SEZNAM DODAVATELŮ. KRD - obchodní společnost, s.r.o. Prodejní a distribuční oddělení. Servisní oddělení. Výzkumné a vývojové oddělení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM DODAVATELŮ. KRD - obchodní společnost, s.r.o. www.krd.cz. Prodejní a distribuční oddělení. Servisní oddělení. Výzkumné a vývojové oddělení"

Transkript

1

2 KRD - obchodní společnost, s.r.o. KRD je soukromá distribuční společnost zaměřená na prodej produktů a poskytování služeb v oblasti life science, ale i na vlastní výzkum a vývoj. Na trhu v České republice, Slovensku a Maďarsku působí již od roku Mezi její klienty patří významná vědecká pracoviště Akademie věd České republiky, univerzity, nemocnice, farmaceutické a biomedicínské společnosti. Prodejní a distribuční oddělení V prodejním a distribučním oddělení se zaměřujeme na prodej a podporu laboratorních produktů a vybavení. Spolupracujeme se světovými výrobci laboratorního materiálu, vybavení a reagencií. Naše portfolio zahrnuje laboratorní přístroje, specializované pracovní stanice a nástroje, reagencie pro výzkum a vývoj v oblasti molekulární biologie, laboratorní plastový spotřební materiál i software pro náročnou biologickou analýzu. profesionální, přesto však individuální a přátelský přístup k požadavkům každého zákazníka spokojení klienti v oborech, které procházejí neustálým a systematickým změnami zastupování jen firem, které nabízejí kvalitní produkty a vysoký standard sledování trendů a změna v aplikovaných oborech molekulárně biologických metod a výzkumu KRD dbá na kvalitu poskytovaných služeb, podařilo se tak dosáhnout na certifikát ISO 9001:2011. Servisní oddělení V servisním oddělení zkušení a zruční servisní technici provádí opravy, kalibrace a validace širokého spektra laboratorních přístrojů. Pomáhají tak zákazníkům vylepšovat spolehlivost, snižovat provozní náklady, prodlužovat životnost či odstraňovat poruchy všech jejich laboratorních přístrojů a zařízení. služby servisního oddělení jsou poskytovány po celé republice certifikovaní servisní technici jsou školeni i u jednotlivých výrobců možné i smlouvy o dlouhodobé spolupráci za účelem snížení nákladů Výzkumné a vývojové oddělení Ve výzkumném a vývojovém oddělní využíváme prodejního i akademického know-how získaného na základě účastí jak ve státních, tak v soukromých výzkumných projektech. Nabízíme množství vlastních služeb a produktů pro použití v molekulárně biologickém, biotechnologickém a biomedicínském výzkumu a vývoji. izolace nukleových kyselin z nejrůznějších biologických zdrojů klonování libovolného úseku DNA do plazmidového vektoru, Sanger DNA sequencing expresní profilování pomocí microarrays, mirna analýza profilování genomu pomocí mikroarrayí, polymorfizmy, SNP, acgh, CNV, ChIP-chip, metylation profile PCR arrays: návrh, optimalizace, provedení i dodávka next-generation sequencing na sekvenátoru Ilumina HiSeq 2000 high resolution melting (HRM) analýza - servis a návrh testů data analýza a bioinformatika - statistický programovací jazyk R SureChIP - Chromatine Immunoprecipitation Product Line, vlastní produkt KRD Jsme školícím střediskem a odborným vzdělávacím partnerem škol a institucí v další přípravě nejen studentů, ale i veřejnosti v moderních aplikacích molekulární biologie. SEZNAM DODAVATELŮ 4TITUDE ALLENTOWN AMRESCO ANGELANTONI APPLIED PRECISION BEL ENGINEERING BERTIN TECHNOLOGIES BIOER BIOCHAIN BIOCHROM AG BIOCHROM - WPA BIOLOGICS BIOSPACELAB BIOTEK BREMA CAPP CHC LAB CLONTECH CLORDISYS CONSORT CONTHERM CRUMA DELTALAB DNR IMAGING SYSTEMS GENEAID GENEGO GENIAL GENETICS GUAVA TECHNOLOGIES HAIER HANIL HARVARD APPARATUS HERMLE HEROLAB HIDEX OY HOEFER CHEMOMETEC IBIDI IDAHO TECHNOLOGY IDT INNOPSYS LABNET LABTECH LICOR LOGOS BIOSYSTEMS MAESTROGEN MAGNAMEDICS MECASYS MIRAE MISONIX N-BIOTEK NEW BRUNSWICK NONLINEAR DYNAMICS NORGEN BIOTEK NÜVE ORANGE SCIENTIFIC PANLAB RAYLEIGH RBC BIOSCIENCE SCIE-PLAS SCIGENE SNIJDERS SCIENTIFIC SONICA STEELCO TAIGEN TAKARA TAYLOR-WHARTON TELSTAR TRANSGENOMIC TUTTNAUER WARNER INSTRUMENTS

3 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBSAH I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností KRD obchodní společnost s. r.o. (dále jen Dodavatel) a zákazníkem (dále jen Odběratel). Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro Dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky Odběratele. II. Předmět prodeje Předmětem prodeje je zboží a služby včetně servisu a validací z katalogu nebo jiné zboží či služby specifikované písemnou dohodou mezi Odběratelem a Dodavatelem včetně konkrétních cenových nabídek určených konkrétním Odběratelům. III. Cena Ceny uvedené v katalogu i v dalších materiálech jsou vždy platné ke dni vydání a Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů. Všechny ceny v katalogu i v dalších materiálech jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. U zboží z dovozu je případné clo obsaženo v ceně. Pokud přístroj vyžaduje instalaci a zaškolení obsluhy, je toto zahrnuto v ceně. IV. Způsob objednávání Objednávat zboží i servisní služby je možné písemnou formou, zejm. em, faxem či dopisem. Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve výjimečných případech. Pokud si Odběratel nepřeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést v objednávce. Objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran. Dodavatel je oprávněn účtovat Odběrateli storno poplatek až do výše 100% ceny předmětu plnění. V. Platební podmínky a přechod vlastnických práv Úhrada zboží se uskutečňuje buď převodem na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů (není-li domluveno jinak) nebo v hotovosti při převzetí zboží. V případě platby v hotovosti oznámí Dodavatel Odběrateli den předem dodávku zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem (např. jedná-li se o speciální zboží nebo má-li pochybnosti a hladkém provedení platby). Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem Odběratele až po uhrazení plné ceny Dodavateli. VI. Dodací podmínky Dodací lhůta je zpravidla 1 až 8 týdnů od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu dodávky informován a to buď předem, nebo v potvrzení objednávky s uvedením předpokládaného termínu dodání. V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak. Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn účtovat vzniklé náklady Odběrateli. VII. Reklamační řízení a záruka Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu. Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušení dodávky. Správnost dodávky a její převzetí Odběratel potvrdí podpisem dodacího nebo přepravního listu. Není-li dodávka v pořádku je Odběratel povinen tuto skutečnost uvést na dodacím či přepravním listě a oznámit ji nejpozději do 24 hod. Dodavateli, písemně pak do 2 dnů. Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s Obchodním zákoníkem na dobu minimálně 6 měsíců, pokud není záruční lhůta na dodacím či záručním listě stanovena jinak. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla dodacího listu či faktury a jména osoby odpovědné ze strany Odběratele za vyřízení reklamace. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změn na zboží bez autorizace Dodavatelem, nesprávnou přepravou či skladováním. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení. Dodavatel nezodpovídá za přímé i nepřímé ztráty Odběratele způsobené používáním objednaného zboží. Záruka se počítá ode dne převzetí zboží Odběratelem nebo uvedením do provozu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou je zařízení v opravě. Záruční podmínky jsou pro Dodavatele závazné pouze v případě, že Odběratel není v prodlení s úhradou zboží. Zjistí-li Dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody účtovány Odběrateli v plné výši. Odběratel je povinen vracet Dodavateli pouze dekontaminované a vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím originální balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je k vyžádání u pracovníků Dodavatele. Reklamační řízení započne Dodavatel okamžitě po obdržení reklamace Odběratelem a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaného vyřízení reklamace zpravidla do 3 dnů od jeho obdržení. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob. VIII. Závěrečná ustanovení Nestanoví-li kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem jinak, vyjadřuje Odběratel odesláním objednávky souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí právním řádem České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bude v rozporu s platnými právními předpisy, zůstává platnost všech ostatních ustanovení nedotčena. Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese a v aktuálním katalogu Dodavatele. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější Všeobecné obchodní podmínky OBECNÉ LABORATORNÍ VYBAVENÍ PIPETY A PIPETOVACÍ STANICE ANALYTICKÉ VÁHY, PŘEDVÁŽKY A ph METRY CENTRIFUGY SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU VODY A ULTRAČISTÉ VODY PUMPY (PERISTALTICKÉ, INJEKČNÍ) VODNÍ A ULTRAZVUKOVÉ LÁZNĚ TERMOBLOKY A SUCHÉ LÁZNĚ TŘEPAČKY A TŘEPANÉ INKUBÁTORY INKUBÁTORY A HORKOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY FERMENTORY A BIOREAKTORY CO 2 INKUBÁTORY LEDNICE, KOMBINOVANÉ LEDNICE A MRAZÍCÍ BOXY HLUBOKOMRAZÍCÍ BOXY A NÁDOBY NA SKLADOVÁNÍ VZORKŮ V TEKUTÉM DUSÍKU AUTOKLÁVY BOXY PRO PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN A ROSTLINNÝCH KULTUR LAMINÁRNÍ BOXY, BIOHAZARDY A DIGESTOŘE SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO LABORATOŘE HOMOGENIZÁTORY, KONCENTRÁTORY A LYOFILIZÁTORY IZOLÁTORY NUKLEOVÝCH KYSELIN SPEKTROFOTOMETRY A MULTIDETEKČNÍ SYSTÉMY (KYVETOVÉ, MIKRODESTIČKOVÉ A MIKROOBJEMY) PŘÍSTROJE PRO PCR SYSTÉMY PRO SEKVENOVÁNÍ, DETEKCI MUTACÍ A MICROARRAYS HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ELEKTROFORÉZY, BLOTTING, SUŠENÍ GELŮ NAPĚŤOVÉ ZDROJE TRANSILUMINÁTORY, SYSTÉMY PRO DOKUMENTACI A KVANTIFIKACI LABORATORNÍ LUPY A MIKROSKOPY POČÍTADLA BUNĚK A PRŮTOKOVÉ CYTOMETRY SYSTÉMY A REAGENCIE PRO CYTOGENETICKOU ANALÝZU SYSTÉMY PRO IN-VIVO IMAGING ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ CHOVŮ LABORATORNÍCH ZVÍŘAT VYBAVENÍ PRO CHOV A MANIPULACI S LABORATORNÍMI ZVÍŘATY LABORATORNÍ MYČKY DEKONTAMINACE A STERILIZACE POMOCÍ ClO 2 PRODUKTY PRO FYZIOLOGII, FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII SOFTWARE LABORATORNÍ PLASTIK OBECNÝ LABORATORNÍ PLASTIK ŠPIČKY PCR PLASTIK PLASTIK PRO TKÁŇOVÉ KULTURY PLASTIK PRO POZOROVÁNÍ ŽIVÝCH BUNĚK VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ LABORATORNÍ RUKAVICE REAGENCIE CHEMIE PRO MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNOU BIOLOGII KITY NA IZOLACI NUKLEOVÝCH KYSELIN SERVIS A SLUŽBY SERVISNÍ LABORATOŘ CEB SERVIS A VALIDACE PŘÍSTROJŮ

4 NAKUPUJTE JEDNODUŠE A SE SLEVOU PŘES E-SHOP! Jako novinku jsme pro Vás připravili možnost nákupu produktů přes náš nový E-shop, který naleznete na stránkách v sekci Katalog produktů. Zde si vyberete produkty, které můžete jednoduše a rychle objednat. Při objednání přes náš E-shop dostanete na Vaši objednávku 5% slevu. OBECNÉ LABORATORNÍ VYBAVENÍ EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ ZNAČEK TAKARA A CLONTECH Od 1. ledna 2012 exkluzivně zastupujeme v České republice japonskou firmu Takara Bio, kterou reprezentují dvě světoznámé obchodními značky v oblasti molekulární biologie TAKARA a Clontech. Hlavní sortiment představují produky pro amplifikaci genů pomocí technologií PCR. Seznam produktů včetně cen si můžete prohlédnout na stránkách a na našem webu v sekci Katalogu produktů, kde si můžete produkty přímo on-line objednat. Objednáváme každou středu, velmi rychlá dodací lhůta (obvykle do 2 dnů), na ojednávky on-line poskytujeme 5% slevu. 6

5 PIPETY A PIPETOVACÍ STANICE Speciální sady pipet BioPette A4 Pack Jednokanálové pipety Nastavitelné pipety BioPette BioPette Plus A4 Pack (NOVINKA) Série BioPette - Plně autoklávovatelné, nastavitelný objem pomocí koncovky, maximální přesnost a reproducibilita, ergonomický design, nastavitelný odhazovač kompatibilní s mnoha typy špiček. Série BioPette Plus vylepšená ergonomika, duální nastavení se zámkem, zvýšená odolnost proti UV záření, 3-letá záruka. Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Labnet P BioPette A 4 Pack 4 pipety (0,5 10 µl, 2 20 µl, µl, µl), stojan a špičky 10990,- P BioPette A 6 Pack 6 pipet (0,1 2 µl, 0,5 10 µl, 2 20 µl, µl, µl, µl), stojan a špičky 15990,- P3940-SK4 BioPette Plus 4 Pack 4 pipety (0,5 10 µl, 2 20 µl, µl, µl), stojan a špičky 12490,- Nastavitelné pipety BioPette Plus Multikanálové pipety Multikanálové pipety BioPette Dávkovač StepMate Stepper Multikanálové pipety BioPette Plus Série BioPette - Plně autoklávovatelné, modely 8 a 12 kanálů, UV rezistentní, jednoduchý servis, možnost kalibrace uživatelem, vysoká přesnost garantovaná uživateli, rozsah objemů od 1 µl 300 µl. Série BioPette Plus vylepšená ergonomika, duální nastavení se zámkem, zvýšená odolnost proti UV záření, 3-letá záruka. Výrobce Kat. číslo Produkt Počet kanálů Rozsah (µl) Velikost špiček (µl) Cena (Kč) Labnet P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- Série BioPette - Nastavitelný kónus koncovky umožňuje kompatibilitu se všemi typy špiček, plně autoklávovatelné, jednoduchý servis, možnost kalibrace uživatelem, vysoká přesnost garantovaná uživateli, rozsah objemů od 0,1 µl µl. Série BioPette Plus vylepšená ergonomika, duální nastavení se zámkem, zvýšená odolnost proti UV záření, 3-letá záruka. Výrobce Kat. číslo Produkt Rozsah (µl) Velikost špiček (µl) Cena (Kč) P3960-2A BioPette A 0,1-2, ,- P A BioPette A 0, ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- P A BioPette A ,- Labnet P A BioPette A ,- P3940-2A BioPette Plus 0,1-2, ,- P A BioPette Plus 0, ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- P A BioPette Plus ,- StepMate Stepper Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Labtech Dávkovač StepMate Stepper Rozsah µl, počet kroků 8 48, pracovní teplota 15 C 40 C, robustní konstrukce, jednoduchá manipulace, ergonomický tvar 3990, Dávkovací špička 0,10 ml Rozsah 1 µl 20 µl, 100 ks 1700, Dávkovací špička 0,50 ml Rozsah 10 µl 50 µl, 100 ks 1700, Dávkovací špička 1,25 ml Rozsah 25 µl 125 µl, 100 ks 1700, Dávkovací špička 2,50 ml Rozsah 50 µl 250 µl, 100 ks 1700, Dávkovací špička 5,00 ml Rozsah 100 µl 500 µl, 100 ks 1700, Dávkovací špička 12,50 ml Rozsah 250 µl 1250 µl, 100 ks 1700, Dávkovací špička 25,00 ml Rozsah 500 µl 2500 µl, 50 ks, s adaptérem 1650, Dávkovací špička 50,00 ml Rozsah 1000 µl 5000 µl, 25 ks, s adaptérem 1500,- 8 9

6 Ruční pipetovací pumpy Ruční pipetovací pumpa Manuálně ovládaná pumpa pro rychlé nasávání a vypouštění, vhodná pro všechny druhy skleněných a plastových pipet, otáčením rýhovaného kolečka se nasává a vypouští, stiskem páčky gravitační vypouštění, snadná demontáž za účelem čištění, odolné vůči kyselinám a zásadám ANALYTICKÉ VÁHY, PŘEDVÁŽKY A ph METRY Předvážky Vysoce profesionální laboratorní předvážky od firmy Bel Engeneering mají mikroprocesorové ovládání s modře podsvíceným displejem, spodní závěs, počítání kusů, procentuální vážení, totalizaci a u některých typů možnost provozu na baterii. Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (ml) Barva Cena (Kč) Deltalab W-100 Pipetovací pumpa W modrá 159,- W-110 Pipetovací pumpa W zelená 159,- W-120 Pipetovací pumpa W růžová 159,- Ruční pipetovací balonek Ruční pipetovací balonek Elektrický pipetovací nástavec FastPette V2 Modulární pipetovací robot Neon Ovládání jednou rukou, po zmáčknutí balonku jednoduché ovládání dvěma prsty nasávání, vypouštění, kapkování. Univerzální model pro všechny druhy skleněných a plastových pipet až do objemu 25 ml, po vyjmutí ventilu možno vyčistit vnitřek balonku. Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (ml) Cena (Kč) Deltalab Pipetovací balonek ,- FastPette Plus Plně autoklávovatelný, určen pro všechny druhy plastových i skleněných pipet ml, dobíjecí akumulátor hodin práce, UV rezistentní, biologický filtr PTFE 0,2 nebo 0,45 µm, kompletní sada s náhradním filtrem, se stojánkem a dobíjecím adaptérem, hmotnost 210 g. Výrobce Kat. číslo Produkt Výdrž akumulátoru (h) Cena (Kč) Labnet P FastPette V ,- P2001 FastPette Plus ,- Automatická pipetovací stanice pro široké použití, modulární systém umožňující široké množství aplikací: izolace nukleových kyselin a proteinů; přípravu vzorků pro PCR, sekvenování, enzymové eseje a další, pipetované objemy od µl po ml, možnost volby pipetovacích hlav (jedno, dvou, čtyř nebo osmi kanálová pipeta na standardní špičky). Široké příslušenství: chlazené bloky (aktivně či pasivně), třepačky, transportní systémy, blok pro magnetické separace, vakuové zařízení a další. Možnost boxu s HEPA filtrem a UV sterilizací, ovládání intuitivním softwarem. ES1001 Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč) BL0085 ES / 0,1 4990,- BL0086 ES / 0,1 5650,- BL0081 S / 0,1 6500,- BL0082 S / 0,1 7000,- BL0083 S / 0,1 7800,- BL0063 L / 0, ,- BL0064 L / 0, ,- BL0065 L / 0, ,- BL0066 L / 0, ,- BL0067 L / 0, ,- BL0068 L / 0, ,- Bel Engineering BL0069 L / 0, ,- BL0119 L / 0, ,- BL0084 ES / 0, ,- BL0076 S / 0, ,- BL0077 S / 0, ,- BL0078 S / 0, ,- BL0079 S / 0, ,- BL0080 S / 0, ,- BL0120 S / 0, ,- BL0126 L1002i (interní kal.) 1000 / 0, ,- BL0127 L1502i (interní kal.) 1500 / 0, ,- BL0128 L2102i (interní kal.) 2100 / 0, ,- BL0129 L3102i (interní kal.) 3100 / 0, ,- Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč) Xiril Neon Robotický systém Neon

7 Přesné váhy (externí a interní kalibrace) Mikroprocesorové ovládání s modře podsvíceným displejem, počítání kusů, procentuální vážení. Průmyslové kompaktní váhy Průmyslové počítací a modulární váhy série Q a PK, pokročilé počítání kusů, totalizace, velmi rychlá stabilizace. KL12001 Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč) S63 Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč) BL0070 S63 60 / 0, ,- BL0071 S / 0, ,- BL0072 S / 0, ,- Bel Engineering BL0073 S / 0, ,- BL0134 L163i (interní kal.) 160 / 0, ,- BL0122 L203i (interní kal.) 210 / 0, ,- BL0123 L303i (interní kal.) 310 / 0, ,- Bel Engineering BL0094 KL / 0, ,- BL0095 KL / 0, ,- BL0096 KL / 0, ,- BL0097 KL / 0, ,- BL0114 KL / 0, ,- BL0098 KL / 0, ,- BL0099 KL / ,- BL0100 KL / ,- BL0101 KL / ,- BL0115 KL16001D 4500 / 0,1 a / ,- BL0116 KL20001D 4500 / 0,1 a / ,- BL0117 KL32001D 4500 / 0,1 a / ,- Analytické váhy Profesionální analytické váhy vyšší třídy s modře podsvíceným displejem, mikroprocesorovým ovládáním, procentuálním vážením, počítáním kusů, dynamickým vážením, kontrolním vážením a RS232 sériovým portem. Analyzátor vlhkosti (sušící váha) TopRay 160M Velmi kvalitní váhy pro stanovení sušiny s vysoce kontrastním displejem, teplotní rozsah C, sušení pomocí dvou křemíkových lamp Hereaus, manuální, automatické nebo časované sušení, statistické výpočty, sériový port RS232. Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč) Bel Engineering BL0113 TopRay 160M 160 / 0, ,- M124Ai ph metry Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč) Bel Engineering Bel Engineering BL0001 M124A (externí kal.) 120 / 0, ,- BL0002 M154A (externí kal.) 150 / 0,0001 BL0003 M214A (externí kal.) 210 / 0,0001 BL0004 M254A (externí kal.) 250 / 0,0001 BL0005 M124Ai (interní automatická kal.) 120 / 0, ,- BL0006 M154Ai (interní automatická kal.) 150 / 0,0001 BL0007 M214Ai (interní automatická kal.) 210 / 0,0001 BL0008 M254Ai (interní automatická kal.) 250 / 0,0001 PL-600RK Laboratorní digitální stolní ph metr (měření REDOX a ISE), podsvícený velkoplošný displej včetně sondy, teplotní sondy a stojánku, přesnost 0,01 ph, automatická nebo manuální teplotní kompenzace, paměť až na 64 měření, připojení RS232 port, rozsah měření 0,00 14,00 ph, teplotní rozpětí C. Výrobce Kat. číslo Produkt Rozsah / přesnost Cena (Kč) G.O.N. Electronic PL-600RK ph metr PL-600RK 0,00 14,00 / 0,01 ph 9990,

8 ph elektrody Elektrody pro rychlé, přesné a reprodukovatelné měření vzorků, ph rozmezí 2 až 11, dlouhá životnost, konektor typu AS7. CENTRIFUGY Velmi široká nabídka laboratorních centrifug od renomovaných výrobců Hermle, Labnet a Nüve. U všech centrifug je bohaté spektrum výběru rotorů, centrifugy Hermle jsou ve snížené sazbě DPH, mají certifikát 98/79/EC, IVD zdravotnický prostředek. ph elektrody PCR centrifugy nechlazené Výrobce Kat. číslo Produkt Použití Průměr elektrody / hrotu (mm) Warner Instruments Délka elektrody (mm) Cena (Kč) Minitrode P Mikrozkumavky, mikrotitrační destičky , Freezetrode Nízké teploty (-20 C až 80 C) , Flushtrode P Pufry s obsahem vody 5 až 85% , Tiptrode Pevné a gelovité materiály , Spintrode P Zkumavky pro NMR , Připojovací kabel pro elektrody (1m) Volitelné konektory BNC, DIN, Metrohm Typ F, Metrohm Typ H, Radiometr, standardní US 870,- C1301 C2500 C02400 Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Labnet C1301 Mini centrifuga (včetně rotoru) Max. kapacita 6 x 1,5 ml, max. otáčky 6000 rpm, max. přetížení 2000 xg 7900,- C1000 Mikrodestičková centrifuga (včetně rotoru) Max. kapacita 2 x 96 jamková mikrodestička, max. otáčky 2500 rpm, max. přetížení 1300 xg 15990,- C0160 Spectrafuge 16M (včetně rotoru) Max. kapacita 18 x 1,5 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 24500,- C2400 Spectrafuge 24D (včetně rotoru) Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 25990,- C2500 Prism (včetně rotoru) Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 29000,- PCR centrifugy chlazené C2500R Z216MK SMART R17 Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Labnet C2500-R Prism R (včetně rotoru) Hermle P01 Z216MK (včetně rotoru) Hanil SMART R17 Smart R17 (včetně rotoru) Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C, max. přetížení xg Max. kapacita 24 x 1,5 ml, 30 x 1,5 ml, 44 x 1,5 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C, max. přetížení xg Max. kapacita 24 x 1,5 ml, 18 x 1,5 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C, max. přetížení xg Hanil Smart 15 Smart 15 (včetně rotoru) Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 27500, , , ,

9 Univerzální centrifugy nechlazené Univerzální centrifugy chlazené C060 NF1200 Z366 Z206A NF400R Combi 514R Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Labnet C0060 Spectrafuge 6C (včetně rotoru) Max. kapacita 6 x 15 ml, max. otáčky 6500 rpm, max. přetížení 4000 xg 18990,- Nüve NF200 Bench Top NF200 (včetně rotoru) Max. kapacita 12 x 15 ml, max. otáčky 5000 rpm, max. přetížení 2822 xg 19990,- Hanil Fleta Fleta Max. kapacita 32 x 15 ml, max. otáčky 5500 rpm, max. přetížení 5411xg 53500,- Hermle V01 Z206A Max. kapacita 6 x 50 ml, max. otáčky 6000 rpm, max. přetížení 4180 xg 33300,- Nüve NF400 Bench Top NF400 Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, max. přetížení 2819 xg 33300,- NF800 Bench Top NF800 Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 49990,- Hermle V01 Z306 Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 51990,- Nüve NF1200 Bench Top NF1200 Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 59000, V01 Z326 Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 75000,- Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) NF400R Bench Top NF400R Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení 2819 xg 65000,- Nüve NF800R Bench Top NF800R Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg 79990,- NF1200R Bench Top NF1200R Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg , V01 Z326K Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg ,- Hermle V03 Z32HK Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg , V07 Z383K Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg ,- Hanil Combi 514R Combi 514R Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg ,- Hermle V01 Z513K Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg ,- Hermle V07 Z383 Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg , V01 Z366 Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 84000,- Centrifugy s rotorem na mikrodestičky, chlazené Hanil Combi 408 Combi 408 Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 8000 rpm, max. přetížení 8279 xg ,- Hermle V03 Z513 Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg ,- Centrifugy s rotorem na mikrodestičky, nechlazené NF400R Z326K Combi 514R Z326K Výrobce Kat. číslo Produkt Max.počet destiček Popis Cena (Kč) NF400 NF800 Combi 408 Fleta 5 Nüve NF400R Bench Top NF400R 2 NF800R Bench Top NF800R 2 x 3 Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení 2819 xg Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg 65000, ,- Výrobce Kat. číslo Produkt Počet Popis Cena (Kč) destiček Nüve NF400 Bench Top NF400 2 Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, max. přetížení 2819 xg 33300,- NF800 Bench Top NF800 2 x 3 Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 49990,- Hermle V01 Z306 2 x 3 Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 51990,- Hanil Fleta Fleta 2 Max. kapacita 32 x 15 ml, max. otáčky 5500 rpm, max. přetížení 5411xg 53500,- Hermle NF1200R Bench Top NF1200R 2 x V01 Z326K 4 x V03 Z32HK 4 x V07 Z383K 4 x , , , ,- Nüve NF1200 Bench Top NF x 3 Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 59000,- Hermle V01 Z326 4 x 2 Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 75000, V07 Z383 4 x 2 Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg ,- Hanil Combi 514R Combi 514R 4 x 2 Hermle V01 Z513K 6 x , , V01 Z366 4 x 2 Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg 84000,- Hanil Combi 408 Combi x 2 Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 8000 rpm, max. přetížení 8279 xg ,- Hermle V03 Z513 4 x 2 Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky rpm, max. přetížení xg ,

10 Vysokorychlostní centrifugy SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU VODY A ULTRAČISTÉ VODY Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Hermle V01 Z36HK Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg ,- Hanil Z36HK Supra 22K Supra 22K Supra 22K Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg Supra 30K Supra 30K Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg Ultra 4 Ultra 4 Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky rpm, teplota -20 C / +40 C max. přetížení xg Ultra 5 Ultra 5 Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky rpm, teplota -20 C / +40 C max. přetížení xg Systémy úpravy vody reverzní osmózou SciAqua Basic SciAqua Rodei Pro molekulární a buněčnou biologii, tkáňové kultury, organické laboratoře, kompaktní systém pro přípravu čisté vody stupně 2, koncové dočištění iontoměničem, plně automatizovaný provoz, vodivost nižší než 1 µs/cm, napojení přímo na vodovod. Velkoobjemové centrifugy Výrobce Kat. číslo Produkt Produkce (l / 24 h) Vodivost (µs/cm) Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) SciAqua SciAQUA Basic x 360 x , SciAQUA Rodei 200C 200 < x 340 x ,- Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Hanil Continent 512R Continent 512R Max. kapacita 6 x750 ml, max. otáčky 4500 rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení 5096 xg Continent 512R Plus Component R pro krevní vaky Component 12R pro krevní vaky Continent 512R Component 12R Continent 512R Plus Max. kapacita 6 x 1000 ml, max. otáčky rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení xg Component R Max. kapacita 6 x 1000 ml, max. otáčky 6000 rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení 9660 xg Component 12R Max. kapacita 6 x 2400 ml, max. otáčky 4800 rpm, teplota -10 C / +40 C max. přetížení 7212 xg Široká nabídka dalšího volitelného příslušenství pro všechny typy centrifug na vyžádání. Systémy pro přípravu ultračisté vody s výstupem ultračistá voda nebo reverzně-osmotická a ultračistá voda (série Puris Expe) Expe-UP Ele UV/UF Výrobce Kat. číslo Produkt Varianta vstupní vody Mirae Puris Expe UP Ele UV/UF - systém pro molekulární a buněčnou biologii, tkáňové kultury, organické laboratoře, Typ I, TOC<1-5 ppb, endotoxiny < 0,001 Eu / ml, rezistivita 18,2 MOhm/cm, dvouvlnová UV lampa 185/254 nm, UF membrána, produkce 1,5 l / min, plně automatizovaný provoz, sanitační program, připojení USB2, velkoplošný LCD displej, rozměry š x h x v: 330 x 490 x 510 mm. Max.výkon ltr./ hod. Typ Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) XUEB8EPM Expe-UP Ele Deionizovaná 20 I. 33 x 49 x ,- XUEV8EPM Expe-UP Ele UV Deionizovaná 20 I. 33 x 49 x 51 XUEF8EPM Expe-UP Ele UF Deionizovaná 20 I. 33 x 49 x 51 XUEVF8EPM Expe-UP Ele UV/UF Deionizovaná 20 I. 33 x 49 x 51 XRUE18EPM Expe-CB Ele10 Vodovodní řad 10 I.,III.,IV. 33 x 49 x 51 XRUE28EPM Expe-CB Ele20 Vodovodní řad 20 I.,III.,IV. 33 x 49 x 51 XRUE38EPM Expe-CB EleUV Vodovodní řad 20 I.,III.,IV. 33 x 49 x 51 XRUE48EPM Expe-CB EleUF Vodovodní řad 20 I.,III.,IV. 33 x 49 x 51 XRUE58EPM Expe-CB EleUV/UF Vodovodní řad 20 I.,III.,IV. 33 x 49 x 51 FXRT035M 35 l Plastic Pressure Tank 9900,

11 Esse-UP Multiple UV/U Výrobce Kat. číslo Produkt Varianta vstupní vody Mirae Puris Esse-UP Multiple UV/UF s dispenzorem, systém pro molekulární a buněčnou biologii, tkáňové kultury, organické laboratoře, Typ I,II, TOC<1-5 ppb, endotoxiny < 0,001 Eu/ml, rezistivita 18,2 MOhm/cm, dvouvlnová UV lampa 185/254 nm, UF membrána, průtok 1,5 l / min, plně automatizovaný provoz, sanitační program, připojení USB2, velkoplošný LCD displej, rozměry š x h x v: 360 x 400 x 470 mm. Max.výkon ltr./ hod. Typ Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) SUSBA26GM Esse-UP Basic Vodovodní řad 20 I.,II. 33 x 49 x ,- SUSMT26GM Esse-UP Analysis/UV Vodovodní řad 20 I.,II. 33 x 49 x 51 SUSMT26GM Esse-UP Bio-test/UF Vodovodní řad 10 I.,II. 33 x 49 x 51 SUSMT26GM Esse-UP Multiple/UV+UF Vodovodní řad 10 I.,II. 33 x 49 x 51 SUSMT26GM Esse-UP Analy-TOC/UV+ TOC Monitor Vodovodní řad 20 I.,II. SUSMT26GM Esse-UP Multi-TOC/UV+UF+TOC Monitor Vodovodní řad 10 I.,II. 33 x 49 x 51 PCTAPE20M 20 l Plastový zásobník s hladinovým senzorem 5500,- ASRTS055M 55 l Plastový zásobník s hladinovým senzorem 10500,- PUMPY (PERISTALTICKÉ, INJEKČNÍ) Injekční pumpa 11 Plus 11 Plus Injekční pumpa PHD ULTRA Univerzální mikroprocesorem řízená vysoce přesná injekční pumpa, programy kontinuálního přesného dávkování, podsvícený dvou řádkový displej, možno použít plastové nebo skleněné stříkačky od 0,5 μl do 60 ml, rychlost dávkování 0,0014 μl / h až 26,56 ml / min, použití současně až dvou injekčních stříkaček (volitelné). Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč) Harvard Apparatus Injekční pumpa 11 Plus 130 x 229 x 114 2, ,- Precizní pumpa nejvyšší kvality ovládaná pomocí barevného dotykového displeje, programovatelná (uložení až 50 programů), řada variant infúze, infúze/natahování, vysokotlaká, možno použít 2 až 10 injekčních stříkaček současně. PHD ULTRA Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč) Harvard Apparatus Injekční pumpa PHD ULTRA 101 x 216 x 305 4,5 Tabulka pro výběr správné injekční pumpy Typ / Kat. číslo Počet stříkaček Min. objem stříkačky (µl) Max. objem stříkačky (ml) Min. průtok (µl / h) Max. průtok (ml / min) Lineární síla (lbs) PC ovládání Pump 11 Plus / ,5 60 0, ,56 16 NE Pump 11 Plus / ,5 10 0,0014 7,91 16 ANO Pump 22 / , ,002 55,1 47 ANO PHYSIO 22 / , ,002 55,1 47 ANO PHD 22/2000 / , , ,82 66 ANO PHD ULTRA / , ,56 pl / min 220,97 75 ANO Pico Plus / ,5 10 1,3 pl / min 0,44 25 ANO Nanomite / ,5 1 3,3 nl / h 1901 µl / min 12 ANO Pump 33 / , , ,6 57 ANO PHD22/2000 Hpsi / ml 200 1, ANO PHD4400 Hpsi / ,5 ml 100 0,0076 µl / min 182,4 200 ANO ,5 ml 100 0,0076 µl / min 182,4 200 ANO 20 21

12 MPII Mini-peristaltická pumpa Skleněné stříkačky Hamilton Peristaltická pumpa s velmi nízkým mechanickým a elektrickým šumem, možnost použití současně 1 nebo 2 hadiček o vnitřní tloušťce 1/16 palce, volitelný směr běhu, plynule nastavitelné dávkování 0,8 až 24,5 ml / min. Velikosti od 0,5 µl do 100 ml. 5 různých zakončení k dispozici. Standardní i instrumentální písty. Různé typy Hamilton stříkaček k výběru. Hamilton Tabulka pro výběr správné peristaltické pumpy Vysokotlaké ocelové stříkačky Vysokotlaké ocelové stříkačky Tabulka vysokotlakých ocelových stříkaček MPII Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč) Harvard Apparatus MPII Mini-peristaltická pumpa 190 x 110 x 100 0,96 kg 21150,- Typ / Kat. číslo Počet kanálů Počet rollerů Min. průtok (ml / min / kanál) Max. průtok (ml / min / kanál) PC ovládání MP-II / ,8 12,25 NE Pump 66 / , ANO Pump 77 / , ANO Pump 720 / ,02 12 NE Pump 720 / ,2 145 NE Pump 720 / NE Vydrží tlak až 7500 psi (s 2,5ml stříkačkou). Svařované elektronovým paprskem. Plně autoklávovatelné. 1/16 palcové SWAGELOK připojení pro co nejnižší mrtvý objem. Typ SWAGELOK Objem průměr 1/16 inch průměr 1/8 inch průměr 1/4 inch 2,5 ml ,- 8 ml , ,- Typ LuerLock 20 ml , , , ,- 50 ml , , , ,- 100 ml , , , ,- 200 ml , , , ,- Série 800 : Objemy od 5 do 250 µl. Vyztužený píst s výměnným válečkem. Ceny od 3180,- Série 7000: Velmi nízké objemy 0,5 až 5 µl. Žádný mrtvý objem vzorek zůstává v jehle. Ceny od 2460,- Série 1700 GASTIGHT: Teflonové PTFE písty. Objemy 10 až 500 µl. Výměnné písty i jehly. Ceny od 1500,- Série 700: Ekonomické mikrostříkačky. Písty ani válečky nejsou výměnné. Objemy 5 až 500 µl. Ceny od 1500,- Série 1800 GASTIGHT: Vyztužené výměnné teflonové PTFE písty. Objemy 10 až 250 µl. Ceny od 3600,- Série 1000: Teflonové PTFE písty. Výměnné písty i jehly. Objemy 1 až 100 ml. Ceny od 1620,- Série Constant Rate: Pružinové písty pro konstantní průtok. Objemy 20, 50, 200 µl. Ceny od 10350,- Uzavírací kohouty jednocestné a vícecestné Uzavírací kohouty Sterilní: lehce uzavíratelné 1, 3 a 4 cestné kohouty, dodávány s prodlužovací hadičkou. Ceny od 2340,- Pružinové: autoklávovatelné kohouty vyrobené z pochromované mosazi. Ceny od 3600,- Uzavírací kohouty 22 23

13 VODNÍ A ULTRAZVUKOVÉ LÁZNĚ Cirkulované digitální vodní lázně Vodní lázeň se zabudovaným termoregulátorem, nerezová vana, LCD displej. Digitální vodní lázně N3-4 Jednoduchá digitální vodní lázeň pro rutinní použití v laboratoři, mikroprocesorové ovládání, LCD displej. LCB-6D Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Labtech LCB-6D LCB-11D LCB-22D Cirkulovaná digitální vodní lázeň LCB-6D Cirkulovaná digitální vodní lázeň LCB-11D Cirkulovaná digitální vodní lázeň LCB-22D 6 Tepl. okolí +5 C / +100 C 330 x 180 x ,- 11 Tepl. okolí +5 C / +100 C 330 x 270 x ,- 22 Tepl. okolí +5 C / +100 C 530 x 330 x ,- Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Bioer N3-4 Digitální vodní lázeň N3-4 4 Tepl. okolí +5 C / +100 C 130 x 240 x ,- Třepané digitální vodní lázně Mikroprocesorové ovládání se senzory, přesnost 0,1 C. NB301 NB303 Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) NB301 Digitální vodní lázeň NB Tepl. okolí +5 C / +100 C 270 x 340 x ,- N-Biotek NB301L Digitální vodní lázeň NB-301L 22 Tepl. okolí +5 C / +100 C 550 x 390 x ,- Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Třepací pohyb Teplotní rozsah Vnější rozměry Cena (Kč) š x h x v (cm) N-Biotek NB303 Třepaná digitální vodní lázeň NB kruhový Tepl. okolí +5 C / +100 C 270 x 350 x ,- NB304 Třepaná digitální vodní lázeň NB lineární Tepl. okolí +5 C / +100 C 270 x 350 x ,- LWB-106D Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) LWB-106D Digitální vodní lázeň LWB-106D 6 Tepl. okolí +5 C / +100 C 320 x 170 x ,- Labtech LWB-111D Digitální vodní lázeň LWB-111D 11 Tepl. okolí +5 C / +100 C 320 x 260 x ,- LWB-122D Digitální vodní lázeň LWB-122D 22 Tepl. okolí +5 C / +100 C 530 x 320 x ,- Ultrazvukové lázně 1200 M 2400 S S3 Manuální (model M, MH) nebo mikroprocesorové PID ovládání se senzory (model ETH, EP), teplotní rozpětí 0 C až 70 C, nastavení času 0-99 min, výkon W, frekvence 45 khz a 40 Hz. Duální a trojité digitální vodní lázně LWB-211D Dvě nebo tři nezávislá mikroprocesorová ovládání se senzory, objem 2 x 11 l / 3 x 11 l, přesnost +/- 0,1 C, velikost vany 2 x 30 x 24 cm / 3 x 30 x 24 cm, hmotnost 5 kg. Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Labtech LWB-211D LWB-311D Duální digitální vodní lázeň LWB-211D Trojitá digitální vodní lázeň LWB-311D 2 x 11 Tepl. okolí +5 C / +100 C 600 x 450 x ,- 3 x 11 Tepl. okolí +5 C / +100 C 970 x 450 x 350 Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Vana š x h x v (mm) Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Sonica 1200 M Ultrazvuková lázeň 1200 M 1,9 140 x 150 x x 165 x , EP Ultrazvuková lázeň 2200 EP x 140 x x 170 x EP Ultrazvuková lázeň 2400 EP 4,5 300 x 150 x x 176 x EP Ultrazvuková lázeň 3200 EP x 240 x x 165 x EP Ultrazvuková lázeň 3300 EP 9,5 300 x 240 x x 270 x EP Ultrazvuková lázeň 4200 EP x 300 x x 340 x EP Ultrazvuková lázeň 4300 EP x 300 x x 340 x EP Ultrazvuková lázeň 5200 EP x 300 x x 330 x EP Ultrazvuková lázeň 5300 EP x 300 x x 330 x L EP Ultrazvuková lázeň 45L EP x 300 x x 340 x

14 TERMOBLOKY A SUCHÉ LÁZNĚ Nechlazené a chlazené termobloky Ohřev a chlazení pomocí peltiérů, tříbarevný digitální displej, časovač 1 min h, možnost programování, možnost výměny bloku. Digitální suché bloky AccuBlock AccuBlock Mini Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací v molekulární biologii, nastavení teploty po 0,1 C, uniformita ±0,2 C, komora z nerezové oceli, mikroprocesorové řízení, rozhraní RS 232, široké spektrum vyměnitelných insert bločků od 48 x 0,2 ml po 5 x 50 ml, hmotnost 2,2 kg, možnost výměny bločku. Výrobce Kat. číslo Produkt Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Labnet D V AccuBlock Mini včetně bloku 12 x 1,5 ml Tepl. okolí +5 C / +150 C 200 x 260 x ,- D V AccuBlok single Tepl. okolí +5 C / +150 C 200 x 260 x ,- D V AccuBlok double Tepl. okolí +5 C / +150 C 78 x ,- D1102 Blok 48 x 0,2 ml 78 x ,- D1102A Blok 20 x 2,0 ml 78 x ,- D1105 Blok 24 x 0,5 ml 78 x ,- D1105A Blok 24 x 1,5 ml 78 x ,- D1106 Blok 35 x 6 mm tubes 78 x ,- D1110 Blok 20 x 10 mm tubes 78 x ,- D1112 Blok 20 x 12 mm tubes 78 x ,- D1113 Blok 20 x 13 mm tubes 78 x ,- D1115-TALL Blok 12 x 15 ml falcon 78 x ,- D1116 Blok 12 x 15 / 16 mm tubes 78 x ,- D1117 Blok 12 x 17 mm tubes 78 x ,- D1120 Blok 6 x 20 mm tubes 78 x ,- D1125 Blok 6 x 25 mm tubes 78 x ,- D1150-TALL Blok 5 x 50 mm falcon tubes 78 x ,- D1196-PCR Blok 96 jamková PCR destička (pouze pro jednoblokovou verzi) 78 x ,- D1296-PCR Blok 96 jamková PCR destička (pouze pro dvoublokovou verzi) 200 x 260 x ,- CHB202 Výrobce Kat. číslo Produkt Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Bioer HB202 Tělo s blokem dle výběru Tepl. okolí +5 C / +100 C 200 x 300 x ,- CHB202 Tělo s blokem dle výběru Tepl. okolí -10 C / +105 C 200 x 300 x ,- Block A Blok 40 x 1,5 ml Tepl. okolí -10 C / +105 C 180 x ,- Block B Blok 54 x 0,5 ml Tepl. okolí -10 C / +105 C 180 x ,- Block C Blok 96 x 0,2 ml Tepl. okolí -10 C / +105 C 180 x ,- Block D Blok 24 x 15 ml falcon Tepl. okolí -10 C / +105 C 180 x ,- Block E Blok s vodní lázní 115 x 73 x 38 mm Tepl. okolí -10 C / +105 C 180 x ,- Block H Blok 40 x 0,2 ml Tepl. okolí -10 C / +105 C 180 x ,- Block J Blok pro ELISA destičku Tepl. okolí -10 C / +105 C 180 x ,- Block G Blok mix 26 x 0,5 ml a 24 x 1,5ml Tepl. okolí -10 C / +105 C 180 x ,- Chlazený třepaný termoblok Výrobce Kat. číslo Produkt Rychlost třepání (rpm) Bioer MB102 Ohřev a chlazení pomocí peltiérů, tříbarevný digitální displej, časovač 1 min h, možnost programování, možnost výměny bloku. Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) MB102 Tělo s blokem dle výběru C / +105 C 200 x 300 x ,- Block A Blok 40 x 1,5 ml C / +105 C 180 x ,- Block B Blok 54 x 0,5 ml C / +105 C 180 x ,- Block C Blok 96 x 0,2 ml C / +105 C 180 x ,- Block D Blok 24 x 15 ml falcon C / +105 C 180 x ,- Block E Blok s vodní lázní 115 x 73 x 38 mm C / +105 C 180 x ,- Block H Blok 40 x 0,2 ml C / +105 C 180 x ,- Block J Blok pro ELISA destičku C / +105 C 180 x ,- Block G Blok mix 26 x 0,5 ml a 24 x 1,5ml C / +105 C 180 x ,

15 TŘEPAČKY A TŘEPANÉ INKUBÁTORY Vortex Orbit 1000 Orbit 1900 ProBlot Rocker 25D VX-200 Výrobce Kat. číslo Produkt Rychlost třepání (rpm) Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) S V VX-200 Vortex Mixer x 160 x ,- Labnet S Nástavec na 24 x1,5 ml ,- S Nástavec pro 1 mikrodestičku ,- S Nástavec pro 8 x 15 ml ,- S Nástavec 6 x 50 ml ,- Výrobce Kat. číslo Produkt Použití Rychlost třepání (rpm) Labnet Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) S2020-P2-230V Orbit P2 (orbitální) Platforma pro 2 mikrodestičky x 280 x 150 S2020-P4-230V Orbit P4 (orbitální) Platforma pro 4 mikrodestičky x 280 x 150 S V Orbit 1000 (orbitální) Univerzální držák lahví až na 4 x1000 ml nebo standardní x 310 x 120 platforma S V Orbit 1900 (orbitální) Univerzální držák lahví až na 5 x 2000 ml nebo standardní x 430 x ,- platforma S2030-RC-230V Pro 30 (lineární) Univerzální držák lahví až na 4 x 1000 ml nebo standardní x 32 x 16 platforma H V LabRoller Rotator (rotační) Nástavec na hybridizační lahve nebo promývání gelů x 27 x 24 H5100 Compact Lab Roller (rotační) Rotiserie na 8 x 50 ml, 16 x 15 ml, 64 x 1,5 ml x 27 x 24 S V ProBlot Rocker 25 (kývání) Promývání gelů s možností dvojité nástavby výkyvů / min 29 x 32 x 14 S Nástavec 12 x 1,5 ml horizontálně ,- S Nástavec 4 x 15 ml horizontálně ,- S Nástavec 2 x 50 ml horizontálně ,- Třepačky Minirotátor Revolver s možností volby rotorů 36 x 1,5 ml, 10 x 15 ml, 6 x 50 ml, široká selekce pohybů, rotace 0-90, velmi tichý chod, přenosný, hmotnost 2 kg. Hybridizační inkubátor ProBlot 12 hybridizační inkubátor od firmy Labnet včetně dvou trubic 300 x 35 mm a rotátoru, max. 12 velkých trubic 300 x 35 mm / 24 malých 150 x 35 mm, max. 4 extra silné trubice 300 x 70 mm, digitální LCD displej pro teplotu, rychlost 4 20 rpm, přesnost 0,1 C. Výrobce Kat. číslo Produkt Rychlost třepání (rpm) Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Revolver Rotator ProBlot12 Výrobce Kat. číslo Produkt Rychlost třepání (rpm) Teplotní rozsah Vnější rozměry Cena (Kč) š x h x v (mm) Labnet H1200A Hybridizační inkubátor ProBlot teplota okolí +5 C / +80 C 480 x 440 x ,- H Minirotátor Revolver Fixní x 120 x ,- Labnet H Nástavec 36 x 1,5 ml 990,- H Nástavec 10 x 15 ml a 16 x 5/7 ml 990,- H Nástavec 6 x 50 ml 990,

16 Nechlazené třepané inkubátory INKUBÁTORY A HORKOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY Nechlazené inkubátory NB205 Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry Cena (Kč) š x h x v (mm) N-Biotek NB205 Stolní třepaný inkubátor NB205 (max. 5 x 500 ml) 28 Tepl. okolí +5 C / +60 C 280 x 400 x ,- Labnet I5211-DS Series 211DS 49 Tepl. okolí +5 C / +80 C 420 x 550 x ,- I5311-DS Series 311DS 71 Tepl. okolí +5 C / +80 C 570 x 540 x ,- NB205L Stolní třepaný inkubátor NB205L (max. 5 x 2000 ml) 85 Tepl. okolí +5 C / +60 C 510 x 550 x ,- N-Biotek NB205Q Třepaný inkubátor NB205Q 142 Tepl. okolí +5 C / +60 C 590 x 580 x ,- NB205VLN Třepaný inkubátor NB205VLN 570 (max. 9 x 2 l) Tepl. okolí +5 C / +60 C 820 x 760 x ,- New Brunswick Scientific M Innova40 98 Tepl. okolí +5 C / +80 C 560 x 760 x 610 M Innova Tepl. okolí +5 C / +80 C 620 x 750 x 820 M Innova Tepl. okolí +5 C / +80 C 1150 x 810 x 1030 M Innova Tepl. okolí +5 C / +80 C 1350 x 870 x 660 I5110 NB201 EN055 Chlazené třepané inkubátory NB205QF Innova40 Innova43 Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Labnet I V Inkubátor 5110 Objem 9,2 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +60 C, vnější rozměry š x h x v: 280 x 280 x 330 mm 9500,- Nüve EN025 Inkubátor EN025 Objem 25 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +80 C, vnější rozměry š x h x v: 500 x 480 x 590 mm 20900,- N-Biotek NB201 Inkubátor NB201 Objem 42 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +80 C, vnější rozměry š x h x v: 500 x 480 x 590 mm 25000,- Nüve EN055 Inkubátor EN055 Objem 55 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +80 C, vnější rozměry š x h x v: 610 x 560 x 670 mm 25900,- EN0120 Inkubátor EN0120 Objem 120 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +80 C, vnější rozměry š x h x v: 690 x 680 x 810 mm 29900,- N-Biotek NB201L Inkubátor NB201L Objem 179 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +60 C, vnější rozměry š x h x v: 560 x 650 x 940 mm 45000, Biocell 200 Objem 200 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +100 C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 690 x 910 mm 75000, Biocell 300 Objem 300 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +60 C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 690 x 1210 mm 85000,- Contherm 1400 Biocell 400 Objem 400 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +60 C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 690 x 1510 mm 91900, Biocell 800 Objem 800 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +60 C, vnější rozměry š x h x v: 1320 x 690 x 1580 mm , Biocell 900 Objem 1000 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +60 C, vnější rozměry š x h x v: 1320 x 850 x 1630 mm ,- Chlazené inkubátory Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) NB205QF Chlazený třepaný inkubátor NB205QF C / +60 C 540 x 610 x ,- N-Biotek New Brunswick Scientific NB205VQ Chlazený třepaný inkubátor NB205VQ 238 (max. 4 x 2 l) +5 C / +60 C 590 x 580 x ,- NB205VL Chlazený třepaný inkubátor NB205VL 570 (max. 9 x 2 l) 0 C / +60 C 820 x 760 x ,- M Innova40R C / +80 C 560 x 760 x 610 M Innova42R C / +80 C 62 x 75 x 82 M Innova43R C / +80 C 115 x 81 x 103 M Innova44R C / +80 C 135 x 87 x 66 NB2201F ES120 Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Nüve ES120 Chlazený inkubátor ES120 Objem 120 l, teplotní rozsah: -10 C / +60 C, vnější rozměry š x h x v: 650 x 740 x 1010 mm 69000,- N-Biotek NB2201F Chlazený inkubátor NB2201F Objem 150 l, teplotní rozsah: -10 C / +70 C, vnější rozměry š x h x v: 660 x 800 x 1250 mm 59990,- N-Biotek NB2201LF Chlazený inkubátor NB2201LF Objem 250 l, teplotní rozsah: -10 C / +70 C, vnější rozměry š x h x v: 660 x 800 x 1550 mm 69990,- Nüve ES252 Chlazený inkubátor ES252 Objem 252 l, teplotní rozsah: -10 C / +60 C, vnější rozměry š x h x v: 650 x 740 x 1640 mm 88000,- 1300CP Polar1300CP Objem 300 l, teplotní rozsah: 0 C / +50 C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 870 x 1210 mm ,- Contherm 1400CP Polar1400CP Objem 400 l, teplotní rozsah: 0 C / +50 C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 870 x 1510 mm ,- 1800CP Polar1800CP Objem 800 l, teplotní rozsah: 0 C / +50 C, vnější rozměry š x h x v: 1380 x 870 x 1550 mm ,- 1900CP Polar1900CP Objem 1000 l, teplotní rozsah: 0 C / +50 C, vnější rozměry š x h x v: 1380 x 1030 x 1600 mm ,

17 Horkovzdušné sterilizátory - sušárny FERMENTORY A BIOREAKTORY Autoklávovatelné bioreaktory Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Nüve FN 032 Sušárna FN 032 Objem 32 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +250 C,vnější rozměry š x h x v: 560 x 480 x 680 mm 23000,- FN 055 Sušárna FN 055 Objem 55 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 640 x 550 x 710 mm 25000,- FN 120 Sušárna FN 120 Objem 120 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 730 x 660 x 850 mm 29900,- FN 300 Sušárna FN 300 Objem 22 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 550 x 380 x 460 mm FN 400 Sušárna FN 400 Objem 44 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 700 x 470 x 540 mm FN 400P Sušárna FN 400P (nucená cirkulace vzduchu) Objem 42 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 700 x 520 x 540 mm FN 500 Sušárna FN 500 Objem 120 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 620 x 680 mm FN 500P KD 200 KD 400 KD 700 FN055 Sušárna FN 500P (nucená cirkulace vzduchu) Sušárna KD 200 (nucená cirkulace vzduchu) Sušárna KD 400 (nucená cirkulace vzduchu) Sušárna KD 700 (nucená cirkulace vzduchu) KD200 Objem 110 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 790 x 670 x 670 mm Objem 193 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +70 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 650 x 680 x 1140 mm Objem 373 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +70 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 700 x 790 x 1640 mm Objem 757 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +70 C / +250 C, vnější rozměry š x h x v: 1150 x 810 x 1720 mm Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Haier LiFlux GX II LiFlus GS Kompletní řada systémů od firmy Haier pro kultivace bakterií, kvasinek a buněčných kultur v laboratorním i provozním využití (např. produkce biomasy, intracelulárních nebo extracelulárních produktů, fed-batch i kontinuální procesy). Široká nabídka jednorázových systémů, menších laboratorních modelů s autoklávovatelnými nádobami, větších poloprovozních až po velkoobjemové průmyslové in-situ sterilizovatelné modely fermentorů a bioreaktorů. LiFlus GX LiFlus GX Varianta objemů 0,5-10 l, 1,5-7 l, 1,5-14 l, teplotní rozsah +3 C / +80 C, autoklávovatelný, rozsah otáček rpm, 4x standardní pumpy, 2 provzdušňovací LiFlus GX II LiFlus GX II Varianta objemů 0,5-10 l, 1,5-7 l, 1,5-14 l, teplotní rozsah +3 C / +80 C, autoklávovatelný, rozsah otáček rpm, 4x standardní pumpy, 2 provzdušňovací, možnost pumpy s proměnou rychlostí čerpání, ORP, možnost až 4 řízených regulátorů plynu LiFlus GM LiFlus GM (Multi- Objem 0,5-14 l, teplotní rozsah +3 C / +80 C, autoklávovatelný, rozsah otáček rpm, Fermentor) umožňuje několik experimentů současně, 2-6 kanálů LiFlus GS LiFlus GS Objem 0,5-14 l, teplotní rozsah +3 C / +80 C, autoklávovatelný, rozsah otáček rpm, LiFlus GP LiFlus GP Objem 3-7 l, teplotní rozsah +3 C / +80 C, autoklávovatelný, rozsah otáček rpm, LiFlus GR LiFlus GR Objem 3-7 l, teplotní rozsah +3 C / +80 C, autoklávovatelný, rozsah otáček rpm, 2 x peristaltická pumpa Watson Malow 102R Sterilizovatelné IN- SITU reaktory LiFlus SP Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) Haier LiFlus SP (Pilot Scale) LiFlus SPI (Plant Scale) LiFlus SP (Pilot Scale) LiFlus SPI (Plant Scale) Objem l, teplotní rozsah +3 C / +80 C, In-Situ, rozsah otáček rpm Objem 1000 l, teplotní rozsah +3 C / +80 C, In-Situ, rozsah otáček rpm LiFlus SL LiFlus SL Objem 5-40 l, teplotní rozsah +3 C / +80 C, In-Situ, rozsah otáček rpm 32 33

18 Automatický MiniBioreaktor pro buněčné kultury HEXASCREEN Plně automatizovaný MiniBioreaktor pro živočišné buněčné kultury (suspenzní i adherované), bakterie a kvasinky, multifunkční analýzy v biotechnologiích, teplotní rozsah od +20 C do +40 C, 6 samostatných reakčních komor s pracovním objemem ml kultivačního vzorku, možnost provzdušňování a míchání, přepážka pro inokulaci, port pro neinvazivní próby, vhodné pro optimalizaci složení média, farmakologické testy, určení vhodných parametrů pro růst a výběr klonů, určení koncentrace a ph pomocí optické absorbační spektrofotometrie, stanovení hladiny kyslíku fluorescenčním měřením, ovládání systému a sběr dat přes ethernet. LEDNICE, KOMBINOVANÉ LEDNICE A MRAZÍCÍ BOXY Lednice laboratorní HexaScreen Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Telstar E11215 HexaScreen 340 x 300 x 640 (800) LKv 3910 CO 2 INKUBÁTORY Lednice transfúzní na krevní vaky BBR 850/8 CD Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Liebherr Snaige LKUv 1610 LKUv x 600 x 610 LKUv 1612 LKUv x 600 x 610 prosklené dveře LKv 3910 LKv x 600 x 610 LKv 3912 LKv x 600 x 610 prosklené dveře LKPv 6520 LKPv x 700 x 830 LKPv 6522 LKPv x 700 x 830 prosklené dveře LKPv 1420 LKPv x 1430 x 830 CD CD x 600 x 1730 prosklené dveře CD CD x 600 x 1730 dvojité prosklené dveře HXC-358 Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Mitre150 NB203 XL NB203 Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč) N-Biotek NB203 CO 2 Incubator NB203 Objem 42 l, teplotní rozsah +5 C / +60 C, UV sterilizace, vnější rozměry š x h x v: 410 x 480 x 550 mm 85000,- Contherm 4150 Mitre150 Objem 150 l, teplotní rozsah +4 C / +50 C, vnější rozměry š x h x v: 630 x 680 x 920 mm 95000,- N-Biotek NB203XL CO 2 Incubator NB203XL Objem 172 l, teplotní rozsah +5 C / +60 C, UV sterilizace, vnější rozměry š x h x v: 630 x 680 x 920 mm 99000,- Contherm 4200 Mitre200 Objem 200 l, teplotní rozsah +4 C / +50 C, vnější rozměry š x h x v: 790 x 730 x 960 mm , Mitre400 Objem 400 l, teplotní rozsah +4 C / +50 C, vnější rozměry š x h x v: 790 x 730 x 1560 mm ,- N-Biotek NB203XXL CO 2 Incubator NB203XXL Objem 850 l, teplotní rozsah +5 C / +60 C, UV sterilizace, vnější rozměry š x h x v: 700 x 800 x 1530 mm ,- Angelantoni Haier Mini 130/ x 700 x Mini 250/ x 700 x BBR 700/ x 810 x BBR 700/ x 810 x BBR 850/ x 870 x BBR 1500/ x 810 x 1990 HXC-158 HXC x 570 x 1520 HXC-358 HXC x 690 x 1730 HXC-608 HXC x 840 x 1960 HXC-936 HXC x 760 x

19 Lednice kombinované HLUBOKOMRAZÍCÍ BOXY A NÁDOBY NA SKLADOVÁNÍ VZORKŮ V TEKUTÉM DUSÍKU LCv 4010 ERB 34633W Firma Angelantoni S.R.L. (Itálie) s tradicí od roku 1962 je výrobcem hlubokomrazících boxů s teplotním maximem -88 C při okolní teplotě 25 C. Tyto hlubokomrazící boxy jsou zárukou úspory energie a dokonalého uskladnění produktů v laboratoři jako i v klinickém nebo průmyslovém využití. Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Liebherr LCv 4010 LCv x 610 x 2000 ERB 34633W ERB 34633W x 590 x 1750 Electrolux ERB 40233W ERB 40233W x 630 x 2010 Pultové hlubokomrazící boxy Mrazící boxy GN4113 FN61230 Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) GN4113 GN x 750 x ,- G3513 G x 750 x 1750 Liebherr G5216 G x 760 x 1860 G52110 G x 760 x 1860 GGv5010 GGv x 750 x1860 GGv5810 GGv x 750 x 2060 Gorenje FN61230DW FN61230DW x 640 x 1800 Angelantoni Haier Cryogenics NB-136F Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) N-Biotek NB-136F Freezer x 730 x ,- NB-237F Freezer x 730 x ,- NB-314F Freezer x 730 x ,- NB-375F Freezer x 730 x ,- NB-438F Freezer x 730 x ,- Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Platilab 110H x 850 x Platilab 370H x 850 x 1140 Angelantoni Platilab 550H x 850 x Platilab Next 370H x 850 x Platilab Next 550H x 850 x 1140 Haier DW-86W420 Horizontal x 870 x 1020 Cryogenics H138 Horizontal x 1320 x 1010 H328 Horizontal x 2000 x

20 Skříňové hlubokomrazící boxy Výrobníky šupinkového ledu Irilab Next 530 a 800 Haier 490V Haier 628V Cryogenics GB 902 Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) Angelantoni Haier Cryogenics Platilab 340V 3 dveřové x 900 x Platilab 340V 4 dveřové x 900 x Platilab 340V Next 3 dveřové x 900 x Platilab 340V Next 4 dveřové x 900 x Platilab 340V Plus 3 dveřové x 900 x Platilab 340V Plus 4 dveřové x 900 x Platilab 500V 3 dveřové x 900 x Platilab 500V 4 dveřové x 900 x Platilab 500V Next 3 dveřové x 900 x Platilab 500V Next 4 dveřové x 900 x Platilab 500V Plus 3 dveřové x 900 x Platilab 500V Plus 4 dveřové x 900 x Irilab Next 530VIP 4 dveřové x 850 x Irilab 800V 3 dveřové x 890 x Irilab Next 800VIP 4 dveřové x 890 x Irilab 800V 5 dveřové x 890 x Irilab 800V Plus 3 dveřové x 890 x Irilab Next 800 Plus 4 dveřové x 890 x Irilab 800V Plus 5 dveřové x 890 x 1990 DW-86L288 Vertical 288VIP x 870 x 1640 DW-86L388 Vertical 388VIP x 870 x 1970 DW-86L486 Vertical 486VIP x 950 x 1980 DW-86L490 Vertical 490VIP Dual Door x 890 x 1970 DW-86L628 Vertical 628VIP x 900 x 1960 DW-86L728 Vertical 728VIP x 900 x 1970 DW-86L828 Vertical 828VIP x 980 x 1970 V218 Vertical x 840 x 1550 V330 Vertical x 840 x 1990 V388 Vertical x 840 x 1990 V520 Vertical x 840 x 1990 V828 Vertical x 1230 x 2050 Výrobce Kat. číslo Produkt Produkce (kg / 24 h) Brema Kapacita zásobníku (kg) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč) GB 902 Výrobník GB x 660 x ,- GB 903 Výrobník GB x 660 x 800 GB 1540 Výrobník GB x 690 x 920 GB 1555 Výrobník GB x 690 x 1020 G 250 Výrobník G x 470 x 700 G 500 Výrobník G x 470 x

EXPLOZIVNÍ CENY PŘÍSTROJE PODZIM-ZIMA 2011

EXPLOZIVNÍ CENY PŘÍSTROJE PODZIM-ZIMA 2011 EXPLOZIVNÍ CENY PŘÍSTROJE PODZIM-ZIMA 2011 18.500,- Laboratorní šuplíkový mrazák Liebherr GN4113 LIEBHERR Celkový objem 406 l. 8 průhledných skladovacích zásuvek Kontrolní LCD panel s digitálním ukazatelem

Více

Drobné laboratorní přístroje pro přípravu vzorků Demo tour 3. 11. 2015

Drobné laboratorní přístroje pro přípravu vzorků Demo tour 3. 11. 2015 Drobné laboratorní přístroje pro přípravu vzorků Demo tour 3. 11. 2015 RNDr. Jindřiška Dolinová, Ph.D. Drobné laboratorní přístroje Benchmark Scientific Inc. Dragon Laboratory Instruments Limited Hangzhou

Více

49 000,- www.krd.cz. speciální nabídkou na vybrané přístroje. 15 years of solutions for life science

49 000,- www.krd.cz. speciální nabídkou na vybrané přístroje. 15 years of solutions for life science 15 years of solutions for life science 49 000,- PCR Cyklér LifeEco - 96 x 0,2 ml s gradientem a barevným dotykovým displejem Oslavte s námi let speciální nabídkou na vybrané přístroje www.krd.cz PRISM

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Zadavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlo: Praha Suchdol, Kamýcká 129, PSČ 165 21 IČ: 604 60 709 Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou Profil

Více

Horkovzdušné sterilizátory a horkovzdušná sušárna

Horkovzdušné sterilizátory a horkovzdušná sušárna Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE INV. PLÁN 3.12,13,20/14 NAŠE ZNAČKA 121-9/14-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588442873 DATUM 29/2/14 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Horkovzdušných sterilizátorů

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Příloha č. 2 Technické podmínky

Příloha č. 2 Technické podmínky Příloha č. 2 Technické podmínky 1. Integrované zařízení pro skladování a přípravu chemických sloučenin se musí skládat z následujících komponent s příslušnými minimálními parametry: 1.1. Skladovací zařízení

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE NOVINKA! Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax:

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH

Dodávka Chemického a bilogického laboratorního vybavení Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice číslo místnost standardu název jednotková cena ks 1.014 P5 biologie Klimabox 1 1.057 P7 biologie Flow box (laminární

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Ostatní

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky:,,ceitec - inkubátory VFU Evidenční číslo veřejné

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné zakázky: Vybavení laboratoře

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

KATALOG produktů firmy LogTag Recorders Ltd. Snímače teploty a vlhkosti

KATALOG produktů firmy LogTag Recorders Ltd. Snímače teploty a vlhkosti KATALOG 2013 LogTag Recorders Ltd. Snímače teploty a vlhkosti KATALOG produktů firmy LogTag Recorders Ltd. Snímače teploty a vlhkosti Snímače LogTag pro standardní teplotní podmínky 1130 TRIX-8 teplotní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Nájem vybavení laboratoře pro praktická cvičení studentů Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty včetně souvisejících služeb 2. Zadavatel 2.1 Základní údaje

Více

www.irevos.cz Ceník výrobků Všeobecný ceník Upozornění: Ceník nabývá účinnosti 01. 02. 2005, vydání 01/2005 Index změn cen_2.doc

www.irevos.cz Ceník výrobků Všeobecný ceník Upozornění: Ceník nabývá účinnosti 01. 02. 2005, vydání 01/2005 Index změn cen_2.doc www.irevos.cz Ceník výrobků Všeobecný ceník Upozornění: Ceník nabývá účinnosti 01. 02. 2005, vydání 01/2005 Strana 2 / 6 1 Teplotní technika - Standardní linie "Blue Line" Teplotní skříně s objemem 22,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona: I. Údaje o zadavateli

Více

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

Digitální měření sazového čísla skutečné měření Budoucnost zavazuje testo 308 Digitální měření sazového čísla skutečné měření Sazové číslo TÜV tested 1. BImSchV TÜV podle RgG 269 Elektronický měřič sazového čísla testo 308 Již desítky let praktikované

Více

Orion Star A, DUAL STAR a VERSA STAR měřící přístroje. Nová ucelená řada Orion přístrojů, je přesně to, co potřebujete

Orion Star A, DUAL STAR a VERSA STAR měřící přístroje. Nová ucelená řada Orion přístrojů, je přesně to, co potřebujete Orion Star A, DUAL STAR a VERSA STAR měřící přístroje t Nová ucelená řada Orion přístrojů, je přesně to, co potřebujete Thermo Scientific přístroje pomáhají vám provádět testy vod...a to doslovně Jako

Více

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml ph ELEKTRODY TMS Rozmanitost ph elektrod TMS Vám umožňuje vybrat si ten správný typ pro daný měřený vzorek, jeho objem a teplotu. Elektrody ve skleněném, nebo plastovém pouzdře skleněné pouzdro elektrody

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky:,,ceitec PCR cyclery VFU Číslo veřejné zakázky: VZ

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více

Ceník. pipety Finnpipette a špičky Finntip Thermo Scientific 2015

Ceník. pipety Finnpipette a špičky Finntip Thermo Scientific 2015 řešení pro vaši laboratoř Ceník pipety Finnpipette a špičky Finntip Thermo Scientific 2015 Ceník je platný od 1.3.2015 do odvolání. Akční nabídka platí do odvolání. Cenová nabídka a dodatečná sleva na

Více

Ceník servisních prací

Ceník servisních prací Ceník servisních prací pro rok 2014 Poslední aktualizace: pondělí, 13. ledna 2014 Stránka 1 z 8 Obecné podmínky Ceny Ceny uvedené v tomto ceníku se rozumí bez DPH. Nezahrnují dopravné nebo případný nocleh.

Více

Technické specifikace přístrojů pro část A zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II - opakované pro projekt UniCRE

Technické specifikace přístrojů pro část A zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II - opakované pro projekt UniCRE Příloha č. 1 Technické specifikace přístrojů pro část A zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II - opakované pro projekt UniCRE Laboratorní muflové pece Muflová pec, 1ks Identifikace:

Více

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1 Kompaktní a spolehlivé řešení Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART MaR Jesco 1 Popis desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 2 Hydraulika desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 3 Měřené a regulované veličiny desky EASYPOOL

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Katalog klimatizací a příslušenství - 2007

Katalog klimatizací a příslušenství - 2007 } Katalog klimatizací a příslušenství 1 Klimatizace (katalog klimatizací - obj. č.: 955370) CLIMFILL Auto (automatická stanice) - obj. č.: 699966 Nová generace plniček klimatizací CLIMFILL. Technické parametry

Více

Technické specifikace přístrojů pro část B zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II pro projekt UniCRE

Technické specifikace přístrojů pro část B zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II pro projekt UniCRE Příloha č. 2 Technické specifikace přístrojů pro část B zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II pro projekt UniCRE Laboratorní muflové pece Muflová pec, 1ks Identifikace: LP-EF1 Použití:

Více

BEZODTAHOVÉ DIGESTOŘE LABOPUR

BEZODTAHOVÉ DIGESTOŘE LABOPUR Tel/Fax: +0 51 6 73 Řada H NF X 15-11 class BEZODTAHOVÉ DIGESTOŘE LABOPUR Výhody Optimální ochrana uživatele digestoře jsou schváleny podle normy NF X 15-11 nezávislou laboratoří nebezpečné výpary jsou

Více

Centrum pro výuku a výzkum UP - Purkrabská Dodávka laboratorních přístrojů a elektropřístrojů pro buněčnou a molekulární biologii

Centrum pro výuku a výzkum UP - Purkrabská Dodávka laboratorních přístrojů a elektropřístrojů pro buněčnou a molekulární biologii ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006, SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Repre s.r.o. (VOP) stanovují podmínky prodeje produktů a služeb společností Repre s.r.o. (dodavatel) třetím stranám (klienti). Prodej všech produktů a služeb

Více

Stolní řada. Série Elara - sterilizátory s předběžným a následným vakuem

Stolní řada. Série Elara - sterilizátory s předběžným a následným vakuem Stolní řada Série Elara - sterilizátory s předběžným a následným vakuem Elara 11 - velký a účinný sterilizátor Sterilizátor Elara 11 je určený ke sterilizaci balených, porézních a dutých předmětů. Díky

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ:

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém pro Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE

Více

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší!

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší! NOVA Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua Nové a lepší! Sterilizátor třídy B Vynikající výkon Bez nutnosti připojení externích médií s výjimkou

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Duální systém počítacích vah

Duální systém počítacích vah Průmyslové provedení Duální systém počítacích vah Typ : KPZ 2-08-2 Vnitřní dělení až 1/ 600.000 Rozlišení na displeji až 1/ 60.000 dílků Jednoduchá obsluha Příznivá cena Robustní provedení Nulování Vestavěný

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

TOP PRODUKTY PRO LABORATOŘ

TOP PRODUKTY PRO LABORATOŘ NO VÉ P RODUK TY TOP PRODUKTY PRO LABORATOŘ LABORATORNÍ PŘÍSTROJE SPOTŘEBNÍ LABORATORNÍ MATERIÁL Dialab spol.s r.o. je členem asociace CZEDMA ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE Česká lékařská společnost

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP holografický transmisní mikroskop

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP holografický transmisní mikroskop ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Výprodej / bazar chladící techniky

Výprodej / bazar chladící techniky Výprodej / bazar chladící techniky Nyní máte jedinečnou příležitost k pořízení chladících zařízení pro vaši provozovnu za neopakovatelných podmínek. Jedná se o výprodej starších zásob, zařízení krátkodobě

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Číslo zakázky : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 2/6 Název projektu: e-vim (výuka

Více

Výprodej / bazar chladící techniky

Výprodej / bazar chladící techniky Výprodej / bazar chladící techniky Chladicí skříň COLD S700 Gastro, celonerezová INOX, ventilovaná +2/+8 C, 4x rošt, vsuny na GN2/1, automatické odpařování kondenzátu, lednice z výstavy, v provozu nepoužitá,

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Více

Konec roku se blíží. nejvyšší čas utratit přebytečné peníze za potřebné věci k podnikání a snížit si tak daňový základ. Čerpadla kondenzátu

Konec roku se blíží. nejvyšší čas utratit přebytečné peníze za potřebné věci k podnikání a snížit si tak daňový základ. Čerpadla kondenzátu Bulletin 12/2012 Čerpadla kondenzátu Vysokotlaká přečerpávací jednotka Nová generace vakuových pump a další naše produkty za výjimečné ceny Konec roku se blíží nejvyšší čas utratit přebytečné peníze za

Více

Název veřejné zakázky Automatizovaný robot pro vypalování a potisk CD/DVD/BD Název zadavatele

Název veřejné zakázky Automatizovaný robot pro vypalování a potisk CD/DVD/BD Název zadavatele č.j.: 3122/2015-ÚVN V Praze dne: 28.5. 2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Servis klimatizací. ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel

Servis klimatizací. ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel Klimatizace ve vozidlech potřebují pravidelnou údržbu. Potenciál trhu pro kompetentní servis klimatizací stále roste.

Více

CENÍK VAH. ceny jsou platné od 1.5.2010 a uvedeny bez DPH. dílek popis technický popis rozměry obrázek. Rozměry vážící plošiny: 23x18cm

CENÍK VAH. ceny jsou platné od 1.5.2010 a uvedeny bez DPH. dílek popis technický popis rozměry obrázek. Rozměry vážící plošiny: 23x18cm Obchodní váhy - bez výpočtu ceny DIGI DS 500 S 1,5kg 1-111-0035 Dílek: 0,5 g DIGI DS 500 S 3kg 1-111-0036 Dílek: 1 g DIGI DS 500 S 6kg 1-111-0037 Dílek: 2 g DIGI DS 500 S 15kg 1-111-0038 Dílek: 5 g DIGI

Více

Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N

Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N Plošinová nerezová váha, Typ: KPZ 2N V provedení IP 67/68 Pro trvalý provoz - výborná kvalita Dodávaná v technologické i úředně ověřitelné verzi Kvalitní Bezúdržbová Robustní Cenově výhodná výklopná plošina

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

Čj: 568-22/2014-ÚVN V Praze dne: 12.05.2014 Počet listů: 6 Výtisk: 1 Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci

Čj: 568-22/2014-ÚVN V Praze dne: 12.05.2014 Počet listů: 6 Výtisk: 1 Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci Čj: 568-22/2014-ÚVN V Praze dne: 12.05.2014 Počet listů: 6 Výtisk: 1 Dodávka mikrochirurgické jednotky pro přední a zadní oční segmentaci Ústřední vojenská nemocnice Praha, vyhlašuje marketing na dodávku

Více

Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013. Hemokultivační analyzátor

Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013. Hemokultivační analyzátor Čj.: 404 2/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.3.2013 Hemokultivační analyzátor Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, provádí poptávka na zápůjčku hemokultivačního analyzátoru včetně spotřebního

Více

PP2G. přikrajovací pracoviště. Přikrajovací pracoviště pro 2 obsluhující. Kompletní nerezová konstrukce. Ventilace se spodním odtahem až 800m3/h

PP2G. přikrajovací pracoviště. Přikrajovací pracoviště pro 2 obsluhující. Kompletní nerezová konstrukce. Ventilace se spodním odtahem až 800m3/h výrobní katalog přikrajovací pracoviště PP2G Přikrajovací pracoviště pro 2 obsluhující Kompletní nerezová konstrukce Ventilace se spodním odtahem až 800m3/h Motor s krytím IP44 Třída izolace B 5-ti stupňová

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod.

DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. DYNEX nabízí komplexní řešení v oblasti zpracování a analýzy biologických materiálů pomocí molekulárně biologických metod. Od 1.1.2014 DYNEX jediným OFICIÁLNÍM (autorizovaným) distributorem společnosti

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ MONITORŮ VITÁLNÍCH FUNKCÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ MONITORŮ VITÁLNÍCH FUNKCÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ MONITORŮ VITÁLNÍCH FUNKCÍ Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE (ÚHKT) U Nemocnice 2094/1 128 20 Praha 2 IČ: 00023736 DIČ:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Aut.třídící stoly poháněné myčkou

Aut.třídící stoly poháněné myčkou Některé typy myček Electrolux mohou plně uplatnit svoji celkovou výkonnost jenom pokud jsou správně kombinovány s manipulačními systémy Electrolux pro mycí zóny. Modulární systém umožňuje navrhnout ergonomické

Více

E K G. V Praze dne 28. května 2013. Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN

E K G. V Praze dne 28. května 2013. Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN Čj.: 404-50/2013/DP-ÚVN V Praze dne 28. května 2013 E K G Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vypisuje poptávku, dle 6 v rámci zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

ODBORNÍCI NA DESINFEKCI H2O2

ODBORNÍCI NA DESINFEKCI H2O2 ODBORNÍCI NA DESINFEKCI H2O2 široká nabídka řešení na míru ŠIROKÁ NABÍDKA ŘEŠENÍ NA MÍRU Desinfekce povrchů suchou mlhou: Generátory H202 s technologií SolidFog Jednoduchost: kompaktní konstrukce, malá

Více

Maximální flexibilita

Maximální flexibilita LMI čerpadla Maximální flexibilita Elektromagnetická dávkovací čerpadla Kompaktní, inovační přesná, universální čerpadla LMI Již více než 25 let jsou dávkovací čerpadla LMI používány k přesnému dávkování

Více

zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen

zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen K U P N Í S M L O U V A M Í C H A Č K Y A T Ř E P A Č K Y P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno Centrum výzkumu globální změny

Více

Velmi přesná cejchuschopná váha VIBRA CT (OIML Třída I a II) je určena především pro zlatnické provozy nebo laboratorní použití.

Velmi přesná cejchuschopná váha VIBRA CT (OIML Třída I a II) je určena především pro zlatnické provozy nebo laboratorní použití. Velmi přesná cejchuschopná váha VIBRA CT (OIML Třída I a II) je určena především pro zlatnické provozy nebo laboratorní použití. Součástí váhy je odklápěcí ochranný kryt vážicí platformy, který eliminuje

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

vestavné spotřebiče 2015 Platnost od 15. dubna 2015 do vyprodání zásob.

vestavné spotřebiče 2015 Platnost od 15. dubna 2015 do vyprodání zásob. Akční sety vestavné spotřebiče 2015 I Platnost od 15. dubna 2015 do vyprodání zásob. SET1 SET2 SET3 HE 615 Kód: 41516710 horkovzdušná trouba 5 pečících funkcí objem 56 l mechanický časovač s funkcí START/STOP

Více

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 1. ph elektrody kombinované vhodné pro bazény s gelovým elektrolytem 22111 ph kombinovaná HC 233 1.680,- pro běžné využití do 1 baru, samočistící, záruka

Více

Termomixéry. Blokové termostaty. 3D třepačky. Orbitální třepačky. Odsávací systémy. Laboratorní přístroje

Termomixéry. Blokové termostaty. 3D třepačky. Orbitální třepačky. Odsávací systémy. Laboratorní přístroje Termomixéry Blokové termostaty 3D třepačky Orbitální třepačky Odsávací systémy Laboratorní přístroje Obsah Termomixéry Vše v jednom: ohřev, chlazení a míchání v jediném přístroji termomixéry jsou vaše

Více

Totální výprodej starších zásob chladící a mrazící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob.

Totální výprodej starších zásob chladící a mrazící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob. Totální výprodej starších zásob chladící a mrazící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob. 1) Nová zařízení Přístěnná vitrína s vestavěným agregátem COLD Mammoth R-18 Délka 1825,

Více

Plynové a olejové hořáky. Bentone. C e n í k - r o k 2 0 1 0 platný od 10. 1. 2010 MIROSLAV DOBROVSKÝ. zastoupení pro ČR

Plynové a olejové hořáky. Bentone. C e n í k - r o k 2 0 1 0 platný od 10. 1. 2010 MIROSLAV DOBROVSKÝ. zastoupení pro ČR Plynové a olejové hořáky Bentone C e n í k - r o k 2 0 1 0 platný od 10. 1. 2010 MIROSLAV DOBROVSKÝ zastoupení pro ČR Hornokrčská 38, 140 00 Praha 4 tel: 261 261 041, fax. 261 261 044 IČO: 15318702 e-mail:

Více

Jaký výrobek Loctite používáte?

Jaký výrobek Loctite používáte? Nanášecí zařízení Jaký výrobek Loctite používáte? Jednosložková lepidla / těsnění Loctite Montáž Anaerobní lepidla / těsnění Loctite Ruční Poloautomatické Automatické 97001/98414 97006 97009 97123 97002

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Plynové a olejové hořáky. Bentone. C e n í k - r o k 2014/2015. platný od 1. 7. 2015 MIROSLAV DOBROVSKÝ. zastoupení pro ČR

Plynové a olejové hořáky. Bentone. C e n í k - r o k 2014/2015. platný od 1. 7. 2015 MIROSLAV DOBROVSKÝ. zastoupení pro ČR Plynové a olejové hořáky Bentone C e n í k - r o k 2014/2015 platný od 1. 7. 2015 MIROSLAV DOBROVSKÝ zastoupení pro ČR V Pláni 58/32, 142 00 Praha 4 tel: 261 261 041, fax. 261 261 044 IČO: 15318702 e-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Ceník vah 2013 2 THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 735 62 Český Těšín, tel: 558 732 122 2theta@2theta.cz, www.2theta.cz

Ceník vah 2013 2 THETA ASE s.r.o., Jasná 307, 735 62 Český Těšín, tel: 558 732 122 2theta@2theta.cz, www.2theta.cz ANALYTICKÉ VÁHY XA.3Y NOVÉ TCM 128/12-4950 Automatická interní kalibrace, elektronický senzor vyvážení, barevný dotykový displej 5,7", systém na bázi Windows CE, komunikační porty: 2x USB, Ethernet, RS

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Sterilizace KATALOG. www.hospimed.cz

Sterilizace KATALOG. www.hospimed.cz Sterilizace KATALOG PRODUKTŮ KVALITY ZNAČKY www.hospimed.cz EUROKLAV + TŘÍDA S Maximální flexibilita Pro spokojenost zákazníků je tento přístroj konstruován s ohledem na maximální funkčnost a flexibilitu.

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Totální výprodej starších zásob

Totální výprodej starších zásob Totální výprodej starších zásob chladící a mrazící techniky s výraznými slevami!!! Platí jen do vyprodání zásob. 1) Nové zařízení Přístěnná vitrína s vestavěným agregátem COLD Mammoth R-18 Délka 1825,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY

SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY - SEKCE PRANÍ PRŮMYSLOVÉ PRAČKY S NÍZKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEĎOVÁNÍ Kontrola mikroprocesorem Elektronický mincovník pro samoobslužné prádelny,

Více

PULTOVÉ MRAZNIČKY PRO DOMÁCÍ VYUŽITÍ

PULTOVÉ MRAZNIČKY PRO DOMÁCÍ VYUŽITÍ PULTOVÉ MRAZNIČKY PRO DOMÁCÍ VYUŽITÍ VYSOCE ÚSPORNÉ Společná výbava - zámek v držadle, 3 lampy ve víku, koše, izolace 100 mm MODEL OBSAH (l) V x Š x H (cm) HM.(kg) SPOTŘEBA EN. TŘ KOŠ BEZ DPH S DPH 11

Více

Datový list. VLF- zkoušení a diagnostika kabelů přístrojem PHG 70/80 TD / PD. PHG zkušební systém

Datový list. VLF- zkoušení a diagnostika kabelů přístrojem PHG 70/80 TD / PD. PHG zkušební systém Datový list VLF- zkoušení a diagnostika kabelů přístrojem PHG 70/80 TD / PD PHG zkušební systém TD měření ztrátového činitele PD měření částečných výbojů Přístroj PHG TD/PD byl vyroben f. Baur pro zkoušení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

KUPNÍ SMLOUVA -1.část. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Drnovská 507, 161 06 Praha 6- Ruzyně Dr. Ing. Pavel Čermák

KUPNÍ SMLOUVA -1.část. Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i. Drnovská 507, 161 06 Praha 6- Ruzyně Dr. Ing. Pavel Čermák EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUOOUCNOSTI OP Výzkum a vývoj pro Inovace KUPNÍ SMLOUVA -1.část I. SMLUVNÍ STRANY: KUPUJÍCÍ: se sídlem: ředitel: osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Elispot reader 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ

Více