Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českomoravský odborový svaz pracovníků školství"

Transkript

1 Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA k členství v ČMOS PŠ podle čl.10 Stanov ČMOS PŠ Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště Telefon Pracovní zařazení Třída Adresa pracoviště (u důchodců adresa posledního pracoviště) Zvolená profesní sekce Zavazuji se dodržovat Stanovy ČMOS PŠ. Členský příspěvek uhradím v souladu s Finančním řádem v termínech v něm uvedených. Souhlasím, aby základní organizace za účelem mého členství, zejména vedení členské evidence, uplatňování mých práv a zájmů, zpracovávala výše uvedené osobní údaje. V. dne.... podpis ZOOS registrační číslo: projednala dne.. a rozhodla o přijetí přihlášky.... razítko ZOOS a podpis Kopii této přihlášky zašle předseda ZOOS na centrálu ČMOS PŠ v Praze i na příslušnou OOJ, kde je ZOOS evidována! Potvrzuji převzetí členského průkazu. Dne podpis člena

2 Příloha č. 2 PŘIHLÁŠKA k individuálnímu členství v ČMOS PŠ podle čl. 10 Stanov ČMOS PŠ Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště Telefon Pracovní zařazení Třída Adresa pracoviště (u důchodců adresa posledního pracoviště) Zvolená profesní sekce Zavazuji se dodržovat stanovy ČMOS PŠ. Členský příspěvek uhradím v souladu s Finančním řádem v termínech v něm uvedených. Souhlasím, aby OOJ za účelem mého členství, zejména vedení členské evidence, uplatňování mých práv a zájmů, zpracovávala výše uvedené osobní údaje. V. dne.. podpis Oblastní rada odborového svazu v.. projednala dne.. a rozhodla o přijetí přihlášky. Přidělené registrační číslo: 23 - D razítko OOJ a podpis Kopii této přihlášky zašle předseda OROS na centrálu ČMOS PŠ v Praze! Potvrzuji převzetí členského průkazu. Dne.. podpis člena

3 Příloha č. 3 EVIDENČNÍ LIST ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČMOS PŠ Registrační číslo ZOOS: Název školy, školského zařízení: Adresa: ulice, číslo: obec: PSČ: pošta: Telefon: Fax: Běžný účet (údaj slouží k případnému vyhledávání plateb): Předseda ZOOS (jméno a příjmení, titul): Struktura počtu členů ČMOS PŠ v základní organizaci podle příslušnosti k profesním sekcím: sekce: 1. předškolní vzdělávání 2. základní školství 3. školská výchovně vzdělávací zařízení 4. střední školství 5. vedoucí pracovníci a pracovníci přímo řízených organizací 6. nepedagogičtí pracovníci 7. důchodci CELKEM: z toho: mladí do 30 let členové nad 80 let ženy celkem členové na mateřské nebo rodičovské dovolené datum razítko ZOOS

4 Příloha č. 4 HLÁŠENÍ O ZRUŠENÍ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČMOS PŠ Registrační číslo ZOOS: Název a adresa ZOOS: Členská schůze svým rozhodnutím ze dne za účasti členů, tj.. % z celkového počtu... členů ZOOS z r u š i l a ZOOS z důvodu... Rozhodli o tom členové ZOOS na základě hlasování s tímto výsledkem: Počet hlasů pro:. proti:. zdrželi se hlasování:.... Dne: Jména a podpisy členů výboru ZOOS: Razítko ZOOS: Zástupce OROS byl přítomen členské schůzi, která měla na programu rozhodnutí zrušit ZOOS (čl. 12 Organizačního řádu ČMOS PŠ). Oblastní rada odborového svazu v projednala rozhodnutí členské schůze zrušit ZOOS s těmito závěry. provedla záznam ve své evidenci a potvrzuje převzetí.. kusů razítka ZOOS a provedení jeho skartace. Byl nebyl proveden převod zůstatku účtu a majetku ZOOS podle čl. 12 Organizačního řádu ČMOS PŠ. O převzetí zůstatku účtu a majetku ZOOS včetně příslušné dokumentace byl vyhotoven protokol. Dne: Razítko OOJ, jméno a podpis: Kopie hlášení odeslána na sekretariát ČMOS PŠ dne:.... V případě rozdělení ZOOS je z hlediska evidence nutno dodržet tento postup: a) Nástupnická ZOOS vyplní nový evidenční list základní organizace ČMOS PŠ, ve kterém uvede aktuální stav členské základny. b) Nově vzniklá ZOOS provede novou registraci a bude postupovat podle čl. 9 Organizačního řádu ČMOS PŠ. nehodící se škrtněte

5 Příloha č. 5 REGISTRAČNÍ LIST OBLASTNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY Oblastní organizační jednotka v.. Předseda OROS: Jméno:. Příjmení:... Titul:.. Datum narození: Registrační číslo ZOOS nebo ind. členství: Pracovní zařazení:... Bydliště:, tel.:. Adresa pracoviště:.,tel.:... Sídlo OOJ: Místo, PSČ:.., Ulice a číslo:.. Telefon a příp. fax:, .. Korespondenci zasílejte na adresu: 1) OOJ 2) bydliště předsedy OROS 3) pracoviště předsedy OROS 4) jinam (uveďte) Místopředseda OROS: Jméno: Příjmení:.... Bydliště: Telefon:... Člen OROS: Jméno:.... Příjmení: Bydliště:.... Odborové funkce: Telefon: Datum registrace oblastní organizační jednotky: Právní subjektivita oblastní organizační jednotky vyplývá ze Stanov ČMOS PŠ, článek 17 písm. b). Odborový svaz je občanské sdružení založené dle zák. č. 83/90 Sb. a je evidováno u MV ČR pod č.j. VSP/ / 90 E ze dne Razítko a podpis za statut. orgán zakladatele Přílohy: Protokol o volbě předsedy a členů OROS, složení OROS, usnesení oblastní konference, na které volby proběhly. zakroužkujte jednu z uvedených možností

6 Příloha č. 6 REGISTRAČNÍ LIST KRAJSKÉ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY Krajská organizační jednotka... Předseda KROS: Jméno: Příjmení:... Titul: Datum narození: Bydliště:.. Adresa pracoviště:... Sídlo KOJ: Místo: PSČ:.. Ulice a číslo: Telefon a příp.fax: Korespondenci zasílejte na adresu: 1) KOJ 2) bydliště předsedy KROS 3) pracoviště předsedy KROS 4) jinam (uveďte) Místopředseda (člen) KROS: Jméno:. Příjmení: Bydliště:... Odborové funkce: Telefon:... Člen KROS: Jméno:. Příjmení: Bydliště:... Odborové funkce:..telefon: Datum registrace krajské organizační jednotky: Právní subjektivita krajské organizační jednotky vyplývá ze Stanov ČMOS PŠ, článek 18 písm. b). Odborový svaz je občanské sdružení založené dle zák. č. 83/90 Sb. a je evidováno u MV ČR pod č.j. VSP/ / 90 E ze dne Razítko a podpis za statut. orgán zakladatele Přílohy: Protokol o volbě předsedy KROS, složení KROS. zakroužkujte jednu z uvedených možností

7 Příloha č. 7 PROTOKOL VOLEBNÍ KOMISE Členská schůze ZOOS registrační číslo: , konaná dne Průběh tajné volby předsedy ZOOS Dle mandátové komise přítomno.... členů ZOOS. Počet rozdaných volebních lístků: Počet odevzdaných volebních lístků:......, tj... % z počtu rozdaných z toho platných....., tj......% z počtu rozdaných Vyhodnocení volby (pořadí podle počtu získaných platných hlasů): poř. č. jméno kandidáta počet hlasů tj. % 1).. 2).. Volební komise ve složení:... konstatuje, že volby jsou právoplatné. Na funkci předsedy ZOOS byl(a) zvolen(a): podpisy členů volební komise razítko ZOOS

8 Příloha č. 8 PROTOKOL VOLEBNÍ KOMISE Volební oblastní konference OOJ v.., konaná dne.. Průběh tajné volby předsedy OROS Dle mandátové komise přítomno:... předsedů ZOOS, popř. pověřených zástupců ZOOS (volitelů) a 1 zástupce ind. členů.... členů OROS (č. 17 písm.f Stanov ČMOS PŠ) Počet rozdaných volebních lístků:. Počet odevzdaných volebních lístků:..., tj... % z počtu rozdaných z toho platných.. tj....% z počtu rozdaných Vyhodnocení volby (pořadí podle počtu získaných platných hlasů): poř. č. jméno kandidáta počet hlasů tj. % 1).. 2).. Volební komise ve složení:... V souladu s ustanoveními čl. 35.3, 35.4 Organizačního řádu ČMOS PŠ volební komise konstatuje, že bylo ověřeno řádné svolání této oblastní konference. Komise dále konstatuje, že volby jsou právoplatné. Na funkci předsedy OROS byl(a) zvolen(a): podpisy členů volební komise razítko OOJ

9 Příloha č. 9 - str. 1 SLOŽENÍ OROS.. Předsedové nebo jiní čl. ZOOS (čl. 17 písm. g Stanov ČMOS PŠ) Jméno a příjmení člena OROS Reg.č. ZOOS nebo indiv.čl. Kontakt (telefon nebo ) Další členové OROS Volební komise ve složení: podpisy: Oblastní rada odborového svazu zvolena oblastní konferencí odborového svazu dne.. razítko OOJ:... Přiložit: Zápis oblastní konference, na které volby proběhly

10 Příloha č. 9 - str. 2 předseda SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE OOJ. Reg.č. ZOOS Jméno a příjmení nebo indiv.čl. Kontakt (telefon nebo ) Členové revizní komise OOJ Volební komise ve složení: podpisy: Kontaktní adresa předsedy revizní komise: Město: Ulice:.. Směrovací číslo: Telefon: Revizní komise oblastní organizační jednotky zvolena oblastní konferencí odborového svazu dne.. razítko OOJ:...

11 Příloha č. 9 - str. 3 OROS.. : SLOŽENÍ PODLE PROFESNÍCH SEKCÍ (delegáti republikových konferencí profesních sekcí) Profesní sekce Jméno a příjmení člena OROS 1 Předškolní vzdělávání 2 Základní školství 3 Školská výchovně vzdělávací zařízení 4 Střední školství 5 Vedoucí pracovníci a pracovníci PŘO 6 Nepedagogičtí pracovníci 7 Důchodci razítko OOJ:...

12 Příloha č str. 1 PROTOKOL VOLEBNÍ KOMISE Zasedání KROS, konané dne, v Průběh tajné volby předsedy KROS Dle mandátové komise přítomno.. členů KROS Počet rozdaných volebních lístků:. Počet odevzdaných volebních lístků:...., tj.... % z počtu rozdaných z toho platných... tj.... % z počtu rozdaných Vyhodnocení volby (pořadí podle počtu získaných platných hlasů): poř. č. jméno kandidáta počet hlasů tj. % 1).. 2).. Volební komise ve složení: konstatuje, že volby jsou právoplatné. Na funkci předsedy KROS byl(a) zvolen(a): podpisy členů volební komise razítko KOJ

13 Příloha č. 10 str. 2 PROTOKOL VOLEBNÍ KOMISE Zasedání KROS, konané dne, v Průběh tajné volby místopředsedy KROS Dle mandátové komise přítomno.. členů KROS Počet rozdaných volebních lístků:. Počet odevzdaných volebních lístků:...., tj.... % z počtu rozdaných z toho platných... tj.... % z počtu rozdaných Vyhodnocení volby (pořadí podle počtu získaných platných hlasů): poř. č. jméno kandidáta počet hlasů tj. % 1).. 2).. Volební komise ve složení: konstatuje, že volby jsou právoplatné. Na funkci místopředsedy KROS byl(a) zvolen(a): podpisy členů volební komise razítko KOJ

14 Příloha č. 11 SLOŽENÍ KROS. OROS Jméno a příjmení předsedy Reg.č. ZOOS nebo indiv.čl. Kontakt (telefon nebo ) Předsedové OROS v rámci KROS Další členové KROS Volební komise ve složení: podpisy: Další členové KROS (čl.18 písm. c/ Stanov ČMOS PŠ) zvoleni na jednání KROS dne.. Přiložit: Zápis z jednání KROS, na kterém volby proběhly razítko KOJ:...

15 Příloha č. 12 SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE KOJ.. Reg.č. ZOOS Jméno a příjmení nebo indiv.čl. Kontakt (telefon nebo ) předseda Členové revizní komise KOJ Kontaktní adresa předsedy revizní komise: Město:. Ulice:.. Směrovací číslo:.. Telefon: Revizní komise krajské organizační jednotky zvolena na jednání KROS dne: podpis předsedy KROS:... razítko KOJ

16 Příloha č. 13 str. 1 VZORY OTISKU RAZÍTEK VZOR otisku razítka odborového svazu: ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ PRAHA Praha 3, nám. W. Churchilla 2 1 Specifikace: Razítko tvoří orámovaný obdélník o rozměrech 68 x 23 mm (tolerance ± 2 mm). V horní části razítka je tučným písmem uveden ve třech řádcích název a sídlo odborového svazu. Ve spodní části je uvedena úplná adresa sídla odborového svazu. V pravém dolním rohu razítka je uvedeno pořadové číslo razítka. VZOR otisku razítka krajské organizační jednotky odborového svazu (KOJ): ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ KRAJSKÁ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA OLOMOUCKÝ KRAJ Olomouc, Palackého 21 Specifikace: Razítko tvoří orámovaný obdélník o rozměrech 68 x 23 mm (tolerance ± 2 mm). V prvních dvou řádcích je tiskacím písmem uveden název odborového svazu. Ve třetím řádku je tučným tiskacím písmem uvedeno: KRAJSKÁ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA. Ve čtvrtém řádku je uveden název příslušného kraje. Ve spodní části může být uvedena adresa sídla KOJ. V pravém dolním rohu je uvedeno pořadové číslo razítka.

17 Příloha č. 13 str. 2 VZOR otisku razítka oblastní organizační jednotky odborového svazu (OOJ): ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ OBLASTNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA OLOMOUC Olomouc, Palackého 21 1 Specifikace: Razítko tvoří orámovaný obdélník o rozměrech 68 x 23 mm (tolerance ± 2 mm). V prvních dvou řádcích je tiskacím písmem uveden název odborového svazu. Ve třetím řádku je tučným tiskacím písmem uvedeno: OBLASTNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA. Ve čtvrtém řádku je uveden název příslušné oblasti (okresu). Ve spodní části může být uvedena adresa sídla OOJ. V pravém dolním rohu je uvedeno pořadové číslo razítka. VZOR otisku razítka základní organizace odborového svazu (ZOOS) nově vzniklé po : ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Gymnázium Jana Opletala Litovel, Opletalova Specifikace: Razítko tvoří orámovaný obdélník o rozměrech 68 x 23 mm (tolerance ± 2 mm). V prvních dvou řádcích je tiskacím písmem uveden název odborového svazu. Ve třetím řádku je tučným tiskacím písmem uvedeno: ZÁKLADNÍ ORGANIZACE. Ve čtvrtém řádku je umístěn údaj o registračním čísle ZOOS. Tento údaj obsahuje: - dvoumístné rozlišovací číslo školství 23 - čtyřmístné pořadové číslo ZOOS - čtyřmístné rozlišovací číslo oblasti (dříve okresu) ve státní statistice V pátém řádku je umístěn typ školy a popř. její název. Ve spodní části je uvedena úplná adresa sídla ZOOS. V pravém spodním rohu je uvedeno pořadové číslo razítka. Pořadové číslo razítka musí být uvedeno vždy, pokud používá příslušný orgán více než 1 vyhotovení razítka. VZOR otisku razítka základní organizace odborového svazu (ZOOS) již stávající: ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Gymnázium Jana Opletala Litovel, Opletalova 189

18 W. Churchilla 2, Praha 3, PSČ D í l A W. Churchilla 2, Praha 3, PSČ D í l B VYÚČTOVÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ VYÚČTOVÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ za období.. za období.. Název a adresa ZOOS:...počet čl. ZOOS celkem:... Organizační číslo ZOOS: z toho - důchodců mat. a rodičovská dovolená nezaměstnaných Název a adresa ZOOS:...počet čl. ZOOS celkem:... Organizační číslo ZOOS: z toho - důchodců mat. a rodičovská dovolená nezaměstnaných... V souladu s Finančním řádem část I. bod 3 ze (4.věta v účinnosti od ) jsme zaslali na váš účet V souladu s Finančním řádem část I. bod 3 ze (4.věta v účinnosti od ) jsme zaslali na váš účet odvod členských příspěvků v celkové výši: Kč Prosíme o vyplnění formuláře ve všech částech! odvod členských příspěvků v celkové výši: Kč Prosíme o vyplnění formuláře ve všech částech! Odvod členských příspěvků na účet ČMOS PŠ / 0800 byl proveden dne: 1. Prostřednictvím "Příkazu k úhradě" Odvod členských příspěvků na účet ČMOS PŠ / 0800 byl proveden dne: 1. Prostřednictvím "Příkazu k úhradě" 2. Peněžní poukázkou 2. Peněžní poukázkou 3. Složením v hotovosti 3. Složením v hotovosti Kč Kč Stvrzenka pro ZOOS a pro OROS... razítko a podpisy organizace Potvrzení o zaplacení členských příspěvků - odeslat na ČMOS PŠ... razítko a podpisy organizace Příloha č. 14

19 Příloha č.15 OOJ. Rozpis k hromadnému odvodu členských příspěvků ze dne.. DOPLATEK za ODVOD ZA OBDOBÍ v Kč číslo ZOOS název ZOOS období Kč 1. pololetí pololetí CELKEM C E L K E M xxxxxx V. dne. Zpracoval: tel. číslo: razítko OOJ a podpis předsedy OROS:

20 Příloha č.16 OOJ. Rozpis k odvodu členských příspěvků individuálních členů ze dne.. číslo i.čl. Jméno a příjmení odvod za 1 měsíc DOPLATEK za ODVOD ZA OBDOBÍ v Kč podle zařazení období Kč 1. pol pol CELKEM C E L K E M xxxxxx V. dne. Zpracoval: tel. číslo: razítko OOJ a podpis předsedy OROS:

21 Příloha č.17 Počet hlasů jednotlivých členů předsednictva v závislosti na počtu členů ČMOS PŠ a) Předseda odborového svazu celkem 100 hlasů 50 místopředseda 50 b) Předseda KROS celkem 100 hlasů Praha 4 Středočeský 8 Jihočeský 5 Plzeňský 4 Karlovarský 2 Ústecký 6 Liberecký 4 Královéhradecký 7 Pardubický 6 Vysočina 6 Jihomoravský 16 Zlínský 6 Olomoucký 7 Moravskoslezský 19 c) Předseda RV profesní sekce celkem 100 hlasů Předškolní vzdělávání 6 Základní školství 32 Školská výchovně vzdělávací zařízení 3 Střední školství 21 Vedoucí pracovníci a pracovníci PŘO 3 Nepedagogičtí pracovníci 15 Důchodci 20

Organizační řád. Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (dále jen ČMOS PŠ) schválený na jednání Předsednictva ČMOS PŠ dne

Organizační řád. Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (dále jen ČMOS PŠ) schválený na jednání Předsednictva ČMOS PŠ dne Organizační řád Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (dále jen ČMOS PŠ) schválený na jednání Předsednictva ČMOS PŠ dne 30. 9. 2011 I. Účel a působnost Organizačního řádu ČMOS PŠ Tento Organizační

Více

Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO

Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO Směrnice ÚVR stanovující bližší podmínky založení ZO (Tato Směrnice byla schválena Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 5. 6. 2010 (nahrazuje stejnojmennou směrnici schválenou dne 1. 7. 2010) a změněna byla

Více

Organizační řád ČMOS PŠ

Organizační řád ČMOS PŠ Organizační řád ČMOS PŠ I. Tento Organizační řád provádí podrobnější úpravu Stanov ČMOS PŠ a Finančního řádu ČMOS PŠ. Upravuje způsob organizace činnosti členů a orgánů ČMOS PŠ a jeho pobočných organizací

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ. I. Finanční zdroje

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ. I. Finanční zdroje FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ I. Finanční zdroje 1) Činnost ČMOS PŠ (dále jen odborový svaz) je finančně zabezpečována z těchto zdrojů: - z členských příspěvků včetně mimořádných členských příspěvků; - z kapitálových

Více

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam použitých zkratek: ZO TŽ OS KOVO VZO P-VZO

Více

P O Z V Á N K A. s v o l á v á všechny členy spolku. organizované do následujících orgánů spolku:

P O Z V Á N K A. s v o l á v á všechny členy spolku. organizované do následujících orgánů spolku: Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. se sídlem U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek IČ 601 61 370 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH Pozor, importujete data z formuláře jiného typu ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Adresa: Ruská 85

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

1. ZMĚNA STANOV ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

1. ZMĚNA STANOV ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY 1. ZMĚNA STANOV ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY Obsah: Čl. 1 1. změna Stanov Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. 3 Čl. 2 Závěrečná ustanovení...

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH Pozor, importujete data z formuláře jiného typu ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Institut postgraduáního vzdělávání ve zdravotnictví Adresa: Ruská 85

Více

Odborové sdružení železničářů ZO OSŽ žst. Liberec Nákladní Liberec 2. Volební řád ZO OSŽ žst. Liberec. Hlava 1 Volební řád

Odborové sdružení železničářů ZO OSŽ žst. Liberec Nákladní Liberec 2. Volební řád ZO OSŽ žst. Liberec. Hlava 1 Volební řád Volební řád NÁVRH Hlava 1 Volební řád 1. Členská schůze nebo konference (dále jen konference ) Základní organizace Odborového sdružení železničářů žst. Liberec (dále jen ZO ) upravuje a schvaluje způsob

Více

Finanční zpravodaj. Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj. Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 11. Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016. 2 Finanční zpravodaj 4/2016 2

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č.

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-18114/2015 Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. 348/2015

Více

Vážení přátelé, konference delegátů ZO - plenární zasedání chovatelů koček se bude konat 22. února 2014.

Vážení přátelé, konference delegátů ZO - plenární zasedání chovatelů koček se bude konat 22. února 2014. Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8, tel. 28468 3440, fax 28468 14 51 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ

Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ VII. sjezd ČMOS PŠ zhodnotil činnost odborového svazu za období od VI. sjezdu a projednal zásady své další činnosti. Sjezd: 1. Bere na vědomí vystoupení ministra školství,

Více

Zásady členství v Českém svazu házené

Zásady členství v Českém svazu házené Zásady členství v Českém svazu házené červenec 2016 1 Článek 1 Úvodní ustanovení a definice 1.1 Zásady členství v Českém svazu házené (dále jen ČSH ) jsou prováděcím předpisem upravujícím zásady členství

Více

R E G I S T R A Č N Í

R E G I S T R A Č N Í R E G I S T R A Č N Í Ř Á D Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje a prokazuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR, fyzické

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky zadavatele: Název

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

METODICKÝ POKYN KRAJSKÝCH KONFERENCÍ

METODICKÝ POKYN KRAJSKÝCH KONFERENCÍ METODICKÝ POKYN KRAJSKÝCH KONFERENCÍ Na základě Stanov CDO, o.s. musí být svolána jednou za rok řádná krajská konference, která je volební, protože funkční období předsedy krajské sekce je vždy nejdéle

Více

Praha 2, Londýnská 15. Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2009

Praha 2, Londýnská 15. Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2009 SMĚRNICE Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2009 Vydání: 10.11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH Pozor, importujete data z formuláře jiného typu ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Adresa: Ruská 85

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Asociace klubů historických vozidel v ÚAMK ( AKHV) I. Úvodní ustanovení preambule 1. Prezidium AKHV na základě svého zmocnění Stanovami AKHV Čl.12 odst.5 bod l) a n) vydává Organizační

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH Pozor, importujete data z formuláře jiného typu ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Adresa: Ruská 85

Více

V tomto čísle najdete

V tomto čísle najdete TÝDENÍK 34 4. LISTOPADU 2015 XXIII. ROČNÍK V tomto čísle najdete Platy učitelů nedosáhly ani na průměr vysokoškoláka...2 Organizační řád ČMOS pracovníků školství...3 Soutěžte s námi o kosmetické balíčky

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Žádost o dotaci v programu:

Žádost o dotaci v programu: ODBOR 1 z 7 Žádost o dotaci v programu: č. 1 Osvětová činnost a ekologická výchova, aktivity ve volném čase dětí a mládeže, osvětové akce pro mládež a dospělé- finanční spoluúčast subjektu 30% č. 2 Zlepšení

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Volební řád sjezdu KDU-ČSL Čl. 1 Základní a společná ustanovení Čl. 2 Volební komise

Volební řád sjezdu KDU-ČSL Čl. 1 Základní a společná ustanovení Čl. 2 Volební komise Volební řád sjezdu KDU-ČSL (dále jen sjezd) Čl. 1 Základní a společná ustanovení 1. Navrhovat kandidáty na předsedu, 1. místopředsedu, čtyři místopředsedy, členy Celostátního výboru, předsedy, členy a

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha číslo 6 - Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní

Příloha číslo 6 - Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní Příloha číslo 6 - Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní Technický popis řešení poukazování hotovostních plateb vybraných druhů daní Popis služby Poukazování hotovostních

Více

Směrnice o členství v Českém horolezeckém svazu

Směrnice o členství v Českém horolezeckém svazu Směrnice o členství v Českém horolezeckém svazu 1) Podmínkou vzniku řádného členství A je: I. Řádné členství fyzických osob (člen A) a) doručení řádně vyplněné přihlášky sekretariátu ČHS, b) uhrazení členského

Více

(dále jen sjezd) Čl. 3. .docx

(dále jen sjezd) Čl. 3. .docx Volební řád sjezdu KDU-ČSL (dále jen sjezd) Čl. 1 Základní a společná ustanovení 1. Navrhovat kandidáty na předsedu, 1. místopředsedu, čtyři místopředsedy, členy Celostátního výboru, předsedy, členy a

Více

Stanovy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství NÁZEV, SÍDLO A CÍLE ČINNOSTI ODBOROVÉHO SVAZU

Stanovy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství NÁZEV, SÍDLO A CÍLE ČINNOSTI ODBOROVÉHO SVAZU Stanovy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství NÁZEV, SÍDLO A CÍLE ČINNOSTI ODBOROVÉHO SVAZU ČLÁNEK 1 Název odborového svazu: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (dále jen odborový

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 16/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRA NÍ FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL REGISTRAČNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává REGISTRAČNÍ ŘÁD platný pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9. 2010. REGISTRAČNÍ

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 74/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ REGISTRAČNÍ ŘÁD 2003 HLAVA I. Základní ustanovení Článek 1. Soutěží Českého badmintonového svazu (dále jen ČBaS) se může zúčastnit jen osoba, která je řádně registrována podle tohoto řádu (dále jen RŘ). Registrací se

Více

Jílové minerály a zeolity v praxi a materiálovém výzkumu

Jílové minerály a zeolity v praxi a materiálovém výzkumu ZEOLITOVÝ SEMINÁŘ A 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE Jílové minerály a zeolity v praxi a materiálovém výzkumu 12. září, 2017 VŠCHT Praha Druhý cirkulář 1 ZEOLITOVÝ SEMINÁŘ A 20. JÍLOVÁ KONFERENCE

Více

NYCO CARD CRP testy,špičky pipet k CRP,NycoCard CRP single test, Coaguchek XS PT test

NYCO CARD CRP testy,špičky pipet k CRP,NycoCard CRP single test, Coaguchek XS PT test Česká republika Ministerstvo obrany NYCO CARD CRP testy,špičky pipet k CRP,NycoCard CRP single test, Coaguchek XS PT test NYCO CARD CRP testy,špičky pipet k CRP,NycoCard CRP single test, Coaguchek XS PT

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Volební řád pro volby v ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Volební řád pro volby v ZO OS DOSIA při DPO a.s. Volební řád pro volby v ZO OS DOSIA při DPO a.s. 1. Rozsah platnosti 1.1. Tento volební řád upravuje způsob volby předsedy DV ZO, místopředsedy DV ZO a členy DV ZO OS DOSIA při DPO a.s./dále jen DV/, v

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice

Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice I. Identifikační údaje žadatele Název žadatele/jméno žadatele Statutární orgán - osoba oprávněná jednat za žadatele Jméno, příjmení, titul, funkce: Kontaktní adresa:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 607/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 589 ze dne 26.08.2015 Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu školské rady Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dodatek č. 1 k

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty Zvláštní část

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty Zvláštní část 01 Identifikační část: příjmení, jméno / obchodní firma / identifikační číslo / datum narození*) název*) 02 Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) PŘIHLÁŠKA K REGISTRAI k dani z přidané hodnoty

Více

I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu POSTUP PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE 52 ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A ŽÁDAJÍ O POSKYTNUTÍ STÁTNÍ ÚČELOVÉ DOTACE PRO ROK 2007 I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Veřejný rejstřík od 2014. Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku

Veřejný rejstřík od 2014. Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku Veřejný rejstřík od 2014 Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku (01/14) Poplatky a formuláře - veřejný rejstřík od 2014 Novela zákona o soudních poplatcích zahrnuje

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Periodická a tlaková zkouška hasících přístrojů v roce 2012

Periodická a tlaková zkouška hasících přístrojů v roce 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Periodická a tlaková zkouška hasících přístrojů v roce 2012 Periodická a tlaková zkouška hasících přístrojů v roce 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI. školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI. školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Příloha č. 1 Navrhovatel: Místo a datum podání žádosti o PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Právnická osoba, která vykonává činnost

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 15.11.2011. Česká republika Ministerstvo obrany. Nákup navigace. Nákup navigace 1 / 6

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 15.11.2011. Česká republika Ministerstvo obrany. Nákup navigace. Nákup navigace 1 / 6 Česká republika Ministerstvo obrany Nákup navigace Nákup navigace 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Decentrální

Více

Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny"

Poučení FORMULÁŘ EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny Poučení FORMULÁŘ "EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny" Evidenční list je čtyřdílný.. EVIDENČNÍ LIST zdravotní pojišťovny. Určen pro VoZP, ke které se pojištěnec přihlašuje. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ do evidence

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Nákup náplní, tonerů a válců do tiskáren, kopírek a faxů

Nákup náplní, tonerů a válců do tiskáren, kopírek a faxů Česká republika Ministerstvo obrany Nákup náplní, tonerů a válců do tiskáren, kopírek a faxů Nákup náplní, tonerů a válců do tiskáren, kopírek a faxů 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení

Více

Všeobecná pravidla pro výběr kandidátů

Všeobecná pravidla pro výběr kandidátů Všeobecná pravidla pro výběr kandidátů pro volby prezidenta, volby do EP, volby do Senátu, volby do PSP, pro volby do zastupitelstev v krajích a v obcích ve verzi schválené Republikovým výborem dne 6.

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

Organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb do AS UTB pro funkční období

Organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb do AS UTB pro funkční období Organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb do AS UTB pro funkční období 2013-2016 1. Volby do AS UTB se řídí podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 2.

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: Česká republika Ministerstvo obrany. Nákup razítek/ii. Nákup razítek/ii. 1 / 6

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: Česká republika Ministerstvo obrany. Nákup razítek/ii. Nákup razítek/ii. 1 / 6 Česká republika Ministerstvo obrany Nákup razítek/ii. Nákup razítek/ii. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Decentrální

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením změn/ Ministerstvo školství,

Více

moc děkujeme, že jste si své daňové přiznání zpracoval právě u nás. V tomto souboru najdete všechno potřebné k jeho podání na finanční úřad.

moc děkujeme, že jste si své daňové přiznání zpracoval právě u nás. V tomto souboru najdete všechno potřebné k jeho podání na finanční úřad. Jméno: ANONYM ID:5189486 Adresa: Daňový rok: 216 Klientské číslo: 5189486 Milý zákazníku, moc děkujeme, že jste si své daňové přiznání zpracoval právě u nás V tomto souboru najdete všechno potřebné k jeho

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Nákup zdravotnického materiálu

Nákup zdravotnického materiálu Česká republika Ministerstvo obrany Nákup zdravotnického materiálu Nákup zdravotnického materiálu 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje:

Více

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz

krabicka.advokat@seznam.cz josef.cepelak@avzo-cr.cz htp//www.avzo-cr.cz Z P R A V O D A J AVZO TSČ ČR z.s. ČÍSLO 2/ 2015 K.HORA dne 25.1.2015 PODKLADOVÝ MATERIÁL PRO ZÁPIS PS do resjtříku ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činností Č E S K É

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Doprava na kulturní akce vojenských důchodců v roce 2012

Doprava na kulturní akce vojenských důchodců v roce 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Doprava na kulturní akce vojenských důchodců v roce 2012 Doprava na kulturní akce vojenských důchodců v roce 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení

Více

Přijímací řízení na střední školy 2017/2018

Přijímací řízení na střední školy 2017/2018 Přijímací řízení na střední školy 2017/2018 Přijímacířízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 2 přihlášky (nové formuláře) termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 30.11.2016 zveřejnění kritérií

Více

Hodnostní označení pro žáky

Hodnostní označení pro žáky Česká republika Ministerstvo obrany Hodnostní označení pro žáky Hodnostní označení pro žáky 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý

Více