SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, Jilemnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNOWPLAN, spol. s r.o., Valdštejnská 7, 514 01 Jilemnice"

Transkript

1

2 Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ... 2 B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY... 2 B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU... 2 B.1.4 STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY... 2 B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 B.2.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ... 3 B.2.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 B.2.3 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU... 3 B.2.4 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 4 B.2.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 B Chráněné části území... 4 B Požadavky na demolici... 4 B Kácení zeleně... 4 B Zábor zemědělského a lesního půdního fondu... 4 B Odpady... 5 B.2.6 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH... 5 B.2.7 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ... 5 B.2.8 GEODETICKÉ PODKLADY VČETNĚ PODKLADŮ PRO VYTÝČENÍ STAVBY... 5 B.2.9 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY... 5 B Stavební objekty... 5 B Provozní soubory... 6 B.2.10 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY... 6 B.2.11 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ... 6 B.3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 9 B.4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 9 B.5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 9 B.6 OCHRANA PROTI HLUKU... 9 B.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA... 9 B.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE... 9 B.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ B.9.1 RADON B.9.2 SEISMICITA B.9.3 PODDOLOVÁNÍ B.9.4 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA B.11 STAVEBNÍ OBJEKTY B.12 OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVBY B.12.1 ŘEŠENÍ DOPRAVY V PRŮBĚHU STAVBY B.12.2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A OKOLÍ STAVBY B.12.3 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE B.13 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB B.14 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY Str. 1

3 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY B.1.1 ZHODNOCENÍ A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ Zájmová část Vápenického potoka je od výtoku z propustku pod nádražím ČD až po vtok do areálu Škoda auto za ulicí Na bělidle. Trasa zakrytého profilu odlehčení je vedena nejprve podél nádraží až k ul. Kapitána Jaroše, následně překříží ul. Dělnickou až po výtok do Labe. Staveniště je pro stavbu vhodné. Území se nenachází v žádné CHKO ani CHOPAV. Při stavbě však nebudou zasaženy žádné známé kulturní památky ani chráněné objekty, stavba se nachází pouze ve veřejně přístupných pozemcích nebo nezastavěných plochách. Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních zařízení jiných správců. B.1.2 MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY Pro projekt bylo použito kopie katastrální mapy 1:1000. Vlastní tachymetrické zaměření prostoru stavby bylo provedeno oprávněným geodetem. Měření bylo navázáno na souřadnicový systém JTSK a výškově připojeno na síť ČSJNS, systém Balt po vyrovnání. Na základě podrobného zaměření byla zpracována situace v měř. 1:500, 1:200 v grafickém programu ACAD jako podklad pro návrh technického řešení, tento podklad náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Celková kvalita geodetických prací a dosažená přesnost odpovídá 3. třídě přesnosti. B.1.3 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU Stavba vyžaduje kácení stromů. Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba v katastru města. Dojde pouze k částečnému omezení provozu na komunikacích, na které bude upozorněno osazením přechodného dopravního značení. Stavba se dále dotýká ochranného pásma podzemních zařízení. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých správců podzemního zařízení je nutno dodržet podmínky dané ve Vyjádřeních o sítích. Podzemní zařízení budou vytyčena jednotlivými správci na místě před zahájením stavby. B.1.4 STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY Stavbou dotčené pozemky jsou znázorněny v příloze snímků katastrálních map. Pozemek Katastrální parc. č. druh území Vlastník a jeho adresa 1909/4 VP Vrchlabí ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, /15 VP Vrchlabí ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, /8 OP Vrchlabí ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, /2 ZPaN Vrchlabí HAVEX spol. s r.o. Na Bělidle 503, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí HAVEX spol. s r.o. Na Bělidle 503, Vrchlabí, /4 ZPaN Vrchlabí HAVEX spol. s r.o. Na Bělidle 503, Vrchlabí, /1 ZPaN Vrchlabí Bělidlo s.r.o. Na Bělidle 1619, Vrchlabí, /17 VP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 VP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /2 TTP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /4 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /5 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, Str. 2

4 1532/2 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /6 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /6 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /7 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /4 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /12 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /5 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /5 OP Vrchlabí Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, /17 OP Vrchlabí Labit a.s. Nádražní 472, Vrchlabí, /5 OP Vrchlabí Labit a.s. Nádražní 472, Vrchlabí, /1 OP Vrchlabí Labit a.s. Nádražní 472, Vrchlabí, /2 OP Vrchlabí Vlastnické právo: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, Slezské Předměstí, /1 Z Vrchlabí Vlastnické právo: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, , Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 Žižkova 497, Vrchlabí, /1 VP Vrchlabí Vlastnické právo: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, Slezské Předměstí, /1 OP Vrchlabí PROPERTY - RENT, a.s. Krkonošská 186, Vrchlabí, /3 OP Vrchlabí Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, /26 OP Vrchlabí Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, /19 OP Vrchlabí J + K nákup, prodej a dovoz paliva Nádražní 1381, Vrchlabí, /6 VP Vrchlabí Vlastnické právo: Česká republika, Právo hospodaření s majetkem státu: MĚNV VRCHLABÍ Vrchlabí 1809/25 OP Vrchlabí Vlastnické právo: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, , Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje Kutnohorská 59/23, Hradec Králové, Plačice, Legenda: VP Vodní plocha OP Ostatní plocha TTP Trvalý travní porost ZPaN Zastavěná ploch a a nádvoří Z Zahrada B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.2.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ Stavba se nenachází v CHKO, v CHOPAV. Stavba se nachází v ochranných pásmech komunikací. Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení správců. Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena. Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty. B.2.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Jedná se o inženýrskou stavbu, bez zvláštních urbanistických a architektonických nároků. Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a spádovými poměry území. B.2.3 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Staveniště je dostupné po veřejných komunikacích. Provoz stavby nevyžaduje dodávku elektrické energie ani dalších médií. V místě jsou dostupné základní sítě technické infrastruktury. Odběr vody a energií pro provádění stavby si projedná vybraný zhotovitel se správci sítí. Str. 3

5 B.2.4 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pro přesun stavebních hmot, stavebního a výkopového materiálu bude využito veřejných komunikací. Dopravní přístupnost staveniště je dobrá. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. B.2.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace apod.). S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby v bezpečném a provozuschopném stavu. Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního stavu. B Chráněné části území Území se nenachází v žádné CHKO ani CHOPAV. B Požadavky na demolici Stavba vyžaduje demolici části stávajícího náhonu a propustků. B Kácení zeleně Stavba vyžaduje kácení vzrostlých stromů, za které bude provedena náhradní výsadba na katastru města. B Zábor zemědělského a lesního půdního fondu K trvalému ani dočasnému záboru ZPF ani LPF nedojde. (Ochrana ZPF ke stavbě dočasné, jejíž doba nepřekročí dobu jednoho roku, včetně uvedení do původního stavu, není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle par. 9 odst. 2) pís. c) zákona č. 231/1999 Sb. o ochraně ZPF, v platném znění. Překročí-li doba odnětí zemědělské půdy 1 rok, je nutno požádat odbor ŽP o dočasné odnětí půdy ze ZPF). Str. 4

6 B Odpady Odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytříděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Případné terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami. Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů: Stavební a demoliční odpad Beton, hrubá a jemná keramika Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Zemina vytěžená (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina Směsný stavební a demoliční odpad Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může se jednat zejména o: Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Asfaltové směsi obsahující dehet Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky B.2.6 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH Jedná se převážně o stavbu podzemní bez nároků na bezbariérového využití. B.2.7 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ Byl proveden průzkum v terénu pochůzkou po trase, spolu s pořízením fotodokumentace. Rovněž byl proveden komplexní průzkum podzemního a nadzemního zařízení. Dále byly ČHMU stanoveny povodňové průtoky Vápenického potoka. Na zjištěné průtoky jsou objekty dimenzovány. V trase odlehčovacího kanálu byl též proveden podrobný geologický průzkum. Geologický průzkum prokázal vhodné základové podmínky. Před započetím prací bude v celém rozsahu výstavby zhotovitelem provedena pasportizace okolních objektů, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel provede rovněž zdokumentování hladiny ve studnách v rozsahu jejich možného ovlivnění stavbou. B.2.8 GEODETICKÉ PODKLADY VČETNĚ PODKLADŮ PRO VYTÝČENÍ STAVBY Vytyčovací prvky jsou lomové a koncové body tras. B.2.9 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY B Stavební objekty SO 01 Zatrubnění Vápenického potoka Str. 5

7 SO 02 Ohrazení toku SO 03 Odlehčovací kanál SO 04 neobsazeno SO 05 Propustek na Vápenickém potoce SO 06 Konstrukční část SO 101 Komunikace obslužná SO 102 Komunikace ul. Na Bělidle SO 103 Dopravně inženýrská opatření SO 301 Přeložka vodovodu SO 302 Oprava vodovodů SO 303 Oprava kanalizací SO Dočasné přeložky tras Telefonica O2 B Provozní soubory Stavba neobsahuje provozní soubory. B.2.10 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY Během stavby nebudou extrémně zhoršeny životní podmínky obyvatel v objektech přilehlých ke stavbě. Dle vyhlášek Ministerstva zdravotnictví je dodavatel povinen používat stavební stroje a prostředky v době od 7 do 21 hod. s maximální hlučností 65 db. Prašnost bude minimalizována čištěním a případným kropením staveniště. Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. Veškeré výkopy pro potrubí a pro šachty v jejich trase hlubší než 1,3 m musí být, rovněž s ohledem na okolní objekty, důsledně paženy. Dále bude provedeno zdokumentování dotčených povrchů a ploch, které budou po dokončení zemních prací uvedeny do původního stavu, resp. do stavu stanoveného dle této PD. B.2.11 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká. Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. Při provádění je třeba dbát na řádné pažení hloubených objektů a opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. Str. 6

8 Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré projektu a předloženy při kolaudaci. Projekt byl zpracován v souladu s platnými ČSN, TNV a bezpečnostními předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace. Opatření při provádění výkopových prací Výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu, ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být označeny dopravní značkou. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. Výkopy je nutno pažit v intravilánu od hloubky 1,30 m, ve volném terénu od hloubky 1,50 m. Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený pracovník. Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. Z míst určených pro mezideponie se odstraní porost a sejme nejdříve ornice, než se začne se sypáním na mezideponii. Výkopek se u stavebních jam, rýh a šachet musí ukládat tak, aby okraje rýhy byly na povrchu zajištěny proti pádu předmětů do rýhy. Podél okraje rýhy a stavební jámy musí zůstat nezatížený pruh šířky minimálně 0,50 m. Zhotovitel zajistí v dostatečném množství lehké přechody pro chodce a těžké přejezdy pro dopravu přes rýhu (dle typu dopravy). V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. Při provádění je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané organizací a řídit se jimi. Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s těmito: S bezpečnostními a hygienickými předpisy - Nařízení vlády 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Str. 7

9 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - Zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákonů 210/1990 Sb., 425/1990 Sb., 548/1991 Sb., 550/1991 Sb., 86/1992 Sb., 590/1992 Sb., 15/1993 Sb., 161/1993 Sb., 307/1993 Sb., 60/1995 Sb., nálezem Úst. soudu 206/1996 Sb., 14/1997 Sb.,110/1997 Sb., 79/1997 Sb., 83/1998 Sb., 167/1998 Sb., 71/2000 Sb., 123/2000 Sb., 149/2000 Sb., 258/2000 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů -Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí -Zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce -Vyhláška č. 409/2005 O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou -Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Podmínky při ochraně zdraví při práci Související právní předpisy - Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č.123/1998 Sb. a č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.185/2001 Sb.,o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění zákona č.585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb. - Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., 167/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., 76/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., 186/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění vyhlášek č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č.293/2006 Sb., kterou se vyhláška č. 252/2004 Sb. mění - Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (Energetický zákon) Z hlediska provádění stavby se práce budou řídit následujícími normami a normami na ně navazujícími: ČSN Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace ČSN Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy ČSN Provádění a kontrola betonových konstrukcí ČSN Zemní práce ČSN Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů ČSN Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů ČSN Ocelové žebříky. Základní ustanovení ČSN Navrhování ocelových konstrukcí ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN Zatížení stavebních konstrukcí ČSN Zemní tlak na stavební konstrukce ČSN EN Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Str. 8

10 Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré projektu a předloženy při kolaudaci. Projekt byl zpracován v souladu s platnými výše uvedenými ČSN, TNV a bezpečnostními předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace. B.3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavba musí být v souladu s vyhl. 137/98 Sb. ve znění pozdějších předpisů., 16 Mechanická odolnost a stabilita. Stabilita výkopů bude zajištěna vhodným pažením, do hl. 3,0 m příložným, v případě větších hloubek hnaným, zátažným pažením nebo pažícími boxy. B.4 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Jedná se o stavbu, liniovou, bez požárního rizika. V průběhu prací je nutno zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby nedošlo k omezení podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry. B.5 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Zaměstnanci provozovatele musí při obsluze dodržovat ustanovení BOZP vydané organizací. B.6 OCHRANA PROTI HLUKU Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu se zákonem č.148/2006 tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem. Vlastní provoz není zdrojem hluku pro okolí. B.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. B.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Hlavní část stavby je vodohospodářská podzemní. Doprovodné komunikace jsou navrženy dle platných předpisů. Str. 9

11 B.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ B.9.1 RADON S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. B.9.2 SEISMICITA Stavba odolává běžným seismickým účinkům. Lokalita leží v seismicky klidné oblasti. B.9.3 PODDOLOVÁNÍ Dle dostupných informací se staveniště nenachází na poddolovaném území. B.9.4 OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA Část stavby zasahuje do ochranného pásma ČD. Stavba je navržena a bude prováděna v souladu požadavky provozovatele drah. Stavba zasahuje do ochranného pásma sdělovacích kabelů dle 92 zákona č. 151/2000 Sb. (telekomunikační zákon), silových kabelů dle 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), STL plynovou dle 68 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), kanalizace a vodovodu dle 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Veškeré činnosti v ochranných pásmech těchto zařízení musí být prováděny v souladu s podmínkami jejich správců. Podzemní zařízení musí být před zahájením stavby vytyčena na místě jednotlivými správci. B.10 OCHRANA OBYVATELSTVA Stavba řeší ochranu obyvatelstva i majetku před povodněmi. B.11 STAVEBNÍ OBJEKTY Po vyhodnocení kapacity stávajícího koryta je zřejmé, že provést opatření na stávajícím korytě pro převedení průtoku Q 100 = 18,1 m 3 /s, resp. 19,3 m 3 /s by bylo velmi nákladné a komplikované. Zároveň by bylo nutné zasáhnout do celé trasy koryta a to by mohlo výrazně narušit životní rovnováhu v zájmovém úseku. Je navrženo řešení s rozdělením (odlehčením) před přítokem vody do průmyslové zóny. Přímo za výtokem vody ze zatrubnění pod nádražím je navržen rozdělovací objekt s bočím přelivem, který od průtoku Q =18,1 m 3 /s začne vodu rozdělovat do odlehčovacího kanálu (SO 03 Odlehčovací kanál), který vodu převede přímo do Labe. Při průtoku Q 100 = 18,1 m 3 /s bude finálně průtok rozdělen na Q 100v = 9,1 m 3 /s = průtok vedený dále korytem Vápenického potoka a Q 100k = 9,0 m 3 /s, který je veden odlehčovacím kanálem. Odlehčovací kanál je navržen jako podzemní kanál v profilu 2,0/2,0 m. SO 01 - ZATRUBNĚNÍ VÁPENICKÉHO POTOKA. Nové zatrubnění je navrženo v profilu 2,0/2,0 m v celkové délce 135,7 m. Profil je dimenzován na průtok Q 100v = 10,2 m 3 /s. SO 02 - OHRAZENÍ TOKU Ohrazení je navrženo jako zídka o výšce 0,5 nebo 1,0 m v celkové 403,0 m. Profil je dimenzován na průtok Q 100v = 9,1 m 3 /s. SO 03 - ODLEHČOVACÍ KANÁL Kanál je navržen v celé trase jako podzemní v profilu 2,0/2,0 m v celkové délce 463,m. Profil kanálu je dimenzován na průtok Q 100k = 9,0 m 3 /s oddělený z Vápenického potoka. SO 04 - PŘELOŽKA NÁHONU objekty vypuštěn na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu o změně nakládání s vodami v náhonu Str. 10

12 SO 05 - PROPUSTEK NA VÁPENICKÉM POTOCE Stávající propustek na obslužné komunikaci č.par.1527/7 je nutné zkapacitnit na požadovaný průtok Q 100v = 9,1 m 3 /s. Navržen je rámový profil 2,0 / 2,0 m v délce 9,0 m. SO KOMUNIKACE OBSLUŽNÁ Jedná se o úpravu bezejmenné místní komunikace napojené v blízkosti fotbalového hřiště na ulici Na bělidle. Komunikace-trasa I. je navržena v délce 96,20 m s kategorií MO1k -/4/30. SO KOMUNIKACE UL. NA BĚLIDLE V rámci tohoto objektu bude upravena část ulice Na Bělidle s úpravou vjezdu k bývalým plynárnám. Komunikace-trasa II. je navržena v délce 89,62 m s kategorií MO2k 7,5/6,5/50 v hlavní trase a MO2k 6,5/5,5/20 na odbočení. SO PŘELOŽKA VODOVODU Nové zatrubnění vodoteče SO 01 kříží stávající trasu vodovodu DN80, kterou bude nutné výškově upravit - přeložit. Na vodovodu je navržena výšková přeložka z potrubí DN80 v celkové délce 73,9 m. SO OPRAVA VODOVODŮ Objekt řízení řeší opravu stávající vodovodních řadů. A to LTH DN200 v ul. Dělnická a LTH DN75 v ul. Kpt. Jaroše v místech křížení s novým odlehčovacím kanálem. Celková délka oprav je 20 m. SO 303 OPRAVA KANALIZACÍ Objekt řeší opravu stávající kanalizační stoky BET DN600 v ul. Dělnická a KAM DN400 v ul. Kpt. Jaroše v místech křížení s novým odlehčovacím kanálem. Celková délka oprav je 22 m SO 401 DOČASNÉ PŘELOŽKY TRAS TELEFONICA O2 Objekt řeší přemístěné rozvaděče O2 během výstavby mimo stavební pruh odlehčovacího kanálu. Po dokončení bude opět navrácen na původní místo. B.12 OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVBY B.12.1 ŘEŠENÍ DOPRAVY V PRŮBĚHU STAVBY Stavbou budou dotčeny veřejné komunikace. Před zahájením stavby projedná dodavatel podrobný postup omezení na těchto komunikacích. Pro stavbu je zpracováno samostatného dopravního řešení. B.12.2 POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A OKOLÍ STAVBY U komunikací nad výkopem bude provedena obnova konstrukčních a krycích vrstev komunikace bude provedena dle skutečného stavu komunikace. Pokud nebude možno použít stávající skladbu komunikace, bude obnova provedena dle TP 164, katalog. list 3: - ABS II mm (šířka rýhy s přesahem 0,5 m na každou stranu - OKS I mm (šířka rýhy) - Štěrkodrť mm (šířka rýhy) Vždy před finální pokládkou krytu komunikace musí být provedena hutnící zkouška včetně vystavení protokolu o měření hutnění dle technických podmínek správců komunikací. Str. 11

13 Obnova zatravněných ploch: V trase vedených v zatravněných pozemcích bude provedeno sejmutí ornice v tl. 150 mm, která bude po ukončení stavby rozprostřena zpět a bude oseta travním semenem. Ostatní dotčené plochy budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. B.12.3 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Charakter stavby nevyžaduje. B.13 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB Nejsou. B.14 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY Uvedeny v samostatné příloze. V Jilemnici 02/2013 vypracoval : Ing.Petr Kořínek Str. 12

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - Polní komunikace C 20 b dle schváleného návrhu KPÚ v KÚ Paceřice Změna č. 1 Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Souhrnné řešení stavby HS : 001/02/2009 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby 1. Identifikační údaje stavby Název : ZŠ Meteorologická Havarijní stav předprostoru a oprava hydrantu Místo stavby: Praha 4 - Libuš Meteorologická 181 Objednatel, sídlo: Městská část Praha - Libuš Libušská

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Číslo projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Oslzlý František VY_32_Inovace_14_OV-Z_BOZP_Práce

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

SITEL, spol. s r.o. Prezentace přípravy staveb z právních norem, vlastnických vztahů, BOZP při realizacích staveb, ochrana životního prostředí

SITEL, spol. s r.o. Prezentace přípravy staveb z právních norem, vlastnických vztahů, BOZP při realizacích staveb, ochrana životního prostředí SITEL, spol. s r.o. Prezentace přípravy staveb z právních norem, vlastnických vztahů, BOZP při realizacích staveb, ochrana životního prostředí PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE STAVĚT, MUSÍTE ZVLÁDNOUT: Seznam právních

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.4.01.Technická

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ( POV ) B. 3. POLNÍ CESTY V K.Ú. BÍTOZEVES, NEHASICE, TATINNÁ STAVBA Č.2 ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD LOUNY č. změny Text změny - odůvodnění Datum Podpis Olšanská 1a 130 80 Praha 3 Česká republika tel.: 224 227 168 fax: 224 230 316 faxmodem: 267 094 364 e-mail: praha@sudop.cz OBJEDNATEL STŘEDISKO ČR MINISTERSTVO

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

Souhrnná technická zpráva OHL

Souhrnná technická zpráva OHL Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Planá nad Lužnicí

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda Vedoucí práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. B. Souhrnná technická zpráva

Více

SO 202.1 Demolice východní lávky

SO 202.1 Demolice východní lávky DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: strana 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní údaje o stavbě... 4 2.1 Konstrukční uspořádání stávajícího mostu...

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 7 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.2. PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 4 2.3. BILANCE

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ B. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/31512 - Skuhrov Místo stavby: - Skuhrov Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby Mú odbor výstavby

Více

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s na akci: KŘP LBK REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 04 ÚPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU Vedoucí projektant: Ing. Jiří Khol Mošnova 1167, Liberec 14 Zodpovědný

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více