leden 2015 Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám poděkovali za podporu a popřáli hodně zdraví a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2015 Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám poděkovali za podporu a popřáli hodně zdraví a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 2015."

Transkript

1 leden 2015 Milí spoluobčané, před nedávnem jsme prošli komunálními volbami a vy jste rozhodli, že vítězem voleb se stali zástupci volební strany Liběhrad 2014, která se zástupci stran TOP 09 a ANO 2011 celkově získala devět mandátů z patnácti. Tyto strany se spolu názorově shodly, našly průnik svých volebních programů a vytvořily koalici ku prospěchu našeho města. V řádném demokratickém hlasování byl zvolen starosta, místostarosta, rada města a výbory zastupitelstva. Počáteční podmínky pro správu města pod vedením nové koalice jsou velmi příznivé. Město vstupuje do nového roku bez dluhů, s vyrovnaným rozpočtem, značným finančním přebytkem, opravenou dopravní infrastrukturou, opravenými fasádami obecních budov, funkčním městským úřadem a podporou voličů. Cílem nové koalice na radnici není jenom udržovat stávající stav, nýbrž aktivněji podporovat školství, sport, kulturu, spolky, mládež, seniory a sociálně slabé. K tomu s větší intenzitou, než tomu bylo v minulosti, budeme vyhledávat zdroje financování našich projektů, a to jak z národních tak nadnárodních zdrojů. Ke splnění těchto závažných úkolů, které posunou naše město kupředu, potřebujeme jak podporu veřejnosti, tak podporu opozičních zastupitelů. Tím rozumíme podporu projektů ve prospěch města. Nepřejeme si učinit ze zastupitelstva jenom hlasovací mechanismus, i když disponujeme většinou mandátů. Koaliční zastupitelé budou promyšleně a s rozvahou přistupovat ke každému hlasování o věcech veřejných. Věříme, že se z jednání zastupitelstva vytratí negativní projevy stranické řevnivosti a všichni zastupitelé budou ze všech sil pracovat pro naše město, nikoli jen pro posílení svých politických stran. Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám poděkovali za podporu a popřáli hodně zdraví a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta - Liběhrad Ing. Jiří Lain, místostarosta - Liběhrad Ing. Vít Penížek, PhD. - ANO 2011 František Hudek - TOP 09 Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou, IČ: , evid. č. MK: ČR E Šéfredaktorka: Hannah Bartíková Redakční rada: Evelýna Čížková, Bc. Jiří Sochor, Ing. Vladimír Urbánek. Ilustrace: Jiří Tyller. Za jazykovou správnost zodpovídá: Mgr. Ludmila Zajícová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají podepsaní autoři. Náklad 1400 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do všech libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.

2 Jednání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou dne V předvánočním čase proběhlo již druhé zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé se shodli na programu, jehož bod Různé poskytl dostatečný prostor pro dotazy veřejnosti i subjektivní názory opozičních zastupitelů. Připomínky k zápisu č. 25/2014 a 2/2014 Starosta konstatoval, že nikdo nepodal k zápisu 2/2014 ve lhůtě dané jednacím řádem žádné připomínky. Bc. M. Štětka podal dne připomínku k zápisu, konkrétně k popisu bodu č. 3 Úprava rozpočtu č. 4/2014. Bc. M. Štětka podal protinávrh, jehož podstatou bylo zařazení výdajů i příjmů souvisejících s předchozím rozhodnutím o přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši mil. Kč. Hlasování: pro 15. Zápis č. 25/2014 byl schválen s připomínkou Bc. M. Štětky Zápis č. 2/2014 byl schválen bez výhrad Návrh programu jednání: 1. Čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí Přijetí dotací 3. Úprava rozpočtu města č. 5/ Návrh rozpočtu na rok Grantový výbor zastupitelstva 6. Plán termínů konání řádných zasedání ZM 7. Nová služebna Policie ČR 8. Různé Doplnění programu jednání: Ing. T. Nehasilová navrhla zařadit bod Zveřejňování zápisů z RM. Starosta přednesl protinávrh, že bod bude projednán na příštím jednání ZM. Bc. J. Sochor přednesl návrh doplnění o bod Odvolání členů kontrolního a finančního výboru a volba nových. Starosta navrhl hlasovat o sdruženém protinávrhu Bc. J. Sochora a Ing. T. Nehasilové. Hlasování: pro 6; proti 0; zdrželo se 9. Návrh nebyl přijat. Hlasování o navrženém programu jednání: pro 9; proti 2; zdrželi se 4. Program jednání byl schválen. Bod č. 1 - Čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí 2014 Starosta předložil čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí Usnesení rady města č. 1/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí 2014 s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč včetně zapojení zůstatku roku Diskuse: Ing. T. Nehasilová se dotázala na stav dokumentace rekonstrukce chodníku před katolickým kostelem a požadovala seznámení se s projektem. Ing. I. Chrtová se dotázala na existenci stavebního povolení, tajemník potvrdil. Usnesení zastupitelstva města č. 1/2-2014: Zastupitelstvo města schvaluje čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí 2014 s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč včetně zapojení zůstatku roku Hlasování: pro 9 - Bartoš, Hykeš, Urbánek, Hromada, Čermák, Lain, Lužová, Hudek, Penížek; proti 0; zdržel se 6 - Chrtová, Sochor, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková. Toto usnesení bylo přijato Bod č. 2 - Přijetí dotací Město obdrželo následující dotace: Dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši Kč, dotace od SFŽP z operačního programu ŽP prioritní osa 4 zkvalitnění nakládání s odpady ve výši Kč, dotace od krajského úřadu pro SDH Libčice ve výši Kč. Usnesení rady města č. 2/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přijetím následujících dotací: Dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši Kč, dotace od SFŽP z operačního programu ŽP prioritní osa 4 zkvalitnění nakládání s odpady ve výši Kč dotace od krajského úřadu pro SDH Libčice ve výši Kč. Usnesení zastupitelstva města č. 2/ Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím následujících dotací: Dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši Kč, dotace od SFŽP z operačního programu ŽP prioritní osa 4 zkvalitnění nakládání s odpady ve výši Kč, dotace od krajského úřadu pro SDH Libčice ve výši Kč. Hlasování: pro 15. Toto usnesení bylo přijato. Bod č. 3 - Úprava rozpočtu města č. 5/2014 Usnesení rady města č. 1/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu č. 5/2014 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 62/2014 až 79/2014) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. Diskuse: Ing. I. Chrtová uvítala postup průběžného zařazování rozpočtových úprav. Ing. P. Pelešková upozornila na možnosti využití dotace na svoz separovaného odpadu a požadovala vznést dotaz na fondu. Usnesení zastupitelstva města č. 3/2-2014: Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2014 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 62/2014 až 80/2014) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. Hlasování: pro 15. Toto usnesení bylo přijato. Bod č. 4 - Návrh rozpočtu na rok 2015 Dne proběhlo jednání rady a pracovníků MěÚ, kde byl sestaven návrh rozpočtu města na rok Usnesení rady města č. 3/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši Kč a celkovými výdaji ve výši Kč. Rada města konstatuje, že do dnešního dne neobdržela žádné další návrhy od členů zastupitelstva města. Rozpočet bude tedy v zákonné lhůtě před jednáním zastupitelstva vyvěšen pro veřejnost. Diskuse: Ing. P. Pelešková poukázala na nedostatečnou podrobnost materiálů. Ing. T. Nehasilová se dotázala na pravidla svozu bioodpadu, kterými se v minulosti zabývalo zastupitelstvo. Tajemník vysvětlil, že pravidla nebyla zpracována pro odstoupení od koncepce hrazení části ceny občany a že platí obecná pravidla, což je termín svozů, druh odpadu ukládaný do nádoby a možnost občanů požádat o přidělení nádoby. Ing. T. Nehasilová podala doplňující návrh na zařazení položky Kč na zpracování strategického plánu města. Ing. I. Chrtová zdůraznila potřebnost tohoto plánu pro město. K tématu se vyjádřili dále Ing. J. Lain v souvislosti s činností investiční komise a Bc. J. Sochor. Dr. Schönfeld požadoval vyjmout částku ve výši Kč na tvorbu Libčických novin a požadoval jejich úhradu vládnoucí koalicí. P. Menšík se dotázal na systém přidělování grantů, tajemník vysvětlil kompetence pro přidělování dané zákonem o obcích, kdy nad Kč rozhoduje zastupitelstvo města. I. Ptáčková hovořila o cenzuře v Libčických novinách. Ing. I. Chrtová se dotázala, zda byl návrh rozpočtu projednán finančním výborem, jeho předseda potvrdil, že se tak stalo. I. Ptáčková se dotázala zastupitelů, zda se někdo necítí býti ve střetu zájmů. Starosta doporučil zastupiteli F. Hudkovi zdržet se hlasování. Hlasování proběhlo o původním návrhu včetně protinávrhu. Usnesení zastupitelstva města č. 4/2-2014: Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši Kč a celkovými výdaji ve výši Kč. OMLUVA Omlouváme se čtenářům a zejména panu Hudkovi za to, že nám v minulých LN vypadlo jeho jméno ve výčtu nového složení rady města, jejíž členové jsou tedy: Za Liběhrad 2014: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek Za TOP09: František Hudek Za ANO 2011: Ing. Vít Penížek, Ph.D. Redakční rada

3 Hlasování: pro 13 - Bartoš, Hykeš, Urbánek, Hromada, Čermák, Lužová, Penížek, Chrtová, Sochor, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková; proti 0; zdrželi se 2 - Hudek, Lain. Toto usnesení bylo přijato Bod č. 5 - Grantový výbor zastupitelstva Ing. Petra Pelešková za LOS předkládá materiál do ZM: Odůvodnění: Finanční příspěvky rozdělované prostřednictvím grantů osobám, organizacím či zájmovým sdružením podílejících se na území Libčic na organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro široké spektrum našich občanů jsou významným nástrojem rozvoje konkrétních aktivit. Je proto na místě, aby kontrola a posuzování žádostí byly podřízeny zastupitelstvu. Schvalování grantové podpory konkrétním projektům tak může být projednáno za účasti občanů města, neboť zasedání zastupitelstva jsou na rozdíl od jednání rady města veřejná. Dosavadní praxe posuzování předložených žádostí grantovou komisí coby iniciativního a poradního orgánu rady města veřejnost z přímého informování o způsobu posuzování a schvalování podpory žádostí vylučuje. Současně s tímto krokem je rovněž nutné stanovit jasná a veřejně přístupná pravidla pro formu, jakou mají být předkládané žádosti zpracovány, pro jejich posuzování, stejně tak i jasná pravidla pro čerpání grantů a její závěrečné vyúčtování. Přeměna grantové komise ve výbor umožní transparentní hodnocení projektů. Díky schvalování grantové podpory zastupitelstvem města, bude mít veřejnost větší přehled o adresnosti, výši finančních prostředků, věcném zaměření i počtu občanů Libčic, k nimž se tyto rozdělované finanční prostředky dostanou. Během projednávání bude mít veřejnost i ostatní zastupitelé možnost přímého dotazování členů výboru na kritéria použitá při hodnocení, na obsah i kvalitu předložených žádostí. Navrženou změnu proto vnímáme jako výrazný posun k transparentnosti a otevřenosti radnice ve vztahu k veřejnosti při poskytování finančních prostředků z městského rozpočtu, tedy z veřejných peněz, protože se jedná o podporu, která je žadateli čerpána nad rámec jejich běžných provozních nákladů. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města podle 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích zřizuje grantový výbor jako výbor zastupitelstva. Grantový výbor bude pracovat v počtu 5 členů, po jednom členovi za každou volební stranu zastoupenou v zastupitelstvu města. Usnesení rady města č. 2/ : Rada města bere návrh na vědomí a zařazuje jej do programu zastupitelstva města. Diskuse: Ing. V. Penížek, Ph.D. se dotázal předkladatelky k jaké položce by měl být výbor kompetentní a poukázal na skutečnost, že obdobné položky jsou přidělovány bez speciálního výboru. Ing. V. Urbánek poukázal na skutečnost, že zástupci LOS hovoří o nedostatečné transparentnosti a přitom odmítli pracovat v komisích. Dále diskusi doplnili Ing. I. Chrtová a Bc. J. Sochor. Usnesení zastupitelstva města č. 5/2-2014: Zastupitelstvo města podle 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích zřizuje grantový výbor jako výbor zastupitelstva. Grantový výbor bude pracovat v počtu 5 členů, po jednom členovi za každou volební stranu zastoupenou v zastupitelstvu města. Hlasování: pro 6 - Chrtová, Sochor, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková; proti 0; zdrželo se 9 - Bartoš, Hykeš, Urbánek, Hromada, Čermák, Lain, Lužová, Hudek, Penížek. Toto usnesení nebylo přijato. Bod č. 6 - Plán termínů konání řádných zasedání ZM Ing. Petra Pelešková předkládá materiál do ZM. Odůvodnění: Předem daný harmonogram jednání zastupitelstva města umožní zastupitelům včasnou přípravu na jednání ZM, plánování pracovních a osobních aktivit s ohledem na práci pro město. V předstihu určené termíny zastupitelstev jsou rovněž vstřícným krokem směrem k veřejnosti, neboť ukazují otevřenost a zájem vedení města, aby i občané měli přehled, kdy se mohou pravidelných zasedání zastupitelstva zúčastnit, aniž by museli soustavně sledovat informace na úřední desce. Řešení naléhavých a neodkladných záležitostí prostřednictvím svolání mimořádného zasedání zastupitelstva nebude tímto harmonogramem znemožněno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat do nejbližšího zasedání zastupitelstva harmonogram termínů řádných zasedání zastupitelstva města na rok Konkrétní data zasedání nebudou zahrnovat úřední dny, t.j. pondělí a středu. Aktuální plán termínů zasedání zastupitelstva bude celoročně zveřejněn na webových stránkách města Libčice nad Vltavou. Pro kalendářní roky následující po roce 2015 bude plán termínů zasedání zastupitelstva zpracováván vždy nejméně s ročním předstihem. Usnesení rady města č. 3/ : Rada města bere návrh na vědomí a zařazuje jej do programu zastupitelstva města. Usnesení zastupitestva města č. 6/2-2014: Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat do nejbližšího zasedání zastupitelstva harmonogram termínů řádných zasedání zastupitelstva města na rok Konkrétní data zasedání nebudou zahrnovat úřední dny, t.j. pondělí a středu. Aktuální plán termínů zasedání zastupitelstva bude celoročně zveřejněn na webových stránkách města Libčice nad Vltavou. Pro kalendářní roky následující po roce 2015 bude plán termínů zasedání zastupitelstva zpracováván vždy nejméně s ročním předstihem. Hlasování: pro 6 - Chrtová, Sochor, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková; proti 2 - Hykeš, Urbánek; zdrželo se 7 - Bartoš, Hromada, Čermák, Lain, Lužová, Hudek, Penížek. Toto usnesení nebylo přijato. Bod č. 7. Nová služebna Policie ČR Policie ČR ústy okresního a krajského ředitele sdělila pronajímateli, tedy městu, že stávající služebna je dispozičně nevyhovující a nestačí pojmout zvýšený stav zaměstnanců v roce Okolní obce projevují velký zájem o přesun služebny, v současné době však nemohou nabídnout odpovídající prostory. Policie se proto vrátila k projektu Hřbitovní 735 Libčice nad Vltavou z roku 2010 a sdělila své písemné stanovisko do Investice města by činila cca 4,5 mil, po 6 let by policie platila nájemné 600 tisíc korun ročně. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 4/ z 20. zasedání zastupitelstva konaného schválilo záměr pronájmu č.p. 735 pro Policii ČR. Policie ČR však v roce 2010 nemohla svůj záměr realizovat z finančních důvodů. Usnesení rady města č. 8/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost schválení záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 735 Policii ČR. Diskuse: Starosta a tajemník blíže vysvětlili nastalou situaci. Diskuse se dále účastnili Ing. P. Pelešková, Bc. J. Sochor, L. Harazin, I. Ptáčková, Ing. J. Lain. V souvislosti s využitím budovy areálu Ludvík bylo řešeno i umístění prostor pro MŠ a využití stávající budovy Policie. Ing. T. Nehasilová podala protinávrh na stažení bodu z programu. Hlasování: pro 4; proti 6; zdrželo se 5. Návrh nebyl přijat. Bc. J. Sochor podal doplňující návrh na vypracování vzdělávací strategie města: Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat ve spolupráci s řediteli vzdělávacích organizací města Vzdělávací strategii do roku 2018 s výhledem do roku Hlasování: pro 6; proti 2; zdrželo se 7. Návrh nebyl přijat. Usnesení zastupitelstva města č. 7/2-2014: Zastupitelstvo města potvrzuje platnost schválení záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 735 Policii ČR. Hlasování: pro 10 - Bartoš, Hykeš, Urbánek, Hromada, Čermák, Lain, Lužová, Hudek, Penížek, Sochor; proti 0; zdrželo se 5 - Chrtová, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková. Toto usnesení bylo přijato. Bod č. 8 - Různé Ing. I. Chrtová informovala o zařazení bodu Změna jednacího řádu ZM. Bc. J. Sochor informoval o schůzce ve věci změny statutu Libčických novin. Materiál předloží na ZM. Ing. Kabourek poděkoval za článek o slušném chování občanů, dále důsledně trval na vybudování únikové komunikace z Hašlerovy ulice, po které by projela sanitní vozidla. Tajemník vysvětlil problematiku této stavby, jak legislativní, tak finanční. Další diskuse probíhala na téma spolupráce s policií a využití stávajících prostor užívaných policií. Zastupitelé vyslechli obsáhlý výklad problematiky pozemku v lokalitě Na Stráni paní Dufkové a vyslovili názor, že město by mělo p. Dufkové pomoci stanoviskem o územním řízení. P. Nehasil upozornil na absenci zápisů z komisí na webových stránkách města, dále na nevhodné fotografie a vyjádřil nespokojenost s postupem tajemníka v řešení této věci. Další část diskuse se týkala opět náplně webových stránek, Ing. Kabourek poukázal na neaktuálnost složení zastupitelstva města. L. Harazin přednesl své stanovisko k vyšetřování havárie vodovodu v ZUŠ a dotázal se, proč došlo ke stažení žaloby města na případné viníky. Dále se dotázal, jakým způsobem hodlá rada města v této záležitosti pokračovat a zjistit viníky. Starosta odpověděl, že bylo snahou uzavřít spor, a zamezit dalším právním nákladům. Starosta dále informoval o postupu vyšetřování celé kauzy. K záležitosti se vyjádřil i místostarosta, který navrhl radě města stažení žaloby. Starosta skončil jednání ve 22:

4 DVA MUŽI VE MĚSTĚ Vypůjčil jsem si tento název od francouzsko-italského dramatu z roku 1973, který může být s trochou nadsázky i názvem mého příběhu, o který bych se s vámi rád podělil. Popisuje, co se zde stalo, děje a jakkoli se tváříme, že to nevidíme, zatěžuje to mě, mé spolupracovníky a nakonec možná i vás. Žiji se svou rodinou v Libčicích již 33 let a narodily se zde mé dvě dnes již dospělé děti. Nejen proto, ale i proto mám toto město rád a vždy jsem byl ochoten pro jeho vývoj něco udělat, což lze nejlépe aktivní prací v komunální politice. Nevstupoval jsem tedy do ní s touhou po penězích nebo snad po moci, ale cítil jsem silnou potřebu pro město, kde žiji, kde vyrostly mé děti a možná budou žít i moji vnuci, pracovat a podílet se na jeho rozvoji. S bývalými kolegy Vladimírem Urbánkem, Janem Procházkou, Martinem Sekerou, Matějem Štětkou a dalšími jsme před osmi lety začali naplňovat jinou politiku, než bylo tehdy ve městě obvyklé. Navzdory tomu, že to bylo pro město a jistě i pro nás úspěšné období, začaly se na konci čtyřleté spolupráce objevovat názorové rozdíly mezi mnou, M. Štětkou, ale i mezi dalšími spolupracovníky a vznikající rozpory vedly k názorové polarizaci. Došlo k nevyhnutelnému střetu a rozchodu nejenom dvou mužů ve městě, ale bohužel i jejich kolegů a přátel. V tomto okamžiku, který se datuje rokem 2010, bylo vedení města prakticky rozděleno. Do voleb jsme šli odděleni, mezi znesvářenými stranami se nám za celé čtyřleté volební období nepodařilo najít společnou řeč a jen obtížně jsme dokázali spolupracovat. Faktem je, že nikdo v tomto konfliktu nezvítězil a naše řevnivost neprospívala městu Přivítáme nový rok Společenské hry Procvičování paměti TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ v I. pololetí roku 2015 NEDĚLE leden únor březen duben květen červen Kontejnery budou umístěny v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. - křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní Libčice n/vlt. - Kralupská Letky - Letecké nám. Chýnov - ul. Ke Studánkám Chýnov - Sídliště Pod Saharou k čp. 705 (vedle dětského hřiště) V roce 2014 nastalo mé třetí čtyřleté působení ve funkci starosty a přes převahu mandátů v zastupitelstvu nelze k mé velké lítosti očekávat spolupráci v přátelském ovzduší, což se musí zákonitě projevit i na společenském klimatu ve městě. Předpokládám, že to si nepřeje nikdo, žádná z politických stran, natož pak jejich voliči. Ti nám dali své hlasy pro práci, nikoli pro nekonečný politický boj. Na ustavujícím zastupitelstvu města zazněla na naši stranu kromě pozitivních reakcí, za které dodatečně děkujeme, i velmi tvrdá slova ze strany opozice. Představitelé LOSu hned v úvodu odmítli respektovat výsledky demokratických voleb s tím, že neuznávají nového starostu ani městskou radu, které bude předsedat. Občan Petr Schőnfeld dokonce ode mne coby starosty požadoval veřejnou omluvu M. Štětkovi za zveřejnění autentických fotografií předvolební plakátovací aktivity LOSu. Nejprve jsem měl dojem, že se nemám za co omlouvat, tím méně, když každý v tomto městě měl možnost opakovaně číst na plakátovacích plochách i v Libčických křižovatkách příděl názorů, invektiv, pomluv i urážek především na mou adresu. Totéž si opoziční politici v našem městě myslí o postupech vedení města a názorech, resp. informacích, prezentovaných v Libčických novinách. A jsme zase u toho. Každá mince má dvě strany, my máme dva znesvářené tábory, dvoje noviny a jedno město. Zdánlivě neřešitelný začarovaný kruh, ale přesto řešení existuje. Je to opravdu jednoduché stačí jeden vstřícný krok. Prohlašuji, že jsem ochoten se M. Štětkovi veřejně omluvit a vyzývám jej, aby na oplátku udělal totéž a omluvil se za urážlivé texty o mé osobě jeho rukou podepsané a rozmísťované do stovek poštovních schránek ve městě. Tímto aktem by mohlo dojít k symbolickému spojení rozděleného města a navázání rozumné spolupráce, ke které jsme od voličů dostali mandát. Toto je má vstřícná nabídka smíru, ke kterému by mohlo dojít na příštím zastupitelstvu města, kde by se mohl podáním ruky dvou mužů ve městě ukončit jeden vleklý nikomu neprospívající spor. Ing. Pavel Bartoš, MBA Posezení u kávy a čaje PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS do mateřské školy pro rok 2015 Žádáme všechny rodiče, kteří budou žádat o zápis svého dítěte do Mateřské školy v Libčicích nad Vltavou v roce 2015, aby sdělili do podatelny městského úřadu jméno a příjmení dítěte a datum jeho narození. U dětí, které navštěvují dětský klub Klubíčko, to není nutné. Tyto děti budou do MŠ přijaty všechny. Informaci o počtu žadatelů potřebuje město k zajištění potřebného počtu míst v naší školce. Rada města -4 -

5 PATNÁCTILETÝ KLUB SENIORŮ Představte si, jak to uteklo. Libčický Klub seniorů oslavil v prosinci loňského roku již 15 let svého trvání. Jeho členové resp. členky se pravidelně scházejí v prostorách domu pečovatelské služby, kde je vždy pro ně připraven program. Aby nedocházelo k omylu, ten program si připravují samy, někdy s přispěním pozvaných osob. V průběhu času se ve vedení klubu vystřídalo několik schopných organizátorek. V současnosti se této role ujala a o program jednotlivých schůzek se stará paní Alena Kvapilová. Svou práci dělá s velkou láskou a obětavostí. Dámy se zajímají o vše kolem nás, zejména o literaturu, hudbu, divadlo a film. Rády si spolu zahrají různé deskové hry a udržují si paměť pomocí kvízů, u kterých se, jak nám s humorem vyprávěly, skvěle baví. V čem ale opravdu vynikají, jsou ruční práce, a proto se každoročně s úspěchem zúčastňují mezinárodní výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem. K 15. výročí se konala oslava, na kterou byli zástupci města srdečně pozváni. Mezi gratulanty byly mj. i dívky ze školního pěveckého sboru Shalom, které v doprovodu své paní učitelky Andršové zazpívaly oslavenkyním několik písní včetně vánočních koled a předaly dárečky, vlastnoručně vyrobené jejich spolužáky. Nechyběli ani malí tanečníci a tanečnice ze souboru Mariane, kteří pod vedením J. Kastnerové v krásných historických kostýmech zatančili půvabné historické tance, při kterých se zcela profesionálně dokázali vypořádat s malým tanečním prostorem se sloupem uprostřed. A málem bych zapomněl. Stoly se prohýbaly pod spoustou sladkých a slaných dobrot, které si dámy z klubu k této příležitosti samy vzorně připravily. Prostě vydařené odpoledne a důstojná oslava pěkného výročí. Přejeme všem členkám klubu hlavně dobré zdraví a chuť do další společné činnosti, za kterou je nelze nic jiného, než obdivovat. Ing. Vladimír Urbánek -5 - Foto: Luboš Ton

6 V dnešní uspěchané a komerční době se adventní období stává stále více jen sháněním těch nejlepších dárečků a shonu. Ve školce se proto snažíme, aby advent byl plný těšení a radostného očekávání, ve kterém se děti seznamují s vánočními tradicemi a zvyky. Při tom se snažíme, alespoň na chvíli, do této atmosféry vtáhnout i rodiče. Hned po návštěvě Mikuláše začne ve školce vánoční chystání. Ze tříd znějí koledy a vánoční básničky, děti vyrábějí dárečky pro rodiče a seniory, zdobí třídy, pečou perníčky a v každé třídě vznikne originální betlém, který si děti samy vytvořily. V letošním roce se zdobení rozšířilo i na zahradu, kde jsme s dětmi postavili betlém v životní velikosti. U něho jsme pak společně se ZŠ a ZUŠ rodičům a hostům z řad veřejnosti zazpívali, zahráli i zarecitovali. Děti se na návštěvu rodičů v MŠ vždy velmi těší. K tradici již patří besídky, což je hezké společné odpoledne dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ. Děti si připraví krátký program, paní kuchařky udělají malé pohoštění, při kterém mají rodiče možnost ochutnat to, co děti dostávají ke svačině, různé druhy pomazánek, pečiva i čajů a pak si už jen povídáme a hrajeme. Po besídkách zbývá vždy do Vánoc jen pár dnů, které vyplníme divadelním představením, zpíváním v evangelickém kostele spolu s pěveckým sborem Shalom ze ZŠ a setkání se seniory. A pak už jsou Vánoce tady! Věříme, že jste si je se svými dětmi pořádně užili a šťastně vykročili do roku Zdeňka Frantová ZPÍVÁNÍ V MÁVÁČKU Jako každý rok se v předvánoční době sešly děti za doprovodu svých rodičů ve Školičce Máváček. Nejprve děti z Máváčku rodičům předvedly, jak jim jdou koledy, které se ve školičce naučily, a potom se za doprovodu kytary rozezpívali i rodiče a ostatní děti. Nakonec se děti vrátily k hračkám a rodiče si mohli chvíli v klidu popovídat. Doufáme, že nejen k adventní době patří na chvíli se zastavit a strávit společné chvíle s přáteli. Děkuji všem zúčastněným. Do nadcházejícího krásného roku 2015 přejeme s dětmi hodně radosti a spokojenosti všem libčickým dětem i dospělým. Naďa Šindelářová Vánoční setkání MŠ a Klubu seniorů. Foto: Hannah Bartíková JAK TO BUDE S PŘÍSTAVBOU MŠ? Zatím je víc otázek než konkrétních odpovědí. Jako každý projekt má několik fází vývoje, tak i geneze rozšíření kapacity MŠ je momentálně ve stádiu přípravných prací, které zatím nejsou moc vidět, ale pro budoucí realizaci jsou důležité. Do dnešního dne proběhla pasportizace stávajícího gastrozázemí, neboť s rozšířením kapacity MŠ přímo souvisí i rozšíření kapacity kuchyně. Dále proběhlo polohopisné zaměření okolí stávající MŠ a je rozpracovaná studie možnosti umístění přístavby a rozšíření o nové třídy MŠ. Současně s přípravnými projektovými pracemi probíhá průzkum a hledání možnosti zažádat o dotaci na realizaci uvažovaného záměru. Další vývoj a konkrétní výstupy budou adekvátně projednávány v příslušných komisích a na případných jednáních, o kterých vás budeme průběžně informovat a s výsledky postupně seznamovat. Ing. Jiří Lain KONCERT PRO BOŽENKU 12. prosince 2014 se mezi řadou předvánočních akcí uskutečnila i jedna benefice. Komorní ženský sbor Chrpy zpíval v evangelickém kostele krásné úpravy Zuzany Vlčinské méně známých adventních písní a koled. V zaplněném kostele panovala přátelská atmosféra a Chrpám se dobře zpívalo nejen díky příjemné akustice místního kostela. Ráda bych poděkovala všem, kdo přišli a podpořili nejen Chrpy, ale i Boženku, pro kterou se vybralo úctyhodných korun. Hradilkovi vzkazují do Libčic velký dík za obě libčické akce pro Boženku - za svatomartinskou benefici i za tento koncert. Kateřina Judová - 6 -

7 Měsíc prosinec byl společenskými akcemi ve škole skutečně nabitý. Vlastně to začalo už v sobotu 29. listopadu. Škola vůbec víkendově neodpočívala, ale celá vyzdobená otevřela své dveře dokořán a přivítala děti, rodiče i ostatní návštěvníky Vánočního trhu. Už před budovou čekaly na hosty dřevěné stánky s rozmanitou nabídkou dětských výrobků. Příchozí přilákala určitě vůně grilovaného masíčka, které skvěle připravily kuchařky naší školní jídelny. Napekly na ochutnání i vánoční cukroví a vánočky. V šatně školy mohli pak kolemjdoucí obdivovat práci starších žáků, několik metrů dlouhé plátno s malbou zimní krajiny na motivy obrázků Josefa Lady. Na zahradě se ve stejném duchu vyjímaly kulisy vesničky vyrobené šikovnou maminkou, paní Loskotovou. U hlavního vchodu byl k vidění krásně osvícený keramický betlém, zhotovený našimi dětmi v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Celé přízemí školy bylo zaplněné dalšími stolečky s výrobky dětí všech tříd. Školní divadlo dopoledne na čas ozdobil živý betlém. Přítomným zazpívaly děti ze školního sboru Shalom za doprovodu Pražského pouťového orchestru, který se pak po celou dobu staral o příjemnou předvánoční náladu. Zbývá připomenout, že výtěžek z našeho vánočního trhu poputuje opět do Indie k dívce Flavii, jejíž vzdělání naše škola sponzoruje. Vánoční atmosféru si mohli někteří naši žáci 2. stupně vychutnat na zájezdu do Drážďan a poslední školní týden zážitky porovnat s vánočně rozsvícenou Prahou. Pátek se žáci 9. třídy převlékli za Mikuláše, čerty a anděly, obešli všechny třídy a nadělili svým mladším spolužákům dobroty. V prosinci proběhly ovšem i některé naučné programy navštívili školu kynologové z Báště a pracovníci ze psího útulku v Kralupech. Předvedli dětem základy výcviku psů a pohovořili s nimi o tom, co obnáší starat se o čtyřnohého kamaráda. 5. třída se dne seznámila blíže s operou Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta při výchovném koncertu ve Státní opeře v Praze. Žáci 2.A a 2.B besedovali se spisovatelkou Jitkou Vítkovou. Mikulášská nadílka. Foto: archiv školy Školní družina poznala , jak se tráví Vánoce u Spejblů v divadle Spejbla a Hurvínka a se zúčastnily 2.A, 2.B, 1.B a 4.A vánoční dílny a divadelního představení v Roztokách u Prahy. 8. třída besedovala se zdravotníkem záchranné služby o první pomoci. Hodně zpívání měl v prosinci školní sbor Shalom pod vedením paní uč. Andršové. Po již zmíněném Vánočním trhu zpívaly děti koledy v mateřské škole u betléma a vystoupily v Klubu seniorů proběhl už tradičně koncert v evangelickém kostele zazpíval sbor Shalom ještě jednou v doprovodu profesionálních hudebníků (například Petra Kužvarta z kapely Chinaski) při Vánoční dílně a posezení na Libčické plovárně. Děti, rodiče i přátelé školy si mohli vyrobit vánoční svícny, květináčky, ozdobit perníčky, zahrát si nové stolní hry, vyzkoušet si práci s keramickou hlínou a zazpívat karaoke. Kupovali si také drobné dětské výrobky nebo si jenom tak užívali vánoční atmosféry se skvělou živou muzikou. Vánoční besídky školních družin a všech tříd uzavřely adventní čas a v pátek všichni žáci spokojeně pospíchali ze školy domů, aby se svými blízkými prožili nejkrásnější a dětmi nejoblíbenější svátky v roce. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří pomáhají naší škole a přejeme nejen jim, ale všem čtenářům Libčických novin hodně zdraví a spokojenosti do nového roku Mgr. Drahomíra Raveane ředitelka ZŠ Pražský pouťový orchestr na Vánočních dílnách. Foto: Luboš Ton Vánoční koncert Shalomu v evangelickém kostele. Foto: Hannah Bartíková -7 -

Výzva grantové komise. červen 2013

Výzva grantové komise. červen 2013 červen 2013 Chladné dny snad definitivně skončily a kromě úklidu, údržby obecních komunikací a sekání trávy je pro město prioritou příprava investic. Proběhl výběr dodavatelů schválených oprav komunikací.

Více

březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky.

březen 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky. březen 2014 Masopust 2014 Jak to všechno letos bylo? Inu, nás to pobavilo. Školka - klobouky a ňamky pro táty, děti, mamky. V průvodu nám žestě hrály, masky přišly zblízka, z dáli. Malinoví muzikanti roztáhli

Více

TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ v I. pololetí roku 2013

TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ v I. pololetí roku 2013 květen 2013 To, co se ještě před nedávnem zdálo neuvěřitelné, se stalo. Přišlo jaro. A s prvním sluníčkem i lepší nálada. Zaměstnanci správy majetku města se začali intenzivně věnovat úklidu komunikací,

Více

březen 2013 Pavel Bartoš Školička Máváček zve rodiče s dětmi k pletení tradiční vrbové pomlázky na blížící se Velikonoce.

březen 2013 Pavel Bartoš Školička Máváček zve rodiče s dětmi k pletení tradiční vrbové pomlázky na blížící se Velikonoce. březen 2013 Únor je zimní měsíc a dalo by se očekávat, že to bude měsíc klidu. Alespoň tomu v dřívějších dobách tak bývalo. Opak je ale pravdou. Na radnici a ve městě bylo rušno. Zaměstnanci správy majetku

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Do nového roku pochmurně a s pesimismem Život je změna a každá změna je k horšímu, praví často citované pravdy. Jako doklad dobře poslouží proměna libčického nádraží (kuřárny?,

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více

(Po)velikonoční koncert

(Po)velikonoční koncert květen 2012 Byl pozdní večer, první máj.... Máj lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836, která je nesporně vrcholným dílem českého literárního romantismu. Mácha se v této skladbě odvážně

Více

Nejsme bulvár. Pojďme k volbám! říjen 2013

Nejsme bulvár. Pojďme k volbám! říjen 2013 říjen 2013 Pojďme k volbám! Poté, co se Poslanecká sněmovna České republiky sama historicky poprvé v průběhu srpna rozpustila, vypsal prezident volby do tohoto nejvyššího zákonodárného orgánu na dny 25.

Více

září 2012 Starosta P. Bartoš spolu se stavitelem J. Tomanem přestřihli pásku a nový povrch ulice Ke Studánkám byl tím slavnostně uveden do provozu.

září 2012 Starosta P. Bartoš spolu se stavitelem J. Tomanem přestřihli pásku a nový povrch ulice Ke Studánkám byl tím slavnostně uveden do provozu. září 2012 Prázdniny dětí a dovolené dospělých uběhly jako voda. V době, kdy vyjdou tyto noviny, bude již po posvícení, děti budou mít za sebou první dny ve škole a život nám všem vjede do vyježděných kolejí

Více

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

Rozmarné léto. červen 2012

Rozmarné léto. červen 2012 červen 2012 Rozmarné léto Vstupujeme do letního měsíce června a nad počasím kroutíme hlavou. Nejlépe jej vystihuje legendární věta, kterou vložil Antonínu Důrovi do úst Vladislav Vančura v románu Rozmarné

Více

listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš

listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Právě v čase, kdy se vám dostává do ruky toto číslo Libčických novin, začíná tak jako každým rokem v tuto dobu práce zastupitelů a pracovníků městského úřadu na přípravě

Více

Léto budiž pochváleno!

Léto budiž pochváleno! červenec 2014 Léto budiž pochváleno! Docela dobře si každý z nás dospělých umí představit, jak se všechny školní děti těší na prázdniny, takže není divu, že červenec a srpen jsou jejich nejoblíbenější

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

O čem se mluví? duben 2014. Vedení města a členové redakční rady přejí všem čtenářům Libčických novin příjemné prožití velikonočních svátků.

O čem se mluví? duben 2014. Vedení města a členové redakční rady přejí všem čtenářům Libčických novin příjemné prožití velikonočních svátků. duben 2014 O čem se mluví? V poslední době se na jednáních rady a zastupitelstva města diskutovalo o účasti našeho města v dobrovolných svazcích obcí (DSO) a otázkou bylo, máme-li vůbec být členy těchto

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

duben 2012 Dana Rotkovská, farářka

duben 2012 Dana Rotkovská, farářka duben 2012 Snad se to někomu může zdát legrační, ale stále mám po ruce volební program nezávislých kandidátů a tu a tam si v něm čtu. Je potřeba si oživovat to, co jsme slíbili pro lidi ve městě vybudovat.

Více

cena 5 Kč 9/2008 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ZBRASLAVI Zpátky do školy Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost

cena 5 Kč 9/2008 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ZBRASLAVI Zpátky do školy Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost cena 5 Kč 9/2008 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA ZBRASLAVI Zpátky do školy Kapličky: vandalismus vs. občanská angažovanost ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2008 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Ve chvíli, kdy píšu

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Duben na radnici: Školství i architektura

LIBČICKÉ NOVINY. Duben na radnici: Školství i architektura Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Rezervace Představme si následující zcela teoretickou situaci. Do městečka, kde bydlíte, přijede nějaká významná osobnost, nějaký velikán, ba přímo Velikán Velikánovič. Jako zvídavý

Více

Starosta uvažuje o likvidaci odpadu

Starosta uvažuje o likvidaci odpadu 2012 únor Starosta uvažuje o likvidaci odpadu Smetí přibývá, skládky narůstají. Kam s odpadem? Tato otázka se stává prioritou na pořadu jednání nejen v Olomouckém kraji. Nás teď velice pálí jeden konkrétní

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Kunovský fašank 2012

Kunovský fašank 2012 ROČNÍK 23 3/2012 CENA 10 Kč Kunovský fašank 2012 Každý rok je stejný a přesto pokaždé jiný rozpustilý s tradičními tanci i písněmi, veselý, někdy trochu štiplavý při reportážích TV Kuna či litaniích nad

Více

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD

POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD LIBUŠ A PÍSNICE 3 2015 POZVÁNKA NA MOZKOVÝ JOGGING ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 27. 3. OSLAVY JARA V PÍSNICI INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ: PŘES 20 MILIONŮ JAK HLÍDAT HAZARD 1 2 3 4 5 1 Veřejná diskuse

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více