VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s. 2012"

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s LÍŠE, o.s. OBECKÁ 13, BRNO I :

2 OBSAH VÝRO NÍ ZPRÁVY: LÍŠE o.s. DIVADLO LÍŠE DIVADLO LÍŠE V ROCE 2012 NOVÁ INSCENACE KULTURNÍ JARMARK LÍŠE SOB III. LÍŠE SKÉ OSTATKY PROGRAM PRO UPRCHLICKÉ TÁBORY PROJEKT S ROMY O ROMECH / ROMANI DANCE DIVADLO ZAPOMENUTÉMU PUBLIKU PROJEKT FIGURKOV ZÍSKANÉ OCEN NÍ POD KOVÁNÍ KONTAKT P ÍLOHY: P EHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ REPERTOÁR DIVADLA LÍŠE V ROCE 2012 SLOŽENÍ SOUBORU PROTOKOL O ZÍSKANÉM OCEN NÍ PLAKÁT LÍŠE SOB III FINAN NÍ ZPRÁVA 1

3 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ LÍŠE Ob anské sdružení Líše bylo založeno v roce Jeho cílem je zejména zast ešovat innost divadla Líše. DIVADLO LÍŠE Divadlo Líše vzniklo v roce 1998 v Brn Líšni. Experimentuje s r znými divadelními formami - využívá loutky, masky a objekty, pracuje s pohybovou a zvukovou stylizací. Líše p i své práci využívá staré tradi ní divadelní postupy a formy (inspiruje se nap. lidovým divadlem, orientálními zp soby jevištní práce) a objevuje nové a neobvyklé možnosti jejich použití. Inscenace jsou výsledkem dlouhého tv r ího i lidského hledání mnohdy p esahujícího oblast divadla. Líše hraje pro d ti i dosp lé po celé republice i na zahrani ních festivalech. Krom tvorby a reprízování vlastních inscenací se divadlo Líše v nuje: Projektu DIVADLO ZAPOMENUTÉMU PUBLIKU (DZP) V rámci projektu DZP divadlo navšt vuje d tské domovy, ústavy sociální pé e, psychiatrické lé ebny apod., kde uvádí své inscenace a realizuje tv r í dílny. Po ádání FESTIVALU DIVADLA LÍŠE / JARMARKU LÍŠE SOB Divadlo Líše po ádá od roku 1999 festival s vyhran nou dramaturgií, zam ený na nezávislou, nekomer ní kulturu, spojující v programu hudbu, divadlo a výtvarné um ní. asto v programu zahrnuje inscenace a po iny, jež získaly ocen ní na významných sout žních p ehlídkách. Od roku 2005 p edstavuje také zahrani ní soubory, které vybírá na evropských festivalech. Zahrani ní produkce p edstavuje v eské premié e. Od roku 2010 po ádá kulturní jarmark Líše sob sdružující tv rce a spolky v v Brn -Líšni. AKTIVITÁM V OBLASTI PODPORY ROMSKÉ KULTURY Divadlo Líše v rámci práce na inscenacích inspirovaných romskou kulturou spolupracuje s adou romských um lc. Tato spolupráce se stala východiskem aktivit podporujících romské kulturní tradice (nap. iniciace vzniku a podpory hudební skupiny Paramisara, realizace tane ních dílen vedených romskými tane níky). DALŠÍM SOCIÁLN -KULTURNÍM AKTIVITÁM Divadlo Líše chce reagovat na problematická témata sou asnosti. Vyjad uje se k nim ve své tvorb. Kontakty, které p i tom navazuje, jsou obvykle základem další spolupráce, jež p ekra uje parametry ist kulturní aktivity. Tak vznikla také spolupráce se sdružením Berkat, pomáhajícím v kavkazské oblasti. Divadlo Líše jej oslovilo p i sb ru materiálu k inscenaci Putin lyžuje. V sou asné dob se ú astní jeho projekt a pomáhá také zviditel ovat jeho innost. 2

4 DIVADLO LÍŠE V ROCE 2012 Divadlo Líše uvád lo reprízy svých inscenací v pr b hu celého roku. Ú inkovalo v eské republice i v zahrani í (Słupsk, Łom a, Suwalki, Banská Bystrica). Uvedení inscenací/tv r ích dílen v R: 122 Uvedení inscenací v zahrani í: 5 Uvedení workshop v zahrani í: 2 Akce celkem (v etn po ádaného programu): 165 NOVÁ INSCENACE V roce 2012 m la vzniknout inscenace zpracovávající téma holocaustu. Výše dotací neumožnila nastudování nové inscenace. Inscenace bude dokon ena a uvedena v pr b hu roku KULTURNÍ JARMARK LÍŠE SOB III. Divadlo spolupo ádalo festival Líše sob, který p edstavil tvorbu a práci líše ských organizací. Festival prob hl v Brn -Líšni. Podrobn jší informace v p iloženém programu. LÍŠE SKÉ OSTATKY Divadlo Líše p ipravilo spole n s Národopisným souborem Líš áci první ro ník Líše ských ostatk. Spole n obnovili po desetiletích tradici ostatk -masopustu v Brn Líšni. Výtvarníci divadla Líše Antonín Malo a Marika Bumbálková vyrobili spole n s obyvateli Líšn masopustní masky. Režisérka Pavla Dombrovská vytvo ila koncepci masopustního pr vodu, choreografii a s obyvateli Líšn pr vod nazkoušela. Divadlo Líše zajistilo hudební doprovod masopustního pr vodu, využity byly místní masopustní písn ). KOMUNITNÍ PROGRAM PO ÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENÍM LÍŠE SOB Divadlo Líše navázalo na spole né aktivity líše ských organizací a spolk (Líše ské ostatky, Festival Líše sob ) a za alo ve spolupráci se sdružením Líše sob po ádat pravidelné kulturní a spole enské akce (p edstavení, besedy s p edstaviteli samosprávy, filmový klub atd.). Tento program realizovalo v prostorách zrušené pobo ky Mahenovy knihovny na Zámku Belcredi (Knihovna na ). Na tuto innost navázalo Komunitní centrum v D l áku Líše, kde program po ádá již sdružení Líše sob. Podrobnosti o programu - viz p ehled realizovaných akcí. PROGRAM PRO UPRCHLICKÉ TÁBORY Divadlo Líše vyhrálo v roce 2012 sout ž vypsanou Správou uprchlických za ízení na realizaci programu ve sb rných i pobytových st ediscích. Uvedlo inscenaci And lé z lesa a uskute nilo tv r í dílny v uprchlických táborech v Kostelci nad Orlicí a Haví ov. S ROMY O ROMECH/ ROMANI DANCE Divadlo Líše se v novalo hojn realizaci projektu zam eného na romskou kulturu. Jeho obsahem je uvád ní inscenace Princezna Tma, dílen romského tance a hudby a besedy o romské. Cykly jsou ur eny p edevším školám, byly podpo eny Open Society Institutem a MŠMT. Projekt byl realizován ve spolupráci s tane ním studiem Merci a eskobritskou o.p.s. Podrobnosti, v etn fotodokumentace, videa a výsledk výzkumu (analýza hodnotících dotazník ) o programu realizovaného na školách, na: Shrnutí výsledk analýzy hodnotících dotazník : 3

5 Evalua ní výzkum realizovaný b hem projektu S Romy byl primárn zam en na zhodnocení úsp šnosti programu, jeho schopnosti p edat d tem zábavnou formou informace o romské a zvycích a vzbudit v nich zájem o tento fenomén. S tím souvisel i druhý cíl výzkumu, kterým bylo zjišt ní postoj d tí k romskému etniku, romské a zvyk m a kapacita hodnocené akce tyto postoje zm nit. D tské názory a postoje byly zjišt ny pomocí strukturovaného dotazníku rozdaného po skon ení akce. Analýza první ásti dotazníku ukázala, že d tem nejsou romská kultura a zvyky neznámé a v tšinou si pod t mito pojmy dokáží n co p edstavit. Informace o t chto tématech nachází prost ednictvím nejr zn jších médií, v etn knih, spíše než p sobením konkrétních osob rodi, u itel, spolužák. Otázka indikující míru sociální distance d tí v i romskému etniku odhalila, že d ti v tšinou nemají zkušenost s konkrétními Romy, a již ze svého bezprost edního okolí nebo z médií a jejich sociální distance v i nim je z tohoto d vodu relativn vysoká. S tím m že souviset spíše nízký zájem d tí o romskou kulturu a zvyky. Druhá ást dotazníku zam ená na evaluaci programu p edkládá pozitivní obraz akce ve všech jejích aspektech (hudba, tanec, vypráv ní, setkání s romskými tane níky, kostýmy, workshop). Zárove však ukazuje souvislost mezi dosavadními postoji d tí k Rom m a jejich a hodnocením akce: d ti, jejichž sociální distance v i Rom m je vysoká a nemají zájem o romskou kulturu a zvyky hodnotily akci h e než ty, které zájem mají a jejichž sociální distance je nižší. Vzhledem k o ekávaným výsledk m programu je však pozitivní, že analýza porovnávající vzájemn vliv hodnocení programu a apriorních postoj na budoucí zájem o romskou kulturu a zvyky ukázala p evažující vliv hodnocení programu. DIVADLO ZAPOMENUTÉMU PUBLIKU Divadlo Líše pokra ovalo v realizaci projektu Divadlo zapomenutému publiku. Své inscenace a workshopy uvedlo v D tské psychiatrické lé ebn ve Velké Bíteši, Domov pro seniory v Brn -Vinohradech, ve Stacioná i Nad je v Brn, D tském domov Býchory a D tském domov v Krompachu. PROJEKT FIGURKOV len divadla Líše, Lud k Vémola, uvád l originální program na pomezí divadelního p edstavení, tv r í dílny a logické hry. Ke koncepci programu využívá metodu Figurková školi ka. (Šachová školi ka je metoda vypracovaná týmem speciálních pedagog, psycholog a špi kových šachist. Využívá prost edí šachovnice k logickým hrám sloužícím k všestrannému rozvoji hrá - viz V roce 2012 byl Figurkov uveden n kolikrát v domovech a stacioná ích pro seniory. Osv d il se jako vhodný zp sob rekreace a psychické rehabilitace ú astník. ZÍSKANÉ OCEN NÍ Divadlo Líše se zú astnilo v ervnu 2012 s inscenací Putin lyžuje XXV. Mezinárodního divadelního festivalu Valise v polské Łom e. Za ú inkování v politické grotesce o vlád Vladimíra Putina zde získali Ji í Kniha a Tomáš Machek Cenu pro herce. 4

6 POD KOVÁNÍ O.s. Líše d kuje za podporu Ministerstvu kultury R, Státnímu fondu kultury R, Ministerstvu školství, mládeže a t lovýchovy R, Open Society Institute, Jihomoravskému kraji, Hlavnímu m stu Praze, Statutárnímu m stu Brnu, ÚM Brno-Líše, Nadaci Um ní pro zdraví a Nadaci Pro radost. Bez jejich podpory by innost divadla Líše nemohla být realizovaná. KONTAKT Kate ina Slámová Bartošová, Schválil: Mgr. Lud k Vémola, p edseda o.s. Líše 5

7 VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s. P ÍLOHY P EHLED AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2012 Datum Místo realizace Festival/akce Program Lažánky Ned lní odpoledne Sávitrí v Lažánecké hospod Brno, Kavárna Trojka Koncert Pavly Dombrovské Brno, Kavárna Trojka - Sávitrí eské Bud jovice, Horká - Sávitrí vana 4.2. Brno, D l ák Líše - Princezna Tma 5.2. Brno, D l ák Líše tení z text Václava Havla Brno Líše ské ostatky Pr vod masopustních masek Brno, Kavárna Trojka - And lé z lesa 9.3. Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma 9.3. Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy dílna 9.3. Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Tišnov Festival Jeden sv t Sávitrí Brno, Knihovna na P edstavení pro školy Žabáci Brno, Knihovna na Program komunitního centra Žabáci Brno, Knihovna na Program komunitního centra Hostování Malého divadla kjogenu 6

8 20.3. Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Program komunitního centra Program komunitního centra Program komunitního centra Program komunitního centra Program komunitního centra Program komunitního centra P ednáška Hana U ídilová Filmový klub Od višní do višní tení z text Tomáše Halíka Beseda s vedením radnice o dotacích tení p i sví kách Studentské p edstavení Gymnázium s um leckou profilací Beseda s Petrou Procházkovou Autorské tení Josef Mach Brno, Knihovna na Program komunitního centra Brno, Knihovna na Program komunitního centra ejkovice - Jezevec na borovici Brno, nádvo í Domu - Putin lyžuje pán z Kunštátu Brno, Knihovna na Program komunitního centra Prezentace film student FaVU Kop ivnice Festival Kop iva Žabáci Brno, Knihovna na Program komunitního centra And lé z lesa Brno Kuli kiáda Kávéesky Dílna Figurkov Brno arod jáles Dílna Figurkov Brno arod jáles Jezevec na borovici 1.5. eské Bud jovice Bud jovický majáles Putin lyžuje dv uvedení 9.5. Słupsk, Polsko Mezinárodní divadelní festival Putin lyžuje - dv uvedení Záb eh Multikulturní týden Romská tane ní a p vecká dílna 3 uvedení Záb eh Multikulturní týden Romská tane ní a p vecká dílna 5 uvedení Brno Muzejní noc Princezna Tma Brno Líše sob Princezna Tma Brno Sokol Jezevec na borovici Brno V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno V rámci projektu S Romy Tane ní a hudební dílna Brno V rámci projektu S Romy 7

9 3.6. Brno, D l ák Líše D tský den Dílna Figurkov 5.6. Šumperk V rámci projektu S Romy Princezna Tma 5.6. Šumperk V rámci projektu S Romy 5.6. Šumperk V rámci projektu S Romy 7.6. Nové M sto n. Mor. V rámci projektu S Romy Princezna Tma 7.6. Nové M sto n. Mor. V rámci projektu S Romy 7.6. Nové M sto n. Mor. V rámci projektu S Romy 8.6. Chomutov Žabáci 8.6. Chomutov And lé z lesa Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Łom a, Polsko Festival Valise 2012 Putin lyžuje Suwalki, Polsko XI Mi dzynarodowi Festiwal Realizace pr vodu Teatrów Dzieci i Młodzie y Wigraszek Suwalki, Polsko XI Mi dzynarodowi Festiwal Workshop - stínohra Teatrów Dzieci i Młodzie y Wigraszek Suwalki, Polsko XI Mi dzynarodowi Festiwal Workshop - stínohra Teatrów Dzieci i Młodzie y Wigraszek Suwalki, Polsko XI Mi dzynarodowi Festiwal Sávitrí Teatrów Dzieci i Młodzie y Wigraszek Jihlava Svatojánské slavnosti Paramisa Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy 8

10 26.6. Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Vyškov, Besední d m V rámci projektu S Romy Princezna Tma Vyškov V rámci projektu S Romy Vyškov V rámci projektu S Romy Hradec Králové Open Air Princezna Tma Ostrava V rámci projektu S Romy Princezna Tma Ostrava V rámci projektu S Romy Ostrava V rámci projektu S Romy Kostelec Program pro uprchlická And lé z lesa za ízení Kostelec Program pro uprchlická Dílna Figurkov za ízení Valašské Mezi í í V rámci projektu S Romy Princezna Tma Valašské Mezi í í V rámci projektu S Romy Valašské Mezi í í V rámci projektu S Romy Brno - Domovní requiem Znojmo Šramlfest Domovní requiem Varvažov V rámci projektu S Romy Princezna Tma Varvažov V rámci projektu S Romy Varvažov V rámci projektu S Romy 2.8. Trhová Kamenice V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2.8. Trhová Kamenice V rámci projektu S Romy 2.8. Trhová Kamenice V rámci projektu S Romy Velká Bíteš D tská psychiatrická lé ebna Jezevec na borovici Velká Bíteš D tská psychiatrická lé ebna Tv r í dílna Haví ov Pobytové st edisko And lé z lesa Haví ov Pobytové st edisko Tv r í dílna 2.9. Brno Líše ské hody Paramisa 3.9. Brno Zahájení provozu MŠ Jezevec na borovici 7.9. Varnsdorf V rámci projektu S Romy Princezna Tma 9

11 7.9. Varnsdorf V rámci projektu S Romy 7.9. Varnsdorf V rámci projektu S Romy 8.9. Hrad Grabštejn Worldfest And lé z lesa 8.9. Hrad Grabštejn Worldfest Figurkov Vsetín V rámci projektu S Romy Princezna Tma Vsetín V rámci projektu S Romy Vsetín V rámci projektu S Romy Banská Bystrica Bábkarská Bystrica Figurkov Sob slav Sávitrí Brno, Domov pro seniory Divadlo zapomenutému Jezevec na borovici publiku Brno, Kavárna Trojka Putin lyžuje Ji ín, Valdštejnská lodžie Slavnost strom And lé z lesa dv uvedení Brno, Kraví hora Figurkov Brno, ZŠ Zem d lská V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, ZŠ Zem d lská V rámci projektu S Romy Brno, ZŠ Zem d lská V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly Domovní requiem (zlá hra) Chrudim, Muzeum And lé z lesa loutká ských kultur Brno Figurkov Brno, D l ák Líše P edstavení pro školy Sávitrí Kolín, D tský domov V rámci projektu S Romy Princezna Tma Kolín, D tský domov V rámci projektu S Romy Kolín, D tský domov V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2x 10

12 Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy ZŠ nám. 28. íjna V rámci projektu S Romy ZŠ nám. 28. íjna V rámci projektu S Romy ZŠ nám. 28. íjna V rámci projektu S Romy 2x 2x Princezna Tma 2x 2x 2x Brno, nám stí Svobody Brn nské vánoce Jezevec na borovici ZŠ Želešice V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2x ZŠ Želešice V rámci projektu S Romy 2x ZŠ Želešice V rámci projektu S Romy 2x Brno, Stacioná Nad je And lé z lesa Krompach, D tský And lské slavnosti And lé z lesa domov Krompach, D tský And lské slavnosti Figurkov domov Brno D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2x Brno D l ák Líše V rámci projektu S Romy 2x Brno D l ák Líše V rámci projektu S Romy 2x Brno, D l ák Líše Komunitní centrum Líše And lé z lesa sob Brno, D l ák Líše Komunitní centrum Líše P edváno ní tv r í sob dílna Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2x Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy 2x Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy 2x Brno, nám stí svobody Brn nské vánoce Jezevec na borovici 11

13 REPERTOÁR DIVADLA LÍŠE V ROCE 2012 Sávitrí Loutková stínohra. Byla uvedena na ad festival a setkala se se zájmem odborník i laik (v zahrani í byla uvedena nap íklad: v Belgii, Velké Británii, Turecku, Rakousku, Rusku Špan lsku, Itálii na Ukrajin nebo na Slovensku). Na celostátní p ehlídce amatérských a profesionálních divadel P elet nad loutká ským hnízdem v roce 2000 získala první místo v divácké anket a putovní cenu Erik. V roce 2007 získala inscenace Sávitrí na mezinárodním festivalu ve Velikém Novgorodu cenu za nejlepší p edstavení p ehlídky. Scéná a režie: Pavla Dombrovská Loutky: Eva Krásenská Scéna: Jana Francová Hudba: Lud k Vémola Domovní requiem (zlá hra) Ma áskový thriller. Inscenace byla nominována na Cenu Alfréda Radoka 2003 v kategorii scénografie a na festivalu profesionálních loutkových divadel Skupova Plze 2004 získala ceny za scénografii, režii a dramaturgii. Na festivalu Bábkarská Bystrica 2004 obdržela hlavní Cenu Henryka Jurkowského a na mezinárodní p ehlídce LUTKE 2004 v Lublani Cenu za originalitu. Režie: Pavla Dombrovská Scéná : Pavla Dombrovská a kolektiv Hudba: Tomáš Vtípil Scéna: Antonín Malo a Lud k Vémola Loutky: Petra Kubá ková Paramisa Chytrý hloupý Rom Spole ný projekt divadla Líše a romských um lc - hudebník, tane ník, herc. Inscenace Paramisa Chytrý hloupý Rom je první ástí cyklu Paramisa, spojuje romské kulturní tradice s postupy eského lidového divadla. Scéná : Pavla Dombrovská (na motivy romských pohádek) Režie: Pavla Dombrovská Hudba: Milan Horváth (úprava romské lidové hudby) Kostýmy: Eva Krásenská, Barbora K ístková, Šárka Jelínková Loutky a masky: Antonín Malo, Ignác Zima Paramisa Schovejte si slepice Druhá ást romského projektu Paramisa. Pouli ní pr vodová inscenace erpající z romských kulturních tradic (zpracovává p íb hy, anekdoty, hudbu) Scéná : Pavla Dombrovská Režie: Pavla Dombrovská Hudba: Milan Horváth (úprava romské lidové hudby) Kostýmy: Eva Krásenská, Barbora K ístková, Šárka Jelínková Jezevec na borovici Adaptace hry Huberta Krej ího, která vznikla b hem pohybové dílny v divadle Líše. Hra vychází ze starého japonského kaidanu o mocném strašidle. P vodn hr zostrašný a mystický p íb h posunuje do humorné roviny. Jevištní zpracování je inspirováno principy japonské frašky kjógen, ve které p esná stylizace ur uje pohybovou i vizuální podobu hry. Divadlo Líše ji p etvo ilo do tvaru, který se blíží evropské grotesce. Scéná : divadlo Líše (na motivy hry Huberta Krej ího) Režie. Pavla Dombrovská Masky: Igor Kožený 12

14 Kostýmy: Marika Bumbálková Hudební traka : Lud k Vémola a David Synák Choreografie: Hubert Krej í a Igor Dostálek Žabáci (Sny starého d dka) Ma ásková inscenace pro d ti inspirovaná knihou Arnolda Lobela Kvak a Žblu k jsou kamarádi. Loutky ze d eva a k že i bambusová scéna jsou z dílny ezbá e Antonína Malon. Krom principu ma áskových loutek vedených skrytými vodi i se ve h e používá princip stínohry a sv telných loutek - objekt. Scéná : Pavla Dombrovská (na motivy knihy Arnolda Lobela Kvak a Žblu k jsou kamarádi) Režie: Pavla Dombrovská Loutky a scéna: Antonín Malo, Marika Bumbálková, Lud k Vémola Hudba: Tomáš Vtípil Putin lyžuje Jevištní reportáž. Zpracovává téma nástupu Vladimira Putina k moci a sm ování Ruska k totalit. Nejsiln jší inspirací je kniha zavražd né ruské noviná ky Anny Politkovské Ruský deník, dalšími zdroji jsou webové stránky poz stalých po teroristických útocích. Inscenace se hraje ve vojenském stanu, nejvýrazn jším jevištním prvkem je velký psací st l, sloužící jako d jišt pro výjevy z Ruska. Stejn jako kniha Anny Politkovské také inscenace spojuje formou montáže p íb hy, politické souvislosti i prosté lidské osudy. Scéná : Pavla Dombrovská (s použitím Ruského deníku Anny Politkovské a dalších zdroj ) Režie: Pavla Dombrovská Scéna: Marika Bumbálková, Lud k Vémola Loutky: Marika Bumbálková And lé z lesa P edstavení s živou hudbou a d ev nými loutkami. Inscenace na motivy romské lidové pohádky. Scéná : Pavla Dombrovská Režie: Pavla Dombrovská Loutky a scéna: Antonín Malo a Marika Bumbálková Princezna Tma Tane ní inscenace na motivy lidového p íb hu vytvo ená ve spolupráci divadla Líše s romskými tane níky. Režie: Pavla Dombrovská Hudba: Milan Horváth (úprava romské lidové hudby) Choreografie: Monika Balogová a zoltán Tolvaj Scénografie: Marika Bumbálková Podrobné informace o inscenacích: 13

15 SLOŽENÍ SOUBORU DIVADLA LÍŠE Stálí lenové: Mgr. Pavla Dombrovská spoluzakladatelka, režisérka a here ka divadla Líše, dramaturg Festivalu divadla Líše. Absolventka divadelní v dy na FF MU Brno. Od roku 1991 p sobila ve Studiu D m (založeno v roce 1991 režisérkou Evou Tálskou p i Divadle Husa na provázku), kde za ala samostatn režírovat. Další režijní praxi získala v profesionálním loutkovém studiu Západo eského divadla Cheb. Mgr. Lud k Vémola spoluzakladatel divadla Líše, herec, autor, hudebník experimentující s netradi ními hudebními nástroji. Divadelní praxe v loutkovém studiu Západo eského divadla Cheb, ve Studiu D m, externí herecká práce v Divadle Husa na provázku. (pracuje také jako technik divadla Líše ) Mgr. Kate ina Slámová Bartošová produk ní divadla Líše, zajišt ní propagace, dramaturg Festivalu divadla Líše a Líše sob. Absolventka divadelní v dy na FF MU Brno. Irena Moštková - here ka, ú etní, osv tlova ka, zvuka ka a inspicientka Externí spolupracovníci: Ing. Antonín Malo - ezbá a výtvarník, spolupracuje s divadly: Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo brat í Forman. Samostatn vystavuje v eské republice i zahrani í. Mgr. Tomáš Pav ík - absolvent divadelní v dy na FF MU Brno, režisér, herec (Divadlo Husa na provázku, Studio D m, Malé divadlo kjógenu) MgA. Petr Jan Kryštof herec, technik; absolvent oboru dramatická výchova na JAMU Mgr. Petra Kryštofová here ka, absolventka Divadelní v dy na FF MU Mgr. Michal Bumbálek herec, Divadlo Husa na provázku Marika Bumbálková výtvarnice, scénografka Ji í Kniha herec, Divadlo Husa na provázku, d íve Divadlo DNO Milan Horváth primáš Cimbálové muziky Milana Horvátha Ing. arch. Tomáš Jen ek hudebník, skupina Paramisara František Barkoci hudebník, skupina Paramisara Zoltán Tolvaj tane ník, herec (d íve brn nský romský tane ní soubor erche a) MgA. Tomáš Machek herec; absolvent oboru dramatická výchova na JAMU Mgr. Pavel Novák herec Mgr. Monika Hertlová here ka Julia Zorkovská - here ka romští tane níci ve vznikající tane ní inscenaci Princezna Tma ú inkují tane níci z brn nských romských soubor. Na realizaci divadlem po ádaných festival se podílejí také dobrovolníci. 14

16 Rozvaha pro ú etní jednotky, u kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání k 31. prosinci 2012 (v K ) za hospodá ské st edisko????? Identifika ní íslo: Sídlo ú etní jednotky: Líše o.s. Obecká Brno ve zjednodušeném rozsahu podle Sbírky zákon vyhlášky. 504/2002 z a vyhlášky. 400/2005 z AKTIVA P edm t podnikání: kulturní innost Položka T E X T Stav k prvnímu dni ú etního období (=minulé ú etní období) Stav k rozvahovému dni A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem B.II. Pohledávky celkem B.III. Krátkodobý finan ní majetek celkem B.IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem

17 PASIVA Položka T E X T Stav k prvnímu dni ú etního období (=minulé ú etní období) Stav k rozvahovému dni A. Vlastní zdroje celkem A.I. Jm ní celkem A.II. Výsledek hospoda ení celkem B. Cizí zdroje celkem B.II. Dlouhodobé závazky celkem B.III. Krátkodobé závazky celkem B.IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis odpov dné Podpis osoby odpov dné osoby: za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon: Vytišt no systémem WinDUO

18 Výkaz zisku a ztráty pro ú etní jednotky, u kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání k 31. prosinci 2012 (v K ) za hospodá ské st edisko????? Identifika ní íslo: Sídlo ú etní jednotky: Líše o.s. Obecká Brno ve plném rozsahu podle Sbírky zákon vyhlášky. 504/2002 z a vyhlášky. 476/2003 z P edm t podnikání: kulturní innost Položka T E X T Hodnoty za innosti: hlavní hospodá ská celkem A. Náklady A.I. Spot ebované nákupy celkem A.I.1. Spot eba materiálu A.I.2. Spot eba energie A.II. Služby celkem A.II.5. Opravy a udržování A.II.6. Cestovné A.II.8. Ostatní služby A.IV. Dan a poplatky celkem A.IV.16. Ostatní dan a poplatky A.V. Ostatní náklady celkem A.V.18. Ostatní pokuty a penále A.V.21. Kurzové ztráty A.V.24. Jiné ostatní náklady Náklady celkem Položka T E X T Hodnoty za innosti: hlavní hospodá ská celkem B. Výnosy B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem B.I.2. Tržby z prodeje služeb B.IV. Ostatní výnosy celkem B.IV.15. Úroky B.VI. P ijaté p ísp vky celkem B.VI.27. P ijaté p ísp vky (dary) B.VII. Provozní dotace celkem B.VII.29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospoda ení v p ed zdan ním D. Výsledek hospoda ení po zdan ní Odesláno dne: Razítko: Podpis odpov dné Podpis osoby odpov dné osoby: za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon: Vytišt no systémem WinDUO

VÝROČNÍ ZPRÁVA. LÍŠEŇ, o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197

VÝROČNÍ ZPRÁVA. LÍŠEŇ, o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197 VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ o.s. 2012 LÍŠEŇ, o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: LÍŠEŇ o.s. DIVADLO LÍŠEŇ DIVADLO LÍŠEŇ V ROCE 2012 NOVÁ INSCENACE KULTURNÍ JARMARK LÍŠEŇ SOBĚ III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LÍŠEŇ DIVADLO LÍŠEŇ

VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LÍŠEŇ DIVADLO LÍŠEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2010 občanské sdružení Líšeň Obecká 13, 628 00 Brno IČO 696 49 197 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LÍŠEŇ Občanské sdružení Líšeň bylo založeno v roce 1999. Jeho cílem je zastřešovat činnost divadla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ o.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ o.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ o.s. 2013 LÍŠEŇ o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197 OBSAH: LÍŠEŇ o.s. DIVADLO LÍŠEŇ DIVADLO LÍŠEŇ V ROCE 2013 NOVÁ INSCENACE KULTURNÍ JARMARK LÍŠEŇ SOBĚ IV. LÍŠEŇSKÉ OSTATKY

Více

LÍŠEŇ o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

LÍŠEŇ o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 LÍŠEŇ o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 LÍŠEŇ o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197 SPOLEK LÍŠEŇ o.s. Spolek Líšeň bylo založeno v roce 1999. Jeho cílem je zejména zastřešovat činnost divadla Líšeň. DIVADLO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz Lyžařský výcvikový kurz žáků se uskutečnil v termínu 12. 18. února 2013 v Malé Morávce (Jeseníky; Chata Strojírny Prostějov). Akce se zúčastnilo 27 žáků sedmého, 7 žáků 8. ročníku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2013, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt (od 11. 11. 2013), do 11.

Více

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014

SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji registrační číslo: CZ.1.07/1.2.03/02.0001 SBORNÍK ODBORNÝ ŘEMESLNÝ KEMP PRO DŘEVOOBORY A KOVOOBORY 23. - 26. ČERVNA 2014 WWW.PODPORATALENTU.CZ TENTO PROJEKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 12. září 2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2011-2012 1. Charakteristika

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MÚZY DĚTEM 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MÚZY DĚTEM 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MÚZY DĚTEM 2014 Obsah Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 2. MOTIVAČNÍ PERIODICKÉ NÁVŠTĚVY ZAŘÍZENÍ NÁHRADNÍ VÝCHOVY... 4 3. Projekt ŽIVOT NANEČISTO... 5 4. Projekt PATRON 5. projekt

Více

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ snižování ZDRAVOTNÍCH NEROVNOSTÍ-PODPORA ZDRAVÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ OBSAH Cíle projektu... 1

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MAS BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. Vznik o.p.s.: 7.12.2004, MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Annual Report 2012 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2012 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR

REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Výchovná dramatika pro Neslyšící REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU V AUTORSKÉ INSCENACI VDN ČASOPROSTOR Projekt Autor práce: Anna Šperková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

uvádí představení pro děti:

uvádí představení pro děti: uvádí představení pro děti: (V Á) N O Č N Í S K Ř Í T E K aneb Pohádka o hračkách a statečné mamince Když se Jirka včetně Honzy Když se večer mámě vzpouzí Když si Věrky rovněž Kačky Když si nepoklízí hračky

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2004 1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov

PŘÍLOHA. (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov. NS: 00261891 Statutární město Chomutov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Sestavená k rozvahovému dni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNĚ-TANEČNÍ WORKSHOP PLUMLOV 06. 20. ČERVENCE 2008

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNĚ-TANEČNÍ WORKSHOP PLUMLOV 06. 20. ČERVENCE 2008 NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNĚ-TANEČNÍ WORKSHOP PLUMLOV 06. 20. ČERVENCE 2008 Za finanční podpory: Klubové zařízení,plumlov Plumlov 11. 02. 2008 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou materiál, ve kterém

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2014 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LÍŠEŇ OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: O.S. LÍŠEŇ DIVADLO LÍŠEŇ DIVADLO LÍŠEŇ V ROCE 2011 NOVÁ INSCENACE KULTURNÍ JARMARK LÍŠEŇ SOBĚ

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 20.5.2015 11:25:57 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Výroční zpráva pro rok 2011

Výroční zpráva pro rok 2011 Výroční zpráva pro rok 2011 Domov sv.anežky Velký Újezd č. 7 675 32 Třebelovice 1 Obsah: 1. Představení společnosti. 3 1.1. Identifikační údaje.. 3 1.2. Identifikační údaje zřizovatele.. 3 1.3. Správní

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. Výroční zpráva 2015 SPMP SPMP je zkratka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Celostátní organizace SPMP je zapsaný spolek, který sdružuje lidi

Více

Spolurádi Výroční zpráva 2015

Spolurádi Výroční zpráva 2015 Spolurádi Výroční zpráva 2015 Profil Znáte ten mýtus o tom, že existuje svět mimoňů (neboli lidí odlišných) a normoňů (neboli lidí normálních)? Zatímco jsme se snažili tyto světy propojovat, zjistili jsme,

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Výstupní zpráva Evropský den 31. 5. 2013

Výstupní zpráva Evropský den 31. 5. 2013 Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Výstupní zpráva Evropský den 31. 5. 2013 Evropa otevřená všem, škola otevřená všem je název

Více

6.15 Hudební výchova 1.stupeň

6.15 Hudební výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Umění a kultura Hudební výchova 6.15 Hudební výchova 1.stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky O metodě storytellingu a jeho využití ve školství Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky Co je to storytelling ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je

Více

Název grantu: Stimulační program k rozvoji tělesné zdatnosti a motorických dovedností v multikulturní edukaci

Název grantu: Stimulační program k rozvoji tělesné zdatnosti a motorických dovedností v multikulturní edukaci Název grantu: Stimulační program k rozvoji tělesné zdatnosti a motorických dovedností v multikulturní edukaci Řešitelský tým: Mgr. Kubátová D., Ph.D. Mgr. Hana Horklová Hanzlíková, L. Korejsová, L Pavelková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ProART za rok 2006

Výroční zpráva občanského sdružení ProART za rok 2006 Výroční zpráva občanského sdružení ProART za rok 2006 1. Slovo úvodem: Cílem sdružení je vytvářet podmínky pro uměleckou tvorbu a vzdělávání. K dosažení tohoto cíle sdružení organizuje semináře, workshopy,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s. konané 6. června 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006

Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Zpracoval : Ivan Malík ředitel školy Plumlov srpen 2006 2 Výroční zpráva Základní umělecké školy Plumlov za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi:

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi: Gymnázium Historie chomutovského gymnázia se datuje od roku 1591, kdy se Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království a majitel chomutovského panství, rozhodl zaloţit v Chomutově jezuitskou

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Přítomni: zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.F, 4.E, 4.F, 5.B, jmenovitě viz. prezenční

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

1. Východiska pro stanovení koncepce

1. Východiska pro stanovení koncepce , 1 Tato koncepce rozvoje Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navazuje na tříletou koncepci z roku 2011. Je zpracována na období let 2014-2019. Zhodnocení předchozí tříleté koncepce mě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Lovčice, 118 69639 Lovčice, Obec, IČ:00285072 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 739 247 357 E-mail: centrum@centrumrodin.cz Web: www.centrumrodin.cz

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více