PrÛvodce na imi pravidly. Podstata. našeho závazku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PrÛvodce na imi pravidly. Podstata. našeho závazku"

Transkript

1 PrÛvodce na imi pravidly Podstata & Znění našeho závazku íjen 2000

2 Prohlášení o integritě říjen 2000 Během více než století vytvořili lidé společnosti GE aktivum nesmírné hodnoty celosvětově dobrou pověst společnosti ve věcech integrity a vysoké úrovně podnikatelského chování. Tato pověst, budovaná mnoha lidmi po mnoho let, závisí na každém podnikatelském jednání, které uskutečňujeme. Dnešní společnost GE je mnohem dynamičtější, globálnější a motivovanější svými zákazníky než kdy předtím. A přestože jsme tak vyrostli, zůstává integrita základním kamenem, na kterém stavíme náš podnikatelský úspěch naše kvalitní výrobky i služby, naše přímé, otevřené vztahy se zákazníky, dodavateli i mezi sebou navzájem a konečně, naši vysokou konkurenceschopnost. Snaha GE o vynikající konkurenční pozici stojí a padá s naší věrností zákonnému a etickému chování. Žádám každého jedince ve společenství GE, aby přijal osobní závazek řídit se naším Kodexem chování. Základní pravidla integrity GE nám napomohou při dodržování našeho etického závazku. Všichni pracovníci GE musí dodržovat nejen znění těchto pravidel, ale také jejich podstatu. Máte-li otázky nebo pochybnosti o tom, jaké má být správné chování vás či kohokoliv jiného, obraťte se neprodleně na svého nadřízeného, ombudsmana GE nebo využijte některou z dalších možností, které vám tato společnost nabízí. Nic ani plnění čísel, ani konkurenceschopnost, ani přímý příkaz nadřízeného nesmí nikdy vést k ústupkům vůči naší oddanosti integritě. Vedoucí pracovníci GE jsou dále odpovědni za vytváření takové firemní kultury, v níž je dodržování pravidel GE a příslušných právních předpisů základní součástí našich podnikatelských aktivit. Záležitosti týkající se vhodného jednání je nutno řešit neprodleně a s náležitou pozorností a vážností. Je pro nás všechny výsadou i poctou pracovat pro jednu z nejlepších společností na světě. Je-li toho tolik v sázce, musíme pro naše následovníky každý den a všemi způsoby udržovat a posilovat to, co je po více než 100 let základem úspěchu GE oddanost GE úplné a naprosté integritě. John F. Welch ml. Předseda představenstva & Hlavní výkonný ředitel

3 Obsah Obsah 1 Jak používat tuto příručku 2 Kodex chování GE 3 Úvod 4 Kdo musí dodržovat pravidla GE Které právo platí Povinnosti zaměstnanců Povinnosti vedoucích pracovníků Postihy za porušení pravidel Váš osobní závazek Podniková pravidla a postupy Máte-li pochybnosti ve věcech integrity 8 Jak oznámit pochybnosti ve věcech integrity Co se stane po oznámení pochybností Pravidla společnosti Spolupráce se zákazníky a dodavateli 9 Nepřípustné platby (Pravidlo 20.4) 10 Regulace mezinárodního obchodu (Pravidlo 20.9) 12 Prevence praní špinavých peněz 14 Ochrana soukromí 16 Vztahy s dodavateli (Pravidlo 30.13) 17 Státní podnikání 18 Spolupráce se státními orgány (Pravidlo 20.10) 19 Globální soutěžení 20 Dodržování zákonů o hospodářské soutěži (Pravidlo 20.5) 21 Ve společenství GE 22 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce (Pravidlo 20.3) 23 Spravedlivé postupy v zaměstnávání (Pravidlo 20.2) 24 Ochrana majetku GE 25 Střet zájmů (Pravidlo o 30.5) 26 Controllership (Pravidlo 30.7) 27 Nedovolené obchodování nebo transakce s cennými papíry a tipování akcií (Pravidlo 20.13) 28 Duševní vlastnictví (Pravidlo 30.10) 29 Věcný rejstřík 31 Adresa Webové stránky integrity zadní strana Integrita Podstata & Znění našich závazků 1

4 Jak používat tuto příručku GE již dlouhou dobu potvrzuje své odhodlání posilovat integritu a to prostřednictvím písemných pravidel, která se týkají hlavních rizikových oblastí. Do těchto pravidel vás uvádí právě tato příručka. Je to základní pomůcka, která vám umožní určit rizikové oblasti, s nimiž se můžete ve své práci setkat, a poradí, jak postupovat v případě otázek nebo pochybností souvisejících s integritou. Jak je příručka uspořádána 1. Přečtěte si dopis předsedy představenstva s názvem Prohlášení o integritě a Kodex chování GE, abyste se dozvěděli, jak je důležitá oddanost GE integritě a základním etickým principům, které jsou základem našich pravidel. 2. Přečtěte si "Úvod", který vysvětluje povinnost všech zaměstnanců dodržovat pravidla společnosti a nahlásit možné porušení zákona nebo pravidel. 3. Přečtěte si shrnutí pravidel integrity GE. U každého pravidla je uvedeno "Shrnutí", "Základní požadavky" a příklady "Na co si dávat pozor". 4. U každého pravidla, které se vztahuje k vaší práci, si rozhodně přečtěte úplné aktuální znění pravidla umístěné na Webové stránce integrity GE (integrity.ge.com). Promluvte si se svým vedoucím o tom, jak se tato pravidla vztahují k vaší práci. Nemáte-li přístup na Webové stránky, můžete získat výtisk kteréhokoliv pravidla od svého vedoucího nebo právního zástupce společnosti, manažera personálního útvaru, ombudsmana GE nebo jiného compliance specialisty. Co je nového Nový formát Toto je první revidovaná verze příručky pravidel GE Integrita: Podstata & Znění našeho závazku od její publikace v roce Je odpovědí na návrhy našich zaměstnanců z celého světa na stručné a jednoduché shrnutí našich pravidel. Naši zaměstnanci si také přáli používat Internet pro snadnější pochopení stávajících pravidel a seznámení se s aktualizacemi vyvolanými změnami v podnikatelských podmínkách, rizikových oblastech a právních předpisech. V reakci na uvedené požadavky tato přehledná příručka zajišťuje úvod do povinností všech zaměstnanců spolu se shrnutím každého pravidla. Zároveň je na Webové stránce integrity GE k dispozici úplné znění pravidel společnosti v překladech do mnoha jazyků. Tato Webová stránka je propojena s ostatními informacemi týkajícími se dodržování pravidel a má vyhledávací funkci, která vám pomůže najít potřebné informace rychle a přesně. Nový obsah Nová pravidla se týkají oblastí zvýšeného zájmu prevence praní špinavých peněz, ochrana soukromí a duševního vlastnictví. Revidovaná pravidla odrážejí zvýšený důraz kladený na zákony všech zemí, kde podnikáme, jakož i změny v zákonech a rizikových oblastech. Názvy pravidel byly změněny tak, aby více odpovídaly celosvětově používané terminologii. Poznámka ohledně číslování V tomto vydání Podstaty & Znění již neklademe důraz na čísla dříve spojovaná s každým pravidlem. Pro mnohé zaměstnance byl systém číslování matoucí. Pro potřebu těch zaměstnanců, kteří mají jednotlivá pravidla spojená s čísly, však ponecháváme čísla v závorkách za nadpisy. Důležité upozornění: Tento průvodce a pravidla v něm uvedená netvoří pracovní smlouvu. GE nevytváří vydáním tohoto průvodce nebo těchto pravidel žádná smluvní práva. 2 Integrita Podstata & Znění našich závazků

5 Kodex chování GE DodrÏujte v echny pfiíslu né zákony a regulaãní pravidla, které se vztahují k na emu podnikání v celosvûtovém mûfiítku. Buìte ãestní, poctiví a dûvûryhodní ve v ech aktivitách i vztazích v rámci GE. Vyh bejte se v em stfietûm zájmû mezi pracovními a osobními záleïitostmi. Vytváfiejte takové prostfiedí, ve kterém princip rovnoprávnosti bude platit pro v echny ãleny rûznorodého pracovního t mu GE. Usilujte o vytvofiení bezpeãného pracovního prostfiedí a ochranu Ïivotního prostfiedí. Na v ech stupních vedení udrïujte takovou firemní kulturu, ve které v ichni zamûstnanci etické chování uznávají, oce- Àují a dávají za pfiíklad. Integrita Podstata & Znění našich závazků 3

6 Úvod Společnost GE vytvořila soubor pravidel s cílem uvést do praxe Kodex chování a pomoci zaměstnancům GE po celém světě přistupovat jednotně ke klíčovým otázkám integrity. Tato příručka obsahuje hlavní informace o každém pravidle. Základní povinnosti všech zaměstnanců a vedoucích pracovníků, postihy za porušení pravidel a způsob řešení problémů týkajících se integrity jsou obsaženy v tomto úvodu. Kdo musí dodržovat pravidla GE Zaměstnanci GE Pravidla GE jsou závazná pro všechny zaměstnance naší společnosti na celém světě. Dceřiné společnosti a jiné ovládané přidružené společnosti Dceřiné společnosti i jiné ovládané přidružené společnosti po celém světě si musí příslušná pravidla osvojit a dodržovat je. Ovládaná přidružená společnost je taková dceřiná společnost nebo jiný subjekt, v němž GE přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50 %, nebo v níž rozhodovací pravomoc náleží GE nebo je uplatňována jménem GE. Neovládané přidružené společnosti Zaměstnanci, kteří pracují jako ředitelé (nebo vedoucí pracovníci na ekvivalentní úrovni) v neovládaných přidružených společnostech by měli využít všech dostupných možností k prosazení toho, aby tyto přidružené společnosti přijaly a dodržovaly odpovídající pravidla. Třetí strany Všechny podniky GE musí vyžadovat, aby ti, kdo reprezentují GE, jako jsou poradci, zprostředkovatelé, obchodní zástupci, distributoři a samostatní podnikatelé, souhlasili s dodržováním příslušných pravidel GE. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci musí: identifikovat ty osoby a společnosti vně GE, jejichž činnosti se mohou dotýkat záležitostí upravených pravidly GE; vyžadovat od těchto osob a společností jejich souhlas s dodržováním příslušných ustanovení pravidel GE; poskytnout těmto osobám a společnostem odpovídající proškolení zaměřené na požadavky vyplývajících z pravidel GE; přijmout nezbytná opatření, až po vypovězení smlouvy s kýmkoliv, kdo reprezentuje GE po zjištění, že tato osoba nedodržela dohodu jednat podle pravidel GE. 4 Integrita Podstata & Znění našich závazků

7 Úvod Které zákony platí Společnost GE podniká ve více než 100 zemích celého světa. Naši zaměstnanci jsou občany mnoha různých zemí. Z toho vyplývá, že naše činnosti podléhají zákonům mnoha zemí, provincií, států, obcí a organizací, jako je např. Evropská unie. Proto je pro nás všechny velmi důležité porozumět tomu, jaký je vztah těchto právních systémů k našim aktivitám. Mateřská společnost GE je korporací založenou v USA. Americké zákony se často vztahují jak na podnikání GE a jejích přidružených společností po celém světě, tak na podnikatelské aktivity zaměstnanců GE, ať už žijí nebo pracují kdekoli. Ostatní země mohou dále uplatňovat své zákony mimo své hranice na své občany a společnosti, které jsou založeny podle jejich zákonů, jako jsou dceřiné společnosti GE nebo jiné ovládané přidružené společnosti. Odkazy na zákony USA i jiných zemí, kde GE vyvíjí podnikatelské aktivity, uvedené v následujících pravidlech, jsou obrazem toho, že globální společnost se řídí mnoha různými zákony zároveň. V některých případech může dojít ke kolizi mezi příslušnými zákony dvou nebo více zemí. Pokud se s něčím takovým setkáte, je nesmírně důležité konzultovat takový případ s právním zástupcem společnosti a poradit se, jak danou kolizi správně řešit. Povinnosti zaměstnanců Každé pravidlo stanoví konkrétní povinnosti. Vedle toho však musíte dodržovat také následující základní povinnosti, které jsou společné všem pravidlům. Podrobně prostudujte pravidla, která se týkají vaší pracovní činnosti. Neočekává se od vás, že budete znát všechna pravidla nazpaměť. V základních rysech byste však měli porozumět záležitostem, které jednotlivá pravidla upravují. S pravidly, která se týkají vaší pracovní náplně, byste měli být obeznámeni podrobněji. Úplné aktuální znění každého pravidla GE, které se týká vaší práce, najdete na Webové stránce integrity GE integrity.ge.com. Budete-li mít otázky ohledně uplatňování těchto pravidel, obraťte se na svého vedoucího pracovníka, právního zástupce společnosti nebo jiné pracovníky GE. Neodkladně oznamte jakékoliv pochybnosti, ať už své nebo ostatních, týkající se možného porušení kteréhokoliv pravidla GE nebo možného podnětu, který podle vašeho názoru může vést k porušení pravidel GE. Seznamte se s četnými možnostmi, jak své pochybnosti sdělit. Můžete je oznámit vedoucímu pracovníkovi GE, nebo, dáte-li přednost, právnímu zástupci společnosti, auditorovi GE, ombudsmanovi GE nebo jinému compliance specialistovi GE. Vaše sdělení může být písemné nebo ústní a může být anonymní. Pokud přednesete své pochybnosti ohledně nějakého pravidla a problém není vyřešen, předložte ho jiné výše uvedené kontaktní osobě. Podílejte se na šetření problémů souvisejících s těmito pravidly. Všem zaměstnancům je zakázáno mstít se nebo podnikat odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozorní na možné porušování integrity, nebo je pomáhá řešit. Integrita Podstata & Znění našich závazků 5

8 Úvod Povinnosti vedoucích pracovníků Povinnosti vedoucích pracovníků GE přesahují povinnosti vyžadované od ostatních zaměstnanců. Od vedoucích pracovníků v naší společnosti očekáváme, že budou: vytvářet a udržovat kulturu dodržování pravidel tím, že: osobně vedou úsilí o dodržování pravidel prostřednictvím častých schůzek se svými přímými podřízenými a pravidelným sledováním záležitostí a programů compliance; vedou ostatní svým příkladem a svým chováním jsou vzorem pro všechny zaměstnance; ověřují si pochopení zaměstnanců, že podnikové výsledky nejsou nikdy důležitější než dodržování pravidel; povzbuzují zaměstnance, aby přicházeli s dotazy a problémy týkajícími se integrity; při hodnocení a odměňování zaměstnanců berou v úvahu jejich činy a názory na prosazování a dodržování pravidel GE. předcházet problémům s dodržováním pravidel tím, že: zajišťují systematickou identifikaci rizik nedodržování pravidel vyplývajících z jimi řízených podnikových procesů; zajišťují vydávání a oznamování takových postupů a pravidel, které přesně odpovídají rizikům v dané oblasti podnikání; identifikují u každého pravidla GE ty zaměstnance, ovládané přidružené společnosti a popř. třetí strany zastupující společnost, jejichž činnosti se mohou dotýkat problematiky upravené těmito pravidly; poskytují zaměstnancům, ovládaným přidruženým společnostem a podle potřeby i třetím stranám školení a právní poradenství, aby porozuměli požadavkům pravidel GE a příslušných právních předpisů. odhalovat problémy s dodržováním pravidel tím, že: uplatňují v podnikových procesech vhodná kontrolní měření, jako jsou "dashboardy" (diagramy zachycující vybrané měřené hodnoty nebo stav plnění stanovených úkolů) a "scoringové karty", na jejichž základě odhalují zvýšená rizika nedodržování pravidel a/nebo jejich porušování; podporují účinný systém ombudsmanů, který umožní zaměstnancům vznášet dotazy i pochybnosti bez strachu z odvety; zajišťují periodické prověrky dodržování pravidel, za pomoci auditního týmu společnosti (Corporate Audit Staff), jejichž cílem je hodnocení efektivnosti opatření k dodržování pravidel v daném podniku a nalezení možností jejich zlepšení. reagovat na problémy ohledně dodržování pravidel tak, že realizují neodkladná opatření k nápravě jakýchkoliv zjištěných nedostatků v dodržování pravidel; provádějí odpovídající disciplinární řízení; konzultují danou záležitost s právním zástupcem GE a informují regulační orgány a orgány činné v trestním řízení. Každý ředitel nebo vedoucí pracovník podléhající hlavnímu výkonnému řediteli podniku (CEO) musí se svými přímými podřízenými pravidelně přezkoumávat dodržování pravidel a předávat výsledky těchto přezkoumání hlavnímu výkonnému řediteli podniku. Hlavní výkonný ředitel podniku pak bude pravidelně podávat zprávy o výsledcích přezkoumání na zasedáních organizovaných Výborem společnosti pro kontrolu dodržování pravidel (Corporate Policy Compliance Review Board). 6 Integrita Podstata & Znění našich závazků

9 Úvod Postihy za porušení pravidel Se zaměstnanci, kteří poruší podstatu nebo znění pravidel GE, bude provedeno disciplinární řízení, které může vést až k rozvázání pracovního poměru. Zde jsou příklady jednání, které může vést k potrestání: činy, které porušují pravidla GE navádění ostatních, aby porušovali pravidla GE zanedbání povinnosti okamžitě oznámit zjevné porušení nebo podezření z porušení pravidel GE neochota spolupracovat při šetření možného porušení pravidel v GE odvetné kroky vůči jinému zaměstnanci za to, že nahlásil možné porušení integrity. neprokázání schopností vést a věnovat náležité úsilí k zajištění toho, že budou dodržována pravidla GE i příslušné právní předpisy Porušení pravidel GE může také znamenat porušení zákona a vystavuje jedince nebo celou společnost trestním postihům (pokutám nebo trestu odnětí svobody) nebo občanskoprávním postihům (náhradě škody nebo pokutám). Váš osobní závazek GE pravidelně žádá své zaměstnance, aby stvrdili svoji oddanost podstatě a znění pravidel GE níže uvedenými slovy. Noví zaměstnanci jsou povinni podepsat potvrzení "Váš osobní závazek integrity". Každý podnik má svůj postup pro předávání a vybírání tohoto potvrzení. Váš osobní závazek integrity Potvrzuji, že jsem obdržel průvodce pravidly GE: Integrita: Podstata & Znění našeho závazku. Jsem si vědom toho, že každý zaměstnanec je povinen dodržovat pravidla popsaná v tomto průvodci. Budu-li mít pochybnosti ohledně možného porušení pravidel GE, oznámím to vedoucímu pracovníkovi GE, právnímu zástupci společnosti, auditorovi GE, ombudsmanovi GE nebo jinému compliance specialistovi GE. Podpis Podniková pravidla a postupy Váš podnik patrně vydává svá vlastní pravidla a postupy. Musíte se řídit jak těmito pravidly a postupy, tak i pravidly a postupy popsanými v tomto průvodci. ÚPLNÉ ZNùNÍ PRAVIDEL VIZ WEBOVÁ STRÁNKA INTEGRITY GE: integrity.ge.com Integrita Podstata & Znění našich závazků 7

10 Máte-li pochybnosti ve věcech integrity Jednou z nejdůležitějších povinností každého z nás jako zaměstnance GE je oznamovat své pochybnosti o možném porušení pravidel společnosti nebo právních předpisů. Někdy se to může zdát těžké. Někomu to může dokonce připadat jako porušení osobních etických norem. Pokud se potýkáte s podobnou věcí, je důležité, abyste si připomněli obrovské škody, které mohou vzniknout, nebude-li takový případ nahlášen. Mezi ně patří: vážné poškození zdraví, snížení bezpečnosti a újma jak vaše, tak vašich spolupracovníků, celé společnosti, našich zákazníků a společenství, ve kterých podnikáme ztráta důvěry v GE u zákazníků, akcionářů, státních orgánů i veřejnosti obrovské pokuty, výplata odškodného a jiné finanční postihy uvalené na společnost, trest odnětí svobody konkrétních zaměstnanců. Z těchto důvodů společnost vyžaduje od svých zaměstnanců, aby si nenechávali své pochybnosti ohledně dodržování pravidel pro sebe. Nejde o to způsobit kamarádovi potíže, ale ochránit kolegu nebo jiného člověka před možnou újmou. JAK OZNÁMIT POCHYBNOSTI VE VùCECH INTEGRITY Společnost vám nabízí mnoho způsobů, jakými můžete získat odpovědi na vaše otázky týkající se integrity a jak můžete oznámit své pochybnosti ohledně možného porušování pravidel GE: Ombudsman Ve va em podniku spoleãnosti GE Vá nadfiízen nebo vedoucí Poradenská linka integrity (pouze v USA) Vá pracovník compliance/ auditor va eho podniku (Seznam 8* poradensk ch linek podle podnikû, (01) Právní zástupce spoleãnosti zemí a jazykû je k dispozici na Dal í úroveà vedení adrese integrity.ge.com) P.O. Box 911, Fairfield, CT 06430, USA Obecně řečeno, nejvhodnější osobou k rychlému řešení takového problému by měl být váš nadřízený nebo vedoucí pracovník. Pokud oznámíte pochybnosti týkající se integrity a problém není vyřešen, předložte ho jiné výše uvedené kontaktní osobě. Oznámení může být podáno písemně nebo ústně a může být anonymní. Hlavní je se ozvat. Ptejte se. Získejte odpovědi na své otázky. Poukazujte otevřeně na problémy tak, aby mohly být rychle vyřešeny a předešlo se vážným škodám. CO SE STANE PO OZNÁMENÍ POCHYBNOSTÍ VE VùCI INTEGRITY Jmenujte skupinu k pro etfiení Proveìte etfiení Rozhodnûte o opatfieních Zlep ete procesy Poskytnûte zpûtnou vazbu Včasné odhalení & řešení je naprosto zásadní! 8 Integrita Podstata & Znění našich závazků

11 Spolupráce se zákazníky a dodavateli Bez ohledu na to, kolik je v sázce a jaké úsilí je tfieba vyvinout, GE bude vykonávat své podnikatelské ãinnosti pouze v souladu se zákony a etick mi prostfiedky. Pfii spolupráci se zákazníky a dodavateli, stejnû jako v kterékoliv jiné oblasti na eho podnikání, nedovolíme Ïádné ústupky vûãi na í oddanosti integritû. Tento oddíl poskytuje shrnutí pûti pravidel GE t kající se zpûsobû, jaké na e spoleãnost vyuïívá pfii spolupráci se zákazníky a dodavateli. Nepfiípustné platby Regulace mezinárodního obchodu Prevence praní pinav ch penûz Ochrana soukromí Vztahy s dodavateli Integrita Podstata & Znění našich závazků 9

12 Nepřípustné platby (Pravidlo 20.4) SHRNUTÍ Zaměstnanci GE by nikdy neměli nabízet nic hodnotného ve snaze získat neoprávněné výhody při prodeji zboží a služeb, vedení finančních transakcí nebo zastupování zájmů společnosti ve vztahu ke státním orgánům. Toto pravidlo stanoví normy chování a postupů u určitých druhů plateb, reprezentačních výdajů a příspěvků na politickou činnost. Společnost GE nesmí schvalovat, ani tolerovat žádné obchodní praktiky, které jsou v rozporu s tímto pravidlem, ani se jich účastnit. Porušení tohoto pravidla může mít za následek vážné občanskoprávní i trestní postihy. Všechny země zakazují korupci vlastních veřejných představitelů a mnohé také zakazují korupci představitelů jiných zemí. Pravidla GE přesahují tyto zákony a zakazují nepřípustné platby při všech našich činnostech ať už ve vztahu ke státním orgánům, nebo v soukromém sektoru. ZÁKLADNÍ POÎADAVKY Nikdy přímo ani nepřímo nedávejte, nenabízejte ani neschvalujte nabídku ničeho hodnotného (např. peněz, zboží nebo služeb) zákazníkovi nebo představiteli státních orgánů s cílem získat neoprávněné výhody. Pozornost podniku typu daru, příspěvku nebo reprezentačních výdajů by nikdy neměla být nabízena za okolností, které by mohly vyvolat zdání nepatřičnosti. Toto pravidlo nezakazuje proplácení přiměřených a bona fide výdajů dovolených zákonem, například cestovních výdajů nebo výdajů na ubytování a diety zákazníků přímo souvisejících s propagací výrobků a služeb, nebo vyplývá-li takový závazek ze smlouvy. Nikdy neposkytujte odměny nebo jiné platby představitelům nebo zaměstnancům státních orgánů, abyste urychlili rutinní administrativní úkon, aniž byste to dříve konzultovali s národním výkonným ředitelem GE nebo právním zástupcem svého podniku. Je-li taková "usnadňovací platba" provedena, zabezpečte, aby byla jednoznačně a přesně zachycena ve finančních výkazech. V USA nikdy neposkytujte z prostředků nebo majetku společnosti žádné příspěvky na politické účely bez předchozího souhlasu viceprezidenta GE pro vztahy se státními orgány. V ostatních zemích nikdy neposkytujte z prostředků nebo majetku společnosti žádné příspěvky na politické účely, aniž byste předtím získali souhlas viceprezidenta GE pro vztahy se státními orgány a viceprezidenta GE pro mezinárodní právo a politiku nebo jimi pověřených osob. Požadujte rovněž, aby kterýkoliv jednotlivec nebo společnost, kteří reprezentují GE (jako je poradce, zprostředkovatel, obchodní zástupce, distributor a podnikatel), dodržovali toto pravidlo a související zákony. Náležitě prověřte osoby nebo společnosti, které vybíráte pro zastupování GE. Seznamte se s prováděcími postupy tohoto pravidla, dostupnými na Webové stránce integrity GE (integrity.ge.com), které detailně popisují opatření potřebná k jeho dodržení. 10 Integrita Podstata & Znění našich závazků

13 Nepřípustné platby (Pravidlo 20.4) NA CO SI DÁVAT POZOR jakékoli osoby nebo společnosti zastupující GE nebo považované za representanty GE, které byly obviněny z nekalých obchodních praktik; mají vliv na rozhodování o nákupech a pověst spojenou s uplácením; jsou v příbuzenském nebo jiném vztahu, který by mohl nežádoucím způsobem ovlivnit rozhodnutí zákazníka nebo představitele státních orgánů; kontaktují vás krátce před rozhodnutím o zakázce a vysvětlují, že mají "zvláštní dohodu" s daným představitelem státních orgánů nebo zákazníkem; trvají na vyplacení provize před tím, než zákazník oznámí své rozhodnutí; osoby, které navrhují, aby nabídka GE byla podána přes určitého zástupce nebo partnera; jakýkoliv požadavek na vyplacení provize nebo jiné platby ve třetí zemi nebo na jiné jméno; provize, která se zdá nepřiměřeně vysoká vzhledem k poskytovaným službám. Integrita Podstata & Znění našich závazků 11

14 Regulace mezinárodního obchodu (Pravidlo 20.9) SHRNUTÍ Z mnoha různých důvodů, mezi něž mimo jiné patří i národní bezpečnost a zahraniční politika, mnohé země regulují mezinárodní obchodní transakce, jako je dovoz, vývoz a mezinárodní finanční transakce. USA navíc zakazují jakoukoliv účast na bojkotech vůči spřáteleným zemím a společnostem, které mohou být uvedeny na "černé listině" určitých skupin nebo zemí. ZÁKLADNÍ POÎADAVKY Dodržujte příslušné regulace mezinárodního obchodu včetně udělování licencí, přepravní dokumentace, dovozní dokumentace a požadavků na vedení a archivaci záznamů ve všech zemích, ve kterých obchodujete nebo kde je vaše sídlo. V některých případech se budou tato omezení týkat mezinárodního obchodu se zbožím, technologiemi, softwarem, službami i finančních transakcí. Seznamte se s postupy, které při mezinárodních transakcích váš podnik uplatňuje, a dodržujte je. Seznamte se s rozsahem, v němž se regulace obchodu USA vztahují na transakce prováděné vaším podnikem, i pokud jde o transakce za hranicemi USA. Ujistěte se, že všechny mezinárodní transakce jsou prověřovány podle všech příslušných zákonů a regulačních pravidel, které omezují transakce s určitými zeměmi nebo osobami. Základní předpisy a seznamy zakázaných smluvních stran jsou k dispozici na Webové stránce Mezinárodní právo & politika. Vyhněte se jakékoliv účasti na restriktivních obchodních praktikách nebo bojkotech, zakázaných nebo postihovaných americkými zákony nebo platnými místními zákony. Nezapomeňte sdělit svému nadřízenému všechny žádosti související s bojkotem včetně žádostí o poskytnutí informací. Konzultujte s právním zástupcem společnosti nebo svým vedoucím jakoukoliv transakci, při níž dochází ke kolizi mezi právem USA a právem jiné země nebo regionu, jako jsou zákony Kanady, Mexika a členských států Evropské unie blokující určité restrikce USA. Zjistěte, která strana dovozní transakce je právně odpovědná za přesnost dovozní dokumentace. Pokud je to GE, zaveďte postupy na sledování a ověřování přesnosti a úplnosti informací předávaných společností GE nebo jejími obchodními zástupci státním orgánům. Je-li odpovědnou stranou zprostředkovatel nebo zákazník, zajistěte, aby ze strany GE byly poskytnuty úplné a přesné informace, které druhá strana potřebuje k vyplnění dovozních dokladů. 12 Integrita Podstata & Znění našich závazků

15 Regulace mezinárodního obchodu (Pravidlo 20.9) NA CO SI DÁVAT POZOR Všechny transakce: neznámý zákazník bez přesvědčivých doporučení neobvyklá transakce nebo požadavek na neobvyklého příjemce zásilky, zákazníka, netypické konečné použití či místo dodání vyhýbavé, váhavé nebo jinak neuspokojivé odpovědi zákazníka na otázky týkající se konečného použití, konečného uživatele, dodacích termínů nebo místa dodání zboží neobvykle výhodné platební podmínky nezájem o běžnou instruktáž a záruční služby uvedení přepravce jakožto konečného příjemce neobvyklé balení, značení nebo trasa zboží neobvyklá bezpečnostní nebo ochranná opatření propojení s vojenskými složkami, které se zdá nepatřičné ve vztahu k danému podniku nebo k dané transakci účast stran, které mají vztah k zemím zapojeným do vývoje biologických, chemických nebo nukleárních zbraní nebo balistických střel transakce, jichž se účastní strana, na niž je uvaleno embargo, občan nebo zástupce takové země nebo fyzická nebo právnická osoba, na niž se vztahují vládní sankce Dovoz: fakturovaná cena, která neodpovídá celkové hodnotě dováženého zboží jakákoliv platba vývozci nebo ve prospěch vývozce, která není zahrnuta ve fakturované ceně nebo jinak nahlášena celním orgánům převodní ceny mezi spřízněnými stranami, které nepokrývají veškeré náklady a zisk nepřesný nebo neúplný fakturační popis dováženého zboží nepřesné určení země původu dováženého zboží použití takové klasifikace dovozních tarifů, která se nejeví jako přesný popis dováženého zboží kdykoliv je společnost GE uvedena jako etablovaný dovozce v zemi, kde není zaveden dovozní proces GE dovoz zboží v rámci programu preferenčních cel (GSP, NAFTA, Dohody z Lomé, AEAN FTA, zpětný dovoz zboží domácí výroby apod.) bez postupů průkazného vedení záznamů, které by zajistily dodržení požadavků programu Integrita Podstata & Znění našich závazků 13

16 Prevence praní špinavých peněz SHRNUTÍ Lidé, kteří jsou zapojeni do trestné činnosti (například pašování drog, korupce, podvodů), se mohou pokusit "prát" výnosy ze svých trestných činů, aby je zakryli nebo těmto výnosům vytvořili zdání legitimnosti. Už více než 100 zemí má zákony proti praní špinavých peněz, které zakazují příjem nebo převádění výnosů z trestné činnosti. Společnost GE je odhodlána plně dodržovat veškeré příslušné zákony proti praní špinavých peněz po celém světě. GE bude obchodovat pouze se zákazníky, kteří se těší dobré pověsti, zabývají se legitimními podnikatelskými aktivitami a jejichž prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Každý podnik GE musí uplatňovat zásadu "znej svého zákazníka" a učinit vhodná opatření, aby zajistil, že společnost neakceptuje takové formy plateb, u nichž se zjistilo, že jde o nástroje k praní špinavých peněz. Integrita a dobré jméno GE mohou být vážně ohroženy, nebudou-li odhaleny ty vztahy se zákazníky a transakce, které nás vystavují riziku. ZÁKLADNÍ POÎADAVKY Dodržujte všechny příslušné zákony, které zakazují praní špinavých peněz a vyžadují nahlašování hotovostních nebo jiných podezřelých transakcí. Porozumějte tomu, jakým způsobem se oba druhy zákonů týkají vašeho podniku. Postupujte podle pravidel vašeho podniku, zajišťujících zásadu znej svého zákazníka. Každý podnik má zavedený proces náležitého prověřování, šitý na míru jeho firemnímu prostředí, který mu může poskytnout dostatek informací a dokumentace o potenciálních zákaznících, partnerech v rámci společných podniků a přidružených společnostech, aby bylo možné se ubezpečit, že se zabývají zákonnými podnikatelskými aktivitami a jejich prostředky pocházejí z legitimních zdrojů. Ve věci přijatelných platebních způsobů postupujte podle pravidel svého podniku. Naučte se identifikovat druhy plateb, které se nejčastěji spojují s praním špinavých peněz (např. více platebních příkazů nebo cestovních šeků, velké částky v hotovosti, nebo šeky na zákazníky od neznámé třetí strany), a dodržujte pravidla, která omezují nebo zakazují jejich akceptaci. Naučte se rozpoznávat varovné signály, které mohou ukazovat na praní špinavých peněz nebo jiné nezákonné aktivity či porušení pravidel GE, a dávejte si na ně dobrý pozor. Pokud se s takovým varovným signálem setkáte, sdělte to právnímu zástupci GE a rozhodně daný problém vyřešte dříve, než transakci dokončíte. Řešení dané situace by mělo zahrnovat i přezkoumání ze strany vedení a mělo by být dobře zdokumentováno. 14 Integrita Podstata & Znění našich závazků

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Bezpečnost, ochrana majetku a osob

Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Bezpečnost, ochrana majetku a osob 1 OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 2 2. Vstup do objektů... 2 3. Ochrana majetku... 3 4. Požární ochrana... 3 5. Ochrana

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY V Praze dne 20. ledna 2017 Pravidly pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, kapitola 5.1. Základní podmínky výzvy MAS, bod

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) / 23. prosince 2015 (2. revize) Národní

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o.

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o. Vnitřní etický řád společnosti Praha, 2007 Úvod Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Manuál pro ochranu dat pro skupinu Saferoad Group

Manuál pro ochranu dat pro skupinu Saferoad Group Manuál pro ochranu dat pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do problematiky ochrany dat 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Shromažďování dat 8 4. Citlivá osobní data a zvláštní kategorie osobních dat 11

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod a účel programu 4 2. Popis rámcových compliance dokumentů 4 3. Shrnutí oblastí compliance 5 4. Organizace compliance 7 5. Školení

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Konsolidované znění Přijaté rozhodnutím správní rady MB/11/2008 ze dne 14. února 2008 Pozměněno rozhodnutím správní rady MB/21/2013

Více