Češství jako mechanismus vyjednávání Kateřina Janků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Češství jako mechanismus vyjednávání Kateřina Janků"

Transkript

1 Multikulturní centrum Praha, září 2005 Češství jako mechanismus vyjednávání Kateřina Janků Institut pro studium kultury a etnocentrismu ISKE Text je zkrácenou a upravenou verzí článku Romové a jiní skoro-češi. Pozice kandidátů sociální inkluze do české společnosti. uveřejněného v Sociálních studiích č. 10 Otázky sociální inkluze romské komunity. Brno: Masarykova Universita, plná verze Tento text pojednává o těch, kteří upoutávají pozornost novinářů, sociálních vědců a všech ostatních a provokují je k popisování detailů jejich všednodenního života. A přitom by ze všeho nejvíce tito lidé často stáli o neviditelnost normality. Jsou to lidé v pozici kandidátů začlenění do společnosti (odborným jazykem sociální inkluze). Proto, že jsou jiní, zajímá nás, co měli k obědu, kolik mají dětí a pokojů v bytě. Kdyby přestali být jinými, ztratil by pravděpodobně popis jejich všedního života přitažlivost. Autoři textů o nich často stejně jako oni sami hledají k tomuto zneviditelní klíč. Rozehrává se hra sociální inkluze. Detailní popisy jejich žitého světa hrají doprovodnou roli; stejně jako v tomto textu pomáhají pochopit, o co se vlastně v procesu zneviditelňování jedná a také proč často nebývá úspěšný, protože to možná do důsledku vzato není možné. Sociální inkluze a teorie sociální diferenciace I. Co je to vlastně sociální inkluze? Přeloženo do češtiny, je to začlenění do společnosti. Ale začlenění v jakém smyslu? A koho? A do jaké společnosti? Sociální inkluze je proces, kterého se účastní dvě strany. Ti, kteří aspirují na to být zahrnuti do společnosti (kandidáti sociální inkluze) a členové společnosti, na kterou kandidáti sociální inkluze upírají svou pozornost. Kandidátskou stranu nazývá americký sociolog Jeffrey Alexander v eseji Stěžejní solidarita, vnější etnická skupina a sociální diferenciace (1988) vnější etnickou skupinou (ethnic outgroup), ty druhé mezním společenstvím (terminal community), jehož členové pociťují stěžejní solidaritu (core solidarity) tohoto společenství. (Sociální) Inkluze je podle Alexandera definována jako proces, kterým dříve exkludované skupiny nabývají solidaritu v mezním společenství společnosti (1988:79), přičemž Koncept solidarity se týká individui subjektivně pociťovaného integrování členů do vlastních sociálních skupin (1988:78). Jelikož sociální inkluzi Alexander definuje s pomocí konceptu solidarity, platí tato imaginárnost, respektive závislost na subjektivním prožívání jedinců a skupin také pro ni. Z Alexandrova výkladu není úplně jasné, která ze dvou stran (integrovaní, nebo kandidáti) určuje pravidla inkludování. I když by se mohlo zdát, že jsou to ti, kteří již součástí společenství jsou a mechanismus sociální inkluze iniciují, svým způsobem není ani toto jednoznačné, protože kdyby se členové etnicky vnějších skupin, kteří usilují o vstup do pole solidarity neobjevili, nebylo by s kým o sociální inkluzi začít vyjednávat.

2 Kandidáti sociální inkluze jsou podle Alexandra členové vnější etnické skupiny, ale vzhledem k rozvinutosti sociálních identit moderních společností lze říci, že pozici kandidátů sociální inkluze zastávají všichni, kteří v jakémkoliv bodě více nebo méně viditelně nesplňují analytický požadavek inkluzivního ideálu a zároveň usilují o pocit solidarity stěžejního společenství, kterého se jim nedostává. Stejně tak mohou být požadavky na solidaritu v reakci, nebo preventivně bez prvotního nátlaku odepírány jedinci, skupinami, či institucemi v analytické pozici stěžejního společenství. Vyjednávají se tedy spíše pravidla inkluze na různých úrovních společnosti, než nárok na inkluzi samotnou. Pravidla inkluze pak stanovují obě strany. II. Alexander dále představuje multidimenzionální model interního a externího faktoru integrace. Externí faktor (složený z ekonomického, politického, integrativního a náboženského subsystému společnosti) se týká struktury společnosti, ve které se vyjednávání inkluze jedněch do světa druhých odehrává. Interní faktor je se týká vztahu primordiálních kvalit (které bývají posuzovány jako etnická specifika) obou skupin. Míra inkluzivity je pak dána mírou toho, jak moc se hranice společenství, do kterého se kandidáti inkluze snaží integrovat zdají být rozpínavé a jak moc jsou definované občansky. To je závislé na kvalitě externích a interních faktorů, z nichž každý jednotlivě funguje jako samostatná proměnná, která může na inkluzivitu mít svůj vliv. Obecně platí, říká Alexander, že čím více je sociální prostředí diferenciované a primordiální kvality obou skupin příbuzné, tím inkluzivnější je prostředí. Takto lze zhruba schématicky definovat inkluzivní ideál české společnosti: Schéma: Inkluzivní ideál české společnosti. Faktor integrace Společenství Interní Externí / ekonomický subsystém Externí / politický subsystém Externí / integrativní subsystém Externí / náboženský subsystém Primordiální komunita privilegovaných etnik 1 ČR, čeština jako mateřština Ti, kteří vydělávají a platí daně v ČR Občané ČR nebo cizinci se statusem trvalého pobytu v ČR Ti, kteří žijí důstojný život v ČR, respektive cítí se v ČR být doma Ti, kteří nepěstují jinou, něž v ČR obvyklou/neviditelnou/neexotickou kulturu a náboženství 1 Privilegovanými etniky zde rozumím ta etnika, která jsou součástí mýtu o společném původu etnicky založené politické komunity národa. K privilegovaným etnikům na území České republiky patří ti, které jsme až do nedávné doby mohli jako jediné najít v učebnicích českého dějepisu. Jsou to především Češi a Moravané a dále Slezané. To jsou naši. Neprivilegovanými etniky na území České republiky par excellence jsou Romská etnika, jejichž původ se vykládá jako indický, a tedy vnější, cizí. Jinou kategorii pak tvoří Němci a Ž/židé (ti by se daly z tohoto pohledu nazvat etniky v historii vzniku Českého státu tabuizovanými) a dále pak Slováci, Řekové, Maďaři a další, kteří jsou pokládáni za etnické cizince. 2

3 III. Dále je potřeba poukázat na úzkou souvislost sociální inkluze s procesem sociální diferenciace, neboli procesem modernizačního růstu komplexity a zprostředkovanosti funkcí. Pomyslnou škálu tradiční/monolitický moderní/diferencovaný v oblasti mezietnických vztahů analyticky doprovází dualita primordiální občanský. Jeffrey Alexander však umně upozorňuje na to, že se zdaleka nejedná pouze o vylepšení mezi-etnických vztahů procesem modernizace. A proces diferenciace není ani jednorozměrný, ani lineární. Ale v historické realitě není diferenciace homogenní proces. Objevuje se v různých sférách a různých časech a tyto vodítka a zpoždění mají enormně komplexní dopady na společenský vývoj. [...] Solidarita se odlišuje jako autonomní dimenze nezávislá na vývoji v ostatních sférách. Následkem toho je občanské integrace vždy dosahováno nerovnoměrně (1988:83). Strategie sociální inkluze naráží na konflikt primordiálních a občanských principů. Jedním z důvodů této konfliktnosti je představa neměnnosti primordiálních vlastností. Tato představa je zachovávána přesto, že ve skutečnosti se i primordiální charakteristiky proměňují (vezměme za příklad obsah představy toho, co znamená český způsob trávení Vánoc). Na konci pomyslného kontinua primordialita občanskost leží modernizovaná společnost, podle Alexandera mimo jiné prezentovaná Parsonsovým (1971) termínem Společnostní komunita (societal community). Ta je integrativním společenským subsystémem, kterému ostatní subsystémy (udržování vzorců, politický a ekonomický) vytvářejí prostředí. Tyto společenské subsystémy se také podobají Alexandrovu pojetí externího faktoru integrace. V našem pohledu je primární funkcí tohoto integrativního subsystému definovat povinnosti loajality ke společenské kolektivitě a to jak pro členství jako takové, tak pro různé kategorie diferenciovaných statusů a rolí v rámci společnosti (Parsons 1971:12). Požadavky na inkluzi nejsou z tohoto hlediska vyjadřovány jako nátlak jedné skupiny vůči druhé. Tyto dvě skupiny jsou spíše analytické pozice a vyjadřují, stejně jako požadavky na inkluzi, vlastnosti společenského subsystému integrace. Mechanismus sociální inkluze tedy předpokládá potenciální možnost inkludování aktéra, který dosud není plně inkludován. Ta je vyjadřovaná právě v pravidlech inkluze a požadavcích na plné členy společenství. To, že je možné tyto pravidla vyjednávat, souvisí s povahou společnosti, ve které se vyjednávání odehrává. Ze schématu inkluzivního ideálu české společnosti je však patrné, že se může jednat i o kulturní, či právní, nejen etnické charakteristiky. Jak do pozice člena společnostní komunity, tak do pozice kandidáta na sociální inkluzi se člověk může narodit, stejně jako se v ní v průběhu života ocitnout (fyzickým přesunem, změnou životního stylu, sňatkem, anebo proměnou politické struktury území, jehož je obyvatelem). Analytický rozbor mediální prezentace kandidátů sociální inkluze Pro ilustraci představené teoretické konstrukce jsem zvolila časopisecké články popisující všednodennost kandidátů sociální inkluze do české společnosti. Dva příklady zde představené, čeští Romové žijící v Kanadě a ruští imigranti žijící v České republice, nejsou 3

4 příklady jedinými, ale zcela jistě typickými. Novinář, nezávislý pozorovatel a předkladatel typizovaných prezentací aktérů reflektuje obě strany vyjednávání s ohledem na obvyklé schémata prezentace kandidátů inkluze i plně integrovaných členů společenství. Dalo by se také říci, že vnímá obě, objekt-orientovanou, řádem diskurzu artikulovanou pozici, stejně jako subjekt-orientovanou pozici institucionální strategie, která je uchopitelná skrze strategie socializace (Szaló 2003:49). Postupně představím jednotlivé osobnosti tak, jak jsou prezentované v reportážích společně s jejich požadavky na inkluzi a zábranami či protiargumenty inkluze formulovanými ze strany stěžejního společenství. Co se týče argumentů proti inkluzi, jsou jimi vlastně všechny zdůrazňované odlišnosti aktérů, tedy za normálních okolností nezmiňované vlastnosti (vzhled, jazyk, strava). Kdyby aktér nemluvil jiným jazykem, nebude se novinář o tom, jakým jazykem hovoří vůbec zmiňovat. Pokud naopak cizinec mluví překvapivě dobře česky, je toto zdůrazněno jako kontrast obecného předpokladu, že česky hovořit nebude, nebo jen neplynule a s chybami. Charakteristiky, které nejsou zmiňovány buď aktéři splňují, nebo nejsou pro sociální inkluzi důležité. Dlouhodobý pobyt existenční nejistota Hrdinové prvního článku se pravděpodobně vybavili čtenáři mezi prvními jako typičtí kandidáti sociální inkluze, jsou to tak zvaní přistěhovalci, imigranti, v České republice usazení cizinci. Článek pojednává o několika Rusech, kteří přijeli do České republiky rozvíjet své podnikání. Staví do kontrastu ekonomickou a sociální úroveň ruských migrantů s nevlídností přistěhovalecké politiky českého státu: Tady je systém imigrace nastavený pro lidi, kteří sem přijedou jen na chvíli. Nestarají se ani o daně či doklady. Nic pro ně tahle země ani místo, kde žijí, neznamenají, a tak se podle toho chovají, protože brzy odjedou. Jenže když tu máte rodinu, platíte daně, pojištění, tak tu nejen chcete udržovat hezké místo k žití, ale taky chcete patřit do společnosti vysvětluje (Č1). Autorka článku zdůrazňuje, že Rusové jsou nejen soběstační, ale také Čechům kulturně příbuzní, přinášejí peníze a také mohou pomoci mírnit stárnutí české společnosti. Z hlediska diskurzu sociální inkluze však česká společnost bude stárnout dál, jen se bude měnit etnické spektrum těch, kteří v České republice pobývají: Od českých obyvatel poznáte ruské ženy snadno. Jsou výrazně namalované, neméně silně naparfémované, s obarvenými vlasy a v extravagantním oblečení. Ruští muži chodí nenápadní, v dlouhých tmavých podnikatelských kabátech, rychle vycházejí z domů a nastupují do automobilů. Žijí zde i další cizinci, ale Rusů je nejvíc (Č1). Čeští obyvatelé zde vystupují v roli výchozího poznávacího bodu, který nemusí být popisován. Přitom by v jiném kontextu bylo možné položit si otázku, jak poznáte na ulici Čecha?. Pokud je však cizinec a Český obyvatel na ulici na první pohled rozpoznatelný, to znamená dokud Česky a Rusky vyhlížející člověk nejsou rovnocennými obyvateli území, je to znakem toho, že ručička ukazatele Alexandrovského kontinua primordialita občanskost je nakloněna více doleva. 4

5 Barša v tomto smyslu, kromě silného argumentu pro více občanskosti v české politické kultuře, naráží na nutnou reformulaci domácí kultury, kterou by multikulturnější Česká republika musela prodělat: Čím více odlišných skupin se v našem státě bude cítit doma, tím blíže budeme univerzálnímu lidství, tím vzdálenější budeme démonům etnické, rasové, sexistické a homofobní nenávisti. K tomu však je nutné, abychom pochopili naši identitu nikoliv jako ztuhlý mýtus národní historie a jejího údajného smyslu, nýbrž jako dynamický komplex hodnot, životních forem a interpretací světa, jehož pohybu jsme jakožto jednotlivci i skupiny účastni. Vykročit tímto směrem ovšem také znamená de-etnizovat ono my, které je představováno institucemi českého státu (1999:263). V závěru se vrátím k tomu, proč je z hlediska praxe sociální inkluze realizace tohoto požadavku problematická. Jsem český cikán z Kanady Druhý článek prezentuje České Romy žijící v Kanadě jako bývalé, částečné, či občasné kandidáty sociální inkluze. Čeští Romové, kteří emigrovali do Kanady v dospělém věku sdílejí pocit přináležitosti k lokalitě, z níž pocházejí, stejně jako pocit odpírání solidarity českou společností. Tato zkušenost odpírání a rasové perzekuce může sloužit jako argument k migraci a zažádání o azyl. Romové, ve srovnání s jinými neprivilegovanými etniky České republiky, také často nemají tak silný, pocit sounáležitosti s půdou předků a proto snáze z měst, kam se přistěhovali teprve jejich prarodiče, odcházejí. Vztah k domovu se může měnit i během života jedince: Čechy mám ráda, ale zpátky bych nešla. Doma už jsem tady (Č2). Samozřejmě musíme brát v potaz rozmanitou škálu významů, jaké mohou lidé připisovat slovu domov. Z hlediska inkluzívních mechanismů je důležité říci, že pocit domova nemusí být vázán na místo, ve kterém aktér nárokuje pociťovat solidaritu ostatních. Je však nepsaným ideálem, jsou-li tyto dva principy v souladu. Na prezentaci českých Romských migrantů je patrný i generační posun vztahu k rodné zemi: [...] Naše emigrace je ostuda pro Českou republiku a oni si to nechtějí přiznat, tvrdí energicky třicátník Milan. Mladé celá diskuze nezajímá, hrají si na počítači a anglicky se domlouvají, kam vyrazí večer (Č2). Potomci emigrantů, kteří se narodí v zahraničí tvoří v tomto směru zvláštní kapitolu. Ti se stávají kandidáty na inkluzi, teprve pokud sami začnou požadavek na sociální inkluzi do rodného společenství svých rodičů klást 2. S odklonem vztahu k původní domovině slábne nárok na solidaritu jejího mezního společenství. Dalo by se říci, že se tento nárok (který nebyl uspokojivě naplňován a proto tito aktéři volili odchod ze země) přetváří v sentimentální obsah příslušnosti k České republice ve formě hezké vzpomínky: 2 V odborné literatuře je takové chování dětí (zvláště třetí generace) emigrantů, kteří se často ve svém chování stávají původnější než původní obyvatelé země, odkud přišli jejich předci, popisováno jako ethnic revival. 5

6 Musel jsem trochu změnit repertoár a naučit se nové písničky. Ale dáme i čardáš, Škoda lásky nebo mojí oblíbenou Cikánečku, říká strejda, který si anglicky vyřídí vše, co potřebuje (Č2). Nárokují tedy Čeští Romové žijící v Kanadě vůbec inkluzi do české společnosti? Na určitých úrovních ano, například nechtějí přijít o občanství: Kanadské občanství dostalo jen málo z nich. Mnozí o ně ani nežádají, protože by tím ztratili české (Č2). Drobnohledem, který pomůže odhalit různé úrovně, na kterých se může sociální inkluze odehrávat je právě Alexandrova koncepce různých faktorů integrace v rámci společenských subsystémů. Zdá se, že působení rasového stigmatu v kombinaci s materiálními podmínkami je od nárokování pocitu solidarity v české společnosti zrazuje: Po dvou letech přijeli do Čech a uvažovali, že by tam mohli žít a podnikat. Jenže v tramvaji nás mladý kluci zničehonic plivli. V obchodě nás prodavačka ošidila, ale celá fronta začala nadávat nám do blbých cikánů a příživníků, co okrádají. To strašně ponižuje. Člověk si musí zachovat nějakou hrdost. A když to nejde, tak proč zůstávat, když nemusíme, říká paní Krchňáková (Č2). Závěr na cestě k inkluzivnímu češství? V Alexandrově pojetí sociální inkluze de facto znamená vítězství občanských principů nad primordiálními. Alexander však zároveň upozorňuje na nemožnost úplného vymizení primordiálního principu (ve smyslu Geertsovské vazby vyplývající z pocitu přirozeného) z konceptu společnosti národního státu: Solidarita se stává základním faktorem, neboť každý národ musí nakonec začít historicky. Národy se jednoduše nevynoří ze vzduchu jako nějaké universalistické, či konstituční entity. Národy jsou založeny skupinami, jejichž členové sdílejí určité kvalitativně výrazné charakteristiky, znaky, okolo nichž strukturují jejich solidaritu. Ať již tato stěžejní skupina v budoucnu vytvoří jakékoliv instituce, bez ohledu na konečný liberalismus jejího společenského a politického pořádku, rezidua této stěžejní solidarity zůstávají zachována (Alexander 1988:79). Z toho vyplývá, že strategie vítězství občanského principu nad primordiálním nemůže být nikdy zcela úplná. Navíc, jak poznamenává Geertz, skýtá svá rizika: Podřídit tyto specifické a důvěrně známé identifikace obecnému závazku vůči zastřešujícímu a poněkud cizímu občanskému řádu znamená riskovat ztrátu autonomie osobnosti (Geertz 2000:288). Autonomie osobnosti se spolupodílí na pocitu ontologického bezpečí jedince, který nemůže být založený pouze na obecných charakteristikách. Je to kvalita která se svou individuální povahou podílí jak na udržování, tak nabourávání sociálního řádu. Zdá se, že sociální aktéři, kteří mají být inkludováni do společenství mají tendenci se ztrátě autonomie bránit, jak vystihuje Simmel, když píše o cizinci: Jako člen skupiny je naopak zároveň blízko i daleko, jak to odpovídá vztahu založenému pouze na obecně lidských shodných momentech. Mezi blízkostí a vzdáleností však vzniká zvláštní napětí, když vědomí toho, že společné je tu jen to, co je zcela obecné, obzvlášť zdůrazňuje právě to, co společné není (Simmel 1997:32). Tento oddělující princip, princip zdůraznění toho, co není společné, nemusí být nutně sociálně destruktivní. 6

7 Mechanismy sociální inkluze jsou spíše než jednotící, či rozdělující společenskou silou jedním z mechanismů, které obnažují soupeření primordiálních a občanských principů v moderních podmínkách. Uvěřit představě uskutečnitelnosti definitivního vyrovnání se sociální různorodostí tím, že by tato různorodost zanikla a všichni by byli plně inkludováni je největším a historicky prověřeným rizikem strategií sociální inkluze a snad i utopií modernizace. Bibliografie Alexander, Jeffrey Core Solidarity, Ethnic Outgroup, and Social Differentiation. In: Alexander, Action and its Environments. Toward a New Synthesis. New York: Columbia University Press. Barša, Pavel Politická teorie multikulturalismu. Brno: CDK. Geertz, Clifford Integrační Revoluce: Primordiální Postoje a občanská politika v nových státech. In Geertz, Interpretace kultur. Praha: Slon. Parsons, Talcott The System of Modern Societies. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, inc. Simmel, Georg Cizinec. In Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: SLON. Szaló, Csaba Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství. in Sociální inkluze. Sociální studia 9. Brno: Masarykova Univerzita. Časopisecké články (Č1) Doležalová, Jana Mesto dlja žizni. Reflex 36/2002. (Č2) Závitkovská, Blanka Žít jako člověk. Pátek Lidových novin. 43/

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Transnacionální vazby Ukrajinské menšiny v Hradci Králové Bc. Michaela Müllerová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Transnacionální vazby Ukrajinské menšiny v Hradci Králové Bc. Michaela Müllerová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Transnacionální vazby Ukrajinské menšiny v Hradci Králové Bc. Michaela Müllerová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Integrace politický cíl, interakční prostor, ve kterém se teprve rozhoduje

Integrace politický cíl, interakční prostor, ve kterém se teprve rozhoduje Integrace Text vychází z našich poznatků sociologické aplikace a navazujícího, z poznatků získaných v rámci projektu FHS UK Úloha organizací občanské společnosti v procesu integrace menšin, uprchlíků a

Více

než začneme s multikulturní výchovou OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU

než začneme s multikulturní výchovou OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU než začneme s multikulturní výchovou OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU 1 NEŽ ZAČNEME S MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU OD SKUPINOVÝCH KONCEPTŮ K OSOBNOSTNÍMU PŘÍSTUPU Editor: Iva Janská Obsahová

Více

Nástin problému sociálního vyloučení romských populací

Nástin problému sociálního vyloučení romských populací Nástin problému sociálního vyloučení romských populací Štěpán Moravec Obsah: I. Úvod a terminologie 1. Úvod 2. Terminologie 3. Deetnizace tématu II. Nástin situace 1. Bydlení a vznik sociálně vyloučených

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

ANALÝZA RODINA A ŠKOLA

ANALÝZA RODINA A ŠKOLA Analýza vznikla v rámci projektu Ententýky za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2012. ANALÝZA RODINA A ŠKOLA Autoři zprávy: Mgr. Adéla Lábusová, PhDr. Martin Vávra,

Více

Integrace 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny

Integrace 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Integrace 1,5 generace imigrantů z Ukrajiny Jana Tůmová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu

Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Adaptace barmských imigrantů na českou kulturu Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D. Bc. Magda Pěnková

Více

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE, ANDRAGOGIKY A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBOR: KULTURNÍ ANTROPOLOGIE

Více

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ

život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ život v spolecnosti konfrontace a výzvy Brožura vzniklá na základě cyklu stejnojmenných seminářů NESEHNUTÍ ženy v pohybu mobilita mýty o mezinárodní migraci cizinci a cizinky v jazyce uprchlictví a gender

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Vypracoval: Milan Mojžíš,

Více

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15

EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 EDIČNÍ ŘADA MONOGRAFIE SVAZEK Č. 15 PŘISTĚHOVALECTVÍ A LIBERÁLNÍ STÁT Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku ANDREA BARŠOVÁ, PAVEL BARŠA Masarykova univerzita v Brně Mezinárodní

Více

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu

Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vnímání dětí cizinců žijících v České republice - zaměřeno na vietnamskou komunitu Vypracovala:

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O. S. KAPPA-HELP... 4 ŽIJÍ TADY S NÁMI... 5 MULTIKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ SPOLEČNOST... 6 MEZI KULTUROU A ETNICITOU...

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O. S. KAPPA-HELP... 4 ŽIJÍ TADY S NÁMI... 5 MULTIKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ SPOLEČNOST... 6 MEZI KULTUROU A ETNICITOU... OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O. S. KAPPA-HELP... 4 ŽIJÍ TADY S NÁMI... 5 MULTIKULTURNÍ A TRANSKULTURNÍ SPOLEČNOST... 6 MEZI KULTUROU A ETNICITOU... 10 ROMOVÉ... 14 Kdo je Rom... 14 Stručná historie Romů...

Více

Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem

Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem Modern Migration. Movement with Special Significance Kateřina Janků ABSTRACT The text introduces modern migration as a phenomenon bound to the geopolitical

Více

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace Magisterská diplomová práce Bc. Jana Rozehnalová Brno 2007 2 2 Čestné

Více

Sociální práce s vybranými skupinami klientů

Sociální práce s vybranými skupinami klientů E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í M i r o

Více

«SOCIOweb_19-20_2003»

«SOCIOweb_19-20_2003» «SOCIOweb_19-20_2003 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČNOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Zajímává zpráva proběhla tiskem, radnice hlavního města zřizuje zahraniční oddělení. Ne, že by si chtěli

Více

Komunitní sociální práce na malé obci

Komunitní sociální práce na malé obci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Komunitní sociální práce na malé obci Marie Jiroušková Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová Studijní program:

Více

Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka

Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Metodická příručka Scio 2012 Multipolis Metodická příručka Kryštof Kozák, Jiří Zelenda (eds.) Scio 2012 ISBN: 978-80-7430-082-0 EAN: 9788074300820 Tento projekt je financován

Více

IBMers jako transnacionální kultura adaptace

IBMers jako transnacionální kultura adaptace Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce IBMers jako transnacionální kultura adaptace Linda Slavíková Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

Jak a proč být průvodcem cizince

Jak a proč být průvodcem cizince Jak a proč být průvodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vladislav Günter Lenka Pavelková Tomáš Hudec Kristýna Šlajsová Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. Tato příručka vznikla v rámci projektu

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta. Migrace a její dopady na hostitelskou zemi

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta. Migrace a její dopady na hostitelskou zemi VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Migrace a její dopady na hostitelskou zemi (Rozvedeno na příkladu USA) Diplomová práce Autor: Lubor Tvrdý Vedoucí práce: doc. PhDr. František Varadzin,

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více