Vlajky ESF Znak města. Komunitní plán sociálních služeb města Vejprty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlajky ESF Znak města. Komunitní plán sociálních služeb města Vejprty"

Transkript

1 Vlajky ESF Znak města Komunitní plán sociálních služeb města Vejprty Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v odpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. 1

2 Úvodní slovo zástupce města 2

3 Obsah Úvod východiska plánování sociálních služeb v ČR 4 Principy komunitního plánování sociálních služeb 5 Organizační struktura komunitního plánování ve Vejprtech 6 Demografická analýza města Vejprty 7 Pohyb obyvatelstva ve Vejprtech 7 Věková struktura obyvatel Vejprt a její vývoj 8 Socioekonomická charakteristika města Vejprty 9 Závěr 12 Místní sociologické šetření 12 SWOT analýza sociálních služeb 13 Komunitní plánování sociálních služeb města Vejprty 15 Metodika plánování 15 Komunitní plán 16 3

4 Úvod východiska plánování sociálních služeb v ČR Komunitní plánování je jedním ze způsobů, jak efektivně naplňovat hlavní cíle sociální politiky EU a ČR. Vymezení základního prostoru, ve kterém se nachází komunitní plánování ve vztahu k politikám EU a ČR, je dáno sociální politikou. Sociální politika Sociální služby jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů sociální politiky EU, jejíž hlavním cílem je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (článek 136 Amsterodamské smlouvy). Mezi hlavní cíle politiky sociální inkluze, které umožňují komunitní plánování naplňovat, patří: usnadnit lidem ohroženým vyloučením přístup k zaměstnání a ke službám, zboží, právům a zdrojům pomoci těm nejzranitelnějším, zajistit jim důstojný život a začlenit je do života společnosti mobilizovat všechny důležité subjekty - od lidí, kteří zažívají sociální vyloučení nebo jsou jím ohroženi, přes orgány veřejné správy až po nevládní organizace, veřejnosti a komerční sféru, zde se klade důraz na dialog, vyjednávání a partnerský přístup mezi všemi zúčastněnými, zejména pak na posílení uživatelů služeb a jejich zapojení do tvorby, provádění i hodnocení politiky sociálního začleňování. Evropská unie hovoří o službách v obecném zájmu, mezi něž patří i sociální služby. Klade na regulaci těchto služeb tři klíčové požadavky: kvalita souhrn vlastností a charakteristik služeb, které souvisejí s jejich schopností uspokojit známé či předpokládané potřeby uživatele dostupnost fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická. ochrana uživatele bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování i poskytování služby Komunitní plánování sociálních služeb vede k naplnění těchto požadavků. Národní akční plán sociálního začleňování na léta vymezuje jako jeden z prioritních cílů podporovat rozhodovací procesy na lokální a regionální úrovni tak, aby sociální služby na této úrovni poskytované odpovídaly potřebám z hlediska dostupnosti a kvality pro uživatele služeb včetně rozvoje partnerství v poskytování sociálních služeb a podpory součinnosti jejich poskytovatelů. 4

5 Principy komunitního plánování sociálních služeb Komunitní plánování ve Vejprtech se opírá o tyto principy: 1. Posílení principů otevřené občanské společnosti Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy. Cílem komunikace s veřejností je zajistit průhlednost, zřetelnost, efektivitu aktivit a získání důvěry. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. 2. Bez dohody není KPSS Svobodný a informovaný souhlas je výsledkem svobodné rozpravy mezi partnery KPSS. Organizace a procesy komunitního plánovaní zajišťují všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. V komunitním plánování má přednost konsensus. 3. Vše je veřejné KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. Veřejnost má právo předkládané výstupy připomínkovat, účastníci KPSS mají povinnost tyto připomínky akceptovat. 4. Bez uživatelů není KPSS Uživatelé představují nejdůležitější součást KPSS. Bez nich by poskytovatelé neměli své služby komu nabízet, nebylo by možné hodnotit jejich efektivitu a kvalitu. Princip pozitivní diskriminace je při zapojení uživatelů užitečný. Uživatelům musí být vytvořeny takové podmínky, aby byli při plánování sociálních služeb rovnocennými partnery poskytovatelů a zadavatelů, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami hledat řešení. 5. KPSS je cyklický proces Komunitní plánování představuje proces kontinuální, cyklický. Kvalitně probíhající proces KPSS je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů KPSS je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. Vymezení principů a pravidel, kterými se KPSS ve Vejprtech řídí, jsou zpracovány ve veřejném dokumentu základní listině, která byla schválena usnesením xx

6 Organizační struktura komunitního plánování ve Vejprtech Organizační struktura je nástrojem pro efektivní zapojení všech účastníků komunitního plánování. Jedná se o víceúrovňový proces, který je účelně propojen vnitřními vazbami horizontálními i vertikálními. Horizontální spolupráce V horizontální rovině probíhá komunikace, aktivity a zajišťování vazeb mezi nimi na stejné úrovni jedná se zejména o spolupráci pracovních skupin. Vertikální spolupráce Práci pracovních skupin je potřeba jednotně naplánovat a zajistit, aby dílčí výstupy byly zpracovány a aby po projednání v příslušných orgánech samosprávy získaly politickou legitimitu. Vertikální vazby ve struktuře zajišťují řízení procesu komunitního plánování, přenos informací z pracovních skupin do rady města a zajištění rozhodovacího procesu. Řídící orgány procesů komunitního plánování Řídící orgány procesů KPSS jsou: řídící tým (vedoucí pracovních skupin a odborníci na KP), pracovní skupina pro plánování (zástupci zadavatele, poskytovatelů, specialisté), pracovní skupina pro řízení informací KP (specialisté, zástupci zadavatele), pracovní skupina pro hodnocení (tým pro hodnocení realizace KP a tým pro hodnocení efektivity KP) a další pracovní skupiny realizující konkrétní odborné úkoly KP Odborná rovina procesů komunitního plánování pracovní skupiny Pracovní skupiny KPSS jsou složeny ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Jsou zapojováni do tvorby komunitního plánu, tvoří skupiny podle cílových skupin klientů poskytovaných služeb: Děti, mládež a rodina Osoby v krizi Národnostní a etnické menšiny Osoby se zdravotním postižením Senioři Schvalovací orgány procesů KPSS Schvalovacími orgány procesů KPSS jsou: Rada města Vejprty a Zastupitelstvo města Vejprty 6

7 Demografická analýza města Vejprty V tomto dokumentu je uveden výtah z demografické analýzy města Vejprty (celé znění je zveřejněno ve zprávě Výstupy analýz zpracovaných v rámci projektu CZ / na internetových stránkách města). Demografie je v tomto případě nahlížena z pohledu systému sociálních služeb, zahrnuty jsou v ní sociálně demografické údaje a jejich trendy, které mají bezprostřední vliv na sociální služby, jejich vývoj a plánování. Pohyb obyvatelstva ve Vejprtech V současné době žije ve Vejprtech obyvatel. Pohyb počtu obyvatelstva ve městě Vejprty v uplynulých patnácti letech je znázorněn na následujícím grafu. Graf pohybu obyvatelstva v obci Vejprty mezi lety Z grafu je patrné, že vývoj počtu obyvatel ve Vejprtech v posledních několika letech lze dělit na dvě etapy. Mezníkem je rok Do konce tisíciletí statistiky zaznamenávaly mírný nárůst obyvatel (nejvíce v roce 1998 celkem 3 412), zatímco po překročení roku 2000 již nedochází k přírůstku obyvatel a počet lidí žijících ve Vejprtech plynule klesá. Jak bylo uvedeno, v současné době žije ve Vejprtech obyvatel (číslo vychází ze záznamů městské matriky, sčítání proběhlo v červnu 2007). Počet cizinců, kteří jsou přihlášení k dlouhodobému pobytu je 205, 2 cizinci jsou přihlášení k trvalému pobytu. Ukazatel, který ovlivňuje přirozený pohyb obyvatel ve Vejprtech, je přirozený přírůstek (jde o poměr narozených a zemřelých obyvatel). Jeho hodnoty jsou ve Vejprtech opakovaně za poslední desetiletí záporné (více obyvatel Vejprt za rok zemře než se jich narodí). Nejrizikovější byl v tomto ohledu rok 2003, kdy byla zjištěná hodnota přirozeného přírůstku -23. Naopak v posledních letech (2004, 2005) nejsou již zjištěné hodnoty natolik výrazné (1, resp. -2). Dalším faktorem, který ovlivňuje pohyb obyvatelstva ve Vejprtech, je migrace. Nejznatelnější vliv migrace na celkový počet obyvatel ve Vejprtech bylo možné sledovat v polovině 90. let minulého století (roky 1995 až 1997), významně se migrace projevuje také v posledních zaznamenaných letech. Z důvodu nízkých hodnot přirozeného přírůstku především migrace určuje stav obyvatel ve městě. Migrační saldo (poměr přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel) bylo během prvních sedmi let 21. století střídavě kladné a záporné (nejvýraznější kladnou hodnotu dosahovalo v roce 2002, kdy se do Vejprt přistěhovalo 31 lidí, zatímco nejvíce záporné hodnoty byly zjištěny v roce 7

8 2004, kdy v důsledku migrace ubylo ve Vejprtech 36 obyvatel). Z doložených hodnot je těžké vysledovat jakékoliv migrační trendy a předpovědět tak vliv migrace na vývoj počtu obyvatel v následujících letech. Projekce vývoje obyvatelstva vypracovaná ČSÚ na krajských úrovních vlivy migrace nezohledňuje. Věková struktura obyvatel Vejprt a její vývoj Věková struktura obyvatelstva města Vejprt v základních rysech odpovídá věkové struktuře obyvatelstva celé České republiky. Proces stárnutí obyvatelstva (zvyšování poměru nejstarších věkových skupin obyvatel v celé populaci) se v České republice výrazně urychlilo v 90. letech minulého století, od kdy klesá porodnost, a tím počet a podíl dětí v populaci. Podíl osob starších 65 let v populaci České republiky byl v roce 2005 na úrovni 14,2%, v nejbližší době se však bude zvyšovat, neboť se věku 60 let začínají dožívat početnější generace narozené koncem čtyřicátých let. Průměrný věk obyvatel České republiky bude v roce 2030 podle všech variant prognóz ČSÚ přibližně 46 let. Srovnání věkové struktury obyvatelstva podle základních věkových skupin ve Vejprtech, Ústeckém kraji a České republice je v následujícím grafu. Graf věkové struktury obyvatel v roce srovnání Ze srovnání, uvedeném v předcházejícím grafu, vyplývá, že Vejprty mají relativně příznivý podíl mladšího obyvatelstva a obyvatelstva v produktivním věku (oproti celorepublikovému průměru, který činí 14,6%, spadalo ve Vejprtech 15,9% obyvatel do nejmladší věkové skupiny, podíl obyvatel v produktivním věku přesahoval republikový průměr o 3,2 procentní body). Dokreslením tohoto stavu jsou také dosažené hodnoty průměrného věku obyvatel. Aktuální údaje ČSÚ uvádějí, že v roce 2007 byl průměrný věk ve Vejprtech 38,7 let, zatímco průměr Ústeckého kraje činí 39,7 let a hodnota pro Českou republiku činila 40,4 let. Demografické projekce, zohledňující vývoj věkové struktury obyvatelstva až do roku 2050, jsou zpracovány pouze na úroveň krajů. Podle předpokladů projekce pro Ústecký kraj je zřejmý trend snižování počtu obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let (podle závěrů této projekce bude v roce 2050 pouze 13,2 % obyvatel mladších 14-ti let) a početní nárůst v kategorii 65 a více let (v roce 2050 by podle projekce mělo v Ústeckém kraji být 30,3% obyvatel starších 8

9 65-ti let). Počet obyvatel starších 65 let se v Ústeckém kraji vyrovná počtu dětí ve věku 0-14 let již v roce Jak bylo uvedeno, Vejprty mají oproti průměru Ústeckého kraje příznivější věkové složení obyvatelstva, a tak lze trendy vývoje věkové struktury obyvatelstva předložené projekcí ČSÚ očekávat ve Vejprtech s několikaletým zpožděním (ve Vejprtech bude přelomovým rokem, kdy počet obyvatel v nejstarší věkové kategorii převýší počet osob v nejmladší věkové skupině, pravděpodobně rok 2012 nebo 2013). Výrazný nárůst obyvatel nad 65 let se samozřejmě také promítne do zvýšené poptávky po sociálních službách (cílová skupina senioři, zdravotně postižení). Populační stárnutí se stane závažným sociálním a ekonomickým problémem, jehož řešení bude vyžadovat opatření na místní i celorepublikové úrovni. Nutno připomenout, že uvedená projekce je statisticko-matematickým modelem, který nezahrnuje (pro svou nepředpověditelnost) vlivy migrace na celkový počet a věkovou strukturu obyvatelstva. Socioekonomická charakteristika města Vejprty Od roku 1990 patří Ústecký kraj mezi oblasti nejvíce postižené nezaměstnaností. Dramatický je dopad útlumu těžebního a těžkého průmyslu a nedokončená restrukturalizace hospodářství. Významnou úlohu hraje také nepříznivá demografická skladba obyvatelstva, jeho nižší úroveň vzdělání a nevyhovující kvalifikace. Mezi hlavní problémy trhu práce ve Vejprtech spadá výrazně nízká nabídka pracovních míst, omezená dopravní spojení do průmyslových oblastí regionu a všeobecně nízký zájem zaměstnavatelů rozvíjet podnikatelské aktivity v horské části regionu (spojené s vysokými provozními náklady a nejistou dopravní dostupností v zimních měsících pro větší vozidla). V roce 2006 činila registrovaná míra nezaměstnanosti v mikroregionu Vejprty 18,2% (mimo Vejprt spadají do mikroregionu také obce Loučná pod Klínovcem, Kovářská, Kryštofovy Hamry a Měděnec), což byla nejvyšší hodnota v celém chomutovském regionu. Pro samotnou obec Vejprty činila hodnota tohoto ukazatele 19,6%. Každý pátý obyvatel Vejprt v ekonomicky aktivním věku je nezaměstnaný. Mezi hospodářskými procesy na národní, regionální a místní úrovni lze zaznamenat souvislost. Vývoj registrované míry nezaměstnanosti ve Vejprtech mezi lety prakticky kopíruje trend v celé České 9

10 republice, s tím, že dosažené hodnoty sledovaných měr jsou ve Vejprtech vždy v průměru o 10 procentních bodů vyšší (zatímco například v roce 2006 byla míra registrované nezaměstnanosti pro celou Českou republiku 7,8%, ve Vejprtech činila hodnota ukazatele 19,6%). Aktivity podporující restrukturalizaci průmyslu, příchod potenciálních investorů a vznik nových pracovních míst jsou výrazně ovlivněny vzdělanostní a kvalifikační strukturou obyvatelstva. Srovnání vzdělanostní struktury Vejprt, Ústeckého kraje a celé České republiky je znázorněno v následujícím grafu. Graf vzdělanostní struktury obyvatelstva dle údajů ze SLBD 2001 Z porovnání ukazatelů dosaženého vzdělání uvedených v předešlém grafu vyplývá, že jak proti průměru Ústeckého kraje, tak proti průměru celé České republiku jsou Vejprty městem méně vzdělaných lidí. Například zastoupení osob s nejvyššími stupni ukončeného vzdělání (vyšší odborné a vysokoškolské) je v průměru v České republice oproti Vejprtům více než trojnásobné (v roce 2001 tato skupina dosahovala v České republice 12,4%, zatímco ve Vejprtech činil součtový index 4,5%). Největší problémy s pracovním umístěním mají podle analýz pracovních úřadů dlouhodobě osoby s nižším stupněm vzdělání, než je střední s maturitou. Podíl takových činí ve Vejprtech přes 40%. K výrazným počtům na straně nabídky výkonu pomocné a nekvalifikované práce nejsou na straně poptávky prakticky žádná volná pracovní místa. Dalším nepříznivě působícím faktorem je velká vzdálenost Vejprt od okolních průmyslových zón a větších měst, což znesnadňuje možnost získat zaměstnání mimo město. V situaci, kdy se nepodaří vhodnou prorozvojovou hospodářskou politikou region ekonomicky revitalizovat, dojde ve struktuře populace města Vejprt ke koncentraci sociálně slabých skupin, což bude provázeno zvýšeným výskytem sociálně patologického chování. Lidé se zdravotním postižením ve Vejprtech Osob se zdravotním postižením, kteří v současné době žijí na území města Vejprty, je podle odhadů odborných pracovníků přibližně 292. Z toho 10

11 evidovaných držitelů průkazek mimořádných výhod II. stupně, ZTP, je 240 osob. Dalších 52 osob je držitelem průkazek III. stupně, ZTP/P. Jedná se o potencionální uživatele sociálních služeb bez rozdílu, zda žijí v domácím přirozeném prostředí, nebo zda jsou umístěni v některém z místních domovů ústavní péče. Kapacita ústavních služeb je v současné době na počty klientů postačující, ale zcela naplněna. S výhledem do budoucna a v souvislosti s naznačeným demografickým vývojem populace Vejprt, který je spojený se stárnutím obyvatelstva, bude zřejmě nepostačující. Etnické menšiny ve Vejprtech Příslušnost jedince k některé z národnostních skupin je v České republice opakovaně zjišťována při SLDB tzv.deklaratorní metodou. Každý občan má právo svobodně, na základě vlastního rozhodnutí prohlásit, které národnostní skupiny se cítí být příslušníkem. Jsou s tím spojena některá zkreslení - např. během posledních dvou cenzů došlo k úbytku deklarovaných příslušníků romské národnosti. Zatímco v roce 1991 se k této národnosti přihlásilo obyvatel, při posledním sčítání tak učinilo již jen K romské národnosti se hlásí jen menší část jejích příslušníků a v praxi nejsou tyto údaje využitelné. Podle údajů z posledního sčítání (2001) žije na území města Vejprt celkem 376 příslušníků německé národnosti, 162 příslušníků slovenské národnosti, 60 příslušníků vietnamské národnosti, 57 příslušníků romské národnosti, 12 příslušníků polské národnosti a 5 příslušníků ukrajinské národnosti. Relativní vyjádření národnostního složení obyvatel Vejprt je uvedeno v následujícím grafu. Graf Národnostní struktura obyvatel ve Vejprtech SLBD 2001 Také ve Vejprtech se při posledním sčítání lidu většina Romů přihlásila k jiné národnosti, než je národnost romská (podle výsledků šetření šlo zřejmě zejména o národnost slovenskou a českou). Odhady terénních pracovníků v současnosti počet příslušníků romského etnika stanovují přibližně na 350. Terénní sociální pracovník pravidelně navštěvuje uživatele v jejich přirozeném prostředí a snaží se zlepšit spolupráci a komunikaci mezi menšinami (především Romy) a institucemi. Dle posledních dat terénního sociálního pracovníka je počet klientů zhruba 150. Občanů vietnamské národnosti žije v současnosti na území města Vejprt podle odhadů přibližně 100 (neexistuje oficiální sčítání, evidence). Většina z 11

12 nich má trvalý pobyt mimo město. Ve Vejprtech žijí a pracují v drtivé většině jako obchodníci na tržištích. Vietnamská komunita je uzavřená a nepřístupná, výrazným faktorem ovlivňujícím komunikaci s příslušníky komunity je také jazyková bariéra. Je velmi těžké, ne-li zcela nemožné dopátrat se přesných údajů a počet lze určit jen hrubým odhadem. Podobně jako u Rómů počty Vietnamců každým rokem narůstají. Všechny uvedené faktory se pochopitelně již odrážejí nebo se budou zanedlouho odrážet na skladbě a finanční náročnosti systému sociálních služeb. Závěr Demografické ukazatele uvedené v této kapitole nutně zasahují do plánování budoucí podoby sociálních služeb ve Vejprtech. Vývoj počtu obyvatel, jeho věkové struktury, jeho migrační tendence, jednoznačně determinují poptávku po určitých druzích služeb. Jistá výhoda Vejprt spočívá v tom, že oproti jiným regionům, zde má dynamika demografického vývoje přibližně tříleté zpoždění. Místní sociologické šetření Za účelem zmapování potřeb obyvatel města Vejprty v oblasti sociálních služeb proběhlo během června 2007 dotazníkové šetření. V tomto dokumentu je uveden výtah ze závěrečné zprávy šetření, jehož plná verze je součástí materiálu Výstupy analýz zpracovaných v rámci projektu CZ / zveřejněného na internetových stránkách města. Tazatelé oslovili celkem 197 respondentů. Sledováno bylo několik témat: Závažnost vybraných sociálních problémů ve Vejprtech - nejčastěji volenou variantou byla nezaměstnanost (označilo 65,5% dotázaných), následovaná lhostejností lidí (31,5%) a malou snahou úřadů řešit problémy (30,5%). Naopak, jako nejméně problematickou se občanům města Vejprty jeví oblast péče o seniory a otázka bezdomovectví. Osobní zkušenost respondentů se sociálními službami - nejčastěji zmiňovaným byl Sociální odbor MěÚ Vejprty a vstřícnost a ochota jeho zaměstnanců (podobnou zkušenost uvedlo celkem 27 respondentů). Ostatní zjištěné zkušenosti respondentů jsou uvedeny v následující tabulce (zahrnuty jsou pouze služby sociální). Tab 1 Potřebnost uvedených druhů sociálních služeb - výrazných hodnot (více než ¾ dotázaných je vnímá jako potřebné) dosáhly služby stravování pro 12

13 seniory, domovy pro seniory, domácí ošetřovatelská péče, pečovatelská služba a služby pro osoby se zdravotním postižením, naopak jako nejméně potřebné vidí obyvatelé Vejprt služby centra pro práci s romskou komunitou a centra pro uživatele návykových látek - v obou případech převažoval počet respondentů s odmítavým názorem nad počtem respondentů s názorem kladným. Spokojenost s nabídkou sociálních služeb ve Vejprtech - nejčastěji zmiňovaným tématem bylo zdravotnictví (nedostupnost lékařské pohotovosti, zubařské ordinace). Respondenti dále postrádají pečovatelskou a asistenční službu (pro seniory a osoby se zdravotním postižením). Za povšimnutí stojí vyslovená potřeba centrální vývařovny stravování, požadavek rozšíření volnočasových aktivit určených dětem a dospívajícím. Ochota připlácet na poskytování sociálních služeb největší ochoty doplácet se dočkaly volnočasové aktivity pro děti a mládež, následovány službami pro seniory. Naopak, více jak polovina dotázaných respondentů není ochotna připlácet na pomoc lidem bez domova, péči o etnické menšiny a pomoc lidem s drogovou závislostí. Detailní přehled zjištěných výsledků je zpracován v následujícím grafu (jsou v něm odděleny služby jednoznačně definované jako sociální od služeb širšího záběru): Graf Ochota připlácet na vybrané druhy služeb Doporučení, náměty respondentů pro oblast sociálních služeb odpovědi respondentů se nejčastěji týkaly volnočasových aktivit pro děti a mládež ( více aktivit pro děti, aby nemohly myslet na lumpárny ), kapacit a kvality služeb v Domově důchodců a aktivit pro seniory. Podrobný výčet uvedených odpovědí je zpracován v následující tabulce. Tab 2 SWOT analýza sociálních služeb Kapitola popisuje situaci v oblasti sociálních služeb ve Vejprtech z pohledu poskytovatelů. Jsou v ní uvedeny rozvahy (výstupy) pro každou z pracovních skupin komunitního plánování. SWOT analýza je efektivní nástroj, který umožňuje zjistit a vyhodnotit podobu vnitřních i vnějších činitelů ovlivňujících systém sociálních služeb. 13

14 Popisuje jak skutečný stav, tak potřebné změny nezbytné pro přeměnu slabých stránek v silné a případnou eliminaci rizik spojených s vývojem. Jádro SWOT analýzy spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů ve čtyřech dimenzích. SWOT je zkratka složená ze začátečních písmen anglických termínů STRENGHTS silné stránky, WEAKNESSES slabé stránky, OPPORTUNITIES příležitosti, THREATS ohrožení. Výstupy SWOT analýzy jsou vhodné jako podklady pro další strategické plánování. Kvalitně provedená SWOT analýza umožňuje odhalit podstatu problému a poukázat na strategické faktory, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Protože SWOT analýza mapuje současný stav, lze ji také využít jako dlouhodobé měřítko stavu systému sociálních služeb. 14

15 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Děti, mládež a rodinu Tab 3 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Národnostní a etnické menšiny Tab 4 SWOT ANALÝZA pracovní skupina pro Seniory Tab 5 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Osoby v krizi Tab 6 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Osoby se zdravotním postižením Tab 7 Komunitní plánování sociálních služeb města Vejprty Metodika plánování Plánování sociálních služeb vychází z postupů strategického plánování. Proto také přejímá pojmy a strukturu strategického plánu. Strategické plánování umožňuje rozdělit vytváření společného postupu do kroků. Ve svém výsledku lze touto metodou vybrat aktivity a projekty, které jsou klíčové pro naplnění společné představy a získat pro ně společnou transparentní podporu. Obr 1 Předpokladem pro strategické plánování jsou formulované vize a poslání. Vize - definuje budoucí stav, jehož chceme v dlouhodobé perspektivě dosáhnout ( Jak by měl systém sociálních služeb města Vejprty a jeho naplňování vypadat za cca let? ) Poslání vyjadřuje smysl existence systému či organizace a jeho úlohu při naplňování potřeb klientů či uživatelů ( Proč je systém sociálních služeb města Vejprty zřízen a kým, komu má sloužit a jakým způsobem? ) Komunitní plánování obsahuje složku priorit a opatření vedoucích k jejich naplnění. Priority Základem střednědobého plánu je stanovení jednoznačných cílů. Priority jsou strategicky důležité procesy, na které se chceme zaměřit, abychom dosáhli žádaného budoucího stavu definovaného cíli. Naplnění priorit, tedy dosažení úspěchu, musí být měřitelné, proto pro každou prioritu stanovujeme měřitelné indikátory dosažení. Opatření 15

16 Faktory, které mají kritický význam pro dosažení priorit, jsou obecně nazývány jako klíčové faktory úspěchu (popisují konkrétní situaci, nebo stav, ve kterém musíme být jako realizátoři plánu sociálních služeb určitě úspěšní a to z hledisek: společenské odpovědnosti, financí, interních procesů i využití lidských zdrojů). V případě komunitního plánování je nutné v rámci jednotlivých priorit definovat konkrétní opatření, jejichž realizace povede k naplňování klíčových faktorů úspěchu. Opatření jsou tedy strategií, jak jednotlivé priority uskutečnit. Délka opatření musí odpovídat reálným možnostem jejích naplnění. Realizační plán Každé opatření je následně nutné podrobně rozpracovat do úrovně (realizačních) aktivit. Logický systém rozpracování opatření do aktivit vázaných na roční rozpočet se souhrnně nazývá realizačním plánem. Pro naplnění jednotlivých aktivit můžeme vypracovat konkrétní realizační projekty. Komunitní plán Vize Kvalitní systém sociálních služeb, reagující na potřeby uživatelů, zohledňující vývojové sociální trendy regionu. Systém, který je ekonomicky výhodný a udržitelný, zohledňuje dostupnost a včasnost sociálních služeb a je zaměřený na rozvoj služeb umožňujících zůstat klientům v přirozeném sociálním prostředí. Poslání Otevřený způsob plánování sociálních služeb s aktivní účastí obyvatel města. Tedy takové plánování, které umožňuje rovné zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů těchto služeb i veřejnosti. Priority Priorita č. 1 - zdravý rozvoj města nabízející možnosti mladým lidem a rodinám Priorita č. 2 - budovat kvalitní sociální systém služeb Priorita č. 3 vytváření možností pro tvorbu nových pracovních příležitostí Priorita č. 4 cílené vytváření finančních prostředků pro udržení a rozvoj sociálních služeb a sociální rozvoj města Opatření 16

17 Definice pojmů uváděných v tabulkách opatření: Opatření - přesně definované měřitelné kroky vedoucí k naplnění priority. Přínosy co konkrétního město získá realizací opatření. Monitorovací ukazatel jednotka, kterou můžeme změřit naplnění opatření (např. počet služeb, počet zapojených občanů, počet nových klientů, schválený postup apod.) Aktivity výčet konkrétních aktivit potřebných k realizaci opatření. Předpokládané zdroje tam, kde je možné určit, jaké zdroje jsou potřeba a v jakém množství, případně určení druhu zdroje. Odpovědní účastníci KPSS kdo je odpovědný za jakou aktivitu. Priorita č. 1: Zdravý rozvoj města nabízející možnosti mladým lidem a rodinám Tab 8 Tab 9 Tab 10 Priorita č. 2: Budovat kvalitní sociální systém služeb Tab 11 Tab 12 Tab 13 Tab 14 Priorita č. 3: Vytváření možností pro tvorbu nových pracovních příležitostí Tab 15 Tab 16 Priorita č. 4: Cílené vytváření finančních prostředků pro udržení a rozvoj sociálních služeb a sociální rozvoj města Tab 17 17

18 Pro město Vejprty zpracovala v rámci projektu Komunitní plán města Vejprty financovaného ze Společného regionálního operačního programu S2Splus, spol. s r.o. Autoři Mgr. Michal Tomčík, Mgr. Petr Peniška Grafická úprava Mgr. Petr Havlík S2Splus, spol. s r.o

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Národní plán boje proti chudobě

Národní plán boje proti chudobě Národní plán boje proti chudobě přehled výchozích dokumentů a konceptů I. Úvod Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) je ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá mimo jiné

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

METODIKA PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ S OBECNÍM ÚŘADEM

METODIKA PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ S OBECNÍM ÚŘADEM METODIKA PRO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ S OBECNÍM ÚŘADEM 1 Metodika byla vypracována na základě poznatků identifikovaných v rámci aktivit projektu PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Uživatelská příručka. září 2015. Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018)

Uživatelská příručka. září 2015. Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) Uživatelská příručka září 2015 Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) Obsah 1. CHARAKTERISTIKA APLIKACE... 3 2. POPIS STRUKTURY APLIKACE... 4 2.1. Popis titulní strany... 4

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza 2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu v detailu zázemí Prahy je prognostický výhled vývoje počtu a struktury obyvatelstva suburbánní zóny Prahy. Tato zóna byla vymezena

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Indikátory sociálního pilíře

Indikátory sociálního pilíře Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni Udržitelný rozvoj aktuální téma, nejen pojem UR, ale též skutečná

Více

V průměru se nezaměstnanost sociálně vyloučených lokalit na území m. č. Praha 14, pohybuje kolem 70%.

V průměru se nezaměstnanost sociálně vyloučených lokalit na území m. č. Praha 14, pohybuje kolem 70%. N Á V R H P R O J E K T U S O C I Á L N Í P O D N I K K O M P L E X N Í P R Á C E V S O C I Á L N Ě V Y L O U Č E N Ý C H L O K A L I T Á C H Problémová východiska V sociálně vyloučených lokalitách (Dygrýnova,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více