Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!"

Transkript

1 Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: Zpracoval: Mgr. Věra Mikulová, vedoucí Domova Barborka Schválil: Mgr. Ivo Vojtek, ředitel Sociálních služeb města Kroměříže 1

2 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 3 2. Veřejný závazek 4 3. Podmínky přijetí do Domova Barborka 6 4. Práva a povinnosti uživatelů, vzájemné soužití Ubytování Uložení osobních věcí Používání elektrospotřebičů Nákup oblečení Praní, žehlení, úklid Fakultativní činnosti Odpovědnost za způsobenou škodu Poštovní zásilky Otevření a uzavření objektu, noční klid Pobyt uživatelů mimo zařízení, vycházky Návštěvy v domově Barborka Podávání stížností Stravování Hygiena Zdravotní a ošetřovatelská péče Časový plán, volnočasové aktivity, vzdělávání, aktivizace 22 a zaměstnávání uživatelů 21. Ukončení pobytu v zařízení Úmrtí uživatele Ohrožení života Závěrečná ustanovení 27 2

3 1. Úvodní ustanovení Domov pro dospělé osoby s mentálním postižením (dále jen DOZP) v Kroměříži je příspěvkovou organizací začleněnou do Sociálních služeb města Kroměříže, jehož zřizovatelem je od Město Kroměříž (dle 46 zákona č.114/1988 Sb.). Organizace Sociální služby města Kroměříže byla zřízena ke dni zřizovací listinou, schválenou usnesením Zastupitelstva města Kroměříže č. XII. ze dne Ve své činnosti se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a zákonem č. 29/2007 Sb. ve znění změn a doplňků a dalšími zákony, vyhláškami, pravidly a vnitřními směrnicemi pro příslušný druh činnosti, které je domov povinen v rámci své činnosti zabezpečovat. Od má DOZP Barborka zaregistrované 4 druhy sociálních služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením s celoročním pobytem, určený pro osoby s mentálním postižením, popř. s jinými přidruženými vadami, ve věku od 18 ti let. Kapacita domova je 140 lůžek. Jedná se o koedukované zařízení. Denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením, pro osoby s mentálním postižením ve věku od 18 ti let. Kapacita denního stacionáře je 12 míst. Odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným, mentálním postižením a zdravotním postižením ve věku od 7 let. Kapacita odlehčovacích služeb jsou 4 lůžka. Podporované bydlení je terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů. Domov Barborka je moderně řešené zařízení, které usnadňuje a zkvalitňuje život handicapovaným osobám. Náplní zařízení a všech jeho pracovníků je poskytování kvalitní sociální péče občanům, kteří ji vzhledem ke své sociální a zdravotní situaci potřebují. Naše péče zahrnuje poskytování ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, edukační a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a ošetřovatelskou péči. 3

4 2. Veřejný závazek Poslání domova Barborka: Snahou našeho zařízení je vytvoření domova těm, jenž vlivem snížení soběstačnosti z důvodu zdravotního postižení, potřebují podporu a pomoc k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života. Služby poskytované klientům vychází z jejich schopností, potřeb a zájmů, jsou plánované, směřují k individuálním potřebám. Svým klientům dáváme příležitost k seberealizaci prostřednictvím pracovních terapií a vyhledáváním pracovního uplatnění i mimo zařízení, čímž minimalizujeme možnost jejich sociálního vyloučení. Cíle vedoucí k naplňování poslání domova: 1. Vytváření příjemného domácího prostředí pro každého uživatele dle jeho individuálních představ. 2. Nácvik, udržení i zachování co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti uživatelů. Poskytnutí podpory a pomoci při osvojování sociálních dovedností. 3. Podpora uživatelů ve využívání místních institucí a běžně dostupných služeb. 4. Umožnit pracovní uplatnění v rámci domova a vyhledávat pracovní uplatnění mimo zařízení. Hlavní zásady poskytované služby: Vytváření podmínek k ochraně práv uživatelů školení a další vzdělávání zaměstnanců v této oblasti, kontrolní činnost zaměřená na ochranu práv uživatelů. Individualizace podpory pomoc a podpora dle možností, schopností a potřeb jednotlivých uživatelů, jejich doprovázení životem. Oddělení sféry bydlení a sféry práce či zájmových činností nabídka pracovních terapií, využívání společenských místností, tělocvičny. Podpora nezávislosti uživatelů vedení k samostatnému rozhodování, možnost samostatných vycházek, nácvik sociálních dovedností nákupy, vaření, praní, návštěva kadeřníka aj. Podpora autonomie uživatelů zapojení zástupců zvolených uživateli do chodu zařízení rada uživatelů, stravovací komise Začlenění a integrace podpora uživatelů ve využívání přirozeného místního společenství Ochota ke komunikaci řešení problémů se zachováním mlčenlivosti 4

5 Základní činnosti poskytovaných služeb dle zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, 48- odst. 2) (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Cílová skupina: Uživatelem služeb v našem zařízení se může stát občan starší 18 ti let s mentálním postižením těžšího stupně a občan postižený vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou. Občan s mentálním postižením lehčího stupně může být přijat tehdy, jestliže nezbytně potřebuje ústavní péči. Občané zbaveni způsobilosti k právním úkonům a občané s částečným zbavením způsobilosti k právním úkonům mohou být přijímáni jen s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce. Komu neumíme či nemůžeme pomoci: Neumíme pomoci: Osobám, s duševním onemocněním Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení. Nemůžeme pomoci, jestliže: Zájemce žádá sociální službu, kterou naše zařízení neposkytuje a nemá ji registrovanou Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby Žadatel není naší cílovou skupinou 5

6 3. Podmínky přijetí do Domova Barborka DOZP Barborka se řídí zákonem č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Základní informace o službě lze získat prostřednictvím informačního letáku zařízení, informace včetně formulářů lze získat prostřednictvím webových stránek zařízení www. barborka-km.cz, webových stránek poskytovatele informačního letáku zařízení, osobní schůzkou. 1. Pokud se ozve zájemce o službu přímo na DOZP Barborka (telefonicky, osobně či e- mailem), jsou mu poskytnuty základní informace o službě, které se týkají požadované doby nástupu, volného místa, ubytování, úhrad za poskytované služby, cílové skupiny. Pokud se zájemce, opatrovník či osoba blízká dostaví osobně na zařízení, může si vyzvednout písemnou žádost o umístění do služby. Pokud projeví zájem o umístění telefonicky či em, je mu doporučeno, aby si žádost o umístění vytisknul z webových stránek DOZP Barborka. 2. Zájemce o službu s opatrovníkem či osobou blízkou je seznámen s těmito informacemi, které jsou pro zájemce o službu připraveny i v alternativní podobě. Poslání domova, jeho cíle, hlavní zásady poskytované služby a rozsah poskytovaných služeb Cena za poskytované služby (ubytování, strava, úkony péče aj.) Domovní řád domova Barborka (práva a povinnosti uživatelů) Časový plán příslušného oddělení Možnost podávání stížností a podnětů ke zvýšení kvality poskytovaných služeb Doporučený seznam osobních věcí při nástupu do služby (viz webové stránky domova) Personální složení služby zájemce je informován, že v přímé péči pracují muži i ženy, v rámci služeb nelze vždy zajistit u osobní hygieny uživatele osobu stejného pohlaví Způsob přebírání příchozí pošty pro uživatele Nabídka fakultativních činností 3. Pokud se přijde informovat na službu opatrovník, informujeme o náležitostech k žádosti. Opatrovník předloží listinu o ustanovení opatrovníka, dále je třeba doložit rozsudek soudu o zbavení či omezení svéprávnosti opatřený doložkou právní moci, důchodový výměr žadatele (nepovinný údaj) a nezbytnou součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího popř. odborného lékaře o zdravotním stavu žadatele 6

7 4. Žádost musí být vždy podepsána samotným žadatelem, opatrovníkem nebo zákonným zástupcem žadatele. V případě neschopnosti podpisu ze zdravotních důvodů požadujeme potvrzení ošetřujícího lékaře. Žadatel by vždy měl souhlasit s umístěním v našem zařízení. (Zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních - 84 soudní řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb) 5. Pokud žadatel není zbaven či omezen ve svéprávnosti, dbáme na to, aby osoba, které se poskytování služby konkrétně týká, byla jednání přítomna nebo, aby byla srozuměna s tím, že za ni jedná někdo jiný. 6. Vyplněnou žádost zašle či osobně doručí na ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže. Přijímáním žádosti, přípravou žádosti pro komisi Rady města Kroměříže a následnou evidencí žádosti je pověřena vedoucí sociální pracovnice ředitelství Sociálních služeb města Kroměříže. 7. Vedoucí sociální pracovnice připraví všechny podklady pro projednání žádosti v rámci pravidelného jednání komise pro projednávání žádostí do Domovů pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením. Zajistí též přípravu, průběh a pořízení zápisu z jednání této komise ve věci žádostí. 8. Usnesením Rady města Kroměříže byla zřízena komise rady města Kroměříže pro projednávání Žádostí do Domovů pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka na území města Kroměříže ve složení: Předseda: Tajemník: Členové: MUDr. Jarmila Číhalová, radní města Kroměříže Mgr. Michaela Pospíšilová, sociální pracovnice Mgr. Ivo Vojtek, ředitel Bc. Marie Sumcová, pověřená vedoucí soc. odboru MěÚ, KM MUDr. Jana Dundálková, posudková lékařka 9. Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 91 odstavec 3, poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud: Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis 7

8 Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících se smlouvy Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, 36 se poskytnutí pobytové služby vylučuje jestliže: a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové soc. služby v domově se zvláštním režimem 10. Komise na základě předložených podkladů dá doporučení, zda žádosti bude či nebude vyhověno, neboli pro rozhodnutí o (ne)zařazení žadatele do evidence žadatelů. Zápis z jednání komise je založen u sociální pracovnice na ředitelství. V případě zamítnutí žádosti vedoucí sociální pracovnice ředitelství tuto skutečnost písemně s uvedením konkrétních důvodů odmítnutí oznámí zájemci. 11. Zájemce o službu společně s opatrovníkem mají možnost prohlídky celého zařízení, popřípadě i volného pokoje, na kterém bude zájemce o službu ubytován. 12. Sociální pracovnice DOZP Barborka ve spolupráci se sociální pracovnicí ředitelství osobně navštíví žadatele pro účely provedení sociálního šetření a zjišťování potřeb a požadavků, osobních cílů uživatele, nebylo-li již provedeno při osobním jednání v DOZP Barborka 13. Zájemce je vyzván k vyplnění Dotazníku pro zájemce o službu, který slouží jako podklad pro stanovení úkonů podpory a pomoci pro uživatele služby a pro stanovení individuálního plánu k dosažení jeho/jejích osobních cílů. V rámci tohoto dotazníku je ponechán prostor pro vyjádření požadavků a očekávání, které lze realizovat v rámci služby. Pokud se jednoznačné zařazení žadatele z hlediska cílové skupiny jeví jako problémové, je kopie žádosti předložena také vedoucí domova a vedoucí zdravotního úseku 14. Zájemce o službu společně s opatrovníkem mají možnost prohlídky celého zařízení, popřípadě i volného pokoje, na kterém bude zájemce o službu ubytován. 15. Nástup do domova oznámí poskytovatel žadateli nebo zákonnému zástupci alespoň týden předem. Zároveň mu oznámí, které doklady je potřeba při nástupu do domova předložit. 8

9 Při přijetí do domova je nutné předložení těchto dokumentů: rodný list občanský průkaz (je-li jeho nositelem) rozsudek o zbavení nebo omezení svéprávnosti (je-li vydán) listina o ustanovení opatrovníka (je-li ustanoven) poslední rozhodnutí o výši důchodu vydané ČSSZ v Praze (nepovinný údaj) oznámení o výši přiznaného příspěvku na péči průkaz ZTP, ZTP/P (je-li vydán) potvrzení o bezinfekčnosti, rentgen plic zdravotní dokumentace, průkaz pojištěnce seznam osobních věcí a cenností 16. Při nástupu do služby je se zájemcem, popř. jeho zákonným zástupcem podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby. 17. Pokud svéprávný zájemce o službu není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad, obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Kroměříž- sociální odbor (Sbírka Zákonů č. 108/ , odst. 6) 18. Před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby je zájemce o službu, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 88 b), seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby a poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce. 19. Smlouva je ochranou obou zúčastněných stran, stanovuje bližší podmínky poskytované služby, jaká práva a povinnosti pro účastníky vyplývají a jaké cíle má služba naplňovat. 20. Při podpisu smlouvy s poskytovatelem je uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) informován: O možnostech vybavení pokoje. Výjimky na žádost uživatele řeší vedoucí zařízení při podpisu smlouvy či individuálně v průběhu poskytování služby. Uživatel je seznámen s personálním složením zařízení. Je i upozorněn na provozní důvody, které brání možnosti uplatnit volbu pohlaví pracovníka, který mu dopomůže s osobní hygienou. Přijetí stávajících podmínek stvrzuje uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) svým podpisem. Uživatel má právo odmítnout jakoukoli pomoc pracovníka při provádění osobní hygieny. Uživateli (opatrovníkovi zákonnému zástupci) je nabídnuta možnost využívat služby ústavního ošetřujícího lékaře. Pokud uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) nesouhlasí, může si ponechat svého lékaře. Uživatel (opatrovník, zákonný zástupce) 9

10 lékaře kontaktuje a spolu s vedoucí zdravotního úseku domluví možný způsob poskytování lékařské péče. O čase podávání a místě podávání stravy. Podpisem dává uživatel na vědomí, že s daným časem souhlasí. Podávání stravy je v harmonogramu činnosti vytyčena od-do, uživatel má právo se rozhodnout, kdy stravu odebere ve vytyčeném čase. Pokud uživatel chce odebírat stravu v jiném čase, požádá o změnu vedoucí zařízení. V případě, kdy se jedná o jednorázovou změnu v čase podávání stravy (sledování televize, výlet, vycházka), řeší se přímo na oddělení či pavilonech. Změnu v místě podávání jídla lze vyjednat s vedoucí zařízení. Nově příchozí klient je ubytován na uvolněný pokoj. Má právo žádat o změnu oddělení, pavilónů či zařízení. Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) je informován také o možnosti stěhování z provozních důvodů. Možné provozní důvody: změna zdravotního stavu uživatele, nedostatek finančních prostředků uživatele, přijetí nových uživatelů Zařízení má vypracovaný časový plán dne, se kterým je uživatel či zákonný zástupce uživatele seznámen při nástupu do zařízení. Výjimky z časového plánu lze domluvit a povoluje je vedoucí zařízení. Zveřejňování fotografií a videonahrávek, na kterých jsou uživatelé, je prováděno pouze se souhlasem uživatelů, opatrovník, zákonný zástupce. Úhrada za pobyt a výše úhrady a způsob jejího placení Měsíční úhrada (s průměrným počtem 30 dnů) je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Denní částky za ubytování jsou uvedeny v Organizační směrnici č. 1/2007 a jejich následujících dodatcích. Podle počtu lůžek na pokoji jsou stanoveny jednotlivé kategorie a příslušné výše úhrad. 1. kategorie jednolůžkové pokoje (nadstandard) 2. kategorie dvoulůžkové pokoje 3. kategorie - tří a více lůžkové pokoje Celková výše měsíční úhrady zahrnuje platbu za ubytování (v ceně ubytování je zahrnut i úklid, praní, žehlení i drobné opravy ložního či osobního prádla) a stravu dle jednotlivých kategorií, platbu za základní sociální služby. Platba za uskutečněné fakultativní činnosti je hrazena z depozitního účtu uživatele. Domovu náleží i příspěvek na péči, u celoročního pobytu ve výši přiznaného měsíčního příspěvku. Úhrada za pobyt a stravu je součástí Smlouvy o poskytování sociální služby mezi poskytovatelem (Sociální služby města Kroměříže) a uživatelem. Měsíční úhrada je placena zálohově, nejpozději k 25. dni kalendářního měsíce. 10

11 Může být provedena převodem na účet, složenkou, nebo v hotovosti na pokladně DOZP. Při zjištění přeplatku, je tento vyúčtován do 10 pracovních dnů následujícího měsíce. Při zjištění nedoplatku musí uživatel zaplatit do 5 pracovních dnů od předložení vyúčtování. Při nedostačujícím přijmu uživatele, který je ubytován na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji, je možno uzavřít s osobou blízkou Dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů. Pokud je uživateli vyplácen příspěvek na péči, je povinen zaplatit úhradu za poskytování péče za kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku na péči do konce kalendářního měsíce podle zákona č. 108/2006 Sb. Uživateli musí zůstat z jeho příjmů minimálně 15 %. Toto tzv. kapesné je vedeno na depozitním účtu OKNO vedeném Sociálními službami města Kroměříže u KB Kroměříž. Používá se k úhradě osobních potřeb uživatele. Měsíčně je uživateli, nebo jeho klíčovému pracovníkovi vyplácena částka 50,- Kč v hotovosti bez doložení paragonů. 4. Práva a povinnosti uživatelů, vzájemné soužití Pracovníci respektují práva uživatelů a poskytují pomoc a podporu při jejich uplatňování. Právo uživatele však nesmí být uplatňováno na úkor práv jiného. Nedodržování či porušování práv uživatelů ze strany personálu je nepřípustné a může být důvodem postihů pracovníka dle dané metodiky. Všichni pracovníci jsou vedeni k tomu, aby: svou práci vykonávali s porozuměním, úctou, ohleduplností a na odborné úrovni respektovali individualitu a důstojnost každého uživatele podporovali jeho právo volby při realizaci poskytovaných služeb motivovali uživatele k samostatnosti, aktivizaci a zapojení do dění zařízení a omezovali tak závislost uživatelů na službách respektovali soukromí, názory, vyznání a svobodu každého uživatele zachovávali na veřejnosti služební mlčenlivost chránili uživatele před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím chováním Práva uživatelů Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 11

12 Některé právní předpisy zabývající se ochranou práv: Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky v platném znění Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod v platném znění Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění Zákon č.108/2006 o sociálních službách Při ochraně práv se vychází z principu, že každý má právo na ochranu práv, dokud nezačne porušovat práva ostatních a dále z vědomí, že dodržování práv vychází ze základních principů sociální práce. Všechny mechanismy ochraňující práva uživatelů sociální služby poskytované v Domově Barborka v Kroměříži a to jak legislativní, tak administrativní i interní musí být v průběhu poskytování služeb dodržovány. 1. Osobní svoboda a svoboda pohybu Každý uživatel má zaručenou svobodu pohybu. Se všemi uživateli byl vypracován formulář rizikových situací. Pokud rizika volného pohybu jsou přiměřená, uživatel využívá vycházek vně zařízení. Pokud uživatel nezvládá možná rizika pohybu vně zařízení, jsou mu nabídnuty různé alternativy samostatného pohybu vně zařízení s doprovodem, samostatný pohyb v areálu či v zařízení. Minimalizace rizika i nácvik pohybu vně zařízení je součástí osobních cílů uživatelů i individuálního (edukačního) plánu podpory. 2. Právo na ochranu soukromí a nedotknutelnost osoby Každý pracovník DOZP Barborka je povinen ctít a respektovat právo uživatele na soukromí. Soukromím uživatele je i pokoj, ve kterém žije, s osobními věcmi uživatele manipulují jen za jeho přítomnosti a s jeho souhlasem. Pracovníci uživatelům vykají, pokud se s uživatelem nedohodnou jinak. 3. Právo na ochranu osobních údajů Ochrana osobních údajů klientů vychází ze Zákona č. 101 /2000 Sb. o ochraně osobních dat a Organizační směrnice Sociálních služeb města Kroměříže číslo 8 ze dne Pracovníci jsou svou pracovní náplní vázáni k mlčenlivosti o závažných skutečnostech, se kterými se při výkonu své pracovní činnosti seznámí! Závažné a důvěrné informace o zdravotním stavu klienta a jeho chování může podávat pouze vedení DOZP Barborka (vedoucí zařízení, vedoucí zdrav. úseku, ved. výchovy, vedoucí výchovné a obslužné péče). 12

13 4. Právo na osobní a rodinný život Uživatelé mohou navštěvovat své kamarády či přátelé ve svém osobním volnu, tedy v době, kdy je kamarád či přítel přítomen. (zaměstnávání v pracovních terapií, pracovní poměr..) Mohou se individuálně domluvit a navštívit se v jiném čase. Uživatel může mít sexuální vztah či žít s partnerem. Situace se řeší individuálně. Je dbáno, aby o sexuální vztah či partnerské soužití měli zájem oba zúčastnění. Domov Barborka je otevřené zařízení, uživatelům není bráněno ve styku s rodinou. Styk s rodinou podporujeme i pořádáním společných posezení. 5. Právo na práci a odměnu Zařízení se snaží vyhledávat možná pracovní místa. Pokud se zařízení podaří najít volné místo na pracovním trhu, osloví uživatele a ten si sám volí, zda práci chce vykonávat. Uživatel si může vyhledat vhodnou práci sám, zařízení mu poskytne veškerou podporu. Uživatel může na základě vlastního rozhodnutí pracovní poměr ukončit. 6. Právo na vzdělání Plány podpory obsahují složky vzdělávání pro prohlubování či opakování vědomostí a dovedností již osvojených, ale i složky vzdělávání pro nabytí nových znalostí. Uživatelé jsou podporováni v dalším vzdělávání. Pokud uživatel projeví zájem dále se vzdělávat, zařízení vyhledá všechny možnosti, jak volbu uživatele naplnit. Uživateli jsou nabízeny vzdělávací akce v zařízení, ale i vně. Uživatel může samostatně navštěvovat knihovnu, pokud potřebuje, je mu zprostředkován doprovod 7. Právo stěžovat si Uživatelé, zákonní zástupci, rodina či opatrovníci mají právo si stěžovat na kvalitu poskytované péče. Uživatelé služeb jsou informováni o způsobech, formách a možnostech podání stížností. Právo na stížnost mohou uplatnit, aniž by byli jakýmkoli způsobem ohrožení. 8. Právo vlastní volby Uživatel má právo projevit vlastní vůli a mít možnost volby v rozhodování. Pracovník je povinen všemožně podporovat uživatele v jeho vlastní volbě, volbu uživatele respektuje. 9. Právo ochrany uživatelů před všemi formami zneužívání S uživateli jsou pracovníci povinni jednat jako s plnohodnotnou osobností, uznat jeho pocity a potřeby, respektovat jeho lidská práva a svobodu. Pracovník musí vždy zvážit, zda jeho přístup nenese některé prvky zneužívání, zanedbávání, porušování práv. Pracovníci jsou pravidelně informováni o právech uživatelů na provozních a metodických schůzkách, taktéž jsou informováni o možných důsledcích jejich porušování. 13

14 Každý pracovník našeho zařízení je povinen v případě zjištění jakékoli formy porušení práv uživatelů či zneužívání uživatele druhou osobou tuto situaci okamžitě řešit, provést nápravu a situaci nahlásit nadřízené osobě. 10. Právo na zachování lidské důstojnosti Uživatel má právo na zachování lidské důstojnosti a to i v situaci závislosti na péči jiné osoby. Pracovníci jsou povinni zajišťovat potřebnou intimitu a soukromí při koupání, používání WC. Ve všech dveřích od WC a koupelen jsou klíče. Uživatelé mají možnost se uzamknout. Pokud se uživatel nechce nebo neumí uzamknout, má možnost využívat cedule volno obsazeno, které jsou na všech dveřích od WC a koupelen. 11. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání a jeho projevu Uživatelé nejsou ve svobodě myšlení a náboženského vyznání omezováni. Mohou se zúčastňovat bohoslužeb pořádaných v Domově Barborka i mimo něj. Na zařízení přichází na přání uživatelů duchovní. 12. Právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou. Uživatelé jsou informováni o volbách a referendech, v případě jejich zájmu se zúčastnit je jim poskytnuta pomoc a podpora. Volba uživatele není pracovníky nijak ovlivňována Práva uživatelů úzce souvisí s povinnostmi uživatelů. Uživatelé jsou povinni respektovat platný domovní a provozní řád. Povinnosti uživatelů Dodržovat platný domovní a provozní řád zařízení, časový plán dne Respektovat soukromí ostatních uživatelů a nevstupovat bez jejich vyzvání, totéž respektovat při vstupu do místnosti personálu Dbát na osobní hygienu a svůj zevnějšek Udržovat pořádek ve svém pokoji, osobních věcech a společenských prostorách Chovat se dle pravidel slušného chování k sobě navzájem i k personálu Neomezovat svým chováním ostatní uživatele Respektovat osobní vlastnictví Respektovat přání spolubydlících Nevyvolávat konflikty a neshody mezi ostatními uživateli, obtěžovat či napadat ostatní uživatele a personál Uživatelé se sjednaným pracovním úvazkem jsou povinni dodržovat povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy Nepoškozovat majetek zařízení Kouřit jen ve vymezených prostorách 14

15 Při samostatných vycházkách se nechovat nevhodně obtěžování veřejnosti s žádostí o peníze a cigarety, vybírání popelnic, krádeže v obchodech 5. Ubytování Kapacita zařízení je 140 míst. Ubytování je zajištěno jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Na každé oddělení je jeden pokoj čtyřlůžkový. Nově příchozí uživatel je ubytován na uvolněný pokoj. Má právo žádat o změnu oddělení, pavilónů či zařízení. Nastávající uživatel má možnost si daný pokoj prohlédnout před nástupem do zařízení. Seznam osobních věcí i drobných doplňkových bytových předmětů a dokladů je uživatelům doručen před nástupem do domova. Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) je informován také o možnosti stěhování z provozních důvodů. Možné provozní důvody: změna zdravotního stavu uživatele, nedostatek finančních prostředků uživatele, přijetí nových uživatelů. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání s uživatelem přestěhovat uživatele na jiný pokoj v rámci zařízení. Odůvodněnými případy se rozumí havarijní situace v zařízení, stavební opravy a úpravy apod. Seznam osobních věcí i drobných doplňkových bytových předmětů a dokladů je klientům doručen před nástupem do domova. Jestliže si uživatel přinesl do Domova Barborka věci, které není dovoleno v Domově používat nebo přechovávat (nebezpečné předměty, chemikálie, hygienicky závadné předměty apod.), je povinen toto bezodkladně na vlastní náklady z Domova Barborka odstranit nebo budou odstraněny poskytovatelem a náklady předloženy k úhradě uživateli. 6. Uložení osobních věcí Věci, které si uživatel přinese, zůstávají jeho majetkem. Vlastní prádlo a ošacení musí být z provozních důvodů označeno iniciály uživatele a názvem oddělení. Označení je provedeno tak, aby nedošlo ke snížení důstojnosti uživatele. Pokud uživatel zvládá manipulaci s klíčem, jsou mu při nástupu vydány klíče od pokoje a uzamykatelné skříňky, která je umístěna v každém pokoji a lze ji využít k úschově cenností i drobných finančních hotovostí. Má-li uživatel obavu z možné ztráty klíče, může si jej uložit v místnosti personálu. Cenné předměty a vyšší finanční částky uživatele se s vědomím opatrovníka ukládají do depozit domova a na vkladní knížku. Nejsou-li takto uloženy a zabezpečeny, nenese správa domova za jejich bezpečnost žádnou odpovědnost. 15

16 Všechny předměty a vklady dané do úschovy budou klientovi vydány při odchodu ze zařízení. Opravy drobného majetku, ošacení, vlastního vybavení uživatelů mohou být prováděny na požádání klienta za úhradu stanovenou v sazebníku fakultativních činností. 7. Používání elektrospotřebičů Používat elektrospotřebiče na pokoji uživatele je povoleno s vědomím vedoucí domova. Před vlastním použitím elektrospotřebiče je s uživatelem vyhodnocována míra možných rizik. Pokud finanční možnosti uživatele neumožňují mít vlastní elektrospotřebič, tyto jsou uživateli k dispozici ve společných prostorách domova. Vybavit pokoj vlastním televizním či rozhlasovým zařízením je možné pouze za splnění podmínek uvedených ve Smlouvě o používání vlastních elektrospotřebičů. 8. Nákup oblečení Nákup oblečení a věci osobní potřeby včetně hygienických potřeb, na základě domluvy s uživatelem (zákonným zástupcem či opatrovníkem), zajišťuje klíčový pracovník uživatele. Pracovník je povinen respektovat osobnost uživatele, právo jeho volby a dodržovat zásady rovného přístupu. Nákupy uživatelů jsou vedeny na osobních kartách a podléhají pravidelné kontrole. Pokud uživatel/opatrovník nesouhlasí s vedením osobních karet, je s ním sepsáno prohlášení o zproštění odpovědnosti zaměstnanců DOZP Barborka za osobní věci uživatele. 9. Praní, žehlení, úklid Praní a žehlení prádla zajišťuje centrální prádelna. Pro podporu soběstačnosti mohou uživatelé buď samostatně či s podporou pracovníka využívat pračku na pavilónu K. Úklid v Domově Barborka je zajišťován vlastními pracovníky a je prováděn v souladu s platnými hygienickými předpisy a Provozním řádem zařízení. Uživatelé jsou vedeni k udržování pořádku na svých pokojích. Uklízet skříně, stolky a osobní předměty může pracovník pouze s výslovným souhlasem uživatele a za jeho přítomnosti. Uživatelé se mohou podle svých schopností v rámci osvojování sociálních dovedností zapojit do úklidových prací či drobných domácích prací (žehlení, praní..) 16

17 10. Fakultativní činnosti Jsou činnosti poskytovány personálem domova nad rámec základní péče ( 35, odst. 4 zákon o sociálních službách) viz příloha Smlouvy č. 4. Fakultativní činnosti jsou poskytovány dle přání uživatelů, jednotlivé úkony jsou řádně evidovány. Vyúčtování pokladní domova probíhá vždy 1x za měsíc 11. Odpovědnost za způsobenou škodu Uživatel plně odpovídá za škodu, kterou způsobil úmyslně svým jednáním na majetku domova či na majetku ostatních uživatelů. V případě ztráty či poškození svěřených věcí, které jsou jinak majetkem domova, či ostatních uživatelů, je uživatel povinen vyčíslenou škodu uhradit. 12. Poštovní zásilky Pošta určená uživateli je účetní zařízení zaevidována do Knihy došlé pošty. Tyto poštovní zásilky jsou neprodleně vydány uživatelům osobně, případně oproti podpisu pracovníka, který je účasten předávání poštovní zásilky. Svévolné otevírání dopisů, poštovních zásilek určených uživatelům nebo psaných uživateli je pracovníkům přísně zakázáno. Uživatel může požádat pracovníka o otevření, přečtení či napsání dopisu a pracovník je povinen této žádosti vyhovět 13. Otevření a uzavření objektu, noční klid Objekt domova Barborky se otevírá v 5,30 hod. příchodem ranní služby. Hlavní vstupní brána se uzavírá v 19,30 hod odchodem vrátného, brána určená pro zásobování se uzavírá v 15,30 hod. Noční klid je stanoven v domově Barborka v době od 22,00 hod 6,00 hod. Výjimky jsou možné dle domluvy. 17

18 14. Pobyt uživatelů mimo zařízení, vycházky Domov Barborka je otevřené zařízení. Uživatelé mohou chodit samostatně na vycházky v dobu tomu určenou i dle individuálních potřeb, po předchozím ohlášení pracovníkovi ve službě. U uživatelů jsou individuálně vypracovaná rizika samostatného vycházení. Pokud uživatel nezvládá možná rizika pohybu vně zařízení, jsou mu nabídnuty různé alternativy samostatného pohybu vně zařízení s doprovodem, samostatný pohyb v areálu či v zařízení. Rodinní příslušníci, popřípadě zákonní zástupci uživatelů, jsou oprávněni převzít uživatele na dovolenku kdykoliv po předchozím oznámení vedoucímu domova, jeho zástupci nebo vedoucí zdravotního úseku z důvodu odhlášení stravy. Ostatní osoby mohou převzít klienty domova Barborky na pobyt mimo domov pouze po oznámení vedoucí domova (zástupce vedoucí domova), dále po písemném souhlasu opatrovníka a po podpisu příslušného formuláře o převzetí uživatele do přechodné péče. 15. Návštěvy v domově Barborka Všechny návštěvy domova jsou povinny se při příchodu do zařízení zapsat do knihy návštěv umístěné na vrátnici. Pracovník vykonávající službu odpovídá za plynulý a bezproblémový chod oddělení, proto se návštěvy hlásí i u pracovníka vykonávajícího službu na příslušném pracovišti. Návštěvy je možné přijímat na pokoji uživatele. Pokud je pokoj vícelůžkový, se souhlasem druhých osob, které pokoj sdílí. Na hale nebo v jídelně příslušného oddělení, pokud nedojde k narušení činností ostatních uživatelů, dále v areálu zařízení, vně budov. Návštěvu je možné uskutečnit kterýkoliv den, doporučuje se ohlášení předem kvůli možné nepřítomnosti uživatele na zařízení (výlet, rekreace apod.). V době od 18,00 do 8,00 hod nejsou návštěvy povoleny na odděleních hlavní budovy z důvodů zajištění soukromí uživatelů při provádění hygieny a následně z důvodu nočního klidu. Výjimky se řeší individuálně s vedoucí zařízení. Možnost vyloučení z návštěvy podrobně řeší Návštěvní řád. 16. Podávání stížností V případě nespokojenosti má uživatel domova Barborky právo obrátit se na kteréhokoliv pracovníka, ke kterému má důvěru, nebo přímo na vedoucí domova. 18

19 Pokud jeho nespokojenost přetrvává, nebo není spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na ředitele Sociálních služeb města Kroměříže nebo na odbor sociálních věcí na městském úřadu v Kroměříži, popřípadě k jiným nezávislým institucím. Uživatel má také možnost elektronickou poštou písemně či písemně anonymně vyjádřit svou stížnost, kterou může umístit do schránky k tomu určené. Schránka na stížnosti je umístěna v přízemí hlavní budovy. Stížnosti jsou vyřizovány postupně dle platných předpisů. Obě strany tedy mají právo: Vyjádřit se k výsledku šetření a v případě nesouhlasu mají možnost obrátit se k dalšímu nadřízenému orgánu a to: Ředitel Soc.sl.města Kroměříže Mgr. Ivo Vojtek - Kroměříž,Riegrovo nám Kontrolní org. Soc.sl.města Km.- Mgr. V. Marková ved.vých.a obsl.péče soc.sl L. Brázdilová vedoucí sestra soc.sl Vedoucí soc. odboru města Km.- Kroměříž, 1. Máje Krajský úřad Zlínského kraje,odbor sociálních věcí -,tř. Tomáše Bati Veřejný ochránce práv, -Brno, Údolní Liga lidských práv,o.s.,burešova 615/6, Brno Veveří Stravování Domov Barborka má vlastní stravovací provoz. Hygiena stravovacího provozu se řídí vyhláškou č. 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Strava, která se připravuje dle jídelního lístku je vydávána v jídelnách, v případě zhoršeného zdravotního stavu uživatelů na pokojích. Změnu lze vyjednat jak při uzavírání smlouvy, tak v průběhu poskytování služby s vedoucí zařízení. Domov zajišťuje tyto druhy diet: racionální, šetřící, diabetickou, diabetickou- šetřící, výživnou a speciální dietní režimy včetně PEG. Uživatel má 4 x týdně možnost volby večeří. Skladba jídla je sestavena týmem kuchařek s přihlédnutím k návrhům stravovací komise složené z uživatelů Domova Barborka včetně vedení domova a nutriční terapeutkou. Jídelní lístky jsou psány na celý týden a umístěny na jednotlivých odděleních a pavilónech. 19

20 Uživatel má právo odmítnout dietu doporučenou lékařem. V jídelnách jsou umístěny varné konvice pro uvaření čaje nebo kávy a mikrovlnné trouby k ohřevu stravy. Varné konvice může mít uživatel na pokoji (po vyhodnocení míra možných rizik), pokud jsou možná rizika přiměřená. Odnášení nádobí z jídelen, které je majetkem domova, není z provozních důvodů povoleno. Zbytky stravy jsou odkládány jen do nádob k tomu určených. Uživatel má možnost odhlášení stravy jak celodenní, tak i jednotlivých hlavních jídel a to nejméně dva dny předem. Za takto předem odhlášenou stravu přísluší uživateli vrácení částky za stravování v ceně potravin příslušné diety. V případě nutné hospitalizace je uživatelům vrácena vratka ve výši hodnoty surovin od následujícího dne. Za neodebranou stravu a za pobyt uživatele mimo domov náleží klientovi vratka (navracení peněz). Vratky jsou zpracovávány v domově Barborka sociální pracovnicí vždy jednou za měsíc, po uzavření uplynulého měsíce. Podrobné podmínky pro poskytování vratek jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách mezi domovem a uživateli. Časový rozvrh podávání jídel Druh stravy Snídaně Oběd Večeře Druhá večeře (diabetici) Čas pro vydávání svačiny (dopolední i odpolední) není určen, je individuální dle přání a potřeb uživatelů a časového plánu dne Pitný režim je zajištěn po celý den Výdej stravy 07:30 hod. - 08:30 hod. 11:30 hod. - 12,30 hod. 17:00 hod. 18:30 hod. 20:00 hod. - 20:30 hod. Vlastní potraviny si uživatelé mohou uschovávat ve společných lednicích, které jsou umístěny v jídelnách na oddělení či pavilónech. Aby se předešlo ztrátám potravin, je nutné potraviny označit štítkem se jménem uživatele anebo popsat. 18. Hygiena uživatelů Každý uživatel ve vlastním zájmu pečuje o svou osobní čistotu a hygienu, o čistotu prádla a oblečení, udržuje čistotu na pokojích, kulturních místnostech, jídelnách, sociálních zařízení a všech společných prostorách domova. V případě potřeby za pomoci pracovníků zařízení. 20

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace Rybářská 545/27, 746 01 Opava IČ: 00016772 Tel.: 553 712 183, fax: 553 616 587 e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz www.ddopava.cz Číslo jednací: RYB X/ SOC - 2014 S

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. mezi SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou (dále jen

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více