leden 2015 Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám poděkovali za podporu a popřáli hodně zdraví a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2015 Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám poděkovali za podporu a popřáli hodně zdraví a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce 2015."

Transkript

1 leden 2015 Milí spoluobčané, před nedávnem jsme prošli komunálními volbami a vy jste rozhodli, že vítězem voleb se stali zástupci volební strany Liběhrad 2014, která se zástupci stran TOP 09 a ANO 2011 celkově získala devět mandátů z patnácti. Tyto strany se spolu názorově shodly, našly průnik svých volebních programů a vytvořily koalici ku prospěchu našeho města. V řádném demokratickém hlasování byl zvolen starosta, místostarosta, rada města a výbory zastupitelstva. Počáteční podmínky pro správu města pod vedením nové koalice jsou velmi příznivé. Město vstupuje do nového roku bez dluhů, s vyrovnaným rozpočtem, značným finančním přebytkem, opravenou dopravní infrastrukturou, opravenými fasádami obecních budov, funkčním městským úřadem a podporou voličů. Cílem nové koalice na radnici není jenom udržovat stávající stav, nýbrž aktivněji podporovat školství, sport, kulturu, spolky, mládež, seniory a sociálně slabé. K tomu s větší intenzitou, než tomu bylo v minulosti, budeme vyhledávat zdroje financování našich projektů, a to jak z národních tak nadnárodních zdrojů. Ke splnění těchto závažných úkolů, které posunou naše město kupředu, potřebujeme jak podporu veřejnosti, tak podporu opozičních zastupitelů. Tím rozumíme podporu projektů ve prospěch města. Nepřejeme si učinit ze zastupitelstva jenom hlasovací mechanismus, i když disponujeme většinou mandátů. Koaliční zastupitelé budou promyšleně a s rozvahou přistupovat ke každému hlasování o věcech veřejných. Věříme, že se z jednání zastupitelstva vytratí negativní projevy stranické řevnivosti a všichni zastupitelé budou ze všech sil pracovat pro naše město, nikoli jen pro posílení svých politických stran. Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám poděkovali za podporu a popřáli hodně zdraví a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta - Liběhrad Ing. Jiří Lain, místostarosta - Liběhrad Ing. Vít Penížek, PhD. - ANO 2011 František Hudek - TOP 09 Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou, IČ: , evid. č. MK: ČR E Šéfredaktorka: Hannah Bartíková Redakční rada: Evelýna Čížková, Bc. Jiří Sochor, Ing. Vladimír Urbánek. Ilustrace: Jiří Tyller. Za jazykovou správnost zodpovídá: Mgr. Ludmila Zajícová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají podepsaní autoři. Náklad 1400 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do všech libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.

2 Jednání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou dne V předvánočním čase proběhlo již druhé zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé se shodli na programu, jehož bod Různé poskytl dostatečný prostor pro dotazy veřejnosti i subjektivní názory opozičních zastupitelů. Připomínky k zápisu č. 25/2014 a 2/2014 Starosta konstatoval, že nikdo nepodal k zápisu 2/2014 ve lhůtě dané jednacím řádem žádné připomínky. Bc. M. Štětka podal dne připomínku k zápisu, konkrétně k popisu bodu č. 3 Úprava rozpočtu č. 4/2014. Bc. M. Štětka podal protinávrh, jehož podstatou bylo zařazení výdajů i příjmů souvisejících s předchozím rozhodnutím o přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši mil. Kč. Hlasování: pro 15. Zápis č. 25/2014 byl schválen s připomínkou Bc. M. Štětky Zápis č. 2/2014 byl schválen bez výhrad Návrh programu jednání: 1. Čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí Přijetí dotací 3. Úprava rozpočtu města č. 5/ Návrh rozpočtu na rok Grantový výbor zastupitelstva 6. Plán termínů konání řádných zasedání ZM 7. Nová služebna Policie ČR 8. Různé Doplnění programu jednání: Ing. T. Nehasilová navrhla zařadit bod Zveřejňování zápisů z RM. Starosta přednesl protinávrh, že bod bude projednán na příštím jednání ZM. Bc. J. Sochor přednesl návrh doplnění o bod Odvolání členů kontrolního a finančního výboru a volba nových. Starosta navrhl hlasovat o sdruženém protinávrhu Bc. J. Sochora a Ing. T. Nehasilové. Hlasování: pro 6; proti 0; zdrželo se 9. Návrh nebyl přijat. Hlasování o navrženém programu jednání: pro 9; proti 2; zdrželi se 4. Program jednání byl schválen. Bod č. 1 - Čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí 2014 Starosta předložil čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí Usnesení rady města č. 1/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí 2014 s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč včetně zapojení zůstatku roku Diskuse: Ing. T. Nehasilová se dotázala na stav dokumentace rekonstrukce chodníku před katolickým kostelem a požadovala seznámení se s projektem. Ing. I. Chrtová se dotázala na existenci stavebního povolení, tajemník potvrdil. Usnesení zastupitelstva města č. 1/2-2014: Zastupitelstvo města schvaluje čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí 2014 s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč včetně zapojení zůstatku roku Hlasování: pro 9 - Bartoš, Hykeš, Urbánek, Hromada, Čermák, Lain, Lužová, Hudek, Penížek; proti 0; zdržel se 6 - Chrtová, Sochor, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková. Toto usnesení bylo přijato Bod č. 2 - Přijetí dotací Město obdrželo následující dotace: Dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši Kč, dotace od SFŽP z operačního programu ŽP prioritní osa 4 zkvalitnění nakládání s odpady ve výši Kč, dotace od krajského úřadu pro SDH Libčice ve výši Kč. Usnesení rady města č. 2/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přijetím následujících dotací: Dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši Kč, dotace od SFŽP z operačního programu ŽP prioritní osa 4 zkvalitnění nakládání s odpady ve výši Kč dotace od krajského úřadu pro SDH Libčice ve výši Kč. Usnesení zastupitelstva města č. 2/ Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím následujících dotací: Dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši Kč, dotace od SFŽP z operačního programu ŽP prioritní osa 4 zkvalitnění nakládání s odpady ve výši Kč, dotace od krajského úřadu pro SDH Libčice ve výši Kč. Hlasování: pro 15. Toto usnesení bylo přijato. Bod č. 3 - Úprava rozpočtu města č. 5/2014 Usnesení rady města č. 1/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu č. 5/2014 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 62/2014 až 79/2014) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. Diskuse: Ing. I. Chrtová uvítala postup průběžného zařazování rozpočtových úprav. Ing. P. Pelešková upozornila na možnosti využití dotace na svoz separovaného odpadu a požadovala vznést dotaz na fondu. Usnesení zastupitelstva města č. 3/2-2014: Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2014 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 62/2014 až 80/2014) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. Hlasování: pro 15. Toto usnesení bylo přijato. Bod č. 4 - Návrh rozpočtu na rok 2015 Dne proběhlo jednání rady a pracovníků MěÚ, kde byl sestaven návrh rozpočtu města na rok Usnesení rady města č. 3/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši Kč a celkovými výdaji ve výši Kč. Rada města konstatuje, že do dnešního dne neobdržela žádné další návrhy od členů zastupitelstva města. Rozpočet bude tedy v zákonné lhůtě před jednáním zastupitelstva vyvěšen pro veřejnost. Diskuse: Ing. P. Pelešková poukázala na nedostatečnou podrobnost materiálů. Ing. T. Nehasilová se dotázala na pravidla svozu bioodpadu, kterými se v minulosti zabývalo zastupitelstvo. Tajemník vysvětlil, že pravidla nebyla zpracována pro odstoupení od koncepce hrazení části ceny občany a že platí obecná pravidla, což je termín svozů, druh odpadu ukládaný do nádoby a možnost občanů požádat o přidělení nádoby. Ing. T. Nehasilová podala doplňující návrh na zařazení položky Kč na zpracování strategického plánu města. Ing. I. Chrtová zdůraznila potřebnost tohoto plánu pro město. K tématu se vyjádřili dále Ing. J. Lain v souvislosti s činností investiční komise a Bc. J. Sochor. Dr. Schönfeld požadoval vyjmout částku ve výši Kč na tvorbu Libčických novin a požadoval jejich úhradu vládnoucí koalicí. P. Menšík se dotázal na systém přidělování grantů, tajemník vysvětlil kompetence pro přidělování dané zákonem o obcích, kdy nad Kč rozhoduje zastupitelstvo města. I. Ptáčková hovořila o cenzuře v Libčických novinách. Ing. I. Chrtová se dotázala, zda byl návrh rozpočtu projednán finančním výborem, jeho předseda potvrdil, že se tak stalo. I. Ptáčková se dotázala zastupitelů, zda se někdo necítí býti ve střetu zájmů. Starosta doporučil zastupiteli F. Hudkovi zdržet se hlasování. Hlasování proběhlo o původním návrhu včetně protinávrhu. Usnesení zastupitelstva města č. 4/2-2014: Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši Kč a celkovými výdaji ve výši Kč. OMLUVA Omlouváme se čtenářům a zejména panu Hudkovi za to, že nám v minulých LN vypadlo jeho jméno ve výčtu nového složení rady města, jejíž členové jsou tedy: Za Liběhrad 2014: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek Za TOP09: František Hudek Za ANO 2011: Ing. Vít Penížek, Ph.D. Redakční rada

3 Hlasování: pro 13 - Bartoš, Hykeš, Urbánek, Hromada, Čermák, Lužová, Penížek, Chrtová, Sochor, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková; proti 0; zdrželi se 2 - Hudek, Lain. Toto usnesení bylo přijato Bod č. 5 - Grantový výbor zastupitelstva Ing. Petra Pelešková za LOS předkládá materiál do ZM: Odůvodnění: Finanční příspěvky rozdělované prostřednictvím grantů osobám, organizacím či zájmovým sdružením podílejících se na území Libčic na organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro široké spektrum našich občanů jsou významným nástrojem rozvoje konkrétních aktivit. Je proto na místě, aby kontrola a posuzování žádostí byly podřízeny zastupitelstvu. Schvalování grantové podpory konkrétním projektům tak může být projednáno za účasti občanů města, neboť zasedání zastupitelstva jsou na rozdíl od jednání rady města veřejná. Dosavadní praxe posuzování předložených žádostí grantovou komisí coby iniciativního a poradního orgánu rady města veřejnost z přímého informování o způsobu posuzování a schvalování podpory žádostí vylučuje. Současně s tímto krokem je rovněž nutné stanovit jasná a veřejně přístupná pravidla pro formu, jakou mají být předkládané žádosti zpracovány, pro jejich posuzování, stejně tak i jasná pravidla pro čerpání grantů a její závěrečné vyúčtování. Přeměna grantové komise ve výbor umožní transparentní hodnocení projektů. Díky schvalování grantové podpory zastupitelstvem města, bude mít veřejnost větší přehled o adresnosti, výši finančních prostředků, věcném zaměření i počtu občanů Libčic, k nimž se tyto rozdělované finanční prostředky dostanou. Během projednávání bude mít veřejnost i ostatní zastupitelé možnost přímého dotazování členů výboru na kritéria použitá při hodnocení, na obsah i kvalitu předložených žádostí. Navrženou změnu proto vnímáme jako výrazný posun k transparentnosti a otevřenosti radnice ve vztahu k veřejnosti při poskytování finančních prostředků z městského rozpočtu, tedy z veřejných peněz, protože se jedná o podporu, která je žadateli čerpána nad rámec jejich běžných provozních nákladů. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města podle 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích zřizuje grantový výbor jako výbor zastupitelstva. Grantový výbor bude pracovat v počtu 5 členů, po jednom členovi za každou volební stranu zastoupenou v zastupitelstvu města. Usnesení rady města č. 2/ : Rada města bere návrh na vědomí a zařazuje jej do programu zastupitelstva města. Diskuse: Ing. V. Penížek, Ph.D. se dotázal předkladatelky k jaké položce by měl být výbor kompetentní a poukázal na skutečnost, že obdobné položky jsou přidělovány bez speciálního výboru. Ing. V. Urbánek poukázal na skutečnost, že zástupci LOS hovoří o nedostatečné transparentnosti a přitom odmítli pracovat v komisích. Dále diskusi doplnili Ing. I. Chrtová a Bc. J. Sochor. Usnesení zastupitelstva města č. 5/2-2014: Zastupitelstvo města podle 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích zřizuje grantový výbor jako výbor zastupitelstva. Grantový výbor bude pracovat v počtu 5 členů, po jednom členovi za každou volební stranu zastoupenou v zastupitelstvu města. Hlasování: pro 6 - Chrtová, Sochor, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková; proti 0; zdrželo se 9 - Bartoš, Hykeš, Urbánek, Hromada, Čermák, Lain, Lužová, Hudek, Penížek. Toto usnesení nebylo přijato. Bod č. 6 - Plán termínů konání řádných zasedání ZM Ing. Petra Pelešková předkládá materiál do ZM. Odůvodnění: Předem daný harmonogram jednání zastupitelstva města umožní zastupitelům včasnou přípravu na jednání ZM, plánování pracovních a osobních aktivit s ohledem na práci pro město. V předstihu určené termíny zastupitelstev jsou rovněž vstřícným krokem směrem k veřejnosti, neboť ukazují otevřenost a zájem vedení města, aby i občané měli přehled, kdy se mohou pravidelných zasedání zastupitelstva zúčastnit, aniž by museli soustavně sledovat informace na úřední desce. Řešení naléhavých a neodkladných záležitostí prostřednictvím svolání mimořádného zasedání zastupitelstva nebude tímto harmonogramem znemožněno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat do nejbližšího zasedání zastupitelstva harmonogram termínů řádných zasedání zastupitelstva města na rok Konkrétní data zasedání nebudou zahrnovat úřední dny, t.j. pondělí a středu. Aktuální plán termínů zasedání zastupitelstva bude celoročně zveřejněn na webových stránkách města Libčice nad Vltavou. Pro kalendářní roky následující po roce 2015 bude plán termínů zasedání zastupitelstva zpracováván vždy nejméně s ročním předstihem. Usnesení rady města č. 3/ : Rada města bere návrh na vědomí a zařazuje jej do programu zastupitelstva města. Usnesení zastupitestva města č. 6/2-2014: Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat do nejbližšího zasedání zastupitelstva harmonogram termínů řádných zasedání zastupitelstva města na rok Konkrétní data zasedání nebudou zahrnovat úřední dny, t.j. pondělí a středu. Aktuální plán termínů zasedání zastupitelstva bude celoročně zveřejněn na webových stránkách města Libčice nad Vltavou. Pro kalendářní roky následující po roce 2015 bude plán termínů zasedání zastupitelstva zpracováván vždy nejméně s ročním předstihem. Hlasování: pro 6 - Chrtová, Sochor, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková; proti 2 - Hykeš, Urbánek; zdrželo se 7 - Bartoš, Hromada, Čermák, Lain, Lužová, Hudek, Penížek. Toto usnesení nebylo přijato. Bod č. 7. Nová služebna Policie ČR Policie ČR ústy okresního a krajského ředitele sdělila pronajímateli, tedy městu, že stávající služebna je dispozičně nevyhovující a nestačí pojmout zvýšený stav zaměstnanců v roce Okolní obce projevují velký zájem o přesun služebny, v současné době však nemohou nabídnout odpovídající prostory. Policie se proto vrátila k projektu Hřbitovní 735 Libčice nad Vltavou z roku 2010 a sdělila své písemné stanovisko do Investice města by činila cca 4,5 mil, po 6 let by policie platila nájemné 600 tisíc korun ročně. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 4/ z 20. zasedání zastupitelstva konaného schválilo záměr pronájmu č.p. 735 pro Policii ČR. Policie ČR však v roce 2010 nemohla svůj záměr realizovat z finančních důvodů. Usnesení rady města č. 8/ : Rada města doporučuje zastupitelstvu města potvrdit platnost schválení záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 735 Policii ČR. Diskuse: Starosta a tajemník blíže vysvětlili nastalou situaci. Diskuse se dále účastnili Ing. P. Pelešková, Bc. J. Sochor, L. Harazin, I. Ptáčková, Ing. J. Lain. V souvislosti s využitím budovy areálu Ludvík bylo řešeno i umístění prostor pro MŠ a využití stávající budovy Policie. Ing. T. Nehasilová podala protinávrh na stažení bodu z programu. Hlasování: pro 4; proti 6; zdrželo se 5. Návrh nebyl přijat. Bc. J. Sochor podal doplňující návrh na vypracování vzdělávací strategie města: Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat ve spolupráci s řediteli vzdělávacích organizací města Vzdělávací strategii do roku 2018 s výhledem do roku Hlasování: pro 6; proti 2; zdrželo se 7. Návrh nebyl přijat. Usnesení zastupitelstva města č. 7/2-2014: Zastupitelstvo města potvrzuje platnost schválení záměru pronájmu nebytových prostor v č. p. 735 Policii ČR. Hlasování: pro 10 - Bartoš, Hykeš, Urbánek, Hromada, Čermák, Lain, Lužová, Hudek, Penížek, Sochor; proti 0; zdrželo se 5 - Chrtová, Nehasilová, Harazin, Pelešková, Ptáčková. Toto usnesení bylo přijato. Bod č. 8 - Různé Ing. I. Chrtová informovala o zařazení bodu Změna jednacího řádu ZM. Bc. J. Sochor informoval o schůzce ve věci změny statutu Libčických novin. Materiál předloží na ZM. Ing. Kabourek poděkoval za článek o slušném chování občanů, dále důsledně trval na vybudování únikové komunikace z Hašlerovy ulice, po které by projela sanitní vozidla. Tajemník vysvětlil problematiku této stavby, jak legislativní, tak finanční. Další diskuse probíhala na téma spolupráce s policií a využití stávajících prostor užívaných policií. Zastupitelé vyslechli obsáhlý výklad problematiky pozemku v lokalitě Na Stráni paní Dufkové a vyslovili názor, že město by mělo p. Dufkové pomoci stanoviskem o územním řízení. P. Nehasil upozornil na absenci zápisů z komisí na webových stránkách města, dále na nevhodné fotografie a vyjádřil nespokojenost s postupem tajemníka v řešení této věci. Další část diskuse se týkala opět náplně webových stránek, Ing. Kabourek poukázal na neaktuálnost složení zastupitelstva města. L. Harazin přednesl své stanovisko k vyšetřování havárie vodovodu v ZUŠ a dotázal se, proč došlo ke stažení žaloby města na případné viníky. Dále se dotázal, jakým způsobem hodlá rada města v této záležitosti pokračovat a zjistit viníky. Starosta odpověděl, že bylo snahou uzavřít spor, a zamezit dalším právním nákladům. Starosta dále informoval o postupu vyšetřování celé kauzy. K záležitosti se vyjádřil i místostarosta, který navrhl radě města stažení žaloby. Starosta skončil jednání ve 22:

4 DVA MUŽI VE MĚSTĚ Vypůjčil jsem si tento název od francouzsko-italského dramatu z roku 1973, který může být s trochou nadsázky i názvem mého příběhu, o který bych se s vámi rád podělil. Popisuje, co se zde stalo, děje a jakkoli se tváříme, že to nevidíme, zatěžuje to mě, mé spolupracovníky a nakonec možná i vás. Žiji se svou rodinou v Libčicích již 33 let a narodily se zde mé dvě dnes již dospělé děti. Nejen proto, ale i proto mám toto město rád a vždy jsem byl ochoten pro jeho vývoj něco udělat, což lze nejlépe aktivní prací v komunální politice. Nevstupoval jsem tedy do ní s touhou po penězích nebo snad po moci, ale cítil jsem silnou potřebu pro město, kde žiji, kde vyrostly mé děti a možná budou žít i moji vnuci, pracovat a podílet se na jeho rozvoji. S bývalými kolegy Vladimírem Urbánkem, Janem Procházkou, Martinem Sekerou, Matějem Štětkou a dalšími jsme před osmi lety začali naplňovat jinou politiku, než bylo tehdy ve městě obvyklé. Navzdory tomu, že to bylo pro město a jistě i pro nás úspěšné období, začaly se na konci čtyřleté spolupráce objevovat názorové rozdíly mezi mnou, M. Štětkou, ale i mezi dalšími spolupracovníky a vznikající rozpory vedly k názorové polarizaci. Došlo k nevyhnutelnému střetu a rozchodu nejenom dvou mužů ve městě, ale bohužel i jejich kolegů a přátel. V tomto okamžiku, který se datuje rokem 2010, bylo vedení města prakticky rozděleno. Do voleb jsme šli odděleni, mezi znesvářenými stranami se nám za celé čtyřleté volební období nepodařilo najít společnou řeč a jen obtížně jsme dokázali spolupracovat. Faktem je, že nikdo v tomto konfliktu nezvítězil a naše řevnivost neprospívala městu Přivítáme nový rok Společenské hry Procvičování paměti TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ v I. pololetí roku 2015 NEDĚLE leden únor březen duben květen červen Kontejnery budou umístěny v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. - křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní Libčice n/vlt. - Kralupská Letky - Letecké nám. Chýnov - ul. Ke Studánkám Chýnov - Sídliště Pod Saharou k čp. 705 (vedle dětského hřiště) V roce 2014 nastalo mé třetí čtyřleté působení ve funkci starosty a přes převahu mandátů v zastupitelstvu nelze k mé velké lítosti očekávat spolupráci v přátelském ovzduší, což se musí zákonitě projevit i na společenském klimatu ve městě. Předpokládám, že to si nepřeje nikdo, žádná z politických stran, natož pak jejich voliči. Ti nám dali své hlasy pro práci, nikoli pro nekonečný politický boj. Na ustavujícím zastupitelstvu města zazněla na naši stranu kromě pozitivních reakcí, za které dodatečně děkujeme, i velmi tvrdá slova ze strany opozice. Představitelé LOSu hned v úvodu odmítli respektovat výsledky demokratických voleb s tím, že neuznávají nového starostu ani městskou radu, které bude předsedat. Občan Petr Schőnfeld dokonce ode mne coby starosty požadoval veřejnou omluvu M. Štětkovi za zveřejnění autentických fotografií předvolební plakátovací aktivity LOSu. Nejprve jsem měl dojem, že se nemám za co omlouvat, tím méně, když každý v tomto městě měl možnost opakovaně číst na plakátovacích plochách i v Libčických křižovatkách příděl názorů, invektiv, pomluv i urážek především na mou adresu. Totéž si opoziční politici v našem městě myslí o postupech vedení města a názorech, resp. informacích, prezentovaných v Libčických novinách. A jsme zase u toho. Každá mince má dvě strany, my máme dva znesvářené tábory, dvoje noviny a jedno město. Zdánlivě neřešitelný začarovaný kruh, ale přesto řešení existuje. Je to opravdu jednoduché stačí jeden vstřícný krok. Prohlašuji, že jsem ochoten se M. Štětkovi veřejně omluvit a vyzývám jej, aby na oplátku udělal totéž a omluvil se za urážlivé texty o mé osobě jeho rukou podepsané a rozmísťované do stovek poštovních schránek ve městě. Tímto aktem by mohlo dojít k symbolickému spojení rozděleného města a navázání rozumné spolupráce, ke které jsme od voličů dostali mandát. Toto je má vstřícná nabídka smíru, ke kterému by mohlo dojít na příštím zastupitelstvu města, kde by se mohl podáním ruky dvou mužů ve městě ukončit jeden vleklý nikomu neprospívající spor. Ing. Pavel Bartoš, MBA Posezení u kávy a čaje PŘEDBĚŽNÝ ZÁPIS do mateřské školy pro rok 2015 Žádáme všechny rodiče, kteří budou žádat o zápis svého dítěte do Mateřské školy v Libčicích nad Vltavou v roce 2015, aby sdělili do podatelny městského úřadu jméno a příjmení dítěte a datum jeho narození. U dětí, které navštěvují dětský klub Klubíčko, to není nutné. Tyto děti budou do MŠ přijaty všechny. Informaci o počtu žadatelů potřebuje město k zajištění potřebného počtu míst v naší školce. Rada města -4 -

5 PATNÁCTILETÝ KLUB SENIORŮ Představte si, jak to uteklo. Libčický Klub seniorů oslavil v prosinci loňského roku již 15 let svého trvání. Jeho členové resp. členky se pravidelně scházejí v prostorách domu pečovatelské služby, kde je vždy pro ně připraven program. Aby nedocházelo k omylu, ten program si připravují samy, někdy s přispěním pozvaných osob. V průběhu času se ve vedení klubu vystřídalo několik schopných organizátorek. V současnosti se této role ujala a o program jednotlivých schůzek se stará paní Alena Kvapilová. Svou práci dělá s velkou láskou a obětavostí. Dámy se zajímají o vše kolem nás, zejména o literaturu, hudbu, divadlo a film. Rády si spolu zahrají různé deskové hry a udržují si paměť pomocí kvízů, u kterých se, jak nám s humorem vyprávěly, skvěle baví. V čem ale opravdu vynikají, jsou ruční práce, a proto se každoročně s úspěchem zúčastňují mezinárodní výstavy Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem. K 15. výročí se konala oslava, na kterou byli zástupci města srdečně pozváni. Mezi gratulanty byly mj. i dívky ze školního pěveckého sboru Shalom, které v doprovodu své paní učitelky Andršové zazpívaly oslavenkyním několik písní včetně vánočních koled a předaly dárečky, vlastnoručně vyrobené jejich spolužáky. Nechyběli ani malí tanečníci a tanečnice ze souboru Mariane, kteří pod vedením J. Kastnerové v krásných historických kostýmech zatančili půvabné historické tance, při kterých se zcela profesionálně dokázali vypořádat s malým tanečním prostorem se sloupem uprostřed. A málem bych zapomněl. Stoly se prohýbaly pod spoustou sladkých a slaných dobrot, které si dámy z klubu k této příležitosti samy vzorně připravily. Prostě vydařené odpoledne a důstojná oslava pěkného výročí. Přejeme všem členkám klubu hlavně dobré zdraví a chuť do další společné činnosti, za kterou je nelze nic jiného, než obdivovat. Ing. Vladimír Urbánek -5 - Foto: Luboš Ton

6 V dnešní uspěchané a komerční době se adventní období stává stále více jen sháněním těch nejlepších dárečků a shonu. Ve školce se proto snažíme, aby advent byl plný těšení a radostného očekávání, ve kterém se děti seznamují s vánočními tradicemi a zvyky. Při tom se snažíme, alespoň na chvíli, do této atmosféry vtáhnout i rodiče. Hned po návštěvě Mikuláše začne ve školce vánoční chystání. Ze tříd znějí koledy a vánoční básničky, děti vyrábějí dárečky pro rodiče a seniory, zdobí třídy, pečou perníčky a v každé třídě vznikne originální betlém, který si děti samy vytvořily. V letošním roce se zdobení rozšířilo i na zahradu, kde jsme s dětmi postavili betlém v životní velikosti. U něho jsme pak společně se ZŠ a ZUŠ rodičům a hostům z řad veřejnosti zazpívali, zahráli i zarecitovali. Děti se na návštěvu rodičů v MŠ vždy velmi těší. K tradici již patří besídky, což je hezké společné odpoledne dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ. Děti si připraví krátký program, paní kuchařky udělají malé pohoštění, při kterém mají rodiče možnost ochutnat to, co děti dostávají ke svačině, různé druhy pomazánek, pečiva i čajů a pak si už jen povídáme a hrajeme. Po besídkách zbývá vždy do Vánoc jen pár dnů, které vyplníme divadelním představením, zpíváním v evangelickém kostele spolu s pěveckým sborem Shalom ze ZŠ a setkání se seniory. A pak už jsou Vánoce tady! Věříme, že jste si je se svými dětmi pořádně užili a šťastně vykročili do roku Zdeňka Frantová ZPÍVÁNÍ V MÁVÁČKU Jako každý rok se v předvánoční době sešly děti za doprovodu svých rodičů ve Školičce Máváček. Nejprve děti z Máváčku rodičům předvedly, jak jim jdou koledy, které se ve školičce naučily, a potom se za doprovodu kytary rozezpívali i rodiče a ostatní děti. Nakonec se děti vrátily k hračkám a rodiče si mohli chvíli v klidu popovídat. Doufáme, že nejen k adventní době patří na chvíli se zastavit a strávit společné chvíle s přáteli. Děkuji všem zúčastněným. Do nadcházejícího krásného roku 2015 přejeme s dětmi hodně radosti a spokojenosti všem libčickým dětem i dospělým. Naďa Šindelářová Vánoční setkání MŠ a Klubu seniorů. Foto: Hannah Bartíková JAK TO BUDE S PŘÍSTAVBOU MŠ? Zatím je víc otázek než konkrétních odpovědí. Jako každý projekt má několik fází vývoje, tak i geneze rozšíření kapacity MŠ je momentálně ve stádiu přípravných prací, které zatím nejsou moc vidět, ale pro budoucí realizaci jsou důležité. Do dnešního dne proběhla pasportizace stávajícího gastrozázemí, neboť s rozšířením kapacity MŠ přímo souvisí i rozšíření kapacity kuchyně. Dále proběhlo polohopisné zaměření okolí stávající MŠ a je rozpracovaná studie možnosti umístění přístavby a rozšíření o nové třídy MŠ. Současně s přípravnými projektovými pracemi probíhá průzkum a hledání možnosti zažádat o dotaci na realizaci uvažovaného záměru. Další vývoj a konkrétní výstupy budou adekvátně projednávány v příslušných komisích a na případných jednáních, o kterých vás budeme průběžně informovat a s výsledky postupně seznamovat. Ing. Jiří Lain KONCERT PRO BOŽENKU 12. prosince 2014 se mezi řadou předvánočních akcí uskutečnila i jedna benefice. Komorní ženský sbor Chrpy zpíval v evangelickém kostele krásné úpravy Zuzany Vlčinské méně známých adventních písní a koled. V zaplněném kostele panovala přátelská atmosféra a Chrpám se dobře zpívalo nejen díky příjemné akustice místního kostela. Ráda bych poděkovala všem, kdo přišli a podpořili nejen Chrpy, ale i Boženku, pro kterou se vybralo úctyhodných korun. Hradilkovi vzkazují do Libčic velký dík za obě libčické akce pro Boženku - za svatomartinskou benefici i za tento koncert. Kateřina Judová - 6 -

7 Měsíc prosinec byl společenskými akcemi ve škole skutečně nabitý. Vlastně to začalo už v sobotu 29. listopadu. Škola vůbec víkendově neodpočívala, ale celá vyzdobená otevřela své dveře dokořán a přivítala děti, rodiče i ostatní návštěvníky Vánočního trhu. Už před budovou čekaly na hosty dřevěné stánky s rozmanitou nabídkou dětských výrobků. Příchozí přilákala určitě vůně grilovaného masíčka, které skvěle připravily kuchařky naší školní jídelny. Napekly na ochutnání i vánoční cukroví a vánočky. V šatně školy mohli pak kolemjdoucí obdivovat práci starších žáků, několik metrů dlouhé plátno s malbou zimní krajiny na motivy obrázků Josefa Lady. Na zahradě se ve stejném duchu vyjímaly kulisy vesničky vyrobené šikovnou maminkou, paní Loskotovou. U hlavního vchodu byl k vidění krásně osvícený keramický betlém, zhotovený našimi dětmi v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Celé přízemí školy bylo zaplněné dalšími stolečky s výrobky dětí všech tříd. Školní divadlo dopoledne na čas ozdobil živý betlém. Přítomným zazpívaly děti ze školního sboru Shalom za doprovodu Pražského pouťového orchestru, který se pak po celou dobu staral o příjemnou předvánoční náladu. Zbývá připomenout, že výtěžek z našeho vánočního trhu poputuje opět do Indie k dívce Flavii, jejíž vzdělání naše škola sponzoruje. Vánoční atmosféru si mohli někteří naši žáci 2. stupně vychutnat na zájezdu do Drážďan a poslední školní týden zážitky porovnat s vánočně rozsvícenou Prahou. Pátek se žáci 9. třídy převlékli za Mikuláše, čerty a anděly, obešli všechny třídy a nadělili svým mladším spolužákům dobroty. V prosinci proběhly ovšem i některé naučné programy navštívili školu kynologové z Báště a pracovníci ze psího útulku v Kralupech. Předvedli dětem základy výcviku psů a pohovořili s nimi o tom, co obnáší starat se o čtyřnohého kamaráda. 5. třída se dne seznámila blíže s operou Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta při výchovném koncertu ve Státní opeře v Praze. Žáci 2.A a 2.B besedovali se spisovatelkou Jitkou Vítkovou. Mikulášská nadílka. Foto: archiv školy Školní družina poznala , jak se tráví Vánoce u Spejblů v divadle Spejbla a Hurvínka a se zúčastnily 2.A, 2.B, 1.B a 4.A vánoční dílny a divadelního představení v Roztokách u Prahy. 8. třída besedovala se zdravotníkem záchranné služby o první pomoci. Hodně zpívání měl v prosinci školní sbor Shalom pod vedením paní uč. Andršové. Po již zmíněném Vánočním trhu zpívaly děti koledy v mateřské škole u betléma a vystoupily v Klubu seniorů proběhl už tradičně koncert v evangelickém kostele zazpíval sbor Shalom ještě jednou v doprovodu profesionálních hudebníků (například Petra Kužvarta z kapely Chinaski) při Vánoční dílně a posezení na Libčické plovárně. Děti, rodiče i přátelé školy si mohli vyrobit vánoční svícny, květináčky, ozdobit perníčky, zahrát si nové stolní hry, vyzkoušet si práci s keramickou hlínou a zazpívat karaoke. Kupovali si také drobné dětské výrobky nebo si jenom tak užívali vánoční atmosféry se skvělou živou muzikou. Vánoční besídky školních družin a všech tříd uzavřely adventní čas a v pátek všichni žáci spokojeně pospíchali ze školy domů, aby se svými blízkými prožili nejkrásnější a dětmi nejoblíbenější svátky v roce. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří pomáhají naší škole a přejeme nejen jim, ale všem čtenářům Libčických novin hodně zdraví a spokojenosti do nového roku Mgr. Drahomíra Raveane ředitelka ZŠ Pražský pouťový orchestr na Vánočních dílnách. Foto: Luboš Ton Vánoční koncert Shalomu v evangelickém kostele. Foto: Hannah Bartíková -7 -

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Z Á P I S č. 26/2016

Z Á P I S č. 26/2016 Z Á P I S č. 26/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 5. 12. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František Hudek, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 29/2015

Z Á P I S č. 29/2015 Z Á P I S č. 29/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 9. 12. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: František

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Z Á P I S č. 25/2015

Z Á P I S č. 25/2015 Z Á P I S č. 25/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 9. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. František Hudek Tajemník:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z 12. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 12. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, Strana č. 1 / 8 Přítomni: Omluveni: František Chot, Vladimír Rychtařík, Ing. Bc. Tomáš Vach, Lubomír Růžička, Otomar Němeček, Petra Prokopcová, Ing. Jaroslav Turnhöfer, Štěpán Slaný, Olga Pospíchalová,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

Z Á P I S č. 24/2015

Z Á P I S č. 24/2015 Z Á P I S č. 24/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 16. 9. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: František

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne Zápis z jednání č. 6/2015 konaného dne 24. 11. 2015 Přítomni: 1. Jiří Uchytil (místopředseda) 7. Ivo Rohovský (předseda) 2. František Kučera 8. Vladimír Mareček 3. Jiří Svoboda 9. Jiří Pykal 4. Josef Matějek

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 4. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Host: Ing. Jaroslava Syrovátková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více