Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP"

Transkript

1 Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit, aby byl hardware op t provozuschopný v pr b hu maximáln šesti hodin od prvního požadavku na poskytnutí služby. Vým na kritických informací mezi lidmi, odd leními a pracovišti v podniku v současnosti zcela závisí na IT technologii. Výpadek systému v d sledku poruchy hardwaru m že zp sobit mnohahodinovou ztrátu produktivity a frustraci zam stnanc a m že mít také p ímý dopad na zákazníky. V d sledku toho jsou správci IT pod stále v tším tlakem vedení společnosti a interních zákazník na zajišt ní nejvyšší provozuschopnosti systém a tím i úsp chu podniku. Hardwarová podpora společnosti HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání zajiš uje správci IT p ístup k týmu specialist, kte í urychlen začnou ešit problémy tak, aby zajistili uvedení hardwaru do provozu v pr b hu maximáln šesti hodin po prvním uplatn ní požadavku na poskytnutí služby.

2 P ednosti služby Významné funkce služby Tato služba poskytuje vašemu podniku následující: Zvýšení produktivity podniku v d sledku vyšší provozuschopnosti P edvídatelné trvání opravy Efektivn jší plánování IT zdroj a zvýšení produktivity zam stnanc Konzistentní úrove podpory hardwaru v systémech s mnoha technologiemi Závazek opravy vybraného hardwaru HP a Compaq v pr b hu maximáln šesti hodin Dálková diagnostika problému a podpora Hardwarová podpora u zákazníka Materiály a díly jsou součástí služby Rozší ená správa inventá e díl Časový interval podpory 24 x 7 Počáteční audit Práce do dokončení opravy ízení eskalace P ístup k elektronickým informacím a službám podpory Elektronická dálková podpora (pouze pro zp sobilé produkty) Preventivní údržba (volitelná, pouze pro zp sobilé produkty) Ponechání si vadného materiálu (volitelné, pouze pro zp sobilé produkty) Specifikace Tabulka 1. Funkce služby Funkce Specifikace dodávky Dálková diagnostika problému a podpora Když zákazník zjistí problém se systémem a nahlásí jej na St edisko podpory HP na číslo telefonní podpory HP, je rychle spojen s technikem HP speciáln vyškoleným na ešení problém. Technik se nejprve pokusí dálkov zjistit stav a okamžit odstranit/vy ešit problém. P ed zahájením prací u zákazníka m že iniciovat a provést dálkovou diagnostiku, aby se pokusil vy ešit problém na dálku. Problémy zahrnující hardware mohou být nahlášeny na St edisko podpory HP bu telefonicky nebo elektronicky, 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. HP potvrdí p íjem požadavku na službu a upozorní místní kancelá. HP si ponechává právo rozhodnout o tom, jakým zp sobem budou všechny nahlášené problémy ešeny. Doby mezi zavoláním a opravou se mohou lišit u požadavk na službu p edkládaných elektronicky. Hardwarová podpora u zákazníka V p ípad technických problém s hardwarem, které nelze vy ešit rychle na dálku, je okamžit vyrozum n technik podpory vyčlen ný pro daného zákazníka. Je-li to podle uvážení HP nezbytné, je vyslán k provedení opravy u zákazníka tak, aby byl podporovaný hardware uveden zp t do provozuschopného stavu. Navíc m že HP instalovat další inženýrská vylepšení hardwaru, aby pomohl zákazníkovi zajistit ádný provoz hardwarových produkt a kompatibilitu s náhradními hardwarovými díly dodanými HP. Podle svého uvážení m že HP instalovat libovolné aktualizace firmwaru, které jsou podle názoru HP nezbytné pro uvedení podporovaného produktu zp t do provozuschopného stavu nebo pro umožn ní podpory daného za ízení. Materiály Časový interval podpory Závazek opravy do 6 hodin po zavolání HP poskytne veškeré pot ebné díly a materiály nezbytné pro zajišt ní provozuschopného stavu podporovaného hardwarového za ízení včetn díl a materiál nezbytných pro dostupná a doporučená inženýrská vylepšení. Náhradní díly mohou být nové nebo ekvivalentní novým z hlediska výkonnosti. Nahrazené díly se stávají majetkem HP. Služba je k dispozici 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. V p ípad kritických problém s podporovaným hardwarem, které nemohou být urychlen vy ešeny na dálku, vynaloží HP p im ené úsilí na to, aby uvedla podporovaný hardware zp t do provozuschopného stavu do šesti hodin od prvního požadavku na službu zaslaného na St edisko podpory HP. Doba opravy po zavolání je časový interval, který začíná v okamžiku, kdy je první požadavek na službu zaregistrován v St edisku podpory HP, a končí rozhodnutím HP o tom, že hardware je opraven. Oprava je považována za ukončenou, jakmile HP ov í, že nefunkčnost hardwaru byla odstran na nebo, u zp sobilých produkt na uchovávání dat, že byl obnoven p ístup k dat m zákazníka. Ov ení ze strany HP m že být provedeno úsp šným ukončením automatického testu po zapnutí, samostatnou diagnostikou nebo vizuálním ov ením ádné činnosti. HP podle vlastního uvážení určí úrove testování nezbytnou pro ov ení skutečnosti, zda je hardware opraven. HP podle vlastního uvážení m že dočasn nebo trvale vym nit produkt tak, aby dodržel závazný čas opravy. Náhradní produkty mohou být nové nebo ekvivalentní novým z hlediska výkonnosti. Nahrazené produkty se stávají majetkem HP. Nastavení a provedení nezbytného auditu a proces p ed vstupem v platnost závazku provedení opravy po zavolání trvá 30 dn od koup služby. V pr b hu tohoto počátečního t icetidenního intervalu a po dalších až p t pracovních dní po ukončení auditu bude HP zajiš ovat zahájení opravy u zákazníka do čty hodin a vynaloží p im ené úsilí na to, aby dodržela závazek provedení opravy do šesti hodin po zavolání. 2

3 Specifikace Tabulka 1. Funkce služby, pokračování Funkce Rozší ená správa inventá e díl Počáteční audit Specifikace dodávky Aby mohla společnost HP dodržet závazek opravy v časovém limitu po zavolání, udržuje pro zákazníky, kte í si objednali tuto službu, zásoby kritických náhradních díl. Tyto zásoby se nacházejí v kancelá i HP. Díly jsou spravovány tak, aby byly vždy na sklad a k dispozici technik m zákaznické podpory reagujícím na požadavek na poskytnutí podpory. HP m že podle vlastního uvážení požadovat audit podporovaného za ízení. Jestliže je takový audit nezbytný, kontaktuje pov ený zástupce HP zákazníka a sjedná s ním provedení auditu v časovém rámci 30 dní. V pr b hu auditu jsou shromaž ovány klíčové informace o konfiguraci systému a je provedena inventarizace podporovaného za ízení. Informace shromážd né v pr b hu auditu pomáhají technikovi HP rychle ov ovat a odstra ovat budoucí hardwarové problémy a rychle a efektivn provád t opravu. HP, podle vlastního uvážení, provede audit p ímo u zákazníka nebo pomocí nástroj dálkového auditu nebo p es telefon. Jestliže HP vyžaduje provedení auditu, pak závazek opravy hardwaru do šesti hodin po zavolání začne platit až po p ti pracovních dnech po skončení auditu. Navíc si HP vyhrazuje právo snížit úrove služeb opravy po zavolání nebo zrušit servisní smlouvu, jestliže nejsou v uvedeném časovém intervalu dodržena kritická doporučení auditu. Práce do dokončení opravy ízení eskalace P ístup k elektronickým informacím a službám podpory Jakmile dorazí zákazníkovi vyčlen ný technik podpory na pracovišt zákazníka, pokračuje v poskytování služby (bu na míst nebo na dálku, podle uvážení HP), dokud nebudou produkty provozuschopné, nebo tak dlouho, dokud bude nad je na dosažení p im eného pokroku. Jestliže jsou zapot ebí další díly a zdroje, m že HP dočasn pozastavit práci, kterou však obnoví, jakmile budou díly nebo zdroje k dispozici. Společnost HP má vypracované formální eskalační postupy pro ešení velmi složitých hardwarových problém. Místní vedení HP koordinuje eskalaci problém a rychle využívá zkušenosti klíčových odborník HP. HP poskytne p ístup k hardwarov orientovaným elektronickým a webovým nástroj m a službám, nap. aktualizacím firmwaru a službám proaktivního upozor ování. Mimo služeb bezplatn poskytovaných v rámci smlouvy HP na hardwarovou podporu u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání mohou registrovaní uživatelé také vyhledávat dokumenty technické podpory pro ešení problém, získávat hesla pot ebná pro použití diagnostických nástroj HP a uplat ovat a kontrolovat stavy pln ní požadavk na poskytnutí služby hardwarové podpory. Elektronická dálková podpora T m zákazník m, kte í spl ují minimální požadavky, poskytuje služba ISEE (Instant Support Enterprise Edition), což je dálková správa hardwarových událostí probíhající v reálném čase, diagnostický software (jen pro zp sobilé produkty). Tento software monitoruje stav hardwaru a upozor uje na hardwarové události, jestliže nastanou p edem definované podmínky. Upozorn ní na události jsou p ijata a p esm rována na HP, kde jsou vyhodnocena a následn navržena možná protiopat ení. Na základ zplnomocn ní zákazníka a podle uvážení HP m že technik podpory HP za účelem rychlejšího ešení problému použít dálkový p ístup do sít. 3

4 Specifikace Tabulka 2. Volitelné funkce služby (pouze zp sobilé produkty) Funkce Preventivní údržba Specifikace dodávky Technik HP navšt vuje pracovišt zákazníka v pravidelných naplánovaných intervalech a provádí diagnostiku, kontroluje chybové protokoly na podporovaných systémech s cílem zjistit potenciální hardwarové problémy, a v p ípad pot eby eší stížnosti na mechanickou nebo elektronickou část systému a čistí nebo vym uje opot ebované nebo vadné části. Tento technik m že také zkontrolovat, zda nehrozí potenciální problémy, a to tak, že: zkontroluje kabely a kabelové konektory nebo vizuální indikátory stavu podporovaného hardwaru, zkontroluje teplotu a vlhkost a porovná je s doporučenými hodnotami výrobc, instaluje použitelná inženýrská vylepšení a aktualizace firmwaru, které jsou podle uvážení HP zapot ebí pro zajišt ní dobré funkčnosti hardwarového za ízení a výkonnosti systému. Technik m že vypracovat záv rečnou zprávu o stavu hardwaru. Služby preventivní údržby budou poskytovány v pr b hu standardní pracovní doby (8.00 h h), v standardní pracovní dny (Po - Pá). Ponechání si vadného materiálu Mohou nastat p ípady, kdy se zákazník nechce vzdát vadného pevného disku s ohledem na citlivá data na n m uložená. Tato volitelná služba, která je k dispozici pro zp sobilé produkty, ruší právo HP na vrácení vadného disku, na kterém jsou uložena citlivá data zákazníka. Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání je k dispozici pro pracovišt zákazníka nacházející se do vzdálenosti 80 km od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování podpory. Pro pracovišt zákazníka nacházející se ve vzdálenosti 81 až 160 km od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování podpory je poskytován závazek opravy hardwaru do osmi hodin po zavolání. Cestovní zóny Cestovní zóny a poplatky se mohou lišit podle vzdálenosti. Pamatujte, že závazek opravy hardwaru v časovém limitu po zavolání není k dispozici pro pracovišt zákazníka nacházející se ve vzdálenosti v tší než 160 km od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování podpory. Vzdálenost od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování opravy Závazek opravy hardwaru v časovém limitu po zavolání 0-80 km 6 hodin km 8 hodin Více než 160 km Závazek opravy v časovém limitu po zavolání není poskytován 4

5 Omezení služby Služba bude poskytnuta podle uvážení HP formou kombinace dálkové diagnostiky a podpory, služeb poskytovaných u zákazníka a dalších metod poskytování služeb. Mezi další metody poskytování služby m že pat it dodávka zákazníkem vym nitelných díl, nap. klávesnice nebo myši prost ednictvím kurýra. HP rozhodne, jaká je nejvhodn jší metoda poskytování služby tak, aby byla poskytnuta efektivní a včasná podpora a spln n závazek opravy v časovém limitu po zavolání. V p ípad, že k uvedení systému zp t do provozu jsou vyžadovány pouze zákazníkem vym nitelné díly, nebude závazek provedení opravy v časovém limitu po zavolání platit. U pln redundantních technologií uchovávání dat (nap. diskové pole XP) platí podle zralého uvážení HP interval provedení opravy po zavolání pro kritické situace, které mohou ovlivnit chod podniku nebo zhoršit výkonnost kritických nebo redundantních komponent. U t chto technologií se závazky provedení opravy po zavolání mohou lišit podle toho, zda se požadavek na službu týká provozn kritické situace. Ze závazku provedení opravy po zavolání je vyloučeno následující: Doba pro rekonstrukci diskového mechanizmu nebo jiné šetrné postupy Situace, ve kterých logické číslo jednotky (LUN) m že být blokováno z d vodu zajišt ní integrity dat Jakékoli kompromisní obnovení dat Jakýkoli interval nedostupnosti, který není p ímo zp soben poruchou hardwaru HP si vyhrazuje právo upravit závazek opravy v časovém limitu po zavolání, nebo tento platí pro specifickou konfiguraci produktu zákazníka, místo a prost edí. To je stanoveno v dob objednávky a závisí na dostupnosti zdroj. Závazek opravy v časovém limitu po zavolání neplatí, jestliže se zákazník rozhodne požádat HP o provedení prodloužené hloubkové analýzy p íčin namísto provedení doporučeného postupu obnovení činnosti serveru. Služby, jako jsou nap. následující, jsou z této služby vyloučeny: Obnovení a podpora operačního systému, dalšího softwaru a dat Provozní testování aplikací nebo další testy vyžadované zákazníkem Odstra ování problém p ipojitelnosti nebo kompatibility Podpora sí ových problém Služby vyžadované v d sledku toho, že zákazník neprovedl úpravy systému, opravy, oprávky nebo modifikace poskytnuté HP Služby vyžadované v d sledku toho, že zákazník použil postupy, které HP již d íve vyloučila P edpoklady pro poskytnutí služby HP m že požadovat provedení počátečního auditu, viz. popis v tabulce č. 1. Závazek opravy hardwaru v časovém limitu po zavolání začne platit až p t pracovních dní po dokončení auditu. Do té doby bude poskytována služba zahájení opravy podporovaného hardwaru do čty hodin u zákazníka. Zodpov dnost zákazníka Od zákazníka bude požadováno, aby na základ požadavku HP podporoval HP p i ešení problém na dálku tím, že: Poskytne veškeré informace, které HP pot ebuje ke včasnému poskytnutí profesionální dálkové podpory, a umožní HP stanovit úrove zp sobilosti podpory Umožní spoušt t automatické testy a instalace a používat další diagnostické nástroje a programy Instaluje aktualizace firmwaru a oprávky, které jsou instalovatelné zákazníkem Zajistí další p im ené aktivity, které pomohou HP identifikovat nebo vy ešit problém Zákazník je zodpov dný za včasné instalování zákazníkem instalovatelných aktualizací kritického firmwaru a náhradních díl obdržených od HP. Závazek opravy v časovém limitu po zavolání m že podle uvážení HP vyžadovat p ipojení vzdálené konzoly a je podmín n tím, zda zákazník poskytne okamžitý a neomezený p ístup k systému podle požadavku HP. Závazek opravy v časovém limitu po zavolání neplatí, jestliže p ístup k systému včetn fyzického, dálkové ešení problému a diagnostika hardwaru jsou opožd ny nebo odmítnuty. Jestliže zákazník požaduje poskytování služeb podle harmonogramu, pak závazek opravy do šesti hodin po zavolání začíná b žet v p edem naplánovanou dobu. 5

6 Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Zvyšte produktivitu podniku a plánujte efektivn ji zdroje IT. Informace pro objednání Službu popsanou v tomto dokumentu je možné objednat pod produktovým číslem HA105AC u obchodního zástupce společnosti HP. Informace k objednávce Dostupnost funkcí a úrovní služby se m že lišit v závislosti na místních zdrojích a m že být omezena na zp sobilé produkty a určité lokality. Máte-li zájem o další informace o služb nebo chcete-li objednat HP služby hardwarové podpory u zákazníka s opravou do šesti hodin, kontaktujte místního zástupce HP. Další informace Máte-li zájem o další informace o služb hardwarové podpory u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání, kontaktujte kteroukoli z našich prodejních kancelá í nebo kteréhokoli z prodejc, p ípadn navštivte naše webové stránky na adrese: Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené podléhají zm nám bez p edchozího upozorn ní. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovn uvedeny v záručních podmínkách, které jsou součástí t chto produkt a služeb. Žádné zde uvedené informace nelze chápat jako dodatečné záruky. Společnost HP nezodpovídá za technické nebo vydavatelské chyby nebo opomenutí, které se zde p ípadn mohou vyskytovat. Poskytování služeb zákaznické podpory HP se ídí dokumenty: Exhibit SS5 a HP Terms and Conditions of Sale and Service, HP Business Terms nebo HP Global Agreement a Statement of Work, podle okolností. Chcete-li se dozv d t více, navštivte nebo CSE. íjen 2003

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO

VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO VŠEOBECNÉ KUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IMI INTERNATIONAL SRO 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 V těchto podmínkách mají tyto pojmy a výrazy následující význam (nebude-li kontext vyžadovat jinak):- CIP znamená CIP

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka

ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také označené výrazem Smlouva či VOP ) se uzavírají mezi společností

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Happy CARE Pojištění pro případ nehody

Happy CARE Pojištění pro případ nehody Happy CARE Pojištění pro případ nehody Stačí jen zavolat a Váš problém vyřešíme! Bezplatná oprava v případě neúmyslného poškození či poruchy Pokud nelze poškozený výrobek opravit, dostanete zdarma nový

Více

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB VÁŠ-HOSTING 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování

Více