TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA"

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (změna 2013) Architektonicko-stavební řešení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské ETAPA Brno, P. č.371/3, k. ú. Černovice 1

2 Architektonické řešení Z hlediska architektonicko-stavebního řešení je nástavba navržena tak, aby navazovala na stávající provedení mateřské školy a půdorysně vycházela ze stávající půdorysné stopy spodního podlaží. V návrhu byly použity výrazové prostředky, které korespondují s okolními stavbami, nenarušují její současný vzhled a zároveň se citlivě začlenění do stávající zástavby. Stavba bude respektovat okolní zástavbu jak vlastní hmotou nástavby, tak i tvarem střechy. Stavba je navržena jako ocelový skelet tvořen ocelovou rámovou konstrukci kloubově uloženou na stávajících středních nosných zdech. Nástavba je navržena s plochou střechou se střešní hydroizolační krytinou z PVC. Obvodový plášť je navržen jako sendvičová konstrukce s tepelně izolační výplní. Barevné a materiálové řešení fasády je navrženo tak, aby nově navržená nástavba mateřské školy byla výrazově odlišena od stávající budovy mateřské školy a svým výrazem charakterizovala lehkou nástavbu na stávající tradiční stavbě. Základní koncepce návrhu nástavby spočívá ve vytvoření prostoru pro umístění dětí předškolního věku. Dispoziční a provozní řešení Navržené dispoziční řešení vychází ze stávajícího dispozičního schématu mateřské školy, které je z provozního hlediska ověřené dlouhodobě vyzkoušeným provozem a plně vyhovuje požadavku uživatele a investora. Zároveň je v souladu s příslušnými platnými normami a vyhláškami vydanými pro daný typ stavby. Nově ve 3.NP vzniknou prostory pro herny, šatny, hygienické zázemí, kanceláře, sklady a komunikační prostory. 1. ETAPA - Nové samostatné oddělení mateřské školky pro 25 dětí. Stejně jako stávající samostatná oddělení mateřské školy bude i nově vzniklé samostatné oddělení mateřské školy obsahovat provozní místnosti, které v podstatě kopírují stávající provoz mateřské školy. Na přístupové schodiště navazuje vstupní chodba, která zároveň plní funkci venkovního zádveří, kterým je oddělen provoz samostatného oddělení od dalších provozů předškolního zařízení. Na vstupní chodbu navazuje šatna učitelů se samostatným hygienickým zázemím, příručním skladem a vlastní šatnou dětí, kde jsou děti po převlečení do domácího oblečení předány svým doprovodem do péče učitelského sboru mateřské školy. V přímém napojení na šatnu dětí je dispozičně situováno samostatné hygienické zařízení předškolního oddělení, které obsahuje místnost se záchody, které jsou jednotlivě odděleny zástěnami a vlastní umývárnu s umývadly. Hygienické centrum je doplněno o samostatnou sprchu a úklidovou místnost. V přímé návaznosti na chodbu je v těsné blízkosti hygienického centra umístěn kabinet učitelů. Hlavní vstup dětí do herny je umožněn přímo z umývárny hlavního hygienického zázemí. Vlastní prostor herny je propojen se skladem lůžkovin a hraček a zároveň je přímo napojen na vlastní přípravnu pro výdej jídla. Příjem jídla do jídelny je zajištěn samostatným stolovým jídelním výtahem z centrální kuchyně. Druhá část nástavby bude dokončena až v druhé etapě nástavby mateřské školy a není proto jako celek součástí projektové dokumentace pro výběrové řízení. Z této části stavby budou v první etapě nástavby mateřské školy realizovány pouze tyto stavební práce, které jsou součásti dodávky první etapy a jsou tedy předmětem nabídkového řízení. 2

3 Popis stavebních prací, které budou realizovány na druhé polovině nástavby (tj. na pravé straně) v rámci 1. Etapy a jsou součásti projektové dokumentace 1. části pro výběrové řízení na Nástavbu mateřské školy. Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce nástavby v celém rozsahu stávajícího půdorysu mateřské školy, tedy i nad druhou (pravou) části půdorysu, která jako celek nebude uvedena do provozu. V celém rozsahu půdorysu budou realizovány i přípravné a bourací práce pro montáž nosné ocelové rámové konstrukce nástavby mateřské školy. Odstranění střešní konstrukce střešního pláště nebude provedeno v druhé polovině nástavby v celém rozsahu (tedy pravé strany), ale pouze nezbytně nutném v rozsahu pro provedení montáže ocelové konstrukce. Zbývající část stávajícího střešního pláště druhé části bude ponechána na původním místě, tedy na střeše stávajícího střešního pláště a její demontáž bude provedena až v druhé etapě dostavby nástavby mateřské školy. Dodávka a montáž konstrukce střešního pláště v celém rozsahu tak, aby celá nástavba mateřské školy byla trvale ochráněna proti povětrnostním vlivům. Dodávka a montáž konstrukce montovaného obvodového pláště v celém rozsahu, tj. včetně výplni otvorů, návaznosti na stávající obvodový plášť spodního podlaží tak, aby celá nástavba mateřské školy byla trvale ochráněna proti povětrnostním vlivům. Vybourání stávající stropní a střešní konstrukce nad půdorysem obou stávajících schodišť a provedení nových prodloužení do horního podlaží tak, aby po provedení mohla v celém rozsahu plnit plnohodnotně svou funkci. Obě prodloužení schodišť budou stejně jako zbývající část nástavby v celém půdorysu zastřešena a po celém obvodu opláštěná. Přes stávající nedokončenou nástavbu bude realizován provizorní požární únik do druhého vzdálenějšího schodiště, které bude realizováno v plném rozsahu, stejně jako prodloužení hlavního nástupního schodiště ze strany vstupu do mateřské školy (na levé polovině mateřské školy). Stavebně technické řešení nástavby Minimální vnitřní světlá výška nástavby u střední nosné zdi je 3 m. Předpokládaná konstrukční tloušťka nové podlahové konstrukce bude 100 mm. Tloušťka střešní konstrukce včetně všech nosných, tepelně-izolačních a hydroizolačních vrstev bude 550 mm. Vyspádování nové střešní roviny je navrženo do mezi střešního žlabu, umístěného u stávajícího středního nosného zdiva se zaústěním do vnitřních stávajících střešních vtoků. Obvodové zdivo bude v úrovni střešní atiky ukončené obvodovou atikou. Přípravné práce: Před zahájením stavebních prací bude na vhodném místě zřízeno zařízení staveniště. Bude sloužit pro ochranu pracujících osob před náhlou nepřízní povětrnosti a pro uskladnění pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní a k uskladnění materiálu, který nemůže být skladován na volném prostranství (cement apod.). Jako zařízení staveniště budou na základě dohody s investorem použity staveništní buňky. Při realizaci stavby se nepředpokládá přerušení provozu v sousedních objektech, ani na veřejných plochách. Stavební lešení podmiňující provedení nástavby a opravy obvodového pláště bude provedeno v souladu s bezpečnostními předpisy. Stavba bude prováděna 3

4 standardními postupy a nebude ohrožovat bezpečnost kolemjdoucích ani uživatelů objektů. Demontáž, bourací práce Realizace bude započata postavením rámové ocelové konstrukce, která bude po montáži a kloubovém ukotvení ke stávající stropní konstrukci zastřešena a uzavřena tak, aby bylo zabráněno zatékání do spodních podlaží stávající školky. Až po uzavření obvodového a střešního pláště se provede odstranění venkovního oplechování, konstrukce střechy, atik a demontáž stávajícího střešního pláště a veškerých prvků s tím souvisejících (viz. Projektová dokumentace). Součástí bourací prací bude i vybourání stropní konstrukce obou stávajících schodišť, která budou provedením dalších dvou ramen v každém schodišti prodloužená o podlaží výše tak, aby byla zajištěna bezpečná komunikace návštěvníků mateřské školy do nově navržené nástavby. Realizace nástavby bude započata demontáží hromosvodu a stávajícího vzduchotechnického zařízení a následně budou vybourány do stávajícího střešního pláště a do stávající konstrukce atiky čtvercové otvory pro osazení patečních plechů ocelových sloupů nástavby. Příprava stávající konstrukce střešního pláště pro montáž ocelového skeletu obsahuje provedení stavebních prací v následujícím rozsahu: Očištění ukončující povrchové vrstvy stávajícího střešního pláště v celém půdorysu navržené nástavby. Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení umístěného na střeše budovy mateřské školy. Zakrytí obnažených vstupních a výstupních prostupů vzduchotechnického potrubí ve střešní konstrukci proti zatékání dešťové vody. Po očištění hran a jednotlivých míst bouraných prostupů se provede okamžitě provizorní zakrytí vzniklého otvoru ve střešní konstrukci, tak aby bylo zabráněno vniknutí dešťové vody provedeným otvorem do vnitřních prostor objektů. Návrh technického řešení a detaily provedení jsou ponechány na konkrétních technických možnostech dodavatele a záleží na jeho materiálových možnostech, zda použije dřevěné trámové konstrukce, nebo provizorního trubkového zastřešení nebo případně jiných prefabrikovaných prvků požívaných k podobným účelům. Rozhodující pro konkrétní návrh řešení je zabránění zatékání srážkové vody do provedeného střešního otvoru po celou dobu montáže ocelové konstrukce až po uzavření svislého obvodového pláště nástavby. Zajištění stability objektu a prověřením funkčnosti stávajících nosných stěn objektu. Vytýčení stávajících modulových os podélných nosných zdí spodního podlaží. Vyříznutí čtvercových prostupů ve stávajícím střešním plášti ve vytýčených místech pro osazení ocelových sloupů s patkami o rozměrech 500 x 500 mm pro osazení ocelových patečních plechů jednotlivých sloupů. Provedení provizorního překrytí provedených prostupů přelepením asfaltovými pásy umožňující následné odkrytí pro montáž ocelových sloupů. Překrytí musí zabránit vniknutí dešťové vody do stávajícího střešního pláště po dobu realizace nástavby. Provedení montáže nosné ocelové rámové konstrukce včetně zavětrování. Provedení zastřešení nově smontované ocelové konstrukce nástavby, tj. zastropení ocelovými profilovanými včetně jejich ukotvení. Provedení dodávky a montáže nosné konstrukce obvodového pláště kotvené 4

5 k nosné ocelové skeletové konstrukci nástavby. Provedení nosné ocelové konstrukce atiky kotvené k ocelovému skeletu nástavby mateřské školy Montáž ocelových paždíků pro osazení výplní otvorů ve vnějším obvodovém plášti. Montáž otvorových výplní vnějšího obvodového pláště Montáž vnějších vrstev skladby konstrukce obvodového pláště Odstranění skladby stávajícího střešního plášť. Provedení vybourání otvoru ve stávajících prefabrikovaných střešních panelech postupným odbouráním - prostor schodiště. Při provádění demoličních prací, bouracích prací a demontáží materiálů, instalací a stavebních konstrukcí je nutno postupovat v souladu s platnými zákony, vyhláškami, ČSN, obecně závaznými předpisy a technologickými postupy. Demontážní práce musí být prováděny s ohledem na omezení prašnosti, hlučnosti a nemůže docházet k nadměrnému zatížení stávajících konstrukcí (např. nahromaděním bouraných materiálů na jedno místo, atd.). Před zahájením prací musí být odpojeny veškeré instalace a rozvody ZTI, které mohou být jakkoliv dotčeny během realizace. Jedná se hlavně o odpojení elektroinstalace a uzavření hlavních přívodů vody. Svislé konstrukce Provedení nové střešní nadstavby obsahuje dodávku ocelového skeletu včetně montáže vnitřního ocelového schodiště a osazení střešních trapézových plechů pro následné položení nového střešního pláště. Všechny svislé konstrukce budou podrobně dokumentovány na stavebních výkresech půdorysů a příslušných detailech a řezech. Budou provedeny i případné lokální opravy konstrukcí, které budou součástí zateplovacího systému. Navržený tepelný odpor zateplovacího systému je plně v souladu s ČSN SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 450mm (OBVODOVÝ PLÁŠŤ MEZI PLNĚ VYTÁPĚNÝM A VENKOVNÍM PROSTOREM) součinitel prostupu tepla U=0,130 W/m2K, splňuje požadavek na UNP a UND -Obkladová deska vyrobená z vláknocementu v autoklávu, probarvená do hmoty s přírodním vzhledem, povrch broušený, matný, hydrofobizovaný, tloušťka desky 6 mm, uchycení viditelné pomocí nýtů k hliníkovému nosnému roštu - Nosný hliníkový rastr pro uchycení obkladových desek - Vysoce difuzní (kontaktní) folie s mimořádně vysokou teplotní a mechanickou odolností, propustnost vodních par nad 1200 g/m 2 /24 hod. -Cementotřísková deska tl. 16 mm -Dvouvrstvá tepelná izolace z minerálních desek celková tl. 300 mm ( mm) - Vysoce parotěsná folie s reflexní vrstvou, propustnost vodních par do 0,26 - Nosná konstrukce sádrokartonového roštu pro ukotvení sádrokartonových desek - Vnitřní dvouvrstvý sádrokartonový obklad ze sádrokartonových desek s požární odolností REW 30/DP1 včetně minerálních desek. SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 300mm (OBVODOVÝ PLÁŠŤ - MEZI ČÁSTEČNĚ VYTÁPĚNÝM A VENKOVNÍM PROSTOREM) součinitel prostupu tepla U=0,210 W/m2K, splňuje požadavek na UNP a UND -Obkladová deska vyrobená z vláknocementu v autoklávu, probarvená do hmoty 5

6 s přírodním vzhledem, povrch broušený, matný, hydrofobizovaný. Tloušťka desky 6 mm, uchycení viditelné pomocí nýtů k hliníkovému nosnému roštu -Nosný hliníkový rošt pro obkladové desky -Vysoce difuzní (kontaktní) folie s mimořádně vysokou teplotní a mechanickou odolností, propustnost vodních par nad 1200 g/m 2 /24 hod. -Dřevotřísková cementová deska tl. 16 mm -Dvouvrstvá tepelná izolace z minerálních desek tl. 300 mm ( mm) -Vysoce parotěsná folie s reflexní vrstvou, propustnost vodních par do 0,26 -Nosná konstrukce sádrokartonového roštu pro ukotvení sádrokartonových desek -Vnitřní dvouvrstvý sádrokartonový obklad ze sádrokartonových desek s požární odolností R 30/DP1 včetně minerálních desek. Požární ochrana nosné ocelové konstrukce: Požární odolnost sádrokartonových obkladů nosné ocelové konstrukce musí vykazovat následující požární odolnost: Ocelová konstrukce ve střešní konstrukci musí být ochráněná obkladem s minimální požární odolností REI 30/DP1 Ocelová konstrukce v obvodovém plášti musí být ochráněná obkladem s minimální požární odolností REW 30/DP1 Ocelová konstrukce ve vnitřních zdech a příčkách musí být ochráněná obkladem s minimální požární odolností R 30/DP1 Ocelová konstrukce v požárních předělech (příčkách tvořících požárních předěl) musí být ochráněná obkladem s minimální požární odolností EI 30/DP1 Nová schodiště Stávající vnitřní dvouramenná schodiště propojující komunikačně přízemí stávající mateřské školy s 2. nadzemní podlažím budou prodloužena dalšími dvouramennými schodišti tak, aby byl zajištěn oboustranný požadovaný přístup do nové nástavby mateřské školy. Nové nástupní a výstupní rameno obou nových schodišť je propojeno na úrovni mezi podlaží mezi podestou. Nosná konstrukce nového schodiště bude ocelová z ocelových válcovaných profilů, nášlapná plocha stupnic bude nadbetonována do ocelové stupnice a bude obložena keramickou dlažbou. Konstrukce a rozměry schodiště plně respektují normu ČSN (Schodiště a šikmé rampy). Povrchová ochrana ocelové konstrukce: Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 25 let, životnost 25 let. Třída korozivity prostředí je C2. Protikorozní ochrana bude navržena podle ČSN EN ISO Konstrukce budou opatřeny nátěrem již ve výrobně. V místě montážních styků bude tento nátěr po montáži opraven a znovu obnoven. Po montáži ocelové konstrukce budou rovněž obnoveny poškozené části nátěru, případně zjištěné vady budou opraveny. Odstín vrchního nátěru: RAL 9006, případně bude upřesněn investorem. Veškeré použité profilované (trapézové) plechy pro zakrytí střechy budou pozinkované. Materiál: Nosná ocelová konstrukce je navržena z běžných nízkolegovaných uhlíkových ocelí řady 37. (S235). Tyto oceli mají zaručenou svařitelnost. Šrouby se předpokládají jakosti 5. 6., VP šrouby mat

7 Zemnění: Nosná ocelová konstrukce bude vodivě propojena a napojena na stávající zemnicí systém. Tato napojení nejsou v detailech ani technickém popisu dále uváděna. Propojení a zakončení k zemním vodičům musí být provedeno odbornou firmou a musí odpovídat požadavkům ČSN a jejich částí. Tyto práce objedná dodavatel u firmy, která bude na stavbě provádět elektroinstalační práce. Střešní plášť Odstranění stávajících vrstev střešního pláště se bude provádět postupně po dílčích částech v závislosti na postupném uzavírání nového a střešního a obvodového pláště proti dešťovým srážkám a vlivu povětrnosti tak, aby bylo po celou dobu realizace nástavby zabráněno zatečení dešťové vody do objektu. Po postupném odstranění všech stávajících vrstev střešní konstrukce a odstranění násypu až na úroveň stávajících střešních panelů v jednotlivých částech střechy se provede očistění železobetonových stropních panelů až na úroveň horního líce střešních prefabrikátových panelů. Nová skladba střešního pláště: Střešní hydroizolační folie z PVC min tl. 1,5 mm s požární odolností Broof (t3) kotvena ve spojích přes tepelnou izolaci k nosné konstrukci z profilovaného plechu Separační folie Tepelná izolace minerální desky, tl. 120 mm Ocelový profilovaný trapézový plech ve spádu Tepelná izolace z minerálních desek tl mm Vysoce parotěsná folie s reflexní vrstvou, propustnost vodních par do 0,26 Nosný rošt pro podhledovou konstrukci Podhled ze sádrokartonových desek kotvený k rastrové konstrukci roštu s celkovou požární odolností včetně tepelné izolace REI 30/ DP1 Navržený způsob technologie provádění střešního pláště včetně použitých materiálů a způsobu provádění vycházel z požadavků provozního využití uživatele nově budovaných střešních ploch a musí garantovat následující parametry technického řešení střešního pláště: Minimální záruční dobu na bezporuchový provoz střešního pláště ve lhůtě 10 let a nezávadnost dodávky dodaných materiálů krytou pojišťovnou. Dodaný systém střešního pláště bude certifikován ISO Minimální hodnotu součinitele prostupu tepla střešního pláště U < = 0,24 W/m 2 KW Prostupy střešní konstrukcí budou provedeny bezvložkovou folií s vysokou průtažností po nahřátí horkým vzduchem umožňující napojení na prostupy. Plynulý přechod vodorovné folie na svislou izolaci bude proveden přes polystyrénové klíny, které jsou nalepeny do všech koutových spojů u atiky a svislého obvodového zdiva. Výplně otvorů Tvar a rozměry oken jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na dostatečné denní osvětlení vnitřních prostor. Materiálově jsou navrženy z plastových vícekomorových profilů s přerušeným tepelným mostem. 7

8 Okna a prosklené části včetně otvoru budou splňovat minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla požadované příslušnou ČSN. Interiérové dveře včetně zárubní budou dřevěné s obložkovými zárubněmi. Jejich materiál a barevné řešení budou z architektonického hlediska upřesněny při realizaci. Vstupní dveře jak do stávajících, tak i do nových oddělení mateřské školy jsou ze strany vstupu ze schodišťového prostoru navrženy s požadovanou požární odolností EI 30/DP3-C. Dveře osazené v požárních předělech jsou navrženy s požadovanou požární odolností EI 30/DP3-C. Dveře oddělující strojovnu výtahu od kuchyňky (přípravny jídel) musí mít požární odolnost EW 15/DP3-C. Dveře oddělující výtahovou šachtu od kuchyňky (příprav.jídel) a skladu musí mít požární odolnost EW 15/DP1-C. Okna budou osazena do nového obvodového montovaného pláště. Vnější výplně okenních otvorů jsou navrženy z plastových profilů, šesti-komorové konstrukce. Technické požadavky na okna 1) koeficient prostupu tepla U < 1,2 W/m 2 K; 2) min. vzduchová neprůzvučnost R W = 40 db 3) max. celková propustnost sluneční energie g = 41 %; 4) min. světelná propustnost LT = 70 % 5) max. měrná hmotnost skleněné výplně G = 30 kg/m 2 Vnitřní dveře jsou dřevěné, otvíravé, osazené do obložkových zárubní Kování Dveřní kování jednotlivých dveřních křídel bude navrženo dle požadavků provozovatele s ohledem na účel a funkci jednotlivých místností a z toho vyplývajících provozních výběrů investora. Mezi jednotlivými místnostmi samostatného oddělení mateřské školy bude standardně osazeno kování klika-klika. U vytypovaných dveřních křídel bude osazeno kování klika- kula. Dveře do hygienických zařízení budou opatřeny zadlabanými zámky systém klika WC zámek, vstupní dveře klika - koule. Podlahy Na stávající očištěné stropní panely bude provedena vyrovnávací vrstva z polystyrénových desek, separační a izolační vrstvy a anhydritu na bázi sádrového pojidla. Na tuto anhydritovou vrstvu bude provedena penetrace, která vytvoří zároveň přechodový můstek pro nalepení keramické dlažby. Keramická dlažba bude nalepena do hydroizolačního tmele a zaspárována hydroizolační spárovací hmotou. V části herny a kancelářích bude podlaha tvořena nalepeným PVC. Na schodišti bude provedena keramická dlažba. Přesné skladby podlah a jednotlivé tloušťky jejich vrstev budou upřesněny při realizaci. Všechny podlahy budou provedeny jako plovoucí, betonové podkladní vrstvy podlah je nutno od svislých konstrukcí oddělit zvukoizolačním páskem tl.10mm. U všech podlah je navržena soklová lišta navazující na stěnu podle druhu použitého materiálu nebo typu podlahy. Dlažby v prostoru koupelny a WC budou nalepeny na vystěrkovanou hydroizolační vrstvu a následně po provedení keramické dlažby budou vyspárovány vodotěsným hydroizolačním tmelem. 8

9 Veškeré provedené skladby a povrchové úpravy podlah musí splňovat normové požadavky na požární, akustické a tepelně technické vlastnosti staveb. Pokud bude investorem pro realizací Nástavby mateřské školy požadována zkrácená doba výstavby a vyžadovaná technologická přestávka pro provedení anhydritové podlahy by neumožňovala dodržet stanovený termín výstavby, bude možné po dohodě s investorem a technickým dozorem stavby navrženou skladbu podlahy nahradit systémovým řešením suché podlahy tak, aby bylo možné dodržet zkrácený termín výstavby. Podhledy Podhledová konstrukce střešního pláště je z interiérové strany opatřena roštem z ocelových tenkostěnných profilů pro sádrokartonové konstrukce, připevněných na nosné prvky krovu pomocí přímých závěsů, event. zavěšené na táhlech, na kterých je upevněn podhled ze sádrokartonových protipožárních desek s protipožární odolností REI 30/ DP1, v místnostech s mokrým provozem budou použity desky impregnované, se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Povrchové úpravy vnitřní Nové vnitřní vyzděné stěny budou opatřeny dvouvrstvou štukovou omítkou. Na takto upravený povrch bude provedena výmalba. Vnitřní sádrokarton bude opatřen sádrovou štukovou stěrkou a bude přebroušen. Na takto upravený povrch bude proveden nátěr dispersní barvou na bázi akrylátové disperse. Aplikace bude prováděna válečkem. V hygienických místnostech mateřské školy bude proveden keramický obklad stěn a podlah do hydroizolačního tmelu. Použitá keramická dlažba v hygienickém zázemí a v přípravně jídel musí dosahovat minimálně hodnoty proti skluzu R 10/B. Provedení keramických obkladů se předpokládá metodou nalepování obkladových prvků tenkou vrstvou lepidla na kvalitní rovný podklad z přesných tvárnic nebo, sádrokartonových desek. Na rovný podklad je nejprve nanesena tenká hladká vrstva lepidla jako podklad. Tato vrstva se pak rozprostře vhodnou zubatou stěrkou, aby byla zajištěna rovnoměrná vrstva lepidla. Do takto upravené plochy jsou pokládány jednotlivé obkladové prvky. Pro zajištění pravidelných spár se používají různé distanční pomůcky. Lepidlem znečištěné obkladové prvky je nutno včas očistit. Spárování obkladových prvků Po dostatečném vytvrdnutí malty nebo lepidla se provede spárování vybraným spárovacím tmelem. Při jejich použití je nutné dodržovat návody výrobců a tmelem potřísněné obkladové prvky včas vyčistit. Šířka spár je závislá na velikosti, tloušťce a typu obkladového prvku. Optimální šířky pro modulové obkladové prvky činí 2 mm. Jakost a kontrola kvality Kontrola kvality bude provedena dle normy ČSN (±2mm na 2m), základní požadavky na použité materiály budou kontrolovány dle DIN Přechod mezi dlažbou a obkladem, obkladem a zařizovacími předměty bude opatřen silikonovým tmelem. Vnější rohy a ukončení obkladů budou opatřeny lištami. Předpokládá se barevné řešení ve světlých barvách a bude odsouhlaseno uživatelem a GP na základě předložených vzorků. 9

10 Malby a nátěry Sádrokartonové desky budou kvalitně zatěsněny a broušeny. Tmelené spoje musí být v rovině s plochou sádrokartonu a zahlazeny tak, aby jejich povrchová struktura odpovídala papírovému povlaku. Pokud nebude povrch jednotný, vykreslí se na malbě každý nedostatek. Rýhy po brusné mřížce je nutné opravit brusnou mřížkou s nejvyšší hustotou zrna. Pokud se objeví hluboké rýhy, znamená to, že tmelu je málo a proto bude nutné spoj natáhnout další vrstvou vrchního tmelu a po zaschnutí přebrousit. Místa, kde se při broušení poškodil papír sádrokartonu je nutné opravit výměnou poškozené tabule, obzvláště pokud je místo v blízkosti okna nebo světelného zdroje. Velkou pozornost je nutné věnovat uceleným pohledovým plochám, které jsou v okolí svítidel či oken. Vzhledem k tomu, že papír a sádrový tmel mají různou strukturu povrchu a tím i nasákavost, chová se malba na obou materiálech odlišně. Proto je nutné před provedením vlastní výmalby celou plochu důkladně na penetrovat a připravit tak podklad pro dokonalé rovnoměrné pokrytí vybranou barvou. Klempířské výrobky Plochá střechy je po obvodě ukončená atikou, která je zvýšena a zakončuje tak vlastní plochu střechy. Napojení, která jsou vedena z plochy střechy, je třeba vyvést nahoru na atiku a zajistit oplechováním proti pronikající dešťové vodě. Oplechování se na atiku připevní nepřímo, pomocí příponek kotvených do atikového věnce. Spád oplechování atiky je ve sklonu min. 3 k ploše střechy. Předpokládá se použití poplastovaných pozinkovaných profilů korespondujících s použitým systémovým řešením střešního pláště. Alternativně mohou být použité klempířské výrobky z titanzinkového plechu tl. 1,0-0,6 mm. Seznam použitých norem a právních předpisů ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Přesnost osazení ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Základní ustanovení ČSN Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3: Pozemní stavební objekty ČSN Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky ČSN Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky ČSN Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky ČSN Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin ČSN Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody ČSN Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky ČSN Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty ČSN Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ČSN Navrhování střech - Základní ustanovení ČSN Drsnost povrchů stavebních konstrukcí ČSN Dřevěné stavební konstrukce. Provádění ČSN Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení ČSN Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení ČSN Navrhování klempířských konstrukcí ČSN Hygienická zařízení a šatny ČSN Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky ČSN Obytné budovy ČSN Lešení - Společná ustanovení ČSN Pojízdná a volně stojící lešení 10

11 ČSN Ochranné a záchytné konstrukce ČSN Trubková lešení ČSN Podlahy - Společná ustanovení ČSN Vnitřní vodovody ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí ČSN Vnitřní kanalizace ČSN Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek ČSN EN Provádění betonových konstrukcí ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN Zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb ČSN EN Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem ČSN EN Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem ČSN EN Zatížení konstrukcí - Zatížení během provádění ČSN EN Navrhování betonových konstrukcí - pravidla pro pozemní stavby ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí - vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí - Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva ČSN EN Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda ČSN P Hydroizolace staveb - Základní ustanovení ČSN P Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Zákonč.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi Zákonč. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Další závazné a platné právní předpisy a ČSN týkající se bezpečnosti práce na staveništi. V Brně Ing. Petr Lubomír, Ing. Blaščík Jan 11

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, 793 12 Horní Benešov Projektant : Atelier

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

http://www.tobrys.cz

http://www.tobrys.cz http://www.tobrys.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 4 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více