Tvorba metodiky pro podporu zaměř

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba metodiky pro podporu zaměř"

Transkript

1 Tvorba metodiky pro podporu zaměř ěřenou na člověka. Dr. Jos van Loon Arduin Foundation, The Netherlands and Department of Special Education, University of Ghent, Belgium

2 Arduin Dříve: ústav pro 360 klientů s nedostatečnou nou kvalitou péče e v několika n ohledech Nyní: poskytovatel komunitních služeb eb: podporuje více v než 600 osob s potížemi v učenu ení v oblasti bydlení (více než 135 domů ve 30 obcích ch a městechm stech)/ práce / denních aktivit, s důrazem d na optimalizaci kvality života Přechod od poskytování služby totáln lní péče k nabídce podpory, kterou si klient přejep eje implikuje změnu v metodice podpory

3 Kvalita života (Schalock & Verdugo, 2002): Mnoho dimenzí Ovlivněna na osobními a environmentáln lními faktory Měla by být hodnocena na základz kladě subjektivních i objektivních měřm ěřítek Zaručena individuáln lní podporou

4 Dimenze kvality života (Schalock & Verdugo, 2002): Citové pohodlí Mezilidské vztahy Materiáln lní pohodlí Osobní rozvoj Tělesné pohodlí Sebeur beurčení Sociáln lní inkluze Práva

5 Tři i faktory kvality života (Schalock, 2007) Nezávislost Osobní rozvoj Sebeurčen ení Sociáln lní zapojení Mezilidské vztahy Sociáln lní inkluze Práva Pohodlí Citové pohodlí Tělesné pohodlí Materi teriální pohodlí

6 Faktor KŽ Oblast KŽ Názorné indikátory KŽ Nezávislost Sociální zapojení Osobní rozvoj Sebeurčení Mezilidské vztahy Sociální inkluze Práva Status podle vzdělání, osobní dovednosti, adaptační chování Volby/rozhodnutí, autonomie, život ve vlastních rukou, osobní cíle Sociální sítě, přátelství, společenské aktivity, interakce, vztahy Integrace/zapojení v komunitě, komunitní role, podpora: lidská (respekt, úcta, rovnost) právní (právní přístup, spravedlivý proces) Pohodlí Citové pohodlí Tělesné pohodlí Materiální pohodlí Bezpečí & zajištění, pozitivní zkušenosti, spokojenost, sebeuvědomění, nepřítomnost stresu Zdravotní status Status podle stravování Rekreace/fyzická námaha Finanční status, pracovní status, status podle bydlení, majetek

7 Zaměř ěření na kvalitu péče p X Zaměř ěření na kvalitu života Perspektiva ektiva Zájem Obsah Typick cká kritéria ria pro evaluaci Struktury Zaměř ěření na kvalitu péče Poskytovatel Proces Řízení systémů péče Efektivita, efektivita nákladů,, plánov nování, spokojenost klienta Současn asné systémy péče p potřebuj ebují jen zkvalitnit Zaměř ěření na kvalitu života Člověk k v jeho přirozenp irozeném prostřed edí Výsledky Podpora a její dopad na osobní život Dlouhodobé hodnotové výsledky v oblasti inkluze, osobní rozvoj a sebeurčen ení Podpora musí sloužit jednotlivci, i když to znamená, že e je třeba t nalézt alternativní struktury

8 Několik podnětů pro zlepšen ení kvality života (Schalock et al., 2007) Individuáln lní podpora je prostředkem ke zlepšen ení kvality života Místní komunita je kontextem kvalitního života; poskytovatelé služeb jsou mosty k této t to komunitě Při i poskytování služeb lidem s potížemi v učenu ení je důležité používat plánov nování zaměř ěřené na člověka, poskytovat podporu na individuáln lním m základz kladě a zapojovat klienty do plánov nování a evaluace poskytované podpory V praxi založen ené na důkazech d jsou výsledky podpory měřeny kritérii rii KŽ a využívány při p i zvyšov ování kvality

9 Učící se organizace je nezbytným předpokladem pro zlepšov ování osobních výsledků Efektivní učící se organizace má: m Kulturu podporující a stimulující učení Strukturu umožň žňující procesy, které integrují nové informace a napomáhaj hají změnám Kultura učícíu se organizace se vyznačuje inovací, otevřeným eným dotazováním m a stanovením m cílůc

10 V takové organizaci je důled ležité Zapojení zákazníka: Zapojení při i tvorbě individuáln lních plánů podpory Sebeurčen ení v životě zákazníka Školení v otázk zkách hodnot: S ohledem na inkluzi,, sebeur beurčení, osobní rozvoj a individuáln lní podporu Individualizovan idualizovaná podpora: Zaměř ěřená na člověka Založen ená na dialogu mezi člověkem a lidmi zapojenými do jeho plánu podpory Flexibiln ilní Aktivní Založen ená na datech

11 Vedení: Zásadní procesy pro zlepšov ování kvality v organizaci Společná vize, podpora osobní suverenity, zpětn tná vazba,, podpora p komunitního života, zacílen lení na měřm ěření osobních výsledků Učící se týmy: Řídí samy sebe, zaměř ěření na nové cíle jako výzvy, sledující osvojení nových znalostí Praxe založen ená na důkazechd kazech: Osobní výsledky by měly m být využívány pro usměrňov ování změn n a zdokonalování v organizaci Uvažov ování zprava doleva: zaměř ěření na osobních výsledky, nikoli na vstupy: na cíle c místo m pravidel Autoevaluace: základ změn n a zdokonalení v organizaci

12 Dimenze kvality života, které jsou nejzásadn sadnější pro inovaci Inkluze Sebeurčen ení Osobní rozvoj N.B. Je důležité, aby implikace související se zásadní otázkou emancipace byly prováděny konzistentně v rámci všech učiněných rozhodnutí: Demontáž ústavu Management směřující k autonomii a vlastnímu řízení Názory klientů hrají důležitou roli při restrukturalizaci organizace Tvorba modelu podpory

13 Sebeurčen ení v praxi Každý můžm ůže činit důled ležitá rozhodnutí ve svém životě (s podporou osobního asistenta) Možnosti pro bydlení: kancelář pro bydlení Pracovní možnosti nosti: databáze volných pracovních ch míst Osobní rozvoj v praxi Učení se prostřednictv ednictvím zkušenost eností Zapojení v komunitě Akademie kvalitního života Zaměř ěřená na emancipaci a sebeurčen ení Inkluze v praxi: Běžné domy pro všechny v klienty Pěstounské rodiny pro dětid Práce nebo denní aktivity ve firmách a denních centrech v komunitě Podpora v praxi: Lidé žijí v domech, kde sami chtějí žít, a pracují,, kde sami chtějí pracovat, a dostávaj vají podporu, kterou opravdu potřebuj ebují.

14 Zdokonalování / orientace procesů podpory zaměř ěřené na člověka Vstup Výkon Výstup Cíle a perspektivy člověka, Jeho potřeba podpory (SIS) Kvalita jeho života v určit itém životním okamžiku Plán n individuáln lní podpory Založený na přáních, p cílech c a perspektivách a potřeb ebách podpory Jaká podpora mám být poskytována v jaké oblasti KŽ Jaká podpora mám být poskytována v jaké oblasti podpory podle KŽK Uvažování zprava doleva (založené na výsledcích) Kvalita života Taková KŽ by tedy měla m být měřena jako osobní výsledek vešker keré podpory. Stupnice osobních výsledků.

15 Vstup Cíle a perspektivy člověka, životní zkušenosti, jaké si přejep eje, použit ití stejných oblastí podpory jako v SIS Jeho potřeba podpory Kvalita jeho života v určitý životní okamžik

16 SIS sestává z těchto částí Část 1, Stupnice potřeby podpory, skládá se ze 49 životních činností, které se dále rozdělují do 6 podstupnic 1. Činnosti v domácnosti 2. Činnosti spojené se životem v obci 3. Činnosti celoživotního vzdělávání 4. Činnosti v zaměstnání 5. Činnosti spojené se zdravím a bezpečností 6. Společenskéčinnosti Část 2, skládá se z 8 položek týkajících se Dodatečné ochrany a sebeobhajení Část 3, Mimořádná zdravotnická podpora a Mimořádná behaviorální podpora, Spadá sem 15 typů zdravotních stavů a 13 typů problematického chování, které vyžadují zvýšené množství podpory

17 Vztah mezi oblastmi hodnocení na Stupnici intenzity podpory (SIS) a oblastmi KŽK Oblast KŽK Osobní rozvoj Sebeur beurčení Mezilidské vztahy Sociáln lní inkluze Práva Citové pohodlí Tělesné pohodlí Materiáln lní pohodlí Oblast hodnocení na SIS Činnosti spojené se zdravím a bezpečností, Dodatečná ochrana a sebeobhajení, Mimořádná behaviorální podpora Dodatečná ochrana a sebeobhajení Společenskéčinnosti Činnosti spojené se životem v obci, Společensk enskéčinnosti Dodatečná ochrana a sebeobhajení, Činnosti spojené se zdravím a bezpečností Činnosti spojené se zdravím a bezpečností, Dodatečná ochrana a sebeobhajení, Mimořádná zdravotnická podpora, Mimořádná behaviorální podpora Činnosti spojené se zdravím a bezpečností, Mimořádná zdravotnická podpora Činnosti v zaměstnání

18 Individuáln lní plán n podpory Výkon Založený na přáních, p cílech, c perspektivách a potřeb ebách podpory Jaká podpora mám být poskytována v jakých oblastech KŽK Jaká podpora mám být poskytována v jakých oblastech podpory KŽK Strategie podpory (Schalock, 2007): Osobní zplnomocnění Obhajoba Nácvik dovedností Modifikace / přizpp izpůsobení prostřed edí Asistenční pomůcky (tj.. protézy snižuj ující nesoulad mezi schopnostmi člověka a požadavky prostřed edí) Osobní asistence při p i získz skávání přátel, asistence zaměstnanc stnancům, asistence pro život v domácnosti cnosti, přeprava a poskytování právn vního poradenství. Tyto strategie podpory, které jsou základem z plánov nování zaměř ěřeného na člověka, se mohou zaměř ěřovat buď na oblasti aktivit podle SIS a zvláš áštní potřeby, a/nebo na jeden nebo více v klíčových indikátor torů pro každou z osmi klíčových oblastí KŽ.

19 Oblast KŽ Indikátory pro oblasti KŽ Oblast podle SIS Cíle podle indikátorů KŽ a/nebo oblastí SIS Priority Individualizovaná podpora** I. Citové pohodlí 1.Spokojenost 2.Sebeuvědomění 3.Nepřítomnost stresu Činnosti spojené se zdravím a bezpečností Dodatečná ochrana a sebeobhájení Mimořádná behaviorální podpora * * * II. Mezilidské vztahy 1.Interakce 2.Vztahy 3.Podpora Společenskéčinnosti *

20

21

22 Výstup Kvalita života. Taková KŽ by tedy měla m být měřm ěřena jako osobní výsledek podpory. Stupnice osobních výsledků.

23 SYSTÉM M MĚŘM ĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA Zaměř ěření na osobní výsledky Ve vztahu ke klíčovým oblastem a indikátor torům m KŽK Měření na základz kladě vlastního hodnocení a přímého pozorování jednotlivých indikátor torů Důraz na zapojení zainteresovaných osob Výběr r indikátor torů (Cílové skupiny, etické položky ky) Provádění průzkumu (Orientace na zákaznz kazníka) Uživatelsky vstřícn cné strategie hodnocení Kvantifikace položek vlastního hodnocení a přímého p pozorování Každý indikátor je hodnocen na základz kladě vlastního hodnocení a přímého p pozorování Likertova stupnice (3-5 bodů) se používá pro evaluaci na základz kladě vlastního hodnocení i přímého p pozorování

24 Stupnice osobních výsledků Stupnice pro evaluaci kvality života jednotlivce Dr. Jos van Loon Prof.dr. Geert van Hove Prof.dr. Robert Schalock Lic. Claudia Claes 2008

25 Stupnice osobních výsledků: Je vytvořen ená induktivně a teoreticky podložen ená Získaná data prokazují spolehlivost a platnost a postupy tvorby podtrhují důležitost zapojení zainteresovaných osob při p i tvorbě a hodnocení KŽ jako takovém

26 Vlastní hodnocení 1. Do jaké míry jste schopni se najíst, vstát a slézt z postele, používat toaletu a oblékat se? Většinou samostatně S asistencí Sám to nesvedu 2. Do jaké míry jste schopni připravovat jídlo, uklízet, samostatně se pohybovat, užívat léky? Většinou samostatně S asistencí Sám to nesvedu 3. Učíte se dovednostem, jak vykonávat více věcí, nebo se učastníte kurzů nebo jiného typu vzdělávání? Hodně Trochu Málo, pokud vůbec 4. Máte příležitost ukázat své dovednosti? Často Někdy Zřídka nebo nikdy 5. Máte přístup k informacím, o které se zajímáte (např. noviny, časopisy, internet, knihovna)? Hodně Trochu Málo nebo vůbec 6. Používáte počítač, mobil, nebo kalkulačku? Často Někdy Zřídka nebo nikdy

27 Vlastní hodnocení 1. Máte možnost sami rozhodovat (např. co si vzít na sebe, co jíst, kam jít)? Často Někdy Zřídka nebo nikdy 2. Máte-li možnosti sami rozhodovat, využívate ji? Vždycky Někdy Zřídka nebo nikdy 3. Můžete odmítnout udělat něco, co se po vás žádá? Kdykoli Někdy Zřídka nebo nikdy 4. Berou ostatní vaše rozhodnutí vážně? Vždycky Někdy Nikdy 5. Máte kontrolu aspoň nad částí svých financí? Hodně Trochu Vůbec 6. Máte možnost vyjádřit svůj názor na to, co chcete dělat, co si obléci, kam jít, co jíst a podobně? Vždycky Někdy Zřídka nebo nikdy

28 Přímé pozorování 1. Jak byste zhodnotili míru, do jaké tento člověk zvládá následujcí běžné denní úkony: sám se nají, vstává a sleze z postele, používá toaletu, obléká se? Většinou samostatně S asistencí Sám to nesvede 2. Jak byste zhodnotili míru, do jaké tento člověk zvládá následující běžné denníčinnosti: připravuje jídlo, uklízí, sám se pohybuje, užívá léky? Většinou samostatně S asistencí Sám to nesvede 3. Kolik dovedností si tento člověk osvojil, nebo kolik přležitostí ke vzdělávání měl během posledních 6 12 měsíců? Mnoho Několik Málo, pokud vůbec nějaké 4. Jak často má tento člověk příležitost ukázat své dovednosti (např. v práci, ve škole, doma? Často Někdy Zřídka nebo nikdy 5. Do jaké míry má tento člověk přístup k informacím, o které se zajímá (např. noviny, časopisy, internet, knihovna)? Hodně Trochu Zřídka nebo vůbec 6. Jak často tento člověk používá asistenční pomůcky? Často Někdy Zřídka nebo vůbec

29 Přímé pozorování 1. Do jaké míry může tento člověk rozhodovat o tom, co si vezme na sebe, co bude jíst, kam půjde a podobně? Hodně Trochu Málo nebo vůbec 2. Když má možnost se rozhodovat, do jaké míry ji využívá? Často Někdy Zřídka nebo vůbec 3. Do jaké míry koná tento člověk rozhodnutí, která jsou pro něj důležitá i když jsou třeba v rozporu s tím, co chtějí ostatní? Hodně Trochu Zřídka nebo vůbec 4. Do jaké míry jsou rozhodnutí tohoto člověka respektována (bez ohledu na konkrétní rozhodnutí)? Velmi respektována Docela respektována Nejsou respektována a je jim vyhověno 5. Do jaké míry má tento člověk pod kontrolou aspoňčást svých financí? Pod velkou kontrolou Částečně pod kontrolou Nemá žádnou kontrolu 6. Do jaké míry má tento člověk možnost vyjádřit, co si přeje? Vždycky Někdy Zřídka nebo nikdy

30 Systém m podpory zaměř ěřené na člověka: Složka 1 Rozhovor s člověkem o životních zkušenostech a cílech, po kterých touží Složka 2 Rozhovor s člověkem o formě a intenzitě potřebné podpory Složka 3: Tvorba individualizovaného plánu Použijte informace o KŽ, životních zkušenostech a cílech, po kterých osoba touží, o výsledcích ze SIS a informace o prioritách pro identifikaci potřebné podpory. Sepište individualizovaný plán specifikující formu a typ podpory, která je potřeba pro zapojení v určitých prostředích a oblastech Složka 4: Monitoring pokroku Míra, do jaké jsou žádané životní cíle a zkušenosti realizovány a jsou nadále relevantní Osobní výsledky v KŽ Zlepšení v oblasti životních aktivit a ve statutu podle chování, fungování a zdravotního stavu Evaluace individualizovaného plánu (Dle potřeby návrat ke složkám 1 a 2)

31 Závěr Tento vztah mezi SIS, plánem individuáln lní podpory a kvalitou života poskytuje výbornou přílep ležitost poskytovat metodickou podporu při p i zlepšov ování kvality života: Měření kvality života získz skává místo v metodologii podpory s cílem c neustále zvyšovat kvalitu života jednotlivce. Kromě zlepšen ení v procesu individuáln lního plánov nování vznikají rovněž podmínky pro řídící informační systém, ve kterém m je hlavní náplní organizace podpora lidí a zlepšov ování kvality života podporovaných lidí v jejím m středu edu: osobní výsledky tak mohou být použity jako vodítko pro změny a zlepšen ení v rámci r organizace.

32 Vřelé díky za vaši i pozornost!

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci?

2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004. Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? 2. KONFERENCE O UCELENÉ REHABILITACI I P V Z prosinec 2004 Potřebuje rehabilitace sociální pomoc a sociální pomoc rehabilitaci? Charakteristiky současného stavu 1. Systém m neřeší celkovou situaci,, nýbrn

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A0 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) Hnutí za nezávislý život Osobní je vždy v také politické Nezávislý život Nezávislý život neznamená, že e by

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ Jak vzniká cikánská škola Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ kladní školy a mateřsk ské školy Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Komunitní škola jako kulturní a vzdělávac vací středisko regionu s bohatou

Více

AT Konference 2010 Špindlerův v Mlýn 25.4. - 29.4.2010

AT Konference 2010 Špindlerův v Mlýn 25.4. - 29.4.2010 AT Konference 2010 Špindlerův v Mlýn 25.4. - 29.4.2010 Marie Černá Věstonická Venuše Představa ženského jména Z mytologie římská bohyně lásky Planeta druhá nejbližší ve sluneční soustavě Soška pravěké

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

energetická gramotnost

energetická gramotnost Odborné vzdělávání a energetická gramotnost Berta Rychlíkov ková Ostravská univerzita v Ostravě Energetická gramotnost Energetickou gramotnost je nutné formulovat z hlediska potřeb společnosti, současn

Více

Podpora zdraví na místní úrovni, dobrá praxe. Praha, IPVZ 10. listopadu 2009

Podpora zdraví na místní úrovni, dobrá praxe. Praha, IPVZ 10. listopadu 2009 Národní síť Zdravých měst m ČR Podpora zdraví na místní úrovni, dobrá praxe Praha, IPVZ 10. listopadu 2009 1 2 OSN-WHO: Mezinárodní akreditace NSZM Projekt Zdravé město V. fáze v Evropě (od 2009) 3 Zdravá

Více

Pracovní stres jak eliminovat negativní důsledky a jak na prevenci? David Michalík

Pracovní stres jak eliminovat negativní důsledky a jak na prevenci? David Michalík Pracovní stres jak eliminovat negativní důsledky a jak na prevenci? David Michalík Bez ohledu na konkrétní náplň pracovní činnosti roste CO TLAK CO na JE zaměstnance! ZDE MĚNIT, KDY Pro zaměstnavatele

Více

FM v podniku POSKYTOVATELE. -evaluace evaluace cenové politiky

FM v podniku POSKYTOVATELE. -evaluace evaluace cenové politiky FM v podniku POSKYTOVATELE -procesní řízení -evaluace evaluace cenové politiky Jak vypadá management správy majetku Poskytovatele 1. 1. 2008? K dnešku je správa majetku zajišťov ována téměřt výhradně pro

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ

NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Oldřich Šubrt CSc., MBA Academy of Health Care Management NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ Nová doba Vysoká míra proměnlivosti prostřed edí Vysoká míra propojenosti v rámci r celého světa Vysoká míra konkurence

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

Struktura odborového hnutí v Rakousku

Struktura odborového hnutí v Rakousku Struktura odborového hnutí v Rakousku Zastoupení zaměstnanc stnanců v Rakousku Tři i pilíře: 1. Podniková rada Na podnikové úrovni jsou zájmy z zaměstnanc stnanců zastupovány prostřednictv ednictvím m

Více

Úvod. Strategie podniku. Strategické a marketingové. TASE ednáška. kladní funkce managementu. ednictvím strategického. ležitosti podniku.

Úvod. Strategie podniku. Strategické a marketingové. TASE ednáška. kladní funkce managementu. ednictvím strategického. ležitosti podniku. TASE 2. přednp ednáška Strategické a marketingové plánov nování Úvod Plánov nování je základnz kladní funkce managementu. Plánov nování je realizováno prostřednictv ednictvím strategického řídícího procesu.

Více

EU-Deklara. Deklarace. majitele lodi!

EU-Deklara. Deklarace. majitele lodi! EU-Deklara Deklarace Téma pro každého majitele lodi! Informace o celních ch předpisech Každý turista si smí dovézt zboží pro svou potřebu během b dovolené,, musí je však v opět všechny vyvézt Pro velké

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček HEXAGON

Více

itelů na 1. stupni ZŠZ

itelů na 1. stupni ZŠZ Využit ití společného evropského referenčního rámce v další ším m vzdělávání neaprobovaných učitelu itelů na 1. stupni ZŠZ Reflexe zkušenost eností s kurzy MEJA a BJ 2005/06-2007 2007 MEJA Rozvojové programy

Více

ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY

ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY ROZBOR VÝKONNOSTI FIRMY 5.ročník k PFO LEKCE 2.: BENCHMARKING (Mezipodnikové srovnávání.) 1 DEFINICE BENCHMARKINGU Benchmarking je soustavný systematický proces, zaměř ěřující se na porovnávání vlastního

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový

ver. 1.19 Asynchronní E-learningový Obsah: Teorie úvodem Základní terminologie Asynchronní e-learning Stavební bloky e-learningu Jednotlivé součásti sti systému Uživatelé Přehledné interaktivní prostředí Testy Jak testy fungují Hodnocení

Více

PLÁN N SOCIOTERAPIE. Mgr. Jana Zierhutová. Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS

PLÁN N SOCIOTERAPIE. Mgr. Jana Zierhutová. Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS PLÁN N SOCIOTERAPIE Mgr. Jana Zierhutová Teorie a metody sociální práce Rozdílový kurz 1RPN-KS Úvod Def. socioterapie = jeden z prostředk edků resocializace,, zaměř ěřený na (re)integraci člověka nácvik

Více

ratingový dotazník k V.Hrabala, st.

ratingový dotazník k V.Hrabala, st. VIP-Kari Kariéra ra Prezenční forma DVPP Sociometricko-ratingový ratingový dotazník k V.Hrabala, st. PhDr. Ivana Slavíkov ková SOCIOMETRIE socius + metrus = měřm ěření druhého ho J. L. Moreno: - Who shall

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Programy specifické prevence

Programy specifické prevence Evaluační techniky Programy specifické prevence rizikového chování Struktura programu Ponorky I. pololetí II. pololetí 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Program 1.Důležité já 2.Integrující třída Varianty

Více

Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody

Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody Systémov mové pojetí lní práce Mgr. Jana Zierhutová Úvod Systemický přístup je současným trendem nejen v lní práci, ale i v psychoterapii, psychologii, pedagogice, sociologii, apod. Formoval se od poloviny

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

Spotřebitel a jeho ochrana na trhu

Spotřebitel a jeho ochrana na trhu Spotřebitel a jeho ochrana na trhu Proč ochrana spotřebitele? Souvislost mezi jakostí výrobků a služeb Vliv na spokojenost zákaznz kazníka Dopady právn vních norem Minimalizace rizik obchodních transakcí

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007

projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007 Možnosti financování projektů z EU Hana Janatová Státn tní zdravotní ústav 14. února 2007 Národní seminář Strategické iniciativy k otázk zkám m nerovností ve zdraví Zdroje Finance EU pro využit ití v členských

Více

Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP

Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP Velká novela vodního zákona Úkol vyplývá z usnesení vlády č. 1325 ze dne 22. listopadu 2006 a České republiky č. 562 ze dne 23. května 2007 Termín předložení do vlády: 30.

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Ochrana osobních 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Úvodní výklad Shromažď žďování je jedna z nejčast astějších činností na Internetu Tato činnost se týká úpravy ochrana osobnosti

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Ochrana osobních údajů 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnick vnické

Více

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb.

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. Zákon č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění změn z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. z.č.. 296/2007 Sb. novela z.č.. 265/1992 Sb. www.insolvencni insolvencni-zakon.cz

Více

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík

eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Informační město Setkání starostů a místostarostm stostarostů Jihočesk eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík Program presentace egovernment obecně egovernment v České republice Projekty pro veřejnou

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

maximum z vaší energie

maximum z vaší energie Pomáháme me vám získat maximum z vaší energie Úspory energií: krok za krokem reálným provozem Energetické dilema Skutečnost Nutnost Energetická poptávka do r. 2050 Na elektrickou energii do r. 2030 vs

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Role managementu v přeměně dat na informace

Role managementu v přeměně dat na informace Role managementu v přeměně dat na informace MARTIN HOLLÝ KONFERENCE KVALITA OČIMA PACIENTŮ OLOMOUC, 20.4.2010 Psychiatrie charakteristika Obvykle chronická onemocnění Třetí nejpočetnější invalidita (jak

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

www.technickespolco.com 1

www.technickespolco.com 1 13.1.211 Obsah prezentace Představení knihy Shrnutí Norbergovy knihy Globalizace část 1. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D. 211 Představení knihy Chápání slova kapitalismus Pokrok za posledních 2 let Norberg J.:

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Problémy lidských práv v současné politice

Problémy lidských práv v současné politice Problémy lidských práv v v současn asné politice Lidská práva souhrn práv v a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti důraz na studium lidských práv v je kladen předevp edevším m v demokratické

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

BUSOVÁ DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ

BUSOVÁ DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ AUTOBUSOV BUSOVÁ DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB NÁRODNÍ K EVROPSKÉMU PROJEKTU COST TU0603 AUTOBUSOVÁ OBSAH: POPIS AKCE COST TU0603 DEFINICE SYSTÉMU BHLS jako alternativa kolejové dopravy ZÁKLADNÍ KOMPONENTY

Více

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR

výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) ková Technologické centrum AV ČR 7. rámcový r program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013) 2013) Naďa a Koníčkov ková Technologické centrum AV ČR Praha, VŠCHT, V 25.9.2007 Financování pro MSP, Praha 23.10.2007 Technologick

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 v letech 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 2013 Euroregion PomezíČech,Moravy ech,moravy a Kladska Euroregion Glacensis,, Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05

Dětské zastupitelstvo města Litoměř. ěřice. Prezentace 10/02/05 Dětské zastupitelstvo města Prezentace 10/02/05 Důvody realizace projektu Dětské zastupitelstvo (DZ) města m Hlavním m cílem c tohoto projektu je, dáníd možnosti aktivního se podílen lení dětí a mláde

Více

Nezávislé zprostředkování. pracujeme pro vás

Nezávislé zprostředkování. pracujeme pro vás Nezávislé zprostředkování pracujeme pro vás Definice zprostředkov edkování Úkolem zprostředkovatelů je pomáhat lidem plánovat a zařizovat podporu, kterou potřebují, a nikoli přidělovat zdroje či poskytovat

Více

21. 27. dubna 2007. Projekt programu Leonardo da Vinci

21. 27. dubna 2007. Projekt programu Leonardo da Vinci Výměnn nná stáž BARCELONA, Španělsko 21. 27. dubna 2007 Moderní systémy služeb zaměstnanosti Projekt programu Leonardo da Vinci Základní informace Vysílaj lající organizace: NárodnN rodní vzdělávac vací

Více

IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009

IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009 IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009 POTŘEBA JISTOTY, BEZPEČÍ A OCHRANY ZDRAVÍ I. interní klinika, HDS, FN Plzeň Bc. Monika KörberovK rberová Blanka Fantová Pojem potřeby člověka projevem

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Technologické trendy při p

Technologické trendy při p Technologické trendy při p vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 hotel Skalní mlýn,, Blansko - 1 - Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. 3.11.

Více

INTERNÁT PRO OSOBY S

INTERNÁT PRO OSOBY S Charitativní společnost pro pomoc invalidům m a lidem s mentáln lním m postižen ením Džerela (v v souladu se Zákonem Z O O sdružov ování občan anů) Charitativní ústav Džerela (v v souladu se Zákonem Z

Více

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons)

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Cílem projektu bylo vypracovat soubor dlouhodobých scénářů pro budoucnost vzdělávání do roku 2025 a dál v kontextu očekávaných sociálních

Více

Dlouhodobý program NSZM ČR

Dlouhodobý program NSZM ČR BRÁNA KVALITY Dlouhodobý program NSZM ČR Podzimní zasedání VH NSZM ČR Jihlava, 13. prosince 2006 NSZM ČR 2006 1 Program a metodika NSZM Česká Brána 21 / New Gate 21 1998-2006 Program Česká Brána 21 titul

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Motivace pro práci v

Motivace pro práci v Motivace pro práci v pomáhaj hajících ch profesích a spolupráce v týmu PhDr. Pavla Doležalov alová PhDr. Jiří Broža Neurotický projev/struktura Přirozená součást st každého tvořiv ivého člověka Určit itá

Více

PhDr. Lukáš Humpl PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O PROFESIONÁLY VE ZDRAVOTNICTVÍ

PhDr. Lukáš Humpl PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O PROFESIONÁLY VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE O PROFESIONÁLY VE ZDRAVOTNICTVÍ POMÁHAJÍCÍ ČI ZASAŽENÝ? MÝTY O POMÁHAJÍCÍCH Jsou to akční hrdinové Nepodléhají stresu Necítí strach Všechno snesou Zvládnou každou

Více

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou:

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou: Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Stručný přehled p : Volný pohyb, registrace pobytu, zdravotní a sociáln lní pojištěni, kvalifikace a vzdělání, daně, řidičsky průkaz, bydlení, vaše e rodina.

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nejvýznamnější aktivitou projektu je výuka společného základu odborných vědomostv domostí v 1. ročníku. Naše škola začala ala tento záměr z

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP helena.kubatova@upol.cz Habermasovy předpokladyp Modernizaci společnosti nestačí vysvětlovat

Více

Styly učení žáků a studentů. Univerzita Karlova v Praze lové

Styly učení žáků a studentů. Univerzita Karlova v Praze lové Styly učení žáků a studentů Jiří Mareš Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králov lové Co říkáme na otázku: Jak se učit? 1. Žák k je vyzýván n k učenu ení,, je mu předepisován n obsah

Více

lní drogy vstupenkou do K-centra? K

lní drogy vstupenkou do K-centra? K Je tvrzení užívám m nelegáln lní drogy vstupenkou do K-centra? K Mgr. Dagmar Randákov ková Mgr. Daniel Randák KC Prevent OBSAH 1. Úvod do problematiky 2. Cíl workshopu 3. Stručná teorie 4. Vyzkoušen ené

Více

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR

Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Informace o činnosti Inovačního centra pro zdroje tepla v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. 9.11. 10.11.2011 hotel Mesit, Horní Bečva - 1 - O projektu doba řešení 2009-2011 2011 evropská územní spolupráce,

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více