Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP"

Transkript

1 Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit, aby byl hardware op t provozuschopný v pr b hu maximáln šesti hodin od prvního požadavku na poskytnutí služby. Vým na kritických informací mezi lidmi, odd leními a pracovišti v podniku v současnosti zcela závisí na IT technologii. Výpadek systému v d sledku poruchy hardwaru m že zp sobit mnohahodinovou ztrátu produktivity a frustraci zam stnanc a m že mít také p ímý dopad na zákazníky. V d sledku toho jsou správci IT pod stále v tším tlakem vedení společnosti a interních zákazník na zajišt ní nejvyšší provozuschopnosti systém a tím i úsp chu podniku. Hardwarová podpora společnosti HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání zajiš uje správci IT p ístup k týmu specialist, kte í urychlen začnou ešit problémy tak, aby zajistili uvedení hardwaru do provozu v pr b hu maximáln šesti hodin po prvním uplatn ní požadavku na poskytnutí služby.

2 P ednosti služby Významné funkce služby Tato služba poskytuje vašemu podniku následující: Zvýšení produktivity podniku v d sledku vyšší provozuschopnosti P edvídatelné trvání opravy Efektivn jší plánování IT zdroj a zvýšení produktivity zam stnanc Konzistentní úrove podpory hardwaru v systémech s mnoha technologiemi Závazek opravy vybraného hardwaru HP a Compaq v pr b hu maximáln šesti hodin Dálková diagnostika problému a podpora Hardwarová podpora u zákazníka Materiály a díly jsou součástí služby Rozší ená správa inventá e díl Časový interval podpory 24 x 7 Počáteční audit Práce do dokončení opravy ízení eskalace P ístup k elektronickým informacím a službám podpory Elektronická dálková podpora (pouze pro zp sobilé produkty) Preventivní údržba (volitelná, pouze pro zp sobilé produkty) Ponechání si vadného materiálu (volitelné, pouze pro zp sobilé produkty) Specifikace Tabulka 1. Funkce služby Funkce Specifikace dodávky Dálková diagnostika problému a podpora Když zákazník zjistí problém se systémem a nahlásí jej na St edisko podpory HP na číslo telefonní podpory HP, je rychle spojen s technikem HP speciáln vyškoleným na ešení problém. Technik se nejprve pokusí dálkov zjistit stav a okamžit odstranit/vy ešit problém. P ed zahájením prací u zákazníka m že iniciovat a provést dálkovou diagnostiku, aby se pokusil vy ešit problém na dálku. Problémy zahrnující hardware mohou být nahlášeny na St edisko podpory HP bu telefonicky nebo elektronicky, 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. HP potvrdí p íjem požadavku na službu a upozorní místní kancelá. HP si ponechává právo rozhodnout o tom, jakým zp sobem budou všechny nahlášené problémy ešeny. Doby mezi zavoláním a opravou se mohou lišit u požadavk na službu p edkládaných elektronicky. Hardwarová podpora u zákazníka V p ípad technických problém s hardwarem, které nelze vy ešit rychle na dálku, je okamžit vyrozum n technik podpory vyčlen ný pro daného zákazníka. Je-li to podle uvážení HP nezbytné, je vyslán k provedení opravy u zákazníka tak, aby byl podporovaný hardware uveden zp t do provozuschopného stavu. Navíc m že HP instalovat další inženýrská vylepšení hardwaru, aby pomohl zákazníkovi zajistit ádný provoz hardwarových produkt a kompatibilitu s náhradními hardwarovými díly dodanými HP. Podle svého uvážení m že HP instalovat libovolné aktualizace firmwaru, které jsou podle názoru HP nezbytné pro uvedení podporovaného produktu zp t do provozuschopného stavu nebo pro umožn ní podpory daného za ízení. Materiály Časový interval podpory Závazek opravy do 6 hodin po zavolání HP poskytne veškeré pot ebné díly a materiály nezbytné pro zajišt ní provozuschopného stavu podporovaného hardwarového za ízení včetn díl a materiál nezbytných pro dostupná a doporučená inženýrská vylepšení. Náhradní díly mohou být nové nebo ekvivalentní novým z hlediska výkonnosti. Nahrazené díly se stávají majetkem HP. Služba je k dispozici 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. V p ípad kritických problém s podporovaným hardwarem, které nemohou být urychlen vy ešeny na dálku, vynaloží HP p im ené úsilí na to, aby uvedla podporovaný hardware zp t do provozuschopného stavu do šesti hodin od prvního požadavku na službu zaslaného na St edisko podpory HP. Doba opravy po zavolání je časový interval, který začíná v okamžiku, kdy je první požadavek na službu zaregistrován v St edisku podpory HP, a končí rozhodnutím HP o tom, že hardware je opraven. Oprava je považována za ukončenou, jakmile HP ov í, že nefunkčnost hardwaru byla odstran na nebo, u zp sobilých produkt na uchovávání dat, že byl obnoven p ístup k dat m zákazníka. Ov ení ze strany HP m že být provedeno úsp šným ukončením automatického testu po zapnutí, samostatnou diagnostikou nebo vizuálním ov ením ádné činnosti. HP podle vlastního uvážení určí úrove testování nezbytnou pro ov ení skutečnosti, zda je hardware opraven. HP podle vlastního uvážení m že dočasn nebo trvale vym nit produkt tak, aby dodržel závazný čas opravy. Náhradní produkty mohou být nové nebo ekvivalentní novým z hlediska výkonnosti. Nahrazené produkty se stávají majetkem HP. Nastavení a provedení nezbytného auditu a proces p ed vstupem v platnost závazku provedení opravy po zavolání trvá 30 dn od koup služby. V pr b hu tohoto počátečního t icetidenního intervalu a po dalších až p t pracovních dní po ukončení auditu bude HP zajiš ovat zahájení opravy u zákazníka do čty hodin a vynaloží p im ené úsilí na to, aby dodržela závazek provedení opravy do šesti hodin po zavolání. 2

3 Specifikace Tabulka 1. Funkce služby, pokračování Funkce Rozší ená správa inventá e díl Počáteční audit Specifikace dodávky Aby mohla společnost HP dodržet závazek opravy v časovém limitu po zavolání, udržuje pro zákazníky, kte í si objednali tuto službu, zásoby kritických náhradních díl. Tyto zásoby se nacházejí v kancelá i HP. Díly jsou spravovány tak, aby byly vždy na sklad a k dispozici technik m zákaznické podpory reagujícím na požadavek na poskytnutí podpory. HP m že podle vlastního uvážení požadovat audit podporovaného za ízení. Jestliže je takový audit nezbytný, kontaktuje pov ený zástupce HP zákazníka a sjedná s ním provedení auditu v časovém rámci 30 dní. V pr b hu auditu jsou shromaž ovány klíčové informace o konfiguraci systému a je provedena inventarizace podporovaného za ízení. Informace shromážd né v pr b hu auditu pomáhají technikovi HP rychle ov ovat a odstra ovat budoucí hardwarové problémy a rychle a efektivn provád t opravu. HP, podle vlastního uvážení, provede audit p ímo u zákazníka nebo pomocí nástroj dálkového auditu nebo p es telefon. Jestliže HP vyžaduje provedení auditu, pak závazek opravy hardwaru do šesti hodin po zavolání začne platit až po p ti pracovních dnech po skončení auditu. Navíc si HP vyhrazuje právo snížit úrove služeb opravy po zavolání nebo zrušit servisní smlouvu, jestliže nejsou v uvedeném časovém intervalu dodržena kritická doporučení auditu. Práce do dokončení opravy ízení eskalace P ístup k elektronickým informacím a službám podpory Jakmile dorazí zákazníkovi vyčlen ný technik podpory na pracovišt zákazníka, pokračuje v poskytování služby (bu na míst nebo na dálku, podle uvážení HP), dokud nebudou produkty provozuschopné, nebo tak dlouho, dokud bude nad je na dosažení p im eného pokroku. Jestliže jsou zapot ebí další díly a zdroje, m že HP dočasn pozastavit práci, kterou však obnoví, jakmile budou díly nebo zdroje k dispozici. Společnost HP má vypracované formální eskalační postupy pro ešení velmi složitých hardwarových problém. Místní vedení HP koordinuje eskalaci problém a rychle využívá zkušenosti klíčových odborník HP. HP poskytne p ístup k hardwarov orientovaným elektronickým a webovým nástroj m a službám, nap. aktualizacím firmwaru a službám proaktivního upozor ování. Mimo služeb bezplatn poskytovaných v rámci smlouvy HP na hardwarovou podporu u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání mohou registrovaní uživatelé také vyhledávat dokumenty technické podpory pro ešení problém, získávat hesla pot ebná pro použití diagnostických nástroj HP a uplat ovat a kontrolovat stavy pln ní požadavk na poskytnutí služby hardwarové podpory. Elektronická dálková podpora T m zákazník m, kte í spl ují minimální požadavky, poskytuje služba ISEE (Instant Support Enterprise Edition), což je dálková správa hardwarových událostí probíhající v reálném čase, diagnostický software (jen pro zp sobilé produkty). Tento software monitoruje stav hardwaru a upozor uje na hardwarové události, jestliže nastanou p edem definované podmínky. Upozorn ní na události jsou p ijata a p esm rována na HP, kde jsou vyhodnocena a následn navržena možná protiopat ení. Na základ zplnomocn ní zákazníka a podle uvážení HP m že technik podpory HP za účelem rychlejšího ešení problému použít dálkový p ístup do sít. 3

4 Specifikace Tabulka 2. Volitelné funkce služby (pouze zp sobilé produkty) Funkce Preventivní údržba Specifikace dodávky Technik HP navšt vuje pracovišt zákazníka v pravidelných naplánovaných intervalech a provádí diagnostiku, kontroluje chybové protokoly na podporovaných systémech s cílem zjistit potenciální hardwarové problémy, a v p ípad pot eby eší stížnosti na mechanickou nebo elektronickou část systému a čistí nebo vym uje opot ebované nebo vadné části. Tento technik m že také zkontrolovat, zda nehrozí potenciální problémy, a to tak, že: zkontroluje kabely a kabelové konektory nebo vizuální indikátory stavu podporovaného hardwaru, zkontroluje teplotu a vlhkost a porovná je s doporučenými hodnotami výrobc, instaluje použitelná inženýrská vylepšení a aktualizace firmwaru, které jsou podle uvážení HP zapot ebí pro zajišt ní dobré funkčnosti hardwarového za ízení a výkonnosti systému. Technik m že vypracovat záv rečnou zprávu o stavu hardwaru. Služby preventivní údržby budou poskytovány v pr b hu standardní pracovní doby (8.00 h h), v standardní pracovní dny (Po - Pá). Ponechání si vadného materiálu Mohou nastat p ípady, kdy se zákazník nechce vzdát vadného pevného disku s ohledem na citlivá data na n m uložená. Tato volitelná služba, která je k dispozici pro zp sobilé produkty, ruší právo HP na vrácení vadného disku, na kterém jsou uložena citlivá data zákazníka. Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání je k dispozici pro pracovišt zákazníka nacházející se do vzdálenosti 80 km od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování podpory. Pro pracovišt zákazníka nacházející se ve vzdálenosti 81 až 160 km od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování podpory je poskytován závazek opravy hardwaru do osmi hodin po zavolání. Cestovní zóny Cestovní zóny a poplatky se mohou lišit podle vzdálenosti. Pamatujte, že závazek opravy hardwaru v časovém limitu po zavolání není k dispozici pro pracovišt zákazníka nacházející se ve vzdálenosti v tší než 160 km od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování podpory. Vzdálenost od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování opravy Závazek opravy hardwaru v časovém limitu po zavolání 0-80 km 6 hodin km 8 hodin Více než 160 km Závazek opravy v časovém limitu po zavolání není poskytován 4

5 Omezení služby Služba bude poskytnuta podle uvážení HP formou kombinace dálkové diagnostiky a podpory, služeb poskytovaných u zákazníka a dalších metod poskytování služeb. Mezi další metody poskytování služby m že pat it dodávka zákazníkem vym nitelných díl, nap. klávesnice nebo myši prost ednictvím kurýra. HP rozhodne, jaká je nejvhodn jší metoda poskytování služby tak, aby byla poskytnuta efektivní a včasná podpora a spln n závazek opravy v časovém limitu po zavolání. V p ípad, že k uvedení systému zp t do provozu jsou vyžadovány pouze zákazníkem vym nitelné díly, nebude závazek provedení opravy v časovém limitu po zavolání platit. U pln redundantních technologií uchovávání dat (nap. diskové pole XP) platí podle zralého uvážení HP interval provedení opravy po zavolání pro kritické situace, které mohou ovlivnit chod podniku nebo zhoršit výkonnost kritických nebo redundantních komponent. U t chto technologií se závazky provedení opravy po zavolání mohou lišit podle toho, zda se požadavek na službu týká provozn kritické situace. Ze závazku provedení opravy po zavolání je vyloučeno následující: Doba pro rekonstrukci diskového mechanizmu nebo jiné šetrné postupy Situace, ve kterých logické číslo jednotky (LUN) m že být blokováno z d vodu zajišt ní integrity dat Jakékoli kompromisní obnovení dat Jakýkoli interval nedostupnosti, který není p ímo zp soben poruchou hardwaru HP si vyhrazuje právo upravit závazek opravy v časovém limitu po zavolání, nebo tento platí pro specifickou konfiguraci produktu zákazníka, místo a prost edí. To je stanoveno v dob objednávky a závisí na dostupnosti zdroj. Závazek opravy v časovém limitu po zavolání neplatí, jestliže se zákazník rozhodne požádat HP o provedení prodloužené hloubkové analýzy p íčin namísto provedení doporučeného postupu obnovení činnosti serveru. Služby, jako jsou nap. následující, jsou z této služby vyloučeny: Obnovení a podpora operačního systému, dalšího softwaru a dat Provozní testování aplikací nebo další testy vyžadované zákazníkem Odstra ování problém p ipojitelnosti nebo kompatibility Podpora sí ových problém Služby vyžadované v d sledku toho, že zákazník neprovedl úpravy systému, opravy, oprávky nebo modifikace poskytnuté HP Služby vyžadované v d sledku toho, že zákazník použil postupy, které HP již d íve vyloučila P edpoklady pro poskytnutí služby HP m že požadovat provedení počátečního auditu, viz. popis v tabulce č. 1. Závazek opravy hardwaru v časovém limitu po zavolání začne platit až p t pracovních dní po dokončení auditu. Do té doby bude poskytována služba zahájení opravy podporovaného hardwaru do čty hodin u zákazníka. Zodpov dnost zákazníka Od zákazníka bude požadováno, aby na základ požadavku HP podporoval HP p i ešení problém na dálku tím, že: Poskytne veškeré informace, které HP pot ebuje ke včasnému poskytnutí profesionální dálkové podpory, a umožní HP stanovit úrove zp sobilosti podpory Umožní spoušt t automatické testy a instalace a používat další diagnostické nástroje a programy Instaluje aktualizace firmwaru a oprávky, které jsou instalovatelné zákazníkem Zajistí další p im ené aktivity, které pomohou HP identifikovat nebo vy ešit problém Zákazník je zodpov dný za včasné instalování zákazníkem instalovatelných aktualizací kritického firmwaru a náhradních díl obdržených od HP. Závazek opravy v časovém limitu po zavolání m že podle uvážení HP vyžadovat p ipojení vzdálené konzoly a je podmín n tím, zda zákazník poskytne okamžitý a neomezený p ístup k systému podle požadavku HP. Závazek opravy v časovém limitu po zavolání neplatí, jestliže p ístup k systému včetn fyzického, dálkové ešení problému a diagnostika hardwaru jsou opožd ny nebo odmítnuty. Jestliže zákazník požaduje poskytování služeb podle harmonogramu, pak závazek opravy do šesti hodin po zavolání začíná b žet v p edem naplánovanou dobu. 5

6 Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Zvyšte produktivitu podniku a plánujte efektivn ji zdroje IT. Informace pro objednání Službu popsanou v tomto dokumentu je možné objednat pod produktovým číslem HA105AC u obchodního zástupce společnosti HP. Informace k objednávce Dostupnost funkcí a úrovní služby se m že lišit v závislosti na místních zdrojích a m že být omezena na zp sobilé produkty a určité lokality. Máte-li zájem o další informace o služb nebo chcete-li objednat HP služby hardwarové podpory u zákazníka s opravou do šesti hodin, kontaktujte místního zástupce HP. Další informace Máte-li zájem o další informace o služb hardwarové podpory u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání, kontaktujte kteroukoli z našich prodejních kancelá í nebo kteréhokoli z prodejc, p ípadn navštivte naše webové stránky na adrese: Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené podléhají zm nám bez p edchozího upozorn ní. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovn uvedeny v záručních podmínkách, které jsou součástí t chto produkt a služeb. Žádné zde uvedené informace nelze chápat jako dodatečné záruky. Společnost HP nezodpovídá za technické nebo vydavatelské chyby nebo opomenutí, které se zde p ípadn mohou vyskytovat. Poskytování služeb zákaznické podpory HP se ídí dokumenty: Exhibit SS5 a HP Terms and Conditions of Sale and Service, HP Business Terms nebo HP Global Agreement a Statement of Work, podle okolností. Chcete-li se dozv d t více, navštivte nebo CSE. íjen 2003

Služba HP Support Plus Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Služba HP Support Plus Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Služba HP Support Plus Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Obsáhlé hardwarové a softwarové služby zvyšují dostupnost vaší IT infrastruktury. Služba HP Support Plus zahrnuje obsáhlé hardwarové

Více

Balíček služeb HP Care Pack. Přehled služby. Specifikace. Produktový list

Balíček služeb HP Care Pack. Přehled služby. Specifikace. Produktový list Produktový list Služby hardwarové podpory HP v místě provozu s garancí vyřešení závady (HP Hardware Support Onsite Call-to-Repair Services) pro tiskové a počítačové systémy Balíček služeb HP Care Pack

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC

Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní servisních služeb uživatelských PC Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které

Více

v místě provozu Služby smluvní péče HP

v místě provozu Služby smluvní péče HP Produktový list Služba hardwarové podpory HP Služby smluvní péče HP Hlavní součásti služby Vzdálená diagnostika problémů a podpora Hardwarová podpora Náhradní díly a materiály Aktualizace firmwaru u vybraných

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form.

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. VÝZVA k podání nabídky dle závazných pokyn pro žadatele a p íjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie A) Identifika ní údaje Zadavatele Název:

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

Služba hardwarové podpory HP v místě provozu

Služba hardwarové podpory HP v místě provozu Produktový list Služba hardwarové podpory HP v místě provozu Balíček služeb HP Care Pack Hlavní součásti služby Vzdálená diagnostika problémů a podpora Hardwarová podpora v místě provozu Včetně náhradních

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (SLA) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (dále jen SLA ), uzavíraná dle ustanovení 1746

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza rizik P ípadová studie Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Technologie pro budování bezpe nosti IS technická opat ení. michal.slama@opava.cz

Technologie pro budování bezpe nosti IS technická opat ení. michal.slama@opava.cz Technologie pro budování bezpe nosti IS technická opat ení michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza dopad (BIA) Analýza rizik Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních aktiv v organizaci

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka Produkční emfp Designjet T3500 Omezená záruka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. vydání Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

HP Collaborative Support Service

HP Collaborative Support Service HP Collaborative Support Service Služby HP Technické informace Služba HP Collaborative Support je navržena pro zákazníky, kteří si od společnosti Hewlet-Packard (HP) zakoupili hardware spolu se softwarovými

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1 #5055/SKO/2014-SKOH@E 5055/SKO/2014-SKOH

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Hlavní popis...3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se

Hlavní popis...3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se Šachetní dve e 1 Hlavní popis....3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se ízení panel.. 8 Se ízení kotou..10

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21 Oznámení o zahájení zadávacího ízení ve ejná zakázka malého rozsahu (otev ené ízení) Název zakázky edm t zakázky Dodávka osobního automobilu Dodávka osobního automobilu dle Zadávací dokumentace Datum vyhlášení

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Článek 1 - Všeobecné informace 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webové stránky, tištěných katalogů a dalších publikací

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt )

HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY HW vybavení nov vybudovaného datového centra SSZ (Zvýšení kapacity Datového úložišt ) Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb.

3D sou adnicový m icí stroj. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Název ve ejné zakázky: 3D sou adnicový m icí stroj Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Od vodn ní Je požadován 3D sou adnicový m

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/ Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/2016-53-56 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast D chodové dávky - II Jaká konkrétní dokumentace pro jednotlivé moduly

Více

iden.. SMVS 113V

iden.. SMVS 113V OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY SSZ datové centrum SSZ iden.. SMVS 113V222001510 Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb,

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Služba HP Foundation Care Service

Služba HP Foundation Care Service Služba HP Foundation Care Service Služby HP Službu HP Foundation Care Service (HP Foundation Care) tvoří komplexní hardwarové a softwarové služby, jejichž cílem je přispět ke zvýšení dostupnosti vaší IT

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: EV. číslo: VZ/2015/2/02 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Zadavatel: Sídlo: Uherskohradišťská nemocnice

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

KVALIFIKACE A CERTIFIKACE NDT PRACOVNÍK A INNOST CO APC

KVALIFIKACE A CERTIFIKACE NDT PRACOVNÍK A INNOST CO APC KVALIFIKACE A CERTIFIKACE NDT PRACOVNÍK A INNOST CO APC Ji í Pitter Certifika ní sdružení pro personál-apc, Praha 1. ÚVOD Standardní sou ástí konference Defektoskopie je i workshop na téma Kvalifikace

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-08 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY Tato směrnice nahrazuje:

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci Mezinárodní informační zpravodaj pro zákazníky - Instalace počítačů IBM International Business Machines Corporation Cílem tohoto zpravodaje je vysvětlit termíny používané společností IBM a popsat globální

Více

Vaše bezpe nost, naše priorita. Cena za pocit bezpe í je nevy íslitelná.

Vaše bezpe nost, naše priorita. Cena za pocit bezpe í je nevy íslitelná. Limitovaný záru ní program pro prsní implantáty pln né silikonovým gelem* MENTOR a PERTHESE Cena za pocit bezpe í je nevy íslitelná. Vaše bezpe nost, naše priorita * Tato záruka se vztahuje na veškeré

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Ochrana informací... 3 3. Fyzická bezpečnost, ochrana osob a majetku, požární ochrana

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis Název ve ejné zakázky Dodávky samolepících

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Popis služby Služba On site Diagnosis

Popis služby Služba On site Diagnosis Popis služby Služba On site Diagnosis Přehled obchodních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickou osobou Dell, uvedenou

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš M STO VIMPERK Na ízení. 2/2011, o vymezení zp sobu využití pozemních komunikací v ásti území m sta Vimperk ve smyslu ust. 23 zákona. 13/1997 Sb., v platném zn ní. Rada m sta Vimperk vydává svým usnesením.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: IJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: IJATO DNE: AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY, RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ M STO ODBOR HOSPODÁ SKO SPRÁVNÍ #37884/S/2014-HSPH@

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Rychlé uvedení zpět do provozu

Rychlé uvedení zpět do provozu Technické údaje Rychlé uvedení zpět do provozu HP Hardware Support Exchange Service Hlavní funkce služby Pohodlná služba až k vašim dveřím Levnější alternativa opravy na pracovišti Přepravné hradí společnost

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy -IT k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY #6528/SBN/2014-SBNH@+ 6528/SBN/2014-SBNH.j.: UZSVM/SBN/6004/2014-SBNH VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových (dále též Ú ad", ÚZSVM, zadavatel ) jako zadavatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty se sídlem nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 identifikační číslo: 002 16 208 pro zboží a služby dodávané prostřednictvím on-line obchodu

Více

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

SMLOUVA. o poskytování p ístupu k eským technickým normám ve formátu *pdf prost ednictvím služby SN online pro více uživatel. . smlouvy...

SMLOUVA. o poskytování p ístupu k eským technickým normám ve formátu *pdf prost ednictvím služby SN online pro více uživatel. . smlouvy... Verze: 2016-0 -2 -CSNOL-STAND SMLOUVA o poskytování p ístupu k eským technickým normám ve formátu *pdf prost ednictvím služby SN online pro více uživatel. smlouvy.... objednávky...... (NEPOVINNÝ ÚDAJ)

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Citace pův. předpisu: 262/2000 Sb. Částka: 77/2000

Více

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci Preambule Tento dokument je základním a závazným dokumentem upravujícím způsob využívání lokální počítačové sítě Slovanského

Více

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme

Více