Analýza mutací genu COL1A1 českých pacientů s diagnózou osteogenesis imperfecta, typ I-IV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza mutací genu COL1A1 českých pacientů s diagnózou osteogenesis imperfecta, typ I-IV"

Transkript

1 cs30 Původní práce Analýza mutací genu COL1A1 českých pacientů s diagnózou osteogenesis imperfecta, typ I-IV Lucie Šormová 1, Ivan Mazura 1, Ivo Mařík lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ČR 2 Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, Praha, ČR Abstrakt Přehled: Osteogenesis imperfecta je celosvětově rozšířené onemocnění pojivové tkáně vyznačující se rozsáhlou klinickou heterogenitou. Hlavním klinickým příznakem je zvýšená fragilita kostí způsobená defektní produkcí kolagenu typu I, který je kódován geny COL1A1 a COL1A2. Z klinického, radiologického a genetického hlediska rozlišujeme 11 forem onemocnění, přičemž pouze první čtyři typy vznikají v důsledku mutací genů kolagenu typ I. Závažnost onemocnění se pohybuje od lehkých forem po letální typy onemocnění. Cíle a metody: Cílem studie je molekulárně-genetická analýza genu COL1A1 25 českých pacientů postižených onemocněním osteogenesis imperfecta, konkrétně I-IV typem, a následné porovnání klinického obrazu jedinců se shodnými změnami DNA. Kontakt: Lucie Šormová 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Adresa: Kateřinská 32, Praha 2, ČR E mail: Výsledky: Mutace genu COL1A1 byly identifikovány u 3 z 25 českých OI pacientů. Jedná se o nepříbuzné jedince s diagnózou osteogenesis imperfecta typ IA, III a IVB. Závěr: Identifikace mutačního spektra prostřednictvím molekulárně genetických analýz dalších pacientů a jejich příbuzných je nezbytná nejen pro stanovení vztahů mezi genotypem a fenotypem postižených jedinců, ale zároveň pro porovnání frekvence výskytu identifikovaných mutací české populace s dalšími populacemi. Klíčová slova Osteogenesis imperfecta, kolagen typ I, COL1A1, COL1A2, MLBR, mutace EJBI 2012; 8(5):cs30 cs37 zasláno: 15. srpna 2012 přijato: 2. října 2012 publikováno: 22. listopadu Úvod Osteogenesis imperfecta je dědičné onemocnění pojivové tkáně, jehož charakteristickým klinickým znakem jsou křehké kosti s vysokým rizikem pro vznik zlomenin. Dalšími klinickými rysy této choroby jsou podprůměrný až malý vzrůst, kloubní hypermobilita, hyperlaxicita kůže, modré skléry, nedoslýchavost a dentinogenesis imperfecta. V některých případech jsou popisovány defekty plic či vaskulárního systému. Prvotní klasifikace, jejímž autorem byl David Sillence a která rozlišovala čtyři typy OI, vznikla v roce V průběhu následujících let byla tato klasifikace na základě identifikace nových klinických, radiologických a genetických znaků postupně rozšiřována o další typy až na současných 11 forem OI. Molekulární podstatou prvních čtyř forem jsou mutace genů kolagenu typ I (Collagen, type I, alpha-1 (COL1A1) a Collagen, type I, alpha-2 (COL1A2)), původ zbývajících typů jsou mutace genů Serpin peptidase inhibitor, clade F, member 1 (SerpinF1) (OI typ VI), genů 3-prolyl hydroxylačního komplexu - Cartilage associated protein (CRTAP), Leucine- and proline-enriched proteoglycan 1 (LEPRE1) a Peptidyl-prolyl isomerase 1 (Cyclophylin B) (PPIB) (OI typ VII, VIII a IX), a defekty chaperonů Serpin peptidase inhibitor, clade H, member 1 (SerpinH1) a FK506-binding protein 10 (FKBP10) (OI typ X a XI). Etiologie pátého typu OI není v současnosti jasná [5, 18]. 1.1 Kolagenní formy osteogenesis imperfecta OI typ I je nejmírnější formou OI s autozomálně dominantním typem dědičnosti. Riziko vzniku zlomenin je zvýšené v období dětství a následně v postmenopauzálním období žen a po šedesátém roce života mužů. Jedinci dosahují normální tělesné výšky, mohou mít mírně deformované kosti, modré zabarvení bělma a trpět nedoslýchavostí. U některých pacientů může být diagnostikována c 2012 EuroMISE s.r.o.

2 Šormová, Mazura, Mařík Analýza mutací genu COL1A1 cs31 dentinogenesis imperfecta (DI). Na základě přítomnosti tohoto znaku rozlišujeme OI typ IA (absence DI) a OI typ IB (přítomnost DI). Přítomnost výše uvedených znaků je vysoce variabilní [9, 17]. OI typ II je perinatálně letální formou. Běžným znakem je mrtvorozenost a vysoká úmrtnost jedinců v perinatálním období, která činí až 80 %. K prvním zlomeninám dochází již během intrauterinního vývoje plodu. Pacienti mají vážně deformované kosti, obličej trojúhelníkového tvaru a modře čí šedě zbarvené skléry. V rámci druhého typu jsou vyčleněny tři podtypy IIA, IIB a IIC, a to v závislosti na hodnocení výskytu radiologických znaků jako jsou deformace žeber a dlouhých kostí, cefalometrických znaků (makro- či mikrocefalie), typu dědičnosti a mutovaného genu (autozomálně dominantní typy IIA a IIC vznikají v důsledku mutací genů COL1A1 a COL1A2, zatímco kauzálním genem autozomálně recesivního typu IIB je gen CRTAP) [2]. Třetí typ onemocnění je mírně deformující autozomálně dominantní či recesivní formou OI. Pacienti jsou podprůměrného vzrůstu, mají krátké končetiny, vážně deformované kosti, hypermobilní klouby, trojúhelníkový obličej, tmavě modré skléry (během dospívání intenzita zabarvení klesá) a DI. Typickým radiologickým znakem jsou wormianské kůstky přítomné v lebečních švech a popcornová kalcifikace epifýz a metafýz dlouhých kostí. Z důvodu těžké skoliózy, tenkých diafýz dlouhých kostí a vysoké frekvence zlomenin, k nimž dochází během běžných denních aktivit, jsou pacienti po většinu života upoutání na invalidní vozík [13]. OI typ IV je nejvíce heterogenním, autozomálně dominantním typem tohoto onemocnění. Tělesná výška jedinců je podprůměrná až nízká, kosti jsou deformované a podobně jako u předchozího třetího typu, mohou být epifýzy a metafýzy dlouhých kostí popcornové struktury. První fraktury vznikají během porodu, pacienti mají bíle, šedě či modře zbarvené skléry a mohou mít diagnostikovánu otosklerózu. Typickým znakem tohoto typu je basilární imprese. Na základě přítomnosti DI jsou v rámci čtvrtého typu rozlišovány podtypy IVA (absence DI) a IVB (přítomnost DI) [7]. 1.2 Nekolagenní formy osteogenesis imperfecta OI type V je autozomálně dominantním typem osteogenesis imperfecta s nejasným genetickým původem. Jedná se o mírně deformující formu vyznačující se tvorbou hypertrofického kalu v místě zlomeniny a kalcifikací mezikostní membrány kostí předloktí [5, 12]. Šestý typ této choroby je přenášen autozomálně recesivně. Typickými znaky tohoto typu jsou vzhled kostních lamel, které svým tvarem připomínají rybí šupiny, a osteopenie. Dlouhé kosti pacientů jsou deformované, metafýzy mají bulvózní tvar [12, 13]. Tato forma je způsobena mutacemi genu SerpinF1 [5]. OI typ VII je autozomálně recesivní forma OI s vážným až letálním klinickým projevem. Hlavními znaky jsou rhisomelické zkrácení končetin a exoftalmus. Četnost zlomenin klesá během dospívání jedinců. Tento typ vzniká v důsledku mutací genu CRTAP [16]. Další autozomálně recesivním typem OI je typ VIII. Fenotyp postižených jedinců je podobně jako u předchozí formy velice variabilní od vážného k letálnímu projevu choroby. Typickým klinickým znakem je rhisomelické zkrácení končetin, dalšími běžně se vyskytujícími radiologickými znaky jsou bulbózní metafýzy, zkrácení dlouhých kostí a osteoporóza. Kauzálním genem je gen LEPRE1 [4, 5]. Osteogenesis imperfecta typ IX je mírnou až letální formou vyznačující se klinickými znaky shodnými s III a IV typem OI. Choroba je přenášena autozomálně recesivně a je způsobena defektním genem PPIB [9]. Vážný až letální OI typ X, autozomálně recesivní forma OI, vyplývá z mutací genu SerpinH1. Podobně jako u typů VII a VIII se tento typ vyznačuje rhizomelickým zkrácením končetin postižených jedinců [5]. Posledním typem OI je typ XI. Jedná se o autozomálně recesivní onemocnění, které je výsledkem mutací genu FKBP10. Typickým klinickým znakem jsou podobně jako u šestého typu kostní lamely tvaru rybích šupin [5]. 1.3 Molekulárně genetická podstata osteogenesis imperfecta % všech případů OI má svou genetickou podstatu v mutacích jednoho ze dvou genů kolagenu typ I COL1A a COL1A2. Molekula proteinu je tvořena dvěma alpha1 řetězci kódovanými genem COL1A1 na chromozomu 17 a jedním alpha2 řetězcem kódovaným genem COL1A2, který se nachází na chromozomu 7. Nesložené řetězce podléhají mnoha modifikacím (4-prolyl hydroxylace, 3-prolyl hydroxylace, hydroxylace lysinu, glykosylace), které zvyšují stabilitu molekuly proteinu. Takto modifikované řetězce jsou následně ve směru od C- k N-konci skládány v heterotrimer zakončený N- a C-terminálními propeptidy (tímto lze vysvětlit fakt, že mutace situované v C-oblasti molekuly proteinu mají za následek závažnější postižení jedinců) [1, 9]. Nejdůležitější aminokyselinou vyskytující se v alpha řetězci je glycin (Gly), který produkuje meziřetězové vazby. Glycin se nachází na každé třetí pozici 338 repetitivních sekvencí Gly-X-Y a zodpovídá za korektní formaci alpha řetězců do struktury trojšroubovice. Přibližně % strukturních defektů kolagenu typ I plyne ze substitucí glycinu jinou aminokyselinou [10]. 36 % substitucí glycinu kódovanými genem COL1A1 vede v letální fenotyp, zatímco v rámci genu COL1A2 má za následek letalitu 19 % záměn této aminokyseliny [5]. Dalšími klíčovými oblastmi alpha řetězců jsou místa vazeb transkripčních faktorů, tedy vazebná místa aktivačních proteinů (tzv. enhancery a silencery) aktivujících či inhibujících transkripci [6]. Dále mezi ně řadíme oblasti bohaté na CpG. c 2012 EuroMISE s.r.o.

3 cs32 Šormová, Mazura, Mařík Analýza mutací genu COL1A1 Obrázek 1: Přehled identifikovaných mutací/polymorfismů v genu COL1A1. Tyto nukleotidy mohou podléhat metylacím, jejichž výsledkem je mírný fenotyp, pokud se tak stane v promotoru, exonu 1 či intronu1, a vážný klinický obraz, pokud se metylované CpG nacházejí v kódující oblasti genů COL1A1 a COL1A2. V současnosti je popisováno, že tomuto procesu může podléhat 26 z 338 kodonů glycinu v alpha řetězcích [8]. V rámci molekuly kolagenu dále existují tři vazebné oblast, tzv. Multi Ligand Binding Regions (MLBR1-3), které produkují mezimolekulární vazby s dalšími molekulami pojivové tkáně, jako např. integriny, oligomerní protein chrupavkové matrix (Cartilage Oligomeric Matrix Protein, COMP), SerpinH1 a další. Vazby s těmito proteiny zvyšují pevnost a pružnost kostí a je prokázáno, že mutace oblastí MLBR2 a MLBR3 mají ve většině případů za následek letální typy osteogenesis imperfecta [5, 15]. 1.4 Léčba jedinců postižených osteogenesis imperfecta Léčba jedinců s osteogenesis imperfecta je různá a individuální na základě konkrétního klinického, radiologického a biochemického obrazu. Medikamentózní léčba zahrnuje užívání kalcia, vitaminu D a léčbu bisfosfonáty, které jsou běžně podávány při léčbě mírných a vážných forem OI. Specifickou funkcí bisfosfonátů je inhibice osteoklastů na povrchu kostí, čímž je docíleno zvýšení hustoty kostí a snížení rizika vzniku zlomenin [3]. Ortotická léčba je indikována u pacientů majících skoliózu a lehké deformity kostí končetin. Oproti tomu vážné deformity a zlomeniny se signifikantní dislokací jsou léčeny chirurgicky osteotomií a fixací s použitím nitrodřeňových prutů, hřebů, pinů apod. Vážnou skoliózu lze korigovat chirurgicky zavedením tzv. Harringtonových prutů, tento způsob léčby však značně omezuje následný rozsah pohyblivosti páteře. V současné době jsou vyvíjeny metody tzv. buněčné a genové terapie. Jejich cílem je nahrazení defektních osteoblastů a deaktivace mutovaných genů, čímž by bylo docíleno zvýšení minerální denzity kostí (buněčná terapie) a snížení klinické závažnosti OI (genová terapie) [9, 11]. 2 Materiál a metody V rámci této studie byly analyzovány vzorky gdna získaných z žilní krve 25 českých pacientů (čtyři nepříbuzné rodiny a sedmnáct sporadických případů) s diagnózou osteogenesis imperfecta typ I-IV 19 pacientů postiženo OI typem IA, pět pacientů postiženo třetím typem onemocnění a jeden pacient typem IVB. Všichni vyšetřovaní pacienti podepsali informovaný souhlas povolující provedení molekulárně genetické analýzy jejich DNA. Vzorky krve byly kompletovány na několika pracovištích České republiky Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc a Ostrava. Molekulárně genetické analýzy izolované gdna byly zaměřeny na gen COL1A1 proteinu kolagenu typ I. Genomická DNA byla izolována s použitím QIAamp DNA Blood Midi Kit (QIAGEN) izolačního kitu a uchována při teplotě -20 C. Kvalita DNA izolátů byla ověřena elektroforeticky, kvantita spektrofotometricky. Takto ověřené vzorky DNA byly amplifikovány metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) s použitím pro tuto analýzu speciálně vytvořených 100% komplementárních primerů zaměřených na šest regionů DNA zahrnujících exony Tato oblast DNA byla vybrána Tabulka 1: Přehled identifikovaných mutací/polymorfismů českých OI pacientů. Č. pacienta OI typ Pohlaví Věk Změna nukleotidu Mutace/ Umístění v COL1A1 (v rocích) Polymorfismus 1 III Žena 23 GGC/TGC Gly526Cys exon 31 ACT/ACC Thr588Thr exon 33 2 IA Muž 22 T/C I32T15375C intron 32 C/G I39C17332G intron 39 ACT/ACC Thr588Thr exon 33 3 IVB Žena 52 T/C I32T15375C intron 39 C/G I39C17332G intron 31 c 2012 EuroMISE s.r.o.

4 Šormová, Mazura, Mařík Analýza mutací genu COL1A1 cs33 Obrázek 2: Sekvenční struktura exonu 31. Pozice substituce Gly526Cys je vyznačena tučně, záměna nukleotidu je zvýrazněna červenou kurzívou. Obrázek 3: Sekvenční struktura exonu 33. Pozice substituce Thr588Thr je vyznačena tučně, záměna nukleotidu je zvýrazněna červenou kurzívou. Obrázek 4: Sekvenční struktura intronu 32. Pozice polymorfismu I32T15375C je vyznačena červenou kurzívou. Obrázek 5: Sekvenční struktura intronu 39. Pozice substituce I39C17332G je vyznačena červenou kurzívou. na základě přítomnosti oblasti multi ligand binding region 2. Sekvence použitých primerů jsou následující: G1-1 CATCCGTCAAGGTGCGTCG a G1-2 CCTGCCCTG- GTCTTTTCCC produkující 350bp dlouhý amplikon zahrnující exon 31; G2-1 CTGGAGTCTGGGCTGTGAG a G2-2 GTGTTCTGCTTGTGTCTGGG primery syntetizující produkt o velikosti 660bp obsahující exon 32; G3 1 CCAGACACAAGCAGAACACT a G3-2 CTGAGAG- CAAGGGACAAGA zaměřené na 402bp dlouhý region s obsaženým exonem 33; G4-1 TCAACCTGGGAACCT- GGAG a G4-2 CAGCATCGCCTTTAGCACC, které produkují 662bp dlouhý PCR produkt zahrnující exony 34 a 35; G5-1 TTCCTGCCTCCATTACT GC a G5-2 AA- CAGCCAACTCATCCGAC amplifikující oblast o velikosti 426bp obsahující exony 36 a 37; a poslední pár primerů G6-1 GGTGCTACTGGTTTCCCTGG a G6-2 TCTGTTCTCCTTGGCTCC GC vymezující 645bp dlouhý úsek DNA s exony 38, 39 a 40. Pro polymerázovou řetězovou reakci byla připravena reakční směs o finálním objemu 50 µl. Složení reakční směsi bylo následující: 100 ng genomické DNA, 25 µl Taq PCR MasterMix (1000U) (QIAGEN) (tento mastermix obsahuje Taq polymerázu (5 U/µl), PCR Buffer, MgCl 2 (1,5 mm), dntps (4 x 200 µm)) a 0,5 µl (50 pmol) každého primeru. PCR byla provedena v 35 opakujících se cyklech zahrnujících 0,5 min při 95 C, 0,5 min při 59 C (systém G1)/ 58 C (systémy G2, G4 a G6)/ 57 C (systém G3)/ 53 C (systém G5), a 1 min při 72 C. Získané produkty byly elektroforeticky ověřeny na 2% agarózovém gelu. Sekvenční analýza PCR amplikonů genu COL1A1 byla provedena metodou automatického kapilárního sekvenování. V této studii byl použit BigDye R Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Life Technologies Corporation, USA). Získaná data byla porovnávána s odpovídajícími segmenty genu COL1A1 zdravé populace použitím PC programů DNA Baser a SeqScape R Software for Mutation Profiling v2.7. Identifikované změny DNA byly následně porovnávány s databází OMIM. 3 Výsledky Prostřednictvím molekulárně genetických analýz byly odhaleny mutace u tří z pětadvaceti českých OI pacientů. Změny byly nalezeny jak v kódujících, tak v nekódujících oblastech DNA, konkrétně v exonech 31 a 33 a intronech 32 a 39 (Tab. 1, Obr. 1). c 2012 EuroMISE s.r.o.

5 cs34 Šormová, Mazura, Mařík Analýza mutací genu COL1A1 Substituce glycinu cysteinem na pozici 526 exonu 31 (Obr. 2) byla odhalena v DNA vzorku pacienta postiženého třetím typem OI (viz. kapitolu 3.1.1). Jedná se o mutaci běžně se vyskytující u této formy choroby. Poprvé byla popsána v roce 1989 (Starman et al.) [14]. Další mutace kódující sekvence byla odhalena u pacientů s diagnózou osteogenesis imperfecta typ IA (viz. kapitolu 3.1.2) a IVB (viz. kapitolu 3.1.3) (Obr. 3). V obou případech se jedná o tichou mutaci threoninu na pozici 588 exonu 33. U těchto pacientů byly dále identifikovány změny v oblastech intronů 32 (Obr. 4) a 39 (Obr. 5). 3.1 Kazuistika Osteogenesis imperfecta typ III Prvním popisovaným případem je 23letá žena narozená z druhé gravidity nepostižených rodičů. Porod byl proveden císařským řezem, následně musel být novorozenec resuscitován. Porodní hmotnost byla 2450g, porodní délka byla 45cm. Diagnóza byla stanovena ihned po narození pacientky. mobilní klouby. U pacientky nebyla stanovena ani nedoslýchavost ani dentinogenesis imperfecta. Během porodu došlo ke zlomeninám obou femurů, rentgenové snímky však dále odhalily zhojené zlomeniny žeber a levé klíční kosti z prenatálního období. Pacientka utrpěla během dětství a dospívání četné zlomeniny kostí, především dlouhých kostí končetin. Poslední fraktura zlomenina pravé klavikuly, byla zaznamenána v 19 letech. Pacientka začala chodit až ve věku 6 let a to pouze s pomocí ortéz dolních končetin, od jedenácti let je upoutána na invalidní vozík. Osteoporóza byla diagnostikována radiologickým vyšetřením kostry ve věku 15 a následně potvrzena ve věku 18 let. Snížení denzity kostní hmoty (BMD) bylo zároveň prokázáno denzitometrickým vyšetřením. Antropologickým a rentgenologickým vyšetřením byly u pacienta potvrzeny následující klinické projevy onemocnění: soudkový tvar hrudníku, deformovaná žebra, pectus carinatum, vážná skolióza, platyspondylie hrudních obratlů, vyšší těla bederních obratlů, bikonkávní tvar obratlů hrudní a bederní páteře, deformace lebečních kostí, angulace pravého předloktí a femurů, šavlovité deformace humerů a tibií a zkrácené femury. Metafýzi a epifýzy kostí v oblasti kolenních kloubů vykazují popcornovou strukturu (Obr. 6), tedy znak typický pro třetí typ této choroby. Medikamentózní léčba, konkrétně kalcitoninem, byla zahájena ve věku 7 let. O sedm let později byla u pacienta zavedena léčba bisfosfonáty. Součástí léčby je dále suplementace kalcia a vitaminu D3. Od věku dvou let podstoupila pacientka několik chirurgických zákroků (korekční osteotomie s nitrodřeňovou fixací). Součástí komplexní léčby byla ve věku od 6 do 16 let léčba ortotická. Molekulárně-genetické vyšetření identifikovalo mutaci typickou pro tento typ OI Gly526Cys. Další analýzy odhalily u pacientky mutaci genu MTHFR (A1298C), jejímž důsledkem je zvýšená srážlivost krve Osteogenesis imperfecta typ IA Druhým případem je 22letý muž postižený prvním typem onemocnění. Pacient se narodil z třetího těhotenství zdravého páru. Porodní hmotnost byla 2800g, porodní délka byla 50cm. Obrázek 6: Popcornová struktura epifýzy femuru pacienta s diagnózou třetího typu OI. Obrázek 7: Světle modré zbarvení bělma u pacienta postiženého OI typem IA. Klinické znaky prezentované u tohoto jedince jsou Pacient má modrý kolorit sklér (Obr. 7) a trpí nemodré skléry, trigonocefalie, hyperbrachycefalie, wormian- doslýchavostí a tinnitem. Na kůži obličeje, krku a hrudské kůstky v lebečních švech, mírný exoftalmus a hyper- níku lze pozorovat četné lentigines. Dalšími klinickými c 2012 EuroMISE s.r.o.

6 cs35 Šormová, Mazura, Mařík Analýza mutací genu COL1A1 znaky jsou štíhlý hrudník s úzkými vertikálně postavenými žebry, vysoké patro, ochablé svalstvo, hypermobilní klouby a asymetrická ramena. První zlomeninu prodělal ve věku 2 let, další v 9 letech (fraktura hrudních obratlů), v 11 letech (fraktura obou loketních kostí) a v 15 letech života (fraktura druhého metakarpu pravé ruky). Rentgenové snímky zobrazují deformity páteře napřímení hrudní kyfózy, oploštění bederní lordózy, platyspondylie hrudních obratlů a mírná skolióza. Dlouhé kosti dolních končetin vykazují mírné deformace a pacient má zkrácený čtvrtý a pátý paprsek nohou. Denzitometrické vyšetření prokázalo sníženou minerální denzitu kostí vzhledem k danému kalendářnímu věku (Z-skóre je nižší než -2,0). Pacient je léčen bisfosfonáty, kalciem a vitaminem D3 a podstoupil několik operací zahrnujících nitrodřeňovou fixaci Kirschnerovými dráty a tympanotomii. kloubní hypermobilita, zkrácený trup a dolní končetiny a časté bolesti zad. Ve věku dvou let prodělala četné zlomeniny zejména kostí dolních končetin. Poslední fraktura byla zaznamenána ve věku 14 let. Radiologická vyšetření prokazují přítomnost bikonkávních obratlů hrudní a bederní páteře, šavlovité deformity tibií (Obr. 8) a pravého femuru, varózní krčky kostí stehenních a valgózní paty. Medikamentózní léčba bisfosfonáty byla u pacientky zavedena ve věku 42 let. Současně je léčena vitaminem D3. Pacientka podstoupila pouze jeden chirurgický zákrok ve věku 47 let, konkrétně korekční operaci levého femuru. V současnosti se pohybuje s pomocí invalidního vozíku či francouzských holí a používá kolenní ortézu. Další molekulárně genetická vyšetření odhalila přítomnost heterozygotní mutace v genu MTHFR (A1298C) a dále homozygotní mutace 7TA/7TA genu UGT 1A1, která se projevuje tzv. Gilbertovým syndromem Osteogenesis imperfecta typ IVB Zajímavá je zároveň rodinná anamnéza pacientky, neboť manžel a dcera jsou postiženi syndromem Charcot V posledním případě se jedná o 53letou ženu posti- Marie Tooth v kombinaci s diabetickou neuropatií. Dcera ženou čtvrtým typem osteogenesis imperfecta. Jedná se pacientky vykazuje dále svalovou atrofii, křeče a parestezii o první dítě narozené v rodině bez známek zvýšené fragi- dolních končetin. lity kostí. Porodní antropometrické parametry pacienta byly 2840g a 47cm. 4 Diskuze Osteogenesis imperfecta je vysoce heterogenní onemocnění s molekulárně genetickou podstatou v mutacích genů kolagenu typ I. Klinický obraz postižených pacientů vykazuje značné rozdíly jak mezi jednotlivými typy nemoci, tak v rámci stejné formy onemocnění. V současnosti je ve světové literatuře popisováno několik korelací mezi pozicí mutace a jejím výsledným fenotypovým projevem. Obecně lze říci, že letální fenotyp mají za následek mutace lokalizované v C-oblasti alpha řetězců, substituce glycinu a nahrazení aminokyselinového zbytku aminokyselinou (amk) s rozvětveným postranním řetězcem. Tento fenotyp mají dále za následek mutace vedoucí v tzv. skipping exonů v 3 oblasti genu COL1A1 (zejména exony 14, 20, 22, 27, 30, 44 a 47) a exonů nacházejících se 5 k exonu 27 genu COL1A2 a mutace vytvářející nová střihová místa [8]. V rámci alpha řetězců byly vymezeny dvě oblasti (nazývané MLBR2 a MLBR3) v sekvenci alpha1 řetězce a osm oblastí alpha2 řetězce, jejichž mutace mají za následek především letální OI typ II nebo III. Naopak mutace prvních 200 amk zbytků, substituce glycinu v prvních 8590 amk zbytcích, nonsense mutace vytvářející tzv. STOP kodon a změny v N-terminální oblasti proteinu mají za výsledek především neletální klinický obraz [4, 8]. Závěrem lze říci, že mutace genu COL1A1 vedou obecně ve vážnější fenotypový projev onemocnění než muobrázek 8: Šavlovitá deformita levé tibie pacienta s diagnózou tace genu COL1A2. Nesmíme však zapomínat, že exprese OI typ IVB. mutací je kromě genetických faktorů dále ovlivňována např. nutričními či environmentálními změnami. Do této Pacientka má modré skléry, otosklerózu a trpí onemoc- studie bylo zahrnuto 25 českých pacientů postižených jedněním dentinogenesis imperfecta druhou dentici ztra- nou z kolagenních forem osteogenesis imperfecta. Defektní tila již ve věku 20 let. Dalšími znaky jsou generalizovaná DNA byla odhalena u tří z těchto pacientů, přičemž se ve c 2012 EuroMISE s.r.o.

7 cs36 Šormová, Mazura, Mařík Analýza mutací genu COL1A1 dvou z těchto případů jednalo o nové jednobodové mutace či polymorfismy. Substituce glycinu cysteinem na pozici 526 byla stanovena u pacienta s třetím typem OI. Poprvé tuto mutaci popsal Starman et al. v roce 1989 na případu iráckého chlapce. Klinický obraz popisovaný u iráckého probanda vykazuje shodné projevy onemocnění jako u českého pacienta. Oba jedinci mají modré skléry, defektní tvorbu dentinu (avšak bez příznaků dentinogenesis imperfecta), deformované kosti, wormianské kosti a prodělali během porodu zlomeniny [14]. Substituovaný glycin se z hlediska lokalizace mutace v rámci alpha řetězců nalézá v oblasti vazby integrinů. Změny v tomto úseku DNA postihují tvorbu intermolekulárních vazeb, a tudíž vedou k poklesu pevnosti kostní hmoty. Protože se jedná o nejfrekventovanější mutaci v rámci třetí formy OI, můžeme předpokládat, že má tato substituce za následek vážné deformace kostí. Mutace Thr588Thr byla identifikována u dvou pacientů postižených odlišnými formami OI typem IA a IVB. I přesto vykazují oba pacienti shodné klinické rysy, jako například modrý kolorit sklér, nedoslýchavost, kloubní hypermobilitu či osteoporózu. I když tato mutace nepostihuje transkripci, může mít negativní vliv na následnou translaci a tvorbu mezimolekulárních vazeb s proteinem chrupavkové matrix (COMP), který se váže k molekule kolagenu typ I v oblasti definované kodony Lze předpokládat, že tiché mutace v místech vazeb COMP mohou být jedním ze signálů budoucího rozvoje osteopenie a osteoporózy. Zatím se však jedná pouze o spekulaci. V současnosti není tato identifikovaná změna DNA popisována v žádné zahraniční literatuře. Oba polymorfismy (I32T15375C, I39C17332G), identifikované v rámci této studie, byly nalezeny u pacientů se substitucí Thr588Thr exonu 33. Žádná z těchto změn nevede ani k tvorbě STOP kodonů, ani k produkci prodlouženého či zkráceného produktu důsledkem vzniku nových míst střihu. Z toho lze soudit, že nepostihují tvorbu kolagenu typ I. Tyto polymorfismy nebyly doposud popsány v žádné zahraniční literatuře. 5 Závěr V současnosti probíhá shromažďování dalšího biologického materiálu (venózní krev, kostní tkáň, embryonální tkáň) českých pacientů s diagnózou osteogenesis imperfecta typu I-IV pro navazující molekulárně genetické analýzy ostatních kódujících oblastí genu COL1A1. Pro tyto analýzy je plánováno použití High Resolution Melting analýzy a technologie Sangerova sekvenování. Studie bude provedena ve spolupráci s molekulárně genetickou laboratoří Centre for Medical Genetics, Univerzita Antverpy, Edegem, Belgie. Poděkování Poděkování patří Mgr. Tomáši Pexovi a RNDr. Markétě Zachové, Ph.D. za poskytnutí laboratorního zázemí pro molekulárně genetické analýzy a MUDr. Olze Hudákové za poskytnutí užitečných informací z hlediska klinického popisu jednotlivých typů této choroby. Práce vznikla za podpory projektu CBI č IM06014 a projektem SVV Univerzity Karlovy v Praze. Literatura [1] Alanay Y, Avaygan H, Camacho N, Utine GE, Boduroglu K, et al. Mutations in the Gene Encoding the RER Protein FKBP65 Cause Autosomal-Recessive Osteogenesis Imperfecta. The American Journal of Human Genetics Apr; 86: [2] Barnes AM, Chang W, Morello R, Cabral WA, Weis M, Eyre DR, et al. Deficiency of cartilage associated protein in recessive lethal osteogenesis imperfecta. New Eng J Med. 2006; 355: [3] Becker J, Semler O, Gilissen C, Li Y, Bolz HJ et al. Exome Sequencing Identifies Truncating Mutations in Human SER- PINF1 in Autosomal-Recessive Osteogenesis Imperfecta. The American Journal of Human Genetics Mar; 88: [4] Cabral WA, Chang W, Barnes AM, Wies MA Scott MA, Leikin S, et al. Prolyl 3-hydroxylase 1 causes a recessive metabolic bone disorder resembling lethal/severe osteogenesis imperfecta. Nat Genet Mar; 39(3): [5] Forlino A, Cabral WA, Barnes AV, Marini JC. New perspectives on osteogenesis imperfecta. Nat. Rev. Endocrinol. 2011; 7: [6] Ghosh AK. Factors Involved in the Regulation of Type I Collagen Gene Expression: Implication in Fibrosis. Exp. Biol. Med. 2002; 227: [7] Kashyap RR, Gopakumar R, Gogineni SB, Sreejan CK. Osteogenesis imperfecta type IV. Kerala Dental Journal Jan; 32(1): [8] Marini JC, et al. Consortium for Osteogenesis Imperfecta Mutations in the Helical Domain of Type I Collagen: Regions Rich in Lethal Mutations Align With Collagen Bonding Site for Integrins and Proteoglycans. Human Mutation. 2007; 28(3): [9] Marini JC. Osteogenesis imperfecta Available at: /parathyroid17.pdf. (Revised 1 March 2010). [10] Marini JC, Cabral WA, Barnes AM. Null mutations in LEPRE1 and CRTAP cause severe recessive osteogenesis imperfecta. Cell Tissue Res Jan; 339(1): [11] Niyibizi C, Wang S, Mi Z, Robbins PD. Gene therapy approaches for osteogenesis imperfecta. Gene Therapy. 2004; 11: [12] Roughley PJ, Rauch F, Glorieux FH. Osteogenesis imperfecta clinical and molecular diversity. European Cells and Materials. 2003; 5: [13] Sorin H, Cornel C, Cristian CG, Iuliana P. Osteogenesis imperfecta: forensic assessment of traumatic injuries. Case report and literature review. Rom J Leg Med. 2008; 16 (4): c 2012 EuroMISE s.r.o.

8 Šormová, Mazura, Mařík Analýza mutací genu COL1A1 cs37 [14] Starman BJ, Eyre D, Charbonneau H, Harrylock M, Weis MA, Weiss L, Graham JM, Byers PH. The position of substitution for glycine by cysteine in the triple helical domain of the proalpha1(i) chains of type I collagen determines the clinical phenotype. J. Clin. Invest. 1989; 84: [15] Sweeney SM, Orgel JP, Fertala A, McAuliffe JD, Turner KR, Di Lullo GA, et al. Candidate cell and matrix interaction domains on the collagen fibril, the predominant protein of vertebrates. J Biol Chem Jul 25; 283(30): [16] Ward LM, Rauch F, Travers R, Chabot G, Szout EM, Lalic L, Roughley PJ, Glorieux FH. Osteogenesi imperfecta type VII: an autosomal recessive form of brittle bone disease. Bone. 2002; 31: [17] Wollina U, Koch A. Osteogenesis imperfecta type I and psoriasis a report on two cases. Egyptian Dermatology Online Journale Jun; 2(1): 15. [18] Yang Z, Zeng C, Wang Z, Shi HJ, Wang LT. Mutation characteristics in type I collagen genes in Chinese patients with osteogenesis imperfecta. Genetics and Molecular Research. 2011; 10 (1): c 2012 EuroMISE s.r.o.

Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci

Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci cs59 Původní práce Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci Lucie Šormová1, Ivan Mazura2 1 Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol.

Mukopolysacharidóza. Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Michalík, J., Zeman, J. a kol. Mukopolysacharidóza Jan Michalík, Jiří Zeman a kol. Vydala: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2010 Chaloupky 35 772 00 Olomouc Tisk: Silueta Pardubice,

Více

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy)

(První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) (První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy) prof. MUDr. JÁN BUCHANEC, DrSc. Klinika deti a dorastu JLF UK a MFN Martin Slovenská republika VEDOUCÍ REDAKTOR: doc. MUDr. OLDŘICH POZLER, CSc.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

12. celostátní konference DNA diagnostiky

12. celostátní konference DNA diagnostiky 2008 Obsah SBORNÍK 2 12. celostátní konference DNA diagnostiky v Brně je pořádána Společností lékařské genetiky ČLS JEP a Oddělením lékařské genetiky FN Brno pod záštitou rektora Masarykovy univerzity

Více

Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA. Datum platnosti: 1.10.2014 Označení dokumentu: BLP01/LMB Verze č.: 6

Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA. Datum platnosti: 1.10.2014 Označení dokumentu: BLP01/LMB Verze č.: 6 Laboratoř lékařské genetiky - úsek molekulární biologie Vypracoval: RNDr. Richterová Radmila Mgr. Tavandzis Spiros Ing. Cibulková Petra Ing. Bóday Arpád Mgr. Augste Eva Mgr. Radka Sítková Mgr. Magdaléna

Více

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky GENETIKA SPINÁLNÍ SVALOVÉ ATROFIE poděkování hlavnímu autorovi: Louise Simard, Ph.D. Professor and Head Department of Biochemistry

Více

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1.

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1. Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11 Pořadatelka Terezie Pelikánová Štěpánka Průhová, Jan Lebl 1. Úvod a definice Mírná forma diabetu u mladých lidí byla známa již v předinzulinové éře.

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S MUKOPOLYSACHARIDÓZOU V DĚTSKÉM VĚKU

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S MUKOPOLYSACHARIDÓZOU V DĚTSKÉM VĚKU FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Anna Ţiţková Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O NEMOCNÉ S MUKOPOLYSACHARIDÓZOU V DĚTSKÉM VĚKU Bakalářská

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu OBSAH REDAKČNÍ RADA OSTEOLOGICKÝ BULLETIN Časopis věnovaný problematice skeletu Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Problematika osteoporózy u žen po menopauze Lenka Drábková Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

Cukrovka plíživě prostupuje českou populací. Možnosti, trendy a budoucnost molekulární diagnostiky v rámci laboratoře synlab genetics

Cukrovka plíživě prostupuje českou populací. Možnosti, trendy a budoucnost molekulární diagnostiky v rámci laboratoře synlab genetics Synlabianer červenec září 2015 Čtvrtletník XII. časopis pro pacienty a lékaře Cukrovka plíživě prostupuje českou populací Štítná žláza skrytý problém Čechů synlab získal pro svůj další rozvoj strategického

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra organické chemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra organické chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra organické chemie Jakub ONDROUCH Profilování exprese mirna u onemocnění jícnu Bakalářská práce Studijní obor: Bioorganická chemie B1407 Vedoucí

Více

Prevence a léčba osteoporózy

Prevence a léčba osteoporózy Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Prevence a léčba osteoporózy Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Nimrichterová Vypracovala:

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 1/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová

MiRNA a její význam v nádorové diagnostice. Kristýna Hudcová MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie MiRNA a její význam v nádorové diagnostice Bakalářská práce Kristýna Hudcová Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Michal Masařík, Ph.D. BRNO 2011

Více

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu

OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu OBSAH REDAKâNÍ RADA éfredaktor: OSTEOLOGICK BULLETIN âasopis vûnovan problematice skeletu UÏ í rada: Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc., Praha Doc. MUDr. tûpán Kutílek, CSc., Pardubice MUDr. Jan Rosa, Praha

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

ISBN 978-80-7305-651-3

ISBN 978-80-7305-651-3 www.mendelianum.cz Mendelianum MZM, Brno ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Brno Ústav fyziologie FVL VFU Brno Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2013 ISBN 978-80-7305-651-3 MENDEL FORUM 2013 26. dubna

Více

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát Přehledný referát Rettův syndrom Rett Syndrome Souhrn Rettův syndrom (RTT) je vážné X vázané neurologické onemocnění, postihující především dívky. Patří mezi poruchy autistického spektra a je charakterizován

Více

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce

Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Vypracoval:

Více

Česká dermatovenerologie

Česká dermatovenerologie Časopis České akademie dermatovenerologie ročník 3 číslo vydání 4 prosinec 2013 cena 125 Kč Česká dermatovenerologie TÉMA ČÍSLA 2013/4 Vzácná onemocnění v dermatovenerologii POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Korektivní

Více

Osteoporóza u postmenopauzálních žen

Osteoporóza u postmenopauzálních žen Osteoporóza u postmenopauzálních žen Pavel Novosad 1, Petr Hrdý 1, Petr Fojtík 2 1 Osteologické centrum Mediekos Labor, s. r. o., Zlín 2 Centrum pro zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a. s., Ostrava-

Více

Vztah zubního a kostního věku

Vztah zubního a kostního věku Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztah zubního a kostního věku Lenka Půtová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie Studijní

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie Geneticky podmíněná onemocnění pudlů Bakalářská práce Autor práce: Terezie

Více