Podpora EU. pro romské komunity ve střední a východní Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora EU. pro romské komunity ve střední a východní Evropě"

Transkript

1 Podpora EU pro romské komunity ve střední a východní Evropě

2

3 Obsah 1. Romské komunity ve střední a východní Evropě 4 2. Příprava vstupu do Evropské unie Kodaňská kritéria Evropské dohody Agenda 2000 a její Stanoviska Pravidelné zprávy Přístupové partnerství a jednání o přistoupení Antidiskriminační směrnice 5 3. Podpora pro Romy Generální ředitelství pro rozšíření: Program Phare Národní programy Phare Phare Phare Phare Phare Program Lien Program Access Generální ředitelství pro vnější vztahy: Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu: Vzdělávací program Socrates a program Mládež Vzdělávací program Socrates Program Mládež Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie Další zdroje informací Přílohy 14 Projekty programu Phare pro Romy v: 5.1 Bulharsku České republice Maďarsku Polsku Rumunsku Slovensku Slovinsku Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva Programy pro Romy 25

4 4 1 Romské komunity ve střední a východní Evropě V současné době ve světě žije odhadem více než 12 milionů Romů 1. Romové původně přišli do Evropy z Indie někdy po 10. století n.l. a od té doby žijí v různých částech kontinentu. Jejich počet v Evropě je odhadován nejméně na 8 milionů, z nichž většina, téměř 6 milionů, žije ve střední a východní Evropě. Hlavní romské komunity tedy žijí ve většině zemí střední a východní Evropy, které požádaly o členství v Evropské unii, tj. v kandidátských zemích 2. Země Odhadovaný počet Romů 3 Bulharsko Česká republika Maďarsko Lotyšsko Poľsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Navzdory mnoha společným tradicím dnes romské komunity tvoří různé skupiny, s mnoha rozdílnými kulturami, dialekty a jazyky. Jako menšinová skupina měla potíže s uplatňováním a ochranou svých základních lidských práv. Romské komunity trpí sociálním a kulturním vyloučením v mnoha evropských zemích. Problémy odsunutí na okraj společnosti jsou kritické zejména ve středních a východních částech Evropy, kde Romové trpěli při přechodu zemí k tržnímu hospodářství. Problémy, kterým nejběžněji čelí romská populace, jsou rasismus a diskriminace, nízká úroveň vzdělání, vysoká nezaměstnanost (50-90 %), velmi špatné podmínky bydlení a ve srovnání s většinovou populací nízká zdravotní úroveň. 2 Příprava vstupu do Evropské unie 2.1 Kodaňská kritéria V roce 1993 se hlavy států a vlád Evropské unie sešly na zasedání v Kodani a dohodly se na souboru kritérií pro země, které chtějí vstoupit do EU. Podle těchto tzv. Kodaňských kritérií členství vyžaduje, aby kandidátská země dosáhla stability institucí zaručujících demokracii, právní řád, lidská práva a respektování a ochranu menšin; existenci fungujícího tržního hospodářství, stejně jako schopnost vypořádat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci Unie; a schopnost přijmout závazky členství, včetně dodržování cílů politické, ekonomické a měnové unie. Situace menšin jako jsou Romové je tudíž brána v úvahu při hodnocení připravenosti kandidátských zemí stát se členy Evropské unie. 2.2 Evropské dohody Počínaje rokem 1991 byla s každou z kandidátských zemí uzavřena tzv. Evropská dohoda 8. Tyto dohody vytváří právní rámec pro spolupráci mezi EU a kandidátskými zeměmi za účelem jejich postupné integrace do Evropského společenství. Článek 6 Evropských dohod specifikuje respektování demokratických principů a lidských práv ustavených Helsinským závěrečným aktem a Chartou pro novou Evropu z Paříže. 2.3 Agenda 2000 a její Stanoviska V červenci 1997 Evropská komise zveřejnila dokument Agenda 2000, který se zabývá budoucností hlavních oblastí politiky Společenství, finančními perspektivami Evropské unie na období a rozšířením Unie. V oblasti respektování menšin Agenda 2000 poukazuje na to, že integrace menšin do společností v kandidátských zemích je převážně uspokojivá kromě situace romské menšiny v některých kandidátských zemích, která dává příčinu ke znepokojení. Jako součást Agendy 2000 byla přijata tzv. Stanoviska k žádostem o členství v Unii pro každou z deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy. Cílem těchto Stanovisek bylo zhodnotit, jak která kandidátská země splňuje Kodaňská kritéria, včetně ochrany menšin, bv mnoha případech tedy zejména Romů. Stanoviska k Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku upozorňují, že romské menšiny jsou v těchto zemích diskriminovány a sociálně strádají a v každé z nich zdůrazňují konkrétní problémy Pravidelné zprávy Evropská rada vyzvala na svém zasedání v Lucembursku v roce 1997 Komisi, aby ke každé kandidátské zemi vypracovala Pravidelnou zprávu o pokroku v přípravě na členství v EU, a to ve světle Kodaňských kritérií. Z toho důvodu se zprávy řídí stejnými objektivními kritérii, jaké byly použity ve Stanoviscích z předchozího roku. Zprávy Komise jsou navrženy tak, aby sloužily jako podklad Radě EU při řízení vstupních jednání nebo 1 Termín Rom je použitý jako všeobecně přijatý a obecně použitelný název pro skupinu lidí, kteří mluví romským jazykem a/nebo mají společnou etnickou identitu, kulturu a historii. Termín Cikán a několik jeho variant je mnohými považován za hanlivý. 2 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko 3 Zdroj: Liegeois, Jean-Pierre and Nicolae Gheorghe, Roma/Gypsies: A European Minority, London: Minority Rights Group V některých případech jsou odhady značně vyšší než oficiální počet, částečně kvůli neochotě některých Romů hlásit se k romské příslušnosti. 4 Odhady pro Bulharsko se pohybují od 3 10 % populace. V souladu s posledním oficiálním sčítáním lidu roku 2001 se identifikovalo 4,6 % populace jako Romové. 5 Oficiální počet. 6 Oficiální počet pro 1997: Oficiální počet pro 2001: Plné znění Evropských dohod je k dispozici na následující webové stránce: 9 Plné znění Agendy 2000 a hodnocení Evropské komise je k dispozici na následující webové stránce:

5 5 pro zahájení vyjednávání s dalšími kandidátskými zeměmi. První z těchto Pravidelných zpráv Evropská komise vydala pro každou kandidátskou zemi v listopadu 1998 a od tohoto roku jsou Pravidelné hodnotící zprávy vydávány každoročně na podzim. V listopadu 2000 Pravidelné zprávy zdůraznily potřebu zlepšit situaci romské populace v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Dokument Strategie rozšíření rovněž říká, že Romové pokračují v boji s častou diskriminací a potížemi v sociálním a ekonomickém životě, jak již bylo zdůrazněno v pravidelných zprávách posledních let. Ve většině zemí, kde se k této situaci dochází, byla přijata opatření a programy podporované z prostředků programu Phare a v některých případech i z prostředků státního rozpočtu. Tyto projekty, které musí být ve všech zemích spolufinancovány ze státního rozpočtu, by měly být realizovány v těsné spolupráci s romskými zástupci a takovým způsobem, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý účinek. V listopadu 2001 Komise uzavírá v dokumentu Strategie rozšíření 10 situaci slovy, že: ve všech zemích s početně silně zastoupenými romskými komunitami jsou nyní realizovány národní akční plány pro boj s diskriminací, která je stále velmi rozšířená, a pro zlepšení jejich složitých životních podmínek. V mnoha případech je implementace těchto akčních plánů v plném proudu a v některých zemích byly posíleny státní rozpočtové zdroje. Pro podporu těchto aktivit je i nadále možné využívat prostředků programu Phare. Pro dlouhodobý účinek těchto aktivit je zapotřebí návazných aktivit opět v těsné spolupráci s romskými zástupci a dále příslušná rozpočtová podpora ve všech zemích Přístupové partnerství a jednání o přistoupení V březnu 1998 Evropská komise navrhla Přístupové partnerství pro deset kandidátských zemí střední a východní Evropy. Tyto dokumenty pomáhají připravit kandidátské země na plnění kritérií pro členství. Podle Přístupového partnerství bude podpora EU podmíněna dodržováním závazků vyplývajících z Evropských dohod, dalších kroků při plnění Kodaňských kritérií a pokroku při realizaci Přístupového partnerství. Nedodržování těchto všeobecných podmínek by mohlo vést k pozastavení finanční podpory. Přístupové partnerství 1998 činí pro Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko a Rumunsko střednědobou politickou prioritou další integraci Romů, zatímco slovenskou střednědobou politickou prioritou je zde posílení politiky a institucí, které se zabývají ochranou práva menšin. Ve světle Pravidelných zpráv Komise bylo Přístupové partnerství v prosinci 1999 a v prosinci 2001 přepracováno. Aktualizované Přístupové partnerství 2001 činí v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku politickou prioritou další pokrok v situaci Romů, a to prostřednictvím národních akcí či rámcových programů. 12 Dne 31. března 1998 byla zahájena jednání o přistoupení s Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Polskem, Slovinskem (a Kyprem). Poté, Rada na doporučení Komise zahájila dne 10. prosince 1999 jednání s Rumunskem, Slovenskem, Lotyšskem, Litvou, Bulharskem (a Maltou). 2.6 Antidiskriminační směrnice V květnu 1999 vstoupila v platnost Amsterdamská smlouva, jejíž nový článek 13 zmocňuje Evropské společenství 14 podniknout příslušné kroky v boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství nebo víry, postižení, věku nebo sexuální orientace. V návaznosti na tento nový článek 13 Rada EU přijala dne 29. června 2000 Směrnici pro princip rovného zacházení bez ohledu na rasový nebo etnický původ. Cílem Směrnice je bojovat proti diskriminaci z důvodů rasového nebo etnického původu ve veřejných a soukromých sektorech. Má široký rozsah - od zaměstnání, školení, sociální ochrany včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče, přes sociální výhody až po vzdělávání a přístup ke službám, včetně bydlení. Členské státy musí určit souhrn opatření pro podporu rovného zacházení bez ohledu na rasový či etnický původ, což mj. zajistí pomoc obětem diskriminace při řešení jejich žalob. 15 Členské státy musí tuto Směrnici implementovat do 19. července Je součástí acquis Společenství 16 a jako taková je zahrnuta do jednání o přistoupení s kandidátskými zeměmi (Kapitola 13). Kandidátské země ji budou muset do svého práva začlenit ještě před datem vstupu do Evropské unie. 10 Dokument Strategie rozšíření shrnuje závěry Pravidelných zpráv pro všechny kandidátské země. 11 Plné znění Pravidelných zpráv 2001 a Strategie rozšíření je k dispozici na následující webové stránce: 12 Plné znění Přístupového partnerství 2001 je k dispozici na následující webové stránce: 13 Článek 13 Smlouvy ustavující Evropské společenství. 14 Přesněji Rada jednající jednomyslně podle návrhu Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem. 15 Plné znění směrnice je k dispozici na následující webové stránce: 16 Acquis Společenství je hlavní částí společných práv a povinností, která spojují všechny členské státy dohromady v Evropskou unii.

6 6 3 Podpora pro Romy Program Phare je hlavním zdrojem podpory EU pro romskou populaci v kandidátských zemích. Nicméně v členských státech EU jsou také romské komunity a EU vypracovala programy pro zlepšení jejich situace - zejména v oblasti vzdělávání a v boji proti rasismu a diskriminaci. Některé z těchto programů jsou otevřené i účasti Romů ze střední a východní Evropy. V rámci Evropské komise jsou tyto programy řízeny různými odděleními (Generální ředitelství, GŘ). 3.1 Generální ředitelství pro rozšíření: Program Phare Evropská unie pomáhá kandidátským zemím v přípravě na členství poskytováním finanční a technické podpory. Hlavním nástrojem této pomoci je program Phare, který je řízen Generálním ředitelstvím pro rozšíření. Program Phare zajišťuje podporu zemím střední a východní Evropy od roku 1989 a pomáhá jim v období masivní ekonomické restrukturalizace a politických změn. Podpora Phare byla přeorientována po zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993, kdy byly země střední Evropy vyzvány k podání žádosti o členství v EU. Evidentní je i výrazná podpora investic do infrastruktury. Podpora z programu Phare je tedy nyní zcela zaměřena na předvstupní priority stanovené v Přístupovém partnerství každé země. Původně bylo z rozpočtu Phare přiděleno 4,2 mld. na období , ovšem už v období podpora vzrostla téměř na 6,7 mld. a nakonec až na 1,5 mld. 17 ročně v období Podpora Phare má spíše podobu grantů než půjček. Na následujících stránkách jsou popsány možnosti získání finanční podpory z programu Phare pro zlepšení životních podmínek romské populace Národní programy Phare Každé kandidátské zemi je v rámci programu Phare každoročně přidělen její národní rozpočet. Za návrh a vývoj projektů jsou odpovědné národní orgány kandidátských zemí ve spolupráci s Evropskou komisí a v konzultaci s Řídícím výborem programu Phare, který je složen ze zástupců členských států EU. Národní orgány jsou dále odpovědné za vyhlášení výběrového řízení na realizátora projektu, za uzavření smlouvy a za finanční a administrativní vedení projektu. Jde tzv. decentralizovaný systém. Na realizaci projektu dohlíží Komise a její Delegace v kandidátských zemích. Evropská komise doporučuje kandidátským zemím, aby vyčlenily podporu pro romské komunity a aby zvýšily účast NGO při přípravě projektů. Priority financování jsou projednávány na základě častých kontaktů Evropské komise s četnými romskými organizacemi. Během projektování jsou v co možná největší konzultováni i samotní Romové a ohled je brán rovněž na zkušenosti z projektů financovaných z jiných prostředků. Při přípravě projektů Phare zaměřených na romskou komunitu jsou pravidelně konzultováni i romští poradci, kteří jsou zaměstnání ve státní správě a jsou zodpovědní za romské nebo menšinové otázky. V některých zemích jsou zástupci romských organizací dokonce členy výběrové komise v rámci výběrového řízení. Nicméně nalezení vhodných partnerů z řad romských komunit je často problémem. Probíhající programy jsou v každé kandidátské zemi každoročně hodnoceny příslušným resortem, a to v rámci systému nezávisle prováděných střednědobých hodnocení. Společné monitorovací výbory, ve kterých jsou zastoupeny příslušné orgány kandidátských zemí a Evropská komise, přezkoumávají na základě hodnotících zpráv finanční a technický pokrok při realizaci programů. Výsledky těchto zpráv mohou být šířeny nejrůznějšími způsoby, včetně seminářů, kterých se účastní zapojené organizace. Doporučení z hodnotících zpráv jsou zohledňována při programování. Od roku 1998 je návrh Národních programů Phare připravován v souladu s přípravou na členství v EU a řídí se prioritami stanovenými v Přístupovém partnerství, které zohledňuje výsledky Pravidelných zprávách a Stanovisek. Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko věnovaly část rozpočtů z Národních programů Phare na financování rozsáhlých projektů zaměřených na romskou komunitu. Celková částka na financování projektů ve prospěch Romů během posledních několika let značně vzrostla, a to z 11,7 milionů v roce 1999 na 13,65 milionů v roce 2000 a 31,35 milionů v roce Jde o zřetelný nárůst v porovnání s rokem 1998, kdy byly prostředky na podporu romských komunit přidělovány prostřednictvím Nadací pro rozvoj občanské společnosti založených s pomocí programu Phare v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Cílem těchto Nadací je posílit neziskový sektor a podporovat občanskou společnost. Část jejich činnosti spočívá ve financování projektů navržených místními nevládními organizacemi (NGO). 17 V cenách roku Musí být vzato v úvahu, že některé projekty nejsou zaměřeny výhradně na Romy (ale také na ostatní etnické menšiny nebo znevýhodněné skupiny), ale mají zvláštní zaměření na podporu Romů. V mnoha případech není možné přesně oddělit částku vynaloženou na část projektu ve prospěch Romů.

7 7 Do roku 1998 bylo v každé z těchto zemí poskytnuto průměrně na podporu projektů pro Romy v oblasti kultury, vzdělávání, medií, právní pomoci a lidských práv Phare 1998 Na Slovensku přispěl program Phare 1998 částkou na společný projekt s holandskou a slovenskou vládou s celkovým rozpočtem 2,4 milionů, který se zaměřil na zlepšení úrovně bydlení, vzdělávání, kultury a pracovních příležitostí romských komunit v okrese Spišská Nová Ves. V Rumunsku byly z programu Phare přiděleny 2 miliony na vládní projekt strategie pro zlepšení situace Romů do roku Projekt také financoval množství aktivit a projektů pro praktické ověření a realizaci této politiky. V České republice podpořil program Dživas Jeketane 132 projektů v celkové hodnotě přes , z nichž velkou část řídily romské organizace. Program usiluje o posílení profesních dovedností Romských a jiných NGO a o prosazování jejich účasti na rozhodovacích procesech na regionální a místní úrovni. Tento program, který se mj. zaměřuje na vzdělávání a zaměstnanost, byl navržen v těsné spolupráci s Poradní skupinou složenou z předních romských představitelů v České republice, z nichž mnoho je rovněž členy Meziresortního výboru pro záležitosti romské komunity. V následujících letech program Dživas Jeketane získal finanční prostředky v celkové výši 2,7 milionů (z Národních programů Phare 2000 a 2001) Phare 1999 Projekty zaměřené na romskou komunitu jsou rovněž financovány z prostředků Národních programů Phare 1999 pro Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko a Slovensko. V Bulharsku bylo věnováno na zvýšení úrovně vzdělání romské populace a na zlepšení životních podmínek a životního prostředí v nejvíce znevýhodněných romských městských čtvrtích. Třetím cílem tohoto projektu je zlepšit veřejné služby pro romskou populaci prostřednictvím většího zapojení Romů ve veřejné správě a zlepšení lidských práv a kulturního povědomí příslušných institucí. Na realizaci projektu dohlíží členové Národní rady pro etnické a demografické otázky (NCEDI), mezi nimiž jsou i Romové. Romská pracovní skupina NCEDI jmenovala pro různé části projektu poradní skupiny. V České republice byla uvolněna částka na financování vzdělávacích aktivit, školení romských asistentů a poradců, výzkum vztahů uvnitř etnika a spolufinancování mediální kampaně pro veřejnost. V Maďarsku program Phare přispěl částkou 6,9 milionů na projekt spolufinancovaný maďarskou vládou o celkovém rozpočtu 12,5 milionů. Projekt se zaměřil na snížení procenta romských dětí, které přestanou navštěvovat základní školu, posílení škol zapojených do vzdělávání znevýhodněné mládeže (se zvláštním zaměřením na romské děti) a stimulování sociální podpory talentovaných mladých Romů. Na Slovensku byla v rámci programu Phare 1999 přidělena částka 1,8 milionu na program menšinové snášenlivosti, který byl spolufinancován slovenskou vládou a jehož celkový rozpočet činil 2,3 milionů. Program umožnil 450 zástupcům místní veřejné správy a městských úřadů, s velkým podílem romské populace, proškolení v otázkách menšin a řešení konfliktů, financování veřejné informační kampaně o menšinách, modernizace pedagogických institucí a pilotních menšinových škol. Kromě toho Nadace pro rozvoj občanské společnosti na Slovensku založená s pomocí Phare poskytla granty slovenským NGO v hodnotě 2 milionů v rámci menšinového programu. Oba programy mají zvláštní zaměření na romskou menšinu Phare 2000 V roce 2000 finanční podpora z programu Phare na projekty zaměřené na Romy podstatně vzrostla. V Bulharsku přispívá Phare částkou 3,5 milionů na projekt, který je zaměřen na pomoc státním orgánům při zlepšování politiky vůči sociálně přehlíženým dětem (včetně romských dětí) a přijetí nové legislativy v této oblasti v roce 2000 jde o tzv. twinning 19. Projekt zajišťuje školení a podporu nových struktur na národní a regionální úrovni, rozvíjení alternativní formy péče o dítě a reformu vedení a péče o postižené děti ve vybraných domovech. V České republice program Phare přispívá částkou 1 milion na zlepšení příležitostí pro romské děti získat vzdělání jednak prostřednictvím úpravy učebního plánu základních škol, aby lépe vyhovoval jejich potřebám, ale i rozšiřováním multikulturního obsahu učebního plánu určeného pro všechny děti. Twinningový projekt ( ) podporuje vytvoření antidiskriminační politiky a zlepšuje institucionální schopnost bojovat s diskriminací. Jedním z klíčových cílů tohoto projektu je připravit cestu pro naplňování Směrnice 2000/43/EC Rady z 29. června Phare 19 Tzv. twinning je jednou ze základních forem předvstupní podpory. Spočívá ve spolupráci mezi členskými státy EU a kandidátskými zeměmi formou dočasného přeložení odborníků státní správy v EU do partnerských institucí v kandidátských zemích s cílem podpory rozvoje moderní a výkonné správy. 20 Také nazývána Antidiskriminační směrnice. Další informace viz kapitola 2.6.

8 8 dále přispívá částkou 1,35 milionu na program integrace Romů, který zahrnuje vzdělávání a odbornou přípravu, obhajobu a právní pomoc a integrační aktivity mezi romskou a neromskou populací. V Maďarsku program Phare poskytuje částku 2,5 milionů na aktivity v boji proti diskriminaci, na zlepšení postavení Úřadu pro národnostní a etnické menšiny, ale i na zkušební vývojové provozy pro rozvoj infrastruktur v chudinských izolovaných romských čtvrtích. V Rumunsku Phare podporuje projekty na zlepšení postavení a udržitelnosti romských organizací podporujících lepší ekonomické a sociální podmínky Romů (1 milion v rámci projektu občanské společnosti v celkové hodnotě 5 milionů ). Na Slovensku projekt Phare s rozpočtem 3,8 milionů zahrnuje několik etap: zlepšení komunikace mezi Romy a ne-romy v obcích; lepší přístup k zaměstnání pro mladé Romy prostřednictvím školení, pracovních zkušeností a individuálního poradenství; předškolní vzdělávání se zapojením matek; zvláštní podpora pro děti na základní škole a školení pro romské asistenty na základních a středních školách Phare 2001 Finanční podpora programu Phare 2001 na projekty ve prospěch Romů opět značně vzrostla. V Bulharsku byla z programu Phare přidělena částka 3,7 milionů na projekt, který pomáhá zlepšovat sociální a ekonomickou integraci Romů a dalších znevýhodněných skupin. V rámci tohoto programu vzniknou romská informační a kulturní centra a programy na vytváření pracovních míst. Na program integrace romské populace, tj. na zlepšení školní docházky romských dětí, rozpracování právního systému na potírání diskriminace, zapojení Romů ve veřejné správě a vývoj strategie veřejného uvědomění, je poskytnuta částka 1,65 milionu. Další projekt ve výši 1 milion přispívá na zlepšení přístupu ke zdravotním službám pro romskou populaci. V České republice Phare poskytuje částku 3 miliony na projekt občanské společnosti, jehož cílem je podpora vytváření lepších příležitostí pro účast Romů v poradních a volených pozicích, ale i rekvalifikačních aktivit a vytváření pracovních míst. V Maďarsku bylo z programu Phare 2001 přiděleno 5 milionů na projekt sociální integrace se zvláštním důrazem na romskou populaci. Projekt předvídá vývoj politiky rovných příležitostí pro zlepšení přístupu k zaměstnání. Navíc program poskytuje institucím granty na plnění úkolů Vzdělávacích a informačních center pro Romy a financuje školení pro romské zprostředkovatele. Kromě toho je část projektu zaměřena na podporu iniciativ pro přechod dětí ze zvláštních do běžných škol. V Rumunsku poskytuje Phare 2001 částku 7 milionů na projekt vzdělávání pro menšinové skupiny se zvláštním zaměřením na Romy. Tento projekt se soustředí na zvýšení účasti na předškolním vzdělávání, prevenci před předčasného ukončení školní docházky a na druhou šanci pro osoby, které nedokončily povinnou školní docházku. Na Slovensku poskytuje Phare 2001 částku 10 milionů na projekty zaměřené jak na vzdělávání, tak na infrastrukturu. Projekt vzdělávání se bude soustředit na předškolní vzdělávání, školení pro asistenty učitelů, integraci sociálně znevýhodněných dětí do běžných základních škol a vytvoření společenských a kulturních center. Projekt infrastruktury bude zlepšovat životní podmínky v romských sídlištích (východ Slovenska) modernizováním nebo vytvořením veřejných služeb (renovace stávajících zařízení pro zásobování vodou, kanalizace, cest a silnic, ale i výstavba nových infrastrukturních zařízení) Program Lien Velká část projektů pro Romy v kandidátských zemích byla financována prostřednictvím programu Lien. Program Lien poskytl granty na spolufinancování projektů nevládních a neziskových organizací, které měly za cíl podporovat iniciativy občanů a posílit postavení nevládních a neziskových organizací v sociálním sektoru ve prospěch znevýhodněných skupin obyvatelstva. Program Lien byl nahrazen programem Access (viz níže). V rámci programu Lien se podpora postupně zvyšovala ze 4,7 milionů v roce 1993 na 5 milionů v roce 1994 a 10 milionům ročně v období let Přibližně 1,9 milionu bylo v období let věnováno na projekty pro romské komunity. Patřily do skupiny tzv. Horizontálních programů Phare, které jsou otevřeny všem kandidátským zemím. Tyto programy doplňují Národní programy Phare tam, kde jde o projekty, jenž zahrnují více než jednu zemi a vyžadují společné řešení Podrobnější informace o projektech pro Romy, které byly financovány z programu Lien v kandidátských zemích, naleznete v přílohách této publikace.

9 Program Access Program Access je programem na budování institucí a jeho cílem je posílení občanské společnosti v kandidátských zemích střední a východní Evropy. V letech 1999 a 2000 byl jeho rozpočet 20 milionů, který podpořil velké projekty (projekty spojující organizace alespoň ze dvou zemí, včetně jedné kandidátské země ze střední a východní Evropy, s maximálním grantem ), malé projekty (maximální grant ) a zařízení na vytváření sítě umožňující nevládním a neziskovým organizacím z kandidátských zemí zapojit se do aktivit v celé Evropě. Program Access podporuje aktivity nevládních organizací spojené s přijímáním a realizováním acquis Společenství v oblasti ochrany životního prostředí a socioekonomického rozvoje, ale i aktivity ve prospěch sociální reintegrace marginálních skupin populace, včetně romské. 22 Od roku 2001 přestal být program Access horizontálním programem. Nicméně podobné programy budou součástí Národního programu Phare několika kandidátských zemí střední a východní Evropy. 3.2 Generální ředitelství pro vnější vztahy: Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva zajišťuje podporu pro romské komunity ve třetích zemích, ale i v kandidátských zemích střední a východní Evropy. Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva je řízena Evropskou komisí, resp. jejím Generálním ředitelstvím pro vnější vztahy (RELEX). Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva s rozpočtem přibližně 100 miliony ročně podporuje lidská práva a demokratizaci ve spolupráci s nevládními a mezinárodními organizacemi po celém světě. Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva (EI- DHR) byla založena v roce 1994 na návrh Evropského parlamentu, který chtěl sloučit několik rozpočtových zdrojů ES určených na podporu lidských práv pod jeden zdroj. Pod Evropskou iniciativu pro demokracii a lidská práva tedy přešla i všeobecně známá rozpočtová položka Phare Democracy. Do roku 1998 bylo poskytnuto přibližně 4,5 milionů na projekty zaměřené na romské komunity ve střední a východní Evropě. V letech 1999 a 2000 bylo finančně podpořeno šest projektů. 23 Za pozornost stojí malé projekty EIDHR, které byly do roku 2000 včetně řízeny Delegacemi Evropské komise v kandidátských zemích střední a východní Evropy. Tento program umožnil financovat mnoho projektů ve prospěch romských menšin, které byly iniciovány a realizovány místní občanskou společností, včetně romských nevládních organizací. V květnu 2001 vydala Komise zprávu o roli EU v podpoře lidských práv ve třetích zemích, která zdůrazňuje potřebu zvýšit soudržnost mezi různými nástroji EU na podporu lidských práv a demokratizaci. S nárůstem příležitostí financovat plnění kodaňských politických kritérií v kandidátských zemích z programu Phare, tedy i romskou otázku, již není více potřeba, aby EIDHR hrála pro tyto komunity ve střední a východní Evropě doplňkovou úlohu. EIDHR si však udržuje aktivní podpůrnou úlohu pro romské komunity zemí jihovýchodní Evropy, které nejsou kandidátskými zeměmi. V období bude EIDHR soustředit svou pozornost na vybrané země a priority. Jednou z těchto priorit je boj proti rasismu a xenofobii a podpora příslušníků menšin. Tyto regionální projekty budou finančně podporovány v jihovýchodní Evropě a v Nových nezávislých státech (NIS). Romským komunitám bude i zde věnována zvláštní pozornost. 3.3 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu: Vzdělávací program Socrates a program Mládež Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu řídí programy spolupráce mezi členskými státy EU a kandidátskými zeměmi v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Projekty pro Romy jsou podporovány jak v rámci vzdělávacího programu Socrates, tak v rámci programu Mládež pro Evropu/Mládež Vzdělávací program Socrates Vzdělávací program Socrates je program EU zaměřený na spolupráci v oblasti vzdělávání. Jeho cílem je zejména rozvíjení evropské dimenze ve vzdělávání a zvyšování jeho kvality, a to prostřednictvím spolupráce mezi školami a vzdělávacími institucemi v zemích EU a v kandidátských zemích. Vzdělávací program Socrates je první evropskou iniciativou zahrnující vzdělávání všech věkových kategorií. V rámci programu Socrates I ( ), do kterého se před jeho ukončením zapojily všechny kandidátské 22 Informace o programu Access jsou k dispozici na adrese: 23 Podrobný seznam je k dispozici v příloze. Další informace naleznete na webové stránce:

10 10 země střední a východní Evropy, byl realizován projekt na podporu interkulturního vzdělávání a naplňování vzdělávacích potřeb migrujících pracovníků a Romů. Základním cílem bylo podpořit účast, integraci a rovnou příležitost ve všech školních aktivitách pro ty skupiny dětí, které byly ve škole a ve společnosti vůbec ohroženy marginalizací. Projekty se zaměřily na zlepšení úrovně školní docházky a kvality získávaného vzdělání, ale i na vyhovění specifickým vzdělávacím potřebám dětí. V rámci projektů byly vytvořeny integrované přístupy, které slučují různé formy zásahu v boji proti školnímu neúspěchu mezi těmito skupinami. Podpora interkulturní dimenze ve vzdělávání je rovněž jedním z obecných cílů programu Socrates II ( ), v němž je v současné době zapojeno 30 evropských zemí, včetně všech kandidátských zemí střední a východní Evropy. Vzdělávání dětí migrujících pracovníků a Romů, včetně školení pedagogických pracovníků, zůstává prioritou pro projekty ve školním a předškolním vzdělávání v rámci podprogramu Comenius. Interkulturní vzdělávání a boj proti rasismu a xenofobii je prioritou ve všech podprogramech programu Socrates a ve výzvě k předkládání návrhů projektů na rok 2003 bude mít obzvláště důležité postavení. V období let bylo financováno 91 projektů pod tématickými prioritami pro vzdělávání Romů, včetně seminářů, školení a vydávání učebních materiálů. Kromě projektů v oblasti vzdělávání by měla být zvláštní pozornost věnována vzrůstajícímu počtu iniciativ financovaných v rámci podprogramu Grundtvig, který se zaměřuje na vzdělávání dospělých a další cesty k celoživotnímu učení. Tento podprogram podporuje mnoho projektů, jejichž cílem je stanovit vzdělávací potřeby těžce dosažitelných sociálních skupin, včetně migrujících pracovníků - za účelem zlepšení jejich zaměstnatelnosti a zvýšení jejich schopnost se zapojit či znovu zapojit do procesu vzdělávání. Asociace a další organizace pracující s Romy a migrujícími pracovníky mohou žádat o podporu svého projektu. Grundtvig také poskytuje prostředky pro spolupráci mezi místními institucemi působícími v oblasti vzdělávání dospělých, nazývané Partnerství v učení. Jedno z prvních Partnerství zahájené v roce 2001 se zabývá potřebami romské populace. V únoru roku 2002 byl poté uspořádán celoevropský kontaktní seminář pro organizace, které chtějí zřídit nové Partnerství v učení, a to konkrétně v otázkách týkajících se Romů. Je pravděpodobné, že hlavní evropská síť pro vzdělávací potřeby romských skupin bude otevřena v roce Vzdělávací program Socrates je řízen ve spolupráci s Národními agenturami programu ve všech zúčastněných zemích Program Mládež Program EU nazvaný Mládež podporuje výměny mládeže, iniciativy mladých lidí a mezinárodní dobrovolnou službu. Zaměřuje se na podporu integrace mladých lidí do sociálního, profesního a politického života v Evropě. Mladým lidem poskytuje možnost získat a rozvíjet nové dovednosti prostřednictvím účasti v aktivitách, které mají navíc i vzdělávací charakter. Program Mládež může podporovat i aktivity nečlenských zemí, takže se solidarita mladých lidí může rozvíjet uvnitř i za hranicemi Evropské unie. Program Mládež je otevřený všem mladým lidem ve věku let, bez ohledu na jejich sociální, ekonomický či geografický původ. Podporovány jsou zejména aktivity zaměřené na účast mladých lidí ze znevýhodněného prostředí. Přestože ne všichni Romové mohou být považováni za znevýhodněné, faktem je, že byly často opomíjeni a diskriminováni a často jsou obětmi rasistických a xenofobních postojů. Evropská komise učinila k podpoře a zvýšení účasti mladých Romů v programu Mládež mnohá opatření, jejichž cílem je: zmocnění vedoucích představitelů romské mládeže aktivně se zapojit do iniciativ evropské mládeže; usnadnění porozumění principům a mechanismům programů EU pro mládež; založení příslušných struktur pro evropskou romskou mládež k usnadnění interakce romských asociací na evropské úrovni, k podpoře jejich vzájemného působení v evropských institucích a k usnadnění jejich účasti na evropských projektech a iniciativách. V praxi Komise podpořila: výměny mládeže s účastí romských mladých lidí; zapojení romské mládeže do hudebních, divadelních, malířských a dalších kulturních událostí a událostí pod širým nebem spojujících romskou a neromskou mládež; projekty školení pro pracovníky s romskou mládeží; elektronické sítě mezi romskými komunitami; 24 Další podrobnosti naleznete na následující webové stránce:

11 11 mezinárodní informační projekty, do kterých jsou zapojena média romské mládeže a pracovníci s romskou mládeží z neromských médií; výrobu informačních materiálů o romské kultuře a jejich distribuci do škol; první Evropský kongres romské mládeže (Barcelona, listopad 1997); vytvoření první Evropské platformy romských organizací mládeže, 1998 (Euroternet). Evropská komise udržuje nepřetržitý dialog s vedoucími představiteli romské mládeže z celé Evropy a především se zástupci Euroternet, jejichž snahy posílit zapojení Romů do života společnosti jsou Komisí plně podporovány. Během posledních několika let program Mládež přispěl k financování mnoha projektů, které byly jednoznačně adresovány Romům. Program Mládež klade důraz na antirasismus a snášenlivost, tedy cíle, které jsou také zahrnuty jako prioritní v hlavních oblastech Bílé knihy Evropské komise Nový impuls pro evropskou mládež Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Přestože financování dosud není rozšířeno na země střední a východní Evropy, stojí za zmínku, že Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci podniká nejrůznější aktivity pro Romy v členských státech EU. V roce 1997, tedy v Evropském roce boje proti rasismu, Evropská komise financovala prostřednictvím GŘ pro zaměstnanost a sociální věci projekty předložené romskými sdruženími na národní a místní úrovni a projekty zaměřené na romskou populaci. V roce 1998 bylo poskytnuto celkem 5 milionů a rovněž byly přijaty projekty předložené romskými sdruženími nebo projekty zaměřené na Romy. Dne 27. listopadu 2000 přijala Rada EU Akční program boje proti diskriminaci ( ) s rozpočtem 98,4 milionů. Mezi podporované aktivity patří: analýza a hodnocení diskriminace; mezinárodní spolupráce a vytváření sítě na evropské úrovni; zvyšování povědomí prostřednictvím publikační činnosti, kampaně a nejrůznějších akcí. 26 Některé kandidátské země střední a východní Evropy požádaly o účast v tomto programu. Jejich účast umožní až uzavření příslušné dohody s Evropskou komisí Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie (EUMC) bylo založeno Evropskou unií ve Vídni v roce 1997 u příležitosti Evropského roku boje proti rasismu. Hlavním cílem střediska je poskytovat Evropské unii a jejím členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o rasismu, xenofobii a antisemitismu a vypracovávat návrhy pro instituce EU a členské státy. EUMC podporuje příklady dobré praxe při řešení otázek rasismu a související oblasti etnické rozmanitosti a rovnosti. Středisko se bude zaměřovat mj. i na situaci Romů. EUMC vytvořilo Evropskou informační síť o rasismu a xenofobii nazývanou Raxen. Síť Raxen je složena z národních středisek v každém členském státě EU, která jsou koordinována vídeňským EUMC. Raxen mj. spolupracuje s akademickými institucemi, nevládními institucemi, specializovanými orgány a mezinárodními organizacemi. EUMC organizuje Kulaté stoly v členských státech EU a jednou za rok i Evropský kulatý stůl. Kulaté stoly spojují tvůrce vládní politiky, zástupce nevládních organizací, akademické pracovníky, zástupce etnických menšin a širokou paletu odborníků z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a médií. EUMC také pořádá odborné semináře a konference, každoročně vydává Zprávu o situaci rasismu v členských státech a v neposlední řadě vydává měsíční bulletin Zprávy EUMC a čtvrtletně magazín nazvaný Rovné hlasy (Equal Voices). EUMC uzavřelo dohodu o spolupráci s Radou Evropy za účelem podpory těsné spolupráce s jejími příslušnými orgány, zvláště Evropskou komisí proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI). Od roku 2001 EUMC realizuje spolu s Radou Evropy a OBSE projekt pro romské ženy a přístupu ke zdravotní péči. Projekt probíhá v 15 zemích, mezi nimiž jsou členské státy EU, kandidátské země a nekandidátské země východní Evropy. 25 Další informace naleznete na následující webové stránce: 26 Další informace naleznete na následující webové stránce: 27 Další informace o účasti kandidátských zemí v programech Společenství můžete najít na následující webové stránce:

12 12 4 Další zdroje informací DG Enlargement (Generální ředitelství pro rozšíření) Rue de la Loi 170 B 1049 Brussels Belgium Tel.: Fax: Enlargement Information Centre Rue Montoyer 19 B 1000 Brussels Belgium Tel.: Fax: info_centre.htm DG Education and Culture (GŘ pro vzdělávání a kulturu) Vzdělávací program Socrates a program Mládež Kancelář technické pomoci pro vzdělávací program Socrates a Mládež Rue de Trèves B 1000 Brussels Belgium Tel.: Fax: DG Employment and Social Affairs (GŘ pro zaměstnanost a sociální věci) B Brussels Belgium index_en.htm Delegace Evropské komise v kandidátských zemích Bulharsko 9 Moskovska str Sofia PO Box 668 BG Tel.: Fax: Česká republika P.O. Box Praha 6 Tel.: Fax: Maďarsko Berc Utca Budapest Tel.: Fax: Polsko Varšavské finanční centrum 29 patro, E. Plater, Warsaw Tel.: Fax: Rumunsko Bd. Primaverii Bucharest Tel.: Fax: Slovensko Panska Bratislava Tel.: Fax: Slovinsko Trg republike 3/XI 1000 Ljubljana Tel.: Fax: Další organizace Bulharsko Nadace rozvoje občanské společnosti 23, Shipka str Sofia Tel.: , Fax: Kontakty: Ms Bouryana Konaklieva, výkonná ředitelka Česká republika Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Jelení, 196/ Praha 1 Tel.: , Fax: Kontakty: Ms Hana Šilhánová, PhD, ředitelka Ms Madeleine Kelly-Tychtl, informační pracovnice Mr Radim Burkoň, vedoucí oddělení grantů

13 13 Maďarsko Kancelář pro národní a etnické menšiny Pozsonyi ut 56 H-1133 Budapest Tel.: /ext fax: Rumunsko Nadace rozvoje občanské společnosti 78, Carol I Boulevard - 3rd floor Sector 2, Bucharest Tel.: Fax: www fdsc.ro Kontakty: Prof. Dan Gabriel Manoleli, prezident, PAO Ms Ancuta Vamesu, výkonná ředitelka, odd. PAO Slovensko Nadace rozvoje občanské společnosti -PMU Ruzova dolina Bratislava Tel.: Fax: Kontakty: Ms Katarina Vajdova Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie Rahlgasse 3, 1060 Wien, Austria Tel.: Fax:

14 14 5 Přílohy 5.1 Projekty Phare pro Romy v Bulharsku ROK SEKTOR NÁZEV PROJEKTU GRANT ( ) Národní programy Phare 2001 Vzdělávání / zaměstnání Sociální zařazení Smíšené Integrace romské populace Zdravotnictví Zajištění přístupu menšin ke zdravotnictví Sociální politika Reforma sociální péče o děti Vzdělávání / školení / městský rozvoj Podporování integrace Romů Mezisoučet Programy Phare Rozvoj občanské společnosti (financované v rámci Národního programu Phare) 1996 Kultura Oslavy 8. dubna Mezinárodní den Romů 950 Vzdělávání Základní zákonné vzdělání pro mladé lidi z menšinových a okrajových skupin Vzdělávání Škola pro děti a rodiče Informace Založení kanceláře pro diskuse a informace pro romskou menšinu v Blagoevgradu Smíšené Romové z města Apostle Smíšené Matka a dítě Sociální Klub sociální ochrany Sociální Zaměstnání s cílem zlepšení bydlení a infrastruktury v romských předměstích ve městě Plovdiv Sociální Podpora na přežití romské populace Sociální Dětí matky Sociální Volání o pomoc Školení Děti na ulici Kulturní Popularizace modelu etnického a náboženského porozumění v současném světě (Plovdiv) Demokracie RUSD - Region Montana pro integraci romských lidí v občanské společnosti Rovné příležitosti mužů a žen Program Ženy pro Fakultativní obytnou oblast Zdravotnictví Podpora pro děti trpící anémií v obytné oblasti Stolipinovo Plovdiv Informace Informační a poradenská kancelář, obecní informační síť, diagnostika a regulace zneužití pravomoci u romských dětí v Slivenb Media Vasslitza Smíšené Institucionální rozvoj URU Sociální Romská občanská iniciativa Nová oblast pro výstavbu domů pro rodiny z ghetta Stolipinovo Plovdiv Sociální Institucionální rozvoj Školení Romové a masová privatizace v Bulharsku Školení Program Mládež pro Fakultativní obytnou oblast Školení Úloha Romů v regionu Shumen při rozvoji Občanské společnosti. Technická a institucionální podpora pro založení. Mezisoučet

15 15 Programy Phare Democracy Velké projekty * 1996 Kultura Rozpracování metod komunikace mezi menšinovými skupinami a Občanskou společností v Bulharsku Vzdělávání Romský síťový školicí projekt INTRINSIC (Individuální a vysílané školení pro Romy v národním prostředí s mezinárodní spoluprácí) Vzdělávání Konverzační vzdělávací program pro menšinové skupiny v Bulharsku Malé projekty ** 1996 Smíšené Informační středisko a středisko služeb pro romské rodiny Kultura Multikulturní expozice muzea Ad Hoc 1994 Smíšené Romský regionální program Mezisoučet Programy Phare Lien 1996 Zdravotnictví Místní zdravotní středisko - Rakitovo Zdravotnictví Antikoncepční a zdravotní volby nebo marginalizovaní Romové v Bulharsku Vzdělávání Svépomocná pobočka ve Stolipinovo Zdravotnictví AIDS na kolečkách Mezisoučet Celkem z programu Phare * Velké projekty jsou rozsáhlé partnerské projekty určené k propagaci podporovaných aktivit v délce až 24 měsíců, které mohou pokračovat i po skončení podpory z grantu EU. ** Malé projekty jsou určeny zejména na podporu občanských iniciativ a místních aktivit.

16 Projekty Phare pro Romy v České republice ROK SEKTOR NÁZEV PROJEKTU GRANT ( ) Národní programy Phare 2001 Smíšené Posílení organizací občanské společnosti v České republice Vzdělávání Podpora na reformu integrace Romů / multikulturního vzdělávání Antidiskrimi-nace Podpora rasové a etnické rovnosti Smíšené Rozvoj občanské společnosti / Podpora integračních iniciativ Romů ( speciálně na romské projekty) 1999 Vzdělávání / školení / veřejné uvědomění Zlepšení vztahů mezi romskou a českou komunitou Mezisoučet Programy Phare Rozvoj občanské společnosti (financované v rámci Národního programu Phare) 1998 Vzdělávání / školení; zákonná / poradenská podpora; Zlepšení integrace romské komunity do české společnosti integrace (prostřednictvím financování místních projektů NGO) Publikace Překlad knihy Cikáni světa do češtiny 820 Publikace Sborník příspěvků z konference Život a kultura etnických menšin a malých sociálních skupin Školení ROMSTAR školení romské mládeže ve veřejném uvědomění, prevence konfliktu, řešení problémů při vzdělávání Kultura Historické souvislosti života Romů v evropském kontextu Sociální Regionální spolupráce mezi romskými organizacemi Kultura / vzdělávání Kurz v romském jazyce pro děti a mládež s využitím volného času Kultura Posílení etnické identity a vytvoření romského pozitivního soužití mezi Romy a ne-romy v Praze 5 a Kultura Porozumění mezi lidmi prostřednictvím kultury Vzdělávání Vzdělávání romských dětí Vzdělávání / sociální Děti na ulici II - pomoc romským dětem prostřednictvím vzdělávání, řešení problémů mezi romskou a neromskou populací Vzdělávání / informace Založení poradenského, informačního a vzdělávacího centra pro romské organizace Publikace Vydávání informačního bulletinu Romano Dzaniben Menšiny Podpora pro romské misijní centrum Publikace Publikace Průvodce právem menšin Publikace Vydávání informačního bulletinu Romano Dzaniben Publikace Publikační aktivity Vzdělávání / školení Vytvoření centra pro vzdělávání a školení romských dětí a mladých lidí Média Analýza pokrytí romských otázek v médiích Školení Školení pro zaměstnance romských organizací Média Vývoj metodologií pro analyzování pokrytí romských otázek v médiích 460 Publikace Vydání informačního bulletinu Romano Dzaniben Kulturní / vzdělávání Kurzy v romském jazyce Vzdělávání / sociální Kurz pro Romy o byrokratických a sociálních kontaktech Mezisoučet

17 17 Programy Phare Democracy Velké projekty * 1997 Vzdělávání Středoevropský romský program vzdělávání (CEREP) Právní Právní poradenství pro běžence Informace Informační centrum Demokracie Vzdělávání Romský školící projekt INTRINSIC (Individuální a či skupinové školení pro Romy v národním prostředí s mezinárodní spoluprácí) Lidská práva Středoevropské a východoevropské centrum pro Romy Právní Posílení právního zastoupení a tolerance v České republice, Maďarsku a na Slovensku Malé projekty ** 1995 Vzdělávání Vzdělávací film Demokracie Vývoj demokratických vztahů Informace Informační centrální síť pro Romy Kulturní Historický vzájemný vztah romských komunit na evropském kontinentě Mezisoučet Celkem z programu Phare * Velké projekty jsou rozsáhlé partnerské projekty určené k propagaci podporovaných aktivit v délce až 24 měsíců, které mohou pokračovat i po skončení podpory z grantu EU. ** Malé projekty jsou určeny zejména na podporu občanských iniciativ a místních aktivit.

18 Projekty Phare pro Romy v Maďarsku ROK SEKTOR NÁZEV PROJEKTU GRANT ( ) 2001 Smíšené Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin se zvláštním důrazem na romskou menšinu Smíšené Romský sociální integrační program Národní programy Phare 1999 Vzdělávání Sociální integrace znevýhodněné mládeže se zvláštním důrazem na romskou menšinu Mezisoučet Programy Phare Democracy Velké projekty * 1998 Vzdělávání Středoevropský romský program vzdělávání (CEREP) Právní Právní poradenství pro běžence Vyřešení konfliktu Posilování důvěry v Karpatské kotlině (mezi etnickou menšinou a většinovými národními skupinami) Právní Právní obhajoba pro národní a etnické menšiny Právní Posílení právního zastoupení a tolerance v České republice, Maďarsku a na Slovensku Malé projekty ** 1997 Školení Školení pro asociaci romských žen Demokracie Rozvíjení demokracie na úrovni Komunity v Trans-Danubia Rovné příležitosti mužů a žen Zapojení romských žen do veřejného života Media Romské tiskové centrum Demokracie Amaro Drom Smíšené Podpora Romů v okresech Kaposovar a Somogy Školení Posílení zájmové reprezentace PHRALIPE Demokracie 53 místních projektů Kulturní Romské dny v regionu Koppány Vzdělávání Vzdělávání o menšinových hodnotách v maďarských školách Právní Právní pomoc a zájmová reprezentace pro Romy Ad Hoc 1994 Smíšené Romský regionální program (svépomocné projekty) Mezisoučet

19 19 Programy Phare Lien Velké projekty * 1996 Vzdělávání / zaměstnání Základní vzdělání pro dospělé jako cesta zpět do společnosti Zaměstnání / sociální Globální integrační centrum Obecná podpora pro sociálně znevýhodněné a nezaměstnané v Josephstadt Vzdělávání / zaměstnání Nové příležitosti v oblasti Sagortajan Okolí / zaměstnání Cikáni jako pozemkoví manažeři Malé projekty ** 1997 Sociální Založení klubu pro mladé matky Vzdělávání Pomoc mladým Romům při vstupu do vyššího vzdělávání Sociální Program vývoje životního stylu pro romskou populaci v Nagykanizsa Mezisoučet Celkem z programu Phare * Velké projekty jsou rozsáhlé partnerské projekty určené k propagaci podporovaných aktivit v délce až 24 měsíců, které mohou pokračovat i po skončení podpory z grantu EU. ** Malé projekty jsou určeny zejména na podporu občanských iniciativ a místních aktivit.

20 Projekty Phare pro Romy v Polsku ROK SEKTOR NÁZEV PROJEKTU GRANT ( ) Programy Phare Rozvoj občanské společnosti (financované v rámci Národního programu Phare) 1994 Sociální Zakoupení počítače pro editování romského časopisu PROM PO DROM Smíšené Vytvoření centra PUTERDO pro pomoc a podporu romské/ cikánské menšiny Mezisoučet Programy Phare Democracy Velké projekty * 1998 Školení Posilování důvěry v Karpatské kotlině Mezisoučet Celkem z programu Phare Projekty Phare pro Romy v Rumunsku ROK SEKTOR NÁZEV PROJEKTU GRANT EK (v ) 2001 Vzdělávání Přístup ke vzdělání pro znevýhodněné skupiny se zvláštním zaměřením na Romy Smíšené Občanská společnost: budování vědomostního potenciálu romských organizací s dopadem na ekonomické a sociální podmínky Romů, pomoc NGO stát se udržitelnými (v rámci 5 milionového projektu Občanské společnosti pro upevnění udržitelnost sektoru NGO) Národní programy Phare 1998 Smíšené Zlepšení romské situace Mezisoučet Programy Phare Rozvoj občanské společnosti (financované v rámci Národního programu Phare) Školení Jak používat počítač Vzdělávání Prevence mezietnických konfliktů prostřednictvím multikulturního studia transylvánských etnických menšin Ekonomický Partnerství romských organizací. Stabilní spolupráce mezi romskými organizacemi za účelem podporování místního rozvoje Informace Menšiny - k informacím a emancipaci Demokracie Demokracie, lidská práva Školení Školení instruktorů. Národní soutěž ve fyzice Vzdělávání Národní škola pro mladé Romy. Posilování důvěry Publikace Půlroční bulletin Publikace Vydání historie Cikánů a mluvnice jejich jazyku Informace Amare Phrala - příležitost pro lidi bez příležitosti Vzdělávání / sociální Také žádáme o místo Informace Valné shromáždění 950 Vzdělávání SYKAREL vzdělávání pro Romy Sociální Rodinné poradenství 1 000

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

stabilita institucí zajištujících demokracii, lidských práv a práv menšin fungující tržní hospodářství a schopnost vyrovnat se s konkurenčním

stabilita institucí zajištujících demokracii, lidských práv a práv menšin fungující tržní hospodářství a schopnost vyrovnat se s konkurenčním 3. Předvstupní pomoc a přípravné programy na ESF 3.1 Podmínky členství v EU Podmínkou připojení k Evropské unii je splnění kritérií schválených na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993 tzv. Kodaňských

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 2008/2137(INI) 17. 9. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI)) Výbor

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. EACEA - Výkonná

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více