávající konstrukce střešního pláště pro montáž ocelového skeletu obsahuje provedení stavebních prací v následujícím rozsahu: Očištění ukončující povrchové vrstvy stávajícího střešního pláště v celém půdorysu navržené nástavby. Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení umístěného na střeše budovy mateřské školy. Zakrytí obnažených vstupních a výstupních prostupů vzduchotechnického potrubí ve střešní konstrukci proti zatékání dešťové vody. Po očištění hran a jednotlivých míst bouraných prostupů se provede okamžitě provizorní zakrytí vzniklého otvoru ve střešní konstrukci, tak aby bylo zabráněno vniknutí dešťové vody provedeným otvorem do vnitřních prostor objektů. Návrh technického řešení a detaily provedení jsou ponechány na konkrétních technických možnostech dodavatele a záleží na jeho materiálových možnostech, zda použije dřevěné trámové konstrukce, nebo provizorního trubkového zastřešení nebo případně jiných prefabrikovaných prvků požívaných k podobným účelům. Rozhodující pro konkrétní návrh řešení je zabránění zatékání srážkové vody do provedeného střešního otvoru po celou dobu montáže ocelové konstrukce až po uzavření svislého obvodového pláště nástavby. Zajištění stability objektu a prověřením funkčnosti stávajících nosných stěn objektu. Vytýčení stávajících modulových os podélných nosných zdí spodního podlaží. Vyříznutí čtvercových prostupů ve stávajícím střešním plášti ve vytýčených místech pro osazení ocelových sloupů s patkami o rozměrech 500 x 500 mm pro osazení ocelových patečních plechů jednotlivých sloupů. Provedení provizorního překrytí provedených prostupů přelepením asfaltovými pásy umožňující následné odkrytí pro montáž ocelových sloupů. Překrytí musí zabránit vniknutí dešťové vody do stávajícího střešního pláště po dobu realizace nástavby. Provedení montáže nosné ocelové rámové konstrukce včetně zavětrování. Provedení zastřešení nově smontované ocelové konstrukce nástavby, tj. zastropení ocelovými profilovanými včetně jejich ukotvení. Provedení dodávky a montáže nosné konstrukce obvodového pláště kotvené 4

5 k nosné ocelové skeletové konstrukci nástavby. Provedení nosné ocelové konstrukce atiky kotvené k ocelovému skeletu nástavby mateřské školy Montáž ocelových paždíků pro osazení výplní otvorů ve vnějším obvodovém plášti. Montáž otvorových výplní vnějšího obvodového pláště Montáž vnějších vrstev skladby konstrukce obvodového pláště Odstranění skladby stávajícího střešního plášť. Provedení vybourání otvoru ve stávajících prefabrikovaných střešních panelech postupným odbouráním - prostor schodiště. Při provádění demoličních prací, bouracích prací a demontáží materiálů, instalací a stavebních konstrukcí je nutno postupovat v souladu s platnými zákony, vyhláškami, ČSN, obecně závaznými předpisy a technologickými postupy. Demontážní práce musí být prováděny s ohledem na omezení prašnosti, hlučnosti a nemůže docházet k nadměrnému zatížení stávajících konstrukcí (např. nahromaděním bouraných materiálů na jedno místo, atd.). Před zahájením prací musí být odpojeny veškeré instalace a rozvody ZTI, které mohou být jakkoliv dotčeny během realizace. Jedná se hlavně o odpojení elektroinstalace a uzavření hlavních přívodů vody. Svislé konstrukce Provedení nové střešní nadstavby obsahuje dodávku ocelového skeletu včetně montáže vnitřního ocelového schodiště a osazení střešních trapézových plechů pro následné položení nového střešního pláště. Všechny svislé konstrukce budou podrobně dokumentovány na stavebních výkresech půdorysů a příslušných detailech a řezech. Budou provedeny i případné lokální opravy konstrukcí, které budou součástí zateplovacího systému. Navržený tepelný odpor zateplovacího systému je plně v souladu s ČSN SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 450mm (OBVODOVÝ PLÁŠŤ MEZI PLNĚ VYTÁPĚNÝM A VENKOVNÍM PROSTOREM) součinitel prostupu tepla U=0,130 W/m2K, splňuje požadavek na UNP a UND -Obkladová deska vyrobená z vláknocementu v autoklávu, probarvená do hmoty s přírodním vzhledem, povrch broušený, matný, hydrofobizovaný, tloušťka desky 6 mm, uchycení viditelné pomocí nýtů k hliníkovému nosnému roštu - Nosný hliníkový rastr pro uchycení obkladových desek - Vysoce difuzní (kontaktní) folie s mimořádně vysokou teplotní a mechanickou odolností, propustnost vodních par nad 1200 g/m 2 /24 hod. -Cementotřísková deska tl. 16 mm -Dvouvrstvá tepelná izolace z minerálních desek celková tl. 300 mm ( mm) - Vysoce parotěsná folie s reflexní vrstvou, propustnost vodních par do 0,26 - Nosná konstrukce sádrokartonového roštu pro ukotvení sádrokartonových desek - Vnitřní dvouvrstvý sádrokartonový obklad ze sádrokartonových desek s požární odolností REW 30/DP1 včetně minerálních desek. SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 300mm (OBVODOVÝ PLÁŠŤ - MEZI ČÁSTEČNĚ VYTÁPĚNÝM A VENKOVNÍM PROSTOREM) součinitel prostupu tepla U=0,210 W/m2K, splňuje požadavek na UNP a UND -Obkladová deska vyrobená z vláknocementu v autoklávu, probarvená do hmoty 5

6 s přírodním vzhledem, povrch broušený, matný, hydrofobizovaný. Tloušťka desky 6 mm, uchycení viditelné pomocí nýtů k hliníkovému nosnému roštu -Nosný hliníkový rošt pro obkladové desky -Vysoce difuzní (kontaktní) folie s mimořádně vysokou teplotní a mechanickou odolností, propustnost vodních par nad 1200 g/m 2 /24 hod. -Dřevotřísková cementová deska tl. 16 mm -Dvouvrstvá tepelná izolace z minerálních desek tl. 300 mm ( mm) -Vysoce parotěsná folie s reflexní vrstvou, propustnost vodních par do 0,26 -Nosná konstrukce sádrokartonového roštu pro ukotvení sádrokartonových desek -Vnitřní dvouvrstvý sádrokartonový obklad ze sádrokartonových desek s požární odolností R 30/DP1 včetně minerálních desek. Požární ochrana nosné ocelové konstrukce: Požární odolnost sádrokartonových obkladů nosné ocelové konstrukce musí vykazovat následující požární odolnost: Ocelová konstrukce ve střešní konstrukci musí být ochráněná obkladem s minimální požární odolností REI 30/DP1 Ocelová konstrukce v obvodovém plášti musí být ochráněná obkladem s minimální požární odolností REW 30/DP1 Ocelová konstrukce ve vnitřních zdech a příčkách musí být ochráněná obkladem s minimální požární odolností R 30/DP1 Ocelová konstrukce v požárních předělech (příčkách tvořících požárních předěl) musí být ochráněná obkladem s minimální požární odolností EI 30/DP1 Nová schodiště Stávající vnitřní dvouramenná schodiště propojující komunikačně přízemí stávající mateřské školy s 2. nadzemní podlažím budou prodloužena dalšími dvouramennými schodišti tak, aby byl zajištěn oboustranný požadovaný přístup do nové nástavby mateřské školy. Nové nástupní a výstupní rameno obou nových schodišť je propojeno na úrovni mezi podlaží mezi podestou. Nosná konstrukce nového schodiště bude ocelová z ocelových válcovaných profilů, nášlapná plocha stupnic bude nadbetonována do ocelové stupnice a bude obložena keramickou dlažbou. Konstrukce a rozměry schodiště plně respektují normu ČSN (Schodiště a šikmé rampy). Povrchová ochrana ocelové konstrukce: Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 25 let, životnost 25 let. Třída korozivity prostředí je C2. Protikorozní ochrana bude navržena podle ČSN EN ISO Konstrukce budou opatřeny nátěrem již ve výrobně. V místě montážních styků bude tento nátěr po montáži opraven a znovu obnoven. Po montáži ocelové konstrukce budou rovněž obnoveny poškozené části nátěru, případně zjištěné vady budou opraveny. Odstín vrchního nátěru: RAL 9006, případně bude upřesněn investorem. Veškeré použité profilované (trapézové) plechy pro zakrytí střechy budou pozinkované. Materiál: Nosná ocelová konstrukce je navržena z běžných nízkolegovaných uhlíkových ocelí řady 37. (S235). Tyto oceli mají zaručenou svařitelnost. Šrouby se předpokládají jakosti 5. 6., VP šrouby mat

7 Zemnění: Nosná ocelová konstrukce bude vodivě propojena a napojena na stávající zemnicí systém. Tato napojení nejsou v detailech ani technickém popisu dále uváděna. Propojení a zakončení k zemním vodičům musí být provedeno odbornou firmou a musí odpovídat požadavkům ČSN a jejich částí. Tyto práce objedná dodavatel u firmy, která bude na stavbě provádět elektroinstalační práce. Střešní plášť Odstranění stávajících vrstev střešního pláště se bude provádět postupně po dílčích částech v závislosti na postupném uzavírání nového a střešního a obvodového pláště proti dešťovým srážkám a vlivu povětrnosti tak, aby bylo po celou dobu realizace nástavby zabráněno zatečení dešťové vody do objektu. Po postupném odstranění všech stávajících vrstev střešní konstrukce a odstranění násypu až na úroveň stávajících střešních panelů v jednotlivých částech střechy se provede očistění železobetonových stropních panelů až na úroveň horního líce střešních prefabrikátových panelů. Nová skladba střešního pláště: Střešní hydroizolační folie z PVC min tl. 1,5 mm s požární odolností Broof (t3) kotvena ve spojích přes tepelnou izolaci k nosné konstrukci z profilovaného plechu Separační folie Tepelná izolace minerální desky, tl. 120 mm Ocelový profilovaný trapézový plech ve spádu Tepelná izolace z minerálních desek tl mm Vysoce parotěsná folie s reflexní vrstvou, propustnost vodních par do 0,26 Nosný rošt pro podhledovou konstrukci Podhled ze sádrokartonových desek kotvený k rastrové konstrukci roštu s celkovou požární odolností včetně tepelné izolace REI 30/ DP1 Navržený způsob technologie provádění střešního pláště včetně použitých materiálů a způsobu provádění vycházel z požadavků provozního využití uživatele nově budovaných střešních ploch a musí garantovat následující parametry technického řešení střešního pláště: Minimální záruční dobu na bezporuchový provoz střešního pláště ve lhůtě 10 let a nezávadnost dodávky dodaných materiálů krytou pojišťovnou. Dodaný systém střešního pláště bude certifikován ISO Minimální hodnotu součinitele prostupu tepla střešního pláště U < = 0,24 W/m 2 KW Prostupy střešní konstrukcí budou provedeny bezvložkovou folií s vysokou průtažností po nahřátí horkým vzduchem umožňující napojení na prostupy. Plynulý přechod vodorovné folie na svislou izolaci bude proveden přes polystyrénové klíny, které jsou nalepeny do všech koutových spojů u atiky a svislého obvodového zdiva. Výplně otvorů Tvar a rozměry oken jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na dostatečné denní osvětlení vnitřních prostor. Materiálově jsou navrženy z plastových vícekomorových profilů s přerušeným tepelným mostem. 7

8 Okna a prosklené části včetně otvoru budou splňovat minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla požadované příslušnou ČSN. Interiérové dveře včetně zárubní budou dřevěné s obložkovými zárubněmi. Jejich materiál a barevné řešení budou z architektonického hlediska upřesněny při realizaci. Vstupní dveře jak do stávajících, tak i do nových oddělení mateřské školy jsou ze strany vstupu ze schodišťového prostoru navrženy s požadovanou požární odolností EI 30/DP3-C. Dveře osazené v požárních předělech jsou navrženy s požadovanou požární odolností EI 30/DP3-C. Dveře oddělující strojovnu výtahu od kuchyňky (přípravny jídel) musí mít požární odolnost EW 15/DP3-C. Dveře oddělující výtahovou šachtu od kuchyňky (příprav.jídel) a skladu musí mít požární odolnost EW 15/DP1-C. Okna budou osazena do nového obvodového montovaného pláště. Vnější výplně okenních otvorů jsou navrženy z plastových profilů, šesti-komorové konstrukce. Technické požadavky na okna 1) koeficient prostupu tepla U < 1,2 W/m 2 K; 2) min. vzduchová neprůzvučnost R W = 40 db 3) max. celková propustnost sluneční energie g = 41 %; 4) min. světelná propustnost LT = 70 % 5) max. měrná hmotnost skleněné výplně G = 30 kg/m 2 Vnitřní dveře jsou dřevěné, otvíravé, osazené do obložkových zárubní Kování Dveřní kování jednotlivých dveřních křídel bude navrženo dle požadavků provozovatele s ohledem na účel a funkci jednotlivých místností a z toho vyplývajících provozních výběrů investora. Mezi jednotlivými místnostmi samostatného oddělení mateřské školy bude standardně osazeno kování klika-klika. U vytypovaných dveřních křídel bude osazeno kování klika- kula. Dveře do hygienických zařízení budou opatřeny zadlabanými zámky systém klika WC zámek, vstupní dveře klika - koule. Podlahy Na stávající očištěné stropní panely bude provedena vyrovnávací vrstva z polystyrénových desek, separační a izolační vrstvy a anhydritu na bázi sádrového pojidla. Na tuto anhydritovou vrstvu bude provedena penetrace, která vytvoří zároveň přechodový můstek pro nalepení keramické dlažby. Keramická dlažba bude nalepena do hydroizolačního tmele a zaspárována hydroizolační spárovací hmotou. V části herny a kancelářích bude podlaha tvořena nalepeným PVC. Na schodišti bude provedena keramická dlažba. Přesné skladby podlah a jednotlivé tloušťky jejich vrstev budou upřesněny při realizaci. Všechny podlahy budou provedeny jako plovoucí, betonové podkladní vrstvy podlah je nutno od svislých konstrukcí oddělit zvukoizolačním páskem tl.10mm. U všech podlah je navržena soklová lišta navazující na stěnu podle druhu použitého materiálu nebo typu podlahy. Dlažby v prostoru koupelny a WC budou nalepeny na vystěrkovanou hydroizolační vrstvu a následně po provedení keramické dlažby budou vyspárovány vodotěsným hydroizolačním tmelem. 8

9 Veškeré provedené skladby a povrchové úpravy podlah musí splňovat normové požadavky na požární, akustické a tepelně technické vlastnosti staveb. Pokud bude investorem pro realizací Nástavby mateřské školy požadována zkrácená doba výstavby a vyžadovaná technologická přestávka pro provedení anhydritové podlahy by neumožňovala dodržet stanovený termín výstavby, bude možné po dohodě s investorem a technickým dozorem stavby navrženou skladbu podlahy nahradit systémovým řešením suché podlahy tak, aby bylo možné dodržet zkrácený termín výstavby. Podhledy Podhledová konstrukce střešního pláště je z interiérové strany opatřena roštem z ocelových tenkostěnných profilů pro sádrokartonové konstrukce, připevněných na nosné prvky krovu pomocí přímých závěsů, event. zavěšené na táhlech, na kterých je upevněn podhled ze sádrokartonových protipožárních desek s protipožární odolností REI 30/ DP1, v místnostech s mokrým provozem budou použity desky impregnované, se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Povrchové úpravy vnitřní Nové vnitřní vyzděné stěny budou opatřeny dvouvrstvou štukovou omítkou. Na takto upravený povrch bude provedena výmalba. Vnitřní sádrokarton bude opatřen sádrovou štukovou stěrkou a bude přebroušen. Na takto upravený povrch bude proveden nátěr dispersní barvou na bázi akrylátové disperse. Aplikace bude prováděna válečkem. V hygienických místnostech mateřské školy bude proveden keramický obklad stěn a podlah do hydroizolačního tmelu. Použitá keramická dlažba v hygienickém zázemí a v přípravně jídel musí dosahovat minimálně hodnoty proti skluzu R 10/B. Provedení keramických obkladů se předpokládá metodou nalepování obkladových prvků tenkou vrstvou lepidla na kvalitní rovný podklad z přesných tvárnic nebo, sádrokartonových desek. Na rovný podklad je nejprve nanesena tenká hladká vrstva lepidla jako podklad. Tato vrstva se pak rozprostře vhodnou zubatou stěrkou, aby byla zajištěna rovnoměrná vrstva lepidla. Do takto upravené plochy jsou pokládány jednotlivé obkladové prvky. Pro zajištění pravidelných spár se používají různé distanční pomůcky. Lepidlem znečištěné obkladové prvky je nutno včas očistit. Spárování obkladových prvků Po dostatečném vytvrdnutí malty nebo lepidla se provede spárování vybraným spárovacím tmelem. Při jejich použití je nutné dodržovat návody výrobců a tmelem potřísněné obkladové prvky včas vyčistit. Šířka spár je závislá na velikosti, tloušťce a typu obkladového prvku. Optimální šířky pro modulové obkladové prvky činí 2 mm. Jakost a kontrola kvality Kontrola kvality bude provedena dle normy ČSN (±2mm na 2m), základní požadavky na použité materiály budou kontrolovány dle DIN Přechod mezi dlažbou a obkladem, obkladem a zařizovacími předměty bude opatřen silikonovým tmelem. Vnější rohy a ukončení obkladů budou opatřeny lištami. Předpokládá se barevné řešení ve světlých barvách a bude odsouhlaseno uživatelem a GP na základě předložených vzorků. 9

10 Malby a nátěry Sádrokartonové desky budou kvalitně zatěsněny a broušeny. Tmelené spoje musí být v rovině s plochou sádrokartonu a zahlazeny tak, aby jejich povrchová struktura odpovídala papírovému povlaku. Pokud nebude povrch jednotný, vykreslí se na malbě každý nedostatek. Rýhy po brusné mřížce je nutné opravit brusnou mřížkou s nejvyšší hustotou zrna. Pokud se objeví hluboké rýhy, znamená to, že tmelu je málo a proto bude nutné spoj natáhnout další vrstvou vrchního tmelu a po zaschnutí přebrousit. Místa, kde se při broušení poškodil papír sádrokartonu je nutné opravit výměnou poškozené tabule, obzvláště pokud je místo v blízkosti okna nebo světelného zdroje. Velkou pozornost je nutné věnovat uceleným pohledovým plochám, které jsou v okolí svítidel či oken. Vzhledem k tomu, že papír a sádrový tmel mají různou strukturu povrchu a tím i nasákavost, chová se malba na obou materiálech odlišně. Proto je nutné před provedením vlastní výmalby celou plochu důkladně na penetrovat a připravit tak podklad pro dokonalé rovnoměrné pokrytí vybranou barvou. Klempířské výrobky Plochá střechy je po obvodě ukončená atikou, která je zvýšena a zakončuje tak vlastní plochu střechy. Napojení, která jsou vedena z plochy střechy, je třeba vyvést nahoru na atiku a zajistit oplechováním proti pronikající dešťové vodě. Oplechování se na atiku připevní nepřímo, pomocí příponek kotvených do atikového věnce. Spád oplechování atiky je ve sklonu min. 3 k ploše střechy. Předpokládá se použití poplastovaných pozinkovaných profilů korespondujících s použitým systémovým řešením střešního pláště. Alternativně mohou být použité klempířské výrobky z titanzinkového plechu tl. 1,0-0,6 mm. Seznam použitých norem a právních předpisů ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Přesnost osazení ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Základní ustanovení ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3: Pozemní stavební objekty ČSN Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky ČSN Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky ČSN Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky ČSN Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody ČSN Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky ČSN Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty ČSN Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ČSN Navrhování střech - Základní ustanovení ČSN Drsnost povrchů stavebních konstrukcí ČSN Dřevěné stavební konstrukce. Provádění ČSN Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení ČSN Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení ČSN Navrhování klempířských konstrukcí ČSN Hygienická zařízení a šatny ČSN Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky ČSN Obytné budovy ČSN Lešení - Společná ustanovení ČSN Pojízdná a volně stojící lešení 10

11 ČSN Ochranné a záchytné konstrukce ČSN Trubková lešení ČSN Podlahy - Společná ustanovení ČSN Vnitřní vodovody ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí ČSN Vnitřní kanalizace ČSN Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek ČSN EN Provádění betonových konstrukcí ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN Zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb ČSN EN Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem ČSN EN Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem ČSN EN Zatížení konstrukcí - Zatížení během provádění ČSN EN Navrhování betonových konstrukcí - pravidla pro pozemní stavby ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí - vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí - Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva ČSN EN Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ČSN P Hydroizolace staveb - Základní ustanovení ČSN P Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Zákonč.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi Zákonč. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Další závazné a platné právní předpisy a ČSN týkající se bezpečnosti práce na staveništi. V Brně Ing. Petr Lubomír, Ing. Blaščík Jan 11

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU.

3. PŘÍČKY NAVRŽENÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115. TECHNOLOGIE PŘESNÝCH TVAROVEK ZDĚNÝCH NA PĚNU. STANDARD NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ GAMA 1. ZÁKLADY OBVODOVÉ STĚNY OBJEKTU BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASECH SE ZÁKLADOVOU SPÁROU V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE, STŘEDNÍ ZDI JSOU ZALOŽENY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY Modulární dřevostavba Modular Varianta S Ceník modulárních staveb Modular je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE ZTI MŠ Vybíralova č.p. 967 Investor: Úřad městské části Praha 14 Stavební část Obsah dokumentace: A. Technická zpráva B. Výkresová dokumentace S1. Půdorys 1.NP

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

ZŠ Jiráskova, Benešov stavební úpravy části wc. stupeň dokumentace :

ZŠ Jiráskova, Benešov stavební úpravy části wc. stupeň dokumentace : stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby (rozsah a obsah dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č. 6) místo stavby : ZŠ Jiráskova, Benešov stavebník : Město Benešov Masarykovo náměstí

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY VIL

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY VIL ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY VIL Architektonické a urbanistické začlenění Obec Předboj se nachází ve Středočeském kraji cca 10 km severně od Prahy. Zájmová lokalita se nachází v jihozápadní

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov

A. Technická zpráva. Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov A. Technická zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Úpravy povrchů podlahy a stěn ve stávající tělocvičně ZŠ Jablunkov Úprava interiéru Město Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov Vypracoval: Ing.

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet

Více

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Tel: 465 323 929 Mob:733 129 879 bromach@seznam.cz, www.bromach.cz IČO 27467520 DIČ CZ27467520 Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval Jan ADAMEC Zodp. projektant Jan ADAMEC Kreslil

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

15 2227 D.1.1.1. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 05/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1.1. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 05/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více