T T. Think Together Eva Kučerová THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Eva Kučerová THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Institucionalizace sociální ekonomiky v regionální politice: předpoklady a omezení Institutionalization of Social Economy in the Regional Policy: preconditions and barriers Eva Kučerová 173

2 Abstrakt Článek se zabývá uplatňováním konceptu sociální ekonomiky v regionálním rozvoji v České republice. Vychází ze zkušeností, které dovedly k rekonceptualizaci Welfare State ve směru, aby stát méně poskytoval sociální péči, a tím více posiloval roli vrcholného aktéra při institucionalizaci rozličných spolupracujících subjektů v sociální ochraně občanů. Zde mají prostor sociální podniky (subjekty reprezentující sociální ekonomiku), které v české legislativě zatím nemají místo. Článek představuje strukturu ekonomických subjektů, které mají potenci k aktivitám, jež jsou pro sociální podniky charakteristické. Dále dokazuje, na základě analýzy Národního strategického referenčního rámce , že také v regionální politice České republiky není přístup sociální ekonomiky zřetelný. V závěru pak usuzuje, že sociální podnikání jako možný průsečík realizace sociální a regionální politiky inovativním způsobem česká regionální politika zatím nerespektuje. Klíčová slova sociální ekonomika, sociální podnikání, sociální politika, regionální politika, Welfare State Abstract The paper deals with social economy concept and its implementation in the regional development at the Czech Republic. The starting point is experience which lead to the Welfare State re-conceptualization in the way of state in the position of crucial political actor. The emphasize is put more on the role of state to institualize rules for various cooperative subjects in social care, neither taken the responsibility for the social policy realization. The social economy concept is represented by the social entrepreneurship, which are not in the Czech legislative system implemented. The paper represents the structure of economy subjects with potentials to the activities typical for social entrepreneurships. Author brings arguments for weak support of social economy concept in the regional policy at the Czech Republic based on the analyze of National Strategic Reference Framework The conclusion gives hypotheses on the non respect of social entrepreneurship which is situated on the crossway of two public policies regional policy and social policy. Key Words Social economy, social entrepreneurship, social policy, regional policy, Welfare State Úvod Téma sociální ekonomiky a jejího konkrétního projevu v rámci podnikání je zvoleno proto, že tento problém lze charakterizovat třemi adjektivy -- sociální, lokální a palčivý. Sociální, neboť cílem sociální ekonomiky je (respektive při vzniku teoretického konceptu bylo) sloužit lidem snahou integrovat řešení sociálních problémů do ekonomiky, tedy člověk se primárně stává středem zájmu podnikání, ne podnikání samo o sobě a jeho orientace na zisk. Lokální, neboť aktivity v rámci sociální ekonomiky předpokládají nejen prosazování sociální solidarity a spravedlnosti v prostředí trhu, ale silně odkazují i na regionální a lokální úroveň působení jednotlivých aktérů sociální ekonomiky a jejich vliv na konkrétní lokality a sociální problémy v nich. Palčivý pro odborníka v přeneseném slova smyslu: teoreticky zajímavý, empiricky aplikovatelný a aktuální v možných praktických dopadech aplikace v době Think Together 2013 Dostupné z:

3 ekonomické krize a sílícího sociálního napětí ve společnosti nejen české, ale i evropské. Základní otázkou tohoto příspěvku je, zda koncept sociálního podnikání, který má ambici na aplikaci v praxi, je zakomponován do institucionálního rámce rozvojové politiky ČR 1 zastřešené Evropskou unií. Cíl a metoda Cílem je tedy zhodnotit na základě analýzy vybraného strategického rozvojového dokumentu regionální politiky ČR, jak zohledňuje a zda zakládá předpoklady pro realizaci sociálního podnikání jako součásti sociální ekonomiky. Analýza Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR), která byla provedena, aby byl splněn cíl, vychází ze tří rozdílných metodologických přístupů k regionálnímu rozvoji: liberálního (pochybnosti o ideálním působení trhu dovolují respektovat zásahy prostřednictvím finanční podpory mobility za prací a zvažují se negativní sociální a demografické důsledky této intervence) keynesiánského (kritizuje působení volného trhu, uznává rozsáhlé státní intervence pro vyrovnávání regionálních disparit) institucionálního (akcentuje utváření institucí racionální dohodou na úrovni stát-region, tj. hrově smluvní způsob vytváření institucí, přičemž hlavní roli v tom přisuzuje inovativnosti vycházející z endogenních zdrojů pro rozvoj regionu) (Wokoun - Mates 2006; Blažek Uhlíř 2011). 1 Záměrně užívám širšího pojmu rozvojová politika namísto regionálního politika, abych zdůraznila vyšší obecnost pojmu odpovídající pojmu veřejná politika, která je rozpracovaná konkrétněji do úrovní jednotlivých politik (Potůček 2005). Touto optikou je posuzován NSRR se zřetelem na typické rysy sociálního podnikání. Pokud to dovolí dostupná data o připravovaném srovnatelném dokumentu, je věnována pozornost otázce, zda lze očekávat rozšíření prostoru pro sociální podnikání v období Ač by bylo zajímavé a odborně přínosné systematické empirické šetření na dané téma, autorka pouze průběžně a dlouhodobě sledovala fenomén sociálního podnikání prostřednictvím odborných textů a případových studií. Proto si neklade nárok na systematickou evidenci regionálních a lokálních projevů a důsledků sociálního podnikání a jejich praktických dopadů na rozvoj lokalit a zabezpečení jedinců ohrožených sociální exkluzí. Stát v rekonceptualizaci Welfare State: od nemohoucího vykonavatele k vrcholně politickému aktérství Signálem potřebnosti realizace konceptu sociální ekonomiky sociálním podnikáním je pravidelně se vyskytující nepříznivá situace v evropské i světové ekonomice, která zasahuje do hospodářské situace v jednotlivých regionech i lokalitách s návaznými sociálními důsledky, které se projevují zejména fenoménem sociální exkluze (nejčastěji u nezaměstnaných lidí v předdůchodovém věku, tělesně a duševně hendikepovaných, absolventů škol, rodičů se závislými dětmi) a závislostí na nástrojích sociálního státu (zejména pasivního typu, redistribuujících sociální dávky hmotného charakteru) (Dohnalová, 2011). Z toho vyplývá, že sociální ekonomika (potažmo sociální podnikání) je na průsečících dvou veřejných politik sociální a regionální. Důležitým kontextem sociální ekonomiky a praxe sociálního podnikání je Welfare State a poměr sil a ambicí jednotlivých ISBN:

4 aktérů: představitelů (sociálních) podniků, neziskových organizací a státu. Právě přístup státu může přispět k posílení, anebo oslabení sociálního podnikání tím, jakou měrou (dominantní až reziduální) a způsobem (koordinátora až poskytovatele a manažera) zasahuje. Počátek posilování vlivu (sociálního) státu je patrný již koncem 19. století, kdy Bismarck čelí vlivu socialistů a jeho první kroky v zavedení sociálního pojištění se rozpracovávájí v několika klíčových momentech vývoje evropského Welfare State (Munková, 2004). Do třicátých let minulého století lze ještě uvažovat o reziduálním vlivu státu prostřednictvím základních pojišťovacích prvků a omezených sociálních dávek, nicméně po druhé světové válce přijímají evropské státy pozici poskytovatele sociálních služeb a manažera řešení všech sociálních problémů. Tato pozice se v šedesátých letech v Evropě utvrzuje přijetím sociální doktríny státu, avšak zároveň postoje liberalistů zpochybňují koncept Welfare State tím, že pochybují o přispění neziskových organizací k efektivnímu naplňování konceptu sociálního státu a svými pochybnostmi spíše posilují univerzalistický přístup a oslabují význam participace a odpovědnosti rozličných aktérů. Proces, kdy stát systematicky předává odpovědnost na jiné aktéry, nazývá Drucker reprivatizací (Drucker, 2004). Stát se tím sice zbaví části svých výkonných aktivit a odpovědnosti, ale zůstává v pozici vrcholné politické instituce, to je rozhodujícího aktéra v současné probíhající rekonceptualizaci evropského sociálního státu: v posledních dvaceti letech není pochyb o tom, že evropský sociální stát předpokládá participaci rozličných aktérů přispívajících k naplnění konceptu Welfare State, ale existují pochybnosti o tom, že svými aktivitami vytváří dobré podmínky pro efektivní fungování sociální politiky se silnou participací ne státních subjektů Drucker již v 70. letech upozorňuje na nutnost redefinice postoje státu k vládnutí, které, má-li být efektivní, musí se vzdát aktivní role ve společenském a ekonomickém životě (tj. role vykonavatele), ale pouze vytyčovat politické linie, určovat jednotlivá pravidla a normy a předávat vize budoucího státu, společnosti (Drucker, 2004). Institucionalizace sociální ekonomiky a sociálního podnikání v evropském a českém kontextu Téma sociální ekonomiky se objevuje ve veřejné diskusi v roce 1967 v Paříži, kdy bylo na světové výstavě použito ve smyslu umění šťastného života vázaného ke společenství, nikoliv jen individuím ve společnosti. V 80. letech je pojem institucionalizován a deklarován v rámci Charty sociální ekonomiky. Její hlavní principy fungování jednotlivých kolektivních členů (zejména družstev, nadací a občanských sdružení vzájemné pomoci) odpovídají respektu k tržnímu prostředí a současně ke vzájemné podpoře členů. Jedinečnost aktéra jako subjektu sociální ekonomiky je charakteristická tím, že respektuje právo pozitivního přebytku (zisku subjektu v tržním prostředí), který se nestává ani ziskem děleným mezi členy subjektu, ani pouhou podporou oslabeného člena společenství, ale prvkem vyjadřujícím vzájemnou solidaritu (Dohnalová 2006). Aktéry jednotlivých veřejných politik (sociální a regionální nevyjímaje) a jejich specifické jednání lze rozdělit do tří sektorů regulujících lidské aktivity trhu, státu a neziskového sektoru (Potůček 1997). Přestože každý z těchto sektorů má předpoklady selhání a příležitostí, sociální podnikání je aktivitou, která posiluje některé příležitosti dané třetím sektorem (zaměření na sociální, nikoliv ekonomickou prosperitu) a zároveň oslabuje možná selhání trhu (nerespekt k zachování lidské důstojnosti, ISBN:

5 neochota kultivovat lidský kapitál). V sociální ekonomice je zdůrazňována mnohost, pokud možno silně spolupracujících aktérů (Hunčová 2010, kolektiv 2004). Proto se někdy rozkládá do tří komponent neboli sub sektorů -- podnikatelský (social enterprise), lokální (community sector) a občanský (voluntary sector) působících v rámci malých a středních lokalit. Zahrnuty jsou spíše neformální vazby a aktivity a aktivity, které jsou prospěšné a výhodné více pro komunitu nežli pro podnikatelské subjekty a jedince. Pokud připustíme, že reprezentantem sociální ekonomiky není (nemusí být) podnik, ale nezisková společnost v nejobecnějším slova smyslu, pak to rozhodně nejsou v praxi obvyklé veřejně prospěšné organizace (Public Benefit Organization) produkující veřejné a smíšené statky (např. ekologické, vzdělávací, charitativní), nýbrž vzájemně prospěšné organizace (Mutual Benefit Organization) podporující občany a skupiny občanů spojené společným zájmem (Rektořík, 2001). Mezi sociální podniky se řadí zejména družstva, spolky, nadace a občanská sdružení (Mutual Societies) s podmínkou, že vykonávají ekonomické činnosti. Jejich aktivity vykazují silnou sociální citlivost a orientaci na lokality a mezi hlavní oblasti činnosti zpravidla patří: pracovní integrace (podpora a zajištění vzdělání, integrace nezaměstnaných) osobní služby (péče o děti, seniory, znevýhodněné jedince) místní rozvoj (ve znevýhodněných oblastech, odlehlých venkovských, městských čtvrtích). Sociální podniky obecně, respektive aktéři prosazující a realizující principy sociální ekonomiky v praxi, se sdružují za účelem vzájemné spolupráce při provozování ekonomických aktivit, které jsou sociálně prospěšné. Z hlediska lokálního je pro sociální podniky charakteristická známost v lokalitě působnosti (proto také dochází k snazšímu navázání výhodných vztahů s organizacemi místní veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje). Z hlediska sociálního zabezpečení v rámci konceptu Welfare State jde u nich o prosazování mezigenerační solidarity, naplňování konceptu sociální odpovědnosti (v rámci přijetí tzv. Pražské deklarace) a prioritní sledování sociální inkluze (Dohnalová, 2009). Čeští, ale i zahraniční odborníci, kteří empiricky studují fenomén sociálního podnikání, poukazují v tomto smyslu na přetrženou kontinuitu českého sociálního podnikání po roce Vzájemné spolky (které spíše odpovídají dnešním svépomocným organizacím Mutualités, nikoliv občanským sdružením v současném českém kontextu) a družstva vznikala v českých zemích již v druhé polovině 19. století (spořitelní a finanční družstva, později spotřební, výrobní, bytová a kulturní, ve 30. letech zažívají rozkvět i humanitární společenství) (Dohnalová, 2009). V současné české společnosti je patrný odborný zájem o problematiku sociální ekonomiky. Česká republika byla první středoevropskou zemí, v níž se konference o sociální ekonomice konala, a je předmětem zájmu i akademických pracovníků. Dochází také k nárůstu potenciálních subjektů sociální ekonomiky (viz tabulka 1) 2. 2 V tabulce jsou zahrnuté vybrané významné organizace registrované Českým statistickým úřadem. Ačkoliv nejde o statistické jednotky, u nichž byla zjištěna aktivita, pro představu o potenciálu sociálního podnikání jsou data v této podobě postačující. Nutno doplnit, že tabulka neobsahuje subjekty, které nejsou v ČR zastoupené (například obecní podniky), a subjekty, které nemají v české legislativě oporu (vzájemné spolky, sociální podnik). ISBN:

6 Tabulka č. 1: Vybrané registrované ekonomické subjekty s potencí k aktivitám sociálního podniku ekonomické subjekty cekem Registrované subjekty družstva Obecně prospěšná společnost Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) Církevní organizace Zdroj: zpracováno z dat ČSÚ, =1&cislotab=ORG9020UC&childsel0=1&vo=null&voa=tabulka&str=tabdetail. jsp ze dne Potence k rozvoji sociálního podnikání je omezována zejména těmito překážkami: nedostatečným legislativním rámcem (pojem sociální podnik není v české legislativě zakomponován) závislostí organizací zaměřených na sociální otázky na podpoře státu nedůvěrou jako reakcí na negativní zkušenost z minulosti nedůvěrou k solidárnímu jednání obecně (striktním oddělováním ekonomického a sociálního zájmu) prioritou racionality získávání finančních podpor z jednotlivých programů před myšlenkou a vizí naplnění projektu akcentem vlád na autonomii a silný potenciál trhu (upraveno dle Borzaga, Defourny 2004). Rámec regionální politiky utvářený strategickým rozvojovým dokumentem: analýza a diskuse V dokumentu NSRR jsou jednoznačně zdůrazněné slabiny regionálního rozvoje území v rámci nižších regionů (pod úrovní NUTS 3), zejména ohrožení periferních území, v nichž jsou mikroregionální disparity nejvýraznější. Nerovnosti vznikají v souvislosti s trhem práce a neadaptabilitou jedinců na něj. Návrh změn pro nové plánovací období se zaměřuje na strategii, která by přispěla k územní soudržnosti tím, že umožní horizontální provázání intervencí realizovaných prostřednictvím jednotlivých programů, což by byl příslib k propojování jednotlivých oblastí například sociální intervence (zabezpečení aktivní sociální politikou) a podnikání (tedy aktivitou respektující tržní prostředí s pravidly konkurenceschopnosti). Konceptoři dokonce vymezují takový přístup, který významně konvenuje s konceptem solidární ekonomiky 3, když zdůrazňují, že prostřednictvím komplexního a strategického přístupu je rozvíjen místní potenciál, optimalizuje se intervence v území, čímž se přispívá k udržitelnosti ekonomických a sociálních struktur v jednotlivých typech území (NSRR, s. 33). Autoři tak akcentují propojení ekonomické a sociální sféry a zaměření do komunity s využitím jejího vnitřního potenciálu a připojují i propojení ekonomické, sociální a územní soudržnosti citlivě vůči nerovnostem mezi jednotlivými sociálními skupinami v regionech. 3 Pojem solidární ekonomiky je synonymickým vyjádřením opímu sociální ekonomika, která je častěji užívaná v českém prostředí a anglickém jazyce, nikoliv francouzském. ISBN:

7 V rámci rozvoje politiky zaměstnanosti (tj. té politiky, která čelí výše uvedeným nerovnostem včetně návazných problémů) se zaměřují programy na rozvoj podnikání v kontextu synergického rozvoje lidských zdrojů a posilování místní ekonomiky (NSRR, s. 39). Ačkoliv se zdá, že jsou v rámci takového přístupu respektována pravidla solidární ekonomiky, plány na rozvojové aktivity směřují k finanční podpoře vznikajícího technicky zaměřeného podnikání (zvláště užívající šetrné energetické technologie) a s inovativním přístupem, přičemž sociální podnik obecně (zřejmě) není vnímán jako dostatečně inovativní přístup v podnikání. Jediným sociálním aspektem podporovaným v rámci podnikání jsou aktivity vedoucí ke zlepšení podmínek zaměstnanců-rodičů se snahou harmonizovat profesní a rodinný život. V oblasti zaměstnanosti a prosazování aktivní politiky zaměstnanosti se dokument omezuje na jednoduchá neinovativní řešení nezaměstnanosti rekvalifikací, územní mobilitu zaměstnanců, přestože sociální skupiny ohrožené sociální exkluzí v důsledku neadaptability na trhu práce identifikuje přesně. Obecně řečeno, přístup, který lze ve strategickém rozvojovém dokumentu identifikovat, je kombinací přístupu liberálního a keynesiánského, tedy různorodé míry vlivu zásahů státu do regionálního rozvoje (samozřejmě odhlédneme-li od centralistického financování rozvojových aktivit, které jsou smyslem evropské regionální politiky). Institucionální přístup je, dle autorčina soudu, vnořen do dokumentu méně. Podporované aktivity předpokládají inovativnost, vzdělávání se, jsou však jednostranně orientované ke konkurenceschopnosti na trhu práce a ziskovému podnikání respektujícímu normativní pravidla trhu. V dokumentu není zřetelné síťové chápání ekonomiky, kdy region vnímáme jako průsečík prostorových vztahů, sítí a kontaktů (Granovetter, 1985). Toto posouzení nelze chápat pouze jako negativní kritiku, neboť je zřejmé (ačkoliv explicitně nevyslovené), že analyzovaný dokument je zasazen do konceptu nového vládnutí, tedy kolektivní schopnosti ovlivňovat budoucnost k lepšímu (Dror 2001). Jako pozitivní se jeví respekt k přechodu od paradigmatu národního státu k víceúrovňovému vládnutí, kdy stát deleguje pravomoci a stává se více koordinátorem věcí veřejných (Dančák Hloušek 2007, Potůček 2007). Negativně vyznívá nerespektování toho, že uplatňování takového konceptu (governance) je alternativním koordinačním mechanismem mezi monocentrickým státním aparátem a multicentrickým tržním prostředím (Bernard in Vobecká Čermák 2011). Participující aktéři pak sledují jak společné, tak individuální zájmy, tedy participace nemusí vždy nutně obsahovat spolupráci s dalšími aktéry ve smyslu racionálního, recipročního jednání. Z provedené analýzy je možné usuzovat, že vytvořený institucionální rámec české regionální politiky: a) již vychází z vícerozměrnosti ekonomických, sociálních a prostorových předpokladů rozvoje a již respektuje inovativní přístup k řešení problémů v regionálně disparitních lokalitách, b) tento rámec je však stále příliš sevřený v tom smyslu, že nedovoluje kombinovat spolupráci rozličných aktérů a jejich participaci v rámci různorodých oblastí aktivit tak, aby byl propojen (a nezůstal oddělen) racionální přístup typický pro podniky v tržním prostředí a solidární a sociálně citlivý přístup typický pro neziskové organizace, jak to vyžaduje princip sociálního podnikání. ISBN:

8 Závěry Stát je významným aktérem, který v současné evropské společnosti hraje klíčovou roli a má vliv s dosahem na každodenní život jedinců. Na druhé straně dochází k aktivitám, které snímají břemeno státu jako poskytovatele, ochránce a zabezpečovatele sociální autonomie a blaha jedinců, a to v rámci rekonceptualizace Welfare State. Existují předpoklady pro vytváření takových organizací, které mohou alespoň zčásti sejmout břemeno této odpovědnosti z beder státu, omezit tak nákladnost a důsledky centralistické pasivní sociální politiky a přispět k procesu reprivatizace, kdy se stát zbavuje jistých úkolů a odpovědnosti a jeho funkce se tříbí v čistě politickou odpovědnost svrchovaného aktéra, který je konceptorem, vizionářem, koordinátorem a dohlížitelem, nikoliv vykonavatelem. Ke změně pozice státu z nemohoucího ochránce v efektivní stát koordinátora nutí ekonomické krize i neefektivita realizace tzv. sociálních států (takřka bez ohledu na zvolený model sociální politiky). Průsečíkem sociální a regionální politiky, to je dvou z veřejných politik v ČR, je sociální ekonomika reprezentovaná sociálním podnikáním. Jde o sociální jev, který má v praxi veřejných politik na jedné straně potenci, avšak je také omezován, a to negativní historickou zkušeností, neukotvením institutu sociálního podniku v legislativě a obecně panující nedůvěrou. S tímto vhledem byl analyzován strategický rozvojový dokument nejobecnější úrovně -- NSRR , který je konceptorským státním dokumentem představujícím vizi regionální politiky. Oficiální regionální politika České republiky zaměřuje ty sociální skupiny a do značné i ty problémy, na něž by mohl koncept sociální ekonomiky reagovat prostřednictvím sociálního podnikání. Avšak jednotlivé aktivity v klíčových oblastech zaměstnanosti, sociální inkluze ohrožených skupin a případně dalších oblastech ve strategickém programovém dokumentu (a návazných programech) striktně odděluje od podnikání. Potenci pro utváření rámce umožňujícího sociální podnikání naznačuje zaměření sociální politiky na vyrovnávání se s tržními podmínkami a čelení problému sociální exkluze jedinců, skupin i regionů. Politika zaměstnanosti je úzce navázána na evropskou sociální politiku s rozpracovaným aktivním přístupem (Aktivní politika zaměstnanosti v Lisabonské smlouvě). Východiska problému jsou vymezena jednoznačně, přístupy k řešení jsou omezené. Dovolené aktivity směřují k spíše triviálním a málo efektivním řešením postrádajícím rozměr udržitelnosti (např. rekvalifikace, mobilita za prací). Problematika sociální exkluze postrádá takovou institucionální bázi, aby mohla být řešena podle principů sociálního podnikání. V průmětu do regionální politiky to znamená, že fenomén sociální exkluze řešený sociálním podnikáním zatím nemůže splňovat rysy inovativnosti, ekonomické konkurenceschopnosti, sociální citlivosti a lokalizace. Politická vize státu reprezentovaná NSRR omezuje sociální prostor potenciálních aktérů natolik, že nemohou připravovat projekty, které by musely splňovat všechny výše uvedené rysy zároveň. Pokud tak činí, překračují daný institucionální rámec na vlastní zodpovědnost. Představa konání dobra ve veřejné politice české společnosti stále odděluje dva protežované přístupy: dobro poskytované státem nebo dobro poskytované v rámci partnerské spolupráce (např. aktivity MAS, neziskových organizací, nadací), v obou případech mimotržně. Takové přístupy jsou sice legitimní, avšak vyčleňují představu o poskytovaném dobru ISBN:

9 prostřednictvím tržního prostředí, jeho typickými subjekty podniky, kde objektem podnikání je sociální blaho. Literatura BERNARD, Josef. Tradiční a nové modely participace a partnerství v místní veřejné správě: šance a rizika, s In: ČERMÁK, Daniel et al. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), s. Studie; sv. 74. ISBN BLAŽEK, Jiří a UHLÍŘ, David. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: Karolinum, s. ISBN BORZAGA, Carlo., ed. a DEFOURNY, Jacques., ed. The emergence of social enterprise. London: Routledge, xi, 383 s. Routledge studies in the management of voluntary and nonprofit organizations; 4. ISBN DANČÁK, Břetislav, ed. a HLOUŠEK, Vít, ed. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, s. Výzkum; sv. č. 2. ISBN DOHNALOVÁ, Marie a kol. Sociální ekonomika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. ISBN DOHNALOVÁ, Marie a kol. Sociální ekonomika - vybrané otázky. 1. vyd. Praha: VÚPSV, , 8 s. ISBN DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika v evropském kontextu. V Brně: Nadace Universitas, s. Scientia. ISBN DROR,Y. The Capacity to Govern. London, Frank Cass DRUCKER, Peter Ferdinand. Fungující společnost: vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému. Vyd. 1. Praha: Management Press, s. Knihovna světového managementu. ISBN GRANOVETTER, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness The American Journal of Sociology, Vol. 91, No. 3 (Nov., 1985), pp HUNČOVÁ, Magdalena. Ekonomický rozměr občanské společnosti. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. ISBN MUNKOVÁ, Gabriela a kol. Sociální politika v evropských zemích. Vyd. 1. Praha: Karolinum, s. ISBN Národní strategický referenční rámec ze dne POTŮČEK, Martin a kol. Strategické vládnutí a Česká republika. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, s. Studie; sv. 13. ISBN REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN ISBN:

10 Sociální ekonomika v Evropské unii a její aplikace na podmínky České republiky: osvětová publikace. Praha: Orfeus, s. ISBN WOKOUN, René, ed., MATES, Pavel, ed. a COGAN, Rudolf. Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Praha: Linde, s. ISBN Veřejná databáze Českého statistického úřadu: cz/vdbvo/tabdetail.jsp?potvrd=zobrazit+tabulku&go_zobraz= 1&cislotab=ORG9020UC&childsel0=1&vo=null&voa=tabulka &str=tabdetail.jsp ze dne ze dne ISBN:

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

(společný záběr, vztahy)

(společný záběr, vztahy) Regionalistika a regionální rozvoj (společný záběr, vztahy) Program rozvoje regionu lze zpracovat v následující struktuře: A. Analýzy Regionální rozvoj zahrnuje územní aspekty, otázky ekonomické, - region

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

2.2.2 Sociální ekonomika

2.2.2 Sociální ekonomika SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V ZAHRANIČÍ 2.2.2 Sociální ekonomika Termín sociální ekonomika je nejčastěji definován na základě subjektů, které do jeho rámce spadají. V tomto směru existují dva přístupy, jak tyto

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAMOVÉ DOKUMENTY POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 Marek Jetmar Příspěvek stručně charakterizuje základní dokumenty hospodářské a sociální

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

1. Úvod: Sociální ekonomika a sociální podnikání

1. Úvod: Sociální ekonomika a sociální podnikání 1. Úvod: Sociální ekonomika a sociální podnikání Podnikání NNO, sociální ekonomika a sociální podnikání představuje alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Resumé Sociální ekonomika představuje alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických (nezaměstnanost)

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Aleš Berka, Michal Kuběnka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstrakt: Článek je zaměřen na základní aspekty

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a

VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a soukromý sektor. Jak se vytváří veřejný zájem, jak vznikají

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Regionální dopady sektorových politik

Regionální dopady sektorových politik Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje & Urbánní a regionální laboratoř 20. listopadu 2008, Seminář Výzkumného záměru MSM 0021620831 Regionální

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více