backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce"

Transkript

1 Projekt Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce metodika autoři: Barbora Bláhová, Lucie Máchová

2 METODA JAKO NÁSTROJ PŘI HLEDÁNÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - METODIKA Autoři: Barbora Bláhová - Petrklíč help, o.s. Lucie Máchová - REKVAL, s.r.o Editor: Petr Kantor Jazyková korektura: Petr Kantor Fotka Grafické zpracování: Lucie Navrátíková Formát: PDF online Adresa URL: Měsíc a rok vydání: září 2014 Cena: neprodejné Publikace vyšla v rámci projektu Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ Je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

3 Obsah: ÚVOD 1. METODA 1.1 Situace v České republice 1.2 Cíle metody - Čtyři pilíře BPJ 1.3 Komplexnost metody Backpack journalism 2. CÍLOVÁ SKUPINA 2.1 Pro koho je metoda určena 2.2 Cílová skupina 3. VÝCHODISKA A NOVÁ METODA 3.1 Inovativní řešení pro Českou republiku 3.2 Rozvoj kompetencí 4. MOTIVAČNÍ KURZ 4.1 Cíl motivačního kurzu 4.2 Příklady aktivit 5. KURZ ŽURNALISTICKÝCH DOVEDNOSTÍ 5.1 Cíl kurzu žurnalistických dovedností 5.2 Žurnalistika 5.3 Rozhlasové techniky 5.4 Video 5.5 Fotografie 5.6 Web a sociální média 6. PODPORA LEKTORŮ A EDITORŮ (KOUČING A MENTORING) 6.1 Co je mentoring 6.2 Co je koučing 6.3 Význam lektora v kurzu 7. STÁŽ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍH 8. INTERNETOVÉ NOVINY ZÁVĚR PODĚKOVÁNÍ

4 ÚVOD Projekt Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/ je zaměřen na vytvoření, ověření a zavedení inovativního nástroje k řešení problémů cílových skupin na trhu práce. Ve spolupráci žadatele vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o., českého partnera Petrklíč help, o. s. a zahraničních partnerů byla vytvořena komplexní metodika pro využití metody backpack journalism pro zvýšení sociální inkluze, sociální participace a zaměstnatelnosti cílových skupin. Zkušenosti zahraničních partnerů projektu byly přeneseny do specifických podmínek ČR a vytvořená metodika byla se zapojením 30 osob cílové skupiny pilotně ověřena v Moravskoslezském kraji. Cílovými skupinami projektu jsou osoby z různých důvodů znevýhodněné na trhu práce. Zájem těchto cílových skupin a potřebnost projektu byly potvrzeny vlastním dotazníkovým průzkumem. Do projektu jsou zapojeny také organizace (výzkumné a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, Úřad práce ČR), jimž je určeno šíření know-how a výstupů projektu prostřednictvím této publikace, závěrečné konference a internetových novin vytvořených v rámci projektu. Realizace projektu probíhala v období od 1. října 2012 do 30. září Projekt byl financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 4 ÚVOD

5 kapitola 1 METODA 1.1 Situace v České republice 1.2 Cíle metody - Čtyři pilíře BPJ 1.3 Komplexnost metody Backpack journalism

6 METODA BPJ 1. METODA (BPJ) Koncepci metodiky jsme připravili na základě zkušeností společnosti REKVAL. s.r.o. s prací s cílovou skupinou osob ohrožených na trhu práce a zkušeností partnerské organizace Petrklíč help o.s. s využíváním metody backpack journalism (BPJ) při práci s mládeží k mediální výchově a většímu zapojení do společenského dění. Se zahraničními partnery jsme spolupracovali v předchozích projektech s odlišným zaměřením. Naším cílem (v tomto projektu) bylo spojit zkušenosti všech partnerů a přenést do ČR jejich zkušenosti s využíváním metody BPJ pro cílové skupiny obtížně uplatnitelné na trhu práce. 1.1 Situace v České republice V čem je metoda BPJ výjimečná? V současné době existují kurzy základů žurnalistiky pro širokou veřejnost, neodpovídají však specifickým potřebám cílových skupin znevýhodněných na trhu práce, neřeší problematiku backpack journalism a digital divide (problémy s využíváním moderních technologií) a jejich cílem není zvýšení sociální inkluze, sociální participace a zaměstnatelnosti účastníků. Metoda backpack journalismu (v češtině též žurnalistika v batohu) vychází ze specifických potřeb cílových skupin a využívá inovativní přístupy pro řešení jejich problémů při uplatňování na trhu práce. Metoda dává znevýhodněným skupinám možnost získat specifické vědomosti, dovednosti a praxi v nových oblastech a následně hledat pracovní uplatnění odpovídající individuálním potřebám daného jedince a umožňující sladit pracovní a rodinný život. Vzhledem ke stoupající poptávce po různých typech služeb zasahujících svým charakterem do oblasti žurnalistiky, budou moci absolventi programu své nově získané znalosti využít, ať už najdou uplatnění jako přispěvatelé do elektronických či tištěných médií nebo PR pracovníci například v nestátních neziskových organizacích. 1.2 Cíle metody - Čtyři pilíře BPJ Backpack journalism je metoda, která pomáhá lidem a organizacím lépe se prosadit. Vznikla z předpokladu, že každý člověk má potenciál najít silný příběh, který může představit druhým. Tužka, kamera, web, fotoaparát, práce v komunitě a podpora individuality jsou jednoduchými nástroji sloužícími k rozvoji osobnosti a lepší reflexi sebe i okolí. Nezaměstnaným osobám a lidem ohroženým nezaměstnaností dává metoda prostor využít kreativně a prospěšně svůj čas, aktivně se zapojit do společenského života, posílit sebedůvěru, nahlédnout pod pokličku novinářské profese, pomáhat neziskovým organizacím a samostatně tvořit. 6 METODA BPJ

7 Cílem metody není udělat z účastníků profesionální žurnalisty. Jde o to, aby si účastník uvědomil svou užitečnost, posílil svou sebedůvěru a stal se inspirující osobou pro druhé. Člověk zapojený do Media pro lidi poznává nové lidi, tvoří příběhy o sobě, o druhých, pro druhé, uvědomuje si své schopnosti a používá je v praxi. METODA BPJ 7

8 METODA BPJ 4 KLÍČOVÉ POJMY, KTERÝMI LZE METODU BPJ POPSAT, JSOU: Kreativita Metoda backpack journalism (BPJ) je kreativní už ve své podstatě využívá jednoduchých nástrojů k probuzení skrytého talentu. Pomocí tužky, kamery, webu a fotoaparátu projevují účastníci svou kreativitu, a mají možnost nejen rozvíjet svůj talent, ale také projevit vlastní názor a stát se aktivními občany. Komunita Komunitu chápeme hned ve třech rovinách. Jednak je to vztah mezi účastníky, který si vybudují v průběhu řešení zadaných úkolů a při vzájemné spolupráci. Nedílnou součást komunity tvoří také samotní lektoři, kteří dodávají účastníkům potřebné znalosti, dovednosti a hlavně motivaci a sebevědomí. A v neposlední řadě jsou do komunity zapojeny také neziskové organizace, které v rámci praktické stáže nabízí nezaměstnaným prostor pro reflexi a umožňují tak rozvoj nejen svých PR aktivit, ale také, a to hlavně, seberozvoj svých stážistů. Podpora Důležitou součástí rozvoje osobních kompetencí a dovedností je individuální mentoring. V našem pojetí je podpora chápána jako dlouhodobá činnost směřující k motivaci nezaměstnaných dále na sobě pracovat a rozvíjet dovednosti, které v sobě v průběhu školení a stáže objeví. Aktivizace Je to stěžejní cíl metody BPJ. Chápeme ji jako impuls a inspiraci k dalšímu seberozvoji. Aktivizace směřuje k tomu nejpodstatnějšímu záměru, a to je posílit sebevědomí nezaměstnaným osobám a osobám ohroženým ztrátou zaměstnání a pomoci jim uvědomit si vlastní cenu na trhu práce. 8 METODA BPJ

9 MOTIVAČNÍ KURZ KURZ ŽURNALISTIKY PRAXE STÁŽ V NNO INTERNETOVÉ NOVINY INDIVIDUÁLNÍ PODPORA 1.3 Komplexnost metody Backpack journalism Metoda BPJ představuje ucelený komplex práce s cílovou skupinou, zvláště s její motivací a aktivizací. Před zahájením samotného kurzu žurnalistických dovedností, který tvoří odbornou vzdělávací část projektu, probíhá motivační kurz, jehož cílem je seznámit účastníky s průběhem celého kurzu a jejich skupinou, vytvořit přátelskou uvolněnou atmosféru, podpořit zájem účastníků o osvojení si žurnalistických dovedností a aktivní zapojení do projektu. Následuje kurz žurnalistických dovedností, který má představit účastníkům základy práce s různými novinářskými technikami a nástroji práce s textem a psaní článků, tvorba fotografií a videí, práce s hlasem a tvorba příspěvků do rádia, využívání online nástrojů, sociálních sítí, webových stránek a psaní blogů. Všichni účastníci si osvojí základní znalosti, a poté mají možnost samostatně se dále pod dohledem lektorů, resp. mentorů rozvíjet v tom, co je jim nejvíce blízké, a konzultovat případné otázky stran tvorby s odborným garantem pro danou oblast. Po absolvování kurzu žurnalistických dovedností následuje stáž v neziskových organizacích dle vlastního výběru a preferencí účastníků, příp. v organizaci vybrané realizátory projektu. Zde mají možnost uplatnit své nově nabyté žurnalistické dovednosti tvoří mediální a žurnalistické produkty, které mají za cíl zviditelnit danou neziskovou organizaci a informovat veřejnost o jejich aktivitách. V průběhu celého projektu mají účastníci možnost obrátit se jak na lektory z řad žurnalistů s odbornými dotazy, tak na lektory motivačního kurzu pro individuální koučing. Prostřednictvím vytvořené skupiny na sociální síti Facebook mohou konzultovat své příspěvky a komentovat práci ostatních účastníků. Výrazně inovativním prvkem metody jsou internetové noviny kde účastníci publikovali prokonzultované příspěvky vytvořené v rámci projektu. Záměrem tohoto portálu je nejen vytvořit prostor pro představení výstupů stáže v neziskových organizacích, ale zejména pro prezentaci práce účastníků směrem k potenciálním zaměstnavatelům. METODA BPJ 9 METODA BPJ

10 kapitola 2 CÍLOVÁ SKUPINA 2.1 Pro koho je metoda určena 2.2 Cílová skupina

11 2. CÍLOVÁ SKUPINA Metodu jsme připravili pro cílovou skupinu osob, které dočasně nenachází uplatnění na trhu práce, potřebují využívat flexibilní formy práce, jsou na trhu práce znevýhodněny z důvodu věku či zdravotního postižení apod. Metoda vznikla na základě mezinárodní spolupráce a vytváří inovativní metodické postupy pro řešení problémů cílových skupin na trhu práce. Metodika se zaměřuje na zvyšování sociální inkluze, sociální participace a zaměstnatelnosti cílových skupin. Cílové skupiny mají možnost získat vědomosti, dovednosti a praxi v oblasti žurnalistiky a získávají zkušenosti s moderními technologiemi, čímž předcházíme vzniku či prohlubování tzv. digitální propasti (digital divide více o problematice např. zde). Cílové skupiny získávají možnost absolvovat stáže u spolupracujících organizací, získat praxi přispíváním do internetových novin a sdílet zkušenosti v diskuzním fóru a podpůrných skupinách. Zároveň díky prezentaci výstupů jejich práce v internetových novinách mohou získat nové pracovní kontakty či uplatnění např. ve spolupracujících organizacích. Předpokladem pro účast v kurzu bylo středoškolské vzdělání, znalost češtiny a gramatiky, uživatelská znalost práce na PC a zejména zájem o účast v kurzu. 2.2 Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří osoby, které potřebují podporu při setrvání na trhu práce, hledání vhodného pracovního uplatnění, zvyšování zaměstnatelnosti apod. Účast ve vytvořeném programu umožní této cílové skupině získat vědomosti, dovednosti a praxi v oblasti žurnalistiky a práce s moderními informačními a komunikačními technologiemi, což přispěje také k prevenci vzniku digitální propasti, tzv. digital divide. Záměrem metody backpack journalism je na základě zahraničních zkušeností především zvýšit zaměstnatelnost této cílové skupiny. Cílová skupina bude moci využít kontaktů na spolupracující organizace získaných během stáže a prezentovat výsledky své práce na internetových novinách, což jim také usnadní hledání vhodného pracovního uplatnění. CÍLOVÁ SKUPINA 11 CÍLOVÁ SKUPINA 2.1 Pro koho je metoda určena

12 CÍLOVOU SKUPINU TVOŘÍ: CÍLOVÁ SKUPINA - Uchazeči/ky o zaměstnání, zájemci/kyně o zaměstnání, ženy ohrožené nezaměstnaností a dlouhodobě nezaměstnané ženy pro tyto cílové skupiny představuje vytvářená metodika možnost získat nové vědomosti, dovednosti a praxi a zvětšit tak svou šanci na pracovní uplatnění, když dosavadní postupy k jejich umístění na trhu práce nevedly. - Ženy s malými dětmi (do 15 let věku) a ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi tyto cílové skupiny jsou znevýhodněny na trhu práce, neboť potřebují sladit pracovní a rodinný život. Plné úvazky s pevnou pracovní dobou či návrat do původního zaměstnání proto často nejsou vyhovující a tyto skupiny musejí hledat nové alternativy pracovního uplatnění. - Fyzické osoby starší 50 let, ženy v předdůchodovém věku na trhu práce jsou tyto skupiny věkově diskriminovány. Často také tyto cílové skupiny nemají dostatečné dovednosti v práci s ICT. Náš projekt jim umožní získat nové dovednosti, díky kterým rozšíří své možnosti na pracovní uplatnění. - Osoby se zdravotním postižením mají zdravotní omezení a specifické potřeby, které zhoršují jejich uplatnitelnost na trhu práce. Práce v oblasti žurnalistiky a PR, zejména s využitím všech možností moderních ICT umožňuje nastavení činností dle individuálních potřeb jedince. Zdravotně postižení patří mezi nejhůře uplatnitelné skupiny na trhu práce. Počet evidovaných volných pracovních míst vhodných pro tuto skupinu je minimální. - Osoby pečující o osobu blízkou a osoby pečující o závislého člena rodiny tyto cílové skupiny jsou znevýhodněny na trhu práce, neboť zpravidla nemohou pracovat na plný úvazek, s pevnou pracovní dobou apod. Často se jedná o ženy v produktivním věku, které pečují o stárnoucí rodiče a zároveň o teprve dospívající děti tzv. sandwichová generace. Práci v oblasti žurnalistiky či PR by si tyto osoby mohly nastavit dle svých individuálních potřeb. 12 CÍLOVÁ SKUPINA

13 Kategorii dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných tvoří především osoby se zdravotním postižením, osoby starší 50 let, lidé s nižším stupněm vzdělání, příslušníci národnostních menšin, osoby pečující o malé dítě či o dlouhodobě zdravotně postiženého člena rodiny a osoby společensky nepřizpůsobené. Další nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce kromě zdravotně postižených jsou osoby bez kvalifikace a osoby nad 50 let věku. V nejobtížnější situaci se nacházejí osoby, u nichž dochází ke kumulaci handicapů. Tyto osoby jsou zpravidla ve skupině dlouhodobě nezaměstnaných a takový uchazeč pokud nalezne pracovní uplatnění, je velká pravděpodobnost, že ne na dlouho - po určité době se opět vrací zpět do evidence úřadu práce. CÍLOVÁ SKUPINA 13

14 kapitola 3 VÝCHODISKA A NOVÁ METODA 3.1 Inovativní řešení pro Českou republiku 3.2 BPJ a rozvoj kompetencí

15 Moderní technologie umožňují občanům aktivně se vyjadřovat k veřejným událostem a psát příspěvky do různých typů médií i bez základních vědomostí a dovedností ze žurnalistiky. Tyto aktivity (tzv. občanská žurnalistika využívající např. blogy či sociální sítě) se nacházejí na pomezí soukromé mezilidské komunikace a veřejných médií zastupovaných profesionálními novináři. Metoda backpack journalism pak využívá především toho, že technologie potřebné pro pořízení a odeslání kvalitního záznamu v audiovizuální podobě může mít s sebou kdokoliv a kdykoliv. Tato metoda je proto v zahraničí využívána pro zvyšování míry sociální inkluze, sociální participace a zaměstnatelnosti různých cílových skupin. Předkládaná metodika umožní přenést tyto inovativní zahraniční postupy do ČR. Vytvoření komplexní metodiky využívající metodu backpack journalism pro cílové skupiny znevýhodněné na trhu práce vyžadovalo zkušenosti, kterými v České republice dosud nikdo nedisponuje. Kromě kvalifikovaných lektorů pro jednotlivé oblasti (žurnalistika, práce s ICT, organizace práce atd.) a odborníků na specifické potřeby cílových skupin, bylo potřeba také zkušeností zahraničních partnerů s využíváním metody backpack journalism pro dané cílové skupiny. Tyto zkušenosti jsme přenesli do České republiky a zpracovali je tak, aby metodika reflektovala česká specifika, zvyšovala zaměstnatelnost účastníků a připravovala je pro práci v různých oblastech žurnalistiky. VÝCHODISKA A NOVÁ METODA 59 VÝCHODISKA 3.1 Inovativní řešení pro Českou republiku

16 Inovativnost řešení spočívá nejen ve využití metody backpack journalism pro dané cílové skupiny, ale také v boji proti sociálnímu problému zvanému digitální propast (digital divide, digital gap). Digitální propast reflektuje skutečnost, že stále větší část každodenní komunikace a pracovních povinností se odehrává prostřednictvím ICT. Osoby, které nemají dostatečné dovednosti v používání ICT, jsou v tomto smyslu sociálně znevýhodněné a ohrožené sociálním vyloučením. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií se zdaleka nejedná jen o základní dovednosti práce na počítači, ale o dovednost ovládat různé typy moderních zařízení a být schopen rychle se naučit s novým zařízením pracovat. VÝCHODISKA Inovativním prvkem metody je také využití internetových novin, které mohou simulovat reálné pracovní prostředí, k získání praktických dovedností účastníků kurzu a také k prezentaci výstupů jejich práce směrem k potenciálním zaměstnavatelům. Dále zajištění měsíční stáže každého účastníka u některé ze spolupracujících organizací, kde se účastníci seznámí s chodem organizací a aplikují získané vědomosti a dovednosti v praxi konkrétního zaměstnavatele. Inovativní je rovněž zařazení koučování a vzájemného sdílení zkušeností mezi účastníky projektu, a to prostřednictvím diskuzního fóra i podpůrných skupin. 3.2 Rozvoj kompetencí Práce s metodologií backpack journalism rozvíjí všech 8 klíčových kompetencí, tak jak jsou definovány Radou Evropy a Evropskou komisí. Příloha oficiálního dokumentu Evropského parlamentu a Rady (Klíčové schopnosti pro celoživotní učení Evropský referenční rámec) definuje 8 klíčových kompetencí a popisuje základní znalosti, dovednosti a přístupy vztahující se ke každé z nich. (DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long Learning Programme) Klíčové kompetence Definice Komunikace v mateřském jazyce Komunikace v mateřském jazyce je schopnost vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) a vhodným a tvůrčím způsobem lingvisticky reagovat ve všech situacích sociálního a kulturního života při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase. 16 VÝCHODISKA

17 Klíčové kompetence Definice Komunikace v cizích jazycích Komunikace v cizích jazycích obecně vyžaduje stejné základní dovednosti jako komunikace v mateřském jazyce: je založena na schopnosti porozumět, vyjádřit a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v ústní i psané formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) v příslušných společenských a kulturních situacích při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase podle přání či potřeb daného jedince. Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií A. Matematická schopnost je schopnost rozvíjet a používat matematické myšlení k řešení problémů v různých každodenních situacích. Vycházeje ze spolehlivého zvládnutí základních početních úkonů je důraz kladen na proces a činnost, jakož i na znalosti. Matematická schopnost zahrnuje na různých úrovních schopnost a ochotu používat matematické způsoby myšlení (logické a prostorové myšlení) a prezentace (vzorce, modely, obrazce, grafy a diagramy). B. Schopností v oblasti vědy se rozumí schopnost a ochota používat soubor znalostí a metod používaných k objasnění přírodních zákonů ke kladení otázek a k formulaci závěrů založených na důkazech. Schopnost práce s digitálními technologiemi Schopností práce s digitálními technologiemi se rozumí jisté a kritické používání technologií informační společnosti (dále jen ICT ) při práci, ve volném čase a v komunikaci. Předpokladem je základní znalost informačních a komunikačních technologií, tj. používání počítačů k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu. Schopnost učit se Schopností učit se se rozumí schopnost provádět tuto činnost a v procesu učení vytrvávat a schopnost zorganizovat si učení a efektivně hospodařit se svým časem a s informacemi, VÝCHODISKA 17 VÝCHODISKA

18 - ČÁST II Klíčové kompetence Definice a to jak samostatně, tak v rámci skupin. Tato schopnost zahrnuje povědomí o vlastních postupech učení a vlastních potřebách, schopnost rozpoznávat dostupné možnosti a překonávat překážky za účelem úspěšnosti procesu učení. To znamenávat, získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat rady a využívat je. Rozhodujícími aspekty schopnosti je motivace a sebedůvěra jedince. 18 VÝCHODISKA

19 Klíčové kompetence Definice Sociální a občanské schopnosti Tyto schopnosti zahrnují osobní, mezilidské, mezikulturní, sociální a občanské schopnosti a pokrývají všechny formy chování, které jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast na společenském a pracovním životě, a to ve stále více rozmanitějších společnostech, a na řešení případných konfliktů. Občanské schopnosti jedince připravují na plné zapojení do občanského života na základě znalostí sociálních a politických koncepcí a struktur a k aktivní a demokratické účasti. Smysl pro iniciativu Smyslem pro iniciativu a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jejich k a žd o d e n n í m ž i v o t ě d o m a a v e s p o l e č n o s t i, ale i na pracovišti, pomáhá pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí a je základem specifičtějších dovedností a znalostí, které potřebují osoby zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi nebo podílející se na těchto činnostech a které by měly zahrnovat povědomí o etických hodnotách a podporovat řádnou správu. Kulturní povědomí a vyjádření Uznání důležitosti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami, včetně hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění. VÝCHODISKA 19 VÝCHODISKA

20 DOMNÍVÁME SE, ŽE ROZVÍJÍ VŠECH 8 KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, COŽ JE MOŽNÉ ŘÍCI JEN O MÁLOKTERÉ METODOLOGII PRÁCE S NEZAMĚSTNANÝMI. PŘÍNOS BPJ PRO ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ: KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYCE Práce novináře vyžaduje nutnost vyjádřit se velmi přesně, stručně, výstižně, poutavým a zajímavým jazykem. Účastníci se učí připravovat příspěvky pro různé typy médií (tištěné noviny, on-line zpravodajství, televize, rádio), pro která používají různou formu. Je to jedna z klíčových kompetencí, k jejímuž rozvoji dochází. VÝCHODISKA KOMUNIKACE V CIZÍCH JAZYCÍCH Nutnost přinášet aktuální zpravodajství vede k čerpání i ze zahraničních zdrojů. Díky překladům z angličtiny a dalších světových jazyků a sledování zpravodajství on-line se rozvíjí jazykové znalosti účastníků. Specifikou našeho regionu je blízkost slovenského a polského pohraničí mnoho z nich tedy sleduje zpravodajství v těchto jazycích. KLÍČOVÉ KOMPETENCE KULTURNÍ POVĚDOMÍ A VYJÁDŘENÍ Školení významně rozvíjí schopnosti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami, zejména literárními ve formě psaného a mluveného textu, ale i vizuálních (fotografie, video). SMYSL PRO INICIATIVU A PODNIKAVOST Tato kompetence definovaná mimo jiné jako schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky je podle nás přímo v základní hodnotě Backpack journalism jako metodiky. Účastníci v roli novinářů aktivně vyhledávají vhodná aktuální témata, která pak samostatně zpracovávají včetně oslovování vhodných osobností pro rozhovory atd. 20 VÝCHODISKA

21 MATEMATICKÁ SCHOPNOST A ZÁKLADNÍ SCHOPNOSTI V OBLASTI VĚDY A TECHNOLOGIÍ SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ SCHOPNOSTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE SCHOPNOST PRÁCE S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI Jedna ze základních dovedností rozvíjená v našem kurzu. Většina obsahu je sdílená on-line na webové stránce takže účastníci se naučí vkládat a editovat články, nacházet zajímavé obsahy, ověřovat si spolehlivost informací z internetu atd. Součástí kurzu žurnalistických dovedností je i téma web a sociální média, které se specificky věnuje této oblasti. VÝCHODISKA práce novináře je práce s lidmi a práce v týmu. Díky praxi mají účastníci šanci dostat se do kontaktu s mnoha různými skupinami lidí, rozvíjí se schopnost komunikovat i ve vypjatých situacích, ve stresu a pod časovým tlakem. Svobodná volba témat, která u našich účastníků zahrnovala kulturní, sociální i politická témata vede k vytváření vlastních názorů na aktuální dění a k aktivní a demokratické účasti v občanské společnosti. SCHOPNOST UČIT SE Pro mnoho účastníků, kteří jsou nezaměstnaní nebo hrožení nezaměstnaností, rodiče vracející se na trh práce po rodičovské dovolené atd. byl náš kurz po dlouhé době první příležitostí naučit se novým dovednostem. Učení se praktickou zkušeností, práce ve skupině, interaktivní formy výuky a možnost vyzkoušet si nově nabyté vědomosti ihned v praxi přispívají k rozvoji této klíčové kompetence. 21 VÝCHODISKA Součástí práce novináře je i dovednost pracovat se statistickými údaji, orientovat se v tabulkách a číselných přehledech. Mnoho účastníků se díky kurzu žurnalistických dovedností poprvé dostane k práci s videokamerou a fotoaparátem, diktafonem atd., rozvinou si tak celou řadu dovedností v oblasti technologie.

22 kapitola 4 MOTIVAČNÍ KURZ 4.1 Cíl motivačního kurzu 4.2 Příklady aktivit

23 4.1 Cíl motivačního kurzu Účelem motivačního kurzu je umožnit účastníkům, aby se navzájem představili a seznámili se s průběhem celého kurzu, vytvořit přátelskou atmosféru a první kontakt se získáváním žurnalistických dovedností. Motivační kurz je veden v souladu se čtyřmi základními pilíři celé metody komunita, kreativita, aktivizace, podpora. Cílem motivačního kurzu je, aby si účastník uvědomil svou užitečnost, posílil svou sebedůvěru, uvědomil si své schopnosti a uměl je použít v praxi. 4.2 Příklady aktivit MOTIVACE Pomůcky potřebné k aktivitám motivačního kurzu: 1 ks flipchartový stojan 1 ks role flipchartových papírů, 50 ks bílých papírů formátu A4 15 ks fixů (dle přesného počtu účastníků) 15 ks tvrdých desek Seznamovací aktivita Seznamovací aktivita, kterou jsme použili pro zapamatování jmen: každý řekne své jméno a pak něco, co má rád a začíná to na stejné písmeno jako jeho jméno: Bára má ráda bílou barvu, Petr pryskyřici, Lucie latte apod. Elevator Speech V další seznamovací aktivitě šlo o představení sebe sama v časovém limitu jedné minuty. Metoda vychází z poznatku, že v mezilidském kontaktu je často nejdůležitější první dojem. Tuto aktivitu jsme zvolili proto, že při práci novináře se naši účastníci často musí někomu v krátkosti představit; a podobně se jim toto představení bude hodit do budoucna pro přijímací pohovory, které často začínají větou Tak nám o sobě něco řekněte. Při přípravě jsme použili tato doporučení tzv. Desatero Elevator Speech: 1. Máte minutu na získání druhého pro svou věc. 2. Začněte s hlavní myšlenkou na konec. Čeho chcete dosáhnout? 3. Napište si svou řeč, seškrtejte na 5 vět. 4. Buďte sami sebou. 5. Zaujměte druhého: otvírák + klíčová slova. 6. Mluvte-pište jednoduše, výstižně, energicky. 7. Méně je více: 1 zásadní informace + výzva k akci. 8. Funguje Váš medailonek pro různé situace a různé posluchače? MOTIVAČNÍ KURZ 23

24 9. Řekněte ji druhému a zeptejte se, co zlepšit. 10. Nastupte do výtahu a zkuste si to! (pošlete medailonek na Z minutových vizitek si ostatní účastníci dělali poznámky, které následně použili pro další aktivitu: Speed dating Rychlorande, kde se ještě ostatních mohli doptat na různé věci. Následoval debriefing: Co vás na druhých zaujalo? Co jste si o druhých zapamatovali? Získané informace mohli účastníci dále využít jako podklad k přípravě svých medailonků na zmíněných internetových novinách. MOTIVACE Aktivita 30 slov k aktivitě je použito 30 slov z básně Jiřího Wolkera: Až umřu, nic se na tomto světě nestane a nezmění, jenom několik srdcí se zachvěje v rose jak k ránu květiny, tisíce umřeli, tisíce umřou, tisíce na smrt jsou znavení, neboť v smrti i zrození nikdo nezůstal jediný. Text je rozstřihán na kartičky, ze kterých účastníci tvoří novou báseň. Jedná se o úvod do novinářských dovedností práce s textem a se slovy. Texty účastníků: Svět se jen zachvěl, na několika květinách rosa nezůstala, a tisíc srdcí umřelo jak nic. Nikdo ráno nezmění, neboť já až k smrti znavený jsem jediný v tomto zrození. Jedině smrt nezůstane nezměněna, neboť nikdo na světě se nezrodí se záchvěvem, a několik tisíc srdcí je znaveno. V ranní rose se zachvěla květina jak zrození světa. Jen se mnou se nic nestane Neboť v tomto světě nikdo smrt nezmění jak rosa nezůstane na tisících květinách až jediné se srdce zachvěje a několik znavených umře jen k ránu. 24 MOTIVAČNÍ KURZ

25 Umění vyprávět příběh, Story Telling + Cesta hrdiny: Hero s Journey dle Josepha Campbella Hrdina tisíce tváří. Koncept Cesty hrdiny je archetypální vzorec vyprávění příběhu, který se vyskytuje v mnoha knihách, filmech, pohádkách, mýtech a příbězích obecně. (Více v angličtině třeba zde: videa vysvětlující koncept zde a zde. Jednotlivá stadia stavby příběhu jsme si vysvětlili na pohádce Jak šel hloupý Honza do světa. Účastníky jsme požádali o sepsání vlastního příběhu s využitím konceptu Cesty hrdiny. Příběh poté sdíleli v malých skupinkách. Každá skupina předvedla scénku na základě jednoho z příběhů sdíleného v malé skupince. Interview rozhovor byl poslední aktivitou motivačního kurzu, jejímž cílem bylo ukázat účastníkům, jakým otázkám by se měli při rozhovoru vyhnout. Na závěr byli účastníci požádáni o zhodnocení motivačního kurzu z hlediska pozitivních i negativních zkušeností, které jim přinesl. Další hodnocení proběhlo formou vystižení pocitu z kurzu jedním slovem. Z těchto slov jsme pak za pomocí programu Wordle (zdarma dostupný online na ) vytvořili plakátky. MOTIVAČNÍ KURZ 25 MOTIVACE Špatný článek ze školního časopisu K aktivitě byl využit článek ze studentského časopisu, ve kterém byla celá řada stylistických chyb a obsahových nedostatků. Účastníci dostali za úkol společně vymyslet, jak článek upravit, aby byl publikovatelný.

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. ze dne 18. prosince 2006 (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. ze dne 18. prosince 2006 (2006/962/ES) L 394/10 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Evropský Referenční Rámec

Evropský Referenční Rámec KLÍČOVÉ SCHOPNOSTI PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Evropský Referenční Rámec Klíčové schopnosti pro celoživotní učení Evropský referenční rámec je přílohou doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák Vnitřní komunikace ve firmě Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. VYMEZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.1 DEFINOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.2 CHARAKTERISTIKA VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 5 1.3 PRACOVNÍCI

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Partneři Kindersite Project Ltd. Velká Británie www.kindersite.org Autonomous Language

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Projekt Regionálního centra mediální výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodická příručka pro výuku

Více