- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo stavby: Brno Nový Lískovec, (okres Brno - město) katastrální území: Nový Lískovec, č.k.ú Parcela č.: 1476, 1722, 1778/9 Kultura pozemku: ostatní plocha Využití pozemků: zeleň, ostatní komunikace Území obce: Město Brno Nový Lískovec předmět projektové dokumentace: Projekt řeší drobné stavební úpravy spočívající v obnově stávajícího sportovně rekreačního areálu v ulici pod Plachtami v m.č. Města Brna Nový Lískovec tj. využití a funkce stávajícího území se nemění, dochází k úpravě a rozšíření chodníků, vznikají nové povrchy stávajících nezpevněných cest a vznikají fitness stanice kiosky. A.1.2 údaje o stavebníkovi Investor - stavebník: Statutární město Brno, městská část Brno -Nový Lískovec Kontakt: Ing. Jana Drápalová starostka městské části Brno Nový Lískovec Adresa: Oblá 75a, Brno IČ: Tel.: Podatelna: A.1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace Ing. arch. Ivo Chmelař, Tomešova 2b, , Brno mobil: , IČO: číslo autorizace: 3682 (člen ČKA, typ autorizace A.1) A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ - zadání investora - DWG podklad - situace - provedena obhlídka terénu a stavby, záměr byl konzultován s investorem A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ a) rozsah řešeného území: Sportovně rekreační areál pod Plachtami se nachází v městské části města Brna Nový Lískovec, k.ú. Nový Lískovec ve vlastnictví Statutárního města Brna v zastavitelném území města Brna. b) údaje o ochraně území: jedná se o stavební úpravy již provedené stavby - neřeší se

2 - 2 - c) údaje o odtokových poměrech: odtokové poměry se nezmění dešťová voda bude likvidována stávajícím způsobem d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: stavba plně respektuje a je v souladu s platnou ÚPD města Brna a v souladu s generelem sportovních zařízení ve městě Brně z ledna e) údaje o souladu s územním rozhodnutím: stavební úpravy nevyžadují územní rozhodnutí f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: podmínky v území se nezmění. g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánu: všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. h) seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou i) seznam souvisejících a podmiňujících investic - nejsou j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby dle KN: Parcelní čísla: 1476, 1722, 1778/9 Katastrální území: Nový Lískovec, č.k.ú Číslo LV: Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: DKM Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK Druh pozemku: Vlastnické právo: zeleň a ostatní plocha Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno, Brno-město, omezení vlastnického práva ke stavbě: nejsou evidovaná žádná omezení A.4 ÚDAJE O STAVBĚ a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: stavební úpravy b) účel užívání stavby: sportovní areál pro širokou veřejnost c) trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany e) údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: - stavba je navržena dle platných norem a je bezbariérově přístupná - obecné požadavky na výstavbu musí být dodrženy - záruku přebírá odborná dodavatelská firma, která bude vybrána na základě výběrového řízení f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů vyplívajících z jiných právních předpisů požadavky na úpravu dokumentace na základě žádosti o vyjádření byly zapracovány do dokumentace g) seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou h) navrhované kapacity stavby: nemění se i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): se nemění j) základní předpoklady výstavby zahájení doba trvání - 2 měsíce (bez přerušení a etapizace) Postup výstavby: obnova stezek včetně jejich rozšíření o běžecký pruh venkovní cvičební stanoviště fitness kiosky instalace strojů

3 k) orientační náklady stavby odhad ,- Kč A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení -stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) charakteristika stavebního pozemku Řešený pozemek se nachází ve stabilizovaném zastavěném území. V současné době je využíván jako sportovně rekreační areál. Staveniště je možné označit jako vhodné jedná se o výstavbu spočívající v úpravě a rozšíření chodníků, vznik nových povrchů stávajících nezpevněných cest a vznik fitness kiosků s ohledem na existenci stávající technické infrastruktury území jak pokud se týká inženýrských sítí, tak i komunikací. Podél obnovovaných stezek se nachází stávající vedení veřejné infrastruktury zejména veřejné osvětlení ve správě Technické sítě Brno, a.s.. Výkopové práce v ochranných pásmech těchto inženýrských sítí, musí být prováděny ručně. Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel zajistit vytýčení stávajících podzemních vedení a postup stavebních prací musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození vedení či nadzemních znaků - svítidla, rozvaděče aj. (Poloha sítí ve výkresové dokumentaci je pouze informativní na základě podkladů od jednotlivých správců.) Výstavba a úprava stezek a fitness kiosků je určena široké veřejnosti, za účelem sportování ve volném čase, popř. místním sportovním klubům a to zdarma. Stávající areál zahrnuje dětské hřiště, odpočinkové zóny s lavičkami a in-line dráhu, která obíhá celý areál. Místo stavby je určeno pro plánovaný investiční záměr a je v souladu s územně plánovací dokumentací a generelem sportovních zařízení ve městě Brně s ohledem na výkonnostní a rekreační sport spočívající v rozšíření bežeckých tras a vybudování fitness kiosků. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Byla provedena obhlídka terénu a stavby. Na pozemku nebyly provedeny žádné další průzkumy a měření. Dále byly zpracovány a vyhodnoceny podklady zaměření skutečného stavu poskytnuté investorem stavby. Při návrhu je použit polohový systém JTSK a výškový systém Bpv. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma V okolí navrhovaného staveniště se nachází inženýrské sítě, podzemní a nadzemní vedení, zhotovitel je tedy povinen před zahájením prací vytyčit, nasondovat a viditelně označit veškeré inženýrské sítě a podzemní vedení, které mohou být při zhotovování díla dotčeny, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům zajistí zhotovitel dle 153 bod (1) zákona č. 183/2006 Sb. Před zahájením stavby musí být rovněž vytyčena všechna ochranná pásma nadzemních vedení. V místě stavby a staveniště se nacházejí následují sítě technické infrastruktury podzemní NN, vodovodní řad, plynovod, kanalizace, drenáže, kolektor budou dodrženy potřebné vzdáleností pro souběhy či křížení stavby s inženýrskými sítěmi dle požadavku normy ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

4 - 4 - d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. místo se nenachází v záplavovém pásmu ani poddolovaném územní apod. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Poměry v území se nezmění. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Před započetím výkopových prací je nutné ochránit stávající stromy. Náletové keře a stromy v oblasti výkopových prací budou pokáceny. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: požadavky nejsou h) územně technické podmínky: dopravní napojení je po stávající technické infrastruktuře i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. Stavba nemá žádné vazby na jiné stavby a investice B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Jedná se o sportovně - rekreační areál pro širokou veřejnost. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Z hlediska urbanistického a architektonického řešení není nutno tuto stavbu posuzovat, neboť jsou využívány stávající pozemky sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami sloužící již pro sport a rekreaci. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Jedná se o sportovně - rekreační areál pro širokou veřejnost. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Stavba nevyžaduje žádná opatření dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Při užívání stavby nehrozí bezprostřední ohrožení uživatelů objektu. Investor provede nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti při užívání stavby (provozní řád,..a další nezbytné materiály). Bude zajištěna provedením stavby v souladu s realizační dokumentací, její vybavení bezpečnostními tabulkami, označením východů a prostředků požární ochrany. Základním právním předpisem, který stanovuje bezpečnost při užívání je vyhláška 48/1982 Sb. v platném znění. Současné platné právní podmínky určují ve znění novel: Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon 309/2006 Sb. Požadavky na BOZP

5 - 5 - Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví Zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb Vyhláška 138/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu K dalším základním předpisům patří: Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci Nařízení vlády č.11/2002 o umístění bezpečnostních značek Nařízení vlády č.592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti Je doporučeno respektovat a dodržovat všechny platné související ČSN a EN. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) stavební řešení Rozšíření víceúčelového sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami spočívající v úpravě a rozšíření chodníků, vzniku nových povrchů stávajících nezpevněných cest a vzniku fitness kiosků na stávajících plochám areálu s využitím pro širokou veřejnost, za účelem sportování ve volném čase, popř. místním sportovním klubům. b) konstrukční a materiálové řešení Konstrukce a materiály při drobných stavebních úpravách jsou podrobně popsány v D1.1 Technické zprávě této dokumentace. c)mechanická odolnost a stabilita Jedná se zajištění mechanické odolnosti a stability povrchů komunikací, jejich podloží, obrub, opěrných zdí, základů, zpevnění svahů, zeleně, mobiliáře, stromů apod. Pro konstrukce a práce se musejí použít materiály a výrobky navržené v projektu. Při používání strojů a přístrojů pro výše uvedené práce se musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz o používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízeni elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny OSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. Pokud se v průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, mohou práce provádět pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, která stanoví zákon č. 222/94 Sb. a závazné normy ČSN Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým zařízením. Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti vedení VVN a VN musí ten, kdo práci organizuje, seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout. Při práci v blízkosti elektrických zařízení nutno dodržovat ČSN , aby nedošlo ke škodám na zdraví a na majetku. Jeřáby a jiné mechanismy musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejích částí mimo ochranné pásmo vedení. Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný materiál a nesmí tudy jezdit

6 - 6 - vysoká vozidla. Před zahájením prací zajistí GZS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. GZS ručí za řádné proškolení svých pracovníků a ověří řádné proškolení pracovníků subdodavatelů. Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení. Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k asanaci, nesmí být výstavbou poškozena, GZS zajistí její účinnou ochranu po celou dobu výstavby. Pro včasné uvedení stavby do provozu je nutné v souladu s časovým plánem (uzavřenou smlouvou) dodržet termíny předání staveniště, zahájení stavby a dohodnutou lhůtu výstavby včetně termínů a rozsahu stavebních a montážních připravenosti. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení, postupovat dle platných předpisů. ČSN a zákon 222/94 Sb. Dále dodržet požadavky na bezpečnost uvedené v samostatné části projektu ZOV. Péče o pracující a veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních u smluvních lékařů zaměstnanců. V rámci péče o pracující budou dodržovány: Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZD ČR o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další. Stavební konstrukce a zařízení jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu požadované existence vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžné vyskytnout při provádění a užívání a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým vlivům, chemickým korozím atd. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení Stavba neobsahuje žádná technické ani technologické zařízení. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Jedná se o pozemní stavbu, která je z požárního hlediska bez rizika. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Stávající areál je využíván k rekreačním a sportovním účelům. Z hlediska vlivu na okolní prostředí se tedy jedná o objekt, jehož provoz v žádném případě nezatěžuje významně okolí. Stavba - objekt svým provozem nezpůsobí okolí nadměrné zatížení hlukem. Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřena předepsanými kryty pro snížení hluku. Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů, nutné pro snížení hluku. Zabezpečit plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. Při stavební činnosti bude dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené NV 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Budou respektována všechny zákonná ustanovení ve vztahu k hygieně, ochraně zdraví a životního prostředí, zvláště pak příslušná ustanovení zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

7 - 7 - Stavbu není nutné chránit proti výjimečným vlivům v území. Proto běžným vlivům jsou chráněny použitými materiály (nátěry, povrchové úpravy, ). Stavba se nenachází na poddolovaném území či seizmicky aktivním území žádná zvláštní opatření nejsou navrhnuta. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury - se nemění b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky - se nemění B.4 Dopravní řešení Stávající řešení napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu bude zachováno, navrhovaná stavba neklade nové nároky. Pohyb stavební techniky a doprava stavebních materiálu bude probíhat po stávajících cestách. Se stavbou dočasné staveništní komunikace se neuvažuje. Zhotovitel stavby má povinnost všechny povrchy uvézt do původního stavu!! B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav - novostavba si vyžádá úpravu okolního terénu a to: - ochranu stávajících vzrostlých stromů - pokácení náletových rostlin úpravy terénu - sejmutí ornice, odtěžení části svahu - zasypaní a dosvahování terénu ke stavbě - přesazení vzrostlých stromů celkem 4x - posun laviček celkem 2x - posun koše celkem 1x - posun orientační tabule o cca 2m B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a)vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Stavba nemá zásadní vliv na zhoršení životního prostředí. Vliv na ovzduší V průběhu stavby dojde k dočasnému nárůstu provozu stavebních mechanizmů. Na staveništi a přilehlých komunikacích dojde k dočasnému nárůstu provozu těžkých nákladních automobilů přepravujících stavební materiály, či suť. Hlavními dopady stavby na kvalitu ovzduší budou v oblasti emise prachu z bourání stávajících konstrukcí a emise z dopravy stavebního materiálu. Při výkopových a bouracích pracích budou odtěžované konstrukce dostatečně a pravidelně kropeny, aby vznik polétavého prachu byl eliminován na co možná nejmenší míru. Vzhledem k rozsahu stavby neovlivní prováděné stavební práce ani doprava zásadním způsobem kvalitu ovzduší. Vliv na využívání zdrojů vody Na staveništi bude v období výstavby používána pitná voda, výhradním zdrojem pitné vody bude vodovodní síť, Případně pro pitné účely voda balená. Pro přípravu betonových směsí budou využívány zdroje užitkové vody mimo prostory vlastní stavby. Za provozu bude využíváno pouze vody z vodovodní sítě a podzemní studny nacházející se ve sportovně-rekreačním areálu. Splaškové budou odváděny do veřejného řádu splaškové kanalizace. Obnovou stezek a výstavbou fitness kiosků nové splaškové vody nevznikají.

8 - 8 - Stávající likvidace dešťové vody bude beze změny. Vliv na hlukovou situaci V průběhu výstavby dojde k dočasnému nárůstu zdrojů hluku. Vzhledem k umístění se stavby se předpokládá provádění prací jen ve vymezeném časovém rozmezí (pracovní dny 7-18 hod). Použité mechanismy musí mít výrobcem zaručené hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány po dobu mimo pracovního nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování, odvoz suti, a betonáž budou soustředěny do doby 9 15 hod. V období užívání stavby prakticky nedojde k žádnému nepříznivému ovlivnění akustické situace v okolí stavby. Vliv produkce odpadů Odpady vzniklé při stavbě budou spadat převážně do skupiny odpadů ostatních. Předpokládá se produkce odpadů nekontaminovaných ( jako např. beton, ker. výrobky nebo směsi těchto stavebních materiálů). Nebezpečné odpady ze stavby nebudou vznikat žádné, resp. pokud náhodou vzniknou, budou vznikat v značně omezeném množství V tomto případě by se jednalo o zbytky barev, organických rozpouštědel a ředidel atd. Dle navrhnutých technologií výstavby se však nyní jejich výskyt vůbec nepředpokládá. Výskyt kontaminované zeminy na stavebním pozemku se taktéž nepředpokládá. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 38/3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební organizace jako původce odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady je povinna vést evidenci odpadů dle 21 vyhlášky č.383/2001 Sb. Další povinnosti původce odpadů stanoví 16 zákona č. 185/2001 Sb. Veškeré odpady budou likvidovány uložením na skládce nebo dle příslušných právních a technických norem. Doklady o likvidaci odpadů budou doloženy při kolaudaci stavby. b) vliv stavby na přírodu a krajinu - stavební úpravy nemají žádný vliv na přírodu a krajinu c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura nemá vliv d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska El A - není řešeno e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů - nejsou B.7 Ochrana obyvatelstva - neřešeno B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Zařízení staveniště bude využívat stávající volné městské pozemky v blízkosti prováděné stavby a jeho přilehlého okolí. Do 30 dnů od odevzdání a převzetí dodávky staveních prací budou ze stavenišť odstraněny veškeré materiály a zařízení. Po uplynutí této doby může dodavatel ponechat na pracovišti nezbytné zařízení a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků, případně pro svoji účast při zkušebním provozu. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Na zařízení staveniště se nebudou vyskytovat takové objekty, které vyžadují ohlášení.

9 - 9 - b) odvodnění staveniště Zhotovitel zajistí napojení kanalizace do objektů zařízení staveniště a zajistí odvodnění staveniště. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Přístup a příjezd k samotnému stavebnímu pozemku a zařízení staveniště bude zabezpečen ze stávající místní komunikace ze severní a jižní strany parku. Vykopaná zemina bude částečně použita na zpětné zásypy a případná přebytečná zemina bude po dohodě s investorem rozprostřena po stavební parcele. Poplatky za uložení přebytečných materiálů sjedná zhotovitel s provozovatelem skládky. Provizorní skládky materiálu budou vytvářeny na městských pozemcích k tomuto účelu vyhrazených. Vstup na soukromé dotčené pozemky se nepředpokládá. Přístup na pozemky bude zajištěn investorem s dostatečným předstihem před zahájením samotné výstavby. Přísun materiálu na staveniště bude zajištěn z přilehlých komunikací. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora. Zhotovitel zajistí zabezpečení zařízení, staveniště a stavebního materiálu proti cizímu vniknutí oplocením. Zařízení staveniště bude sloužit pro umístění hlavního skladu materiálu, pracovních zařízení, stavebních strojů a maringotky jako provozního-terénního sociálního zařízení pracovníků a kanceláře mistra. Hlavní sociální zařízení a šatny pro zaměstnance budou vymezeny a určeny zhotovitelem. Pro realizaci stavby bude nutné přípojení na elektrický zdroj. Pro práce, které budou vyžadovat zdroj elektrické energie je možné napojení z nejbližšího sloupu elektrického vedení přes elektroměr nebo bude zajištěn mobilní zdroj elektrické energie zhotovitelem stavby. Způsob platby za spotřebu energií budou dohodnuty předem s provozovatelem. Elektrická energie bude spotřebována případně pro provoz čerpadla ve výkopu při jeho odvodňování. Během realizace zhotovitel stavby zajistí pro zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví investora vlastní zdroj vody (např. mobilní cisterna nebo dočasné napojení na zdroj pitné vody z místního městského vodovodu z nejbližšího hydrantu přes vodoměr), na své náklady. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - čas provádění hlučných činnosti určí dodavateli sám stavebník. e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin V případě nutnosti se staveniště v místech výkopů bude opatřeno ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Na veřejných pozemcích bude zábradlí zřetelně označeno popř. osvětleno. Pro zajištění provozu budou přes výkop zřízeny dřevěné přechody pro pěší. V místech, kde dojde k omezení dopravy, budou osazeny provizorní přejezdy. Při provádění prací v okolí komunikací budou tyto komunikace řádně označeny dopravními značkami. Během realizace stavby výstavby se předpokládá dočasně zvýšená hladinu hluku, případné vibrace či nárůst emisí z důvodu většího pohybu vozidel stavby a těžké technicky. Negativní vliv hluku při výstavbě se předpokládá pouze krátkodobý, z dlouhodobého hlediska zanedbatelný. Stejně jako u hluku, i případné vibrace jsou spojeny především ve fázi realizace záměru, tj. výstavby, při využití stavební techniky. Stejně jako u hluku, tento negativní vliv bude velice

10 krátkodobý, se zanedbatelným ovlivněním dlouhodobé situace na lokalitě. Pouze období výstavby představuje dočasnou zátěž pro lokalitu, která bude zrovna ve výstavbě. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalování (spalovací motory), tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky). stávající stromy budou chráněny po čas stavby bedněním, náletové keře a stromy budou pokáceny v místě výkopů a tereních úprav V souladu s bezpečnostními předpisy musí být staveniště zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob a jejich pádu do výkopu. Během noční doby musí být část staveniště, kde je pohyb osob osvětleno. Zhotovitelem musí být zajištěny veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) a také ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) celé zařízení stavby se bude odehrávat na stavební parcele g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. přehled odpadů které mohou vzniknout při stavbě: Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogu ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších novel a vyhlášky Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb.,ve znění pozdějších novel, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. Název druhu odpadu Kategorie odpadu Využití odpadu Směsné obaly 0 recyklace nebo uložení na skládce Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem uložení na skládce Asfaltové směsi obsahující dehet 0 uložení na skládce Zemina a kamení neuvedené pod číslem Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly až -3 0 uložení na skládce 0 uložení na skládce Směsný komunální odpad 0 recyklace nebo uložení na skládce Generální dodavatel (zhotovitel stavby) zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Ve znění pozdějších změn a předpisů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných či jiných škodlivých látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů) a následně zlikvidovat schválenými postupy. Materiály na stavbě budou skladovány jen v minimálním množství, dovezený materiál bude ihned zabudováván. Polétavé stavební materiály budou zabezpečeny před účinky větru proti jejich rozfoukání

11 Kód druhu odpadu zatížením či v pevných uzavíratelných nádobách či obalech. Na staveništi nebude žádný odpad likvidován spalováním. U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je vhodné, aby generální zhotovitel stavby, který bude vybrán, při uzavírání smluv na jednotlivé případné poddodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost pro sebe či své subdodavatele likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Za běžného provozu objektu bude vznikat jen běžný komunální odpad. Odpadkové koše jsou rozmístěny v celém sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami. Odstraňování všech odpadů pro stavebníka je zajištěno subdodavatelsky specializovanými odbornými firmami. Během provozu stavby budou vznikat následující odpady zařazené dle Katalogu odpadů - vyhlášky č. 381/2001Sb. MŽP : Název druhu odpadu Kategorie odpadu Využití odpadu Směsný komunální odpad 0 recyklace nebo uložení na skládce Stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zvláštních předpisů. h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin Zařízení staveniště pro stavbu Dobudování sportovně-rekreačního areálu pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků se předpokládá na městským pozemku v blízkosti samotné výstavby v k.ú. Nový Lískovec, který je samotnou stavbou dotčen jedná se o pozemek p.č Staveniště bude na městských pozemcích určených investorem akce jako vhodné pozemky pro uložení stavebního materiálu, dočasné deponie zeminy, stavebních buněk pro stavby vedoucího, apod. s dobrou dopravní dostupností. i) ochrana životního prostředí při výstavbě Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č.17/1992 Sb. O životním prostředí, zákona č. 114/1992 o ochranně přírody a krajiny i ostatním souvisejícím právním předpisům. Při provádění stavby je je nutné dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č.502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech. Objekt nespadá dle příloh 1 i 2 zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivu na životní prostředí k činnostem podléhajícím posouzení ani záměrům vyžadujícím zjišťovací zřízení, neboť se jedná o kategorii zařízení - veřejně prospěšnou liniová vodohospodářská stavba. Při provádění stavby bude brán maximální ohled na ochranu životního prostředí (půdy, vody a vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je povinností viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části. Po dobu výstavby dojde k částečnému místnímu zhoršení životního prostředí vlivem pohybu dopravní techniky pro dovoz a odvoz materiálu pro realizaci stavby. Je možno očekávat vliv na ovzduší pouze v období výstavby. Hlavními emitovanými škodlivinami bude

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby 1. Identifikační údaje stavby Název : ZŠ Meteorologická Havarijní stav předprostoru a oprava hydrantu Místo stavby: Praha 4 - Libuš Meteorologická 181 Objednatel, sídlo: Městská část Praha - Libuš Libušská

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Název akce: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA zřízení nových učeben rozdělením stávající učebny č.104 Habrmanova čp.130, HRADEC KRÁLOVÉ 2 Investor : Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové Zak. číslo:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - Polní komunikace C 20 b dle schváleného návrhu KPÚ v KÚ Paceřice Změna č. 1 Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Souhrnné řešení stavby HS : 001/02/2009 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Obsah 1286 FN BOHUNICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU N PRO UMÍSTĚNÍ GAMA KAMERY

Obsah 1286 FN BOHUNICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU N PRO UMÍSTĚNÍ GAMA KAMERY Obsah A Průvodní zpráva...2 A.1 Identifikační údaje...2 A.1.1 Údaje o stavbě...2 a) název stavby,...2 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),...2 A.1.2 Údaje

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ A - Průvodní zpráva Průvodní zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha 1 Průvodní zpráva...

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.4.01.Technická

Více

B. Souhrná technická zpráva

B. Souhrná technická zpráva B. Souhrná technická zpráva Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Stupeň PD: Investor: Dokumentace pro provádění stavby Sanatorium Jablunkov, a.s. Alej míru 442 739 91 Jablunkov

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Seznam příloh 4 3. Zdravotně technické instalace 5 3.1 Podklady 5 3.2 Popis 5 3.3 Stávající vnitřní vodovod a kanalizace 5 3.4 Nový vnitřní vodovod a kanalizace 5 4.

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA A TECHNICKÁ ZPRÁVA A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 79, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná 52 v Ostravě

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA A.B

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA A.B A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA ST.P.Č. 40, K.Ú. STUDÁNKA U TACHOVA b) místo stavby (adresa, čísla popisná,

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více