Řízení přístupu uživatelů k služb{m YouTube na síťové úrovni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení přístupu uživatelů k služb{m YouTube na síťové úrovni"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Řízení přístupu uživatelů k služb{m YouTube na síťové úrovni Bakal{řsk{ pr{ce Jan Rycht{r Brno, jaro 2015

2 Prohl{šení Prohlašuji, že tato pr{ce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracov{ní používal nebo z nich čerpal, v pr{ci ř{dně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Jan Rycht{r Vedoucí pr{ce: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D. iv

3 Poděkov{ní Na tomto místě bych r{d poděkoval RNDr. Marku Kumpoštovi, Ph.D. za vedení mé bakal{řské pr{ce. D{le bych r{d poděkoval Mgr. Karolovi Kubandovi za cenné rady při řešení praktické č{sti a za čas, který mi věnoval. v

4 Shrnutí Cílem bakal{řské pr{ce je analyzovat a popsat chov{ní služby YouTube na úrovni síťové komunikace. Komunikace bude sledov{na přes modul pro vývoj{ře v internetovém prohlížeči. Na z{kladě této analýzy budou vytvořena pravidla pro řízení přístupu k vybraným služb{m YouTube. To proběhne prostřednictvím aplikační proxy Kernun. Využití pr{ce je motivov{no potřebou firem zpřístupnit pouze vybrané č{sti služby YouTube. Pr{ce je rozdělena na teoretickou a praktickou č{st. Teoretick{ č{st se věnuje pracovní motivaci zaměstnanců a je úvodem do využív{ní YouTube a praktick{ č{st je zaměřena na vytv{ření pravidel pro řízení přístupu k jednotlivým služb{m YouTube. vi

5 Klíčov{ slova YouTube, soci{lní síť, HTTP, AJAX, aplikační proxy, Kernun, blokov{ní služeb, řízení přístupu vii

6 Obsah 1 Úvod Motivace zaměstnanců Ekonomické hledisko Manažerské hledisko Technické hledisko Řízení přístupu přes aplikační proxy server Aplikační proxy server Technologie využívané službou YouTube JavaScript HTTP AJAX Pr{vní hledisko YouTube jako aplikace Historie Funkcionalita Struktura Uživatelské kan{ly Tematické kan{ly Využití Analýza komunikace klienta a serverů Analýza str{nek Analýza aktivních prvků u videa Analýza reklam Řízení přístupu ke služb{m YouTube Prostředí Kernun viii

7 6.1.1 Vytv{ření pravidel Z{kladní přístupy k řízení přístupu Co není zak{z{no, je povoleno Co není povoleno, je zak{z{no Domény Uživatelské kan{ly Tematické kan{ly Videa Sdílení Přidat do, like, odebírat a další Reklama Koment{ře Přihl{šení uživatele a další nabídky Vyhled{v{ní Playlisty Vzorové příklady N{vrh přístupových rolí ve firmě Plný přístup na YouTube YouTube bez sdílení a dalších aktivních prvků YouTube bez tematických kan{lů Pouze firemní kan{l Ž{dný přístup na YouTube Vzorové řízení přístupu Firemní kan{l Bez aktivních prvků Bez reklamy Z{věr ix

8 9 Literatura A Obsah přiloženého CD x

9 1 Úvod V dnešní době využití Internetu zdaleka přesahuje původní z{měry tvůrců. Internet už není doménou pouze univerzit, vědeckých pracovišť nebo vojenské sféry. Je souč{stí našich každodenních činností od pr{ce přes vzděl{ní až po z{bavu a odpočinek. Toto rozšíření n{m v mnoha odvětvích lidské činnosti neskutečně ulehčuje a zefektivňuje pr{ci. Ovšem, stejně jako je to u spousty jiných lidských vyn{lezů a objevů, i Internet m{ své kladné a z{porné str{nky. V této pr{ci se budu dívat na přítomnost Internetu prakticky všude jako na jeho z{pornou str{nku, a to zejména v pracovním prostředí. Z{bavn{ funkce Internetu býv{ často nevhodně využívan{ při pr{ci. Tím se zmenšuje pracovní výkon zaměstnanců a s tím přímo souvisí ekonomický růst podniku. Tento stav se pochopitelně nelíbí zaměstnavatelům, kteří by r{di tuto funkci Internetu zablokovali. Ještě před p{r lety by stačilo černobíle zablokovat přístup na URL 1 (Uniform Resource Locator) multimedi{lních serverů. Dnes takové omezení není ž{doucí. Velk{ č{st zaměstnavatelů využív{ Internet k reklamě a propagaci, k n{boru nových zaměstnanců nebo k prezentaci firemních úspěchů [1]. Nejvhodnějším prostředím pro propagaci jsou soci{lní a multimedi{lní sítě např.: Facebook, Twitter, YouTube nebo Google+. Zejména kvůli vysokému přístupu uživatelů na tyto weby a velmi nízkým n{kladům na propagaci. V poslední době se pr{vě soci{lní sítě začaly intenzivně používat mimo soukromých účelů i pro firemní potřeby. Proto běžn{ praxe blokovat přístup k soci{lním sítím ve firemním prostředí pro všechny uživatele nar{ží na potřebu podpory byznysu pomocí funkcionalit soci{lních a multimedi{lních sítí. Tradiční přístup blokov{ní nebo neblokov{ní sítí tak už není dostačující a je potřeba vyřešit řízení přístupu na jednotlivé profily nebo funkce pro jednotlivé zaměstnance. Cílem mojí pr{ce je analyzovat a popsat souč{sti a spr{vu služby YouTube zejména po str{nce síťové komunikace na úrovni protokolu HTTP/HTTPS 2 a implementovat vybrané scén{ře použití pomocí HTTP/HTTPS proxy Kernun. O produktu Kernun se podrobněji zmiňuji v 5. kapitole kapitola

10 Fakt, že lidé využívají soci{lní sítě během pracovní doby, svědčí o jejich nedostatečné motivaci pro pr{ci nebo o jejich neschopnosti sebek{zně. Proto se snažím na tento problém dívat z různých hledisek a navrhnout řešení. D{le se podrobněji věnuji zvolené metodě, kterou je pr{vě využití aplikační proxy při řízení přístupu ke služb{m YouTube. Taktéž se kr{tce zmiňuji o protokolu HTTP a JavaScriptu. V pořadí čtvrt{ kapitola se týk{ samotného YouTube jako aplikace. Kapitola je věnov{na historii a současnosti YouTube, jeho struktuře a možnosti využití zejména ve firemním prostředí. Další č{st se už věnuje přímo problematice řešené v této pr{ci. Vysvětluji a popisuji možnosti, jak povolit nebo zablokovat jednotlivé služby YouTube. Jakým způsobem zobrazit videa pouze vybraných uživatelů nebo jak omezit možnost komentovat nebo sdílet video. N{sledující kapitola je ryze n{vrhov{. Představuji uživatelské role, ke kterým navrhuji nejčastější zaměstnanecké pozice. Každ{ role m{ kr{tký popis, co povoluje a co blokuje. Z{věrem zhodnocuji výsledky pr{ce. 2

11 2 Motivace zaměstnanců Kapitola se zabýv{ zejména pracovní motivací zaměstnanců. Navštěvov{ní soci{lních sítí a obdobných webových str{nek svědčí o slabé motivaci na straně zaměstnanců. Proto se kapitola dělí do dalších tří č{stí, které postupně uv{dějí do motivace financemi, manažery a technickými prostředky. 2.1 Ekonomické hledisko V každém podniku se přirozeně sledují jeho prim{rní cíle. To může být prov{děno snižov{ním se n{kladů a zvyšov{ním efektivity pr{ce. K naplnění těchto cílů je třeba pracovní síly. V případě strojů je to poměrně jednoduché. Pokud je stroj plně funkční, tak st{le pracuje na optim{lní výkon. U člověka je to o pozn{ní horší. Pracovní výkon a nasazení se u lidí často mění. Na člověka působí mnoho vnějších faktorů, které ovlivňují jeho výkon v pr{ci. Prvořadým bodem v procesu zefektivňov{ní pr{ce je vhodný person{lní výběr zaměstnanců. Personalisté musí dok{zat rozpoznat, zda je uchazeč vhodným kandid{tem na danou pracovní pozici. Zejména po str{nce znalostí, schopností a třeba i týmové. V neposlední řadě je důležit{ i spr{vn{ motivace uchazeče. Dalším bodem je pak zajištění vhodného pracovního prostředí. Je třeba, aby se zaměstnanec cítil v pr{ci dobře. Rozmístění n{bytku, okolní teplota, množství světla a hluku, dostupnost pracovního n{činí v tom hrají svoji roli. Je dobré také pamatovat na pohodlí a odpočinek. D{le n{sleduje finanční ohodnocení. Zaměstnanec musel vynaložit určité množství energie a umu pro firmu, a tak oček{v{ odměnu. Zpravidla se hodnotí podle času nebo množství odvedené pr{ce. Při hodnocení podle času str{veným v pr{ci je zaměstnanec motivov{n vykon{vat činnost pečlivě a v klidu. Takov{ mzda se také snadno vypočít{v{. Nevýhodou je fakt, že není popoh{něn k většímu výkonu. Při hodnocení dle odvedené pr{ce k takovému problému nedoch{zí. Zaměstnanec je motivov{n k větším výkonům, protože to pro něj znamen{ více peněz. Tím se ale může projevit opačný jev, kterým je nekvalitní nebo méně kvalitní produkt. Jako ide{lní se jeví zkombinovat obě dvě možnosti formou časového ohodnocení s prémiemi. Kromě mzdového ohodnocení je dobré nabízet zaměstnancům i jiné bonusy. Nejrůznější zaměstnanecké výhody, možnost stravov{ní nebo vyžití se ve volném čase [2]. 3

12 2.2 Manažerské hledisko Člověk m{ přirozenou potřebu vyhýbat se jakékoliv energeticky n{ročné činnosti. Ať už se jedn{ o energii psychickou nebo fyzickou. Z tohoto důvodu je třeba, aby byl člověk pro pr{ci motivov{n. Dle z{kona m{ n{rok na finanční kompenzaci za odvedenou pr{ci. Mnohdy ale finanční odměna stačí pouze k tomu, že přijde do pr{ce a zadanou činnost vykon{. To zaměstnavateli běžně nestačí. Z efektivního hlediska si zaměstnavatel hlíd{ u zaměstnanců dobrý poměr cena-výkon. Nikdo nikoho nemůže přímo motivovat k pr{ci, každý si musí najít motivaci s{m. Nicméně zaměstnavatel by měl tuto motivaci co nejvíce usnadnit a hledět na zaměstnance jako na členy týmu a ne jen jako na pracovní sílu. Člověk potřebuje mít pocit, že je souč{stí firmy. Že činnost, kterou vykon{v{, je zn{t na celkové prosperitě firmy. Velký úděl na pracovním výkonu jednotlivce m{ také firemní kolektiv. Jedinec tr{ví v pr{ci velkou č{st svého života a př{telské prostředí na jeho chuti pracovat jen přid{. Každého z n{s potěší děkovn{ slova. D{vají n{m zpětnou vazbu na naši činnost a také vědomí, že nezůst{v{me bez povšimnutí. Dalším prvkem ke zvýšení pracovního výkonu patří kvalitní prostředí pro výkon pr{ce. Pokud pracuji v kancel{ři, kterou každou chvíli někdo projde, těžko se můžu poř{dně soustředit na pr{ci. Navíc se každé takové vyrušení st{v{ ide{lním pro odchýlení se od pr{vě vykon{vané činnosti a věnov{ní se něčemu jinému. V každém případě je třeba zachov{vat empatii a asertivitu a myslet na to, že moje chov{ní vůči druhým bude později aplikov{no na mě od druhých. Pokud něco potřebuji, tak prosit a ne rozkazovat. Z{sadní z{kazy by měly přijít na řadu až v případě, kdy ostatní metody nezafungovaly. S každým z{kazem se pocitově snižuje míra svobody a v takovém prostředí se nikdo nebude cítit dobře [3]. 2.3 Technické hledisko Technické prostředí už není příliš vhodné pro motivaci jako takovou. V této č{sti spíše doch{zí k opatřením, kter{ plynou z neúspěšné motivace metodami uvedenými v předchozích č{stech pr{ce. Vždy je lepší v případě motivace pracovat s jedinci přímo. Ten to přístup lze aplikovat v menších firm{ch, ovšem už o pozn{- ní hůře v person{lně rozs{hlých nebo nadn{rodních společnostech. Nicméně ž{dné prostředí není černobílé a také tady se najde několik možností. Hned na prvním místě se nabízí možnost sledov{ní síťového provozu. Po- 4

13 kud budou zaměstnanci vědět, že je veškeré jejich surfov{ní po Internetu sledované a zpětně dohledatelné, budou si d{vat větší pozor, na které str{nky přistupují a co na nich dělají. Jedn{ se nejsvobodnější možnost, kter{ nijak neomezuje přístupnost Internetu. Zejména apeluje na jejich svědomí a případné n{sledky z postihů za přístup na pracovně neadekv{tní webové str{nky. Jakýkoliv monitoring nemusí sloužit pouze k zastrašení zaměstnanců. Zaměstnavatel ho může dobře využít k analýze výkonnosti zaměstnance. Pokud zjistí, že výkon kles{, může to být podnětem k osobní schůzce se zaměstnancem, na které může opět dojít k motivaci zaměstnance zaměstnavatelem. Kompromisem mezi z{jmy zaměstnavatele a zaměstnanců může být časové omezení přístupu na str{nky velmi často nesouvisející s prací. Zejména se jedn{ o Facebook, YouTube, Twitter a další multimedi{lní a soci{lní sítě nebo komunikační port{ly. Nevyužité časové jednotky pro přístup na takové weby se mohou během týdne sčítat a na konci týdne anulovat nebo mohou být využitelné pouze v daný den. V poslední řadě se nabízí úplné zablokov{ní přístupu na zmíněné str{nky. Tato volba již ale nemotivuje. Může jít o důsledek selh{ní metod předchozích nebo o prosté bezpečnostní opatření. Není třeba, aby celkov{ blokace probíhala na všech firemních počítačích. Někdy může stačit blokovat kancel{ř např. účetní, aby se eliminovala možnost úniku citlivých informací na nebo přes soci{lní sítě. Naopak v reklamní sekci je nejvýše vhodné, aby byl umožněn přístup na soci{lní sítě z hlediska propagačního a reklamního potencion{lu těchto webů. A pr{vě kompromisu mezi úplnou blokací a plným přístupem se podrobněji věnuji v dalších kapitol{ch. 5

14 3 Řízení přístupu přes aplikační proxy server Třetí kapitola je věnov{na technické str{nce řízení přístupu. Existují různé technologie k řízení přístupu, např. aplikace na straně klienta, nejrůznější rozšíření do internetových prohlížečů nebo aplikační proxy servery. Pro firmy je nejvhodnějším řešením aplikační proxy server, protože umožňuje centralizované řízení. Proto se v pr{ci zaměřím pr{vě na tento způsob řízení. 3.1 Aplikační proxy server Proxy server (d{le jen proxy) je aktivní síťový prvek, který umožňuje manipulaci se síťovým provozem. Pracuje jako prostředník mezi klientem a serverem. Pokud klient odešle ž{dost do Internetu, pak ji proxy zachytí a přetvoří tak, aby příjemce považoval za odesílatele proxy server. Jakmile obdrží proxy odpověď, odešle ji příslušnému klientovi. Tento princip m{ řadu výhod i nevýhod. Mezi pozitiva patří skrytí interní sítě před veřejnou sítí, antivirov{ ochrana, blokov{ní vybraných URL nebo příloh v ech. Z{sadním negativem může být fakt, že se proxy st{v{ kritickým bodem v síti, přes který proch{zí vešker{ komunikace interní sítě s veřejnou sítí. Jak již z n{zvu kapitoly vyplív{, zaměříme se na aplikační proxy. Čili proxy pracující na aplikační vrstvě TCP/IP modelu 3. Tento typ proxy je zaměřen na pr{ci s protokolem HTTP/HTTPS. Což bylo také původní využití proxy serveru. Dříve plnily proxy servery funkci vyrovn{vací paměti. S ohledem na pomal{ připojení, relativně malé množství webových str{něk a jejich statické pojetí bylo vhodné, aby nejčastěji navštěvované str{nky byly uloženy přímo ve firmě a nemuselo se k nim přistupovat přes Internet. A k tomu účelu sloužily pr{vě proxy servery. Do kontrastu s původním paměťovým využitím aplikační proxy se dost{v{ současn{ bezpečnostní role aplikačních proxy. Využívají se k celkovému nebo č{stečnému blokov{ní vybraných webových str{nek nebo k jiné modifikaci komunikace na úrovní HTTP/HTTPS protokolu [4]

15 3.2 Technologie využívané službou YouTube YouTube využív{ spoustu technologií k zajištění své funkčnosti. JavaScript se spouští na straně klienta a podporuje interaktivitu mezi str{nkou a klientem. AJAX a protokol HTTP slouží k síťové komunikaci mezi klientem a servery. Tato podkapitola je zaměřena na pr{vě tyto tři vybrané technologie JavaScript JavaScript je dynamický programovací jazyk vyvinutý společností Netscape 4 v roce Jeho vývoj byl motivov{n potřebou validovat uživatelské vstupy na straně klienta. Dříve tuto proceduru zajišťovaly servery. Vzhledem k převažujícímu připojení koncových uživatelů přes modem, byly přenosové rychlosti velmi malé, a proto bylo ověřov{ní údajů zdlouhavé a pomalé. V současnosti se jedn{ o nejpoužívanější jazyk na světě. Podporují ho všechny prohlížeče (včetně těch v mobilních telefonech). Jeho využití již zdaleka přesahuje pouze validaci vstupů, dnes vykon{v{ složité výpočty nebo přímo interaguje s oknem prohlížeče. JavaScript nem{ téměř nic společného s jazykem Java. Původně se jmenoval LiveScript. Před jeho ofici{lním vypuštěním přizvala společnost Netscape ke spolupr{ci Sun Microsystems 5, aby byl vývoj jazyka dokončen včas. Změna n{zvu z LiveScript na JavaScript, tak byla pouze marketingovým tahem, protože Java (produkt Sun Microsystems) byla v té době ve velkém z{jmu ze strany médií [5] HTTP Hypertext Trasfer Protocol (d{le jen HTTP) je protokol, který upravuje komunikaci mezi klientem a serverem. Původní verze protokolu sloužila pouze pro zasíl{ní textových zpr{v. Dnes již m{ řadu rozšíření, takže je možné posílat jak{koliv data. Pro spr{vné doručení dotazu se využív{ URL identifik{toru, který jednoznačně určuje umístění serveru v Internetu. Protokol nedok{že uchov{vat informace o předchozích dotazech, a proto bere každý dotaz jako jedinečný a nez{vislý. Takový protokol se označuje jako bezstavový [6]. Jedn{ se o komunikaci typu dotaz-odpověď. Zad{ním URL nebo kliknutím na odkaz prohlížeč sestaví dotaz a odešle ho na příslušný server. K dotazu ještě připojí doplňující informace zejména o sobě (typ prohlížeče), akceptovatelném

16 form{tu odpovědi, kódov{ní a jazyka. V případě YouTube se jedn{ o dva z{kladní typy dotazů GET a POST. V této pr{ci je stěžejním dotazem GET a proto ho uv{- dím jako příklad. GET /watch?v=eyke8la2e_s/ HTTP/2.0 Host: User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/ Firefox/35.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Language: cs,en-us;q=0.7,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflace Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE=ZSs6wI_y9ow; YSC=XW3mG6DN3Os; GE- UP=0c62e577e80210ce b2439f303aRMAAAA=; ( ) Connection: keep-alive AJAX Asynchronous JavaScript and XML (d{le jen AJAX) je označení pro soubor webových technologií. Nejedn{ se o ž{dný nový objev, ale o novou kombinaci již dříve zn{mých technologií. AJAX zahrnuje JavaScript, HTML (nebo XHTML), XML 6 (Extensible Markup Language) a XMLHttpRequest 7 (XHR). Jako takový se prvně objevuje v roce Autorem označení je Jesse James Garrett [7]. AJAX umožňuje asynchronní komunikaci webového prohlížeče se serverem. Díky tomu není nutné při každé změně na str{nce celou str{nku načítat znovu. Tuto myšlenku využila společnost Microsoft již v roce 1999 u svého prohlížeče Internet Explorer 5. V tomto případě ještě nebyl využit JavaScript, ale doplněk ActiveX 8. JavaScript později využily další společnosti pro implementaci AJAXu do vlastních webových prohlížečů. Pro rozšíření AJAXu bylo zapotřebí zrychlit přenos po link{ch a snížit latenci. Pokud byly přenosy pomalé, tak zpravidla vypršel bezpečnostní limit dříve, než se stihly přenést všechny data. Z toho důvodu se samotn{ technologie začala re{lně používat až s rozšířením ADSL 9 připojení, i když prohlížeče na ni byly připraveny již dlouho před tím [8]

17 Obr Webov{ komunikace s použitím AJAXu Pr{vní hledisko Z{kladním prvkem demokratické společnosti je svobodný přístup k informacím. Tato možnost je garantov{na v Listině z{kladních pr{v a svobod. V listině je také uvedeno, v jakých případech lze pr{vo na přístup i formacím omezit. Svobodu projevu a pr{vo vyhled{vat a šířit informace lze omezit z{konem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytn{ pro ochranu pr{v a svobod druhých, bezpečnost st{tu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti [9]. Pokud se jedn{ o mezení na úrovní st{tu, pak je velmi vhodné, aby takové rozhodnutí udělala nez{visl{ (soudní) instituce a nikoliv soukromý org{n. Ten může být posléze vykonavatelem soudního rozhodnutí. Pokud se jedn{ o omezení na úrovni firmy, je nezbytné, aby toto omezení bylo zakotveno v pracovní smlouvě a obě strany s ním souhlasily. V tomto případě rozsah omezení z{leží pouze na rozhodnutí zaměstnavatele, z{kon to nějak neomezuje [10]. Pokud by se ovšem zaměstnavatel rozhodl blokovat i jiné zdroje informací, které ve smlouvě nejsou uvedeny, pak by se to již mohlo klasifikovat jako protipr{vní jedn{ní ze strany zaměstnavatele. 10 Zdroj: 9

18 4 YouTube jako aplikace Kapitola se věnuje YouTube jako službě. Kr{tkou zmínku o vývoji této služby n{sleduje funkcionalita posíl{ní videí k uživatelům. Před analýzou komunikace je dobré sezn{mit se se strukturou YouTube. Na konci kapitoly je rozebr{no využití služeb YouTube. Pro uživatele se nabízí forma z{bavy a pro firmy je zase výborným prostorem pro reklamu a propagaci. 4.1 Historie Historie YouTube začín{ 14. února 2005 v USA, kdy byla aktivov{na doména youtube.com. YouTube společně vytvořili Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. Z{kladní myšlenkou projektu bylo umožnění jednoduchého sdílení videí na Internetu. Popularita služby rostla opravdu rychle. V roce 2006 YouTube kupuje společnost Google. O rok později vznikají první lok{lní verze v příslušných jazycích a v témže roce odpovíd{ datové množství YouTube velikosti celého Internetu v roce V roce 2010 zahajuje jako první zdarma video streaming fotbalového utk{ní. Taktéž se st{v{ 3. nejnavštěvovanější webovou službou na světě, hned po Googlu a Facebooku [11]. 4.2 Funkcionalita YouTube funguje jako přehr{vač flash videí. Každé video je po nahr{ní převedeno do mnoha form{tů, což eliminuje problémy s přehr{ním na straně uživatele, kde by nemusela být pln{ podpora pro původní form{t nebo kodek videa. Všechna videa jsou taktéž uložena ve více rozlišeních od 144p až po 1080p (Horní hranice z{leží na kvalitě nahr{vaného videa.). Z jednoho nahraného souboru, tak vznik{ mnoho dalších. Takto zpracované video se uloží do datacentra, které m{ zrovna volné místo a uděl{ se několik kopií, aby nedošlo k případné ztr{- tě videa. Chceme-li si video přehr{t, začne se po č{stech stahovat do našeho počítače. Stahov{ní po č{stech m{ značnou výhodu, neboť může sn{ze reagovat na aktu{lní stav přenosové linky. Nejen tento prvek si hlídají vývoj{ři YouTube. Snaží se, aby uživatel automaticky dostal co nejlepší kvalitu. Pokud je přenos dostatečně rychlý, systém to rozpozn{ a začne posílat č{sti v HD kvalitě a naopak. D{le sledu- 10

19 jí, odkud se ke konkrétnímu videu často přistupuje a podle toho se kopírují soubory co nejblíže k uživatelům (do nejbližšího datového centra). St{le existuje spousta faktorů, které ovlivňují přehr{v{ní videí a které se těžko podchyt{vají. Od vytíženosti klientského počítače přes kvalitu přenosu až po vzd{lenost datacentra s příslušnou kopií. Pokud jsme v oblasti, kde video ještě nikdo nesledoval, pak je pravděpodobné, že se bude muset přen{šet ze vzd{leného datacentra a tím se zvyšuje n{chylnost k chyb{m v přenosu i k vysoké latenci [12]. 4.3 Struktura Celý YouTube je uživatelsky velmi přívětivý. Proto se stal také tak rychle velmi popul{rním. Jeho strukturu můžeme rozdělit do několika č{stí. Jsou jimi kan{ly, playlisty a videa Uživatelské kan{ly Uživatelské kan{ly jsou přehledem videí daného uživatele. Uživatelem se rozumí nejen člověk, ale i firma nebo společnost. Tyto kan{ly se dělí na 6 č{stí: domovsk{ str{nka, videa, seznamy videí, kan{ly, diskuze, informace. Domovsk{ str{nka obsahuje vybran{ videa a playlisty daného kan{lu. Č{st Videa nabízí všechna videa uživatele prim{rně seřazena podle data nahr{ní a Seznamy videí nabízí všechny playlisty uživatele. V z{ložce Kan{ly najdeme přehled kan{lů, které uživatel odebír{ Tematické kan{ly YouTube rozlišuje dva typy tematických kan{lů. Prvním typem (angl. channel) jsou kan{ly zaměřené na hudbu, sport, hry, zpr{vy a popul{rní videa na You- Tube. Jejich specifikem je fakt, že jsou generované automaticky. N{zev začín{ znakem # a obsahují popul{rní videa dělen{ podle zmíněných témat. Chovají se a vypadají stejně jako uživatelské kan{ly s tím rozdílem, že č{st Kan{ly obsahuje nabídku pouze tematických kan{lu prvního typu. 11

20 Druhým typem tematických kan{lu (angl. channels) je mnohem širší nabídka kategorií. Jen pro představu uv{dím jako příklad sport, kr{sa a móda, technologie a animované. Tyto kan{ly se chovají odlišně. Obsah je dělen na tematické karty, které přímo nabízí odpovídající uživatelské kan{ly. Pokud je uživatel přihl{šený ke svému účtu, pak se navíc zobrazí karta Mohlo by v{m líbit. 4.4 Využití Svůj poč{teční účel splnil YouTube dokonale. Skutečně nabízí jednoduchý způsob sdílení videí na Internetu a tím si zajistil velmi strmou popularitu. Protože je pr{ce psan{ v českém jazyce, zaměřuji se na využití v České republice. Jen tady navštíví YouTube přes 5 milionů unik{tních uživatelů měsíčně [13]. 98 % obyvatel Česka někdy o YouTube slyšelo a 46 % jich tam chodí každý měsíc. Nejaktivnějšími uživateli YouTube jsou přev{žně mladí. 21 % české populace, starší 15-ti let, na YouTube přistupuje denně. Samotn{ značka je mezi Čechy velmi dobře vním{na. Uživatelé na YouTube nejvíce sledují hudební videoklipy. Hned za videoklipy je hojně využív{n k relaxaci a odpočinku. Do třetího nejčastějšího využití spad{ poslech hudby. Ten je n{sledov{n sledov{ní dom{cích videí, nových filmových trailerů a profesion{lních videí. D{le ještě stojí za zmínku naučn{ funkce ve formě výukových nebo informačních videí. Někteří uživatelé používají YouTube i jako televizi. S takovým množstvím přístupů se taktéž YouTube st{v{ ide{lním polem pro reklamu. Tu je možné využít prostřednictvím různých bannerů přímo na YouTube přes jejich reklamní marketing nebo jednoduše nahr{t reklamní či propagační video a pak ho sdílet d{le [14]. 12

21 0,8 1,2 0,6 1,1 1, Graf 4.4 Počet n{vštěvníků YouTube v ČR (v mil.) podle věkových kategorií. N{klady jsou téměř nulové. Nahr{ní a uložení videa na servery YouTube je zdarma, jedinou finanční položkou bude natočení a sestříh{ní videa. Ani to však nemusí být ž{dn{ vysok{ č{stka, pokud m{te šikovné zaměstnance. YouTube je z velké č{sti plný amatérských videí, tak se nemusíte b{t, že byste se se svým videem spíše ztrapnili, než zviditelnili. Nakonec i negativní reklama je také reklama. Při pl{nov{ní reklamního videa je třeba myslet na to, že reklama musí být podan{ vtipnou a z{bavnou formou jinak nečekejte příliš velký úspěch. Lidé se chtějí bavit a to je také jedním z nejčastějších důvodů, proč na YouTube přistupují. Samotn{ firemní videa lze rozdělit do několika typů: propagace značky nebo firmy, propagace výrobku, podpora přímého projede, uživatelsk{ podpora, interní školení. Propagace značky nebo výrobku je zn{m{ jako televizní reklama. Interní školení formou videa mohou být pouhé videoz{znamy z příslušných akcí nebo se může jednat o nahrané povíd{ní bez aktivních účastníků. Podpora přímého prodeje je fakticky propagací výrobku s přidanými údaji, kde nebo jak výrobek zakoupit. Jedn{ se o obdobu zn{mého teleshoppingu. Uživatelskou podporou se rozumí n{- vod na sestavení či použív{ní výrobku. Přece jen je lidstvo st{le línější a línější a video n{vod bude mnohem popul{rnější než textový popis. 13

22 5 Analýza komunikace klienta a serverů Pro vytvoření pravidel bylo potřeba nejprve zanalyzovat komunikaci mezi klientem a serverem. K tomu postačil internetový prohlížeč (doporučuji Firefox), ve kterém se stiskem kl{vesy F12 objevil panel s n{stroji vývoje. Alternativní možností mohlo být použití např. Burp proxy 11, kter{ taktéž umožňuje sledovat síťovou aktivitu a případně ji i upravovat nebo logy přímo z Kernun proxy. J{ jsem veškerou analýzu prov{děl prostřednictvím prohlížeče, a proto se mu věnuji d{l. Panel na obr{zku 6a je rozdělen do několika sloupců. V prvním sloupku je uvedena použit{ metoda HTTP/HTTPS komunikace, obvykle GET nebo POST. N{sledující dva sloupce obsahují řetězec ž{dosti a příslušnou doménu. Tyto dva sloupce jsou stěžejní při prov{dění analýzy a hled{ní klíčových slov. Další sloupek ukazuje typ souboru, o který se ž{d{. To značně ulehčuje orientaci ve velkém množství ž{dostí. Po kliknutí na libovolný ř{dek se napravo zobrazí hlavička požadavku i odpovědi. Spodní lišta umožňuje filtraci požadavků podle typu ž{daných dat a kliknutím na n{zev sloupce se zase abecedně seřadí ř{dky dle údajů v daném sloupci. Obr. 6a Panel pro vývoj{ře v prohlížeči Mozilla Firefox. 5.1 Analýza str{nek Před samotnou analýzou síťové komunikace jsem si nejprve web prošel a vypsal jsem si prvky, různ{ nastavení a str{nky, které by případně mohly jít blokovat. Seznam se postupně rozšiřoval, protože ne všechny volby a prvky se nabízí 11 Více informací na 14

23 u každého videa. Zejména u reklamy jsem cíleně musel najít takov{ videa, kter{ ji obsahují. Analýzu komunikace jsem začal u str{nek jakožto nevětších celků webu. Otevřel jsem si vybranou str{nku a spustil jsem panel vývoj{ře. Pokud se v okně objevila nějak{ komunikace, tak jsem ji vymazal a str{nku znovu načetl. Tím jsem dostal přehled komunikace mezi prohlížečem a servery, kter{ se týkala výhradně získ{ní vybrané str{nky. Klíčové slovo šlo získat poměrně jednoduše. Bylo souč{stí URL dané str{nky v adresném ř{dku, a protože se jednalo o načtení str{nky jako celku, byla ž{dost o tuto str{nku v komunikaci jako první. Klíčov{ slova byla přímým anglickým ekvivalentem n{zvu str{nky (kan{l channel, uživatel user) nebo ještě navíc obsahovala ještě nějaké znaky (str{nka s videem watch?v). Na konkrétní příklady těchto str{nek jsem si vystačil pouze s adresným ř{dkem, odkud jsem zkopíroval identifik{tor dané str{nky (hash nebo jméno) do pozn{mkového bloku. V n{sledujících kapitol{ch uv{dím hashe tematických přehledů, protože hashů konkrétních str{nek s videi je příliš velké množství. Pokud by bylo třeba takovou str{nku blokovat, stačilo by ji otevřít v prohlížeči a zkopírovat její jméno nebo hash z adresného ř{dku. 5.2 Analýza aktivních prvků u videa Další kategorií v analýze byly nejrůznější prvky, volby a možnosti u přehr{- vaného videa. Tyto prvky využívají při své komunikaci se servery technologii AJAX, což znemožňuje využití adresného ř{dku k analýze, protože po aplikaci vybraného prvku se str{nku znovu nenačít{. Opět jsem tedy spustil panel vývoj{ře, vymazal zobrazenou komunikaci a kliknul na možnost Sdílet. Zobrazila se spousta ž{dostí. Po zkušenosti s analýzou str{nek jsem hned přešel k prvním odeslaným ž{dostem. Označenou ž{dost na obr{zku 6b jsem vyhodnotil podle smysluplného řetězce jako tu, kter{ zajistí zobrazení okna s nabídkou sdílení. N{sledující dvě ž{dosti souvisejí s přehr{vaným videem, což je dobře znatelné ze sloupku Typ, kde je uveden form{t mp4. O tři a o čtyři ř{dky níže od označené ž{dosti je viditeln{ komunikace týkající se volby Vložit v nabídce sdílení. Z těchto dvou ž{dostí jsem nedok{zal poznat, kter{ je ta spr{vn{ pro řízení přístupu k volbě Vložit, proto jsem si zapsal do pozn{mek obě. Ke každému řetězci jsem si poznamenal i doménu. Spr{vnou ž{dost jsem odhalil až při testov{ní v proxy Kernun, kterou jsem ještě při analýze komunikace neměl k dispozici. Tento postup jsem aplikoval na více videích, abych se ujistil, že se vybrané ž{dosti nevyskytují 15

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE TŘÍDNÍ KNIHA ROZVRH A ABSENCE JAN PŘÍVARA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlašuji, že jsem maturitní pr{ci vypracoval samostatně a použil jsem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY SPRÁVA FOTOGRAFIÍ V APLIKACÍCH ADOBE, ZONER A PICASA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marie Tomanová Přírodovědná studia, obor

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B Profilová část maturitní zkoušky MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCI[LNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCI[LNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCI[LNÍ PÉČE JÍDELNÍČEK ŠKOLNÍ KUCHYNĚ RADEK PEK[REK Z[VĚREČN[ MATURITNÍ PR[CE BRNO 2011 Prohl{šení Prohlašuji, že tato z{věrečn{ maturitní pr{ce je mým původním

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

ZALOŽENÍ AGENDY VYTVOŘENÍ A PŘID[NÍ NOVÉ AGENDY

ZALOŽENÍ AGENDY VYTVOŘENÍ A PŘID[NÍ NOVÉ AGENDY ZALOŽENÍ AGENDY Ekonomický systém Money S3 svým rozsahem pokrýv{ celou problematiku řízení firmy přes účetnictví, sklady, majetek až po personalistiku. Založení Vaší firmy bude probíhat prostřednictvím

Více

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o.

Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Uživatelská příručka RYANT OtWIin RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU

6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 6. MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 1 Specifikace služeb Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik: jsou zpravidla v{z{ny na využití určitého prostoru (n{vštěva měst a kulturních pam{tek, sjíždění řek, l{zeňsk{

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Mozilla Firefox nastavení Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Mozilla Firefox nastavení Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Chytré řešení pro filtrování českého webu

Chytré řešení pro filtrování českého webu Chytré řešení pro filtrování českého webu Security Fórum 2012 29. března, Praha Karol Kubanda Trusted Network Solutions, a.s. Agenda Představení společnosti TNS Proč filtrovat webový obsah Americký nebo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

WEBFILTR KernunClearWeb

WEBFILTR KernunClearWeb WEBFILTR KernunClearWeb Radek Nebeský, TNS / WEBFILTR Kernun - 2013 Profil společnosti TNS Lokální bezpečnost je budoucnost! Rizika ve světě IT se stále více orientují na konkrétní cíle. Útočníci stále

Více

WEBFILTR. Kernun Clear Web. Český nebo zahraniční filtr? Radek Nebeský, TNS / Seminář WEBFILTR Kernun / Praha 6. února 2013. www.kernun.

WEBFILTR. Kernun Clear Web. Český nebo zahraniční filtr? Radek Nebeský, TNS / Seminář WEBFILTR Kernun / Praha 6. února 2013. www.kernun. WEBFILTR Kernun Clear Web Český nebo zahraniční filtr? Radek Nebeský, TNS / Seminář WEBFILTR Kernun / Praha 6. února 2013 Profil společnosti TNS Lokální bezpečnost je budoucnost! Rizika ve světě IT se

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Školní webfiltr Kernun

Školní webfiltr Kernun Školní webfiltr Kernun Vzdělávání Počítačové hry Sociální sítě Hudba-Filmy Extremismus-Násilí Žáci Studenti Učitelé Ředitel Zaměstnanec Jiří Trávníček / Enter Polička Ing. Valerie Helánová, Ph.D. / Trusted

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4022

Odhad tržní hodnoty č. 4022 Odhad tržní hodnoty č. 4022 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Mchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 0635 Ex 02050/12-0406

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě Téma: Nástroj BGPLAY OBSAH 1. Protokol BGP 1.1. Popis protokolu BGP 1.2. Slabiny protokolu BGP 2. Nástroj BGPlay 2.1. Přestavení nástroje BGPlay 2.2. Popis činnosti

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Eshop s bazény (www.eshopsbazeny.cz)

Eshop s bazény (www.eshopsbazeny.cz) Eshop s bazény (www.eshopsbazeny.cz) Příklad vyhodnocení zátěžového testu HLAVNÍ ANALYTIK: Pavel Lukeš Manažerské shrnutí Test pro ověření limitů současné webové aplikace na www.eshopsbazeny.cz byl úspěšně

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Content Security Policy

Content Security Policy Content Security Policy Nový přístup v boji proti XSS 2011.cCuMiNn. Cross Site Scripting (XSS) XSS je všudypřítomné výskyt cca v 80% webových aplikací Webový browser nevidí rozdíl mezi legitimním skriptem

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více