backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce"

Transkript

1 Projekt Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce metodika autoři: Barbora Bláhová, Lucie Máchová

2 METODA JAKO NÁSTROJ PŘI HLEDÁNÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - METODIKA Autoři: Barbora Bláhová - Petrklíč help, o.s. Lucie Máchová - REKVAL, s.r.o Editor: Petr Kantor Jazyková korektura: Petr Kantor Fotka Grafické zpracování: Lucie Navrátíková Formát: PDF online Adresa URL: Měsíc a rok vydání: září 2014 Cena: neprodejné Publikace vyšla v rámci projektu Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ Je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

3 Obsah: ÚVOD 1. METODA 1.1 Situace v České republice 1.2 Cíle metody - Čtyři pilíře BPJ 1.3 Komplexnost metody Backpack journalism 2. CÍLOVÁ SKUPINA 2.1 Pro koho je metoda určena 2.2 Cílová skupina 3. VÝCHODISKA A NOVÁ METODA 3.1 Inovativní řešení pro Českou republiku 3.2 Rozvoj kompetencí 4. MOTIVAČNÍ KURZ 4.1 Cíl motivačního kurzu 4.2 Příklady aktivit 5. KURZ ŽURNALISTICKÝCH DOVEDNOSTÍ 5.1 Cíl kurzu žurnalistických dovedností 5.2 Žurnalistika 5.3 Rozhlasové techniky 5.4 Video 5.5 Fotografie 5.6 Web a sociální média 6. PODPORA LEKTORŮ A EDITORŮ (KOUČING A MENTORING) 6.1 Co je mentoring 6.2 Co je koučing 6.3 Význam lektora v kurzu 7. STÁŽ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍH 8. INTERNETOVÉ NOVINY ZÁVĚR PODĚKOVÁNÍ

4 ÚVOD Projekt Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/ je zaměřen na vytvoření, ověření a zavedení inovativního nástroje k řešení problémů cílových skupin na trhu práce. Ve spolupráci žadatele vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o., českého partnera Petrklíč help, o. s. a zahraničních partnerů byla vytvořena komplexní metodika pro využití metody backpack journalism pro zvýšení sociální inkluze, sociální participace a zaměstnatelnosti cílových skupin. Zkušenosti zahraničních partnerů projektu byly přeneseny do specifických podmínek ČR a vytvořená metodika byla se zapojením 30 osob cílové skupiny pilotně ověřena v Moravskoslezském kraji. Cílovými skupinami projektu jsou osoby z různých důvodů znevýhodněné na trhu práce. Zájem těchto cílových skupin a potřebnost projektu byly potvrzeny vlastním dotazníkovým průzkumem. Do projektu jsou zapojeny také organizace (výzkumné a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, Úřad práce ČR), jimž je určeno šíření know-how a výstupů projektu prostřednictvím této publikace, závěrečné konference a internetových novin vytvořených v rámci projektu. Realizace projektu probíhala v období od 1. října 2012 do 30. září Projekt byl financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 4 ÚVOD

5 kapitola 1 METODA 1.1 Situace v České republice 1.2 Cíle metody - Čtyři pilíře BPJ 1.3 Komplexnost metody Backpack journalism

6 METODA BPJ 1. METODA (BPJ) Koncepci metodiky jsme připravili na základě zkušeností společnosti REKVAL. s.r.o. s prací s cílovou skupinou osob ohrožených na trhu práce a zkušeností partnerské organizace Petrklíč help o.s. s využíváním metody backpack journalism (BPJ) při práci s mládeží k mediální výchově a většímu zapojení do společenského dění. Se zahraničními partnery jsme spolupracovali v předchozích projektech s odlišným zaměřením. Naším cílem (v tomto projektu) bylo spojit zkušenosti všech partnerů a přenést do ČR jejich zkušenosti s využíváním metody BPJ pro cílové skupiny obtížně uplatnitelné na trhu práce. 1.1 Situace v České republice V čem je metoda BPJ výjimečná? V současné době existují kurzy základů žurnalistiky pro širokou veřejnost, neodpovídají však specifickým potřebám cílových skupin znevýhodněných na trhu práce, neřeší problematiku backpack journalism a digital divide (problémy s využíváním moderních technologií) a jejich cílem není zvýšení sociální inkluze, sociální participace a zaměstnatelnosti účastníků. Metoda backpack journalismu (v češtině též žurnalistika v batohu) vychází ze specifických potřeb cílových skupin a využívá inovativní přístupy pro řešení jejich problémů při uplatňování na trhu práce. Metoda dává znevýhodněným skupinám možnost získat specifické vědomosti, dovednosti a praxi v nových oblastech a následně hledat pracovní uplatnění odpovídající individuálním potřebám daného jedince a umožňující sladit pracovní a rodinný život. Vzhledem ke stoupající poptávce po různých typech služeb zasahujících svým charakterem do oblasti žurnalistiky, budou moci absolventi programu své nově získané znalosti využít, ať už najdou uplatnění jako přispěvatelé do elektronických či tištěných médií nebo PR pracovníci například v nestátních neziskových organizacích. 1.2 Cíle metody - Čtyři pilíře BPJ Backpack journalism je metoda, která pomáhá lidem a organizacím lépe se prosadit. Vznikla z předpokladu, že každý člověk má potenciál najít silný příběh, který může představit druhým. Tužka, kamera, web, fotoaparát, práce v komunitě a podpora individuality jsou jednoduchými nástroji sloužícími k rozvoji osobnosti a lepší reflexi sebe i okolí. Nezaměstnaným osobám a lidem ohroženým nezaměstnaností dává metoda prostor využít kreativně a prospěšně svůj čas, aktivně se zapojit do společenského života, posílit sebedůvěru, nahlédnout pod pokličku novinářské profese, pomáhat neziskovým organizacím a samostatně tvořit. 6 METODA BPJ

7 Cílem metody není udělat z účastníků profesionální žurnalisty. Jde o to, aby si účastník uvědomil svou užitečnost, posílil svou sebedůvěru a stal se inspirující osobou pro druhé. Člověk zapojený do Media pro lidi poznává nové lidi, tvoří příběhy o sobě, o druhých, pro druhé, uvědomuje si své schopnosti a používá je v praxi. METODA BPJ 7

8 METODA BPJ 4 KLÍČOVÉ POJMY, KTERÝMI LZE METODU BPJ POPSAT, JSOU: Kreativita Metoda backpack journalism (BPJ) je kreativní už ve své podstatě využívá jednoduchých nástrojů k probuzení skrytého talentu. Pomocí tužky, kamery, webu a fotoaparátu projevují účastníci svou kreativitu, a mají možnost nejen rozvíjet svůj talent, ale také projevit vlastní názor a stát se aktivními občany. Komunita Komunitu chápeme hned ve třech rovinách. Jednak je to vztah mezi účastníky, který si vybudují v průběhu řešení zadaných úkolů a při vzájemné spolupráci. Nedílnou součást komunity tvoří také samotní lektoři, kteří dodávají účastníkům potřebné znalosti, dovednosti a hlavně motivaci a sebevědomí. A v neposlední řadě jsou do komunity zapojeny také neziskové organizace, které v rámci praktické stáže nabízí nezaměstnaným prostor pro reflexi a umožňují tak rozvoj nejen svých PR aktivit, ale také, a to hlavně, seberozvoj svých stážistů. Podpora Důležitou součástí rozvoje osobních kompetencí a dovedností je individuální mentoring. V našem pojetí je podpora chápána jako dlouhodobá činnost směřující k motivaci nezaměstnaných dále na sobě pracovat a rozvíjet dovednosti, které v sobě v průběhu školení a stáže objeví. Aktivizace Je to stěžejní cíl metody BPJ. Chápeme ji jako impuls a inspiraci k dalšímu seberozvoji. Aktivizace směřuje k tomu nejpodstatnějšímu záměru, a to je posílit sebevědomí nezaměstnaným osobám a osobám ohroženým ztrátou zaměstnání a pomoci jim uvědomit si vlastní cenu na trhu práce. 8 METODA BPJ

9 MOTIVAČNÍ KURZ KURZ ŽURNALISTIKY PRAXE STÁŽ V NNO INTERNETOVÉ NOVINY INDIVIDUÁLNÍ PODPORA 1.3 Komplexnost metody Backpack journalism Metoda BPJ představuje ucelený komplex práce s cílovou skupinou, zvláště s její motivací a aktivizací. Před zahájením samotného kurzu žurnalistických dovedností, který tvoří odbornou vzdělávací část projektu, probíhá motivační kurz, jehož cílem je seznámit účastníky s průběhem celého kurzu a jejich skupinou, vytvořit přátelskou uvolněnou atmosféru, podpořit zájem účastníků o osvojení si žurnalistických dovedností a aktivní zapojení do projektu. Následuje kurz žurnalistických dovedností, který má představit účastníkům základy práce s různými novinářskými technikami a nástroji práce s textem a psaní článků, tvorba fotografií a videí, práce s hlasem a tvorba příspěvků do rádia, využívání online nástrojů, sociálních sítí, webových stránek a psaní blogů. Všichni účastníci si osvojí základní znalosti, a poté mají možnost samostatně se dále pod dohledem lektorů, resp. mentorů rozvíjet v tom, co je jim nejvíce blízké, a konzultovat případné otázky stran tvorby s odborným garantem pro danou oblast. Po absolvování kurzu žurnalistických dovedností následuje stáž v neziskových organizacích dle vlastního výběru a preferencí účastníků, příp. v organizaci vybrané realizátory projektu. Zde mají možnost uplatnit své nově nabyté žurnalistické dovednosti tvoří mediální a žurnalistické produkty, které mají za cíl zviditelnit danou neziskovou organizaci a informovat veřejnost o jejich aktivitách. V průběhu celého projektu mají účastníci možnost obrátit se jak na lektory z řad žurnalistů s odbornými dotazy, tak na lektory motivačního kurzu pro individuální koučing. Prostřednictvím vytvořené skupiny na sociální síti Facebook mohou konzultovat své příspěvky a komentovat práci ostatních účastníků. Výrazně inovativním prvkem metody jsou internetové noviny kde účastníci publikovali prokonzultované příspěvky vytvořené v rámci projektu. Záměrem tohoto portálu je nejen vytvořit prostor pro představení výstupů stáže v neziskových organizacích, ale zejména pro prezentaci práce účastníků směrem k potenciálním zaměstnavatelům. METODA BPJ 9 METODA BPJ

10 kapitola 2 CÍLOVÁ SKUPINA 2.1 Pro koho je metoda určena 2.2 Cílová skupina

11 2. CÍLOVÁ SKUPINA Metodu jsme připravili pro cílovou skupinu osob, které dočasně nenachází uplatnění na trhu práce, potřebují využívat flexibilní formy práce, jsou na trhu práce znevýhodněny z důvodu věku či zdravotního postižení apod. Metoda vznikla na základě mezinárodní spolupráce a vytváří inovativní metodické postupy pro řešení problémů cílových skupin na trhu práce. Metodika se zaměřuje na zvyšování sociální inkluze, sociální participace a zaměstnatelnosti cílových skupin. Cílové skupiny mají možnost získat vědomosti, dovednosti a praxi v oblasti žurnalistiky a získávají zkušenosti s moderními technologiemi, čímž předcházíme vzniku či prohlubování tzv. digitální propasti (digital divide více o problematice např. zde). Cílové skupiny získávají možnost absolvovat stáže u spolupracujících organizací, získat praxi přispíváním do internetových novin a sdílet zkušenosti v diskuzním fóru a podpůrných skupinách. Zároveň díky prezentaci výstupů jejich práce v internetových novinách mohou získat nové pracovní kontakty či uplatnění např. ve spolupracujících organizacích. Předpokladem pro účast v kurzu bylo středoškolské vzdělání, znalost češtiny a gramatiky, uživatelská znalost práce na PC a zejména zájem o účast v kurzu. 2.2 Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří osoby, které potřebují podporu při setrvání na trhu práce, hledání vhodného pracovního uplatnění, zvyšování zaměstnatelnosti apod. Účast ve vytvořeném programu umožní této cílové skupině získat vědomosti, dovednosti a praxi v oblasti žurnalistiky a práce s moderními informačními a komunikačními technologiemi, což přispěje také k prevenci vzniku digitální propasti, tzv. digital divide. Záměrem metody backpack journalism je na základě zahraničních zkušeností především zvýšit zaměstnatelnost této cílové skupiny. Cílová skupina bude moci využít kontaktů na spolupracující organizace získaných během stáže a prezentovat výsledky své práce na internetových novinách, což jim také usnadní hledání vhodného pracovního uplatnění. CÍLOVÁ SKUPINA 11 CÍLOVÁ SKUPINA 2.1 Pro koho je metoda určena

12 CÍLOVOU SKUPINU TVOŘÍ: CÍLOVÁ SKUPINA - Uchazeči/ky o zaměstnání, zájemci/kyně o zaměstnání, ženy ohrožené nezaměstnaností a dlouhodobě nezaměstnané ženy pro tyto cílové skupiny představuje vytvářená metodika možnost získat nové vědomosti, dovednosti a praxi a zvětšit tak svou šanci na pracovní uplatnění, když dosavadní postupy k jejich umístění na trhu práce nevedly. - Ženy s malými dětmi (do 15 let věku) a ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi tyto cílové skupiny jsou znevýhodněny na trhu práce, neboť potřebují sladit pracovní a rodinný život. Plné úvazky s pevnou pracovní dobou či návrat do původního zaměstnání proto často nejsou vyhovující a tyto skupiny musejí hledat nové alternativy pracovního uplatnění. - Fyzické osoby starší 50 let, ženy v předdůchodovém věku na trhu práce jsou tyto skupiny věkově diskriminovány. Často také tyto cílové skupiny nemají dostatečné dovednosti v práci s ICT. Náš projekt jim umožní získat nové dovednosti, díky kterým rozšíří své možnosti na pracovní uplatnění. - Osoby se zdravotním postižením mají zdravotní omezení a specifické potřeby, které zhoršují jejich uplatnitelnost na trhu práce. Práce v oblasti žurnalistiky a PR, zejména s využitím všech možností moderních ICT umožňuje nastavení činností dle individuálních potřeb jedince. Zdravotně postižení patří mezi nejhůře uplatnitelné skupiny na trhu práce. Počet evidovaných volných pracovních míst vhodných pro tuto skupinu je minimální. - Osoby pečující o osobu blízkou a osoby pečující o závislého člena rodiny tyto cílové skupiny jsou znevýhodněny na trhu práce, neboť zpravidla nemohou pracovat na plný úvazek, s pevnou pracovní dobou apod. Často se jedná o ženy v produktivním věku, které pečují o stárnoucí rodiče a zároveň o teprve dospívající děti tzv. sandwichová generace. Práci v oblasti žurnalistiky či PR by si tyto osoby mohly nastavit dle svých individuálních potřeb. 12 CÍLOVÁ SKUPINA

13 Kategorii dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných tvoří především osoby se zdravotním postižením, osoby starší 50 let, lidé s nižším stupněm vzdělání, příslušníci národnostních menšin, osoby pečující o malé dítě či o dlouhodobě zdravotně postiženého člena rodiny a osoby společensky nepřizpůsobené. Další nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce kromě zdravotně postižených jsou osoby bez kvalifikace a osoby nad 50 let věku. V nejobtížnější situaci se nacházejí osoby, u nichž dochází ke kumulaci handicapů. Tyto osoby jsou zpravidla ve skupině dlouhodobě nezaměstnaných a takový uchazeč pokud nalezne pracovní uplatnění, je velká pravděpodobnost, že ne na dlouho - po určité době se opět vrací zpět do evidence úřadu práce. CÍLOVÁ SKUPINA 13

14 kapitola 3 VÝCHODISKA A NOVÁ METODA 3.1 Inovativní řešení pro Českou republiku 3.2 BPJ a rozvoj kompetencí

15 Moderní technologie umožňují občanům aktivně se vyjadřovat k veřejným událostem a psát příspěvky do různých typů médií i bez základních vědomostí a dovedností ze žurnalistiky. Tyto aktivity (tzv. občanská žurnalistika využívající např. blogy či sociální sítě) se nacházejí na pomezí soukromé mezilidské komunikace a veřejných médií zastupovaných profesionálními novináři. Metoda backpack journalism pak využívá především toho, že technologie potřebné pro pořízení a odeslání kvalitního záznamu v audiovizuální podobě může mít s sebou kdokoliv a kdykoliv. Tato metoda je proto v zahraničí využívána pro zvyšování míry sociální inkluze, sociální participace a zaměstnatelnosti různých cílových skupin. Předkládaná metodika umožní přenést tyto inovativní zahraniční postupy do ČR. Vytvoření komplexní metodiky využívající metodu backpack journalism pro cílové skupiny znevýhodněné na trhu práce vyžadovalo zkušenosti, kterými v České republice dosud nikdo nedisponuje. Kromě kvalifikovaných lektorů pro jednotlivé oblasti (žurnalistika, práce s ICT, organizace práce atd.) a odborníků na specifické potřeby cílových skupin, bylo potřeba také zkušeností zahraničních partnerů s využíváním metody backpack journalism pro dané cílové skupiny. Tyto zkušenosti jsme přenesli do České republiky a zpracovali je tak, aby metodika reflektovala česká specifika, zvyšovala zaměstnatelnost účastníků a připravovala je pro práci v různých oblastech žurnalistiky. VÝCHODISKA A NOVÁ METODA 59 VÝCHODISKA 3.1 Inovativní řešení pro Českou republiku

16 Inovativnost řešení spočívá nejen ve využití metody backpack journalism pro dané cílové skupiny, ale také v boji proti sociálnímu problému zvanému digitální propast (digital divide, digital gap). Digitální propast reflektuje skutečnost, že stále větší část každodenní komunikace a pracovních povinností se odehrává prostřednictvím ICT. Osoby, které nemají dostatečné dovednosti v používání ICT, jsou v tomto smyslu sociálně znevýhodněné a ohrožené sociálním vyloučením. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií se zdaleka nejedná jen o základní dovednosti práce na počítači, ale o dovednost ovládat různé typy moderních zařízení a být schopen rychle se naučit s novým zařízením pracovat. VÝCHODISKA Inovativním prvkem metody je také využití internetových novin, které mohou simulovat reálné pracovní prostředí, k získání praktických dovedností účastníků kurzu a také k prezentaci výstupů jejich práce směrem k potenciálním zaměstnavatelům. Dále zajištění měsíční stáže každého účastníka u některé ze spolupracujících organizací, kde se účastníci seznámí s chodem organizací a aplikují získané vědomosti a dovednosti v praxi konkrétního zaměstnavatele. Inovativní je rovněž zařazení koučování a vzájemného sdílení zkušeností mezi účastníky projektu, a to prostřednictvím diskuzního fóra i podpůrných skupin. 3.2 Rozvoj kompetencí Práce s metodologií backpack journalism rozvíjí všech 8 klíčových kompetencí, tak jak jsou definovány Radou Evropy a Evropskou komisí. Příloha oficiálního dokumentu Evropského parlamentu a Rady (Klíčové schopnosti pro celoživotní učení Evropský referenční rámec) definuje 8 klíčových kompetencí a popisuje základní znalosti, dovednosti a přístupy vztahující se ke každé z nich. (DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES), jež je základem programu LLP (Life Long Learning Programme) Klíčové kompetence Definice Komunikace v mateřském jazyce Komunikace v mateřském jazyce je schopnost vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) a vhodným a tvůrčím způsobem lingvisticky reagovat ve všech situacích sociálního a kulturního života při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase. 16 VÝCHODISKA

17 Klíčové kompetence Definice Komunikace v cizích jazycích Komunikace v cizích jazycích obecně vyžaduje stejné základní dovednosti jako komunikace v mateřském jazyce: je založena na schopnosti porozumět, vyjádřit a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v ústní i psané formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) v příslušných společenských a kulturních situacích při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase podle přání či potřeb daného jedince. Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií A. Matematická schopnost je schopnost rozvíjet a používat matematické myšlení k řešení problémů v různých každodenních situacích. Vycházeje ze spolehlivého zvládnutí základních početních úkonů je důraz kladen na proces a činnost, jakož i na znalosti. Matematická schopnost zahrnuje na různých úrovních schopnost a ochotu používat matematické způsoby myšlení (logické a prostorové myšlení) a prezentace (vzorce, modely, obrazce, grafy a diagramy). B. Schopností v oblasti vědy se rozumí schopnost a ochota používat soubor znalostí a metod používaných k objasnění přírodních zákonů ke kladení otázek a k formulaci závěrů založených na důkazech. Schopnost práce s digitálními technologiemi Schopností práce s digitálními technologiemi se rozumí jisté a kritické používání technologií informační společnosti (dále jen ICT ) při práci, ve volném čase a v komunikaci. Předpokladem je základní znalost informačních a komunikačních technologií, tj. používání počítačů k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu. Schopnost učit se Schopností učit se se rozumí schopnost provádět tuto činnost a v procesu učení vytrvávat a schopnost zorganizovat si učení a efektivně hospodařit se svým časem a s informacemi, VÝCHODISKA 17 VÝCHODISKA

18 - ČÁST II Klíčové kompetence Definice a to jak samostatně, tak v rámci skupin. Tato schopnost zahrnuje povědomí o vlastních postupech učení a vlastních potřebách, schopnost rozpoznávat dostupné možnosti a překonávat překážky za účelem úspěšnosti procesu učení. To znamenávat, získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat rady a využívat je. Rozhodujícími aspekty schopnosti je motivace a sebedůvěra jedince. 18 VÝCHODISKA

19 Klíčové kompetence Definice Sociální a občanské schopnosti Tyto schopnosti zahrnují osobní, mezilidské, mezikulturní, sociální a občanské schopnosti a pokrývají všechny formy chování, které jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast na společenském a pracovním životě, a to ve stále více rozmanitějších společnostech, a na řešení případných konfliktů. Občanské schopnosti jedince připravují na plné zapojení do občanského života na základě znalostí sociálních a politických koncepcí a struktur a k aktivní a demokratické účasti. Smysl pro iniciativu Smyslem pro iniciativu a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jejich k a žd o d e n n í m ž i v o t ě d o m a a v e s p o l e č n o s t i, ale i na pracovišti, pomáhá pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí a je základem specifičtějších dovedností a znalostí, které potřebují osoby zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi nebo podílející se na těchto činnostech a které by měly zahrnovat povědomí o etických hodnotách a podporovat řádnou správu. Kulturní povědomí a vyjádření Uznání důležitosti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami, včetně hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění. VÝCHODISKA 19 VÝCHODISKA

20 DOMNÍVÁME SE, ŽE ROZVÍJÍ VŠECH 8 KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, COŽ JE MOŽNÉ ŘÍCI JEN O MÁLOKTERÉ METODOLOGII PRÁCE S NEZAMĚSTNANÝMI. PŘÍNOS BPJ PRO ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ: KOMUNIKACE V MATEŘSKÉM JAZYCE Práce novináře vyžaduje nutnost vyjádřit se velmi přesně, stručně, výstižně, poutavým a zajímavým jazykem. Účastníci se učí připravovat příspěvky pro různé typy médií (tištěné noviny, on-line zpravodajství, televize, rádio), pro která používají různou formu. Je to jedna z klíčových kompetencí, k jejímuž rozvoji dochází. VÝCHODISKA KOMUNIKACE V CIZÍCH JAZYCÍCH Nutnost přinášet aktuální zpravodajství vede k čerpání i ze zahraničních zdrojů. Díky překladům z angličtiny a dalších světových jazyků a sledování zpravodajství on-line se rozvíjí jazykové znalosti účastníků. Specifikou našeho regionu je blízkost slovenského a polského pohraničí mnoho z nich tedy sleduje zpravodajství v těchto jazycích. KLÍČOVÉ KOMPETENCE KULTURNÍ POVĚDOMÍ A VYJÁDŘENÍ Školení významně rozvíjí schopnosti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami, zejména literárními ve formě psaného a mluveného textu, ale i vizuálních (fotografie, video). SMYSL PRO INICIATIVU A PODNIKAVOST Tato kompetence definovaná mimo jiné jako schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky je podle nás přímo v základní hodnotě Backpack journalism jako metodiky. Účastníci v roli novinářů aktivně vyhledávají vhodná aktuální témata, která pak samostatně zpracovávají včetně oslovování vhodných osobností pro rozhovory atd. 20 VÝCHODISKA

21 MATEMATICKÁ SCHOPNOST A ZÁKLADNÍ SCHOPNOSTI V OBLASTI VĚDY A TECHNOLOGIÍ SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ SCHOPNOSTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE SCHOPNOST PRÁCE S DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI Jedna ze základních dovedností rozvíjená v našem kurzu. Většina obsahu je sdílená on-line na webové stránce takže účastníci se naučí vkládat a editovat články, nacházet zajímavé obsahy, ověřovat si spolehlivost informací z internetu atd. Součástí kurzu žurnalistických dovedností je i téma web a sociální média, které se specificky věnuje této oblasti. VÝCHODISKA práce novináře je práce s lidmi a práce v týmu. Díky praxi mají účastníci šanci dostat se do kontaktu s mnoha různými skupinami lidí, rozvíjí se schopnost komunikovat i ve vypjatých situacích, ve stresu a pod časovým tlakem. Svobodná volba témat, která u našich účastníků zahrnovala kulturní, sociální i politická témata vede k vytváření vlastních názorů na aktuální dění a k aktivní a demokratické účasti v občanské společnosti. SCHOPNOST UČIT SE Pro mnoho účastníků, kteří jsou nezaměstnaní nebo hrožení nezaměstnaností, rodiče vracející se na trh práce po rodičovské dovolené atd. byl náš kurz po dlouhé době první příležitostí naučit se novým dovednostem. Učení se praktickou zkušeností, práce ve skupině, interaktivní formy výuky a možnost vyzkoušet si nově nabyté vědomosti ihned v praxi přispívají k rozvoji této klíčové kompetence. 21 VÝCHODISKA Součástí práce novináře je i dovednost pracovat se statistickými údaji, orientovat se v tabulkách a číselných přehledech. Mnoho účastníků se díky kurzu žurnalistických dovedností poprvé dostane k práci s videokamerou a fotoaparátem, diktafonem atd., rozvinou si tak celou řadu dovedností v oblasti technologie.

22 kapitola 4 MOTIVAČNÍ KURZ 4.1 Cíl motivačního kurzu 4.2 Příklady aktivit

23 4.1 Cíl motivačního kurzu Účelem motivačního kurzu je umožnit účastníkům, aby se navzájem představili a seznámili se s průběhem celého kurzu, vytvořit přátelskou atmosféru a první kontakt se získáváním žurnalistických dovedností. Motivační kurz je veden v souladu se čtyřmi základními pilíři celé metody komunita, kreativita, aktivizace, podpora. Cílem motivačního kurzu je, aby si účastník uvědomil svou užitečnost, posílil svou sebedůvěru, uvědomil si své schopnosti a uměl je použít v praxi. 4.2 Příklady aktivit MOTIVACE Pomůcky potřebné k aktivitám motivačního kurzu: 1 ks flipchartový stojan 1 ks role flipchartových papírů, 50 ks bílých papírů formátu A4 15 ks fixů (dle přesného počtu účastníků) 15 ks tvrdých desek Seznamovací aktivita Seznamovací aktivita, kterou jsme použili pro zapamatování jmen: každý řekne své jméno a pak něco, co má rád a začíná to na stejné písmeno jako jeho jméno: Bára má ráda bílou barvu, Petr pryskyřici, Lucie latte apod. Elevator Speech V další seznamovací aktivitě šlo o představení sebe sama v časovém limitu jedné minuty. Metoda vychází z poznatku, že v mezilidském kontaktu je často nejdůležitější první dojem. Tuto aktivitu jsme zvolili proto, že při práci novináře se naši účastníci často musí někomu v krátkosti představit; a podobně se jim toto představení bude hodit do budoucna pro přijímací pohovory, které často začínají větou Tak nám o sobě něco řekněte. Při přípravě jsme použili tato doporučení tzv. Desatero Elevator Speech: 1. Máte minutu na získání druhého pro svou věc. 2. Začněte s hlavní myšlenkou na konec. Čeho chcete dosáhnout? 3. Napište si svou řeč, seškrtejte na 5 vět. 4. Buďte sami sebou. 5. Zaujměte druhého: otvírák + klíčová slova. 6. Mluvte-pište jednoduše, výstižně, energicky. 7. Méně je více: 1 zásadní informace + výzva k akci. 8. Funguje Váš medailonek pro různé situace a různé posluchače? MOTIVAČNÍ KURZ 23

24 9. Řekněte ji druhému a zeptejte se, co zlepšit. 10. Nastupte do výtahu a zkuste si to! (pošlete medailonek na Z minutových vizitek si ostatní účastníci dělali poznámky, které následně použili pro další aktivitu: Speed dating Rychlorande, kde se ještě ostatních mohli doptat na různé věci. Následoval debriefing: Co vás na druhých zaujalo? Co jste si o druhých zapamatovali? Získané informace mohli účastníci dále využít jako podklad k přípravě svých medailonků na zmíněných internetových novinách. MOTIVACE Aktivita 30 slov k aktivitě je použito 30 slov z básně Jiřího Wolkera: Až umřu, nic se na tomto světě nestane a nezmění, jenom několik srdcí se zachvěje v rose jak k ránu květiny, tisíce umřeli, tisíce umřou, tisíce na smrt jsou znavení, neboť v smrti i zrození nikdo nezůstal jediný. Text je rozstřihán na kartičky, ze kterých účastníci tvoří novou báseň. Jedná se o úvod do novinářských dovedností práce s textem a se slovy. Texty účastníků: Svět se jen zachvěl, na několika květinách rosa nezůstala, a tisíc srdcí umřelo jak nic. Nikdo ráno nezmění, neboť já až k smrti znavený jsem jediný v tomto zrození. Jedině smrt nezůstane nezměněna, neboť nikdo na světě se nezrodí se záchvěvem, a několik tisíc srdcí je znaveno. V ranní rose se zachvěla květina jak zrození světa. Jen se mnou se nic nestane Neboť v tomto světě nikdo smrt nezmění jak rosa nezůstane na tisících květinách až jediné se srdce zachvěje a několik znavených umře jen k ránu. 24 MOTIVAČNÍ KURZ

25 Umění vyprávět příběh, Story Telling + Cesta hrdiny: Hero s Journey dle Josepha Campbella Hrdina tisíce tváří. Koncept Cesty hrdiny je archetypální vzorec vyprávění příběhu, který se vyskytuje v mnoha knihách, filmech, pohádkách, mýtech a příbězích obecně. (Více v angličtině třeba zde: videa vysvětlující koncept zde a zde. Jednotlivá stadia stavby příběhu jsme si vysvětlili na pohádce Jak šel hloupý Honza do světa. Účastníky jsme požádali o sepsání vlastního příběhu s využitím konceptu Cesty hrdiny. Příběh poté sdíleli v malých skupinkách. Každá skupina předvedla scénku na základě jednoho z příběhů sdíleného v malé skupince. Interview rozhovor byl poslední aktivitou motivačního kurzu, jejímž cílem bylo ukázat účastníkům, jakým otázkám by se měli při rozhovoru vyhnout. Na závěr byli účastníci požádáni o zhodnocení motivačního kurzu z hlediska pozitivních i negativních zkušeností, které jim přinesl. Další hodnocení proběhlo formou vystižení pocitu z kurzu jedním slovem. Z těchto slov jsme pak za pomocí programu Wordle (zdarma dostupný online na ) vytvořili plakátky. MOTIVAČNÍ KURZ 25 MOTIVACE Špatný článek ze školního časopisu K aktivitě byl využit článek ze studentského časopisu, ve kterém byla celá řada stylistických chyb a obsahových nedostatků. Účastníci dostali za úkol společně vymyslet, jak článek upravit, aby byl publikovatelný.

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Mgr. Veronika Mikešová Národní muzeum Projekt Archeologie na dosah Probíhá od ledna 2012 do prosince 2014 na Oddělení pravěku a antického starověku

Více

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Název příkladu dobré praxe: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Garant PDP: Bc. Monika Novosádová, Duha Klíčová

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. ze dne 18. prosince 2006 (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. ze dne 18. prosince 2006 (2006/962/ES) L 394/10 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Elektronické obchodování... 3 3.2 MS PowerPoint... 5

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Evropský Referenční Rámec

Evropský Referenční Rámec KLÍČOVÉ SCHOPNOSTI PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Evropský Referenční Rámec Klíčové schopnosti pro celoživotní učení Evropský referenční rámec je přílohou doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Seznam materiálů k Mediální výchově

Seznam materiálů k Mediální výchově Mediální výchova Rozumět médiím Pospíšil, J., Závodná, S.L. Mičienka, M., Jirák, J. Seznam materiálů k Mediální výchově Publikace které se zabývají problematikou Mediální výchovy Médiím nelze uniknout.

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více