Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP"

Transkript

1 Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit, aby byl hardware op t provozuschopný v pr b hu maximáln šesti hodin od prvního požadavku na poskytnutí služby. Vým na kritických informací mezi lidmi, odd leními a pracovišti v podniku v současnosti zcela závisí na IT technologii. Výpadek systému v d sledku poruchy hardwaru m že zp sobit mnohahodinovou ztrátu produktivity a frustraci zam stnanc a m že mít také p ímý dopad na zákazníky. V d sledku toho jsou správci IT pod stále v tším tlakem vedení společnosti a interních zákazník na zajišt ní nejvyšší provozuschopnosti systém a tím i úsp chu podniku. Hardwarová podpora společnosti HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání zajiš uje správci IT p ístup k týmu specialist, kte í urychlen začnou ešit problémy tak, aby zajistili uvedení hardwaru do provozu v pr b hu maximáln šesti hodin po prvním uplatn ní požadavku na poskytnutí služby.

2 P ednosti služby Významné funkce služby Tato služba poskytuje vašemu podniku následující: Zvýšení produktivity podniku v d sledku vyšší provozuschopnosti P edvídatelné trvání opravy Efektivn jší plánování IT zdroj a zvýšení produktivity zam stnanc Konzistentní úrove podpory hardwaru v systémech s mnoha technologiemi Závazek opravy vybraného hardwaru HP a Compaq v pr b hu maximáln šesti hodin Dálková diagnostika problému a podpora Hardwarová podpora u zákazníka Materiály a díly jsou součástí služby Rozší ená správa inventá e díl Časový interval podpory 24 x 7 Počáteční audit Práce do dokončení opravy ízení eskalace P ístup k elektronickým informacím a službám podpory Elektronická dálková podpora (pouze pro zp sobilé produkty) Preventivní údržba (volitelná, pouze pro zp sobilé produkty) Ponechání si vadného materiálu (volitelné, pouze pro zp sobilé produkty) Specifikace Tabulka 1. Funkce služby Funkce Specifikace dodávky Dálková diagnostika problému a podpora Když zákazník zjistí problém se systémem a nahlásí jej na St edisko podpory HP na číslo telefonní podpory HP, je rychle spojen s technikem HP speciáln vyškoleným na ešení problém. Technik se nejprve pokusí dálkov zjistit stav a okamžit odstranit/vy ešit problém. P ed zahájením prací u zákazníka m že iniciovat a provést dálkovou diagnostiku, aby se pokusil vy ešit problém na dálku. Problémy zahrnující hardware mohou být nahlášeny na St edisko podpory HP bu telefonicky nebo elektronicky, 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. HP potvrdí p íjem požadavku na službu a upozorní místní kancelá. HP si ponechává právo rozhodnout o tom, jakým zp sobem budou všechny nahlášené problémy ešeny. Doby mezi zavoláním a opravou se mohou lišit u požadavk na službu p edkládaných elektronicky. Hardwarová podpora u zákazníka V p ípad technických problém s hardwarem, které nelze vy ešit rychle na dálku, je okamžit vyrozum n technik podpory vyčlen ný pro daného zákazníka. Je-li to podle uvážení HP nezbytné, je vyslán k provedení opravy u zákazníka tak, aby byl podporovaný hardware uveden zp t do provozuschopného stavu. Navíc m že HP instalovat další inženýrská vylepšení hardwaru, aby pomohl zákazníkovi zajistit ádný provoz hardwarových produkt a kompatibilitu s náhradními hardwarovými díly dodanými HP. Podle svého uvážení m že HP instalovat libovolné aktualizace firmwaru, které jsou podle názoru HP nezbytné pro uvedení podporovaného produktu zp t do provozuschopného stavu nebo pro umožn ní podpory daného za ízení. Materiály Časový interval podpory Závazek opravy do 6 hodin po zavolání HP poskytne veškeré pot ebné díly a materiály nezbytné pro zajišt ní provozuschopného stavu podporovaného hardwarového za ízení včetn díl a materiál nezbytných pro dostupná a doporučená inženýrská vylepšení. Náhradní díly mohou být nové nebo ekvivalentní novým z hlediska výkonnosti. Nahrazené díly se stávají majetkem HP. Služba je k dispozici 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. V p ípad kritických problém s podporovaným hardwarem, které nemohou být urychlen vy ešeny na dálku, vynaloží HP p im ené úsilí na to, aby uvedla podporovaný hardware zp t do provozuschopného stavu do šesti hodin od prvního požadavku na službu zaslaného na St edisko podpory HP. Doba opravy po zavolání je časový interval, který začíná v okamžiku, kdy je první požadavek na službu zaregistrován v St edisku podpory HP, a končí rozhodnutím HP o tom, že hardware je opraven. Oprava je považována za ukončenou, jakmile HP ov í, že nefunkčnost hardwaru byla odstran na nebo, u zp sobilých produkt na uchovávání dat, že byl obnoven p ístup k dat m zákazníka. Ov ení ze strany HP m že být provedeno úsp šným ukončením automatického testu po zapnutí, samostatnou diagnostikou nebo vizuálním ov ením ádné činnosti. HP podle vlastního uvážení určí úrove testování nezbytnou pro ov ení skutečnosti, zda je hardware opraven. HP podle vlastního uvážení m že dočasn nebo trvale vym nit produkt tak, aby dodržel závazný čas opravy. Náhradní produkty mohou být nové nebo ekvivalentní novým z hlediska výkonnosti. Nahrazené produkty se stávají majetkem HP. Nastavení a provedení nezbytného auditu a proces p ed vstupem v platnost závazku provedení opravy po zavolání trvá 30 dn od koup služby. V pr b hu tohoto počátečního t icetidenního intervalu a po dalších až p t pracovních dní po ukončení auditu bude HP zajiš ovat zahájení opravy u zákazníka do čty hodin a vynaloží p im ené úsilí na to, aby dodržela závazek provedení opravy do šesti hodin po zavolání. 2

3 Specifikace Tabulka 1. Funkce služby, pokračování Funkce Rozší ená správa inventá e díl Počáteční audit Specifikace dodávky Aby mohla společnost HP dodržet závazek opravy v časovém limitu po zavolání, udržuje pro zákazníky, kte í si objednali tuto službu, zásoby kritických náhradních díl. Tyto zásoby se nacházejí v kancelá i HP. Díly jsou spravovány tak, aby byly vždy na sklad a k dispozici technik m zákaznické podpory reagujícím na požadavek na poskytnutí podpory. HP m že podle vlastního uvážení požadovat audit podporovaného za ízení. Jestliže je takový audit nezbytný, kontaktuje pov ený zástupce HP zákazníka a sjedná s ním provedení auditu v časovém rámci 30 dní. V pr b hu auditu jsou shromaž ovány klíčové informace o konfiguraci systému a je provedena inventarizace podporovaného za ízení. Informace shromážd né v pr b hu auditu pomáhají technikovi HP rychle ov ovat a odstra ovat budoucí hardwarové problémy a rychle a efektivn provád t opravu. HP, podle vlastního uvážení, provede audit p ímo u zákazníka nebo pomocí nástroj dálkového auditu nebo p es telefon. Jestliže HP vyžaduje provedení auditu, pak závazek opravy hardwaru do šesti hodin po zavolání začne platit až po p ti pracovních dnech po skončení auditu. Navíc si HP vyhrazuje právo snížit úrove služeb opravy po zavolání nebo zrušit servisní smlouvu, jestliže nejsou v uvedeném časovém intervalu dodržena kritická doporučení auditu. Práce do dokončení opravy ízení eskalace P ístup k elektronickým informacím a službám podpory Jakmile dorazí zákazníkovi vyčlen ný technik podpory na pracovišt zákazníka, pokračuje v poskytování služby (bu na míst nebo na dálku, podle uvážení HP), dokud nebudou produkty provozuschopné, nebo tak dlouho, dokud bude nad je na dosažení p im eného pokroku. Jestliže jsou zapot ebí další díly a zdroje, m že HP dočasn pozastavit práci, kterou však obnoví, jakmile budou díly nebo zdroje k dispozici. Společnost HP má vypracované formální eskalační postupy pro ešení velmi složitých hardwarových problém. Místní vedení HP koordinuje eskalaci problém a rychle využívá zkušenosti klíčových odborník HP. HP poskytne p ístup k hardwarov orientovaným elektronickým a webovým nástroj m a službám, nap. aktualizacím firmwaru a službám proaktivního upozor ování. Mimo služeb bezplatn poskytovaných v rámci smlouvy HP na hardwarovou podporu u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání mohou registrovaní uživatelé také vyhledávat dokumenty technické podpory pro ešení problém, získávat hesla pot ebná pro použití diagnostických nástroj HP a uplat ovat a kontrolovat stavy pln ní požadavk na poskytnutí služby hardwarové podpory. Elektronická dálková podpora T m zákazník m, kte í spl ují minimální požadavky, poskytuje služba ISEE (Instant Support Enterprise Edition), což je dálková správa hardwarových událostí probíhající v reálném čase, diagnostický software (jen pro zp sobilé produkty). Tento software monitoruje stav hardwaru a upozor uje na hardwarové události, jestliže nastanou p edem definované podmínky. Upozorn ní na události jsou p ijata a p esm rována na HP, kde jsou vyhodnocena a následn navržena možná protiopat ení. Na základ zplnomocn ní zákazníka a podle uvážení HP m že technik podpory HP za účelem rychlejšího ešení problému použít dálkový p ístup do sít. 3

4 Specifikace Tabulka 2. Volitelné funkce služby (pouze zp sobilé produkty) Funkce Preventivní údržba Specifikace dodávky Technik HP navšt vuje pracovišt zákazníka v pravidelných naplánovaných intervalech a provádí diagnostiku, kontroluje chybové protokoly na podporovaných systémech s cílem zjistit potenciální hardwarové problémy, a v p ípad pot eby eší stížnosti na mechanickou nebo elektronickou část systému a čistí nebo vym uje opot ebované nebo vadné části. Tento technik m že také zkontrolovat, zda nehrozí potenciální problémy, a to tak, že: zkontroluje kabely a kabelové konektory nebo vizuální indikátory stavu podporovaného hardwaru, zkontroluje teplotu a vlhkost a porovná je s doporučenými hodnotami výrobc, instaluje použitelná inženýrská vylepšení a aktualizace firmwaru, které jsou podle uvážení HP zapot ebí pro zajišt ní dobré funkčnosti hardwarového za ízení a výkonnosti systému. Technik m že vypracovat záv rečnou zprávu o stavu hardwaru. Služby preventivní údržby budou poskytovány v pr b hu standardní pracovní doby (8.00 h h), v standardní pracovní dny (Po - Pá). Ponechání si vadného materiálu Mohou nastat p ípady, kdy se zákazník nechce vzdát vadného pevného disku s ohledem na citlivá data na n m uložená. Tato volitelná služba, která je k dispozici pro zp sobilé produkty, ruší právo HP na vrácení vadného disku, na kterém jsou uložena citlivá data zákazníka. Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání je k dispozici pro pracovišt zákazníka nacházející se do vzdálenosti 80 km od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování podpory. Pro pracovišt zákazníka nacházející se ve vzdálenosti 81 až 160 km od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování podpory je poskytován závazek opravy hardwaru do osmi hodin po zavolání. Cestovní zóny Cestovní zóny a poplatky se mohou lišit podle vzdálenosti. Pamatujte, že závazek opravy hardwaru v časovém limitu po zavolání není k dispozici pro pracovišt zákazníka nacházející se ve vzdálenosti v tší než 160 km od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování podpory. Vzdálenost od primární kancelá e HP zodpov dné za poskytování opravy Závazek opravy hardwaru v časovém limitu po zavolání 0-80 km 6 hodin km 8 hodin Více než 160 km Závazek opravy v časovém limitu po zavolání není poskytován 4

5 Omezení služby Služba bude poskytnuta podle uvážení HP formou kombinace dálkové diagnostiky a podpory, služeb poskytovaných u zákazníka a dalších metod poskytování služeb. Mezi další metody poskytování služby m že pat it dodávka zákazníkem vym nitelných díl, nap. klávesnice nebo myši prost ednictvím kurýra. HP rozhodne, jaká je nejvhodn jší metoda poskytování služby tak, aby byla poskytnuta efektivní a včasná podpora a spln n závazek opravy v časovém limitu po zavolání. V p ípad, že k uvedení systému zp t do provozu jsou vyžadovány pouze zákazníkem vym nitelné díly, nebude závazek provedení opravy v časovém limitu po zavolání platit. U pln redundantních technologií uchovávání dat (nap. diskové pole XP) platí podle zralého uvážení HP interval provedení opravy po zavolání pro kritické situace, které mohou ovlivnit chod podniku nebo zhoršit výkonnost kritických nebo redundantních komponent. U t chto technologií se závazky provedení opravy po zavolání mohou lišit podle toho, zda se požadavek na službu týká provozn kritické situace. Ze závazku provedení opravy po zavolání je vyloučeno následující: Doba pro rekonstrukci diskového mechanizmu nebo jiné šetrné postupy Situace, ve kterých logické číslo jednotky (LUN) m že být blokováno z d vodu zajišt ní integrity dat Jakékoli kompromisní obnovení dat Jakýkoli interval nedostupnosti, který není p ímo zp soben poruchou hardwaru HP si vyhrazuje právo upravit závazek opravy v časovém limitu po zavolání, nebo tento platí pro specifickou konfiguraci produktu zákazníka, místo a prost edí. To je stanoveno v dob objednávky a závisí na dostupnosti zdroj. Závazek opravy v časovém limitu po zavolání neplatí, jestliže se zákazník rozhodne požádat HP o provedení prodloužené hloubkové analýzy p íčin namísto provedení doporučeného postupu obnovení činnosti serveru. Služby, jako jsou nap. následující, jsou z této služby vyloučeny: Obnovení a podpora operačního systému, dalšího softwaru a dat Provozní testování aplikací nebo další testy vyžadované zákazníkem Odstra ování problém p ipojitelnosti nebo kompatibility Podpora sí ových problém Služby vyžadované v d sledku toho, že zákazník neprovedl úpravy systému, opravy, oprávky nebo modifikace poskytnuté HP Služby vyžadované v d sledku toho, že zákazník použil postupy, které HP již d íve vyloučila P edpoklady pro poskytnutí služby HP m že požadovat provedení počátečního auditu, viz. popis v tabulce č. 1. Závazek opravy hardwaru v časovém limitu po zavolání začne platit až p t pracovních dní po dokončení auditu. Do té doby bude poskytována služba zahájení opravy podporovaného hardwaru do čty hodin u zákazníka. Zodpov dnost zákazníka Od zákazníka bude požadováno, aby na základ požadavku HP podporoval HP p i ešení problém na dálku tím, že: Poskytne veškeré informace, které HP pot ebuje ke včasnému poskytnutí profesionální dálkové podpory, a umožní HP stanovit úrove zp sobilosti podpory Umožní spoušt t automatické testy a instalace a používat další diagnostické nástroje a programy Instaluje aktualizace firmwaru a oprávky, které jsou instalovatelné zákazníkem Zajistí další p im ené aktivity, které pomohou HP identifikovat nebo vy ešit problém Zákazník je zodpov dný za včasné instalování zákazníkem instalovatelných aktualizací kritického firmwaru a náhradních díl obdržených od HP. Závazek opravy v časovém limitu po zavolání m že podle uvážení HP vyžadovat p ipojení vzdálené konzoly a je podmín n tím, zda zákazník poskytne okamžitý a neomezený p ístup k systému podle požadavku HP. Závazek opravy v časovém limitu po zavolání neplatí, jestliže p ístup k systému včetn fyzického, dálkové ešení problému a diagnostika hardwaru jsou opožd ny nebo odmítnuty. Jestliže zákazník požaduje poskytování služeb podle harmonogramu, pak závazek opravy do šesti hodin po zavolání začíná b žet v p edem naplánovanou dobu. 5

6 Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Zvyšte produktivitu podniku a plánujte efektivn ji zdroje IT. Informace pro objednání Službu popsanou v tomto dokumentu je možné objednat pod produktovým číslem HA105AC u obchodního zástupce společnosti HP. Informace k objednávce Dostupnost funkcí a úrovní služby se m že lišit v závislosti na místních zdrojích a m že být omezena na zp sobilé produkty a určité lokality. Máte-li zájem o další informace o služb nebo chcete-li objednat HP služby hardwarové podpory u zákazníka s opravou do šesti hodin, kontaktujte místního zástupce HP. Další informace Máte-li zájem o další informace o služb hardwarové podpory u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání, kontaktujte kteroukoli z našich prodejních kancelá í nebo kteréhokoli z prodejc, p ípadn navštivte naše webové stránky na adrese: Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené podléhají zm nám bez p edchozího upozorn ní. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovn uvedeny v záručních podmínkách, které jsou součástí t chto produkt a služeb. Žádné zde uvedené informace nelze chápat jako dodatečné záruky. Společnost HP nezodpovídá za technické nebo vydavatelské chyby nebo opomenutí, které se zde p ípadn mohou vyskytovat. Poskytování služeb zákaznické podpory HP se ídí dokumenty: Exhibit SS5 a HP Terms and Conditions of Sale and Service, HP Business Terms nebo HP Global Agreement a Statement of Work, podle okolností. Chcete-li se dozv d t více, navštivte nebo CSE. íjen 2003

Služba HP Support Plus Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Služba HP Support Plus Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Služba HP Support Plus Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Obsáhlé hardwarové a softwarové služby zvyšují dostupnost vaší IT infrastruktury. Služba HP Support Plus zahrnuje obsáhlé hardwarové

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

Balíček služeb HP Care Pack. Přehled služby. Specifikace. Produktový list

Balíček služeb HP Care Pack. Přehled služby. Specifikace. Produktový list Produktový list Služby hardwarové podpory HP v místě provozu s garancí vyřešení závady (HP Hardware Support Onsite Call-to-Repair Services) pro tiskové a počítačové systémy Balíček služeb HP Care Pack

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

v místě provozu Služby smluvní péče HP

v místě provozu Služby smluvní péče HP Produktový list Služba hardwarové podpory HP Služby smluvní péče HP Hlavní součásti služby Vzdálená diagnostika problémů a podpora Hardwarová podpora Náhradní díly a materiály Aktualizace firmwaru u vybraných

Více

Služba hardwarové podpory HP v místě provozu

Služba hardwarové podpory HP v místě provozu Produktový list Služba hardwarové podpory HP v místě provozu Balíček služeb HP Care Pack Hlavní součásti služby Vzdálená diagnostika problémů a podpora Hardwarová podpora v místě provozu Včetně náhradních

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza rizik P ípadová studie Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form.

G) Jazyk nabídky Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v eském jazyce v písemné form. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. VÝZVA k podání nabídky dle závazných pokyn pro žadatele a p íjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie A) Identifika ní údaje Zadavatele Název:

Více

HP Collaborative Support Service

HP Collaborative Support Service HP Collaborative Support Service Služby HP Technické informace Služba HP Collaborative Support je navržena pro zákazníky, kteří si od společnosti Hewlet-Packard (HP) zakoupili hardware spolu se softwarovými

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Technologie pro budování bezpe nosti IS technická opat ení. michal.slama@opava.cz

Technologie pro budování bezpe nosti IS technická opat ení. michal.slama@opava.cz Technologie pro budování bezpe nosti IS technická opat ení michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza dopad (BIA) Analýza rizik Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních aktiv v organizaci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Služba HP Foundation Care Service

Služba HP Foundation Care Service Služba HP Foundation Care Service Služby HP Službu HP Foundation Care Service (HP Foundation Care) tvoří komplexní hardwarové a softwarové služby, jejichž cílem je přispět ke zvýšení dostupnosti vaší IT

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, Kop ivnice PS 742 21 Oznámení o zahájení zadávacího ízení ve ejná zakázka malého rozsahu (otev ené ízení) Název zakázky edm t zakázky Dodávka osobního automobilu Dodávka osobního automobilu dle Zadávací dokumentace Datum vyhlášení

Více

Hlavní popis...3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se

Hlavní popis...3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se Šachetní dve e 1 Hlavní popis....3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se ízení panel.. 8 Se ízení kotou..10

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Bakker Holland CZ s.r.o. Článek 1 - Všeobecné informace 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání webové stránky, tištěných katalogů a dalších publikací

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu)

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Záruční a servisní podmínky Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Danfoss Solar Inverters nabízí našim zákazníkům pevný poprodejní servis. Servis považujeme za součást

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Ochrana informací... 3 3. Fyzická bezpečnost, ochrana osob a majetku, požární ochrana

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci Mezinárodní informační zpravodaj pro zákazníky - Instalace počítačů IBM International Business Machines Corporation Cílem tohoto zpravodaje je vysvětlit termíny používané společností IBM a popsat globální

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Citace pův. předpisu: 262/2000 Sb. Částka: 77/2000

Více

WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu.

WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier Informa ní stupn Výrobní editel Vedoucí závodu Obsluha na míst Siemens AG 2012. All Rights Reserved. Základní princip WinCC (SCADA) Internet Kvitace Pokud není

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN

SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN UŽIVATELSKÝ NÁVOD SERVOPOHON PRO OVLÁDÁNÍ OTO NÝCH BRAN ADA TERRIER OBSAH 1.1 Všeobecné bezpe nostní zásady 1 1.2 Instalace 2 A. Standardní instalace 2 B. Tabulka rozm 2 C. Instalace servomotoru 3 D. Elektrické

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: EV. číslo: VZ/2015/2/02 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Zadavatel: Sídlo: Uherskohradišťská nemocnice

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-08 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY Tato směrnice nahrazuje:

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty se sídlem nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 identifikační číslo: 002 16 208 pro zboží a služby dodávané prostřednictvím on-line obchodu

Více

1) KONTROLA PRODUKTU PO DODÁNÍ

1) KONTROLA PRODUKTU PO DODÁNÍ Záru ní podmínky 1) KONTROLA PRODUKTU PO DODÁNÍ Ihned po dodání produktu je kupující (dále jen zákazník) povinen zkontrolovat, zda byly dodány všechny komponenty produktu. V p ípad, že n která komponenta

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Rychlé uvedení zpět do provozu

Rychlé uvedení zpět do provozu Technické údaje Rychlé uvedení zpět do provozu HP Hardware Support Exchange Service Hlavní funkce služby Pohodlná služba až k vašim dveřím Levnější alternativa opravy na pracovišti Přepravné hradí společnost

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent.

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent. Popis služby Smluvní podmínky služby Copilot Support Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Služby smluvní péče HP

Služby smluvní péče HP Produktový list Služba garantované výměny hardwaru HP Služby smluvní péče HP Výhody služby Pohodlné dodání služby až do domu Levnější varianta ke garantované opravě v místě provozu Flexibilní možnosti,

Více

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci Preambule Tento dokument je základním a závazným dokumentem upravujícím způsob využívání lokální počítačové sítě Slovanského

Více

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem

Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem Videotelefon s hlasitým hovorem instalace do st ny, na st nu a na st l s barevným dotykovým širokoúhlým TFT, LCD 7 16:9 displejem Videotelefon s hlasitým hovorem, instalací do st ny, na st nu a na st l

Více

Popis služby Služba On site Diagnosis

Popis služby Služba On site Diagnosis Popis služby Služba On site Diagnosis Přehled obchodních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickou osobou Dell, uvedenou

Více

HP Proactive 24 Service

HP Proactive 24 Service HP Proactive 24 Service služby Služba HP Proactive 24 je řešení zahrnující podporu hardwaru i softwaru, navržené pro lepší zhodnocení Vaší IT investice. Služba HP Proactive 24 v sobě kombinuje špičkovou

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

Tyto výrazy mají stanovený specifický význam, který se uplatní v rámci celého tohoto dokumentu:

Tyto výrazy mají stanovený specifický význam, který se uplatní v rámci celého tohoto dokumentu: Podmínky programu Příslib společnosti Nissan Tento dokument vydává společnost Nissan Sales CEE Kft. (dále jen Nissan ) a na jeho základě stanovuje podmínky programu Příslib společnosti Nissan (dále jen

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava - Zábřeh. Směrnice č. 4/2009. Název: Postup při opravách, modernizacích a údržbě domů v SBD Hlubina

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava - Zábřeh. Směrnice č. 4/2009. Název: Postup při opravách, modernizacích a údržbě domů v SBD Hlubina Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava - Zábřeh Směrnice č. 4/2009 Název: Postup při opravách, modernizacích a údržbě domů v SBD Hlubina Účel: Tato směrnice upravuje postup při opravách, modernizacích

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Energy Performance Contracting v PKN a.s.

Energy Performance Contracting v PKN a.s. Answers for infrastructure Energy Performance Contracting v PKN a.s. Základní informace k projektu Diskusní fórum 21.1.2015 Hotel EURO, Pardubice Kdo jsme, co d láme a pro koho Obchodní úsek BPS, divize

Více

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP WinCC V7.3 SIMATIC Logon Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sou ást Siemens industrial security konceptu Ochrana proti neautorizovanému p ístupu s využitím Windows mechanism Pro WinCC to znamená

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 50/2012-17-27. Vzd lávání v rámci léka ské posudkové služby 1. vzd lávací akce konference LPS

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 50/2012-17-27. Vzd lávání v rámci léka ské posudkové služby 1. vzd lávací akce konference LPS Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 50/2012-17-27 Vzd lávání v rámci léka ské posudkové služby 1. vzd lávací akce konference LPS SSZ Bude dodavatel zajiš ovat ubytování a stravování lektor pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2012

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2012 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2012 Zadavatel Společenství pro dům Horní Rokytnice čp. 450 IČ: 275 04 18 vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na dodavatele zakázky. Název zakázky Oprava rozvodů TUV a SUV v bytovém domě Předmět

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více