Podpora EU. pro romské komunity ve střední a východní Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora EU. pro romské komunity ve střední a východní Evropě"

Transkript

1 Podpora EU pro romské komunity ve střední a východní Evropě

2

3 Obsah 1. Romské komunity ve střední a východní Evropě 4 2. Příprava vstupu do Evropské unie Kodaňská kritéria Evropské dohody Agenda 2000 a její Stanoviska Pravidelné zprávy Přístupové partnerství a jednání o přistoupení Antidiskriminační směrnice 5 3. Podpora pro Romy Generální ředitelství pro rozšíření: Program Phare Národní programy Phare Phare Phare Phare Phare Program Lien Program Access Generální ředitelství pro vnější vztahy: Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu: Vzdělávací program Socrates a program Mládež Vzdělávací program Socrates Program Mládež Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie Další zdroje informací Přílohy 14 Projekty programu Phare pro Romy v: 5.1 Bulharsku České republice Maďarsku Polsku Rumunsku Slovensku Slovinsku Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva Programy pro Romy 25

4 4 1 Romské komunity ve střední a východní Evropě V současné době ve světě žije odhadem více než 12 milionů Romů 1. Romové původně přišli do Evropy z Indie někdy po 10. století n.l. a od té doby žijí v různých částech kontinentu. Jejich počet v Evropě je odhadován nejméně na 8 milionů, z nichž většina, téměř 6 milionů, žije ve střední a východní Evropě. Hlavní romské komunity tedy žijí ve většině zemí střední a východní Evropy, které požádaly o členství v Evropské unii, tj. v kandidátských zemích 2. Země Odhadovaný počet Romů 3 Bulharsko Česká republika Maďarsko Lotyšsko Poľsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Navzdory mnoha společným tradicím dnes romské komunity tvoří různé skupiny, s mnoha rozdílnými kulturami, dialekty a jazyky. Jako menšinová skupina měla potíže s uplatňováním a ochranou svých základních lidských práv. Romské komunity trpí sociálním a kulturním vyloučením v mnoha evropských zemích. Problémy odsunutí na okraj společnosti jsou kritické zejména ve středních a východních částech Evropy, kde Romové trpěli při přechodu zemí k tržnímu hospodářství. Problémy, kterým nejběžněji čelí romská populace, jsou rasismus a diskriminace, nízká úroveň vzdělání, vysoká nezaměstnanost (50-90 %), velmi špatné podmínky bydlení a ve srovnání s většinovou populací nízká zdravotní úroveň. 2 Příprava vstupu do Evropské unie 2.1 Kodaňská kritéria V roce 1993 se hlavy států a vlád Evropské unie sešly na zasedání v Kodani a dohodly se na souboru kritérií pro země, které chtějí vstoupit do EU. Podle těchto tzv. Kodaňských kritérií členství vyžaduje, aby kandidátská země dosáhla stability institucí zaručujících demokracii, právní řád, lidská práva a respektování a ochranu menšin; existenci fungujícího tržního hospodářství, stejně jako schopnost vypořádat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci Unie; a schopnost přijmout závazky členství, včetně dodržování cílů politické, ekonomické a měnové unie. Situace menšin jako jsou Romové je tudíž brána v úvahu při hodnocení připravenosti kandidátských zemí stát se členy Evropské unie. 2.2 Evropské dohody Počínaje rokem 1991 byla s každou z kandidátských zemí uzavřena tzv. Evropská dohoda 8. Tyto dohody vytváří právní rámec pro spolupráci mezi EU a kandidátskými zeměmi za účelem jejich postupné integrace do Evropského společenství. Článek 6 Evropských dohod specifikuje respektování demokratických principů a lidských práv ustavených Helsinským závěrečným aktem a Chartou pro novou Evropu z Paříže. 2.3 Agenda 2000 a její Stanoviska V červenci 1997 Evropská komise zveřejnila dokument Agenda 2000, který se zabývá budoucností hlavních oblastí politiky Společenství, finančními perspektivami Evropské unie na období a rozšířením Unie. V oblasti respektování menšin Agenda 2000 poukazuje na to, že integrace menšin do společností v kandidátských zemích je převážně uspokojivá kromě situace romské menšiny v některých kandidátských zemích, která dává příčinu ke znepokojení. Jako součást Agendy 2000 byla přijata tzv. Stanoviska k žádostem o členství v Unii pro každou z deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy. Cílem těchto Stanovisek bylo zhodnotit, jak která kandidátská země splňuje Kodaňská kritéria, včetně ochrany menšin, bv mnoha případech tedy zejména Romů. Stanoviska k Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku upozorňují, že romské menšiny jsou v těchto zemích diskriminovány a sociálně strádají a v každé z nich zdůrazňují konkrétní problémy Pravidelné zprávy Evropská rada vyzvala na svém zasedání v Lucembursku v roce 1997 Komisi, aby ke každé kandidátské zemi vypracovala Pravidelnou zprávu o pokroku v přípravě na členství v EU, a to ve světle Kodaňských kritérií. Z toho důvodu se zprávy řídí stejnými objektivními kritérii, jaké byly použity ve Stanoviscích z předchozího roku. Zprávy Komise jsou navrženy tak, aby sloužily jako podklad Radě EU při řízení vstupních jednání nebo 1 Termín Rom je použitý jako všeobecně přijatý a obecně použitelný název pro skupinu lidí, kteří mluví romským jazykem a/nebo mají společnou etnickou identitu, kulturu a historii. Termín Cikán a několik jeho variant je mnohými považován za hanlivý. 2 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko 3 Zdroj: Liegeois, Jean-Pierre and Nicolae Gheorghe, Roma/Gypsies: A European Minority, London: Minority Rights Group V některých případech jsou odhady značně vyšší než oficiální počet, částečně kvůli neochotě některých Romů hlásit se k romské příslušnosti. 4 Odhady pro Bulharsko se pohybují od 3 10 % populace. V souladu s posledním oficiálním sčítáním lidu roku 2001 se identifikovalo 4,6 % populace jako Romové. 5 Oficiální počet. 6 Oficiální počet pro 1997: Oficiální počet pro 2001: Plné znění Evropských dohod je k dispozici na následující webové stránce: 9 Plné znění Agendy 2000 a hodnocení Evropské komise je k dispozici na následující webové stránce:

5 5 pro zahájení vyjednávání s dalšími kandidátskými zeměmi. První z těchto Pravidelných zpráv Evropská komise vydala pro každou kandidátskou zemi v listopadu 1998 a od tohoto roku jsou Pravidelné hodnotící zprávy vydávány každoročně na podzim. V listopadu 2000 Pravidelné zprávy zdůraznily potřebu zlepšit situaci romské populace v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Dokument Strategie rozšíření rovněž říká, že Romové pokračují v boji s častou diskriminací a potížemi v sociálním a ekonomickém životě, jak již bylo zdůrazněno v pravidelných zprávách posledních let. Ve většině zemí, kde se k této situaci dochází, byla přijata opatření a programy podporované z prostředků programu Phare a v některých případech i z prostředků státního rozpočtu. Tyto projekty, které musí být ve všech zemích spolufinancovány ze státního rozpočtu, by měly být realizovány v těsné spolupráci s romskými zástupci a takovým způsobem, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý účinek. V listopadu 2001 Komise uzavírá v dokumentu Strategie rozšíření 10 situaci slovy, že: ve všech zemích s početně silně zastoupenými romskými komunitami jsou nyní realizovány národní akční plány pro boj s diskriminací, která je stále velmi rozšířená, a pro zlepšení jejich složitých životních podmínek. V mnoha případech je implementace těchto akčních plánů v plném proudu a v některých zemích byly posíleny státní rozpočtové zdroje. Pro podporu těchto aktivit je i nadále možné využívat prostředků programu Phare. Pro dlouhodobý účinek těchto aktivit je zapotřebí návazných aktivit opět v těsné spolupráci s romskými zástupci a dále příslušná rozpočtová podpora ve všech zemích Přístupové partnerství a jednání o přistoupení V březnu 1998 Evropská komise navrhla Přístupové partnerství pro deset kandidátských zemí střední a východní Evropy. Tyto dokumenty pomáhají připravit kandidátské země na plnění kritérií pro členství. Podle Přístupového partnerství bude podpora EU podmíněna dodržováním závazků vyplývajících z Evropských dohod, dalších kroků při plnění Kodaňských kritérií a pokroku při realizaci Přístupového partnerství. Nedodržování těchto všeobecných podmínek by mohlo vést k pozastavení finanční podpory. Přístupové partnerství 1998 činí pro Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko a Rumunsko střednědobou politickou prioritou další integraci Romů, zatímco slovenskou střednědobou politickou prioritou je zde posílení politiky a institucí, které se zabývají ochranou práva menšin. Ve světle Pravidelných zpráv Komise bylo Přístupové partnerství v prosinci 1999 a v prosinci 2001 přepracováno. Aktualizované Přístupové partnerství 2001 činí v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku politickou prioritou další pokrok v situaci Romů, a to prostřednictvím národních akcí či rámcových programů. 12 Dne 31. března 1998 byla zahájena jednání o přistoupení s Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Polskem, Slovinskem (a Kyprem). Poté, Rada na doporučení Komise zahájila dne 10. prosince 1999 jednání s Rumunskem, Slovenskem, Lotyšskem, Litvou, Bulharskem (a Maltou). 2.6 Antidiskriminační směrnice V květnu 1999 vstoupila v platnost Amsterdamská smlouva, jejíž nový článek 13 zmocňuje Evropské společenství 14 podniknout příslušné kroky v boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství nebo víry, postižení, věku nebo sexuální orientace. V návaznosti na tento nový článek 13 Rada EU přijala dne 29. června 2000 Směrnici pro princip rovného zacházení bez ohledu na rasový nebo etnický původ. Cílem Směrnice je bojovat proti diskriminaci z důvodů rasového nebo etnického původu ve veřejných a soukromých sektorech. Má široký rozsah - od zaměstnání, školení, sociální ochrany včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče, přes sociální výhody až po vzdělávání a přístup ke službám, včetně bydlení. Členské státy musí určit souhrn opatření pro podporu rovného zacházení bez ohledu na rasový či etnický původ, což mj. zajistí pomoc obětem diskriminace při řešení jejich žalob. 15 Členské státy musí tuto Směrnici implementovat do 19. července Je součástí acquis Společenství 16 a jako taková je zahrnuta do jednání o přistoupení s kandidátskými zeměmi (Kapitola 13). Kandidátské země ji budou muset do svého práva začlenit ještě před datem vstupu do Evropské unie. 10 Dokument Strategie rozšíření shrnuje závěry Pravidelných zpráv pro všechny kandidátské země. 11 Plné znění Pravidelných zpráv 2001 a Strategie rozšíření je k dispozici na následující webové stránce: 12 Plné znění Přístupového partnerství 2001 je k dispozici na následující webové stránce: 13 Článek 13 Smlouvy ustavující Evropské společenství. 14 Přesněji Rada jednající jednomyslně podle návrhu Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem. 15 Plné znění směrnice je k dispozici na následující webové stránce: 16 Acquis Společenství je hlavní částí společných práv a povinností, která spojují všechny členské státy dohromady v Evropskou unii.

6 6 3 Podpora pro Romy Program Phare je hlavním zdrojem podpory EU pro romskou populaci v kandidátských zemích. Nicméně v členských státech EU jsou také romské komunity a EU vypracovala programy pro zlepšení jejich situace - zejména v oblasti vzdělávání a v boji proti rasismu a diskriminaci. Některé z těchto programů jsou otevřené i účasti Romů ze střední a východní Evropy. V rámci Evropské komise jsou tyto programy řízeny různými odděleními (Generální ředitelství, GŘ). 3.1 Generální ředitelství pro rozšíření: Program Phare Evropská unie pomáhá kandidátským zemím v přípravě na členství poskytováním finanční a technické podpory. Hlavním nástrojem této pomoci je program Phare, který je řízen Generálním ředitelstvím pro rozšíření. Program Phare zajišťuje podporu zemím střední a východní Evropy od roku 1989 a pomáhá jim v období masivní ekonomické restrukturalizace a politických změn. Podpora Phare byla přeorientována po zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993, kdy byly země střední Evropy vyzvány k podání žádosti o členství v EU. Evidentní je i výrazná podpora investic do infrastruktury. Podpora z programu Phare je tedy nyní zcela zaměřena na předvstupní priority stanovené v Přístupovém partnerství každé země. Původně bylo z rozpočtu Phare přiděleno 4,2 mld. na období , ovšem už v období podpora vzrostla téměř na 6,7 mld. a nakonec až na 1,5 mld. 17 ročně v období Podpora Phare má spíše podobu grantů než půjček. Na následujících stránkách jsou popsány možnosti získání finanční podpory z programu Phare pro zlepšení životních podmínek romské populace Národní programy Phare Každé kandidátské zemi je v rámci programu Phare každoročně přidělen její národní rozpočet. Za návrh a vývoj projektů jsou odpovědné národní orgány kandidátských zemí ve spolupráci s Evropskou komisí a v konzultaci s Řídícím výborem programu Phare, který je složen ze zástupců členských států EU. Národní orgány jsou dále odpovědné za vyhlášení výběrového řízení na realizátora projektu, za uzavření smlouvy a za finanční a administrativní vedení projektu. Jde tzv. decentralizovaný systém. Na realizaci projektu dohlíží Komise a její Delegace v kandidátských zemích. Evropská komise doporučuje kandidátským zemím, aby vyčlenily podporu pro romské komunity a aby zvýšily účast NGO při přípravě projektů. Priority financování jsou projednávány na základě častých kontaktů Evropské komise s četnými romskými organizacemi. Během projektování jsou v co možná největší konzultováni i samotní Romové a ohled je brán rovněž na zkušenosti z projektů financovaných z jiných prostředků. Při přípravě projektů Phare zaměřených na romskou komunitu jsou pravidelně konzultováni i romští poradci, kteří jsou zaměstnání ve státní správě a jsou zodpovědní za romské nebo menšinové otázky. V některých zemích jsou zástupci romských organizací dokonce členy výběrové komise v rámci výběrového řízení. Nicméně nalezení vhodných partnerů z řad romských komunit je často problémem. Probíhající programy jsou v každé kandidátské zemi každoročně hodnoceny příslušným resortem, a to v rámci systému nezávisle prováděných střednědobých hodnocení. Společné monitorovací výbory, ve kterých jsou zastoupeny příslušné orgány kandidátských zemí a Evropská komise, přezkoumávají na základě hodnotících zpráv finanční a technický pokrok při realizaci programů. Výsledky těchto zpráv mohou být šířeny nejrůznějšími způsoby, včetně seminářů, kterých se účastní zapojené organizace. Doporučení z hodnotících zpráv jsou zohledňována při programování. Od roku 1998 je návrh Národních programů Phare připravován v souladu s přípravou na členství v EU a řídí se prioritami stanovenými v Přístupovém partnerství, které zohledňuje výsledky Pravidelných zprávách a Stanovisek. Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko věnovaly část rozpočtů z Národních programů Phare na financování rozsáhlých projektů zaměřených na romskou komunitu. Celková částka na financování projektů ve prospěch Romů během posledních několika let značně vzrostla, a to z 11,7 milionů v roce 1999 na 13,65 milionů v roce 2000 a 31,35 milionů v roce Jde o zřetelný nárůst v porovnání s rokem 1998, kdy byly prostředky na podporu romských komunit přidělovány prostřednictvím Nadací pro rozvoj občanské společnosti založených s pomocí programu Phare v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Cílem těchto Nadací je posílit neziskový sektor a podporovat občanskou společnost. Část jejich činnosti spočívá ve financování projektů navržených místními nevládními organizacemi (NGO). 17 V cenách roku Musí být vzato v úvahu, že některé projekty nejsou zaměřeny výhradně na Romy (ale také na ostatní etnické menšiny nebo znevýhodněné skupiny), ale mají zvláštní zaměření na podporu Romů. V mnoha případech není možné přesně oddělit částku vynaloženou na část projektu ve prospěch Romů.

7 7 Do roku 1998 bylo v každé z těchto zemí poskytnuto průměrně na podporu projektů pro Romy v oblasti kultury, vzdělávání, medií, právní pomoci a lidských práv Phare 1998 Na Slovensku přispěl program Phare 1998 částkou na společný projekt s holandskou a slovenskou vládou s celkovým rozpočtem 2,4 milionů, který se zaměřil na zlepšení úrovně bydlení, vzdělávání, kultury a pracovních příležitostí romských komunit v okrese Spišská Nová Ves. V Rumunsku byly z programu Phare přiděleny 2 miliony na vládní projekt strategie pro zlepšení situace Romů do roku Projekt také financoval množství aktivit a projektů pro praktické ověření a realizaci této politiky. V České republice podpořil program Dživas Jeketane 132 projektů v celkové hodnotě přes , z nichž velkou část řídily romské organizace. Program usiluje o posílení profesních dovedností Romských a jiných NGO a o prosazování jejich účasti na rozhodovacích procesech na regionální a místní úrovni. Tento program, který se mj. zaměřuje na vzdělávání a zaměstnanost, byl navržen v těsné spolupráci s Poradní skupinou složenou z předních romských představitelů v České republice, z nichž mnoho je rovněž členy Meziresortního výboru pro záležitosti romské komunity. V následujících letech program Dživas Jeketane získal finanční prostředky v celkové výši 2,7 milionů (z Národních programů Phare 2000 a 2001) Phare 1999 Projekty zaměřené na romskou komunitu jsou rovněž financovány z prostředků Národních programů Phare 1999 pro Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko a Slovensko. V Bulharsku bylo věnováno na zvýšení úrovně vzdělání romské populace a na zlepšení životních podmínek a životního prostředí v nejvíce znevýhodněných romských městských čtvrtích. Třetím cílem tohoto projektu je zlepšit veřejné služby pro romskou populaci prostřednictvím většího zapojení Romů ve veřejné správě a zlepšení lidských práv a kulturního povědomí příslušných institucí. Na realizaci projektu dohlíží členové Národní rady pro etnické a demografické otázky (NCEDI), mezi nimiž jsou i Romové. Romská pracovní skupina NCEDI jmenovala pro různé části projektu poradní skupiny. V České republice byla uvolněna částka na financování vzdělávacích aktivit, školení romských asistentů a poradců, výzkum vztahů uvnitř etnika a spolufinancování mediální kampaně pro veřejnost. V Maďarsku program Phare přispěl částkou 6,9 milionů na projekt spolufinancovaný maďarskou vládou o celkovém rozpočtu 12,5 milionů. Projekt se zaměřil na snížení procenta romských dětí, které přestanou navštěvovat základní školu, posílení škol zapojených do vzdělávání znevýhodněné mládeže (se zvláštním zaměřením na romské děti) a stimulování sociální podpory talentovaných mladých Romů. Na Slovensku byla v rámci programu Phare 1999 přidělena částka 1,8 milionu na program menšinové snášenlivosti, který byl spolufinancován slovenskou vládou a jehož celkový rozpočet činil 2,3 milionů. Program umožnil 450 zástupcům místní veřejné správy a městských úřadů, s velkým podílem romské populace, proškolení v otázkách menšin a řešení konfliktů, financování veřejné informační kampaně o menšinách, modernizace pedagogických institucí a pilotních menšinových škol. Kromě toho Nadace pro rozvoj občanské společnosti na Slovensku založená s pomocí Phare poskytla granty slovenským NGO v hodnotě 2 milionů v rámci menšinového programu. Oba programy mají zvláštní zaměření na romskou menšinu Phare 2000 V roce 2000 finanční podpora z programu Phare na projekty zaměřené na Romy podstatně vzrostla. V Bulharsku přispívá Phare částkou 3,5 milionů na projekt, který je zaměřen na pomoc státním orgánům při zlepšování politiky vůči sociálně přehlíženým dětem (včetně romských dětí) a přijetí nové legislativy v této oblasti v roce 2000 jde o tzv. twinning 19. Projekt zajišťuje školení a podporu nových struktur na národní a regionální úrovni, rozvíjení alternativní formy péče o dítě a reformu vedení a péče o postižené děti ve vybraných domovech. V České republice program Phare přispívá částkou 1 milion na zlepšení příležitostí pro romské děti získat vzdělání jednak prostřednictvím úpravy učebního plánu základních škol, aby lépe vyhovoval jejich potřebám, ale i rozšiřováním multikulturního obsahu učebního plánu určeného pro všechny děti. Twinningový projekt ( ) podporuje vytvoření antidiskriminační politiky a zlepšuje institucionální schopnost bojovat s diskriminací. Jedním z klíčových cílů tohoto projektu je připravit cestu pro naplňování Směrnice 2000/43/EC Rady z 29. června Phare 19 Tzv. twinning je jednou ze základních forem předvstupní podpory. Spočívá ve spolupráci mezi členskými státy EU a kandidátskými zeměmi formou dočasného přeložení odborníků státní správy v EU do partnerských institucí v kandidátských zemích s cílem podpory rozvoje moderní a výkonné správy. 20 Také nazývána Antidiskriminační směrnice. Další informace viz kapitola 2.6.

8 8 dále přispívá částkou 1,35 milionu na program integrace Romů, který zahrnuje vzdělávání a odbornou přípravu, obhajobu a právní pomoc a integrační aktivity mezi romskou a neromskou populací. V Maďarsku program Phare poskytuje částku 2,5 milionů na aktivity v boji proti diskriminaci, na zlepšení postavení Úřadu pro národnostní a etnické menšiny, ale i na zkušební vývojové provozy pro rozvoj infrastruktur v chudinských izolovaných romských čtvrtích. V Rumunsku Phare podporuje projekty na zlepšení postavení a udržitelnosti romských organizací podporujících lepší ekonomické a sociální podmínky Romů (1 milion v rámci projektu občanské společnosti v celkové hodnotě 5 milionů ). Na Slovensku projekt Phare s rozpočtem 3,8 milionů zahrnuje několik etap: zlepšení komunikace mezi Romy a ne-romy v obcích; lepší přístup k zaměstnání pro mladé Romy prostřednictvím školení, pracovních zkušeností a individuálního poradenství; předškolní vzdělávání se zapojením matek; zvláštní podpora pro děti na základní škole a školení pro romské asistenty na základních a středních školách Phare 2001 Finanční podpora programu Phare 2001 na projekty ve prospěch Romů opět značně vzrostla. V Bulharsku byla z programu Phare přidělena částka 3,7 milionů na projekt, který pomáhá zlepšovat sociální a ekonomickou integraci Romů a dalších znevýhodněných skupin. V rámci tohoto programu vzniknou romská informační a kulturní centra a programy na vytváření pracovních míst. Na program integrace romské populace, tj. na zlepšení školní docházky romských dětí, rozpracování právního systému na potírání diskriminace, zapojení Romů ve veřejné správě a vývoj strategie veřejného uvědomění, je poskytnuta částka 1,65 milionu. Další projekt ve výši 1 milion přispívá na zlepšení přístupu ke zdravotním službám pro romskou populaci. V České republice Phare poskytuje částku 3 miliony na projekt občanské společnosti, jehož cílem je podpora vytváření lepších příležitostí pro účast Romů v poradních a volených pozicích, ale i rekvalifikačních aktivit a vytváření pracovních míst. V Maďarsku bylo z programu Phare 2001 přiděleno 5 milionů na projekt sociální integrace se zvláštním důrazem na romskou populaci. Projekt předvídá vývoj politiky rovných příležitostí pro zlepšení přístupu k zaměstnání. Navíc program poskytuje institucím granty na plnění úkolů Vzdělávacích a informačních center pro Romy a financuje školení pro romské zprostředkovatele. Kromě toho je část projektu zaměřena na podporu iniciativ pro přechod dětí ze zvláštních do běžných škol. V Rumunsku poskytuje Phare 2001 částku 7 milionů na projekt vzdělávání pro menšinové skupiny se zvláštním zaměřením na Romy. Tento projekt se soustředí na zvýšení účasti na předškolním vzdělávání, prevenci před předčasného ukončení školní docházky a na druhou šanci pro osoby, které nedokončily povinnou školní docházku. Na Slovensku poskytuje Phare 2001 částku 10 milionů na projekty zaměřené jak na vzdělávání, tak na infrastrukturu. Projekt vzdělávání se bude soustředit na předškolní vzdělávání, školení pro asistenty učitelů, integraci sociálně znevýhodněných dětí do běžných základních škol a vytvoření společenských a kulturních center. Projekt infrastruktury bude zlepšovat životní podmínky v romských sídlištích (východ Slovenska) modernizováním nebo vytvořením veřejných služeb (renovace stávajících zařízení pro zásobování vodou, kanalizace, cest a silnic, ale i výstavba nových infrastrukturních zařízení) Program Lien Velká část projektů pro Romy v kandidátských zemích byla financována prostřednictvím programu Lien. Program Lien poskytl granty na spolufinancování projektů nevládních a neziskových organizací, které měly za cíl podporovat iniciativy občanů a posílit postavení nevládních a neziskových organizací v sociálním sektoru ve prospěch znevýhodněných skupin obyvatelstva. Program Lien byl nahrazen programem Access (viz níže). V rámci programu Lien se podpora postupně zvyšovala ze 4,7 milionů v roce 1993 na 5 milionů v roce 1994 a 10 milionům ročně v období let Přibližně 1,9 milionu bylo v období let věnováno na projekty pro romské komunity. Patřily do skupiny tzv. Horizontálních programů Phare, které jsou otevřeny všem kandidátským zemím. Tyto programy doplňují Národní programy Phare tam, kde jde o projekty, jenž zahrnují více než jednu zemi a vyžadují společné řešení Podrobnější informace o projektech pro Romy, které byly financovány z programu Lien v kandidátských zemích, naleznete v přílohách této publikace.

9 Program Access Program Access je programem na budování institucí a jeho cílem je posílení občanské společnosti v kandidátských zemích střední a východní Evropy. V letech 1999 a 2000 byl jeho rozpočet 20 milionů, který podpořil velké projekty (projekty spojující organizace alespoň ze dvou zemí, včetně jedné kandidátské země ze střední a východní Evropy, s maximálním grantem ), malé projekty (maximální grant ) a zařízení na vytváření sítě umožňující nevládním a neziskovým organizacím z kandidátských zemí zapojit se do aktivit v celé Evropě. Program Access podporuje aktivity nevládních organizací spojené s přijímáním a realizováním acquis Společenství v oblasti ochrany životního prostředí a socioekonomického rozvoje, ale i aktivity ve prospěch sociální reintegrace marginálních skupin populace, včetně romské. 22 Od roku 2001 přestal být program Access horizontálním programem. Nicméně podobné programy budou součástí Národního programu Phare několika kandidátských zemí střední a východní Evropy. 3.2 Generální ředitelství pro vnější vztahy: Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva zajišťuje podporu pro romské komunity ve třetích zemích, ale i v kandidátských zemích střední a východní Evropy. Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva je řízena Evropskou komisí, resp. jejím Generálním ředitelstvím pro vnější vztahy (RELEX). Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva s rozpočtem přibližně 100 miliony ročně podporuje lidská práva a demokratizaci ve spolupráci s nevládními a mezinárodními organizacemi po celém světě. Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva (EI- DHR) byla založena v roce 1994 na návrh Evropského parlamentu, který chtěl sloučit několik rozpočtových zdrojů ES určených na podporu lidských práv pod jeden zdroj. Pod Evropskou iniciativu pro demokracii a lidská práva tedy přešla i všeobecně známá rozpočtová položka Phare Democracy. Do roku 1998 bylo poskytnuto přibližně 4,5 milionů na projekty zaměřené na romské komunity ve střední a východní Evropě. V letech 1999 a 2000 bylo finančně podpořeno šest projektů. 23 Za pozornost stojí malé projekty EIDHR, které byly do roku 2000 včetně řízeny Delegacemi Evropské komise v kandidátských zemích střední a východní Evropy. Tento program umožnil financovat mnoho projektů ve prospěch romských menšin, které byly iniciovány a realizovány místní občanskou společností, včetně romských nevládních organizací. V květnu 2001 vydala Komise zprávu o roli EU v podpoře lidských práv ve třetích zemích, která zdůrazňuje potřebu zvýšit soudržnost mezi různými nástroji EU na podporu lidských práv a demokratizaci. S nárůstem příležitostí financovat plnění kodaňských politických kritérií v kandidátských zemích z programu Phare, tedy i romskou otázku, již není více potřeba, aby EIDHR hrála pro tyto komunity ve střední a východní Evropě doplňkovou úlohu. EIDHR si však udržuje aktivní podpůrnou úlohu pro romské komunity zemí jihovýchodní Evropy, které nejsou kandidátskými zeměmi. V období bude EIDHR soustředit svou pozornost na vybrané země a priority. Jednou z těchto priorit je boj proti rasismu a xenofobii a podpora příslušníků menšin. Tyto regionální projekty budou finančně podporovány v jihovýchodní Evropě a v Nových nezávislých státech (NIS). Romským komunitám bude i zde věnována zvláštní pozornost. 3.3 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu: Vzdělávací program Socrates a program Mládež Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu řídí programy spolupráce mezi členskými státy EU a kandidátskými zeměmi v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Projekty pro Romy jsou podporovány jak v rámci vzdělávacího programu Socrates, tak v rámci programu Mládež pro Evropu/Mládež Vzdělávací program Socrates Vzdělávací program Socrates je program EU zaměřený na spolupráci v oblasti vzdělávání. Jeho cílem je zejména rozvíjení evropské dimenze ve vzdělávání a zvyšování jeho kvality, a to prostřednictvím spolupráce mezi školami a vzdělávacími institucemi v zemích EU a v kandidátských zemích. Vzdělávací program Socrates je první evropskou iniciativou zahrnující vzdělávání všech věkových kategorií. V rámci programu Socrates I ( ), do kterého se před jeho ukončením zapojily všechny kandidátské 22 Informace o programu Access jsou k dispozici na adrese: 23 Podrobný seznam je k dispozici v příloze. Další informace naleznete na webové stránce:

Strategie romské integrace do roku 2020

Strategie romské integrace do roku 2020 Strategie romské integrace do roku 2020 únor 2015 1. Úvod 1.1. Základní informace o strategii Název strategie Kategorie strategie Zadavatel strategie ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII Strategie romské integrace

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2011) 2 OBSAH ÚVOD.... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI...6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě. Obsah. Hlavní závěry body 1-30. Stručné shrnutí. Úvod odstavec 1-3

Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě. Obsah. Hlavní závěry body 1-30. Stručné shrnutí. Úvod odstavec 1-3 Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě Obsah Hlavní závěry body 1-30 Stručné shrnutí Úvod odstavec 1-3 Obecné poznámky odstavec 4-9 definice a účel tohoto dokumentu Právní rámec integrace

Více

BÍLÁ KNIHA BÍLÁ KNIHA O SPORTU

BÍLÁ KNIHA BÍLÁ KNIHA O SPORTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.07.2007 KOM(2007) 391 v konečném znění BÍLÁ KNIHA BÍLÁ KNIHA O SPORTU (předložená Komisí) {SEK(2007) 932} {SEK(2007) 934} {SEK(2007) 935} {SEK(2007) 936}

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Mládež v akci. Průvodce programem

Mládež v akci. Průvodce programem Mládež v akci Průvodce programem platný od 1. ledna 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež v akci?...

Více

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 1 PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 2 OBSAH ÚVOD.............................................................................

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více