KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ"

Transkript

1 KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

2 Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou 4.1. V bžných podmínkách 4.2. V mimoádných situacích 4.3. V krizových situacích 5. Koncepce 5.1. Návrhové období 5.2. Bezpenostní rizika a hrozby 5.3. Zásady a možnosti zabezpeení pitné vody v krizových situacích 5.4. Kvalita a množství vody 5.5. Materiální zajištní 5.6. Organizaní zabezpeení 6. Návrh opatení 2

3 1. Úvod Ministerstvo zemdlství R je ve smyslu zákona.2/1969 Sb., o zízení ministerstev a jiných ústedních orgán státní správy R, ve znní pozdjších pedpis (kompetenní zákon), ústedním orgánem státní správy pro vodní hospodáství s výjimkou ochrany pirozené akumulace vod, ochrany vodních zdroj a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, z ehož vyplývají jeho kompetence mimo jiné i na úseku zásobování pitnou vodou, a to jak za bžných situací, tak v situacích krizových. Výše uvedené skutenosti pedurují Ministerstvo zemdlství být garantem zpracování Koncepce zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací (dále jen Koncepce ). Tento úkol vyplynul z usnesení Bezpenostní rady státu ze dne k Informaci o prbhu a závrech mezinárodního cviení krizového managementu HEXAGRANT 99 a k Harmonogramu opatení k využití poznatk ze cviení CRISEX 98 a HEXAGRANT 99. Zpracovatelé pistoupili ke zpracování tohoto dokumentu jako podkladu pro výstavbu systému zásobování vodou, který v návaznosti na platné právní normy zabezpeí jednu z hlavních podmínek pro pežití obyvatelstva a fungování záchranného systému i v nejtžších krizových situacích. Zárove byla snaha respektovat související pipravované právní normy, jejichž pijetí se pedpokládá v prbhu roku 2000 a Dále byly využity podklady a doporuení Hlavního výboru NATO pro civilní nouzové plánování (SCEPC), zejména jeho Výboru pro zemdlství a potraviny (FAPC). Koncepní pojetí vyjádené systémovostí a organizaní provázaností píprav na zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací má být základem souboru opatení pro další fáze píprav smujících k maximáln možnému zabezpeení dodávek pitné vody i v nejtžších krizových situacích. Pi hodnocení pravdpodobnosti možných rizik a vzniku krizových situací, v jejichž dsledku mže dojít k narušení systému zásobování pitnou vodou, vychází koncepce z Bezpenostní strategie eské republiky schválené vládou dne V souladu s uvedeným dokumentem je považováno za trvale vysoce aktuální riziko - riziko vzniku živelní katastrofy, prmyslové a ekologické havárie a vznik a šíení epidemií. Rizika rozsáhlé a závažné diverzní innosti v rámci zjevné pípravy agrese, hrozby agrese a vojenské napadení jsou považována za aktuáln málo pravdpodobná aktivující se v rozmezí msíc až rok. Z uvedených dvod je koncepce podrobnji rozpracována z hlediska bezpenostních hrozeb pro pravdpodobnjší nevojenské krizové situace. Protože celková koncepce zabezpeení pitnou vodou musí respektovat i požadavky ozbrojených sil a ozbrojených bezpenostních sbor na zabezpeení vodou ve všech druzích krizových situací vetn respektování právních norem k ochran utajovaných skuteností, pedpokládá se, že zpsob zabezpeení ozbrojených sil pitnou vodou bude obsažen v samostatném dokumentu podléhajícímu píslušnému stupni utajení a není tudíž ešen touto koncepcí. Úkoly resort a orgán státní správy pi zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací jsou obecn stanoveny zejména zákony krizové legislativy (zákon o krizovém ízení, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodáských opateních pro krizové stavy). Vzhledem k souasné situaci pípravy a schvalování související legislativy, reformy veejné správy a našich píprav na vstup do Evropské unie je teba návrh koncepce považovat za otevený dokument, který bude postupn rozvíjen podle konkrétních podmínek a možností. 3

4 2. Základní pojmy: Zásobování vodou je souhrn inností, jejichž úelem je zabezpeit potebné množství vody požadované jakosti pro poteby uživatel. Náhradní zásobování vodou je innost, jejímž úelem je zabezpeit potebné množství vody požadované jakosti pro poteby uživatel pi perušení dodávky vody z veejného vodovodu v dsledku jeho oprav nebo havárií. Nouzové zásobování vodou je zpsob ešení zásobování vodou v krizových situacích, jehož úelem je zabezpeení nezbytného množství vody požadované jakosti v pípadech, kdy stávající systém zásobování vodou je zcela nebo ásten nefunkní. Nouzové zásobování vodou je asov omezeno na dobu nezbytn nutnou. Systém nouzového zásobování vodou je souhrn orgán a materiálních a technických prostedk organizací zajišujících zásobování vodou a Služby nouzového zásobování vodou, prostedk uložených v zásobách státních hmotných rezerv a prostedk dalších organizací uvedených v krizovém plánu píslušného správního úadu a soubor pijatých organizaních opatení pro sladní jejich innosti pi zásobování pitnou vodou v krizové situaci, kdy bžný systém zásobování je ásten nebo zcela nefunkní. Veejné zásobování pitnou vodou je zásobování vodou z veejného vodovodu, veejné studny oznaené jako zdroj pitné vody, nebo soukromé studny využívané k takové komerní innosti, kde je vyžadováno užití pitné vody. Individuálním zásobováním pitnou vodou je zásobování vodou z jednoho zdroje, nap. domovní studny, s denní produkcí menší než 10 m 3 vody nebo zdroje zásobujícího maximáln 50 osob, pokud tato voda není užívána k takové komerní innosti, kde je vyžadováno užití pitné vody nebo jako studna veejná. Pitná voda je veškerá voda bu v jejím pvodním stavu nebo po úpravách, urená k lidské spoteb, tj. k pití, vaení, píprav potravin nebo k jiným úelm v domácnostech, a to bez ohledu na její pvod a na to, zda je dodávána z rozvodné sít, ze zásobníku nebo v lahvích i kontejnerech, - voda používaná v jakémkoli potravináském výrobním zaízení k výrob, zpracování, uchovávání nebo prodeji výrobk nebo látek urených pro lidskou spotebu, pokud není na žádost výrobce rozhodnuto jinak. Vodní zdroj je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou lze použít pro uspokojení poteb lovka. Mimoádná událost tím se rozumí škodlivé psobení sil, které mimoádn ohrožuje život, zdraví, majetek nebo životní prostedí. 4

5 Mimoádná situace je situace vzniklá v souvislosti s hrozící nebo nastalou mimoádnou událostí, kterou lze ešit bžnou ádnou inností orgán veejné správy a složek Integrovaného záchranného systému. Krizovou situací se rozumí mimoádná událost pi níž je vyhlášen stav nebezpeí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (tzv. krizové stavy). Služba pro nouzové zásobování vodou je systém, jehož posláním je za krizových stav zabezpeovat nouzové zásobování obyvatelstva vodou, potebná opatení pro zajištní hospodáské innosti, provádt záchranné a likvidaní práce na vodohospodáských zaízeních, likvidace havarijních únik závadných látek do vod a pdy, vetn získávání nových zdroj pitné vody z podzemních vod. Ochraovatelé prostedk pohotovostních zásob pro potebu nouzového zásobování pitnou vodou v krizových situacích jsou právnické osoby, jejichž pedmtem innosti je zásobování pitnou vodou a které mají se Správou státních hmotných rezerv uzavenu smlouvu o skladování a údržb pohotovostních zásob. 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce Východiska pro zpracování koncepce jsou objektivn daná stávajícím systémem a zpsobem zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou a legislativní podporou ve form stávajících právních pedpis, piemž je nutno zohlednit i pedpisy pipravované, vztahující se k uvedené problematice ( pedevším zákon o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu,. zákon o krizovém ízení, zákon o Integrovaném záchranném systému, zákon o hospodáských opateních pro krizové stavy). V rámci EU není otázka zásobování obyvatel pitnou vodou za krizových situací ešena komunitárním právem, její ešení je v kompetenci každého lenského státu. Cílem, který vyplývá z uloženého zadání a pedešlých konstatování, je zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací v pípadech, kdy je zásobování pitnou vodou vážn narušeno, i zcela ochromeno, a to po celou dobu trvání krizové situace, resp. po celou dobu, kdy závažné problémy v zásobování pitnou vodou petrvávají. Naplnní tohoto cíle je možno dosáhnout vybudováním uceleného funkního systému zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou, který v krizových situacích zajistí zásobování vodou na celém území republiky, vetn obyvatelstva, které není zásobováno vodou z veejných vodovod (v souasné dob asi 13 % z celkového potu obyvatel). K tomu je teba zpracovat návrh uvedeného systému s vyjádením opatení, která bude teba pijmout, pipravovat a postupn realizovat. 5

6 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou 4.1. V bžných podmínkách V roce 1999 bylo v R zásobováno z veejných vodovod 8,94 mil. obyvatel, tj. 86,9 % z celkového potu obyvatel (veejné zásobování), zbytek obyvatel pipadá na zásobování vodou z individuálních vodních zdroj (individuální zásobování). V rámci celé eské republiky je stav v zásobování obyvatelstva pitnou vodou nevyvážený. Nejvyšší podíl zásobených obyvatel má hlavní msto Praha (99,9 %), nejnižší podíl zásobených obyvatel je ve Stedoeském kraji (70,6 %) a Jihomoravském kraji (80,8 %). Po roce 1990 byl zahájen proces systémových zmn, jimiž bylo zmnno postavení státu jako ídícího a podnikatelského subjektu a vlastnická práva byla transformována do psobnosti obcí. V odvtví veejných vodovod a kanalizací byl proces transformace vlastnických práv prakticky ukonen. Provozování vodovod je podnikatelskou inností, zaazenou mezi koncesované živnosti. Ministerstvo zemdlství R se na základ zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znní pozdjších pedpis, vyjaduje k žádostem o koncese (k vydáno 795). Za ádné dodávky vody spotebiteli u veejného zásobování jsou odpovdni jednotliví provozovatelé vodovod na základ vyhlášky o veejných vodovodech a kanalizacích. O použitelnosti vody pro veejné zásobování rozhoduje hygienický orgán, piemž jako smrodatná se bere SN Pitná voda, které bude nahrazena provádcím pedpisem Ministerstva zdravotnictví R. Subjekt individuálního zásobování je ve vztahu ke kvalit dodávané vody vázán pouze vlastní zodpovdností. V pípad problém se mže obrátit na obec, do jejíž samostatné psobnosti spadá mimo jiné i zásobování vodou V mimoádných situacích Veejné zásobování eší vyhláška. 144/1978 Sb., o veejných vodovodech a veejných kanalizacích, ve znní pozdjších pedpis stanovením povinnosti náhradního plnní dodavateli vody (nap. dovážením vody v cisternách). Provozovatelé vodovod ve vtšin pípad disponují technickým vybavením, které jim umožuje odstraovat jen bžné poruchy a havárie na zaízeních, která provozují. U individuálního zásobování zajišuje náhradní zásobování vodou obec V krizových situacích Plánování nouzového zásobování vodou V rámci okresu zpracovaly píslušné útvary okresního úadu ve spolupráci s vlastníky a provozovateli vodovod a kanalizací a dalšími organizacemi zaazenými v Integrovaném záchranném systému (dále IZS) plány nouzového zásobování vodou, které jsou souástí krizových plán okres. V nich se z hlediska územního teritoria (obcí, mst) neeší jen nouzové zásobování vodou v psobnosti provozní organizace vodovod a kanalizací, které jsou subjektem hospodáské mobilizace, ale i s ostatními provozovateli, mstských a obecních vodovod. 6

7 Systém nouzového zásobování pitnou vodou V krizových situacích se zásobování obyvatelstva vodou provádí v závislosti na konkrétním stavu narušení systému zásobování vodou. V lokalitách, které krizovou situací nebyly pímo postiženy se zásobování provádí bžnými prostedky a v rozsahu bžných služeb dodavatel vody. Zabezpeení pitnou vodou organizují obce a regionální úady tak, aby bylo pimené a svým obsahem a rozsahem odpovídalo úelu a podmínkám konkrétní krizové situace. Po vyhlášení krizového stavu a v dsledku kritického nedostatku pitné vody je aktivován systém nouzového zásobování vodou. Pro zabezpeení nouzového zásobování vodou v krizových situacích velkého rozsahu na území eské republiky byla v minulosti vytvoena Vodotechnická služba CO s urenou vnitní strukturou, jejíž ízení bylo v roce 1991 delimitováno na Ministerstvo zemdlství R. Vodotechnickou službu tvoily dosud provozní spolenosti vodovod a kanalizací a organizace Vodní zdroje, které byly, ve smyslu naízení vlády. 284/1992 Sb., o opateních hospodáské mobilizace ze dne 30. dubna 1992, ureny subjekty hospodáské mobilizace. Její struktura je zejmá z pílohy. 1. Pi vyhlášení krizových stav je povinností tchto subjekt dislokovaných v postižených regionech v rozsahu smluvních dodávek zajistit ešení krizové situace. Pro zabezpeení zásobování vodou v krizových situacích, kdy vlastní prostedky tchto subjekt nepostaují na plnní úkolu, byly v souinnosti se Správou státních hmotných rezerv vytvoeny státní hmotné rezervy materiálu pro nouzové zásobování vodou. Základní povinnosti subjekt hospodáské mobilizace jsou v obecné poloze uvedeny v materiálu Základní dokumenty hospodáské mobilizace, vydané Ministerstvem hospodáství R v letech Platnost uvedených dokument skoní pijetím zákona o hospodáských opateních pro krizové stavy. Dosavadní systém Vodotechnické služby se pi ešení nedávných krizových situací (povodn) pln neosvdil, pedevším s ohledem na zmnné ekonomické podmínky a také vzhledem k tomu, že svojí psobností nepokrývá celé území eské republiky. Z tohoto dvodu se navrhuje v souladu s pipravovaným zákonem o krizovém ízení vytvoení odborné Služby nouzového zásobování vodou, která dosavadní systém Vodotechnické služby nahradí. Konkrétní poznatky z krizových situací v roce 1997 a cviení krizového managementu jsou uvedeny v píloze. 2. 7

8 5. Koncepce 5.1. Návrhové období V návrhovém období, které se uvažuje do roku 2010, se oekávají nkteré závažné zmny v legislativ, v regionálním uspoádání R a v mezinárodních vztazích, zejména: a) pechod na funkní krajské uspoádání ( do roku 2001) b) zrušení okresních úad ( ) c) pijetí R do EU ( po roce 2003) 5.2. Bezpenostní rizika a hrozby Koncepce je vypracována pedevším pro ešení vysoce aktuálních a aktuálních krizových situací, které mohou nastat v dsledku aktivace rizik a hrozeb uvedených v Bezpenostní strategii R pijaté vládou R v roce Dopady aktivace bezpenostních rizik a hrozeb a zpsoby a možnosti organizaního zabezpeení k eliminaci jejich následk jsou uvedeny v píloze. 3. Základní zásadou je, že ešení krizových situací je vždy v kompetenci píslušného správního úadu a vcn píslušných odborných orgán a organizací na území regionu (okresu, kraje). V pípad, že krizová situace pesáhne rámec jejich psobnosti nebo jejich možností, vstoupí do ešení vyšší správní orgán Zásady a možnosti zabezpeení pitné vody v krizových situacích Zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací znamená vyešení zásobování obyvatelstva potebným množstvím vody, jejíž kvalitu urí (odsouhlasí) hygienický orgán, aby riziko ohrožení zdraví lidí bylo po požití takové vody sníženo na minimum. V pípad, že krizová situace neovlivní stávající systém zásobování vodou, probíhá zásobování pitnou vodou v obvyklém rozsahu. ešení systému nouzového zásobování vodou za krizových situací musí být souástí krizového plánu. Po vyhlášení krizového stavu se aktivuje systém nouzového zásobování pitnou vodou. Pi tom se v co nejvtší možné míe využívá stávající vodovodní systém. Preferuje se využití podzemních vodních zdroj ped povrchovými z dvod jejich menší zranitelnosti. Nouzové zásobování pitnou vodou je teba zahájit nejpozdji do 5- ti hodin od ukonení dodávky vody. Do nejvíce postižených oblastí je pro poátení období krizové situace (1 až 4 dny) nutné zajistit dodávky balené pitné vody. Pro další asový horizont pijmout opatení pro obnovu stávajícího systému zásobování pitnou vodou. 8

9 Zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou hlavního msta Prahy, Brna, Plzn, Ostravy za krizových situací ešit magistráty uvedených mst samostatn. Pro každý vodovod nebo vodovodní systém, vetn oblastí bez vodovod, je teba jejich provozovateli ve spolupráci s orgány odborné Služby nouzového zásobování vodou a podle požadavk píslušných správních úad zpracovat návrh konkrétních technických ešení s jejich rozpracováním pro jednotlivé typy krizových situací, který bude zapracován do plán krizové pipravenosti. Pitom je nutno zohlednit následující aspekty: stávající systém zásobování vodou ( hromadné nebo individuální zásobování) disponibilní vodní zdroje (jejich nezávadnost, zranitelnost a zabezpeenost ve vztahu k pedpokládaným rizikm a ohrožením, jejich dosažitelnost, dopravní dostupnost, technická využitelnost, kapacita, kvalita apod.) struktura osídlení (sídlištní aglomerace nebo rozptýlená zástavba) prioritní skupiny zásobovaného obyvatelstva (ústavy sociální pée, nemocnice,potravináský prmysl, záchranné složky, armáda apod.) V závislosti na charakteru a rozsahu krizové situace jsou možná pedevším následující ešení a jejich vzájemné kombinace: propojení sít na jiný zdroj vody (okruhování) omezení odbru vody ze sít (vyhlášení regulaních stup) vyazení narušené sít a její rychlá oprava pi souasném zajištní dovážky vody instalace náhradních zdroj energie uzavením porušené sít a zásobování sítí zachovanou dovoz vody do vodojemu a zásobování zachovanou sítí rozvoz vody do míst spoteby (cisterny, balená voda) využití náhradní technologické úpravy vody 5.4. Kvalita a množství vody Kvalita vody za krizové situace mže být odlišná od požadavk na kvalitu vody pitné. Nárokm na kvalitu i v dob krizové situace vyhoví balená voda vetn vody sodové, která zajistí požadované kvalitativní ukazatele až ke spotebiteli. Do doby nabytí úinnosti provádcího pedpisu Ministerstva zdravotnictví R, jež stanoví požadavky na jakost pitné vody i v podmínkách nouzového zásobování vodou je posouzení kvality a použitelnosti vody pro zásobování obyvatelstva v krizových situacích v kompetenci píslušného hygienického orgánu. Ten tak uiní po zhodnocení a zvážení dané konkrétní situace a zárove urí rozsah a etnost kontrol kvality vody a subjekty k jejich provádní. Požadavky na zachování minimální dodávky pitné vody: - pro první dva dny 5 l na osobu a den - další dny l na osobu a den 9

10 5.5. Materiální zajištní Materiálním základem pro zajištní zásobování vodou v krizových situacích jsou vlastní disponibilní prostedky provozovatel vodovod, používané i v pípadech poruch a havárií. K zajištní funknosti systému nouzového zásobování pitnou vodou v krizových situacích zabezpeit pro potebu provozovatel vodárenských zaízení a orgán Služby nouzového zásobování vodou formou pohotovostních zásob další nezbytné prostedky nad rámec jejich bžných možností tak, aby byly zajištny pro rzné druhy krizových situací a z pohledu území celého státu. Pohotovostní zásoby mít v péi vhodných ochraovatel. Jedná se zejména o následující prostedky: pro rozvoz pitné vody (cisterny automobilní, pívsné, kontejnerové) pro úpravu vody a dekontaminaci vody vetn provozních hmot erpací agregáty náhradní (mobilní) zdroje elektrické energie mobilní trubní rozvody (tzv. suchovody) pro erpání a dopravu kontaminované vody pro vyhledávání náhradních vodních zdroj pro provádní odborných prací pi obnov vodních zdroj a zizování jímacích objekt pro zjišování kontaminace vody a pdy. Tyto prostedky jsou ureny pro nouzové zásobování pitnou vodou po vyhlášení krizového stavu. Pehled druh a poet prostedk zajištných v souasné dob ve státních hmotných rezervách je uveden v píloze. 4. Jejich pedpokládanou kvantitativní a kvalitativní potebu upesují na základ krizových plán a plán krizové pipravenosti odborné orgány resortu zemdlství s píslušnými správními úady. Pi krizové situaci na území jednoho regionu se pro poteby nouzového zásobování pitnou vodou tyto prostedky v souladu s krizovým plánem píslušného správního úadu pedisponují ve prospch subjekt zabezpeujících zásobování vodou na zasaženém území. Pro pípad krizových situací na území nkolika region, které eší meziresortní krizový štáb, o použití uvedených prostedk rozhodne výhradn orgán krizového ízení Ministerstva zemdlství R. Krom zabezpeení uvedených materiál prostedk je nutné pi zpracování krizových plán také smluvn zajistit u výrobc a distributor balené pitné vody její pednostní dodávku do postižených oblastí Organizaní zabezpeení Organizaní zabezpeení systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací vychází z platných právních norem a smluvních vztah a požadavk na strukturální provázanost a institucionální zajištnost ( viz píloha. 6 a 7). Je pipravováno a realizováno na všech stupních veejné správy poínaje obcemi v souladu s ustanoveními zákona o krizovém ízení v období pípravy na ešení krizových situací i v jejich prbhu. Píprava na ešení krizových situací je realizována zpracováním a schválením krizových plán a pijetím nezbytných opatení z nich vyplývajících. 10

11 Pi ešení krizových situací vycházejí orgány krizového ízení z tchto krizových plán, podle konkrétní situace je upesují a následn zajišují organizaní a koordinaní innost v souinnosti s hlavními provozovateli vodovod, obcemi, orgány hygienické služby a dalšími vybranými subjekty tak, aby bylo dané správní území plošn pokryto. Dodávky pitné vody na území postižené krizovou situací zabezpeují provozovatelé vodárenských zaízení zajišující i jejich bžný provoz. V pípad individuálního zásobování vodou pechází tato povinnost na obce (nejsou-li samy provozovateli vodovodu). Pro zabezpeení nouzového zásobování pitnou vodou za krizových situací se navrhuje zízení Služby pro nouzové zásobování vodou (dále jen Služba NZV ), které pln nahradí dosavadní Vodotechnickou službu. Pi výstavb Služby NZV využít funkní prvky a materiální základnu dosavadní Vodotechnické služby. Hlavní úkoly Služby NZV: a) zabezpeení nouzového zásobování vodou v krizových situacích b) realizace zabezpeovacích a likvidaních prací na vodohospodáských zaízeních sloužících k zásobování vodou c) preventivní opatení k zabránní úniku závadných látek do podzemních a povrchových vod a pdy d) likvidace ohrožení a havarijních únik závadných látek do podzemních a povrchových vod a pdy e) vyhledávání nových vodních zdroj a zizování jímacích objekt pro nouzové zásobování vodou. Organizaní struktura Služby NZV: Služba NZV bude ustanovena v rámci resortu Ministerstva zemdlství R a na regionálních úrovních (krajské a okresní). Vnitní organizaní struktura Služby NZV bude ustanovena dle regionální poteby v rámci okresu, kraje a resortu MZe. Jejím základem budou provozovatelé vodovodních systém, urené subjekty hospodáské mobilizace. Navrhuje se Službu NZV vlenit jako ostatní složku do Integrovaného záchranného systému ( viz píloha. 8) 11

12 6. Návrhy opatení. Po.. Opatení Zodpovdný subjekt 1. Metodický pokyn pro sjednocení a pípravu opatení k zabezpeení NZV v krizových plánech MZe do 3 msíc po nabytí úinnosti krizového zákona 2. Zapracování NZV do krizových plán Krizové orgány dle provádcího pedpisu MV 3. Vypracování metodiky pro výbr a udržování systému vodních zdroj v R využitelných pro NZV MZe v souinnosti s MŽP Termín Odhad FN (tis. K) Zdroje financování 100 SR, v rámci bžných výdaj MZe bez nárok 06// SR, v rámci bžných výdaj MZe 4. Pijetí zákona o veejných vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu MZe 06/2001 bez nárok 5. Pijetí zákona o veejném zdraví a provádcích pedpis pro stanovení požadavk na jakost pitné vody a požadavk na materiály, pedmty a chemické látky picházející do styku s pitnou vodou MZ 12/2000 bez nárok ešení NZV v PRVKÚC Zízení služby NZV a její zalenní do IZS jako ostatní složky 8. Zpracování typového plánu pro ešení krizových situací s narušením dodávek vody MZe prbžn po dobu 10 let MZe, MV do 3 msíc po nabytí úinnosti krizového zákona MZe termín bude upesnn SR, v rámci bžných výdaj MZe bez nárok bez nárok Celkem: Vysvtlivky: NZV nouzové zásobování vodou PRVKÚC Program rozvoje vodovod a kanalizací územního celku SR státní rozpoet 11

13 Seznam píloh: Vodotechnická služba Poznatky z krizových situací a cviení krizového managementu Bezpenostní rizika a hrozby. 4 - Pehled hlavních druh materiálu Pehled balených vod vyrábných v R Schéma krizového plánování a ízení Institucionální struktura Integrovaný záchranný systém R

14 Píloha. 1 VODOTECHNICKÁ SLUŽBA (VDS) ( Stav k ) Organizace: Ministr zemdlství (náelník VDS) Výkonný orgán Krizový štáb MZe Subjekty hospodáské mobilizace VDS organizace vodovod a kanalizací služby organizace vodních zdroj 1 5 s psobností ve více okresech 1 23 s psobností v jednom okresu 5 ochraovatel SHR z toho 18 ochraovatel SHR z toho 2 ochraovatelé SHR s psobností ve 28 okresech Vodohospodáské inženýrské služby a.s. Praha Tvoí pohotovostní službu - psobnost na celém území R. - pohotovost zásahu do 48 hodin ochraovatel SHR pro 13 provozovatel vodovod s psobností na území jednoho okresu 1 3 Vodní zdroje a.s. Psobnost subjekt, které mají SHR je stanovena v krizových plánech. Vysvtlivky: SHR - státní hmotné rezervy 13

15 Píloha. 2 Poznatky z krizových situací a cviení krizového managementu. Ke krizovým situacím pesahujících rozsah jednoho okresu, kdy bylo teba realizovat nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou, došlo v posledních letech v souvislosti s katastrofálními povodnmi, zvlášt v r Tyto situace byly ešeny Meziresortním krizovým štábem, Ústední povodovou komisí a resortními krizovými štáby, jejich pracovními skupinami nebo urenými pracovníky. Systém Vodotechnické služby (dále VDS) nebyl ani v uvedených krizových situacích aktivován. Ze souhrnné zprávy o povodových událostech v roce 1997 a 1998, kterou zpracovalo MŽP R ve spolupráci s MZe R vyplývá, že nouzové zásobování vodou probíhalo v tchto krizových situacích bez aktivace VDS. Byly využívány jen prostedky pedurené pro zajištní nouzového zásobování vodou ze státních hmotných rezerv, a to z postižených i dalších okres. ešení nkterých úkol VDS MZe bylo prakticky ovováno pi cvieních resortních služeb MZe a teoreticky na úrovni ídících orgán pi mezinárodním cviení krizového managementu HEXAGRANT 99. Pi cvieních resortních služeb MZe, tedy i Vodotechnické, bylo prakticky vyzkoušeno pedevším použití prostedk ze státních hmotných rezerv VDS, obsluh a osádek tchto prostedk od subjekt hospodáské mobilizace pro monitoring vodních zdroj a pdy v krizových situacích a haváriích. Pi tchto cvieních se používané prostedky ze státních hmotných rezerv v praxi osvdily, jejich obsluhy prokázaly zpsobilost k provádní pedpokládaných inností. Materiál ve státních hmotných rezervách, pedurený pro zabezpeení innosti VDS je udržován v použitelném stavu a je podle možnosti doplován nebo modernizován. Pi mezinárodním cviení krizového managementu HEXAGRANT 99 bylo procviováno rovnž ešení nejzávažnjších úkol nouzového zásobování vodou pi rozsáhlých povodních v krizové situaci, odpovídající povodovým událostem na Morav v roce Z cviení vyplynuly následující poznatky: V prbhu cviení okresní krizové štáby vyžadovaly velké množství materiálu pro zásobování vodou a hlásily vyazení znaného množství zdroj pitné vody. Ve vtšin cviících okres po vyhlášení krizového stavu (stav ohrožení) nebyla VDS aktivována. Pi ešení situace v zásobování vodou byla využita pouze ást prostedk VDS uložených v regionu. Nkteré okresní krizové štáby nemají pehled o disponibilních prostedcích pro zásobování vodou, nemají smluvn zabezpeeno nouzové zásobování vodou pro celé území okresu a nemají vylenny náhradní vodní zdroje pro nouzové stavy. Proešení situace ve svých regionech vyžadovaly krizové štáby okres od Meziresortního krizového štábu zejména cisterny na vodu, mobilní úpravny vody, náhradní zdroje elektrické energie,erpací zaízení a balenou pitnou vodu. Znanáást vodních zdroj není zabezpeena proti kontaminaci povrchovou vodou. Vzhledem k souasné situaci nebylo možno vyhovt požadavkm na dodání mobilních úpraven vody.

16 Požadavky na balenou pitnou vodu byly pi cviení, stejn jako pi skutené povodni v roce 1997,ešeny humanitární pomocí. Pi vylenní prostedk ze státních hmotných rezerv uložených v jiných regionech, zejména na území ech se vyskytly závažné problémy v zabezpeení pepravy a v zabezpeení obsluh složitjší techniky. 15

17 Píloha. 3 Bezpenostní rizika a hrozby Bezpenostní rizika a hrozby 1. Živelní katastrofy (pohromy), prmyslové a ekologické havárie, vznik a šíení epidemií Aktuálnost Dopady na zásobování vodou Organizaní zabezpeení Nevojenské krizové situace Vysoce aktuální hrozící bhem nkolika hodin až dn katastrofou s obtížn pedvídatelným rozsahem a následky a možností jeho pemny v hrozby dosud neznámého charakteru. V zasažených místech bude zásobování pitnou vodou ohroženo, resp. narušeno bezprostedn. Zranitelné jsou pedevším povrchové zdroje, jejichž možná kontaminace mže dopadnout na celé povodí. Relativn mén zranitelnjší jsou zdroje podzemní, záleží na druhu rizika, stupni a bezprostednosti ohrožení,zabezpeenosti zdroje pro daný typ rizika apod. Radianí ohrožení by nemlo mít bezprostední vliv pedevším na hlubinné vrty. Samotné riziko epidemií, i zásobování vodou nevhodné kvality mže mít vliv na další šíení epidemií, tedy dopad na zvýšené požadavky dodávek kvalitní vody. Vysoká aktuálnost rizika vyvolává prioritní potebu vybudování a udržování funkního systému zabezpeení zásobování vodou s variantním rozpracováním pro jednotlivé druhy zvlášt aktuálních nebezpeí a rizik. Pi rozsáhlých katastrofách srovnatelných s povodnmi v roce 1997 nebude regionální správní úad (okresní, krajský) schopen ešit situaci vlastními silami a prostedky. Pedpokládá se poskytnutí pomoci z vyšších stup krizového ízení a humanitární pomoci 16

18 2. Narušení (zneužívání ) standardních mezistátních ekonomických vztah, perušení toku strategických komodit, surovin a informací 3. Jednotlivé teroristické akce a organizované aktivity mezinárodního zloinu mimoádného rozsahu 4. Rozsáhlé migraní vlny, jejichž pronikání na území státu mže perst do násilnéinnosti migrant 5. Násilné akce subjekt cizí moci (státní i nestátní) proti osobám zdržujícím se na území R, majetku a jiným chránným zájmm státu aktuální Problémy v zásobování vodou se mohou projevit pi dlouhodobém nedostatku surovin potebných pro zabezpeení zásobování vodou ( surovin a materiál pro úpravu vody, dekontaminaci, dopravu apod.) Závažné problémy v zásobování pitnou vodou se mohou projevit pi a po útocích na vodohospodáská zaízení sloužících k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, energetická zaízení apod. Útoky na vodohospodáská zaízení sloužící k zásobování pitnou vodou a energetická zaízení jsou málo pravdpodobná. Problém v zásobování pitnou vodou lze spíše pedpokládat ve sbrných táborech. Nutno zvýšit ochranu odlehlých vodohospodáských objekt - možnost pebývání migrant pedstavuje zvýšené riziko technického a hygienického ohrožení vodovodu. Útoky na vodohospodáská zaízení sloužící k zásobování pitnou vodou a energetická zaízení jsou málo pravdpodobná. 17 Zabezpeení strategických surovin od jiných dodavatel ešit na úrovni ministerstva podle konkrétní situace. Regionální správní úady (okresní, krajské) by mly být zpravidla schopny ešit situaci vlastními silami a prostedky

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Požární ád obce Lubník

Požární ád obce Lubník Obecn závazná vyhláška obce Lubník.3/2002 Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 písm.a) zák..128/2000 Sb. o obcích a podle 29 odst. 1 písm. o) zák.. 133/1985 Sb. o požární ochran,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky Dopravn inženýrská opatení PRVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikaní údaje Název stavby: Nasavrky - dostavba splaškové kanalizace, II. etapa Místo stavby: Nasavrky Kraj: Pardubický Zahájení stavby: pedpoklad rok

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rada msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav rozhodla na svém zasedání dne 19.4.2004 podle 11 a

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Msto Lomnice nad Popelkou

Msto Lomnice nad Popelkou Msto Lomnice nad Popelkou Obecn závazná vyhláška Msta Lomnice nad Popelkou. 1/2007 KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ÁD MSTA LOMNICE NAD POPELKOU, STANOVÍ PODMÍNKY K ZABEZPEENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PI AKCÍCH, KTERÝCH

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení Obecn závazná vyhláška.1/2003 Zastupitelstvo obce Sadov na svém zasedání dne 10.12.2003 se usneslo vydat na základ 29 odst. 1 písm. c) zákona ". 133/1985 Sb. o požární ochran, ve znní pozdjších p,edpis-,

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE VNIKNUTÍ NEOPRÁVNĚNÉ OSOBY DO PROSTORU AKUMULACE PITNÉ VODY

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE VNIKNUTÍ NEOPRÁVNĚNÉ OSOBY DO PROSTORU AKUMULACE PITNÉ VODY MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE VNIKNUTÍ NEOPRÁVNĚNÉ OSOBY DO PROSTORU AKUMULACE PITNÉ VODY Ing. Michal Korabík 1), Ing. Miloslava Melounová 2) 1) Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 2) Sdružení oboru

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

V oblasti veterinárních lé iv p sobí na území eské republiky

V oblasti veterinárních lé iv p sobí na území eské republiky existuje v rzné podob na našem es 100 let. V souasné dob je ve výluné kompetenci orgán veterinární správy (Státní veterinární správy, krajských veterinárních správ, Mstské veterinární správy v Praze a

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001

254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 Ú p l n é z nní 254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní zákona. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneištní, o integrovaném registru zneišování

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010

POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 POVODN V LIBERECKÉM KRAJI V SRPNU 2010 Jaroslav Vízner Abstrakt: Píspvek shrnuje události, které nastaly pi povodni v Libereckém kraji v srpnu 2010. Popisuje prbh likvidace škod, jednotlivé úrovn ízení

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více