Vlajky ESF Znak města. Komunitní plán sociálních služeb města Vejprty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlajky ESF Znak města. Komunitní plán sociálních služeb města Vejprty"

Transkript

1 Vlajky ESF Znak města Komunitní plán sociálních služeb města Vejprty Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v odpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. 1

2 Úvodní slovo zástupce města 2

3 Obsah Úvod východiska plánování sociálních služeb v ČR 4 Principy komunitního plánování sociálních služeb 5 Organizační struktura komunitního plánování ve Vejprtech 6 Demografická analýza města Vejprty 7 Pohyb obyvatelstva ve Vejprtech 7 Věková struktura obyvatel Vejprt a její vývoj 8 Socioekonomická charakteristika města Vejprty 9 Závěr 12 Místní sociologické šetření 12 SWOT analýza sociálních služeb 13 Komunitní plánování sociálních služeb města Vejprty 15 Metodika plánování 15 Komunitní plán 16 3

4 Úvod východiska plánování sociálních služeb v ČR Komunitní plánování je jedním ze způsobů, jak efektivně naplňovat hlavní cíle sociální politiky EU a ČR. Vymezení základního prostoru, ve kterém se nachází komunitní plánování ve vztahu k politikám EU a ČR, je dáno sociální politikou. Sociální politika Sociální služby jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů sociální politiky EU, jejíž hlavním cílem je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (článek 136 Amsterodamské smlouvy). Mezi hlavní cíle politiky sociální inkluze, které umožňují komunitní plánování naplňovat, patří: usnadnit lidem ohroženým vyloučením přístup k zaměstnání a ke službám, zboží, právům a zdrojům pomoci těm nejzranitelnějším, zajistit jim důstojný život a začlenit je do života společnosti mobilizovat všechny důležité subjekty - od lidí, kteří zažívají sociální vyloučení nebo jsou jím ohroženi, přes orgány veřejné správy až po nevládní organizace, veřejnosti a komerční sféru, zde se klade důraz na dialog, vyjednávání a partnerský přístup mezi všemi zúčastněnými, zejména pak na posílení uživatelů služeb a jejich zapojení do tvorby, provádění i hodnocení politiky sociálního začleňování. Evropská unie hovoří o službách v obecném zájmu, mezi něž patří i sociální služby. Klade na regulaci těchto služeb tři klíčové požadavky: kvalita souhrn vlastností a charakteristik služeb, které souvisejí s jejich schopností uspokojit známé či předpokládané potřeby uživatele dostupnost fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická. ochrana uživatele bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování i poskytování služby Komunitní plánování sociálních služeb vede k naplnění těchto požadavků. Národní akční plán sociálního začleňování na léta vymezuje jako jeden z prioritních cílů podporovat rozhodovací procesy na lokální a regionální úrovni tak, aby sociální služby na této úrovni poskytované odpovídaly potřebám z hlediska dostupnosti a kvality pro uživatele služeb včetně rozvoje partnerství v poskytování sociálních služeb a podpory součinnosti jejich poskytovatelů. 4

5 Principy komunitního plánování sociálních služeb Komunitní plánování ve Vejprtech se opírá o tyto principy: 1. Posílení principů otevřené občanské společnosti Komunitní plánování propojuje aktivitu a potřeby občanů s rozhodováním samosprávy. Cílem komunikace s veřejností je zajistit průhlednost, zřetelnost, efektivitu aktivit a získání důvěry. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. 2. Bez dohody není KPSS Svobodný a informovaný souhlas je výsledkem svobodné rozpravy mezi partnery KPSS. Organizace a procesy komunitního plánovaní zajišťují všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. V komunitním plánování má přednost konsensus. 3. Vše je veřejné KPSS se zabývá věcmi veřejnými. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu. Veřejnost má právo předkládané výstupy připomínkovat, účastníci KPSS mají povinnost tyto připomínky akceptovat. 4. Bez uživatelů není KPSS Uživatelé představují nejdůležitější součást KPSS. Bez nich by poskytovatelé neměli své služby komu nabízet, nebylo by možné hodnotit jejich efektivitu a kvalitu. Princip pozitivní diskriminace je při zapojení uživatelů užitečný. Uživatelům musí být vytvořeny takové podmínky, aby byli při plánování sociálních služeb rovnocennými partnery poskytovatelů a zadavatelů, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, i sami hledat řešení. 5. KPSS je cyklický proces Komunitní plánování představuje proces kontinuální, cyklický. Kvalitně probíhající proces KPSS je pro komunitu stejně přínosný jako vlastní plán. Kvalita výstupů KPSS je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. Vymezení principů a pravidel, kterými se KPSS ve Vejprtech řídí, jsou zpracovány ve veřejném dokumentu základní listině, která byla schválena usnesením xx

6 Organizační struktura komunitního plánování ve Vejprtech Organizační struktura je nástrojem pro efektivní zapojení všech účastníků komunitního plánování. Jedná se o víceúrovňový proces, který je účelně propojen vnitřními vazbami horizontálními i vertikálními. Horizontální spolupráce V horizontální rovině probíhá komunikace, aktivity a zajišťování vazeb mezi nimi na stejné úrovni jedná se zejména o spolupráci pracovních skupin. Vertikální spolupráce Práci pracovních skupin je potřeba jednotně naplánovat a zajistit, aby dílčí výstupy byly zpracovány a aby po projednání v příslušných orgánech samosprávy získaly politickou legitimitu. Vertikální vazby ve struktuře zajišťují řízení procesu komunitního plánování, přenos informací z pracovních skupin do rady města a zajištění rozhodovacího procesu. Řídící orgány procesů komunitního plánování Řídící orgány procesů KPSS jsou: řídící tým (vedoucí pracovních skupin a odborníci na KP), pracovní skupina pro plánování (zástupci zadavatele, poskytovatelů, specialisté), pracovní skupina pro řízení informací KP (specialisté, zástupci zadavatele), pracovní skupina pro hodnocení (tým pro hodnocení realizace KP a tým pro hodnocení efektivity KP) a další pracovní skupiny realizující konkrétní odborné úkoly KP Odborná rovina procesů komunitního plánování pracovní skupiny Pracovní skupiny KPSS jsou složeny ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Jsou zapojováni do tvorby komunitního plánu, tvoří skupiny podle cílových skupin klientů poskytovaných služeb: Děti, mládež a rodina Osoby v krizi Národnostní a etnické menšiny Osoby se zdravotním postižením Senioři Schvalovací orgány procesů KPSS Schvalovacími orgány procesů KPSS jsou: Rada města Vejprty a Zastupitelstvo města Vejprty 6

7 Demografická analýza města Vejprty V tomto dokumentu je uveden výtah z demografické analýzy města Vejprty (celé znění je zveřejněno ve zprávě Výstupy analýz zpracovaných v rámci projektu CZ / na internetových stránkách města). Demografie je v tomto případě nahlížena z pohledu systému sociálních služeb, zahrnuty jsou v ní sociálně demografické údaje a jejich trendy, které mají bezprostřední vliv na sociální služby, jejich vývoj a plánování. Pohyb obyvatelstva ve Vejprtech V současné době žije ve Vejprtech obyvatel. Pohyb počtu obyvatelstva ve městě Vejprty v uplynulých patnácti letech je znázorněn na následujícím grafu. Graf pohybu obyvatelstva v obci Vejprty mezi lety Z grafu je patrné, že vývoj počtu obyvatel ve Vejprtech v posledních několika letech lze dělit na dvě etapy. Mezníkem je rok Do konce tisíciletí statistiky zaznamenávaly mírný nárůst obyvatel (nejvíce v roce 1998 celkem 3 412), zatímco po překročení roku 2000 již nedochází k přírůstku obyvatel a počet lidí žijících ve Vejprtech plynule klesá. Jak bylo uvedeno, v současné době žije ve Vejprtech obyvatel (číslo vychází ze záznamů městské matriky, sčítání proběhlo v červnu 2007). Počet cizinců, kteří jsou přihlášení k dlouhodobému pobytu je 205, 2 cizinci jsou přihlášení k trvalému pobytu. Ukazatel, který ovlivňuje přirozený pohyb obyvatel ve Vejprtech, je přirozený přírůstek (jde o poměr narozených a zemřelých obyvatel). Jeho hodnoty jsou ve Vejprtech opakovaně za poslední desetiletí záporné (více obyvatel Vejprt za rok zemře než se jich narodí). Nejrizikovější byl v tomto ohledu rok 2003, kdy byla zjištěná hodnota přirozeného přírůstku -23. Naopak v posledních letech (2004, 2005) nejsou již zjištěné hodnoty natolik výrazné (1, resp. -2). Dalším faktorem, který ovlivňuje pohyb obyvatelstva ve Vejprtech, je migrace. Nejznatelnější vliv migrace na celkový počet obyvatel ve Vejprtech bylo možné sledovat v polovině 90. let minulého století (roky 1995 až 1997), významně se migrace projevuje také v posledních zaznamenaných letech. Z důvodu nízkých hodnot přirozeného přírůstku především migrace určuje stav obyvatel ve městě. Migrační saldo (poměr přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel) bylo během prvních sedmi let 21. století střídavě kladné a záporné (nejvýraznější kladnou hodnotu dosahovalo v roce 2002, kdy se do Vejprt přistěhovalo 31 lidí, zatímco nejvíce záporné hodnoty byly zjištěny v roce 7

8 2004, kdy v důsledku migrace ubylo ve Vejprtech 36 obyvatel). Z doložených hodnot je těžké vysledovat jakékoliv migrační trendy a předpovědět tak vliv migrace na vývoj počtu obyvatel v následujících letech. Projekce vývoje obyvatelstva vypracovaná ČSÚ na krajských úrovních vlivy migrace nezohledňuje. Věková struktura obyvatel Vejprt a její vývoj Věková struktura obyvatelstva města Vejprt v základních rysech odpovídá věkové struktuře obyvatelstva celé České republiky. Proces stárnutí obyvatelstva (zvyšování poměru nejstarších věkových skupin obyvatel v celé populaci) se v České republice výrazně urychlilo v 90. letech minulého století, od kdy klesá porodnost, a tím počet a podíl dětí v populaci. Podíl osob starších 65 let v populaci České republiky byl v roce 2005 na úrovni 14,2%, v nejbližší době se však bude zvyšovat, neboť se věku 60 let začínají dožívat početnější generace narozené koncem čtyřicátých let. Průměrný věk obyvatel České republiky bude v roce 2030 podle všech variant prognóz ČSÚ přibližně 46 let. Srovnání věkové struktury obyvatelstva podle základních věkových skupin ve Vejprtech, Ústeckém kraji a České republice je v následujícím grafu. Graf věkové struktury obyvatel v roce srovnání Ze srovnání, uvedeném v předcházejícím grafu, vyplývá, že Vejprty mají relativně příznivý podíl mladšího obyvatelstva a obyvatelstva v produktivním věku (oproti celorepublikovému průměru, který činí 14,6%, spadalo ve Vejprtech 15,9% obyvatel do nejmladší věkové skupiny, podíl obyvatel v produktivním věku přesahoval republikový průměr o 3,2 procentní body). Dokreslením tohoto stavu jsou také dosažené hodnoty průměrného věku obyvatel. Aktuální údaje ČSÚ uvádějí, že v roce 2007 byl průměrný věk ve Vejprtech 38,7 let, zatímco průměr Ústeckého kraje činí 39,7 let a hodnota pro Českou republiku činila 40,4 let. Demografické projekce, zohledňující vývoj věkové struktury obyvatelstva až do roku 2050, jsou zpracovány pouze na úroveň krajů. Podle předpokladů projekce pro Ústecký kraj je zřejmý trend snižování počtu obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let (podle závěrů této projekce bude v roce 2050 pouze 13,2 % obyvatel mladších 14-ti let) a početní nárůst v kategorii 65 a více let (v roce 2050 by podle projekce mělo v Ústeckém kraji být 30,3% obyvatel starších 8

9 65-ti let). Počet obyvatel starších 65 let se v Ústeckém kraji vyrovná počtu dětí ve věku 0-14 let již v roce Jak bylo uvedeno, Vejprty mají oproti průměru Ústeckého kraje příznivější věkové složení obyvatelstva, a tak lze trendy vývoje věkové struktury obyvatelstva předložené projekcí ČSÚ očekávat ve Vejprtech s několikaletým zpožděním (ve Vejprtech bude přelomovým rokem, kdy počet obyvatel v nejstarší věkové kategorii převýší počet osob v nejmladší věkové skupině, pravděpodobně rok 2012 nebo 2013). Výrazný nárůst obyvatel nad 65 let se samozřejmě také promítne do zvýšené poptávky po sociálních službách (cílová skupina senioři, zdravotně postižení). Populační stárnutí se stane závažným sociálním a ekonomickým problémem, jehož řešení bude vyžadovat opatření na místní i celorepublikové úrovni. Nutno připomenout, že uvedená projekce je statisticko-matematickým modelem, který nezahrnuje (pro svou nepředpověditelnost) vlivy migrace na celkový počet a věkovou strukturu obyvatelstva. Socioekonomická charakteristika města Vejprty Od roku 1990 patří Ústecký kraj mezi oblasti nejvíce postižené nezaměstnaností. Dramatický je dopad útlumu těžebního a těžkého průmyslu a nedokončená restrukturalizace hospodářství. Významnou úlohu hraje také nepříznivá demografická skladba obyvatelstva, jeho nižší úroveň vzdělání a nevyhovující kvalifikace. Mezi hlavní problémy trhu práce ve Vejprtech spadá výrazně nízká nabídka pracovních míst, omezená dopravní spojení do průmyslových oblastí regionu a všeobecně nízký zájem zaměstnavatelů rozvíjet podnikatelské aktivity v horské části regionu (spojené s vysokými provozními náklady a nejistou dopravní dostupností v zimních měsících pro větší vozidla). V roce 2006 činila registrovaná míra nezaměstnanosti v mikroregionu Vejprty 18,2% (mimo Vejprt spadají do mikroregionu také obce Loučná pod Klínovcem, Kovářská, Kryštofovy Hamry a Měděnec), což byla nejvyšší hodnota v celém chomutovském regionu. Pro samotnou obec Vejprty činila hodnota tohoto ukazatele 19,6%. Každý pátý obyvatel Vejprt v ekonomicky aktivním věku je nezaměstnaný. Mezi hospodářskými procesy na národní, regionální a místní úrovni lze zaznamenat souvislost. Vývoj registrované míry nezaměstnanosti ve Vejprtech mezi lety prakticky kopíruje trend v celé České 9

10 republice, s tím, že dosažené hodnoty sledovaných měr jsou ve Vejprtech vždy v průměru o 10 procentních bodů vyšší (zatímco například v roce 2006 byla míra registrované nezaměstnanosti pro celou Českou republiku 7,8%, ve Vejprtech činila hodnota ukazatele 19,6%). Aktivity podporující restrukturalizaci průmyslu, příchod potenciálních investorů a vznik nových pracovních míst jsou výrazně ovlivněny vzdělanostní a kvalifikační strukturou obyvatelstva. Srovnání vzdělanostní struktury Vejprt, Ústeckého kraje a celé České republiky je znázorněno v následujícím grafu. Graf vzdělanostní struktury obyvatelstva dle údajů ze SLBD 2001 Z porovnání ukazatelů dosaženého vzdělání uvedených v předešlém grafu vyplývá, že jak proti průměru Ústeckého kraje, tak proti průměru celé České republiku jsou Vejprty městem méně vzdělaných lidí. Například zastoupení osob s nejvyššími stupni ukončeného vzdělání (vyšší odborné a vysokoškolské) je v průměru v České republice oproti Vejprtům více než trojnásobné (v roce 2001 tato skupina dosahovala v České republice 12,4%, zatímco ve Vejprtech činil součtový index 4,5%). Největší problémy s pracovním umístěním mají podle analýz pracovních úřadů dlouhodobě osoby s nižším stupněm vzdělání, než je střední s maturitou. Podíl takových činí ve Vejprtech přes 40%. K výrazným počtům na straně nabídky výkonu pomocné a nekvalifikované práce nejsou na straně poptávky prakticky žádná volná pracovní místa. Dalším nepříznivě působícím faktorem je velká vzdálenost Vejprt od okolních průmyslových zón a větších měst, což znesnadňuje možnost získat zaměstnání mimo město. V situaci, kdy se nepodaří vhodnou prorozvojovou hospodářskou politikou region ekonomicky revitalizovat, dojde ve struktuře populace města Vejprt ke koncentraci sociálně slabých skupin, což bude provázeno zvýšeným výskytem sociálně patologického chování. Lidé se zdravotním postižením ve Vejprtech Osob se zdravotním postižením, kteří v současné době žijí na území města Vejprty, je podle odhadů odborných pracovníků přibližně 292. Z toho 10

11 evidovaných držitelů průkazek mimořádných výhod II. stupně, ZTP, je 240 osob. Dalších 52 osob je držitelem průkazek III. stupně, ZTP/P. Jedná se o potencionální uživatele sociálních služeb bez rozdílu, zda žijí v domácím přirozeném prostředí, nebo zda jsou umístěni v některém z místních domovů ústavní péče. Kapacita ústavních služeb je v současné době na počty klientů postačující, ale zcela naplněna. S výhledem do budoucna a v souvislosti s naznačeným demografickým vývojem populace Vejprt, který je spojený se stárnutím obyvatelstva, bude zřejmě nepostačující. Etnické menšiny ve Vejprtech Příslušnost jedince k některé z národnostních skupin je v České republice opakovaně zjišťována při SLDB tzv.deklaratorní metodou. Každý občan má právo svobodně, na základě vlastního rozhodnutí prohlásit, které národnostní skupiny se cítí být příslušníkem. Jsou s tím spojena některá zkreslení - např. během posledních dvou cenzů došlo k úbytku deklarovaných příslušníků romské národnosti. Zatímco v roce 1991 se k této národnosti přihlásilo obyvatel, při posledním sčítání tak učinilo již jen K romské národnosti se hlásí jen menší část jejích příslušníků a v praxi nejsou tyto údaje využitelné. Podle údajů z posledního sčítání (2001) žije na území města Vejprt celkem 376 příslušníků německé národnosti, 162 příslušníků slovenské národnosti, 60 příslušníků vietnamské národnosti, 57 příslušníků romské národnosti, 12 příslušníků polské národnosti a 5 příslušníků ukrajinské národnosti. Relativní vyjádření národnostního složení obyvatel Vejprt je uvedeno v následujícím grafu. Graf Národnostní struktura obyvatel ve Vejprtech SLBD 2001 Také ve Vejprtech se při posledním sčítání lidu většina Romů přihlásila k jiné národnosti, než je národnost romská (podle výsledků šetření šlo zřejmě zejména o národnost slovenskou a českou). Odhady terénních pracovníků v současnosti počet příslušníků romského etnika stanovují přibližně na 350. Terénní sociální pracovník pravidelně navštěvuje uživatele v jejich přirozeném prostředí a snaží se zlepšit spolupráci a komunikaci mezi menšinami (především Romy) a institucemi. Dle posledních dat terénního sociálního pracovníka je počet klientů zhruba 150. Občanů vietnamské národnosti žije v současnosti na území města Vejprt podle odhadů přibližně 100 (neexistuje oficiální sčítání, evidence). Většina z 11

12 nich má trvalý pobyt mimo město. Ve Vejprtech žijí a pracují v drtivé většině jako obchodníci na tržištích. Vietnamská komunita je uzavřená a nepřístupná, výrazným faktorem ovlivňujícím komunikaci s příslušníky komunity je také jazyková bariéra. Je velmi těžké, ne-li zcela nemožné dopátrat se přesných údajů a počet lze určit jen hrubým odhadem. Podobně jako u Rómů počty Vietnamců každým rokem narůstají. Všechny uvedené faktory se pochopitelně již odrážejí nebo se budou zanedlouho odrážet na skladbě a finanční náročnosti systému sociálních služeb. Závěr Demografické ukazatele uvedené v této kapitole nutně zasahují do plánování budoucí podoby sociálních služeb ve Vejprtech. Vývoj počtu obyvatel, jeho věkové struktury, jeho migrační tendence, jednoznačně determinují poptávku po určitých druzích služeb. Jistá výhoda Vejprt spočívá v tom, že oproti jiným regionům, zde má dynamika demografického vývoje přibližně tříleté zpoždění. Místní sociologické šetření Za účelem zmapování potřeb obyvatel města Vejprty v oblasti sociálních služeb proběhlo během června 2007 dotazníkové šetření. V tomto dokumentu je uveden výtah ze závěrečné zprávy šetření, jehož plná verze je součástí materiálu Výstupy analýz zpracovaných v rámci projektu CZ / zveřejněného na internetových stránkách města. Tazatelé oslovili celkem 197 respondentů. Sledováno bylo několik témat: Závažnost vybraných sociálních problémů ve Vejprtech - nejčastěji volenou variantou byla nezaměstnanost (označilo 65,5% dotázaných), následovaná lhostejností lidí (31,5%) a malou snahou úřadů řešit problémy (30,5%). Naopak, jako nejméně problematickou se občanům města Vejprty jeví oblast péče o seniory a otázka bezdomovectví. Osobní zkušenost respondentů se sociálními službami - nejčastěji zmiňovaným byl Sociální odbor MěÚ Vejprty a vstřícnost a ochota jeho zaměstnanců (podobnou zkušenost uvedlo celkem 27 respondentů). Ostatní zjištěné zkušenosti respondentů jsou uvedeny v následující tabulce (zahrnuty jsou pouze služby sociální). Tab 1 Potřebnost uvedených druhů sociálních služeb - výrazných hodnot (více než ¾ dotázaných je vnímá jako potřebné) dosáhly služby stravování pro 12

13 seniory, domovy pro seniory, domácí ošetřovatelská péče, pečovatelská služba a služby pro osoby se zdravotním postižením, naopak jako nejméně potřebné vidí obyvatelé Vejprt služby centra pro práci s romskou komunitou a centra pro uživatele návykových látek - v obou případech převažoval počet respondentů s odmítavým názorem nad počtem respondentů s názorem kladným. Spokojenost s nabídkou sociálních služeb ve Vejprtech - nejčastěji zmiňovaným tématem bylo zdravotnictví (nedostupnost lékařské pohotovosti, zubařské ordinace). Respondenti dále postrádají pečovatelskou a asistenční službu (pro seniory a osoby se zdravotním postižením). Za povšimnutí stojí vyslovená potřeba centrální vývařovny stravování, požadavek rozšíření volnočasových aktivit určených dětem a dospívajícím. Ochota připlácet na poskytování sociálních služeb největší ochoty doplácet se dočkaly volnočasové aktivity pro děti a mládež, následovány službami pro seniory. Naopak, více jak polovina dotázaných respondentů není ochotna připlácet na pomoc lidem bez domova, péči o etnické menšiny a pomoc lidem s drogovou závislostí. Detailní přehled zjištěných výsledků je zpracován v následujícím grafu (jsou v něm odděleny služby jednoznačně definované jako sociální od služeb širšího záběru): Graf Ochota připlácet na vybrané druhy služeb Doporučení, náměty respondentů pro oblast sociálních služeb odpovědi respondentů se nejčastěji týkaly volnočasových aktivit pro děti a mládež ( více aktivit pro děti, aby nemohly myslet na lumpárny ), kapacit a kvality služeb v Domově důchodců a aktivit pro seniory. Podrobný výčet uvedených odpovědí je zpracován v následující tabulce. Tab 2 SWOT analýza sociálních služeb Kapitola popisuje situaci v oblasti sociálních služeb ve Vejprtech z pohledu poskytovatelů. Jsou v ní uvedeny rozvahy (výstupy) pro každou z pracovních skupin komunitního plánování. SWOT analýza je efektivní nástroj, který umožňuje zjistit a vyhodnotit podobu vnitřních i vnějších činitelů ovlivňujících systém sociálních služeb. 13

14 Popisuje jak skutečný stav, tak potřebné změny nezbytné pro přeměnu slabých stránek v silné a případnou eliminaci rizik spojených s vývojem. Jádro SWOT analýzy spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů ve čtyřech dimenzích. SWOT je zkratka složená ze začátečních písmen anglických termínů STRENGHTS silné stránky, WEAKNESSES slabé stránky, OPPORTUNITIES příležitosti, THREATS ohrožení. Výstupy SWOT analýzy jsou vhodné jako podklady pro další strategické plánování. Kvalitně provedená SWOT analýza umožňuje odhalit podstatu problému a poukázat na strategické faktory, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Protože SWOT analýza mapuje současný stav, lze ji také využít jako dlouhodobé měřítko stavu systému sociálních služeb. 14

15 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Děti, mládež a rodinu Tab 3 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Národnostní a etnické menšiny Tab 4 SWOT ANALÝZA pracovní skupina pro Seniory Tab 5 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Osoby v krizi Tab 6 SWOT ANALÝZA - Pracovní skupina pro Osoby se zdravotním postižením Tab 7 Komunitní plánování sociálních služeb města Vejprty Metodika plánování Plánování sociálních služeb vychází z postupů strategického plánování. Proto také přejímá pojmy a strukturu strategického plánu. Strategické plánování umožňuje rozdělit vytváření společného postupu do kroků. Ve svém výsledku lze touto metodou vybrat aktivity a projekty, které jsou klíčové pro naplnění společné představy a získat pro ně společnou transparentní podporu. Obr 1 Předpokladem pro strategické plánování jsou formulované vize a poslání. Vize - definuje budoucí stav, jehož chceme v dlouhodobé perspektivě dosáhnout ( Jak by měl systém sociálních služeb města Vejprty a jeho naplňování vypadat za cca let? ) Poslání vyjadřuje smysl existence systému či organizace a jeho úlohu při naplňování potřeb klientů či uživatelů ( Proč je systém sociálních služeb města Vejprty zřízen a kým, komu má sloužit a jakým způsobem? ) Komunitní plánování obsahuje složku priorit a opatření vedoucích k jejich naplnění. Priority Základem střednědobého plánu je stanovení jednoznačných cílů. Priority jsou strategicky důležité procesy, na které se chceme zaměřit, abychom dosáhli žádaného budoucího stavu definovaného cíli. Naplnění priorit, tedy dosažení úspěchu, musí být měřitelné, proto pro každou prioritu stanovujeme měřitelné indikátory dosažení. Opatření 15

16 Faktory, které mají kritický význam pro dosažení priorit, jsou obecně nazývány jako klíčové faktory úspěchu (popisují konkrétní situaci, nebo stav, ve kterém musíme být jako realizátoři plánu sociálních služeb určitě úspěšní a to z hledisek: společenské odpovědnosti, financí, interních procesů i využití lidských zdrojů). V případě komunitního plánování je nutné v rámci jednotlivých priorit definovat konkrétní opatření, jejichž realizace povede k naplňování klíčových faktorů úspěchu. Opatření jsou tedy strategií, jak jednotlivé priority uskutečnit. Délka opatření musí odpovídat reálným možnostem jejích naplnění. Realizační plán Každé opatření je následně nutné podrobně rozpracovat do úrovně (realizačních) aktivit. Logický systém rozpracování opatření do aktivit vázaných na roční rozpočet se souhrnně nazývá realizačním plánem. Pro naplnění jednotlivých aktivit můžeme vypracovat konkrétní realizační projekty. Komunitní plán Vize Kvalitní systém sociálních služeb, reagující na potřeby uživatelů, zohledňující vývojové sociální trendy regionu. Systém, který je ekonomicky výhodný a udržitelný, zohledňuje dostupnost a včasnost sociálních služeb a je zaměřený na rozvoj služeb umožňujících zůstat klientům v přirozeném sociálním prostředí. Poslání Otevřený způsob plánování sociálních služeb s aktivní účastí obyvatel města. Tedy takové plánování, které umožňuje rovné zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů těchto služeb i veřejnosti. Priority Priorita č. 1 - zdravý rozvoj města nabízející možnosti mladým lidem a rodinám Priorita č. 2 - budovat kvalitní sociální systém služeb Priorita č. 3 vytváření možností pro tvorbu nových pracovních příležitostí Priorita č. 4 cílené vytváření finančních prostředků pro udržení a rozvoj sociálních služeb a sociální rozvoj města Opatření 16

17 Definice pojmů uváděných v tabulkách opatření: Opatření - přesně definované měřitelné kroky vedoucí k naplnění priority. Přínosy co konkrétního město získá realizací opatření. Monitorovací ukazatel jednotka, kterou můžeme změřit naplnění opatření (např. počet služeb, počet zapojených občanů, počet nových klientů, schválený postup apod.) Aktivity výčet konkrétních aktivit potřebných k realizaci opatření. Předpokládané zdroje tam, kde je možné určit, jaké zdroje jsou potřeba a v jakém množství, případně určení druhu zdroje. Odpovědní účastníci KPSS kdo je odpovědný za jakou aktivitu. Priorita č. 1: Zdravý rozvoj města nabízející možnosti mladým lidem a rodinám Tab 8 Tab 9 Tab 10 Priorita č. 2: Budovat kvalitní sociální systém služeb Tab 11 Tab 12 Tab 13 Tab 14 Priorita č. 3: Vytváření možností pro tvorbu nových pracovních příležitostí Tab 15 Tab 16 Priorita č. 4: Cílené vytváření finančních prostředků pro udržení a rozvoj sociálních služeb a sociální rozvoj města Tab 17 17

18 Pro město Vejprty zpracovala v rámci projektu Komunitní plán města Vejprty financovaného ze Společného regionálního operačního programu S2Splus, spol. s r.o. Autoři Mgr. Michal Tomčík, Mgr. Petr Peniška Grafická úprava Mgr. Petr Havlík S2Splus, spol. s r.o

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKLADNÍ LISTINA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Základní listina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku (dále jen

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Analýza sociálních služeb obce Rohov

Analýza sociálních služeb obce Rohov Analýza sociálních služeb obce Rohov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace potřebné

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Mgr. Lukáš Dědič Mgr. Jan Horák

Mgr. Lukáš Dědič Mgr. Jan Horák Mgr. Lukáš Dědič Mgr. Jan Horák PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz CO JE TO STRATEGICKÝ PLÁN? Základní střednědobý

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3. Úroveň obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky.

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí 3. Obyvatelstvo 3.1. Věková struktura Počtem obyvatel zaujímá Moravskoslezský kraj 3. místo v ČR V Moravskoslezském kraji mělo k 26. 3. 2011 obvyklý pobyt 1 205 834 obyvatel a s podílem 11,6 % na České

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA komunitního plánování v Mostě

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA komunitního plánování v Mostě ORGANIZAČNÍ STRUKTURA komunitního plánování v Mostě Tento materiál vznikl jako výstup klíčové aktivity č. 04 projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě, který

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Komunitní plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku

Komunitní plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku Komunitní plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku Ing. Petr Kozel, Bc. Radka Beňov ová Brumov-Bylnice, Bylnice, 19. 4. 2012 O našem regionu 1. Základní demografické údaje Obec

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Změna v pracovních skupinách:

Změna v pracovních skupinách: Navazujeme na Zprávu o činnosti v procesu plánování sociálních služeb v našem regionu, která byla přednesena Zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí dne 24.9.2007 Změna v pracovních skupinách: Vstup 3

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Návrh postupu Tvorby Komunitního plánu

Návrh postupu Tvorby Komunitního plánu Návrh postupu Tvorby verze 1 21. 1. 2014-1 / 6 - OBSAH Obsah... 2 1 Popis postupu tvorby... 3 2 Schéma postupu tvorby... 5 3 Přehled dílčích výstupů komunitního plánování... 6-2 / 6 - 1 POPIS POSTUPU TVORBY

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Hlavním zdrojem dat o tématu lidské zdroje je Výběrové šetření pracovních sil Velikost pracovní síly ovlivňuje řada faktorů.. Počet obyvatel ve věku 15 a více let rostl, pracovní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název:

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Metodika ke spolupráci odboru SVZ s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov a k provádění kontroly a hodnocení činností jím

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města SŘ-01-16 o strategickém řízení úřadu města Tato směrnice stanovuje postup při tvorbě a realizaci postupu Strategického řízení úřadu města Nové Hrady jako

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB Metodika analytické a strategické části RPSS ČB doc. Ing. Lucie Kozlová,Ph.D. Zdravotně sociální fakulta JU Katedra sociální práce lkozlova@zsf.jcu.cz Sociální analýza území SO ORP České Budějovice (ČB

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Tisková konference

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Tisková konference Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR Tisková konference 16. 9. 2015 Shrnutí Úkolů Úkol 1 Vyhodnocení dosavadních poznatků Elektronická databáze sebraných dokumentů Úkol 2 Úvodní lokalizace SVL v ČR

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více