Conference proceedings

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Conference proceedings"

Transkript

1 Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO Conference proceedings of international conference Mining Cultural Landscape Krušnohoří/Erzgebirge and its nomination for the UNESCO World Heritage List Národní technické muzeum v Praze, National Technical Museum in Prague, 11 th 12 th November 2013

2

3 OBSAH Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO International conference Mining Cultural Landscape Krušnohoří/Erzgebirge and its nomination for the UNESCO World Heritage List Adam Šrejber 4 7 Hornická kulturní krajina Krušnohoří: mimořádné kulturní dědictví Mining Cultural Landscape Krušnohoří: Outstanding Cultural Heritage Jitka Vlčková let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu ( ) 25 years of the problems associated with old mining works in practice and legislature ( ) Petr Uldrych Vít Štrupl The Medieval Mines of Dippoldiswalde (Saxony), an archaeological site within the nomination project Středověké doly Dippoldiswalde (Sasko), archeologický statek v rámci projektu nominace Christiane Hemker Palaeoecology and Geoinformatics for Landscape Archaeological Monitoring in Support of Heritage Documentation in the Ore Mountains Paleoekologie a geoinformatika pro archeologický monitoring krajin na podporu dokumentace světového dědictví v Krušných horách Mykola Sadovnik, Elmar Csaplovics, Ronald Heynowski The Process of Recognition of the Four Major Mining Sites of Wallonia as World Heritage and Its Follow-up Proces uzání čtyř hlavních hornických statků Walonie jako světového dědictví a následný proces Jacques Crul Idrija and Almadén: two mining cities on the World Heritage List Idrija a Almadén: dvě hornická města na seznamu světového dědictví Dušan Kramberger

4 Úvodní slovo Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO Těžba drahých a obecných kovů formovala celkový vývoj Krušných hor a ovlivňovala život na obou stranách česko-německé hranice. Technické památky, urbanistické celky a množství nemateriálních aspektů spolu vytvořily v průběhu osmi staletí specifický region s mimořádně unikátní krajinou. Tato krajina představuje jedinečné kulturní dědictví, jehož nejcennější části aktuálně usilují o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO a přináší nové příležitosti a podněty k rozvoji tohoto regionu. Sériová transnacionální nominace pod názvem Hornická kulturní krajina Krušnohoří / Erzgebirge na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je svým pojetím unikátní, a to jak svou tematikou, tak svým mezinárodním přesahem. Tato iniciativa nevznikla v České republice, nýbrž je od roku 1998 systematicky podporována a rozvíjena týmem odborníku v čele s profesorem Helmuthem Albrechtem z Báňské akademie Technické univerzity v saském Freiberku. Od roku 2004 probíhala také jednání v ČR, kde se hledal partner ke společné spolupráci. Tím se v roce 2009 oficiálně stal Ústecký kraj, který prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 / Ziel 3 realizoval projekt s úkolem zhodnotit a v základu popsat hornické dědictví Krušných hor, včetně výběru památek a lokalit na české straně pohoří určených k začlenění do nominace. V průběhu realizace projektu se k celé iniciativě připojil Karlovarský kraj a krušnohorské obce, v jejichž správních obvodech se nacházejí nominované památky a lokality. Projekt byl ukončen v září 2012, a to přípravou formuláře k zápisu na indikativní seznam. Na předběžný, tzv. indikativní seznam, který je předpokladem k zahájení procesu přípravy nominační dokumentace k zápisu statku na Seznam světového dědictví UNESCO, bylo jako jeden sériový kulturní statek zapsáno osm lokalit ze SRN a šest lokalit z ČR. Z území Karlovarského kraje se jedná o hornickou kulturní krajinu Jáchymov, hornickou kulturní krajinu Abertamy Boží Dar Horní Blatná a objekt národní kulturní památky Rudá věž smrti ve Vykmanově. Ústecký kraj reprezentuje hornická kulturní krajina Krupka, vrch Mědník a vápenka s lomem v Háji u Loučné pod Klínovcem. Na saské straně jsou nominovány objekty a lokality z hornické oblasti Altenberg, Freiberg, Marienberg, Annaberg, Schneeberg, Schwarzenberg a oblasti uranové a uhelné těžby. V současné době v nejužší spolupráci české a saské strany a za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva vnitra Svobodného státu Sasko, Národního památkového ústavu a obou zainteresovaných krajů Ústeckého a Karlovarského probíhá zpracování společné česko-německé nominační dokumentace, která bude Spolkovou republikou Německo oficiálně předána v lednu 2014 Centru světového dědictví v Paříži jako podklad k projednání zápisu Výborem světového dědictví. V případě úspěšného hodnocení 4

5 navrhovaného sériového kulturního statku je pak velká šance k jeho zapsání na Seznam světového dědictví v roce Jednou z podpůrných aktivit celého nominačního procesu je i tato mezinárodní konference, jenž dá zaznít řadě zajímavých příspěvků nejen k problematice samotné nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge, ale i tématům souvisejících s kulturní krajinou a péčí o montánní kulturní dědictví v jiných koutech Evropy. Na tomto místě je třeba poděkovat finančnímu partnerovi projektu, a to Ministerstvu kultury České republiky, odbornému garantovi Národnímu technickému muzeu a partnerovi konference Národnímu památkovému ústavu, všem přednášejícím a realizačnímu týmu. Mgr. Adam Šrejber Krajský úřad Ústeckého kraje 5

6 Introductory Word The International conference Mining Cultural Landscape Krušnohoří/Erzgebirge for the nomination to be inscribed in the UNESCO World Heritage List The mining of precious and general metals has been instrumental in the overall development of the Ore Mountains and has had an impact on life on both sides of the Czech-German borderline. For the past eight centuries, technical monuments, urban units and a lot of non-material aspects have given rise to very unique region possessing an extraordinary and unique landscape. This landscape represents a unique cultural heritage, the most precious parts of which currently aspire to be inscribed in the UNESCO World Heritage List and this in turn gives rise to new opportunities and incentives for the development of this region. The series transnational nomination entitled The Mining Cultural Landscape Krušnohoří/ Erzgebirge in the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List is quite unique in its conception, its themes and its international overlap. This initiative did not become reality in the Czech Republic, but since 1998 it has been systematically supported and developed by a team of specialists headed by Professor Helmuth Albrecht from the Mining Academy of the Technical University in Freiberg, Saxony. Since 2004 numerous negotiations have been taking place in the Czech Republic, where a partner for joint cooperation on the part of both the countries has been searched for. The Ústí Region officially became a partner to the project in 2009 and by means of the programme of Cross-Border Cooperation Cíl 3/Ziel 3, it started to implement the project, the main aim of which was to evaluate and describe the mining heritage of the Ore Mountains, including the selection of suitable monuments and localities on the Czech side of this mountain range, which will be included in the nomination. During the course of the project implementation, the Karlovy Vary Region and the Ore Mountains municipalities also participated, being administrative regions in which the nominated monuments are located. The Project ended in September 2012 by means of the creation of a form for inscription on the indicated list. Eight localities from the Federal Republic of Germany and six localities from the Czech Republic have been inscribed as a serial cultural property on the preliminary, the so called indicative list, which is the main prerequisite for the commencement of the process of preparing the nomination documentation for inscription of the cultural property on the UNESCO World Heritage List. Within the territory of the Karlovy Vary Region, it is the mining and cultural landscape of Jáchymov, the mining and cultural landscape of Abertamy Boží Dar Horní Blatná and the premises of the national cultural monument Rudá Věž /Red 6

7 Tower of Death/ in Vykmanov. The Ústí Region is represented by the mining cultural landscape of Krupka, Mědník Hill and the lime works with a quarry in Háj u Loučné pod Klínovcem. On the Saxon side the mining structures and localities nominated for inscription on the List come from the mining area of Altenberg, Freiberg, Marienberg, Annaberg, Schneeberg, Schwarzenberg and the areas of uranium and coal mining. At present, the elaboration of the joint Czech-German nomination documentation is being undertaken in close cooperation between the Czech and Saxon parties, with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Ministry of the Internal Affair of the Free State of Saxony, the National Institute of the Protection of Cultural Monuments together with both interested regions, the Ústí and Karlovy Vary Regions. This documentation will be officially handed over by the Federal Republic of Germany in January 2014 to the Centre if the World Heritage in Paris as background materials for the further negotiation of the inscription by the Committee of the World Heritage List. In the case of a successful evaluation of the proposed series property, the possibility of its being inscribed into the World Heritage List in 2015 is extremely likely. One of the accompanying activities of the entire nomination process is also this international conference, at which a great number of interesting contributions will be heard, i.e. the contributions concerning not only the Nomination of the Mining Cultural Landscape Krušnohoří/Erzgebirge itself, but also contributions devoted to the themes associated with the cultural landscape and the nurturing of mountain cultural heritage in other parts of Europe In this context, it is necessary to thank the financial partner of this project, i.e. the Ministry of Culture of the Czech Republic, the conference professional guarantor, the National Technical Museum, as well as another partner from this conference, the National Heritage Institute, to all presenters and the implementation team. Mgr. Adam Šrejber Regional Office of the Ústí Region 7

8 Abstract: Mining Cultural Landscape Krušnohoří: Outstanding Cultural Heritage The main aim of this contribution is to briefly inform people interested in the development of the nomination project of the Mining Cultural Landscape Krušnohoří /The Ore Mountains/ and at the same time justify the nomination efforts based on the conviction that this cultural heritage is enormously important for the whole world community. The contribution deals with the beginnings of Czech-German cooperation, which currently leads up to submission of the joint nomination proposal and approximates the base of the value argumentation on the basis of which the serial cross border property will be submitted to the World Heritage Committee for further negotiations leading to its inscription in the UNESCO World Heritage List. The contribution further describes the preparation of the nomination documentation and the birth of the system of administration of the economic good, which is associated with the key document designated as the Management Plan. At the same time it shows how the professional process of selecting individual parts of the serial property was carried out on the Czech side. These parts include the Mining Cultural Landscape Jáchymov, Mining Cultural Landscape Abertamy Boží Dar Horní Blatná, the Red Tower of Death (in Vykmanov) on behalf of the Karlovy Vary Region; and the Mining Cultural Landscape of Krupka, the Mining Cultural Landscape Mědník and the Lime Works in Háj u Loučné pod Klínovcem on behalf of the Ústí Region. Importance of this contribution lies in the summary and presentation of the facts which are difficult to access for ordinary persons interested in the whole nomination procedure. This contribution should facilitate their close look into the whole nomination process and give them an opportunity to find relevant information by means of the data incorporated in the index. 8

9 Hornická kulturní krajina Krušnohoří: mimořádné kulturní dědictví Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D., Národní památkový ústav, generální ředitelství, Česká republika Na konci roku 2011 oficiálně vstoupila Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury České republiky do jednání se saskou stranou o společném předložení Hornické kulturní krajiny Krušnohoří k zápisu na Seznam světového dědictví, vědoma si mimořádného významu zdejšího hornického regionu po obou stranách Krušných hor předělených česko-německou hranicí. Ačkoliv pohoří zasahuje svou větší částí do Saska, nic mu z jeho velikosti na české straně neubírá co do významu, tak hodnot, které v celku představuje. Úsilí obou zemí, které se započalo přímo v regionech samých, provázela celá řada přípravných aktivit, ať těmito byly odborné studie, semináře či vzájemná přeshraniční setkávání laiků i odborníků. 1 Právě všechny tyto aktivity zesilovaly přesvědčení o výjimečnosti tohoto území a vytipování jeho nejcennějších součástí, zejména s ohledem na jejich integritu a autenticitu dochování. V únoru roku 2012 se tak Česká republika svým podáním Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na národní indikativní seznam do Sekretariátu Výboru světového dědictví do Paříže připojila ke svému německému partnerovi a jasně deklarovala svůj zájem připojit se k sériové nominaci Spolkové republiky Německo zastoupené Svobodným státem Sasko. 2 Tento krok se stal jedním z rozhodujících v celém procesu přípravy nominace stejnojmeného česko-německého sériového kulturního statku k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 1 Aktuální seznam konferencí a workshopů konaných v ČR přínáší Management Plan (též MP) české části sériového statku: Mezinárodní seminář Rozvoj území a životního prostředí Montanregionu Krušnohoří slavná minulost, uranové břímě a nejistá budoucnost, , Senát Parlamentu České republiky, Praha; Konference Jáchymov, architektonická perla v ohrožení, , Královská mincovna, Jáchymov; Konference Bohatství historického stavebního rozvoje Krušnohoří, , Královská mincovna, Jáchymov; Konference Montanregion Krušnohoří/ Erzgebirge dědictví hor, , Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem; Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO, , Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem; Mezinárodní konference Proměny sídelní krajiny Krušnohoří, , Královská mincovna, Jáchymov. Michal Urban, Lubomír Zeman, Jan Prudík. Hornická kulturní krajina Krušnohoří: Management Plan. 1. verze rkp. Praha, 2012, s. 57. Finální česko-německá verze MP dosud v rozpracovanosti. 2 Citovaný indikativní (překládáno též předběžný) seznam statků je seznam záměrů jednotlivých signatářských států Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví pro jejich plánované návrhy k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Tento v zásadě informační seznam, který je předkládán Výboru světového dědictví, představuje soupis statků, které by mohly být v budoucnu zapsány na Seznam světového dědictví a o jejichž zapsání budou signatářské státy usilovat. Současně to tedy znamená, že Výbor světového dědictví nemůže posuzovat návrh k zápisu na Seznam světového dědictví, aniž by byl statek již předtím zahrnut na tento národní indikativní seznam. Statek lze na tento seznam zapsat, jen pokud lze u statku prokázat minimálně jedno z kritérií vymezených pro definici mimořádné univerzální hodnoty a navrhující země musejí do budoucna garantovat, že jsou schopny zajistit jeho dostatečnou právní i faktickou ochranu. Podle Jitka Vlčková, Věra Kučová, Michal Beneš. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Odborné a metodické publikace, sv vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2011, s. 17. ISBN Zde na s. 17 až 21 podrobnější informace k funkci a principům sestavování seznamu. Seznamy jsou veřejně přístupné na stránkách Centra světového dědictví. 9

10 UNESCO (dále jen Seznam světového dědictví). 3 Zdůvodnění mimořádné univerzální hodnoty, která je podmínkou úspěšného zápisu na tento Seznam, 4 založila Česká republika na totožné bázi s německým podáním a tím se připojila k německé sérii. Ta je formulována jako výjimečný příklad dopadů po staletí provozované rudné těžební činnosti na horskou krajinu a její osídlení. Zařazené části série tak vypovídají o krajině utvářené po staletí montánní činností člověka a o jeho kultuře rozvíjené v těsném spojení s touto činností. O několik měsíců později pak individuální podání obou zemí do Paříže následovalo společné podání v září Hornická oblast Krušných hor, která se nachází na hranicích dvou zemí Spolkové republiky Německo a České republiky, je mimořádně cenné území jak co do rozsahu, tak do fenoménu hornictví, který zastupuje. Od prvních nálezů stříbrné rudy ve 12. století se mohutný horský masiv Krušných hor během osmi set let na mnoha místech změnil ve zcela jedinečnou a výjimečnou montánní krajinu. Ačkoliv zde těžba v různé intenzitě probíhala již v pravěku a protohistorickém období, Krušné hory a jejich města představují mimořádné montánní dědictví, které vyrostlo především na bázi středověké a novověké těžby širokého spektra nerostů, a to především stříbra a cínu, které se nikde jinde ve světě v takové pestrosti nevyskytuje. Pokrok ve zdejším důlním inženýrství, podpořený světově známým a zde vytvořeným dílem Georga Agricoly (Knihami o hornictví), přispěl k rozvoji dalších hornických regionů v celé Evropě i ve světě. Série má tak neoddiskutovatelný mimořádný celosvětový význam pro vývoj montánního dědictví. 6 Česká i německá část Krušných hor s historickou kontinuitou těžby od 12. století jsou vnímány jako neoddělitelné součásti téhož kulturního dědictví, neboť se vyvíjely obdobným způsobem, v některých obdobích dokonce tvořily jednotný hospodářský a společenský celek, přestože se z politického hlediska jednalo o dva rozdílné státní útvary. V Krušných horách díky fenoménu hornictví vznikla v potu tváře horníků nejen řada unikátní hlubinných i povrchových důlních děl, ale i urbanisticky a architektonicky jedinečných hornických měst. Historickou kontinuitu zdejšího vývoje narušil pouze vývoj po druhé světové válce, kdy se obě části rozvíjely odděleně, a to v tehdejší ČSSR a NDR. Česká část byla tehdy 3 Nominační návrh sériového přeshraničního statku bude Spolkovou republikou Německo předložen k projednání Výborem světového dědictví v lednu Následně bude procházet procesem hodnocení poradní organizací ICOMOS. Celý proces by se měl uzavřít v roce Proces projednání upravují Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Operational Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention. Paris: World Heritage Centre, / Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. Paris: Centre du patrimoine mondial, Blíže k pojmu mimořádná univerzální hodnota viz Jitka Vlčková, Věra Kučová, Michal Beneš. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Odborné a metodické publikace, sv vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2011, s ISBN Ke kokrétní formulaci prohlášení mimořádné univerzální hodnoty pro statek Hornická kultuní krajina Krušnohoří je komentář níže v textu. 5 Obě země odeslaly Sekretariátu Výboru světového dědictví do Paříže společné podání prostřednictvím tzv. formuláře 2B, a to ve vazbě na aktuální znění Operačních směrnic k provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Viz pozn Ke stručné formulaci významu byla využita formulace prohlášení mimořádné univerzální hodnoty podle aktuálně zpracovávané nominační dokumentace. Dále zde autorka navazuje na svůj spoluautorský příspěvek Olga Bukovičová, Jitka Vlčková. Česko-saský projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge cesta ke světovému dědictví UNESCO. Zprávy památkové péče 72, 2012, č. 1, s ISSN

11 po odsunu sudetských Němců dosídlena a mnohá ze sídel se redukovala nebo zcela zanikla. Chybějící vazba nových obyvatel vůči regionu tak vedla k upadnutí řady hornických památek v zapomnění. A i když zájem o montánní problematiku Krušných hor se na české straně dlouhou dobu pohyboval pouze v rovině odborníků a laiků nadšenců, jejichž největším podílem je obnova a prezentace řady důlních děl, stoupající zájem i aktivity na německé straně postupně podnítily na české straně také iniciativu regionálních institucí a jejich podporu zdejšímu montánnímu dědictví. Snaha vyzvednout pozapomenuté hornické dědictví Krušných hor pak vyvrcholila až na úroveň vymezení česko-německého přeshraničního kulturního statku k zápisu na Seznam světového dědictví. 7 A to do té míry, že společný česko-německý projekt sériové přeshraniční nominace v září roku 2013 získal cenu za přeshraniční spolupráci od německého sdružení Iniciative Südwestsachsen, kterou v saském městě Aue společně převzali zástupci společnosti Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, freiberské univerzity a Ústeckého a Karlovarského kraje. Na Seznamu světového dědictví se aktuálně v roce 2013 v přímém spojení s hornickou činností člověka nachází celkem 21 lokalit. 8 Z celkového počtu 759 kulturních statků evidovaných v roce 2013 tak tato skupina tvoří na Seznamu světového dědictví zhruha necelé tři procenta. 9 I když z kvantitativního hlediska nemusíme toto číslo brát jako vysoké, význam zápisu nespočívá v kvantitě zastoupení toho kterého typu dědictví, nýbrž ve významu, který daný statek reprezentuje. Mít možnost dostat se na seznam výjimečných, a to i co do počtu, je pro mimořádnou kulturní krajinu tohoto typu skutečnou výzvou a oceněním. Přeshraniční série Hornická kulturní krajina Krušnohoří je v této konkurenci navrhována k zápisu na bázi hned několika kritérií pro vymezení takzvané mimořádné univerzální hodnoty, a to (ii), (iii), (iv) a (vi). 10 Průkaznost mimořádné univerzální hodnoty série montánního dědictví Krušných hor, podložená precizní argumentací, je jednou z klíčových podmínek pro úspěšnost zápisu. V případě kritéria (ii) je zdejší krajina dokladem vzájemné 7 Pro účely příspěvku přepracován text Olga Bukovičová, Jitka Vlčková. Česko-saský projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge cesta ke světovému dědictví UNESCO. Zprávy památkové péče 72, 2012, č. 1, s. 57. ISSN Česká republika je na Seznamu světového dědictví zastoupena Kutnou Horou, historickým jádrem města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci (zapsána 1995), jejíž organická struktura města vznikla na bázi těžby stříbrné rudy. Ze zahraničních lokalit podle data zápisu jmenujeme: Solný důl Wieliczka v Polsku (1978), Hornické město Røros a jeho okolí v Norsku (1980, rozšířeno 2010), Historické město Ouro Pretov Brazílii (1980), Město Potosí v Bolívii (1987), Historické město Guanajuato s přidruženými doly v Mexiku (1988), Doly Rammelsberg, historické město Goslar a vodní systém Horního Harzu v Německu (1992, rozšířeno 2010), Historické město Banská Štiavnica a technické památky v jeho okolí na Slovensku (1993), Historické centrum Zacatecasu v Mexiku (1993), Kulturní krajina Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut v Rakousku (1997), Las Médulas, doly na zlato ve Španělsku (1997), Neolitické pazourkové doly ve Spiennes (Mons) v Belgii (2000), Průmyslová krajina Blaenavon ve Velké Británii (2000), Průmyslový těžební uhelný komplex Zollverein v Essenu v Německu (2001), Důlní oblast Velké měděné hory (Stora Kopparberg) ve Falunu ve Švédsku (2001), Hornické město Sewell v Chile (2006), Hornická krajina Cornwall a západní Devon ve Velké Británii (2006), Stříbrný důl Iwami Ginzan a jeho kulturní krajina v Japonsku (2007), Nejvýznamnější důlní areály Valonska v Belgii (2012), Uhelná pánev Nord-Pas de Calais ve Francii (2012), Dědictví rtuti Almadén a Idrija ve Španělsku a Slovinsku (2012). Přehled je připraven na bázi zpracování nominační dokumentace. Ta obsahuje celkem 27 srovnávaných lokalit ze Seznamu světového dědictví, mezi nimi jsou zahrnuty i zpracovatelské závody jako Továrny na zpracování ledku Humberstone a Santa Laura v Chile (2005), Železárny v Engelsberku ve Švédsku (1993) či díla vznikající ve vazbě na hornickou činnost. 9 Seznam světového dědictví k roku 2013 obsahuje celkem 981 statků, a to jak z oblasti kulturního, tak přírodního dědictví. V globálním měřítku tak tento druh dědictví tvoří dokonce jen dvě procenta. Jako relevantní je však chápáno procentuální srovnání v rámci kulturního dědictví. 10 Blíže viz pozn. 4. Definici citovaných kritérií obsahují Operační směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, paragraf 77. Operational Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention. Paris: World Heritage Centre, / Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. Paris: Centre du patrimoine mondial,

12 výměny vlivů v oblasti těžby a zpracování rud po období mnoha staletí, a to od středověku po současnost. Je tak výjimečným příkladem přeshraniční hornické kulturní krajiny se specifickými znaky, formovanou zdejší hornickou činností. Kritérium (iii) spočívá ve výjimečném hmotném svědectví zdejší krajiny o vývoji společnosti, která zde byla převážně utvářena těžebním průmyslem po dobu více jak 800 let. Na základě kritéria (iv) pak série zcela jedinečným způsobem ilustruje cenný zdroj našich současných znalostí důlních technik, souvisejícího osídlení, staveb a struktur a představuje pozvolnou proměnu krajiny díky těmto znalostem. Kritérium (vi) je uplatněno ve vazbě na předchozí kritéria. Zdejší hornická kulturní krajina dle něj reprezentuje oblast, která je přímo spojena s kulturou starého hornického území a která je silně svázána se znalostmi a idejemi hornictví a geologických věd. 11 Vlastní nominační projekt byl odstartován aktivitou na německé straně, podporovanou Svobodným státem Sasko. Historie iniciativy sahá do konce 90. let 20. století, kdy byla v roce 1999 oficiálně podpořena podáním saské části Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na Indikativní seznam SRN do Sekretariátu Výboru světového dědictví. 12 Saští projektoví partneři zde již od roku 1998 v čele s H. Albrechtem, profesorem Technické univerzity ve Freiberku, systematicky podporovali a rozvíjeli myšlenku nominovat hornickou kulturní krajinu Krušnohoří na Seznam světového dědictví. 13 Prvotní aktivita německé strany byla vedle zpracování studií 14 věnujících se této problematice završena 13. června 2003 ve Freiberku založením Podpůrného spolku Montanregion Erzgebirge (Förderverein Montanregion Erzgebirge / FME). 15 Sdružení slouží především pro zpracování nominační dokumentace a s ní souvisejících dokumentů k lokalitám a objektům Krušných hor, které jsou určeny k zařazení do sériové nominace na Seznam světového dědictví. 16 Na této bázi vznikl pozdější oceněný česko-německý projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO v rámci programu Cíl 3/ Ziel 3, který byl určen na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a který byl formulován a připraven na základě dlouhodobé spolupráce mezi Ústeckým krajem, zastoupeným Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje a jeho 11 Rámcová formulace kritérií je odvozena z aktuálně připravované nominační dokumentace, nejedná se zde však o překlad nominačního textu. Konečné formulace k zápisu statku bude možno přebírat po odevzdání nominační dokumentace v lednu Toto podání je v současnosti nahrazeno společným podáním s Českou republikou v září 2012 zmiňovaným již výše v textu. 13 K propagaci aktivity na německé straně vznikl propagační materiál Helmuth Albrecht, Friederike Hansell. Die Montanregion Erzgebirge auf dem Weg zum Welterbe: Eine Kulturlandschaft als UNESCO-Welterbe. 14 Klíčová pro zahájení jednání o česko-německé spolupráci byla studie Helmuth Albrecht, Roland Ladwig, Jens Kugler. UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge: Abschlussbericht (Machtbarkeitsstudie). Rkp. Freiberg: Projektgruppe UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge, Dezember 2001, 64 s. 15 Organizace byla zřízena za účelem zajištění odborné a organizační podpory stejnojmennému projektu Montanregion Krušnohoří / Erzgebirge cesta ke světovému dědictví. Více informací o spolku lze nalézt přímo na jeho webových stránkách 16 Nominační projekt je postaven na česko-německé spolupráci. Zpracování nominační dokumentace probíhá podle předem stanového harmonogramu prací. V rámci zpracování jsou rozlišeny kompetence na mezinárodní mezistátní, mezinárodní meziregionální, národní i regionální úrovni. Mezinárodní mezistátní spolupráce se odehrává na bází řídící skupiny, zatímco mezinárodní meziregionální na bázi česko-německé smíšené pracovní skupiny. Finančí zajištění projektu poskytují na české straně Karlovarský a Ústecký kraj. 12

13 příspěvkovou organizací Oblastním muzeem v Mostu na české straně a na německé straně Institutem pro vědecko-technické dějiny Báňské akademie Technické univerzity ve Freiberku a Podpůrným spolkem Montanregion Erzgebirge. 17 Obě strany se v něm zaměřily na záchranu, dokumentaci a prezentaci kulturního dědictví spojeného s dolováním rud v Krušných horách. Paralelně s těmito kroky proto byla pro zdejší hornický region zahájena podle společné metodiky spolupráce na rozvoji a naplňování jednotné databáze Mertz, která souvisí s trvalým vědeckým zkoumáním zdejšího regionu. 18 Hlavním cílem projektu bylo připravit kroky k úspěšnému zápisu vybraných objektů, lokalit i celých širších území na české i saské straně Krušnohoří na Seznam světového dědictví. Místní samosprávy a regionální instituce zároveň prostřednictvím projektu položily základy k rozvíjení povědomí o historii Krušných hor a prezentaci zejména montánní turismus, kterým by se rozšířila stávající nabídka zaměřená především na zimní sporty. Odborníci zastoupení v projektu pak vybudovali základ k sériové nominaci, která je mimořádným tématickým obohacením výše uváděného Seznamu a podtrhuje klíčovou roli Krušných hor v celosvětovém vývoji hornictví. V Sasku je k nominaci na zápis připraveno celkem osm hornických oblastí dokumentujících v celé své pestré škále hornické tradice. Těchto osm oblastí tvoří celkem 44 prvků (jednotlivostí). V roce 2012 podstoupil výběr na německé straně kritické posouzení z hlediska integrity a autenticity organizace ICOMOS. 19 O rok později podobný hodnocením prošel i odborný výběr na české straně. 20 Aktivita Ústeckého a Karlovarského kraje na české straně vrcholila koncem roku 2011 pod vedením M. Urbana 21 zpracováním trojice pilotních studií, které měly za úkol na základě shodné metodiky s německou vybrat lokality z východního, středního a západního Krušnohoří, které lze z hlediska posouzení hodnot zapojit do projektu světového dědictví. 22 Jejich výchozími body byly Krupka, Hora 17 Projekt schválený v roce 2010 s náklady téměř EUR, jehož nositelem byl Ústecký kraj, byl v roce 2012 úspěšně završen. Administraci projektu na české straně významně zajištovali Adam Šrejber a Olga Bukovičová. Přípravě projektu předcházelo na české straně odborné posouzení (Projekt Montanregion Krušnohoří: Posouzení potenciálu české strany Krušnohoří, zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., říjen s., 3 přílohy.). Program Cíl 3/Ziel 3 vychází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, více na webových stránkách 18 Blíže se projektu věnuje článek Olga Bukovičová, Jitka Vlčková. Česko-saský projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/ Erzgebirge cesta ke světovému dědictví UNESCO. Zprávy památkové péče 72, 2012, č. 1, s ISSN Souhrnně o projektu a potenciálu Krušnohoří již dříve informovala též Libuše Pokorná. Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO. Muzeum. 2010, roč. 48, č. 1, s ISSN Rolf Höhmann, Ruth Klumpp. Kurzgutachten zur Welterbe-Umsetzungsstudie Freiberg: Interne Evaluation. Empfehlungen. Rkp. Darmstadt: Büro für Industriearchäologie, 2012, 31 s. 20 Dita Dvořáková. Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří: Nominace k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Posudek integrity a autenticity památek nominovaných na území České republiky. Rkp. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, kolektiv B. Fragner, 2013, 20 s. 21 M. Urban se stal poté garantem a zpracovatelem nominační dokumentace na české straně a aktuálně je jmenován koordinátorem statku na české straně, a to v rámci struktury o.p.s. Montanregion Krušné hory. 22 Michal Urban a kol. Projekt Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge cesta ke světovému dědictví UNESCO (Tři studie k hornické a kulturní krajině českého Krušnohoří s výchozími body Krupka, Hora Svaté Kateřiny, Jáchymov): Část 1. Výchozí bod Krupka. Rkp. Praha, 2011, 208 s.; Michal Urban a kol. Projekt Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge cesta ke světovému dědictví UNESCO (Tři studie k hornické a kulturní krajině českého Krušnohoří s výchozími body Krupka, Hora Svaté Kateřiny, Jáchymov): Část 2. Výchozí bod Hora Svaté Kateřiny. Rkp. Praha, 2011, 217 s.; Michal Urban a kol. Projekt Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge cesta ke světovému dědictví UNESCO (Tři studie k hornické a kulturní krajině českého Krušnohoří s výchozími body Krupka, Hora Svaté Kateřiny, Jáchymov): Část 3. Výchozí bod Jáchymov. Rkp. Praha, 2011, 484 s. Studie vznikly v rámci projektu Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří cesta ke světovému dědictví UNESCO z Cíle 3. K projektu více v pozn

14 Svaté Kateřiny a Jáchymov. Území Krušných hor na české straně zahrnuje dvojici krajů, a to kraj Ústecký a Karlovarský, který byl v rámci zadání studií spolupracujícím partnerem kraje Ústeckého. Na bázi uvedených pilotních studií došlo k vytipování skupiny lokalit k zařazení do série na Indikativní seznam České republiky (viz výše). Tento základní výběr byl následně v lednu 2012 potvrzen jednáním odborného grémia Národního památkového ústavu, 23 jehož hlavním podkladem byl koncept formuláře k podání českého výběru do sériové přeshraniční nominace Krušnohoří v rámci indikativního seznamu, zpracovaný Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje ve spolupráci s příslušným odborem Krajského úřadu Karlovarského kraje. Výběr se stal rozvněž základem pro další součinnou spolupráci mezi Národním památkovým ústavem a oběma kraji při přípravě české části nominační dokumentace, která byla zahájena v roce 2012 v návaznosti na setkání představitelů Ministerstva kultury České republiky a Saského ministerstva vnitra v únoru 2012 v Drážďanech. Do roku 2013 k prezentaci nominačního projektu proběhlo již velké množství odborných, ale i společenských aktivit, které měly za cíl podpořit a v širším měřítku zdůraznit hodnoty a význam montánního dědictví Krušných hor. 24 Zdejší kulturní krajina se vyvíjela jako multidisciplinární prostředí se specifickým krajinným a společenským charakterem. Pozůstatky po historické důlní těžbě a životě s ní spojeném představují ojedinělý soubor takzvaných montánních památek, ať se jedná o relikty podzemních důlních děl nebo další archeologické památky dochované v otevřené krajině, jako jsou haldy, propadliny, štoly, vodní nádrže a kanály. Neoddělitelně k nim náleží také specifická fauna a flóra a veškeré biotopy, které vznikly v podmínkách ovlivněných starou důlní činností. Horní podnikání bylo samozřejmě primární ekonomickou činností, a jeho vliv tak pronikal do všech oblastí života. Proto také nacházíme specifické rysy v urbanismu horních měst i v architektuře jednotlivých staveb, jak lze dobře sledovat na příkladu měst Jáchymova, Horní Blatné či Krupky. Na ohlasy montánních aktivit však narážíme i v takzvané živé kultuře, tedy v umění a uměleckých řemeslech nebo etnografických pramenech. S montánními aktivitami jsou pak neodmyslitelně spjaty oblasti vědy a techniky. 25 Do spolupráce na nominačním projektu jsou široce zapojeni čeští a němečtí odborní pracovníci i místní obyvatelé a projekt se stal vyjádřením sdílení hodnot a překonáním česko-německé státní hranice. V rámci přípravy společné česko-německé nominační dokumentace sériového kulturního statku, a to do rozhodnutí o zápisu statku, funguje česko-německá smíšená pracovní skupina, 26 která 23 Toto grémium zasedalo dne v následujícím personálním složení: Mgr. Olga Bukovičová, Ing. arch. Eva Dvořáková, Bc. Jan Frundl, Ing. arch. Věra Kučová, Ing. arch. Martin Merger, Mgr. Jaroslava Pokludová, Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., Mgr. Radek Spála, Prof. Ing arch. Tomáš Šenberger, Bc. Karol Šmehil, Mgr. Adam Šrejber, Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Ing. Rudolf Tomíček, Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D., Ing. Svatopluk Zídek. 24 Blíže viz pozn Olga Bukovičová, Jitka Vlčková. Česko-saský projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge cesta ke světovému dědictví UNESCO. Zprávy památkové péče 72, 2012, č. 1, s. 59. ISSN Aktuální personální složení skupiny v abecedním pořadí je na české straně následující: Olga Bukovičová (Ústecký kraj), Jaroslava Pokludová (Karlovarský kraj), Radek Spála (Ústecký kraj), Hana Strnadová (Karlovarský kraj), Adam Šrejber (Ústecký kraj), Michal Urban (hlavní autor české části, Montanregion Krušné hory, o.p.s.), Jitka Vlčková (koordinátorka, NPÚ). Na německé straně je skupina zastoupena v tomto složení: Helmuth Albrech (vedoucí projektu, TU Freiberg, Bergakademie), Friederike Hansell (projektová manažerka, TU Freiberg, Bergakademie), Michael Kirsten (Landesamt für Denkmalpflege Sachsen), Matthias Lißke (Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH), Matthias Voigt (Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH). 14

15 podléhá na mezivládní úrovni řídící skupině tvořené reprezentanty Saského ministerstva vnitra a Ministerstva kultury ČR. 27 Tato pracovní skupina spolupracuje se zástupci měst a obcí, na jejichž území se nachází lokality začleněné do sériové nominace, a připravuje spolu s německými partnery dokumentaci v souladu s formátem stanoveným Operačními směrnicemi k provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví. 28 Vedle vlastních hodnot musí obě země garantovat maximální ochranu a péči o společný sériový statek, což mimo jiné dokládají dokumentem označovaným anglickým termínem Management Plan (de facto plánem správy celého přeshraničního statku). Jde o povinnou součást nominační dokumentace, kterou tvoří společná deklarativní část a dále dvě národní části. Na národní úrovni je tato část pro Českou republiku zpracována dle doporučené struktury Ministerstva kultury ČR. 29 Na této bázi je třeba činnost pracovní skupiny vnímat ve dvou rovinách, neboť v jedné připravuje dokumentaci, která má z hlediska hodnot argumentačně zdůvodnit zápis série na Seznam světového dědictví, v druhé rovině je tato argumentace podpořena v podobě Management Planu, který má do budoucna garantovat udržitelnost celého sériového statku. Management Plan podléhá pravidelné aktualizaci a vymezuje optimální systém správy statku. Předložením nominační dokumentace Výboru světového dědictví a úspěšným zápisem na Seznam světového dědictví je tedy završena pouze jedna část procesu souvisejícího se správou a ochranou tohoto výjimečného kulturního dědictví. Zápisem samým, a to platí i v případě stažení nominace, pokračuje proces kontinuální ochrany a péče o sériový statek naplňováním Management Planu. Zatímco tedy práce zpracovatelského týmu nominační dokumentace zápisem statku v zásadě končí, činnosti osob začleněných do systému správy statku kontinuálně pokračují a jsou směrovány k udržitelnosti projektu. Přičemž primární je zde právě formulování mimořádné univerzální hodnoty (viz výše). V rámci přípravy struktury a mechanismů správy sériového statku aktivně řešily a i nadále řeší oba kraje spolu s dotčenými městy a obcemi způsoby zajištění optimální spolupráce a rovněž spolufinancování společných aktivit. V současnosti se proto na základě obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory na české straně formuje správa statku, která bude zajišťovat provoz kanceláře koordinátora a další nástroje správy. Ačkoliv veškeré tyto nástroje jsou nadále předmětem diskuse, v roce 2012 podepsala významná krušnohorská hornická města a obce, zapojená do sériové přeshraniční nominace, Jáchymov, Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Krupka a Měděnec a odpovědní představitelé Karlovarského a Ústeckého kraje společnou deklaraci o spolupráci a v roce 2013 pak smlouvu o partnerství. 30 Sama deklarace se v zásadě stala pendantem saské Charty Montanregion Erzgebirge (Hornická oblast Krušnohoří), kterou mezi sebou v roce 2011 uzavřely saské kraje, města a obce sdružená v tamním Konventu světového dědictví 27 Více detailů k personální struktuře přináší česko-německý Management Plan. Viz pozn Operational Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention. Paris: World Heritage Centre, / Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. Paris: Centre du patrimoine mondial, Michal Urban, Lubomír Zeman, Jan Prudík. Hornická kulturní krajina Krušnohoří: Management Plan. 1. verze rkp. Praha, 2012, 104 s. 30 Deklarace o spolupráci byla podepsána v Jáchymově, smlouva o partnerství pak v Krupce. 15

16 Krušnohoří. Díky této deklaraci byly vytvořeny záruky budoucí česko-německé spolupráce při správě společného sériového statku a sama deklarace připravila půdu pro uzavření česko-německé smlouvy o partnerství v rámci jednotného managementu území. Součinnost obou stran při jejich úsilí o zápis na Seznam světového dědictví tak obohacuje vzájemné kontakty, sbližuje obyvatele i odborníky, podporuje společné nahlížení na přeshraniční význam hornické kulturní krajiny Krušnohoří a významně podtrhuje aspekt dědictví dvou spolu po staletí sousedících a koexistujících národů. Stejně jako oba kraje, města a obce přijímají zodpovědně svou roli vůči mimořádnému kulturnímu dědictví Krušných hor, se stejnou zodpovědností plní svou úlohu odborného konzultanta a zároveň koordinátora česko-německé spolupráce na nominační dokumentaci Národní památkový ústav. 31 Na poli odborném je úloha Národního památkového ústavu nezastupitelná, stejně jako rozvíjení kontaktu mezi odborníky podílejícími se na prohloubení argumentace hodnot sériového statku, u něhož je třeba již od počátku pečlivě budovat systém správy. V celém nominačním procesu vstupuje Národní památkový ústav jako zpracovatel návrhů pro budoucí právní ochranu jednotlivých součástí statku, která je nezbytnou a nevyhnutelnou podmínkou pro vybudování pevných základů kvalitní péče a ochrany jeho mimořádné univerzální hodnoty. Již v roce 2012 byly zpracovány v těsné součinnosti se zpracovatelem výše uváděných pilotních studií a zároveň hlavním autorem české části nominační dokumentace M. Urbanem návrhy na vyhlášení historicky významných krajinných celků k prohlášení za památkové zóny. Právě na jejich bázi byly definovány příslušné části série na české straně. V rámci těchto nejcennějších území pak probíhala příprava nových návrhů na vyhlášení kulturních památek a národních kulturních památek. 32 S ohledem na vysoký kulturně-historický potenciál a kontinuálně probíhající výzkum Krušných hor však nelze považovat tento proces za ukončený. Národní památkový ústav vyjádřil nejen svou odbornou podporu nominaci, ale zapojil se také do široké prezentace montánního dědictví, zejména vědecko-výzkumnou činností svých pracovníků směřující k prohloubení poznání jednotlivých montánních památek, urbánních a krajinných celků v regionu. Za tímto účelem je od roku 2012 v rámci institucionálních úkolů vědy a výzkumu Národního památkového ústavu zařazen také průzkum Krušných hor a jsou připravovány 31 Hlavním autorem české části dokumentace je M. Urban ve spolupráci s dalšími odborníky. Management Plan za českou stranu je autorským dílem M. Urbana, L. Zemana a J. Prudíka. Mapové podklady byly zpracovány v rámci spolupráce pracovišť Národního památkového ústavu, a to generálního ředitelství a územních odborných pracovišť v Lokti a Ústí nad Labem. Koordinací česko-německé spolupráce je pověřena autorka příspěvku. 32 Na území Karlovarského kraje zpracoval NPÚ ÚOP v Lokti ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje tyto návrhy na prohlášení za kulturní památky: Areál dolu Svornost v Jáchymově, Montánní krajina Eliášské údolí, Štola č. 1 Bratrství a okolí dolu na Jáchymovsku, Odvaly a pinky na žíle Schweizer nad Novým Městem, Cínový a železorudný revír na Bludné, Skarnový revír Kaff, Montánní krajina Zlatý kopec Hrazený potok, Sejpy u Božího Daru, Cínový revír na Hřebečné, Štola Leithund v Jáchymově, Mlýn čp. 410 v Jáchymově. Současně je zpracován podnět na zpracování návrhů na prohlášení za národní kulturní památky u Mincovny čp. 37 v Jáchymově, Blatenského vodního příkopu a štoly Kryštof v dolu Mauritius na Hřebečné. Za Ústecký kraj byly NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem zpracovávány tyto návrhy na prohlášení za kulturní památku: Krupka štola Starý Martin, Krupka revír Knöttel včetně dolu Barbora, Krupka pinka na Komáří vížce, Krupka revír Preisselberg (starý revír, kde jsou dochovány starší středověké i novodobé pozůstatky), Mikulov důl Lehnschafter, Mikulov Rennerova (Řeznická) štola (neprohlášena), Mikulov Tříkrálová štola, Mikulov revír Čtrnácti sv. pomocníků (soubor štol v Mikulovském údolí), Měděnec vrch Mědník včetně štol štolami Panny Marie Pomocné a Země zaslíbená, a též návrhy na doprohlášení kulturních památek Vápenky v Háji u Loučné pod klínovcem a Železárny a uhelny (bývalý dřevouhelný sklad) v Kovářské (rybník a pozemky). 16

17 další podklady pro odbornou činnost v této oblasti, zejména pro zajištění dostatečné právní ochrany jedinečného památkového fondu Krušných hor. 33 Na bázi vědeckých výsledků i terénního průzkumu bylo za Českou republiku do návrhu k zápisu Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na Seznam světového dědictví začleněno celkem šest součástí tvořící jak hornické oblasti, tak individuálně chráněné památky. Těmito položkami jsou: za Karlovarský kraj (3) Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy Boží Dar Horní Blatná, Rudá věž smrti (ve Vykmanově); za Ústecký kraj (3) Hornická kulturní krajina Krupka, Hornická krajina vrch Mědník a Vápenka v Háji u Loučné pod Klínovcem. Tento výčet zajišťuje nejen integritu celé série, ale splňuje také přísná kritéria autenticity. 34 Z hlediska bohatství Krušných hor můžeme na české straně přirozeně jmenovat celou řadu dalších lokalit, které mají velký kulturně-historický potenciál, 35 nicméně pro začlenění do sériového statku musejí projít posouzením z hlediska mimořádné univerzální hodnoty celé série. Její případné rozšíření o další položky, o něž může být na základě bádání a zhodnocení památkového fondu požádáno, tak musí být vždy předmětem důkladného dokazování, a to v tom smyslu, jak tyto položky přispívají k mimořádné univerzální hodnotě sériového statku. 36 Hornická oblast Krušných hor a její dědictví bezesporu představuje jeden z významných segmentů mimořádného kulturního bohatství České republiky. Svým kulturně-přírodním potenciálem a kvalitami nenechává badatele na pochybách, že je tak nejen chloubou památkového fondu obou zemí, ale také zcela jistě jedinečným obohacením Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a to přestože z celého jejího pestrého bohatství je do společného česko-německého projektu sériové nominace pečlivým výběrem odborníků připravena jen jejich nejvýznamnější část. 33 Výzkum historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří, Tomáš Karel, Ondřej Malina, Filip Prekop, Lukáš Smola, Alžběta Krtochvílová, Luboš Zeman, Miloš Matěj, Michaela Ryšková, Tomáš Flimel (ext.), Jana Kynclová, Viera Večeřová (ext.). 34 Více viz posudek Dita Dvořáková. Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří: Nominace k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Posudek integrity a autenticity památek nominovaných na území České republiky. Rkp. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, kolektiv B. Fragner, 2013, 20 s. 35 Blíže o potenciálu Krušných hor studie M. Urbana cit. v pozn. 22. K propagaci potenciálu Krušných hor byly vydány tyto brožurky: Libuše Novotná Pokorná. Průvodce po montánních památkách středního a východního Krušnohoří. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, s. ISBN ; Lubomír Zeman. Průvodce po významných hornických památkách západního Krušnohoří. Karlovy Vary: Karlovarský kraj, s. ISBN Rozšířeny tímto způsobem byly z okruhu montánního dědictví například statky Hornické město Røros a jeho okolí v Norsku (1980, rozšířeno 2010) a Doly Rammelsberg, historické město Goslar a vodní systém Horního Harzu v Německu (1992, rozšířeno 2010). 17

18 Abstract: 25 years of the problems associated with old mining works in practice and legislature ( ) This article brings the summary overview of old mining impacts in the Czech Republic from 1988 to the present. It shows the classification of mine workings and underground facilities according to the Mining Act and their determination by the ownership. It explains the transfer of rights and obligations to the old mine workings. Here is clarified the possibility of sale of abandoned mine workings. Another part is focused at financing of safeguarding of mining impacts and permission of the access to the underground. In the end is described the task of Czech Geological Survey which manage the Czech Inventory of old mining impacts and provides the investigations and revision of mine working surface impacts. The information from databases are providing through new web mapping applications. 18

19 25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu ( ) Ing. Petr Uldrych, Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Česká republika RNDr. Vít Štrupl, Česká geologická služba, útvar Geofond, Česká republika 1. Úvod Problematika starých důlních děl se začala v České republice řešit nabytím účinnosti nového horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), který nahradil zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon). Zákon č. 41/1957 Sb., pojem stará důlní díla neznal, avšak obecný horní zákon z roku 1854, který byl platný právě až do roku 1957, pojem stará důlní díla v několika svých paragrafech aktivně používal. Přestože je to tedy letos 25 let, co báňské předpisy používají pojem staré důlní dílo, je tento pojem často nesprávně používán. Jak už je výše uvedeno problematika tzv. starých důlních děl je v České republice řešena již 25 let. V současnosti platný zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) má do dnešního dne již 23 novelizací. Nejzásadnější novelou z hlediska starých důlních děl byla novela z roku 2002 (zákon č. 61/2002 Sb.), která nově vymezila, že starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Ministerstvo životního prostředí v souladu s 35 horního zákona zabezpečuje zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný obecný zájem, a to v nezbytně nutném rozsahu. Ministerstvo životního prostředí rovněž zabezpečuje zjišťování starých důlních děl a vedením registru starých důlních děl ministerstvo životního prostředí pověřilo Českou geologickou službu, přičemž vlastní zjišťování a vedení registru zajišťuje útvar Geofond. Zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru je upraveno vyhláškou MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, v platném znění. Při zabezpečování starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl je Ministerstvo životního prostředí samozřejmě povinno postupovat v souladu s platnou legislativou České republiky. 2. Základní terminologie důlních děl V současném horním právu je mnoho nejasných či nepřesných definic. Objektivně je však třeba dodat, že odborná veřejnost se doposud dokázala i s touto skutečností vyrovnat. 19

20 2.1. Pojem důlní dílo Stěžejní pojem důlní dílo není zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) definován. Další obecně platné předpisy související s horním zákonem poskytují pro důlní dílo dvě definice. Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, definuje důlní dílo takto: podzemní prostor vytvořený hornickou činností; za důlní dílo se považuje i větrací, odvodňovací, těžební a záchranný vrt a jiné vrty, které plní funkci důlního díla. Za důlní dílo se nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt. Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, definuje důlní dílo jako: prostor v zemské kůře, například rýha, lom, vytvořený hornickou činností nebo vyhledáváním, průzkumem a dobýváním ložisek nevyhrazených nerostů. Za důlní dílo se nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt. Obě uvedené definice se jednoznačně shodují v tom, že za důlní dílo se nepovažují vyhledávací a průzkumné vrty. Obě prováděcí vyhlášky dále specifikují důlní dílo jako prostor vytvořený hornickou činností, přičemž vyhláška č. 26/1989 Sb., tuto specifikaci rozšiřuje i na vyhledávání, průzkum a dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, což však podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, není hornická činnost ve smyslu 2 zákona, ale činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu 3 zákona. Mezi důlní díla je naopak nezbytné zahrnout i podzemní prostory, které vzniknou zvláštními zásahy do zemské kůry 1. Z výše uvedeného je patrné, že definice důlního díla není zcela jednotná a liší se podle účelu jednotlivého předpisu Pojem staré důlní dílo Pojem staré důlní dílo se objevuje v zákoně č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a následně v řadě prováděcích předpisů. Zákonná definice starého důlního díla upravená 35 odstavec 1 a 2 zákona č. 44/1988 Sb., zní: (1) Starým důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. (2) Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. V důvodové zprávě k zákonu se dále uvádí: že jde o důlní díla, která nejsou v majetkové podstatě nynějších hornických organizací, nebyla jimi ani zřízena ani využívána, popřípadě jde o stará důlní díla bez právního nástupce. Tato díla mohou jednak ohrozit stávající objekty, jednak jsou překážkou pro novou výstavbu a vyžadují často nákladné asanační práce.. 1 Zvláštními zásahy do zemské kůry se rozumí zřizování, provoz, zajištění a likvidace zařízení pro činnosti vyjmenované v 34 zákona č. 44/1988 Sb. 20

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví. 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví 800 let hornictví / 85 komponent 39 elementů / 7 dílčích aspektů 1 Pohled na horní město Annaberg-Buchholz a horu Pöhlberg

Více

Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování. Věra Kučová Národní památkový ústav

Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování. Věra Kučová Národní památkový ústav Památky světového dědictví v České republice... aneb Obecné souvislosti památky UNESCO a otázky financování Věra Kučová Národní památkový ústav (www.npu.cz) Co je UNESCO a jak vzniká Seznam světového (kulturního

Více

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví

1. KAPITOLA: Jan Kněžínek. Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví 1. KAPITOLA: Odpověď státních institucí na rozhodnutí Výboru světového dědictví Praha, leden 2008 Zpracovatelé: Martin Zídek (MK ČR) Lada Pekárková (MHMP-OKP) Jan Kněžínek ředitel Odboru kultury, památkové

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Světové dědictví Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví Ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 se sešla v Paříži Generální konference UNESCO na svém 17. zasedání a přijala Úmluvu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy

ArchaeoMontan 2014. Výsledky a výhledy 3. mezinárodní montánněarcheologická konference v rámci projektu ArchaeoMontan programu Cíl 3 ArchaeoMontan 2014 Výsledky a výhledy 23. 25. října 2014 Kulturzentrum Parksäle, Dr.-Friedrichs-Straße 25,

Více

PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH Marie Tomíšková Česká republika je, pokud jde o památky, zemí velmi bohatou. V Ústředním seznamu kulturních památek je zapsáno celkem 40 251 nemovitých památek. Nezanedbatelnou

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim

Krajinné památkové zóny a geologické dědictví. 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Krajinné památkové zóny a geologické dědictví 3. konference národních geoparků, 22. 5. 2015 Chrudim Věra Kučová Národní památkový ústav Úmluva o ochraně světového dědictví (1972) definice: památky, skupiny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Připravovaná legislativa CCS v České republice

Připravovaná legislativa CCS v České republice Připravovaná legislativa CCS v České republice JUDr. Ondřej Vícha legislativní odbor MŽP Workshop Geologické ukládání CO2 v ČR utopie nebo výzva pro budoucnost?, Praha, 13.9.2010 Právo EU - CCS směrnice

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 v ČR Místní Agenda 21 v ČR Institucionální podpora, kritéria Záštita, cíl - seminář MA21 - Cesta ke kvalitní obci se koná pod záštitou předsedy PS MA21 RVUR a ministra ŽP RNDr. Martina Bursíka, návaznost na

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN Jan VALOUCH Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_valouch.pdf.

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 30. 7. 2015 bod programu: 2 Projekt JOINT LAKES zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG Europe věc: dopad na rozpočet: Spolufinancování z rozpočtu OSR

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY JANA KRANECOVÁ Faculty of law, Masaryk university, Czech Republic Abstract in original language Cílem příspěvku je nastínit

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 5. zasedání ZMě dne 26.3.2015. Trvá nebo splněno. -prodej pozemku 2013-Horská služba zadán GP

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 5. zasedání ZMě dne 26.3.2015. Trvá nebo splněno. -prodej pozemku 2013-Horská služba zadán GP 6. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 30.04.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19:30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM (POROZUMĚNÍ PRÁCI ARCHITEKTA) AUTOR: ING.ARCH. VENDULA MARKEVIČOVÁ SPOLUPRÁCE: ING. EVA WAGNEROVÁ, ING.ARCH. JIŘÍ MARKEVIČ, BC. JANA ZUNTYCHOVÁ DEFINICE

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU Lucie Vrtěnová Ústav ekonomie, Fakulta ekpnomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek pojednává o přeshraniční spolupráci

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Mobility in the City. Česko-saská odborná konference. Praha, 27.11.2013. Lucie Křelinová. Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska

Mobility in the City. Česko-saská odborná konference. Praha, 27.11.2013. Lucie Křelinová. Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska Praha, 27.11.2013 Lucie Křelinová Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska Česko-německá obchodní a průmyslová komora I. Česko saská ekonomická spolupráce II. Společný program ČNOPK a WFS v

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více