A. Analytická část. Strategie rozvoje cestovního ruchu Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. červen srpen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Analytická část. Strategie rozvoje cestovního ruchu Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. červen srpen 2007"

Transkript

1 Strategie rozvoje cestovního ruchu Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska A. Analytická část Cíl: Definování současného stavu a tržní pozice mikroregionu. Zhotovitel: m-ark Marketing a reklama s.r.o. Železniční 4, Olomouc tel./fax: Řešitelé analytické části: RNDr. Ivan Marek, m-ark, Ing. Zuzana Růžičková, m-ark, Účast na řešení: Město Moravská Třebová, starostové členských obcí mikroregionu a pracovní skupina ustanovená k tomuto projektu. červen srpen 2007 Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Pardubickým krajem.

2 ... OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 1 ANALYTICKÁ ČÁST - ÚVOD Přehled strategických dokumentů Dokumenty nadregionálního významu Dokumenty regionálního významu Charakteristika území v širším kontextu Správní členění Charakteristika Pardubického kraje Charakteristika okresu Svitavy Charakteristika Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska Základní demografické a sociální charakteristiky Charakteristika jednotlivých obcí regionu MTJ Hodnocení potenciálu CR Primární potenciál CR Přírodní potenciál Kulturně-historický potenciál Kulturně-společenské akce Sekundární potenciál Suprastruktura cestovního ruchu Infrastruktura cestovního ruchu Všeobecná infrastruktura Analýza konkurence Analýza cílových skupin Image regionu MTJ dotazníkové šetření I Profil návštěvníka regionu MTJ dotazníkové šetření II Organizace cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Internet Propagační materiály Veletrhy a výstavy cestovního ruchu Další aktivity na podporu a propagaci cestovního ruchu Syntéza dat, SWOT analýza PŘÍLOHA Č. 1: UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V MT PŘÍLOHA Č. 2: UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V REGIONU MTJ m-ark Marketing a reklama s.r.o

3 ... Seznam zkratek CR ČMP ČR ČSÚ EU HDP HPH HUZ CHKO KČT KP KS MT MMR MT MTJ NP NPP NPR NUTS OECD OP ORP OŽPZ PK PP PR ROP TIC cestovní ruch Českomoravské pomezí Česká republika Český statistický úřad Evropská unie hrubý domácí produkt hrubá přidaná hodnota hromadné ubytovací zařízení chráněná krajinná oblast Klub českých turistů kulturní památka Kulturní služby města Moravská Třebová Ministerstvo pro místní rozvoj Moravská Třebová Moravskotřebovsko a Jevíčsko národní park národní přírodní památka národní přírodní rezervace zkratka z: Nomenclature of Units for Territorial Statistics (územní statistická jednotka) Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) operační program obec s rozšířenou působností Odbor životního prostředí a zemědělství Pardubický kraj přírodní památka přírodní rezervace regionální operační program turistické informační centrum m-ark Marketing a reklama s.r.o

4 ... Analytická část - úvod Analytická část obsahuje důležité informace a data charakterizující současný stav ve městě Moravská Třebová (dále jen MT) a Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska (dále jen regionu MTJ) z hlediska cestovního ruchu. Cílem bylo vytvořit podrobný dokument poskytující přehledné informace. Některé informace přesahují svojí hloubkou a podrobností potřeby nutné k navržení optimální strategie rozvoje CR, z hlediska komplexnosti a vytvoření kvalitní informační základny jsou však nevyhnutelné a pro budoucí potřeby strategického plánování jistě užitečné. MT a region MTJ mají zpracovánu řadu dokumentů, avšak situační analýza s obdobně podrobnými a ucelenými informacemi doposud neexistovala. Informace obsažené v analytické části byly čerpány z oficiálních internetových stránek MT a regionu MTJ, strategických a jiných doposud vytvořených dokumentů vztahujících se k MT a MTJ a v neposlední řadě také z informací získaných na základě spolupráce s pracovní skupinou a veřejnými představiteli města MT a jednotlivých obcí regionu MTJ. Podstatná část informací byla získána vlastním terénním šetřením, které probíhalo zejména v letní sezoně roku Přehled strategických dokumentů Podpora regionálního rozvoje je v České republice realizována prostřednictvím strategických a programových dokumentů, které jsou vytvářeny na úrovni státu, krajů, regionů a obcí. 1.1 Dokumenty nadregionálního významu Mezi zásadní dokumenty řešící problematiku CR na celostátní úrovni patří Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období Koncepce státní politiky CR v ČR na období navazuje na Koncepci státní politiky CR na období Aktualizovaná Koncepce státní politiky CR v ČR do roku 2006 byla zpracována také v souladu a za použití významných mezinárodních dokumentů, a to zejména dokumentu Evropské komise ze dne 23. listopadu 2002 Working together for the Future of European Tourism. Koncepce zatím nebyla schválena. Na úrovni Pardubického kraje mají dominantní vliv na další rozvoj CR následující dokumenty: Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod je určen pro region soudržnosti Severovýchod, který je tvořen Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Dokument určuje priority regionu pro programovací období EU na léta Zaměření ROP NUTS II Severovýchod vychází a navazuje na globální cíl, strategické cíle a priority Národního rozvojového plánu ČR v daném období. Program se zabývá oblastmi rozvoje regionální dopravní infrastruktury, zlepšení dopravní obslužnosti, rozvojem regionálních m-ark Marketing a reklama s.r.o 1

5 ... center, měst i venkova, rozvojem v oblasti CR, podporou rozvoje infrastruktury pro podnikání a vzdělávání a podpůrnými aktivitami spojenými a realizací a řízením ROP. Cestovní ruch je priorita 3. Na globální cíl zvýšit efektivnost využití přírodního a kulturního potenciálu regionu navazují specifické cíle zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj CR a zvýšit kvalitu služeb CR a jejich efektivní koordinace. Podporovány budou zejména aktivity jako např. zajištění vysoké kvality a dostačující kapacity základní infrastruktury CR, vybudování doprovodné infrastruktury, zajištění dobré dostupnosti turisticky atraktivních míst a památek pro návštěvníky, využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů CR, realizace kvalitního marketingu a propagace produktů CR, funkčně provázané informační systémy a koordinace CR, tvorba nových atraktivních produktů CR. Program rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy Program rozvoje CR v turistickém regionu Východní Čechy zpracovala v roce 2003 firma ARC Mikulov. Jedná se o dokument, který navrhuje ucelenou a konkrétní vizi rozvoje CR v dané lokalitě. Představuje dlouhodobý akční plán s jasně definovanými finančními prostředky pro realizaci jednotlivých částí a zároveň stanovuje odpovědnost jednotlivých pracovníků a subjektů regionálního CR za realizaci akčního plánu. Program se skládá z analýzy současného stavu a z vlastní koncepce, která je členěna na návrhovou část a část formulace akčního plánu. Akční plán rozvoje CR v turistickém regionu Východní Čechy je členěn do čtyř rozvojových priorit, které jsou naplněny jednotlivými opatřeními. Součástí návrhové části je návrh komplexních turistických produktů. Program rozvoje Pardubického kraje Program rozvoje Pardubického kraje lze charakterizovat jako program cílených opatření, přijatých pro stimulaci ekonomického a sociálního rozvoje kraje. Časové období programu je střednědobé a je dáno zejména délkou volebního období zastupitelstva kraje, délkou rozpočtového výhledu kraje a délkou programového období strukturálních fondů EU. Program rozvoje Pardubického kraje byl schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje dne a částečně aktualizován v roce Další aktualizace programu proběhla v letech 2005/2006. Poslední verzi programu zpracovala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje a PROODOS poradenství pro obce, Ing. Jan Přikryl, CSc. Program rozvoje Pardubického kraje řeší tyto základní okruhy: ekonomický potenciál, technická vybavenost, dopravní přístupnost a obsluha území, lidské zdroje, venkovský prostor a zemědělství, životní prostředí, CR a činitelé. V oblasti CR jsou na základě specifických cílů navrhována konkrétní opatření týkající se zejména: vytváření podmínek pro rozvoj nejrůznějších forem CR prostřednictvím rozvoje odpovídající infrastruktury, dále poskytování kvalitních a relevantních informací o nabídce Pardubického kraje a turistického regionu Východní Čechy, docílení změny ve vnímání kraje jako území atraktivního pro návštěvu a pobyt díky aktivní marketingové činnosti a ucelené informační politice, realizace efektivní a přehledné propagace území kraje, zkvalitnění služeb v oblasti CR, zavádění nových produktů, rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru m-ark Marketing a reklama s.r.o 2

6 ... v oblasti CR, rozvoj přeshraniční spolupráce, ochrana kulturně-historického potenciálu kraje aj. opatření. Projekty cestovního ruchu v Pardubickém kraji Certifikace TIC Příprava turistických produktů Turistický portál Východních Čech Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu Na úrovni turistické oblasti Českomoravské pomezí existují v rámci Pardubického kraje následující dokumenty: Zpracování pilotního projektu na posouzení budování destinací CR v návaznosti na oblast podpory Integrovaného operačního programu oblast venkovské turistiky. Pilotní destinace oblast Moravská Třebová Českomoravské pomezí Tento dokument zpracovala v roce 2006 na základě tendru vyhlášeného MMR společnost Eurovision s.r.o., obsahuje mimo jiné analýzu, strategii rozvoje venkovské turistiky daného území a možnou implementaci. Integrované řešení rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Českomoravské pomezí Dokument navázal na iniciativu měst Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová a Polička, která vznikla v roce 2006 a směřovala ke společnému postupu při přípravě zásadních investičních i neinvestičních projektů, podporujících rozvoj CR v daném území. Dokument vytvořila pro Pardubický kraj společnost OHGS s.r.o. Integrované řešení je cíleně zaměřeno na téma CR. V orientační a informační rovině je veden mírný přesah do jiných témat, kde si to situace vyžaduje: dopravní obslužnost cyklostezky, rozvoj obcí a měst občanská vybavenost na pomezí zařízení pro rozvoj CR apod. Součástí dokumentu jsou mimo jiné i analýza klientely CR, nosná témata rozvoje CR, zásobník projektů a metodika integrovaného řešení rozvoje CR v turistických oblastech PK. Tabulka č. 1: Dokumenty nadregionálního významu Název dokumentu Datum Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2006 Program rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy 2003 Program rozvoje Pardubického kraje 2006 Projekty Pardubického kraje 2006/2007 Zpracování pilotního projektu na posouzení budování destinací CR v návaznosti na oblast podpory Integrovaného OP oblast venkovské 2006 turistiky. Pilotní destinace oblast MT ČMP Integrované řešení rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Českomoravské pomezí 2007 Zdroj: Agentura m-ark m-ark Marketing a reklama s.r.o 3

7 Dokumenty regionálního významu Územní revize regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Studie OECD analyzuje území regionu MTJ vzhledem k jeho ekonomickému potenciálu a probíhajícím strukturálním změnám. Dokument obsahuje doporučení na změnu některých politik na místní i národní úrovni a možné scénáře dalšího vývoje. Výsledky byly prezentovány na zasedání OECD v Paříži v lednu Strategický plán rozvoje regionu Obsahuje tyto části: Profil regionu MTJ, Analýza regionu MTJ, Rozvojová strategie regionu MTJ, Příloha č. 1 Seznam účastníků, Příloha č. 2 - Pasporty obcí regionu MTJ. Strategický plán rozvoje města Dokument byl přijat Zastupitelstvem města Moravská Třebová jako nedílná součást Strategického plánu rozvoje regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Postihuje v širokém časovém horizontu strategii rozvoje města v kontextu s celým regionem MTJ. Obsahuje tyto části: Akční plány, Projektové listy rozpracovávají a konkretizují jednotlivé záměry a cíle plánu, Profil města Moravská Třebová, Průzkum podnikatelského prostředí. Komunitní plán zdraví a kvality života Moravská Třebová Hlavním cílem dokumentu je vytvořit podmínky pro rozvoj zdraví a kvality života obyvatel města Moravská Třebová naplněním záměrů a opatření, jež se týkají těchto oblastí: veřejná správa, sociální oblast, zdravý životní styl a zdravotnictví, vzdělávání a volný čas, kultura a sport, životní prostředí, podniky a služby, doprava. Koncepce kultury v Moravské Třebové Dokument analyzuje současný stav kultury ve městě Moravská Třebová a možnosti jeho dalšího rozvoje. V závěru dokumentu jsou navržena konkrétní opatření, která povedou k zlepšení současného stavu. Tabulka č. 2: Dokumenty regionálního významu Obec, organizace Název dokumentu Datum Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko Územní revize OECD 2002 Region Moravskotřebovsko Strategický plán rozvoje a Jevíčsko regionu 1999 Moravská Třebová Strategický plán rozvoje města 2002 Moravská Třebová Plán zdraví a kvality života 2007 Moravská Třebová Koncepce kultury 2006 Zdroj: Agentura m-ark m-ark Marketing a reklama s.r.o 4

8 Charakteristika území v širším kontextu 2.1 Správní členění Region MTJ se z pohledu správního členění ČR nachází v Pardubickém kraji, jihovýchodní části okresu Svitavy a je tvořen územím obce s rozšířenou působností Moravská Třebová. Z pohledu CR spadá dle členění agentury CzechTourism pod turistický region Východní Čechy, turistickou oblast Českomoravské pomezí (Svitavsko). Obrázek č. 1: Česká republika kraje, okresy Zdroj: Obrázek č. 2: Pardubický kraj obce s rozšířenou působností Zdroj: ČSÚ, m-ark Marketing a reklama s.r.o 5

9 Charakteristika Pardubického kraje Pardubický kraj se nachází ve východní části Čech. Spolu s krajem Královéhradeckým a Libereckým tvoří Pardubický kraj oblast soudržnosti Severovýchod (tzv. NUTS II). Část severovýchodní hranice kraje je zároveň i státní česko-polskou hranicí, odtud je kraj ohraničen jižní částí Orlických hor a nejzápadnějšími svahy Hrubého Jeseníku. Jih a jihovýchod je lemován vrchovinnými oblastmi Žďárských vrchů a Železných hor, střed a západ kraje je tvořen úrodnou Polabskou nížinou. Orlické hory, Žďárské vrchy a Železné hory přitom patří k chráněným krajinným oblastem kraje. Svou rozlohou 4518 km² (5,7 % rozlohy ČR) je Pardubický kraj pátým nejmenším krajem ČR. Nejvyšším bodem kraje je Králický Sněžník (1424 m n. m.), třetí nejvyšší místo ČR a zároveň národní přírodní rezervace. Nejnižší bod kraje se nachází na hladině Labe u Kojic (202 m n. m.). Z vodohospodářského hlediska je Pardubický kraj mimořádně významnou oblastí s přebytky vodních zdrojů nadregionálního významu. Ke třem největším vodním plochám kraje patří Sečská přehrada (na Chrudimce), dále Bohdanečský rybník (na Opatovickém kanále) a Pastviny (na Divoké Orlici). Pardubický kraj složený ze čtyř okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí měl k celkem 452 obcí (6. nejvyšší počet obcí mezi 14 kraji ČR). Přehled o počtu a věkové struktuře obyvatelstva poskytují dvě následující tabulky. Tabulka č. 3: Počet obyvatel k Česká republika Pardubický kraj v tom okresy: Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Zdroj: ČSÚ PK, Tabulka č. 4: Charakteristiky věkového složení obyvatelstva okresů PK stav k Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Obyvatelstvo celkem v tom ve věku (v %) ,1 13,8 15,6 15, ,0 70,5 70,5 70,3 65 a více 14,9 15,7 13,8 13,9 Průměrný věk celkem 40,0 41,0 39,4 39,3 Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí muži 38,5 39,4 37,4 37,9 ženy 41,6 42,5 40,9 40,7 Zdroj: ČSÚ PK, m-ark Marketing a reklama s.r.o 6

10 ... Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2005 činil fyzických osob (o 0,2 % více oproti roku 2004). Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců Pardubického kraje se v uplynulých letech vyznačovala neustálým růstem, v roce 2005 dosáhla u fyzických osob hodnoty Kč 86,0 % úrovně průměrné hrubé měsíční mzdy celé ČR (4. nejnižší mzda po Karlovarském a Olomouckém kraji a Vysočině). Přehled o výši míry registrované nezaměstnanosti v PK a jeho okresech poskytuje následující tabulka. Tabulka č. 5: Míra registrované nezaměstnanosti stav k Míra registrované nezaměstnanosti (v %) Česká republika 6,8 Pardubický kraj 5,7 v tom okresy: Chrudim 5,8 Pardubice 4,1 Svitavy 8,6 Ústí nad Orlicí 5,5 Zdroj: ČSÚ PK, V Pardubickém kraji činil v roce 2005 hrubý domácí produkt (HDP) na jednoho obyvatele v PPS 60,8 % průměru EU 25 (o 1,7 procentního bodu více než v roce 2004). Na tvorbu HDP působí v kraji rozhodující měrou 5 odvětví, která představují 71,2 % hrubé přidané hodnoty (HPH) kraje. Jedná se především o zpracovatelský průmysl, obchod, dopravu, skladování a spoje. Z hlediska dopravy je v Pardubickém kraji nejvíce využívaná silniční a železniční síť. Na území kraje je 545 km železničních tratí a krajské město tvoří jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů v republice. Je součástí mezinárodní železniční magistrály E040 (Paříž Norimberk Praha Vídeň) a zároveň i E061 (Berlín Praha Brno Vídeň). Na hlavní koridor jsou v Pardubicích napojeny celostátně významné tratě ve směru na Liberec a přes Chrudim a Hlinsko na Havlíčkův Brod. Současná silniční síť dosahuje celkové délky 3581 km (z toho silnice: I. třídy 445 km, II. třídy 914 km, III. třídy 2222 km). V letecké dopravě hraje rozhodující úlohu veřejné mezinárodní letiště v Pardubicích se smíšeným vojenským a civilním provozem. K říční dopravě slouží v Pardubickém kraji pouze krátký splavný úsek řeky Labe. V létě roku 2000 také započala pravidelná sezonní osobní říční doprava na trase Kunětice Pardubice Přelouč, která patří k zajímavým turistickým atrakcím. Pardubický kraj má mnohé předpoklady pro rozvoj CR. K turisticky atraktivním oblastem patří zejména severní a východní část okresu Ústí nad Orlicí podhůří Orlických hor, lyžařský areál Buková hora-suchý vrch, oblast Králického Sněžníku. Rovněž v chrudimském okrese, zejména v jeho jižní a jihozápadní části, je řada turistických center. K nejnavštěvovanějším patří okolí Sečské přehrady, oblasti u Horního Bradla, Bojanova či Křižanovic ležící v Železných horách. Na území celého kraje se rozvíjí agroturistika, zvláště se zaměřením na tradiční chov koní. m-ark Marketing a reklama s.r.o 7

11 ... Kulturní zařízení a aktivity kraje se soustřeďují převážně do měst. Mezi nejvýznamnější lze v okrese Chrudim zařadit Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, státní zámek Slatiňany a jeho hipologické muzeum, skanzen Soubor lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci a v přilehlých lokalitách Hlinecka. V okrese Pardubice návštěvníky zejména přiláká pardubický zámek s expozicemi Východočeského muzea a Východočeské galerie. Dále pozdně gotický hrad na Kunětické hoře a Africké muzeum v Holicích věnované zdejšímu rodákovi cestovateli dr. Emilu Holubovi. Mnoho návštěvníků zavítá každoročně i do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, který kromě pravidelných prohlídek pořádá nejrůznější akce pro milovníky koní. K turisticky atraktivním místům okresu Svitavy patří hrad Svojanov, zámecký areál v Litomyšli zařazený v roce 1999 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a městská památková rezervace v Moravské Třebové. Z okresu Ústí nad Orlicí jsou známé zříceniny hradů Lanšperk, Litice, Žampach a historická jádra měst. Hudba je v Pardubickém kraji převážně spojována s pardubickou Komorní filharmonií, svoji tradici má operní festival Smetanova Litomyšl i hudební festivaly v Poličce. Z divadelních scén je nejznámější Východočeské divadlo v Pardubicích. Již od roku 1995 se v Přelouči uděluje Cena Františka Filipovského za dabing. Z oblasti sportu je nejznámější areál pardubického závodiště, místo konání Velké pardubické steeplechase. Milovníci vůně benzínu a silných strojů si zase vybaví tradiční motocyklové závody o Zlatou přilbu České republiky. I v mnoha dalších sportovních odvětvích hraje Pardubický kraj prim. Pardubické extraligové hokejové družstvo se stalo líhní hokejových talentů světového formátu. A na zdejší tenisové kurty vzpomínají skoro všechny naše hvězdy bílého sportu, neboť tenisová Pardubická juniorka otvírá mladým talentům brány do světa vrcholového sportu. V roce 2006 měl Pardubický kraj celkem 277 hromadných ubytovacích zařízení, ve kterých pobývalo hostů s průměrným počtem přenocování 3,4 dne. Počet hromadných ubytovacích zařízení, lůžek v nich i počet hostů je, ve srovnání s ostatními kraji, v PK nejnižší. Počet ubytovacích zařízení v Pardubickém kraji (včetně rozdělení dle jednotlivých okresů) a počet hostů v těchto zařízeních vykazuje následující tabulka. Tabulka č. 6: HUZ v Pardubickém kraji a jeho okresech k PK Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí HUZ celkem Pokoje Lůžka Místa pro stany a karavany Hosté * * * z toho cizinci * * * Přenocování * * * z toho cizinci * * * Průměrný počet přenocování 3,4 4,3 z toho cizinci 3,6 4,3 Čisté využití lůžek 1) (%) 25,9 m-ark Marketing a reklama s.r.o 8

12 ... PK Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Využití pokojů 1) (%) 30,6 Průměrná cena lůžka/os. (Kč) ) u hotelů a penzionů * nespolehlivý údaj, údaje nezveřejněny z důvodu vysoké míry nonresponse Zdroj: ČSÚ PK, Charakteristika okresu Svitavy Okres Svitavy je svojí rozlohou 1335 km² největším okresem v Pardubickém kraji, avšak s nejnižší hustotou zalidnění (77 obyvatel na km²). Jedná se o vnitrozemský okres, který sousedí na východě s Olomouckým krajem, na jihu s Jihomoravským krajem a s krajem Vysočina, na západě a na severu potom s okresy Pardubického kraje (Chrudim a Ústí nad Orlicí). Území okresu leží v nadmořské výšce od 270 m (místo, na kterém opouští řeka Loučná území okresu) po 778 m (katastr obce Pustá Rybná). Převážná část okresu je tvořena Svitavskou pahorkatinou, na jihozápad zasahuje Hornosvratecká vrchovina (Žďárské vrchy). Východní část okresu je tvořena Moravskotřebovskou pahorkatinou a na jihovýchodě je Malá Haná (součást Boskovické brázdy). Hydrologické poměry jsou ovlivněny polohou okresu na hlavním evropském rozvodí. Z centrální části okresu odvádí vody řeka Svitava, jihozápadní část okresu leží v povodí Svratky, východ je v povodí Třebůvky. Tyto řeky odvádějí vody do Dunaje, zatímco severozápad okresu leží v povodí Labe (Třebovka a Loučná). Největší vodní plochou je rybník Hvězda (82 ha). Administrativně byl okres k datu sčítání rozdělen na 113 obcí, z toho 7 měst. Přehled o počtu a struktuře obyvatel poskytuje předchozí tabulka č. 4. Turisticky atraktivní místa okresu jsou stručně shrnuta v podkapitole 2.2 Charakteristika PK a podrobněji popsána v rámci kapitoly 4.0 Analýza konkurence. 2.4 Charakteristika Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska Region MTJ zaujímá jihovýchodní část okresu Svitavy (Pardubický kraj). Do roku 1960 však bylo toto území součástí Moravy. Svojí východní částí hraničí region MTJ s Olomouckým krajem, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského, ze západní strany sousedí se Svitavskem a na severu s Lanškrounskem. Region MTJ je tvořený částí někdejšího německého jazykového ostrova Hřebečsko s centrem v Moravské Třebové městě založeném kolem poloviny 13. století, a částí tzv. Malé Hané s centrem v Jevíčku městě založeném ve 13. století. Krajina regionu MTJ s převážně pahorkatinným a vrchovinným charakterem poskytuje řadu možností pro pěší turistiku, cykloturistiku i další formy rekreace. Region MTJ disponuje řadou turistických atraktivit, které se nacházejí zejména v Moravské Třebové, Jevíčku, ale i Mladějově, Městečku Trnávce m-ark Marketing a reklama s.r.o 9

13 ... a dalších obcích. Tyto atraktivity jsou podrobněji charakterizovány v kapitole 2.3 Hodnocení potenciálu CR. Region MTJ má rozlohu ha a zaujímá tak 9,2 % Pardubického kraje. Z celkové plochy mikroregionu tvoří podíl zemědělské půdy 55,2 %, lesní pozemky 37,3 %, dopravní plochy tvoří 2,9 %, zastavěné plochy 1,1 %, vodní plochy představují 0,8 %, sportovní a rekreační plochy 0,3 % a zbylou část tvoří plochy ostatní jako např. manipulační, neplodná půda apod. (Zdroj: ČSÚ PK) Oblast Moravskotřebovska a Jevíčska je regionem venkovského charakteru, který vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek nejen geograficky, ale i infrastrukturou, ekonomickými a socio-demografickými vazbami. V roce 1999 založila na tomto území 2 spádová města a 28 vesnic Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčska. V roce 2001 se sdružení obcí transformovalo s přechodem veškerého majetku, závazků, pohledávek, práv a povinností na svazek obcí s názvem Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který je dnes tvořený 33 členskými obcemi. Název: Region Moravskotřebovska a Jevíčska Právní forma: svazek obcí podle 46 odst. 2 písm. b) a 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích. IČO: DIČ: Sídlo, kontakty: T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová tel , fax , Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Netolický, koordinátor svazku obcí tel , GSM , m-ark Marketing a reklama s.r.o 10

14 ... Tabulka č. 7: Členské obce regionu MTJ Členské obce regionu Počet obyvatel k Výměra v ha celkem muži ženy Bělá u Jevíčka ,6 Bezděčí u Trnávky ,3 Biskupice ,3 Borušov ,1 Březina ,8 Březinky ,3 Dětřichov u Mor. Třebové ,5 Dlouhá Loučka ,1 Gruna ,7 Hartinkov ,7 Chornice ,7 Janůvky ,8 Jaroměřice ,8 Jevíčko ,2 Koruna ,0 Křenov ,9 Kunčina ,9 Linhartice ,2 Malíkov ,2 Městečko Trnávka ,7 Mladějov na Moravě ,5 Moravská Třebová ,0 Radkov ,5 Rozstání ,2 Rychnov na Moravě ,7 Slatina ,7 Staré Město ,7 Třebařov ,4 Útěchov ,6 Víska u Jevíčka ,3 Vranová Lhota ,6 Vrážné ,0 Vysoká ,0 Mikroregion MTJ Zdroj: ČSÚ Pardubice m-ark Marketing a reklama s.r.o 11

15 ... Tabulka č. 8: Kontaktní údaje obcí regionu MTJ, zdroj: m-ark, červenec 2007 Adresa OÚ Obec Starosta Telefon Webové stránky Bělá u Jevíčka 7 Jevíčko Dražil Zdeněk Bezděčí u Trnávky Bezděčí u Trnávky Klíčová Petra Biskupice 11 Biskupice Šebek Dalibor Borušov 60 Moravská Třebová Tlustoš Jaromír Březina 81 Březina Slechan Václav Březinky 42 Březinky Vykydalová Ivana Dětřichov u MT 82 Dětřichov u MT Kvapil Jiří Dlouhá Loučka 97 Dlouhá Loučka Horák Oldřich Gruna 66 Gruna Křivánek Alois Hartinkov 63 Hartinkov Sedlář František Jevíčská 41 Chornice Smékal Jiří Janůvky 15 Janůvky Reibl Ladislav Jaroměřice 1 Jaroměřice Grulich Rostislav Palackého nám. 1 Jevíčko Müller Roman Ing Koruna 10 Koruna Kaštánek Pavel Křenov 26 Křenov Šejnohová Miroslava Kunčina 204 Kunčina Henych Zdeněk Linhartice 134 Linhartice Andrlík Vladimír Malíkov 5 Malíkov Navrátilová Agnieszka Městečko Trnávka 2 Městečko Trnávka Neubauer Václav Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě Lišková Drahomíra T. G. Masaryka 29 Moravská Třebová Ošťádal Josef RNDr Radkov 4 Radkov Bušina Oldřich Rozstání 80 Rozstání Bubák Aleš Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě Borovcová Soňa Slatina 54 Slatina Kašpar Petr Staré Město Staré Město Lišková Ludmila Třebařov 44 Třebařov Driml Martin Útěchov 65 Útěchov Šafr Ladislav Víska u Jevíčka 3 Víska u Jevíčka Žouželka Josef Vranová Lhota 61 Vranová Lhota Vychodilová Marie Vrážné 34 Vrážné Němcová Hana Vysoká 33 Vysoká Motl Bohuslav m-ark Marketing a reklama s.r.o 12

16 2.4.1 Základní demografické a sociální charakteristiky V podstatné části regionu MTJ došlo po roce 1945 k odsunu většiny obyvatelstva s následným dosídlením. Tato výměna obyvatel měla dlouhodobý vliv na věkovou strukturu, vzdělanostní, resp. kvalifikační úroveň obyvatelstva, religiozitu i hustotu zalidnění. Ve 2 městech (Moravská Třebová, Jevíčko) a 22 obcích, z nichž 3 (Křenov, Městečko Trnávka, Třebařov) splňují k datu podmínky městyse, žije celkem obyvatel, tj. cca 5,4 % obyvatelstva celého kraje. Hustota zalidnění 66 osob/km² je po Králicku druhá nejnižší v PK. Ve dvou městech Moravské Třebové a Jevíčku žije dohromady polovina obyvatel regionu MTJ. Tabulka č. 9: Obyvatelstvo regionu MTJ podle věku Obyvatelé celkem ,4 % ,7 % 65 a více 13,9 % průměrný věk 39, 5 let Zdroj: ČSÚ Pardubice, Moravskotřebovsko je regionem s nejhorší situací na trhu práce v PK. Registrovaná míra nezaměstnanosti téměř dvakrát převyšuje krajský průměr, ke konci roku 2003 činila již 16,8 %. Současná míra nezaměstnanosti je 11, 9 % (k ). Výrazně nadprůměrná je rovněž dlouhodobá nezaměstnanost vyjádřená podílem uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci úřadů práce po dobu delší než jeden rok (44 % k ). Podle výsledků posledního sčítání lidu v roce 2001 činil podíl osob se základním vzděláním včetně neukončeného mezi patnáctiletými a staršími 28 %, což byla druhá nejvyšší hodnota v kraji po Králicku. Odvětvové zaměření zaměstnanosti se vyznačuje značně podprůměrným zastoupením ekonomicky aktivního obyvatelstva ve službách. (Zdroj: ČSÚ Pardubice) Charakteristika jednotlivých obcí regionu MTJ Bělá u Jevíčka Ves byla založena pravděpodobně Slovany a později organizována dle německého práva. Poprvé je zmiňována jako Alberndorf roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města. V okolí se nachází opuštěné doly, štoly a šachty po dolování šamotových jílů a lupků. Suché opukové stráně a meze na Hoperku i stráně a niva potoku pod Kumperkem hostí vzácnou květenu, např. zvonek klubkatý, psrtnatec májový, jetel alpský, konvalinku vonnou aj. V lesích Zadní hory se nachází několik historických hraničních kamenů bývalého lichtenštejnského panství. V blízkosti pomníku obětem první světové války m-ark Marketing a reklama s.r.o 13

17 je vybudováno odpočívadlo. Nachází se zde také ekologická farma PadmaFarma. Části obce: Bělá u Jevíčka, Smolná. Bezděčí u Trnávky Obec slovanského původu, později organizována podle německého práva, s dědičnou rychtou. Poprvé zmíněna jako Mitterdorf roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. Části obce: Bezděčí u Trnávky, Unerázka. Biskupice u Jevíčka Obec Biskupice se nachází na území Malé Hané, na rozmezí Boskovické brázdy a Drahanské vysočiny. První zmínky o obci pochází z roku K obci Biskupice náleží i osada Zálesí, která se rozprostírá v malebném zákoutí rozlehlého lesa. Části obce: Biskupice, Zálesí. Borušov Obec Borušov se nachází cca 7 km od Moravské Třebové, po státní silnici E35, směrem na Mohelnici. Obec sestává ze tří samostatných obcí. Část obce Svojanov u Borušova je využívána jako rekreační centrum (5 rekreačních chalup, 105 rekreačních chat, 4 rekreační střediska, 2 vodní nádrže, sjezdovka). Části obce: Borušov, Svojanov, Prklišov. Březina Středně velká, dříve německá obec. V Březině je zachována kaple sv. Rocha a Šebestiána z roku 1715 a kamenný pamětní kříž. Části obce: Březina, Šnekov. Březinky Velmi malá, před druhou světovou válkou téměř čistě česká obec. Části obce: Březinky, Nectava. Dětřichov u Moravské Třebové Dětřichov byl zřejmě původně česká ves, poněmčená při kolonizaci Borešem z Rýmburka. Na pahorku v obci byly nalezeny střepy keramiky ze 14. a 15. stol., stopy po valech svědčí o opevněném sídle. V lesíku jihovýchodně od obce je hřbitůvek a pomník obětem fašismu z bývalého porodního tábora. Dlouhá Loučka Na území obce se nachází přírodní rezervace Dlouholoučecké stráně a do katastru obce zasahuje přírodní rezervace Rohová. Před druhou světovou válkou byla Dlouhá Loučka německá obec (Langenlutsch). V obci se nachází archeologická památka raně středověké hradiště. Narodil se zde Karel Stellwag ( ), významný oční lékař a univerzitní profesor. m-ark Marketing a reklama s.r.o 14

18 Gruna Před druhou světovou válkou byla Gruna německá obec (Grünau). Kostel sv. Vavřince vyhořel v roce Od roku 1960 je částí Gruny Žipotín se svou dřívější osadou Karlínem (název Karlín 1960 zanikl). Části obce: Gruna, Žipotín. Hartinkov První písemná zpráva o Hartinkově (Hartungsdorf) je z roku Tehdy se stahoval pod soudní pravomoc města Jevíčka. Pod jménem Hermannsdorf byl majetkem olomoucké kapituly, roku 1361 byl již součástí Biskupického panství. Chornice Velká, před druhou světovou válkou německá obec (Kornitz) se silnou českou menšinou. V obci je zachován na místě bývalé rytířské tvrze dvoulodní gotický kostel sv. Vavřince ze 14. století, barokní plastiky v jeho blízkosti a kříž z roku Janůvky Janůvky byly založeny v průběhu německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1365, kdy byly součástí třebovského panství. Před druhou světovou válkou německá obec (Johnsdorf). Jaroměřice Velká, před druhou světovou válkou česká obec. Částí obce je Nový Dvůr. Nachází se zde zachovalý zámeček z 16. století. Na známé poutní místo, horu Kalvárii, vede křížová cesta, která začíná v Jaroměřicích u kostela Všech Svatých a pokračuje až k baroknímu kostelu Povýšení sv. Kříže z roku V obci se nachází též pomník obětem války. Části obce: Jaroměřice, Nový Dvůr. Jevíčko Jevíčko je přirozeným i hospodářským středem oblasti nazývané Malá Haná, která se rozprostírá od Boskovic k Trnávce, tj. v délce 25 km a v šířce 3 5 km. Nížina Malá Haná, obklopená zalesněnými kopci, je součástí dlouhého geologického prolomu zv. Boskovická brázda. Jevíčko je menší, před druhou světovou válkou české, město, ve kterém žila německá i židovská menšina. Zachoval se zde renesanční zámeček, farní kostel z 18. století, městská věž z konce 15. století, synagoga (dnes využívaná ke kulturním akcím), pomník z napoleonských válek a zbytky gotického opevnění města. Židovský hřbitov byl zničen. Části obce: Jevíčko, Zadní Arnoštov. Koruna První písemná zmínka o obci je z roku m-ark Marketing a reklama s.r.o 15

19 Křenov Křenov je slovanského původu. První písemná zpráva pochází z roku Dominantou obce je barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1732 od J. Santiniho. Dalšími památkami jsou kaplička sv. Isidora z roku 1705, veřejný pranýř z roku 1732 na náměstí a památná lípa velkolistá obvod kmene 450 cm. Kunčina První písemná zpráva o obci je z roku V obci se nachází původně gotický, přestavovaný kostel sv. Jiří, v interiéru sochy morových patronů, tesaný renesanční epitaf s reliéfy z doby kolem roku Před kostelem na kamenné balustrádě schodiště 12 barokních soch světců z dílny J. Hendrycha. Části obce: Kunčina, Nová Ves. Linhartice Obec Linhartice se rozkládá v malebném údolí řeky Třebůvky v těsné blízkosti města Moravská Třebová, v nadmořské výšce 336 metrů. Malíkov První písemná zpráva o obci je z roku 1365, kdy byla součástí moravskotřebovského panství. Zachována socha sv. Trojice z roku Městečko Trnávka Městečko Trnávka je osada, založená asi ve 13. století. V roce 1365 je již městečkem a patřila k panství, jehož centrem byl hrad Cimburk. První písemná zmínka o obci je z roku K pamětihodnostem patří vedle zříceniny hradu Cimburk barokní morový sloup, socha sv. Jana Nepomuckého a v minulosti několikrát přestavovaný kostel sv. Jakuba staršího. Části obce: Bohdalov, Lázy, Ludvíkov, Městečko Trnávka, Mezihoří, Nová Roveň, Petrůvka, Pěčíkov, Přední Arnoštov, Stará Roveň. Mladějov na Moravě Před druhou světovou válkou německá obec (Blosdorf) s českou menšinou. Atraktivitou je zde úzkorozchodná průmyslová železnice, která dříve sloužila k dopravě lupku vytěženého do mladějovských šamotových závodů. Dnes slouží návštěvníkům k projížďce, v areálu se nachází Průmyslové muzeum, k dispozici je občerstvení a WC. Mezi památky obce patří: rychta z roku 1791, plastiky a kříže z 18. a 19. století, kaple sv. Trojice z roku 1720 a pozůstatky středověkého hradiště. m-ark Marketing a reklama s.r.o 16

20 Moravská Třebová Město Moravská Třebová bylo v r vyhlášeno městskou památkovou rezervací, kterou tvoří historické jádro města spolu s areálem zámku a Křížového vrchu. Moravskotřebovský zámek byl původně hrad z konce 13. století. Na sklonku 15. století byla zahájena přestavba na renesanční zámek. Objekt je zrekonstruován a využívá se pro kulturní a společenské aktivity. Cennou architektonickou památkou je budova radnice. V kanceláři starosty jsou cenné nástěnné malby z 16. století. Raritou je radniční věž, která byla dostavěná v r a nemá základy. Na náměstí a v přilehlých uličkách najdeme nemalý počet měšťanských domů, v kterých jsou často zachovány přízemní mázhausy. Na těchto stavbách lze sledovat vývoj stavebního slohu v průběhu 16. století. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie existoval snad už ve 13. století. Později byla realizována renesanční přestavba. Dnešní podoba kostela, zformovaná po požáru v r. 1726, je barokní. V interiéru nástěnné malby J. T. Suppera (s jeho autoportrétem) a Silvestra Suppera, v sochařské výzdobě vynikají plastiky J. F. Pacáka (zejména Víra a Naděje). Morový sloup uprostřed nově zrekonstruované plochy náměstí je památkou na morovou epidemii r Sloup byl postaven v letech Sochařská výzdoba - Jan Sturmer. Pozdně gotický (kolem r ) hřbitovní kostel Nalezení sv. Kříže, interiér renesance baroko (původní lavice z r. 1623, nástěnné malby J. T. Suppera). Na jižní vnější stěně kostela je umístěn ojedinělý soubor renesančních kamenných náhrobníků. Tato sbírka pokračuje v lapidáriu zřízeném z někdejší kaple u východní zdi hřbitova. Ke hřbitovu vedly z města kryté Schody mrtvých s renesančním portálem z r. 1575, které bohužel na začátku roku 1999 padly za oběť místnímu žháři. V roce 2001 došlo k jejich úplnému zrestaurování. Při cestě k sousoší Kalvárie byly zachovány čtyři kapličky křížové cesty vedoucí z farního kostela, které byly projektovány za účasti významného stavitele Santiniho. Františkánský klášter je barokní stavbou z konce 17. století s kostelem sv. Josefa. V klášteře je zachována studna z počátku 18. století a barokní knihovna. Nedaleko umístěná budova moravskotřebovského muzea byla postavena v letech Části obce: Boršov, Město, Předměstí, Sušice, Udánky. Radkov Původně asi slovanské osídlení. Severně od Radkova stával hrad. Roku 1306 se v listinách připomíná Dětřich z Radkova. Velmi malá obec, dnes většina domů ve velmi špatném stavu. Rozstání První písemná zmínka o vsi je z roku 1365, kdy patřila k cimburskému zboží. m-ark Marketing a reklama s.r.o 17

21 Rychnov na Moravě Obec byla založena v roce Leží na Moravskotřebovské plošině mezi Rychnovským kopcem a Hřebečským masivem, asi 10 km severně od Moravské Třebové. Do roku 1945 se jednalo o německou obec (Reichenau). Z památek se zachovaly: barokní kostel sv. Mikuláše z r. 1729, socha Panny Marie Immaculaty, socha svatého Rocha, socha svatého Jana Nepomuckého, sousoší Nejsvětější Trojice a morový sloup. Dále poutní místo s kaplí Panny Marie u Mariánské studánky, jejíž léčivé účinky dokládají hole za oltářem v kostele, údajně odložené uzdravenými poutníky. Kromě mariánské legendy jsou s Rychnovem spojeny i pověsti a hypotézy o údajném záhadném dunění (detonačním fenoménu) Rychnovského vrchu. Slatina Obec je pravděpodobně slovanského původu. Tvořila součást biskupského léna zvaného Želivsko. Části obce: Březinka, Slatina. Staré Město u Moravské Třebové Původní osídlení bylo slovanské. Roku 1270 se obec uvádí pod názvem Stará Třebová. Později se název Třebová přenesl na nově založené město při řece a ujal se název Staré Město. Mezi dochované památky patří: kostel sv. Kateřiny a Anny přestavěn roku 1516 za Ladislava z Boskovic (na věži boskovický erb), kaple, několik křížů na bývalém hřbitově, sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha, fara a rychta. Za povšimnutí stojí i věž požární zbrojnice zakončená zajímavou helmicí a skupina domů u silnice k Dětřichovu, které jsou pozůstatkem staré osady zv. Ulice (připomínané roku 1365). U silnice k Třebařovu se nachází civilní sportovní letiště Letecké akrobatické centrum ČR. Části obce: Bílá Studně, Petrušov, Radišov, Staré Město. Třebařov První písemná zmínka o Třebařově je z roku Na severním okraji obce založil kolonizátor této oblasti Boreš z Rýzmberka augustiniánský klášter zv. Koruna P. Marie, který byl za husitských válek zpustošen. Do dnešní doby zachována zřícenina obdélníkovité stavby s vysokými úzkými okny a s hranolovou věží s bedněným patrem v průčelí. Útěchov Archeologické nálezy svědčí o osídlení již v mladší době kamenné. První písemná zpráva o vsi pochází z roku Obec Útěchov zřejmě patřila k původně českým vesnicím, které existovaly již před německou kolonizací. V polovině 13. století však byla téměř vylidněna a v důsledku kolonizace postupně poněmčována. Víska u Jevíčka Ves byla založena za německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. m-ark Marketing a reklama s.r.o 18

22 Vranová Lhota Obec se poprvé připomíná roku 1258 v listině krále Přemysla Otakara II. Byla založena v údolí řeky Třebůvky na důležité obchodní zemské cestě v nadmořské výšce 286 m na úpatí Drahanské planiny. V obci postavil Hugo Salm vysokou pec a v okolí se pro ni v sedmnácti šachtách dolovala železná ruda. Na místě zaniklé huti byla postavena tkalcovna, která vyhořela a byla přestavěna na dvoupatrovou mechanickou tkalcovnu. V obci byl pivovar, chmelnice, sladovna, palírna, mlýn a mnoho řemesel, z nichž některá se zachovala dodnes. Nad obcí je zřícenina hradu Vraní hora z 13. stol. V obci se nachází bývalá tvrz ze 14. stol., která byla v roce 1698 přestavěna na renesanční zámeček (dnes téměř zřícenina). Mezi další památky patří: farní kostel sv. Kateřiny s velmi vzácným oltářem, socha sv. Jana Nepomuckého a cyrilometodějský mezní kříž. Vrážné Malá vesnička, která leží v oblasti Malé Hané. Na území obce se nachází Vrch Hradisko archeologické naleziště. Vysoká Obec byla založena v roce 1720 ve výběžku Českomoravské vysočiny severovýchodně od města Jevíčka. I v době před druhou světovou válkou se jednalo o čistě českou obec. m-ark Marketing a reklama s.r.o 19

23 3..0 Hodnocení potenciálu CR Potenciálem CR rozumíme souhrnnou hodnotu všech předpokladů pro rozvoj turismu s ohledem i na všechny faktory, které jeho rozvoj ovlivňují negativně. V rámci celé ČR hodnotí Ministerstvo pro místní rozvoj region MTJ souhrnně jako území s atraktivitou regionálního významu (Atlas cestovního ruchu, 2006). Z následující mapky, která zobrazuje potenciál CR v Pardubickém kraji, je patrné, že region MTJ je území s převážně vysokým potenciálem v oblasti přírodního systému. V oblasti kulturního systému se na území vyskytují 2 místa vysokého potenciálu, 2 místa zvýšeného potenciálu a 2 místa potenciálu základního. Obrázek č. 3: Potenciál CR v Pardubickém kraji Zdroj: ČSÚ, V následujících textech a tabulkách jsou zachyceny hlavní údaje, které charakterizují primární a sekundární potenciál CR na území města MT a regionu MTJ. Potenciál CR je ve většině případů řešen zvlášť za město MT a zvlášť za ostatní obce regionu. Důvodem tohoto odděleného hodnocení je významná diverzita MT a regionu MTJ v množství jednotlivých atraktivit a odlišnost v typu destinace. Město MT se vyznačuje potenciálem v oblasti městské a poznávací turistiky, region MTJ jako celek má předpoklady pro rozvoj venkovské turistiky a aktivní dovolené. m-ark Marketing a reklama s.r.o 20

24 3.1 Primární potenciál CR Primární potenciál CR představují zdroje, které by v destinaci existovaly i bez závislosti na cestovním ruchu a jeho rozvoji (Pásková M., Zelenka J.: Cestovní ruch výkladový slovník. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002). V rámci hodnocení potenciálu CR a jeho primární nabídky se zaměříme na: přírodní potenciál, kulturně-historický potenciál a kulturně-společenské akce Přírodní potenciál Krajina regionu MTJ nabízí svým převážně pahorkatinným a vrchovinným charakterem v kombinaci se zachovalým životním prostředím výborné podmínky pro trávení aktivní dovolené (cykloturistika, pěší turistika, venkovská turistika a další formy rekreace). Nad Moravskou Třebovou se táhne Hřebečský hřbet úzké horské pásmo, které se nachází v oblasti Svitavské pahorkatiny mezi městy Moravská Třebová a Svitavy. Jde o 25 km dlouhý krajinný útvar, probíhající od Třebovického sedla jižním směrem až po vrch Javor nad obcí Březinkou. Nejvyšší vrchol Roh (660 m n. m.), který se zvedá nad částí obce Koclířov Hřebeč, je důležitým geodetickým bodem. Směrem k městu Moravská Třebová jsou stráně tohoto vrcholku velmi strmé a naopak směrem k městu Svitavy klesají stráně pozvolna. Většina území Hřebečského hřbetu je zalesněná. Mezi vrcholky Roh a severním směrem Hřebečov (622 m n. m.) byl v horském masivu vybudován tunel, kterým vede silnice spojující města Moravskou Třebovou a Svitavy. Hřebečský hřbet nad Moravskou Třebovou představuje významný potenciál pro cykloturistiku, poznávací turistiku i zimní sporty, zejména běžecké lyžování. Klimatické poměry v regionu MTJ jsou rozdílné. Nejpříznivější klima je v jižní části tvořené Malou Hanou, ve střední a severní části regionu je podnebí chladnější. Tyto rozdíly však nezpůsobují žádné významné regionální diference. Nejdůležitějšími vodními toky regionu MTJ jsou Moravská Sázava, která odvádí vodu ze severovýchodní strany regionu, a řeka Třebůvka, která vodu odvádí z jihu a střední části území. Obě řeky tvoří přítoky řeky Moravy a spadají do úmoří Černého moře. Z menších toků územím dále protéká řeka Jevíčka, Nectava a Úsobrnský potok. (Pozn.: V obci Vranová Lhota je začátkem července pravidelně pořádána akce Neckiáda tradiční závod atraktivních plavidel po řece Třebůvce.) Z hlediska vodních ploch patří mezi nejvýznamnější přírodní rekreační oblasti regionu MTJ oblast Svojanova (část obce Borušov) a lom Mrtvák v obci Březina. Region nabízí dobré podmínky pro rybolov. Sportovní rybolov na rybářských revírech se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství a vyhláškou č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství. Na území regionu MTJ jsou v souvislosti se sportovním rybolovem evidovány tyto revíry: m-ark Marketing a reklama s.r.o 21

25 Moravskotřebovské mimopstruhové rybářské revíry: Číslo a název revíru Popis revíru Podmínky pro rybolov Mor. Sázava 3 Od bývalého jezu u železničního mostu v Krasíkově až k silničnímu mostu silnice Rychnov Žichlínek 1. Rybářský lístek 2. Povolenka mimopstruhová: územní východočeská nebo celosvazová ČRS nebo celorepubliková Třebůvka 2 Od jezu bývalého náhonu Valáškova mlýna v k.ú. Kozov až k retenční nádrži nad Moravskou Třebovou mimo Jevíčku. Přítoky jsou chovné sportovní rybolov zakázán. K revíru patří nádrže: Retenční nádrž, k.ú. Moravská Třebová, 7,0 ha Dolní Boršovská, k.ú. Boršov, 5,2 ha ČR 1. Rybářský lístek 2. Povolenka mimopstruhová: územní východočeská nebo celosvazová ČRS nebo celorepubliková ČR Moravskotřebovské pstruhové rybářské revíry: Číslo a název revíru Popis revíru Podmínky pro rybolov Mor. Sázava 3P Přítoky Moravské Sázavy 3: potok Rychnovský, Mladějovský, Červený 1. Rybářský lístek 2. Povolenka pstruhová: a Třebářovský až k pramenům. územní východočeská nebo celosvazová ČRS nebo celorepubliková Třebůvka 2P Od retenční nádrže nad Moravskou Třebovou až k pramenům u obce Dlouhé Loučky, se všemi přítoky. Do revíru nepatří přítoková část do rybníka U včelína v k.ú. Boršov, a to od břehů Stříbrného potoka a odtoková část z rybníka až po břeh Stříbrného potoka. Přítoky s výjimkou potoků Teplice, Pacovka, Stříbrný, Kunčický, Bílá Studně a Udánský jsou chovné sportovní rybolov zakázán. ČR 1. Rybářský lístek 2. Povolenka pstruhová: územní východočeská nebo celosvazová ČRS nebo celorepubliková ČR Jevíčské mimopstruhové rybářské revíry: Číslo a název revíru Popis revíru Podmínky pro rybolov Jevíčka 1A Revír tvoří rybníky a nádrže: Smolenská, k.ú. Jevíčko, 6,4 ha Lipina, k.ú. Úhřetice, 0,99 ha Finstrlova Hlubina, k.ú. Jevíčko, 10,6 ha 1. Rybářský lístek 2. Povolenka vydaná ČRS MO Jevíčko pouze pro tento revír m-ark Marketing a reklama s.r.o 22

26 Jevíčské pstruhové rybářské revíry: Číslo a název revíru Popis revíru Podmínky pro rybolov Jevíčka 1P Od soutoku s Malonínským potokem k pramenům a všechny přítoky. 2. Rybářský lístek 3. Povolenka pstruhová: Potok Úsobrnka od hráze rybníka v Úsobrně k pramenům nepatří do územní východočeská revíru. Kromě potoka Malonínského, potoka Nectava a úseku nebo celorepubliková nebo celosvazová ČRS Jevíčky od soutoku s Malonínským ČR potokem jsou všechny vody chovné sportovní rybolov zakázán. Zdroj: KÚ PK OŽPZ, Ing. Fuka, září 2007 Svým přírodním potenciálem nabízí region MTJ i podmínky pro sportovní myslivost. Nachází se zde tyto revíry - honitby: Název Držitel Uživatel Bezděčí Unerázka HS Bezděčí-Unerázka MS Čihadlo Bezděčí- Unerázka Bělá u Jevíčka HS Bělá u Jevíčka Mysl. jednota Bělá u Jevíčka Výměra (ha) Biskupice HS Biskupice MS Biskupice-Zálesí 635 Bohdalov HS Bohdalov-Petrůvka MS Bohdalov 969 Bohdalov LČR, s. p., LS Svitavy LČR, s. p., LS Svitavy 690 Boršov HS Boršov Sdružení myslivců Boršov 1024 Boršov LČR, s. p., LS Svitavy LČR, s. p., LS Svitavy 1247 Chvalka Březina HS Březina MS Chvalka-Březina 562 Březina LČR, s. p., LS Svitavy Antonín Karas, Šenov 655 Březinky LČR, s. p., LS Svitavy Svisbo spol. s r. o. 751 Daňčí obora Rychnov na Moravě Dlouhá Loučka- Útěchov HS Daňčí obora Rychnov HS Dlouhá Loučka ZOS Rychnov na Moravě 57 MS Dlouhá Loučka- Útěchov 1250 Gruna HS Gruna MS Gruna 752 Hartinkov LČR, s. p., LS Svitavy Pavel Růžička, Pamětice 76 Hušák LČR, s. p., LS Svitavy Armaturka Vranová Lhota 938 Chornice HS Chornice MS Jezevec Chornice 1244 Jaroměřice HS Jaroměřice MS Jaroměřice 1142 Jevíčko-Víska HS Jevíčko-Víska MS Jevíčko m-ark Marketing a reklama s.r.o 23

27 Název Držitel Uživatel Výměra (ha) Křenov HS Křenov MS Háj Křenov 794 Křenov LČR, s. p., LS Svitavy MS Les Křenov 745 Česká Hranice HS Kunčina-Nová Ves MS Kunčina 1622 Moravská Třebová HS Moravská Třebová MS Hradisko M. Třebová 1433 Městečko Trnávka- Lázy Nectava HS Městečko Trnávka- Lázy LČR, s. p., LS Svitavy MS Cimburk Městečko Trnávka Josef Kurča, Lázně Bohdaneč 1595 Nová Ves LČR, s. p., LS Svitavy MS Nová Ves 648 Pacov-Přední Arnoštov Pěčíkov-Vranová Lhota HS Pacov-Přední Arnoštov HS Pěčíkov-Vranová Lhota MS Pacov-Přední Arnoštov MJ Hradisko Pěčíkov- Vranová Lhota Petrušov LČR, s. p., LS Svitavy MS Petrušovský les 864 Rozstání HS Rozstání MS Srnčí Rozstání 780 Rychnov na Moravě HS Rychnov na Moravě MS Rychnov na Moravě 1995 Rychnovský kopec HS Rychnovský kopec Jiří Čepil, Staré Město Staré Město HS Staré Město MS Hubert Staré Město 2310 Šesterák LČR, s. p., LS Svitavy J. Odehnal, Malíkov Šubířov Marie Uhlířová, Brno Marie Uhlířová, Brno 846 Třebařov HS Třebařov-Koruna MS Třebařov 1452 Udánky LČR, s. p., LS Svitavy MS Moravská hranice 619 Zadní Arnoštov HS Nová Lípa Zadní Arnoštov MS Nová Lípa Zadní Arnoštov 38. Zálesí LČR, s. p., LS Svitavy AGRO Měřín, s. r. o. 611 Zdroj: MT odbor životního prostředí, Ing. Nechuta, září Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dle 14 tohoto zákona existují tyto kategorie zvláště chráněných území: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). V regionu MTJ se nachází 1 přírodní park, 2 PR (z 37, které jsou registrovány v Pardubickém kraji) a 2 PP (z 54, které jsou registrovány v Pardubickém kraji). Dále jsou na území registrovány 3 památné stromy, 48 lokalit označených jako významný krajinný prvek a územní systémy ekologické stability, tj. biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního význa- m-ark Marketing a reklama s.r.o 24

28 mu. V Pardubickém kraji se rozkládá 6 biocenter nadregionálního významu, z nichž 1 se nachází na území MTJ (Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje, 2004). V porovnání okresu Svitavy a regionu MTJ, je podíl přírodních krajinných prvků v regionu poměrně vysoký. Z celkové rozlohy přírodních parků v okrese Svitavy ( ha) se na území MTJ nachází více než 50 % této plochy. Z přírodních památek, které zaujímají v okresu Svitavy cca 88 ha, se cca 56 ha této plochy nachází na území MTJ. Z celkového počtu 143 významných krajinných prvků nacházejících se v okrese Svitavy je v regionu MTJ zastoupeno 48, což je zhruba 1/3. Přírodní atraktivity regionu MTJ: Přírodní park Bohdalov-Hartinkov výměra 6262 ha, celý katastr obcí Hartinkov, Vysoká, Vranová Lhota, Vranová, Pěčíkov, Bohdalov, Stará Roveň a část katastru obcí Bezděčí u Trnávky, Březinky, Gruna, Chornice, Petrůvka, Plechtinec, Radkov, Unerázka, Vrážné, Žipotín založen značná plocha tohoto území je pokryta lesem a rozptýlenou zelení s mozaikou polopřirozených a přírodě blízkých luk a pastvin, pestrá geologická stavba zahrnuje horniny od prvohorních břidlic až po svrchnokřídové usazeniny s vysokým podílem vápníku v širších krajinných souvislostech navazuje toto území na sousední přírodní park Kladecko v okrese Prostějov (Olomoucký kraj) biologicky hodnotná území menšího plošného rozsahu jsou zaregistrována jako významné krajinné prvky, např. Pěčíkovské stráně, stráně v Hraničkách, Strážnička, nad Věžnickým potokem a pramen Teplice parkem protéká část řeky Třebůvka, jejíž pramenná oblast a střední část až na soutok s Jevíčkou patří do svitavského bioregionu zřízení přírodního parku, stanovení omezení využití jeho území a péče o toto území jsou od v kompetenci krajských úřadů Přírodní rezervace Rohová výměra 296,93 ha, katastr obcí Boršov (část obce Moravská Třebová), Dlouhá Loučka, Křenov významná nadregionální lokalita zachovalých přirozených a polopřirozených porostů květnatých bučin a suťových lesů s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů územím vede naučná stezka Hřebečsko (informační tabule a odpočívadla) Přírodní rezervace Dlouholoučské stráně výměra 60 ha, katastr obce Dlouhá Loučka opukové stráně s přirozenými a polopřirozenými společenstvy rostlin m-ark Marketing a reklama s.r.o 25

29 Přírodní památka Hradisko výměra 26,38 ha, katastr obce Staré Město u Moravské Třebové rozsáhlý lesní komplex s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin, zbytek slovanského hradiště Přírodní památka Pod skálou výměra 21,1 ha, katastr obcí Nová Ves u Moravské Třebové, Mladějov přirozené lesní porosty se skalními ochozy, výskyt tisu červeného Soustava Natura 2000 evropsky významná lokalita Rychnovský vrch výměra 353,3 ha, katastr obcí Rychnov na Moravě, Třebařov (Radišov) porosty květnatých bučin se zachovalými společenstvy svahových luk Významné krajinné prvky Bělá u Jevíčka 2 (Šnekov) Březina 1 Březinky 5 Koruna 2 Křenov 1 (Zadní Arnoštov) Jevíčko 1 Linhartice 4 (Pěčíkov) Městečko Trnávka 1 Rychnov na Moravě 17 (Petrušov) Staré Město 5 Staré Město 2 Třebařov 4 Vranová Lhota 3 Zdroj: údaje vybrány z Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje, 2004 Památné listnaté stromy (lípa, dub) Biskupice borovice Moravská Třebová lípa Vranová Lhota dub Biocentra Boršov-Loučský les nadregionální, největší biocentrum na území kraje, zaujímá plochu 21,5 km² v prostoru Rohu (660 m) a Loučského lesa mezi Svitavami a Moravskou Třebovou Finsterova hlubina Jevíčko, uměle vytvořená vodní plocha s ostrůvky a poloostrovy, vhodná pro výskyt chráněných druhů ptactva, v okolí vysázeny duby, lípy, olše a vrby m-ark Marketing a reklama s.r.o 26

30 Poldr Žichlínek záchytná retenční nádrž v údolní nivě Moravské Sázavy a Lukovského potoka Přírodní potenciál regionu MTJ lze souhrnně hodnotit jako vysoký. Významnými aktivy jsou turisticky přitažlivá krajina v letním i zimním období, vysoká kvalita životního prostředí, bohatý výskyt přírodních atraktivit, relativně bezkonfliktní prostor z hlediska chráněných území, velmi vhodný terén pro cykloturistiku, pěší turistiku a agroturistiku. Vhodné jsou i podmínky pro rozvoj rybolovu a myslivosti Kulturně-historický potenciál Kulturní a architektonické dědictví regionu MTJ je vzhledem k jeho relativně malé rozloze poměrně vysoké. Toto dědictví je koncentrováno v Moravské Třebové, jejíž část byla v roce 1980 prohlášena za městskou památkovou rezervaci, a v Jevíčku, jehož centrum má statut městské památkové zóny. Následující tabulka uvádí počet městských památkových rezervací a městských památkových zón z pohledu správního členění ČR. Tabulka č. 10: Městské památkové rezervace a zóny Správní celek/území Městská památková rezervace Městská památková zóna Česká republika Pardubický kraj 3 19 Okres Svitavy 2 4 Mikroregion MTJ 1 1 Zdroj: srpen 2007 Hrady a zámky V městě Moravská Třebová se nachází zrekonstruovaný zámek s několika prohlídkovými okruhy. Jedná se o jedinou památku tohoto typu, která vyhovuje rozvoji CR z hlediska současného stavu objektu i nabídky služeb. Zámek Moravská Třebová Zámecké nám. 1, Moravská Třebová tel.: , Charakteristika zámku: Původně hrad z konce 13. století, koncem 15. století zahájena přestavba na renesanční zámek. Ten byl na počátku 17. století rozšířen o pozdně renesanční arkádové křídlo. Při požáru v pol. 19. století byla značná část zámku zničena. Dodnes zůstaly zachovány renesanční arkády a věž, raně renesanční brána z r a medailony Ladislava z Boskovic a Magdalény z Dubé jedny z nejstarších renesančních památek v ČR, a empírová hospodářská stavení. m-ark Marketing a reklama s.r.o 27

31 Zámek je ve vlastnictví města, budova je kompletně zrekonstruována. V dubnu 2007 byla v zámku otevřena Mučírna největší svého druhu v ČR. Na nádvoří zámku jsou prostory pro konání koncertů a společenských akcí. K dispozici je zde kavárna a veřejné WC. V parku pod zámkem se nachází dětské hřiště. Zbylá část zámeckého parku čeká na rekonstrukci a využití. Otevírací doba: duben červen a září-říjen: Út Ne hod. červenec srpen: Út Ne hod. Pro předem objednané skupiny možnost prohlídek i mimo otvírací dobu. Využití zámku: expozice zámku, expozice městského muzea, městská knihovna, základní umělecká škola, zámecká kavárna, WC, městské byty Prohlídkové okruhy: - Měšťanský životní styl století - Humanismus a renesance v Moravské Třebové - Jak se žilo na venkově - Neživá příroda Moravskotřebovska - Mučírna - krátkodobé výstavy Tabulka č. 11: Návštěvnost zámku MT 2006 ¹ 2007 ² CELKEM, z toho: platící volné vstupné průměrná měsíční návštěvnost platících ¹ za období duben listopad 2006 ² za období březen 28. září 2007 Zdroj: KS MT V regionu MTJ se dále nachází 2 zámečky, které jsou v relativně dobrém stavu, avšak neslouží k turistickým účelům, 2 zámečky ve velmi špatném stavu a 4 zříceniny hradů a 1 zřícenina kláštera. Ani jedna z výše uvedených památek nenabízí v současné době turistický okruh, u většiny z nich se nenachází turistická infrastruktura a nejsou nabízeny žádné služby. Zámky Jaroměřice zámeček ze 16. století, dnes slouží k jiným než turistickým účelům Jevíčko renesanční zámeček, využíván jako sídlo městského informačního centra, městské knihovny a základní umělecké školy Biskupice zámeček, špatný stav Vranová Lhota zámeček na místě bývalé tvrze ze 14. stol., velmi špatný stav m-ark Marketing a reklama s.r.o 28

32 Zříceniny hrad Plankenberk nachází se u obce Biskupice hrad Cimburk nachází se nad obcí Městečko Trnávka, ke zřícenině vede značená pěší trasa, zřícenina je dostupná i na kole a vozem, u zříceniny umístěna turistická informační tabule, záměr vybudovat zde naučnou stezku se službami pro turisty hrad Radkov zřícenina se nachází nad obcí Radkov u Moravské Třebové, vede k ní cesta (informační tabule) hrad Vraní hora nachází se v blízkosti obce Vranová Lhota klášter Koruna nachází se na území obce Třebařov Ostatní historické a architektonické památky Ve výčtu historických a architektonických památek se pro úplnost údajů znovu objevují hrady a zámky, které byly pro své výsadní postavení v CR řešeny v předchozím odstavci zvlášť. Městská památková rezervace v Moravské Třebové zahrnuje historické jádro včetně zámku a areál Křížového vrchu. Mezi nejvýznamnější historické a architektonické památky města patří: zámek, renesanční radnice, muzeum a morový sloup. Následující tabulka obsahuje přehled architektonických a historických památek města Moravská Třebová. Tabulka č. 12: Architektonické a historické památky MT Renesanční radnice pozdně gotická stavba z doby kolem roku 1520, renesančně přestavěná kolem r Druhé patro pochází z r V budově se dochovaly místnosti s křížovými a hřebínkovými klenbami, v zadním traktu zachovalá arkáda se sgrafitovou omítkou. V pracovně starosty (původně síni konšelů) se zachovala renesanční freska Šalamounův soud z doby kolem r Kuriozitou je věž radnice z r dostavěná v r. 1764, která nemá základy. Měšťanský dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 33 (mázhaus), sídlo turistického informačního centra velmi cenná renesanční freska sv. Floriána, figurální a rostlinné motivy. Morový sloup postaven v letech na paměť morové epidemie z let Stavbu a výzdobu provedl olomoucký sochař Jan Sturmer. Měšťanský dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 27 (mázhaus a portál) budova má pozoruhodný vstupní renesanční portál z r se znaky Boskoviců a pánů z Lipé. Vstupní mázhaus zaklenutý hvězdicovou hřebínkovou klenbou se středním svorníkem nesoucím boskovický znak. Měšťanský dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 23 (arkýř) pozdně gotický dům z r s renesančním půlválcovým arkýřem datovaným letopočtem Arkýř je zdoben znaky Ladislava Velena ze Žerotína, majitele domu Hanse Rennera a erbem Marty Klotzamnnové. Měšťanský dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 19 (mázhaus) gotický objekt s autentickou klenbou vstupního mázhausu, v renesanci opatřenou trojbokými lunetami. Zámek původně hrad z konce 13. století, koncem 15. století zahájena přestavba na renesanční zámek. Ten byl na počátku 17. století rozšířen o pozdně renesanční arkádové m-ark Marketing a reklama s.r.o 29

33 křídlo. Při požáru v pol. 19. století značná část zámku zničena. Dodnes zachovány renesanční arkády a věž, raně renesanční brána z r a medailony Ladislava z Boskovic a Magdalény z Dubé jedny z nejstarších renesančních památek v ČR (na bráně umístěny kopie medailonů, originály v muzeu) a empírová hospodářská stavení. Měšťanský dům, ul. Bránská č. o. 1 (mázhaus) mázhaus sklenutý valenou klenbou s lunetami a pravoúhlou sítí hřebínků na konzoly zdobené akantem, boskovické znaky. Měšťanský dům, ul. Bránská č. o. 6 (mázhaus) goticko-renesanční objekt s cennými architektonickými detaily, postavený kolem r. 1527, v přízemí osazen polokruhový gotický portál. Měšťanský dům, ul. Bránská č. o. 17 (mázhaus) gotický objekt s dobovými portálky, renesančně přestavěný, se zaklenutým vstupním mázhausem. Měšťanský dům z pol. 15. století, ul. Bránská č. o. 10 (mázhaus) renesanční dům s pozůstatky gotického objektu, mázhaus zaklenutý síťovou hřebínkovou klenbou s renesančním portálem. Latinská škola, Kostelní nám. č. o. 1 na budově se dochovalo nad okny sedm renesančních kamenných desek s latinskými a řeckými nápisy nabádajícími a povzbuzujícími ke vzdělání. Velká přízemní místnost zaklenutá bohatou hřebínkovou klenbou zakončenou konzolami s naučnými latinskými nápisy z r Měšťanský dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 35 (mázhaus) pozdně gotický dům z doby po r. 1509, v přízemí goticko-renesanční vstupní portál s reliéfními dobovými znaky Boskoviců a pánů z Dubé. Měšťanský dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 37 (mázhaus) gotický dům z doby po roce 1509 s největším mázhausem, jehož bohatá hřebínková klenba má kamenné svorníky se znaky města a Boskoviců. Hlavice sloupu je datována rokem Měšťanský dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 22 (mázhaus) mázhaus s bohatými reliéfními polychromovanými konzolami, z nichž jedna je datována rokem Měšťanský dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 16 (portál roku 1540) bohatě zdobený kamenný renesanční portál s latinskými a německými nápisy. Měšťanský dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 2 (mázhaus) hřebínkové klenby se zde sbíhají do čtyř kamenných svorníků se znaky Boskoviců, pánů z Lipé, moravskou orlicí a monogramem majitele s letopočtem Kolem svorníku jsou dochovány nově restaurované renesanční akantové výmalby. Měšťanský dům, ul. Čs. armády č. o. 5 (mázhaus s portálem) původně gotický objekt, renesančně přestavěný, se síťovou klenbou v mázhausu, datovanou letopočtem 1570 a výtvarně náročným renesančním portálem. Barokní dům na nám. T. G. Masaryka č. o. 9 goticko-renesanční objekt s pozdně barokním průčelím. Hradební bašty, zbytky opevnění opevnění pochází z počátku 16. století. Původně tvořený příkopem, vyšší vnější a nižší vnitřní hradební zdí, jedenácti baštami a městskými branami. Dodnes se dochovaly pouze fragmenty zdí a tři bašty. Holzmaisterovo muzeum, ul. Svitavská č. o. 18 budova muzea byla dostavěna roku m-ark Marketing a reklama s.r.o 30

34 1906, zásluhou moravskotřebovského rodáka L. V. Holzmaistera byly muzejní sbírky obohaceny o jeho bohaté národopisné sbírky z Egypta (starověký sarkofág s mumií ženy), Indie, Tibetu, Barmy, Číny, Japonska a Tichomoří, které tvoří samostatnou expozici. Renesanční náhrobky v lapidáriu na hřbitově (Křížový vrch) v lapidáriu zřízeném z empírové márnice je umístěna řada pozoruhodných renesančních náhrobků z přelomu 16. a 17. století. Jedná se převážně o náhrobky evangelíků, které byly v době rekatolizace po Bílé hoře odstraňovány a použity k vydláždění kostela. Udánské hradisko bylo původně vodním hradem franckého typu. Zemanské sídlo zaniklo na přelomu 13. a 14. stol. po připojení Udánek k moravskotřebovskému panství. Byly zde nalezeny zlomky středověké keramiky. Zdroj: V ostatních obcích regionu MTJ se nachází poměrně vysoký počet architektonických a historických památek, které jsou převážně místního významu. Jedná se o zříceniny, několik archeologických nalezišť, chráněné domy a mnohé památníky. Nejvýznamnější památky regionu se s výjimkou MT nacházejí v Jevíčku (městská památková zóna). Jsou to zejména městská věž (nepravidelná otevírací doba prohlídek), zbytky gotického opevnění a renesanční zámeček. Dalšími, z hlediska regionu MTJ, významnými památkami jsou: zřícenina hradu Cimburk a zámeček v Jaroměřicích. Ani jedna z výše uvedených památek nenabízí v současné době žádný turistický okruh, u většiny z nich se nenachází turistická infrastruktura ani služby (občerstvení, WC ). Přehled architektonických a historických památek (včetně hradů a zámků) v jednotlivých obcích regionu MTJ poskytuje následující tabulka. Tabulka č. 13: Architektonické a historické památky obcí regionu MTJ (bez města MT) Obec Bělá u Jevíčka Bezděčí u Trnávky Biskupice Borušov Březina Březinky Dětřichov u MT Dlouhá Loučka Gruna Hartinkov Chornice Janůvky Jaroměřice Jevíčko Architektonické a historické památky pomník obětem první světové války památník osvobození půdy zámeček Biskupice (špatný stav), KP hrad Plankenberk zřícenina hradiště Hrubé kolo archeologické naleziště památník kamenný pamětní kříž pomník obětem fašismu raně středověké hradiště archeologická památka hradisko Radkov venkovská usedlost č. p. 50, KP zámeček z 16. století pomník obětem války renesanční zámeček (není prohlídková trasa), KP městská věž z 15. stol., KP m-ark Marketing a reklama s.r.o 31

35 městské hradby zbytky gotického opevnění morový sloup kašna památník napoleonských válek Koruna kaplička Křenov veřejný pranýř z r památná lípa (chybí informační tabulka) Kunčina dům č. p. 152 dům č. p. 148 Linhartice Malíkov Městečko Trnávka Městečko Trnávka bývalá rychta č. p. 60 (spjata s příběhem Anny Gromesové) zřícenina hradu Cimburk barokní morový sloup Mladějov na Moravě rychta z roku 1791 venkovská usedlost č. p. 134, KP Mladějovské hradisko slovanské hradiště z stol., zachovány zde jsou zbytky příkopů a valů Radkov zřícenina hradu Radkov výhodně položena na ostrohu se spádem k řece s velkým předhradím, je chráněná 9 m širokým příkopem a valem. Druhý hradní příkop byl vylámán přímo ve skále, za ním se nacházejí zbytky štítové hradní zdi šířky 2,8 m. Zřícenina se nachází nad obcí Radkov u Moravské Třebové, vede k ní cesta (informační tabule) Rozstání Rychnov na Moravě výměnek č. p. 3 usedlosti č. p. 5, 26, 31, 101, 127,129, 135, 137, 150, 160 rychta č. p. 164 dům č. p. 173 chalupa č. p. 180 morový sloup Slatina Staré Město fara rychta hasičská zbrojnice zřícenina kláštera Koruna, KP venkovská usedlost č. p. 13, KP Třebařov Útěchov Víska u Jevíčka Vranová Lhota zřícenina hradu Vraní hora ze 13. stol. bývalá tvrz ze 14. stol. dnes zámeček (velmi špatný stav) Vrážné Vrch Hradisko archeologické naleziště Vysoká vesnická památková zóna Zdroj: m-ark ve spolupráci s jednotlivými obcemi, červenec 2007 Muzea Na území regionu MTJ se nachází v současné době tři muzea. Jedná se o: Městské muzeum v Moravské Třebové, Průmyslové muzeum v Mladějově a Městské muzeum v Jevíčku. Svým významem, atraktivností a vybaveností je v této době jediným muzeum s potenciálem pro rozvoj CR Městské muzeum v Moravské Třebové. Vysoký potenciál do budoucna vykazuje m-ark Marketing a reklama s.r.o 32

36 i Průmyslové muzeum v Mladějově (které je součástí technické památky Mladějovská průmyslová dráha), současný stav je však nevyhovující, rozsáhlé investice jsou pro jeho další rozvoj nevyhnutelné (za tímto účelem byl v roce 2006 zpracován firmou REDEA návrh projektu: Vzdělávací a zábavné centrum Mladějov). Existuje záměr vybudovat muzeum i v obci Křenov. Městské muzeum Moravská Třebová (Holzmaisterovo muzeum) Svitavská 18, Moravská Třebová Tel.: Otevírací doba: duben září: Út Pá hod hod., So Ne: hod. říjen listopad: Út Pá: hod., hod. Stálá expozice v budově muzea: Holzmaisterova sbírka mimoevropského umění s reinstalovanou částí starého Egypta včetně mumie egyptské princezny Hereret Expozice na zámku: Geologické poměry Moravskotřebovska, Humanismus a renesance, Moravská Třebová v století, Jak se žilo na venkově Tabulka č. 14: Návštěvnost Holzmaisterova muzea v MT 2006 ¹ 2007 ² CELKEM, z toho: platící volné vstupné průměrná měsíční návštěvnost ¹ za období leden prosinec 2006 ² za období leden srpen 2007 Zdroj: KS MT Průmyslové muzeum Mladějov a Mladějovská průmyslová dráha Mladějov na Moravě 121 (areál bývalého šamotového závodu) tel.: , Otevírací doba: , Po Pá hod., So hod., Ne zavřeno Prohlídky expozic: Po Pá: prohlídka probíhá každou celou hodinu, poslední ve hod. So: prohlídka vždy po návratu vlaku z veřejné jízdy, vstup do muzea zdarma m-ark Marketing a reklama s.r.o 33

37 Služby: jízda parním vláčkem, možnost přepravy kol, expozice muzea, občerstvení, WC, suvenýry Charakteristika technické památky: Úzkokolejná železnice s rozchodem 600 mm, která spojuje obce Mladějov a Hřebeč (délka cca 11 km, v současné době je v provozu jen polovina tratě). Jedná se o památku nadregionálního významu s vysokým potenciálem atraktivity. Úzkorozchodná průmyslová železnice v Mladějově na Moravě, která dříve sloužila k dopravě lupku vytěženého na Hřebči do mladějovských šamotových závodů, slouží dnes jako atrakce pro turisty, kteří se zde mohou svézt v parním vláčku. V současné době je k dispozici 8 otevřených výletních vagonů a 1 uzavřený s okny. Kapacita vozů je stanovena na 161 cestujících na jednu jízdu. Součásti této turistické atrakce je i Mladějovské průmyslové muzeum. Tabulka č. 15: Návštěvnost Průmyslového muzea Mladějov a Mladějovské průmyslové dráhy 2006 ¹ 2007 ² CELKEM, z toho: jízdy (včetně objednaných) návštěvy muzea mimo jízdy průměrná měsíční návštěvnost ¹ za období květen září 2006 ² za období květen srpen 2007 Zdroj: Mladějovská průmyslová dráha Městské muzeum Jevíčko Nerudova 535 tel.: Expozice: Pravěké dějiny Malé Hané (2 místnosti) Otevírací doba: St hod., možnost prohlídek i mimo otevírací dobu Sakrální památky Mezi nejvýznamnější sakrální památky města Moravská Třebová patří Křížový vrch a kostel Nalezení sv. Kříže. Přehled sakrálních památek v Moravské Třebové poskytuje následující tabulka. Tabulka č. 16: Sakrální památky MT Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie původně gotický s renesančními přestavbami, po požáru r přestavěn na barokní. V interiéru rozsáhlá barokní sochařská a malířská výzdoba. Sochařské výzdobě dominují díla Jiřího Pacáka, malířské fresky od J. T. Suppera a jeho syna Sylvestra, oltářní obraz od Josefa Reinische, zlomkovitě se dochovaly vnější m-ark Marketing a reklama s.r.o 34

38 i vnitřní fresky J. T. Suppera v Loretánské kapli. Františkánský klášter barokní stavba z konce 17. století s kostelem sv. Josefa. Nad ozdobným portálem je socha sv. Josefa od J. A. Heinze. V klášteře je zachována studna s původním technickým vybavením. Velmi cennou památkou je původní barokní knihovna s řadou cenných svazků (probíhají jednání o přesunu knihovny do zámku MT). Hřbitovní kostel Nalezení sv. Kříže postaven kolem roku 1500, kdy byl starý hřbitov při farním kostele přenesen ke kostelu na Křížovém vrchu. V interiéru pozdně gotické stavby s barokními úpravami se zachovaly původní pozdně renesanční lavice a pozdně barokní fresková výzdoba od J. T. Suppera. Křížový vrch, křížová cesta na Křížovém vrchu, sousoší J. Pacáka barokní sousoší Tří Křížů s postavami P. Marie, sv. Jana a dvou andělů je dílem sochaře Jiřího Pacáka z let Křížová cesta je tvořena čtyřmi barokními kapličkami, postavenými kolem roku 1723, které měly být součástí velké Křížové cesty začínající ve farním kostele a končící na Kalvárii na Křížovém vrchu. Kostel sv. Anny Boršov (část obce Moravská Třebová) Zdroj: Téměř v každé z obcí regionu MTJ se nachází nějaká sakrální památka, jedná se převážně o památky místního významu. Nejčastěji zastoupené jsou kapličky, kříže u cest a sochy svatých. Nalezneme však i několik velmi cenných kostelů. Nejvzácnější sakrální památky regionu, s výjimkou Moravské Třebové, se nachází v obcích: Březina, Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Křenov, Kunčina, Rychnov na Moravě a Staré Město. Je však nutné podotknout, že téměř všechny kostely jsou turistům nepřístupné, neboť jsou otevřené většinou pouze v době konání bohoslužby. Přehled sakrálních památek v jednotlivých obcích regionu poskytuje následující tabulka. Tabulka č. 17: Sakrální památky obcí regionu MTJ (bez města MT) Obec Sakrální památky Bezděčí u Trnávky zvonice 3 kříže Biskupice kostel sv. Petra a Pavla socha sv. Floriána socha sv. Jana Nepomuckého kaplička na Zálesí Borušov kaple kříže smírčí kříže - tzv. Formanský a Cikánský kříž Březina kaple sv. Rocha a Šebestiána z roku 1715 kamenný pamětní kříž Březinky kaple sv. Marie Dětřichov u Mor. Třebové kaple sv. Anny 6 kamenných křížů památník obětem fašismu Gruna kaple Žipotín, kaple Karlín m-ark Marketing a reklama s.r.o 35

39 Hartinkov Chornice Jaroměřice Jevíčko Křenov Kunčina kaple sv. Václava socha sv. Jana Nepomuckého kostel sv. Vavřince, KP 2 kapličky boží muka několik křížů kalvárie křížová cesta fara, KP kostel Všech Svatých, KP kostel Povýšení sv. Kříže kostel Nanebevzetí P. Marie kostel sv. Bartoloměje synagoga, KP 9 soch svatých kostel sv. Jana Křitele z roku 1732 od J. Santiniho, KP kaplička sv. Isidora z roku 1705 kostel sv. Jiří, KP 12 barokních soch světců před kostelem kaple v Nové Vsi Malíkov socha sv. Trojice z roku 1847 Městečko Trnávka kostel sv. Jakuba staršího socha sv. Jana Nepomuckého 6 kapliček Mladějov na Moravě Radkov Rozstání Rychnov na Moravě Staré Město Třebařov 12 božích muk plastiky a kříže z 18. a 19. století kaple sv. Trojice z roku 1720 kaple 4 kříže zvonice boží muka sousoší Nejsvětější Trojice kostel sv. Mikuláše z r. 1729, KP poutní místo s kaplí Panny Marie u Mariánské studánky kříže socha Immaculaty kostel sv. Kateřiny, KP kaple socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha kostel Nejsvětější Trojice boží muka sousoší Nejsvětější Trojice Útěchov zvonice Vranová Lhota kostel sv. Kateřiny socha sv. Jana Nepomuckého, cyrilometodějský kříž Vrážné kaple sv. Cyrila a Metoděje Vysoká kaplička sv. Trojice Zdroj: m-ark ve spolupráci s jednotlivými obcemi, červenec 2007 m-ark Marketing a reklama s.r.o 36

40 Folklor a tradice V některých částech regionu MTJ sice existuje spojitost s tradičními řemesly (košíkářství ) i folklorními tradicemi (oblast Malé Hané), avšak pouze nízkého, lokálního významu. Folklor a tradice nehrají v současné image regionu velkou roli a bohužel nejsou v CR ani příliš podporovány a využívány. Ve spojení s regionem neexistuje žádný typický pokrm nebo nápoj (s výjimkou pálenky), turistům není představovaná žádná lokalita ve spojení s tradiční výrobou nebo výrobky (opět s výjimkou pálenic zejména v Biskupicích). Ačkoliv potenciál v této oblasti není příliš výrazný, pro rozvoj CR by bylo dobré obnovit tradice a budovat na nich image města MT (např. textil) a regionu MTJ (např. pálenice Biskupice). Slavné osobnosti Ve spojení s regionem MTJ nejsou známy žádné výrazné, všeobecně známé osobnosti, jejichž význam by byl celorepublikový (jako např. Bedřich Smetana Litomyšl). Přesto je však s územím spojeno několik jmen, na nichž je možné budovat image dané lokality. Jedná se zejména o tyto osobnosti: historické osobnosti spojené se zámkem Moravská Třebová, L. V. Holzmaister (obchodník, cestovatel a mecenáš MT), Anna Gromesová (pověst ke Křížovému vrchu), Rudolf Pfersmann von Eichthal (hudebník a spisovatel), Hugo Hodiener (malíř), Karel Giskra (politik), František Strážnický (malíř), Eduard Kasparides (malíř), Franz Spina (politik) a v neposlední řadě místní úspěšní sportovci jako např. Michal Mačát (mistr světa v lyžování na trávě z roku 1997), Kateřina Papežíková (mistryně světa ve skoku s padákem z roku 1999 a 2000) a bratři Kostkovi (mistři Evropy v kategorii dvojbobů). Region MTJ disponuje vysokým kulturně-historickým potenciálem, který však není vždy plně využíván (špatný stav památek, absence služeb pro turisty nebo jejich nízká kvalita, omezená nebo žádná otevírací doba). V současné době vykazuje v oblasti kulturně-historického potenciálu odpovídající stav památek, kvalitu a rozsah služeb pro další rozvoj CR pouze město Moravská Třebová Kulturně-společenské akce Kulturně společenské akce jsou nedílnou součástí image, o jejíž vybudování každý region ve snaze získat turisty usiluje. Vhodný výběr a propagace pořádaných akcí mohou přilákat nové návštěvníky a zpříjemnit nebo prodloužit pobyt těch, kteří region navštívili za jinými účely. Přirozeným kulturním centrem regionu MTJ je město Moravská Třebová, zde je také soustředěna většina významnějších akcí. Přehled tradičních akcí, které přivádějí do regionu MTJ nové návštěvníky, poskytuje tabulka č. 18. m-ark Marketing a reklama s.r.o 37

41 Tabulka č. 18: Tradiční akce regionu MTJ Měsíc konání Název akce Místo konání Návštěvnost 2006, *2007 duben Dny slovenské kultury Moravská Třebová 720 Vandr skrz Maló Hanó cca 800 květen Dny Regionu MTJ NEPRAVIDELNĚ Moravskotřebovské arkády, mezinárodní festival sborového zpěvu Moravská Třebová 900 Závod míru nejmladších Jevíčko 500 Moravská Třebová NOVÁ AKCE *1000 Domácí zabijačka - festival lidové zábavy červen Mezinárodní fotofestival Moravská Třebová Mezinárodní turnaj v boxu juniorů Moravská Třebová 400 červenec Sjezd atraktivních plavidel po Třebůvce Vranová Lhota 300 Mistrovství ČR v akrobatickém létání Staré Město 350 Pytlácká noc Chornice Cykloman - seriál cyklistických závodů pro veřejnost 300 Kolotoč cyklistických hvězd Moravská Třebová 1000 Moravskotřebovský bramborák - obnovený festival folkové a rockové hudby Moravská Třebová NOVÁ AKCE srpen Lidové slavnosti na Cimburku Městečko Trnávka Kejkle a kratochvíle Moravská Třebová 4000 Historická bitva Mladějov Blosdorf Kinematograf bratří Čadíků - přehlídka českých filmů Moravská Třebová 2000 Fest Pod Parou - punk rockový festival 3000 září Přehlídka mažoretkových skupin Jevíčko 500 Dny česko-německé kultury Moravská Třebová 350 říjen Biskupické kaléšek - festival slivovice Biskupice 3000 Kukátko - soutěžní přehlídka divadel malých jevištních forem Moravská Třebová cca 300 listopad prosinec Mikulášský jarmark Moravská Třebová 750 Zdroj: m-ark ve spolupráci s IC Moravská Třebová, červenec 2007 Téměř v každé obci regionu MTJ jsou pravidelně pořádány akce lokálního významu, které však zásadním způsobem nezvyšují počet návštěvníků v regionu. Jedná se zejména o tyto druhy akcí: masopusty a maškarní průvody, poutě, hasičské soutěže, sportovní soutěže a turnaje, plesy, taneční a hudební zábavy, mikulášské besídky. Mezi nejvýznamnější a návštěvníky nejoblíbenější akce MT patří: Kejkle a kratochvíle, Mezinárodní fotofestival, Fest Pod Parou, Kinematograf bratří Čadíků, Kolotoč cyklistických hvězd a velmi dobrému ohlasu se těší i letos nově uvedená akce Domácí zabijačka a obnovená akce Moravskotřebovský bramborák. Akce, jejichž návštěvnost přesahuje hranice regionu MTJ, jsou dále pořádány v těchto obcích: Biskupice (Biskupické kaléšek), Městečko Trnávka (Lidové slavnosti na Cimburku) a Mladějov m-ark Marketing a reklama s.r.o 38

42 (Historická bitva Mladějov Blosdorf 1915). Počet i atraktivita pořádaných kulturněspolečenských akcí jsou na velmi dobré úrovni. Nevyhovující je však nevyvážené rozložení nejatraktivnějších akcí téměř všechny akce významné pro rozvoj CR se konají v srpnu. 3.2 Sekundární potenciál Sekundární potenciál CR představují zdroje, které byly v destinaci vybudovány za účelem realizace a rozvoje CR (Pásková M., Zelenka J.: Cestovní ruch výkladový slovník. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002). V rámci hodnocení potenciálu CR a jeho sekundární nabídky se zaměříme na: suprastrukturu CR (ubytovací, stravovací a hostinská zařízení), infrastrukturu CR (cestovní kanceláře, informační centra, sportovně-rekreační zařízení a kulturně-společenská zařízení) a všeobecnou infrastrukturu Suprastruktura cestovního ruchu Ubytovací zařízení Ve městě Moravská Třebová se v současné době nachází 10 ubytovacích zařízení různých kategorií s celkovou kapacitou 175 lůžek a 3 ubytovací zařízení sezonního provozu s možnými omezenými podmínkami. V roce 2008 plánuje jeden z podnikatelů otevřít novou ubytovnu s nadstandardním vybavením (8 pokojů/25 lůžek). V časovém horizontu 5 8 let je ve městě plánována také výstavba kongresového centra a hotelu****. Přehled ubytovacích zařízení v Moravské Třebové poskytuje následující tabulka. Kontakty a charakteristiky jednotlivých zařízení jsou součástí přílohy Analytické části. Tabulka č. 19: Přehled ubytovacích zařízení v MT Název Kapacita (lůžka) Kategorie Hotel TŘEBOVSKÁ RESTAURACE 12 hotel EXCALIBUR restaurace penzion*** 10 penzion Hotel GARNI ORKA 33 penzion Penzion BEST 20 penzion Penzion V PODZÁMČÍ 12 penzion Hotel MORAVA 36 hotel Penzion FERDA 10 penzion Agentura ARNIKA 10 privát Ubytování JARMILA ŠAFROVÁ 10 privát Ubytovna SOFA 22 ubytovna Sezonní a omezený provoz: Rekreační středisko SRNČÍ 100 rekreační areál DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 20 ubytovna DOMOV MLÁDEŽE PŘI INTEGROVANÉ SOŠ ubytovna zdroj: (červenec 2007), m-ark m-ark Marketing a reklama s.r.o 39

43 V regionu MTJ se (bez ubytovacích kapacit v MT) nachází 20 ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 742 lůžek a 4 zařízení sezonního provozu s omezenými podmínkami. Výstavba nového ubytovacího zařízení penzionu probíhá v Chornici (plánovaná kapacita 12 lůžek, tenis, bazén, vinný sklep). U Městečka Trnávka existuje záměr týkající se výstavby ubytovacího zařízení pro turisty v rámci rekonstrukce současného dětského tábora. Tabulka č. 20: Přehled ubytovacích zařízení v obcích regionu MTJ (bez města MT) Název Místo Kapacita (lůžka) Kategorie LOVECKÁ CHATA Hartinkov 10 ubytovna Pohostinství U TROJANŮ Jaroměřice 7 penzion Penzion U TROJANŮ Jaroměřice 43 ubytovna Hotel NA KALVÁRII Jaroměřice 80 hotel Hotel MORAVA JEVÍČKO Jevíčko 40 hotel Hotel ALSTER Jevíčko 21 hotel Hotel U APOŠTOLA Jevíčko 21 hotel Penzion EDEN Jevíčko 48 rekreační areál Ubytovna JEVÍČKO Jevíčko 35 ubytovna Ubytování ANTLOVI Kunčina 10 privát Ubytování V KUNČINĚ Kunčina 6 privát Rekreační chalupa V PETRUŠOVĚ Petrušov 15 chalupa Ubytovna AEROKLUBU MT Staré Město 12 ubytovna Rekreační areál MOTÝLEK Borušov - Svojanov 70 rekreační areál Penzion BADINKA Borušov - Svojanov 50 penzion Hotel MÍROVKA Borušov - Svojanov 50 hotel Hotel SVOJANOV Borušov - Svojanov 76 hotel Pension JANA Borušov - Svojanov 56 penzion Rekreační pavilony SVOJANOV Borušov - Svojanov 40 ubytovna Ubytovna NA RYCHTĚ Rychnov na Moravě 52 ubytovna Sezónní provoz - omezené možnosti ubytování: Padma Farma - omezená možnost ubytování Bělá u Jevíčka 10 ekofarma DOMOV MLÁDEŽE PŘI GYMNÁZIU V JEVÍČKU Jevíčko ubytovna Rekreační areál CHATA IVETA Borušov - Svojanov 39 rekreační areál Borušov - Chatový tábor SVOJANOV Svojanov 186 chatky zdroj: (červenec 2007), m-ark m-ark Marketing a reklama s.r.o 40

44 Stravovací a hostinská zařízení Ve městě Moravská Třebová se v současné době nachází 7 restaurací, 3 cukrárny, 1 kavárna a 2 pekařství, která nabízí vedle pečiva také drobné občerstvení. Teplou stravu poskytuje 24 hodin denně benzinová stanice OMV. V Moravské Třebové se dále nachází 2 bowling bary, 1 diskotékový bar a cca 17 hostinců různých kategorií. Přehled restaurací, občerstvení a zábavních podniků v Moravské Třebové poskytuje následující tabulka. Tabulka č. 21: Přehled stravovacích a hostinských zařízení v MT Přehled restaurací Název Kapacita Restaurace Excalibur 65 Třebovská restaurace 90 Restaurace Latinka 45 Pizzerie Amalfi 40 Hotel Morava 65 Hospoda U komína na terase Pivnice Na kovárně 60 Přehled podniků poskytujících občerstvení Název Kapacita Cukrárna Zdena 14 Cukrárna kavárna Pod věží 20 Cukrárna Linda 10 Zámecká kavárna na terase Bistro OMV čerpací stanice 20 Pekařství Moravec Pekárna Sázava Přehled zábavních podniků Název Duku Duku Music Sport Bar Bowling Bar 90 Bowlingbar Ohnivá koule na terase zdroj: (červenec 2007), m-ark V ostatních obcích regionu MTJ se nachází 18 podniků různých kategorií, které nabízí teplou stravu. Občerstvení poskytuje 16 podniků, z toho 7 pouze sezonně nebo s omezenými podmínkami (např. jen pro ubytované). Pouze nápoje nabízí cca 22 hostinců. Vedle těchto zařízení se v regionu MTJ nachází také 5 pálenic. Přehled všech výše uvedených zařízení v ostatních obcích regionu MTJ poskytuje tabulka č. 22. m-ark Marketing a reklama s.r.o 41

45 Tabulka č. 22: Přehled stravovacích a hostinských zařízení v obcích regionu MTJ (bez města MT) Přehled stravovacích zařízení Název Místo Kapacita Stravování Kontakt Hostinec Na statku Biskupice vaří Borušov - Rekreační středisko Iveta Svojanov 40 vaří Borušov - Svojanov 80 vaří Hotel SVOJANOV Pohostinství U Trojanů, penzion Jaroměřice 150 vaří Hotel Kalvárie Jaroměřice vaří Hotel - restaurace Morava Jevíčko Jevíčko 40 vaří Hotel - restaurace Alster Jevíčko 40 vaří Hotel - restaurace U apoštola Jevíčko vaří Prima restaurant Jevíčko vaří Hostinec Vesmír Jevíčko vaří Hostinec Na dvorci Jevíčko vaří bufet - na náměstí Jevíčko vaří Matušák Agrion, s.r.o. Kunčina vaří U Valacha Městečko Trnávka vaří Rychnov na Moravě 45 vaří Hospůdka U housliček Bistro - u letiště (ubytovna aeroklubu MT) Staré Město 40 vaří Restaurace - Pod věží Staré Město vaří Pizzerie - s rozvozem Útěchov 40 italská kuchyně Přehled podniků poskytujících občerstvení Název Místo Kapacita Stravování Kontakt Hostinec Amerika Bělá u Jevíčka občerstvení Hostinec Na Střelnici Biskupice nevaří Hostinec U Pálenice Biskupice nevaří pohostinství Borušov nevaří Rekreační areál MOTÝLEK Borušov - Svojanov 80 jen pro ubytované Borušov - Hotel MÍROVKA Svojanov nevaří Pension JANA Borušov - Svojanov nevaří Penzion BADINKA Borušov - Svojanov 50 občerstvení stánek s občerstvením Březina sezonní prodej, VI-IX Hostinec U Příhonských Březinky 20 nevaří pohostinství Dětřichov u MT hostinec Dlouhá Loučka nevaří obecní pohostinství Gruna nevaří, občerst. Lovecká chata Hartinkov na obj., občerstvení m-ark Marketing a reklama s.r.o 42

46 Název Místo Kapacita Stravování Kontakt Hostinec U kostela Chornice nevaří Motobar Chornice nevaří, občerstvení pohostinství Janůvky nevaří Game bar Jevíčko nevaří Kavárna Reál Jevíčko občerstvení Osvěžovna Žlíbka Jevíčko občerstvení občerstvení U koupaliště Jevíčko sezónně občerstvení Hospůdka Na Lípě Jevíčko (Arnoštov) jen víkendy, občerstvení Hostinec Pod Lipou Křenov občerstvení hostinec Linhartice nevaří hostinec Malíkov nevaří pohostinství - Ištván Jaroslav Městečko Trnávka nevaří hostinec Petrůvka Městečko Trnávka nevaří Pohostinství U Marty Městečko Trnávka občerstvení hostinec - Kudynová Helena Mladějov na Moravě nevaří, Pohostinství U pálenice Rozstání nevaří Pohostinství U koupaliště Rozstání nevaří Jídelna v ubytovně Na Rychtě Rychnov na Moravě jen pro ubyt občerstvení - u koupaliště Rychnov na Moravě sezonní občerst. občerstvení - u hřiště Rychnov na Moravě sezonní občerst. Hostinec Na hranici Rychnov na Moravě studená kuchyně hostinec Slatina nevaří Hostinec v Třebařově Třebařov nevaří Grill bar Vranová Lhota nevaří pohostinství - Vykydalová Vysoká nevaří Přehled pálenic Název Místo Kontaktní os. Kontakty Pálenice ERGO s.r.o. Jevíčko Jevíčko p. Korbel tel.: Pálenice Statek s.r.o. Biskupice Biskupice F. Václavek tel.: Pálenice Still s.r.o. Biskupice Biskupice M. Káňa tel.: Pálenice Rozstání Rozstání J. Frajvald tel.: Pálenice Boršov Boršov MT J. Hanák tel.: zdroj: m-ark, červenec 2007 m-ark Marketing a reklama s.r.o 43

47 Struktura ubytovacích zařízení dle jednotlivých kategorií a lůžkových kapacit je v MT i v regionu MTJ poměrně nevyvážená. V Moravské Třebové chybí ubytovací zařízení odpovídající kvality, které by bylo schopno pojmout větší počet lidí (např. pro potřeby organizované turistiky - min. plně obsazený autobus). Rozložení ubytovacích zařízení v regionu MTJ i kvalita služeb, které nabízí, jsou nerovnoměrné. Chybí ubytovací zařízení typu kemp popř. autokemp. V oblasti stravovacích zařízení je vyhovující stav pouze ve městě Moravská Třebová. V ostatních obcích regionu MTJ je počet stravovacích zařízení nedostačující a jejich rozložení i kvalita služeb jsou nerovnoměrné. Poměrně vysoký potenciál pro CR zejména v souvislosti s gastronomickými programy představují tradiční pálenice Infrastruktura cestovního ruchu Cestovní kanceláře Na území regionu MTJ působí v současné době 1 cestovní kancelář a 2 cestovní agentury. MTM tour Moravská Třebová Čs. armády 10, Moravská Třebová tel.: , mobil: fax: Nabízené produkty a služby: orientace na zahraniční destinace, zejména Řecko, Chorvatsko a Slovensko na internetových stránkách tipy na výlet do Moravské Třebové a okolí produktové balíčky do Moravské Třebové a okolí již nevytvářejí ani neprodávají, důvodem je nízký zájem ze strany klientů posledním produktem tohoto typu, který CK MTM nabízela, byl balíček: Velikonoce na zámku (duben 2007) Věra Nováková ORIENT - cestovní agentura Hvězdní 1/202, Moravská Třebová tel./fax: Nabízené produkty a služby: zprostředkovaný prodej tuzemských a zahraničních zájezdů žádné balíčky ani zájezdy do MT a MTJ nenabízí m-ark Marketing a reklama s.r.o 44

48 Cestovní agentura Mare & Monti nám. T. G. Masaryka 33, Moravská Třebová tel.: , , fax: Nabízené produkty a služby: zprostředkovaný prodej zahraničních zájezdů (specializace zejména na Itálii) žádné balíčky ani zájezdy do MT a MTJ nenabízí Bc. Radim Zemánek cestovní agentura Svitavská 497, Jevíčko tel.: Nabízené produkty a služby: zprostředkovaný prodej tuzemských i zahraničních zájezdů žádné balíčky ani zájezdy do MT a MTJ nenabízí Město MT a region MTJ mají zpracované tyto produktové balíčky turistické programy: Program Jevíčko známé neznámé Program Malá Haná kongresová i aktivní Program Pálenice Malé Hané Program Hrady, zámky, hradiska a tvrze na pomezí Čech a Moravy Programy byly zpracovány v březnu roku 2007 firmou OHGS s.r.o., v současné době chybí realizátor. Produkty proto nejsou aktivně nabízeny a obchodovány. Probíhají jednání s CK Kudrna. Informační centra Obecným posláním informačních center je nabízet bezplatný informační servis turistům i místním občanům o dané lokalitě, v níž centrum působí. Turistická informační centra mohou být členy Asociace turistických informačních center ČR, na základě členství jsou řazeny do kategorií (A D), které představují schválený minimální standard a podmínky činnosti turistického informačního centra. Na území regionu MTJ se nachází 1 certifikované TIC (Moravská Třebová), 1 městské TIC (Jevíčko) a jedno IC provozované mimo okruh místních samospráv (Jevíčko). Částečnou funkci informačního centra plní i knihovna ve Vranové Lhotě. V obci Městečko Trnávka existuje záměr vybudovat do 3 let TIC, které by zde působilo. m-ark Marketing a reklama s.r.o 45

49 Informační centra působící v regionu MTJ: Turistické informační centrum Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 33, Moravská Třebová tel.: , mobil: Otevírací doba: Po Pá hod., hod. So hod. Ne hod. (pouze červen září) Certifikáty: Kategorie A.T.I.C. B, Místní TIC Pardubického kraje Služby: - jazyky ČJ, NJ, AJ, IT, FR - průvodce městem (ČJ, NJ, AJ) - směnárna - předprodej vstupenek (na vyžádání) - prodej turistických materiálů a upomínkových předmětů Tabulka č. 23: Návštěvnost TIC v Moravské Třebové 2007 ¹ CELKEM, z toho: domácí zahraniční 350 průměrná měsíční návštěvnost 863 ¹ za období leden srpen 2007, Zdroj: TIC MT Informační centrum Jevíčko Zámeček U Zámečku 451, Jevíčko tel./fax: , mobil: Otevírací doba: Po Čt hod., hod. Pá hod., hod. Ne (červenec září) Místní TIC Pardubického kraje Služby: - veřejný internet m-ark Marketing a reklama s.r.o 46

50 - kopírování, fax - prodej turistických materiálů a upomínkových předmětů Tabulka č. 24: Návštěvnost IC Jevíčko Zámeček 2007 ¹ CELKEM, z toho důvod návštěvy: 607 informace 315 internet 292 průměrná měsíční návštěvnost 76 ¹ za období leden srpen 2007 Zdroj: IC Jevíčko Informační a turistické centrum v hotelu Alster Pivovarská 107, Jevíčko Tel./fax: Otevírací doba: Po Pá hod., hod. So hod., hod. Služby: - poskytování informací (ČJ, AJ, NJ) - veřejný internet - kopírování - fax - prodej turistických materiálů a upomínkových předmětů Knihovna spojená s informačním centrem Vranová Lhota 43, Moravská Třebová Tel.: , Otevírací doba: Út hod., So hod. Služby: - veřejný internet - knihovna Počet informačních center, jejich otevírací doba i služby, které nabízejí, jsou vzhledem k rozloze a současnému turistickému vytížení regionu MTJ optimální. m-ark Marketing a reklama s.r.o 47

51 Sportovně rekreační zařízení Město Moravská Třebová je z hlediska rozmanitosti a množství sportovních zařízení na velmi dobré úrovni. Nachází se zde tato sportovní zařízení: Zimní stadion (TJ Slovan) V současné době se jedná o zastřešenou umělou ledovou plochu bez odpovídajícího sociálního zázemí. TJ Slovan považuje dobudování šaten a zázemí zimního stadionu za prioritu v rozvoji sportovišť v MT. V současné době je ledová plocha v provozu cca od září do března. Ve všedních dnech je v dopoledních hodinách využívána školami a veřejností, odpoledne a o víkendech slouží potřebám hokejového oddílu TJ Slovan a dalšímu komerčnímu využití (firmy, MHL). Kontakt: TS MT, p. Horčíková Fotbalový stadion (TJ Slovan) Dvě travnatá fotbalová hřiště s regulérními rozměry pro fotbalové soutěže a jedno tréninkové hřiště s písčitým povrchem. Sociální zázemí je na odpovídající úrovni. Fotbalová hřiště jsou využívána výhradně k tréninkům a zápasům 10 oddílů TJ Slovan. Snahou a strategií fotbalového oddílu je vybudovat plochu s umělým povrchem a osvětlením, která bude použitelná celoročně, tedy i pro veřejnost. Kontakt: L. Krenar Tenisové a volejbalové kurty (TJ Slovan) Areál v těsné blízkosti aquaparku je využitelný v období duben říjen. Pět antukových tenisových kurtů a dva nově vybudované antukové volejbalové kurty s nově vybudovaným sociálním zázemím jsou hojně využívány jak členy TJ tak širokou veřejností. Z hlediska strategického rozvoje by bylo vhodné vybudovat hřiště s kvalitním umělým povrchem na tenis nebo jiné sporty (volejbal, basketbal) místo stávajícího hřiště v areálu aquaparku. Kontakt: P. Kašpar Herna stolního tenisu (TJ Slovan) Herna disponuje po rekonstrukci z roku 2006 pěti regulérními hracími plochami pro stolní tenis a odpovídajícím sociálním zázemím. Je využívána celoročně jak členy TJ, tak i veřejností. Kontakt: J. Maděra Atletický stadion Atletický ovál 300 m, 6 drah s umělým povrchem (polytan) včetně vrhačských sektorů, sektorů na dálku a výšku. Dvě hřiště s umělým povrchem na basketbal,volejbal, tenis aj. Atletický stadion včetně hřišť jsou využívány především školami, atletickým oddílem a veřejností. Kontakt: J. Maděra Horolezecká stěna areál II. ZŠ, ul. Palackého. Kontakt: R. Mezuláník In Fitness Agency posilovna se soláriem a tělocvičnou pro bojová umění, Marxova ul. Kontakt: R. Sedláček Sjezdovka pro travní lyžování v současné době není v odpovídajícím technickém stavu pro veřejnost m-ark Marketing a reklama s.r.o 48

52 K rekreaci a sportovnímu plavání lze v Moravské Třebové využít moderní aquapark nebo přírodní koupání v horním Boršovském rybníku či Udánském rybníku. Koupání v obou rybnících je na vlastní nebezpečí, bez vybavení (WC, šatna, občerstvení...) Moravskotřebovský aquapark Nezastřešený areál se sezonním provozem květen září. Vyhřívaná voda, tobogán (51 m), vodní hřib, skluzavka (29 m), chrliče vody a stěnové trysky, podvodní masážní lavice, šplhací síť, víceúrovňové brouzdaliště, beach volejbalové hřiště, hřiště na nohejbal s umělým povrchem, občerstvení. Kontakt: G. Hořčíková Ostatní obce regionu MTJ disponují relativně velmi dobře rozvinutou sportovní infrastrukturou. Téměř v každé obci se nachází hřiště nebo jiné sportovní zařízení. Významný potenciál má Staré Město, kde se nachází sportovní letiště s aeroklubem. Přehled jednotlivých sportovních zařízení a možnosti koupání v ostatních obcích regionu poskytují tabulky č. 25 a 26. Tabulka č. 25: Sportovní zařízení v obcích regionu MTJ (bez města MT) Obec Sportovní zařízení Bělá u Jevíčka dětské hřiště Bezděčí u Trnávky víceúčelové a dětské hřiště, přírodní areál nad obcí, * fotbalové hřiště, kurty (2007) Biskupice AVZO Biskupice areál Střelnice, víceúčelové hřiště Borušov víceúčelové hřiště a budova se sociálním zařízením, lyžařský vlek (Svojanov) v současné době mimo provoz Březina posilovna Březinky fotbalové a volejbalové hřiště Dětřichov u MT volejbalové a fotbalové hřiště Dlouhá Loučka víceúčelové hřiště a tělocvična (školní), fotbalové hřiště, areál superkrosu ( ) Gruna hřiště Žipotín, * hřiště s umělým povrchem (srpen 2007) Hartinkov Chornice víceúčelové hřiště a tělocvična (školní), fotbalové hřiště Janůvky Jaroměřice tenisový kurt, fitness Jevíčko víceúčelové, dětské a fotbalové hřiště, tenisový kurt Koruna hřiště Křenov víceúčelové a fotbalové hřiště, sportovní areál ZŠ Křenov Kunčina víceúčelové a fotbalové hřiště, tenisový kurt Linhartice volejbalové a fotbalové (špatný stav) hřiště, střelnice (vlastník MT) Malíkov hřiště Městečko Trnávka sportovní hala, fotbalové a volejbalové hřiště, tenisový kurt, fitness, dětský lyžařský vlek Mladějov na Moravě fotbalové hřiště Radkov fotbalové hřiště, košíková Rozstání tenisový kurt, hřiště na nohejbal Rychnov na Moravě fotbalové hřiště, tenisový kurt, tělocvična ZŠ, taneční parket Slatina fitness m-ark Marketing a reklama s.r.o 49

53 Obec Sportovní zařízení Staré Město sportovní letiště, tenisový kurt, fotbalové hřiště Třebařov fotbalové hřiště Útěchov hřiště Víska u Jevíčka Vranová Lhota antukové hřiště, kluziště, fitness, loděnice ( ), lyžařský vlek Vrážné víceúčelové hřiště Vysoká * probíhá výstavba Zdroj: m-ark ve spolupráci s jednotlivými obcemi, červenec 2007 Tabulka č. 26: Možnosti koupání v obcích regionu MTJ (bez města MT) Obec Koupaliště Přírodní koupání Bělá u Jevíčka Smolenská přehrada Bezděčí u Trnávky rybník, BV, VN Borušov nepoužitelné 2 vodní nádrže Březina ano, VN lom Mrtvák, BV, VN Dětřichov u Mor. Třebové ano Chornice požární nádrž, BV, VN Jevíčko TJ Žlíbka, VN Kunčina rybník, BV, VN Městečko Trnávka ano**, BV, VN Rozstání požární nádrž Rychnov na Moravě požární nádrž Vranová Lhota rybník BV bez vybavení (WC, šatna, občerstvení), VN koupání na vlastní nebezpečí ** plánována rekonstrukce Zdroj: m-ark ve spolupráci s jednotlivými obcemi, červenec 2007 Cykloturistika Územím Pardubického kraje vede cca 3400 km značených cyklotras. Z toho 790 km se nachází v okrese Svitavy a 150 km těchto cyklotras vede přímo regionem MTJ (Zdroj: KČT Pardubického kraje, srpen 2007). Majitelem cykloturistického značení jsou obce a mikroregiony resp. regiony, které příslušné trasy zřizovaly. Revize a údržbu provádí KČT. Přehled cyklotras, které se nacházejí na území regionu MTJ, je uveden v tabulce č. 27. m-ark Marketing a reklama s.r.o 50

54 Tabulka č. 27: Značené cyklotrasy na území regionu MTJ Číslo Průběh trasy Km 104 Městečko Trnávka Křenov Brněnec Moravská Třebová Dětřichov u Sv Městečko Trnávka Chornice Jaroměřice Úsobrno Městečko Trnávka Radkov Moravská Třebová Městečko Trnávka Vranová Lhota Bouzov Moravská Třebová Staré Město Petrušov Hoštejn Moravská Třebová Hřebeč Kamenná Horka Křenov Moravská Třebová Dlouhá Loučka Křenov Boršov, křižov. Boršov, nadj Staré Město Dětřichov Borušov Svojanov, rozc Svojanov, rozc. Gruna Radkovské hradisko Hřebeč Koclířov Dětřichov u Sv Staré Město Mladějov Damníkov Třebovické sedlo Svojanov Maletín Petrušov, chaty Mariánský obraz Sklenné Křenov Zadní Arnoštov Jevíčko Biskupice Nectava Jevíčko Smolná Velké Opatovice Přední Arnoštov Lípa Zadní Arnoštov Moravská Třebová Peklo Arnoštovské sedlo Rychnov Třebářov Koruna Chornice Nectava Vysoká Kladky Velké Opatovice Slatina Křenov Slatina Vysoká Hartínkov Vranová Lhota, rozc. 5 Cyklotrasy navazující na výše uvedený přehled: 4024 Křenov Hradec n. Sv. Sebranice Budislav 4201 Hradec n. Sv. Bělá 4204 Kamenná Horka Svitavy Lány 4221 Třebařov Lanškroun Horní Dobrouč 4222 Damníkov Lanškroun Výprachtice Buková hora 6202 Svojanov Mírovský Dvůr Mohelnice 6206 Vranová Lhota Jeřmaň 6203 Maletín Krchleby 6232 Hoštejn Zábřeh Zdroj: Klub českých turistů, Pardubický kraj, Tabulka č. 28: Cyklotrasy procházející jednotlivými obcemi regionu MTJ Obec Čísla tras, které obcí prochází Bělá u Jevíčka 4066 Biskupice 4065 Borušov 4042, 4043 Březinky 4065, 5032 Dětřichov u Mor. Třebové 182, 4042, 4044 m-ark Marketing a reklama s.r.o 51

55 Obec Čísla tras, které obcí prochází Dlouhá Loučka 4030 Gruna 4043 Hartinkov 5179 Chornice 505, 5032 Jaroměřice 505 Jevíčko 4065, 4066, 4067 Koruna 4190 Křenov 104, 4029, 4030, 4065, 5161, 4024 Kunčina 182 Linhartice 506 Městečko Trnávka 104, 505, 506, 512, 4067 Mladějov na Moravě 4062 Moravská Třebová 182, 506, 521, 4029, 4030, 4031, 4147 Radkov 506 Rychnov na Moravě 4190 Slatina 5148, 5161 Staré Město 521, 4042, 4062, 4063 Třebařov 4190, 4221 Útěchov 4030 Vranová Lhota 512, 5179, 6206 Vysoká 5032, 5179 Zdroj: m-ark, srpen 2007 Cykloservisy na území regionu MTJ: Cyklosport Němčík, Hvězdní 2, Moravská Třebová, tel.: Sportservis Ježek Jaromír, Lanškrounská 40, Moravská Třebová, tel.: Bredy sport, náměstí T. G. Masaryka 39, Moravská Třebová, tel.: Jiří Jelínek, Svitavská 1, Moravská Třebová, tel.: Na území regionu MTJ se v současné době nenachází žádná cyklostezka (záměr vybudovat cyklostezku existuje ve Starém Městě, o budování cyklostezek uvažuje i MT v rámci programu Zdravé město). Region však disponuje poměrně hustou sítí značených cyklotras s možností návaznosti na celostátní trasy Jeseník Znojmo a Hradec Králové Břeclav. Tento potenciál je však třeba doplnit o chybějící kvalitní infrastrukturu půjčovny, cykloservisy, občerstvení, odpočívadla a jiná zařízení pro cyklisty. Nutná je i revize povrchu jednotlivých tras. Standardy vypracované asociací Eurovelo vyžadují mít prodejnu/opravnu po každých 30 kilometrech a ubytování po každých 50 kilometrech. V případě mikroregionu MT-J, majícího za cíl nabízet úplný soubor cykloturistických služeb, je jasné, že restaurace, občerstvení a prodejny/opravny by bylo možno umístit buď ve městech nebo podél silnic, a to tak, aby vytvořily hustou síť zpříjemňujících zařízení a služeb. Pro města postačuje vhodné m-ark Marketing a reklama s.r.o 52

56 vyznačení existujících zařízení. Mimo města a vesnice by bylo možné vybudovat malé zastávky poskytující občerstvení. (Zpráva OECD, 2002) Pěší turistika Na území regionu MTJ vede cca 80 km značených turistických tras, jejichž správa spadá do kompetence Klubu českých turistů Pardubického kraje. Územím vede též 1 naučná stezka (okolí Moravské Třebové). Přehled pěších turistických tras, které se nacházejí na území regionu MTJ, je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 29: Značené pěší trasy na území regionu MTJ Barva Číslo Průběh Km červená 0449 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ -> NAD PEKLEM -> KŘENOV 15,8 červená 0505 VELKÉ OPATOVICE -> JEVÍČKO 7,6 modrá 1914 MĚSTEČKO TRNÁVKA -> V REJDU 3,5 modrá 1921 CHORNICE -> POD ARNOŠTOVSKÝM VRCHEM 10,0 zelená 4301 JEVÍČKO -> MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 18,3 zelená 4328 NAD MLADĚJOV. HRADISKEM -> MLADĚJOV NA MOR. 1,6 žlutá 7335 NAD VÍSKOU -> MLADĚJOV NA MOR. 4,0 žlutá 7336 KŘENOV -> JEVÍČKO 10,0 žlutá 7368 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ -> MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 10,4 Zdroj: Klub českých turistů, Pardubický kraj, srpen 2007 Naučná stezka Hřebečsko lokalita Moravská Třebová, přírodní rezervace Rohová zaměření: geologie, zoologie, botanika Venkovská turistika Region MTJ se vyznačuje vysokým potenciálem pro rozvoj venkovské turistiky. V současné době se na území MTJ nenachází žádný podnik, který by nabízel služby v oblasti agroturistiky (záměrem obce Městečko Trnávka je vybudovat agroturistickou farmu z objektu zemědělského družstva). Projížďky na koni jsou na území regionu MTJ dostupné v těchto obcích: Hartinkov, Osada Lípa v Zadním Arnoštově část obce Jevíčko, Mezihoří část obce Kunčina, Městečko Trnávka a Rychnov na Moravě. Další možnost projížďky na koni se připravuje v obci Útěchov. Jezdecký klub Osada Lípa Zadní Arnoštov Zadní Arnoštov 52, Jevíčko Kontaktní osoba: Ing. Jan Matoušek tel.: , fax: mobil: m-ark Marketing a reklama s.r.o 53

57 Služby: kruhová ohrada, projížďky kočárem, pronájem koní, průvodce jezdeckou trasou, sedlovna, skokový materiál, sprchování koní, venkovní boxy, venkovní jízdárna, venkovní místa k uvázání koní, vnitřní boxy, výběh, pastvina, vyjížďky s klienty, výuka jízdy na koni, zabezpečené odstavení přívěsu. Rychnovská osada Rychnov na Moravě 56 Kontaktní osoba: Jarmila Mengrová mobil: Služby: vyjížďky na koních krásnou přírodou Moravskotřebovské vrchoviny, výlety na koních do přírody pro úplné začátečníky s pěším doprovodem, vození dětí na jízdárně i v terénu Hipodrom, výuka jízdy na koni na jízdárně s výukou všeho, co ke koním patří: čištění koní, sedlání, uždění, základní ošetřování atd., možnost trávení dovolené s vlastním koněm, ubytování ve stanu, srubu, popř. vlastním karavanu, jedno i vícedenní putování na koních jen pro jezdce po předchozím vyzkoušení v terénu, možnost houbaření, koupání, rybaření..., dárkové předměty PadmaFarma ekologická farma Bělá u Jevíčka 125, Jevíčko Kontaktní osoba: Lenka Horňáková tel.: mobil: Návštěvníkům nabízí ubytování a stravování v rámci speciálních programů, poradenství v oblasti ekologie. Kulturně společenská zařízení Kulturním centrem regionu MTJ je město Moravská Třebová. Dobře fungující organizace Kulturní služby města Moravská Třebová zajišťuje většinu kulturních akcí jako např. koncerty různých hudebních stylů, divadelní a filmová představení, festivaly, přednášky aj. Současný stav kultury ve městě je podrobně analyzován v dokumentu Koncepce kultury města Moravská Třebová (2006). Ve městě Moravská Třebová se nachází tato významná kulturní zařízení: Kulturní centrum kino, divadlo (120 míst), dvorana muzea (200 míst), část prostorů zámku MT Galerie umělecké fotografie Hudební klub Duku Duku Městská knihovna Ladislava z Boskovic m-ark Marketing a reklama s.r.o 54

58 Základní umělecká škola V ostatních obcích regionu MTJ se nenachází žádné významné kulturní zařízení, ve většině případů se jedná o kulturní domy a knihovny. Přehled kulturních zařízení v jednotlivých obcích poskytuje následující tabulka. Tabulka č. 30: Kulturní zařízení v obcích regionu MTJ (bez města MT) Obec Kino Galerie Kulturní dům Knihovna Bělá u Jevíčka Bezděčí u Trnávky Biskupice Borušov A A Březina A Březinky A Dětřichov u Mor. Třebové Dlouhá Loučka A Gruna A Hartinkov Chornice A Janůvky Jaroměřice zrušeno příležit. výstavy A Jevíčko A A, *v IC Koruna Křenov Kunčina A A Linhartice A Malíkov Městečko Trnávka A A* Mladějov na Moravě Radkov Rozstání Rychnov na Moravě Slatina Staré Město Třebařov Útěchov Víska u Jevíčka Vranová Lhota A A A* Vrážné Vysoká A * veřejný internet Zdroj: m-ark ve spolupráci s jednotlivými obcemi, červenec 2007 m-ark Marketing a reklama s.r.o 55

59 3.2.3 Všeobecná infrastruktura Všeobecná infrastruktura města Moravská Třebová je na velmi dobré úrovni. Město je z hlediska dopravy dostupné autem po rychlostní silnici 35 a silnici II/368, pravidelnými linkovými autobusy i vlakem. Z hlediska služeb se v Moravské Třebové nachází: 3 banky (KB, ČSOB, ČESKÁ SPOŘITELNA), 4 bankomaty (KB, ČSOB, ČESKÁ SPOŘITELNA, GE Money), 1 samostatná směnárna (v TIC), 10 obchodů s potravinami včetně 4 supermarketů (Billa, Penny market, Lidl, obchodní dům Kubík), hlavní pošta a 3 benzinové stanice. K dispozici je záchranná služba, praktičtí i odborní lékaři a městská policie. Ostatní obce regionu MTJ jsou z hlediska všeobecné infrastruktury na průměrné úrovni. Všechny obce jsou dostupné pravidelnou autobusovou dopravou, vlakové zastávky se nacházejí ve 12 obcích regionu. Banka se nachází ve 3 obcích, bankomat a samostatná směnárna pouze v Jevíčku. Geografické rozložení prodejen potravin a ostatních obchodů je vzhledem k velikosti území optimální. Téměř všechny obce mají alespoň jednu prodejnu. Vlastní poštovní úřad má 14 obcí. Benzinová stanice je v Jevíčku a Městečku Trnávce. Přehled služeb dostupných v jednotlivých obcích poskytuje následující tabulka. Tabulka č. 31: Přehled základních služeb v obcích regionu MTJ (bez města MT) Obec Vlaková zastávka Banka Bankomat Směnárna Obchod potraviny Pošta Lékař Policie Benzinová stanice Bělá u Jevíčka 2 Bezděčí u Trnávky 1 Biskupice A 1 1 A Borušov 1 Březina 1 A A Březinky A 1 Dětřichov u Mor. Třebové 1 Dlouhá Loučka 2 Gruna 1 Hartinkov 1 Chornice A 2 A Janůvky Jaroměřice A 1 A Jevíčko A A A A A/1 Koruna 1 Křenov 2 A m-ark Marketing a reklama s.r.o 56

60 Obec Vlaková zastávka Kunčina A 4 A Linhartice A 1 Malíkov 1 Městečko Trnávka A 4 A A A/1 Mladějov na Moravě A 2 A Radkov A * 0 Rozstání A 1 Rychnov na Moravě 3 A Slatina Staré Město A Třebařov A A Útěchov Víska u Jevíčka 1 Vranová Lhota 1 1 A A Vrážné 1 Vysoká 1 *1 km za vesnicí Zdroj: m-ark ve spolupráci s jednotlivými obcemi, červenec 2007 Banka Bankomat Směnárna Obchod potraviny Pošta Lékař Policie Benzinová stanice m-ark Marketing a reklama s.r.o 57

61 4..0 Analýza konkurence Z hlediska destinace CR lze vyčlenit dva hlavní druhy konkurence: konkurenci geografickou resp. konkurenci místa, která se zpravidla týká sousedících destinací, a konkurenci produktu, tj. konkurenci destinací, které nabízí podobný produkt. Region MTJ lze sice obecně charakterizovat jako oblast vhodnou pro venkovský turistický ruch, konkrétní produkt CR však zatím není přesně definován a komunikován. Z pohledu produktu můžeme proto považovat za konkurenty regionu MTJ všechny regiony na území ČR, které vykazují obdobný potenciál CR jako region MTJ. Na základě monitoringu mikroregionů, který provádí z pověření ministerstva pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje v Brně, bylo na území ČR v roce 2005 evidováno 648 mikroregionů (www.uur.cz). Z důvodu náročnosti šetření a relativně nízké vypovídací schopnosti analýzy tohoto druhu konkurence se soustředíme především na konkurenci geografickou. Obrázek č. 4: Mapa vybraných mikroregionů Zdroj: SHO Cart s.r.o., 2007 m-ark Marketing a reklama s.r.o 58

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Pardubický kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_13 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ. Na kole

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ. Na kole ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ Na kole 2 Zámek Litomyšl UNESCO Obsah Východní Čechy... 4 Českomoravské pomezí... 6 Za tajemstvím hradu Svojanova... 8 Na rozhledny Toulovcových maštalí...10 Údolím řeky Svitavy...12

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL Seč u Chrudimi 6.-8.10.2006 Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Chrudim

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

místo realizace počet obyvatel Vysoké Chvojno 2 Žamberk město Žamberk 6 037 areál pro turistiku 18 548 621 7 419 448

místo realizace počet obyvatel Vysoké Chvojno 2 Žamberk město Žamberk 6 037 areál pro turistiku 18 548 621 7 419 448 Přílohy Příloha č. 1: Realizované projekty Příjemce typ příjemce místo realizace počet obyvatel předmět projektu celkové výdaje z toho dotace EU 1 Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s. r. o. Vysoké Chvojno

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Oznámení koncepce zpracované na základě 10c zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem podle přílohy

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Seznam projektů, které splnily schválenou

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN H E Ř M A N O V DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Příslušné obce (města) Části obce, sídla Katastrální území Staré Město Kunčice Kunčice pod Králickým Sněžníkem Nová Seninka Nová Seninka Staré Město

Příslušné obce (města) Části obce, sídla Katastrální území Staré Město Kunčice Kunčice pod Králickým Sněžníkem Nová Seninka Nová Seninka Staré Město REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-21-24, 14-21-25, 14-23-04, 14-23-05, 14-23-08, 14-23-09, 14-23-10, 14-23-13, 14-23-14, 14-23-15, 14-23-18, 14-23-19,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více