PrÛvodce na imi pravidly. Podstata. našeho závazku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PrÛvodce na imi pravidly. Podstata. našeho závazku"

Transkript

1 PrÛvodce na imi pravidly Podstata & Znění našeho závazku íjen 2000

2 Prohlášení o integritě říjen 2000 Během více než století vytvořili lidé společnosti GE aktivum nesmírné hodnoty celosvětově dobrou pověst společnosti ve věcech integrity a vysoké úrovně podnikatelského chování. Tato pověst, budovaná mnoha lidmi po mnoho let, závisí na každém podnikatelském jednání, které uskutečňujeme. Dnešní společnost GE je mnohem dynamičtější, globálnější a motivovanější svými zákazníky než kdy předtím. A přestože jsme tak vyrostli, zůstává integrita základním kamenem, na kterém stavíme náš podnikatelský úspěch naše kvalitní výrobky i služby, naše přímé, otevřené vztahy se zákazníky, dodavateli i mezi sebou navzájem a konečně, naši vysokou konkurenceschopnost. Snaha GE o vynikající konkurenční pozici stojí a padá s naší věrností zákonnému a etickému chování. Žádám každého jedince ve společenství GE, aby přijal osobní závazek řídit se naším Kodexem chování. Základní pravidla integrity GE nám napomohou při dodržování našeho etického závazku. Všichni pracovníci GE musí dodržovat nejen znění těchto pravidel, ale také jejich podstatu. Máte-li otázky nebo pochybnosti o tom, jaké má být správné chování vás či kohokoliv jiného, obraťte se neprodleně na svého nadřízeného, ombudsmana GE nebo využijte některou z dalších možností, které vám tato společnost nabízí. Nic ani plnění čísel, ani konkurenceschopnost, ani přímý příkaz nadřízeného nesmí nikdy vést k ústupkům vůči naší oddanosti integritě. Vedoucí pracovníci GE jsou dále odpovědni za vytváření takové firemní kultury, v níž je dodržování pravidel GE a příslušných právních předpisů základní součástí našich podnikatelských aktivit. Záležitosti týkající se vhodného jednání je nutno řešit neprodleně a s náležitou pozorností a vážností. Je pro nás všechny výsadou i poctou pracovat pro jednu z nejlepších společností na světě. Je-li toho tolik v sázce, musíme pro naše následovníky každý den a všemi způsoby udržovat a posilovat to, co je po více než 100 let základem úspěchu GE oddanost GE úplné a naprosté integritě. John F. Welch ml. Předseda představenstva & Hlavní výkonný ředitel

3 Obsah Obsah 1 Jak používat tuto příručku 2 Kodex chování GE 3 Úvod 4 Kdo musí dodržovat pravidla GE Které právo platí Povinnosti zaměstnanců Povinnosti vedoucích pracovníků Postihy za porušení pravidel Váš osobní závazek Podniková pravidla a postupy Máte-li pochybnosti ve věcech integrity 8 Jak oznámit pochybnosti ve věcech integrity Co se stane po oznámení pochybností Pravidla společnosti Spolupráce se zákazníky a dodavateli 9 Nepřípustné platby (Pravidlo 20.4) 10 Regulace mezinárodního obchodu (Pravidlo 20.9) 12 Prevence praní špinavých peněz 14 Ochrana soukromí 16 Vztahy s dodavateli (Pravidlo 30.13) 17 Státní podnikání 18 Spolupráce se státními orgány (Pravidlo 20.10) 19 Globální soutěžení 20 Dodržování zákonů o hospodářské soutěži (Pravidlo 20.5) 21 Ve společenství GE 22 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce (Pravidlo 20.3) 23 Spravedlivé postupy v zaměstnávání (Pravidlo 20.2) 24 Ochrana majetku GE 25 Střet zájmů (Pravidlo o 30.5) 26 Controllership (Pravidlo 30.7) 27 Nedovolené obchodování nebo transakce s cennými papíry a tipování akcií (Pravidlo 20.13) 28 Duševní vlastnictví (Pravidlo 30.10) 29 Věcný rejstřík 31 Adresa Webové stránky integrity zadní strana Integrita Podstata & Znění našich závazků 1

4 Jak používat tuto příručku GE již dlouhou dobu potvrzuje své odhodlání posilovat integritu a to prostřednictvím písemných pravidel, která se týkají hlavních rizikových oblastí. Do těchto pravidel vás uvádí právě tato příručka. Je to základní pomůcka, která vám umožní určit rizikové oblasti, s nimiž se můžete ve své práci setkat, a poradí, jak postupovat v případě otázek nebo pochybností souvisejících s integritou. Jak je příručka uspořádána 1. Přečtěte si dopis předsedy představenstva s názvem Prohlášení o integritě a Kodex chování GE, abyste se dozvěděli, jak je důležitá oddanost GE integritě a základním etickým principům, které jsou základem našich pravidel. 2. Přečtěte si "Úvod", který vysvětluje povinnost všech zaměstnanců dodržovat pravidla společnosti a nahlásit možné porušení zákona nebo pravidel. 3. Přečtěte si shrnutí pravidel integrity GE. U každého pravidla je uvedeno "Shrnutí", "Základní požadavky" a příklady "Na co si dávat pozor". 4. U každého pravidla, které se vztahuje k vaší práci, si rozhodně přečtěte úplné aktuální znění pravidla umístěné na Webové stránce integrity GE (integrity.ge.com). Promluvte si se svým vedoucím o tom, jak se tato pravidla vztahují k vaší práci. Nemáte-li přístup na Webové stránky, můžete získat výtisk kteréhokoliv pravidla od svého vedoucího nebo právního zástupce společnosti, manažera personálního útvaru, ombudsmana GE nebo jiného compliance specialisty. Co je nového Nový formát Toto je první revidovaná verze příručky pravidel GE Integrita: Podstata & Znění našeho závazku od její publikace v roce Je odpovědí na návrhy našich zaměstnanců z celého světa na stručné a jednoduché shrnutí našich pravidel. Naši zaměstnanci si také přáli používat Internet pro snadnější pochopení stávajících pravidel a seznámení se s aktualizacemi vyvolanými změnami v podnikatelských podmínkách, rizikových oblastech a právních předpisech. V reakci na uvedené požadavky tato přehledná příručka zajišťuje úvod do povinností všech zaměstnanců spolu se shrnutím každého pravidla. Zároveň je na Webové stránce integrity GE k dispozici úplné znění pravidel společnosti v překladech do mnoha jazyků. Tato Webová stránka je propojena s ostatními informacemi týkajícími se dodržování pravidel a má vyhledávací funkci, která vám pomůže najít potřebné informace rychle a přesně. Nový obsah Nová pravidla se týkají oblastí zvýšeného zájmu prevence praní špinavých peněz, ochrana soukromí a duševního vlastnictví. Revidovaná pravidla odrážejí zvýšený důraz kladený na zákony všech zemí, kde podnikáme, jakož i změny v zákonech a rizikových oblastech. Názvy pravidel byly změněny tak, aby více odpovídaly celosvětově používané terminologii. Poznámka ohledně číslování V tomto vydání Podstaty & Znění již neklademe důraz na čísla dříve spojovaná s každým pravidlem. Pro mnohé zaměstnance byl systém číslování matoucí. Pro potřebu těch zaměstnanců, kteří mají jednotlivá pravidla spojená s čísly, však ponecháváme čísla v závorkách za nadpisy. Důležité upozornění: Tento průvodce a pravidla v něm uvedená netvoří pracovní smlouvu. GE nevytváří vydáním tohoto průvodce nebo těchto pravidel žádná smluvní práva. 2 Integrita Podstata & Znění našich závazků

5 Kodex chování GE DodrÏujte v echny pfiíslu né zákony a regulaãní pravidla, které se vztahují k na emu podnikání v celosvûtovém mûfiítku. Buìte ãestní, poctiví a dûvûryhodní ve v ech aktivitách i vztazích v rámci GE. Vyh bejte se v em stfietûm zájmû mezi pracovními a osobními záleïitostmi. Vytváfiejte takové prostfiedí, ve kterém princip rovnoprávnosti bude platit pro v echny ãleny rûznorodého pracovního t mu GE. Usilujte o vytvofiení bezpeãného pracovního prostfiedí a ochranu Ïivotního prostfiedí. Na v ech stupních vedení udrïujte takovou firemní kulturu, ve které v ichni zamûstnanci etické chování uznávají, oce- Àují a dávají za pfiíklad. Integrita Podstata & Znění našich závazků 3

6 Úvod Společnost GE vytvořila soubor pravidel s cílem uvést do praxe Kodex chování a pomoci zaměstnancům GE po celém světě přistupovat jednotně ke klíčovým otázkám integrity. Tato příručka obsahuje hlavní informace o každém pravidle. Základní povinnosti všech zaměstnanců a vedoucích pracovníků, postihy za porušení pravidel a způsob řešení problémů týkajících se integrity jsou obsaženy v tomto úvodu. Kdo musí dodržovat pravidla GE Zaměstnanci GE Pravidla GE jsou závazná pro všechny zaměstnance naší společnosti na celém světě. Dceřiné společnosti a jiné ovládané přidružené společnosti Dceřiné společnosti i jiné ovládané přidružené společnosti po celém světě si musí příslušná pravidla osvojit a dodržovat je. Ovládaná přidružená společnost je taková dceřiná společnost nebo jiný subjekt, v němž GE přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50 %, nebo v níž rozhodovací pravomoc náleží GE nebo je uplatňována jménem GE. Neovládané přidružené společnosti Zaměstnanci, kteří pracují jako ředitelé (nebo vedoucí pracovníci na ekvivalentní úrovni) v neovládaných přidružených společnostech by měli využít všech dostupných možností k prosazení toho, aby tyto přidružené společnosti přijaly a dodržovaly odpovídající pravidla. Třetí strany Všechny podniky GE musí vyžadovat, aby ti, kdo reprezentují GE, jako jsou poradci, zprostředkovatelé, obchodní zástupci, distributoři a samostatní podnikatelé, souhlasili s dodržováním příslušných pravidel GE. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci musí: identifikovat ty osoby a společnosti vně GE, jejichž činnosti se mohou dotýkat záležitostí upravených pravidly GE; vyžadovat od těchto osob a společností jejich souhlas s dodržováním příslušných ustanovení pravidel GE; poskytnout těmto osobám a společnostem odpovídající proškolení zaměřené na požadavky vyplývajících z pravidel GE; přijmout nezbytná opatření, až po vypovězení smlouvy s kýmkoliv, kdo reprezentuje GE po zjištění, že tato osoba nedodržela dohodu jednat podle pravidel GE. 4 Integrita Podstata & Znění našich závazků

7 Úvod Které zákony platí Společnost GE podniká ve více než 100 zemích celého světa. Naši zaměstnanci jsou občany mnoha různých zemí. Z toho vyplývá, že naše činnosti podléhají zákonům mnoha zemí, provincií, států, obcí a organizací, jako je např. Evropská unie. Proto je pro nás všechny velmi důležité porozumět tomu, jaký je vztah těchto právních systémů k našim aktivitám. Mateřská společnost GE je korporací založenou v USA. Americké zákony se často vztahují jak na podnikání GE a jejích přidružených společností po celém světě, tak na podnikatelské aktivity zaměstnanců GE, ať už žijí nebo pracují kdekoli. Ostatní země mohou dále uplatňovat své zákony mimo své hranice na své občany a společnosti, které jsou založeny podle jejich zákonů, jako jsou dceřiné společnosti GE nebo jiné ovládané přidružené společnosti. Odkazy na zákony USA i jiných zemí, kde GE vyvíjí podnikatelské aktivity, uvedené v následujících pravidlech, jsou obrazem toho, že globální společnost se řídí mnoha různými zákony zároveň. V některých případech může dojít ke kolizi mezi příslušnými zákony dvou nebo více zemí. Pokud se s něčím takovým setkáte, je nesmírně důležité konzultovat takový případ s právním zástupcem společnosti a poradit se, jak danou kolizi správně řešit. Povinnosti zaměstnanců Každé pravidlo stanoví konkrétní povinnosti. Vedle toho však musíte dodržovat také následující základní povinnosti, které jsou společné všem pravidlům. Podrobně prostudujte pravidla, která se týkají vaší pracovní činnosti. Neočekává se od vás, že budete znát všechna pravidla nazpaměť. V základních rysech byste však měli porozumět záležitostem, které jednotlivá pravidla upravují. S pravidly, která se týkají vaší pracovní náplně, byste měli být obeznámeni podrobněji. Úplné aktuální znění každého pravidla GE, které se týká vaší práce, najdete na Webové stránce integrity GE integrity.ge.com. Budete-li mít otázky ohledně uplatňování těchto pravidel, obraťte se na svého vedoucího pracovníka, právního zástupce společnosti nebo jiné pracovníky GE. Neodkladně oznamte jakékoliv pochybnosti, ať už své nebo ostatních, týkající se možného porušení kteréhokoliv pravidla GE nebo možného podnětu, který podle vašeho názoru může vést k porušení pravidel GE. Seznamte se s četnými možnostmi, jak své pochybnosti sdělit. Můžete je oznámit vedoucímu pracovníkovi GE, nebo, dáte-li přednost, právnímu zástupci společnosti, auditorovi GE, ombudsmanovi GE nebo jinému compliance specialistovi GE. Vaše sdělení může být písemné nebo ústní a může být anonymní. Pokud přednesete své pochybnosti ohledně nějakého pravidla a problém není vyřešen, předložte ho jiné výše uvedené kontaktní osobě. Podílejte se na šetření problémů souvisejících s těmito pravidly. Všem zaměstnancům je zakázáno mstít se nebo podnikat odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozorní na možné porušování integrity, nebo je pomáhá řešit. Integrita Podstata & Znění našich závazků 5

8 Úvod Povinnosti vedoucích pracovníků Povinnosti vedoucích pracovníků GE přesahují povinnosti vyžadované od ostatních zaměstnanců. Od vedoucích pracovníků v naší společnosti očekáváme, že budou: vytvářet a udržovat kulturu dodržování pravidel tím, že: osobně vedou úsilí o dodržování pravidel prostřednictvím častých schůzek se svými přímými podřízenými a pravidelným sledováním záležitostí a programů compliance; vedou ostatní svým příkladem a svým chováním jsou vzorem pro všechny zaměstnance; ověřují si pochopení zaměstnanců, že podnikové výsledky nejsou nikdy důležitější než dodržování pravidel; povzbuzují zaměstnance, aby přicházeli s dotazy a problémy týkajícími se integrity; při hodnocení a odměňování zaměstnanců berou v úvahu jejich činy a názory na prosazování a dodržování pravidel GE. předcházet problémům s dodržováním pravidel tím, že: zajišťují systematickou identifikaci rizik nedodržování pravidel vyplývajících z jimi řízených podnikových procesů; zajišťují vydávání a oznamování takových postupů a pravidel, které přesně odpovídají rizikům v dané oblasti podnikání; identifikují u každého pravidla GE ty zaměstnance, ovládané přidružené společnosti a popř. třetí strany zastupující společnost, jejichž činnosti se mohou dotýkat problematiky upravené těmito pravidly; poskytují zaměstnancům, ovládaným přidruženým společnostem a podle potřeby i třetím stranám školení a právní poradenství, aby porozuměli požadavkům pravidel GE a příslušných právních předpisů. odhalovat problémy s dodržováním pravidel tím, že: uplatňují v podnikových procesech vhodná kontrolní měření, jako jsou "dashboardy" (diagramy zachycující vybrané měřené hodnoty nebo stav plnění stanovených úkolů) a "scoringové karty", na jejichž základě odhalují zvýšená rizika nedodržování pravidel a/nebo jejich porušování; podporují účinný systém ombudsmanů, který umožní zaměstnancům vznášet dotazy i pochybnosti bez strachu z odvety; zajišťují periodické prověrky dodržování pravidel, za pomoci auditního týmu společnosti (Corporate Audit Staff), jejichž cílem je hodnocení efektivnosti opatření k dodržování pravidel v daném podniku a nalezení možností jejich zlepšení. reagovat na problémy ohledně dodržování pravidel tak, že realizují neodkladná opatření k nápravě jakýchkoliv zjištěných nedostatků v dodržování pravidel; provádějí odpovídající disciplinární řízení; konzultují danou záležitost s právním zástupcem GE a informují regulační orgány a orgány činné v trestním řízení. Každý ředitel nebo vedoucí pracovník podléhající hlavnímu výkonnému řediteli podniku (CEO) musí se svými přímými podřízenými pravidelně přezkoumávat dodržování pravidel a předávat výsledky těchto přezkoumání hlavnímu výkonnému řediteli podniku. Hlavní výkonný ředitel podniku pak bude pravidelně podávat zprávy o výsledcích přezkoumání na zasedáních organizovaných Výborem společnosti pro kontrolu dodržování pravidel (Corporate Policy Compliance Review Board). 6 Integrita Podstata & Znění našich závazků

9 Úvod Postihy za porušení pravidel Se zaměstnanci, kteří poruší podstatu nebo znění pravidel GE, bude provedeno disciplinární řízení, které může vést až k rozvázání pracovního poměru. Zde jsou příklady jednání, které může vést k potrestání: činy, které porušují pravidla GE navádění ostatních, aby porušovali pravidla GE zanedbání povinnosti okamžitě oznámit zjevné porušení nebo podezření z porušení pravidel GE neochota spolupracovat při šetření možného porušení pravidel v GE odvetné kroky vůči jinému zaměstnanci za to, že nahlásil možné porušení integrity. neprokázání schopností vést a věnovat náležité úsilí k zajištění toho, že budou dodržována pravidla GE i příslušné právní předpisy Porušení pravidel GE může také znamenat porušení zákona a vystavuje jedince nebo celou společnost trestním postihům (pokutám nebo trestu odnětí svobody) nebo občanskoprávním postihům (náhradě škody nebo pokutám). Váš osobní závazek GE pravidelně žádá své zaměstnance, aby stvrdili svoji oddanost podstatě a znění pravidel GE níže uvedenými slovy. Noví zaměstnanci jsou povinni podepsat potvrzení "Váš osobní závazek integrity". Každý podnik má svůj postup pro předávání a vybírání tohoto potvrzení. Váš osobní závazek integrity Potvrzuji, že jsem obdržel průvodce pravidly GE: Integrita: Podstata & Znění našeho závazku. Jsem si vědom toho, že každý zaměstnanec je povinen dodržovat pravidla popsaná v tomto průvodci. Budu-li mít pochybnosti ohledně možného porušení pravidel GE, oznámím to vedoucímu pracovníkovi GE, právnímu zástupci společnosti, auditorovi GE, ombudsmanovi GE nebo jinému compliance specialistovi GE. Podpis Podniková pravidla a postupy Váš podnik patrně vydává svá vlastní pravidla a postupy. Musíte se řídit jak těmito pravidly a postupy, tak i pravidly a postupy popsanými v tomto průvodci. ÚPLNÉ ZNùNÍ PRAVIDEL VIZ WEBOVÁ STRÁNKA INTEGRITY GE: integrity.ge.com Integrita Podstata & Znění našich závazků 7

10 Máte-li pochybnosti ve věcech integrity Jednou z nejdůležitějších povinností každého z nás jako zaměstnance GE je oznamovat své pochybnosti o možném porušení pravidel společnosti nebo právních předpisů. Někdy se to může zdát těžké. Někomu to může dokonce připadat jako porušení osobních etických norem. Pokud se potýkáte s podobnou věcí, je důležité, abyste si připomněli obrovské škody, které mohou vzniknout, nebude-li takový případ nahlášen. Mezi ně patří: vážné poškození zdraví, snížení bezpečnosti a újma jak vaše, tak vašich spolupracovníků, celé společnosti, našich zákazníků a společenství, ve kterých podnikáme ztráta důvěry v GE u zákazníků, akcionářů, státních orgánů i veřejnosti obrovské pokuty, výplata odškodného a jiné finanční postihy uvalené na společnost, trest odnětí svobody konkrétních zaměstnanců. Z těchto důvodů společnost vyžaduje od svých zaměstnanců, aby si nenechávali své pochybnosti ohledně dodržování pravidel pro sebe. Nejde o to způsobit kamarádovi potíže, ale ochránit kolegu nebo jiného člověka před možnou újmou. JAK OZNÁMIT POCHYBNOSTI VE VùCECH INTEGRITY Společnost vám nabízí mnoho způsobů, jakými můžete získat odpovědi na vaše otázky týkající se integrity a jak můžete oznámit své pochybnosti ohledně možného porušování pravidel GE: Ombudsman Ve va em podniku spoleãnosti GE Vá nadfiízen nebo vedoucí Poradenská linka integrity (pouze v USA) Vá pracovník compliance/ auditor va eho podniku (Seznam 8* poradensk ch linek podle podnikû, (01) Právní zástupce spoleãnosti zemí a jazykû je k dispozici na Dal í úroveà vedení adrese integrity.ge.com) P.O. Box 911, Fairfield, CT 06430, USA Obecně řečeno, nejvhodnější osobou k rychlému řešení takového problému by měl být váš nadřízený nebo vedoucí pracovník. Pokud oznámíte pochybnosti týkající se integrity a problém není vyřešen, předložte ho jiné výše uvedené kontaktní osobě. Oznámení může být podáno písemně nebo ústně a může být anonymní. Hlavní je se ozvat. Ptejte se. Získejte odpovědi na své otázky. Poukazujte otevřeně na problémy tak, aby mohly být rychle vyřešeny a předešlo se vážným škodám. CO SE STANE PO OZNÁMENÍ POCHYBNOSTÍ VE VùCI INTEGRITY Jmenujte skupinu k pro etfiení Proveìte etfiení Rozhodnûte o opatfieních Zlep ete procesy Poskytnûte zpûtnou vazbu Včasné odhalení & řešení je naprosto zásadní! 8 Integrita Podstata & Znění našich závazků

11 Spolupráce se zákazníky a dodavateli Bez ohledu na to, kolik je v sázce a jaké úsilí je tfieba vyvinout, GE bude vykonávat své podnikatelské ãinnosti pouze v souladu se zákony a etick mi prostfiedky. Pfii spolupráci se zákazníky a dodavateli, stejnû jako v kterékoliv jiné oblasti na eho podnikání, nedovolíme Ïádné ústupky vûãi na í oddanosti integritû. Tento oddíl poskytuje shrnutí pûti pravidel GE t kající se zpûsobû, jaké na e spoleãnost vyuïívá pfii spolupráci se zákazníky a dodavateli. Nepfiípustné platby Regulace mezinárodního obchodu Prevence praní pinav ch penûz Ochrana soukromí Vztahy s dodavateli Integrita Podstata & Znění našich závazků 9

12 Nepřípustné platby (Pravidlo 20.4) SHRNUTÍ Zaměstnanci GE by nikdy neměli nabízet nic hodnotného ve snaze získat neoprávněné výhody při prodeji zboží a služeb, vedení finančních transakcí nebo zastupování zájmů společnosti ve vztahu ke státním orgánům. Toto pravidlo stanoví normy chování a postupů u určitých druhů plateb, reprezentačních výdajů a příspěvků na politickou činnost. Společnost GE nesmí schvalovat, ani tolerovat žádné obchodní praktiky, které jsou v rozporu s tímto pravidlem, ani se jich účastnit. Porušení tohoto pravidla může mít za následek vážné občanskoprávní i trestní postihy. Všechny země zakazují korupci vlastních veřejných představitelů a mnohé také zakazují korupci představitelů jiných zemí. Pravidla GE přesahují tyto zákony a zakazují nepřípustné platby při všech našich činnostech ať už ve vztahu ke státním orgánům, nebo v soukromém sektoru. ZÁKLADNÍ POÎADAVKY Nikdy přímo ani nepřímo nedávejte, nenabízejte ani neschvalujte nabídku ničeho hodnotného (např. peněz, zboží nebo služeb) zákazníkovi nebo představiteli státních orgánů s cílem získat neoprávněné výhody. Pozornost podniku typu daru, příspěvku nebo reprezentačních výdajů by nikdy neměla být nabízena za okolností, které by mohly vyvolat zdání nepatřičnosti. Toto pravidlo nezakazuje proplácení přiměřených a bona fide výdajů dovolených zákonem, například cestovních výdajů nebo výdajů na ubytování a diety zákazníků přímo souvisejících s propagací výrobků a služeb, nebo vyplývá-li takový závazek ze smlouvy. Nikdy neposkytujte odměny nebo jiné platby představitelům nebo zaměstnancům státních orgánů, abyste urychlili rutinní administrativní úkon, aniž byste to dříve konzultovali s národním výkonným ředitelem GE nebo právním zástupcem svého podniku. Je-li taková "usnadňovací platba" provedena, zabezpečte, aby byla jednoznačně a přesně zachycena ve finančních výkazech. V USA nikdy neposkytujte z prostředků nebo majetku společnosti žádné příspěvky na politické účely bez předchozího souhlasu viceprezidenta GE pro vztahy se státními orgány. V ostatních zemích nikdy neposkytujte z prostředků nebo majetku společnosti žádné příspěvky na politické účely, aniž byste předtím získali souhlas viceprezidenta GE pro vztahy se státními orgány a viceprezidenta GE pro mezinárodní právo a politiku nebo jimi pověřených osob. Požadujte rovněž, aby kterýkoliv jednotlivec nebo společnost, kteří reprezentují GE (jako je poradce, zprostředkovatel, obchodní zástupce, distributor a podnikatel), dodržovali toto pravidlo a související zákony. Náležitě prověřte osoby nebo společnosti, které vybíráte pro zastupování GE. Seznamte se s prováděcími postupy tohoto pravidla, dostupnými na Webové stránce integrity GE (integrity.ge.com), které detailně popisují opatření potřebná k jeho dodržení. 10 Integrita Podstata & Znění našich závazků

13 Nepřípustné platby (Pravidlo 20.4) NA CO SI DÁVAT POZOR jakékoli osoby nebo společnosti zastupující GE nebo považované za representanty GE, které byly obviněny z nekalých obchodních praktik; mají vliv na rozhodování o nákupech a pověst spojenou s uplácením; jsou v příbuzenském nebo jiném vztahu, který by mohl nežádoucím způsobem ovlivnit rozhodnutí zákazníka nebo představitele státních orgánů; kontaktují vás krátce před rozhodnutím o zakázce a vysvětlují, že mají "zvláštní dohodu" s daným představitelem státních orgánů nebo zákazníkem; trvají na vyplacení provize před tím, než zákazník oznámí své rozhodnutí; osoby, které navrhují, aby nabídka GE byla podána přes určitého zástupce nebo partnera; jakýkoliv požadavek na vyplacení provize nebo jiné platby ve třetí zemi nebo na jiné jméno; provize, která se zdá nepřiměřeně vysoká vzhledem k poskytovaným službám. Integrita Podstata & Znění našich závazků 11

14 Regulace mezinárodního obchodu (Pravidlo 20.9) SHRNUTÍ Z mnoha různých důvodů, mezi něž mimo jiné patří i národní bezpečnost a zahraniční politika, mnohé země regulují mezinárodní obchodní transakce, jako je dovoz, vývoz a mezinárodní finanční transakce. USA navíc zakazují jakoukoliv účast na bojkotech vůči spřáteleným zemím a společnostem, které mohou být uvedeny na "černé listině" určitých skupin nebo zemí. ZÁKLADNÍ POÎADAVKY Dodržujte příslušné regulace mezinárodního obchodu včetně udělování licencí, přepravní dokumentace, dovozní dokumentace a požadavků na vedení a archivaci záznamů ve všech zemích, ve kterých obchodujete nebo kde je vaše sídlo. V některých případech se budou tato omezení týkat mezinárodního obchodu se zbožím, technologiemi, softwarem, službami i finančních transakcí. Seznamte se s postupy, které při mezinárodních transakcích váš podnik uplatňuje, a dodržujte je. Seznamte se s rozsahem, v němž se regulace obchodu USA vztahují na transakce prováděné vaším podnikem, i pokud jde o transakce za hranicemi USA. Ujistěte se, že všechny mezinárodní transakce jsou prověřovány podle všech příslušných zákonů a regulačních pravidel, které omezují transakce s určitými zeměmi nebo osobami. Základní předpisy a seznamy zakázaných smluvních stran jsou k dispozici na Webové stránce Mezinárodní právo & politika. Vyhněte se jakékoliv účasti na restriktivních obchodních praktikách nebo bojkotech, zakázaných nebo postihovaných americkými zákony nebo platnými místními zákony. Nezapomeňte sdělit svému nadřízenému všechny žádosti související s bojkotem včetně žádostí o poskytnutí informací. Konzultujte s právním zástupcem společnosti nebo svým vedoucím jakoukoliv transakci, při níž dochází ke kolizi mezi právem USA a právem jiné země nebo regionu, jako jsou zákony Kanady, Mexika a členských států Evropské unie blokující určité restrikce USA. Zjistěte, která strana dovozní transakce je právně odpovědná za přesnost dovozní dokumentace. Pokud je to GE, zaveďte postupy na sledování a ověřování přesnosti a úplnosti informací předávaných společností GE nebo jejími obchodními zástupci státním orgánům. Je-li odpovědnou stranou zprostředkovatel nebo zákazník, zajistěte, aby ze strany GE byly poskytnuty úplné a přesné informace, které druhá strana potřebuje k vyplnění dovozních dokladů. 12 Integrita Podstata & Znění našich závazků

15 Regulace mezinárodního obchodu (Pravidlo 20.9) NA CO SI DÁVAT POZOR Všechny transakce: neznámý zákazník bez přesvědčivých doporučení neobvyklá transakce nebo požadavek na neobvyklého příjemce zásilky, zákazníka, netypické konečné použití či místo dodání vyhýbavé, váhavé nebo jinak neuspokojivé odpovědi zákazníka na otázky týkající se konečného použití, konečného uživatele, dodacích termínů nebo místa dodání zboží neobvykle výhodné platební podmínky nezájem o běžnou instruktáž a záruční služby uvedení přepravce jakožto konečného příjemce neobvyklé balení, značení nebo trasa zboží neobvyklá bezpečnostní nebo ochranná opatření propojení s vojenskými složkami, které se zdá nepatřičné ve vztahu k danému podniku nebo k dané transakci účast stran, které mají vztah k zemím zapojeným do vývoje biologických, chemických nebo nukleárních zbraní nebo balistických střel transakce, jichž se účastní strana, na niž je uvaleno embargo, občan nebo zástupce takové země nebo fyzická nebo právnická osoba, na niž se vztahují vládní sankce Dovoz: fakturovaná cena, která neodpovídá celkové hodnotě dováženého zboží jakákoliv platba vývozci nebo ve prospěch vývozce, která není zahrnuta ve fakturované ceně nebo jinak nahlášena celním orgánům převodní ceny mezi spřízněnými stranami, které nepokrývají veškeré náklady a zisk nepřesný nebo neúplný fakturační popis dováženého zboží nepřesné určení země původu dováženého zboží použití takové klasifikace dovozních tarifů, která se nejeví jako přesný popis dováženého zboží kdykoliv je společnost GE uvedena jako etablovaný dovozce v zemi, kde není zaveden dovozní proces GE dovoz zboží v rámci programu preferenčních cel (GSP, NAFTA, Dohody z Lomé, AEAN FTA, zpětný dovoz zboží domácí výroby apod.) bez postupů průkazného vedení záznamů, které by zajistily dodržení požadavků programu Integrita Podstata & Znění našich závazků 13

16 Prevence praní špinavých peněz SHRNUTÍ Lidé, kteří jsou zapojeni do trestné činnosti (například pašování drog, korupce, podvodů), se mohou pokusit "prát" výnosy ze svých trestných činů, aby je zakryli nebo těmto výnosům vytvořili zdání legitimnosti. Už více než 100 zemí má zákony proti praní špinavých peněz, které zakazují příjem nebo převádění výnosů z trestné činnosti. Společnost GE je odhodlána plně dodržovat veškeré příslušné zákony proti praní špinavých peněz po celém světě. GE bude obchodovat pouze se zákazníky, kteří se těší dobré pověsti, zabývají se legitimními podnikatelskými aktivitami a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Každý podnik GE musí uplatňovat zásadu "znej svého zákazníka" a učinit vhodná opatření, aby zajistil, že společnost neakceptuje takové formy plateb, u nichž se zjistilo, že jde o nástroje k praní špinavých peněz. Integrita a dobré jméno GE mohou být vážně ohroženy, nebudou-li odhaleny ty vztahy se zákazníky a transakce, které nás vystavují riziku. ZÁKLADNÍ POÎADAVKY Dodržujte všechny příslušné zákony, které zakazují praní špinavých peněz a vyžadují nahlašování hotovostních nebo jiných podezřelých transakcí. Porozumějte tomu, jakým způsobem se oba druhy zákonů týkají vašeho podniku. Postupujte podle pravidel vašeho podniku, zajišťujících zásadu znej svého zákazníka. Každý podnik má zavedený proces náležitého prověřování, šitý na míru jeho firemnímu prostředí, který mu může poskytnout dostatek informací a dokumentace o potenciálních zákaznících, partnerech v rámci společných podniků a přidružených společnostech, aby bylo možné se ubezpečit, že se zabývají zákonnými podnikatelskými aktivitami a jejich prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Ve věci přijatelných platebních způsobů postupujte podle pravidel svého podniku. Naučte se identifikovat druhy plateb, které se nejčastěji spojují s praním špinavých peněz (např. více platebních příkazů nebo cestovních šeků, velké částky v hotovosti, nebo šeky na zákazníky od neznámé třetí strany), a dodržujte pravidla, která omezují nebo zakazují jejich akceptaci. Naučte se rozpoznávat varovné signály, které mohou ukazovat na praní špinavých peněz nebo jiné nezákonné aktivity či porušení pravidel GE, a dávejte si na ně dobrý pozor. Pokud se s takovým varovným signálem setkáte, sdělte to právnímu zástupci GE a rozhodně daný problém vyřešte dříve, než transakci dokončíte. Řešení dané situace by mělo zahrnovat i přezkoumání ze strany vedení a mělo by být dobře zdokumentováno. 14 Integrita Podstata & Znění našich závazků

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Pokyny k vedení obchodní činnosti

Pokyny k vedení obchodní činnosti Pokyny k vedení obchodní činnosti INTEGRITA RESPEKT DŮVĚRA ÚSILÍ O VYNIKAJÍCÍ KVALITU ZÁKAZNÍCI ZAMĚSTNANCI OBCHODNÍ PARTNEŘI DODAVATELÉ AKCIONÁŘI SPOLEČNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBSAH Pokyny k vedení obchodní

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování NORMY & SMĚRNICE obchodního chování Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Globální kodex obchodního jednání

Globální kodex obchodního jednání Globální kodex obchodního jednání Vodítko našeho chování, rozhodování a činností Prohlášení týkající se hodnot společnosti Parker My jsme Parker... Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestných

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. STANDARDY OBCHODNÍ ČINNOSTI A ETIKY PRO ROK 2010 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ Platné od 1. května 2004 Sdělení předsedy a generálního ředitele firmy Rona DeFeo Bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů Tisk dnes píše donekonečna o bezúhonnosti podniků nebo o nedostatku bezúhonnosti

Více

Code of Business Conduct and Ethics

Code of Business Conduct and Ethics Naše podniková kultura je jedinečná. Každý den ji upevňujeme Všichni máme povinnost chránit a propagovat značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit správná

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více