Vlajky ESF Znak města. Komunitní plán sociálních služeb města Vejprty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlajky ESF Znak města. Komunitní plán sociálních služeb města Vejprty"

Transkript

1 Vlajky ESF Znak města Komunitní plán sociálních služeb města Vejprty Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v odpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. 1

2 Úvodní slovo zástupce města 2

3 Obsah Úvod východiska plánování sociálních služeb v ČR 4 Principy komunitního plánování sociálních služeb 5 Organizační struktura komunitního plánování ve Vejprtech 6 Demografická analýza města Vejprty 7 Pohyb obyvatelstva ve Vejprtech 7 Věková struktura obyvatel Vejprt a její vývoj 8 Socioekonomická charakteristika města Vejprty 9 Závěr 12 Místní sociologické šetření 12 SWOT analýza sociálních služeb 13 Komunitní plánování sociálních služeb města Vejprty 15 Metodika plánování 15 Komunitní plán 16 3

4 Úvod východiska plánování sociálních služeb v ČR Komunitní plánování je jedním ze způsobů, jak efektivně naplňovat hlavní cíle sociální politiky EU a ČR. Vymezení základního prostoru, ve kterém se nachází komunitní plánování ve vztahu k politikám EU a ČR, je dáno sociální politikou. Sociální politika Sociální služby jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů sociální politiky EU, jejíž hlavním cílem je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (článek 136 Amsterodamské smlouvy). Mezi hlavní cíle politiky sociální inkluze, které umožňují komunitní plánování naplňovat, patří: usnadnit lidem ohroženým vyloučením přístup k zaměstnání a ke službám, zboží, právům a zdrojům pomoci těm nejzranitelnějším, zajistit jim důstojný život a začlenit je do života společnosti mobilizovat všechny důležité subjekty - od lidí, kteří zažívají sociální vyloučení nebo jsou jím ohroženi, přes orgány veřejné správy až po nevládní organizace, veřejnosti a komerční sféru, zde se klade důraz na dialog, vyjednávání a partnerský přístup mezi všemi zúčastněnými, zejména pak na posílení uživatelů služeb a jejich zapojení do tvorby, provádění i hodnocení politiky sociálního začleňování. Evropská unie hovoří o službách v obecném zájmu, mezi něž patří i sociální služby. Klade na regulaci těchto služeb tři klíčové požadavky: kvalita souhrn vlastností a charakteristik služeb, které souvisejí s jejich schopností uspokojit známé či předpokládané potřeby uživatele dostupnost fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická. ochrana uživatele bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování i poskytování služby Komunitní plánování sociálních služeb vede k naplnění těchto požadavků. Národní akční plán sociálního začleňování na léta vymezuje jako jeden z prioritních cílů podporovat rozhodovací procesy na lokální a regionální úrovni tak, aby sociální služby na této úrovni poskytované odpovídaly potřebám z hlediska dostupnosti a kvality pro uživatele služeb včetně rozvoje partnerství v poskytování sociálních služeb a podpory součinnosti jejich poskytovatelů. 4

5 Principy komunitního plánování sociálních služeb Komunitní plánování ve Vejprtech se opírá o tyto principy: 1. Posílení principů otevřené občanské společnosti Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy. Cílem komunikace s veřejností je zajistit průhlednost, zřetelnost, efektivitu aktivit a získání důvěry. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. 2. Bez dohody není KPSS Svobodný a informovaný souhlas je výsledkem svobodné rozpravy mezi partnery KPSS. Organizace a procesy komunitního plánovaní zajišťují všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. V komunitním plánování má přednost konsensus. 3. Vše je veřejné KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. Veřejnost má právo předkládané výstupy připomínkovat, účastníci KPSS mají povinnost tyto připomínky akceptovat. 4. Bez uživatelů není KPSS Uživatelé představují nejdůležitější součást KPSS. Bez nich by poskytovatelé neměli své služby komu nabízet, nebylo by možné hodnotit jejich efektivitu a kvalitu. Princip pozitivní diskriminace je při zapojení uživatelů užitečný. Uživatelům musí být vytvořeny takové podmínky, aby byli při plánování sociálních služeb rovnocennými partnery poskytovatelů a zadavatelů, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami hledat řešení. 5. KPSS je cyklický proces Komunitní plánování představuje proces kontinuální, cyklický. Kvalitně probíhající proces KPSS je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů KPSS je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. Vymezení principů a pravidel, kterými se KPSS ve Vejprtech řídí, jsou zpracovány ve veřejném dokumentu základní listině, která byla schválena usnesením xx

6 Organizační struktura komunitního plánování ve Vejprtech Organizační struktura je nástrojem pro efektivní zapojení všech účastníků komunitního plánování. Jedná se o víceúrovňový proces, který je účelně propojen vnitřními vazbami horizontálními i vertikálními. Horizontální spolupráce V horizontální rovině probíhá komunikace, aktivity a zajišťování vazeb mezi nimi na stejné úrovni jedná se zejména o spolupráci pracovních skupin. Vertikální spolupráce Práci pracovních skupin je potřeba jednotně naplánovat a zajistit, aby dílčí výstupy byly zpracovány a aby po projednání v příslušných orgánech samosprávy získaly politickou legitimitu. Vertikální vazby ve struktuře zajišťují řízení procesu komunitního plánování, přenos informací z pracovních skupin do rady města a zajištění rozhodovacího procesu. Řídící orgány procesů komunitního plánování Řídící orgány procesů KPSS jsou: řídící tým (vedoucí pracovních skupin a odborníci na KP), pracovní skupina pro plánování (zástupci zadavatele, poskytovatelů, specialisté), pracovní skupina pro řízení informací KP (specialisté, zástupci zadavatele), pracovní skupina pro hodnocení (tým pro hodnocení realizace KP a tým pro hodnocení efektivity KP) a další pracovní skupiny realizující konkrétní odborné úkoly KP Odborná rovina procesů komunitního plánování pracovní skupiny Pracovní skupiny KPSS jsou složeny ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Jsou zapojováni do tvorby komunitního plánu, tvoří skupiny podle cílových skupin klientů poskytovaných služeb: Děti, mládež a rodina Osoby v krizi Národnostní a etnické menšiny Osoby se zdravotním postižením Senioři Schvalovací orgány procesů KPSS Schvalovacími orgány procesů KPSS jsou: Rada města Vejprty a Zastupitelstvo města Vejprty 6

7 Demografická analýza města Vejprty V tomto dokumentu je uveden výtah z demografické analýzy města Vejprty (celé znění je zveřejněno ve zprávě Výstupy analýz zpracovaných v rámci projektu CZ / na internetových stránkách města). Demografie je v tomto případě nahlížena z pohledu systému sociálních služeb, zahrnuty jsou v ní sociálně demografické údaje a jejich trendy, které mají bezprostřední vliv na sociální služby, jejich vývoj a plánování. Pohyb obyvatelstva ve Vejprtech V současné době žije ve Vejprtech obyvatel. Pohyb počtu obyvatelstva ve městě Vejprty v uplynulých patnácti letech je znázorněn na následujícím grafu. Graf pohybu obyvatelstva v obci Vejprty mezi lety Z grafu je patrné, že vývoj počtu obyvatel ve Vejprtech v posledních několika letech lze dělit na dvě etapy. Mezníkem je rok Do konce tisíciletí statistiky zaznamenávaly mírný nárůst obyvatel (nejvíce v roce 1998 celkem 3 412), zatímco po překročení roku 2000 již nedochází k přírůstku obyvatel a počet lidí žijících ve Vejprtech plynule klesá. Jak bylo uvedeno, v současné době žije ve Vejprtech obyvatel (číslo vychází ze záznamů městské matriky, sčítání proběhlo v červnu 2007). Počet cizinců, kteří jsou přihlášení k dlouhodobému pobytu je 205, 2 cizinci jsou přihlášení k trvalému pobytu. Ukazatel, který ovlivňuje přirozený pohyb obyvatel ve Vejprtech, je přirozený přírůstek (jde o poměr narozených a zemřelých obyvatel). Jeho hodnoty jsou ve Vejprtech opakovaně za poslední desetiletí záporné (více obyvatel Vejprt za rok zemře než se jich narodí). Nejrizikovější byl v tomto ohledu rok 2003, kdy byla zjištěná hodnota přirozeného přírůstku -23. Naopak v posledních letech (2004, 2005) nejsou již zjištěné hodnoty natolik výrazné (1, resp. -2). Dalším faktorem, který ovlivňuje pohyb obyvatelstva ve Vejprtech, je migrace. Nejznatelnější vliv migrace na celkový počet obyvatel ve Vejprtech bylo možné sledovat v polovině 90. let minulého století (roky 1995 až 1997), významně se migrace projevuje také v posledních zaznamenaných letech. Z důvodu nízkých hodnot přirozeného přírůstku především migrace určuje stav obyvatel ve městě. Migrační saldo (poměr přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel) bylo během prvních sedmi let 21. století střídavě kladné a záporné (nejvýraznější kladnou hodnotu dosahovalo v roce 2002, kdy se do Vejprt přistěhovalo 31 lidí, zatímco nejvíce záporné hodnoty byly zjištěny v roce 7

8 2004, kdy v důsledku migrace ubylo ve Vejprtech 36 obyvatel). Z doložených hodnot je těžké vysledovat jakékoliv migrační trendy a předpovědět tak vliv migrace na vývoj počtu obyvatel v následujících letech. Projekce vývoje obyvatelstva vypracovaná ČSÚ na krajských úrovních vlivy migrace nezohledňuje. Věková struktura obyvatel Vejprt a její vývoj Věková struktura obyvatelstva města Vejprt v základních rysech odpovídá věkové struktuře obyvatelstva celé České republiky. Proces stárnutí obyvatelstva (zvyšování poměru nejstarších věkových skupin obyvatel v celé populaci) se v České republice výrazně urychlilo v 90. letech minulého století, od kdy klesá porodnost, a tím počet a podíl dětí v populaci. Podíl osob starších 65 let v populaci České republiky byl v roce 2005 na úrovni 14,2%, v nejbližší době se však bude zvyšovat, neboť se věku 60 let začínají dožívat početnější generace narozené koncem čtyřicátých let. Průměrný věk obyvatel České republiky bude v roce 2030 podle všech variant prognóz ČSÚ přibližně 46 let. Srovnání věkové struktury obyvatelstva podle základních věkových skupin ve Vejprtech, Ústeckém kraji a České republice je v následujícím grafu. Graf věkové struktury obyvatel v roce srovnání Ze srovnání, uvedeném v předcházejícím grafu, vyplývá, že Vejprty mají relativně příznivý podíl mladšího obyvatelstva a obyvatelstva v produktivním věku (oproti celorepublikovému průměru, který činí 14,6%, spadalo ve Vejprtech 15,9% obyvatel do nejmladší věkové skupiny, podíl obyvatel v produktivním věku přesahoval republikový průměr o 3,2 procentní body). Dokreslením tohoto stavu jsou také dosažené hodnoty průměrného věku obyvatel. Aktuální údaje ČSÚ uvádějí, že v roce 2007 byl průměrný věk ve Vejprtech 38,7 let, zatímco průměr Ústeckého kraje činí 39,7 let a hodnota pro Českou republiku činila 40,4 let. Demografické projekce, zohledňující vývoj věkové struktury obyvatelstva až do roku 2050, jsou zpracovány pouze na úroveň krajů. Podle předpokladů projekce pro Ústecký kraj je zřejmý trend snižování počtu obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let (podle závěrů této projekce bude v roce 2050 pouze 13,2 % obyvatel mladších 14-ti let) a početní nárůst v kategorii 65 a více let (v roce 2050 by podle projekce mělo v Ústeckém kraji být 30,3% obyvatel starších 8

9 65-ti let). Počet obyvatel starších 65 let se v Ústeckém kraji vyrovná počtu dětí ve věku 0-14 let již v roce Jak bylo uvedeno, Vejprty mají oproti průměru Ústeckého kraje příznivější věkové složení obyvatelstva, a tak lze trendy vývoje věkové struktury obyvatelstva předložené projekcí ČSÚ očekávat ve Vejprtech s několikaletým zpožděním (ve Vejprtech bude přelomovým rokem, kdy počet obyvatel v nejstarší věkové kategorii převýší počet osob v nejmladší věkové skupině, pravděpodobně rok 2012 nebo 2013). Výrazný nárůst obyvatel nad 65 let se samozřejmě také promítne do zvýšené poptávky po sociálních službách (cílová skupina senioři, zdravotně postižení). Populační stárnutí se stane závažným sociálním a ekonomickým problémem, jehož řešení bude vyžadovat opatření na místní i celorepublikové úrovni. Nutno připomenout, že uvedená projekce je statisticko-matematickým modelem, který nezahrnuje (pro svou nepředpověditelnost) vlivy migrace na celkový počet a věkovou strukturu obyvatelstva. Socioekonomická charakteristika města Vejprty Od roku 1990 patří Ústecký kraj mezi oblasti nejvíce postižené nezaměstnaností. Dramatický je dopad útlumu těžebního a těžkého průmyslu a nedokončená restrukturalizace hospodářství. Významnou úlohu hraje také nepříznivá demografická skladba obyvatelstva, jeho nižší úroveň vzdělání a nevyhovující kvalifikace. Mezi hlavní problémy trhu práce ve Vejprtech spadá výrazně nízká nabídka pracovních míst, omezená dopravní spojení do průmyslových oblastí regionu a všeobecně nízký zájem zaměstnavatelů rozvíjet podnikatelské aktivity v horské části regionu (spojené s vysokými provozními náklady a nejistou dopravní dostupností v zimních měsících pro větší vozidla). V roce 2006 činila registrovaná míra nezaměstnanosti v mikroregionu Vejprty 18,2% (mimo Vejprt spadají do mikroregionu také obce Loučná pod Klínovcem, Kovářská, Kryštofovy Hamry a Měděnec), což byla nejvyšší hodnota v celém chomutovském regionu. Pro samotnou obec Vejprty činila hodnota tohoto ukazatele 19,6%. Každý pátý obyvatel Vejprt v ekonomicky aktivním věku je nezaměstnaný. Mezi hospodářskými procesy na národní, regionální a místní úrovni lze zaznamenat souvislost. Vývoj registrované míry nezaměstnanosti ve Vejprtech mezi lety prakticky kopíruje trend v celé České 9

10 republice, s tím, že dosažené hodnoty sledovaných měr jsou ve Vejprtech vždy v průměru o 10 procentních bodů vyšší (zatímco například v roce 2006 byla míra registrované nezaměstnanosti pro celou Českou republiku 7,8%, ve Vejprtech činila hodnota ukazatele 19,6%). Aktivity podporující restrukturalizaci průmyslu, příchod potenciálních investorů a vznik nových pracovních míst jsou výrazně ovlivněny vzdělanostní a kvalifikační strukturou obyvatelstva. Srovnání vzdělanostní struktury Vejprt, Ústeckého kraje a celé České republiky je znázorněno v následujícím grafu. Graf vzdělanostní struktury obyvatelstva dle údajů ze SLBD 2001 Z porovnání ukazatelů dosaženého vzdělání uvedených v předešlém grafu vyplývá, že jak proti průměru Ústeckého kraje, tak proti průměru celé České republiku jsou Vejprty městem méně vzdělaných lidí. Například zastoupení osob s nejvyššími stupni ukončeného vzdělání (vyšší odborné a vysokoškolské) je v průměru v České republice oproti Vejprtům více než trojnásobné (v roce 2001 tato skupina dosahovala v České republice 12,4%, zatímco ve Vejprtech činil součtový index 4,5%). Největší problémy s pracovním umístěním mají podle analýz pracovních úřadů dlouhodobě osoby s nižším stupněm vzdělání, než je střední s maturitou. Podíl takových činí ve Vejprtech přes 40%. K výrazným počtům na straně nabídky výkonu pomocné a nekvalifikované práce nejsou na straně poptávky prakticky žádná volná pracovní místa. Dalším nepříznivě působícím faktorem je velká vzdálenost Vejprt od okolních průmyslových zón a větších měst, což znesnadňuje možnost získat zaměstnání mimo město. V situaci, kdy se nepodaří vhodnou prorozvojovou hospodářskou politikou region ekonomicky revitalizovat, dojde ve struktuře populace města Vejprt ke koncentraci sociálně slabých skupin, což bude provázeno zvýšeným výskytem sociálně patologického chování. Lidé se zdravotním postižením ve Vejprtech Osob se zdravotním postižením, kteří v současné době žijí na území města Vejprty, je podle odhadů odborných pracovníků přibližně 292. Z toho 10

11 evidovaných držitelů průkazek mimořádných výhod II. stupně, ZTP, je 240 osob. Dalších 52 osob je držitelem průkazek III. stupně, ZTP/P. Jedná se o potencionální uživatele sociálních služeb bez rozdílu, zda žijí v domácím přirozeném prostředí, nebo zda jsou umístěni v některém z místních domovů ústavní péče. Kapacita ústavních služeb je v současné době na počty klientů postačující, ale zcela naplněna. S výhledem do budoucna a v souvislosti s naznačeným demografickým vývojem populace Vejprt, který je spojený se stárnutím obyvatelstva, bude zřejmě nepostačující. Etnické menšiny ve Vejprtech Příslušnost jedince k některé z národnostních skupin je v České republice opakovaně zjišťována při SLDB tzv.deklaratorní metodou. Každý občan má právo svobodně, na základě vlastního rozhodnutí prohlásit, které národnostní skupiny se cítí být příslušníkem. Jsou s tím spojena některá zkreslení - např. během posledních dvou cenzů došlo k úbytku deklarovaných příslušníků romské národnosti. Zatímco v roce 1991 se k této národnosti přihlásilo obyvatel, při posledním sčítání tak učinilo již jen K romské národnosti se hlásí jen menší část jejích příslušníků a v praxi nejsou tyto údaje využitelné. Podle údajů z posledního sčítání (2001) žije na území města Vejprt celkem 376 příslušníků německé národnosti, 162 příslušníků slovenské národnosti, 60 příslušníků vietnamské národnosti, 57 příslušníků romské národnosti, 12 příslušníků polské národnosti a 5 příslušníků ukrajinské národnosti. Relativní vyjádření národnostního složení obyvatel Vejprt je uvedeno v následujícím grafu. Graf Národnostní struktura obyvatel ve Vejprtech SLBD 2001 Také ve Vejprtech se při posledním sčítání lidu většina Romů přihlásila k jiné národnosti, než je národnost romská (podle výsledků šetření šlo zřejmě zejména o národnost slovenskou a českou). Odhady terénních pracovníků v současnosti počet příslušníků romského etnika stanovují přibližně na 350. Terénní sociální pracovník pravidelně navštěvuje uživatele v jejich přirozeném prostředí a snaží se zlepšit spolupráci a komunikaci mezi menšinami (především Romy) a institucemi. Dle posledních dat terénního sociálního pracovníka je počet klientů zhruba 150. Občanů vietnamské národnosti žije v současnosti na území města Vejprt podle odhadů přibližně 100 (neexistuje oficiální sčítání, evidence). Většina z 11

12 nich má trvalý pobyt mimo město. Ve Vejprtech žijí a pracují v drtivé většině jako obchodníci na tržištích. Vietnamská komunita je uzavřená a nepřístupná, výrazným faktorem ovlivňujícím komunikaci s příslušníky komunity je také jazyková bariéra. Je velmi těžké, ne-li zcela nemožné dopátrat se přesných údajů a počet lze určit jen hrubým odhadem. Podobně jako u Rómů počty Vietnamců každým rokem narůstají. Všechny uvedené faktory se pochopitelně již odrážejí nebo se budou zanedlouho odrážet na skladbě a finanční náročnosti systému sociálních služeb. Závěr Demografické ukazatele uvedené v této kapitole nutně zasahují do plánování budoucí podoby sociálních služeb ve Vejprtech. Vývoj počtu obyvatel, jeho věkové struktury, jeho migrační tendence, jednoznačně determinují poptávku po určitých druzích služeb. Jistá výhoda Vejprt spočívá v tom, že oproti jiným regionům, zde má dynamika demografického vývoje přibližně tříleté zpoždění. Místní sociologické šetření Za účelem zmapování potřeb obyvatel města Vejprty v oblasti sociálních služeb proběhlo během června 2007 dotazníkové šetření. V tomto dokumentu je uveden výtah ze závěrečné zprávy šetření, jehož plná verze je součástí materiálu Výstupy analýz zpracovaných v rámci projektu CZ / zveřejněného na internetových stránkách města. Tazatelé oslovili celkem 197 respondentů. Sledováno bylo několik témat: Závažnost vybraných sociálních problémů ve Vejprtech - nejčastěji volenou variantou byla nezaměstnanost (označilo 65,5% dotázaných), následovaná lhostejností lidí (31,5%) a malou snahou úřadů řešit problémy (30,5%). Naopak, jako nejméně problematickou se občanům města Vejprty jeví oblast péče o seniory a otázka bezdomovectví. Osobní zkušenost respondentů se sociálními službami - nejčastěji zmiňovaným byl Sociální odbor MěÚ Vejprty a vstřícnost a ochota jeho zaměstnanců (podobnou zkušenost uvedlo celkem 27 respondentů). Ostatní zjištěné zkušenosti respondentů jsou uvedeny v následující tabulce (zahrnuty jsou pouze služby sociální). Tab 1 Potřebnost uvedených druhů sociálních služeb - výrazných hodnot (více než ¾ dotázaných je vnímá jako potřebné) dosáhly služby stravování pro 12

13 seniory, domovy pro seniory, domácí ošetřovatelská péče, pečovatelská služba a služby pro osoby se zdravotním postižením, naopak jako nejméně potřebné vidí obyvatelé Vejprt služby centra pro práci s romskou komunitou a centra pro uživatele návykových látek - v obou případech převažoval počet respondentů s odmítavým názorem nad počtem respondentů s názorem kladným. Spokojenost s nabídkou sociálních služeb ve Vejprtech - nejčastěji zmiňovaným tématem bylo zdravotnictví (nedostupnost lékařské pohotovosti, zubařské ordinace). Respondenti dále postrádají pečovatelskou a asistenční službu (pro seniory a osoby se zdravotním postižením). Za povšimnutí stojí vyslovená potřeba centrální vývařovny stravování, požadavek rozšíření volnočasových aktivit určených dětem a dospívajícím. Ochota připlácet na poskytování sociálních služeb největší ochoty doplácet se dočkaly volnočasové aktivity pro děti a mládež, následovány službami pro seniory. Naopak, více jak polovina dotázaných respondentů není ochotna připlácet na pomoc lidem bez domova, péči o etnické menšiny a pomoc lidem s drogovou závislostí. Detailní přehled zjištěných výsledků je zpracován v následujícím grafu (jsou v něm odděleny služby jednoznačně definované jako sociální od služeb širšího záběru): Graf Ochota připlácet na vybrané druhy služeb Doporučení, náměty respondentů pro oblast sociálních služeb odpovědi respondentů se nejčastěji týkaly volnočasových aktivit pro děti a mládež ( více aktivit pro děti, aby nemohly myslet na lumpárny ), kapacit a kvality služeb v Domově důchodců a aktivit pro seniory. Podrobný výčet uvedených odpovědí je zpracován v následující tabulce. Tab 2 SWOT analýza sociálních služeb Kapitola popisuje situaci v oblasti sociálních služeb ve Vejprtech z pohledu poskytovatelů. Jsou v ní uvedeny rozvahy (výstupy) pro každou z pracovních skupin komunitního plánování. SWOT analýza je efektivní nástroj, který umožňuje zjistit a vyhodnotit podobu vnitřních i vnějších činitelů ovlivňujících systém sociálních služeb. 13

14 Popisuje jak skutečný stav, tak potřebné změny nezbytné pro přeměnu slabých stránek v silné a případnou eliminaci rizik spojených s vývojem. Jádro SWOT analýzy spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů ve čtyřech dimenzích. SWOT je zkratka složená ze začátečních písmen anglických termínů STRENGHTS silné stránky, WEAKNESSES slabé stránky, OPPORTUNITIES příležitosti, THREATS ohrožení. Výstupy SWOT analýzy jsou vhodné jako podklady pro další strategické plánování. Kvalitně provedená SWOT analýza umožňuje odhalit podstatu problému a poukázat na strategické faktory, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Protože SWOT analýza mapuje současný stav, lze ji také využít jako dlouhodobé měřítko stavu systému sociálních služeb. 14

15 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Děti, mládež a rodinu Tab 3 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Národnostní a etnické menšiny Tab 4 SWOT ANALÝZA pracovní skupina pro Seniory Tab 5 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Osoby v krizi Tab 6 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Osoby se zdravotním postižením Tab 7 Komunitní plánování sociálních služeb města Vejprty Metodika plánování Plánování sociálních služeb vychází z postupů strategického plánování. Proto také přejímá pojmy a strukturu strategického plánu. Strategické plánování umožňuje rozdělit vytváření společného postupu do kroků. Ve svém výsledku lze touto metodou vybrat aktivity a projekty, které jsou klíčové pro naplnění společné představy a získat pro ně společnou transparentní podporu. Obr 1 Předpokladem pro strategické plánování jsou formulované vize a poslání. Vize - definuje budoucí stav, jehož chceme v dlouhodobé perspektivě dosáhnout ( Jak by měl systém sociálních služeb města Vejprty a jeho naplňování vypadat za cca let? ) Poslání vyjadřuje smysl existence systému či organizace a jeho úlohu při naplňování potřeb klientů či uživatelů ( Proč je systém sociálních služeb města Vejprty zřízen a kým, komu má sloužit a jakým způsobem? ) Komunitní plánování obsahuje složku priorit a opatření vedoucích k jejich naplnění. Priority Základem střednědobého plánu je stanovení jednoznačných cílů. Priority jsou strategicky důležité procesy, na které se chceme zaměřit, abychom dosáhli žádaného budoucího stavu definovaného cíli. Naplnění priorit, tedy dosažení úspěchu, musí být měřitelné, proto pro každou prioritu stanovujeme měřitelné indikátory dosažení. Opatření 15

16 Faktory, které mají kritický význam pro dosažení priorit, jsou obecně nazývány jako klíčové faktory úspěchu (popisují konkrétní situaci, nebo stav, ve kterém musíme být jako realizátoři plánu sociálních služeb určitě úspěšní a to z hledisek: společenské odpovědnosti, financí, interních procesů i využití lidských zdrojů). V případě komunitního plánování je nutné v rámci jednotlivých priorit definovat konkrétní opatření, jejichž realizace povede k naplňování klíčových faktorů úspěchu. Opatření jsou tedy strategií, jak jednotlivé priority uskutečnit. Délka opatření musí odpovídat reálným možnostem jejích naplnění. Realizační plán Každé opatření je následně nutné podrobně rozpracovat do úrovně (realizačních) aktivit. Logický systém rozpracování opatření do aktivit vázaných na roční rozpočet se souhrnně nazývá realizačním plánem. Pro naplnění jednotlivých aktivit můžeme vypracovat konkrétní realizační projekty. Komunitní plán Vize Kvalitní systém sociálních služeb, reagující na potřeby uživatelů, zohledňující vývojové sociální trendy regionu. Systém, který je ekonomicky výhodný a udržitelný, zohledňuje dostupnost a včasnost sociálních služeb a je zaměřený na rozvoj služeb umožňujících zůstat klientům v přirozeném sociálním prostředí. Poslání Otevřený způsob plánování sociálních služeb s aktivní účastí obyvatel města. Tedy takové plánování, které umožňuje rovné zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů těchto služeb i veřejnosti. Priority Priorita č. 1 - zdravý rozvoj města nabízející možnosti mladým lidem a rodinám Priorita č. 2 - budovat kvalitní sociální systém služeb Priorita č. 3 vytváření možností pro tvorbu nových pracovních příležitostí Priorita č. 4 cílené vytváření finančních prostředků pro udržení a rozvoj sociálních služeb a sociální rozvoj města Opatření 16

17 Definice pojmů uváděných v tabulkách opatření: Opatření - přesně definované měřitelné kroky vedoucí k naplnění priority. Přínosy co konkrétního město získá realizací opatření. Monitorovací ukazatel jednotka, kterou můžeme změřit naplnění opatření (např. počet služeb, počet zapojených občanů, počet nových klientů, schválený postup apod.) Aktivity výčet konkrétních aktivit potřebných k realizaci opatření. Předpokládané zdroje tam, kde je možné určit, jaké zdroje jsou potřeba a v jakém množství, případně určení druhu zdroje. Odpovědní účastníci KPSS kdo je odpovědný za jakou aktivitu. Priorita č. 1: Zdravý rozvoj města nabízející možnosti mladým lidem a rodinám Tab 8 Tab 9 Tab 10 Priorita č. 2: Budovat kvalitní sociální systém služeb Tab 11 Tab 12 Tab 13 Tab 14 Priorita č. 3: Vytváření možností pro tvorbu nových pracovních příležitostí Tab 15 Tab 16 Priorita č. 4: Cílené vytváření finančních prostředků pro udržení a rozvoj sociálních služeb a sociální rozvoj města Tab 17 17

18 Pro město Vejprty zpracovala v rámci projektu Komunitní plán města Vejprty financovaného ze Společného regionálního operačního programu S2Splus, spol. s r.o. Autoři Mgr. Michal Tomčík, Mgr. Petr Peniška Grafická úprava Mgr. Petr Havlík S2Splus, spol. s r.o

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky Květen 2015 TÉMATA PREZENTACE Východiska plánování Struktura a proces tvorby PRO Aplikace www.obcepro.cz PROČ PLÁNOVAT

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 (dále jen Komunitní plán) byl zpracován v průběhu

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Zpracovala: Mgr. Pavla Šimoňáková Ing. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6 702 00 Ostrava www.ikor.cz Obsah dokumentu 1. Úvod

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Komunitní plánování sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Zpracovatel: Sdružení obcí Kokořínska ve spolupráci

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více