Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011"

Transkript

1 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od Pečovatelská služba je terénní a ambulantní sociální služba poskytovaná dle 40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Okruh osob, pro které je sociální služba určena /věková struktura/: děti kojeneckého věku (do 1 roku) děti předškolního věku (1 7 let) dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let) starší senioři /nad 80 let/ Služba je určena: osobám žijícím na území města Chebu Služba není určena: osobám s nakažlivým infekčním onemocněním osobám, které jsou plně imobilní osobám s těžkou mentální retardací osobám závislým na návykových látkách 1) Poslání a cíle pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je přicházet za uživatelem do jeho domácího prostředí prostřednictvím své terénní sociální služby. Umožňovat uživateli, aby mohl setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy, kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně. Cílem pečovatelské služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí: podporovat uživatele v zachování jeho způsobu života ve vlastní domácnosti 1

2 napomáhat k jeho udržení soběstačnosti, aby mohl co nejdéle žít v přirozeném prostředí zajišťovat uživateli maximálně aktivní život s ohledem na jeho zdravotní stav 2) Rozsah poskytování pečovatelské služby Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3) Místo a čas poskytování Pečovatelská služba - terénní: poskytuje se osobám ve vymezeném čase v jejich domácnostech - denně v časovém rozsahu pondělí až pátek od 7,00 hod 14,00 hod - dle potřeb uživatele - ve všední dny od 14,00 hod 19,00 hod - dle potřeb uživatele o sobotách, nedělích a svátcích od 7,00 hod - 19,00 hod Pečovatelská služba - ambulantní: poskytuje se ve Středisku osobní hygieny - denně v časovém rozsahu pondělí až pátek od 8,00 hod 12,00 hod (mimo státních svátků) Pečovatelskou službu lze poskytnout i v jiném čase, na základě individuální dohody s uživatelem a dle jeho aktuálních potřeb. 4) Zavedení pečovatelské služby Podnět k zavedení služby může být dán zájemcem o pečovatelskou službu, sociálními pracovníky, sestrami HOME-CARE, ošetřujícími lékaři, rodinnými příslušníky, obyvateli žijícími v bezprostřední blízkosti, známými apod. 5) Odmítnutí zavedení pečovatelské služby V souladu s ustanovením 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění platných předpisů, může být poskytnutí pečovatelské služby odmítnuto z důvodu: nedostatečné kapacity zdravotního stavu, který neumožňuje poskytovat službu v domácím prostředí poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby byla, v době kratší 6 měsíců před podáním nové žádosti o téže službu, sociální služba poskytovatelem vypovězena pro porušování povinností, které ze smlouvy vyplývaly Vedoucí pečovatelské služby nebo sociální pracovník osobně navštíví zájemce o pečovatelskou službu, předá mu informace o možnostech poskytování služby a jejím časovém rozsahu. Kontrolními otázkami zjišťuje, zda zájemce o službu porozuměl všem informacím. 2

3 S každým zájemcem o pečovatelskou službu je vyplněna příslušná dokumentace, dohodnuty požadované úkony a časové rozvržení služby. Zájemce je následně seznámen s úhradou za úkony pečovatelské služby. Konkrétní časové rozvržení a vymezení poskytovaných úkonů pečovatelské služby je upraveno individuálně ve Smlouvě o poskytování sociální služby ( 91 zákona). Uživatel služby je seznámen s povinností pracovníka v sociálních službách (tj. pečovatelky), vypracovat měsíční časový harmonogram prováděných úkonů a vést o úkonech denní záznamy. 6) Poskytování pečovatelské služby V domluveném termínu pro poskytnutí úkonů je uživatel služby povinen umožnit pracovníkovi v sociálních službách vstup do domácnosti. Nepřítomnost je pokud možno - povinen předem ohlásit a domluvit si náhradní termín (dovoluje li to uživateli jeho zdravotní stav). Neumožní-li uživatel pracovníkovi v sociálních službách vstup do domácnosti je, v rámci prevence o zdraví uživatele, postupováno takto: uživatel služby se kontaktuje prostřednictvím telefonu informace se podá vedoucí pečovatelské služby zjišťují se informace od obvodního lékaře, popřípadě z nemocnice se skutečností je seznámena rodina nebo osoba, kterou uživatel určil je přivolána policie z důvodu podezření na zdravotní problémy osoby a možné riziko ohrožení zdraví či života Poskytovatel může poskytování služby ukončit z důvodu: uživatel služby hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy uživatel služby řádně nespolupracuje s poskytovatelem služby při poskytování sjednaných úkonů, poskytování služby znemožňuje, popř. se chová zvlášť hrubým způsobem k pracovníkům pečovatelské služby ( např. uživatel opakovaně není doma v době poskytování služby, neumožní z jiného důvodu poskytnutí nasmlouvaných úkonů, uživatel služby se chová k pracovníkovi agresivně, urážlivě či mu jinak vyhrožuje apod.) Každý pracovník v sociálních službách má přesně určený počet uživatelů, kterým provádí služby dle Smlouvy. Četnost návštěv záleží na druhu poskytované služby a přání uživatele. Pracovník v sociálních službách zapisuje poskytnuté služby (druh vykonané činnosti a časové rozpětí) do dokumentu Karta uživatele, který předkládá uživateli k podpisu a následně jednou za měsíc ke kontrole a zpracování vedoucí pečovatelské služby. Aktuální informace o uživatelích, koordinace péče a řešení případných problémů při poskytování služby probíhají formou pravidelných, denních porad. Tyto porady se konají v kanceláři pečovatelské služby. 3

4 7) Specifikace jednotlivých činností a úkonů Zde uvedené postupy jsou pouze obecně vymezeny. Jednotlivě jsou však dále rozpracovány a uživatel je s nimi seznámen v písemné podobě při podpisu Smlouvy. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Koupele a ošetření nohou uvedené úkony jsou prováděny v domácnosti uživatele služby nebo ambulantní formou ve Středisku osobní hygieny. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Dovoz a donáška obědů uživatelům jsou zapůjčeny jídelní soupravy termoobaly. Pracovník v sociálních službách, který obědy rozváží, předvede uživateli služby instruktáž, jak s nádobami manipulovat a jak je umývat. Strava je zajišťována prostřednictvím dodavatelů, kterými jsou především jídelny základních škol. Uživatel pečovatelské služby, který požaduje úkon dovoz a donáška jídla má možnost v pracovních dnech odběru stravy v rozsahu 1 jídla /oběda/. Stravování probíhá na základě předem vystaveného jídelního lístku, který je k dispozici u pečovatelky zajišťující rozvoz stravy. Na požádání uživatele je jídelní lístek uživateli vždy dodán. Výběr je možný aktuálně pouze z jednoho jídla. Cena oběda je stanovena dodavatelem. Platba za stravu se provádí za daný měsíc, následně po měsíci, kdy byla odebrána. Odhlášení musí být provedeno den předem, nejpozději do 12,00 hod. Rozvoz stravy je zajišťován automobily organizace. pomoc při zajištění chodu domácnosti Při zajištění chodu domácnosti - běžném úklidu, údržbě domácnosti nebo pomoci při zajištění velkého úklidu je uživatel povinen poskytnout pracovníkovi v sociálních službách to jest pečovatelce - potřebné pomůcky a mycí prostředky. Pečovatelka je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení Úkon zahrnuje donášku uhlí a dřeva, vybírání a vynesení popela, běžné čištění kamen. Pečovatelka nesmí zvedat těžší břemeno než 15 kg. nákupy a pochůzky Uživatel, který využívá služby donášky nákupu, má před nákupem připraven písemný seznam věcí, které si přeje nakoupit (případně s pracovníkem v sociálních službách nákup sepíše). Dále má připraveny peníze na nákup. Po odevzdání nákupu pracovník v sociálních službách 4

5 provede vyúčtování. Všechny nakoupené položky doloží účtenkou a rozdíl peněz vrátí uživateli. Příjem peněz a vyúčtování zapíše do Denního záznamu, předá zápis uživateli ke kontrole, kterou uživatel potvrdí svým podpisem. Pracovník v sociálních službách, pečovatelka se snaží (dle možností) respektovat přání osoby na místo nákupu - obvykle nejbližší supermarket. Při pochůzkách, u kterých dochází k manipulaci s penězi uživatele (platby na poště, vyzvedávání léků za úhradu v lékárně ) se postupuje obdobně. praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy Praní a žehlení prádla je zajišťováno ambulantní formou služby v prádelně Střediska osobní hygieny nebo formou terénní služby v domácnosti osoby. Výše úhrady za praní a žehlení prádla v prádelně Střediska osobní hygieny je stanovena ceníkem. Uživatel služby je povinen si zajistit dostatečné množství vlastního pracího prostředku. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pracovník v sociálních službách poskytuje doprovod osob k lékaři, do institucí poskytující veřejné služby. Dovolují-li to provozní možnosti, může být uživateli služby poskytnut doprovod sanitou do zdravotnického zařízení. 8) Úhrady za poskytování pečovatelské služby Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se provádí dle ceníku, který je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění platných předpisů a je součástí Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Úhrada za poskytnutí úkonů pečovatelské služby je vybrána od uživatele v terénu pracovníkem pečovatelské služby a to oproti stvrzence (příjmový doklad). Úhradu je možno též složit v hotovosti přímo v kanceláři PS, Jateční 2, Cheb. Ve Středisku osobní hygieny se úhrada za provedené úkony platí ihned do pokladny a uživateli služby je vydán doklad o úhradě. Základní činnosti pečovatelské služby, fakultativní úkony a ceník pečovatelské služby je k nahlédnutí na webových stránkách: Dokumenty obdrží každý zájemce o službu také v kanceláři pečovatelské služby. Bezplatné poskytování pečovatelské služby: Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady pouze osobám, u kterých tak stanoví 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů: rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let jejich věku účastníkům odboje, dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 5

6 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 písm. c) zákona 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvar jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let 9) Vyřizování stížností Uživatelé pečovatelské služby jsou při sjednávání služby informováni o možnosti podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Formulář stížnosti dostávají uživatelé současně při podpisu Smlouvy. Stížnost je možné sdělit telefonicky, em, dopisem nebo osobně vedoucí pečovatelské služby. Stížnost je též možno podat anonymně. Při šetření stížnosti musí být vyslyšen nejen stěžovatel, ale i osoby, proti kterým stížnost směřuje a další osoby, které mohou podání stížnosti doplnit nebo mohou pomoci v jejím řešení. Stížnost předá vedoucí pečovatelské služby řediteli organizace, který v rámci komise pro šetření stížností je povinen stížnost do 28 dnů prověřit a uzavřít. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se stěžovatel může obrátit na Městský úřad v Chebu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Následně na odvolací orgány. 10) Personální zajištění Pracovníci pečovatelské služby se při výkonu své práce řídí platnými zákony, organizačním, pracovním a provozním řádem, etickým kodexem pracovníka v sociálních službách a pracovní náplní. Povinnosti vyplývající z pracovní náplně vedoucí pečovatelské služby koordinátora, sociálního pracovníka, pracovníků v sociálních službách - pečovatelek, řidičů: Vedoucí pečovatelské služby je zejména povinna: zpracovávat koncepční opatření pečovatelské služby, plány rozvoje a předkládat je řediteli organizace k posouzení navrhovat řediteli organizace přijetí nových zaměstnanců, jejich platová zařazení, vymezovat práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků v jejich pracovních náplních řešit konkrétní úkoly v rozsahu své pravomoci a přijímat opatření k jejich zajištění aktualizovat registrace sociální služby kompletovat a připravovat podklady k žádosti poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu na daný rok řídit a koordinovat práci realizačního týmu sociálního pracovníka, pracovníků v přímé péči (tj. pečovatelů) o uživatele zajišťovat dohled a kontrolu nad pracovníky 6

7 sledovat odbornou úroveň pracovníků, dodržování zásad v poskytování sociální služby zajišťovat následná vzdělávání zaměstnanců kontrolovat činnost pečovatelské služby při dodržování platných zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, průběžně informovat pracovníky pečovatelské služby o právních předpisech vztahujících se k jejich činnosti zajišťovat plnění stanovených podmínek pro zavádění standardů kvality sociální služby do praxe ve spolupráci s ostatními zaměstnanci sledovat a vyhodnocovat plnění cílů a poslání pečovatelské služby řešit podněty a stížnosti ze strany uživatelů nebo jiných osob odpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci Koordinátor pečovatelské služby je povinen: vést evidenci žadatelů o sociální službu vést evidenci zájemců o přijetí do DPS, zpracovávat návrhy na umístění před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby sociální péče se seznámit se sociálním šetřením v rodině budoucího uživatele podrobně informovat zájemce o službu o rozsahu a možnostech poskytování pečovatelské služby předkládat řediteli organizace návrh smlouvy o poskytnutí sociální služby koordinovat kontakt mezi pracovníky v přímé péči a uživateli sociální služby zajišťovat pomoc při řešení sociálních problémů vzniklých při poskytování péče poskytovat poradenskou činnost uživatelům služby a jejich rodinám spolupracovat s následnými organizacemi při zprostředkování pomoci uživatelům Sociální pracovník je povinen: provádět depistáž u seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při zachování života v domácím prostředí; provádět sociální šetření u zájemce o službu poskytovat informace o možnostech pečovatelské služby předkládat vedoucí pečovatelské služby návrhy na uzavírání Smluv o poskytnutí sociální péče uvádět pracovníka v sociálních službách (tj. pečovatele) do domácího prostředí uživatele zjišťovat přání a potřeby uživatele, jeho cíle spolupracovat s klíčovým pracovníkem při zhotovování individuálních plánů uživatelů 1x za čtvrtletí provádět sociální kontrolu u uživatelů a vyhodnocovat individuální plány ve spolupráci s uživatelem a klíčovým pracovníkem, navrhovat následné kroky v poskytování péče informovat klíčové pracovníky o následných zjištěných změnách v životě uživatele zabezpečovat základní sociální agendu uživatele vytvářet podmínky pro zapojení uživatele sociální služby do společenského procesu poskytovat dílčí sociální pomoc uživateli pečovatelské služby, popřípadě rodině pomáhat při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů uživatelů spolupracovat se státními orgány, s Městským úřadem Cheb příslušným odborem sociálních věcí a zdravotnictví, zdravotnickými zařízeními, praktickými lékaři a jinými organizacemi 7

8 Pracovník v sociálních službách pečovatelka je povinna: splňovat předpoklady a požadavky potřebné pro řádný výkon práce je-li klíčovým pracovníkem zhotovovat individuální plány uživatele služby, vycházet z jeho přání a potřeb, tyto plány pravidelně vyhodnocovat vést předepsanou agendu a spisovou dokumentaci o své činnosti, předkládat ji k podpisu uživateli služby a následně vedoucí pečovatelské služby ke zpracování dle potřeby doprovázet uživatele na odborná lékařská vyšetření, řídit se pokyny ošetřujícího lékaře operativně sdělovat všechny důležité skutečnosti, které by souvisely s pomocí nebo péčí o osobu být ve stálém kontaktu s vedoucí pečovatelské služby a řídit se jejími pokyny v rámci možností zastupovat nepřítomné pracovníky v sociálních službách, pečovatelky dbát na dodržování bezpečnosti práce dbát na dodržování a využívání pracovní doby dbát na etický kodex zaměstnance v sociálních službách Pracovník v sociálních službách je oprávněn vykonávat úkony, které patří do kompetence zdravotnických pracovníků pouze v případě, že by při jejich neposkytnutí došlo k ohrožení života nebo zdraví uživatele. Pracovník v sociálních službách - řidič je povinen: zabezpečovat provoz motorového vozidla pro potřeby pečovatelské služby vyhotovovat výkaz jízd dbát na ekonomický provoz motorového vozidla a včas informovat nadřízené o všech změnách týkajících se provozu vozidla účastnit se školení řidičů zajišťovat rozvoz obědů ve městě zajišťovat rozvoz těžkých nákupů do vzdálených míst svážet prádlo na vyprání od uživatelů služby dle potřeby vozit uživatele do Střediska osobní hygieny na koupele a ošetření nohou 11) Materiálně technické zabezpečení Pečovatelská služba terénní má k dispozici kancelář, včetně hygienického zázemí se sídlem Jateční 2, Cheb. Prostory slouží jako kontaktní místo pro uživatele a zázemí pro pracovníky v sociálních službách. Pečovatelská služba ambulantní má k dispozici prostory v objektu Dřevařská 13, Cheb kancelář, koupelnu, odpočívárnu, místnost na poskytnutí péče o tělo, ošetření nohou, prádelnu, sušárnu a sklad. Prostředí a vybavení zařízení Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů, v Domech s pečovatelskou službou (DPS) a ve Středisku osobní hygieny (SOH). 8

9 Prostředí a podmínky pečovatelské služby odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám uživatelů bezbariérovost, možnost soukromí, světelná a tepelná pohoda, sociální zařízení, čistota. Pro zajištění pečovatelské služby slouží tyto prostory: kancelář vedoucí PS kancelář je účelně vybavena kancelářským nábytkem a kancelářskou technikou pro zajištění administrativní činnosti. Kancelář se nachází v centru města 10 kroků od náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 5 kroků za rohem Infocentra. Součástí prostoru je hygienické zázemí. Středisko osobní hygieny (SOH) - ve SOH poskytuje pracovník v sociálních službách uživateli celkovou koupel, mytí vlasů a ošetření nohou. Koupelna je vybavena hydromasážní vanou. K dispozici uživatelům je též relaxační místnost za účelem krátkého odpočinku, relaxace, pohody. Pro využívání prostor je vypracován Provozní řád, který umožňuje zajišťovat slušné a důstojné prostředí. prádelna a sušárna s mandlem - pro užívání prádelny je vypracován Provozní řád, který je přílohou tohoto standardu skladový prostor Prostory zařízení jsou čisté, upravené, bez biologických a chemických zápachů. Poskytování sociální služby je v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, vnitřní prostory odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům. Na schodištích jsou umístěny provozuschopné hasicí přístroje, na chodbách a v jednotlivých bytech (DPS) jsou umístěny protipožární čidla. Pravidelně je prováděna revize elektrorozvodů, výtahů, hasicích přístrojů a hydrantů. Zaměstnanci pečovatelské služby se 1x ročně účastní školení BOZP a PO. 9

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená: MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA VRATIMOV

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA VRATIMOV Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov, odbor sociálně-správní Příloha č. 1 ke standardu č. 4 PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA VRATIMOV Pečovatelská služba města Vratimova je poskytována

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz, www.agentura-oasa.cz (Žádost o zavedení pečovatelské služby) Žádost podána dne: Žádost o poskytnutí sociální služby

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Pečovatelská služba OASA Opava Žádost o poskytnutí sociální služby. Žádost o poskytnutí terénní sociální služby. Datum Stát. příslušnost: příjmení:

Pečovatelská služba OASA Opava Žádost o poskytnutí sociální služby. Žádost o poskytnutí terénní sociální služby. Datum Stát. příslušnost: příjmení: Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz, www.agentura-oasa.cz (Žádost o zavedení sociální služby) I. Žadatel (osoba, které má být služba poskytována):

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Město Polná, IČ Husovo náměstí 39, Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, Polná

Město Polná, IČ Husovo náměstí 39, Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, Polná Město Polná, IČ 00286435 Husovo náměstí 39, 58813 Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, 58813 Polná tel. 567 212 735, 725570394; e-mail: ps@mu-polna.cz Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Základní informace o pečovatelské službě

Základní informace o pečovatelské službě PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LÁZNĚ LIBVERDA Pečovatelská služba (dále jen PS) je poskytována na území Lázní Libverda od 23. 2. 2010. Sociální služba v Lázních Libverda byla registrována dne 11.6.2007. Naše služba

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování sociální služby ve výši rovnající se součtu částek za jednotlivé úkony v účtovaném měsíci.

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování sociální služby ve výši rovnající se součtu částek za jednotlivé úkony v účtovaném měsíci. Příloha ke Smlouvě o poskytování Pečovatelské služby PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Mlčenlivost Pracovníci MěSSS MARIE jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Uživatele a nakládat

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 1.1 Úvodní ustanovení: Vnitřní pravidla pečovatelské služby (dále PS) Pečovatelská služba je služba poskytovaná podle 40 zákona o sociálních službách osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel: Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard č. 1

Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard č. 1 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard č. 1 Kontakty pečovatelské

Více

Pro koho jsou služby zdarma?

Pro koho jsou služby zdarma? Vnitřní předpis č. 16 Informace o pečovatelských službách Komu je Pečovatelská služba určena? Je určena lidem v nepříznivé sociální situaci to znamená každému: kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Opatření obce č. 3/2007

Opatření obce č. 3/2007 Opatření obce č. 3/2007 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA KRNOV I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

Popis realizace pečovatelské služby

Popis realizace pečovatelské služby Poskytovatel: Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, příspěvková organizace Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb.): Pečovatelská služba Popis realizace pečovatelské služby Poslání služby:

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD 1.1.2014 Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská ul. 4091/11 767 01

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Č.. /2010 Smlouva o poskytování sociální služby kterou uzavřely dle ust. 91 zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů a ust. 51 zák. č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování. pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování. pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen Vnitřní pravidla ) upravují blíže pravidla poskytování sociální

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které jsou

Více

Smlouva číslo 000/2016 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2016 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2016 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. I. Smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Poskytovatel služeb: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého č.p. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

MĚSTYS BRODEK U PŘEROVA

MĚSTYS BRODEK U PŘEROVA Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby I. Základní informace Kontakty: - Úřad městyse Brodek u Přerova,, (t.č. 581 741 004), -,, ( t.č. 739 801 711), kde sídlí sociální pracovnice a pečovatelky

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více