PrÛvodce na imi pravidly. Podstata. našeho závazku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PrÛvodce na imi pravidly. Podstata. našeho závazku"

Transkript

1 PrÛvodce na imi pravidly Podstata & Znění našeho závazku íjen 2000

2 Prohlášení o integritě říjen 2000 Během více než století vytvořili lidé společnosti GE aktivum nesmírné hodnoty celosvětově dobrou pověst společnosti ve věcech integrity a vysoké úrovně podnikatelského chování. Tato pověst, budovaná mnoha lidmi po mnoho let, závisí na každém podnikatelském jednání, které uskutečňujeme. Dnešní společnost GE je mnohem dynamičtější, globálnější a motivovanější svými zákazníky než kdy předtím. A přestože jsme tak vyrostli, zůstává integrita základním kamenem, na kterém stavíme náš podnikatelský úspěch naše kvalitní výrobky i služby, naše přímé, otevřené vztahy se zákazníky, dodavateli i mezi sebou navzájem a konečně, naši vysokou konkurenceschopnost. Snaha GE o vynikající konkurenční pozici stojí a padá s naší věrností zákonnému a etickému chování. Žádám každého jedince ve společenství GE, aby přijal osobní závazek řídit se naším Kodexem chování. Základní pravidla integrity GE nám napomohou při dodržování našeho etického závazku. Všichni pracovníci GE musí dodržovat nejen znění těchto pravidel, ale také jejich podstatu. Máte-li otázky nebo pochybnosti o tom, jaké má být správné chování vás či kohokoliv jiného, obraťte se neprodleně na svého nadřízeného, ombudsmana GE nebo využijte některou z dalších možností, které vám tato společnost nabízí. Nic ani plnění čísel, ani konkurenceschopnost, ani přímý příkaz nadřízeného nesmí nikdy vést k ústupkům vůči naší oddanosti integritě. Vedoucí pracovníci GE jsou dále odpovědni za vytváření takové firemní kultury, v níž je dodržování pravidel GE a příslušných právních předpisů základní součástí našich podnikatelských aktivit. Záležitosti týkající se vhodného jednání je nutno řešit neprodleně a s náležitou pozorností a vážností. Je pro nás všechny výsadou i poctou pracovat pro jednu z nejlepších společností na světě. Je-li toho tolik v sázce, musíme pro naše následovníky každý den a všemi způsoby udržovat a posilovat to, co je po více než 100 let základem úspěchu GE oddanost GE úplné a naprosté integritě. John F. Welch ml. Předseda představenstva & Hlavní výkonný ředitel

3 Obsah Obsah 1 Jak používat tuto příručku 2 Kodex chování GE 3 Úvod 4 Kdo musí dodržovat pravidla GE Které právo platí Povinnosti zaměstnanců Povinnosti vedoucích pracovníků Postihy za porušení pravidel Váš osobní závazek Podniková pravidla a postupy Máte-li pochybnosti ve věcech integrity 8 Jak oznámit pochybnosti ve věcech integrity Co se stane po oznámení pochybností Pravidla společnosti Spolupráce se zákazníky a dodavateli 9 Nepřípustné platby (Pravidlo 20.4) 10 Regulace mezinárodního obchodu (Pravidlo 20.9) 12 Prevence praní špinavých peněz 14 Ochrana soukromí 16 Vztahy s dodavateli (Pravidlo 30.13) 17 Státní podnikání 18 Spolupráce se státními orgány (Pravidlo 20.10) 19 Globální soutěžení 20 Dodržování zákonů o hospodářské soutěži (Pravidlo 20.5) 21 Ve společenství GE 22 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce (Pravidlo 20.3) 23 Spravedlivé postupy v zaměstnávání (Pravidlo 20.2) 24 Ochrana majetku GE 25 Střet zájmů (Pravidlo o 30.5) 26 Controllership (Pravidlo 30.7) 27 Nedovolené obchodování nebo transakce s cennými papíry a tipování akcií (Pravidlo 20.13) 28 Duševní vlastnictví (Pravidlo 30.10) 29 Věcný rejstřík 31 Adresa Webové stránky integrity zadní strana Integrita Podstata & Znění našich závazků 1

4 Jak používat tuto příručku GE již dlouhou dobu potvrzuje své odhodlání posilovat integritu a to prostřednictvím písemných pravidel, která se týkají hlavních rizikových oblastí. Do těchto pravidel vás uvádí právě tato příručka. Je to základní pomůcka, která vám umožní určit rizikové oblasti, s nimiž se můžete ve své práci setkat, a poradí, jak postupovat v případě otázek nebo pochybností souvisejících s integritou. Jak je příručka uspořádána 1. Přečtěte si dopis předsedy představenstva s názvem Prohlášení o integritě a Kodex chování GE, abyste se dozvěděli, jak je důležitá oddanost GE integritě a základním etickým principům, které jsou základem našich pravidel. 2. Přečtěte si "Úvod", který vysvětluje povinnost všech zaměstnanců dodržovat pravidla společnosti a nahlásit možné porušení zákona nebo pravidel. 3. Přečtěte si shrnutí pravidel integrity GE. U každého pravidla je uvedeno "Shrnutí", "Základní požadavky" a příklady "Na co si dávat pozor". 4. U každého pravidla, které se vztahuje k vaší práci, si rozhodně přečtěte úplné aktuální znění pravidla umístěné na Webové stránce integrity GE (integrity.ge.com). Promluvte si se svým vedoucím o tom, jak se tato pravidla vztahují k vaší práci. Nemáte-li přístup na Webové stránky, můžete získat výtisk kteréhokoliv pravidla od svého vedoucího nebo právního zástupce společnosti, manažera personálního útvaru, ombudsmana GE nebo jiného compliance specialisty. Co je nového Nový formát Toto je první revidovaná verze příručky pravidel GE Integrita: Podstata & Znění našeho závazku od její publikace v roce Je odpovědí na návrhy našich zaměstnanců z celého světa na stručné a jednoduché shrnutí našich pravidel. Naši zaměstnanci si také přáli používat Internet pro snadnější pochopení stávajících pravidel a seznámení se s aktualizacemi vyvolanými změnami v podnikatelských podmínkách, rizikových oblastech a právních předpisech. V reakci na uvedené požadavky tato přehledná příručka zajišťuje úvod do povinností všech zaměstnanců spolu se shrnutím každého pravidla. Zároveň je na Webové stránce integrity GE k dispozici úplné znění pravidel společnosti v překladech do mnoha jazyků. Tato Webová stránka je propojena s ostatními informacemi týkajícími se dodržování pravidel a má vyhledávací funkci, která vám pomůže najít potřebné informace rychle a přesně. Nový obsah Nová pravidla se týkají oblastí zvýšeného zájmu prevence praní špinavých peněz, ochrana soukromí a duševního vlastnictví. Revidovaná pravidla odrážejí zvýšený důraz kladený na zákony všech zemí, kde podnikáme, jakož i změny v zákonech a rizikových oblastech. Názvy pravidel byly změněny tak, aby více odpovídaly celosvětově používané terminologii. Poznámka ohledně číslování V tomto vydání Podstaty & Znění již neklademe důraz na čísla dříve spojovaná s každým pravidlem. Pro mnohé zaměstnance byl systém číslování matoucí. Pro potřebu těch zaměstnanců, kteří mají jednotlivá pravidla spojená s čísly, však ponecháváme čísla v závorkách za nadpisy. Důležité upozornění: Tento průvodce a pravidla v něm uvedená netvoří pracovní smlouvu. GE nevytváří vydáním tohoto průvodce nebo těchto pravidel žádná smluvní práva. 2 Integrita Podstata & Znění našich závazků

5 Kodex chování GE DodrÏujte v echny pfiíslu né zákony a regulaãní pravidla, které se vztahují k na emu podnikání v celosvûtovém mûfiítku. Buìte ãestní, poctiví a dûvûryhodní ve v ech aktivitách i vztazích v rámci GE. Vyh bejte se v em stfietûm zájmû mezi pracovními a osobními záleïitostmi. Vytváfiejte takové prostfiedí, ve kterém princip rovnoprávnosti bude platit pro v echny ãleny rûznorodého pracovního t mu GE. Usilujte o vytvofiení bezpeãného pracovního prostfiedí a ochranu Ïivotního prostfiedí. Na v ech stupních vedení udrïujte takovou firemní kulturu, ve které v ichni zamûstnanci etické chování uznávají, oce- Àují a dávají za pfiíklad. Integrita Podstata & Znění našich závazků 3

6 Úvod Společnost GE vytvořila soubor pravidel s cílem uvést do praxe Kodex chování a pomoci zaměstnancům GE po celém světě přistupovat jednotně ke klíčovým otázkám integrity. Tato příručka obsahuje hlavní informace o každém pravidle. Základní povinnosti všech zaměstnanců a vedoucích pracovníků, postihy za porušení pravidel a způsob řešení problémů týkajících se integrity jsou obsaženy v tomto úvodu. Kdo musí dodržovat pravidla GE Zaměstnanci GE Pravidla GE jsou závazná pro všechny zaměstnance naší společnosti na celém světě. Dceřiné společnosti a jiné ovládané přidružené společnosti Dceřiné společnosti i jiné ovládané přidružené společnosti po celém světě si musí příslušná pravidla osvojit a dodržovat je. Ovládaná přidružená společnost je taková dceřiná společnost nebo jiný subjekt, v němž GE přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50 %, nebo v níž rozhodovací pravomoc náleží GE nebo je uplatňována jménem GE. Neovládané přidružené společnosti Zaměstnanci, kteří pracují jako ředitelé (nebo vedoucí pracovníci na ekvivalentní úrovni) v neovládaných přidružených společnostech by měli využít všech dostupných možností k prosazení toho, aby tyto přidružené společnosti přijaly a dodržovaly odpovídající pravidla. Třetí strany Všechny podniky GE musí vyžadovat, aby ti, kdo reprezentují GE, jako jsou poradci, zprostředkovatelé, obchodní zástupci, distributoři a samostatní podnikatelé, souhlasili s dodržováním příslušných pravidel GE. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci musí: identifikovat ty osoby a společnosti vně GE, jejichž činnosti se mohou dotýkat záležitostí upravených pravidly GE; vyžadovat od těchto osob a společností jejich souhlas s dodržováním příslušných ustanovení pravidel GE; poskytnout těmto osobám a společnostem odpovídající proškolení zaměřené na požadavky vyplývajících z pravidel GE; přijmout nezbytná opatření, až po vypovězení smlouvy s kýmkoliv, kdo reprezentuje GE po zjištění, že tato osoba nedodržela dohodu jednat podle pravidel GE. 4 Integrita Podstata & Znění našich závazků

7 Úvod Které zákony platí Společnost GE podniká ve více než 100 zemích celého světa. Naši zaměstnanci jsou občany mnoha různých zemí. Z toho vyplývá, že naše činnosti podléhají zákonům mnoha zemí, provincií, států, obcí a organizací, jako je např. Evropská unie. Proto je pro nás všechny velmi důležité porozumět tomu, jaký je vztah těchto právních systémů k našim aktivitám. Mateřská společnost GE je korporací založenou v USA. Americké zákony se často vztahují jak na podnikání GE a jejích přidružených společností po celém světě, tak na podnikatelské aktivity zaměstnanců GE, ať už žijí nebo pracují kdekoli. Ostatní země mohou dále uplatňovat své zákony mimo své hranice na své občany a společnosti, které jsou založeny podle jejich zákonů, jako jsou dceřiné společnosti GE nebo jiné ovládané přidružené společnosti. Odkazy na zákony USA i jiných zemí, kde GE vyvíjí podnikatelské aktivity, uvedené v následujících pravidlech, jsou obrazem toho, že globální společnost se řídí mnoha různými zákony zároveň. V některých případech může dojít ke kolizi mezi příslušnými zákony dvou nebo více zemí. Pokud se s něčím takovým setkáte, je nesmírně důležité konzultovat takový případ s právním zástupcem společnosti a poradit se, jak danou kolizi správně řešit. Povinnosti zaměstnanců Každé pravidlo stanoví konkrétní povinnosti. Vedle toho však musíte dodržovat také následující základní povinnosti, které jsou společné všem pravidlům. Podrobně prostudujte pravidla, která se týkají vaší pracovní činnosti. Neočekává se od vás, že budete znát všechna pravidla nazpaměť. V základních rysech byste však měli porozumět záležitostem, které jednotlivá pravidla upravují. S pravidly, která se týkají vaší pracovní náplně, byste měli být obeznámeni podrobněji. Úplné aktuální znění každého pravidla GE, které se týká vaší práce, najdete na Webové stránce integrity GE integrity.ge.com. Budete-li mít otázky ohledně uplatňování těchto pravidel, obraťte se na svého vedoucího pracovníka, právního zástupce společnosti nebo jiné pracovníky GE. Neodkladně oznamte jakékoliv pochybnosti, ať už své nebo ostatních, týkající se možného porušení kteréhokoliv pravidla GE nebo možného podnětu, který podle vašeho názoru může vést k porušení pravidel GE. Seznamte se s četnými možnostmi, jak své pochybnosti sdělit. Můžete je oznámit vedoucímu pracovníkovi GE, nebo, dáte-li přednost, právnímu zástupci společnosti, auditorovi GE, ombudsmanovi GE nebo jinému compliance specialistovi GE. Vaše sdělení může být písemné nebo ústní a může být anonymní. Pokud přednesete své pochybnosti ohledně nějakého pravidla a problém není vyřešen, předložte ho jiné výše uvedené kontaktní osobě. Podílejte se na šetření problémů souvisejících s těmito pravidly. Všem zaměstnancům je zakázáno mstít se nebo podnikat odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozorní na možné porušování integrity, nebo je pomáhá řešit. Integrita Podstata & Znění našich závazků 5

8 Úvod Povinnosti vedoucích pracovníků Povinnosti vedoucích pracovníků GE přesahují povinnosti vyžadované od ostatních zaměstnanců. Od vedoucích pracovníků v naší společnosti očekáváme, že budou: vytvářet a udržovat kulturu dodržování pravidel tím, že: osobně vedou úsilí o dodržování pravidel prostřednictvím častých schůzek se svými přímými podřízenými a pravidelným sledováním záležitostí a programů compliance; vedou ostatní svým příkladem a svým chováním jsou vzorem pro všechny zaměstnance; ověřují si pochopení zaměstnanců, že podnikové výsledky nejsou nikdy důležitější než dodržování pravidel; povzbuzují zaměstnance, aby přicházeli s dotazy a problémy týkajícími se integrity; při hodnocení a odměňování zaměstnanců berou v úvahu jejich činy a názory na prosazování a dodržování pravidel GE. předcházet problémům s dodržováním pravidel tím, že: zajišťují systematickou identifikaci rizik nedodržování pravidel vyplývajících z jimi řízených podnikových procesů; zajišťují vydávání a oznamování takových postupů a pravidel, které přesně odpovídají rizikům v dané oblasti podnikání; identifikují u každého pravidla GE ty zaměstnance, ovládané přidružené společnosti a popř. třetí strany zastupující společnost, jejichž činnosti se mohou dotýkat problematiky upravené těmito pravidly; poskytují zaměstnancům, ovládaným přidruženým společnostem a podle potřeby i třetím stranám školení a právní poradenství, aby porozuměli požadavkům pravidel GE a příslušných právních předpisů. odhalovat problémy s dodržováním pravidel tím, že: uplatňují v podnikových procesech vhodná kontrolní měření, jako jsou "dashboardy" (diagramy zachycující vybrané měřené hodnoty nebo stav plnění stanovených úkolů) a "scoringové karty", na jejichž základě odhalují zvýšená rizika nedodržování pravidel a/nebo jejich porušování; podporují účinný systém ombudsmanů, který umožní zaměstnancům vznášet dotazy i pochybnosti bez strachu z odvety; zajišťují periodické prověrky dodržování pravidel, za pomoci auditního týmu společnosti (Corporate Audit Staff), jejichž cílem je hodnocení efektivnosti opatření k dodržování pravidel v daném podniku a nalezení možností jejich zlepšení. reagovat na problémy ohledně dodržování pravidel tak, že realizují neodkladná opatření k nápravě jakýchkoliv zjištěných nedostatků v dodržování pravidel; provádějí odpovídající disciplinární řízení; konzultují danou záležitost s právním zástupcem GE a informují regulační orgány a orgány činné v trestním řízení. Každý ředitel nebo vedoucí pracovník podléhající hlavnímu výkonnému řediteli podniku (CEO) musí se svými přímými podřízenými pravidelně přezkoumávat dodržování pravidel a předávat výsledky těchto přezkoumání hlavnímu výkonnému řediteli podniku. Hlavní výkonný ředitel podniku pak bude pravidelně podávat zprávy o výsledcích přezkoumání na zasedáních organizovaných Výborem společnosti pro kontrolu dodržování pravidel (Corporate Policy Compliance Review Board). 6 Integrita Podstata & Znění našich závazků

9 Úvod Postihy za porušení pravidel Se zaměstnanci, kteří poruší podstatu nebo znění pravidel GE, bude provedeno disciplinární řízení, které může vést až k rozvázání pracovního poměru. Zde jsou příklady jednání, které může vést k potrestání: činy, které porušují pravidla GE navádění ostatních, aby porušovali pravidla GE zanedbání povinnosti okamžitě oznámit zjevné porušení nebo podezření z porušení pravidel GE neochota spolupracovat při šetření možného porušení pravidel v GE odvetné kroky vůči jinému zaměstnanci za to, že nahlásil možné porušení integrity. neprokázání schopností vést a věnovat náležité úsilí k zajištění toho, že budou dodržována pravidla GE i příslušné právní předpisy Porušení pravidel GE může také znamenat porušení zákona a vystavuje jedince nebo celou společnost trestním postihům (pokutám nebo trestu odnětí svobody) nebo občanskoprávním postihům (náhradě škody nebo pokutám). Váš osobní závazek GE pravidelně žádá své zaměstnance, aby stvrdili svoji oddanost podstatě a znění pravidel GE níže uvedenými slovy. Noví zaměstnanci jsou povinni podepsat potvrzení "Váš osobní závazek integrity". Každý podnik má svůj postup pro předávání a vybírání tohoto potvrzení. Váš osobní závazek integrity Potvrzuji, že jsem obdržel průvodce pravidly GE: Integrita: Podstata & Znění našeho závazku. Jsem si vědom toho, že každý zaměstnanec je povinen dodržovat pravidla popsaná v tomto průvodci. Budu-li mít pochybnosti ohledně možného porušení pravidel GE, oznámím to vedoucímu pracovníkovi GE, právnímu zástupci společnosti, auditorovi GE, ombudsmanovi GE nebo jinému compliance specialistovi GE. Podpis Podniková pravidla a postupy Váš podnik patrně vydává svá vlastní pravidla a postupy. Musíte se řídit jak těmito pravidly a postupy, tak i pravidly a postupy popsanými v tomto průvodci. ÚPLNÉ ZNùNÍ PRAVIDEL VIZ WEBOVÁ STRÁNKA INTEGRITY GE: integrity.ge.com Integrita Podstata & Znění našich závazků 7

10 Máte-li pochybnosti ve věcech integrity Jednou z nejdůležitějších povinností každého z nás jako zaměstnance GE je oznamovat své pochybnosti o možném porušení pravidel společnosti nebo právních předpisů. Někdy se to může zdát těžké. Někomu to může dokonce připadat jako porušení osobních etických norem. Pokud se potýkáte s podobnou věcí, je důležité, abyste si připomněli obrovské škody, které mohou vzniknout, nebude-li takový případ nahlášen. Mezi ně patří: vážné poškození zdraví, snížení bezpečnosti a újma jak vaše, tak vašich spolupracovníků, celé společnosti, našich zákazníků a společenství, ve kterých podnikáme ztráta důvěry v GE u zákazníků, akcionářů, státních orgánů i veřejnosti obrovské pokuty, výplata odškodného a jiné finanční postihy uvalené na společnost, trest odnětí svobody konkrétních zaměstnanců. Z těchto důvodů společnost vyžaduje od svých zaměstnanců, aby si nenechávali své pochybnosti ohledně dodržování pravidel pro sebe. Nejde o to způsobit kamarádovi potíže, ale ochránit kolegu nebo jiného člověka před možnou újmou. JAK OZNÁMIT POCHYBNOSTI VE VùCECH INTEGRITY Společnost vám nabízí mnoho způsobů, jakými můžete získat odpovědi na vaše otázky týkající se integrity a jak můžete oznámit své pochybnosti ohledně možného porušování pravidel GE: Ombudsman Ve va em podniku spoleãnosti GE Vá nadfiízen nebo vedoucí Poradenská linka integrity (pouze v USA) Vá pracovník compliance/ auditor va eho podniku (Seznam 8* poradensk ch linek podle podnikû, (01) Právní zástupce spoleãnosti zemí a jazykû je k dispozici na Dal í úroveà vedení adrese integrity.ge.com) P.O. Box 911, Fairfield, CT 06430, USA Obecně řečeno, nejvhodnější osobou k rychlému řešení takového problému by měl být váš nadřízený nebo vedoucí pracovník. Pokud oznámíte pochybnosti týkající se integrity a problém není vyřešen, předložte ho jiné výše uvedené kontaktní osobě. Oznámení může být podáno písemně nebo ústně a může být anonymní. Hlavní je se ozvat. Ptejte se. Získejte odpovědi na své otázky. Poukazujte otevřeně na problémy tak, aby mohly být rychle vyřešeny a předešlo se vážným škodám. CO SE STANE PO OZNÁMENÍ POCHYBNOSTÍ VE VùCI INTEGRITY Jmenujte skupinu k pro etfiení Proveìte etfiení Rozhodnûte o opatfieních Zlep ete procesy Poskytnûte zpûtnou vazbu Včasné odhalení & řešení je naprosto zásadní! 8 Integrita Podstata & Znění našich závazků

11 Spolupráce se zákazníky a dodavateli Bez ohledu na to, kolik je v sázce a jaké úsilí je tfieba vyvinout, GE bude vykonávat své podnikatelské ãinnosti pouze v souladu se zákony a etick mi prostfiedky. Pfii spolupráci se zákazníky a dodavateli, stejnû jako v kterékoliv jiné oblasti na eho podnikání, nedovolíme Ïádné ústupky vûãi na í oddanosti integritû. Tento oddíl poskytuje shrnutí pûti pravidel GE t kající se zpûsobû, jaké na e spoleãnost vyuïívá pfii spolupráci se zákazníky a dodavateli. Nepfiípustné platby Regulace mezinárodního obchodu Prevence praní pinav ch penûz Ochrana soukromí Vztahy s dodavateli Integrita Podstata & Znění našich závazků 9

12 Nepřípustné platby (Pravidlo 20.4) SHRNUTÍ Zaměstnanci GE by nikdy neměli nabízet nic hodnotného ve snaze získat neoprávněné výhody při prodeji zboží a služeb, vedení finančních transakcí nebo zastupování zájmů společnosti ve vztahu ke státním orgánům. Toto pravidlo stanoví normy chování a postupů u určitých druhů plateb, reprezentačních výdajů a příspěvků na politickou činnost. Společnost GE nesmí schvalovat, ani tolerovat žádné obchodní praktiky, které jsou v rozporu s tímto pravidlem, ani se jich účastnit. Porušení tohoto pravidla může mít za následek vážné občanskoprávní i trestní postihy. Všechny země zakazují korupci vlastních veřejných představitelů a mnohé také zakazují korupci představitelů jiných zemí. Pravidla GE přesahují tyto zákony a zakazují nepřípustné platby při všech našich činnostech ať už ve vztahu ke státním orgánům, nebo v soukromém sektoru. ZÁKLADNÍ POÎADAVKY Nikdy přímo ani nepřímo nedávejte, nenabízejte ani neschvalujte nabídku ničeho hodnotného (např. peněz, zboží nebo služeb) zákazníkovi nebo představiteli státních orgánů s cílem získat neoprávněné výhody. Pozornost podniku typu daru, příspěvku nebo reprezentačních výdajů by nikdy neměla být nabízena za okolností, které by mohly vyvolat zdání nepatřičnosti. Toto pravidlo nezakazuje proplácení přiměřených a bona fide výdajů dovolených zákonem, například cestovních výdajů nebo výdajů na ubytování a diety zákazníků přímo souvisejících s propagací výrobků a služeb, nebo vyplývá-li takový závazek ze smlouvy. Nikdy neposkytujte odměny nebo jiné platby představitelům nebo zaměstnancům státních orgánů, abyste urychlili rutinní administrativní úkon, aniž byste to dříve konzultovali s národním výkonným ředitelem GE nebo právním zástupcem svého podniku. Je-li taková "usnadňovací platba" provedena, zabezpečte, aby byla jednoznačně a přesně zachycena ve finančních výkazech. V USA nikdy neposkytujte z prostředků nebo majetku společnosti žádné příspěvky na politické účely bez předchozího souhlasu viceprezidenta GE pro vztahy se státními orgány. V ostatních zemích nikdy neposkytujte z prostředků nebo majetku společnosti žádné příspěvky na politické účely, aniž byste předtím získali souhlas viceprezidenta GE pro vztahy se státními orgány a viceprezidenta GE pro mezinárodní právo a politiku nebo jimi pověřených osob. Požadujte rovněž, aby kterýkoliv jednotlivec nebo společnost, kteří reprezentují GE (jako je poradce, zprostředkovatel, obchodní zástupce, distributor a podnikatel), dodržovali toto pravidlo a související zákony. Náležitě prověřte osoby nebo společnosti, které vybíráte pro zastupování GE. Seznamte se s prováděcími postupy tohoto pravidla, dostupnými na Webové stránce integrity GE (integrity.ge.com), které detailně popisují opatření potřebná k jeho dodržení. 10 Integrita Podstata & Znění našich závazků

13 Nepřípustné platby (Pravidlo 20.4) NA CO SI DÁVAT POZOR jakékoli osoby nebo společnosti zastupující GE nebo považované za representanty GE, které byly obviněny z nekalých obchodních praktik; mají vliv na rozhodování o nákupech a pověst spojenou s uplácením; jsou v příbuzenském nebo jiném vztahu, který by mohl nežádoucím způsobem ovlivnit rozhodnutí zákazníka nebo představitele státních orgánů; kontaktují vás krátce před rozhodnutím o zakázce a vysvětlují, že mají "zvláštní dohodu" s daným představitelem státních orgánů nebo zákazníkem; trvají na vyplacení provize před tím, než zákazník oznámí své rozhodnutí; osoby, které navrhují, aby nabídka GE byla podána přes určitého zástupce nebo partnera; jakýkoliv požadavek na vyplacení provize nebo jiné platby ve třetí zemi nebo na jiné jméno; provize, která se zdá nepřiměřeně vysoká vzhledem k poskytovaným službám. Integrita Podstata & Znění našich závazků 11

14 Regulace mezinárodního obchodu (Pravidlo 20.9) SHRNUTÍ Z mnoha různých důvodů, mezi něž mimo jiné patří i národní bezpečnost a zahraniční politika, mnohé země regulují mezinárodní obchodní transakce, jako je dovoz, vývoz a mezinárodní finanční transakce. USA navíc zakazují jakoukoliv účast na bojkotech vůči spřáteleným zemím a společnostem, které mohou být uvedeny na "černé listině" určitých skupin nebo zemí. ZÁKLADNÍ POÎADAVKY Dodržujte příslušné regulace mezinárodního obchodu včetně udělování licencí, přepravní dokumentace, dovozní dokumentace a požadavků na vedení a archivaci záznamů ve všech zemích, ve kterých obchodujete nebo kde je vaše sídlo. V některých případech se budou tato omezení týkat mezinárodního obchodu se zbožím, technologiemi, softwarem, službami i finančních transakcí. Seznamte se s postupy, které při mezinárodních transakcích váš podnik uplatňuje, a dodržujte je. Seznamte se s rozsahem, v němž se regulace obchodu USA vztahují na transakce prováděné vaším podnikem, i pokud jde o transakce za hranicemi USA. Ujistěte se, že všechny mezinárodní transakce jsou prověřovány podle všech příslušných zákonů a regulačních pravidel, které omezují transakce s určitými zeměmi nebo osobami. Základní předpisy a seznamy zakázaných smluvních stran jsou k dispozici na Webové stránce Mezinárodní právo & politika. Vyhněte se jakékoliv účasti na restriktivních obchodních praktikách nebo bojkotech, zakázaných nebo postihovaných americkými zákony nebo platnými místními zákony. Nezapomeňte sdělit svému nadřízenému všechny žádosti související s bojkotem včetně žádostí o poskytnutí informací. Konzultujte s právním zástupcem společnosti nebo svým vedoucím jakoukoliv transakci, při níž dochází ke kolizi mezi právem USA a právem jiné země nebo regionu, jako jsou zákony Kanady, Mexika a členských států Evropské unie blokující určité restrikce USA. Zjistěte, která strana dovozní transakce je právně odpovědná za přesnost dovozní dokumentace. Pokud je to GE, zaveďte postupy na sledování a ověřování přesnosti a úplnosti informací předávaných společností GE nebo jejími obchodními zástupci státním orgánům. Je-li odpovědnou stranou zprostředkovatel nebo zákazník, zajistěte, aby ze strany GE byly poskytnuty úplné a přesné informace, které druhá strana potřebuje k vyplnění dovozních dokladů. 12 Integrita Podstata & Znění našich závazků

15 Regulace mezinárodního obchodu (Pravidlo 20.9) NA CO SI DÁVAT POZOR Všechny transakce: neznámý zákazník bez přesvědčivých doporučení neobvyklá transakce nebo požadavek na neobvyklého příjemce zásilky, zákazníka, netypické konečné použití či místo dodání vyhýbavé, váhavé nebo jinak neuspokojivé odpovědi zákazníka na otázky týkající se konečného použití, konečného uživatele, dodacích termínů nebo místa dodání zboží neobvykle výhodné platební podmínky nezájem o běžnou instruktáž a záruční služby uvedení přepravce jakožto konečného příjemce neobvyklé balení, značení nebo trasa zboží neobvyklá bezpečnostní nebo ochranná opatření propojení s vojenskými složkami, které se zdá nepatřičné ve vztahu k danému podniku nebo k dané transakci účast stran, které mají vztah k zemím zapojeným do vývoje biologických, chemických nebo nukleárních zbraní nebo balistických střel transakce, jichž se účastní strana, na niž je uvaleno embargo, občan nebo zástupce takové země nebo fyzická nebo právnická osoba, na niž se vztahují vládní sankce Dovoz: fakturovaná cena, která neodpovídá celkové hodnotě dováženého zboží jakákoliv platba vývozci nebo ve prospěch vývozce, která není zahrnuta ve fakturované ceně nebo jinak nahlášena celním orgánům převodní ceny mezi spřízněnými stranami, které nepokrývají veškeré náklady a zisk nepřesný nebo neúplný fakturační popis dováženého zboží nepřesné určení země původu dováženého zboží použití takové klasifikace dovozních tarifů, která se nejeví jako přesný popis dováženého zboží kdykoliv je společnost GE uvedena jako etablovaný dovozce v zemi, kde není zaveden dovozní proces GE dovoz zboží v rámci programu preferenčních cel (GSP, NAFTA, Dohody z Lomé, AEAN FTA, zpětný dovoz zboží domácí výroby apod.) bez postupů průkazného vedení záznamů, které by zajistily dodržení požadavků programu Integrita Podstata & Znění našich závazků 13

16 Prevence praní špinavých peněz SHRNUTÍ Lidé, kteří jsou zapojeni do trestné činnosti (například pašování drog, korupce, podvodů), se mohou pokusit "prát" výnosy ze svých trestných činů, aby je zakryli nebo těmto výnosům vytvořili zdání legitimnosti. Už více než 100 zemí má zákony proti praní špinavých peněz, které zakazují příjem nebo převádění výnosů z trestné činnosti. Společnost GE je odhodlána plně dodržovat veškeré příslušné zákony proti praní špinavých peněz po celém světě. GE bude obchodovat pouze se zákazníky, kteří se těší dobré pověsti, zabývají se legitimními podnikatelskými aktivitami a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Každý podnik GE musí uplatňovat zásadu "znej svého zákazníka" a učinit vhodná opatření, aby zajistil, že společnost neakceptuje takové formy plateb, u nichž se zjistilo, že jde o nástroje k praní špinavých peněz. Integrita a dobré jméno GE mohou být vážně ohroženy, nebudou-li odhaleny ty vztahy se zákazníky a transakce, které nás vystavují riziku. ZÁKLADNÍ POÎADAVKY Dodržujte všechny příslušné zákony, které zakazují praní špinavých peněz a vyžadují nahlašování hotovostních nebo jiných podezřelých transakcí. Porozumějte tomu, jakým způsobem se oba druhy zákonů týkají vašeho podniku. Postupujte podle pravidel vašeho podniku, zajišťujících zásadu znej svého zákazníka. Každý podnik má zavedený proces náležitého prověřování, šitý na míru jeho firemnímu prostředí, který mu může poskytnout dostatek informací a dokumentace o potenciálních zákaznících, partnerech v rámci společných podniků a přidružených společnostech, aby bylo možné se ubezpečit, že se zabývají zákonnými podnikatelskými aktivitami a jejich prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Ve věci přijatelných platebních způsobů postupujte podle pravidel svého podniku. Naučte se identifikovat druhy plateb, které se nejčastěji spojují s praním špinavých peněz (např. více platebních příkazů nebo cestovních šeků, velké částky v hotovosti, nebo šeky na zákazníky od neznámé třetí strany), a dodržujte pravidla, která omezují nebo zakazují jejich akceptaci. Naučte se rozpoznávat varovné signály, které mohou ukazovat na praní špinavých peněz nebo jiné nezákonné aktivity či porušení pravidel GE, a dávejte si na ně dobrý pozor. Pokud se s takovým varovným signálem setkáte, sdělte to právnímu zástupci GE a rozhodně daný problém vyřešte dříve, než transakci dokončíte. Řešení dané situace by mělo zahrnovat i přezkoumání ze strany vedení a mělo by být dobře zdokumentováno. 14 Integrita Podstata & Znění našich závazků

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců. Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku

ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců. Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku ŘÍJEN 2009 O B S A H čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 čl. 2 VZTAH KE SPOLEČNOSTI... 3 čl. 3

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více