MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA"

Transkript

1 MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast. Obsah Strana Úvod 2 I. Žádost 2 II. Hodnotící komise 2 III. Obecné podmínky hodnocení projektů 2 IV. Konkrétní postup hodnocení 3 V. Tabulka výše dotací 5 VI. Závěrečná zpráva a vyúčtování 5 VII. Publicita 5 VIII. Závěr 5

2 Úvod Vyhodnocování žádostí má zajistit posouzení cílů, obsahu a kvalitativních aspektů služeb popsaných v žádosti (projektu). Zároveň je třeba zajistit objektivitu vyhodnocení tak, aby nebyly poškozeny dobré a potřebné služby nebo nové originální postupy. Cílem tohoto dokumentu je podrobně upravit základní zásady popsané v dokumentu Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu města sociální oblast a popsat jednotlivé postupy pro hodnocení projektů. Pro účely poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro sociální oblast se hodnocení projektů v příslušném roce řídí schválenými a platnými podklady, tj. především Zásadami pro poskytování dotace z rozpočtu města - sociální oblast (dále jen Zásady ), těmito Kritérii pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice sociální oblast, (dále jen Kritéria ) která jsou přílohou Zásad a Vyhlášením výběrového řízení. Hlavním koordinátorem pro poskytování dotací na sociální oblast dle výše uvedených předpisů je odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice. I. Žádost 1.1 Formulář žádosti je uveden v příloze č. 2 Zásad. 1.2 V případě opakovaných žádostí dokládá žadatel registraci služby, doklad o oprávnění osob jednat jménem žadatele, příloha k žádosti tab.č. 2., pouze u první žádosti a v dalších obdobích dokládá pouze změny. V žádosti se uvede rok původního předložení dokladu. 1.3 V případě, že žadatel podává v jednom období více žádostí na různé služby dokládá žadatel registraci služby, doklad o oprávnění osob jednat jménem žadatele, příloha k žádosti tab.č. 2., pouze u jedné z nich. 1.4 Závěrečnou zprávu a vyúčtování k žádosti žadatel nedokládá, pokud byly již předloženy po ukončení projektu. 1.5 Vyúčtování služby a rozpočet dokládá organizace i v případě, že o dotaci žádá prvně. Pokud jde o nově zřízenou službu vyúčtování se k žádosti nepřikládá, přikládá se pouze rozpočet. II. Hodnotící komise 2.1 Hodnotící komise je totožná s řídící skupinou pokračujícího procesu komunitního plánování sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí. Počet členů a jmenovité složení hodnotící komise, resp. řídící skupiny stanovuje svým usnesením Rada města Hořovice. Členové jsou vybíráni z řad členů zastupitelstva, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a občanů města. Členy komise nemohou být statutární zástupci žadatelů o dotaci z rozpočtu města Hořovice. 2.2 Členové komise jsou povinni jednat při svém rozhodování v komisi transparentně, nestranně a nezávisle. Každý člen komise má povinnost vzdát se hodnocení v případě střetu zájmů, např. pokud je úzce spjat s organizací, která žádost o dotaci podává. V tomto případě se postupuje podle bodu 3.5 tohoto dokumentu. III. Obecné podmínky hodnocení projektů 3.1 Výběrové řízení se vyhlašuje vždy s předstihem v roce předcházejícím realizaci projektu. Důvodem je garance spolufinancování městem a tím zjevná podpora službě pro podávání žádostí o finanční prostředky z dalších dotačních titulů. Starosta může vyhlásit výběrové řízení kdykoliv i v běžném roce. 3.2 Přiznané finanční prostředky jsou poskytnuté příjemci v roce realizace projektu na základě schváleného rozpočtu města a to vždy do 30. dubna daného kalendářního roku (viz. Zásady) 2

3 V případě vyhlášení výběrového řízení v běžném roce obdrží příjemce dotaci do 30 dní po uzavření smlouvy. V rozpočtu města je každoročně vyčleněna částka pro rozdělování dotací v potřebné výši, minimálně ve stejné výši jako v předchozím roce. Tato částka nemusí být vyčerpána. Na rok 2015 bude do rozpočtu města k rozdělení navržena částka Kč. 3.3 Procesu hodnocení podléhají všechny žádosti, které nebyly vyřazené pro formální náležitosti bez ohledu na výši požadované dotace. 3.4 Komise může vyzvat žadatele o dotaci, aby doplnil chybějící náležitosti žádosti, popřípadě jiné doklady dle rozhodnutí hodnotící komise, a to do 10 dní ode dne obdržení výzvy. Podmínky pro doplnění jsou totožné s podmínkami podání žádosti (zejména termín podání na podatelnu MěÚ a označení obálky). 3.4 Vyhodnocování žádostí o dotaci provádí komise ustanovená radou města (viz. odst. 2.1) a probíhá ve čtyřech fázích: a. formální hodnocení žádosti b. obsahové hodnocení žádosti c. hodnocení finanční stránky žádosti d. celkové hodnocení žádosti 3.5 Obsahové, finanční a celkové hodnocení podléhá bodovému systému, kdy každý z hodnotitelů má k dispozici 30 bodů na všechny oblasti (max. 10. bodů na jednu oblast). Komise může v rámci hodnocení přidělit celkem maximálně 240 bodů, při plném počtu hodnotitelů. Na průběh hodnocení projektů se vztahuje Jednací řád Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Hořovicích. V případě, že se na jednání nedostaví plný počet hodnotitelů, bude počet bodů nepřítomných hodnotitelů rozdělen mezi ostatní členy s tím, že lichý počet bude mít k dispozici předseda, resp. místopředseda komise. Následně se počet bodů od jednotlivých hodnotitelů sečte a porovná s níže uvedenou tabulkou, podle které se určí finanční dotace. Vyplní se hodnotící formulář, který je podkladem pro rozhodování městské rady resp. zastupitelstva. 3.6 Výše poskytované dotace je přímo závislá na vyčleněných finančních prostředcích v rozpočtu města Hořovice. Hodnotící komise je těmito prostředky vázána. Z tohoto důvodu je možné poměrné snížení dotací. IV. Konkrétní postup hodnocení 4.1 Formální hodnocení žádosti Komise zpracuje seznam došlých žádostí, žádosti posoudí dle formálních náležitostí předepsané formuláře, přílohy, datum doručení, atp. Žádosti, které byly shledány v pořádku přechází do dalších fází posuzování. Žádosti, u kterých byly zjištěny formální závady, se z dalšího posuzování vyřazují a odbor sociálních věcí a zdravotnictví o tomto informuje dopisem žadatele. 4.2 Obsahové hodnocení žádosti Při obsahovém hodnocení žádostí komise nejprve posoudí, do jaké míry projekt svým obsahem odpovídá sociální popř. návazné službě. Dále hodnotí potřebnost města mít takovou službu, prospěšnost pro občany, místo poskytování služby a její nezastupitelnost jinou službou, počet klientů, personální zajištění, cílovou skupinu, formu a časový rozsah poskytované služby. Klade důraz na kvalitu, efektivnost a dostupnost realizovaného projektu. Při hodnocení přihlíží i k jiné formě podpory města, např. poskytnutí prostor, výše nájemného, atp. Obsahové hodnocení se řídí specifickými kritérii: Potřebnost: a. Služba vyjadřuje potřebnost obce Hořovice a vzniká v souladu s opatřeními 3

4 Komunitního plánu sociálních služeb. b. Nezastupitelnost služby - podpora vzniku nových sociálních služeb, které nejsou na daném území poskytovány, nebo jsou poskytovány v nedostatečných kapacitách, s ohledem na potřeby území Hořovic a správního obvodu. c. Jedinečnost služby službu neposkytuje žádná jiná organizace se sídlem ve správním obvodu Hořovice. V případě, že službu poskytuje více organizací, rozhoduje sídlo organizace, délka poskytování, tradice, kvalita, časová náročnost, počet klientů,. V případě, že službu poskytuje organizace s celostátní, resp. krajskou působností hodnotí se především počet klientů a nákladnost a nezbytnost služby. V tomto případě je možné provést sociální šetření u klienta. Informace získané v tomto šetření jsou podpůrné pro rozhodování hodnotící komise Dostupnost: a. Územní dostupnost - dosažitelnost sociální služby pro cílovou skupinu na jejím spádovém území. b. Informovanost o službě - služba je dostatečně propagovaná poskytovatelem, je známo místo a čas, kdy je možné o službu požádat. popř. kde se služba poskytuje. Odpovídá specifickým potřebám cílové skupiny (senioři; osoby se zdravotním postižením; rodina, děti a mládež, osoby sociálně vyloučené, ). c. Kapacita služby je podporována pouze taková výše kapacity služby, která je v souladu s aktuálním akčním plánem Komunitního plánování sociálních služeb Kvalita: a. Odbornost pracovníků - pracovníci v daných sociálních službách splňují požadavky odborné způsobilosti k výkonu své profese, které vyplývají z platné legislativy (vzdělání a praxe personálu). b. Registrace - služba je registrována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kritérium je určující pro všechny druhy služeb. Nehodnotí se u návazných služeb. 4.3 Hodnocení finanční stránky žádosti Hodnocení finanční stránky projektu (rozpočtu projektu) spočívá především ve vymezení % výše vlastních prostředků žadatele a jejich přesné specifikaci. Spoluúčast žadatele musí být v minimální výši 20 % z celkových nákladů projektu. Vždy musí jít o více zdrojové financování - spolufinancování služby z ostatních zdrojů (ostatní veřejné zdroje mimo úhrady od uživatelů služeb za základní činnosti služby ostatní resorty státní správy, strukturální fondy, sponzorské dary, nadace atd.). Hodnotí se také výkonnost služeb, a to porovnáním rozpočtu a vyúčtování v předchozím roce - v roce 2015 se bude vycházet ze stavu roku V následujících letech vždy z roku předcházejícího. Organizace je povinna doložit rozpočet a vyúčtování z roku předcházejícího i v případě, že žadatel zatím o příspěvek z rozpočtu města Hořovice nežádal. Dále se hodnotí ceník a tím výše příjmů od klientů a předpoklad získaných finančních prostředků v rámci víceúčelového financování a příjmů od klientů na daný rok Celkové hodnocení žádosti V celkovém hodnocení žádosti jsou vyzdviženy zejména hlavní přínosy žádosti/projektu pro město Hořovice, resp. pro správní oblast a pro dané cílové skupiny, jakož i přiměřenost požadavků na výši grantu a výše a možnosti vlastní spoluúčasti, navrhovaná žadatelem. 4

5 V. Tabulka výše dotací Bodové rozpětí % část příspěvku do 60 bodů VI. Závěrečná zpráva a vyúčtování Závěrečná zpráva a vyúčtování se řídí čl. VII a IX Zásad. Příjemce dotace je povinen závěrečnou zprávu a vyúčtování doručit poskytovateli - odboru sociálních věcí a zdravotnictví buď přímo k rukám koordinátora komunitního plánování popř. vedoucí odboru nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu. Koordinátor tuto zprávu do 15 ti dní ode dne obdržení zašle k nahlédnutí řídící skupině (hodnotící komisi) a vedoucí odboru finančního a školství. Tento odbor odborně posoudí vyúčtování a do 30. března příslušného roku předloží své vyjádření o správnosti vyúčtování řídící skupině (hodnotící komisi) prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Tato komise následně informuje o výsledku městskou radu, resp. zastupitelstvo. dle čl. IX odst.6 (Zásady). VII. Publicita Vzor loga města uváděného při prezentaci města jakožto poskytovatele dotace. Toto logo bude k dispozici ke stažení na internetových stránkách města. Zneužití je trestné. VIII. Závěr Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice sociální oblast jsou nedílnou součástí Zásad a nabývají účinnosti ve stejný den jako Zásady. 5 Dr. Ing. Jiří Peřina starosta

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více