OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS"

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ IQ ROMA SERVIS registrace stanov: IČO: Bankovní spojení: /0100 (KB a.s., Brno-venkov) Občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra pod č.j. II/s-OVS/ /97-R VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Brno, únor 2003 Vznik a poslání občanského sdružení IQ ROMA SERVIS Občanské sdružení IQ Roma servis vzniklo v Brně v roce Základním impulsem bylo zprostředkovat romským občanům plnohodnotné zapojení do života společnosti, podporovat vůli romských a sociálně slabých občanů k jejich sociokulturnímu vzestupu, zvyšovat povědomí zodpovědnosti za sebe, svou budoucnost a důsledky svých rozhodnutí. Činnost sdružení se zaměřuje na vytváření podmínek ke zlepšení sociálních, ekonomických, kulturních, vzdělávacích a pracovních možností romského etnika na základě mapování a analýzy potřeb a zdrojů v místních komunitách. Podílíme se na vzdělávání a výchově dětí, mládeže a dospělých, podpoře volnočasových aktivit, napomáháme při řešení problémů komunikace, podporujeme komunitní iniciativy a nabízíme poradenství a služby sociálního charakteru. Od svého vzniku úzce spolupracuje s DROM, romským střediskem v Brně. Činnost o.s. IQ ROMA SERVIS v roce 2002 A. Roma rights and access to justice in Europe (program RrAJE) V roce 2002 naše občanské sdružení již druhým rokem pracovalo na rozvíjení programu RrAJE v Brně. Partnerskou organizací programu RrAJE v Brně je v zároveň Drom, romské středisko. Tříletý program RrAJE financuje Oddělení pro mezinárodní rozvoj (DFID) Ministerstva zahraničních věcí Velké Británie. Program je na mezinárodní úrovni (ČR, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko) řízený neziskovou organizací EUROPEAN DIALOGUE, sídlící ve Velké Británii, Londýně za spolupráce s Východoanglickou romskou radou. Smyslem programu je posilnění a zplnomocnění romských komunit v rozvíjení replikovatelných mechanismů, které jim umožní rovný přístup k službám a spravedlnosti na místní úrovni. Očekávané výstupy programu RrAJE v rámci realizace programu a na jeho konci, tj. počátkem roku 2004: Posilněné a zplnomocněné komunity Romů, suverénnější a silnější partnerské romské nevládní neziskové organizace, rozvinuté mechanismy a struktury romské reprezentace Rozvinuté partnerství mezi místními úřady a romskými komunitami směřující k šíření a zavádění strategií rovných příležitostí

2 Adaptované integrované strategie (tj. ve spolupráci s různými institucemi - veřejnými úřady a neziskovými organizacemi), které zlepší přístup Romů k službám a spravedlnosti (k právům i povinnostem) a povedou k odstranění společenského vyloučení/znevýhodnění Romů Rozšíření dosažených výsledků, idejí a úspěšných programů, jenž vznikly v rámci programu RrAJE Stručný přehled údálostí v programu RrAJE v roce 2002 (detailní informace k jednotlivým aktivitám si lze vyžádat na u: Rada pro rovnoprávné partnerství a Strategie sociální inkluze Romů v Brně Časový rozpis: Vytvoření konceptu dokumentu STRATEGIE SOCIÁLNÍ INKLUZE v Brně: Leden až říjen 2002 (FSS MU v Brně Pavel Navrátil a Ivana Šimíková) Strategie sociální inkluze Romů v Brně spoluvytváření komplexního Plánu opatření (nástrojů a kroků, které mohou pomoci) k složkám sociálního vyloučení: chudoba a nízký příjem, omezený přístup na trh práce, nízká míra sociální podpory, řídké nebo neexistující sociální sítě, prostorová segregace, bydlení a život v kontextu lokality, vyloučení ze služeb veřejných i soukromých, které mají systematicky podpořit sociální a pracovní začleňování Romů do života ve městě Brně a české společnosti obecně. Konání jednodenního workshopu: října 2002 od do hodin (prostory ÚMČ Brno -střed) Navrhovaný datum pro zpracování Akčního plánu sociální inkluze a začátek implementace (schůzky pracovních skupin): - od listopadu 2002 (RRP a další partneři) Záměrem Strategie sociální inkluze Romů v Brně bylo identifikovat klíčové východiska, které je potřeba adresovat v boji s diskriminací a znevýhodněním Romů ve městě Brně. Východiska dokumentu zhotovili řešitelé z oblasti sociální politiky, práce a sociologie z Brna PhDr. Pavel Navrátil z Fakulty sociálních studií v Brně a Mgr. Ivana Šimíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Brně. Koncept Strategie sociální inkluze Romů v Brně chce reflektovat priority, jež jsou dané v existujících a souvisejících brněnských dokumentech (např.: MMB), a současně vychází z praktické konzultace s potenciálními partnery z veřejného i občanského sektoru, i s představiteli romské komunity. Strategie sociální inkluze Romů v Brně označuje potřeby romské komunity a určuje kompetence partnerů (např. neziskové organizace, iniciativy v komunitě, oddělení MMB, jednotlivá oddělení ÚMČ, ÚP, Policie atd.) Její součástí je i návrh časového ohraničení závazků a událostí. Role workshopu je propojit všechny partnery a komunitu tak, aby si každá strana a účastník uvědomil nevyhnutelnost spolupráce v úspěšném boji proti sociálnímu vyloučení v Brně a teamově vnímali své spoluvlastnické podíly ve Strategii sociální inkluze i v návazném Akčním plánu sociální inkluze a rozeznávali v nich konkrétní sféry svého přispění a odpovědnosti. Program AKORD zapojení spolupracovníků z romské komunity do policejního školení

3 Projekt je zaměřen na partnerství mezi policií a etnickými komunitami, a to prostřednictvím realizace seminářů pro pracovníky Městské policie v Brně ve třech identifikovaných revírech (revíry Brno-střed, Brno-jih, Brno-sever) se zapojením dobrovolníků z místních etnických minorit, zejména z komunity romské. Projekt si klade za cíl zlepšení komunikace a vzájemného porozumění mezi policií a etnickými minoritami (se zaměřením na komunitu romskou) s cílem zkvalitnit policejní práci v multietnické společnosti a zvýšit vědomí právní zodpovědnosti členů romské komunity. Ve dnech února 2002 zahájením místostarosty ÚMČ Brna-střed Josefem Pelikánem oficiálně proběhlo v Jedovnicích u Brna první z připravovaných sedmi školení Městské policie Brno. Prvního školení, jenž se pracovně nazývá AKORD se účastnili pracovníci Oddělení analytiky, taktické přípravy a prevence a policisté strážníci MP se svými vedoucími z revírů Brna-střed a Brna-sever, tj. z revírů, v nichž jsou policisté ve své práci často konfrontování s členy romské komunity. Praktická část vlastních školících seminářů pro strážníky MP Brno byla zahájena v září 2002 a konala se po absolvování části přípravné, určené spolupracovníkům z romské komunity. Struktura školení zůstala podobná pilotnímu školení školení sestává ze dvou dní: první den je určen především na poskytnutí informací a obecnější diskuse, druhý den na řešení konkrétních modelových případů a věcné diskuse k praxi. První den školení by měl ideálně probíhat v prostorech komunity (romské středisko Drom), druhý den v prostorech MP Brno. Obě části za pomoci a usměrňování facilitátora vedou tři spolupracovníci z komunity. Každý spolupracovník z komunity je za aktivní roli ve školení, odměňován z prostředků programu RrAJE. Facilitátorem jednotlivých školení je Mjr. Jan Giebl ze Střední policejní školy MV v Brně (viz projekty Jakub, Prokop) a Martin Giňa, koordinátor Fóra Komunitních Terénních Pracovníků. Každého školení se účastní minimálně 6 strážníků MP (prozatím se zaměřením na revíry Brno-střed, Brno-sever a Brno-jih). Po absolvovaní školení AKORD obdrží každý strážník MP certifikát podepsaný koordinátorem Fóra komunitních terénních pracovníků, romským střediskem Drom, zástupcem programu RrAJE a ředitelstvím MP. Každé jednotlivé školení je na konci vyhodnocováno všemi zúčastněnými formou dotazníku, aby se ověřila jeho kvalita, účel a případné nedostatky. V únoru 2003 proběhne komplexní evaluace účinku všech prozatím realizovaných školení. Národní konference programu RrAJE v Brně, která bude organizovaná v průběhu roku 2003 přispěje k širší propagaci výsledků školícího programu RrAJE a k možnostem jeho replikace v ostatních regionech České republiky i mezinárodně Střední policejní škola MV v Brně intenzivně podporuje naši snahu a aktivně spolupracuje na programu. Mjr. Giebel je našim zprostředkovatelem a má zájem zahrnout školící program AKORD do standardních vzdělávacích osnov, které připravují na povolání policisty ČR. ) O této věci jsme jednali s plk. JUDr. Mgr. Jiřím Musilem, ředitelem SPŠ MV v Brně, který rovněž podporuje tento návrh a bude ho pravděpodobně pilotně ověřovat v rámci SPŠ MV v Brně a tyto výsledky následně předá Ministerstvu vnitra ČR. SPŠ MV v Brně zahájí aplikaci školení AKORD pro své studenty P ČR během roku Podoba školení se mírně přizpůsobí potřebám P ČR, kteří mají odlišné kompetence od MP. Druhý školící den bude určen k přímé návštěvě komunit studenty P ČR (mešity, komunitní centra, centra vietnamské komunity atd.).

4 Příprava spolupracovníků z romské komunity 1. Psychologický výcvik pro romské dobrovolníky programu AKORD, ve Škrdlovicích, ČR Zúčastnění: Katarína Klamková (organizace), Martin Giňa (organizace), Karel Landori, František Holub, Pavel Horváth, Ladislav Landori, Helena Krištofová, Jana Balážová, David Šarišský, Adam Pompa, Věra Ivicová, Tereza Nováková (studentka sociální práce a psychologie, zapisovatelka, fotodokumentace) +Pí. Milada Radosová vedoucí výcviku, Institut Virginie Satirové, P. Luděk Rados vedoucí výcviku, Institut Virginie Satirové 2. Právně-občanská část proběhla v Brně, , od do cca hod., kterou lektorsky vedli: Roman Žílka, Stanislav Hromek skupina pro menšiny a závislosti, Oddělení analýzy, taktické přípravy a prevence Jan Giebl P ČR, SPŠ MV v Brně Martin Škop (právník o.s. Ekologicko-právní servis) Fórum komunitních terénních pracovníků Program RrAJE zpřístupnil zkušenosti s komunitní prací a zmocňováním komunit ve Velké Británii. V roce 2002 navázal program Rraje úzkou spolupráci s veřejnými institucemi a romskou komunitou v rámci Rady pro rovnoprávné partnerství při ÚMČ Brno-střed. Tuto mediaci zajišťuje v roce 2002 terénní sociální dobrovolné devítičlenné Fórum komunitních terénních pracovníků Brno. Studijní návštěvy Velké Británie I v průběhu roku 2002 pokračovaly studijní návštěvy do Velké Británie, zastřešované programem RrAJE, organizací European Dialogue. 1. Studijní cesta Fóra terénních komunitních pracovníků ve Velké Británii, (Londýn, městská část Greenwich + 1 den v Peterborough) proběhla ve dnech : Účast: 10 lidí celkem členové Fóra (Brno) v rámci brněnského programu RrAJE (Roma rights and access to justice in Europe): Karel Landori, František Holub, David Šarišský, Jana Balážová, Lenka Šarközyová, Adam Pompa, Helena Krištofová, Martin Giňa (koordinátor Fóra) romská poradkyně MMB v Brně: Helena Krištofová Katarína Klamková (tlumočení) Program: Studijní návštěva byla součástí širšího programu zaměřeného na posilnění romské komunity v Brně tak, aby byli její členové intenzivněji vtáhnuti do identifikování služeb, plánování, posuzování, vyjednávání, implementace, monitorování a evaluace. Návštěva byla specificky zorganizována tak, aby mohli členové Fóra sdílet greenwichskou zkušenost se zaangažováním místní komunity do rozvíjení služeb, jejichž záměrem je bojovat proti diskriminaci a podporovat rovnost příležitostí. Cílem návštěvy bylo rovněž sdílet greenwichské organizační, reprezentační a participační praktiky, které jsou zásadní pro rozvíjení účinných partnerství, které jsou zapotřebí v rámci protirasistické a protidiskriminační práce.

5 2. Studijní návštěva členů Rady pro rovnoprávní partnerství ve Velké Británii Účast: ÚMČ Brno-střed: p. Pelikán-místostarosta, předseda RRP, p. Mynář vedoucí bytového odboru, p. Malach vedoucí odboru školství, p. Procházková odbor sociální Katarína Klamková, tlumočení, RrAJE Program: Schůzka s vedoucím oddělení pro vzdělávání a školství městské části Greenwich Odpoledne Schůzka s výkonným vedoucím městské části Greenwich Možná návštěva nevládní organizace GCRE (Greenwichské rady pro rasovou rovnost), jejíž ředitelem je Makhan Bajawa (konzultant programu RrAJE) Ráno Účast na jednání obdobného seskupení jako je brněnská Rada pro rovnoprávní partnerství (schůzka Diversity commitee tkzv. Rada pro různorodost ) a konzultace Odpoledne Schůzka s vedoucím oddělení sociálních služeb a s ředitelem pro otázky bydlení MČ Greenwich B. Letní tábor pro romské děti V roce 2002 naše sdružení pořádalo letní tábor pro děti z komunity. Tábor se konal ve Frýdlantu nad Ostravicí. Účastnilo se ho 27 dětí. Probíhal deset dnů v prvním prázdninovém měsíci, od 01. do Děti zde měly možnost vyzkoušet si své tábornické schopnosti a trávit alespoň krátký čas v přírodě. ( Kč schváleno MŠMT, vzhledem k opožděnému zaslání na účet o.s. IQ Roma Servis, byl tento tábor financován z rozpočtu Drom, romského střediska). C. Terénní sociální služby V rámci podpory terénní sociální práce se naše o.s. účastní i grantového kola MPSV na podporu sociálních služeb nestátních neziskových organizací (cíl: z dobrovolnického Fóra komunitních terénních pracovníků vytvořit profesionální a operativní tým pěti terénních sociálních pracovníků). Organizační struktura o.s. IQ ROMA SERVIS Orgány sdružení jsou následující: Zasedání členů sdružení V současné době má o.s. IQ Roma servis 30 členů. Rada sdružení Radu sdružení tvoří 5 členů: Mgr. Zuzana Gáborová, Na Lukách 24, Brno - předseda Ignác Zima, Barvy 13, Brno místopředseda Tomáš Dubský, Košínova, Brno člen rady Martin Giňa, Cejl 49, Brno člen rady

6 Věra Ivicová, Bratislavská 41, Brno členka rady Předseda sdružení V současné době je předsedkyní sdružení Mgr. Zuzana Gáborová, Na Lukách 24, Brno, vzděláním právník. Mgr. Zuzana Gáborová působí jako ochránce veřejných práv. Revizní komise: Simona Wachsbergerová Jan Krištof Pracovníci a dobrovolníci sdružení: V současné době máme dva zaměstnance: Martin Giňa komunitní rozvojový pracovník programu RrAJE Alena Langová účetní a 8 dobrovolníků: členové Fóra komunitních terénních pracovníků: Karel Landori František Holub Jana Balážová David Šarišský Adam Pompa Vladimír Rafailovič Lenka Šarkozyová podpora programu RrAJE: Katarína Klamková konzultanty z Velké Británie: Makhan Bajawa Greenwich Council For Racial Equality (GCRE) William Ekinu GCRE Tony Cross Metropolitan Police, London Harcourt Allyne vedoucí oddělení sociální inkluze a spravedlnosti MČ Greenwich, Londýn odborné spolupracovníky Strategie sociální inkluze Romů v Brně: PhDr. Pavel Navrátil, FSS MU v Brně Mgr. Ivana Šimíková, VÚPSV MPSV v Brně Hospodaření IQ ROMA SERVIS za rok 2002 Hospodaření a majetek sdružení je tvořen z dotací, nadačních příspěvků, dobrovolných příspěvků a darů. V roce 2002 byla hlavním zdrojem příjmů dotace na program RrAJE v Brně, skrze European Dialogue, obdržená od NNO European Dialogue skrze Department for International Development, United Kingdom. PŘÍMY SKUTEČNOST ROKU 2002 PŘEDPOKLAD ROKU 2003 Dotace (ministerstva, obce, města) Kč

7 Nadační příspěvky - - Dary podnikatelů - - Úroky 97, 68 Kč 400 Kč Ostatní příjmy (dotace na program , 10 Kč Kč RrAJE, Department for international development, United Kingdom) CELKEM , 78 Kč Kč VÝDAJE SKUTEČNOST ROKU 2002 PŘEDPOKLAD ROKU 2003 Mzdy, odměny,honoráře (včetně Kč Kč zdrav. a sociálního pojištění) Nákup materiálu, zboží 1 214, 10 Kč Kč Nákup služeb (energie, poštovné, tel Kč Kč Poplatky, nájemné, odborné/poradenské služby) Propagace Kč Investice) - - Ostatní výdaje (náklady) Kč Kč CELKEM , 10 Kč Kč SKUTEČNOST ROKU 2002 PŘEDPOKLAD ROKU 2003 ROZDÍL příjmů a výdajů 97, 68 Kč Kč Počet placených pracovníků 2 7 Počet dobrovolníků Cíle IQ ROMA SERVIS do budoucna samostatnější a svébytnější fungování a celkový rozvoj o.s. IQ ROMA SERVIS, zpracování strategického plánu rozvoje organizace získání a schopnost financování vlastních prostor k provozu služeb (dosud sdílení prostor s Drom, romským střediskem), strategický fundraising i na soukromé brněnské firmy a organizace větší prezentace a zviditelnění poslání a činnosti o.s. IQ ROMA SERVIS vůči veřejnosti, úřadům i klientům a obecně v rámci spádové brněnské romské komunity, brněnské veřejnosti, zvýšení počtu členů sdružení zabezpečení profesionální práce minimálně pětičlenného týmu terénních sociálních pracovníků v lokalitách Brno-jih, Brno-sever, Brno-střed, Brno-Královo Pole (dlouhodobá schopnost získávat finance, dotace na mzdy pro prozatím dobrovolnické Fórum komunitních terénních pracovníků, plán odborného školení a vzdělávání, rozšiřování odborné knihovny důraz na odbornost terénních sociálních služeb a služeb poradenství, kvalitní manažment a vedení v rámci o.s. IQ ROMA SERVIS, postupné zavádění a transformace Standardů kvality sociálních služeb MPSV ČR pro sociální služby o.s. IQ ROMA SERVIS, zajištění odborné supervize atd.) zřízení a rozvoj Komunitního centra terénních sociálních služeb a zmocňování romské komunity v Brně servisní buňky aktivit, služeb a poradenství terénních sociálních pracovníků

8 zintenzivnění a pravidelnost vzájemné spolupráce se stání správou (ÚMČ, MMB, ÚP, JMK), souvisejícími organizacemi (školy, správy nemovitostí atd., související NNO, romské sdružení) k zefektivnění výstupů na základě monitoringu, analýz a dat terénní sociální práce doplňovat Akční plán (plán opatření) Strategie sociální inkluze Romů v Brně, zviditelňovat a podporovat odbornou i širokou diskusi nad obsahem Akčního plánu, podporovat jeho přijetí v rámci města Brna (podporovat replikaci modelu v rámci ČR) komunitní práce s ženami v rámci Fóra žen (osvěta a volný čas pro romské ženy, komunitní nedirektivní princip organizace) podpora práce s dětmi a mládeží ve volném čase (letní tábory, osvětová činnost spolupráce se školami, podpora zřizování nízkoprahových kluboven v rámci jednotlivých MČ, zejména v oblastech, kde je deficit nabídky státních i nestátních organizací, spolupráce s MČ) podpora komunitních iniciativ intenzivní a koncentrovaná terénní sociální práce v rámci celých bloků obecních domů s cílem zvyšovat povědomí zodpovědnosti za sebe a sounáležitosti ke skupině a širší společnosti (komunikace s nájemníky, zřizování a počátečná facilitace samospráv nájemníků, podpora a poradenství v otázce placení nájmů a služeb, jednání ohledně splátkových kalendářů, vedení k úsporným domácnostem, podpora a organizace při zušlechťování společných prostor v domě a jeho okolí, vytváření možností ke trávení volného času v rámci individuálních možností obecních domů a jejich nájemníků úprava společných vnitřních prostor a zahrádek apod.) mapování potřeb a možností kvalifikace, vzdělávání a pracovních příležitostí Romů v Brně k zabezpečení lepšího vstupu Romů na místní trh práce Kontakt na nás. všeobecný: pro program RrAJE v Brně: Sídlo sdružení: o.s. IQ ROMA SERVIS Bratislavská BRNO Česká republika Tel.: Fax: Detašované pracoviště: (od roku 2003) o.s. IQ ROMA SERVIS Cejl BRNO Česká republika Tel./Fax: Poděkování Náš dík patří všem spolupracovníkům, konzultantům, dobrovolníkům a donátorům, bez jejichž pomoci bychom projekty v roce 2002 nemohly realizovat.

9 Dále děkujeme stálé podpoře DROM, romské středisko za poskytnutí prostor a zkušeností k realizaci aktivit i za zapůjčení financí k realizaci letního táboru pro děti.

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2001 DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO Bratislavská 41, 602 00 Brno Tel.: +420 (5) 45 21 15 76 Fax.: +420 (5) 45 57 43 46 E mail: drom@iol.cz VE SPOLUPRÁCI S KIC BRNO ORGANIZOVAL DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO VYSTOUPENÍ KOŠICKÉHO

Více

Analytická zpráva. občanského sdružení IQ Roma servis

Analytická zpráva. občanského sdružení IQ Roma servis Analytická zpráva občanského sdružení IQ Roma servis v Brně dne 30. 12. 2005 o.s. IQ Roma servis Sídlo a Poradna pro zaměstnanost: Cejl 49, 602 00 Brno, Česká republika Tel./Fax: 549 241 250 Pobočka programových

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s.

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s. [výročnízpráva] 2006 1 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ Strasbourg, 29 July 2014 ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ FOURTH REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Základní informace TRIALOG. Orlí 20, 602 00 Brno tel.: 05 / 42221501 fax: 05 / 42221502

Základní informace TRIALOG. Orlí 20, 602 00 Brno tel.: 05 / 42221501 fax: 05 / 42221502 Poznámky Obsah Základní informace Občanská poradna Náhradní rodinná péče Vzdělávání Videotrénink interakcí Centrum podpory občanských aktivit Asistenční a monitorovací služba Festival 3+1 Letovice Přehled

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN. k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN. k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011 ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011 PRAHA 2010 OBSAH ÚVOD... 3 I. PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH V ROCE

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva 2010 1

Výroční zpráva 2010 1 Výroční zpráva 2010 1 Občanské sdružení Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Ječná 7/548, 120 00 Praha 2 Česká republika Kontakt : Problematika sanace rodin a práv dětí 270 003 291-3 777 258 568

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více