1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR"

Transkript

1 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR Následující shrnutí p edstavuje, a m lo by být chápáno, jako úvod do Prospektu a ka dé rozhodnutí investovat do jakéhokoliv cenného papíru (spole jako Cenné papíry a jednotliv jako Cenný papír ) musí vycházet z posouzení Prospektu jako celku, v etn dokument, které jsou do nich za len ny formou odkaz. Na základ implementace relevantních ustanovení Sm rnice o prospektu jednotlivými lenskými státy Evropského hospodá ského prostoru( lenské státy EHP ) shrnutí Prospektu, v etn jakéhokoli jeho ekladu, samo o sob nezakládá v t chto jednotlivých lenských státech EHP soukromoprávní odpov dnost p íslu ných odpov dných osob, s výjimkou p ípad, kdy by shrnutí bylo zavád jící, nep esné nebo v nesouladu p i spole ném výkladu s ostatními ástmi tohoto Prospektu. Pokud bude v souvislosti s informacemi obsa enými v Prospektu podána aloba u soudu lenského státu EHP, m e být navrhovatel v d sledku pou ití vnitrostátních právních p edpis lenského státu Evropského hospodá ského prostoru, ve kterém je aloba podána, povinen hradit náklady na p eklad tohoto Prospektu je p ed zahájením soudního ízení. Výrazy definované ní e v emisních podmínkách pro dluhové cenné papíry ( Podmínky pro Dluhopisy ) a v emisních podmínkách pro certifikáty ( Podmínky pro Certifikáty ) ní e budou mít v tomto shrnutí stejný význam, pokud není stanoveno jinak. 1.1 Hlavní rysy Údaje o emitentovi: Emitent, LEVADE S.A. ( Emitent ), jednající prost ednictvím jednoho i více svých investi ních oddíl (compartments) ( Oddíly a jednotliv jako Oddíl ) je sekuritiza ní spole ností, oprávn nou a jednající pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF Lucemburský regulátor kapitálového trhu), podle Lucemburského zákona ze dne 22. ezna 2004 o sekuritizaci ( Zákon o Sekuritizaci ). Emitent byl zalo en a zapsán v Lucemburském rejst íku obchodu a spole ností pod íslem B na neomezenou dobu jako ve ejná spole nost s ru ením omezeným (société anonyme) dne 21. ervna 2007 podle Lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních spole nostech v aktuálním zn ní. Podle lánku 4 stanov Emitenta ( Stanovy ), p edm tem podnikání Emitenta je zaji ování a provád ní sekuritiza ních transakcí, ve smyslu Zákona o Sekuritizaci, který se na Emitenta vztahuje. Emitent je oprávn n uzavírat jakékoliv smlouvy a provád t ve keré úkony nutné i pot ebné pro ú ely sekuritizace, jak je definována v lánku 1(1) Zákona o Sekuritizaci. edstavenstvo Emitenta je oprávn no, v souladu s podmínkami Zákona o Sekuritizaci a zejména ustanovením jeho paragrafu 5, vytvá et jednotlivé Oddíly v rámci spole nosti. Ka dému Oddílu je p azena ur itá ást aktiv a pasiv související s p íslu ným financování. Emitent p ed datem tohoto Prospektu nevykonával ádné obchodní a jiné aktivity, vyjma innosti související s svým zalo ením. Základní upsaný kapitál Emitenta je EUR, a je rozd len do 700 kmenových akcií o jmenovité hodnot 100 EUR, v echny akcie byly ádn splaceny. Existuje pouze jedna t ída vzájemn rovnocenných akcií (paripassu). V echny akcie Emitenta jsou ve vlastnictví Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft se sídlem: Kolingasse 14-16, 1090 Víde, Rakousko ( VBAG ), lena Volksbank-Gruppe (sestávající se z VBAG, Investkredit Bank AG, Kommunalkredit Austria AG- VBAG Group nebo Group ). Forma Cenných papír : V rámci tohoto programu emise dluhových cenných papír ( Dluhopisový program ), jsou emitovány dluhové cenné papíry ( Dluhopisy ) a certifikáty (the Certifikáty ) pouze ve form na majitele. Ka dá série, p ípadn Tran e Cenných papír bude p edstavována vydáním Trvalého Globálního Dluhopisu. Kone né dluhové cenné papíry a úrokové kupony nebudou vydány. Clearingové systémy: Clearstream AG, Frankfurt, Börsenplatz 7 11, D Frankfurt nad Mohanem, N mecko, p ípadn jiný clearingový systém který bude stanoven v kone ných podmínkách ( Kone né Podmínky ).

2 ny: Doby splatnosti: Jmenovitá hodnota: Mezinárodní identifika ní íslo Cenného papíru ( ISIN ): Dluhopisy s pevným úrokem: Dluhopisy s nulovým kupónem: Dluhopisy s plovoucím úrokem: Dluhopisy s variabilním kupónem: Pod podmínkou dodr ení v ech p íslu ných právních nebo regulatorních omezení, p íslu ných zákon, p edpis a sm rnic, mohou být Cenné papíry vydány v libovolné m dohodnuté mezi Emitentem a p íslu nými upisovateli ( Upisovatelé a jednotliv jako Upisovatel ). Doby splatnosti jsou p edm tem dohody mezi Emitentem, p íslu ným Platebním zprost edkovatelem a p íslu ným Upisovatelem, p em platí, e doba splatnosti Cenných papír iní minimáln jeden m síc a e bude omezena nejkrat í a nejdel í dobou splatnosti, kterou budou v daném ase umo ovat nebo vy adovat p íslu né zákony, p edpisy a sm rnice vztahující se na Emitenta. Cenné papíry budou vydány ve jmenovitých hodnotách stanovených v p íslu ných Kone ných Podmínkách. ISIN Cenného papíru vydaného prost ednictvím jednotlivých Oddíl Emitenta bude uveden v Kone ných Podmínkách ka dé emise. Úrok Dluhopis s pevným úrokem ( Dluhopisy s pevným úrokem ) bude splatný zp tn na základ a v termínu i v termínech splatnosti stanovených v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Dluhopisy s nulovým kupónem ( Dluhopisy s Nulovým Kupónem ) mohou být vydávány za upisovací cenu odpovídající své jmenovité hodnot nebo s diskontem a nebudou úro eny. Dluhopisy s plovoucím úrokem ( Dluhopisy s plovoucím úrokem ) ponesou úrok, který bude ur en samostatn pro ka dou Sérii na základ dohody mezi Emitentem a p íslu ným Upisovatelem/Upisovateli se zohledn ním jakékoliv p ípadné mar e, jak stanoví p íslu né Kone né Podmínky. Kone né Podmínky vydané pro ka dou emisi Dluhopis s variabilním kupónem ( Dluhopisy s variabilním kupónem ) stanoví základ pro výpo et vý e splatného úroku, p em tímto základem m e být akcie, dluhový instrument, fond, index, komodita, m na nebo vzorec i ko z t chto veli in, p ípadn se tento základ stanoví jiným zp sobem uvedeným v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Certifikáty: Certifikáty budou nabízeny jako indexové Certifikáty ( Index- Certifikáty ), diskontové Certifikáty ( Diskontové Certifikáty ), bonusové Certifikáty ( Bonus-Certifikáty ) a turbo Certifikáty ( Turbo-Certifikáty ). Pokud není v Kone ných Podmínkách uvedeno jinak, Certifikáty nebudou úro eny. Namísto toho bude vyplacena pouze splatná ástka, která bude vypo tena na základ podkladových hodnot ( Podklady ), jak jsou definovány v 3.5 Special Risks of Individual Specifications and Categories of Securities - Risks of individual product categories - General risks of derivative Securities ) v etn, ale bez omezení, ukazatel, kapitálu, dluh, m n, komodit, budoucích smluvních vztah, úrokových sazeb (nebo jejich ko, uvedených i neuvedených). ástka splatnosti m e být stanovena jako minimum ( Dno ) nebo maximum ( Strop ) nebo m e být v p íslu ných Kone ných Podmínkách stanovena jinak. Úroková období a úrokové sazby: Délka úrokových období pro Dluhopisy a p íslu ná úroková sazba nebo metoda jejího výpo tu se m e v ase li it nebo m e být pro v echny Série stejná. Dluhopisy mohou mít stanovenou nejvy í úrokovou sazbu, nejni í úrokovou sazbu, p ípadn obojí. Pou ití období úro ení umo uje, aby Dluhopisy nesly b hem stejného úrokového období r zný úrok. V echny informace tohoto druhu budou uvedeny v p íslu ných Kone ných

3 Podmínkách. ípadná délka úrokových období Certifikát a p íslu ná úroková sazba i metoda jejího výpo tu bude uvedena v Kone ných Podmínkách. Dluhopisy s variabilní ástkou splacení: Splácení dluhopis : Kone né Podmínky vydané pro jednotlivé emise Dluhopis s variabilní ástkou splacení ( Dluhopisy s variabilní ástkou splacení ) stanoví metodu pro výpo et kone ných ástek splacení, co m e být pomocí odkazu na akcie, dluhový instrument, fond, index, komoditu, m nu nebo vzorec i ko z t chto veli in, p ípadn jiným zp sobem uvedeným v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Dluhopisy mohou být splatné v jejich nominální hodnot nebo ve vý i (up esn né vzorcem nebo jiným zp sobem) stanovené v p íslu ných Kone ných Podmínkách. ástka ke splacení m e být vypo tena podle ceny Podklad (jak jsou definovány v 3.5 Special Risks of Individual Specifications and Categories of Securities - Risks of individual product categories - General risks of derivative Securities ) zp sobem p edvídaným v p íslu ných Kone ných Podmínkách, kde nejni í ástka ke splacení (Dno) a nejvy í ástka ke splacení (Strop) mohou být ur eny p íslu nými Kone nými Podmínkami. Splacení ve splátkách: íslu né Kone né Podmínky Dluhopis ( Kone né Podmínky Dluhopis ) mohou stanovit, e Dluhopisy lze splatit ve dvou i více splátkách a ve vý i a v termínech stanovených v p íslu ných Kone ných Podmínkách. ed asné splacení: ed asné splacení podle volby Emitenta nebo Vlastník Cenných papír : Ostatní Cenné papíry: S výjimkou stanovenou v ásti ed asné splacení podle volby Emitenta nebo Vlastník Dluhopis ní e, lze oba druhy Cenných papír splatit podle volby Emitenta p ed datem jejich splatnosti pouze tehdy (jak je detailn ji popsáno v Podmínkách), dojde-li ke zm právních p edpis, naru ení hedgingu, nebo ke zvý ení náklad na hedging i k události vztahující se k Hlavnímu Oddílu a/nebo ke zvý ení náklad na p íslu ný hlavní oddíl aktiv (the Hlavní Oddíl ). Dluhopisy je také mo né p ed asn splatit z da ových vod. Turbo-Certifikáty je mimo to mo né p ed asn splatit v p ípad, e Podklady pou ívané pro výpo et ástky splatnosti dosáhnou ur ité hladiny edvídané v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Kone né Podmínky vydané pro ka dou emisi Cenných papír stanoví, zda je mo né, aby byly tyto Cenné papíry splaceny p ed jejich stanovenou dobou splatnosti na základ volby Emitenta (bu zcela, nebo áste ) a/nebo vlastník Dluhopis, p ípadn vlastník Certifikát ( Vlastníci Dluhopis a Vlastníci Certifikát samostatn, a spole jako Vlastníci Cenných papír ), a/nebo takové Cenné papíry podléhají jakékoli jiné volb Emitenta nebo Vlastník Cenných papír, které platí pro toto splacení a/nebo pro jinou volbu. Na Dodate né kapitálové dluhopisy se v prvních p ti letech jejich trvání nevztahuje mo nost splacení na základ volby Vlastník Dluhopis. V p íslu ných Kone ných Podmínkách budou uvedeny podmínky platné pro Dluhopisy s vysokým úrokem, Dluhopisy s nízkým úrokem, Dluhopisy vázané na úrokovou sazbu, Dluhopisy step-up, Dluhopisy step-down, dvoum nové Dluhopisy, reverzní dvoum nové Dluhopisy, voliteln dvoum nové Dluhopisy, áste splacené Dluhopisy, Dluhopisy jojo, Dluhopisy se zp tn plovoucí sazbou, Dluhopisy vázané na inflaci, Dluhopisy CMS, Dluhopisy range accrual, Dluhopisy ratchet, Dluhopisy snowball, Dluhopisy steepener, epínatelné (switchable) Dluhopisy, Dluhopisy s tr ním na asováním, Dluhopisy chooser, Dluhopisy coupon booster, Dluhopisy s dvojitým splacením, reverzní vym nitelné Dluhopisy, bonusové Dluhopisy vázané na index, akcii, komoditu, fond, m nu nebo

4 jejich ko, diskontové Dluhopisy, Dluhopisy cash-or-share, Pod ízené Dluhopisy a pro v echny dal í typy Cenných papír, u nich se mohou Emitent a jakýkoliv Upisovatel, nebo Upisovatelé dohodnout, e je vydají na základ Programu. Srá ková da z Dluhopis : 1. Uplatn ní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up). Pro Dluhopisy, na které se podle Kone ných Podmínek vztahuje navý ení plateb z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up), se pou ije následující: echny platby jistiny a /nebo úrok v souvislosti s Dluhopisy se budou uskute ovat bez jakýchkoli odvod a srá ek, daní, leda e tyto odvody i srá ky jsou, nebo v budoucnu budou po adovány zákonem. V tomto p ípad Emitent zvý í své platby tak, aby Vlastníci Dluhopis obdr eli takové ástky, jaké by obdr eli, pokud by tyto odvody a srá ky nebyly vy adovány, vyjma daní, poplatk nebo p ípad, kdy: (a) (b) (c) (d) (e) je plátcem jakákoliv osoba jednající jménem Vlastníka Dluhopis jako schovatelská banka nebo inkasní agent, i jakýmkoliv jiným zp sobem, který nepodléhá odvodu nebo srá ce ze strany Emitenta z plateb jistiny a/nebo úrok provedených Emitentem; nebo se hradí z toho d vodu, e Vlastník Dluhopisu má, nebo m l ur ité osobní, i obchodní vztahy s Lucemburským velkovévodstvím a/nebo jinou jurisdikcí, ze které Emitent provádí, nebo se má za to, e provádí, výplaty Dluhopis, a ne pouze z d vodu, e platby vztahující se k Dluhopis m jsou, nebo se pro da ové ú ely pokládají za odvozené ze zdroj v Lucemburském velkovévodství a/nebo jiné jurisdikci; má se za to, e rakouská Kapitalertragssteuer (da z výnosu kapitálu), má v okam iku vydání Dluhopis ú inky dan spadající pod tento oddíl (b), ve vztahu ke které nebudou hrazeny ádné dodate né ástky; nebo kde tento odvod, i srá ka je uvalena na platbu jednotlivci a její uhrazení je po adováno na základ sm rnice rady 2003/48/EC nebo jiné sm rnice Evropské unie implementující záv ry jednání rady ECOFIN z listopadu 2000 o zdan ní p íjm z vklad i jiného implementa ního, nebo souvisejícího zákona, nebo zavedené pro ú ely spln ní takové sm rnice; nebo se hradí z d vodu zm ny zákona, který nabude ú innosti více ne 30 dní po splatnosti p íslu né platby, nebo je provedena z d vodu a oznámena v souladu s 11 Podmínek pro Dluhopisy, kterékoli nastane pozd ji; nebo je provedena Vlastníkem Dluhopis nebo jeho jménem, který mohl p edejít této srá ce i odvodu p edlo ením Dluhopis Platebnímu agentovi v jiném lenském stát Evropské unie. 2. Neuplatn ní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax grossup). Pro Dluhopisy, na které se podle Kone ných Podmínek neuplatní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up), se pou ije následující: echny platby jistiny a úroku vztahující se k Dluhopis m se budou uskute ovat bez jakékoliv srá ky i odvodu a daní, leda e tato srá ka i odvod jsou, nebo v budoucnu budou po adovány zákonem. V tom p ípad Emitent provede takové srá ky i odvody a zaplatí sra enou i odvedenou ástku

5 íslu ným ú ad m. Emitent není povinen hradit ádné dal í ástky z jistiny a/nebo úrok z d vodu srá ek i odvod. Pro podrobné informace o zdan ní Cenných papír viz. 7 - Taxation. Srá ková da z Certifikát : Neuplatn ní navý ení platby z d vod vzniku da ové povinnosti (tax gross-up). echny platby vztahující se k Certifikát m se budou uskute ovat bez odvod a srá ek a daní, leda e tyto odvody a srá ky jsou, nebo v budoucnu budou po adovány zákonem. Emitent není povinen hradit ádné dal í ástky z d vodu odvod nebo srá ek Vlastník m Certifikát. Pro podrobné informace o zdan ní Cenných papír viz. 7 - Taxation. Platba za mana erské slu by: Status Cenných papír : Mana er, který vykonává pro Emitenta ur ité mana erské slu by ( Mana erské slu by ) obdr í platbu za mana erské slu by ( Platba za mana erské slu by ). Viz. 8.1 Principal Documents Management Agreement ). Certifikáty budou podle specifikace uvedené v p íslu ných Kone ných Podmínkách zakládat p ímé, nepodmín né, nezaji né a nepod ízené závazky Emitenta s omezeným postihem, vyjma jakýchkoliv závazk po adovaných zákonem jako p ednostních. Dluhopisy mohou být vydávány jako prioritní Dluhopisy ( Prioritní dluhopisy ) nebo jako pod ízené Dluhopisy ( Pod ízené dluhopisy ) tak, jak je uvedeno v Podmínkách pro Dluhopisy Status. Prioritní dluhopisy které jsou podle p íslu ných Kone ných Podmínek (polo ka 15) Prioritními dluhopisy, budou zakládat p ímé nepodmín né, nezaji né a nepod ízené závazky Emitenta s omezeným postihem, a budou si vzájemn rovnocenné (pari passu). Pod ízené dluhopisy (nap., Pod ízené dluhopisy, Dodate né kapitálové dluhopisy nebo Pod ízené dodate né kapitálové dluhopisy ), které jsou uvedeny v Kone ných Podmínkách (polo ka 15) jako pod ízené, zakládají nezaji né a pod ízené závazky Emitenta které jsou vzájemn rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem tak i v i v em dal ím pod ízeným závazk m Emitenta, s výjimkou t ch pod ízených závazk, které mají p ednost ed Dluhopisy nebo mají p ednost ze zákona. Hlavní oddíl Investi ní aspekty: Zákaz majetkových dispozic: ové poru ení závazk i ostatním v itel m: Hlavní oddíl m e mít podobu Dluhových Instrument, Kapitálových Instrument nebo Fondových Instrument, jak je detailn ji popsáno v 2.5 Obecný popis Hlavního Oddílu. íslu né Kone né Podmínky budou obsahovat v echny specifické investi ní aspekty pro ur ité Série nebo Tran e Cenných papír, pokud to ipadá do úvahy. Potenciální kupující by m li zvá it v echny dal í investi ní aspekty uvedené v p íslu ných Kone ných Podmínkách a m li by se svými vlastními finan ními a právními poradci poradit o rizicích spojených s investicí do jednotlivých Sérií Cenných papír a o vhodnosti investování do jakýchkoli Cenných papír v souvislosti s jejich individuální situací. Není stanoven zákaz majetkových dispozic ( Negative Pledge ). Neexistuje ustanovení o k ovém poru ení závazk v i ostatním itel m.

6 ípady poru ení: Rozhodné právo: Soudní p íslu nost: Závazná jazyková verze: Podmínky neuvád jí výslovné p ípady poru ení. Rakouské právo vyjma ustanovení rakouského mezinárodního práva soukromého, v etn v ak Lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních spole nostech (pou ití lánk tohoto zákona je výslovn vylou eno) a zákona ze dne 22. b ezna 2004 o sekuritizaci (v platném zn ní) Nevýlu ným místem p íslu nosti pro p ípad jakéhokoliv soudního sporu vedeného v souvislosti s Cennými papíry je Víde, Rakousko. Bu (podle ustanovení p íslu ných Kone ných Podmínek): Anglická, a pokud tak stanoví p íslu né Kone né Podmínky, bude vypracována pouze nezávazná informativní n mecká verze; nebo mecká, a pokud tak stanoví p íslu né Kone né Podmínky, bude vypracována pouze nezávazná informativní anglická verze. Ratingy: Stanoví-li tak p íslu né Kone né Podmínky, Cenné papíry mohou být (ale nemusí) ohodnoceny ratingovou agenturou. V p ípad, e jsou Cenné papíry ohodnoceny, bude tento rating uveden v p íslu ných Kone ných Podmínkách. Rating není doporu ením k nákupu, prodeji ani dr cenných papír a rantigová agentura, která p azuje rating, jej m e kdykoliv pozastavit, sní it nebo odejmout. Omezení prodeje: V souvislosti s nabízením a prodejem p íslu né emise Cenných papír mohou být vy adována omezení pro Evropský hospodá ský prostor, Spojené státy, Velkou Británii, Japonsko a podobn. Viz. 8.2 Selling restrictions. Cenné papíry pro nabídku a prodej budou p edm tem omezení Na ízení S podle Zákona o Sekuritizaci. Cenné papíry nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o Sekuritizaci a nemohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech. Cenné papíry s p vodní splatností více ne 365 dní podléhají da ovým edpis m Spojených stát a nemohou tak být nabízeny, prodány nebo edány ádné osob ze Spojených stát, v rámci Spojených stát, nebo do jejich dr by.

7 1.2 P ehled rizikových faktor Potenciální investo i by m li p ed p ijetím investi ního rozhodnutí pe liv zvá it rizika investice do jakéhokoliv typu Cenných papír. Výskyt ur itých p ípad nebo okolností uvedených v ásti týkající se rizikových faktor m e ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho závazky v i investor m souvisejícím s Cennými papíry a/nebo m e nep íznivým zp sobem ovlivnit tr ní hodnotu a obchodní cenu Cenných papír, p ípadn práva investor vyplývající z t chto Cenných papír a v d sledku toho by investo i mohli ijít o ást nebo ve keré své investice. Potenciální investo i by m li tudí zvá it dv hlavní kategorie rizika: (i) rizika týkající se Emitenta, a (ii) rizika týkající se Cenných papír. (Více informací o rizikových faktorech viz 3 Risk Factors ). ed rozhodnutím o investici do ur itých Cenných papír vydávaných na základ tohoto Programu by si l investor provést svou vlastní zevrubnou analýzu (v etn vlastní ú etní, právní a da ové analýzy). Rizika týkající se Emitenta: uskupení pro zvlá tní ú el (special purpose entity); omezená aktiva a omezená odpov dnost; insolvence Emitent je Sekuritiza ním podnikem ve smyslu 2 Zákona o Sekuritizaci. Jeho obchodní aktivity jsou omezeny na ob asnou emisi r zných Sérií Cenných papír. Ka dá Série Cenných papír bude emitována samostatným Oddílem (více údaj viz, obecn, 2 - Description of the Structure of the Programme ). Skute nost, e Cenné papíry budou emitovány jednotlivými Oddíly znamená, e: nároky Vlastník Cenných papír jsou omezeny na daný Oddíl Aktiv (viz ní e 2.1 General Description of the Programme ). Jestli e tento majetek nebude neposta ovat k uspokojení jejich nárok, Vlastníci Cenných papír nebudou oprávn ni ádat náhradu z Aktiv jiných Oddíl, nebo z jakéhokoliv jiného majetku Emitenta nebo jiné strany ( omezená náhrada ); Emitent ani ádná t etí strana neru í za to, e Aktiva Oddílu budou dosahovat hodnoty posta ující ke splacení Cenných papír a výnos z nich; platby dlu ných ástek podle Podmínek pro Dluhopisy nebo Podmínek pro Certifikáty závisí, na jejich obratu, na platbách p ir stajících Aktiv m daného Oddílu obdr ených Emitentem. Hodnota chto Aktiv Oddílu závisí na závazcích t etích stran (v etn Dlu níka Hlavního Oddílu a, tam, kde to ichází do úvahy, na Derivátové protistran. Neexistuje ádná záruka, e tyto t etí strany budou schopné tyto závazky plnit; a p ípadná insolvence Emitenta m e ve svém d sledku zp sobit zánik závazk podle podmínek Hlavního Oddílu nebo Derivátové smlouvy. V tomto p ípad není zaru ené, e Emitent bude schopen uhradit platby z Cenných papír. Regulatorní riziko Legislativa, stejn jako soudní a administrativní praxe v právních ádech, v jejich rámci Emitent a VBAG Group p sobí, by se mohly ve vztahu k Emitentovi zm nit nep íznivým zp sobem. Obecná rizika týkající se Cenných papír Nákup Cenných papír p edstavuje ur itá rizika, která se r zní v závislosti na specifikaci a druhu Cenných papír. Obecn, nástroje jako Cenné papíry obsahují podstatné riziko ztráty celého vlo eného kapitálu, dále krom náklad vynalo ených v souvislosti s financováním takové investice, a náklad na provedení transakce. Ka dý investor by m l zvá it, zda je investice do Cenných papír podle jednotlivých okolností vhodná. Investování do Cenných papír vy aduje zevrubné pochopení podstaty p íslu né transakce. Investo i by li mít s investicemi zku enosti a m li by si být v domi spojených rizik. Dále jsou uvedena typická rizika, kterým investo i mohou elit: Vystavení se riziku Aktiv Oddílu Náhrada jistiny a úhrada úrok, nebo (p ípadn ) splacení emisní hodnoty Cenného papíru pomocí jednotlivého Oddílu Emitenta závisí pouze na výt ku, hodnot a/nebo (p ípadn ) p ír stku Aktiv daného Oddílu (více viz. 2.2 The Compartment Assets a 3.1 Risk Factors Relating to the Issuer Special

8 purpose entity; limited assets and limited liability; limited recourse of Security Holders; Management Services Fees ). Úrokové Riziko Vý e úrokové sazby na pen ních a kapitálových trzích m e denn kolísat a v d sledku toho se m e hodnota Cenných papír denn m nit. Úv rové riziko Úv rové riziko p edstavuje riziko toho, e Emitent áste i zcela nedostojí svým závazk m splatit úrok a/nebo jistinu z Cenných papír. Riziko úv rové p irá ky Úroková p irá ka je mar e, kterou má platit Emitent Vlastníkovi Cenného papíru jako prémii za p ijaté úv rové riziko. Investo i do Cenných papír na sebe p ebírají riziko, e se úv rová p irá ka Emitenta zm ní. Rating Cenných papír ípadný rating Cenných papír nemusí adekvátním zp sobem odrá et ve kerá rizika spojená s investicí do chto Cenných papír a m e být pozastaven, sní en nebo odejmut. Reinvesti ní riziko Celková tr ní úroková sazba m e b hem doby splatnosti Cenného papíru poklesnout pod jeho úrokovou sazbu. V tomto p ípad investo i nemusí být schopni reinvestovat hotovost uvoln nou z Cenných papír zp sobem, který jim zaru í stejnou míru návratnosti. Riziko p ed asného splacení Právo p ed asného splacení Emitentem je upraveno v Podmínkách. Pokud by Emitent uplatnil své právo v období, kdy dochází k poklesu tr ních úrokových sazeb, m e být výnos dosa ený p i splacení ni í, ne edpokládaný a splacená jistina Cenných papír m e být ni í, ne kupní cena, kterou investor za Cenné papíry zaplatil. Riziko hotovostního toku Obecn platí, e Cenné papíry p iná ejí ur itý hotovostní tok. Kone né Podmínky stanoví, za jakých podmínek, v jakých termínech a v jaké vý i se platí úrok a/nebo jistina. V p ípad, e dohodnuté podmínky nebudou spln ny, mohou se skute né hotovostní toky li it od p edpokládaných. nové riziko Kurzové riziko Investo i mohou být vystaveni riziku nep íznivých zm n devizových sm nných kurz nebo riziku, e íslu né orgány zavedou, nebo zm ní devizová omezení. Riziko inflace Riziko inflace je riziko budoucího znehodnocení pen z, které sni uje skute ný výnos z investice. Neexistující aktivní likvidní trh Riziko prodeje p ed kone nou splatností Investo i by si m li být v domi skute nosti, e nelze zaru it, e se rozvine likvidní druhotný trh s Cennými papíry, a pokud ji vznikne, není zaru eno, e jeho fungování bude pokra ovat. M e proto nastat situace, e investo i nemusí být schopni prodat Cenné papíry v po adovaném ase, nebo za po adovanou cenu. V nejhor ím p ípad nemusí být investo i v bec schopni prodat Cenné papíry p ed okam ikem splatnosti.

9 Riziko trhu Kótace Cenných papír m e být odlo ena, nebo p eru ena p íslu nou burzou, nebo p íslu ným regula ním adem z ady d vod. V p ípad kdy je pozastaveno, p eru eno nebo ukon eno obchodování s podkladovými aktivy pro Cenné papíry, obchodování s p íslu nými Cennými papíry bude rovn v inou pozastaveno, p eru eno nebo ukon eno a stávající p íkazy k prodeji nebo nákupu takových Cenných papír budou v inou zru eny. Investo i by si m li být v domi toho, e Emitent nemá ádnou mo nost ovlivnit pozastavení nebo p eru ení obchodování (vyjma situace, kdy je obchodování Cenných papír ukon eno z rozhodnutí Emitenta) a e investo i musí v ka dém p ípad nést rizika s tím spojená která, pakli e nastanou, budou mít zna ný nep íznivý vliv na investory. Riziko tr ní ceny P edchozí výkonnost Investo i jsou vystaveni riziku, e nastane nep íznivý vývoj tr ní ceny Cenných papír. Historickou cenu Cenných papír nelze pova ovat za ukazatel budoucí výkonnosti tohoto Cenného papíru. Nákup na úv r úv rové financování Pokud investor pro financování nabytí Cenných papír pou ije úv r a Cenné papíry následn nebudou splaceny, nebo pokud obchodní cena zna poklesne, nemusí investor elit pouze potenciální ztrát své investice, ale navíc musí také splatit úv r a p íslu né úroky. Transak ní náklady/poplatky Vedlej í náklady související zejména s nákupem a prodejem Cenných papír mohou zásadním zp sobem nebo zcela omezit ziskový potenciál Cenných papír. Clearingové riziko Investo i se musí spolehnout na funk nost p íslu ného clearingového systému. Zdan ní Potencionální investo i by m li kontaktovat své vlastní da ové poradce a konzultovat s nimi da ový dopad investice do Cenných papír, který by se mohl li it od da ové situace popsané pro investory obecn. Krom toho by se mohl da ový re im, který platí pro investora, zm nit v neprosp ch investora. Zm na legislativy Zm ny platných zákon, p edpis nebo praxe regulatorních orgán mohou mít nep íznivý vliv na Emitenta, Cenné papíry a investory. Investo i nemají v i Emitentovi ádná kolektivní práva V tomto Programu, Vlastník m Cenných papír nep íslu í ádná kolektivní práva k vymo ení jejich nárok i Emitentovi. Výkon nárok bude, v p ípad absence p íslu né legislativy, provád n individuáln. sledkem toho m e být, e zájmy t ch investor, kte í mají dostate né prost edky pro postup v i Emitentovi, mohou být podpo eny na úkor v ech ostatních. Zvlá tní rizika individuálních charakteristik nebo kategorií Cenných papír Nákup Cenných papír s sebou nese ur itá rizika, která se li í v závislosti na specifikaci a typu Cenného papíru. V zájmu porozum ní jednotlivým specifikacím, typ m a rizik m by m l investor vzít v úvahu a prostudovat p íslu nou ást 3 - Risk factors. Strukturované Cenné papíry mohou p edstavovat dal í rizika. Investice do Dluhopis a Certifikát, u nich je prémie, úrok, nebo jistina stanovena pomocí odkazu na jednu i více hodnot akcií, dluhových cenných papír, fond, m n, komodit, úrokových sazeb nebo jiných ukazatel i vzorc, a to bu p ímo nebo nep ímo, mohou v sob skrývat záva ná rizika, která nejsou spojena s podobnými investicemi do konven ního dluhového cenného papíru, v etn rizika, e výsledná úroková sazba (p ípadn ástka jistiny) bude ni í, ne úroková sazba splatná u konven ního dluhového cenného papíru ve stejné dob, a/nebo rizika, e by investor mohl ztratit celou jistinu svých Cenných papír, nebo její podstatnou ást. Navíc, Emitent nemá ádný vliv na skladbu a/nebo výpo et podklad, hodnoty nebo index. Investice do Cenných papír, které p edstavují ú ast na hedgeovém fondu, je spojena s vysokou mírou rizika. Proto by do takových Cenných papír m la být investována pouze malá ást disponibilních prost edk investora, nikoliv ve keré disponibilní prost edky nebo prost edky získané na základ úv ru. Investice do takových Cenných papír bude nabízena investor m zvlá obeznámeným s investi ními

10 zále itostmi. Investo i by m li investici uskute nit pouze v p ípad, e jsou schopni pe liv zvá it rizika spojená s takovými Cennými papíry. Zvlá tní rizika ve vztahu k VBAG jako akcioná i Emitenta, transak ního partnera a poskytovatele slu eb VBAG vlastní 100% podíl v Emitentovi a m e jeho jménem vykonávat mno ství d le itých úkon p ed, hem a po emisi, nap íklad jako organizátor ( Organizátor ), Upisovatel a Platební zprost edkovatel ( Platební zprost edkovatel ). VBAG m e také jednat jako Odvozená smluvní strana Emitenta, stejn tak jako prodávat ur ité nástroje zakládající Hlavní Oddíl (ohledn Hlavního Oddílu, viz 2.2 The Compartment assets ). A koliv VBAG není odpov dná za Cenné papíry, ani neru í za závazky Emitenta Dr itel m Cenných papír podle Podmínek, nep íznivý dopad na pozici VBAG m e sou asn ovlivnit zp sobilost Emitenta plnit své závazky v i Dr itel m Cenných papír. Následují faktory, které mohou být relevantní ke shora uvedenému. - V i VBAG m e být zahájeno insolven ní ízení. Vzhledem ke skute nosti, e je vlastníkem 100% akcií Emitenta a je smluvní stranou Emitenta v ad významných smluvních vztah, je pravd podobné, e bude mít odpovídající nep íznivý d sledek pro Emitenta. - VBAG je vystavena obecným obchodním rizik m vztahujícím se k zemím v nich p sobí a k mno ství bankovních produkt a slu eb, je nabízí. Zejména, VBAG je vystavena riziku zhor ení vývoje obchodu a innosti, v porovnání s tím, jak je presentována v Prospektu. - VBAG je vystavena úv rovému riziku, které znamená riziko áste né nebo úplné ztráty úroku a/nebo emisní hodnoty, které mají být uhrazeny smluvní stranou. (úv rové riziko). Zahrnuje zejména rizika nesplácení, oblastní rizika a rizika nepln ní. Jakékoliv zhor ení kredibility smluvní strany m e vést ke zvý ení úv rového rizika. - Legislativa, stejn jako soudní a administrativní praxe v jurisdikcích, kde VBAG p sobí se m e zm nit a nep ízniv ovlivnit finan ní pozici VBAG. - Existuje riziko vztahující se k nepln ní povinností velkými mezinárodními finan ními institucemi. Výskyt takovýchto nepln ní velkých finan ních institucí, jako nap íklad úv rových institucí nebo poji ovacích spole ností, by mohl nep ízniv ovlivnit finan ní trhy obecn, a zejména by mohl mít podstatný nep íznivý d sledek pro VBAG. - VBAG je rovn vystavena rizik m likvidity a rizik m trhu. Od po átku globální úv rové krize v srpnu 2007, ada finan ních institucí po celém sv se potýká s problémy s financováním. Výsledný nedostatek likvidity m e mít podstatný nep íznivý vliv na VBAG, stejn jako na dal í finan ní instituce. - Existuje riziko, e ratingová agentura m e pozastavit, sní it nebo odejmout VBAG rating, a e takovéto jednání m e nep ízniv ovlivnit tr ní hodnotu a obchodní cenu Cenných papír. - VBAG je vystavena riziku ztrát zp sobených zm nami tr ních cen (tr ní riziko). Tr ní riziko je riziko vyplývající ze zm n úrokových sazeb a cizích m n, jako to i kolísání cen akcií a komodit. - Existuje riziko ztrát v d sledku nedostatk i selhání vnit ních postup, osob, systém, i vn ích událostí, bez ohledu na to, zda byly zp sobeny úmysln i nedbalostí, nebo v d sledku p irozených okolností. Jakékoliv po kození pov sti VBAG v d sledku výskytu jedné z t chto událostí spadá do této kategorie rizik (opera ní riziko). - Existuje riziko nep íznivé zm ny ekonomického a politického prost edí a poklesu finan ních trh. To e vést ke zna nému zhor ení provozních a finan ních výsledk VBAG. - VBAG je vystavena zost ené konkurenci v rakouském bankovním sektoru a na v ech trzích, kde p sobí, které se dle o ekávání v budoucnosti je vyost í. To m e sní it zisky a vést ke sní ení kapitálu voln dostupného pro investice VBAG. - Vzhledem k tomu, e podstatná aktiva, innosti a zákazníci VBAG se nacházejí mimo Eurozónu, je VBAG vystavena kurzovým rizik m, která mohou mít podstatný nep íznivé d sledky pro její podnikání, provoz, finan ní postavení a vyhlídky..

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR

1.1 Hlavní rysy 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR 1. SHRNUTÍ PROGRAMU EMISE DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍR Následující shrnutí p edstavuje, a m lo by být chápáno, jako úvod do Prospektu a ka dé rozhodnutí investovat do jakéhokoliv cenného papíru (spole jako

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013

Výjezdní seminá z obchodního práva. Obchodní korporace na prahu nového sv ta. 26. 28. dubna 2013 Výjezdní seminá z obchodního práva Obchodní korporace na prahu nového sv ta 26. 28. dubna 2013 Zm ny v organizaci dualistické akciové spole nosti: Zru ení kodeterminace a dal í zm ny dotýkající se dozor

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Osobní spole nosti v zákonu o obchodních korporacích Andrea Denešová Bakalá ská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn.

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo. Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO Obchodní právo Ji í Klavík OBCHODNÍ PRÁVO 2010 Obchodní právo JUDr. Ing. Ji í Klavík Ing. Ji í Klavík jiri.klavik@vsem.cz Obchodní právo 1. Pojem a prameny obchodního práva Pojem obchodního práva Základním

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Výroční zpráva 2010. Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí

Výroční zpráva 2010. Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2010 Uzávěrka výroční zprávy: 23. března 2011 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol...4 Profil...6

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více