Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!"

Transkript

1 Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: Zpracoval: Mgr. Věra Mikulová, vedoucí Domova Barborka Schválil: Mgr. Ivo Vojtek, ředitel Sociálních služeb města Kroměříže 1

2 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 3 2. Veřejný závazek 4 3. Podmínky přijetí do Domova Barborka 6 4. Práva a povinnosti uživatelů, vzájemné soužití Ubytování Uložení osobních věcí Používání elektrospotřebičů Nákup oblečení Praní, žehlení, úklid Fakultativní činnosti Odpovědnost za způsobenou škodu Poštovní zásilky Otevření a uzavření objektu, noční klid Pobyt uživatelů mimo zařízení, vycházky Návštěvy v domově Barborka Podávání stížností Stravování Hygiena Zdravotní a ošetřovatelská péče Časový plán, volnočasové aktivity, vzdělávání, aktivizace 22 a zaměstnávání uživatelů 21. Ukončení pobytu v zařízení Úmrtí uživatele Ohrožení života Závěrečná ustanovení 27 2

3 1. Úvodní ustanovení Domov pro dospělé osoby s mentálním postižením (dále jen DOZP) v Kroměříži je příspěvkovou organizací začleněnou do Sociálních služeb města Kroměříže, jehož zřizovatelem je od Město Kroměříž (dle 46 zákona č.114/1988 Sb.). Organizace Sociální služby města Kroměříže byla zřízena ke dni zřizovací listinou, schválenou usnesením Zastupitelstva města Kroměříže č. XII. ze dne Ve své činnosti se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a zákonem č. 29/2007 Sb. ve znění změn a doplňků a dalšími zákony, vyhláškami, pravidly a vnitřními směrnicemi pro příslušný druh činnosti, které je domov povinen v rámci své činnosti zabezpečovat. Od má DOZP Barborka zaregistrované 4 druhy sociálních služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením s celoročním pobytem, určený pro osoby s mentálním postižením, popř. s jinými přidruženými vadami, ve věku od 18 ti let. Kapacita domova je 140 lůžek. Jedná se o koedukované zařízení. Denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením, pro osoby s mentálním postižením ve věku od 18 ti let. Kapacita denního stacionáře je 12 míst. Odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným, mentálním postižením a zdravotním postižením ve věku od 7 let. Kapacita odlehčovacích služeb jsou 4 lůžka. Podporované bydlení je terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů. Domov Barborka je moderně řešené zařízení, které usnadňuje a zkvalitňuje život handicapovaným osobám. Náplní zařízení a všech jeho pracovníků je poskytování kvalitní sociální péče občanům, kteří ji vzhledem ke své sociální a zdravotní situaci potřebují. Naše péče zahrnuje poskytování ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, edukační a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a ošetřovatelskou péči. 3

4 2. Veřejný závazek Poslání domova Barborka: Snahou našeho zařízení je vytvoření domova těm, jenž vlivem snížení soběstačnosti z důvodu zdravotního postižení, potřebují podporu a pomoc k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života. Služby poskytované klientům vychází z jejich schopností, potřeb a zájmů, jsou plánované, směřují k individuálním potřebám. Svým klientům dáváme příležitost k seberealizaci prostřednictvím pracovních terapií a vyhledáváním pracovního uplatnění i mimo zařízení, čímž minimalizujeme možnost jejich sociálního vyloučení. Cíle vedoucí k naplňování poslání domova: 1. Vytváření příjemného domácího prostředí pro každého uživatele dle jeho individuálních představ. 2. Nácvik, udržení i zachování co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti uživatelů. Poskytnutí podpory a pomoci při osvojování sociálních dovedností. 3. Podpora uživatelů ve využívání místních institucí a běžně dostupných služeb. 4. Umožnit pracovní uplatnění v rámci domova a vyhledávat pracovní uplatnění mimo zařízení. Hlavní zásady poskytované služby: Vytváření podmínek k ochraně práv uživatelů školení a další vzdělávání zaměstnanců v této oblasti, kontrolní činnost zaměřená na ochranu práv uživatelů. Individualizace podpory pomoc a podpora dle možností, schopností a potřeb jednotlivých uživatelů, jejich doprovázení životem. Oddělení sféry bydlení a sféry práce či zájmových činností nabídka pracovních terapií, využívání společenských místností, tělocvičny. Podpora nezávislosti uživatelů vedení k samostatnému rozhodování, možnost samostatných vycházek, nácvik sociálních dovedností nákupy, vaření, praní, návštěva kadeřníka aj. Podpora autonomie uživatelů zapojení zástupců zvolených uživateli do chodu zařízení rada uživatelů, stravovací komise Začlenění a integrace podpora uživatelů ve využívání přirozeného místního společenství Ochota ke komunikaci řešení problémů se zachováním mlčenlivosti 4

5 Základní činnosti poskytovaných služeb dle zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, 48- odst. 2) (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Cílová skupina: Uživatelem služeb v našem zařízení se může stát občan starší 18 ti let s mentálním postižením těžšího stupně a občan postižený vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou. Občan s mentálním postižením lehčího stupně může být přijat tehdy, jestliže nezbytně potřebuje ústavní péči. Občané zbaveni způsobilosti k právním úkonům a občané s částečným zbavením způsobilosti k právním úkonům mohou být přijímáni jen s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce. Komu neumíme či nemůžeme pomoci: Neumíme pomoci: Osobám, s duševním onemocněním Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení. Nemůžeme pomoci, jestliže: Zájemce žádá sociální službu, kterou naše zařízení neposkytuje a nemá ji registrovanou Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby Žadatel není naší cílovou skupinou 5

6 3. Podmínky přijetí do Domova Barborka DOZP Barborka se řídí zákonem č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Základní informace o službě lze získat prostřednictvím informačního letáku zařízení, informace včetně formulářů lze získat prostřednictvím webových stránek zařízení www. barborka-km.cz, webových stránek poskytovatele informačního letáku zařízení, osobní schůzkou. 1. Pokud se ozve zájemce o službu přímo na DOZP Barborka (telefonicky, osobně či e- mailem), jsou mu poskytnuty základní informace o službě, které se týkají požadované doby nástupu, volného místa, ubytování, úhrad za poskytované služby, cílové skupiny. Pokud se zájemce, opatrovník či osoba blízká dostaví osobně na zařízení, může si vyzvednout písemnou žádost o umístění do služby. Pokud projeví zájem o umístění telefonicky či em, je mu doporučeno, aby si žádost o umístění vytisknul z webových stránek DOZP Barborka. 2. Zájemce o službu s opatrovníkem či osobou blízkou je seznámen s těmito informacemi, které jsou pro zájemce o službu připraveny i v alternativní podobě. Poslání domova, jeho cíle, hlavní zásady poskytované služby a rozsah poskytovaných služeb Cena za poskytované služby (ubytování, strava, úkony péče aj.) Domovní řád domova Barborka (práva a povinnosti uživatelů) Časový plán příslušného oddělení Možnost podávání stížností a podnětů ke zvýšení kvality poskytovaných služeb Doporučený seznam osobních věcí při nástupu do služby (viz webové stránky domova) Personální složení služby zájemce je informován, že v přímé péči pracují muži i ženy, v rámci služeb nelze vždy zajistit u osobní hygieny uživatele osobu stejného pohlaví Způsob přebírání příchozí pošty pro uživatele Nabídka fakultativních činností 3. Pokud se přijde informovat na službu opatrovník, informujeme o náležitostech k žádosti. Opatrovník předloží listinu o ustanovení opatrovníka, dále je třeba doložit rozsudek soudu o zbavení či omezení svéprávnosti opatřený doložkou právní moci, důchodový výměr žadatele (nepovinný údaj) a nezbytnou součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího popř. odborného lékaře o zdravotním stavu žadatele 6

7 4. Žádost musí být vždy podepsána samotným žadatelem, opatrovníkem nebo zákonným zástupcem žadatele. V případě neschopnosti podpisu ze zdravotních důvodů požadujeme potvrzení ošetřujícího lékaře. Žadatel by vždy měl souhlasit s umístěním v našem zařízení. (Zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - 84 soudní řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb) 5. Pokud žadatel není zbaven či omezen ve svéprávnosti, dbáme na to, aby osoba, které se poskytování služby konkrétně týká, byla jednání přítomna nebo, aby byla srozuměna s tím, že za ni jedná někdo jiný. 6. Vyplněnou žádost zašle či osobně doručí na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže. Přijímáním žádosti, přípravou žádosti pro komisi Rady města Kroměříže a následnou evidencí žádosti je pověřena vedoucí sociální pracovnice ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže. 7. Vedoucí sociální pracovnice připraví všechny podklady pro projednání žádosti v rámci pravidelného jednání komise pro projednávání žádostí do Domovů pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením. Zajistí též přípravu, průběh a pořízení zápisu z jednání této komise ve věci žádostí. 8. Usnesením Rady města Kroměříže byla zřízena komise rady města Kroměříže pro projednávání Žádostí do Domovů pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka na území města Kroměříže ve složení: Předseda: Tajemník: Členové: MUDr. Jarmila Číhalová, radní města Kroměříže Mgr. Michaela Pospíšilová, sociální pracovnice Mgr. Ivo Vojtek, ředitel Bc. Marie Sumcová, pověřená vedoucí soc. odboru MěÚ, KM MUDr. Jana Dundálková, posudková lékařka 9. Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 91 odstavec 3, poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud: Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis 7

8 Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících se smlouvy Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, 36 se poskytnutí pobytové služby vylučuje jestliže: a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové soc. služby v domově se zvláštním režimem 10. Komise na základě předložených podkladů dá doporučení, zda žádosti bude či nebude vyhověno, neboli pro rozhodnutí o (ne)zařazení žadatele do evidence žadatelů. Zápis z jednání komise je založen u sociální pracovnice na ředitelství. V případě zamítnutí žádosti vedoucí sociální pracovnice ředitelství tuto skutečnost písemně s uvedením konkrétních důvodů odmítnutí oznámí zájemci. 11. Zájemce o službu společně s opatrovníkem mají možnost prohlídky celého zařízení, popřípadě i volného pokoje, na kterém bude zájemce o službu ubytován. 12. Sociální pracovnice DOZP Barborka ve spolupráci se sociální pracovnicí ředitelství osobně navštíví žadatele pro účely provedení sociálního šetření a zjišťování potřeb a požadavků, osobních cílů uživatele, nebylo-li již provedeno při osobním jednání v DOZP Barborka 13. Zájemce je vyzván k vyplnění Dotazníku pro zájemce o službu, který slouží jako podklad pro stanovení úkonů podpory a pomoci pro uživatele služby a pro stanovení individuálního plánu k dosažení jeho/jejích osobních cílů. V rámci tohoto dotazníku je ponechán prostor pro vyjádření požadavků a očekávání, které lze realizovat v rámci služby. Pokud se jednoznačné zařazení žadatele z hlediska cílové skupiny jeví jako problémové, je kopie žádosti předložena také vedoucí domova a vedoucí zdravotního úseku 14. Zájemce o službu společně s opatrovníkem mají možnost prohlídky celého zařízení, popřípadě i volného pokoje, na kterém bude zájemce o službu ubytován. 15. Nástup do domova oznámí poskytovatel žadateli nebo zákonnému zástupci alespoň týden předem. Zároveň mu oznámí, které doklady je potřeba při nástupu do domova předložit. 8

9 Při přijetí do domova je nutné předložení těchto dokumentů: rodný list občanský průkaz (je-li jeho nositelem) rozsudek o zbavení nebo omezení svéprávnosti (je-li vydán) listina o ustanovení opatrovníka (je-li ustanoven) poslední rozhodnutí o výši důchodu vydané ČSSZ v Praze (nepovinný údaj) oznámení o výši přiznaného příspěvku na péči průkaz ZTP, ZTP/P (je-li vydán) potvrzení o bezinfekčnosti, rentgen plic zdravotní dokumentace, průkaz pojištěnce seznam osobních věcí a cenností 16. Při nástupu do služby je se zájemcem, popř. jeho zákonným zástupcem podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby. 17. Pokud svéprávný zájemce o službu není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad, obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Kroměříž- sociální odbor (Sbírka Zákonů č. 108/ , odst. 6) 18. Před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby je zájemce o službu, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 88 b), seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby a poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce. 19. Smlouva je ochranou obou zúčastněných stran, stanovuje bližší podmínky poskytované služby, jaká práva a povinnosti pro účastníky vyplývají a jaké cíle má služba naplňovat. 20. Při podpisu smlouvy s poskytovatelem je uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) informován: O možnostech vybavení pokoje. Výjimky na žádost uživatele řeší vedoucí zařízení při podpisu smlouvy či individuálně v průběhu poskytování služby. Uživatel je seznámen s personálním složením zařízení. Je i upozorněn na provozní důvody, které brání možnosti uplatnit volbu pohlaví pracovníka, který mu dopomůže s osobní hygienou. Přijetí stávajících podmínek stvrzuje uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) svým podpisem. Uživatel má právo odmítnout jakoukoli pomoc pracovníka při provádění osobní hygieny. Uživateli (opatrovníkovi zákonnému zástupci) je nabídnuta možnost využívat služby ústavního ošetřujícího lékaře. Pokud uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) nesouhlasí, může si ponechat svého lékaře. Uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) 9

10 lékaře kontaktuje a spolu s vedoucí zdravotního úseku domluví možný způsob poskytování lékařské péče. O čase podávání a místě podávání stravy. Podpisem dává uživatel na vědomí, že s daným časem souhlasí. Podávání stravy je v harmonogramu činnosti vytyčena od-do, uživatel má právo se rozhodnout, kdy stravu odebere ve vytyčeném čase. Pokud uživatel chce odebírat stravu v jiném čase, požádá o změnu vedoucí zařízení. V případě, kdy se jedná o jednorázovou změnu v čase podávání stravy (sledování televize, výlet, vycházka), řeší se přímo na oddělení či pavilonech. Změnu v místě podávání jídla lze vyjednat s vedoucí zařízení. Nově příchozí klient je ubytován na uvolněný pokoj. Má právo žádat o změnu oddělení, pavilónů či zařízení. Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) je informován také o možnosti stěhování z provozních důvodů. Možné provozní důvody: změna zdravotního stavu uživatele, nedostatek finančních prostředků uživatele, přijetí nových uživatelů Zařízení má vypracovaný časový plán dne, se kterým je uživatel či zákonný zástupce uživatele seznámen při nástupu do zařízení. Výjimky z časového plánu lze domluvit a povoluje je vedoucí zařízení. Zveřejňování fotografií a videonahrávek, na kterých jsou uživatelé, je prováděno pouze se souhlasem uživatelů, opatrovník, zákonný zástupce. Úhrada za pobyt a výše úhrady a způsob jejího placení Měsíční úhrada (s průměrným počtem 30 dnů) je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Denní částky za ubytování jsou uvedeny v Organizační směrnici č. 1/2007 a jejich následujících dodatcích. Podle počtu lůžek na pokoji jsou stanoveny jednotlivé kategorie a příslušné výše úhrad. 1. kategorie jednolůžkové pokoje (nadstandard) 2. kategorie dvoulůžkové pokoje 3. kategorie - tří a více lůžkové pokoje Celková výše měsíční úhrady zahrnuje platbu za ubytování (v ceně ubytování je zahrnut i úklid, praní, žehlení i drobné opravy ložního či osobního prádla) a stravu dle jednotlivých kategorií, platbu za základní sociální služby. Platba za uskutečněné fakultativní činnosti je hrazena z depozitního účtu uživatele. Domovu náleží i příspěvek na péči, u celoročního pobytu ve výši přiznaného měsíčního příspěvku. Úhrada za pobyt a stravu je součástí Smlouvy o poskytování sociální služby mezi poskytovatelem (Sociální služby města Kroměříže) a uživatelem. Měsíční úhrada je placena zálohově, nejpozději k 25. dni kalendářního měsíce. 10

11 Může být provedena převodem na účet, složenkou, nebo v hotovosti na pokladně DOZP. Při zjištění přeplatku, je tento vyúčtován do 10 pracovních dnů následujícího měsíce. Při zjištění nedoplatku musí uživatel zaplatit do 5 pracovních dnů od předložení vyúčtování. Při nedostačujícím přijmu uživatele, který je ubytován na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji, je možno uzavřít s osobou blízkou Dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů. Pokud je uživateli vyplácen příspěvek na péči, je povinen zaplatit úhradu za poskytování péče za kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku na péči do konce kalendářního měsíce podle zákona č. 108/2006 Sb. Uživateli musí zůstat z jeho příjmů minimálně 15 %. Toto tzv. kapesné je vedeno na depozitním účtu OKNO vedeném Sociálními službami města Kroměříže u KB Kroměříž. Používá se k úhradě osobních potřeb uživatele. Měsíčně je uživateli, nebo jeho klíčovému pracovníkovi vyplácena částka 50,- Kč v hotovosti bez doložení paragonů. 4. Práva a povinnosti uživatelů, vzájemné soužití Pracovníci respektují práva uživatelů a poskytují pomoc a podporu při jejich uplatňování. Právo uživatele však nesmí být uplatňováno na úkor práv jiného. Nedodržování či porušování práv uživatelů ze strany personálu je nepřípustné a může být důvodem postihů pracovníka dle dané metodiky. Všichni pracovníci jsou vedeni k tomu, aby: svou práci vykonávali s porozuměním, úctou, ohleduplností a na odborné úrovni respektovali individualitu a důstojnost každého uživatele podporovali jeho právo volby při realizaci poskytovaných služeb motivovali uživatele k samostatnosti, aktivizaci a zapojení do dění zařízení a omezovali tak závislost uživatelů na službách respektovali soukromí, názory, vyznání a svobodu každého uživatele zachovávali na veřejnosti služební mlčenlivost chránili uživatele před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím chováním Práva uživatelů Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 11

12 Některé právní předpisy zabývající se ochranou práv: Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky v platném znění Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod v platném znění Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění Zákon č.108/2006 o sociálních službách Při ochraně práv se vychází z principu, že každý má právo na ochranu práv, dokud nezačne porušovat práva ostatních a dále z vědomí, že dodržování práv vychází ze základních principů sociální práce. Všechny mechanismy ochraňující práva uživatelů sociální služby poskytované v Domově Barborka v Kroměříži a to jak legislativní, tak administrativní i interní musí být v průběhu poskytování služeb dodržovány. 1. Osobní svoboda a svoboda pohybu Každý uživatel má zaručenou svobodu pohybu. Se všemi uživateli byl vypracován formulář rizikových situací. Pokud rizika volného pohybu jsou přiměřená, uživatel využívá vycházek vně zařízení. Pokud uživatel nezvládá možná rizika pohybu vně zařízení, jsou mu nabídnuty různé alternativy samostatného pohybu vně zařízení s doprovodem, samostatný pohyb v areálu či v zařízení. Minimalizace rizika i nácvik pohybu vně zařízení je součástí osobních cílů uživatelů i individuálního (edukačního) plánu podpory. 2. Právo na ochranu soukromí a nedotknutelnost osoby Každý pracovník DOZP Barborka je povinen ctít a respektovat právo uživatele na soukromí. Soukromím uživatele je i pokoj, ve kterém žije, s osobními věcmi uživatele manipulují jen za jeho přítomnosti a s jeho souhlasem. Pracovníci uživatelům vykají, pokud se s uživatelem nedohodnou jinak. 3. Právo na ochranu osobních údajů Ochrana osobních údajů klientů vychází ze Zákona č. 101 /2000 Sb. o ochraně osobních dat a Organizační směrnice Sociálních služeb města Kroměříže číslo 8 ze dne Pracovníci jsou svou pracovní náplní vázáni k mlčenlivosti o závažných skutečnostech, se kterými se při výkonu své pracovní činnosti seznámí! Závažné a důvěrné informace o zdravotním stavu klienta a jeho chování může podávat pouze vedení DOZP Barborka (vedoucí zařízení, vedoucí zdrav. úseku, ved. výchovy, vedoucí výchovné a obslužné péče). 12

13 4. Právo na osobní a rodinný život Uživatelé mohou navštěvovat své kamarády či přátelé ve svém osobním volnu, tedy v době, kdy je kamarád či přítel přítomen. (zaměstnávání v pracovních terapií, pracovní poměr..) Mohou se individuálně domluvit a navštívit se v jiném čase. Uživatel může mít sexuální vztah či žít s partnerem. Situace se řeší individuálně. Je dbáno, aby o sexuální vztah či partnerské soužití měli zájem oba zúčastnění. Domov Barborka je otevřené zařízení, uživatelům není bráněno ve styku s rodinou. Styk s rodinou podporujeme i pořádáním společných posezení. 5. Právo na práci a odměnu Zařízení se snaží vyhledávat možná pracovní místa. Pokud se zařízení podaří najít volné místo na pracovním trhu, osloví uživatele a ten si sám volí, zda práci chce vykonávat. Uživatel si může vyhledat vhodnou práci sám, zařízení mu poskytne veškerou podporu. Uživatel může na základě vlastního rozhodnutí pracovní poměr ukončit. 6. Právo na vzdělání Plány podpory obsahují složky vzdělávání pro prohlubování či opakování vědomostí a dovedností již osvojených, ale i složky vzdělávání pro nabytí nových znalostí. Uživatelé jsou podporováni v dalším vzdělávání. Pokud uživatel projeví zájem dále se vzdělávat, zařízení vyhledá všechny možnosti, jak volbu uživatele naplnit. Uživateli jsou nabízeny vzdělávací akce v zařízení, ale i vně. Uživatel může samostatně navštěvovat knihovnu, pokud potřebuje, je mu zprostředkován doprovod 7. Právo stěžovat si Uživatelé, zákonní zástupci, rodina či opatrovníci mají právo si stěžovat na kvalitu poskytované péče. Uživatelé služeb jsou informováni o způsobech, formách a možnostech podání stížností. Právo na stížnost mohou uplatnit, aniž by byli jakýmkoli způsobem ohrožení. 8. Právo vlastní volby Uživatel má právo projevit vlastní vůli a mít možnost volby v rozhodování. Pracovník je povinen všemožně podporovat uživatele v jeho vlastní volbě, volbu uživatele respektuje. 9. Právo ochrany uživatelů před všemi formami zneužívání S uživateli jsou pracovníci povinni jednat jako s plnohodnotnou osobností, uznat jeho pocity a potřeby, respektovat jeho lidská práva a svobodu. Pracovník musí vždy zvážit, zda jeho přístup nenese některé prvky zneužívání, zanedbávání, porušování práv. Pracovníci jsou pravidelně informováni o právech uživatelů na provozních a metodických schůzkách, taktéž jsou informováni o možných důsledcích jejich porušování. 13

14 Každý pracovník našeho zařízení je povinen v případě zjištění jakékoli formy porušení práv uživatelů či zneužívání uživatele druhou osobou tuto situaci okamžitě řešit, provést nápravu a situaci nahlásit nadřízené osobě. 10. Právo na zachování lidské důstojnosti Uživatel má právo na zachování lidské důstojnosti a to i v situaci závislosti na péči jiné osoby. Pracovníci jsou povinni zajišťovat potřebnou intimitu a soukromí při koupání, používání WC. Ve všech dveřích od WC a koupelen jsou klíče. Uživatelé mají možnost se uzamknout. Pokud se uživatel nechce nebo neumí uzamknout, má možnost využívat cedule volno obsazeno, které jsou na všech dveřích od WC a koupelen. 11. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání a jeho projevu Uživatelé nejsou ve svobodě myšlení a náboženského vyznání omezováni. Mohou se zúčastňovat bohoslužeb pořádaných v Domově Barborka i mimo něj. Na zařízení přichází na přání uživatelů duchovní. 12. Právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou. Uživatelé jsou informováni o volbách a referendech, v případě jejich zájmu se zúčastnit je jim poskytnuta pomoc a podpora. Volba uživatele není pracovníky nijak ovlivňována Práva uživatelů úzce souvisí s povinnostmi uživatelů. Uživatelé jsou povinni respektovat platný domovní a provozní řád. Povinnosti uživatelů Dodržovat platný domovní a provozní řád zařízení, časový plán dne Respektovat soukromí ostatních uživatelů a nevstupovat bez jejich vyzvání, totéž respektovat při vstupu do místnosti personálu Dbát na osobní hygienu a svůj zevnějšek Udržovat pořádek ve svém pokoji, osobních věcech a společenských prostorách Chovat se dle pravidel slušného chování k sobě navzájem i k personálu Neomezovat svým chováním ostatní uživatele Respektovat osobní vlastnictví Respektovat přání spolubydlících Nevyvolávat konflikty a neshody mezi ostatními uživateli, obtěžovat či napadat ostatní uživatele a personál Uživatelé se sjednaným pracovním úvazkem jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy Nepoškozovat majetek zařízení Kouřit jen ve vymezených prostorách 14

15 Při samostatných vycházkách se nechovat nevhodně obtěžování veřejnosti s žádostí o peníze a cigarety, vybírání popelnic, krádeže v obchodech 5. Ubytování Kapacita zařízení je 140 míst. Ubytování je zajištěno jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Na každé oddělení je jeden pokoj čtyřlůžkový. Nově příchozí uživatel je ubytován na uvolněný pokoj. Má právo žádat o změnu oddělení, pavilónů či zařízení. Nastávající uživatel má možnost si daný pokoj prohlédnout před nástupem do zařízení. Seznam osobních věcí i drobných doplňkových bytových předmětů a dokladů je uživatelům doručen před nástupem do domova. Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) je informován také o možnosti stěhování z provozních důvodů. Možné provozní důvody: změna zdravotního stavu uživatele, nedostatek finančních prostředků uživatele, přijetí nových uživatelů. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání s uživatelem přestěhovat uživatele na jiný pokoj v rámci zařízení. Odůvodněnými případy se rozumí havarijní situace v zařízení, stavební opravy a úpravy apod. Seznam osobních věcí i drobných doplňkových bytových předmětů a dokladů je klientům doručen před nástupem do domova. Jestliže si uživatel přinesl do Domova Barborka věci, které není dovoleno v Domově používat nebo přechovávat (nebezpečné předměty, chemikálie, hygienicky závadné předměty apod.), je povinen toto bezodkladně na vlastní náklady z Domova Barborka odstranit nebo budou odstraněny poskytovatelem a náklady předloženy k úhradě uživateli. 6. Uložení osobních věcí Věci, které si uživatel přinese, zůstávají jeho majetkem. Vlastní prádlo a ošacení musí být z provozních důvodů označeno iniciály uživatele a názvem oddělení. Označení je provedeno tak, aby nedošlo ke snížení důstojnosti uživatele. Pokud uživatel zvládá manipulaci s klíčem, jsou mu při nástupu vydány klíče od pokoje a uzamykatelné skříňky, která je umístěna v každém pokoji a lze ji využít k úschově cenností i drobných finančních hotovostí. Má-li uživatel obavu z možné ztráty klíče, může si jej uložit v místnosti personálu. Cenné předměty a vyšší finanční částky uživatele se s vědomím opatrovníka ukládají do depozit domova a na vkladní knížku. Nejsou-li takto uloženy a zabezpečeny, nenese správa domova za jejich bezpečnost žádnou odpovědnost. 15

16 Všechny předměty a vklady dané do úschovy budou klientovi vydány při odchodu ze zařízení. Opravy drobného majetku, ošacení, vlastního vybavení uživatelů mohou být prováděny na požádání klienta za úhradu stanovenou v sazebníku fakultativních činností. 7. Používání elektrospotřebičů Používat elektrospotřebiče na pokoji uživatele je povoleno s vědomím vedoucí domova. Před vlastním použitím elektrospotřebiče je s uživatelem vyhodnocována míra možných rizik. Pokud finanční možnosti uživatele neumožňují mít vlastní elektrospotřebič, tyto jsou uživateli k dispozici ve společných prostorách domova. Vybavit pokoj vlastním televizním či rozhlasovým zařízením je možné pouze za splnění podmínek uvedených ve Smlouvě o používání vlastních elektrospotřebičů. 8. Nákup oblečení Nákup oblečení a věci osobní potřeby včetně hygienických potřeb, na základě domluvy s uživatelem (zákonným zástupcem či opatrovníkem), zajišťuje klíčový pracovník uživatele. Pracovník je povinen respektovat osobnost uživatele, právo jeho volby a dodržovat zásady rovného přístupu. Nákupy uživatelů jsou vedeny na osobních kartách a podléhají pravidelné kontrole. Pokud uživatel/opatrovník nesouhlasí s vedením osobních karet, je s ním sepsáno prohlášení o zproštění odpovědnosti zaměstnanců DOZP Barborka za osobní věci uživatele. 9. Praní, žehlení, úklid Praní a žehlení prádla zajišťuje centrální prádelna. Pro podporu soběstačnosti mohou uživatelé buď samostatně či s podporou pracovníka využívat pračku na pavilónu K. Úklid v Domově Barborka je zajišťován vlastními pracovníky a je prováděn v souladu s platnými hygienickými předpisy a Provozním řádem zařízení. Uživatelé jsou vedeni k udržování pořádku na svých pokojích. Uklízet skříně, stolky a osobní předměty může pracovník pouze s výslovným souhlasem uživatele a za jeho přítomnosti. Uživatelé se mohou podle svých schopností v rámci osvojování sociálních dovedností zapojit do úklidových prací či drobných domácích prací (žehlení, praní..) 16

17 10. Fakultativní činnosti Jsou činnosti poskytovány personálem domova nad rámec základní péče ( 35, odst. 4 zákon o sociálních službách) viz příloha Smlouvy č. 4. Fakultativní činnosti jsou poskytovány dle přání uživatelů, jednotlivé úkony jsou řádně evidovány. Vyúčtování pokladní domova probíhá vždy 1x za měsíc 11. Odpovědnost za způsobenou škodu Uživatel plně odpovídá za škodu, kterou způsobil úmyslně svým jednáním na majetku domova či na majetku ostatních uživatelů. V případě ztráty či poškození svěřených věcí, které jsou jinak majetkem domova, či ostatních uživatelů, je uživatel povinen vyčíslenou škodu uhradit. 12. Poštovní zásilky Pošta určená uživateli je účetní zařízení zaevidována do Knihy došlé pošty. Tyto poštovní zásilky jsou neprodleně vydány uživatelům osobně, případně oproti podpisu pracovníka, který je účasten předávání poštovní zásilky. Svévolné otevírání dopisů, poštovních zásilek určených uživatelům nebo psaných uživateli je pracovníkům přísně zakázáno. Uživatel může požádat pracovníka o otevření, přečtení či napsání dopisu a pracovník je povinen této žádosti vyhovět 13. Otevření a uzavření objektu, noční klid Objekt domova Barborky se otevírá v 5,30 hod. příchodem ranní služby. Hlavní vstupní brána se uzavírá v 19,30 hod odchodem vrátného, brána určená pro zásobování se uzavírá v 15,30 hod. Noční klid je stanoven v domově Barborka v době od 22,00 hod 6,00 hod. Výjimky jsou možné dle domluvy. 17

18 14. Pobyt uživatelů mimo zařízení, vycházky Domov Barborka je otevřené zařízení. Uživatelé mohou chodit samostatně na vycházky v dobu tomu určenou i dle individuálních potřeb, po předchozím ohlášení pracovníkovi ve službě. U uživatelů jsou individuálně vypracovaná rizika samostatného vycházení. Pokud uživatel nezvládá možná rizika pohybu vně zařízení, jsou mu nabídnuty různé alternativy samostatného pohybu vně zařízení s doprovodem, samostatný pohyb v areálu či v zařízení. Rodinní příslušníci, popřípadě zákonní zástupci uživatelů, jsou oprávněni převzít uživatele na dovolenku kdykoliv po předchozím oznámení vedoucímu domova, jeho zástupci nebo vedoucí zdravotního úseku z důvodu odhlášení stravy. Ostatní osoby mohou převzít klienty domova Barborky na pobyt mimo domov pouze po oznámení vedoucí domova (zástupce vedoucí domova), dále po písemném souhlasu opatrovníka a po podpisu příslušného formuláře o převzetí uživatele do přechodné péče. 15. Návštěvy v domově Barborka Všechny návštěvy domova jsou povinny se při příchodu do zařízení zapsat do knihy návštěv umístěné na vrátnici. Pracovník vykonávající službu odpovídá za plynulý a bezproblémový chod oddělení, proto se návštěvy hlásí i u pracovníka vykonávajícího službu na příslušném pracovišti. Návštěvy je možné přijímat na pokoji uživatele. Pokud je pokoj vícelůžkový, se souhlasem druhých osob, které pokoj sdílí. Na hale nebo v jídelně příslušného oddělení, pokud nedojde k narušení činností ostatních uživatelů, dále v areálu zařízení, vně budov. Návštěvu je možné uskutečnit kterýkoliv den, doporučuje se ohlášení předem kvůli možné nepřítomnosti uživatele na zařízení (výlet, rekreace apod.). V době od 18,00 do 8,00 hod nejsou návštěvy povoleny na odděleních hlavní budovy z důvodů zajištění soukromí uživatelů při provádění hygieny a následně z důvodu nočního klidu. Výjimky se řeší individuálně s vedoucí zařízení. Možnost vyloučení z návštěvy podrobně řeší Návštěvní řád. 16. Podávání stížností V případě nespokojenosti má uživatel domova Barborky právo obrátit se na kteréhokoliv pracovníka, ke kterému má důvěru, nebo přímo na vedoucí domova. 18

19 Pokud jeho nespokojenost přetrvává, nebo není spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na ředitele Sociálních služeb města Kroměříže nebo na odbor sociálních věcí na městském úřadu v Kroměříži, popřípadě k jiným nezávislým institucím. Uživatel má také možnost elektronickou poštou písemně či písemně anonymně vyjádřit svou stížnost, kterou může umístit do schránky k tomu určené. Schránka na stížnosti je umístěna v přízemí hlavní budovy. Stížnosti jsou vyřizovány postupně dle platných předpisů. Obě strany tedy mají právo: Vyjádřit se k výsledku šetření a v případě nesouhlasu mají možnost obrátit se k dalšímu nadřízenému orgánu a to: Ředitel Soc.sl.města Kroměříže Mgr. Ivo Vojtek - Kroměříž,Riegrovo nám Kontrolní org. Soc.sl.města Km.- Mgr. V. Marková ved.vých.a obsl.péče soc.sl L. Brázdilová vedoucí sestra soc.sl Vedoucí soc. odboru města Km.- Kroměříž, 1. Máje Krajský úřad Zlínského kraje,odbor sociálních věcí -,tř. Tomáše Bati Veřejný ochránce práv, -Brno, Údolní Liga lidských práv,o.s.,burešova 615/6, Brno Veveří Stravování Domov Barborka má vlastní stravovací provoz. Hygiena stravovacího provozu se řídí vyhláškou č. 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Strava, která se připravuje dle jídelního lístku je vydávána v jídelnách, v případě zhoršeného zdravotního stavu uživatelů na pokojích. Změnu lze vyjednat jak při uzavírání smlouvy, tak v průběhu poskytování služby s vedoucí zařízení. Domov zajišťuje tyto druhy diet: racionální, šetřící, diabetickou, diabetickou- šetřící, výživnou a speciální dietní režimy včetně PEG. Uživatel má 4 x týdně možnost volby večeří. Skladba jídla je sestavena týmem kuchařek s přihlédnutím k návrhům stravovací komise složené z uživatelů Domova Barborka včetně vedení domova a nutriční terapeutkou. Jídelní lístky jsou psány na celý týden a umístěny na jednotlivých odděleních a pavilónech. 19

20 Uživatel má právo odmítnout dietu doporučenou lékařem. V jídelnách jsou umístěny varné konvice pro uvaření čaje nebo kávy a mikrovlnné trouby k ohřevu stravy. Varné konvice může mít uživatel na pokoji (po vyhodnocení míra možných rizik), pokud jsou možná rizika přiměřená. Odnášení nádobí z jídelen, které je majetkem domova, není z provozních důvodů povoleno. Zbytky stravy jsou odkládány jen do nádob k tomu určených. Uživatel má možnost odhlášení stravy jak celodenní, tak i jednotlivých hlavních jídel a to nejméně dva dny předem. Za takto předem odhlášenou stravu přísluší uživateli vrácení částky za stravování v ceně potravin příslušné diety. V případě nutné hospitalizace je uživatelům vrácena vratka ve výši hodnoty surovin od následujícího dne. Za neodebranou stravu a za pobyt uživatele mimo domov náleží klientovi vratka (navracení peněz). Vratky jsou zpracovávány v domově Barborka sociální pracovnicí vždy jednou za měsíc, po uzavření uplynulého měsíce. Podrobné podmínky pro poskytování vratek jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách mezi domovem a uživateli. Časový rozvrh podávání jídel Druh stravy Snídaně Oběd Večeře Druhá večeře (diabetici) Čas pro vydávání svačiny (dopolední i odpolední) není určen, je individuální dle přání a potřeb uživatelů a časového plánu dne Pitný režim je zajištěn po celý den Výdej stravy 07:30 hod. - 08:30 hod. 11:30 hod. - 12,30 hod. 17:00 hod. 18:30 hod. 20:00 hod. - 20:30 hod. Vlastní potraviny si uživatelé mohou uschovávat ve společných lednicích, které jsou umístěny v jídelnách na oddělení či pavilónech. Aby se předešlo ztrátám potravin, je nutné potraviny označit štítkem se jménem uživatele anebo popsat. 18. Hygiena uživatelů Každý uživatel ve vlastním zájmu pečuje o svou osobní čistotu a hygienu, o čistotu prádla a oblečení, udržuje čistotu na pokojích, kulturních místnostech, jídelnách, sociálních zařízení a všech společných prostorách domova. V případě potřeby za pomoci pracovníků zařízení. 20

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, 407 21, IČ 47274565 zastoupená: Ing. Šárkou

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více