I. ÚVODNÍ TÉMA Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ÚVODNÍ TÉMA Obsah"

Transkript

1 I. ÚVODNÍ TÉMA Obsah 1 Cíle výuky Výuková materiál Organizace materiálu Piktogramy Výhody formátu PDF Práce s učebním textem Jak studovat pracovní právo Pracovněprávní předpisy Zákoník práce a související pracovněprávní předpisy Pojištění zaměstnanců Studijní materiály Studijní materiály a právní předpisy na internetu Studijní materiály a předpisy v tištěné podobě Jak využívat studijní materiály a právní předpisy Shrnutí poznatků

2 1 Cíle výuky Cílem tohoto učebního textu je seznámit žáky středních škol se základy pracovního práva. Žák by se měl po jeho prostudování umět orientovat v základních otázkách pracovního práva. Učební text je rozdělen do jednotlivých samostatných témat. V tomto úvodní tématu se seznámíte, jak je výukový materiál organizován a získáte několik metodických doporučení jak studovat pracovní právo. 2 Výuková materiál 2.1 Organizace materiálu Výukový materiál je rozdělen do jednotlivých témat. Každé téma může obsahovat v závislosti na složitosti problematiky tyto části: Výklad problematiky Shrnutí poznatků Příklady Pro zajímavost Kontrolní otázky Klíč k otázkám 2.2 Piktogramy Každá část je pro lepší orientaci uvozena piktogramem. Cíle Zde se žák seznámí co by měl umět po prostudování daného tématu Výklad problematiky V této části je pomocí konkrétního právních předpisů popsána příslušná problematika Shrnutí poznatků Jedná o stručné shrnutí všech poznatků, které byly výše vyloženy Zde jsou uvedeny hlavní body tématu, které by žák měl znát Příklady Zde budou uvedeny některé praktické příklady 2

3 3

4 Pro zajímavost Pokud budou nějaké zajímavé případy k danému tématu bud umístěny zde. Kontrolní otázky Kontrolní otázky pro ověření pochopení probírané problematiky. Klíč k otázkám Zde se uvádí odpovědi na kontrolní otázky a jejich objasnění. Záložky y 2.3 Výhody formátu PDF Text je v systému uložen ve formátu PDF. Tento formát lze otevírat zejména volně přístupným programem Adobe Reader. Výhodou je, že pokud materiál má obsah s hypertextovými odkazy na jednotlivé nadpisy kapitol, lze ho zobrazit pomocí záložek. Tím se stává učební materiál zobrazený na monitoru počítače přehlednější a žák se v něm může lépe orientovat. 4

5 Další výhodou tohoto formátu, že jej možno vytisknout na tiskárně ve stejné podobě v jaké se zobrazuje na monitoru počítače. Orientaci v učebním textu žákovi pomáhají piktogramy u jednotlivých částí. 2.4 Práce s učebním textem Jednotlivá témata můžete studovat přímo na monitoru počítače, nebo si je můžete, vytisknou na tiskárně. Pokud máte možnost, doporučujeme, abyste si vytiskli vždy jedno téma, které právě studujete. Nezavrhujte tištěný text při studiu. Má řadu výhod. Například ho můžete studovat kdekoli v hromadné dopravě, na lavičce v parku, v posteli atd. Nemusíte sebou neustále nosit notebook, abyste prostudoval potřebný text. Papír je lehký, skladný, dá se v něm podtrhávat, připisovat si poznámky apod. Vytištěná téma můžete si postupně uschovávat a tak vám vznikne ucelený studijní materiál, ke kterému se vždy můžete vrátit, např. při opakování před zkouškou z pracovního práva. 3 Jak studovat pracovní právo 3.1 Pracovněprávní předpisy Zákoník práce a související pracovněprávní předpisy Při studiu pracovního práva je nezbytné si uvědomit, že celá problematika vychází ze zákona. V pracovním právu je to zákoník práce (viz Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Zákon ve svých ustanoveních může určit další právní předpisy (prováděcí předpisy), které zákonem stanovené pracovněprávní podmínky dále upřesňují. V tomto případě zákon pověří orgány státní moci, které na základě zákona vydají k danému ustanovení zákoníku práce vlastní nařízení nebo vyhlášku. Mimo orgány státní moci však může zákon další úpravou pověřit odborové organizace nebo kolektivní vyjednávání, kdy v kolektivní smlouvě mohou odbory se zaměstnavateli dohodnout jiné podmínky, než jsou uvedeny v zákoně. Zákon může rovněž pověřit v některých případech zaměstnavatele, aby sám stanovil některé pracovněprávní podmínky ve svém vnitřním předpisu. Všechny výše uvedené prováděcí předpisy mají sílu zákona, jelikož jejich pravomoc byla delegována zákonem. 5

6 Zákoník práce se v řadě případů odvolává na zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Zákoník práce ve skutečnosti pouze upravuje a upřesňuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, vše co občanské zákoně není výslovně uvedeno. Mimo zákoníku práce existuje celá řada dalších zákonů, které přímo či nepřímo souvisejí s pracovněprávními vztahy jako například Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. K uvedeným zákonům se váže řada prováděcích předpisů (nařízení a vyhlášek) Pojištění zaměstnanců Nesmíme zapomenout, že s pracovněprávními vztahy souvisí i pojištění zaměstnanců. Jedná se o sociální pojištění, které zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění. Tuto oblast upravují zákony a jejich prováděcí předpisy. Jsou to zákony: Zákon č. 589/2006 Sb., o pojistném na sociální pojištění a zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti tento zákon upravuje výběr pojistného na sociální zabezpečení Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění zákon upravuje nároky zaměstnanců, které plynou ze sociálního pojištění na tyto dávky: nemocenské (dávky pří onemocní zaměstnance), peněžitá pomoc v mateřství (dávky v době mateřské dovolené), ošetřovné (dávko při ošetřování rodinného příslušníka) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (příspěvek pro těhotné ženy, které z důvodu těhotenství musí být převedeny na jinou méně placenou práci). Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 3.2 Studijní materiály Studijní materiály a právní předpisy na internetu Na internetu lze získat zdarma všechny potřebné podklady pro práci s pracovním právem. Doporučujeme webové stránky ministerstva práce a sociálních věcí na který naleznete řadu podrobných informací týkající se pracovního práva a trhu práce. 6

7 Na uvedených stránky je umístěna rovněž Příručka pro personální a platovou agendu na URL adrese Příručka je rozdělena na: Personální agendu Odměňování Zákony, nařízení vlády, vyhlášky Rejstřík klíčových slov V částech Personální agenda a Odměňování jsou podrobně a na dobré odborné úrovni popsána všechna ustanovení zákoníku práce. Při popisu jednotlivých ustanovení jsou zde umístěny hypertextové odkazy na příslušné paragrafy zákoníku práce, který je rovněž součástí této příručky. V tomto výukovém materiálu vychází z této příručky. Zákony, nařízení vlády a vyhlášky jsou zde v úplném platném znění Studijní materiály a předpisy v tištěné podobě Pracovní právo je popsáno v řadě učebních materiálů (učebnic) určené pro střední, vysoké školy a veřejnost. Zde je však nebezpečí, že učebnice nemusí obsahově odrážet stávající právní stav. Vycházejí tedy z pramenů práva, která byla v současné době novelizována, a řada věcí v nich uvedených už nemusí být pravda. Proto je nezbytné v těchto případech hledět, kdy byla daná publikace vydána. Můžeme doporučit tyto učebnice: Miroslav Bělina a kolektiv, Pracovní právo, 3. Doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck v Praze, 2007 Jaroslav Jakubka, Zákoník práce 2010 s výkladem, Grada 2010 JUDr. Alexandr Šíma, JUDr. Milan Suk, Základy práva pro střední a vyšší odobrné školy, 9., dopněné vydání,c.h.beckv Praze 2009 V České republice je dobrým zvykem neustále měnit a doplňovat právní předpisy. Proto každý právní předpis má v současné době řadu novel. Vydavatelé právních předpisů se proto snaží uživatelů trochu pomoci a z uvedeného důvodu vydávají jejich úplná znění. Neznámější je edice UZ, která se osvědčila a je využívána řadou právních odborníků. Edice ÚZ (Úplné Znění) vychází v číslovaných sešitech, které se týkají tematicky vybraných právních předpisů. 7

8 Pracovněprávní předpisy najdeme v sešitech: Sešit číslo 699 Zákoník práce Téma 757 Pracovněprávní přepisy Pracovní doba a dovolená Zakázaná pracoviště Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Pojištění zaměstnavatele Zaměstnanost, odbory, inspekce práce Hmotná podpora Rekvalifikace Kolektivní vyjednávání Zprostředkovatelé Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 773 Cestovní náhrady Předpisy Sazby Průměrné ceny PH Mzdové a platové předpisy Mzdy v podnikatelské sféře Platy v rozpoetové sféře Minimální mzda Náhrady mezd Mzdové vyrovnání Odstupné 775 Sociální pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Organizace a provádění sociálního zabezpečení 8

9 Zde je však nutno připomenout, že platné znění všech předpisů je pouze to, které se uvádí ve Sbírce zákonů. Nesmíme zapomenout, že vydavatel úplného znění může při jeho sestavování udělat chybu. Pokud budeme postupovat podle chybného znění, u soudu bude platit pouze znění předpisu, které je uvedeno ve Sbírce zákonů. 3.3 Jak využívat studijní materiály a právní předpisy Pří studiu pracovního práva nesmíme zapomínat, že jeho základem je právní předpis. Studijní materiál (učebnice) nemůže nahradit v žádném případě právní předpis. Ten slouží k tomu, aby pokud možno srozumitelným způsobem popsal a osvětlit danou právní problematiku. V praxi se však nemůžeme řídit podle studijních materiálů. Každé naše právní rozhodnutí (právní úkon), musíme ověřit přímo v právním předpise. Proto také ve studijním materiálu uvádíme u každého tématu v závorce příslušné paragrafové ustanovení. Pří studiu je tedy nezbytné neustále s právním předpisem pracovat. Nesmíme spoléhat jenom na učební text, musíme si jej neustále ověřovat v právním předpise. Při zkouškách z pracovního práva na vysoké i střední škole má každý žák (student) k dispozici právní předpis (zákoník práce a prováděcí předpisy), podle kterých před zkušební komisí průběžně ověřuje svoje odpovědi. Dokonce se to přímo vyžaduje, na právnické fakultě pokud jsem pří zkoušce neotevřel zákon, byl jsem z ní okamžitě vyhozen. 9

10 4 Shrnutí poznatků Výukový materiál je rozdělen do jednotlivých témat. Každé téma může obsahovat v závislosti na složitosti problematiky tyto části:výklad problematiky, shrnutí poznatků, příklady, pro zajímavost, kontrolní otázky, Klíč k otázkám. Materiál je prezentován ve formátu PDF, který umožňuj jej přehledně studovat na monitoru počítače, nebo vytisknou na tiskárně. Problematika pracovního práva vychází z příslušných právních předpisů. Studijní materiály (učebnice) slouží pouze k orientaci a vysvětlení právní problematiky, nemohou však nahradit právní předpis. Proto v praxi je nutno pracovat pouze s právními předpisy. Přitom závazné jsou jen právní předpisy, které byly publikovány ve Sbírce zákonů. Právní předpisy z pracovního práva v úplném znění a jejich výklad lze získat na internetu. Seriozním podkladem v tomto případě mohou být stránky ministerstva práce a sociálních věcí, kde naleznete potřebné podklady ke studiu pracovního práva včetně aktuálních znění příslušných právních předpisů. V tištěné podobě existuje řada učebnic pracovního práva pro střední a vysokou školu, veřejnost. Zde je nutné mít nejnovější vydání, které popisují aktuální právní skutečnost. Právní předpisy jsou vydávány v aktualizované znění, osvědčila se edice UZ, která je často využívána odbornou právní veřejnosti. Nesmí se však zapomenout, že vydávaná úplná znění mohou obsahovat chyby. Závazné znění je pouze to, které je uvedeno ve Sbírce zákonů. 10

Zákoník práce. komplexní průvodce s řešením problémů

Zákoník práce. komplexní průvodce s řešením problémů Libuše Neščáková, Jaroslav Jakubka Zákoník práce 2012 V PRAXI komplexní průvodce s řešením problémů Právní stav k 1. 1. 2012 změny po novele zákoníku práce od 1. 1. 2012 v běžné praxi řešení nejčastějších

Více

Studijní materiál pro nové zaměstnance Úřadu práce České republiky. leden 2015 1

Studijní materiál pro nové zaměstnance Úřadu práce České republiky. leden 2015 1 Studijní materiál pro nové zaměstnance Úřadu práce České republiky leden 2015 1 Vážená kolegyně, vážený kolego, právě jste si otevřeli elektronický kurz, který je připraven tak, aby mohl být absolvován

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Zákoník práce. komplexní průvodce s řešením problémů

Zákoník práce. komplexní průvodce s řešením problémů Libuše Neščáková, Jaroslav Jakubka Zákoník práce 2013 V PRAXI komplexní průvodce s řešením problémů Právní stav k 1. 1. 2013 NOVĚ! přehledné procesní mapy! změny po novelách zákoníku práce s účinností

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Modul: VZTAH K INSTITUCÍM A ZAMĚSTNANCŮM

Modul: VZTAH K INSTITUCÍM A ZAMĚSTNANCŮM Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Modul:

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ KATALOG ODBORNÝCH AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2013: ÚČETNICTVÍ / DANĚ / PRÁCE / MZDY / POJIŠTĚNÍ /

PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ KATALOG ODBORNÝCH AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2013: ÚČETNICTVÍ / DANĚ / PRÁCE / MZDY / POJIŠTĚNÍ / AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2013: tzv. daňový balíček, tzv. solidární zvýšení daně, zrušení slevy na dani pro důchodce, penzijní reforma, změna při provádění srážek z dávek nemocenského pojištění, zrušení maximálního

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa SOCIÁLNÍ POLITIKA 2. část Ing. Věra Nečadová 2011 Recenzovali:

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VĚRA LIBIŠOVÁ ZÁKLADY PRÁVA MODUL GZ02_01.DOC NÁZEV MODULU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Základy práva GZ02_M01.doc JUDr.

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Pracovní právo Distanční studijní opora Jana Mervartová Brno 2004 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 6. dubna 2007 14 stran 2007

Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 6. dubna 2007 14 stran 2007 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 6. dubna 2007 14 stran 2007 Dnes na téma: Cestovní náhrady v novém zákoníku práce Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

LEGISLATIVA V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

LEGISLATIVA V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH LEGISLATIVA V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH Radka Pavlišová Legislativa v pomáhajících profesích. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 6 9 Edice Účetnictví a daně

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Obsah. Úvod... 11. II. Pracovněprávní nároky a podmínky... 63 II.1. Pracovní doba... 63 II.1.1. Práce přesčas... 69

Obsah. Úvod... 11. II. Pracovněprávní nároky a podmínky... 63 II.1. Pracovní doba... 63 II.1.1. Práce přesčas... 69 Obsah Úvod... 11 Část první Obecně o kolektivní smlouvě A. Kolektivní smlouva... 15 B. Vnitřní předpis... 17 C. Odborové organizace... 20 C.1. Rada zaměstnanců... 21 C.2. Volba rady zaměstnanců... 22 D.

Více

Spolupráce s aplikační sférou. Metodika III

Spolupráce s aplikační sférou. Metodika III Spolupráce s aplikační sférou Metodika III Spolupráce s aplikační sférou Metodika III Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace fondů EU vyhlašuje výzvu k předkládání

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetový portál Studuj v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Více

Pokyny pro zpracování absolventské práce

Pokyny pro zpracování absolventské práce VSA Pokyny pro zpracování absolventské práce Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s. r. o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platné od 1. 9. 2015 OBSAH ÚVOD... 3 1 VÝBĚR

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více