Řízení přístupu uživatelů k služb{m YouTube na síťové úrovni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení přístupu uživatelů k služb{m YouTube na síťové úrovni"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Řízení přístupu uživatelů k služb{m YouTube na síťové úrovni Bakal{řsk{ pr{ce Jan Rycht{r Brno, jaro 2015

2 Prohl{šení Prohlašuji, že tato pr{ce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracov{ní používal nebo z nich čerpal, v pr{ci ř{dně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Jan Rycht{r Vedoucí pr{ce: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D. iv

3 Poděkov{ní Na tomto místě bych r{d poděkoval RNDr. Marku Kumpoštovi, Ph.D. za vedení mé bakal{řské pr{ce. D{le bych r{d poděkoval Mgr. Karolovi Kubandovi za cenné rady při řešení praktické č{sti a za čas, který mi věnoval. v

4 Shrnutí Cílem bakal{řské pr{ce je analyzovat a popsat chov{ní služby YouTube na úrovni síťové komunikace. Komunikace bude sledov{na přes modul pro vývoj{ře v internetovém prohlížeči. Na z{kladě této analýzy budou vytvořena pravidla pro řízení přístupu k vybraným služb{m YouTube. To proběhne prostřednictvím aplikační proxy Kernun. Využití pr{ce je motivov{no potřebou firem zpřístupnit pouze vybrané č{sti služby YouTube. Pr{ce je rozdělena na teoretickou a praktickou č{st. Teoretick{ č{st se věnuje pracovní motivaci zaměstnanců a je úvodem do využív{ní YouTube a praktick{ č{st je zaměřena na vytv{ření pravidel pro řízení přístupu k jednotlivým služb{m YouTube. vi

5 Klíčov{ slova YouTube, soci{lní síť, HTTP, AJAX, aplikační proxy, Kernun, blokov{ní služeb, řízení přístupu vii

6 Obsah 1 Úvod Motivace zaměstnanců Ekonomické hledisko Manažerské hledisko Technické hledisko Řízení přístupu přes aplikační proxy server Aplikační proxy server Technologie využívané službou YouTube JavaScript HTTP AJAX Pr{vní hledisko YouTube jako aplikace Historie Funkcionalita Struktura Uživatelské kan{ly Tematické kan{ly Využití Analýza komunikace klienta a serverů Analýza str{nek Analýza aktivních prvků u videa Analýza reklam Řízení přístupu ke služb{m YouTube Prostředí Kernun viii

7 6.1.1 Vytv{ření pravidel Z{kladní přístupy k řízení přístupu Co není zak{z{no, je povoleno Co není povoleno, je zak{z{no Domény Uživatelské kan{ly Tematické kan{ly Videa Sdílení Přidat do, like, odebírat a další Reklama Koment{ře Přihl{šení uživatele a další nabídky Vyhled{v{ní Playlisty Vzorové příklady N{vrh přístupových rolí ve firmě Plný přístup na YouTube YouTube bez sdílení a dalších aktivních prvků YouTube bez tematických kan{lů Pouze firemní kan{l Ž{dný přístup na YouTube Vzorové řízení přístupu Firemní kan{l Bez aktivních prvků Bez reklamy Z{věr ix

8 9 Literatura A Obsah přiloženého CD x

9 1 Úvod V dnešní době využití Internetu zdaleka přesahuje původní z{měry tvůrců. Internet už není doménou pouze univerzit, vědeckých pracovišť nebo vojenské sféry. Je souč{stí našich každodenních činností od pr{ce přes vzděl{ní až po z{bavu a odpočinek. Toto rozšíření n{m v mnoha odvětvích lidské činnosti neskutečně ulehčuje a zefektivňuje pr{ci. Ovšem, stejně jako je to u spousty jiných lidských vyn{lezů a objevů, i Internet m{ své kladné a z{porné str{nky. V této pr{ci se budu dívat na přítomnost Internetu prakticky všude jako na jeho z{pornou str{nku, a to zejména v pracovním prostředí. Z{bavn{ funkce Internetu býv{ často nevhodně využívan{ při pr{ci. Tím se zmenšuje pracovní výkon zaměstnanců a s tím přímo souvisí ekonomický růst podniku. Tento stav se pochopitelně nelíbí zaměstnavatelům, kteří by r{di tuto funkci Internetu zablokovali. Ještě před p{r lety by stačilo černobíle zablokovat přístup na URL 1 (Uniform Resource Locator) multimedi{lních serverů. Dnes takové omezení není ž{doucí. Velk{ č{st zaměstnavatelů využív{ Internet k reklamě a propagaci, k n{boru nových zaměstnanců nebo k prezentaci firemních úspěchů [1]. Nejvhodnějším prostředím pro propagaci jsou soci{lní a multimedi{lní sítě např.: Facebook, Twitter, YouTube nebo Google+. Zejména kvůli vysokému přístupu uživatelů na tyto weby a velmi nízkým n{kladům na propagaci. V poslední době se pr{vě soci{lní sítě začaly intenzivně používat mimo soukromých účelů i pro firemní potřeby. Proto běžn{ praxe blokovat přístup k soci{lním sítím ve firemním prostředí pro všechny uživatele nar{ží na potřebu podpory byznysu pomocí funkcionalit soci{lních a multimedi{lních sítí. Tradiční přístup blokov{ní nebo neblokov{ní sítí tak už není dostačující a je potřeba vyřešit řízení přístupu na jednotlivé profily nebo funkce pro jednotlivé zaměstnance. Cílem mojí pr{ce je analyzovat a popsat souč{sti a spr{vu služby YouTube zejména po str{nce síťové komunikace na úrovni protokolu HTTP/HTTPS 2 a implementovat vybrané scén{ře použití pomocí HTTP/HTTPS proxy Kernun. O produktu Kernun se podrobněji zmiňuji v 5. kapitole kapitola

10 Fakt, že lidé využívají soci{lní sítě během pracovní doby, svědčí o jejich nedostatečné motivaci pro pr{ci nebo o jejich neschopnosti sebek{zně. Proto se snažím na tento problém dívat z různých hledisek a navrhnout řešení. D{le se podrobněji věnuji zvolené metodě, kterou je pr{vě využití aplikační proxy při řízení přístupu ke služb{m YouTube. Taktéž se kr{tce zmiňuji o protokolu HTTP a JavaScriptu. V pořadí čtvrt{ kapitola se týk{ samotného YouTube jako aplikace. Kapitola je věnov{na historii a současnosti YouTube, jeho struktuře a možnosti využití zejména ve firemním prostředí. Další č{st se už věnuje přímo problematice řešené v této pr{ci. Vysvětluji a popisuji možnosti, jak povolit nebo zablokovat jednotlivé služby YouTube. Jakým způsobem zobrazit videa pouze vybraných uživatelů nebo jak omezit možnost komentovat nebo sdílet video. N{sledující kapitola je ryze n{vrhov{. Představuji uživatelské role, ke kterým navrhuji nejčastější zaměstnanecké pozice. Každ{ role m{ kr{tký popis, co povoluje a co blokuje. Z{věrem zhodnocuji výsledky pr{ce. 2

11 2 Motivace zaměstnanců Kapitola se zabýv{ zejména pracovní motivací zaměstnanců. Navštěvov{ní soci{lních sítí a obdobných webových str{nek svědčí o slabé motivaci na straně zaměstnanců. Proto se kapitola dělí do dalších tří č{stí, které postupně uv{dějí do motivace financemi, manažery a technickými prostředky. 2.1 Ekonomické hledisko V každém podniku se přirozeně sledují jeho prim{rní cíle. To může být prov{děno snižov{ním se n{kladů a zvyšov{ním efektivity pr{ce. K naplnění těchto cílů je třeba pracovní síly. V případě strojů je to poměrně jednoduché. Pokud je stroj plně funkční, tak st{le pracuje na optim{lní výkon. U člověka je to o pozn{ní horší. Pracovní výkon a nasazení se u lidí často mění. Na člověka působí mnoho vnějších faktorů, které ovlivňují jeho výkon v pr{ci. Prvořadým bodem v procesu zefektivňov{ní pr{ce je vhodný person{lní výběr zaměstnanců. Personalisté musí dok{zat rozpoznat, zda je uchazeč vhodným kandid{tem na danou pracovní pozici. Zejména po str{nce znalostí, schopností a třeba i týmové. V neposlední řadě je důležit{ i spr{vn{ motivace uchazeče. Dalším bodem je pak zajištění vhodného pracovního prostředí. Je třeba, aby se zaměstnanec cítil v pr{ci dobře. Rozmístění n{bytku, okolní teplota, množství světla a hluku, dostupnost pracovního n{činí v tom hrají svoji roli. Je dobré také pamatovat na pohodlí a odpočinek. D{le n{sleduje finanční ohodnocení. Zaměstnanec musel vynaložit určité množství energie a umu pro firmu, a tak oček{v{ odměnu. Zpravidla se hodnotí podle času nebo množství odvedené pr{ce. Při hodnocení podle času str{veným v pr{ci je zaměstnanec motivov{n vykon{vat činnost pečlivě a v klidu. Takov{ mzda se také snadno vypočít{v{. Nevýhodou je fakt, že není popoh{něn k většímu výkonu. Při hodnocení dle odvedené pr{ce k takovému problému nedoch{zí. Zaměstnanec je motivov{n k větším výkonům, protože to pro něj znamen{ více peněz. Tím se ale může projevit opačný jev, kterým je nekvalitní nebo méně kvalitní produkt. Jako ide{lní se jeví zkombinovat obě dvě možnosti formou časového ohodnocení s prémiemi. Kromě mzdového ohodnocení je dobré nabízet zaměstnancům i jiné bonusy. Nejrůznější zaměstnanecké výhody, možnost stravov{ní nebo vyžití se ve volném čase [2]. 3

12 2.2 Manažerské hledisko Člověk m{ přirozenou potřebu vyhýbat se jakékoliv energeticky n{ročné činnosti. Ať už se jedn{ o energii psychickou nebo fyzickou. Z tohoto důvodu je třeba, aby byl člověk pro pr{ci motivov{n. Dle z{kona m{ n{rok na finanční kompenzaci za odvedenou pr{ci. Mnohdy ale finanční odměna stačí pouze k tomu, že přijde do pr{ce a zadanou činnost vykon{. To zaměstnavateli běžně nestačí. Z efektivního hlediska si zaměstnavatel hlíd{ u zaměstnanců dobrý poměr cena-výkon. Nikdo nikoho nemůže přímo motivovat k pr{ci, každý si musí najít motivaci s{m. Nicméně zaměstnavatel by měl tuto motivaci co nejvíce usnadnit a hledět na zaměstnance jako na členy týmu a ne jen jako na pracovní sílu. Člověk potřebuje mít pocit, že je souč{stí firmy. Že činnost, kterou vykon{v{, je zn{t na celkové prosperitě firmy. Velký úděl na pracovním výkonu jednotlivce m{ také firemní kolektiv. Jedinec tr{ví v pr{ci velkou č{st svého života a př{telské prostředí na jeho chuti pracovat jen přid{. Každého z n{s potěší děkovn{ slova. D{vají n{m zpětnou vazbu na naši činnost a také vědomí, že nezůst{v{me bez povšimnutí. Dalším prvkem ke zvýšení pracovního výkonu patří kvalitní prostředí pro výkon pr{ce. Pokud pracuji v kancel{ři, kterou každou chvíli někdo projde, těžko se můžu poř{dně soustředit na pr{ci. Navíc se každé takové vyrušení st{v{ ide{lním pro odchýlení se od pr{vě vykon{vané činnosti a věnov{ní se něčemu jinému. V každém případě je třeba zachov{vat empatii a asertivitu a myslet na to, že moje chov{ní vůči druhým bude později aplikov{no na mě od druhých. Pokud něco potřebuji, tak prosit a ne rozkazovat. Z{sadní z{kazy by měly přijít na řadu až v případě, kdy ostatní metody nezafungovaly. S každým z{kazem se pocitově snižuje míra svobody a v takovém prostředí se nikdo nebude cítit dobře [3]. 2.3 Technické hledisko Technické prostředí už není příliš vhodné pro motivaci jako takovou. V této č{sti spíše doch{zí k opatřením, kter{ plynou z neúspěšné motivace metodami uvedenými v předchozích č{stech pr{ce. Vždy je lepší v případě motivace pracovat s jedinci přímo. Ten to přístup lze aplikovat v menších firm{ch, ovšem už o pozn{- ní hůře v person{lně rozs{hlých nebo nadn{rodních společnostech. Nicméně ž{dné prostředí není černobílé a také tady se najde několik možností. Hned na prvním místě se nabízí možnost sledov{ní síťového provozu. Po- 4

13 kud budou zaměstnanci vědět, že je veškeré jejich surfov{ní po Internetu sledované a zpětně dohledatelné, budou si d{vat větší pozor, na které str{nky přistupují a co na nich dělají. Jedn{ se nejsvobodnější možnost, kter{ nijak neomezuje přístupnost Internetu. Zejména apeluje na jejich svědomí a případné n{sledky z postihů za přístup na pracovně neadekv{tní webové str{nky. Jakýkoliv monitoring nemusí sloužit pouze k zastrašení zaměstnanců. Zaměstnavatel ho může dobře využít k analýze výkonnosti zaměstnance. Pokud zjistí, že výkon kles{, může to být podnětem k osobní schůzce se zaměstnancem, na které může opět dojít k motivaci zaměstnance zaměstnavatelem. Kompromisem mezi z{jmy zaměstnavatele a zaměstnanců může být časové omezení přístupu na str{nky velmi často nesouvisející s prací. Zejména se jedn{ o Facebook, YouTube, Twitter a další multimedi{lní a soci{lní sítě nebo komunikační port{ly. Nevyužité časové jednotky pro přístup na takové weby se mohou během týdne sčítat a na konci týdne anulovat nebo mohou být využitelné pouze v daný den. V poslední řadě se nabízí úplné zablokov{ní přístupu na zmíněné str{nky. Tato volba již ale nemotivuje. Může jít o důsledek selh{ní metod předchozích nebo o prosté bezpečnostní opatření. Není třeba, aby celkov{ blokace probíhala na všech firemních počítačích. Někdy může stačit blokovat kancel{ř např. účetní, aby se eliminovala možnost úniku citlivých informací na nebo přes soci{lní sítě. Naopak v reklamní sekci je nejvýše vhodné, aby byl umožněn přístup na soci{lní sítě z hlediska propagačního a reklamního potencion{lu těchto webů. A pr{vě kompromisu mezi úplnou blokací a plným přístupem se podrobněji věnuji v dalších kapitol{ch. 5

14 3 Řízení přístupu přes aplikační proxy server Třetí kapitola je věnov{na technické str{nce řízení přístupu. Existují různé technologie k řízení přístupu, např. aplikace na straně klienta, nejrůznější rozšíření do internetových prohlížečů nebo aplikační proxy servery. Pro firmy je nejvhodnějším řešením aplikační proxy server, protože umožňuje centralizované řízení. Proto se v pr{ci zaměřím pr{vě na tento způsob řízení. 3.1 Aplikační proxy server Proxy server (d{le jen proxy) je aktivní síťový prvek, který umožňuje manipulaci se síťovým provozem. Pracuje jako prostředník mezi klientem a serverem. Pokud klient odešle ž{dost do Internetu, pak ji proxy zachytí a přetvoří tak, aby příjemce považoval za odesílatele proxy server. Jakmile obdrží proxy odpověď, odešle ji příslušnému klientovi. Tento princip m{ řadu výhod i nevýhod. Mezi pozitiva patří skrytí interní sítě před veřejnou sítí, antivirov{ ochrana, blokov{ní vybraných URL nebo příloh v ech. Z{sadním negativem může být fakt, že se proxy st{v{ kritickým bodem v síti, přes který proch{zí vešker{ komunikace interní sítě s veřejnou sítí. Jak již z n{zvu kapitoly vyplív{, zaměříme se na aplikační proxy. Čili proxy pracující na aplikační vrstvě TCP/IP modelu 3. Tento typ proxy je zaměřen na pr{ci s protokolem HTTP/HTTPS. Což bylo také původní využití proxy serveru. Dříve plnily proxy servery funkci vyrovn{vací paměti. S ohledem na pomal{ připojení, relativně malé množství webových str{něk a jejich statické pojetí bylo vhodné, aby nejčastěji navštěvované str{nky byly uloženy přímo ve firmě a nemuselo se k nim přistupovat přes Internet. A k tomu účelu sloužily pr{vě proxy servery. Do kontrastu s původním paměťovým využitím aplikační proxy se dost{v{ současn{ bezpečnostní role aplikačních proxy. Využívají se k celkovému nebo č{stečnému blokov{ní vybraných webových str{nek nebo k jiné modifikaci komunikace na úrovní HTTP/HTTPS protokolu [4]. 3 6

15 3.2 Technologie využívané službou YouTube YouTube využív{ spoustu technologií k zajištění své funkčnosti. JavaScript se spouští na straně klienta a podporuje interaktivitu mezi str{nkou a klientem. AJAX a protokol HTTP slouží k síťové komunikaci mezi klientem a servery. Tato podkapitola je zaměřena na pr{vě tyto tři vybrané technologie JavaScript JavaScript je dynamický programovací jazyk vyvinutý společností Netscape 4 v roce Jeho vývoj byl motivov{n potřebou validovat uživatelské vstupy na straně klienta. Dříve tuto proceduru zajišťovaly servery. Vzhledem k převažujícímu připojení koncových uživatelů přes modem, byly přenosové rychlosti velmi malé, a proto bylo ověřov{ní údajů zdlouhavé a pomalé. V současnosti se jedn{ o nejpoužívanější jazyk na světě. Podporují ho všechny prohlížeče (včetně těch v mobilních telefonech). Jeho využití již zdaleka přesahuje pouze validaci vstupů, dnes vykon{v{ složité výpočty nebo přímo interaguje s oknem prohlížeče. JavaScript nem{ téměř nic společného s jazykem Java. Původně se jmenoval LiveScript. Před jeho ofici{lním vypuštěním přizvala společnost Netscape ke spolupr{ci Sun Microsystems 5, aby byl vývoj jazyka dokončen včas. Změna n{zvu z LiveScript na JavaScript, tak byla pouze marketingovým tahem, protože Java (produkt Sun Microsystems) byla v té době ve velkém z{jmu ze strany médií [5] HTTP Hypertext Trasfer Protocol (d{le jen HTTP) je protokol, který upravuje komunikaci mezi klientem a serverem. Původní verze protokolu sloužila pouze pro zasíl{ní textových zpr{v. Dnes již m{ řadu rozšíření, takže je možné posílat jak{koliv data. Pro spr{vné doručení dotazu se využív{ URL identifik{toru, který jednoznačně určuje umístění serveru v Internetu. Protokol nedok{že uchov{vat informace o předchozích dotazech, a proto bere každý dotaz jako jedinečný a nez{vislý. Takový protokol se označuje jako bezstavový [6]. Jedn{ se o komunikaci typu dotaz-odpověď. Zad{ním URL nebo kliknutím na odkaz prohlížeč sestaví dotaz a odešle ho na příslušný server. K dotazu ještě připojí doplňující informace zejména o sobě (typ prohlížeče), akceptovatelném

16 form{tu odpovědi, kódov{ní a jazyka. V případě YouTube se jedn{ o dva z{kladní typy dotazů GET a POST. V této pr{ci je stěžejním dotazem GET a proto ho uv{- dím jako příklad. GET /watch?v=eyke8la2e_s/ HTTP/2.0 Host: User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/ Firefox/35.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: cs,en-us;q=0.7,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflace Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE=ZSs6wI_y9ow; YSC=XW3mG6DN3Os; GE- UP=0c62e577e80210ce b2439f303aRMAAAA=; ( ) Connection: keep-alive AJAX Asynchronous JavaScript and XML (d{le jen AJAX) je označení pro soubor webových technologií. Nejedn{ se o ž{dný nový objev, ale o novou kombinaci již dříve zn{mých technologií. AJAX zahrnuje JavaScript, HTML (nebo XHTML), XML 6 (Extensible Markup Language) a XMLHttpRequest 7 (XHR). Jako takový se prvně objevuje v roce Autorem označení je Jesse James Garrett [7]. AJAX umožňuje asynchronní komunikaci webového prohlížeče se serverem. Díky tomu není nutné při každé změně na str{nce celou str{nku načítat znovu. Tuto myšlenku využila společnost Microsoft již v roce 1999 u svého prohlížeče Internet Explorer 5. V tomto případě ještě nebyl využit JavaScript, ale doplněk ActiveX 8. JavaScript později využily další společnosti pro implementaci AJAXu do vlastních webových prohlížečů. Pro rozšíření AJAXu bylo zapotřebí zrychlit přenos po link{ch a snížit latenci. Pokud byly přenosy pomalé, tak zpravidla vypršel bezpečnostní limit dříve, než se stihly přenést všechny data. Z toho důvodu se samotn{ technologie začala re{lně používat až s rozšířením ADSL 9 připojení, i když prohlížeče na ni byly připraveny již dlouho před tím [8]

17 Obr Webov{ komunikace s použitím AJAXu Pr{vní hledisko Z{kladním prvkem demokratické společnosti je svobodný přístup k informacím. Tato možnost je garantov{na v Listině z{kladních pr{v a svobod. V listině je také uvedeno, v jakých případech lze pr{vo na přístup i formacím omezit. Svobodu projevu a pr{vo vyhled{vat a šířit informace lze omezit z{konem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytn{ pro ochranu pr{v a svobod druhých, bezpečnost st{tu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti [9]. Pokud se jedn{ o mezení na úrovní st{tu, pak je velmi vhodné, aby takové rozhodnutí udělala nez{visl{ (soudní) instituce a nikoliv soukromý org{n. Ten může být posléze vykonavatelem soudního rozhodnutí. Pokud se jedn{ o omezení na úrovni firmy, je nezbytné, aby toto omezení bylo zakotveno v pracovní smlouvě a obě strany s ním souhlasily. V tomto případě rozsah omezení z{leží pouze na rozhodnutí zaměstnavatele, z{kon to nějak neomezuje [10]. Pokud by se ovšem zaměstnavatel rozhodl blokovat i jiné zdroje informací, které ve smlouvě nejsou uvedeny, pak by se to již mohlo klasifikovat jako protipr{vní jedn{ní ze strany zaměstnavatele. 10 Zdroj: 9

18 4 YouTube jako aplikace Kapitola se věnuje YouTube jako službě. Kr{tkou zmínku o vývoji této služby n{sleduje funkcionalita posíl{ní videí k uživatelům. Před analýzou komunikace je dobré sezn{mit se se strukturou YouTube. Na konci kapitoly je rozebr{no využití služeb YouTube. Pro uživatele se nabízí forma z{bavy a pro firmy je zase výborným prostorem pro reklamu a propagaci. 4.1 Historie Historie YouTube začín{ 14. února 2005 v USA, kdy byla aktivov{na doména youtube.com. YouTube společně vytvořili Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. Z{kladní myšlenkou projektu bylo umožnění jednoduchého sdílení videí na Internetu. Popularita služby rostla opravdu rychle. V roce 2006 YouTube kupuje společnost Google. O rok později vznikají první lok{lní verze v příslušných jazycích a v témže roce odpovíd{ datové množství YouTube velikosti celého Internetu v roce V roce 2010 zahajuje jako první zdarma video streaming fotbalového utk{ní. Taktéž se st{v{ 3. nejnavštěvovanější webovou službou na světě, hned po Googlu a Facebooku [11]. 4.2 Funkcionalita YouTube funguje jako přehr{vač flash videí. Každé video je po nahr{ní převedeno do mnoha form{tů, což eliminuje problémy s přehr{ním na straně uživatele, kde by nemusela být pln{ podpora pro původní form{t nebo kodek videa. Všechna videa jsou taktéž uložena ve více rozlišeních od 144p až po 1080p (Horní hranice z{leží na kvalitě nahr{vaného videa.). Z jednoho nahraného souboru, tak vznik{ mnoho dalších. Takto zpracované video se uloží do datacentra, které m{ zrovna volné místo a uděl{ se několik kopií, aby nedošlo k případné ztr{- tě videa. Chceme-li si video přehr{t, začne se po č{stech stahovat do našeho počítače. Stahov{ní po č{stech m{ značnou výhodu, neboť může sn{ze reagovat na aktu{lní stav přenosové linky. Nejen tento prvek si hlídají vývoj{ři YouTube. Snaží se, aby uživatel automaticky dostal co nejlepší kvalitu. Pokud je přenos dostatečně rychlý, systém to rozpozn{ a začne posílat č{sti v HD kvalitě a naopak. D{le sledu- 10

19 jí, odkud se ke konkrétnímu videu často přistupuje a podle toho se kopírují soubory co nejblíže k uživatelům (do nejbližšího datového centra). St{le existuje spousta faktorů, které ovlivňují přehr{v{ní videí a které se těžko podchyt{vají. Od vytíženosti klientského počítače přes kvalitu přenosu až po vzd{lenost datacentra s příslušnou kopií. Pokud jsme v oblasti, kde video ještě nikdo nesledoval, pak je pravděpodobné, že se bude muset přen{šet ze vzd{leného datacentra a tím se zvyšuje n{chylnost k chyb{m v přenosu i k vysoké latenci [12]. 4.3 Struktura Celý YouTube je uživatelsky velmi přívětivý. Proto se stal také tak rychle velmi popul{rním. Jeho strukturu můžeme rozdělit do několika č{stí. Jsou jimi kan{ly, playlisty a videa Uživatelské kan{ly Uživatelské kan{ly jsou přehledem videí daného uživatele. Uživatelem se rozumí nejen člověk, ale i firma nebo společnost. Tyto kan{ly se dělí na 6 č{stí: domovsk{ str{nka, videa, seznamy videí, kan{ly, diskuze, informace. Domovsk{ str{nka obsahuje vybran{ videa a playlisty daného kan{lu. Č{st Videa nabízí všechna videa uživatele prim{rně seřazena podle data nahr{ní a Seznamy videí nabízí všechny playlisty uživatele. V z{ložce Kan{ly najdeme přehled kan{lů, které uživatel odebír{ Tematické kan{ly YouTube rozlišuje dva typy tematických kan{lů. Prvním typem (angl. channel) jsou kan{ly zaměřené na hudbu, sport, hry, zpr{vy a popul{rní videa na You- Tube. Jejich specifikem je fakt, že jsou generované automaticky. N{zev začín{ znakem # a obsahují popul{rní videa dělen{ podle zmíněných témat. Chovají se a vypadají stejně jako uživatelské kan{ly s tím rozdílem, že č{st Kan{ly obsahuje nabídku pouze tematických kan{lu prvního typu. 11

20 Druhým typem tematických kan{lu (angl. channels) je mnohem širší nabídka kategorií. Jen pro představu uv{dím jako příklad sport, kr{sa a móda, technologie a animované. Tyto kan{ly se chovají odlišně. Obsah je dělen na tematické karty, které přímo nabízí odpovídající uživatelské kan{ly. Pokud je uživatel přihl{šený ke svému účtu, pak se navíc zobrazí karta Mohlo by v{m líbit. 4.4 Využití Svůj poč{teční účel splnil YouTube dokonale. Skutečně nabízí jednoduchý způsob sdílení videí na Internetu a tím si zajistil velmi strmou popularitu. Protože je pr{ce psan{ v českém jazyce, zaměřuji se na využití v České republice. Jen tady navštíví YouTube přes 5 milionů unik{tních uživatelů měsíčně [13]. 98 % obyvatel Česka někdy o YouTube slyšelo a 46 % jich tam chodí každý měsíc. Nejaktivnějšími uživateli YouTube jsou přev{žně mladí. 21 % české populace, starší 15-ti let, na YouTube přistupuje denně. Samotn{ značka je mezi Čechy velmi dobře vním{na. Uživatelé na YouTube nejvíce sledují hudební videoklipy. Hned za videoklipy je hojně využív{n k relaxaci a odpočinku. Do třetího nejčastějšího využití spad{ poslech hudby. Ten je n{sledov{n sledov{ní dom{cích videí, nových filmových trailerů a profesion{lních videí. D{le ještě stojí za zmínku naučn{ funkce ve formě výukových nebo informačních videí. Někteří uživatelé používají YouTube i jako televizi. S takovým množstvím přístupů se taktéž YouTube st{v{ ide{lním polem pro reklamu. Tu je možné využít prostřednictvím různých bannerů přímo na YouTube přes jejich reklamní marketing nebo jednoduše nahr{t reklamní či propagační video a pak ho sdílet d{le [14]. 12

21 0,8 1,2 0,6 1,1 1, Graf 4.4 Počet n{vštěvníků YouTube v ČR (v mil.) podle věkových kategorií. N{klady jsou téměř nulové. Nahr{ní a uložení videa na servery YouTube je zdarma, jedinou finanční položkou bude natočení a sestříh{ní videa. Ani to však nemusí být ž{dn{ vysok{ č{stka, pokud m{te šikovné zaměstnance. YouTube je z velké č{sti plný amatérských videí, tak se nemusíte b{t, že byste se se svým videem spíše ztrapnili, než zviditelnili. Nakonec i negativní reklama je také reklama. Při pl{nov{ní reklamního videa je třeba myslet na to, že reklama musí být podan{ vtipnou a z{bavnou formou jinak nečekejte příliš velký úspěch. Lidé se chtějí bavit a to je také jedním z nejčastějších důvodů, proč na YouTube přistupují. Samotn{ firemní videa lze rozdělit do několika typů: propagace značky nebo firmy, propagace výrobku, podpora přímého projede, uživatelsk{ podpora, interní školení. Propagace značky nebo výrobku je zn{m{ jako televizní reklama. Interní školení formou videa mohou být pouhé videoz{znamy z příslušných akcí nebo se může jednat o nahrané povíd{ní bez aktivních účastníků. Podpora přímého prodeje je fakticky propagací výrobku s přidanými údaji, kde nebo jak výrobek zakoupit. Jedn{ se o obdobu zn{mého teleshoppingu. Uživatelskou podporou se rozumí n{- vod na sestavení či použív{ní výrobku. Přece jen je lidstvo st{le línější a línější a video n{vod bude mnohem popul{rnější než textový popis. 13

22 5 Analýza komunikace klienta a serverů Pro vytvoření pravidel bylo potřeba nejprve zanalyzovat komunikaci mezi klientem a serverem. K tomu postačil internetový prohlížeč (doporučuji Firefox), ve kterém se stiskem kl{vesy F12 objevil panel s n{stroji vývoje. Alternativní možností mohlo být použití např. Burp proxy 11, kter{ taktéž umožňuje sledovat síťovou aktivitu a případně ji i upravovat nebo logy přímo z Kernun proxy. J{ jsem veškerou analýzu prov{děl prostřednictvím prohlížeče, a proto se mu věnuji d{l. Panel na obr{zku 6a je rozdělen do několika sloupců. V prvním sloupku je uvedena použit{ metoda HTTP/HTTPS komunikace, obvykle GET nebo POST. N{sledující dva sloupce obsahují řetězec ž{dosti a příslušnou doménu. Tyto dva sloupce jsou stěžejní při prov{dění analýzy a hled{ní klíčových slov. Další sloupek ukazuje typ souboru, o který se ž{d{. To značně ulehčuje orientaci ve velkém množství ž{dostí. Po kliknutí na libovolný ř{dek se napravo zobrazí hlavička požadavku i odpovědi. Spodní lišta umožňuje filtraci požadavků podle typu ž{daných dat a kliknutím na n{zev sloupce se zase abecedně seřadí ř{dky dle údajů v daném sloupci. Obr. 6a Panel pro vývoj{ře v prohlížeči Mozilla Firefox. 5.1 Analýza str{nek Před samotnou analýzou síťové komunikace jsem si nejprve web prošel a vypsal jsem si prvky, různ{ nastavení a str{nky, které by případně mohly jít blokovat. Seznam se postupně rozšiřoval, protože ne všechny volby a prvky se nabízí 11 Více informací na 14

23 u každého videa. Zejména u reklamy jsem cíleně musel najít takov{ videa, kter{ ji obsahují. Analýzu komunikace jsem začal u str{nek jakožto nevětších celků webu. Otevřel jsem si vybranou str{nku a spustil jsem panel vývoj{ře. Pokud se v okně objevila nějak{ komunikace, tak jsem ji vymazal a str{nku znovu načetl. Tím jsem dostal přehled komunikace mezi prohlížečem a servery, kter{ se týkala výhradně získ{ní vybrané str{nky. Klíčové slovo šlo získat poměrně jednoduše. Bylo souč{stí URL dané str{nky v adresném ř{dku, a protože se jednalo o načtení str{nky jako celku, byla ž{dost o tuto str{nku v komunikaci jako první. Klíčov{ slova byla přímým anglickým ekvivalentem n{zvu str{nky (kan{l channel, uživatel user) nebo ještě navíc obsahovala ještě nějaké znaky (str{nka s videem watch?v). Na konkrétní příklady těchto str{nek jsem si vystačil pouze s adresným ř{dkem, odkud jsem zkopíroval identifik{tor dané str{nky (hash nebo jméno) do pozn{mkového bloku. V n{sledujících kapitol{ch uv{dím hashe tematických přehledů, protože hashů konkrétních str{nek s videi je příliš velké množství. Pokud by bylo třeba takovou str{nku blokovat, stačilo by ji otevřít v prohlížeči a zkopírovat její jméno nebo hash z adresného ř{dku. 5.2 Analýza aktivních prvků u videa Další kategorií v analýze byly nejrůznější prvky, volby a možnosti u přehr{- vaného videa. Tyto prvky využívají při své komunikaci se servery technologii AJAX, což znemožňuje využití adresného ř{dku k analýze, protože po aplikaci vybraného prvku se str{nku znovu nenačít{. Opět jsem tedy spustil panel vývoj{ře, vymazal zobrazenou komunikaci a kliknul na možnost Sdílet. Zobrazila se spousta ž{dostí. Po zkušenosti s analýzou str{nek jsem hned přešel k prvním odeslaným ž{dostem. Označenou ž{dost na obr{zku 6b jsem vyhodnotil podle smysluplného řetězce jako tu, kter{ zajistí zobrazení okna s nabídkou sdílení. N{sledující dvě ž{dosti souvisejí s přehr{vaným videem, což je dobře znatelné ze sloupku Typ, kde je uveden form{t mp4. O tři a o čtyři ř{dky níže od označené ž{dosti je viditeln{ komunikace týkající se volby Vložit v nabídce sdílení. Z těchto dvou ž{dostí jsem nedok{zal poznat, kter{ je ta spr{vn{ pro řízení přístupu k volbě Vložit, proto jsem si zapsal do pozn{mek obě. Ke každému řetězci jsem si poznamenal i doménu. Spr{vnou ž{dost jsem odhalil až při testov{ní v proxy Kernun, kterou jsem ještě při analýze komunikace neměl k dispozici. Tento postup jsem aplikoval na více videích, abych se ujistil, že se vybrané ž{dosti nevyskytují 15

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přihlašování na kurzy CTVS

Přihlašování na kurzy CTVS Přihlašování na kurzy CTVS Návod pro studenty VOŠIS Studenti se na VŠE hl{sí na jakékoli kurzy prostřednictvím studijního systému ISIS. Zapisov{ní na kurzy probíh{ ve dvou f{zích, první z nich jsou registrace,

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

Doporučení k uspoř{d{ní a form{tov{ní. z{věrečné maturitní pr{ce

Doporučení k uspoř{d{ní a form{tov{ní. z{věrečné maturitní pr{ce Doporučení k uspoř{d{ní a form{tov{ní z{věrečné maturitní pr{ce Instrukce 1. titulní list (1 str{nka) 2. zad{ní maturitní pr{ce (1 2 str{nky) 3. prohl{šení o původnosti pr{ce (1 str{nka) 4. anotace (1

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE TŘÍDNÍ KNIHA ROZVRH A ABSENCE JAN PŘÍVARA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlašuji, že jsem maturitní pr{ci vypracoval samostatně a použil jsem

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci jsou souč{stí každé firmy a mluvíme o nich i v případě, že se jedn{ pouze o majitele firmy. Každý zaměstnanec musí být ve firmě evidov{n, většina velkých firem m{ person{lní oddělení,

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci jsou souč{stí každé firmy a mluvíme o nich i v případě, že se jedn{ pouze o majitele firmy. Každý zaměstnanec musí být ve firmě evidov{n, většina velkých firem m{ person{lní oddělení,

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

ZALOŽENÍ AGENDY VYTVOŘENÍ A PŘID[NÍ NOVÉ AGENDY

ZALOŽENÍ AGENDY VYTVOŘENÍ A PŘID[NÍ NOVÉ AGENDY ZALOŽENÍ AGENDY Ekonomický systém Money S3 svým rozsahem pokrýv{ celou problematiku řízení firmy přes účetnictví, sklady, majetek až po personalistiku. Založení Vaší firmy bude probíhat prostřednictvím

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

KERNUN CLEAR WEB. Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012. www.kernun.cz

KERNUN CLEAR WEB. Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012. www.kernun.cz KERNUN CLEAR WEB Má smysl český webový filtr? Radek Nebeský, TNS / Kernun Security Notes / Praha 11. října 2012 Trusted Network Solutions, a.s. Producent Kernun Společnost TNS patří mezi přední české IT

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

INTERNET. Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt

INTERNET. Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt INTERNET Vypracoval: Mgr. Marek Nývlt Obsah prezentace 1. Internet 2. Historie Internetu 3. Připojení k Internetu 4. Adresy na Internetu 5. Internetové služby 6. Informace na Internetu 7. Budoucnost Internetu

Více

Produktový list Ulož.to

Produktový list Ulož.to Produktový list Ulož.to Představení služby na Ulož.to Ulož.to je nejnavštěvovanější česká datová úschovna. Svým uživatelům umožňuje nahrávat, stahovat, přehrávat, sdílet a zálohovat soubory libovolné velikosti

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

2. Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS

2. Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS 2. Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS Typ umísťované informace Banner v rubrice s možností připojení ke všem rubrikám organizace a změny RM pro každou rubriku Mikrokomentář v rubrice

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B Profilová část maturitní zkoušky MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komunikační protokoly v počítačových sítích Číslo materiálu

Více

WEBFILTR KernunClearWeb

WEBFILTR KernunClearWeb WEBFILTR KernunClearWeb Radek Nebeský, TNS / WEBFILTR Kernun - 2013 Profil společnosti TNS Lokální bezpečnost je budoucnost! Rizika ve světě IT se stále více orientují na konkrétní cíle. Útočníci stále

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

AJAX. Dynamické změny obsahu stránek

AJAX. Dynamické změny obsahu stránek AJAX Dynamické změny obsahu stránek Co je AJAX Co je AJAX Co je AJAX Co je AJAX Co je AJAX AJAX = Asynchronous JavaScript And XML XHR = XMLHttpRequest Ajax je sada technik a nástrojů, které umožňují dynamické

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Protokol HTTP 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2006/11/23 15:11:51 $ Obsah Úvod... 3 Co je to HTTP... 4 Základní model protokolu... 5 Struktura požadavku v HTTP 1.0 a

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Kategorie Základní školy

Kategorie Základní školy Obsah: Kategorie základní školy... 3 1. kolo... 3 2. kolo... 6 3. kolo... 9 Kategorie Střední školy...13 1. kolo...13 2. kolo...16 3. kolo...2 Porovnání stejných otázek u ZŠ a SŠ...23 Kategorie Základní

Více

Úvod 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera

Úvod 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera Moje DPD Víkendová aktualizace 21. 1. 2017 Obsah 1 Úvod 1 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 2 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 3 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Uživatelský manuál pro podepisování JAVOU Poslední aktualizace 10/2014 Centrum klientské

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCI[LNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCI[LNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCI[LNÍ PÉČE JÍDELNÍČEK ŠKOLNÍ KUCHYNĚ RADEK PEK[REK Z[VĚREČN[ MATURITNÍ PR[CE BRNO 2011 Prohl{šení Prohlašuji, že tato z{věrečn{ maturitní pr{ce je mým původním

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Kerio Operator. Kerio Technologies

Kerio Operator. Kerio Technologies Kerio Operator Příručka uživatele Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Operator ve verzi 1.1. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY SPRÁVA FOTOGRAFIÍ V APLIKACÍCH ADOBE, ZONER A PICASA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marie Tomanová Přírodovědná studia, obor

Více

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení k webmailu... 2 Změna hesla... 2 Nastavení podpisu... 4 Nastavení automatické odpovědi... 7 Jak odesílat e-mailem

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zak{zku na služby s n{zvem Poskytnutí úvěru k zajištění dofinancov{ní projektu s n{zvem Bernartice u Trutnova vodovod - 3. etapa včetně refinancov{ní st{vajícího úvěru

Více