Tvorba metodiky pro podporu zaměř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba metodiky pro podporu zaměř"

Transkript

1 Tvorba metodiky pro podporu zaměř ěřenou na člověka. Dr. Jos van Loon Arduin Foundation, The Netherlands and Department of Special Education, University of Ghent, Belgium

2 Arduin Dříve: ústav pro 360 klientů s nedostatečnou nou kvalitou péče e v několika n ohledech Nyní: poskytovatel komunitních služeb eb: podporuje více v než 600 osob s potížemi v učenu ení v oblasti bydlení (více než 135 domů ve 30 obcích ch a městechm stech)/ práce / denních aktivit, s důrazem d na optimalizaci kvality života Přechod od poskytování služby totáln lní péče k nabídce podpory, kterou si klient přejep eje implikuje změnu v metodice podpory

3 Kvalita života (Schalock & Verdugo, 2002): Mnoho dimenzí Ovlivněna na osobními a environmentáln lními faktory Měla by být hodnocena na základz kladě subjektivních i objektivních měřm ěřítek Zaručena individuáln lní podporou

4 Dimenze kvality života (Schalock & Verdugo, 2002): Citové pohodlí Mezilidské vztahy Materiáln lní pohodlí Osobní rozvoj Tělesné pohodlí Sebeur beurčení Sociáln lní inkluze Práva

5 Tři i faktory kvality života (Schalock, 2007) Nezávislost Osobní rozvoj Sebeurčen ení Sociáln lní zapojení Mezilidské vztahy Sociáln lní inkluze Práva Pohodlí Citové pohodlí Tělesné pohodlí Materi teriální pohodlí

6 Faktor KŽ Oblast KŽ Názorné indikátory KŽ Nezávislost Sociální zapojení Osobní rozvoj Sebeurčení Mezilidské vztahy Sociální inkluze Práva Status podle vzdělání, osobní dovednosti, adaptační chování Volby/rozhodnutí, autonomie, život ve vlastních rukou, osobní cíle Sociální sítě, přátelství, společenské aktivity, interakce, vztahy Integrace/zapojení v komunitě, komunitní role, podpora: lidská (respekt, úcta, rovnost) právní (právní přístup, spravedlivý proces) Pohodlí Citové pohodlí Tělesné pohodlí Materiální pohodlí Bezpečí & zajištění, pozitivní zkušenosti, spokojenost, sebeuvědomění, nepřítomnost stresu Zdravotní status Status podle stravování Rekreace/fyzická námaha Finanční status, pracovní status, status podle bydlení, majetek

7 Zaměř ěření na kvalitu péče p X Zaměř ěření na kvalitu života Perspektiva ektiva Zájem Obsah Typick cká kritéria ria pro evaluaci Struktury Zaměř ěření na kvalitu péče Poskytovatel Proces Řízení systémů péče Efektivita, efektivita nákladů,, plánov nování, spokojenost klienta Současn asné systémy péče p potřebuj ebují jen zkvalitnit Zaměř ěření na kvalitu života Člověk k v jeho přirozenp irozeném prostřed edí Výsledky Podpora a její dopad na osobní život Dlouhodobé hodnotové výsledky v oblasti inkluze, osobní rozvoj a sebeurčen ení Podpora musí sloužit jednotlivci, i když to znamená, že e je třeba t nalézt alternativní struktury

8 Několik podnětů pro zlepšen ení kvality života (Schalock et al., 2007) Individuáln lní podpora je prostředkem ke zlepšen ení kvality života Místní komunita je kontextem kvalitního života; poskytovatelé služeb jsou mosty k této t to komunitě Při i poskytování služeb lidem s potížemi v učenu ení je důležité používat plánov nování zaměř ěřené na člověka, poskytovat podporu na individuáln lním m základz kladě a zapojovat klienty do plánov nování a evaluace poskytované podpory V praxi založen ené na důkazech d jsou výsledky podpory měřeny kritérii rii KŽ a využívány při p i zvyšov ování kvality

9 Učící se organizace je nezbytným předpokladem pro zlepšov ování osobních výsledků Efektivní učící se organizace má: m Kulturu podporující a stimulující učení Strukturu umožň žňující procesy, které integrují nové informace a napomáhaj hají změnám Kultura učícíu se organizace se vyznačuje inovací, otevřeným eným dotazováním m a stanovením m cílůc

10 V takové organizaci je důled ležité Zapojení zákazníka: Zapojení při i tvorbě individuáln lních plánů podpory Sebeurčen ení v životě zákazníka Školení v otázk zkách hodnot: S ohledem na inkluzi,, sebeur beurčení, osobní rozvoj a individuáln lní podporu Individualizovan idualizovaná podpora: Zaměř ěřená na člověka Založen ená na dialogu mezi člověkem a lidmi zapojenými do jeho plánu podpory Flexibiln ilní Aktivní Založen ená na datech

11 Vedení: Zásadní procesy pro zlepšov ování kvality v organizaci Společná vize, podpora osobní suverenity, zpětn tná vazba,, podpora p komunitního života, zacílen lení na měřm ěření osobních výsledků Učící se týmy: Řídí samy sebe, zaměř ěření na nové cíle jako výzvy, sledující osvojení nových znalostí Praxe založen ená na důkazechd kazech: Osobní výsledky by měly m být využívány pro usměrňov ování změn n a zdokonalování v organizaci Uvažov ování zprava doleva: zaměř ěření na osobních výsledky, nikoli na vstupy: na cíle c místo m pravidel Autoevaluace: základ změn n a zdokonalení v organizaci

12 Dimenze kvality života, které jsou nejzásadn sadnější pro inovaci Inkluze Sebeurčen ení Osobní rozvoj N.B. Je důležité, aby implikace související se zásadní otázkou emancipace byly prováděny konzistentně v rámci všech učiněných rozhodnutí: Demontáž ústavu Management směřující k autonomii a vlastnímu řízení Názory klientů hrají důležitou roli při restrukturalizaci organizace Tvorba modelu podpory

13 Sebeurčen ení v praxi Každý můžm ůže činit důled ležitá rozhodnutí ve svém životě (s podporou osobního asistenta) Možnosti pro bydlení: kancelář pro bydlení Pracovní možnosti nosti: databáze volných pracovních ch míst Osobní rozvoj v praxi Učení se prostřednictv ednictvím zkušenost eností Zapojení v komunitě Akademie kvalitního života Zaměř ěřená na emancipaci a sebeurčen ení Inkluze v praxi: Běžné domy pro všechny v klienty Pěstounské rodiny pro dětid Práce nebo denní aktivity ve firmách a denních centrech v komunitě Podpora v praxi: Lidé žijí v domech, kde sami chtějí žít, a pracují,, kde sami chtějí pracovat, a dostávaj vají podporu, kterou opravdu potřebuj ebují.

14 Zdokonalování / orientace procesů podpory zaměř ěřené na člověka Vstup Výkon Výstup Cíle a perspektivy člověka, Jeho potřeba podpory (SIS) Kvalita jeho života v určit itém životním okamžiku Plán n individuáln lní podpory Založený na přáních, p cílech c a perspektivách a potřeb ebách podpory Jaká podpora mám být poskytována v jaké oblasti KŽ Jaká podpora mám být poskytována v jaké oblasti podpory podle KŽK Uvažování zprava doleva (založené na výsledcích) Kvalita života Taková KŽ by tedy měla m být měřena jako osobní výsledek vešker keré podpory. Stupnice osobních výsledků.

15 Vstup Cíle a perspektivy člověka, životní zkušenosti, jaké si přejep eje, použit ití stejných oblastí podpory jako v SIS Jeho potřeba podpory Kvalita jeho života v určitý životní okamžik

16 SIS sestává z těchto částí Část 1, Stupnice potřeby podpory, skládá se ze 49 životních činností, které se dále rozdělují do 6 podstupnic 1. Činnosti v domácnosti 2. Činnosti spojené se životem v obci 3. Činnosti celoživotního vzdělávání 4. Činnosti v zaměstnání 5. Činnosti spojené se zdravím a bezpečností 6. Společenskéčinnosti Část 2, skládá se z 8 položek týkajících se Dodatečné ochrany a sebeobhajení Část 3, Mimořádná zdravotnická podpora a Mimořádná behaviorální podpora, Spadá sem 15 typů zdravotních stavů a 13 typů problematického chování, které vyžadují zvýšené množství podpory

17 Vztah mezi oblastmi hodnocení na Stupnici intenzity podpory (SIS) a oblastmi KŽK Oblast KŽK Osobní rozvoj Sebeur beurčení Mezilidské vztahy Sociáln lní inkluze Práva Citové pohodlí Tělesné pohodlí Materiáln lní pohodlí Oblast hodnocení na SIS Činnosti spojené se zdravím a bezpečností, Dodatečná ochrana a sebeobhajení, Mimořádná behaviorální podpora Dodatečná ochrana a sebeobhajení Společenskéčinnosti Činnosti spojené se životem v obci, Společensk enskéčinnosti Dodatečná ochrana a sebeobhajení, Činnosti spojené se zdravím a bezpečností Činnosti spojené se zdravím a bezpečností, Dodatečná ochrana a sebeobhajení, Mimořádná zdravotnická podpora, Mimořádná behaviorální podpora Činnosti spojené se zdravím a bezpečností, Mimořádná zdravotnická podpora Činnosti v zaměstnání

18 Individuáln lní plán n podpory Výkon Založený na přáních, p cílech, c perspektivách a potřeb ebách podpory Jaká podpora mám být poskytována v jakých oblastech KŽK Jaká podpora mám být poskytována v jakých oblastech podpory KŽK Strategie podpory (Schalock, 2007): Osobní zplnomocnění Obhajoba Nácvik dovedností Modifikace / přizpp izpůsobení prostřed edí Asistenční pomůcky (tj.. protézy snižuj ující nesoulad mezi schopnostmi člověka a požadavky prostřed edí) Osobní asistence při p i získz skávání přátel, asistence zaměstnanc stnancům, asistence pro život v domácnosti cnosti, přeprava a poskytování právn vního poradenství. Tyto strategie podpory, které jsou základem z plánov nování zaměř ěřeného na člověka, se mohou zaměř ěřovat buď na oblasti aktivit podle SIS a zvláš áštní potřeby, a/nebo na jeden nebo více v klíčových indikátor torů pro každou z osmi klíčových oblastí KŽ.

19 Oblast KŽ Indikátory pro oblasti KŽ Oblast podle SIS Cíle podle indikátorů KŽ a/nebo oblastí SIS Priority Individualizovaná podpora** I. Citové pohodlí 1.Spokojenost 2.Sebeuvědomění 3.Nepřítomnost stresu Činnosti spojené se zdravím a bezpečností Dodatečná ochrana a sebeobhájení Mimořádná behaviorální podpora * * * II. Mezilidské vztahy 1.Interakce 2.Vztahy 3.Podpora Společenskéčinnosti *

20

21

22 Výstup Kvalita života. Taková KŽ by tedy měla m být měřm ěřena jako osobní výsledek podpory. Stupnice osobních výsledků.

23 SYSTÉM M MĚŘM ĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA Zaměř ěření na osobní výsledky Ve vztahu ke klíčovým oblastem a indikátor torům m KŽK Měření na základz kladě vlastního hodnocení a přímého pozorování jednotlivých indikátor torů Důraz na zapojení zainteresovaných osob Výběr r indikátor torů (Cílové skupiny, etické položky ky) Provádění průzkumu (Orientace na zákaznz kazníka) Uživatelsky vstřícn cné strategie hodnocení Kvantifikace položek vlastního hodnocení a přímého p pozorování Každý indikátor je hodnocen na základz kladě vlastního hodnocení a přímého p pozorování Likertova stupnice (3-5 bodů) se používá pro evaluaci na základz kladě vlastního hodnocení i přímého p pozorování

24 Stupnice osobních výsledků Stupnice pro evaluaci kvality života jednotlivce Dr. Jos van Loon Prof.dr. Geert van Hove Prof.dr. Robert Schalock Lic. Claudia Claes 2008

25 Stupnice osobních výsledků: Je vytvořen ená induktivně a teoreticky podložen ená Získaná data prokazují spolehlivost a platnost a postupy tvorby podtrhují důležitost zapojení zainteresovaných osob při p i tvorbě a hodnocení KŽ jako takovém

26 Vlastní hodnocení 1. Do jaké míry jste schopni se najíst, vstát a slézt z postele, používat toaletu a oblékat se? Většinou samostatně S asistencí Sám to nesvedu 2. Do jaké míry jste schopni připravovat jídlo, uklízet, samostatně se pohybovat, užívat léky? Většinou samostatně S asistencí Sám to nesvedu 3. Učíte se dovednostem, jak vykonávat více věcí, nebo se učastníte kurzů nebo jiného typu vzdělávání? Hodně Trochu Málo, pokud vůbec 4. Máte příležitost ukázat své dovednosti? Často Někdy Zřídka nebo nikdy 5. Máte přístup k informacím, o které se zajímáte (např. noviny, časopisy, internet, knihovna)? Hodně Trochu Málo nebo vůbec 6. Používáte počítač, mobil, nebo kalkulačku? Často Někdy Zřídka nebo nikdy

27 Vlastní hodnocení 1. Máte možnost sami rozhodovat (např. co si vzít na sebe, co jíst, kam jít)? Často Někdy Zřídka nebo nikdy 2. Máte-li možnosti sami rozhodovat, využívate ji? Vždycky Někdy Zřídka nebo nikdy 3. Můžete odmítnout udělat něco, co se po vás žádá? Kdykoli Někdy Zřídka nebo nikdy 4. Berou ostatní vaše rozhodnutí vážně? Vždycky Někdy Nikdy 5. Máte kontrolu aspoň nad částí svých financí? Hodně Trochu Vůbec 6. Máte možnost vyjádřit svůj názor na to, co chcete dělat, co si obléci, kam jít, co jíst a podobně? Vždycky Někdy Zřídka nebo nikdy

28 Přímé pozorování 1. Jak byste zhodnotili míru, do jaké tento člověk zvládá následujcí běžné denní úkony: sám se nají, vstává a sleze z postele, používá toaletu, obléká se? Většinou samostatně S asistencí Sám to nesvede 2. Jak byste zhodnotili míru, do jaké tento člověk zvládá následující běžné denníčinnosti: připravuje jídlo, uklízí, sám se pohybuje, užívá léky? Většinou samostatně S asistencí Sám to nesvede 3. Kolik dovedností si tento člověk osvojil, nebo kolik přležitostí ke vzdělávání měl během posledních 6 12 měsíců? Mnoho Několik Málo, pokud vůbec nějaké 4. Jak často má tento člověk příležitost ukázat své dovednosti (např. v práci, ve škole, doma? Často Někdy Zřídka nebo nikdy 5. Do jaké míry má tento člověk přístup k informacím, o které se zajímá (např. noviny, časopisy, internet, knihovna)? Hodně Trochu Zřídka nebo vůbec 6. Jak často tento člověk používá asistenční pomůcky? Často Někdy Zřídka nebo vůbec

29 Přímé pozorování 1. Do jaké míry může tento člověk rozhodovat o tom, co si vezme na sebe, co bude jíst, kam půjde a podobně? Hodně Trochu Málo nebo vůbec 2. Když má možnost se rozhodovat, do jaké míry ji využívá? Často Někdy Zřídka nebo vůbec 3. Do jaké míry koná tento člověk rozhodnutí, která jsou pro něj důležitá i když jsou třeba v rozporu s tím, co chtějí ostatní? Hodně Trochu Zřídka nebo vůbec 4. Do jaké míry jsou rozhodnutí tohoto člověka respektována (bez ohledu na konkrétní rozhodnutí)? Velmi respektována Docela respektována Nejsou respektována a je jim vyhověno 5. Do jaké míry má tento člověk pod kontrolou aspoňčást svých financí? Pod velkou kontrolou Částečně pod kontrolou Nemá žádnou kontrolu 6. Do jaké míry má tento člověk možnost vyjádřit, co si přeje? Vždycky Někdy Zřídka nebo nikdy

30 Systém m podpory zaměř ěřené na člověka: Složka 1 Rozhovor s člověkem o životních zkušenostech a cílech, po kterých touží Složka 2 Rozhovor s člověkem o formě a intenzitě potřebné podpory Složka 3: Tvorba individualizovaného plánu Použijte informace o KŽ, životních zkušenostech a cílech, po kterých osoba touží, o výsledcích ze SIS a informace o prioritách pro identifikaci potřebné podpory. Sepište individualizovaný plán specifikující formu a typ podpory, která je potřeba pro zapojení v určitých prostředích a oblastech Složka 4: Monitoring pokroku Míra, do jaké jsou žádané životní cíle a zkušenosti realizovány a jsou nadále relevantní Osobní výsledky v KŽ Zlepšení v oblasti životních aktivit a ve statutu podle chování, fungování a zdravotního stavu Evaluace individualizovaného plánu (Dle potřeby návrat ke složkám 1 a 2)

31 Závěr Tento vztah mezi SIS, plánem individuáln lní podpory a kvalitou života poskytuje výbornou přílep ležitost poskytovat metodickou podporu při p i zlepšov ování kvality života: Měření kvality života získz skává místo v metodologii podpory s cílem c neustále zvyšovat kvalitu života jednotlivce. Kromě zlepšen ení v procesu individuáln lního plánov nování vznikají rovněž podmínky pro řídící informační systém, ve kterém m je hlavní náplní organizace podpora lidí a zlepšov ování kvality života podporovaných lidí v jejím m středu edu: osobní výsledky tak mohou být použity jako vodítko pro změny a zlepšen ení v rámci r organizace.

32 Vřelé díky za vaši i pozornost!

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

Pro změnu 2009 Kvalita života

Pro změnu 2009 Kvalita života Konference PRO ZMĚNU 2009 je součástí projektu Inspirace financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.. Pro změnu

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. ze dne 18. prosince 2006 (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. ze dne 18. prosince 2006 (2006/962/ES) L 394/10 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování Citace: ZATLOUKAL, L. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování (rukopis

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Příručka pro školení metodiky DLA

Příručka pro školení metodiky DLA Evropský projekt LEONARDO transfer inovací Příručka pro školení metodiky DLA Budování kapacit Modely a definice Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení)

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání 1

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 1 Koncepce a rámec školy Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. Kritéria v této oblasti kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.7.2008 KOM(2008) 425 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Zlepšování

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY ANALYSIS OF EMPLOYEE S EDUCATION SYSTEM WITHIN COMPANY XY Magisterská

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International SOS dětské vesničky Příručka Sdružení SOS dětských vesniček SOS-KINDERDORF International Vydána v únoru 2004 Schválena generálním tajemníkem a prezidentem Zpracována po konzultaci s národními sdruženími,

Více

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách web: www.trass.cz Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách Klient Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Zakázka Aktivita 5.6 Zpracování

Více

konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1

konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

O TESTU VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI ONLINE... 2 HODNOCENÉ DOVEDNOSTI... 4 CHARAKTER HODNOCENÍ... 7 SPRÁVA HODNOCENÍ... 13 ČASTÉ DOTAZY...

O TESTU VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI ONLINE... 2 HODNOCENÉ DOVEDNOSTI... 4 CHARAKTER HODNOCENÍ... 7 SPRÁVA HODNOCENÍ... 13 ČASTÉ DOTAZY... TEST VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI ONLINE OBSAH O TESTU VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI ONLINE... 2 KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT TESTU?... 2 V JAKÝCH JAZYCÍCH JE TEST K DISPOZICI?... 2 KDO JSOU POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ?... 2 JAK

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě. Obsah. Hlavní závěry body 1-30. Stručné shrnutí. Úvod odstavec 1-3

Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě. Obsah. Hlavní závěry body 1-30. Stručné shrnutí. Úvod odstavec 1-3 Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě Obsah Hlavní závěry body 1-30 Stručné shrnutí Úvod odstavec 1-3 Obecné poznámky odstavec 4-9 definice a účel tohoto dokumentu Právní rámec integrace

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5.

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5. Lidé & Zisk Praktická příručka sociální odpovědnosti firem Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5 říjen 2007 Na přiložené lince najdou zájemci originál praktické příručky

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Praha 2014

Více