T T. Think Together Eva Kučerová THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Eva Kučerová THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Institucionalizace sociální ekonomiky v regionální politice: předpoklady a omezení Institutionalization of Social Economy in the Regional Policy: preconditions and barriers Eva Kučerová 173

2 Abstrakt Článek se zabývá uplatňováním konceptu sociální ekonomiky v regionálním rozvoji v České republice. Vychází ze zkušeností, které dovedly k rekonceptualizaci Welfare State ve směru, aby stát méně poskytoval sociální péči, a tím více posiloval roli vrcholného aktéra při institucionalizaci rozličných spolupracujících subjektů v sociální ochraně občanů. Zde mají prostor sociální podniky (subjekty reprezentující sociální ekonomiku), které v české legislativě zatím nemají místo. Článek představuje strukturu ekonomických subjektů, které mají potenci k aktivitám, jež jsou pro sociální podniky charakteristické. Dále dokazuje, na základě analýzy Národního strategického referenčního rámce , že také v regionální politice České republiky není přístup sociální ekonomiky zřetelný. V závěru pak usuzuje, že sociální podnikání jako možný průsečík realizace sociální a regionální politiky inovativním způsobem česká regionální politika zatím nerespektuje. Klíčová slova sociální ekonomika, sociální podnikání, sociální politika, regionální politika, Welfare State Abstract The paper deals with social economy concept and its implementation in the regional development at the Czech Republic. The starting point is experience which lead to the Welfare State re-conceptualization in the way of state in the position of crucial political actor. The emphasize is put more on the role of state to institualize rules for various cooperative subjects in social care, neither taken the responsibility for the social policy realization. The social economy concept is represented by the social entrepreneurship, which are not in the Czech legislative system implemented. The paper represents the structure of economy subjects with potentials to the activities typical for social entrepreneurships. Author brings arguments for weak support of social economy concept in the regional policy at the Czech Republic based on the analyze of National Strategic Reference Framework The conclusion gives hypotheses on the non respect of social entrepreneurship which is situated on the crossway of two public policies regional policy and social policy. Key Words Social economy, social entrepreneurship, social policy, regional policy, Welfare State Úvod Téma sociální ekonomiky a jejího konkrétního projevu v rámci podnikání je zvoleno proto, že tento problém lze charakterizovat třemi adjektivy -- sociální, lokální a palčivý. Sociální, neboť cílem sociální ekonomiky je (respektive při vzniku teoretického konceptu bylo) sloužit lidem snahou integrovat řešení sociálních problémů do ekonomiky, tedy člověk se primárně stává středem zájmu podnikání, ne podnikání samo o sobě a jeho orientace na zisk. Lokální, neboť aktivity v rámci sociální ekonomiky předpokládají nejen prosazování sociální solidarity a spravedlnosti v prostředí trhu, ale silně odkazují i na regionální a lokální úroveň působení jednotlivých aktérů sociální ekonomiky a jejich vliv na konkrétní lokality a sociální problémy v nich. Palčivý pro odborníka v přeneseném slova smyslu: teoreticky zajímavý, empiricky aplikovatelný a aktuální v možných praktických dopadech aplikace v době Think Together 2013 Dostupné z:

3 ekonomické krize a sílícího sociálního napětí ve společnosti nejen české, ale i evropské. Základní otázkou tohoto příspěvku je, zda koncept sociálního podnikání, který má ambici na aplikaci v praxi, je zakomponován do institucionálního rámce rozvojové politiky ČR 1 zastřešené Evropskou unií. Cíl a metoda Cílem je tedy zhodnotit na základě analýzy vybraného strategického rozvojového dokumentu regionální politiky ČR, jak zohledňuje a zda zakládá předpoklady pro realizaci sociálního podnikání jako součásti sociální ekonomiky. Analýza Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR), která byla provedena, aby byl splněn cíl, vychází ze tří rozdílných metodologických přístupů k regionálnímu rozvoji: liberálního (pochybnosti o ideálním působení trhu dovolují respektovat zásahy prostřednictvím finanční podpory mobility za prací a zvažují se negativní sociální a demografické důsledky této intervence) keynesiánského (kritizuje působení volného trhu, uznává rozsáhlé státní intervence pro vyrovnávání regionálních disparit) institucionálního (akcentuje utváření institucí racionální dohodou na úrovni stát-region, tj. hrově smluvní způsob vytváření institucí, přičemž hlavní roli v tom přisuzuje inovativnosti vycházející z endogenních zdrojů pro rozvoj regionu) (Wokoun - Mates 2006; Blažek Uhlíř 2011). 1 Záměrně užívám širšího pojmu rozvojová politika namísto regionálního politika, abych zdůraznila vyšší obecnost pojmu odpovídající pojmu veřejná politika, která je rozpracovaná konkrétněji do úrovní jednotlivých politik (Potůček 2005). Touto optikou je posuzován NSRR se zřetelem na typické rysy sociálního podnikání. Pokud to dovolí dostupná data o připravovaném srovnatelném dokumentu, je věnována pozornost otázce, zda lze očekávat rozšíření prostoru pro sociální podnikání v období Ač by bylo zajímavé a odborně přínosné systematické empirické šetření na dané téma, autorka pouze průběžně a dlouhodobě sledovala fenomén sociálního podnikání prostřednictvím odborných textů a případových studií. Proto si neklade nárok na systematickou evidenci regionálních a lokálních projevů a důsledků sociálního podnikání a jejich praktických dopadů na rozvoj lokalit a zabezpečení jedinců ohrožených sociální exkluzí. Stát v rekonceptualizaci Welfare State: od nemohoucího vykonavatele k vrcholně politickému aktérství Signálem potřebnosti realizace konceptu sociální ekonomiky sociálním podnikáním je pravidelně se vyskytující nepříznivá situace v evropské i světové ekonomice, která zasahuje do hospodářské situace v jednotlivých regionech i lokalitách s návaznými sociálními důsledky, které se projevují zejména fenoménem sociální exkluze (nejčastěji u nezaměstnaných lidí v předdůchodovém věku, tělesně a duševně hendikepovaných, absolventů škol, rodičů se závislými dětmi) a závislostí na nástrojích sociálního státu (zejména pasivního typu, redistribuujících sociální dávky hmotného charakteru) (Dohnalová, 2011). Z toho vyplývá, že sociální ekonomika (potažmo sociální podnikání) je na průsečících dvou veřejných politik sociální a regionální. Důležitým kontextem sociální ekonomiky a praxe sociálního podnikání je Welfare State a poměr sil a ambicí jednotlivých ISBN:

4 aktérů: představitelů (sociálních) podniků, neziskových organizací a státu. Právě přístup státu může přispět k posílení, anebo oslabení sociálního podnikání tím, jakou měrou (dominantní až reziduální) a způsobem (koordinátora až poskytovatele a manažera) zasahuje. Počátek posilování vlivu (sociálního) státu je patrný již koncem 19. století, kdy Bismarck čelí vlivu socialistů a jeho první kroky v zavedení sociálního pojištění se rozpracovávájí v několika klíčových momentech vývoje evropského Welfare State (Munková, 2004). Do třicátých let minulého století lze ještě uvažovat o reziduálním vlivu státu prostřednictvím základních pojišťovacích prvků a omezených sociálních dávek, nicméně po druhé světové válce přijímají evropské státy pozici poskytovatele sociálních služeb a manažera řešení všech sociálních problémů. Tato pozice se v šedesátých letech v Evropě utvrzuje přijetím sociální doktríny státu, avšak zároveň postoje liberalistů zpochybňují koncept Welfare State tím, že pochybují o přispění neziskových organizací k efektivnímu naplňování konceptu sociálního státu a svými pochybnostmi spíše posilují univerzalistický přístup a oslabují význam participace a odpovědnosti rozličných aktérů. Proces, kdy stát systematicky předává odpovědnost na jiné aktéry, nazývá Drucker reprivatizací (Drucker, 2004). Stát se tím sice zbaví části svých výkonných aktivit a odpovědnosti, ale zůstává v pozici vrcholné politické instituce, to je rozhodujícího aktéra v současné probíhající rekonceptualizaci evropského sociálního státu: v posledních dvaceti letech není pochyb o tom, že evropský sociální stát předpokládá participaci rozličných aktérů přispívajících k naplnění konceptu Welfare State, ale existují pochybnosti o tom, že svými aktivitami vytváří dobré podmínky pro efektivní fungování sociální politiky se silnou participací ne státních subjektů Drucker již v 70. letech upozorňuje na nutnost redefinice postoje státu k vládnutí, které, má-li být efektivní, musí se vzdát aktivní role ve společenském a ekonomickém životě (tj. role vykonavatele), ale pouze vytyčovat politické linie, určovat jednotlivá pravidla a normy a předávat vize budoucího státu, společnosti (Drucker, 2004). Institucionalizace sociální ekonomiky a sociálního podnikání v evropském a českém kontextu Téma sociální ekonomiky se objevuje ve veřejné diskusi v roce 1967 v Paříži, kdy bylo na světové výstavě použito ve smyslu umění šťastného života vázaného ke společenství, nikoliv jen individuím ve společnosti. V 80. letech je pojem institucionalizován a deklarován v rámci Charty sociální ekonomiky. Její hlavní principy fungování jednotlivých kolektivních členů (zejména družstev, nadací a občanských sdružení vzájemné pomoci) odpovídají respektu k tržnímu prostředí a současně ke vzájemné podpoře členů. Jedinečnost aktéra jako subjektu sociální ekonomiky je charakteristická tím, že respektuje právo pozitivního přebytku (zisku subjektu v tržním prostředí), který se nestává ani ziskem děleným mezi členy subjektu, ani pouhou podporou oslabeného člena společenství, ale prvkem vyjadřujícím vzájemnou solidaritu (Dohnalová 2006). Aktéry jednotlivých veřejných politik (sociální a regionální nevyjímaje) a jejich specifické jednání lze rozdělit do tří sektorů regulujících lidské aktivity trhu, státu a neziskového sektoru (Potůček 1997). Přestože každý z těchto sektorů má předpoklady selhání a příležitostí, sociální podnikání je aktivitou, která posiluje některé příležitosti dané třetím sektorem (zaměření na sociální, nikoliv ekonomickou prosperitu) a zároveň oslabuje možná selhání trhu (nerespekt k zachování lidské důstojnosti, ISBN:

5 neochota kultivovat lidský kapitál). V sociální ekonomice je zdůrazňována mnohost, pokud možno silně spolupracujících aktérů (Hunčová 2010, kolektiv 2004). Proto se někdy rozkládá do tří komponent neboli sub sektorů -- podnikatelský (social enterprise), lokální (community sector) a občanský (voluntary sector) působících v rámci malých a středních lokalit. Zahrnuty jsou spíše neformální vazby a aktivity a aktivity, které jsou prospěšné a výhodné více pro komunitu nežli pro podnikatelské subjekty a jedince. Pokud připustíme, že reprezentantem sociální ekonomiky není (nemusí být) podnik, ale nezisková společnost v nejobecnějším slova smyslu, pak to rozhodně nejsou v praxi obvyklé veřejně prospěšné organizace (Public Benefit Organization) produkující veřejné a smíšené statky (např. ekologické, vzdělávací, charitativní), nýbrž vzájemně prospěšné organizace (Mutual Benefit Organization) podporující občany a skupiny občanů spojené společným zájmem (Rektořík, 2001). Mezi sociální podniky se řadí zejména družstva, spolky, nadace a občanská sdružení (Mutual Societies) s podmínkou, že vykonávají ekonomické činnosti. Jejich aktivity vykazují silnou sociální citlivost a orientaci na lokality a mezi hlavní oblasti činnosti zpravidla patří: pracovní integrace (podpora a zajištění vzdělání, integrace nezaměstnaných) osobní služby (péče o děti, seniory, znevýhodněné jedince) místní rozvoj (ve znevýhodněných oblastech, odlehlých venkovských, městských čtvrtích). Sociální podniky obecně, respektive aktéři prosazující a realizující principy sociální ekonomiky v praxi, se sdružují za účelem vzájemné spolupráce při provozování ekonomických aktivit, které jsou sociálně prospěšné. Z hlediska lokálního je pro sociální podniky charakteristická známost v lokalitě působnosti (proto také dochází k snazšímu navázání výhodných vztahů s organizacemi místní veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje). Z hlediska sociálního zabezpečení v rámci konceptu Welfare State jde u nich o prosazování mezigenerační solidarity, naplňování konceptu sociální odpovědnosti (v rámci přijetí tzv. Pražské deklarace) a prioritní sledování sociální inkluze (Dohnalová, 2009). Čeští, ale i zahraniční odborníci, kteří empiricky studují fenomén sociálního podnikání, poukazují v tomto smyslu na přetrženou kontinuitu českého sociálního podnikání po roce Vzájemné spolky (které spíše odpovídají dnešním svépomocným organizacím Mutualités, nikoliv občanským sdružením v současném českém kontextu) a družstva vznikala v českých zemích již v druhé polovině 19. století (spořitelní a finanční družstva, později spotřební, výrobní, bytová a kulturní, ve 30. letech zažívají rozkvět i humanitární společenství) (Dohnalová, 2009). V současné české společnosti je patrný odborný zájem o problematiku sociální ekonomiky. Česká republika byla první středoevropskou zemí, v níž se konference o sociální ekonomice konala, a je předmětem zájmu i akademických pracovníků. Dochází také k nárůstu potenciálních subjektů sociální ekonomiky (viz tabulka 1) 2. 2 V tabulce jsou zahrnuté vybrané významné organizace registrované Českým statistickým úřadem. Ačkoliv nejde o statistické jednotky, u nichž byla zjištěna aktivita, pro představu o potenciálu sociálního podnikání jsou data v této podobě postačující. Nutno doplnit, že tabulka neobsahuje subjekty, které nejsou v ČR zastoupené (například obecní podniky), a subjekty, které nemají v české legislativě oporu (vzájemné spolky, sociální podnik). ISBN:

6 Tabulka č. 1: Vybrané registrované ekonomické subjekty s potencí k aktivitám sociálního podniku ekonomické subjekty cekem Registrované subjekty družstva Obecně prospěšná společnost Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) Církevní organizace Zdroj: zpracováno z dat ČSÚ, =1&cislotab=ORG9020UC&childsel0=1&vo=null&voa=tabulka&str=tabdetail. jsp ze dne Potence k rozvoji sociálního podnikání je omezována zejména těmito překážkami: nedostatečným legislativním rámcem (pojem sociální podnik není v české legislativě zakomponován) závislostí organizací zaměřených na sociální otázky na podpoře státu nedůvěrou jako reakcí na negativní zkušenost z minulosti nedůvěrou k solidárnímu jednání obecně (striktním oddělováním ekonomického a sociálního zájmu) prioritou racionality získávání finančních podpor z jednotlivých programů před myšlenkou a vizí naplnění projektu akcentem vlád na autonomii a silný potenciál trhu (upraveno dle Borzaga, Defourny 2004). Rámec regionální politiky utvářený strategickým rozvojovým dokumentem: analýza a diskuse V dokumentu NSRR jsou jednoznačně zdůrazněné slabiny regionálního rozvoje území v rámci nižších regionů (pod úrovní NUTS 3), zejména ohrožení periferních území, v nichž jsou mikroregionální disparity nejvýraznější. Nerovnosti vznikají v souvislosti s trhem práce a neadaptabilitou jedinců na něj. Návrh změn pro nové plánovací období se zaměřuje na strategii, která by přispěla k územní soudržnosti tím, že umožní horizontální provázání intervencí realizovaných prostřednictvím jednotlivých programů, což by byl příslib k propojování jednotlivých oblastí například sociální intervence (zabezpečení aktivní sociální politikou) a podnikání (tedy aktivitou respektující tržní prostředí s pravidly konkurenceschopnosti). Konceptoři dokonce vymezují takový přístup, který významně konvenuje s konceptem solidární ekonomiky 3, když zdůrazňují, že prostřednictvím komplexního a strategického přístupu je rozvíjen místní potenciál, optimalizuje se intervence v území, čímž se přispívá k udržitelnosti ekonomických a sociálních struktur v jednotlivých typech území (NSRR, s. 33). Autoři tak akcentují propojení ekonomické a sociální sféry a zaměření do komunity s využitím jejího vnitřního potenciálu a připojují i propojení ekonomické, sociální a územní soudržnosti citlivě vůči nerovnostem mezi jednotlivými sociálními skupinami v regionech. 3 Pojem solidární ekonomiky je synonymickým vyjádřením opímu sociální ekonomika, která je častěji užívaná v českém prostředí a anglickém jazyce, nikoliv francouzském. ISBN:

7 V rámci rozvoje politiky zaměstnanosti (tj. té politiky, která čelí výše uvedeným nerovnostem včetně návazných problémů) se zaměřují programy na rozvoj podnikání v kontextu synergického rozvoje lidských zdrojů a posilování místní ekonomiky (NSRR, s. 39). Ačkoliv se zdá, že jsou v rámci takového přístupu respektována pravidla solidární ekonomiky, plány na rozvojové aktivity směřují k finanční podpoře vznikajícího technicky zaměřeného podnikání (zvláště užívající šetrné energetické technologie) a s inovativním přístupem, přičemž sociální podnik obecně (zřejmě) není vnímán jako dostatečně inovativní přístup v podnikání. Jediným sociálním aspektem podporovaným v rámci podnikání jsou aktivity vedoucí ke zlepšení podmínek zaměstnanců-rodičů se snahou harmonizovat profesní a rodinný život. V oblasti zaměstnanosti a prosazování aktivní politiky zaměstnanosti se dokument omezuje na jednoduchá neinovativní řešení nezaměstnanosti rekvalifikací, územní mobilitu zaměstnanců, přestože sociální skupiny ohrožené sociální exkluzí v důsledku neadaptability na trhu práce identifikuje přesně. Obecně řečeno, přístup, který lze ve strategickém rozvojovém dokumentu identifikovat, je kombinací přístupu liberálního a keynesiánského, tedy různorodé míry vlivu zásahů státu do regionálního rozvoje (samozřejmě odhlédneme-li od centralistického financování rozvojových aktivit, které jsou smyslem evropské regionální politiky). Institucionální přístup je, dle autorčina soudu, vnořen do dokumentu méně. Podporované aktivity předpokládají inovativnost, vzdělávání se, jsou však jednostranně orientované ke konkurenceschopnosti na trhu práce a ziskovému podnikání respektujícímu normativní pravidla trhu. V dokumentu není zřetelné síťové chápání ekonomiky, kdy region vnímáme jako průsečík prostorových vztahů, sítí a kontaktů (Granovetter, 1985). Toto posouzení nelze chápat pouze jako negativní kritiku, neboť je zřejmé (ačkoliv explicitně nevyslovené), že analyzovaný dokument je zasazen do konceptu nového vládnutí, tedy kolektivní schopnosti ovlivňovat budoucnost k lepšímu (Dror 2001). Jako pozitivní se jeví respekt k přechodu od paradigmatu národního státu k víceúrovňovému vládnutí, kdy stát deleguje pravomoci a stává se více koordinátorem věcí veřejných (Dančák Hloušek 2007, Potůček 2007). Negativně vyznívá nerespektování toho, že uplatňování takového konceptu (governance) je alternativním koordinačním mechanismem mezi monocentrickým státním aparátem a multicentrickým tržním prostředím (Bernard in Vobecká Čermák 2011). Participující aktéři pak sledují jak společné, tak individuální zájmy, tedy participace nemusí vždy nutně obsahovat spolupráci s dalšími aktéry ve smyslu racionálního, recipročního jednání. Z provedené analýzy je možné usuzovat, že vytvořený institucionální rámec české regionální politiky: a) již vychází z vícerozměrnosti ekonomických, sociálních a prostorových předpokladů rozvoje a již respektuje inovativní přístup k řešení problémů v regionálně disparitních lokalitách, b) tento rámec je však stále příliš sevřený v tom smyslu, že nedovoluje kombinovat spolupráci rozličných aktérů a jejich participaci v rámci různorodých oblastí aktivit tak, aby byl propojen (a nezůstal oddělen) racionální přístup typický pro podniky v tržním prostředí a solidární a sociálně citlivý přístup typický pro neziskové organizace, jak to vyžaduje princip sociálního podnikání. ISBN:

8 Závěry Stát je významným aktérem, který v současné evropské společnosti hraje klíčovou roli a má vliv s dosahem na každodenní život jedinců. Na druhé straně dochází k aktivitám, které snímají břemeno státu jako poskytovatele, ochránce a zabezpečovatele sociální autonomie a blaha jedinců, a to v rámci rekonceptualizace Welfare State. Existují předpoklady pro vytváření takových organizací, které mohou alespoň zčásti sejmout břemeno této odpovědnosti z beder státu, omezit tak nákladnost a důsledky centralistické pasivní sociální politiky a přispět k procesu reprivatizace, kdy se stát zbavuje jistých úkolů a odpovědnosti a jeho funkce se tříbí v čistě politickou odpovědnost svrchovaného aktéra, který je konceptorem, vizionářem, koordinátorem a dohlížitelem, nikoliv vykonavatelem. Ke změně pozice státu z nemohoucího ochránce v efektivní stát koordinátora nutí ekonomické krize i neefektivita realizace tzv. sociálních států (takřka bez ohledu na zvolený model sociální politiky). Průsečíkem sociální a regionální politiky, to je dvou z veřejných politik v ČR, je sociální ekonomika reprezentovaná sociálním podnikáním. Jde o sociální jev, který má v praxi veřejných politik na jedné straně potenci, avšak je také omezován, a to negativní historickou zkušeností, neukotvením institutu sociálního podniku v legislativě a obecně panující nedůvěrou. S tímto vhledem byl analyzován strategický rozvojový dokument nejobecnější úrovně -- NSRR , který je konceptorským státním dokumentem představujícím vizi regionální politiky. Oficiální regionální politika České republiky zaměřuje ty sociální skupiny a do značné i ty problémy, na něž by mohl koncept sociální ekonomiky reagovat prostřednictvím sociálního podnikání. Avšak jednotlivé aktivity v klíčových oblastech zaměstnanosti, sociální inkluze ohrožených skupin a případně dalších oblastech ve strategickém programovém dokumentu (a návazných programech) striktně odděluje od podnikání. Potenci pro utváření rámce umožňujícího sociální podnikání naznačuje zaměření sociální politiky na vyrovnávání se s tržními podmínkami a čelení problému sociální exkluze jedinců, skupin i regionů. Politika zaměstnanosti je úzce navázána na evropskou sociální politiku s rozpracovaným aktivním přístupem (Aktivní politika zaměstnanosti v Lisabonské smlouvě). Východiska problému jsou vymezena jednoznačně, přístupy k řešení jsou omezené. Dovolené aktivity směřují k spíše triviálním a málo efektivním řešením postrádajícím rozměr udržitelnosti (např. rekvalifikace, mobilita za prací). Problematika sociální exkluze postrádá takovou institucionální bázi, aby mohla být řešena podle principů sociálního podnikání. V průmětu do regionální politiky to znamená, že fenomén sociální exkluze řešený sociálním podnikáním zatím nemůže splňovat rysy inovativnosti, ekonomické konkurenceschopnosti, sociální citlivosti a lokalizace. Politická vize státu reprezentovaná NSRR omezuje sociální prostor potenciálních aktérů natolik, že nemohou připravovat projekty, které by musely splňovat všechny výše uvedené rysy zároveň. Pokud tak činí, překračují daný institucionální rámec na vlastní zodpovědnost. Představa konání dobra ve veřejné politice české společnosti stále odděluje dva protežované přístupy: dobro poskytované státem nebo dobro poskytované v rámci partnerské spolupráce (např. aktivity MAS, neziskových organizací, nadací), v obou případech mimotržně. Takové přístupy jsou sice legitimní, avšak vyčleňují představu o poskytovaném dobru ISBN:

9 prostřednictvím tržního prostředí, jeho typickými subjekty podniky, kde objektem podnikání je sociální blaho. Literatura BERNARD, Josef. Tradiční a nové modely participace a partnerství v místní veřejné správě: šance a rizika, s In: ČERMÁK, Daniel et al. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), s. Studie; sv. 74. ISBN BLAŽEK, Jiří a UHLÍŘ, David. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: Karolinum, s. ISBN BORZAGA, Carlo., ed. a DEFOURNY, Jacques., ed. The emergence of social enterprise. London: Routledge, xi, 383 s. Routledge studies in the management of voluntary and nonprofit organizations; 4. ISBN DANČÁK, Břetislav, ed. a HLOUŠEK, Vít, ed. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, s. Výzkum; sv. č. 2. ISBN DOHNALOVÁ, Marie a kol. Sociální ekonomika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. ISBN DOHNALOVÁ, Marie a kol. Sociální ekonomika - vybrané otázky. 1. vyd. Praha: VÚPSV, , 8 s. ISBN DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika v evropském kontextu. V Brně: Nadace Universitas, s. Scientia. ISBN DROR,Y. The Capacity to Govern. London, Frank Cass DRUCKER, Peter Ferdinand. Fungující společnost: vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému. Vyd. 1. Praha: Management Press, s. Knihovna světového managementu. ISBN GRANOVETTER, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness The American Journal of Sociology, Vol. 91, No. 3 (Nov., 1985), pp HUNČOVÁ, Magdalena. Ekonomický rozměr občanské společnosti. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. ISBN MUNKOVÁ, Gabriela a kol. Sociální politika v evropských zemích. Vyd. 1. Praha: Karolinum, s. ISBN Národní strategický referenční rámec ze dne POTŮČEK, Martin a kol. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, s. Studie; sv. 13. ISBN REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN ISBN:

10 Sociální ekonomika v Evropské unii a její aplikace na podmínky České republiky: osvětová publikace. Praha: Orfeus, s. ISBN WOKOUN, René, ed., MATES, Pavel, ed. a COGAN, Rudolf. Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Praha: Linde, s. ISBN Veřejná databáze Českého statistického úřadu: cz/vdbvo/tabdetail.jsp?potvrd=zobrazit+tabulku&go_zobraz= 1&cislotab=ORG9020UC&childsel0=1&vo=null&voa=tabulka &str=tabdetail.jsp ze dne ze dne ISBN:

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace Marie Dohnalová, Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd a Fakulta humanitních studií Karlova univerzita v Praze

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Renáta Halásková Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na strategii operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více