SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, Jilemnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice"

Transkript

1

2 Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY... 2 B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU... 2 B.1.4 STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY... 2 B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 B.2.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ... 3 B.2.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 B.2.3 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU... 3 B.2.4 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 4 B.2.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 B Chráněné části území... 4 B Požadavky na demolici... 4 B Kácení zeleně... 4 B Zábor zemědělského a lesního půdního fondu... 4 B Odpady... 5 B.2.6 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH... 5 B.2.7 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ... 5 B.2.8 GEODETICKÉ PODKLADY VČETNĚ PODKLADŮ PRO VYTÝČENÍ STAVBY... 5 B.2.9 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY... 5 B Stavební objekty... 5 B Provozní soubory... 6 B.2.10 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY... 6 B.2.11 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ... 6 B.3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 9 B.4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 9 B.5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 9 B.6 OCHRANA PROTI HLUKU... 9 B.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA... 9 B.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE... 9 B.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ B.9.1 RADON B.9.2 SEISMICITA B.9.3 PODDOLOVÁNÍ B.9.4 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA B.11 STAVEBNÍ OBJEKTY B.12 OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVBY B.12.1 ŘEŠENÍ DOPRAVY V PRŮBĚHU STAVBY B.12.2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A OKOLÍ STAVBY B.12.3 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE B.13 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB B.14 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY Str. 1

3 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ Zájmová část Vápenického potoka je od výtoku z propustku pod nádražím ČD až po vtok do areálu Škoda auto za ulicí Na bělidle. Trasa zakrytého profilu odlehčení je vedena nejprve podél nádraží až k ul. Kapitána Jaroše, následně překříží ul. Dělnickou až po výtok do Labe. Staveniště je pro stavbu vhodné. Území se nenachází v žádné CHKO ani CHOPAV. Při stavbě však nebudou zasaženy žádné známé kulturní památky ani chráněné objekty, stavba se nachází pouze ve veřejně přístupných pozemcích nebo nezastavěných plochách. Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních zařízení jiných správců. B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY Pro projekt bylo použito kopie katastrální mapy 1:1000. Vlastní tachymetrické zaměření prostoru stavby bylo provedeno oprávněným geodetem. Měření bylo navázáno na souřadnicový systém JTSK a výškově připojeno na síť ČSJNS, systém Balt po vyrovnání. Na základě podrobného zaměření byla zpracována situace v měř. 1:500, 1:200 v grafickém programu ACAD jako podklad pro návrh technického řešení, tento podklad náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Celková kvalita geodetických prací a dosažená přesnost odpovídá 3. třídě přesnosti. B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU Stavba vyžaduje kácení stromů. Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba v katastru města. Dojde pouze k částečnému omezení provozu na komunikacích, na které bude upozorněno osazením přechodného dopravního značení. Stavba se dále dotýká ochranného pásma podzemních zařízení. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých správců podzemního zařízení je nutno dodržet podmínky dané ve Vyjádřeních o sítích. Podzemní zařízení budou vytyčena jednotlivými správci na místě před zahájením stavby. B.1.4 STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY Stavbou dotčené pozemky jsou znázorněny v příloze snímků katastrálních map. Pozemek Katastrální parc. č. druh území Vlastník a jeho adresa 1909/4 VP Vrchlabí ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, /15 VP Vrchlabí ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, /8 OP Vrchlabí ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, /2 ZPaN Vrchlabí HAVEX spol. s r.o. Na Bělidle 503, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí HAVEX spol. s r.o. Na Bělidle 503, Vrchlabí, /4 ZPaN Vrchlabí HAVEX spol. s r.o. Na Bělidle 503, Vrchlabí, /1 ZPaN Vrchlabí Bělidlo s.r.o. Na Bělidle 1619, Vrchlabí, /17 VP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 VP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /2 TTP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /4 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /5 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, Str. 2

4 1532/2 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /6 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /6 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /7 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /4 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /12 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /5 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /5 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /17 OP Vrchlabí Labit a.s. Nádražní 472, Vrchlabí, /5 OP Vrchlabí Labit a.s. Nádražní 472, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Labit a.s. Nádražní 472, Vrchlabí, /2 OP Vrchlabí Vlastnické právo: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, Slezské Předměstí, /1 Z Vrchlabí Vlastnické právo: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, , Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 Žižkova 497, Vrchlabí, /1 VP Vrchlabí Vlastnické právo: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, Slezské Předměstí, /1 OP Vrchlabí PROPERTY - RENT, a.s. Krkonošská 186, Vrchlabí, /3 OP Vrchlabí Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, /26 OP Vrchlabí Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, /19 OP Vrchlabí J + K nákup, prodej a dovoz paliva Nádražní 1381, Vrchlabí, /6 VP Vrchlabí Vlastnické právo: Česká republika, Právo hospodaření s majetkem státu: MĚNV VRCHLABÍ Vrchlabí 1809/25 OP Vrchlabí Vlastnické právo: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, , Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje Kutnohorská 59/23, Hradec Králové, Plačice, Legenda: VP Vodní plocha OP Ostatní plocha TTP Trvalý travní porost ZPaN Zastavěná ploch a a nádvoří Z Zahrada B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.2.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ Stavba se nenachází v CHKO, v CHOPAV. Stavba se nachází v ochranných pásmech komunikací. Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení správců. Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena. Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty. B.2.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Jedná se o inženýrskou stavbu, bez zvláštních urbanistických a architektonických nároků. Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a spádovými poměry území. B.2.3 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Staveniště je dostupné po veřejných komunikacích. Provoz stavby nevyžaduje dodávku elektrické energie ani dalších médií. V místě jsou dostupné základní sítě technické infrastruktury. Odběr vody a energií pro provádění stavby si projedná vybraný zhotovitel se správci sítí. Str. 3

5 B.2.4 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pro přesun stavebních hmot, stavebního a výkopového materiálu bude využito veřejných komunikací. Dopravní přístupnost staveniště je dobrá. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. B.2.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace apod.). S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby v bezpečném a provozuschopném stavu. Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního stavu. B Chráněné části území Území se nenachází v žádné CHKO ani CHOPAV. B Požadavky na demolici Stavba vyžaduje demolici části stávajícího náhonu a propustků. B Kácení zeleně Stavba vyžaduje kácení vzrostlých stromů, za které bude provedena náhradní výsadba na katastru města. B Zábor zemědělského a lesního půdního fondu K trvalému ani dočasnému záboru ZPF ani LPF nedojde. (Ochrana ZPF ke stavbě dočasné, jejíž doba nepřekročí dobu jednoho roku, včetně uvedení do původního stavu, není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle par. 9 odst. 2) pís. c) zákona č. 231/1999 Sb. o ochraně ZPF, v platném znění. Překročí-li doba odnětí zemědělské půdy 1 rok, je nutno požádat odbor ŽP o dočasné odnětí půdy ze ZPF). Str. 4

6 B Odpady Odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytříděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Případné terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami. Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů: Stavební a demoliční odpad Beton, hrubá a jemná keramika Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Zemina vytěžená (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina Směsný stavební a demoliční odpad Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může se jednat zejména o: Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Asfaltové směsi obsahující dehet Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky B.2.6 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH Jedná se převážně o stavbu podzemní bez nároků na bezbariérového využití. B.2.7 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ Byl proveden průzkum v terénu pochůzkou po trase, spolu s pořízením fotodokumentace. Rovněž byl proveden komplexní průzkum podzemního a nadzemního zařízení. Dále byly ČHMU stanoveny povodňové průtoky Vápenického potoka. Na zjištěné průtoky jsou objekty dimenzovány. V trase odlehčovacího kanálu byl též proveden podrobný geologický průzkum. Geologický průzkum prokázal vhodné základové podmínky. Před započetím prací bude v celém rozsahu výstavby zhotovitelem provedena pasportizace okolních objektů, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel provede rovněž zdokumentování hladiny ve studnách v rozsahu jejich možného ovlivnění stavbou. B.2.8 GEODETICKÉ PODKLADY VČETNĚ PODKLADŮ PRO VYTÝČENÍ STAVBY Vytyčovací prvky jsou lomové a koncové body tras. B.2.9 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY B Stavební objekty SO 01 Zatrubnění Vápenického potoka Str. 5

7 SO 02 Ohrazení toku SO 03 Odlehčovací kanál SO 04 neobsazeno SO 05 Propustek na Vápenickém potoce SO 06 Konstrukční část SO 101 Komunikace obslužná SO 102 Komunikace ul. Na Bělidle SO 103 Dopravně inženýrská opatření SO 301 Přeložka vodovodu SO 302 Oprava vodovodů SO 303 Oprava kanalizací SO Dočasné přeložky tras Telefonica O2 B Provozní soubory Stavba neobsahuje provozní soubory. B.2.10 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY Během stavby nebudou extrémně zhoršeny životní podmínky obyvatel v objektech přilehlých ke stavbě. Dle vyhlášek Ministerstva zdravotnictví je dodavatel povinen používat stavební stroje a prostředky v době od 7 do 21 hod. s maximální hlučností 65 db. Prašnost bude minimalizována čištěním a případným kropením staveniště. Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. Veškeré výkopy pro potrubí a pro šachty v jejich trase hlubší než 1,3 m musí být, rovněž s ohledem na okolní objekty, důsledně paženy. Dále bude provedeno zdokumentování dotčených povrchů a ploch, které budou po dokončení zemních prací uvedeny do původního stavu, resp. do stavu stanoveného dle této PD. B.2.11 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká. Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. Při provádění je třeba dbát na řádné pažení hloubených objektů a opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. Str. 6

8 Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré projektu a předloženy při kolaudaci. Projekt byl zpracován v souladu s platnými ČSN, TNV a bezpečnostními předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace. Opatření při provádění výkopových prací Výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu, ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být označeny dopravní značkou. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. Výkopy je nutno pažit v intravilánu od hloubky 1,30 m, ve volném terénu od hloubky 1,50 m. Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený pracovník. Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. Z míst určených pro mezideponie se odstraní porost a sejme nejdříve ornice, než se začne se sypáním na mezideponii. Výkopek se u stavebních jam, rýh a šachet musí ukládat tak, aby okraje rýhy byly na povrchu zajištěny proti pádu předmětů do rýhy. Podél okraje rýhy a stavební jámy musí zůstat nezatížený pruh šířky minimálně 0,50 m. Zhotovitel zajistí v dostatečném množství lehké přechody pro chodce a těžké přejezdy pro dopravu přes rýhu (dle typu dopravy). V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. Při provádění je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané organizací a řídit se jimi. Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s těmito: S bezpečnostními a hygienickými předpisy - Nařízení vlády 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Str. 7

9 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákonů 210/1990 Sb., 425/1990 Sb., 548/1991 Sb., 550/1991 Sb., 86/1992 Sb., 590/1992 Sb., 15/1993 Sb., 161/1993 Sb., 307/1993 Sb., 60/1995 Sb., nálezem Úst. soudu 206/1996 Sb., 14/1997 Sb.,110/1997 Sb., 79/1997 Sb., 83/1998 Sb., 167/1998 Sb., 71/2000 Sb., 123/2000 Sb., 149/2000 Sb., 258/2000 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů -Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí -Zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce -Vyhláška č. 409/2005 O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou -Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Podmínky při ochraně zdraví při práci Související právní předpisy - Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č.123/1998 Sb. a č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění zákona č.585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb. - Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., 167/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., 186/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění vyhlášek č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č.293/2006 Sb., kterou se vyhláška č. 252/2004 Sb. mění - Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (Energetický zákon) Z hlediska provádění stavby se práce budou řídit následujícími normami a normami na ně navazujícími: ČSN Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace ČSN Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy ČSN Provádění a kontrola betonových konstrukcí ČSN Zemní práce ČSN Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů ČSN Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů ČSN Ocelové žebříky. Základní ustanovení ČSN Navrhování ocelových konstrukcí ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN Zatížení stavebních konstrukcí ČSN Zemní tlak na stavební konstrukce ČSN EN Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Str. 8

10 Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré projektu a předloženy při kolaudaci. Projekt byl zpracován v souladu s platnými výše uvedenými ČSN, TNV a bezpečnostními předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace. B.3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavba musí být v souladu s vyhl. 137/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů., 16 Mechanická odolnost a stabilita. Stabilita výkopů bude zajištěna vhodným pažením, do hl. 3,0 m příložným, v případě větších hloubek hnaným, zátažným pažením nebo pažícími boxy. B.4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Jedná se o stavbu, liniovou, bez požárního rizika. V průběhu prací je nutno zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby nedošlo k omezení podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry. B.5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Zaměstnanci provozovatele musí při obsluze dodržovat ustanovení BOZP vydané organizací. B.6 OCHRANA PROTI HLUKU Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu se zákonem č.148/2006 tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. Vlastní provoz není zdrojem hluku pro okolí. B.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. B.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Hlavní část stavby je vodohospodářská podzemní. Doprovodné komunikace jsou navrženy dle platných předpisů. Str. 9

11 B.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ B.9.1 RADON S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. B.9.2 SEISMICITA Stavba odolává běžným seismickým účinkům. Lokalita leží v seismicky klidné oblasti. B.9.3 PODDOLOVÁNÍ Dle dostupných informací se staveniště nenachází na poddolovaném území. B.9.4 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA Část stavby zasahuje do ochranného pásma ČD. Stavba je navržena a bude prováděna v souladu požadavky provozovatele drah. Stavba zasahuje do ochranného pásma sdělovacích kabelů dle 92 zákona č. 151/2000 Sb. (telekomunikační zákon), silových kabelů dle 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), STL plynovou dle 68 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), kanalizace a vodovodu dle 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Veškeré činnosti v ochranných pásmech těchto zařízení musí být prováděny v souladu s podmínkami jejich správců. Podzemní zařízení musí být před zahájením stavby vytyčena na místě jednotlivými správci. B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA Stavba řeší ochranu obyvatelstva i majetku před povodněmi. B.11 STAVEBNÍ OBJEKTY Po vyhodnocení kapacity stávajícího koryta je zřejmé, že provést opatření na stávajícím korytě pro převedení průtoku Q 100 = 18,1 m 3 /s, resp. 19,3 m 3 /s by bylo velmi nákladné a komplikované. Zároveň by bylo nutné zasáhnout do celé trasy koryta a to by mohlo výrazně narušit životní rovnováhu v zájmovém úseku. Je navrženo řešení s rozdělením (odlehčením) před přítokem vody do průmyslové zóny. Přímo za výtokem vody ze zatrubnění pod nádražím je navržen rozdělovací objekt s bočím přelivem, který od průtoku Q =18,1 m 3 /s začne vodu rozdělovat do odlehčovacího kanálu (SO 03 Odlehčovací kanál), který vodu převede přímo do Labe. Při průtoku Q 100 = 18,1 m 3 /s bude finálně průtok rozdělen na Q 100v = 9,1 m 3 /s = průtok vedený dále korytem Vápenického potoka a Q 100k = 9,0 m 3 /s, který je veden odlehčovacím kanálem. Odlehčovací kanál je navržen jako podzemní kanál v profilu 2,0/2,0 m. SO 01 - ZATRUBNĚNÍ VÁPENICKÉHO POTOKA. Nové zatrubnění je navrženo v profilu 2,0/2,0 m v celkové délce 135,7 m. Profil je dimenzován na průtok Q 100v = 10,2 m 3 /s. SO 02 - OHRAZENÍ TOKU Ohrazení je navrženo jako zídka o výšce 0,5 nebo 1,0 m v celkové 403,0 m. Profil je dimenzován na průtok Q 100v = 9,1 m 3 /s. SO 03 - ODLEHČOVACÍ KANÁL Kanál je navržen v celé trase jako podzemní v profilu 2,0/2,0 m v celkové délce 463,m. Profil kanálu je dimenzován na průtok Q 100k = 9,0 m 3 /s oddělený z Vápenického potoka. SO 04 - PŘELOŽKA NÁHONU objekty vypuštěn na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu o změně nakládání s vodami v náhonu Str. 10

12 SO 05 - PROPUSTEK NA VÁPENICKÉM POTOCE Stávající propustek na obslužné komunikaci č.par.1527/7 je nutné zkapacitnit na požadovaný průtok Q 100v = 9,1 m 3 /s. Navržen je rámový profil 2,0 / 2,0 m v délce 9,0 m. SO KOMUNIKACE OBSLUŽNÁ Jedná se o úpravu bezejmenné místní komunikace napojené v blízkosti fotbalového hřiště na ulici Na bělidle. Komunikace-trasa I. je navržena v délce 96,20 m s kategorií MO1k -/4/30. SO KOMUNIKACE UL. NA BĚLIDLE V rámci tohoto objektu bude upravena část ulice Na Bělidle s úpravou vjezdu k bývalým plynárnám. Komunikace-trasa II. je navržena v délce 89,62 m s kategorií MO2k 7,5/6,5/50 v hlavní trase a MO2k 6,5/5,5/20 na odbočení. SO PŘELOŽKA VODOVODU Nové zatrubnění vodoteče SO 01 kříží stávající trasu vodovodu DN80, kterou bude nutné výškově upravit - přeložit. Na vodovodu je navržena výšková přeložka z potrubí DN80 v celkové délce 73,9 m. SO OPRAVA VODOVODŮ Objekt řízení řeší opravu stávající vodovodních řadů. A to LTH DN200 v ul. Dělnická a LTH DN75 v ul. Kpt. Jaroše v místech křížení s novým odlehčovacím kanálem. Celková délka oprav je 20 m. SO 303 OPRAVA KANALIZACÍ Objekt řeší opravu stávající kanalizační stoky BET DN600 v ul. Dělnická a KAM DN400 v ul. Kpt. Jaroše v místech křížení s novým odlehčovacím kanálem. Celková délka oprav je 22 m SO 401 DOČASNÉ PŘELOŽKY TRAS TELEFONICA O2 Objekt řeší přemístěné rozvaděče O2 během výstavby mimo stavební pruh odlehčovacího kanálu. Po dokončení bude opět navrácen na původní místo. B.12 OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVBY B.12.1 ŘEŠENÍ DOPRAVY V PRŮBĚHU STAVBY Stavbou budou dotčeny veřejné komunikace. Před zahájením stavby projedná dodavatel podrobný postup omezení na těchto komunikacích. Pro stavbu je zpracováno samostatného dopravního řešení. B.12.2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A OKOLÍ STAVBY U komunikací nad výkopem bude provedena obnova konstrukčních a krycích vrstev komunikace bude provedena dle skutečného stavu komunikace. Pokud nebude možno použít stávající skladbu komunikace, bude obnova provedena dle TP 164, katalog. list 3: - ABS II mm (šířka rýhy s přesahem 0,5 m na každou stranu - OKS I mm (šířka rýhy) - Štěrkodrť mm (šířka rýhy) Vždy před finální pokládkou krytu komunikace musí být provedena hutnící zkouška včetně vystavení protokolu o měření hutnění dle technických podmínek správců komunikací. Str. 11

13 Obnova zatravněných ploch: V trase vedených v zatravněných pozemcích bude provedeno sejmutí ornice v tl. 150 mm, která bude po ukončení stavby rozprostřena zpět a bude oseta travním semenem. Ostatní dotčené plochy budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. B.12.3 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Charakter stavby nevyžaduje. B.13 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB Nejsou. B.14 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY Uvedeny v samostatné příloze. V Jilemnici 02/2013 vypracoval : Ing.Petr Kořínek Str. 12

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

územní rozhodnutí o umístění stavby

územní rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 Nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov. E-mail: dobesovab@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01346/12/P 02313/13/SÚ Prchalová

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 B. Souhrnná technická zpráva Obsah : B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.a. Zhodnocení staveniště B.1.b. Urbanistické

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více