- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo stavby: Brno Nový Lískovec, (okres Brno - město) katastrální území: Nový Lískovec, č.k.ú Parcela č.: 1476, 1722, 1778/9 Kultura pozemku: ostatní plocha Využití pozemků: zeleň, ostatní komunikace Území obce: Město Brno Nový Lískovec předmět projektové dokumentace: Projekt řeší drobné stavební úpravy spočívající v obnově stávajícího sportovně rekreačního areálu v ulici pod Plachtami v m.č. Města Brna Nový Lískovec tj. využití a funkce stávajícího území se nemění, dochází k úpravě a rozšíření chodníků, vznikají nové povrchy stávajících nezpevněných cest a vznikají fitness stanice kiosky. A.1.2 údaje o stavebníkovi Investor - stavebník: Statutární město Brno, městská část Brno -Nový Lískovec Kontakt: Ing. Jana Drápalová starostka městské části Brno Nový Lískovec Adresa: Oblá 75a, Brno IČ: Tel.: Podatelna: A.1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace Ing. arch. Ivo Chmelař, Tomešova 2b, , Brno mobil: , IČO: číslo autorizace: 3682 (člen ČKA, typ autorizace A.1) A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ - zadání investora - DWG podklad - situace - provedena obhlídka terénu a stavby, záměr byl konzultován s investorem A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ a) rozsah řešeného území: Sportovně rekreační areál pod Plachtami se nachází v městské části města Brna Nový Lískovec, k.ú. Nový Lískovec ve vlastnictví Statutárního města Brna v zastavitelném území města Brna. b) údaje o ochraně území: jedná se o stavební úpravy již provedené stavby - neřeší se

2 - 2 - c) údaje o odtokových poměrech: odtokové poměry se nezmění dešťová voda bude likvidována stávajícím způsobem d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: stavba plně respektuje a je v souladu s platnou ÚPD města Brna a v souladu s generelem sportovních zařízení ve městě Brně z ledna e) údaje o souladu s územním rozhodnutím: stavební úpravy nevyžadují územní rozhodnutí f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: podmínky v území se nezmění. g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánu: všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. h) seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou i) seznam souvisejících a podmiňujících investic - nejsou j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby dle KN: Parcelní čísla: 1476, 1722, 1778/9 Katastrální území: Nový Lískovec, č.k.ú Číslo LV: Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: DKM Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK Druh pozemku: Vlastnické právo: zeleň a ostatní plocha Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno, Brno-město, omezení vlastnického práva ke stavbě: nejsou evidovaná žádná omezení A.4 ÚDAJE O STAVBĚ a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: stavební úpravy b) účel užívání stavby: sportovní areál pro širokou veřejnost c) trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany e) údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: - stavba je navržena dle platných norem a je bezbariérově přístupná - obecné požadavky na výstavbu musí být dodrženy - záruku přebírá odborná dodavatelská firma, která bude vybrána na základě výběrového řízení f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů vyplívajících z jiných právních předpisů požadavky na úpravu dokumentace na základě žádosti o vyjádření byly zapracovány do dokumentace g) seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou h) navrhované kapacity stavby: nemění se i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): se nemění j) základní předpoklady výstavby zahájení doba trvání - 2 měsíce (bez přerušení a etapizace) Postup výstavby: obnova stezek včetně jejich rozšíření o běžecký pruh venkovní cvičební stanoviště fitness kiosky instalace strojů

3 k) orientační náklady stavby odhad ,- Kč A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení -stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) charakteristika stavebního pozemku Řešený pozemek se nachází ve stabilizovaném zastavěném území. V současné době je využíván jako sportovně rekreační areál. Staveniště je možné označit jako vhodné jedná se o výstavbu spočívající v úpravě a rozšíření chodníků, vznik nových povrchů stávajících nezpevněných cest a vznik fitness kiosků s ohledem na existenci stávající technické infrastruktury území jak pokud se týká inženýrských sítí, tak i komunikací. Podél obnovovaných stezek se nachází stávající vedení veřejné infrastruktury zejména veřejné osvětlení ve správě Technické sítě Brno, a.s.. Výkopové práce v ochranných pásmech těchto inženýrských sítí, musí být prováděny ručně. Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel zajistit vytýčení stávajících podzemních vedení a postup stavebních prací musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození vedení či nadzemních znaků - svítidla, rozvaděče aj. (Poloha sítí ve výkresové dokumentaci je pouze informativní na základě podkladů od jednotlivých správců.) Výstavba a úprava stezek a fitness kiosků je určena široké veřejnosti, za účelem sportování ve volném čase, popř. místním sportovním klubům a to zdarma. Stávající areál zahrnuje dětské hřiště, odpočinkové zóny s lavičkami a in-line dráhu, která obíhá celý areál. Místo stavby je určeno pro plánovaný investiční záměr a je v souladu s územně plánovací dokumentací a generelem sportovních zařízení ve městě Brně s ohledem na výkonnostní a rekreační sport spočívající v rozšíření bežeckých tras a vybudování fitness kiosků. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Byla provedena obhlídka terénu a stavby. Na pozemku nebyly provedeny žádné další průzkumy a měření. Dále byly zpracovány a vyhodnoceny podklady zaměření skutečného stavu poskytnuté investorem stavby. Při návrhu je použit polohový systém JTSK a výškový systém Bpv. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma V okolí navrhovaného staveniště se nachází inženýrské sítě, podzemní a nadzemní vedení, zhotovitel je tedy povinen před zahájením prací vytyčit, nasondovat a viditelně označit veškeré inženýrské sítě a podzemní vedení, které mohou být při zhotovování díla dotčeny, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům zajistí zhotovitel dle 153 bod (1) zákona č. 183/2006 Sb. Před zahájením stavby musí být rovněž vytyčena všechna ochranná pásma nadzemních vedení. V místě stavby a staveniště se nacházejí následují sítě technické infrastruktury podzemní NN, vodovodní řad, plynovod, kanalizace, drenáže, kolektor budou dodrženy potřebné vzdáleností pro souběhy či křížení stavby s inženýrskými sítěmi dle požadavku normy ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

4 - 4 - d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. místo se nenachází v záplavovém pásmu ani poddolovaném územní apod. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Poměry v území se nezmění. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Před započetím výkopových prací je nutné ochránit stávající stromy. Náletové keře a stromy v oblasti výkopových prací budou pokáceny. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: požadavky nejsou h) územně technické podmínky: dopravní napojení je po stávající technické infrastruktuře i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Stavba nemá žádné vazby na jiné stavby a investice B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Jedná se o sportovně - rekreační areál pro širokou veřejnost. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Z hlediska urbanistického a architektonického řešení není nutno tuto stavbu posuzovat, neboť jsou využívány stávající pozemky sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami sloužící již pro sport a rekreaci. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Jedná se o sportovně - rekreační areál pro širokou veřejnost. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Stavba nevyžaduje žádná opatření dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Při užívání stavby nehrozí bezprostřední ohrožení uživatelů objektu. Investor provede nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti při užívání stavby (provozní řád,..a další nezbytné materiály). Bude zajištěna provedením stavby v souladu s realizační dokumentací, její vybavení bezpečnostními tabulkami, označením východů a prostředků požární ochrany. Základním právním předpisem, který stanovuje bezpečnost při užívání je vyhláška 48/1982 Sb. v platném znění. Současné platné právní podmínky určují ve znění novel: Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon 309/2006 Sb. Požadavky na BOZP

5 - 5 - Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví Zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb Vyhláška 138/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu K dalším základním předpisům patří: Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci Nařízení vlády č.11/2002 o umístění bezpečnostních značek Nařízení vlády č.592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti Je doporučeno respektovat a dodržovat všechny platné související ČSN a EN. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Rozšíření víceúčelového sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami spočívající v úpravě a rozšíření chodníků, vzniku nových povrchů stávajících nezpevněných cest a vzniku fitness kiosků na stávajících plochám areálu s využitím pro širokou veřejnost, za účelem sportování ve volném čase, popř. místním sportovním klubům. b) konstrukční a materiálové řešení Konstrukce a materiály při drobných stavebních úpravách jsou podrobně popsány v D1.1 Technické zprávě této dokumentace. c)mechanická odolnost a stabilita Jedná se zajištění mechanické odolnosti a stability povrchů komunikací, jejich podloží, obrub, opěrných zdí, základů, zpevnění svahů, zeleně, mobiliáře, stromů apod. Pro konstrukce a práce se musejí použít materiály a výrobky navržené v projektu. Při používání strojů a přístrojů pro výše uvedené práce se musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz o používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízeni elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny OSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. Pokud se v průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, mohou práce provádět pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, která stanoví zákon č. 222/94 Sb. a závazné normy ČSN Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým zařízením. Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti vedení VVN a VN musí ten, kdo práci organizuje, seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout. Při práci v blízkosti elektrických zařízení nutno dodržovat ČSN , aby nedošlo ke škodám na zdraví a na majetku. Jeřáby a jiné mechanismy musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejích částí mimo ochranné pásmo vedení. Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný materiál a nesmí tudy jezdit

6 - 6 - vysoká vozidla. Před zahájením prací zajistí GZS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. GZS ručí za řádné proškolení svých pracovníků a ověří řádné proškolení pracovníků subdodavatelů. Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení. Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k asanaci, nesmí být výstavbou poškozena, GZS zajistí její účinnou ochranu po celou dobu výstavby. Pro včasné uvedení stavby do provozu je nutné v souladu s časovým plánem (uzavřenou smlouvou) dodržet termíny předání staveniště, zahájení stavby a dohodnutou lhůtu výstavby včetně termínů a rozsahu stavebních a montážních připravenosti. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, postupovat dle platných předpisů. ČSN a zákon 222/94 Sb. Dále dodržet požadavky na bezpečnost uvedené v samostatné části projektu ZOV. Péče o pracující a veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních u smluvních lékařů zaměstnanců. V rámci péče o pracující budou dodržovány: Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další. Stavební konstrukce a zařízení jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu požadované existence vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžné vyskytnout při provádění a užívání a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým vlivům, chemickým korozím atd. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení Stavba neobsahuje žádná technické ani technologické zařízení. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Jedná se o pozemní stavbu, která je z požárního hlediska bez rizika. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Stávající areál je využíván k rekreačním a sportovním účelům. Z hlediska vlivu na okolní prostředí se tedy jedná o objekt, jehož provoz v žádném případě nezatěžuje významně okolí. Stavba - objekt svým provozem nezpůsobí okolí nadměrné zatížení hlukem. Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřena předepsanými kryty pro snížení hluku. Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů, nutné pro snížení hluku. Zabezpečit plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. Při stavební činnosti bude dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené NV 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Budou respektována všechny zákonná ustanovení ve vztahu k hygieně, ochraně zdraví a životního prostředí, zvláště pak příslušná ustanovení zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

7 - 7 - Stavbu není nutné chránit proti výjimečným vlivům v území. Proto běžným vlivům jsou chráněny použitými materiály (nátěry, povrchové úpravy, ). Stavba se nenachází na poddolovaném území či seizmicky aktivním území žádná zvláštní opatření nejsou navrhnuta. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury - se nemění b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky - se nemění B.4 Dopravní řešení Stávající řešení napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno, navrhovaná stavba neklade nové nároky. Pohyb stavební techniky a doprava stavebních materiálu bude probíhat po stávajících cestách. Se stavbou dočasné staveništní komunikace se neuvažuje. Zhotovitel stavby má povinnost všechny povrchy uvézt do původního stavu!! B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav - novostavba si vyžádá úpravu okolního terénu a to: - ochranu stávajících vzrostlých stromů - pokácení náletových rostlin úpravy terénu - sejmutí ornice, odtěžení části svahu - zasypaní a dosvahování terénu ke stavbě - přesazení vzrostlých stromů celkem 4x - posun laviček celkem 2x - posun koše celkem 1x - posun orientační tabule o cca 2m B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a)vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Stavba nemá zásadní vliv na zhoršení životního prostředí. Vliv na ovzduší V průběhu stavby dojde k dočasnému nárůstu provozu stavebních mechanizmů. Na staveništi a přilehlých komunikacích dojde k dočasnému nárůstu provozu těžkých nákladních automobilů přepravujících stavební materiály, či suť. Hlavními dopady stavby na kvalitu ovzduší budou v oblasti emise prachu z bourání stávajících konstrukcí a emise z dopravy stavebního materiálu. Při výkopových a bouracích pracích budou odtěžované konstrukce dostatečně a pravidelně kropeny, aby vznik polétavého prachu byl eliminován na co možná nejmenší míru. Vzhledem k rozsahu stavby neovlivní prováděné stavební práce ani doprava zásadním způsobem kvalitu ovzduší. Vliv na využívání zdrojů vody Na staveništi bude v období výstavby používána pitná voda, výhradním zdrojem pitné vody bude vodovodní síť, Případně pro pitné účely voda balená. Pro přípravu betonových směsí budou využívány zdroje užitkové vody mimo prostory vlastní stavby. Za provozu bude využíváno pouze vody z vodovodní sítě a podzemní studny nacházející se ve sportovně-rekreačním areálu. Splaškové budou odváděny do veřejného řádu splaškové kanalizace. Obnovou stezek a výstavbou fitness kiosků nové splaškové vody nevznikají.

8 - 8 - Stávající likvidace dešťové vody bude beze změny. Vliv na hlukovou situaci V průběhu výstavby dojde k dočasnému nárůstu zdrojů hluku. Vzhledem k umístění se stavby se předpokládá provádění prací jen ve vymezeném časovém rozmezí (pracovní dny 7-18 hod). Použité mechanismy musí mít výrobcem zaručené hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány po dobu mimo pracovního nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování, odvoz suti, a betonáž budou soustředěny do doby 9 15 hod. V období užívání stavby prakticky nedojde k žádnému nepříznivému ovlivnění akustické situace v okolí stavby. Vliv produkce odpadů Odpady vzniklé při stavbě budou spadat převážně do skupiny odpadů ostatních. Předpokládá se produkce odpadů nekontaminovaných ( jako např. beton, ker. výrobky nebo směsi těchto stavebních materiálů). Nebezpečné odpady ze stavby nebudou vznikat žádné, resp. pokud náhodou vzniknou, budou vznikat v značně omezeném množství V tomto případě by se jednalo o zbytky barev, organických rozpouštědel a ředidel atd. Dle navrhnutých technologií výstavby se však nyní jejich výskyt vůbec nepředpokládá. Výskyt kontaminované zeminy na stavebním pozemku se taktéž nepředpokládá. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 38/3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební organizace jako původce odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady je povinna vést evidenci odpadů dle 21 vyhlášky č.383/2001 Sb. Další povinnosti původce odpadů stanoví 16 zákona č. 185/2001 Sb. Veškeré odpady budou likvidovány uložením na skládce nebo dle příslušných právních a technických norem. Doklady o likvidaci odpadů budou doloženy při kolaudaci stavby. b) vliv stavby na přírodu a krajinu - stavební úpravy nemají žádný vliv na přírodu a krajinu c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura nemá vliv d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska El A - není řešeno e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů - nejsou B.7 Ochrana obyvatelstva - neřešeno B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Zařízení staveniště bude využívat stávající volné městské pozemky v blízkosti prováděné stavby a jeho přilehlého okolí. Do 30 dnů od odevzdání a převzetí dodávky staveních prací budou ze stavenišť odstraněny veškeré materiály a zařízení. Po uplynutí této doby může dodavatel ponechat na pracovišti nezbytné zařízení a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků, případně pro svoji účast při zkušebním provozu. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Na zařízení staveniště se nebudou vyskytovat takové objekty, které vyžadují ohlášení.

9 - 9 - b) odvodnění staveniště Zhotovitel zajistí napojení kanalizace do objektů zařízení staveniště a zajistí odvodnění staveniště. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Přístup a příjezd k samotnému stavebnímu pozemku a zařízení staveniště bude zabezpečen ze stávající místní komunikace ze severní a jižní strany parku. Vykopaná zemina bude částečně použita na zpětné zásypy a případná přebytečná zemina bude po dohodě s investorem rozprostřena po stavební parcele. Poplatky za uložení přebytečných materiálů sjedná zhotovitel s provozovatelem skládky. Provizorní skládky materiálu budou vytvářeny na městských pozemcích k tomuto účelu vyhrazených. Vstup na soukromé dotčené pozemky se nepředpokládá. Přístup na pozemky bude zajištěn investorem s dostatečným předstihem před zahájením samotné výstavby. Přísun materiálu na staveniště bude zajištěn z přilehlých komunikací. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora. Zhotovitel zajistí zabezpečení zařízení, staveniště a stavebního materiálu proti cizímu vniknutí oplocením. Zařízení staveniště bude sloužit pro umístění hlavního skladu materiálu, pracovních zařízení, stavebních strojů a maringotky jako provozního-terénního sociálního zařízení pracovníků a kanceláře mistra. Hlavní sociální zařízení a šatny pro zaměstnance budou vymezeny a určeny zhotovitelem. Pro realizaci stavby bude nutné přípojení na elektrický zdroj. Pro práce, které budou vyžadovat zdroj elektrické energie je možné napojení z nejbližšího sloupu elektrického vedení přes elektroměr nebo bude zajištěn mobilní zdroj elektrické energie zhotovitelem stavby. Způsob platby za spotřebu energií budou dohodnuty předem s provozovatelem. Elektrická energie bude spotřebována případně pro provoz čerpadla ve výkopu při jeho odvodňování. Během realizace zhotovitel stavby zajistí pro zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví investora vlastní zdroj vody (např. mobilní cisterna nebo dočasné napojení na zdroj pitné vody z místního městského vodovodu z nejbližšího hydrantu přes vodoměr), na své náklady. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - čas provádění hlučných činnosti určí dodavateli sám stavebník. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin V případě nutnosti se staveniště v místech výkopů bude opatřeno ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Na veřejných pozemcích bude zábradlí zřetelně označeno popř. osvětleno. Pro zajištění provozu budou přes výkop zřízeny dřevěné přechody pro pěší. V místech, kde dojde k omezení dopravy, budou osazeny provizorní přejezdy. Při provádění prací v okolí komunikací budou tyto komunikace řádně označeny dopravními značkami. Během realizace stavby výstavby se předpokládá dočasně zvýšená hladinu hluku, případné vibrace či nárůst emisí z důvodu většího pohybu vozidel stavby a těžké technicky. Negativní vliv hluku při výstavbě se předpokládá pouze krátkodobý, z dlouhodobého hlediska zanedbatelný. Stejně jako u hluku, i případné vibrace jsou spojeny především ve fázi realizace záměru, tj. výstavby, při využití stavební techniky. Stejně jako u hluku, tento negativní vliv bude velice

10 krátkodobý, se zanedbatelným ovlivněním dlouhodobé situace na lokalitě. Pouze období výstavby představuje dočasnou zátěž pro lokalitu, která bude zrovna ve výstavbě. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalování (spalovací motory), tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky). stávající stromy budou chráněny po čas stavby bedněním, náletové keře a stromy budou pokáceny v místě výkopů a tereních úprav V souladu s bezpečnostními předpisy musí být staveniště zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob a jejich pádu do výkopu. Během noční doby musí být část staveniště, kde je pohyb osob osvětleno. Zhotovitelem musí být zajištěny veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) a také ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) celé zařízení stavby se bude odehrávat na stavební parcele g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. přehled odpadů které mohou vzniknout při stavbě: Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogu ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších novel a vyhlášky Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb.,ve znění pozdějších novel, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. Název druhu odpadu Kategorie odpadu Využití odpadu Směsné obaly 0 recyklace nebo uložení na skládce Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem uložení na skládce Asfaltové směsi obsahující dehet 0 uložení na skládce Zemina a kamení neuvedené pod číslem Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly až -3 0 uložení na skládce 0 uložení na skládce Směsný komunální odpad 0 recyklace nebo uložení na skládce Generální dodavatel (zhotovitel stavby) zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Ve znění pozdějších změn a předpisů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných či jiných škodlivých látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů) a následně zlikvidovat schválenými postupy. Materiály na stavbě budou skladovány jen v minimálním množství, dovezený materiál bude ihned zabudováván. Polétavé stavební materiály budou zabezpečeny před účinky větru proti jejich rozfoukání

11 Kód druhu odpadu zatížením či v pevných uzavíratelných nádobách či obalech. Na staveništi nebude žádný odpad likvidován spalováním. U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je vhodné, aby generální zhotovitel stavby, který bude vybrán, při uzavírání smluv na jednotlivé případné poddodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost pro sebe či své subdodavatele likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Za běžného provozu objektu bude vznikat jen běžný komunální odpad. Odpadkové koše jsou rozmístěny v celém sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami. Odstraňování všech odpadů pro stavebníka je zajištěno subdodavatelsky specializovanými odbornými firmami. Během provozu stavby budou vznikat následující odpady zařazené dle Katalogu odpadů - vyhlášky č. 381/2001Sb. MŽP : Název druhu odpadu Kategorie odpadu Využití odpadu Směsný komunální odpad 0 recyklace nebo uložení na skládce Stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zvláštních předpisů. h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin Zařízení staveniště pro stavbu Dobudování sportovně-rekreačního areálu pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků se předpokládá na městským pozemku v blízkosti samotné výstavby v k.ú. Nový Lískovec, který je samotnou stavbou dotčen jedná se o pozemek p.č Staveniště bude na městských pozemcích určených investorem akce jako vhodné pozemky pro uložení stavebního materiálu, dočasné deponie zeminy, stavebních buněk pro stavby vedoucího, apod. s dobrou dopravní dostupností. i) ochrana životního prostředí při výstavbě Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č.17/1992 Sb. O životním prostředí, zákona č. 114/1992 o ochranně přírody a krajiny i ostatním souvisejícím právním předpisům. Při provádění stavby je je nutné dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č.502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech. Objekt nespadá dle příloh 1 i 2 zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivu na životní prostředí k činnostem podléhajícím posouzení ani záměrům vyžadujícím zjišťovací zřízení, neboť se jedná o kategorii zařízení - veřejně prospěšnou liniová vodohospodářská stavba. Při provádění stavby bude brán maximální ohled na ochranu životního prostředí (půdy, vody a vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je povinností viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části. Po dobu výstavby dojde k částečnému místnímu zhoršení životního prostředí vlivem pohybu dopravní techniky pro dovoz a odvoz materiálu pro realizaci stavby. Je možno očekávat vliv na ovzduší pouze v období výstavby. Hlavními emitovanými škodlivinami bude

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva

E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva E. - Zásady organizace výstavby Technická zpráva Obsah technické zprávy 1. IDETIFIKAČÍ ÚDAJE 2. OBSAH A ČLEĚÍ STAVBY 3. CHARAKTERISTIKA STAVEIŠTĚ 4. HRAICE STAVEIŠTĚ 5. VJEZD A VÝJEZD A STAVEIŠTĚ 6. VÝKOPOVÝ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko

LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA. Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko LESNÍ ZÁŽITKOVÝ AREÁL MEZNÍ LOUKA INVESTOR: Česká republika Správa národního parku České Švýcarsko Obsah dokumentace pro žádost o umístění stavby: Popis záměru A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY - STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům David Fretschner Plzeň, 2013

Více

A. Průvodní technická zpráva

A. Průvodní technická zpráva ČOV A KANALIZACE NEMOJANY Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní technická zpráva Úvod... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.2 Seznam vstupních podkladů... 4 a) základní informace o rozhodnutích nebo

Více