Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011"

Transkript

1 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od Pečovatelská služba je terénní a ambulantní sociální služba poskytovaná dle 40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Okruh osob, pro které je sociální služba určena /věková struktura/: děti kojeneckého věku (do 1 roku) děti předškolního věku (1 7 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři /nad 80 let/ Služba je určena: osobám žijícím na území města Chebu Služba není určena: osobám s nakažlivým infekčním onemocněním osobám, které jsou plně imobilní osobám s těžkou mentální retardací osobám závislým na návykových látkách 1) Poslání a cíle pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je přicházet za uživatelem do jeho domácího prostředí prostřednictvím své terénní sociální služby. Umožňovat uživateli, aby mohl setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy, kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně. Cílem pečovatelské služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí: podporovat uživatele v zachování jeho způsobu života ve vlastní domácnosti 1

2 napomáhat k jeho udržení soběstačnosti, aby mohl co nejdéle žít v přirozeném prostředí zajišťovat uživateli maximálně aktivní život s ohledem na jeho zdravotní stav 2) Rozsah poskytování pečovatelské služby Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3) Místo a čas poskytování Pečovatelská služba - terénní: poskytuje se osobám ve vymezeném čase v jejich domácnostech - denně v časovém rozsahu pondělí až pátek od 7,00 hod 14,00 hod - dle potřeb uživatele - ve všední dny od 14,00 hod 19,00 hod - dle potřeb uživatele o sobotách, nedělích a svátcích od 7,00 hod - 19,00 hod Pečovatelská služba - ambulantní: poskytuje se ve Středisku osobní hygieny - denně v časovém rozsahu pondělí až pátek od 8,00 hod 12,00 hod (mimo státních svátků) Pečovatelskou službu lze poskytnout i v jiném čase, na základě individuální dohody s uživatelem a dle jeho aktuálních potřeb. 4) Zavedení pečovatelské služby Podnět k zavedení služby může být dán zájemcem o pečovatelskou službu, sociálními pracovníky, sestrami HOME-CARE, ošetřujícími lékaři, rodinnými příslušníky, obyvateli žijícími v bezprostřední blízkosti, známými apod. 5) Odmítnutí zavedení pečovatelské služby V souladu s ustanovením 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění platných předpisů, může být poskytnutí pečovatelské služby odmítnuto z důvodu: nedostatečné kapacity zdravotního stavu, který neumožňuje poskytovat službu v domácím prostředí poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby byla, v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti o téže službu, sociální služba poskytovatelem vypovězena pro porušování povinností, které ze smlouvy vyplývaly Vedoucí pečovatelské služby nebo sociální pracovník osobně navštíví zájemce o pečovatelskou službu, předá mu informace o možnostech poskytování služby a jejím časovém rozsahu. Kontrolními otázkami zjišťuje, zda zájemce o službu porozuměl všem informacím. 2

3 S každým zájemcem o pečovatelskou službu je vyplněna příslušná dokumentace, dohodnuty požadované úkony a časové rozvržení služby. Zájemce je následně seznámen s úhradou za úkony pečovatelské služby. Konkrétní časové rozvržení a vymezení poskytovaných úkonů pečovatelské služby je upraveno individuálně ve Smlouvě o poskytování sociální služby ( 91 zákona). Uživatel služby je seznámen s povinností pracovníka v sociálních službách (tj. pečovatelky), vypracovat měsíční časový harmonogram prováděných úkonů a vést o úkonech denní záznamy. 6) Poskytování pečovatelské služby V domluveném termínu pro poskytnutí úkonů je uživatel služby povinen umožnit pracovníkovi v sociálních službách vstup do domácnosti. Nepřítomnost je pokud možno - povinen předem ohlásit a domluvit si náhradní termín (dovoluje li to uživateli jeho zdravotní stav). Neumožní-li uživatel pracovníkovi v sociálních službách vstup do domácnosti je, v rámci prevence o zdraví uživatele, postupováno takto: uživatel služby se kontaktuje prostřednictvím telefonu informace se podá vedoucí pečovatelské služby zjišťují se informace od obvodního lékaře, popřípadě z nemocnice se skutečností je seznámena rodina nebo osoba, kterou uživatel určil je přivolána policie z důvodu podezření na zdravotní problémy osoby a možné riziko ohrožení zdraví či života Poskytovatel může poskytování služby ukončit z důvodu: uživatel služby hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy uživatel služby řádně nespolupracuje s poskytovatelem služby při poskytování sjednaných úkonů, poskytování služby znemožňuje, popř. se chová zvlášť hrubým způsobem k pracovníkům pečovatelské služby ( např. uživatel opakovaně není doma v době poskytování služby, neumožní z jiného důvodu poskytnutí nasmlouvaných úkonů, uživatel služby se chová k pracovníkovi agresivně, urážlivě či mu jinak vyhrožuje apod.) Každý pracovník v sociálních službách má přesně určený počet uživatelů, kterým provádí služby dle Smlouvy. Četnost návštěv záleží na druhu poskytované služby a přání uživatele. Pracovník v sociálních službách zapisuje poskytnuté služby (druh vykonané činnosti a časové rozpětí) do dokumentu Karta uživatele, který předkládá uživateli k podpisu a následně jednou za měsíc ke kontrole a zpracování vedoucí pečovatelské služby. Aktuální informace o uživatelích, koordinace péče a řešení případných problémů při poskytování služby probíhají formou pravidelných, denních porad. Tyto porady se konají v kanceláři pečovatelské služby. 3

4 7) Specifikace jednotlivých činností a úkonů Zde uvedené postupy jsou pouze obecně vymezeny. Jednotlivě jsou však dále rozpracovány a uživatel je s nimi seznámen v písemné podobě při podpisu Smlouvy. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Koupele a ošetření nohou uvedené úkony jsou prováděny v domácnosti uživatele služby nebo ambulantní formou ve Středisku osobní hygieny. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Dovoz a donáška obědů uživatelům jsou zapůjčeny jídelní soupravy termoobaly. Pracovník v sociálních službách, který obědy rozváží, předvede uživateli služby instruktáž, jak s nádobami manipulovat a jak je umývat. Strava je zajišťována prostřednictvím dodavatelů, kterými jsou především jídelny základních škol. Uživatel pečovatelské služby, který požaduje úkon dovoz a donáška jídla má možnost v pracovních dnech odběru stravy v rozsahu 1 jídla /oběda/. Stravování probíhá na základě předem vystaveného jídelního lístku, který je k dispozici u pečovatelky zajišťující rozvoz stravy. Na požádání uživatele je jídelní lístek uživateli vždy dodán. Výběr je možný aktuálně pouze z jednoho jídla. Cena oběda je stanovena dodavatelem. Platba za stravu se provádí za daný měsíc, následně po měsíci, kdy byla odebrána. Odhlášení musí být provedeno den předem, nejpozději do 12,00 hod. Rozvoz stravy je zajišťován automobily organizace. pomoc při zajištění chodu domácnosti Při zajištění chodu domácnosti - běžném úklidu, údržbě domácnosti nebo pomoci při zajištění velkého úklidu je uživatel povinen poskytnout pracovníkovi v sociálních službách to jest pečovatelce - potřebné pomůcky a mycí prostředky. Pečovatelka je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení Úkon zahrnuje donášku uhlí a dřeva, vybírání a vynesení popela, běžné čištění kamen. Pečovatelka nesmí zvedat těžší břemeno než 15 kg. nákupy a pochůzky Uživatel, který využívá služby donášky nákupu, má před nákupem připraven písemný seznam věcí, které si přeje nakoupit (případně s pracovníkem v sociálních službách nákup sepíše). Dále má připraveny peníze na nákup. Po odevzdání nákupu pracovník v sociálních službách 4

5 provede vyúčtování. Všechny nakoupené položky doloží účtenkou a rozdíl peněz vrátí uživateli. Příjem peněz a vyúčtování zapíše do Denního záznamu, předá zápis uživateli ke kontrole, kterou uživatel potvrdí svým podpisem. Pracovník v sociálních službách, pečovatelka se snaží (dle možností) respektovat přání osoby na místo nákupu - obvykle nejbližší supermarket. Při pochůzkách, u kterých dochází k manipulaci s penězi uživatele (platby na poště, vyzvedávání léků za úhradu v lékárně ) se postupuje obdobně. praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy Praní a žehlení prádla je zajišťováno ambulantní formou služby v prádelně Střediska osobní hygieny nebo formou terénní služby v domácnosti osoby. Výše úhrady za praní a žehlení prádla v prádelně Střediska osobní hygieny je stanovena ceníkem. Uživatel služby je povinen si zajistit dostatečné množství vlastního pracího prostředku. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pracovník v sociálních službách poskytuje doprovod osob k lékaři, do institucí poskytující veřejné služby. Dovolují-li to provozní možnosti, může být uživateli služby poskytnut doprovod sanitou do zdravotnického zařízení. 8) Úhrady za poskytování pečovatelské služby Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se provádí dle ceníku, který je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění platných předpisů a je součástí Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Úhrada za poskytnutí úkonů pečovatelské služby je vybrána od uživatele v terénu pracovníkem pečovatelské služby a to oproti stvrzence (příjmový doklad). Úhradu je možno též složit v hotovosti přímo v kanceláři PS, Jateční 2, Cheb. Ve Středisku osobní hygieny se úhrada za provedené úkony platí ihned do pokladny a uživateli služby je vydán doklad o úhradě. Základní činnosti pečovatelské služby, fakultativní úkony a ceník pečovatelské služby je k nahlédnutí na webových stránkách: Dokumenty obdrží každý zájemce o službu také v kanceláři pečovatelské služby. Bezplatné poskytování pečovatelské služby: Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady pouze osobám, u kterých tak stanoví 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů: rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let jejich věku účastníkům odboje, dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 5

6 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 písm. c) zákona 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvar jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let 9) Vyřizování stížností Uživatelé pečovatelské služby jsou při sjednávání služby informováni o možnosti podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Formulář stížnosti dostávají uživatelé současně při podpisu Smlouvy. Stížnost je možné sdělit telefonicky, em, dopisem nebo osobně vedoucí pečovatelské služby. Stížnost je též možno podat anonymně. Při šetření stížnosti musí být vyslyšen nejen stěžovatel, ale i osoby, proti kterým stížnost směřuje a další osoby, které mohou podání stížnosti doplnit nebo mohou pomoci v jejím řešení. Stížnost předá vedoucí pečovatelské služby řediteli organizace, který v rámci komise pro šetření stížností je povinen stížnost do 28 dnů prověřit a uzavřít. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může obrátit na Městský úřad v Chebu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Následně na odvolací orgány. 10) Personální zajištění Pracovníci pečovatelské služby se při výkonu své práce řídí platnými zákony, organizačním, pracovním a provozním řádem, etickým kodexem pracovníka v sociálních službách a pracovní náplní. Povinnosti vyplývající z pracovní náplně vedoucí pečovatelské služby koordinátora, sociálního pracovníka, pracovníků v sociálních službách - pečovatelek, řidičů: Vedoucí pečovatelské služby je zejména povinna: zpracovávat koncepční opatření pečovatelské služby, plány rozvoje a předkládat je řediteli organizace k posouzení navrhovat řediteli organizace přijetí nových zaměstnanců, jejich platová zařazení, vymezovat práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků v jejich pracovních náplních řešit konkrétní úkoly v rozsahu své pravomoci a přijímat opatření k jejich zajištění aktualizovat registrace sociální služby kompletovat a připravovat podklady k žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu na daný rok řídit a koordinovat práci realizačního týmu sociálního pracovníka, pracovníků v přímé péči (tj. pečovatelů) o uživatele zajišťovat dohled a kontrolu nad pracovníky 6

7 sledovat odbornou úroveň pracovníků, dodržování zásad v poskytování sociální služby zajišťovat následná vzdělávání zaměstnanců kontrolovat činnost pečovatelské služby při dodržování platných zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, průběžně informovat pracovníky pečovatelské služby o právních předpisech vztahujících se k jejich činnosti zajišťovat plnění stanovených podmínek pro zavádění standardů kvality sociální služby do praxe ve spolupráci s ostatními zaměstnanci sledovat a vyhodnocovat plnění cílů a poslání pečovatelské služby řešit podněty a stížnosti ze strany uživatelů nebo jiných osob odpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci Koordinátor pečovatelské služby je povinen: vést evidenci žadatelů o sociální službu vést evidenci zájemců o přijetí do DPS, zpracovávat návrhy na umístění před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby sociální péče se seznámit se sociálním šetřením v rodině budoucího uživatele podrobně informovat zájemce o službu o rozsahu a možnostech poskytování pečovatelské služby předkládat řediteli organizace návrh smlouvy o poskytnutí sociální služby koordinovat kontakt mezi pracovníky v přímé péči a uživateli sociální služby zajišťovat pomoc při řešení sociálních problémů vzniklých při poskytování péče poskytovat poradenskou činnost uživatelům služby a jejich rodinám spolupracovat s následnými organizacemi při zprostředkování pomoci uživatelům Sociální pracovník je povinen: provádět depistáž u seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při zachování života v domácím prostředí; provádět sociální šetření u zájemce o službu poskytovat informace o možnostech pečovatelské služby předkládat vedoucí pečovatelské služby návrhy na uzavírání Smluv o poskytnutí sociální péče uvádět pracovníka v sociálních službách (tj. pečovatele) do domácího prostředí uživatele zjišťovat přání a potřeby uživatele, jeho cíle spolupracovat s klíčovým pracovníkem při zhotovování individuálních plánů uživatelů 1x za čtvrtletí provádět sociální kontrolu u uživatelů a vyhodnocovat individuální plány ve spolupráci s uživatelem a klíčovým pracovníkem, navrhovat následné kroky v poskytování péče informovat klíčové pracovníky o následných zjištěných změnách v životě uživatele zabezpečovat základní sociální agendu uživatele vytvářet podmínky pro zapojení uživatele sociální služby do společenského procesu poskytovat dílčí sociální pomoc uživateli pečovatelské služby, popřípadě rodině pomáhat při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů uživatelů spolupracovat se státními orgány, s Městským úřadem Cheb příslušným odborem sociálních věcí a zdravotnictví, zdravotnickými zařízeními, praktickými lékaři a jinými organizacemi 7

8 Pracovník v sociálních službách pečovatelka je povinna: splňovat předpoklady a požadavky potřebné pro řádný výkon práce je-li klíčovým pracovníkem zhotovovat individuální plány uživatele služby, vycházet z jeho přání a potřeb, tyto plány pravidelně vyhodnocovat vést předepsanou agendu a spisovou dokumentaci o své činnosti, předkládat ji k podpisu uživateli služby a následně vedoucí pečovatelské služby ke zpracování dle potřeby doprovázet uživatele na odborná lékařská vyšetření, řídit se pokyny ošetřujícího lékaře operativně sdělovat všechny důležité skutečnosti, které by souvisely s pomocí nebo péčí o osobu být ve stálém kontaktu s vedoucí pečovatelské služby a řídit se jejími pokyny v rámci možností zastupovat nepřítomné pracovníky v sociálních službách, pečovatelky dbát na dodržování bezpečnosti práce dbát na dodržování a využívání pracovní doby dbát na etický kodex zaměstnance v sociálních službách Pracovník v sociálních službách je oprávněn vykonávat úkony, které patří do kompetence zdravotnických pracovníků pouze v případě, že by při jejich neposkytnutí došlo k ohrožení života nebo zdraví uživatele. Pracovník v sociálních službách - řidič je povinen: zabezpečovat provoz motorového vozidla pro potřeby pečovatelské služby vyhotovovat výkaz jízd dbát na ekonomický provoz motorového vozidla a včas informovat nadřízené o všech změnách týkajících se provozu vozidla účastnit se školení řidičů zajišťovat rozvoz obědů ve městě zajišťovat rozvoz těžkých nákupů do vzdálených míst svážet prádlo na vyprání od uživatelů služby dle potřeby vozit uživatele do Střediska osobní hygieny na koupele a ošetření nohou 11) Materiálně technické zabezpečení Pečovatelská služba terénní má k dispozici kancelář, včetně hygienického zázemí se sídlem Jateční 2, Cheb. Prostory slouží jako kontaktní místo pro uživatele a zázemí pro pracovníky v sociálních službách. Pečovatelská služba ambulantní má k dispozici prostory v objektu Dřevařská 13, Cheb kancelář, koupelnu, odpočívárnu, místnost na poskytnutí péče o tělo, ošetření nohou, prádelnu, sušárnu a sklad. Prostředí a vybavení zařízení Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů, v Domech s pečovatelskou službou (DPS) a ve Středisku osobní hygieny (SOH). 8

9 Prostředí a podmínky pečovatelské služby odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám uživatelů bezbariérovost, možnost soukromí, světelná a tepelná pohoda, sociální zařízení, čistota. Pro zajištění pečovatelské služby slouží tyto prostory: kancelář vedoucí PS kancelář je účelně vybavena kancelářským nábytkem a kancelářskou technikou pro zajištění administrativní činnosti. Kancelář se nachází v centru města 10 kroků od náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 5 kroků za rohem Infocentra. Součástí prostoru je hygienické zázemí. Středisko osobní hygieny (SOH) - ve SOH poskytuje pracovník v sociálních službách uživateli celkovou koupel, mytí vlasů a ošetření nohou. Koupelna je vybavena hydromasážní vanou. K dispozici uživatelům je též relaxační místnost za účelem krátkého odpočinku, relaxace, pohody. Pro využívání prostor je vypracován Provozní řád, který umožňuje zajišťovat slušné a důstojné prostředí. prádelna a sušárna s mandlem - pro užívání prádelny je vypracován Provozní řád, který je přílohou tohoto standardu skladový prostor Prostory zařízení jsou čisté, upravené, bez biologických a chemických zápachů. Poskytování sociální služby je v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, vnitřní prostory odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům. Na schodištích jsou umístěny provozuschopné hasicí přístroje, na chodbách a v jednotlivých bytech (DPS) jsou umístěny protipožární čidla. Pravidelně je prováděna revize elektrorozvodů, výtahů, hasicích přístrojů a hydrantů. Zaměstnanci pečovatelské služby se 1x ročně účastní školení BOZP a PO. 9

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více