BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA"

Transkript

1 BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance (obecné základní školení) Roman A. Masaryk RAMAGO.NET s.r.o Veškeré ilustrace jsou použity v souladu s autorským právem a licenčními podmínkami. 1 Aktualizace

2 Osnova první části školení (BOZP) Tato část školení trvá přibližně 90 minut 2 Úvod do BOZP BOZP jako součást pracovněprávních vztahů Prevence rizik Pracovní úraz OOPP Návykové látky Práce specifických skupin zaměstnanců Pracovní prostředí a podmínky Kontrolní činnost Shrnutí hlavních povinností firem v BOZP

3 Historie BOZP Starověké zmínky Bible Starý zákon Chammurapiho zákoník (cca 1686 př.n.l.) Bezpečnost práce v Čechách 3 U nás cca od roku 1300 (ochrana horníků v Kutné Hoře) 227/1859 Císařský patent, jímž se vydává řád živnostenský ( 74 péče o pomocné pracovníky) 946/1911 Všeobecný občanský zákoník (hlava 26, 1157: platil až do roku 1965, kdy byl vydán Zákoník práce) Od roku 1965 platí Zákoník práce (v roce 2006 zcela změněn)

4 Statistika pracovních úrazů Celkem úrazů Pracovní úrazy v roce 2006 Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti Celkem Pracovní úrazy s pracovní neschopností Celkem - z toho s pracovní neschopností nad 3 dny Nejčastější příčina - Materiál, břemena, předměty [%] Smrtelné pracovní úrazy Celkem Nejčastější příčiny - Motorová vozidla [%] - Nedodržení pracovního postupu [počet] - Nedodržení právních a ostatních předpisů [počet] % % Zameškáno 3,77 milionu pracovních dnů Denně v zaměstnání nepřítomno osob Průměrný počet zameškaných dnů činí na jednotlivou událost 45,77 Zdroj: Věstník SÚIP, statistika za rok

5 zákony Právní minimum ČR vnitřní předpisy zaměstnavatele Listina základních práv a svobod ústava ústavní zákony zákony Povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. prováděcí předpisy (nařízení vlády, vyhlášky) doplňující předpisy (směrnice, pokyny, řády, stanovy, normy) 5 2/1993 Sb.: čl.2 a čl.4 Předpis s nižší právní silou nesmí odporovat předpisu s vyšší právní silou.

6 Struktura předpisů v BOZP Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce zejména část pátá vztahuje se i na OSVČ Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP Další zákony např. zákon o inspekci práce Nařízení vlády Vyhlášky Technické normy Poznámka k technickým normám České technické normy jsou obecně nezávazné. Často jsou však zezávazněny odkazem z právního předpisu nebo tzv. určeny Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 6 22/1997 Sb.: 4

7 Součást pracovněprávních vztahů 7 Zajištění BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se na pracovištích zdržují s vědomím zaměstnavatele Za BOZP odpovídá zaměstnavatel prostřednictvím vedoucích zaměstnanců Náklady nese zaměstnavatel, nelze je přenést na zaměstnance Zajištění bezpečnosti práce je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele, ale i každého zaměstnance Povinnost zajištění BOZP se vztahuje i na samostatně podnikající osoby 262/2006 Sb.: 101 a 106, 309/2006 Sb.: 12

8 Povinnosti zaměstnanců v BOZP Zaměstnanci dodržovat právní předpisy dodržovat ostatní předpisy s nimiž byli seznámeni podílet se na bezpečném pracovním prostředí Vedoucí zaměstnanci Odpovědnost za BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu zastávaných funkcí. 8 vytvářet příznivé pracovní podmínky zajišťovat BOZP zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů přijímat opatření k ochraně majetku zaměstnavatele jsou vybaveni pravomocemi, které jim zajištění BOZP na pracovišti umožní 262/2006 Sb.: 101, 106, 301 a 302

9 Odborná způsobilost Zajištění úkolů v prevenci rizik sám zaměstnavatel Počet zaměstnanců 0 až až a více ano * ne ano jen je-li sám odborně způsobilý vlastní odborně způsobilá osoba ano ano ano externí odborně způsobilá osoba ano ano ano * má-li k tomu potřebné znalosti Proč je stupnice od nuly? Protože samostatně podnikající osoba musí plnit úkoly v prevenci rizik také, i když v menším rozsahu /2006 Sb.: 9

10 Spolupráce více zaměstnavatelů 10 Činnosti jednoho zaměstnavatele nesmí ohrožovat zaměstnance ostatních zaměstnavatelů Musí se vzájemně písemně informovat o rizicích Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů jeden z nich koordinuje opatření k zajištění BOZP Při stavebních pracích, kterých se účastní více zhotovitelů stavby, musí zadavatel stavby jmenovat potřebný počet koordinátorů BOZP 262/2006 Sb.: 101, 309/2006 Sb.: 14

11 Agenturní zaměstnávání 11 Dohoda mezi uživatelem a agenturou musí být písemná, jinak je neplatná Úkoly přiděluje, dává pokyny, kontroluje a řídí práci a BOZP zajišťuje uživatel Způsobenou škodu, kterou agentura zaměstnanci nahradila, může po uživateli nárokovat Mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance musí být stejné se stálými zaměstnanci uživatele Uživatel musí informovat agenturní zaměstnance o volných pracovních místech 262/2006 Sb.: 308 a 309, 279

12 Školení BOZP Školení se provádí při nástupu právní předpisy při změně pracovního zařazení vnitřní předpisy a směrnice při změně druhu práce pracovní postupy při zavedení nové technologie místní podmínky pracoviště případně praktický zácvik apod. v případech, které mohou mít podstatný vliv na BOZP Vstupní školení se musí provést nejpozději před započetím činnosti. 12 Předmět školení 262/2006 Sb.: 103 Četnost školení stanovuje podle místních podmínek zaměstnavatel.

13 Prevence rizik úrazu Nová rizika se objevují neustále Je třeba je vyhledávat a reagovat na ně Nejdou-li rizika odstranit, je třeba je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich omezení odstranění rizika Do vyhledávání rizik je třeba zapojit všechny zaměstnance odstranění 13 vyhledání rizika přizpůsobování podmínek kolektivní ochrana 262/2006 Sb.: 102 Koloběh rizik individuální ochrana (OOPP)

14 Prevence zdravotních rizik Kategorizace prací Pracovní pozice se zařadí do kategorií dle škodlivých vlivů Závodní preventivní péče Zaměstnavatel zajišťuje všem zaměstnancům závodního lékaře a stanoví rozsah péče a případného očkování Zaměstnanec se pracovnělékařské péči musí podrobit a neplatí zde svobodná volba lékaře Zaměstnanci pracující v noci a mladiství musí být vyšetřeni závodním lékařem Velikost firmy nerozhoduje, závodní lékař musí být od jednoho zaměstnance /2006 Sb.: 94, 102, 103, 106, 224

15 Práce s počítačem Práce s monitorem nepřetržitá práce maximálně 2 hodiny přestávka nejméně 5-10 minut (popř. jiná činnost) při dodržení režimu nedochází k poškození zraku Syndrom karpálního tunelu 15 dochází k němu při nepřirozené poloze ruky; také při práci s myší při zanedbání může dojít až k úplnému ochrnutí ruky 361/2007 Sb.: 35

16 Výkon práce 16 Způsob odměňování nesmí motivovat k porušování bezpečnostních zásad Zaměstnanec může odmítnout výkon práce, u níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem může ohrozit jeho život či zdraví Některé práce jsou přímo zakázány zákonem Při vysoké expozici rizikových faktorů se zřizují tzv. kontrolovaná pásma 262/2006 Sb.: 103 a 106, 309/2006 Sb.: 8

17 Pracovní doba Pracovník Týdenní pracovní doba Přestávka na jídlo a oddech po Dospělý Mladistvý od 18 let věku od 15 do 18 let věku 40 hodin (při směnném provozu je pracovní doba kratší) max. 6 hodinách 30 minut Délka přestávky Nařízená práce přesčas Noční práce 17 max. 4,5 hodinách 8 hodin týdně resp. 150 hodin ročně ano 262/2006 Sb.: 79, 88, 90, 92 a 93 ne (nesmí být zaměstnán prací přesčas) max. 1 hodina (přímo navazující na denní práci)

18 Pracovní úraz Pracovním úrazem není úraz, který se stal po cestě do zaměstnání a zpět úraz při stravování, při vyšetření nebo ošetření a při cestě na něj, nejsou-li konány v objektu zaměstnavatele Pracovním úrazem je 18 obvykle každý jiný úraz, který má souvislost s prací, pracovištěm 262/2006 Sb.: 273, 274, 366 a 380

19 Postup při pracovním úrazu Postup pro všechny pracovní úrazy Ošetřit nebo poskytnout první pomoc Nahlásit ihned nadřízenému Zapsat do Knihy úrazů Vyšetřit příčinu úrazu (zaměstnavatel, u něhož k úrazu došlo) Pro těžší pracovní úrazy navíc Přijmout opatření proti opakování Zajistit svědky, zkontrolovat přítomnost alkoholu či návykové látky Nahlásit institucím, sepsat a zaslat Záznam o úrazu (pracovní neschonost nad 3 dny) Odškodnit (zaměstnancův zaměstnavatel) Za těžší pracovní úraz budeme považovat úraz s pracovní neschopností nebo úraz smrtelný /2006 Sb.: 105, 494/2001 Sb.

20 Důležitá telefonní čísla 150 Hasiči Kdy mám volat 112? 155 Záchranná zdravotnická služba (sanitka) 158 Policie ČR 156 Obecní policie Integrovaný záchranný systém (jednotné celoevropské číslo) potřebujete zaměřit mobilní telefon potřebujete jazykovou vybavenost nemáte možnost volat jednotlivá národní čísla máte mobilní telefon bez SIM karty nebo nemáte signál svého operátora

21 Lékárnička a první pomoc Lékárnička musí být na každém pracovišti Musí být vhodně vybavena vzhledem k místním podmínkám a použité prostředky nesmí mít překročenou dobu použitelnosti Za přítomnost a použitelnost lékárničky je zodpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec Na pracovišti musí být dostatečný počet osob schopných organizovat zajištění první pomoci RAMAGO.NET nabízí zajímavá praktická školení první pomoci /2006 Sb.: 102 a 103, 309/2006 Sb.: 2

22 Likvidace pracovního úrazu Postup likvidace 22 ohlášení institucím (u těžších) sepsání a zaslání Záznamu o úrazu (neschopnost nad 3 dny nebo smrt) vyčíslení škody a určení míry zproštění Základní druhy náhrad bolestné náhrada ztráty na výdělku odškodnění refundace odškodného pojišťovnou náhrada za ztížení společenského uplatnění náhrada věcné škody náklady účelně vynaložené na léčení odškodnění pozůstalých Náhradu může také hradit přímo pojišťovna. 494/2001 Sb.

23 Zproštění odpovědnosti za škodu Zproštění Zcela Částečně Alkohol a návykové látky jediná příčina škody jedna z příčin škody Porušení předpisů Ostatní s nimiž byl seznámen a jejichž dodržování bylo soustavně vyžadováno a kontrolováno lehkovážné počínání, kterého si vzhledem ke kvalifikaci musel být vědom Vůbec odvracení nebezpečí nebo škody hrozící zaměstnavateli Ve všech ostatních případech zaměstnavatel odpovídá za škodu, i když dodržel povinnosti k zajištění bezpečnosti práce platí tzv. objektivní odpovědnost /2006 Sb.: 366, 367 a 368

24 Ochranné pracovní prostředky Přidělují se na základě seznamů, zpracovaných podle vyhodnocených rizik pro jednotlivé pozice Přidělování OOPP nelze nahradit penězi, přidělují se vždy na náklady zaměstnavatele OOPP musí být vždy udržovány v použitelném stavu Zaměstnavatel kontroluje používání OOPP OOPP musí být certifikovány 24 Poskytují se, pokud není možné odstranit rizika ani použít kolektivní ochranu Patří sem též ochranné nápoje a mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 262/2006 Sb.: 104, 495/2001 Sb.

25 Návykové látky Tabák Kouření je zakázáno: na pracovištích, kde jsou vystaveni jeho účinkům také nekuřáci na většině veřejně přístupných míst Prostory vyhrazené po kuřáky musí být viditelně označeny, ale nemusí být zřízeny Nepřijetí kuřáka do zaměstnání dle Evropské komise není diskriminační. 25 Alkohol, návykové látky Je zakázáno požívat na pracovištích, ale také přicházet pod jejich vlivem na pracoviště Drobné výjimky existují Písemně pověřený vedoucí zaměstnanec může podrobit zaměstnance zkoušce na alkohol nebo jiné návykové látky Nepodrobí-li se, pohlíží se na něj jako na osobu pod vlivem zjišťované látky 262/2006 Sb.: 103 a 106, 379/2005 Sb.: 8 a 16, EK z 08/06

26 Práce žen a mladistvých 26 Ženy těhotné a do 9 měsíců po porodu mají zvláštní režim Ženy nesmí být zaměstnány pracemi, které ohrožují jejich mateřství S ženou těhotnou nebo na mateřské dovolené nelze okamžitě zrušit pracovní poměr Těhotná žena a žena pečující o dítě do 1 roku nesmí pracovat přesčas Existuje více dalších pravidel Zákaz zaměstnávání osob mladších 15 let a před ukončením školní docházky (s výjimkou činnosti kulturní, reklamní, umělecké a sportovní) Vyšetření závodním lékařem je pro mladistvé povinné Noční práce maximálně 1 hodinu přímo navazující na denní práci Přestávka po 4,5 hodinách nepřetržité práce Některé práce jsou zakázány 262/2006 Sb.: 2, 6, 55, 79, 238 až 242, 288/2003 Sb.: 2 a 6

27 Výrobní a pracovní prostředky 27 Musí být bezpečné a vhodné ke svému účelu Musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány (jednou za 12 měsíců, nestanoví-li právní předpis, průvodní dokumentace nebo normové hodnoty jinak) Musí být vybaveny provozní dokumentací Musí být vybaveny ochrannými zařízeními k ochraně života a zdraví zaměstnanců Ochranné prvky se nesmí odstraňovat nebo vyřazovat z provozu. 309/2006 Sb.: 4, 378/2001 Sb.: 3 a 4

28 Elektrická zařízení a spotřebiče Revize se provádějí v souladu s technickými normami Revize provádí revizní technik a to i v případě běžných elektrických spotřebičů U elektrických spotřebičů musí uživatel provést kontrolu před každým použitím Druh zařízení Elektrický spotřebič Elektrické ruční nářadí Elektroinstalace Hromosvody 28 Nejčastější lhůta 12 měsíců 6 měsíců 5 let 5 let Rozmezí 0 až 36 měsíců 2 až 24 měsíců 6 až 60 měsíců 6 až 60 měsíců 378/2001 Sb.: 4, 251/2005 Sb: 20 a 33, ČSN Norma ČSN ČSN ČSN ČSN

29 Bezpečnostní značky Značky ve vztahu k bezpečnosti práce Značení únikových cest značky úniku musí být viditelné i při výpadku osvětlení (obvykle fotoluminiscenční nebo elektrické) Značky pro označení požární techniky 29 zejména příkazy nebo upozornění na rizika označení hasební techniky, případně cesty k ní, jestliže není zcela jasná 309/2006 Sb.: 6, 11/2002 Sb., 133/1985 Sb.: 5

30 Kontrola BOZP Zaměstnavatel Prověrky bezpečnosti práce na všech pracovištích se provádí nejméně jednou v roce Zjištěné nedostatky musí být odstraněny Forma prověrky bezpečnosti práce není nikde stanovena. Účelem je zjištění stavu zajištění BOZP. Osvědčily se checklisty s jednotlivými tématy či kroky prověrky. 30 Státní dozor 262/2006 Sb.: 108, 251/2005 Sb. Státním dozorem je Státní úřad inspekce práce (SÚIP) Výkon dozoru probíhá prostřednictvím oblastních Inspektorátů práce Kontroluje bezpečnost práce pracovněprávní vztahy Pokuty do 2 mil. Kč

31 Osnova druhé části školení (PO) Tato varianta školení je určena pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Tato část školení trvá přibližně 60 minut 31 Úvod do PO Průběh požáru a postup při požáru Požární prevence Legislativní úprava PO Zajištění PO na pracovišti Hasební technika a hasiva Kontrolní činnost Shrnutí hlavních povinností firem v PO

32 Historie PO Nejstarší hasičská stříkačka je cca z roku 250 př.n.l. Modernější hasební technika od roku Nejstarší směrnice o požární ochraně je ze 14. století (Praha) Marie Terezie vydává řád hašení ohně platný pro všechna zemská města (1755) a Josef II. vydává první zákon o požární ochraně (1778) Koncem 18. století začíná vznikat organizované hnutí hasičské Aktuální úprava sahá do roku 1995 (po novele zákona o PO)

33 Statistika požárů Požáry v roce 2007 Celkem požárů z toho ve firmách Celkové škody [mld. Kč] 2,13 Počet usmrcených osob 125 Počet zraněných osob 976 Celkem událostí se zásahem HZS Plané poplachy Uchráněné hodnoty [mld. Kč] 8,86 Nejčastější příčiny vyšetřených požárů Technické závady Nedbalost Úmyslné zapálení Hra dětí s ohněm 280 Závady komínů 263 Dopravní nehody Průměrná přímá škoda na jeden požár je cca Kč Nejčastější doba zjištění požáru je do 10 minut (73%) Průměrná doba dojezdu jednotky HZS činí 9,5 minuty Požáry s největší škodou [mil. Kč] Výroba zdravotnického materiálu, Nová Paka Sklad plastových výrobků, Mladá Boleslav Výrobní a skladové prostory více firem, Liberec Prodejna a sklad elektroniky, Ústí nad Labem Tavírna hliníku, Děčín Skládka pneumatik, Uherský Brod Zdroj: Statistiky HZS za rok 2007

34 Průběh požáru PRŮBĚH POŽÁRU min. 0 Zapálení (iniciace) 6 Rozhoření 10 Zjištění požáru 11 Nahlášení požáru 20 Příjezd hasičské jednotky 23 Počátek hašení (Příklad pro druhé patro budovy) 34 Za 23 minut urazí požár v kanceláři všemi směry až 16 metrů (až 32 metry celkem)

35 Jedovaté produkty hoření Oxid uhelnatý Kyanidy: Kyanovodík prudce jedovatý plyn; vzniká při hoření molitanu či polyuretanu Fosgen poškozuje nevratně červené krevní barvivo; vzniká při hoření látek obsahující uhlík prudce jedovatý plyn, dříve používaný jako bojový; vzniká při hoření PVC Aminy: Amoniak rozleptává dýchací cesty, zabraňuje přístupu kyslíku do tkáně jejím zmýdelněním a mnohé další 35 Při požáru se více osob otráví než uhoří. Při útěku zakouřeným prostorem si ucpěte nos.

36 Účel zajištění požární bezpečnosti 36 Prevence je na prvním místě Tři hlavní úkoly: vytvořit podmínky pro bezpečnou evakuaci osob, popř. zvířat a majetku zabránit rozšíření požáru (po objektu i na vedlejší objekty) zajistit podmínky pro účinný zásah jednotek požární ochrany Věděli jste, že shořením 300g PVC vznikne smrtelně jedovaté prostředí v prostoru 300m2 (tedy např. v malém dvoupokojovém bytě)?

37 Struktura předpisů v PO Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně Další zákony vztahuje se na všechny občany Vyhláška MVČR 246/2001 Sb. o požární prevenci doplňuje zákon o požární ochraně Nařízení vlády Vyhlášky /1985 Sb.: 5 např. vyhláška o čištění komínů Technické normy Týkají-li se návody k obsluze také požární bezpečnosti, je povinné je dodržet. (stanoveno zákonem o požární ochraně) např. zákon o prevenci závažných havárií, zákon o chemických látkách např. soubor norem požární bezpečnosti staveb Technické podmínky a návody

38 Pomoc při zdolávání požáru Osobní pomoc opatření pro záchranu osob ohlášení požáru 38 uhašení požáru nebo opatření k zamezení jeho šíření poskytnutí pomoci jednotce požární ochrany 133/1985 Sb.: 18 a 19 Věcná pomoc dopravní prostředky, telefon apod. pozemek zdroje vody Škodu, způsobenou poskytnutím věcné pomoci zasahujícím hasičům, nahradí Hasičský záchranný sbor kraje.

39 Členění dle požárního nebezpečí Každá firma musí začlenit provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí Začlenění je podkladem pro určení dalších povinností v PO Tři kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí se zvýšeným požárním nebezpečím s vysokým požárním nebezpečím Nejčastější kritéria: množství hořlavých látek v jednom požárním úseku, výška objektu, umístění prostor, využití objektu aj /1985 Sb.: 4 a 5

40 Hlavní povinnosti firem v PO 40 zajišťovat a udržovat požární techniku udržovat volné přístupové komunikace, nástupní plochy a únikové cesty dodržovat technické podmínky a návody, ve vztahu k požární bezpečnosti používat bezpečnostní značky se vztahem k PO nevypalovat porosty 133/1985 Sb.: 5 pravidelně kontrolovat zajištění PO oznámit každý požár (také uhašený vlastními silami) umožnit provedení kontroly státním dozorem Zajištění PO se provádí ve všech prostorech, užívaných k provozování činnosti.

41 Odborná způsobilost Většinu činností v požární ochraně lze provádět pouze s odbornou způsobilostí v PO Tři hlavní druhy odborné způsobilosti 41 odborně způsobilá osoba v PO (OZO) technik požární ochrany preventista požární ochrany 133/1985 Sb.: 11 a 16a

42 Školení PO Školení pro činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím na základě zákona o požární ochraně pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí na základě zákoníku práce Odborná příprava 42 preventivní požární hlídky preventisté požární ochrany Lhůty školení Zákon o požární ochraně: maximálně 2 roky pro zaměstnance maximálně 3 roky pro vedoucí zaměstnance maximálně 1 rok pro členy požární hlídky a preventisty požární ochrany Zákoník práce: lhůty nejsou stanoveny, je vhodné použít výše uvedené 133/1985 Sb.: 16 a 16a, 246/2001 Sb.: 23 až 25

43 Hasební technika Věcné prostředky požární ochrany 43 hasicí přístroje Požárně bezpečnostní zařízení prostředky pro záchranu a evakuaci osob dýchací přístroje, ochranné oděvy, prostředky pro práci ve výškách hasiva a příměsi do hasiv požární hadice, proudnice, armatury 246/2001 Sb.: 2 elektrická požární signalizace zařízení pro detekci hořlavých plynů a par stabilní hasicí zařízení zařízení pro odvod kouře a tepla zařízení dálkového přenosu požární klapky

44 Hasicí přístroje 44 Umístění: na každých 200m2 plochy či oddělený prostor nejméně jeden HP od každého užívaného hasiva Kontrola: jednou ročně Periodická zkouška: jednou za 3 roky (vodní, pěnové) nebo za 5 let (ostatní) Vyřazení:po 40 letech (oxid uhličitý), po 20 letech (ostatní) a při nemožnosti zjistit rok výroby a výrobní číslo 246/2001 Sb.: 3 a 9

45 Princip hoření Uhašení je možné odstraněním jedné nebo více složek átk a ál řla v oxidační látka (obvykle kyslík) a lot zdroj zápalné teploty tep ln á hořlavá látka pa 45 Zá Podmínkou je přítomnost tří složek Ho Oxidační látka Všechna hasiva působí na jednu nebo více složek, nejčastěji na zápalnou teplotu nebo přístup kyslíku.

46 Nejčastější hasiva 46 Voda Nehasit elektrická zařízení Pěna Nehasit elektrická zařízení Obecně univerzálním hasivem je prášek. Prášek Oxid uhličitý (sníh) Většina již zakázána Halony Speciální (Pyrocool, FE36 aj.) Tetrachlor negativně působí na ozónovou vrstvu.

47 Použití hasicích přístrojů Voda Pěna Sníh (CO2) ano ano omezeně ano zbytečné Hořlavé kapaliny nevhodné ano ano ano nevhodné Hořlavé plyny nevhodné nevhodné nevhodné ano nevhodné Elektrická zařízení ne! ne! ano ano ne! Jedlé oleje a tuky ne! ano nevhodné ano ano Automobily Hobliny, piliny ne ano ano ano ne nevhodné ano ano ne zbytečné Použití běžných hasicích přístrojů Pevné látky Některé vodní a pěnové přístroje mohou hasit i elektrická zařízení. 47 Prášek Voda s aditivy Některé hasicí přístroje jsou vhodnější, jiné méně. Univerzální je práškový hasicí přístroj. Nemusí být vždy nejvhodnější, ale narozdíl od jiných je vždy použitelný. Pravidla EU, informace MVČR

48 Třídy požárů Třída A Požáry pevných látek (např. dřevo, papír, textil, uhlí, sláma, seno) Třída B Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství (např. barvy, laky, ředidla, oleje, nafta, benzín, tuky, pryskyřice) Naše verze normy ČSN EN 2 třídu F nezná. 48 ČSN EN 2 Třída C Požáry plynů (např. propanbutan, zemní plyn, acetylen, kyslík, vodík) Třída D Požáry hořlavých kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem) Třída F Požáry jedlých olejů a tuků

49 Co dělat při požáru? Postup pro konkrétní pracoviště se obvykle stanoví Požární poplachovou směrnicí pokusit se uhasit požár ohlásit požár Hasičskému záchrannému sboru (vyčkat na zpětný dotaz ohlašovny HZS) pomoci při evakuaci ohrožených osob vyhlásit požární poplach (voláním Hoří! ) ohlásit požár zaměstnavateli zajistit uzavření energií (elektřina, plyn) Vaše požární poplachové směrnice mohou stanovit jiný postup. 49

50 Zopakujme si důležitá telefonní čísla 150 Hasiči Kdy mám volat 112? 155 Záchranná zdravotnická služba (sanitka) 158 Policie ČR 156 Obecní policie Integrovaný záchranný systém (jednotné celoevropské číslo) potřebujete zaměřit mobilní telefon potřebujete jazykovou vybavenost nemáte možnost volat jednotlivá národní čísla máte mobilní telefon bez SIM karty nebo nemáte signál svého operátora

51 Dokumentace požární ochrany požární poplachové směrnice požární kniha 51 dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím stanovení organizace zabezpečení požární ochrany požární evakuační plán tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany posouzení požárního nebezpečí požární řád dokumentace zdolávání požárů řád ohlašovny požárů dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky 133/1985 Sb.: 15, 246/2001 Sb.: 27 až 40 a podle činnosti další...

52 Kontrola PO Zaměstnavatel Preventivní požární prohlídka na všech pracovištích se provádí nejméně jednou za měsíců při činnostech bez zvýšeného požárního nebezpečí 6 měsíců při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím 3 měsíce při činnostech s vysokým požárním nebezpečím Vykonává se prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí Státní dozor Státním dozorem je Hasičský záchranný sbor kraje (HZS) Pokuty do 10 mil. Kč (v případě opakovaného porušení lze zdvojnásobit) Některá další opatření: vyloučení věci z užívání zákaz činnosti zastavení provozu 133/1985 Sb.: 5, 31, 32, 36 až 38, 76 a 78, 246/2001 Sb.: 13

53 Co byste měli mít v pořádku? Jednorázové úkony 53 Úprava BOZP a PO: směrnice a místní předpisy Identifikace rizik Pravidelné úkony Školení Revize elektrických spotřebičů Zařazení prací do kategorií Začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí Vybavení hasicími přístroji a bezpečnostním značením Umístění knihy úrazů, požární knihy a knihy kontrol BOZP Volba závodního lékaře Pravidelné prověrky BOZP a preventivní prohlídky PO Vyhledávání dalších rizik Kontroly hasicích přístrojů Zaměstnavatel nad 25 zaměstnanců nesmí zapomenout na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik. Toto není vyčerpávající výčet úkonů, ale spíše nezbytné minimum pro Vaši inspiraci. 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 251/2005 Sb.

54 Co máme udělat teď? Studium vnitřních předpisů zaměstnavatele směrnice k zajištění BOZP a PO pracovní řád (je-li vydán) seznámení s riziky a zařazením práce do kategorie místní provozní bezpečnostní předpisy návody k obsluze a další předpisy, které pro Vás zaměstnavatel vydal Seznámení s místními podmínkami pracoviště 54 rozmístění hasební techniky únikové východy apod. Znalost všech těchto informací je nedílnou součástí školení!

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance a studenty FBMI - ČVUT Určeného pro základní a periodické školení: a) studentů vysoké školy b) zaměstnanců přijatých

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

HOTELNICTVÍ A GASTRO NOMIE ZBLÍZKA

HOTELNICTVÍ A GASTRO NOMIE ZBLÍZKA HOTELNICTVÍ A GASTRO NOMIE ZBLÍZKA Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

5. Základní předpis v oblasti BOZP

5. Základní předpis v oblasti BOZP ř á í ěř ý í í úč ý č Í Ě á í ř č á Úč ě á í Ž š ě í ě í ř á č ý ří í ě í š á í ř š í ě ů ří š í í í í ň ě í é á é ě ů í í í í á ý Ž ůř ší í é í í ě Ů á í á ů ě á í ě ř Š ý ý ě í Ú é ě í ě é í čá áď á

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5.

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. září 2014 I. Předmět úpravy 1. Odkazem na tyto podmínky se určuje část obsahu smlouvy

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více