OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS"

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS registrace stanov: IČO: Bankovní spojení: /0100 (KB a.s., Brno-venkov) Občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra pod č.j. II/s-OVS/ /97-R VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Brno, únor 2003 Vznik a poslání občanského sdružení IQ ROMA SERVIS Občanské sdružení IQ Roma servis vzniklo v Brně v roce Základním impulsem bylo zprostředkovat romským občanům plnohodnotné zapojení do života společnosti, podporovat vůli romských a sociálně slabých občanů k jejich sociokulturnímu vzestupu, zvyšovat povědomí zodpovědnosti za sebe, svou budoucnost a důsledky svých rozhodnutí. Činnost sdružení se zaměřuje na vytváření podmínek ke zlepšení sociálních, ekonomických, kulturních, vzdělávacích a pracovních možností romského etnika na základě mapování a analýzy potřeb a zdrojů v místních komunitách. Podílíme se na vzdělávání a výchově dětí, mládeže a dospělých, podpoře volnočasových aktivit, napomáháme při řešení problémů komunikace, podporujeme komunitní iniciativy a nabízíme poradenství a služby sociálního charakteru. Od svého vzniku úzce spolupracuje s DROM, romským střediskem v Brně. Činnost o.s. IQ ROMA SERVIS v roce 2002 A. Roma rights and access to justice in Europe (program RrAJE) V roce 2002 naše občanské sdružení již druhým rokem pracovalo na rozvíjení programu RrAJE v Brně. Partnerskou organizací programu RrAJE v Brně je v zároveň Drom, romské středisko. Tříletý program RrAJE financuje Oddělení pro mezinárodní rozvoj (DFID) Ministerstva zahraničních věcí Velké Británie. Program je na mezinárodní úrovni (ČR, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko) řízený neziskovou organizací EUROPEAN DIALOGUE, sídlící ve Velké Británii, Londýně za spolupráce s Východoanglickou romskou radou. Smyslem programu je posilnění a zplnomocnění romských komunit v rozvíjení replikovatelných mechanismů, které jim umožní rovný přístup k službám a spravedlnosti na místní úrovni. Očekávané výstupy programu RrAJE v rámci realizace programu a na jeho konci, tj. počátkem roku 2004: Posilněné a zplnomocněné komunity Romů, suverénnější a silnější partnerské romské nevládní neziskové organizace, rozvinuté mechanismy a struktury romské reprezentace Rozvinuté partnerství mezi místními úřady a romskými komunitami směřující k šíření a zavádění strategií rovných příležitostí

2 Adaptované integrované strategie (tj. ve spolupráci s různými institucemi - veřejnými úřady a neziskovými organizacemi), které zlepší přístup Romů k službám a spravedlnosti (k právům i povinnostem) a povedou k odstranění společenského vyloučení/znevýhodnění Romů Rozšíření dosažených výsledků, idejí a úspěšných programů, jenž vznikly v rámci programu RrAJE Stručný přehled údálostí v programu RrAJE v roce 2002 (detailní informace k jednotlivým aktivitám si lze vyžádat na u: Rada pro rovnoprávné partnerství a Strategie sociální inkluze Romů v Brně Časový rozpis: Vytvoření konceptu dokumentu STRATEGIE SOCIÁLNÍ INKLUZE v Brně: Leden až říjen 2002 (FSS MU v Brně Pavel Navrátil a Ivana Šimíková) Strategie sociální inkluze Romů v Brně spoluvytváření komplexního Plánu opatření (nástrojů a kroků, které mohou pomoci) k složkám sociálního vyloučení: chudoba a nízký příjem, omezený přístup na trh práce, nízká míra sociální podpory, řídké nebo neexistující sociální sítě, prostorová segregace, bydlení a život v kontextu lokality, vyloučení ze služeb veřejných i soukromých, které mají systematicky podpořit sociální a pracovní začleňování Romů do života ve městě Brně a české společnosti obecně. Konání jednodenního workshopu: října 2002 od do hodin (prostory ÚMČ Brno -střed) Navrhovaný datum pro zpracování Akčního plánu sociální inkluze a začátek implementace (schůzky pracovních skupin): - od listopadu 2002 (RRP a další partneři) Záměrem Strategie sociální inkluze Romů v Brně bylo identifikovat klíčové východiska, které je potřeba adresovat v boji s diskriminací a znevýhodněním Romů ve městě Brně. Východiska dokumentu zhotovili řešitelé z oblasti sociální politiky, práce a sociologie z Brna PhDr. Pavel Navrátil z Fakulty sociálních studií v Brně a Mgr. Ivana Šimíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Brně. Koncept Strategie sociální inkluze Romů v Brně chce reflektovat priority, jež jsou dané v existujících a souvisejících brněnských dokumentech (např.: MMB), a současně vychází z praktické konzultace s potenciálními partnery z veřejného i občanského sektoru, i s představiteli romské komunity. Strategie sociální inkluze Romů v Brně označuje potřeby romské komunity a určuje kompetence partnerů (např. neziskové organizace, iniciativy v komunitě, oddělení MMB, jednotlivá oddělení ÚMČ, ÚP, Policie atd.) Její součástí je i návrh časového ohraničení závazků a událostí. Role workshopu je propojit všechny partnery a komunitu tak, aby si každá strana a účastník uvědomil nevyhnutelnost spolupráce v úspěšném boji proti sociálnímu vyloučení v Brně a teamově vnímali své spoluvlastnické podíly ve Strategii sociální inkluze i v návazném Akčním plánu sociální inkluze a rozeznávali v nich konkrétní sféry svého přispění a odpovědnosti. Program AKORD zapojení spolupracovníků z romské komunity do policejního školení

3 Projekt je zaměřen na partnerství mezi policií a etnickými komunitami, a to prostřednictvím realizace seminářů pro pracovníky Městské policie v Brně ve třech identifikovaných revírech (revíry Brno-střed, Brno-jih, Brno-sever) se zapojením dobrovolníků z místních etnických minorit, zejména z komunity romské. Projekt si klade za cíl zlepšení komunikace a vzájemného porozumění mezi policií a etnickými minoritami (se zaměřením na komunitu romskou) s cílem zkvalitnit policejní práci v multietnické společnosti a zvýšit vědomí právní zodpovědnosti členů romské komunity. Ve dnech února 2002 zahájením místostarosty ÚMČ Brna-střed Josefem Pelikánem oficiálně proběhlo v Jedovnicích u Brna první z připravovaných sedmi školení Městské policie Brno. Prvního školení, jenž se pracovně nazývá AKORD se účastnili pracovníci Oddělení analytiky, taktické přípravy a prevence a policisté strážníci MP se svými vedoucími z revírů Brna-střed a Brna-sever, tj. z revírů, v nichž jsou policisté ve své práci často konfrontování s členy romské komunity. Praktická část vlastních školících seminářů pro strážníky MP Brno byla zahájena v září 2002 a konala se po absolvování části přípravné, určené spolupracovníkům z romské komunity. Struktura školení zůstala podobná pilotnímu školení školení sestává ze dvou dní: první den je určen především na poskytnutí informací a obecnější diskuse, druhý den na řešení konkrétních modelových případů a věcné diskuse k praxi. První den školení by měl ideálně probíhat v prostorech komunity (romské středisko Drom), druhý den v prostorech MP Brno. Obě části za pomoci a usměrňování facilitátora vedou tři spolupracovníci z komunity. Každý spolupracovník z komunity je za aktivní roli ve školení, odměňován z prostředků programu RrAJE. Facilitátorem jednotlivých školení je Mjr. Jan Giebl ze Střední policejní školy MV v Brně (viz projekty Jakub, Prokop) a Martin Giňa, koordinátor Fóra Komunitních Terénních Pracovníků. Každého školení se účastní minimálně 6 strážníků MP (prozatím se zaměřením na revíry Brno-střed, Brno-sever a Brno-jih). Po absolvovaní školení AKORD obdrží každý strážník MP certifikát podepsaný koordinátorem Fóra komunitních terénních pracovníků, romským střediskem Drom, zástupcem programu RrAJE a ředitelstvím MP. Každé jednotlivé školení je na konci vyhodnocováno všemi zúčastněnými formou dotazníku, aby se ověřila jeho kvalita, účel a případné nedostatky. V únoru 2003 proběhne komplexní evaluace účinku všech prozatím realizovaných školení. Národní konference programu RrAJE v Brně, která bude organizovaná v průběhu roku 2003 přispěje k širší propagaci výsledků školícího programu RrAJE a k možnostem jeho replikace v ostatních regionech České republiky i mezinárodně Střední policejní škola MV v Brně intenzivně podporuje naši snahu a aktivně spolupracuje na programu. Mjr. Giebel je našim zprostředkovatelem a má zájem zahrnout školící program AKORD do standardních vzdělávacích osnov, které připravují na povolání policisty ČR. ) O této věci jsme jednali s plk. JUDr. Mgr. Jiřím Musilem, ředitelem SPŠ MV v Brně, který rovněž podporuje tento návrh a bude ho pravděpodobně pilotně ověřovat v rámci SPŠ MV v Brně a tyto výsledky následně předá Ministerstvu vnitra ČR. SPŠ MV v Brně zahájí aplikaci školení AKORD pro své studenty P ČR během roku Podoba školení se mírně přizpůsobí potřebám P ČR, kteří mají odlišné kompetence od MP. Druhý školící den bude určen k přímé návštěvě komunit studenty P ČR (mešity, komunitní centra, centra vietnamské komunity atd.).

4 Příprava spolupracovníků z romské komunity 1. Psychologický výcvik pro romské dobrovolníky programu AKORD, ve Škrdlovicích, ČR Zúčastnění: Katarína Klamková (organizace), Martin Giňa (organizace), Karel Landori, František Holub, Pavel Horváth, Ladislav Landori, Helena Krištofová, Jana Balážová, David Šarišský, Adam Pompa, Věra Ivicová, Tereza Nováková (studentka sociální práce a psychologie, zapisovatelka, fotodokumentace) +Pí. Milada Radosová vedoucí výcviku, Institut Virginie Satirové, P. Luděk Rados vedoucí výcviku, Institut Virginie Satirové 2. Právně-občanská část proběhla v Brně, , od do cca hod., kterou lektorsky vedli: Roman Žílka, Stanislav Hromek skupina pro menšiny a závislosti, Oddělení analýzy, taktické přípravy a prevence Jan Giebl P ČR, SPŠ MV v Brně Martin Škop (právník o.s. Ekologicko-právní servis) Fórum komunitních terénních pracovníků Program RrAJE zpřístupnil zkušenosti s komunitní prací a zmocňováním komunit ve Velké Británii. V roce 2002 navázal program Rraje úzkou spolupráci s veřejnými institucemi a romskou komunitou v rámci Rady pro rovnoprávné partnerství při ÚMČ Brno-střed. Tuto mediaci zajišťuje v roce 2002 terénní sociální dobrovolné devítičlenné Fórum komunitních terénních pracovníků Brno. Studijní návštěvy Velké Británie I v průběhu roku 2002 pokračovaly studijní návštěvy do Velké Británie, zastřešované programem RrAJE, organizací European Dialogue. 1. Studijní cesta Fóra terénních komunitních pracovníků ve Velké Británii, (Londýn, městská část Greenwich + 1 den v Peterborough) proběhla ve dnech : Účast: 10 lidí celkem členové Fóra (Brno) v rámci brněnského programu RrAJE (Roma rights and access to justice in Europe): Karel Landori, František Holub, David Šarišský, Jana Balážová, Lenka Šarközyová, Adam Pompa, Helena Krištofová, Martin Giňa (koordinátor Fóra) romská poradkyně MMB v Brně: Helena Krištofová Katarína Klamková (tlumočení) Program: Studijní návštěva byla součástí širšího programu zaměřeného na posilnění romské komunity v Brně tak, aby byli její členové intenzivněji vtáhnuti do identifikování služeb, plánování, posuzování, vyjednávání, implementace, monitorování a evaluace. Návštěva byla specificky zorganizována tak, aby mohli členové Fóra sdílet greenwichskou zkušenost se zaangažováním místní komunity do rozvíjení služeb, jejichž záměrem je bojovat proti diskriminaci a podporovat rovnost příležitostí. Cílem návštěvy bylo rovněž sdílet greenwichské organizační, reprezentační a participační praktiky, které jsou zásadní pro rozvíjení účinných partnerství, které jsou zapotřebí v rámci protirasistické a protidiskriminační práce.

5 2. Studijní návštěva členů Rady pro rovnoprávní partnerství ve Velké Británii Účast: ÚMČ Brno-střed: p. Pelikán-místostarosta, předseda RRP, p. Mynář vedoucí bytového odboru, p. Malach vedoucí odboru školství, p. Procházková odbor sociální Katarína Klamková, tlumočení, RrAJE Program: Schůzka s vedoucím oddělení pro vzdělávání a školství městské části Greenwich Odpoledne Schůzka s výkonným vedoucím městské části Greenwich Možná návštěva nevládní organizace GCRE (Greenwichské rady pro rasovou rovnost), jejíž ředitelem je Makhan Bajawa (konzultant programu RrAJE) Ráno Účast na jednání obdobného seskupení jako je brněnská Rada pro rovnoprávní partnerství (schůzka Diversity commitee tkzv. Rada pro různorodost ) a konzultace Odpoledne Schůzka s vedoucím oddělení sociálních služeb a s ředitelem pro otázky bydlení MČ Greenwich B. Letní tábor pro romské děti V roce 2002 naše sdružení pořádalo letní tábor pro děti z komunity. Tábor se konal ve Frýdlantu nad Ostravicí. Účastnilo se ho 27 dětí. Probíhal deset dnů v prvním prázdninovém měsíci, od 01. do Děti zde měly možnost vyzkoušet si své tábornické schopnosti a trávit alespoň krátký čas v přírodě. ( Kč schváleno MŠMT, vzhledem k opožděnému zaslání na účet o.s. IQ Roma Servis, byl tento tábor financován z rozpočtu Drom, romského střediska). C. Terénní sociální služby V rámci podpory terénní sociální práce se naše o.s. účastní i grantového kola MPSV na podporu sociálních služeb nestátních neziskových organizací (cíl: z dobrovolnického Fóra komunitních terénních pracovníků vytvořit profesionální a operativní tým pěti terénních sociálních pracovníků). Organizační struktura o.s. IQ ROMA SERVIS Orgány sdružení jsou následující: Zasedání členů sdružení V současné době má o.s. IQ Roma servis 30 členů. Rada sdružení Radu sdružení tvoří 5 členů: Mgr. Zuzana Gáborová, Na Lukách 24, Brno - předseda Ignác Zima, Barvy 13, Brno místopředseda Tomáš Dubský, Košínova, Brno člen rady Martin Giňa, Cejl 49, Brno člen rady

6 Věra Ivicová, Bratislavská 41, Brno členka rady Předseda sdružení V současné době je předsedkyní sdružení Mgr. Zuzana Gáborová, Na Lukách 24, Brno, vzděláním právník. Mgr. Zuzana Gáborová působí jako ochránce veřejných práv. Revizní komise: Simona Wachsbergerová Jan Krištof Pracovníci a dobrovolníci sdružení: V současné době máme dva zaměstnance: Martin Giňa komunitní rozvojový pracovník programu RrAJE Alena Langová účetní a 8 dobrovolníků: členové Fóra komunitních terénních pracovníků: Karel Landori František Holub Jana Balážová David Šarišský Adam Pompa Vladimír Rafailovič Lenka Šarkozyová podpora programu RrAJE: Katarína Klamková konzultanty z Velké Británie: Makhan Bajawa Greenwich Council For Racial Equality (GCRE) William Ekinu GCRE Tony Cross Metropolitan Police, London Harcourt Allyne vedoucí oddělení sociální inkluze a spravedlnosti MČ Greenwich, Londýn odborné spolupracovníky Strategie sociální inkluze Romů v Brně: PhDr. Pavel Navrátil, FSS MU v Brně Mgr. Ivana Šimíková, VÚPSV MPSV v Brně Hospodaření IQ ROMA SERVIS za rok 2002 Hospodaření a majetek sdružení je tvořen z dotací, nadačních příspěvků, dobrovolných příspěvků a darů. V roce 2002 byla hlavním zdrojem příjmů dotace na program RrAJE v Brně, skrze European Dialogue, obdržená od NNO European Dialogue skrze Department for International Development, United Kingdom. PŘÍMY SKUTEČNOST ROKU 2002 PŘEDPOKLAD ROKU 2003 Dotace (ministerstva, obce, města) Kč

7 Nadační příspěvky - - Dary podnikatelů - - Úroky 97, 68 Kč 400 Kč Ostatní příjmy (dotace na program , 10 Kč Kč RrAJE, Department for international development, United Kingdom) CELKEM , 78 Kč Kč VÝDAJE SKUTEČNOST ROKU 2002 PŘEDPOKLAD ROKU 2003 Mzdy, odměny,honoráře (včetně Kč Kč zdrav. a sociálního pojištění) Nákup materiálu, zboží 1 214, 10 Kč Kč Nákup služeb (energie, poštovné, tel Kč Kč Poplatky, nájemné, odborné/poradenské služby) Propagace Kč Investice) - - Ostatní výdaje (náklady) Kč Kč CELKEM , 10 Kč Kč SKUTEČNOST ROKU 2002 PŘEDPOKLAD ROKU 2003 ROZDÍL příjmů a výdajů 97, 68 Kč Kč Počet placených pracovníků 2 7 Počet dobrovolníků Cíle IQ ROMA SERVIS do budoucna samostatnější a svébytnější fungování a celkový rozvoj o.s. IQ ROMA SERVIS, zpracování strategického plánu rozvoje organizace získání a schopnost financování vlastních prostor k provozu služeb (dosud sdílení prostor s Drom, romským střediskem), strategický fundraising i na soukromé brněnské firmy a organizace větší prezentace a zviditelnění poslání a činnosti o.s. IQ ROMA SERVIS vůči veřejnosti, úřadům i klientům a obecně v rámci spádové brněnské romské komunity, brněnské veřejnosti, zvýšení počtu členů sdružení zabezpečení profesionální práce minimálně pětičlenného týmu terénních sociálních pracovníků v lokalitách Brno-jih, Brno-sever, Brno-střed, Brno-Královo Pole (dlouhodobá schopnost získávat finance, dotace na mzdy pro prozatím dobrovolnické Fórum komunitních terénních pracovníků, plán odborného školení a vzdělávání, rozšiřování odborné knihovny důraz na odbornost terénních sociálních služeb a služeb poradenství, kvalitní manažment a vedení v rámci o.s. IQ ROMA SERVIS, postupné zavádění a transformace Standardů kvality sociálních služeb MPSV ČR pro sociální služby o.s. IQ ROMA SERVIS, zajištění odborné supervize atd.) zřízení a rozvoj Komunitního centra terénních sociálních služeb a zmocňování romské komunity v Brně servisní buňky aktivit, služeb a poradenství terénních sociálních pracovníků

8 zintenzivnění a pravidelnost vzájemné spolupráce se stání správou (ÚMČ, MMB, ÚP, JMK), souvisejícími organizacemi (školy, správy nemovitostí atd., související NNO, romské sdružení) k zefektivnění výstupů na základě monitoringu, analýz a dat terénní sociální práce doplňovat Akční plán (plán opatření) Strategie sociální inkluze Romů v Brně, zviditelňovat a podporovat odbornou i širokou diskusi nad obsahem Akčního plánu, podporovat jeho přijetí v rámci města Brna (podporovat replikaci modelu v rámci ČR) komunitní práce s ženami v rámci Fóra žen (osvěta a volný čas pro romské ženy, komunitní nedirektivní princip organizace) podpora práce s dětmi a mládeží ve volném čase (letní tábory, osvětová činnost spolupráce se školami, podpora zřizování nízkoprahových kluboven v rámci jednotlivých MČ, zejména v oblastech, kde je deficit nabídky státních i nestátních organizací, spolupráce s MČ) podpora komunitních iniciativ intenzivní a koncentrovaná terénní sociální práce v rámci celých bloků obecních domů s cílem zvyšovat povědomí zodpovědnosti za sebe a sounáležitosti ke skupině a širší společnosti (komunikace s nájemníky, zřizování a počátečná facilitace samospráv nájemníků, podpora a poradenství v otázce placení nájmů a služeb, jednání ohledně splátkových kalendářů, vedení k úsporným domácnostem, podpora a organizace při zušlechťování společných prostor v domě a jeho okolí, vytváření možností ke trávení volného času v rámci individuálních možností obecních domů a jejich nájemníků úprava společných vnitřních prostor a zahrádek apod.) mapování potřeb a možností kvalifikace, vzdělávání a pracovních příležitostí Romů v Brně k zabezpečení lepšího vstupu Romů na místní trh práce Kontakt na nás. všeobecný: pro program RrAJE v Brně: Sídlo sdružení: o.s. IQ ROMA SERVIS Bratislavská BRNO Česká republika Tel.: Fax: Detašované pracoviště: (od roku 2003) o.s. IQ ROMA SERVIS Cejl BRNO Česká republika Tel./Fax: Poděkování Náš dík patří všem spolupracovníkům, konzultantům, dobrovolníkům a donátorům, bez jejichž pomoci bychom projekty v roce 2002 nemohly realizovat.

9 Dále děkujeme stálé podpoře DROM, romské středisko za poskytnutí prostor a zkušeností k realizaci aktivit i za zapůjčení financí k realizaci letního táboru pro děti.

REGISTRACE STANOV: 03. 11. 1997. IČO:

REGISTRACE STANOV: 03. 11. 1997. IČO: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS VZNIKLO V BRNĚ V ROCE 1997. ZÁKLADNÍM IMPULSEM PRO JEHO VZNIK BYLO UMOŽNIT ROMSKÝM OBČANŮM PLNOHODNOTNÉ ZAPOJENÍ DO ŽIVOTA SPOLEČNOSTI, PODPOROVAT VŮLI A PŘÍLEŽITOSTI ROMSKÝCH

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org zpráva 2006 Občanské sdružení zpráva 2006 P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org Kdo jsme? Občanské sdružení Horizonty bylo založeno v roce 1999. Sdružení

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA ROMOVÉ A CIZINCI OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 19. 11. 2012 Časové rozvržení: 13.00 15.00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Autoklub ČR, Praha 18. listopadu 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OPZ Obce jako příjemci

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012 Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Konference 20.9.2012 ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JMK ANNO JMK Zájmové sdružení právnických osob založené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Udržitelný rozvoj na Praze 14

Udržitelný rozvoj na Praze 14 Udržitelný rozvoj na Praze 14 Městská část Praha 14 jedna z 57 městských částí hlavního města Prahy původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most přibližně 45565 obyvatel 2 Městská

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více