E-inkluze. metodická příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-inkluze. metodická příručka"

Transkript

1 E-inkluze metodická příručka

2 E-inkluze metodická příručka Jaroslava Kotíková Miriam Kotrusová Jana Pleskačová Jiří Stuchl M am aloca Praha 2014

3 Manuál vznikl v rámci projektu Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ ). Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Nejlepší v životě je zůstat mladý. Henry Ford M am aloca, 2014 fotografie M am aloca, 2014 obálka a design Jana Štěpánová, 2014 ISBN

4 Obsah Úvod Co to je e-inkluze? Nová média a trendy v IKT Elektronické registry Datové schránky Spisová služba elektronické podávání žádostí Elektronické výpisy a bankovnictví Vzdělávání e-learning Internetová úložiště cloudy Ústup počítačů? E-inkluze: sociální začleňování a počítačová gramotnost v ČR Statistika Sociální začleňování a zvyšování počítačové gramotnosti v ČR E inkluze: zaměstnatelnost starších osob Zvyšování znalostí a kompetencí v oblasti IKT u osob E-inkluze jako prostředek sociální integrace E-inkluze jako prostředek ekonomické integrace Spolupráce zainteresovaných subjektů, síť aktérů Jak učit osoby 50+ informačním a komunikačním technologiím Osoby 50+ ekonomicky aktivní Osoby mimo trh práce Použité zdroje

5 Úvod Moderní komunikační prostředky mobilní telefon (iphone, smartphone), počítač (notebook, ipad atd.), internet a informační technologie zásadním způsobem ovlivňují náš život. Dotýkají se světa práce i světa přátel a rodiny. Ten, kdo se jich bojí anebo jim nerozumí, se tak může dostat do sociální izolace, kterou sám, bez pomoci ostatních nedokáže překonat. Metodická příručka E-inkluze představuje českému čtenáři přístup e-inkluze, tj. přístup zaměřený na podporu začleňování do společnosti prostřednictvím nových informačních a komunikačních technologií (IKT). Zároveň e-inkluzi vztahuje ke specifické skupině osob starších 50 let. Tato skupina, která zčásti neumí zacházet s IKT, se tím může dostávat na okraj celospolečenského dění. Metodická příručka E-inkluze vychází ze zahraničních zkušeností, konkrétně z praxe Norska a Velké Británie, které jsou v podpoře a vzdělávání osob vyššího a vysokého věku v mnohém před Českou republikou. V zemích EU využívalo v roce 2010 internet průměrně 28 % osob věkové skupiny let, ve Velké Británii 46 % a v České republice 19 % (Český statistický úřad, 2011:33). Česká republika stojí tedy v současné době před výzvou, jak dohnat vyspělejší země v míře tzv. počítačové gramotnosti u osob starších 50 let. A právě toto je jedním z hlavních cílů naší příručky. V úvodních částech chceme čtenářům představit e-inkluzi jako pojem i jako přístup prosazovaný Evropskou unií. V další části stručně popíšeme trendy ve vývoji informačních a komunikačních technologií, které ovlivňují náš každodenní život. Ve 3. kapitole vysvětlíme, proč je e-inkluze důležitá pro osoby vyššího a vysokého věku, a uvedeme, jak se situace z hlediska počítačové gramotnosti rychle mění a vyvíjí v České republice. Ve 4. kapitole představíme význam znalosti informačních a komunikačních technologií pro osoby 50+ na trhu práce, zejména pro nezaměstnané. Popíšeme, jakým bariérám tyto osoby na trhu práce čelí obecně a také z perspektivy 7

6 znalosti IKT. 5. kapitola je věnována praktickým doporučením, jak přistupovat k e-inkluzi v případě osob 50+, a to ve vztahu k jejich ekonomické a posléze také společenské integraci. V 6. kapitole uvedeme hlavní aktéry v oblasti e-inkluze a vysvětlíme, jak je důležité, aby se všichni spojili ve snaze podporovat e-inkluzi u osob vyššího věku. 7. kapitola se věnuje vzdělávání osob 50+ v práci s informačními a komunikačními technologiemi. Nabízí praktické rady a doporučení pro lektory, příp. další zájemce, zohledňující specifika uvažované věkové kategorie osob. 1 Co to je e-inkluze? E-inkluze je relativně novým fenoménem, který se objevuje v Evropě v souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií 1 (IKT) a informační společnosti. V dnešní době si již život bez IKT ani nedovedeme představit. Jejich prostřednictvím komunikujeme s různými úřady (státní správy i samosprávy) i zaměstnavateli (např. když hledáme práci), provádíme finanční transakce (internetové bankovnictví, nakupujeme různé zboží a služby atd.) a v neposlední řadě navazujeme a udržujeme sociální kontakty ( , facebook, Skype, seznamky atd.). E-inkluzi můžeme vymezit jako začleňování osob do in for mační společnosti prostřednictvím moderních informačních a ko munikačních technologií, vytváření rovnocenných podmínek v přístupu k těmto technologiím a odstraňování místních a finančních 1 Informační a komunikační technologie (IKT) jsou technologie založené na počítačích a moderních telekomunikačních službách (Zounek, 2006). 8 9

7 překážek dostupnosti IKT a překážek souvisejících se vzděláváním v oblasti využívání IKT. Znalost těchto technologií v praktickém životě vede k vyšší zaměstnatelnosti, vytváří předpoklady pro lepší sociální začlenění a v neposlední řadě zvyšuje samostatnost osob a umožňuje jim vést déle kvalitní život. Čím více moderní společnost staví na službách a aktivitách založených na IKT, tím více se od sebe vzdalují lidé, kteří mají a nemají přístup k těmto technologiím nebo kteří nemají možnost je plnohodnotně využívat. Vznikají tak nové sociální rozdíly na základě přístupu a znalostí IKT a prohlubuje se tzv. digitální propast mezi lidmi, příp. celými sociálními vrstvami či třídami. Znalost práce s počítačem, přístup k internetu či používání elektronické pošty se stávají důležitým faktorem plnohodnotného začlenění člověka do společnosti a ovlivňují jak celkovou kvalitu života jednotlivce, tak úroveň vyspělosti celé společnosti. V souvislosti se stárnutím evropské populace se začíná pou kazovat na to, jakým způsobem informační technologie umožňují starším osobám zlepšit kvalitu jejich života, být déle zdraví a déle žít samostatně. Objevují se inovativní řešení, která pomáhají překonávat problémy s pamětí, zrakem, sluchem a pohyblivostí, jež se častěji objevují ve stáří. IKT také umožňují starším osobám zůstat déle aktivní v práci nebo ve společenství lidí, do kterého patří. IKT pomáhají s efektivnějším řízením a poskytováním zdravotní, sociální péče a rozšiřují možnosti komunitní péče. 2 Znalost práce s informačními technologiemi u vyšších věkových skupin jsou nedostatečné a vzhledem k informační společnosti, v níž dnes žijeme, jim následně hrozí sociální vyloučení. Brdička (2008) uvádí, že úspěšný je v informační společnosti hlavně ten, kdo dokáže informace přeměňovat na znalosti, pracovat v týmu bez osobního kontaktu a rychle se učí nové věci. IKT nutí lidi, aby přehodnotili svá, někdy zastaralá stanoviska (např. strach a odpor k IKT) a začali se na svět dívat prizmatem informačních a komunikačních technologií. Přimět seniory, aby změnili svůj život, svá stanoviska, zvyky apod., ovšem není určitě jednoduché a vyžaduje přístup, který bude plně respektovat jejich specifika. Více viz 7. kapitola. Výhody používání IKT si samozřejmě uvědomují také samotní senioři. Norská organizace Seniornett byla v Oslu založena dříve narozenými návštěvníky kurzů internetu ve veřejné knihovně. Při svém založení si vytkla za cíl zajistit, aby se všichni norští senioři (od 55 let výše) měli možnost seznámit s moderními informačními technologiemi. Za posledních 5 let prošlo centry více než 60 tisíc osob. Průměrný věk lektorů či asistentů je téměř 67 let. Přitáhnout pozornost k problematice dostupnosti IKT a jejího využívání, a to i v oblasti sociálních a zdravotních služeb, má za cíl akční plán Evropské komise přijatý v roce 2007 v rámci iniciativy i2010 Informační společnost pro růst a zaměstnanost s názvem Důstojné stáří v informační společnosti: Akční plán pro in formační a komunikační technologie a stárnutí. 3 Cílem tohoto akčního plánu je nejenom zajistit starším lidem vyšší kvalitu života při značných úsporách nákladů na zdravotní a sociální péči, ale rovněž při spět k vytvoření silné průmyslové báze pro IKT a stárnutí v Evropě. Akč ní plán se dotýká problematiky vztahu mezi demografickým stár nutím a přístupem či využíváním IKT ve 3 ohledech. Řeší oblast zaměstnání a profesního uplatnění starších osob (důstojné stár nutí v práci neboli aktivní stárnutí v práci ), jejich začlenění do společnosti (důstojné stárnutí v rámci společenství) a co nejdelší setrvání v domácím prostředí a snahu udržet si prostřednictvím IKT vysokou míru nezávislosti a důstojnosti (důstojné stárnutí doma). Na úrovni strategických dokumentů České republiky se pro blematikou stárnutí zabývá dokument Národní strategie pod po ru jí cí 2 Komise evropských společenství (2007). 3 Komise evropských společenství (2007)

8 pozitivní stárnutí pro období let 2013 až a na ni na vazující akční plán. Zmínka o e-inkluzi zde sice chybí, ale akční plán v rámci podpory a rozvoje celoživotního vzdělávání doporučuje rozvíjet univerzity třetího věku a další vzdělávací aktivity pro seniory s důrazem na zajištění dostupnosti i v menších městech a obcích. Tyto kurzy by se měly zaměřit na rozvoj schopností v oblasti informačních a komunikačních technologií, na podporu rozvoje finanční gramotnosti a na zvyšování ochrany a bezpečnosti seniorů 5. Norská agentura pro celoživotní vzdělávání (VOX) má pro oblast používání IKT stanovený národní rámec, kterému jsou poté přizpůsobeny jednotlivé vzdělávací cíle. Dovednosti v oblasti IKT ( digitální kompetence ) jsou chápány jako způsobilost užívat rozličné IKT, vyhledávat a vyměňovat si relevantní informace a také schopnost informace vytvářet a sdílet s ostatními. Tato způsobilost je rozdělena do tří stupňů. První stupeň zahrnuje minimální způsobilost používat veřejné a soukromé služby na základní pasivní úrovni. Druhý stupeň mj. předpokládá schopnost používat rozličné online služby aktivně a nezávisle. Třetí stupeň předpokládá schopnost samostatného porozumění novým technologiím a schopnost plně využívat jejich potenciálu. 4 Ministerstvo práce a sociálních věcí (2012a). 5 Ministerstvo práce a sociálních věcí (2012b). 2 Nová média a trendy v IKT Kterým směrem se budou ubírat nová média, je v hlavách IT vývojářů. Jisté je, že bude posilovat používání elektronické komunikace. Můžeme očekávat přechod z tradičních forem k virtuálním/ elektronickým. 2.1 Elektronické registry Jednou z oblastí nových trendů jsou nepochybně elektronické registry. Mají posloužit ke zefektivnění práce s údaji. Úřady v rámci své vlastní agendy vedou databázi, kde shromažďují všechny potřebné údaje. Výsledkem je duplicita osobních údajů kohokoliv z nás. Naše jméno tak figuruje v několika různých databázích. Údaje v jednotlivých databázích tak nejsou vždy aktuální. Ministerstvo vnitra přichází se změnou v podobě připojení čtyř základních registrů databází v jeden středový registr. Propojí se základní registr obyvatel, základní registr osob (právnických, fyzických podnikajících a orgánů veřejné moci), základní registr územní identifikace a základní registr práv a povinností. Jednotlivé agendy budou do základních registrů dodávat aktuální údaje a uchovávat historii změn pro jejich případné dohledávání. Praktickým výsledkem tohoto opatření by mělo být, že na úřadech budou vždy aktuální údaje a občan nebude muset neustále dokládat tytéž údaje při jakémkoliv jednání s veřejnou správou. Obíhat budou podle ministerstva data, ne občan. Dnes například již při žádosti o živnostenské oprávnění není nutné předkládat výpis z rejstříku trestů

9 řečeno, papírové komunikaci mezi státem a občanem bude brzy konec. A nejen komunikace mezi státními institucemi (např. finanční úřad, soudy apod.), ale i třeba zdravotní pojišťovny budou komunikovat se svými klienty pouze prostřednictvím datových schránek. Od roku 2015 bude použití datových schránek povinné pro podnikající fyzické i právnické osoby. Datové schránky nebudou v blízké budoucnosti sloužit jen úřadům a povinným právnickým osobám. Předpokládá se jejich využití i k soukromým účelům. Výhodou zřízení datových schránek pro občany je, že nebudou muset stát fronty na České poště. Sníží se provozní náklady a budou efektivněji a produktivněji využívat ušetřený čas. Doručené zprávy mohou vyzvednout kdekoliv na světě s využitím PC připojeným k internetu. Přijde jim zdarma nebo za úplatu SMS s informací o nové zprávě. Dojde ke zjednodušení komunikace. 7 Systém základních registrů nebude na rodném čísle vystavěn. Identifikátorem bude zdrojový identifikátor fyzické osoby, tzv. ZIFO. Ten nám bude vygenerován Úřadem na ochranu osobních údajů. Údaje každého z nás budou uloženy pod jiným číslem, tzv. agendovým identifikátorem AIFO. Toto číslo bude v každé agendě jiné. Nebude je možné vzájemně propojit. Jediným možným propojovatelem má být Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento systém má zaručit nemožnost pospojování dat bez příslušného oprávnění Datové schránky Co asi občany České republiky nemine, je používání datových schránek. Co vlastně datové schránky jsou? Jedná se elektronické úložiště stanoveno zákonným předpisem 300/2008 Sb. Zjednodušeně 2.3 Spisová služba elektronické podávání žádostí V souvislosti s datovými schránkami se objevuje pojem spisová služba. Tu budou zřizovat orgány veřejné moci k obsluze datových schránek. V současné době úřady přijímají a odesílají písemnosti převážně v papírové podobě. Jen malá část je zasílána prostřednictvím elektronické podatelny. I tyto doklady jsou nejprve vytištěny, zpracovány a poté putují stejně jako ty papírové k archivaci a následné skartaci. Se zavedením povinného užívání datových schránek se sníží papírová korespondence. V úřadech dojde k nárůstu elektronických dokumentů a s těmito dokumenty je potřeba i náležitě zacházet. To umožní elektronická spisová služba, jejímž prostřednictvím se bude komunikovat s datovými schránkami, konvertovat dokumenty, pracovat s elektronickými podpisy a časovými razítky. 6 Kučerová (2009). 7 Kučerová (2009)

10 Zvyšují se možnosti podat různé typy žádostí elektronicky. Velmi často se jedná i o jedinou možnost, jak žádost podat. Např. žádosti v programu Nová zelená úsporám 2013 se podávají výhradně elektronicky. I z toho lze usuzovat, že tento způsob podání bude v budoucnu stále častější. Pro zpracovatele žádostí je celý proces výrazně efektivnější, přehlednější, a proto i rychlejší Elektronické výpisy a bankovnictví Stejným směrem, kterým se ubírá podávání žádostí, se postupně vydá vají i poskytovatelé různých služeb. Písemné vyúčtování služeb je již ojedinělé, lze je získat pouze na vyžádání a je často zpoplatněno poměrně vysokými částkami. Vyúčtování bývá k dispozici elek tronicky, přes internetové účty. Stejně tak je tomu u bankovních účtů. Manipulace s hotovostí na bankovní přepážce je bankovními ústavy značně omezována, minimálně vysokými poplatky za práci s hotovostí, některé bankovní domy ji neumožňují vůbec. Celý proces pohybu peněz je řešen přes virtuální svět internetu, ať už se jedná o správu svého účtu, investování i sledování vývoje svých financí. Tento trend se rozvíjí také u nás, i když pomaleji. Nicméně, je možné se přihlásit na zahraniční školu a studovat obory, které u nás nejsou v nabídce. Nebo v České republice zvolit studium některého ze spousty nevysokoškolských oborů. V nabídce je množství webinářů a rekvalifikačních kurzů. Vysokoškolské vzdělávání u nás využívá e-learning spíše jako podporu při klasickém studiu prezenčním, ale především kombinovaném (dálkovém). 2.6 Internetová úložiště cloudy Nárůst objemu dat i potřeby jejich snadné dostupnosti doslova od kud koli vede k rozvoji internetových úložišť, tzv. cloudů. Nejznámější použití cloudů je v oblasti u (Seznam.cz, Google), kdy soukromá pošta je uložena na serveru patřícím dané společnosti a přístupná např. z internetového vyhledávače. Jedná se tedy o službu poskytující prostor na internetu sloužící jako úložiště, případně využití určitého softwaru bez nutnosti instalace na svůj počítač. 2.5 Vzdělávání e-learning Ruku v ruce s přechodem na digitalizaci, elektronizaci jde i vzdě - lání. V zahraničí, především na západ, je znát veliký nárůst elek tro - nického vzdělávání. Jedná se o vzdělávání od jednoduchých se mi - nářů webinářů až po elektronické vzdělávání v akademické sfé ře. Pomocí internetu je možné studovat na vysoké škole např. na No vém Zélandu. 8 Kučerová (2009)

11 2.7 Ústup počítačů? Pokud budeme brát v úvahu současný trend, zřejmě nás čeká ústup počítačů, tak jak je známe, a nástup mobilních chytrých přístrojů, jako jsou tablety a chytré mobilní telefony. Stále roste snaha vše přesunout do virtuální sféry internetu, tak aby data byla stále dostup ná z jakéhokoli zařízení. A aby menší alternativy počítačů mohly s daty pracovat, musí docházet ke stále většímu rozvoji chytrých mobilních přístrojů. Asi není v našich končinách profese, která by nebyla ovlivněna internetem nebo alespoň počítači. A služeb, které budou dostupné pouze přes internet, bude přibývat. Je vysoce pravděpodobné, že se bude jednat i o důležité věci spojené se zdravotnictvím či zákonnými povinnostmi. Z tohoto důvodu je nutné rozvíjet v oblasti IT lidi každého věku a pro ty, kteří nevyrostli v počítačové/mobilní době, je jediná cesta vzdělávání. 3 E-inkluze: sociální začleňování a počítačová gramotnost v ČR 3.1 Statistika Současná společnost získává čím dále více charakter informační společnosti informační a komunikační technologie ovlivňují téměř všechny oblasti společenského života. Osoby, které nemají přístup k IKT nebo s nimi neumějí zacházet, se tak mohou dostat na okraj společnosti. Se zvyšujícím se věkem se riziko sociálního vyloučení, právě z důvodu nízké počítačové integrace, zvyšuje. Podle čísel uveřejňovaných Českým statistickým úřadem víme, že posun k informační společnosti byl v posledních letech velice dynamický. Jako ilustraci tohoto faktu v Česku můžeme využít statistiku, která sleduje vybavenost domácností počítačem s připojením k internetu. Právě toto vybavení můžeme chápat jako nejnižší standard, který dovoluje rodině udržet kontakt s informační společností. Zatímco v roce 2005 vlastnilo počítač s připojením na internet pouze 19,1 % českých domácností, v roce 2009 to bylo 49,2 % domácností a v roce 2013 již 67 % domácností. Nyní se tedy stále nacházíme v situaci, kdy každá třetí domácnost počítač s připojením k internetu nevlastní Český statistický úřad (2013)

12 Pokud se na daná čísla podíváme blíže, zjistíme, že vybavenost domácností počítačem s přístupem k internetu se velice různí v závislosti na tom, zde se jedná o domácnost s dětmi, nebo bez dětí. Zatímco domácnosti s dětmi jsou v roce 2013 vybaveny počítačem s internetovým připojením v 91,5 % případů, u domácností bez dětí je to pouze 57,4 %. Domácnosti bez dětí jsou představovány zejména domácnostmi starších osob, tedy skupinou, na kterou cílí tento projekt. Dostupnost počítače a internetového připojení je tedy prvním faktorem, který tuto skupinu osob omezuje v participaci v informační společnosti. Pokud jsme v předchozí kapitole uvedli, že osobní počítače mohou v blízké době ustupovat novým technologiím, lze předpokládat, že vybavenost domácností starších osob těmito technologiemi bude opět nižší. Vybavení domácností počítačem s připojením k internetu se li ší také regionálně. Nejlépe jsou vybaveny domácnosti v Praze (69,3 %), Středočeském kraji (68,6 %) a Jihomoravském kraji (68,6 %). Naopak nejmenší podíl vybavených domácností je v Olomouckém kraji (59,1 %) a Libereckém kraji (59,8 %). 10 Vliv hraje také velikost sídla domácnosti v sídlech do 10 tisíc obyvatel jsou vybaveny méně než domácnosti v sídlech větších. Posledním, ale neméně důležitým ukazatelem je vybavenost domácností z hlediska příjmů. Domácnosti v prvním (nejnižším) příjmovém kvartilu, kam zřejmě bude patřit podstatná část domácností starších osob, jsou počítačem s připojením k internetu vybaveny pouze v 29 % případů. 11 Základním poznatkem ale je, že podíl osob využívajících IKT se v posledních letech v České republice výrazně zvyšuje, a to zejména v nejstarší věkové skupině. Dle Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci nejrychleji přibývá počet uživatelů počítačů i internetu v těch skupinách populace, které informační technologie používaly nejméně. Například mezi osobami staršími 65 let došlo v posledních 5 letech k nárůstu počtu uživatelů počítače o 25 procentních bodů. Téměř stejný byl v této věkové skupině i nárůst uživatelů internetu. 12 Blíže viz Grafy č. 1 a 2. Graf č. 1 Podíl jednotlivců využívajících osobní počítač v dané věkové skupině (%) ,4 7, ,1 29,3 7,9 1, Zdroj: Český statistický úřad, ,8 12,9 1,7 39,8 14,6 3,6 44,4 21,0 5,6 48,6 27,5 5,2 10 Údaje o regionálním rozrůznění jsou za rok Český statistický úřad (2013). 12 Český statistický úřad (2011)

13 Graf č. 2 Podíl jednotlivců používajících internet v dané věkové skupině (%) ,7 5, ,3 25,0 6,9 1,3 Zdroj: Český statistický úřad (2011). 32,6 9,7 1,6 36, ,0 3,3 42,1 19,1 5,1 46,3 25,0 4,1 Graf č. 3 Podíl jednotlivců používajících internet v dané věkové skupině v ČR a EU-27 ( ) ČR celkem EU-27 celkem ,2 12,4 19,1 20,7 28,1 32, Zdroj: Český statistický úřad (2011). 42,1 44,3 50,2 52,0 66,4 69,1 I když se podíl osob využívajících internet v období v Česku zvýšil ze 44,3 % na 66,4 %, pořád je tento ukazatel nepatrně pod průměrem členských států EU. Ve vyšších věkových kategoriích však roste podíl uživatelů internetu v Česku mnohem výrazněji než v EU. Ve věkové skupině let se podíl lidí používajících internet v tomto období zdvojnásobil a ve skupině let se zvýšil téměř pětinásobně. Viz Graf č. 3. Dále platí, že mezi uživateli počítačů a internetu převažují muži nad ženami (v roce 2011 to bylo 69 % mužů a 62 % žen). Tento rozdíl je způsoben zejména výraznou převahou mužských uživatelů ve starších věkových kategoriích v kategorii nad 65 let je podíl mužských uživatelů dvakrát vyšší než podíl ženských uživatelek. Pro starší uživatele dále platí, že internet používají s menší frekvencí než uživatelé mladší. Zatímco v roce 2011 používalo internet každý nebo skoro každý den 80,9 % uživatelů z věkové skupiny let, u starších věkových skupin ho s každodenní frekvencí užívalo 50,2 % uživatelů ve věku let, 41,7 % uživatelů ve věku let a 30,7 % uživatelů ve věku let. Výjimku 22 23

14 z tohoto trendu tvořili pouze uživatelé starší 75 let, mezi kterými bylo 44,5 % každodenních uživatelů internetu. 13 Zajímavé je také zjistit, k čemu dříve narození lidé počítač s připojením k internetu používají a jak se v těchto činnostech liší od zbytku populace. Nejlepší přehled nám podá následující tabulka. Tabulka č. 1 Podíl jednotlivců používajících internet k vybraným činnostem (v % ze všech uživatelů internetu v dané věkové skupině, rok 2011) věková skupina posílání ů chatování čtení zpráv a časopisů přehrávání / stahování hudby vyhledávání informací o zdraví internetové bankovnictví ,9 58,9 68,4 71,3 19,5 23, ,0 39,0 77,3 46,6 43,3 53, ,7 26,1 77,8 30,2 50,0 50, ,8 16,2 75,6 14,8 51,3 45, ,2 12,8 78,2 9,8 54,0 32, ,5 9,9 80,4 11,6 71,0 27, ,8. 78,9. 62,9. Zdroj: Český statistický úřad (2011). 13 Český statistický úřad (2011). Uvedené vybrané činnosti nám ilustrují, že starší uživatelé internetu se věnují spíše tradičním aktivitám, např. v oblasti komunikace výrazně více píšou y, než chatují. Oblíbenou činností starších uživatelů je také četba zpráv a časopisů, které se věnují více než tři čtvrtiny starších uživatelů. Dokladem toho, že internet může být pro dříve narozené zdrojem důležitých informací, jsou čísla, která ukazují, že např. 71 % uživatelů internetu ve věku let používá internet k vyhledávání informací o zdraví. Naopak v používání internetového bankovnictví starší uživatelé oproti střední generaci zaostávají. Na poli zábavy zaostávají pro změnu za mladou generací např. stahování či přehrávání hudby na internetu se věnuje pouze nepatrná část staších uživatelů. Z těchto čísel je tedy zřejmé, jakým směrem lze vzdělávání seniorů v oblasti IKT zaměřit, aby jim to přinášelo náležitou přidanou hodnotu. Ve střednědobém výhledu můžeme do budoucna předpokládat, že užívání IKT mezi zástupci starších generací bude ještě více rozšířené než v současné době. Současná střední generace je již s IKT sžita a znalosti a používání technologií si přenese i do pokročilého věku. Rychlý a překotný vývoj na poli informačních a komunikačních technologií ale bude klást na vzdělávání starších generací uživatelů stále vysoké nároky. Je v zájmu celé společnosti, aby starší lidé mohli plně využívat všech možností, které IKT v budoucnu jistě budou nabízet. 3.2 Sociální začleňování a zvyšování počítačové gramotnosti v ČR Stáří je provázeno celou řadou mýtů, jedním z nich je i přesvědčení, že starší lidé se už nechtějí učit nic nového. Nevyhnutelnou součástí stárnutí je sice skutečnost, že se snižuje schopnost učit se nové věci a pamatovat si je, ale většina starších lidí je schopna a ochotna se nové věci učit a naučit, zpomaluje se však jejich reakční doba, a tudíž učení nových věcí trvá déle (Tošnerová, 2002)

15 Dle podkladové studie Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 se uvádí: Pro populaci starší 65 let další vzdělávání představuje obvykle spíše formu trávení volného času, nejde již o získávání znalostí a dovedností, které by tito lidé uplatnili na trhu práce. Nabyté znalosti a dovednosti jim usnadní a zpestří občanský život, umožní jim zdokonalit své zájmové aktivity a v neposlední řadě přispějí k navázání nových společenských kontaktů, neboť celá řada jedinců z této věkové skupiny již žije osamoceně. Vzdělávání v postproduktivním věku má pozitivní důsledky na různé charakteristiky této populace (psychická vyrovnanost, méně časté návštěvy u lékaře apod.), nicméně se jedná spíše o dojmologii nepotvrzenou relevantními studiemi provedenými v ČR. Nabídka je tvořena bez provedení předchozího výzkumu a obvykle intuitivně, nicméně je velmi rozmanitá. Výše uvedenou myšlenku se snaží naplnit tento projekt. Cílem je vytvořit síť vzdělávacích center, která budou podporovat klienty 50+ ve vzdělání v oblasti IT. Kromě vzdělávání budou sloužit jako místa pro setkávání klientů tohoto věku, sdílení zkušeností a navazování, příp. prohlubování mezilidských vztahů. V ideálním případě budou klienti, vzdělaní v dané oblasti, dále předávat své zkušenosti nově příchozím klientům. Tzn. i lidé, kteří z pohledu pracovního trhu jsou již nezajímavými, mají příležitost najít uplatnění v tréninkových centrech. Idea zapojit do vzdělávání osoby ze skupiny 50+ v roli lektorů je založena na potřebě zvýšit zaměstnanost těchto osob. 4 E-inkluze: zaměstnatelnost starších osob Na postavení osob 50+ na současném trhu práce v ČR je potřeba se dívat ze dvou hledisek, a to z hlediska jejich zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Míra zaměstnanosti osob ve věku let se u nás v posledních letech neustále zvyšuje, a to zejména díky prodlužujícímu se věku odchodu do starobního důchodu (v roce 2012 dosáhla úrovně 49,3 %). Navzdory uvedenému růstu však nedosahuje cíle formulovaného Lisabonskou strategií, a to zvýšení míry zaměstnanosti těchto osob do roku 2010 na 55 %. Specifická míra nezaměstnanosti starších osob se v posledních letech pohybuje lehce pod úrovní celkové míry nezaměstnanosti (v roce 2012 činila celková míra nezaměstnanosti 7,0 %)

16 Při pohledu na vývoj ukazatelů zaměstnanosti a nezaměstnanosti starších osob v čase se ukazuje, že problémem není ani tak jejich specifická míra, jako spíše jejich šance k znovunalezení nového zaměstnání. Jak ukazují dostupné statistiky, se zvyšujícím věkem se významně prodlužuje délka trvání nezaměstnanosti. Riziko dlouhodobé nezaměstnanosti je u této skupiny osob nejvyšší. Viz Graf č. 4. Graf č. 4 Délka trvání nezaměstnanosti dle věkových skupin 100 % 90 % 80 % 70 % Nezaměstnanost samozřejmě není pouze problémem Česka. Po týkají se s ní i ostatní evropské země. An glické město Wol ver hamp ton leží v regionu, který patří v důsledku strukturál ních změn v nedávné minulosti (krize těžkého průmyslu) v rám ci Vel ké Bri tánie mezi regiony chudší. Kromě vyšší nezaměstnanosti zde zápolí také se zvýšeným výskytem negativních společenských jevů (např. gambling). Dříve narození tam i proto patří mezi lidi zvlášť ohrožené chudobou, nezaměstnaností, samotou atd. Na pomoc těmto lidem vznikla organizace Pis ces. Jejím posláním je odblokovat potenciál lidí nad 50 let v tomto regionu. Tato snaha vychází z víry, že každý člověk v každém věku má pro něco talent nebo jakousi ideální oblast seberealizace, jenom je často teprve hledá či má z nějakého důvodu strach se do nich zapojit. Podle Pisces není pro rozvoj osobnosti nikdy pozdě. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % do 25 let nad 50 let do 25 let nad 50 let do 25 let nad 50 let nad 12 měsíců 9 12 měsíců 6 9 měsíců 3 6 měsíců do 3 měsíců Dlouhodobá nezaměstnanost často vede ke ztrátě kvalifikace a pracovních dovedností a k nárůstu psychických problémů, které zpětně ovlivňují možnosti nalezení nového zaměstnání. Aby nedošlo ke vzniku začarovaného kruhu, je nutné nabídnout těmto osobám řešení, která jim pomůžou zvýšit jejich sebevědomí a také zvednout jejich uplatnitelnost na trhu práce. Jedním z takovýchto řešení může být zvýšení jejich informační gramotnosti. Důvodů obtížného návratu starších osob na trh práce v případě propuštění je hned několik. Na jedné straně je to makroekonomická situace (fáze ekonomického cyklu) a konkrétní podmínky na lokálním trhu práce. Na straně druhé pak stojí postoje zaměstna vatelů k této skupině pracovní síly. Ty jsou velmi stereotypní v tom smyslu, že přeceňují pracovní schopnosti osob mladšího věku. Zejména vyzdvihují vyšší produktivitu práce, lepší schopnost se vzdělávat, učit se novým věcem, větší motivaci a dobrý zdravotní stav. Zdroj: Data MPSV

17 Následující tabulka nastiňuje nejčastěji zmiňovaná pozitiva a nega tiva pracovníků vyššího věku z hlediska zaměstnavatelů. V souvislosti s tím je potřeba upozornit, že se zde promítají již zmiňované stereotypy ve vnímání této cílové skupiny. Tabulka č. 2 Nejčastěji zmiňovaná pozitiva a negativa pracovníků vyššího věku z hlediska zaměstnavatelů Pozitiva pracovníků vyššího věku dlouholeté pracovní a životní zkušenosti vyšší zodpovědnost a loajalita uvážlivější a vyrovnanější rozhodování spolehlivost menší fluktuace větší časová flexibilita Negativa pracovníků vyššího věku nižší úroveň dosaženého vzdělání neochota dále se vzdělávat nedostatečné jazykové a počítačové znalosti chybějící dovednosti v používání nových technologií nižší fyzická výkonnost (v případě manuálních, fyzicky náročných profesí významně klesá, v důsledku celkové fyzické únavy, schopnost jejich výkonu) častější zdravotní problémy zatíženost stereotypy Na základě dosavadních zjištění lze učinit závěr, že obtížné postavení osob starších 50 let na trhu práce není způsobené pouze věkem, ale i zaostáváním jejich znalostí (např. nízká počítačová gramotnost), častou neochotou se učit nové věci a rovněž i jejich obavami (nízké sebevědomí atp.). Starší pracovníci jsou, na straně druhé, často zkušenější, loajálnější, odpovědnější, spolehlivější, vyrovnanější atd. ve srovnání s mladšími pracovníky. Na straně osob vyššího věku je nutné, ve snaze zvýšit jejich zaměst natelnost na trhu práce, překonávat jak bariéry ve vztahu k vzdě lávání, tak ve vztahu k informačním a komunikačním tech nolo giím. Bariéry vznikají z přesvědčení starších osob, že vzdělání již pro ně nemá smysl a výuka se již nedá v jejich věku zvládnout. Dalšími překážkami jsou také místní dostupnost a finanční aspek ty nabízených kurzů. Finanční bariéra ale nemusí být vždy tou největší překážkou, protože tyto bariéry pociťují i lidé, kteří žijí ve finančně uspokojivé situaci (Rabušicová Rabušic, 2008). Velkou bariérou jsou i samotné informační a komunikační techno logie, které v lidech vyššího věku, již zatím tyto technologie z růz ných důvodů nevyužívali, mohou vyvolávat obavy a respekt z ně čeho nového a neznámého. Nepřekonatelnou bariérou pro osoby, které jsou mimo trh práce a bojují s nedostatkem finančních prostředků, může být i cena IKT (jejich pořízení a následný servis). Rovněž design těchto technologií pro ně může být nevyhovující. Shrnutí: Hlavní bariéry osob 50+ ve vztahu k IKT Obavy z IKT. Nedostatečná znalost pozitiv spojených s využíváním IKT. Nedostatečná dostupnost IKT: nepřizpůsobení IKT potřebám seniorů (např. nevhodné provedení přístrojů), nevhodné nastavení kurzů PC, nevyřešené financování. Nedostatečný přístup ke vzdělávání v oblasti IKT (lokalita, cena, kvalita)

18 5 Zvyšování znalostí a kompetencí v oblasti IKT u osob 50+ Při navrhování řešení vedoucích k zvyšování e-inkluze u osob starších 50 let je potřebné vzít v úvahu heterogenitu dané cílové skupiny. Na jedné straně se přístup e-inkluze zaměřuje na osoby, které jsou již ekonomicky neaktivní, pobírají starobní důchod a znalost IKT technologií v jejich případě vede k vyššímu sociálnímu začlenění do informační společnosti. Na straně druhé se e-inkluze týká osob, které jsou ohroženy ztrátou zaměstnání nebo které již práci ztratily. V tomto případě by zvyšování jejich počítačové gramotnosti a přístup e-inkluze měly vést k lepší ekonomické integraci na trh práce, tj. k jejich vyšší zaměstnatelnosti. V další části se budeme věnovat každé z uvedených skupin starších osob zvlášť. 5.1 E-inkluze jako prostředek sociální integrace Lidé vyššího věku, kteří jsou ekonomicky neaktivní, jsou ve vztahu k informačním technologiím specifickou cílovou skupinou. Pro ně představuje znalost práce s počítačem a ITK prostředek sociálního začlenění a komunikace se svými blízkými a přáteli. V tomto případě mizí ekonomický tlak ( musím se to naučit, abych si udržel či získal novou práci ) a zůstává snaha naučit se něco nového, příp. komunikovat s členy rodiny a svými přáteli. Z hlediska motivace a aktivizace klientů je to lepší výchozí pozice než u osob vyššího věku, které jsou ohrožené nezaměstnaností či jsou již nezaměstnané, kdy je nutné překonávat pocity rezignace a apatie. V případě osob starších 50 let, které nejsou ekonomicky aktivní, je nejdůležitější: dostat informace o IKT a možnostech účastnit se kurzů k cílové skupině; přesvědčit tyto osoby o důležitosti informačních a komunikačních technologií, včetně znalosti práce s nimi, zejména z hlediska zlepšení kvality jejich života. Oba body spolu významně souvisí tj. dostat informace o kurzech k cílové skupině a přesvědčit je o významu IKT technologií pro jejich život; motivovat je k účasti na kurzu práce s IKT. Nejlepší motivací jsou konkrétní výsledky v oblasti IKT klienti se naučí konkrétní věci, např. jak poslat , jak pracovat s digitálními fotkami, jak komunikovat přes Skype, jak pracovat s elektronickým bankovnictvím; citlivý přístup lektora, poradce, zprostředkovatele, pracovníka agentury atd. respektující specifika osob vyššího věku a osobnostní charakteristiky klientů; využít dobrovolníky z řad starších osob znalých problematiky IKT

19 Ke specifikům vzdělávání starší generace patří mj. nutnost častějšího opakování. Důležité je také přizpůsobení výukových a instruktážních materiálů potřebám a zvyklostem těchto klientů. Anglická agentura AgeUK proto vydává jednoduché několikastránkové příručky vždy jen k jednomu tématu. Jsou psány srozumitelným jazykem a jsou jednoduše (ale přehledně) graficky zpracovány např. je použito větší písmo. Pro příklad si vezměme příručku Internet security (Internetová bezpečnost). Na osmnácti stranách se zde osoba starší 50 let dozví všechny potřebné informace o tom, jak chránit sebe a svůj počítač při rozličných činnostech (internetové bankovnictví, používání sociálních sítí apod.). Konkrétní doporučení: 1. Účinným způsobem, jak se dostat k dané cílové skupině, je využít místa, kde se pravidelně schází za jiným účelem, a využít již existující zázemí, co se týče místnosti i počítačů s připojením na internet (např. místní kluby seniorů, zájmové organizace a občanská sdružení, knihovny, počítačové učebny na základních nebo středních školách, pojízdné autobusy apod.). Příkladem dobré praxe z Velké Británie je obchodní dům. 4. Nejlepší reklamou se na základě zkušeností ze zahraničí ukázalo být šíření informací samotnými klienty mezi jejich přáteli a blízkými lidmi. 5. Využít dobrovolníky, zejména z řad vrstevníků absolventů kurzů nebo lidí znalých práce s IKT. 6. Nabídnout možnost konzultovat problémy vzniklé v průběhu práce s počítačem a IKT s odborníkem. V rámci kurzu nechat velký prostor pro samotné klienty, kteří přicházejí se svými vlastními problémy. 7. Přizpůsobit náplň kurzů potřebám a očekáváním klientů (alespoň z počátku) co oni chtějí umět. 8. Využít výhody toho, že se na jednom místě scházejí lidé stejné věkové skupiny s různou znalostí práce s IKT, v tom smyslu, že si mohou vzájemně pomáhat s řešením problémů, které vznikají v průběhu výuky. 2. Šířit informace o kurzech PC různými způsoby: místní tisk, letáky u praktických lékařů, v nemocnicích, aktivní předávání informací seniorským a proseniorským organizacím a lidem, kteří pracují s danou cílovou skupinou, příp. mají v popisu práce péči o osoby vyššího věku. 3. V maximálně možné míře předávat konkrétní informace o přínosu IKT: např. vyprávění (tisk, film) osobních příběhů lidí, kteří kurzem prošli nebo i nadále udržují kontakty s organizací zajišťující kurzy, o tom, jak jim IKT změnily život

20 Pracovníci centrály Seniornettu v Oslo cestují po celé zemi a snaží se na různých místech Norska zorganizovat místní lidi a zřídit pobočku Seniornettu. Oslovují místní lidi, kteří se sdružují za nějakým jiným účelem (např. spolek myslivců), a nabízejí jim zorganizování kurzů základní znalosti práce s IKT v jejich prostorách, v místní knihovně, příp. v prostorách města. Cílem je najít místní dobrovolníky, kteří by sami byli schopni věnovat se seniorům se zájmem o IKT a kteří by vytvořili organizaci Seniornettu v dané lokalitě. Výhodou zapojení se do sítě Seniornettu je zvýhodněný software a připojení na internet, dále noviny vydávané Seniornettem s praktickými radami ohledně řešení různých problémů. Členství v Seniornettu předpokládá zaplacení ročního příspěvku ve výši 500 NOK (1700 Kč). 5.2 E-inkluze jako prostředek ekonomické integrace V případě osob ohrožených nezaměstnaností a osob nezaměstnaných, které jsou starší 50 let, je nejdůležitější: 1. Přesvědčit tyto osoby o důležitosti informačních a komunikačních technologií, včetně znalosti práce s nimi, zejména z hlediska zvýšení jejich šancí pro nalezení nového zaměstnání. Je potřeba si uvědomit, že mnozí lidé vyššího věku šanci uplatnit se na trhu práce již vzdali. 2. Motivovat je k účasti na kurzu práce s IKT. Nejlepší motivací jsou konkrétní výsledky, a to jak v oblasti IKT (klienti se naučí konkrétní věci, např. jak poslat ), tak v oblasti pracovního uplatnění. 3. Citlivý přístup lektora, poradce, zprostředkovatele, pracovníka agentury atd. respektující specifika osob vyššího věku a osobnostní charakteristiky klientů. Konkrétní doporučení: 1. Ukázat klientům s pomocí nejrůznějších metod, technik, pomůcek, nástrojů (všeho dostupného a zmapovaného) důležitost IKT v podmínkách dnešní informační společnosti a přínos pro ně samotné. 2. Ukázat, že IKT a kompetence v jejich zvládání může pomoci najít nové zaměstnání. 3. Pracovat s klienty (osobami vyššího věku) dostatečně dlouhou dobu, brát v úvahu jejich individuální vlastnosti, přizpůsobit práci jednotlivcům. 4. Využít získaného zájmu klientů o PC a IKT a umožnit jim získávat postupné znalosti z dalších oblastí IKT, které souvisí s profesním uplatněním (Word, Excel, PowerPoint atd.). 5. Pokud je to možné, na individuální poradenskou práci s klienty je vhodné navázat účastí v kurzu práce s PC a IKT, která respektuje očekávání klientů ve vztahu k trhu práce. Pro zvýšení účinnosti je potřeba využít všechny možné nástroje a opatření k ověření nabytých znalostí v praktickém životě. Např. zaměstnat klienta na dotovaném pracovním místě (programy aktivní politiky zaměstnanosti, projekty ESF). Prostředky: Individuální konzultace a pohovory s poradcem, příp. s někým, komu IKT změnily život. Přímá ukázka práce s inter netem, jeho možnostmi Skype, , ICQ, denní tisk, různé informace, 36 37

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy Filip Hrazdil Vzdělávání veřejnosti v KMO Vzdělávací akce pro děti a mládež, studenty (skupinové) lekce informačního vzdělávání a tematické besedy

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Pracujme společně! Projekt Evropského sociálního fondu

Pracujme společně! Projekt Evropského sociálního fondu Projekt Evropského sociálního fondu Pracujme společně! Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity CZ.1.04/3.3.00/85.00001

Více

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/ Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Identifikace projektu Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 1. 6. 2015 Projekt je financován z

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Kurzy egovernmentových dovedností

Kurzy egovernmentových dovedností Kurzy egovernmentových dovedností Nabídka školení pro 1/2011 12/2011 Kód kurzu: 01.10.01 Czech POINT - Katastr nemovitostí (2 hodiny) Kurz Vás provede krok za krokem postupem při vydání ověřeného výpisu

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI V posledních dvanácti měsících před šetřením používalo internet ve vztahu

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK Jak učit seniory počítačovým dovednostem Konference knihovny současnosti, Olomouc, 7. 9. 2016 Lenka Málková Studijní a vědecká knihovna v HK 1 Obsah Učit versus naučit Pojem senior Stárnutí a změny s tím

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Věra Czesaná, Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova. reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova. reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/ Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065 Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 1. Struktura prezentace Představení tématu Výhody a nevýhody internetu

Více

Další vzdělávání v projektech FDV

Další vzdělávání v projektech FDV Konference AIVD Další vzdělávání v projektech FDV 14. 12. 2016 Matěj Bulant Cíl prezentace Představit klíčové aktivity FDV v oblasti dalšího vzdělávání Informovat o možnostech spolupráce s členy AIVD Oblast

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce

PROJEKT. Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce PROJEKT Trénink osob končících výkon trestu směřující k úspěšnému vstupu na trh práce Místo realizace Vazební věznice Břeclav Vazební věznice Kuřim Vazební věznice Opava Vazební věznice Světlá nad Sázavou

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více