Krista2 Bendová. Ten2 má2 barev! 2 Ztratil 2 malí 2vtrávê2 paletu? A2 ta2 lítá 2 nad2 jeteli 2zkvêtu2 do2 kvêtu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krista2 Bendová. Ten2 má2 barev! 2 Ztratil 2 malí 2vtrávê2 paletu? A2 ta2 lítá 2 nad2 jeteli 2zkvêtu2 do2 kvêtu."

Transkript

1 kolní rok 01 / 013 XIX roçník duben 8Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Jarní kresby a básniçky * Olomoucká achová liga * Goalbalovÿ turnaj * Vÿtvarná soutêæ Radost tvo it * Zæákovskÿch prací: Kvíz o Çeské republice, Kosmonautika * Recitaçní soutêæ 1. stupnê * Spoleçenské akce vna í kole * Obçanské sdruæení LITKA * Kam volomouci vkvêtnu Koneçnêjaro! Motÿl Krista Bendová Ten má barev! Ztratil malí vtrávê paletu? A ta lítá nad jeteli zkvêtu do kvêtu. Motÿl kvêty poceluje a pak ƒastnÿ je, jejich dæbánky malované do dna vypije. Neæ uletí, podêkuje zemi naposled: Mámo zemê, dêkuji ti za v ecek ten med. Koçiçky Jan Çarek Ach mourku, kocourku, já vidêl koçiçku, byla jak ze st íbra vhedvábném koæí ku. Kde je ta koçiçka? V lese. Potká -li zajíçka, ptej se! Zajíçku, brat íçku, kdes vidêl koçiçku? Ach mourku, kocourku, schovej se vkomûrku; koçiçky zlesa, ty nemñoukají, zjívové vêtviçky vykvétají.

2 kolní noviny duben 013 Olomoucká achováliga V rámci Olomoucké achové ligy se hrál 1. dubna dal í turnaj. Organizátorem a hlavním rozhodçím byl tentokrát extraligovÿ achista Richard Biolek. Na e hráçky Vêra Faksová a Nikola Klárová startovaly vmládeænické kategori a start byl pro nê zajímavou p ípravou na Mistrovství ÇR, které se konat vkvêtnu vpraze. P estoæe se na medailové pozice neprobojovaly, za úçast obdræely diplomy a sladkou odmênu. M. Dobe GoalbalovÿturnajOpohár editelegoa tradiçní Ve çtvrtek golbalovÿ 4. dubna turnaj, se v 9. Praze roçník konal O pohár jiæ editele a Obchodní GOA, akademie kterÿ po ádalo vpraze Gymnázium a V echna utkání byla velice vyrovnaná cích. Turnaje byly vlastnê dva, protoæe Butovitokrát o celkovÿch pouze maliçkosti. vÿsledcích Obsadili rozhodovaly jsme i nepopulární çtvrté místo a obraznê tak získali tenbêænê sæákovskou kategorií probíhal itur- naj sou- bramborovou Z st edních æákovskÿch kol. musíme za na e medaili. vÿkony Rozhodnê stydêt, o se koneçném ale neno, Praha nám. druæstev Míru, Plzeñ, se zúçastnilo ná tÿm, Br- a to i po adí vp ípadê rozhodovalo koneçného vzájemné vítêze, kterÿm skóre, vy kterÿ a druæstvo byl sloæen GOA zhráçû Praha. Olomouce Na i hráli a v Opa- se stalo druæstvo zprahy nám. Míru, kterástavê Adéla Machatová, Martina Kopová, se- z Opavy p edçilo velice Plzeñ. dob e Na i porozumêli, si se spoluhráçi a bylo-li li Ana Jakub Bognarová Giecek a a Dan zopavy Toraç. nás Tímto zastupova- by více çasu na spoleçnou sehranost tÿmu, ním jsme tak naplnili povinou kvótu spoje- byly by vÿsledky urçitê o t ídu lep í. Takæe têæce zrakovê postiæenÿch hráçû na h i ti poçtu urçitê Jako p í tê, vædycky je to byl pro turnaj nás sportovní vÿbornê zorganizován a o jeho popularitê svêdçí neustále vÿzva! movÿ a tento a svazek funkçní. se Pouze ukázal tro ku jako bezproblé- têstí nám chybêlo ke koneçnému sportovního vzrûstající poçet úçastníkû jak vkategori chu, atak ná tÿm ode el t ikrát têsnê úspê- æákû, tak i vkategori st edních kol. P í tí raæen a jedenkrát zvítêzil. po- kterÿ rok se nás po adatelé konat jubilejní p i závêreçném 10. roçník, vyhlana ování pozvali jiæ letos. Mirko Spurník Radosttvo it soutêæe Letos ve se vÿtvarném koná jiæ 16. projevu roçník mezinárodní stiæenÿch dêtí Radost tvo it. V rámci zrakovê 53. po- mohou zúçastnit dêti od dvou let do ukonçení kolní docházky, a to jednotlivci iko- movê, M, Z a Praktické kole ve Zlínê Mezinárodního a mládeæ ji po ádají festivalu SPC filmû p i Dêtském pro dêti lektivy. do- Vÿtvarné práce musí bÿt odeslány do 15. a Oheñ, Filmfest voda, Zlín. zemê, Leto ním vzduch. tématem Soutêæe je budou vítêzové Po zhodnocení pozváni odbornou do Zlína na porotou vernisáæ se na ocenêní. nejlep ích prací, kde jim budou p edá-

3 duben 013 kolní noviny 3 Z æákovskÿch prací: Kosmonautika Vesmírná prvenství První çlovêk, kterÿ vyletêl do vesmíru, byl ruskÿ kosmonaut Jurij Gagarin. 1. dubna 1961 obletêl Zemi vkosmické lodi Vostok za 108 minut. Prvním americkÿm kosmonautem byl John Glen, kterÿ vroce 196 vkosmické lodi Mercury obletêl Zemi t ikrát za pêt hodin. První æenu kosmonautku vyslali do vesmíru opêt Rusové vroce 1963 vkosmické lodi Vostok 6. Byla to Valentina Têre kovová. Ameriçané se zase mohou pochlubit prvním çlovêkem, kterÿ stanul na Mêsíci. Byl to Neil Armstrong vkosmické lodi Apolo 1dne 0. çervence Kosmonauté musí mnoho mêsícû trénovat, neæ jsou p ipraveni letêt do vesmíru.také pot ebují vêdêt, jak pracuje za ízení na palubê a co dêlat vp ípadê nebezpeçí. Æivot ve vesmíru je obtíænÿ, protoæe tam nepûsobí gravitace. Nemûæete po ádnê chodit, va e nohy nezûstávají na podlaze. Kdyæ jíte su enku, drobeçky se rozletí na v echny strany. Kdyæ pijete dæus, buâ zûstává ve sklenici, nebo se rozletí kolem vás vkapkách. Kosmonauté nêkdy musí opustit loâ kvûli experimentûm nebo opravám. To se nazÿvá space walking vesmírná vycházka. Musí mít na sobê speciální odêv skafandr, kterÿ je velmi pevnÿ. Ve vesmíru není vzduch, proto do skafandru vede kyslík, aby kosmonaut mohl dÿchat. Nejznámêj í kosmická za ízení jsou druæice satelity. Nenesou lidi, ale jsou pouæívány kp enosu telefonickÿch a televizních signálû kolem zemêkoule. V echno na Zemi je p itahováno dolû silou zvanou gravitace. Aby ji rakety p ekonaly a dostaly se na obêænou dráhu, musí dosáhnout rychlosti nejménê 8 0 km/hod., coæ je desetinásobek rychlost st ely. Raketoplány se dostávají na obêænou dráhu pomocí nosnÿch raket. Mají palivovou nádræ, prostor pro kosmonauty a pro náklad. Prostor pro kosmonauty ve vesmírnÿch lodích není velkÿ a nelze vnich æít a pracovat dlouho. Proto Rusové iameriçané vybudovali vesmírné stanice. První ruská se jmenovala Saljut a americká Skylab. Vesmírné sondy jsou roboti prûzkumníci, posílaní zkoumat planety vna í sluneçní soustavê. Mohou se dostat na místa, která jsou p íli daleko nebo p íli nebezpeçná pro kosmonauty. Plní spoustu úkolû a po izují snímky. Také nosí do vesmíru zprávy o na í civilizaci, které by mohli vbudoucnosti najít obyvatelé jinÿch planet. Existují kromê nás ve vesmíru nêjaké æivé bytosti? Mnoho vêdcû si myslí, æe tomu tak je. Moæná æijí na planetách podobnÿch na í Zemi, vnêjaké jiné sluneçní soustavê. Nêkte í lidé íkají, æe vidêli na obloze zvlá tní útvary létající talí e UFO (unidentified flying object neidentifikovanÿ létající p edmêt). Jiní dokonce tvrdí, æe vidêli mimozem- ƒany.

4 4 kolní noviny duben 013 Od deváƒákû: Kvíz o Çeské republice 1. Která Labe eka je nejdel í? c) Morava Vltava. Pradêd Která hora je nejvy í? c) Snêæka Kralickÿ Snêæník 3. Které Brno mêsto je po Praze nejvêt í? c) Ostrava Plzeñ 4. Které Javo íçské jeskynê jeskynê jsou nejrozsáhlej í? c) Konêpruské Amatérské jeskynê jeskynê 5. Roæmberk rybník je nejvêt í? c) Máchovo Svêt 6. Které Çertovo je nejhlub í? c) Çerné Ple né 7. Která Lipno p ehrada je nejvêt í? c) Vranov Orlík 8. Bouzov hrad je nejrozsáhlej í? c) Praæskÿ Karl tejn hrad 9. Karlûv most most je v nejstar í? Kamenÿ most Praze c) Svatojánskÿ most Písku vlitovli 10. umava národní park je nejvêt í? c) Podyjí Krkono e 1. Macocha Která propast vmoravském je nejhlub í? Rudické propadání vmoravském krasu c) Hranická propast krasu 1. SK Slávia fotbalovÿ Praha klub je nejstar í? c) SK AC Plzeñ Sparta Praha Recitaçní V pátek 6. soutêæ 4. se 1. dêti stupnê Program zahájila p. uç. M. z 1. Dobe ová. stupnê se ly Nejd íve ve kolní se mimo klubovnê soutêæ na p edvedli tradiçní recitaçní prvñáçci soutêæi. si velmi dob e. Následovala I. kategorie (æáci. a 3. t ídy) a I. kategorie (æáci 4. a 5. a t ídy). vedli básniçky Paní uçitelky si pamatovaly vporotê a mêly snaæily têæké se rozhodování, je p ednést co protoæe nejlépe. v echny S napêtím dêti jsme se dob e çekali, p ipravily, dopadne, kdo vyhraje. Teâ uæ to víme: jak to 1. I. kategorie. Lucie Luká P ikrylová, Fráña a Tereza. t ída 3. Luká Kameníçek a Klára Krylová, Veselská, 3. t ída 1. I. Bohdana kategorie Hinerová, 5. t ída 3. t. 3.. Vêra Aneæka Faksová, Jaro ová, 5. t ída 4. t ída vênovalo Vítêzové obçanské byli odmênêni sdruæení diplomy LITKA). a cédéçky, v echny úçastníky potê ily sladkosti (v e e ení: 1b, c, 3a, 4b, 5a, 6a, 7a, 8c, 9b, 10a, 1c, 1a.

5 duben 013 kolní noviny 5 Spoleçenskéakcevna í kole VÿroçíNadaceprof.Vejdovského svého Nadace trvání. prof. 17. Vejdovského listopadu 19 oslavila ji zaloæil 0. pan vÿroçí rel Stejskal, souçasnou p edsedkyní je ing. Olga Ka- Národního pracovnice divadla nadace. v P edsedkynê Praze a dlouholeté O. Sÿkorová spolu- Sÿkorová. z ídit Nadace novou nás kolu. dlouhodobê Financovala podporovala její první studi vúsilí v em zhodnotila sponzorûm, dlouhodobou dárcûm çinost a p átelûm. a podêkovala a se p ispêla oslava vÿznamného na vÿstavbu sportovního vÿroçí uskuteçnila h i tê. Proto postiæenÿch, Nadace podporuje p ispívá na kvalitní oftalmologické vzdêlávání p ístroje, zrakovê u nás. Na benefiçním veçeru zhlédli pozvaní právê spívá poskytuje rovnêæ stipendia na rozvoj a podporuje zájmovÿch rekvalifikaci, çiností. Seznamuje ve ejnost p i- p íznivci p edstavení Taƒjany Medvecké, hereçky stiæenÿch a pomáhá sproblematikou bourat bariéry a zrakovê p edsudky. po- Mezinárodnísetkáníataristû koly O víkendu V. Vejdovského setkání 4. probêhlo uæivatelû, vprostorách lû a p íznivcû historickÿch poçítaçû znaçky sbêrate- Atariády né byly také soutêæe vhraní her a odbor- ATARI. Atariáda. lo Nav tívilo o 18. roçník ji p es této 50 akce osob nesoucí ze 4 státû jméno prohlédli p edná ky. V sobotu odpoledne si zájemci Organizáto i areál koly. Atariády p ipravují ke konci tohoto kolního roku interaktivní vÿstavu pro æáky (Slovenska, republiky). Rakouska, Nêmecka a Çeské koly. çe Vêt ina a herní náv têvníkû konzole ATARI. si p ivezla Ostatním vlastní pak p edvádêli, poçíta- Nêkterÿ pracovní den dopoledne (datum konzolí up esnêno) p ineseme nêkolik herních Jiní pomáhali co nového ostatním objevili, e it vytvo ili rûzné technické çi vy e ili. me si na a jednotlivÿch poçítaçû ATARI. exponátech Æákûm pak zahrát umoæní- a zodpovíme softwarové dotazy nebo problémy. Souçástí çi mê 30 lety dotazy p inesly ktêmto poçítaçovÿ strojûm, vêk které do p ed mnoha té- domácností. Bohdan Milar

6 6 kolní noviny duben 013 Obçanské V pondêlí sdruæení 15. dubna LITKA pouhÿch 18 rodiçû. Valnou se konala hromadu p ed vedl t ídními p edseda schûzkami Mgr. Milo Valná Dobe, hromada kterÿ za p ítomné úçasti seznámil programu s byly vÿroçní dále zprávou zmêny stanov, a se zprávou které byly o finançním Ministerstvem hospoda ení vnitra schváleny za rok 01. v lednu Na 013, Po Valné a plán hromadê çinosti na mêli rok rodiçe Prosíme rodiçe, kte í tento p íspêvek moænost zaplatit je tê nezaplatili, poviné çlenské aby tak p íspêvky uçinili do konce za rok kvêtna. Kam v Olomouci v kvêtnu vÿ Na zvyk 1. se máje uchovával çeká Olomouçany vnêkterÿch novinka vesnicích na a tentokrát Horním námêstí i ve mêstê. postavena Májka se májka. objeví Tento na místê, lido- kde námêstí jsme najdeme vzimê zvyklí laviçku na pod vánoçní rozkvetlou strom. t e ní, Zároveñ kde smájkou se zájemci budou oæiven moci dal í políbit, májovÿ aby zvyk neuschli. na dnû. Tento Nabídne den se stánky s tradiçnê lidovÿmi konat emesly iekojarmark, a vÿrobky, kterÿ aktivity po ádá pro dêti Sluñákov idospêlé, v rámci moænost Ekologickÿch zradniçní vêæe a pestrÿ kulturní program. vÿhledu zity O Palackého tÿden pozdêji, pro sebe 7. kvêtna i irokou se mûæeme ve ejnost tê it dospêlé na tradiçní idêti. majáles, V 1hodinu kterÿ odpoledne po ádají studenti korunován Univer- Zbrojnici, jako král kde majálesu se odehrávat bÿvalÿ rektor hlavní univerzity çást oslav. Josef Program Ja ab. Poté nabídne vyjde také prûvod Letní masek kino a k Koruní tereziánské pevnûstka. Ve st edu Majálesové 8. kvêtna oslavy moæno potrvají na letos fortu dva Radíkov dny. svêtové války sruskÿmi a nêmeckÿmi jednotkami ipartyzány. zhlédnout Diváci vojenské si budou p edstavení moci prohlédnout konce. dobové Dopoledne uniformy 9. kvêtna a vÿzbroj. lé. Ve stáncích se seznámí probêhne se zajímavostmi na Horním zrûznÿch námêstí státû vrámci a chybêt Dne Evropy ne soutêæ ani ochutnávka pro dêti idospê- kÿch jídel. Bude to takovÿ netradiçní dêjepis izemêpis prost ednictvím prezentace çlenskÿch typic- Evropské unie. zemí vení Uæ i 17. pohádky roçník pro Divadelní dêti. P edprodej flóry nabídne byl zahájen bohatÿ vÿbêr. dubna divadelních, a zájem je taneçních velkÿ, ale a na filmovÿch polovinu p edstastavení vstup volnÿ. p ed- Podrobné V polovinê informace kvêtna 15. najdete 5. na webovÿch zahájena opêt stránkách na Horním htp:/ námêstí w.divadelniflora.cz. 18 hodin moæné vyzkou et jízdu na çty kolech, projet se turistickÿm turistická vláçkem sezona. a zhlédnout Od 14 bohatÿ do Na kulturní sobotu program, 1. kvêtna kterÿ se chystá pokraçovat sportovní akce iveçer. trum Semafor. Tento vÿlet po sou i ipo vodê Olomoucí trvat asi dvê kolem hodiny i raftem, a jeho kterou cena je po ádá 190 kç Cen- osobu (dêti do 6 let zdarm vcenê je ipûjçení kol nebo kolobêæek. Rodina se dvêma dêtmi na platí 380 Kç. Startuje se vcentru Semafor, informace získáte na telefoním çísle za- Uzávêrka p í tího çísla je 4. kvêtna 013 KOLNï tel NOVINY vydávázákladní kolaprof.v.vejdovského,tomkova4, 90*htp:/ w.zrakol.cz*e lo30.dubna013 79_0Olomouc* J.K upka(str.5)*kresby æáci1.a.t ídy*poçítaçovásazbaatisk JAYsoftware Red.J.Valíçková shromaæâujep íspêvkyadotazyajeautorkouçlánkûbezpodpisu*foto M.Dobe (str. a5),

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho

se2 æivotem2 rytí e, 2 pano e2 çi 2 prostého lo2 rovnêæ 2 na2 zbranê2 a2 jejich2 vyuæití. Tato2 p edná ka2 mi 2 p inesla2 mnoho kolní rok 01 / 013 XIX roçník b ezen 56 7 Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Hodnocení za Husité I. pololetí do kol * Zápis * Besídka do 1. t ídy * Lyæa skÿ * Koncert

Více

Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky.

Na2 stromeçku2 ho í 2 svíçky, vyhlíæíme2 andêlíçky. têdrÿ veçer uæ je tady, sníh se sype na zahrady. Na stromeçku ho í svíçky, vyhlíæíme andêlíçky. Mají sanê spárem koní, rolniçky jim pêknê zvoní. kolní rok 01 / 01 XVI roçník prosinec 4Základní kola prof.

Více

Milena2 Luke ová. Vloçky, 2 vloçky, 2 bílé2 pe í, Mráz 2 olízl 2 kliku2 dve í, mete, 2 mete2 metelice, fujá, 2 fujá2 fujavice,

Milena2 Luke ová. Vloçky, 2 vloçky, 2 bílé2 pe í, Mráz 2 olízl 2 kliku2 dve í, mete, 2 mete2 metelice, fujá, 2 fujá2 fujavice, kolní rok 01 / 013 XIX roçník prosinec 4Základní kolaprof.v.vejdovskéhoolomouc htp:/ w.zrakol.cz Vtomtoçísle: Vánoçní básnê a kresby * Vánoçní achovÿ turnaj vpraze * Koncert pro Svêtlu ku * Na kluzi ti

Více

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2

Vychovatelé. Mate ská2 kola. T ídní 2 uçitelé. Boæena2 Zdráhalová 2 kolní rok 01 / 013 XIX roçník zá í 1 Základní kola prof. V. Vejdovského Olomouc htp:/ w.zrakol.cz V tomto çísle: Organizace kolního roku * Kdo je kdo * Máme novou kolu! (Slavnostní zahájení vnové kolní

Více

Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê

Mûæe bÿt, æetento çláneçekzûstane çtená i. poçet. Není viditelnÿ zvlá tê pro ty, kte í vidêt nechtêjí. Nemyslí mtí mvizáæ mentálnê SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L I S T O P A D 2 0 0 1 Dobrÿ den, Potkáte-li nêkdy vlistopadu nêkde vna emmêstê na ulici nebo nêkdejinde studenta

Více

Na vlastní kûæi nemohoucí

Na vlastní kûæi nemohoucí çtvrtl etník Svitavské nem ocnice, a. s. / duben 201 4 / çísl o: 26 WWW. N EMSY. CZ Na vlastní kûæi nemohoucí koleními na téma Problematika stá í jsme v prvních mêsících roku zahájili projekt Dobrá zpráva

Více

2/ ročník IX. Editorial

2/ ročník IX. Editorial Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Duben 2012 2/ ročník IX.

Více

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9

Maršovský zpravodaj. Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Maršovský zpravodaj červen 2012 ZDARMA Biskupský sál, kresba Dagmar Gottliebová Co všechno nabídne návštěvníkům bývalá maršovská fara po skončení rekonstrukce? Čtěte na str. 9 Vážení spoluobčané,v době

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce.

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. V Ě D O M I C K É N O V I N Y Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna Milí čtenáři, rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. VÍTE O VELIKONOCÍCH, ŽE... V nejstarších dobách bylo vnímání dnešních

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve...

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Stavba kruhové křižovatky Den Země Jeďte na dovolenou do Dubí!

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2013 Vážení spoluobčané, Zdravím Vás na prahu roku 2014, což je poslední rok volebního období tohoto zastupitelstva. V uplynulém roce se nám podařilo spustit do provozu čističku

Více

Benátecký hrozen 2015

Benátecký hrozen 2015 D e t s k ý d e n Číslo: 6 ročník: 39 8. června 2015 cena: 10 Kč Benátecký hrozen 2015 Rekonstrukce místních komunikací Splatnost místního poplatku za komunální odpad Rozpočtové opatření č. 2 Školy Mezigenerační

Více

Strana ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA leden-únor 2014 ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA. V tomto čísle si přečtete:

Strana ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA leden-únor 2014 ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA. V tomto čísle si přečtete: LEDEN-ÚNOR 2014 ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA Strana ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA leden-únor 2014 Vážení čtenáři! FOTO MĚSÍCE Čím bude rok 2014 výjimečný? 28. června si připomeneme již sto let od vypálení smrtelné kulky

Více

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov

Číslo: 2/2013. Vydává: Obecní úřad Kovářov KOVÁŘOVSKÝ Z P R A V O D A J Číslo: 2/2013 Vydává: Obecní úřad Kovářov INFORMACE Z OBCE Evropské peníze i pro Kovářov Po dlouhých letech žádání o evropské peníze se usmálo štěstí i na nás. Obec již dlouhá

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Červen 2012 č. 11 Ročník XXII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Děti šly z pohádky do pohádky Debata na městském zastupitelstvu nad kontrolními mechanismy Červnové

Více

Slovo úvodem. Slovo starosty

Slovo úvodem. Slovo starosty máj, lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas. to je už pasé, květen končí. Co o něm říci? Je to pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea)

prost edí - nap. Historie svitavské po ty (MUDr. Petr T e tík), Historie a souçasnost Ottendorferovy knihovny(pracovníci muzea) SVITAVSK KULTURNï S AV INFORMAÇNï I T A V S K M ësïçnïk K U L T U R N ï K A L E N D Å L E D E N 2 0 0 2 Dobrÿ den Takzase sedíma kou utuæku(nebo klávesnici poçítaçe) a íkámsi, co hezkého napsatvonomvánoçnímçase...

Více

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 6) 2005 Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 Foto V. Derner Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Třebechovice navazují unikátní partnerství s městem Betlém V souvislosti s hlubokým vztahem našeho města

Více

Číslo 6 červen 2003. Z obsahu: 1. červen - Den dětí. 13. - 14. červen 2003 - Referendum o vstupu ČR do Evropské unie

Číslo 6 červen 2003. Z obsahu: 1. červen - Den dětí. 13. - 14. červen 2003 - Referendum o vstupu ČR do Evropské unie Číslo 6 červen 2003 1. červen - Den dětí 13. - 14. červen 2003 - Referendum o vstupu ČR do Evropské unie Ve dnech 13. a 14. června 2003 se uskuteční jedna z nejdůležitějších akcí naší novodobé historie.

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

ČERVEN 2015 / ROČNÍK X. 6 950 VÝTISKŮ ZDARMA

ČERVEN 2015 / ROČNÍK X. 6 950 VÝTISKŮ ZDARMA ČERVEN 2015 / ROČNÍK X. 6 950 VÝTISKŮ ZDARMA Hřiště u základní školy TGM Na začátku června byla zahájena rekonstrukce školního hřiště u bystřické základní školy T. G. Masaryka v Tyršově ulici. Nové školní

Více

Motto: SVĚTLO, VÍRA, NADĚJE

Motto: SVĚTLO, VÍRA, NADĚJE Motto: SVĚTLO, VÍRA, NADĚJE Obsah 1 Základní charakteristika školy... 4 2 Vzdělávací programy... 7 3 Povinně volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky... 9 4 Zaměstnanci školy... 9 5 Další vzdělávání

Více

Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou. Čtěte na straně 4

Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou. Čtěte na straně 4 7. ročník Běhu Emila Zátopka Do Rožnova opět dorazil populární závod Čtěte na straně 2 Chantal Poullain Rozhovor se slavnou herečkou Čtěte na straně 4!!!! Mezinárodní šachový festival ve Valašské Bystřici

Více

Vážení spoluobčané, milí sportovní přátelé.

Vážení spoluobčané, milí sportovní přátelé. www.hodslavice.cz CERVEN ˇ 2014 90 let kopané v Hodslavicích Vážení spoluobčané, milí sportovní přátelé. V měsíci červnu připadl úvodník fotbalovému klubu Hodslavice, který právě letos slaví již 90 let

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více