VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s. 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s. 2012"

Transkript

1 VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s LÍŠE, o.s. OBECKÁ 13, BRNO I :

2 OBSAH VÝRO NÍ ZPRÁVY: LÍŠE o.s. DIVADLO LÍŠE DIVADLO LÍŠE V ROCE 2012 NOVÁ INSCENACE KULTURNÍ JARMARK LÍŠE SOB III. LÍŠE SKÉ OSTATKY PROGRAM PRO UPRCHLICKÉ TÁBORY PROJEKT S ROMY O ROMECH / ROMANI DANCE DIVADLO ZAPOMENUTÉMU PUBLIKU PROJEKT FIGURKOV ZÍSKANÉ OCEN NÍ POD KOVÁNÍ KONTAKT P ÍLOHY: P EHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ REPERTOÁR DIVADLA LÍŠE V ROCE 2012 SLOŽENÍ SOUBORU PROTOKOL O ZÍSKANÉM OCEN NÍ PLAKÁT LÍŠE SOB III FINAN NÍ ZPRÁVA 1

3 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ LÍŠE Ob anské sdružení Líše bylo založeno v roce Jeho cílem je zejména zast ešovat innost divadla Líše. DIVADLO LÍŠE Divadlo Líše vzniklo v roce 1998 v Brn Líšni. Experimentuje s r znými divadelními formami - využívá loutky, masky a objekty, pracuje s pohybovou a zvukovou stylizací. Líše p i své práci využívá staré tradi ní divadelní postupy a formy (inspiruje se nap. lidovým divadlem, orientálními zp soby jevištní práce) a objevuje nové a neobvyklé možnosti jejich použití. Inscenace jsou výsledkem dlouhého tv r ího i lidského hledání mnohdy p esahujícího oblast divadla. Líše hraje pro d ti i dosp lé po celé republice i na zahrani ních festivalech. Krom tvorby a reprízování vlastních inscenací se divadlo Líše v nuje: Projektu DIVADLO ZAPOMENUTÉMU PUBLIKU (DZP) V rámci projektu DZP divadlo navšt vuje d tské domovy, ústavy sociální pé e, psychiatrické lé ebny apod., kde uvádí své inscenace a realizuje tv r í dílny. Po ádání FESTIVALU DIVADLA LÍŠE / JARMARKU LÍŠE SOB Divadlo Líše po ádá od roku 1999 festival s vyhran nou dramaturgií, zam ený na nezávislou, nekomer ní kulturu, spojující v programu hudbu, divadlo a výtvarné um ní. asto v programu zahrnuje inscenace a po iny, jež získaly ocen ní na významných sout žních p ehlídkách. Od roku 2005 p edstavuje také zahrani ní soubory, které vybírá na evropských festivalech. Zahrani ní produkce p edstavuje v eské premié e. Od roku 2010 po ádá kulturní jarmark Líše sob sdružující tv rce a spolky v v Brn -Líšni. AKTIVITÁM V OBLASTI PODPORY ROMSKÉ KULTURY Divadlo Líše v rámci práce na inscenacích inspirovaných romskou kulturou spolupracuje s adou romských um lc. Tato spolupráce se stala východiskem aktivit podporujících romské kulturní tradice (nap. iniciace vzniku a podpory hudební skupiny Paramisara, realizace tane ních dílen vedených romskými tane níky). DALŠÍM SOCIÁLN -KULTURNÍM AKTIVITÁM Divadlo Líše chce reagovat na problematická témata sou asnosti. Vyjad uje se k nim ve své tvorb. Kontakty, které p i tom navazuje, jsou obvykle základem další spolupráce, jež p ekra uje parametry ist kulturní aktivity. Tak vznikla také spolupráce se sdružením Berkat, pomáhajícím v kavkazské oblasti. Divadlo Líše jej oslovilo p i sb ru materiálu k inscenaci Putin lyžuje. V sou asné dob se ú astní jeho projekt a pomáhá také zviditel ovat jeho innost. 2

4 DIVADLO LÍŠE V ROCE 2012 Divadlo Líše uvád lo reprízy svých inscenací v pr b hu celého roku. Ú inkovalo v eské republice i v zahrani í (Słupsk, Łom a, Suwalki, Banská Bystrica). Uvedení inscenací/tv r ích dílen v R: 122 Uvedení inscenací v zahrani í: 5 Uvedení workshop v zahrani í: 2 Akce celkem (v etn po ádaného programu): 165 NOVÁ INSCENACE V roce 2012 m la vzniknout inscenace zpracovávající téma holocaustu. Výše dotací neumožnila nastudování nové inscenace. Inscenace bude dokon ena a uvedena v pr b hu roku KULTURNÍ JARMARK LÍŠE SOB III. Divadlo spolupo ádalo festival Líše sob, který p edstavil tvorbu a práci líše ských organizací. Festival prob hl v Brn -Líšni. Podrobn jší informace v p iloženém programu. LÍŠE SKÉ OSTATKY Divadlo Líše p ipravilo spole n s Národopisným souborem Líš áci první ro ník Líše ských ostatk. Spole n obnovili po desetiletích tradici ostatk -masopustu v Brn Líšni. Výtvarníci divadla Líše Antonín Malo a Marika Bumbálková vyrobili spole n s obyvateli Líšn masopustní masky. Režisérka Pavla Dombrovská vytvo ila koncepci masopustního pr vodu, choreografii a s obyvateli Líšn pr vod nazkoušela. Divadlo Líše zajistilo hudební doprovod masopustního pr vodu, využity byly místní masopustní písn ). KOMUNITNÍ PROGRAM PO ÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENÍM LÍŠE SOB Divadlo Líše navázalo na spole né aktivity líše ských organizací a spolk (Líše ské ostatky, Festival Líše sob ) a za alo ve spolupráci se sdružením Líše sob po ádat pravidelné kulturní a spole enské akce (p edstavení, besedy s p edstaviteli samosprávy, filmový klub atd.). Tento program realizovalo v prostorách zrušené pobo ky Mahenovy knihovny na Zámku Belcredi (Knihovna na ). Na tuto innost navázalo Komunitní centrum v D l áku Líše, kde program po ádá již sdružení Líše sob. Podrobnosti o programu - viz p ehled realizovaných akcí. PROGRAM PRO UPRCHLICKÉ TÁBORY Divadlo Líše vyhrálo v roce 2012 sout ž vypsanou Správou uprchlických za ízení na realizaci programu ve sb rných i pobytových st ediscích. Uvedlo inscenaci And lé z lesa a uskute nilo tv r í dílny v uprchlických táborech v Kostelci nad Orlicí a Haví ov. S ROMY O ROMECH/ ROMANI DANCE Divadlo Líše se v novalo hojn realizaci projektu zam eného na romskou kulturu. Jeho obsahem je uvád ní inscenace Princezna Tma, dílen romského tance a hudby a besedy o romské. Cykly jsou ur eny p edevším školám, byly podpo eny Open Society Institutem a MŠMT. Projekt byl realizován ve spolupráci s tane ním studiem Merci a eskobritskou o.p.s. Podrobnosti, v etn fotodokumentace, videa a výsledk výzkumu (analýza hodnotících dotazník ) o programu realizovaného na školách, na: Shrnutí výsledk analýzy hodnotících dotazník : 3

5 Evalua ní výzkum realizovaný b hem projektu S Romy byl primárn zam en na zhodnocení úsp šnosti programu, jeho schopnosti p edat d tem zábavnou formou informace o romské a zvycích a vzbudit v nich zájem o tento fenomén. S tím souvisel i druhý cíl výzkumu, kterým bylo zjišt ní postoj d tí k romskému etniku, romské a zvyk m a kapacita hodnocené akce tyto postoje zm nit. D tské názory a postoje byly zjišt ny pomocí strukturovaného dotazníku rozdaného po skon ení akce. Analýza první ásti dotazníku ukázala, že d tem nejsou romská kultura a zvyky neznámé a v tšinou si pod t mito pojmy dokáží n co p edstavit. Informace o t chto tématech nachází prost ednictvím nejr zn jších médií, v etn knih, spíše než p sobením konkrétních osob rodi, u itel, spolužák. Otázka indikující míru sociální distance d tí v i romskému etniku odhalila, že d ti v tšinou nemají zkušenost s konkrétními Romy, a již ze svého bezprost edního okolí nebo z médií a jejich sociální distance v i nim je z tohoto d vodu relativn vysoká. S tím m že souviset spíše nízký zájem d tí o romskou kulturu a zvyky. Druhá ást dotazníku zam ená na evaluaci programu p edkládá pozitivní obraz akce ve všech jejích aspektech (hudba, tanec, vypráv ní, setkání s romskými tane níky, kostýmy, workshop). Zárove však ukazuje souvislost mezi dosavadními postoji d tí k Rom m a jejich a hodnocením akce: d ti, jejichž sociální distance v i Rom m je vysoká a nemají zájem o romskou kulturu a zvyky hodnotily akci h e než ty, které zájem mají a jejichž sociální distance je nižší. Vzhledem k o ekávaným výsledk m programu je však pozitivní, že analýza porovnávající vzájemn vliv hodnocení programu a apriorních postoj na budoucí zájem o romskou kulturu a zvyky ukázala p evažující vliv hodnocení programu. DIVADLO ZAPOMENUTÉMU PUBLIKU Divadlo Líše pokra ovalo v realizaci projektu Divadlo zapomenutému publiku. Své inscenace a workshopy uvedlo v D tské psychiatrické lé ebn ve Velké Bíteši, Domov pro seniory v Brn -Vinohradech, ve Stacioná i Nad je v Brn, D tském domov Býchory a D tském domov v Krompachu. PROJEKT FIGURKOV len divadla Líše, Lud k Vémola, uvád l originální program na pomezí divadelního p edstavení, tv r í dílny a logické hry. Ke koncepci programu využívá metodu Figurková školi ka. (Šachová školi ka je metoda vypracovaná týmem speciálních pedagog, psycholog a špi kových šachist. Využívá prost edí šachovnice k logickým hrám sloužícím k všestrannému rozvoji hrá - viz V roce 2012 byl Figurkov uveden n kolikrát v domovech a stacioná ích pro seniory. Osv d il se jako vhodný zp sob rekreace a psychické rehabilitace ú astník. ZÍSKANÉ OCEN NÍ Divadlo Líše se zú astnilo v ervnu 2012 s inscenací Putin lyžuje XXV. Mezinárodního divadelního festivalu Valise v polské Łom e. Za ú inkování v politické grotesce o vlád Vladimíra Putina zde získali Ji í Kniha a Tomáš Machek Cenu pro herce. 4

6 POD KOVÁNÍ O.s. Líše d kuje za podporu Ministerstvu kultury R, Státnímu fondu kultury R, Ministerstvu školství, mládeže a t lovýchovy R, Open Society Institute, Jihomoravskému kraji, Hlavnímu m stu Praze, Statutárnímu m stu Brnu, ÚM Brno-Líše, Nadaci Um ní pro zdraví a Nadaci Pro radost. Bez jejich podpory by innost divadla Líše nemohla být realizovaná. KONTAKT Kate ina Slámová Bartošová, Schválil: Mgr. Lud k Vémola, p edseda o.s. Líše 5

7 VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s. P ÍLOHY P EHLED AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2012 Datum Místo realizace Festival/akce Program Lažánky Ned lní odpoledne Sávitrí v Lažánecké hospod Brno, Kavárna Trojka Koncert Pavly Dombrovské Brno, Kavárna Trojka - Sávitrí eské Bud jovice, Horká - Sávitrí vana 4.2. Brno, D l ák Líše - Princezna Tma 5.2. Brno, D l ák Líše tení z text Václava Havla Brno Líše ské ostatky Pr vod masopustních masek Brno, Kavárna Trojka - And lé z lesa 9.3. Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma 9.3. Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy dílna 9.3. Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Tišnov Festival Jeden sv t Sávitrí Brno, Knihovna na P edstavení pro školy Žabáci Brno, Knihovna na Program komunitního centra Žabáci Brno, Knihovna na Program komunitního centra Hostování Malého divadla kjogenu 6

8 20.3. Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Brno, Knihovna na Program komunitního centra Program komunitního centra Program komunitního centra Program komunitního centra Program komunitního centra Program komunitního centra P ednáška Hana U ídilová Filmový klub Od višní do višní tení z text Tomáše Halíka Beseda s vedením radnice o dotacích tení p i sví kách Studentské p edstavení Gymnázium s um leckou profilací Beseda s Petrou Procházkovou Autorské tení Josef Mach Brno, Knihovna na Program komunitního centra Brno, Knihovna na Program komunitního centra ejkovice - Jezevec na borovici Brno, nádvo í Domu - Putin lyžuje pán z Kunštátu Brno, Knihovna na Program komunitního centra Prezentace film student FaVU Kop ivnice Festival Kop iva Žabáci Brno, Knihovna na Program komunitního centra And lé z lesa Brno Kuli kiáda Kávéesky Dílna Figurkov Brno arod jáles Dílna Figurkov Brno arod jáles Jezevec na borovici 1.5. eské Bud jovice Bud jovický majáles Putin lyžuje dv uvedení 9.5. Słupsk, Polsko Mezinárodní divadelní festival Putin lyžuje - dv uvedení Záb eh Multikulturní týden Romská tane ní a p vecká dílna 3 uvedení Záb eh Multikulturní týden Romská tane ní a p vecká dílna 5 uvedení Brno Muzejní noc Princezna Tma Brno Líše sob Princezna Tma Brno Sokol Jezevec na borovici Brno V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno V rámci projektu S Romy Tane ní a hudební dílna Brno V rámci projektu S Romy 7

9 3.6. Brno, D l ák Líše D tský den Dílna Figurkov 5.6. Šumperk V rámci projektu S Romy Princezna Tma 5.6. Šumperk V rámci projektu S Romy 5.6. Šumperk V rámci projektu S Romy 7.6. Nové M sto n. Mor. V rámci projektu S Romy Princezna Tma 7.6. Nové M sto n. Mor. V rámci projektu S Romy 7.6. Nové M sto n. Mor. V rámci projektu S Romy 8.6. Chomutov Žabáci 8.6. Chomutov And lé z lesa Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Łom a, Polsko Festival Valise 2012 Putin lyžuje Suwalki, Polsko XI Mi dzynarodowi Festiwal Realizace pr vodu Teatrów Dzieci i Młodzie y Wigraszek Suwalki, Polsko XI Mi dzynarodowi Festiwal Workshop - stínohra Teatrów Dzieci i Młodzie y Wigraszek Suwalki, Polsko XI Mi dzynarodowi Festiwal Workshop - stínohra Teatrów Dzieci i Młodzie y Wigraszek Suwalki, Polsko XI Mi dzynarodowi Festiwal Sávitrí Teatrów Dzieci i Młodzie y Wigraszek Jihlava Svatojánské slavnosti Paramisa Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy 8

10 26.6. Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Vyškov, Besední d m V rámci projektu S Romy Princezna Tma Vyškov V rámci projektu S Romy Vyškov V rámci projektu S Romy Hradec Králové Open Air Princezna Tma Ostrava V rámci projektu S Romy Princezna Tma Ostrava V rámci projektu S Romy Ostrava V rámci projektu S Romy Kostelec Program pro uprchlická And lé z lesa za ízení Kostelec Program pro uprchlická Dílna Figurkov za ízení Valašské Mezi í í V rámci projektu S Romy Princezna Tma Valašské Mezi í í V rámci projektu S Romy Valašské Mezi í í V rámci projektu S Romy Brno - Domovní requiem Znojmo Šramlfest Domovní requiem Varvažov V rámci projektu S Romy Princezna Tma Varvažov V rámci projektu S Romy Varvažov V rámci projektu S Romy 2.8. Trhová Kamenice V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2.8. Trhová Kamenice V rámci projektu S Romy 2.8. Trhová Kamenice V rámci projektu S Romy Velká Bíteš D tská psychiatrická lé ebna Jezevec na borovici Velká Bíteš D tská psychiatrická lé ebna Tv r í dílna Haví ov Pobytové st edisko And lé z lesa Haví ov Pobytové st edisko Tv r í dílna 2.9. Brno Líše ské hody Paramisa 3.9. Brno Zahájení provozu MŠ Jezevec na borovici 7.9. Varnsdorf V rámci projektu S Romy Princezna Tma 9

11 7.9. Varnsdorf V rámci projektu S Romy 7.9. Varnsdorf V rámci projektu S Romy 8.9. Hrad Grabštejn Worldfest And lé z lesa 8.9. Hrad Grabštejn Worldfest Figurkov Vsetín V rámci projektu S Romy Princezna Tma Vsetín V rámci projektu S Romy Vsetín V rámci projektu S Romy Banská Bystrica Bábkarská Bystrica Figurkov Sob slav Sávitrí Brno, Domov pro seniory Divadlo zapomenutému Jezevec na borovici publiku Brno, Kavárna Trojka Putin lyžuje Ji ín, Valdštejnská lodžie Slavnost strom And lé z lesa dv uvedení Brno, Kraví hora Figurkov Brno, ZŠ Zem d lská V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, ZŠ Zem d lská V rámci projektu S Romy Brno, ZŠ Zem d lská V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Princezna Tma Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly Domovní requiem (zlá hra) Chrudim, Muzeum And lé z lesa loutká ských kultur Brno Figurkov Brno, D l ák Líše P edstavení pro školy Sávitrí Kolín, D tský domov V rámci projektu S Romy Princezna Tma Kolín, D tský domov V rámci projektu S Romy Kolín, D tský domov V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2x 10

12 Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy Brno, Sál B. Bakaly V rámci projektu S Romy ZŠ nám. 28. íjna V rámci projektu S Romy ZŠ nám. 28. íjna V rámci projektu S Romy ZŠ nám. 28. íjna V rámci projektu S Romy 2x 2x Princezna Tma 2x 2x 2x Brno, nám stí Svobody Brn nské vánoce Jezevec na borovici ZŠ Želešice V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2x ZŠ Želešice V rámci projektu S Romy 2x ZŠ Želešice V rámci projektu S Romy 2x Brno, Stacioná Nad je And lé z lesa Krompach, D tský And lské slavnosti And lé z lesa domov Krompach, D tský And lské slavnosti Figurkov domov Brno D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2x Brno D l ák Líše V rámci projektu S Romy 2x Brno D l ák Líše V rámci projektu S Romy 2x Brno, D l ák Líše Komunitní centrum Líše And lé z lesa sob Brno, D l ák Líše Komunitní centrum Líše P edváno ní tv r í sob dílna Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy Princezna Tma 2x Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy 2x Brno, D l ák Líše V rámci projektu S Romy 2x Brno, nám stí svobody Brn nské vánoce Jezevec na borovici 11

13 REPERTOÁR DIVADLA LÍŠE V ROCE 2012 Sávitrí Loutková stínohra. Byla uvedena na ad festival a setkala se se zájmem odborník i laik (v zahrani í byla uvedena nap íklad: v Belgii, Velké Británii, Turecku, Rakousku, Rusku Špan lsku, Itálii na Ukrajin nebo na Slovensku). Na celostátní p ehlídce amatérských a profesionálních divadel P elet nad loutká ským hnízdem v roce 2000 získala první místo v divácké anket a putovní cenu Erik. V roce 2007 získala inscenace Sávitrí na mezinárodním festivalu ve Velikém Novgorodu cenu za nejlepší p edstavení p ehlídky. Scéná a režie: Pavla Dombrovská Loutky: Eva Krásenská Scéna: Jana Francová Hudba: Lud k Vémola Domovní requiem (zlá hra) Ma áskový thriller. Inscenace byla nominována na Cenu Alfréda Radoka 2003 v kategorii scénografie a na festivalu profesionálních loutkových divadel Skupova Plze 2004 získala ceny za scénografii, režii a dramaturgii. Na festivalu Bábkarská Bystrica 2004 obdržela hlavní Cenu Henryka Jurkowského a na mezinárodní p ehlídce LUTKE 2004 v Lublani Cenu za originalitu. Režie: Pavla Dombrovská Scéná : Pavla Dombrovská a kolektiv Hudba: Tomáš Vtípil Scéna: Antonín Malo a Lud k Vémola Loutky: Petra Kubá ková Paramisa Chytrý hloupý Rom Spole ný projekt divadla Líše a romských um lc - hudebník, tane ník, herc. Inscenace Paramisa Chytrý hloupý Rom je první ástí cyklu Paramisa, spojuje romské kulturní tradice s postupy eského lidového divadla. Scéná : Pavla Dombrovská (na motivy romských pohádek) Režie: Pavla Dombrovská Hudba: Milan Horváth (úprava romské lidové hudby) Kostýmy: Eva Krásenská, Barbora K ístková, Šárka Jelínková Loutky a masky: Antonín Malo, Ignác Zima Paramisa Schovejte si slepice Druhá ást romského projektu Paramisa. Pouli ní pr vodová inscenace erpající z romských kulturních tradic (zpracovává p íb hy, anekdoty, hudbu) Scéná : Pavla Dombrovská Režie: Pavla Dombrovská Hudba: Milan Horváth (úprava romské lidové hudby) Kostýmy: Eva Krásenská, Barbora K ístková, Šárka Jelínková Jezevec na borovici Adaptace hry Huberta Krej ího, která vznikla b hem pohybové dílny v divadle Líše. Hra vychází ze starého japonského kaidanu o mocném strašidle. P vodn hr zostrašný a mystický p íb h posunuje do humorné roviny. Jevištní zpracování je inspirováno principy japonské frašky kjógen, ve které p esná stylizace ur uje pohybovou i vizuální podobu hry. Divadlo Líše ji p etvo ilo do tvaru, který se blíží evropské grotesce. Scéná : divadlo Líše (na motivy hry Huberta Krej ího) Režie. Pavla Dombrovská Masky: Igor Kožený 12

14 Kostýmy: Marika Bumbálková Hudební traka : Lud k Vémola a David Synák Choreografie: Hubert Krej í a Igor Dostálek Žabáci (Sny starého d dka) Ma ásková inscenace pro d ti inspirovaná knihou Arnolda Lobela Kvak a Žblu k jsou kamarádi. Loutky ze d eva a k že i bambusová scéna jsou z dílny ezbá e Antonína Malon. Krom principu ma áskových loutek vedených skrytými vodi i se ve h e používá princip stínohry a sv telných loutek - objekt. Scéná : Pavla Dombrovská (na motivy knihy Arnolda Lobela Kvak a Žblu k jsou kamarádi) Režie: Pavla Dombrovská Loutky a scéna: Antonín Malo, Marika Bumbálková, Lud k Vémola Hudba: Tomáš Vtípil Putin lyžuje Jevištní reportáž. Zpracovává téma nástupu Vladimira Putina k moci a sm ování Ruska k totalit. Nejsiln jší inspirací je kniha zavražd né ruské noviná ky Anny Politkovské Ruský deník, dalšími zdroji jsou webové stránky poz stalých po teroristických útocích. Inscenace se hraje ve vojenském stanu, nejvýrazn jším jevištním prvkem je velký psací st l, sloužící jako d jišt pro výjevy z Ruska. Stejn jako kniha Anny Politkovské také inscenace spojuje formou montáže p íb hy, politické souvislosti i prosté lidské osudy. Scéná : Pavla Dombrovská (s použitím Ruského deníku Anny Politkovské a dalších zdroj ) Režie: Pavla Dombrovská Scéna: Marika Bumbálková, Lud k Vémola Loutky: Marika Bumbálková And lé z lesa P edstavení s živou hudbou a d ev nými loutkami. Inscenace na motivy romské lidové pohádky. Scéná : Pavla Dombrovská Režie: Pavla Dombrovská Loutky a scéna: Antonín Malo a Marika Bumbálková Princezna Tma Tane ní inscenace na motivy lidového p íb hu vytvo ená ve spolupráci divadla Líše s romskými tane níky. Režie: Pavla Dombrovská Hudba: Milan Horváth (úprava romské lidové hudby) Choreografie: Monika Balogová a zoltán Tolvaj Scénografie: Marika Bumbálková Podrobné informace o inscenacích: 13

15 SLOŽENÍ SOUBORU DIVADLA LÍŠE Stálí lenové: Mgr. Pavla Dombrovská spoluzakladatelka, režisérka a here ka divadla Líše, dramaturg Festivalu divadla Líše. Absolventka divadelní v dy na FF MU Brno. Od roku 1991 p sobila ve Studiu D m (založeno v roce 1991 režisérkou Evou Tálskou p i Divadle Husa na provázku), kde za ala samostatn režírovat. Další režijní praxi získala v profesionálním loutkovém studiu Západo eského divadla Cheb. Mgr. Lud k Vémola spoluzakladatel divadla Líše, herec, autor, hudebník experimentující s netradi ními hudebními nástroji. Divadelní praxe v loutkovém studiu Západo eského divadla Cheb, ve Studiu D m, externí herecká práce v Divadle Husa na provázku. (pracuje také jako technik divadla Líše ) Mgr. Kate ina Slámová Bartošová produk ní divadla Líše, zajišt ní propagace, dramaturg Festivalu divadla Líše a Líše sob. Absolventka divadelní v dy na FF MU Brno. Irena Moštková - here ka, ú etní, osv tlova ka, zvuka ka a inspicientka Externí spolupracovníci: Ing. Antonín Malo - ezbá a výtvarník, spolupracuje s divadly: Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo brat í Forman. Samostatn vystavuje v eské republice i zahrani í. Mgr. Tomáš Pav ík - absolvent divadelní v dy na FF MU Brno, režisér, herec (Divadlo Husa na provázku, Studio D m, Malé divadlo kjógenu) MgA. Petr Jan Kryštof herec, technik; absolvent oboru dramatická výchova na JAMU Mgr. Petra Kryštofová here ka, absolventka Divadelní v dy na FF MU Mgr. Michal Bumbálek herec, Divadlo Husa na provázku Marika Bumbálková výtvarnice, scénografka Ji í Kniha herec, Divadlo Husa na provázku, d íve Divadlo DNO Milan Horváth primáš Cimbálové muziky Milana Horvátha Ing. arch. Tomáš Jen ek hudebník, skupina Paramisara František Barkoci hudebník, skupina Paramisara Zoltán Tolvaj tane ník, herec (d íve brn nský romský tane ní soubor erche a) MgA. Tomáš Machek herec; absolvent oboru dramatická výchova na JAMU Mgr. Pavel Novák herec Mgr. Monika Hertlová here ka Julia Zorkovská - here ka romští tane níci ve vznikající tane ní inscenaci Princezna Tma ú inkují tane níci z brn nských romských soubor. Na realizaci divadlem po ádaných festival se podílejí také dobrovolníci. 14

16 Rozvaha pro ú etní jednotky, u kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání k 31. prosinci 2012 (v K ) za hospodá ské st edisko????? Identifika ní íslo: Sídlo ú etní jednotky: Líše o.s. Obecká Brno ve zjednodušeném rozsahu podle Sbírky zákon vyhlášky. 504/2002 z a vyhlášky. 400/2005 z AKTIVA P edm t podnikání: kulturní innost Položka T E X T Stav k prvnímu dni ú etního období (=minulé ú etní období) Stav k rozvahovému dni A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem B.II. Pohledávky celkem B.III. Krátkodobý finan ní majetek celkem B.IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem

17 PASIVA Položka T E X T Stav k prvnímu dni ú etního období (=minulé ú etní období) Stav k rozvahovému dni A. Vlastní zdroje celkem A.I. Jm ní celkem A.II. Výsledek hospoda ení celkem B. Cizí zdroje celkem B.II. Dlouhodobé závazky celkem B.III. Krátkodobé závazky celkem B.IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis odpov dné Podpis osoby odpov dné osoby: za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon: Vytišt no systémem WinDUO

18 Výkaz zisku a ztráty pro ú etní jednotky, u kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání k 31. prosinci 2012 (v K ) za hospodá ské st edisko????? Identifika ní íslo: Sídlo ú etní jednotky: Líše o.s. Obecká Brno ve plném rozsahu podle Sbírky zákon vyhlášky. 504/2002 z a vyhlášky. 476/2003 z P edm t podnikání: kulturní innost Položka T E X T Hodnoty za innosti: hlavní hospodá ská celkem A. Náklady A.I. Spot ebované nákupy celkem A.I.1. Spot eba materiálu A.I.2. Spot eba energie A.II. Služby celkem A.II.5. Opravy a udržování A.II.6. Cestovné A.II.8. Ostatní služby A.IV. Dan a poplatky celkem A.IV.16. Ostatní dan a poplatky A.V. Ostatní náklady celkem A.V.18. Ostatní pokuty a penále A.V.21. Kurzové ztráty A.V.24. Jiné ostatní náklady Náklady celkem Položka T E X T Hodnoty za innosti: hlavní hospodá ská celkem B. Výnosy B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem B.I.2. Tržby z prodeje služeb B.IV. Ostatní výnosy celkem B.IV.15. Úroky B.VI. P ijaté p ísp vky celkem B.VI.27. P ijaté p ísp vky (dary) B.VII. Provozní dotace celkem B.VII.29. Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospoda ení v p ed zdan ním D. Výsledek hospoda ení po zdan ní Odesláno dne: Razítko: Podpis odpov dné Podpis osoby odpov dné osoby: za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon: Vytišt no systémem WinDUO

VÝROČNÍ ZPRÁVA. LÍŠEŇ, o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197

VÝROČNÍ ZPRÁVA. LÍŠEŇ, o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197 VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ o.s. 2012 LÍŠEŇ, o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: LÍŠEŇ o.s. DIVADLO LÍŠEŇ DIVADLO LÍŠEŇ V ROCE 2012 NOVÁ INSCENACE KULTURNÍ JARMARK LÍŠEŇ SOBĚ III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA LÍŠEŇ 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LÍŠEŇ OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: O.S. LÍŠEŇ DIVADLO LÍŠEŇ DIVADLO LÍŠEŇ V ROCE 2011 NOVÁ INSCENACE KULTURNÍ JARMARK LÍŠEŇ SOBĚ

Více

LÍŠEŇ o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

LÍŠEŇ o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 LÍŠEŇ o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 LÍŠEŇ o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO IČ: 696 49 197 SPOLEK LÍŠEŇ o.s. Spolek Líšeň bylo založeno v roce 1999. Jeho cílem je zejména zastřešovat činnost divadla Líšeň. DIVADLO

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více