11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD"

Transkript

1 11/2011 BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD Den byl datem ukončení realizace projektu s názvem Rekonstrukce ČOV a kanalizace Vesce a Palackého náměstí. Práce na něm započaly 1. května Městu Počátky se za rok podařilo spolufi - nancováním s Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci ope- račního programu Životní prostředí dosáhnout tímto projektem, snížení množství vypouštěných znečištěných vod do Počáteckého Potoka, zlepšení odvádění dešťových vod, kvalitu čištění vody a hlavně se prodlouží životnost nově zrekonstruované ČOV. Tyto změny pocítíme v následujících letech nejen my počátečtí obyvatelé, Slavnostní otevření čistírny odpadních vod proběhne ve čtvrtek v 10:00 hodin za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Davídkův bramborový panáček vyrobený na podzimní akci v MtŠ Počátky Z obsahu: Den otevřených dveří pro veřejnost bude v pátek V dopoledních hodinách pro děti ze Základní školy Otokara Březiny a v odpoledních hodinách pro širokou počáteckou veřejnost. Můžete si prohlédnout celý areál ČOV, a Vaše otázky Vám zodpoví kompetentmí osoby. Srdečně Vás všechny zvou Vodotechnické služby s.r.o., Zdeněk Kopecký Slovo hejtmana Z jednání rady města Chucpe Tančírna v Sokolovně Policie My obyčejní a neobyčejní lidé Nejen pro pamětníky Víkend pro ženy v Počátkách Vydařený podzim starší přípravky Počátek Dýňobraní 2. ročník objektivem Kino Počátky Knihovna Počátky Setkání profesionálních knihovníků Vydařená podzimní akce MtŠ Prodej vánočních stromků Program MC Lvíček MC Lvíček a canisterapie Sokolovna akce listopad

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Všichni si pamatujeme obtížnou situaci ve zdravotnictví na začátku letošního roku. Lékaři hrozili hromadným odchodem do zahraničí, nemocnicím chyběly peníze. Říká se všechno zlé k něčemu dobré. K opatrnému optimismu mě vede skutečnost, že naše krajské nemocnice našly cesty k úsporám a výsledky jejich hospodaření zatím vypadají lépe než v minulých letech. Pro srovnání - v polovině roku 2009 vykazovalo hospodaření našich zdravotnických zařízení včetně nemocnic ztrátu téměř 27 milionů korun, loni ve stejný čas se propadlo jejich hospodaření až na téměř 80 milionů korun. Letošní souhrnné hospodaření je po dlouhé době v kladných číslech a vykazuje zisk ve výši více než tři miliony korun. Dobré výsledky hospodaření jsou způsobenyz j i úsporou související se společnými nákupy léčiv, materiálů a energií, které organizuje i náš odbor zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že má vývoj hospodaření nemocnic podle našich sledování pravidelnou tendenci se s koncem roku vylepšovat, nebojím se vážných hospodářských propadů. Naše nemocnice jsou řízeny velice odpovědně a jejich rozpočty jsou nastaveny reálně. Na druhé straně je jasné, že rok 2012 nebude lehký. Stále je třeba počítat s tím, že lékaři budou chtít zvýšit platy, zatíží nás změna sazby DPH a nevyhneme se řešení havarijních stavů. Přitom ještě není jasný tok peněz z centra, stále čekáme marně například na znění úhradové vyhlášky. Hledáme také nové cesty ke zjednodušení organizace zdravotnictví, k jeho zefektivnění i ve prospěch pacientů. Jednou z nich je elektronické objednávání do specializovaných ordinací v našich krajských nemocnicích, systém nazvaný Toto objednávání pacientů prostřednictvím internetu ke konkrétním lékařům do 33 odborných ambulancí již funguje v Nemocnici Jihlava. Tam je registrováno už 840 klientů, v současnosti spouštíme stejnou službu v Pelhřimově. Příští rok bude služba nabídnuta i v Nemocnici Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě a v Třebíči. Myslíme přitom i na seniory nebo obecně občany, kteří nemají možnost připojení do počítačové sítě. Pro ty bude v systému fungovat telefonické centrum, kde na základě telefonické objednávky zapracují potřebné údaje do systému objednávání pracovníci nemocnice. je pouze jedním z opatření vedoucích k elektronizaci zdravotnictví v našem regionu. V současné době je totiž paradoxem, že na jedné straně máme v nemocnicích složité moderní přístroje za milióny korun, na straně druhé pořád se ještě na mnoha místech ťuká do psacího stroje a zakládají stohy papírů. Přitom elektronické propojení údajů o pacientech šetří náklady, zjednodušuje a opět zrychluje a zefektivňuje práci zdravotníků. Mnozí konzervativci se ale nechtějí vzdát pohodlí zavedených návyků. Přestože jsme se nedočkali v této oblasti zásadní aktivity ze strany státu nebo zdravotních pojišťoven, pokračujeme v práci na využití možností informačních technologií sami. Pokud se chceme někam posunout a být špičkou, respektive těmi, kteří se stávají původci příkladů dobré praxe, musíme sáhnout do vlastního rozpočtu. Zatím se to vyplácí a tak se nám úspěšně daří testovat i vlastní celoregionální systém pro výměnu zdravotnické dokumentace. Naším cílem je v dohledné době provozovat tzv. bezpapírové nemocnice. Složitý léta zakonzervovaný systém zdravotnictví nebude lehké proměnit v pružnou fungující organizaci využívající moderní techniku a nedovolující zneužívání nepřehledného fi nancování dosavadního zdravotnictví. Otázkou pak je funkčnost nových zákonů a postoj státu k regionálnímu zdravotnictví, který zatím není vůbec vstřícný. Přesto chceme všechny ty nové postupy prosazovat a věřím, že se nám podaří prolomit pohodlnost některých zdravotníků i částečnou nedůvěru občanů. Opravdu jde o prospěch nás všech. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 16 ZE DNE 12. ŘÍJNA 2011 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT vyhlášení záměru na převod st.p č. 440/6 o výměře 6 m 2, v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci - paní Janě Třebické, trv. bytem Počátky, která předloží nabídku ve výši minimálně 150,- Kč/ m 2 s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji vyhlášení záměru na převod st.p. č o výměře 1 m 2, p.p. č. 4524/67 o výměře 2 m 2, v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci panu Miloslavu Mikoláškovi, bytem Počátky, který předloží nabídku ve výši minimálně 150,- Kč/m 2 s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji rozpočtovou změnu z rezervy zastupitelstva města ve výši max ,- Kč na nákup akustického 2 záznamového zařízení Olympus DM-550 Konferenční sada pro pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva města realizaci zateplení stropu sportovní haly v Počátkách na základě dokumentace Posouzení možnosti výměny tepelné izolace vazníkové konstrukce střechy na objektu tělocvičny v Počátkách, zpracované autorizovaným inženýrem pro projektování statiky a dynamiky staveb p. Ing. Michalem Grecem, PhD; předloženým statickým posudkem byl vyhodnocen stávající stav vazníkové konstrukce haly a byla posouzena možnost výměny tepelné izolace, která konstrukci nezatíží; autor posudku povoluje výměnu stávající tepelné izolace za foukanou minerální vatu a doporučuje konzultovat s dodavatelskou fi rmou řešení

3 parotěsné roviny; vazníková konstrukce vyhovuje požadavkům normy a může dále sloužit svému účelu za předpokladu respektování nařízení a doporučení autora posudku: rovnoměrným způsobem shazovat sníh ze střechy a to v případě, že jeho celková vrstva na střeše přesáhne 35 cm; sníh je nutné odklízet tak, aby tato činnost nevyvolala nesymetrické zatížení vazníku; hodnota 40 cm vychází z tab. 2 posudku přikotvit vazníky ke spodní nosné konstrukci očistit rez ze svorníků a ocelových příložek doplnit prvky zavětrování vytvořit odpovídající revizní lávky RADA NEDOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT vyhlášení záměru na převod st.p. 469 o výměře 120 m 2, p.p. 3230/8 o výměře 481 m 2 a p.p. 3234/16 o výměře 334 m 2 v k.ú. Počátky, předem určeným zájemcům manželé Jana a Jaromír Svobodovi, Počátky z důvodu plánovaného prodeje pozemků jako celku za cenu v místě obvyklou, tj. min. 250,- Kč/m 2, s možností výstavby rodinného domu po dořešení majetkoprávního vztahu s vlastníkem domu č.p. 395 st.p. č. 469 je ve vlastnictví města a je na ní postaven dům č.p. 395, který je ve vlastnictví Sdružení sportovních svazů České republiky (bývalý SVAZARM); žadatelé vlastní dům č.p. 394 na sousední parcele a se Sdružením sportovních svazů ČR jednají o odkoupení domu č.p. 395, se záměrem dům zbourat a požadované pozemky užívat jako zahradu, v důsledku čehož navrhují kupní cenu za všechny uvedené pozemky ve výši 80,- Kč/m 2 ; (dům č.p. 395 byl nabízen k prodeji Městu Počátky za cenu ,- Kč a ZM dne usnesení o jeho nabytí nepřijalo vzhledem k technickému stavu domu a požadované ceně) p.p. č. 3230/8 vč. garáží má v pronájmu p. Václav Kadlec na základě nájemní smlouvy č.j. 1389/07 ze dne p.p. č. 3234/16 byla ponechána k p.p. 3230/8 jako zahrada s tím, že shora uvedené p.p. a st.p. budou ponechány pro možnou výstavbu rodinného domu RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA VZÍT NA VĚDOMÍ písemný doklad předložený pracovnicí pověřenou vedením Kulturního zařízení města Počátky o informacích zjištěných od jednoho z předchozích zaměstnavatelů pí. Marie Bohuňovské sdělení Pozemkového fondu ČR pro Kraj Vysočinu se sídlem v Jihlavě o zaevidování žádosti Města Počátky o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Vesce, Heřmaneč a Léskovec, dle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů; převod bude řešen následně po prověření podstatných okolností a vyloučení případných zákonných překážek RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem hospodářské budovy na st.p. č. 359/1 (p.p. č. 27/1) u č.p 308 v k.ú. Počátky (za elektrárnou) k uskladnění nářadí a materiálu k podnikání, předem určenému zájemci Pokrývačství - Tomáš 3 Přech, Počátky, za cenu minimálně 400,- Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s podmínkou, že při užívání objektu nedojde k poškozování povrchu přístupové cesty a prostoru ve dvoře domu č.p. 308; příjezd do dvora je omezen úzkými vjezdovými vraty, jeho povrch je nezpevněn a zatravněn, rada zdůrazňuje, že u budovy je narušena statika a vyžádá si rozsáhlejší rekonstrukci rozpočtové změny roku 2011 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne , bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly za těchto podmínek Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen na p.p. 2275/11 a budově č.p. 583 na st.p. 822 v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi městem Počátky a fi. Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 investorem stavby Počátky, ZZS kr. Vysočina, KR ; jedná se o uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě metalický kabel a rozvaděč MIS 1b, za cenu věcného břemene 4.500,- Kč bez DPH nejvýhodnější cenovou nabídku fi. MP TECH CB s.r.o., Tulipánová 272/8, Rudolfov, předloženou na prodej a montáž 4 ks garážových vrat pro objekt Hasičského záchranného sboru v Počátkách za cenu díla ,- Kč vč. DPH; jedná se o ocelová průmyslová sekční vrata dvoustěnná, tepelně izolovaná, ovládaná motorově 2 ks a ručně 2 ks, o rozměrech š mm a v mm; nabídka splnila podmínky zadání výběrového řízení, vč. požadavku na rozměry vrat; přihlédnuto bylo též ke skutečnosti, že sousední budova Rychlé záchranné stanice Počátky bude osazena průmyslovými sekčními vraty od stejné fi rmy a vrata v celém komplexu budou typově stejná (výrobce fi. Hörmann SRN) a bude tak dosaženo jednotného vzhledu; další dodavatelské fi r- my předložily nabídky s rozpočtem na garážová vrata o menších rozměrech š mm a v mm: GAR- DON INT s.r.o., Pražská 104/II, J. Hradec ,- Kč vč. DPH Okna Macek s.r.o., Nádražní 1701, Dubňany ,- Kč ( ,- Kč) vč. DPH vymalování společných prostor (schodiště a chodby) v domě č.p. 442, Počátky, ul. Žirovnická, v ceně díla 6.960,- Kč dle nabídky fi. MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ Jaroslav Vrábel a syn, Havlíčkova č.p. 219, Počátky, IČO: ; práce budou provedeny v návaznosti na předchozí úpravy v domě a náklady budou hrazeny z fondu oprav nebytových prostor návrh na změnu způsobu parkování v jednosměrné ulici Horní v Počátkách: ve směru jízdy po levé straně zůstane podélné parkování (DZ 11c-parkoviště podélné) a to po celé délce ulice Horní, pouze naproti zdravotnímu zařízení SAL bude vyhrazeno 1 parkovací místo pro tělesně postižené osoby (DZ IP 12 se symbolem O1 a V 10f) ve směru jízdy po pravé straně před prodejnou Zmeškal bude vyhrazeno jedno parkovací místo pro tělesně postižené osoby (DZ IP 12 se symbolem O1 a V 10f), za tímto vyhrazeným parkovištěm bude povoleno podélné parkování až k začátku domu č.p.

4 95 (DZ 11c-parkoviště podélné) a v důsledku této úpravy bude stávající DZ B 29-zákaz stání posunuta ze spojnice domů č.p. 96 a 97 až k domu č.p. 95; zákaz stání bude v tomto nejužším místě ulice Horní vymezen až do úrovně provozovny v.d. DRUPO; od provozovny v.d. DRUPO bude až na konec ulice Horní vyznačeno svislou dopravní značkou šikmé parkování (DZ 11b-parkoviště kolmé nebo šikmé) před používanými vjezdy do jednotlivých domů v ulici Horní nebude parkování možné RADA NESCHVALUJE vydání knih od spisovatele Jakuba Demla z pozůstalosti Ing. Stanislav Todta, uložených v knihovně Městského muzea v Počátkách, o které požádala obec Tasov do správy Památníku Jakuba Demla, zřízeného před několika lety; knihy uložené v muzejní knihovně jsou řádně zapsány v přírůstkovém seznamu, každá z nich má vročení Věnováno muzeu Otokara Březiny v Počátkách, Ing. Stan. Todt vlastnoruční podpis a nejedná se tedy o knihy z pozůstalosti věnované z nouze do Počátek žádost příspěvkové organizace KZM Počátky o proplacení faktury č vystavené fi rmou SYNER VHS Vysočina, a.s. za zhotovení dešťové přípojky kino v celkové výši 6.642,- Kč včetně DPH; nejedná se o vybudování nové přípojky, provedené práce jsou považovány za opravu (připojení na nový kanalizační řád), kterou si všechna dotčená zařízení hradí ze svého rozpočtu RADA UKLÁDÁ všem zařízením města napojených na rozpočet města předložit návrh položkového rozpočtu na rok 2012, který bude obsahovat schválený rozpočet roku 2011, návrh na rok 2012 a odůvodnění případných výkyvů; návrh bude předložen v písemné i elektronické podobě (zasílat na adresu vedoucí fi nančního odboru MěÚ Počátky: fi a to v termínu do RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí fi nančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů za období I. IX a porovnání se stejným obdobím za roky 2008, 2009 a 2010 čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za září 2011 a za období leden -září 2011 přehled výsledků činnosti provozu KINA Počátky za 3. čtvrtletí roku 2011 přehled spotřeby elektrické energie v Multifunkčním kulturním centru a v sokolovně za období leden až září 2011 přehled příjmů z kulturní akce Václavské slavnosti 2011, předložený příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky; pokladny s dobrovolným vstupným byly otevřeny dne za přítomnosti 3 4 osob, celkový součet ze vstupného činil ,- Kč další využití kluboven a jiných prostor Multifunkčního kulturního centra v Počátkách místními organizacemi: Senior klub (schůzky každý pátek v sudém týdnu) a Pěvecký kroužek (schůzky každý pátek) informaci Kulturního zařízení města Počátky o účasti informačního turistického centra v celostátní soutěži Informační centrum 2011 ; ankety se za Kraj Vysočina zúčastnilo celkem 45 turistických center a Infocentrum Počátky, které má certifi kát členství v Asociaci turistických informačních center ČR (kategorie C), získalo hlasováním na internetu nejvíce hlasů v rámci kraje sdělení ředitele Základní školy Otokara Březiny Počátky o zařazení dětí do jednotlivých oddělení školní družiny a o časovém rozvržení provozní doby školní družiny Výroční zprávu o činnosti školy 2010/2011, předloženou ředitelem Základní školy Otokara Březiny Počátky; zpráva byla projednána na pedagogické radě se všemi zaměstnanci školy a schválena školskou radou smlouvu o pronájmu tělocvičny Základní školy Otokara Březiny (ZŠ), uzavřenou mezi základní školou - pronajímatelem a zástupcem oddílu Skautů Počátky nájemcem, na období až za dohodnuté nájemné 150,- Kč/hod. vč. DPH cyklické školení nositelů dýchací techniky jednotky PO Počátky v podzemním polygonu v Pacově dne stanovisko Asociace muzeí a galerií České republiky k navrhovanému sloučení příspěvkových organizací Kulturního zařízení města Počátky a Městského muzea Počátky a Koncepci využití majetku Města Počátky, zpracovanou jako věcný audit fi. C.S. commerce service a.s. České Budějovice v listopadu 2001 pro optimální nakládání s majetkem města vč. analýzy činností jednotlivých zařízení města a doporučení variantních řešení; do příštího zasedání rady předloží vedoucí obou organizací přehled o aktuálním zařazení jednotlivých zaměstnanců do platových tříd přiznaných podle výkonu nejnáročnější práce a srovnání s platovými třídami příslušnými pro výkony ostatních činností, které tito zaměstnanci v organizaci při kumulaci funkcí vykonávají výpis z usnesení č. 7 Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky ze dne , o schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2010/2011 a Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2010 Protokol z kontroly plnění Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze dne , provedené zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. a SOMPO a.s. Pelhřimov; kontrola neshledala žádné porušení smlouvy na zajištění odvozu separovaných odpadů zprávu o revizi plynových rozvodů a spotřebičů ze dne , provedené v bytových jednotkách domu č.p. 442, Počátky, Žirovnická ul. Výroční zprávu společnosti FOKUS Vysočina, se sídlem Havlíčkův Brod, 5. května 356 a žádost o poskytnutí příspěvku na činnost pro rok 2011

5 CHUCPE! Dva zastupitelé města Počátky se neomluvili za pomluvy, které pronesli. Chtěl bych k tomuto napsat pár slov. Největším prohřeškem proti zásadám slušnosti je šířit o někom lži a pomluvy. Jestliže např. někdo o mně bude prohlašovat, že jím psy, je velice složité to vyvracet a obhajovat se, že je to lež, že jsem vegetarián a nejím vůbec žádné maso. Spousta lidí bude stejně přesvědčená, že jsem alespoň kousek psa sníst musel. Pokud budu zároveň vedoucím útulku pro psy, budu ve velmi prekérní situaci. Někoho může napadnout, že psím masem také obchoduji. Pokud se k pomluvám sníží politik, je to absolutně neomluvitelné, ubohé a měl by okamžitě jako politik skončit. Tady je největší problém pánů zastupitelů Dufka (ODS) a Preisingera (ČSSD). Svoje výroky pronesené na zasedání zastupitelstva dne na adresu vítězky výběrového řízení na místo vedoucí kultury nejsou schopni doložit, zdroj který jim tyto informace dodal odmítají uvést. Dá se tedy říci, že zneužili zasedání zastupitelstva a svého postavení veřejného činitele k osobním útokům na soukromou osobu. Je to o to horší, že to, co řekli, není pravda. Ostatně, i kdyby to pravda byla, i v tomto případě je jejich jednání nepřípustné. Zveřejnili by tím citlivé údaje čistě soukromého charakteru, ke kterým se dostali z titulu své funkce. Na kolik jejich vystoupení ovlivnilo konečné hlasování, to ví jen ostatní zastupitelé města. Stejně tak na kolik je ovlivnila atmosféra na tomto zasedání, kterou vytvářela skupinka rozhořčených občanů. Tady by asi ten slavný výrok paní Jandové o honu na divou zvěř byl na místě. Faktem zůstává, že výběrové řízení bylo zrušeno, vítězka přišla o místo a ve funkci byla opět potvrzena současná vedoucí kultury paní Marková. Ta na zasedání zastupitelstva dne směle prohlásila, že má písemné dokumenty, které slova obou pánů radních potvrzují, a že je předloží. O několik dní později už méně směle řekla, že nic takového nemá a nic předložit nemůže. No, to se holt nedá nic dělat, kde nic není, ani smrt nebere, že? Ovšem tyto pomluvy už mezitím byly zveřejněny na už zmiňovaném zasedání pány Dufkem (ODS) a Preisingerem (ČSSD) a zdá se, že svůj účel splnily. Je velice pravděpodobné, že tím tak úzkostlivě utajovaným zdrojem informací obou pánů zastupitelů je samotná paní Marková. Je také velice zajímavé, že se objevily až poté, kdy ve výběrovém řízení skončila v poli poražených (vítězka 17 bodů, p. Marková na třetím místě 6 bodů) a měla asi obavy o své místo. Chtěl bych připomenout sled událostí: výběrové řízení paní Marková prohrála, následovalo obstarání či vymýšlení kompromitujících materiálů na vítězku, pečlivě připravené zasedání zastupitelstva včetně sympatizujícího publika, kde tyto materiály byly zveřejněny, zrušení výběrového řízení, opětné potvrzení paní Markové ve funkci vedoucí kultury. Je to všechno nechutné, trapné, neférové a velice skandální. Všem třem a oběma pánům zastupitelům obzvlášť stále nedochází, že velice ublížili dámě, která jim nic neudělala, snad jen to, že se přihlásila do řádně vyhlášeného výběrového řízení a vyhrála ho, dámě, kterou vůbec neznají a při vší úctě k nim, toho dokázala v životě o mnoho víc než oni. Je zarážející, jak nízký stupeň empatie mají. Měli by si zkusit představit, jak by bylo jim, kdyby něco podobného vykládal někdo z ostatních zastupitelů na zasedání města o nich. Ovšem toto je asi pod jejich rozlišovací schopnosti. Přeji všem občanům Počátek do budoucna aby si lépe vybrali své zastupitele a oběma pánům a paní velice neklidné spaní. Josef Morkus Jihlava 5

6 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE NEHODOVOST V ZÁŘÍ Září Celkem DN Úmrtí 1 0 Těžké zranění 0 1 Lehké zranění Škoda v tis. Kč Z toho pod vlivem alk Celkem DN Úmrtí 6 6 Těžké zranění Lehké zranění Škoda v tis. Kč Z toho pod vlivem alk Příčiny - září Nezaviněné řidičem 6 2 Rychlost 1 7 Nedání přednosti 5 3 Předjíždění 1 1 Způsob jízdy 10 9 Příčiny Nezaviněné řidičem Rychlost Nedání přednosti Způsob jízdy Předjíždění 3 7 Technická závada 1 2 Celkový počet nehod v porovnání se zářím loňského roku je přibližně stejný. V letošním září policisté evidují 23 dopravních nehod, při kterých bohužel zahynula jedna osoba. K tragická dopravní nehoda se stala v polovině září u Leskovic. Devatenáctiletá řidička jela po přímém úseku a z dosud nezjištěných příčin přejela s vozidlem vlevo do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucí nákladní soupravou. Mladá žena zemřela na místě. Ze statistiky zraněných vyplývá, že v září letošního roku bylo lehce zraněno jedenáct osob, v září roku 2010 bylo zraněno o čtyři osoby více. Vzestupný trend v letošním září zaznamenala výše hmotné škody při nehodách. Celkem 18,09 miliónů korun škody bylo vyčísleno v letošním září, což je o více než 400 tisíc korun více než loňského září. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod v září stále patří způsob jízdy (osm nehod), nezaviněné nehody řidičem (šest nehod, kam například patří střety se zvěří) a nedání přednosti v jízdě (v pěti případech). V devátém měsíci v porovnání s loňským zářím výrazně klesl počet nehod zaviněných pod vlivem alkoholu. Havarovali dva řidiči, kteří byli pod vlivem alkoholu. Dvacítka řidičů porušila zákon V úterý 11. října probíhala na silnicích Pelhřimovska dopravně bezpečnostní akce TISPOL zaměřená na dodržování povinností při provozování silniční nákladní dopravy. Policisté kontrolovali dodržování tzv. sociálních přepisů, tedy dobu řízení, dobu odpočinku a dodržování bezpečnostních přestávek. Samozřejmostí byla kontrola technického stavu vozidel, správného zabezpečení a upevnění nákladu, neoprávněné manipulace s kontrolními zařízeními jako je analogový nebo digitální tachograf a paměťové karty řidičů. Dodržování stanovené rychlosti a předložení veškerých dokladů k provozu vozidla, to byla při kontrole již běžná rutina. V tento den bylo zkontrolováno celkem dvaašedesát vozidel. Z toho celkem jednadvacet řidičů porušilo zákon. Z tohoto celkového počtu bylo dvacet přestupců vyřešeno uloženou blokovou pokutou v celkové výši korun, jeden přestupek byl postoupen k vyřízení na Městský úřad. Například u sedmi vozidel zjistili policisté nevyhovující technický stav. Nákladní doprava na našich silnicích je velice rozšířená a neodmyslitelně patří ke každodennímu běžnému životu. Na kontrolách nákladní dopravy se podílejí jak policisté I NÁKLADNÍ VOZIDLA PODLÉHAJÍ KONTROLE 6

7 z obvodních oddělení a služby dopravní policie, tak i policisté ze speciálního týmu Kamion, který začal na Vysočině fungovat v březnu letošního roku. Tým tvoří speciálně vyškolení policisté služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Řidiči na Pelhřimovsku se s kontrolami zaměřenými právě na řidiče nákladních vozidel určitě setkají ještě několikrát do konce letošního roku. SRÁŽKA VOZIDLA S VLAKEM Osádka vyvázla bez zranění K železniční nehodě došlo ve středu 19. října v 13,00 hodin ve Stojčíně. Řidička osobního vozidla VW Golf jela z centra Stojčína směrem na obec Prostý. Řidička vjela na železniční přejezd v době, kdy byla dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Na přejezdu došlo ke střetu vozidla s nákladní lokomotivou. Lokomotiva jela ze směru od Stojčína na obec Jihlávka. Alkohol byl u řidičů vyloučen dechovou zkouškou. Ke zranění osob při střetu nedošlo. Způsobená škoda činí korun. Nehodu nadále vyšetřují policisté ze skupiny dopravních nehod. SVÁTKY PODZIMU SE BLÍŽÍ Nezapomeňte na bezpečnou jízdu Podzim je již tady a my si budeme během několika dnů připomínat svátky tzv. dušiček. V letošním roce připadne 2. listopad Památka zesnulých na středu, tedy všední den. Na pátek 28. října vychází v kalendáři státní svátek, kterého mnozí z nás využijí a prodlouží si o několik dnů víkend. Prodlouženého víkendu využijí občané k návštěvě hřbitovů, aby uctili památku svých blízkých položením věnečků a upravili hroby před zimou. Tuto pietu však nevyznávají všichni občané. Hřbitovy a parkoviště blízko hřbitovů začnou navštěvovat i lidé, kteří sem přijedou za úplně jiným účelem. Ten bude jen jediný a to něco získat ukrást. Lidé, kteří přijíždějí na hřbitov v automobilech, by si měli uvědomit, že interiér automobilu je jako výkladní skříň. Proto veškeré mobily, fotoaparáty, kabelky, peněženky, oblečení nebo jiné cennosti nenechávejte na sedadlech, popřípadě ani v zavazadlovém prostoru. Auto u hřbitova zůstává bez dozoru a než se k němu vrátí majitel, mnohdy toho využije zloděj a nabízené věci si vezme. V letošním roce pelhřimovští policisté zadokumentovali šest případů vloupání do osobních vozidel parkujících u hřbitova. V pěti případech se jednalo o vozidla u pelhřimovského hřbitova. Škoda, která vznikla odcizením věcí jako mobily, peníze, doklady, deštníky, různé kabelky nebo platební karty, dosáhla téměř pětadvaceti tisíc korun. Do této částky musíme zařadit i škodu, která vznikla při vloupání do vozidla. Nejčastěji pachatel rozbije boční okénko a potom již nic nebrání tomu, aby se pohodlně dostal dovnitř vozidla. Policisté však neřeší jenom vloupání do vozidel zaparkovaných u hřbitovů. Hřbitovy jsou většinou na odlehlých místech a tak má pachatel prostor odcizit věci přímo z hrobů nebo budov patřících ke hřbitovu. Častým terčem zlodějů se stávají různá oplechování a okapy budov nebo budovy, kde je uloženo nářadí na sečení trávy nebo drobné úpravy hřbitovních prostorů. Čas od času policisté zaevidují i krádeže přímo z hrobů. V červnu letošního roku policisté přijali oznámení o odcizení kříže z náhrobního kamene v Zachotíně, kdy škoda byla vyčíslena na čtyři tisíce korun. Evidují však i drobné krádeže, jako odcizení okrasných keřů, hřbitovních svící, lucerniček nebo váz. Blížící se svátek registrují také policisté, kteří dohlíží na bezpečnost nad silničním provozem. V souvislosti se zvýšeným silničním provozem řidiče upozorňujeme, že silnice mohou být již namrzlé, či pokryté mokrým listím, ráno se mohou tvořit mlhy. S blížícím se 1. listopadem je nutné zmínit i přezutí vozidla na zimní pneumatiky. Novela silničního zákona zavádí povinnost užít motorové vozidlo stanovené kategorie v období od 1. listopadu do 31. března v případech, kdy se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo když lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, pouze za podmínky použití zimních pneumatik dle ustanovení 40a zákona č. 361/2000 Sb.. Účastníkům silničního provozu proto doporučujeme, aby jezdili opatrně, na cesty se vydávali odpočatí a zbytečně nespěchali. Slogan Vidět a být viděn je určitě základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. A dvojnásob to platí za snížené viditelnosti. por. Bc. Hana Kotková tisková mluvčí ÚO Policie ČR Pelhřimov MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování i pro zasmání... PŘÍBĚHY BABIČEK Bůh se nemohl starat o všechno, tak vymyslel babičky čtu nápis na dárkovém hrníčku naší 95-ti leté babičky. Tak pod to se podepíši. Úloha babiček v rodině byla různá. Dříve zpravidla součástí samotné rodiny, případně na svém výminku. Po druhé světové válce se stále větší množství žen maminek ocitalo v pracovní činnosti mimo rodinu. Byl to důsledek rušení živností, likvidací zemědělských usedlostí a centralizací veškerého myslitelného života. Zejména venkovské obyvatelstvo do té doby svobodně 7 podnikající a samostatně žijící bylo zasaženo výrazně. A potřeba pomoci babiček rostla. I ve městech. Zde byla jejich úloha poněkud jednodušší, protože opatrovny, později mateřské školky a jesle je určitý úsek dne přeci jen nahrazovaly. Vzpomínám, jak nás naše babička budila, dohlédla na naše oblečení., připravila snídani a převedla přes první silnici cestou do školy. Než jsme dorostli a na oplátku nás postihla ranní povinnost nákupu čerstvého pečiva, vstá-

8 vali jsme v klidu v půl osmé. To mé děti jsem budil před šestou, někdy s lítostí i studenou vodou, abychom stihli ranní autobus a překonali cestu do mateřinky před odjezdem mého přípoje na Pelhřimov. V takové chvíli oceníte pomoc starších známých a péči babičky- tchýně, než jsme se sami se ženou navrátili z práce a mohli se jim věnovat. Též rady do domácnosti byly námi velice ceněné. Zkušenost zemědělce se nezapře. Centralizace činností měla mimo jiné za následek dělbu práce. Dříve zemědělec musel ovládat činnosti polní- od orby po sklizeň, uskladnění až po ocenění a prodej. Všestrannou péči o domácí zvířata od krmení, čištění, dojení, telení až opět po výrobu a prodej. Běžně bylo doma mléko, máslo, podmáslí, vyráběl se tvaroh a sýr, pekl chleba, udilo maso, škvařilo sádlo. A v každé domácnosti byla ještě péče o drobné zvířectvo, někdy i rybník a les. Tak to byli zemědělci. Takové byly a ještě jsou některé babičky. Jdu časně ráno po Karlově mostě v Praze a je na něm plno japonských babiček a dědečků prohlížeje si památky. Mají poněkud posunutý časový režim dne (u nich je už poledne) získávám vysvětlení. Přijedu na návštěvu do Vídně a rovněž zde se plno seniorů kochá památkami. Totéž v Paříži a kdekoliv jinde. Jak to u nich dělají, že nepotřebují babičky na práci a hlídání doma? Jak je možné, že staříci ze Severní Ameriky si chválí kvalitu svého stáří a pokud se nepřejídají skutečně ji i dosahují? Asi soudruzi z NDR někde udělali chybu. Tak, či onak hrají babičky v podzimu života svou rozkošnou, mnohdy neocenitelnou roli. Važme si toho. I na nás dojde, či už došlo. Je radostí života dočkat se vnoučat a pozorovat onu čarovnou posloupnost života vlastními smysly. Jen jednomu nerozumím. To, když babička svou roli babičky nechce, neumí přijmout. Když se za ní stydí. Při tom rozmazlovat vnoučata je krásné, milé. Zvláště, když tíha výchovy a každodennosti spočívá na jejich rodičích. Sláva a vděk našim babičkám! Příště: Příběhy kominíků J. Třebický NEJEN PRO PAMĚTNÍKY Před 130 lety se začala stavět Stodolní ulice. Podél města byla vyměřena široká a dlouhá ulice, kolem níž si majitelé počáteckých domů mohli postavit stodoly na sklizenou úrodu. Většina hospodářů si novou stodolu z kamenů a cihel označila svým jménem, monogramem a letopočtem Některé byly vyzdobeny slunečními hodinami. Jak šel čas, stodoly se rušily, bouraly a přestavovaly. V místech bourané stodoly na fotografi i z 80. let vyrostla stavba budoucího obchodního domu. Po sametové revoluci zůstala nedokončená stavba několik let prázdná. Potom ji využíval podnik LECOTEX a později FAURECIA. Nyní se objekt znovu přestavuje pro úplně jiné podnikatelské plány. JiZ. VÍKEND PRO ŽENY V POČÁTKÁCH Každoročně je pořádán okresní víkend pro členky ČSŽ v různých lokalitách Vysočiny. V měsíci srpnu mě požádala okresní předsedkyně Jana Záběhlíková, zda by mohl být tento rok uskutečněn v Počátkách s programem od 10 do 17 hodin. Po delších úvahách jsem přemýšlela, čím by se naše město a náš spolek ČSŽ mohl pochlubit. Vzpomněla jsem si na naši členku Ing. Hanu Benešovou, která organizuje každým rokem rehabilitační pobyty do termálních lázní Štúrovo, a je zároveň i cvičitelkou SPV mohla by o tom pohovořit. Posezení a oběd ochotně zajistil pan Kukla v restauraci Na Sídlišti. Kam odpoledne? Vedoucí kulturního střediska Ludmila Marková mi doporučila kromě prohlídky areálu kina i zhlédnutí výstavy obrazů. Dalším objektem, který mě napadl, byl zrenovovaný zámeček u sv. Vojtěcha, který skýtá hezkou procházku parkem plným soch a odpočinkových zákoutí. Objednala jsem zde i malé pohoštění. Po konzultaci s okresní předsedkyní a předsedkyněmi svazů žen z okresu byl sestaven následující program: 8

9 MÍSTO KONÁNÍ Počátky DATUM KONÁNÍ 1. října 2011 SRAZ restaurace Na Sídlišti v hodin hod. prezence hod. informace o činnostech ZO a práce ORŽ hod. přednáška Ing. Hany Benešové o působení termální vody na zdraví žen a ukázky rehabilitačních cvičení hod. oběd hod. prohlídka náměstí, kina, sklepních prostor, výstava obrazů hod Zámek u sv. Vojtěcha, pohoštění, volná zábava Jak vše dopadlo? Mohu napsat, že se setkání žen v Počátkách vydařilo. Počasí nám po celý den přálo a měly jsme se opravdu čím pochlubit. Sešlo se nás celkem 25, každá účastnice dostala perníček se symbolem počátecké věže a nápisem Počátky. Perníčky nám upekla a nazdobila paní Milena Drbalová, za což jí velmi děkujeme. Paní Jana Záběhlíková radostně přijala do své kanceláře i kalendář Počátek. Přednáška Ing. Hany Benešové byla skvělá. Ukončila ji rehabilitačním cvičením, které většina žen s radostí přijala a absolvovala. Prohlídka kina a sklepních prostor také velmi zaujala. Příjemným doplňkem byla výstava obrazů paní Věry Slané z Bednárečka. Výklad k ní poskytla naše členka Mgr. Lenka Filsochová, která výstavu několikrát navštívila se svými žáky. Všechny jsme pozorně naslouchaly, neboť nás dokázala svým působivým mluvním projevem opravdu zaujmout. Poté následovala procházka k sluníčkem osvícenému Zámku u sv. Vojtěcha. Čekala nás příjemná procházka parkem a chutné občerstvení. Ženy nešetřily chválou. O tom, že se víkend vydařil, svědčí i děkovný dopis od okresní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat všem členkám ČSŽ v Počátkách. Je nás celkem 15 a všechny se příkladně zapojují do všech akcí. Dík patří i našemu městu, které nám umožňuje scházet se v jedné z kluboven kulturního zařízení a přispívá i fi nanční částkou na naši činnost. Za ČSŽ v Počátkách Marie Tunková 9

10 VYDAŘENÝ PODZIM STARŠÍ PŘÍPRAVKY POČÁTEK Podzimní část sezóny začala pro hráče starší přípravky už začátkem září, kdy jsme se zúčastnili turnaje Saller Cup v Humpolci. Na tomto turnaji hrálo celkem 20 týmů z celé České republiky. V naší skupině jsme se utkali s Havlíčkovým Brodem a na úvod jsme vyhráli 6 : 1. Dalším soupeřem byla Svratka Brno A. Tento zápas se nám nevydařil a prohráli jsme 2 : 1. Náladu jsme si spravili proti Čelechovicím, které jsme 4 : 2 porazili. O postup do boje o místo nás čekal zápas s Teskomou Zlín. Bohužel prohra 3 : 1 nás odsunula do skupiny o místo. Prvním soupeřem v této skupině byla Sparta Brno. Po vyrovnaném zápase jsme nakonec 2 : 1 prohráli. Na druhého soupeře Slavii Praha se hráči zdravě nabudili a vyhráli 2 : 1. Závěrečný zápas o umístění o místo jsme odehráli s Boskovicemi. Utkání skončilo 1 : 1, ale následné pokutové kopy jsme prohráli. Celkové dvanácté místo v této silné konkurenci rozhodně není ostudou. Navíc to byla velice kvalitní příprava pro nadcházející soutěž. Tu jsme zahájili hned další týden proti Pelhřimovu. Zápas nebyl vůbec jednoduchý, o to více nás těšilo vítězství 4 : 2. Další dvě utkání jsme odehráli proti lehčím soupeřům, o čemž svědčí i výsledky. Speřice jsme porazili 12 : 3 a Božejov 14 : 1. Pak nás čekal Pacov, který do té doby ještě neprohrál. Poradili jsme si i tam a vyhráli 4 : 2. Domácí zápas se sousední Žirovnicí se nám nevydařil herně, ale svojí bojovností jsme dokázali urvat vítězství 6 : 5. Následoval boj o první místo s Černovicemi. Ty také neztratily ani bod, ale my jsme měli lepší skóre. Z naší strany nejlepší výkon podzimu nám přinesl remízu 3 : 3 a udržení prvního místa. Poslední utkání doma s Kamenicí už jsme si užili a potěšili i diváky, kteří nám přišli fandit. Vítězstvím 13 : 0 jsme ukončili velice zdařilý podzim. Stali jsme se podzimním mistrem s 19 body a naše skóre je 56 : 16. Náš nejlepší střelec Pavel Vacek dal 26 branek. Nejlepším hráčem týmu se stala kapitánka Natálie Soukupová. O tento úspěch se ale zasloužil celý tým, který tvoří kapitánka Natálie Soukupová, Antonín Ferda, Jan Honců, Samson Koudelka, Martin Kőrber, Tomáš Kyba, Lukáš Ort, Michal Pastuška, Kryštof Smejkal a Pavel Vacek. Jedná se o ročníky Trenéři jsou Milan Smejkal st., Milan Smejkal ml. a Milan Filsoch. Týme! Přejeme všem úspěšnou halovou sezónu a hlavně stejně zdařilé jaro!!! 10

11 2 ROČNÍK DÝŇOBRANÍ OBJEKTIVEM 11

12 KINO POČÁTKY LISTOPAD 2011 PERFEKT DAYS I ženy mají své dny sobota 19:00 hodin 80 Kč 108 minut ČR - české Komedie Přístupný ŠMOULOVÉ neděle 17:00 hodin 70 Kč 102 minut USA / BELGIE český dabing Rodinná komedie Přístupný DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů pondělí 9:30 hodin 15 Kč 90 minut USA český dabing Animovaný, komedie Přístupný RODINA JE ZÁKLAD STÁTU sobota 19:00 hodin 80 Kč 106 minut ČR české Drama, road movie Nevhodné pro děti do 12-ti let TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ neděle 17:00 hodin 100 Kč 107 minut USA český dabing Animovaný, dobrodružný Přístupný TŘI MUŠKETÝŘI sobota 19:00 hodin 90 Kč 110 minut USA český dabing Akční, dobrodružný Přístupný ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ neděle 17:00 hodin 70 Kč 101 minut Francie český dabing Fantasy, dobrodružný Přístupný VÁLKA BOHŮ sobota 19:00 hodin 90 Kč 95 minut USA české titulky Akční, drama, fantasy Nevhodné pro děti do 12-ti let ŽRALOCI NA S(O)UŠI neděle 17:00 hodin 80 Kč 60 minut Malajsie český dabing Animovaná pohádka Přístupný ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Pro dospělé: Sen v bílém Nora Robertsová Měsíční perly Nora Robertsová Záležitost srdce Danielle Steelová Dárek pro mistra kata Jan Bauer Jóga Christina Brownová The Hound Of The Baskervilles Pes Baskervilský A.C.Doyle Školní anglická gramatika Čas odpouštění Táňa Kubátová Jeho poslední tři ženy Věra Řeháčková Tajemné bytosti mezi námi- Pavel Toufar Růžové údolí Elizabeth Lowell Dívky, které miloval Jonathan Nasaw Osudy českých zrádců Václav Junek Severní řeka - S bráchou na Aljašce Ladislav Moulis Egypt Průvodce po turistických a přírodních zajímavostech Libor Novák Spis Rosen-Herzová Jan Seghers Vánoční dekorace Hrníček z lásky Táňa Kubátová Pro děti a mládež: Nebe, peklo, ráj Zuzana Francková Klub tygrů Tajemství starého domu Thomas Brezina Zvířata Otázky a odpovědi Goblini Říše na okraji Danny Willis Návrat na Longstray Tomáš Zářecký Děsivá věda Nechvalně proslulé experimenty Nick Arnold Smolařka Zuzana Francková Markéta na útěku - Věra Řeháčková Daniela Zuzana Francková Moje nejmilejší pohádky Nathalie Monnin O mašince Tomášovi 9 Rev.W.Awdry Upíří deníky Zajetí L.J.Smith Klub čarodějek - Kouzla začínají! Thomas Brezina Trojka na stopě - Pokerové peklo Marco Sonnleitner Detektivové v sedlech Ukradli dostihového koně! Petra Wiese Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 Knihovnice: Pavla Kolářová Tel.: KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY 12

13 SETKÁNÍ PROFEESIONÁLNÍCH KNIHOVNÍKŮ Ve čtvrtek dne se v rámci Týdne knihoven konal v Městské knihovně Počátky tradiční sraz profesionálních knihovníků. Šestnáct knihovníků z okolních knihoven( MěK Pelhřimov, MěK Žirovnice, MěK Pacov, MěK Kamenice nad Lipou a MěK Horní Cerekev) také přišel pozdravit a přivítat počátecký místostarosta pan Pharm- Dr. Otmar Krásl. Knihovníci si prošli nově zrekonstruované Kulturní zařízení města Počátky, obdivovali novou knihovnu i kinosál, podívali se také do místního muzea a samozřejmě si nenechali ujít krásnou vyhlídku z věže na Počát- ky a okolí. S uspokojením mohu konstatovat, že se mým kolegům, dle jejich nadšených reakcí, u nás v Počátkách moc líbilo. Zároveň chci poděkovat za pomoc při této akci paní Ludmile Markové, Petře Stárkové a za zajímavou přednášku v muzeu paní Marii Filipové. Jistě za zmínění stojí také to, že od otevření nových prostor knihovny se zaregistrovalo již 98 nových čtenářů! Za Městskou knihovnu Počátky Pavla Kolářová Vážení spoluobčané, Nemíním a ani nechci reagovat na urážlivé články vůči mé osobě a vůči panu Preisingerovi. Nevidím důvod odpovídat na tyto zlé útoky a reakcemi zbytečně zabírat místo ve zpravodaji, které může být využito smysluplněji. S přáním pěkného dne Dufek Erik Vzpomínka Dne uplynulo 10 let od úmrtí paní Boženy CHADIMOVÉ. do jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami 13

14 ZAHRADNÍ LAMPIONOVÁ SLAVNOST vydařená podzimní akce MŠ CHVÁLÍME!!! 14

15 PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Tradiční prodej vánočních stromků bude zahájen u Fialů ve Vesci 41. Dne se bude prodej konat na vánočních trzích u Sokolovny v Počátkách. Prodejní doba: pondělí sobota 9:00 11:30, 13:30 16:30 Tel.: , Levné ubytování HOTEL JELEN Nová Včelnice tel.: Snídaně, hotovky, minutky, saláty, pizza denně od 21:00 hodin pá + so do 22:00 hodin Polední menu 65,- Kč Každý víkend tatarák Kulturní akce: Disco DJ Lukáš Vepřové hody po celý den, od 19:00 hod. na sále kapela SPEKTRA + vepřové hody :00 hod. KINO Taneční zábava Kapela Parkán Na příjemnou ochutnávku a posezení se těší Sport Bar v Počátkách světlý speciál 15 % Název speciálu je odvozen od roku 1530, kdy si ratři TAS a Jaroslav Černohorští z Boskovic přepisují část majetku, ve kterém je mimo jiné zmiňována také sladovna, potažmo pivovar. Jedná se o první dochovanou písemnou zmínku o existenci pivovaru v Černé Hoře je speciální světlé pivo s obsahem alkoholu 6,3%. Pivo se vyznačuje výraznou pěnivostí, zlatohnědou barvou, vynikajícím řízem a plností. Charakteristická je jemná a vyrovnaná hořkost s mírně nasládlým dozníváním. Vyrábí: Pivovar Černá Hora COMENIUS světlý speciál 14% Comenius je silné pivo výrazné hořkosti a plnosti s nádechem medu a karamelu. Toto pivo je nazváno po otci Jana Ámose Komenského, Martinovi, který byl do roku 1604 členem cechu pivovarníků v Uherském Brodě. Comenius je 14% nepasterizovaný světlý speciál s obsahem alkoholu 6,0%. Vyrábí: Pivovar Janáček Uherský Brod. 15

16 SOKOLOVNA AKCE LISTOPAD PROGRAM MC LVÍČEK v klubovně č. 2, v budově KZM Počátky 1) hrací dopoledne pro NEŠKOLKOVÉ děti s říkankami a tvořením vždy od 9 do 11 hod 2) hrací odpoledne pro ŠKOLKOVĚ děti s říkankami a tvořením vždy od 15 do 17 hod téma Podzim v 15:30 hodin Canisterapie přijede paní chovatelka se speciálně vycvičeným pejskem salonek Sportbaru na autobusovém nádraží téma Zvířátka téma Čtení projekt CČČD téma Advent od 15:00 hodin Tvořivá dílna na téma Výroba a zdobení adventního věnce téma Voda Potřebujete peníze? nebankovní soukromé zdroje NEPROVOLÁVEJTE KREDIT napište SMS ve tvaru: Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, telefon, Váš měsíční příjem, Vaše splátky, požadovanou částku, město. Telefon: , registry neřešíme P. a. (zkratka) - prodejní akce P.a. f. BERUŠKA spotřební zboží P.a. f. BELLITEX Secondhand ZÁBAVA HC Devils TANČÍRNA KZM Počátky P.a. f. MELICHAR spotřební zboží HUBERTSKÁ ZÁBAVA MC Lvíček o. s. Počátky Vás zve na mimořádnou akci C A N I S T E R A P I E v 15:30 hod v salonku Sportbaru, u autobusového nádraží, Počátky Jde o besedu s paní Alenou Hutařovou z Jihlavy a jejími pejsky, jejíž náplní bude seznámení s novofundlandskými psy, děti se s nimi mohou pomazlit a ukázka práce se psy. Canisterapie znamená ve volném překladu terapie pomocí psa. Pozitivní působení psa na zdraví člověka. Používá se jako doplňková terapie např. u dětí, které těžko komunikují, k navázání kontaktu s nimi, u dětí autistických, citově deprivovaných, mentálně postižených. Avšak poznat psího kamaráda je krásné pro všechny děti, proto vás chceme pozvat mezi nás. V dnešním světě plném počítačových her, internetu je nesmírně důležité podporovat vztah ke zvířatům pro zdravý vývoj našich dětí. Vstupné je jako obvykle: 30 Kč pro rodiče bez ohledu na počet dětí. ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám rod. dům v Počátkách po rekonstrukci. Možná půdní vestavba, podsklepený. Cena dohodou zn. SPĚCHÁ. Tel.: , Pronajmu dlouhodobě zrekonstruovaný byt 1 + kk (34m 2 ) v Počátkách na náměstí. Vybaveni a nájemné dle dohody. Více info na tel. čísle: Prodám družstevní byt 3 + 1, garáž i zahradu. Lze koupit i samostatně. Panelák je po celkové rekonstrukci: zateplení fasády, okna. Tel.: Nabízím nebankovní půjčku, rychlá realizace, ručení nemovitostí celá ČR. Tel.: Prodám garáž (18m 2 )v Počátkách pod nemocnicí. Cena ,- Kč. V případě zájmu volejte na tel.: Housle na svatebním obřadu. Absolventka konzervatoře Sandra Biňovcová zahraje známé, vybrané svatební skladby světových mistrů, živě na housle dle dodaného seznamu. Cena produkce je 350,- Kč. Tel.:

17 17

18

19

20 LISTOPAD A PROSINEC 10% SLEVA 20 Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky , tel.: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Redakční rada: Ludmila Marková, Jitka Zlukyová. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015

Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015 Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015 126. Rada města pověřuje pí Novákovou prověřením možnosti využití VPP na lesní práce a starostu svoláním pracovní schůzky., starosta 127.

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově U S N E S E N Í z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově Přítomni: ing. Louda, Žibrún, PaedDr. Štoček, Mgr. Orel, Hruška, Šprinc

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011

Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 Usnesení z 10. zasedání Rady města Staré Město ze dne 28.3.2011 57) RM schvaluje v rámci kontroly usnesení zásady výběru poplatků za odpady v tomto znění: 1) Podnikatel se sídlem podnikání ve Starém Městě,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více