BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA"

Transkript

1 BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance (obecné základní školení) Roman A. Masaryk RAMAGO.NET s.r.o Veškeré ilustrace jsou použity v souladu s autorským právem a licenčními podmínkami. 1 Aktualizace

2 Osnova první části školení (BOZP) Tato část školení trvá přibližně 90 minut 2 Úvod do BOZP BOZP jako součást pracovněprávních vztahů Prevence rizik Pracovní úraz OOPP Návykové látky Práce specifických skupin zaměstnanců Pracovní prostředí a podmínky Kontrolní činnost Shrnutí hlavních povinností firem v BOZP

3 Historie BOZP Starověké zmínky Bible Starý zákon Chammurapiho zákoník (cca 1686 př.n.l.) Bezpečnost práce v Čechách 3 U nás cca od roku 1300 (ochrana horníků v Kutné Hoře) 227/1859 Císařský patent, jímž se vydává řád živnostenský ( 74 péče o pomocné pracovníky) 946/1911 Všeobecný občanský zákoník (hlava 26, 1157: platil až do roku 1965, kdy byl vydán Zákoník práce) Od roku 1965 platí Zákoník práce (v roce 2006 zcela změněn)

4 Statistika pracovních úrazů Celkem úrazů Pracovní úrazy v roce 2006 Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti Celkem Pracovní úrazy s pracovní neschopností Celkem - z toho s pracovní neschopností nad 3 dny Nejčastější příčina - Materiál, břemena, předměty [%] Smrtelné pracovní úrazy Celkem Nejčastější příčiny - Motorová vozidla [%] - Nedodržení pracovního postupu [počet] - Nedodržení právních a ostatních předpisů [počet] % % Zameškáno 3,77 milionu pracovních dnů Denně v zaměstnání nepřítomno osob Průměrný počet zameškaných dnů činí na jednotlivou událost 45,77 Zdroj: Věstník SÚIP, statistika za rok

5 zákony Právní minimum ČR vnitřní předpisy zaměstnavatele Listina základních práv a svobod ústava ústavní zákony zákony Povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. prováděcí předpisy (nařízení vlády, vyhlášky) doplňující předpisy (směrnice, pokyny, řády, stanovy, normy) 5 2/1993 Sb.: čl.2 a čl.4 Předpis s nižší právní silou nesmí odporovat předpisu s vyšší právní silou.

6 Struktura předpisů v BOZP Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce zejména část pátá vztahuje se i na OSVČ Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP Další zákony např. zákon o inspekci práce Nařízení vlády Vyhlášky Technické normy Poznámka k technickým normám České technické normy jsou obecně nezávazné. Často jsou však zezávazněny odkazem z právního předpisu nebo tzv. určeny Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 6 22/1997 Sb.: 4

7 Součást pracovněprávních vztahů 7 Zajištění BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se na pracovištích zdržují s vědomím zaměstnavatele Za BOZP odpovídá zaměstnavatel prostřednictvím vedoucích zaměstnanců Náklady nese zaměstnavatel, nelze je přenést na zaměstnance Zajištění bezpečnosti práce je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele, ale i každého zaměstnance Povinnost zajištění BOZP se vztahuje i na samostatně podnikající osoby 262/2006 Sb.: 101 a 106, 309/2006 Sb.: 12

8 Povinnosti zaměstnanců v BOZP Zaměstnanci dodržovat právní předpisy dodržovat ostatní předpisy s nimiž byli seznámeni podílet se na bezpečném pracovním prostředí Vedoucí zaměstnanci Odpovědnost za BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu zastávaných funkcí. 8 vytvářet příznivé pracovní podmínky zajišťovat BOZP zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů přijímat opatření k ochraně majetku zaměstnavatele jsou vybaveni pravomocemi, které jim zajištění BOZP na pracovišti umožní 262/2006 Sb.: 101, 106, 301 a 302

9 Odborná způsobilost Zajištění úkolů v prevenci rizik sám zaměstnavatel Počet zaměstnanců 0 až až a více ano * ne ano jen je-li sám odborně způsobilý vlastní odborně způsobilá osoba ano ano ano externí odborně způsobilá osoba ano ano ano * má-li k tomu potřebné znalosti Proč je stupnice od nuly? Protože samostatně podnikající osoba musí plnit úkoly v prevenci rizik také, i když v menším rozsahu /2006 Sb.: 9

10 Spolupráce více zaměstnavatelů 10 Činnosti jednoho zaměstnavatele nesmí ohrožovat zaměstnance ostatních zaměstnavatelů Musí se vzájemně písemně informovat o rizicích Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů jeden z nich koordinuje opatření k zajištění BOZP Při stavebních pracích, kterých se účastní více zhotovitelů stavby, musí zadavatel stavby jmenovat potřebný počet koordinátorů BOZP 262/2006 Sb.: 101, 309/2006 Sb.: 14

11 Agenturní zaměstnávání 11 Dohoda mezi uživatelem a agenturou musí být písemná, jinak je neplatná Úkoly přiděluje, dává pokyny, kontroluje a řídí práci a BOZP zajišťuje uživatel Způsobenou škodu, kterou agentura zaměstnanci nahradila, může po uživateli nárokovat Mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance musí být stejné se stálými zaměstnanci uživatele Uživatel musí informovat agenturní zaměstnance o volných pracovních místech 262/2006 Sb.: 308 a 309, 279

12 Školení BOZP Školení se provádí při nástupu právní předpisy při změně pracovního zařazení vnitřní předpisy a směrnice při změně druhu práce pracovní postupy při zavedení nové technologie místní podmínky pracoviště případně praktický zácvik apod. v případech, které mohou mít podstatný vliv na BOZP Vstupní školení se musí provést nejpozději před započetím činnosti. 12 Předmět školení 262/2006 Sb.: 103 Četnost školení stanovuje podle místních podmínek zaměstnavatel.

13 Prevence rizik úrazu Nová rizika se objevují neustále Je třeba je vyhledávat a reagovat na ně Nejdou-li rizika odstranit, je třeba je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich omezení odstranění rizika Do vyhledávání rizik je třeba zapojit všechny zaměstnance odstranění 13 vyhledání rizika přizpůsobování podmínek kolektivní ochrana 262/2006 Sb.: 102 Koloběh rizik individuální ochrana (OOPP)

14 Prevence zdravotních rizik Kategorizace prací Pracovní pozice se zařadí do kategorií dle škodlivých vlivů Závodní preventivní péče Zaměstnavatel zajišťuje všem zaměstnancům závodního lékaře a stanoví rozsah péče a případného očkování Zaměstnanec se pracovnělékařské péči musí podrobit a neplatí zde svobodná volba lékaře Zaměstnanci pracující v noci a mladiství musí být vyšetřeni závodním lékařem Velikost firmy nerozhoduje, závodní lékař musí být od jednoho zaměstnance /2006 Sb.: 94, 102, 103, 106, 224

15 Práce s počítačem Práce s monitorem nepřetržitá práce maximálně 2 hodiny přestávka nejméně 5-10 minut (popř. jiná činnost) při dodržení režimu nedochází k poškození zraku Syndrom karpálního tunelu 15 dochází k němu při nepřirozené poloze ruky; také při práci s myší při zanedbání může dojít až k úplnému ochrnutí ruky 361/2007 Sb.: 35

16 Výkon práce 16 Způsob odměňování nesmí motivovat k porušování bezpečnostních zásad Zaměstnanec může odmítnout výkon práce, u níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem může ohrozit jeho život či zdraví Některé práce jsou přímo zakázány zákonem Při vysoké expozici rizikových faktorů se zřizují tzv. kontrolovaná pásma 262/2006 Sb.: 103 a 106, 309/2006 Sb.: 8

17 Pracovní doba Pracovník Týdenní pracovní doba Přestávka na jídlo a oddech po Dospělý Mladistvý od 18 let věku od 15 do 18 let věku 40 hodin (při směnném provozu je pracovní doba kratší) max. 6 hodinách 30 minut Délka přestávky Nařízená práce přesčas Noční práce 17 max. 4,5 hodinách 8 hodin týdně resp. 150 hodin ročně ano 262/2006 Sb.: 79, 88, 90, 92 a 93 ne (nesmí být zaměstnán prací přesčas) max. 1 hodina (přímo navazující na denní práci)

18 Pracovní úraz Pracovním úrazem není úraz, který se stal po cestě do zaměstnání a zpět úraz při stravování, při vyšetření nebo ošetření a při cestě na něj, nejsou-li konány v objektu zaměstnavatele Pracovním úrazem je 18 obvykle každý jiný úraz, který má souvislost s prací, pracovištěm 262/2006 Sb.: 273, 274, 366 a 380

19 Postup při pracovním úrazu Postup pro všechny pracovní úrazy Ošetřit nebo poskytnout první pomoc Nahlásit ihned nadřízenému Zapsat do Knihy úrazů Vyšetřit příčinu úrazu (zaměstnavatel, u něhož k úrazu došlo) Pro těžší pracovní úrazy navíc Přijmout opatření proti opakování Zajistit svědky, zkontrolovat přítomnost alkoholu či návykové látky Nahlásit institucím, sepsat a zaslat Záznam o úrazu (pracovní neschonost nad 3 dny) Odškodnit (zaměstnancův zaměstnavatel) Za těžší pracovní úraz budeme považovat úraz s pracovní neschopností nebo úraz smrtelný /2006 Sb.: 105, 494/2001 Sb.

20 Důležitá telefonní čísla 150 Hasiči Kdy mám volat 112? 155 Záchranná zdravotnická služba (sanitka) 158 Policie ČR 156 Obecní policie Integrovaný záchranný systém (jednotné celoevropské číslo) potřebujete zaměřit mobilní telefon potřebujete jazykovou vybavenost nemáte možnost volat jednotlivá národní čísla máte mobilní telefon bez SIM karty nebo nemáte signál svého operátora

21 Lékárnička a první pomoc Lékárnička musí být na každém pracovišti Musí být vhodně vybavena vzhledem k místním podmínkám a použité prostředky nesmí mít překročenou dobu použitelnosti Za přítomnost a použitelnost lékárničky je zodpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec Na pracovišti musí být dostatečný počet osob schopných organizovat zajištění první pomoci RAMAGO.NET nabízí zajímavá praktická školení první pomoci /2006 Sb.: 102 a 103, 309/2006 Sb.: 2

22 Likvidace pracovního úrazu Postup likvidace 22 ohlášení institucím (u těžších) sepsání a zaslání Záznamu o úrazu (neschopnost nad 3 dny nebo smrt) vyčíslení škody a určení míry zproštění Základní druhy náhrad bolestné náhrada ztráty na výdělku odškodnění refundace odškodného pojišťovnou náhrada za ztížení společenského uplatnění náhrada věcné škody náklady účelně vynaložené na léčení odškodnění pozůstalých Náhradu může také hradit přímo pojišťovna. 494/2001 Sb.

23 Zproštění odpovědnosti za škodu Zproštění Zcela Částečně Alkohol a návykové látky jediná příčina škody jedna z příčin škody Porušení předpisů Ostatní s nimiž byl seznámen a jejichž dodržování bylo soustavně vyžadováno a kontrolováno lehkovážné počínání, kterého si vzhledem ke kvalifikaci musel být vědom Vůbec odvracení nebezpečí nebo škody hrozící zaměstnavateli Ve všech ostatních případech zaměstnavatel odpovídá za škodu, i když dodržel povinnosti k zajištění bezpečnosti práce platí tzv. objektivní odpovědnost /2006 Sb.: 366, 367 a 368

24 Ochranné pracovní prostředky Přidělují se na základě seznamů, zpracovaných podle vyhodnocených rizik pro jednotlivé pozice Přidělování OOPP nelze nahradit penězi, přidělují se vždy na náklady zaměstnavatele OOPP musí být vždy udržovány v použitelném stavu Zaměstnavatel kontroluje používání OOPP OOPP musí být certifikovány 24 Poskytují se, pokud není možné odstranit rizika ani použít kolektivní ochranu Patří sem též ochranné nápoje a mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 262/2006 Sb.: 104, 495/2001 Sb.

25 Návykové látky Tabák Kouření je zakázáno: na pracovištích, kde jsou vystaveni jeho účinkům také nekuřáci na většině veřejně přístupných míst Prostory vyhrazené po kuřáky musí být viditelně označeny, ale nemusí být zřízeny Nepřijetí kuřáka do zaměstnání dle Evropské komise není diskriminační. 25 Alkohol, návykové látky Je zakázáno požívat na pracovištích, ale také přicházet pod jejich vlivem na pracoviště Drobné výjimky existují Písemně pověřený vedoucí zaměstnanec může podrobit zaměstnance zkoušce na alkohol nebo jiné návykové látky Nepodrobí-li se, pohlíží se na něj jako na osobu pod vlivem zjišťované látky 262/2006 Sb.: 103 a 106, 379/2005 Sb.: 8 a 16, EK z 08/06

26 Práce žen a mladistvých 26 Ženy těhotné a do 9 měsíců po porodu mají zvláštní režim Ženy nesmí být zaměstnány pracemi, které ohrožují jejich mateřství S ženou těhotnou nebo na mateřské dovolené nelze okamžitě zrušit pracovní poměr Těhotná žena a žena pečující o dítě do 1 roku nesmí pracovat přesčas Existuje více dalších pravidel Zákaz zaměstnávání osob mladších 15 let a před ukončením školní docházky (s výjimkou činnosti kulturní, reklamní, umělecké a sportovní) Vyšetření závodním lékařem je pro mladistvé povinné Noční práce maximálně 1 hodinu přímo navazující na denní práci Přestávka po 4,5 hodinách nepřetržité práce Některé práce jsou zakázány 262/2006 Sb.: 2, 6, 55, 79, 238 až 242, 288/2003 Sb.: 2 a 6

27 Výrobní a pracovní prostředky 27 Musí být bezpečné a vhodné ke svému účelu Musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány (jednou za 12 měsíců, nestanoví-li právní předpis, průvodní dokumentace nebo normové hodnoty jinak) Musí být vybaveny provozní dokumentací Musí být vybaveny ochrannými zařízeními k ochraně života a zdraví zaměstnanců Ochranné prvky se nesmí odstraňovat nebo vyřazovat z provozu. 309/2006 Sb.: 4, 378/2001 Sb.: 3 a 4

28 Elektrická zařízení a spotřebiče Revize se provádějí v souladu s technickými normami Revize provádí revizní technik a to i v případě běžných elektrických spotřebičů U elektrických spotřebičů musí uživatel provést kontrolu před každým použitím Druh zařízení Elektrický spotřebič Elektrické ruční nářadí Elektroinstalace Hromosvody 28 Nejčastější lhůta 12 měsíců 6 měsíců 5 let 5 let Rozmezí 0 až 36 měsíců 2 až 24 měsíců 6 až 60 měsíců 6 až 60 měsíců 378/2001 Sb.: 4, 251/2005 Sb: 20 a 33, ČSN Norma ČSN ČSN ČSN ČSN

29 Bezpečnostní značky Značky ve vztahu k bezpečnosti práce Značení únikových cest značky úniku musí být viditelné i při výpadku osvětlení (obvykle fotoluminiscenční nebo elektrické) Značky pro označení požární techniky 29 zejména příkazy nebo upozornění na rizika označení hasební techniky, případně cesty k ní, jestliže není zcela jasná 309/2006 Sb.: 6, 11/2002 Sb., 133/1985 Sb.: 5

30 Kontrola BOZP Zaměstnavatel Prověrky bezpečnosti práce na všech pracovištích se provádí nejméně jednou v roce Zjištěné nedostatky musí být odstraněny Forma prověrky bezpečnosti práce není nikde stanovena. Účelem je zjištění stavu zajištění BOZP. Osvědčily se checklisty s jednotlivými tématy či kroky prověrky. 30 Státní dozor 262/2006 Sb.: 108, 251/2005 Sb. Státním dozorem je Státní úřad inspekce práce (SÚIP) Výkon dozoru probíhá prostřednictvím oblastních Inspektorátů práce Kontroluje bezpečnost práce pracovněprávní vztahy Pokuty do 2 mil. Kč

31 Osnova druhé části školení (PO) Tato varianta školení je určena pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Tato část školení trvá přibližně 60 minut 31 Úvod do PO Průběh požáru a postup při požáru Požární prevence Legislativní úprava PO Zajištění PO na pracovišti Hasební technika a hasiva Kontrolní činnost Shrnutí hlavních povinností firem v PO

32 Historie PO Nejstarší hasičská stříkačka je cca z roku 250 př.n.l. Modernější hasební technika od roku Nejstarší směrnice o požární ochraně je ze 14. století (Praha) Marie Terezie vydává řád hašení ohně platný pro všechna zemská města (1755) a Josef II. vydává první zákon o požární ochraně (1778) Koncem 18. století začíná vznikat organizované hnutí hasičské Aktuální úprava sahá do roku 1995 (po novele zákona o PO)

33 Statistika požárů Požáry v roce 2007 Celkem požárů z toho ve firmách Celkové škody [mld. Kč] 2,13 Počet usmrcených osob 125 Počet zraněných osob 976 Celkem událostí se zásahem HZS Plané poplachy Uchráněné hodnoty [mld. Kč] 8,86 Nejčastější příčiny vyšetřených požárů Technické závady Nedbalost Úmyslné zapálení Hra dětí s ohněm 280 Závady komínů 263 Dopravní nehody Průměrná přímá škoda na jeden požár je cca Kč Nejčastější doba zjištění požáru je do 10 minut (73%) Průměrná doba dojezdu jednotky HZS činí 9,5 minuty Požáry s největší škodou [mil. Kč] Výroba zdravotnického materiálu, Nová Paka Sklad plastových výrobků, Mladá Boleslav Výrobní a skladové prostory více firem, Liberec Prodejna a sklad elektroniky, Ústí nad Labem Tavírna hliníku, Děčín Skládka pneumatik, Uherský Brod Zdroj: Statistiky HZS za rok 2007

34 Průběh požáru PRŮBĚH POŽÁRU min. 0 Zapálení (iniciace) 6 Rozhoření 10 Zjištění požáru 11 Nahlášení požáru 20 Příjezd hasičské jednotky 23 Počátek hašení (Příklad pro druhé patro budovy) 34 Za 23 minut urazí požár v kanceláři všemi směry až 16 metrů (až 32 metry celkem)

35 Jedovaté produkty hoření Oxid uhelnatý Kyanidy: Kyanovodík prudce jedovatý plyn; vzniká při hoření molitanu či polyuretanu Fosgen poškozuje nevratně červené krevní barvivo; vzniká při hoření látek obsahující uhlík prudce jedovatý plyn, dříve používaný jako bojový; vzniká při hoření PVC Aminy: Amoniak rozleptává dýchací cesty, zabraňuje přístupu kyslíku do tkáně jejím zmýdelněním a mnohé další 35 Při požáru se více osob otráví než uhoří. Při útěku zakouřeným prostorem si ucpěte nos.

36 Účel zajištění požární bezpečnosti 36 Prevence je na prvním místě Tři hlavní úkoly: vytvořit podmínky pro bezpečnou evakuaci osob, popř. zvířat a majetku zabránit rozšíření požáru (po objektu i na vedlejší objekty) zajistit podmínky pro účinný zásah jednotek požární ochrany Věděli jste, že shořením 300g PVC vznikne smrtelně jedovaté prostředí v prostoru 300m2 (tedy např. v malém dvoupokojovém bytě)?

37 Struktura předpisů v PO Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně Další zákony vztahuje se na všechny občany Vyhláška MVČR 246/2001 Sb. o požární prevenci doplňuje zákon o požární ochraně Nařízení vlády Vyhlášky /1985 Sb.: 5 např. vyhláška o čištění komínů Technické normy Týkají-li se návody k obsluze také požární bezpečnosti, je povinné je dodržet. (stanoveno zákonem o požární ochraně) např. zákon o prevenci závažných havárií, zákon o chemických látkách např. soubor norem požární bezpečnosti staveb Technické podmínky a návody

38 Pomoc při zdolávání požáru Osobní pomoc opatření pro záchranu osob ohlášení požáru 38 uhašení požáru nebo opatření k zamezení jeho šíření poskytnutí pomoci jednotce požární ochrany 133/1985 Sb.: 18 a 19 Věcná pomoc dopravní prostředky, telefon apod. pozemek zdroje vody Škodu, způsobenou poskytnutím věcné pomoci zasahujícím hasičům, nahradí Hasičský záchranný sbor kraje.

39 Členění dle požárního nebezpečí Každá firma musí začlenit provozované činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí Začlenění je podkladem pro určení dalších povinností v PO Tři kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí se zvýšeným požárním nebezpečím s vysokým požárním nebezpečím Nejčastější kritéria: množství hořlavých látek v jednom požárním úseku, výška objektu, umístění prostor, využití objektu aj /1985 Sb.: 4 a 5

40 Hlavní povinnosti firem v PO 40 zajišťovat a udržovat požární techniku udržovat volné přístupové komunikace, nástupní plochy a únikové cesty dodržovat technické podmínky a návody, ve vztahu k požární bezpečnosti používat bezpečnostní značky se vztahem k PO nevypalovat porosty 133/1985 Sb.: 5 pravidelně kontrolovat zajištění PO oznámit každý požár (také uhašený vlastními silami) umožnit provedení kontroly státním dozorem Zajištění PO se provádí ve všech prostorech, užívaných k provozování činnosti.

41 Odborná způsobilost Většinu činností v požární ochraně lze provádět pouze s odbornou způsobilostí v PO Tři hlavní druhy odborné způsobilosti 41 odborně způsobilá osoba v PO (OZO) technik požární ochrany preventista požární ochrany 133/1985 Sb.: 11 a 16a

42 Školení PO Školení pro činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím na základě zákona o požární ochraně pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí na základě zákoníku práce Odborná příprava 42 preventivní požární hlídky preventisté požární ochrany Lhůty školení Zákon o požární ochraně: maximálně 2 roky pro zaměstnance maximálně 3 roky pro vedoucí zaměstnance maximálně 1 rok pro členy požární hlídky a preventisty požární ochrany Zákoník práce: lhůty nejsou stanoveny, je vhodné použít výše uvedené 133/1985 Sb.: 16 a 16a, 246/2001 Sb.: 23 až 25

43 Hasební technika Věcné prostředky požární ochrany 43 hasicí přístroje Požárně bezpečnostní zařízení prostředky pro záchranu a evakuaci osob dýchací přístroje, ochranné oděvy, prostředky pro práci ve výškách hasiva a příměsi do hasiv požární hadice, proudnice, armatury 246/2001 Sb.: 2 elektrická požární signalizace zařízení pro detekci hořlavých plynů a par stabilní hasicí zařízení zařízení pro odvod kouře a tepla zařízení dálkového přenosu požární klapky

44 Hasicí přístroje 44 Umístění: na každých 200m2 plochy či oddělený prostor nejméně jeden HP od každého užívaného hasiva Kontrola: jednou ročně Periodická zkouška: jednou za 3 roky (vodní, pěnové) nebo za 5 let (ostatní) Vyřazení:po 40 letech (oxid uhličitý), po 20 letech (ostatní) a při nemožnosti zjistit rok výroby a výrobní číslo 246/2001 Sb.: 3 a 9

45 Princip hoření Uhašení je možné odstraněním jedné nebo více složek átk a ál řla v oxidační látka (obvykle kyslík) a lot zdroj zápalné teploty tep ln á hořlavá látka pa 45 Zá Podmínkou je přítomnost tří složek Ho Oxidační látka Všechna hasiva působí na jednu nebo více složek, nejčastěji na zápalnou teplotu nebo přístup kyslíku.

46 Nejčastější hasiva 46 Voda Nehasit elektrická zařízení Pěna Nehasit elektrická zařízení Obecně univerzálním hasivem je prášek. Prášek Oxid uhličitý (sníh) Většina již zakázána Halony Speciální (Pyrocool, FE36 aj.) Tetrachlor negativně působí na ozónovou vrstvu.

47 Použití hasicích přístrojů Voda Pěna Sníh (CO2) ano ano omezeně ano zbytečné Hořlavé kapaliny nevhodné ano ano ano nevhodné Hořlavé plyny nevhodné nevhodné nevhodné ano nevhodné Elektrická zařízení ne! ne! ano ano ne! Jedlé oleje a tuky ne! ano nevhodné ano ano Automobily Hobliny, piliny ne ano ano ano ne nevhodné ano ano ne zbytečné Použití běžných hasicích přístrojů Pevné látky Některé vodní a pěnové přístroje mohou hasit i elektrická zařízení. 47 Prášek Voda s aditivy Některé hasicí přístroje jsou vhodnější, jiné méně. Univerzální je práškový hasicí přístroj. Nemusí být vždy nejvhodnější, ale narozdíl od jiných je vždy použitelný. Pravidla EU, informace MVČR

48 Třídy požárů Třída A Požáry pevných látek (např. dřevo, papír, textil, uhlí, sláma, seno) Třída B Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství (např. barvy, laky, ředidla, oleje, nafta, benzín, tuky, pryskyřice) Naše verze normy ČSN EN 2 třídu F nezná. 48 ČSN EN 2 Třída C Požáry plynů (např. propanbutan, zemní plyn, acetylen, kyslík, vodík) Třída D Požáry hořlavých kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem) Třída F Požáry jedlých olejů a tuků

49 Co dělat při požáru? Postup pro konkrétní pracoviště se obvykle stanoví Požární poplachovou směrnicí pokusit se uhasit požár ohlásit požár Hasičskému záchrannému sboru (vyčkat na zpětný dotaz ohlašovny HZS) pomoci při evakuaci ohrožených osob vyhlásit požární poplach (voláním Hoří! ) ohlásit požár zaměstnavateli zajistit uzavření energií (elektřina, plyn) Vaše požární poplachové směrnice mohou stanovit jiný postup. 49

50 Zopakujme si důležitá telefonní čísla 150 Hasiči Kdy mám volat 112? 155 Záchranná zdravotnická služba (sanitka) 158 Policie ČR 156 Obecní policie Integrovaný záchranný systém (jednotné celoevropské číslo) potřebujete zaměřit mobilní telefon potřebujete jazykovou vybavenost nemáte možnost volat jednotlivá národní čísla máte mobilní telefon bez SIM karty nebo nemáte signál svého operátora

51 Dokumentace požární ochrany požární poplachové směrnice požární kniha 51 dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím stanovení organizace zabezpečení požární ochrany požární evakuační plán tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany posouzení požárního nebezpečí požární řád dokumentace zdolávání požárů řád ohlašovny požárů dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky 133/1985 Sb.: 15, 246/2001 Sb.: 27 až 40 a podle činnosti další...

52 Kontrola PO Zaměstnavatel Preventivní požární prohlídka na všech pracovištích se provádí nejméně jednou za měsíců při činnostech bez zvýšeného požárního nebezpečí 6 měsíců při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím 3 měsíce při činnostech s vysokým požárním nebezpečím Vykonává se prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí Státní dozor Státním dozorem je Hasičský záchranný sbor kraje (HZS) Pokuty do 10 mil. Kč (v případě opakovaného porušení lze zdvojnásobit) Některá další opatření: vyloučení věci z užívání zákaz činnosti zastavení provozu 133/1985 Sb.: 5, 31, 32, 36 až 38, 76 a 78, 246/2001 Sb.: 13

53 Co byste měli mít v pořádku? Jednorázové úkony 53 Úprava BOZP a PO: směrnice a místní předpisy Identifikace rizik Pravidelné úkony Školení Revize elektrických spotřebičů Zařazení prací do kategorií Začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí Vybavení hasicími přístroji a bezpečnostním značením Umístění knihy úrazů, požární knihy a knihy kontrol BOZP Volba závodního lékaře Pravidelné prověrky BOZP a preventivní prohlídky PO Vyhledávání dalších rizik Kontroly hasicích přístrojů Zaměstnavatel nad 25 zaměstnanců nesmí zapomenout na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik. Toto není vyčerpávající výčet úkonů, ale spíše nezbytné minimum pro Vaši inspiraci. 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., 251/2005 Sb.

54 Co máme udělat teď? Studium vnitřních předpisů zaměstnavatele směrnice k zajištění BOZP a PO pracovní řád (je-li vydán) seznámení s riziky a zařazením práce do kategorie místní provozní bezpečnostní předpisy návody k obsluze a další předpisy, které pro Vás zaměstnavatel vydal Seznámení s místními podmínkami pracoviště 54 rozmístění hasební techniky únikové východy apod. Znalost všech těchto informací je nedílnou součástí školení!

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO ÚČJF - školení zaměstnanců z PO Organizace a zajištění požární ochrany Povinnosti všech zaměstnanců a studentů Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru Nejčastější příčiny vzniku požárů Přehled hasicích

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Právní předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele

Právní předpisy. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnavatele Právní předpisy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Povinnosti zaměstnavatele Zákoník práce (zákon 262/2006 Sb.) 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno Pozor: Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytisknout přílohu č. 6 a podepsanou předat při zahájení akademického roku nebo odevzdat přímo na studijní

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vybrané předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Opatření děkana č. 16/2009

Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 16/2009 Název: Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Účinnost: dnem

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Směrnice pro řízení a organizaci BOZP aktualizace ke dni 01. 11. 2013 zpracoval Bc. Jaroslav Kocián, poradce v BOZP a PO 1 SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Účinnost od : 1.5.2012 Schválil: Petr Bouček, ředitel školy Nahrazuje dokument: Směrnice k zajištění

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Stránka 1/ 16 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rozdělovník: 1. předseda představenstva 2. místopředseda představenstva 3. vedoucí útvaru účtárna

Více

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 4, díl 2, kapitola 1, str. 1 4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je základním

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11 ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11 Název Číslo Vlastník Směrnice č. 11 TEMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÉ ROZVRHY ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK A VZOROVÉ

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE SMĚRNICE BOZP 1f/2008 Dle registru zpracované dokumentace BOZP skupina 1 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

BEZPEČNOST PRÁCE A HYGIENA V MŠ PŘI TECHNICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI

BEZPEČNOST PRÁCE A HYGIENA V MŠ PŘI TECHNICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI BEZPEČNOST PRÁCE A HYGIENA V MŠ PŘI TECHNICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI LADISLAV RUDOLF ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ: 7.1 ČÍSLO

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více