KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ"

Transkript

1 KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

2 Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou 4.1. V bžných podmínkách 4.2. V mimoádných situacích 4.3. V krizových situacích 5. Koncepce 5.1. Návrhové období 5.2. Bezpenostní rizika a hrozby 5.3. Zásady a možnosti zabezpeení pitné vody v krizových situacích 5.4. Kvalita a množství vody 5.5. Materiální zajištní 5.6. Organizaní zabezpeení 6. Návrh opatení 2

3 1. Úvod Ministerstvo zemdlství R je ve smyslu zákona.2/1969 Sb., o zízení ministerstev a jiných ústedních orgán státní správy R, ve znní pozdjších pedpis (kompetenní zákon), ústedním orgánem státní správy pro vodní hospodáství s výjimkou ochrany pirozené akumulace vod, ochrany vodních zdroj a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, z ehož vyplývají jeho kompetence mimo jiné i na úseku zásobování pitnou vodou, a to jak za bžných situací, tak v situacích krizových. Výše uvedené skutenosti pedurují Ministerstvo zemdlství být garantem zpracování Koncepce zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací (dále jen Koncepce ). Tento úkol vyplynul z usnesení Bezpenostní rady státu ze dne k Informaci o prbhu a závrech mezinárodního cviení krizového managementu HEXAGRANT 99 a k Harmonogramu opatení k využití poznatk ze cviení CRISEX 98 a HEXAGRANT 99. Zpracovatelé pistoupili ke zpracování tohoto dokumentu jako podkladu pro výstavbu systému zásobování vodou, který v návaznosti na platné právní normy zabezpeí jednu z hlavních podmínek pro pežití obyvatelstva a fungování záchranného systému i v nejtžších krizových situacích. Zárove byla snaha respektovat související pipravované právní normy, jejichž pijetí se pedpokládá v prbhu roku 2000 a Dále byly využity podklady a doporuení Hlavního výboru NATO pro civilní nouzové plánování (SCEPC), zejména jeho Výboru pro zemdlství a potraviny (FAPC). Koncepní pojetí vyjádené systémovostí a organizaní provázaností píprav na zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací má být základem souboru opatení pro další fáze píprav smujících k maximáln možnému zabezpeení dodávek pitné vody i v nejtžších krizových situacích. Pi hodnocení pravdpodobnosti možných rizik a vzniku krizových situací, v jejichž dsledku mže dojít k narušení systému zásobování pitnou vodou, vychází koncepce z Bezpenostní strategie eské republiky schválené vládou dne V souladu s uvedeným dokumentem je považováno za trvale vysoce aktuální riziko - riziko vzniku živelní katastrofy, prmyslové a ekologické havárie a vznik a šíení epidemií. Rizika rozsáhlé a závažné diverzní innosti v rámci zjevné pípravy agrese, hrozby agrese a vojenské napadení jsou považována za aktuáln málo pravdpodobná aktivující se v rozmezí msíc až rok. Z uvedených dvod je koncepce podrobnji rozpracována z hlediska bezpenostních hrozeb pro pravdpodobnjší nevojenské krizové situace. Protože celková koncepce zabezpeení pitnou vodou musí respektovat i požadavky ozbrojených sil a ozbrojených bezpenostních sbor na zabezpeení vodou ve všech druzích krizových situací vetn respektování právních norem k ochran utajovaných skuteností, pedpokládá se, že zpsob zabezpeení ozbrojených sil pitnou vodou bude obsažen v samostatném dokumentu podléhajícímu píslušnému stupni utajení a není tudíž ešen touto koncepcí. Úkoly resort a orgán státní správy pi zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací jsou obecn stanoveny zejména zákony krizové legislativy (zákon o krizovém ízení, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodáských opateních pro krizové stavy). Vzhledem k souasné situaci pípravy a schvalování související legislativy, reformy veejné správy a našich píprav na vstup do Evropské unie je teba návrh koncepce považovat za otevený dokument, který bude postupn rozvíjen podle konkrétních podmínek a možností. 3

4 2. Základní pojmy: Zásobování vodou je souhrn inností, jejichž úelem je zabezpeit potebné množství vody požadované jakosti pro poteby uživatel. Náhradní zásobování vodou je innost, jejímž úelem je zabezpeit potebné množství vody požadované jakosti pro poteby uživatel pi perušení dodávky vody z veejného vodovodu v dsledku jeho oprav nebo havárií. Nouzové zásobování vodou je zpsob ešení zásobování vodou v krizových situacích, jehož úelem je zabezpeení nezbytného množství vody požadované jakosti v pípadech, kdy stávající systém zásobování vodou je zcela nebo ásten nefunkní. Nouzové zásobování vodou je asov omezeno na dobu nezbytn nutnou. Systém nouzového zásobování vodou je souhrn orgán a materiálních a technických prostedk organizací zajišujících zásobování vodou a Služby nouzového zásobování vodou, prostedk uložených v zásobách státních hmotných rezerv a prostedk dalších organizací uvedených v krizovém plánu píslušného správního úadu a soubor pijatých organizaních opatení pro sladní jejich innosti pi zásobování pitnou vodou v krizové situaci, kdy bžný systém zásobování je ásten nebo zcela nefunkní. Veejné zásobování pitnou vodou je zásobování vodou z veejného vodovodu, veejné studny oznaené jako zdroj pitné vody, nebo soukromé studny využívané k takové komerní innosti, kde je vyžadováno užití pitné vody. Individuálním zásobováním pitnou vodou je zásobování vodou z jednoho zdroje, nap. domovní studny, s denní produkcí menší než 10 m 3 vody nebo zdroje zásobujícího maximáln 50 osob, pokud tato voda není užívána k takové komerní innosti, kde je vyžadováno užití pitné vody nebo jako studna veejná. Pitná voda je veškerá voda bu v jejím pvodním stavu nebo po úpravách, urená k lidské spoteb, tj. k pití, vaení, píprav potravin nebo k jiným úelm v domácnostech, a to bez ohledu na její pvod a na to, zda je dodávána z rozvodné sít, ze zásobníku nebo v lahvích i kontejnerech, - voda používaná v jakémkoli potravináském výrobním zaízení k výrob, zpracování, uchovávání nebo prodeji výrobk nebo látek urených pro lidskou spotebu, pokud není na žádost výrobce rozhodnuto jinak. Vodní zdroj je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou lze použít pro uspokojení poteb lovka. Mimoádná událost tím se rozumí škodlivé psobení sil, které mimoádn ohrožuje život, zdraví, majetek nebo životní prostedí. 4

5 Mimoádná situace je situace vzniklá v souvislosti s hrozící nebo nastalou mimoádnou událostí, kterou lze ešit bžnou ádnou inností orgán veejné správy a složek Integrovaného záchranného systému. Krizovou situací se rozumí mimoádná událost pi níž je vyhlášen stav nebezpeí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (tzv. krizové stavy). Služba pro nouzové zásobování vodou je systém, jehož posláním je za krizových stav zabezpeovat nouzové zásobování obyvatelstva vodou, potebná opatení pro zajištní hospodáské innosti, provádt záchranné a likvidaní práce na vodohospodáských zaízeních, likvidace havarijních únik závadných látek do vod a pdy, vetn získávání nových zdroj pitné vody z podzemních vod. Ochraovatelé prostedk pohotovostních zásob pro potebu nouzového zásobování pitnou vodou v krizových situacích jsou právnické osoby, jejichž pedmtem innosti je zásobování pitnou vodou a které mají se Správou státních hmotných rezerv uzavenu smlouvu o skladování a údržb pohotovostních zásob. 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce Východiska pro zpracování koncepce jsou objektivn daná stávajícím systémem a zpsobem zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou a legislativní podporou ve form stávajících právních pedpis, piemž je nutno zohlednit i pedpisy pipravované, vztahující se k uvedené problematice ( pedevším zákon o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu,. zákon o krizovém ízení, zákon o Integrovaném záchranném systému, zákon o hospodáských opateních pro krizové stavy). V rámci EU není otázka zásobování obyvatel pitnou vodou za krizových situací ešena komunitárním právem, její ešení je v kompetenci každého lenského státu. Cílem, který vyplývá z uloženého zadání a pedešlých konstatování, je zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací v pípadech, kdy je zásobování pitnou vodou vážn narušeno, i zcela ochromeno, a to po celou dobu trvání krizové situace, resp. po celou dobu, kdy závažné problémy v zásobování pitnou vodou petrvávají. Naplnní tohoto cíle je možno dosáhnout vybudováním uceleného funkního systému zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou, který v krizových situacích zajistí zásobování vodou na celém území republiky, vetn obyvatelstva, které není zásobováno vodou z veejných vodovod (v souasné dob asi 13 % z celkového potu obyvatel). K tomu je teba zpracovat návrh uvedeného systému s vyjádením opatení, která bude teba pijmout, pipravovat a postupn realizovat. 5

6 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou 4.1. V bžných podmínkách V roce 1999 bylo v R zásobováno z veejných vodovod 8,94 mil. obyvatel, tj. 86,9 % z celkového potu obyvatel (veejné zásobování), zbytek obyvatel pipadá na zásobování vodou z individuálních vodních zdroj (individuální zásobování). V rámci celé eské republiky je stav v zásobování obyvatelstva pitnou vodou nevyvážený. Nejvyšší podíl zásobených obyvatel má hlavní msto Praha (99,9 %), nejnižší podíl zásobených obyvatel je ve Stedoeském kraji (70,6 %) a Jihomoravském kraji (80,8 %). Po roce 1990 byl zahájen proces systémových zmn, jimiž bylo zmnno postavení státu jako ídícího a podnikatelského subjektu a vlastnická práva byla transformována do psobnosti obcí. V odvtví veejných vodovod a kanalizací byl proces transformace vlastnických práv prakticky ukonen. Provozování vodovod je podnikatelskou inností, zaazenou mezi koncesované živnosti. Ministerstvo zemdlství R se na základ zákona. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znní pozdjších pedpis, vyjaduje k žádostem o koncese (k vydáno 795). Za ádné dodávky vody spotebiteli u veejného zásobování jsou odpovdni jednotliví provozovatelé vodovod na základ vyhlášky o veejných vodovodech a kanalizacích. O použitelnosti vody pro veejné zásobování rozhoduje hygienický orgán, piemž jako smrodatná se bere SN Pitná voda, které bude nahrazena provádcím pedpisem Ministerstva zdravotnictví R. Subjekt individuálního zásobování je ve vztahu ke kvalit dodávané vody vázán pouze vlastní zodpovdností. V pípad problém se mže obrátit na obec, do jejíž samostatné psobnosti spadá mimo jiné i zásobování vodou V mimoádných situacích Veejné zásobování eší vyhláška. 144/1978 Sb., o veejných vodovodech a veejných kanalizacích, ve znní pozdjších pedpis stanovením povinnosti náhradního plnní dodavateli vody (nap. dovážením vody v cisternách). Provozovatelé vodovod ve vtšin pípad disponují technickým vybavením, které jim umožuje odstraovat jen bžné poruchy a havárie na zaízeních, která provozují. U individuálního zásobování zajišuje náhradní zásobování vodou obec V krizových situacích Plánování nouzového zásobování vodou V rámci okresu zpracovaly píslušné útvary okresního úadu ve spolupráci s vlastníky a provozovateli vodovod a kanalizací a dalšími organizacemi zaazenými v Integrovaném záchranném systému (dále IZS) plány nouzového zásobování vodou, které jsou souástí krizových plán okres. V nich se z hlediska územního teritoria (obcí, mst) neeší jen nouzové zásobování vodou v psobnosti provozní organizace vodovod a kanalizací, které jsou subjektem hospodáské mobilizace, ale i s ostatními provozovateli, mstských a obecních vodovod. 6

7 Systém nouzového zásobování pitnou vodou V krizových situacích se zásobování obyvatelstva vodou provádí v závislosti na konkrétním stavu narušení systému zásobování vodou. V lokalitách, které krizovou situací nebyly pímo postiženy se zásobování provádí bžnými prostedky a v rozsahu bžných služeb dodavatel vody. Zabezpeení pitnou vodou organizují obce a regionální úady tak, aby bylo pimené a svým obsahem a rozsahem odpovídalo úelu a podmínkám konkrétní krizové situace. Po vyhlášení krizového stavu a v dsledku kritického nedostatku pitné vody je aktivován systém nouzového zásobování vodou. Pro zabezpeení nouzového zásobování vodou v krizových situacích velkého rozsahu na území eské republiky byla v minulosti vytvoena Vodotechnická služba CO s urenou vnitní strukturou, jejíž ízení bylo v roce 1991 delimitováno na Ministerstvo zemdlství R. Vodotechnickou službu tvoily dosud provozní spolenosti vodovod a kanalizací a organizace Vodní zdroje, které byly, ve smyslu naízení vlády. 284/1992 Sb., o opateních hospodáské mobilizace ze dne 30. dubna 1992, ureny subjekty hospodáské mobilizace. Její struktura je zejmá z pílohy. 1. Pi vyhlášení krizových stav je povinností tchto subjekt dislokovaných v postižených regionech v rozsahu smluvních dodávek zajistit ešení krizové situace. Pro zabezpeení zásobování vodou v krizových situacích, kdy vlastní prostedky tchto subjekt nepostaují na plnní úkolu, byly v souinnosti se Správou státních hmotných rezerv vytvoeny státní hmotné rezervy materiálu pro nouzové zásobování vodou. Základní povinnosti subjekt hospodáské mobilizace jsou v obecné poloze uvedeny v materiálu Základní dokumenty hospodáské mobilizace, vydané Ministerstvem hospodáství R v letech Platnost uvedených dokument skoní pijetím zákona o hospodáských opateních pro krizové stavy. Dosavadní systém Vodotechnické služby se pi ešení nedávných krizových situací (povodn) pln neosvdil, pedevším s ohledem na zmnné ekonomické podmínky a také vzhledem k tomu, že svojí psobností nepokrývá celé území eské republiky. Z tohoto dvodu se navrhuje v souladu s pipravovaným zákonem o krizovém ízení vytvoení odborné Služby nouzového zásobování vodou, která dosavadní systém Vodotechnické služby nahradí. Konkrétní poznatky z krizových situací v roce 1997 a cviení krizového managementu jsou uvedeny v píloze. 2. 7

8 5. Koncepce 5.1. Návrhové období V návrhovém období, které se uvažuje do roku 2010, se oekávají nkteré závažné zmny v legislativ, v regionálním uspoádání R a v mezinárodních vztazích, zejména: a) pechod na funkní krajské uspoádání ( do roku 2001) b) zrušení okresních úad ( ) c) pijetí R do EU ( po roce 2003) 5.2. Bezpenostní rizika a hrozby Koncepce je vypracována pedevším pro ešení vysoce aktuálních a aktuálních krizových situací, které mohou nastat v dsledku aktivace rizik a hrozeb uvedených v Bezpenostní strategii R pijaté vládou R v roce Dopady aktivace bezpenostních rizik a hrozeb a zpsoby a možnosti organizaního zabezpeení k eliminaci jejich následk jsou uvedeny v píloze. 3. Základní zásadou je, že ešení krizových situací je vždy v kompetenci píslušného správního úadu a vcn píslušných odborných orgán a organizací na území regionu (okresu, kraje). V pípad, že krizová situace pesáhne rámec jejich psobnosti nebo jejich možností, vstoupí do ešení vyšší správní orgán Zásady a možnosti zabezpeení pitné vody v krizových situacích Zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací znamená vyešení zásobování obyvatelstva potebným množstvím vody, jejíž kvalitu urí (odsouhlasí) hygienický orgán, aby riziko ohrožení zdraví lidí bylo po požití takové vody sníženo na minimum. V pípad, že krizová situace neovlivní stávající systém zásobování vodou, probíhá zásobování pitnou vodou v obvyklém rozsahu. ešení systému nouzového zásobování vodou za krizových situací musí být souástí krizového plánu. Po vyhlášení krizového stavu se aktivuje systém nouzového zásobování pitnou vodou. Pi tom se v co nejvtší možné míe využívá stávající vodovodní systém. Preferuje se využití podzemních vodních zdroj ped povrchovými z dvod jejich menší zranitelnosti. Nouzové zásobování pitnou vodou je teba zahájit nejpozdji do 5- ti hodin od ukonení dodávky vody. Do nejvíce postižených oblastí je pro poátení období krizové situace (1 až 4 dny) nutné zajistit dodávky balené pitné vody. Pro další asový horizont pijmout opatení pro obnovu stávajícího systému zásobování pitnou vodou. 8

9 Zabezpeení obyvatelstva pitnou vodou hlavního msta Prahy, Brna, Plzn, Ostravy za krizových situací ešit magistráty uvedených mst samostatn. Pro každý vodovod nebo vodovodní systém, vetn oblastí bez vodovod, je teba jejich provozovateli ve spolupráci s orgány odborné Služby nouzového zásobování vodou a podle požadavk píslušných správních úad zpracovat návrh konkrétních technických ešení s jejich rozpracováním pro jednotlivé typy krizových situací, který bude zapracován do plán krizové pipravenosti. Pitom je nutno zohlednit následující aspekty: stávající systém zásobování vodou ( hromadné nebo individuální zásobování) disponibilní vodní zdroje (jejich nezávadnost, zranitelnost a zabezpeenost ve vztahu k pedpokládaným rizikm a ohrožením, jejich dosažitelnost, dopravní dostupnost, technická využitelnost, kapacita, kvalita apod.) struktura osídlení (sídlištní aglomerace nebo rozptýlená zástavba) prioritní skupiny zásobovaného obyvatelstva (ústavy sociální pée, nemocnice,potravináský prmysl, záchranné složky, armáda apod.) V závislosti na charakteru a rozsahu krizové situace jsou možná pedevším následující ešení a jejich vzájemné kombinace: propojení sít na jiný zdroj vody (okruhování) omezení odbru vody ze sít (vyhlášení regulaních stup) vyazení narušené sít a její rychlá oprava pi souasném zajištní dovážky vody instalace náhradních zdroj energie uzavením porušené sít a zásobování sítí zachovanou dovoz vody do vodojemu a zásobování zachovanou sítí rozvoz vody do míst spoteby (cisterny, balená voda) využití náhradní technologické úpravy vody 5.4. Kvalita a množství vody Kvalita vody za krizové situace mže být odlišná od požadavk na kvalitu vody pitné. Nárokm na kvalitu i v dob krizové situace vyhoví balená voda vetn vody sodové, která zajistí požadované kvalitativní ukazatele až ke spotebiteli. Do doby nabytí úinnosti provádcího pedpisu Ministerstva zdravotnictví R, jež stanoví požadavky na jakost pitné vody i v podmínkách nouzového zásobování vodou je posouzení kvality a použitelnosti vody pro zásobování obyvatelstva v krizových situacích v kompetenci píslušného hygienického orgánu. Ten tak uiní po zhodnocení a zvážení dané konkrétní situace a zárove urí rozsah a etnost kontrol kvality vody a subjekty k jejich provádní. Požadavky na zachování minimální dodávky pitné vody: - pro první dva dny 5 l na osobu a den - další dny l na osobu a den 9

10 5.5. Materiální zajištní Materiálním základem pro zajištní zásobování vodou v krizových situacích jsou vlastní disponibilní prostedky provozovatel vodovod, používané i v pípadech poruch a havárií. K zajištní funknosti systému nouzového zásobování pitnou vodou v krizových situacích zabezpeit pro potebu provozovatel vodárenských zaízení a orgán Služby nouzového zásobování vodou formou pohotovostních zásob další nezbytné prostedky nad rámec jejich bžných možností tak, aby byly zajištny pro rzné druhy krizových situací a z pohledu území celého státu. Pohotovostní zásoby mít v péi vhodných ochraovatel. Jedná se zejména o následující prostedky: pro rozvoz pitné vody (cisterny automobilní, pívsné, kontejnerové) pro úpravu vody a dekontaminaci vody vetn provozních hmot erpací agregáty náhradní (mobilní) zdroje elektrické energie mobilní trubní rozvody (tzv. suchovody) pro erpání a dopravu kontaminované vody pro vyhledávání náhradních vodních zdroj pro provádní odborných prací pi obnov vodních zdroj a zizování jímacích objekt pro zjišování kontaminace vody a pdy. Tyto prostedky jsou ureny pro nouzové zásobování pitnou vodou po vyhlášení krizového stavu. Pehled druh a poet prostedk zajištných v souasné dob ve státních hmotných rezervách je uveden v píloze. 4. Jejich pedpokládanou kvantitativní a kvalitativní potebu upesují na základ krizových plán a plán krizové pipravenosti odborné orgány resortu zemdlství s píslušnými správními úady. Pi krizové situaci na území jednoho regionu se pro poteby nouzového zásobování pitnou vodou tyto prostedky v souladu s krizovým plánem píslušného správního úadu pedisponují ve prospch subjekt zabezpeujících zásobování vodou na zasaženém území. Pro pípad krizových situací na území nkolika region, které eší meziresortní krizový štáb, o použití uvedených prostedk rozhodne výhradn orgán krizového ízení Ministerstva zemdlství R. Krom zabezpeení uvedených materiál prostedk je nutné pi zpracování krizových plán také smluvn zajistit u výrobc a distributor balené pitné vody její pednostní dodávku do postižených oblastí Organizaní zabezpeení Organizaní zabezpeení systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací vychází z platných právních norem a smluvních vztah a požadavk na strukturální provázanost a institucionální zajištnost ( viz píloha. 6 a 7). Je pipravováno a realizováno na všech stupních veejné správy poínaje obcemi v souladu s ustanoveními zákona o krizovém ízení v období pípravy na ešení krizových situací i v jejich prbhu. Píprava na ešení krizových situací je realizována zpracováním a schválením krizových plán a pijetím nezbytných opatení z nich vyplývajících. 10

11 Pi ešení krizových situací vycházejí orgány krizového ízení z tchto krizových plán, podle konkrétní situace je upesují a následn zajišují organizaní a koordinaní innost v souinnosti s hlavními provozovateli vodovod, obcemi, orgány hygienické služby a dalšími vybranými subjekty tak, aby bylo dané správní území plošn pokryto. Dodávky pitné vody na území postižené krizovou situací zabezpeují provozovatelé vodárenských zaízení zajišující i jejich bžný provoz. V pípad individuálního zásobování vodou pechází tato povinnost na obce (nejsou-li samy provozovateli vodovodu). Pro zabezpeení nouzového zásobování pitnou vodou za krizových situací se navrhuje zízení Služby pro nouzové zásobování vodou (dále jen Služba NZV ), které pln nahradí dosavadní Vodotechnickou službu. Pi výstavb Služby NZV využít funkní prvky a materiální základnu dosavadní Vodotechnické služby. Hlavní úkoly Služby NZV: a) zabezpeení nouzového zásobování vodou v krizových situacích b) realizace zabezpeovacích a likvidaních prací na vodohospodáských zaízeních sloužících k zásobování vodou c) preventivní opatení k zabránní úniku závadných látek do podzemních a povrchových vod a pdy d) likvidace ohrožení a havarijních únik závadných látek do podzemních a povrchových vod a pdy e) vyhledávání nových vodních zdroj a zizování jímacích objekt pro nouzové zásobování vodou. Organizaní struktura Služby NZV: Služba NZV bude ustanovena v rámci resortu Ministerstva zemdlství R a na regionálních úrovních (krajské a okresní). Vnitní organizaní struktura Služby NZV bude ustanovena dle regionální poteby v rámci okresu, kraje a resortu MZe. Jejím základem budou provozovatelé vodovodních systém, urené subjekty hospodáské mobilizace. Navrhuje se Službu NZV vlenit jako ostatní složku do Integrovaného záchranného systému ( viz píloha. 8) 11

12 6. Návrhy opatení. Po.. Opatení Zodpovdný subjekt 1. Metodický pokyn pro sjednocení a pípravu opatení k zabezpeení NZV v krizových plánech MZe do 3 msíc po nabytí úinnosti krizového zákona 2. Zapracování NZV do krizových plán Krizové orgány dle provádcího pedpisu MV 3. Vypracování metodiky pro výbr a udržování systému vodních zdroj v R využitelných pro NZV MZe v souinnosti s MŽP Termín Odhad FN (tis. K) Zdroje financování 100 SR, v rámci bžných výdaj MZe bez nárok 06// SR, v rámci bžných výdaj MZe 4. Pijetí zákona o veejných vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu MZe 06/2001 bez nárok 5. Pijetí zákona o veejném zdraví a provádcích pedpis pro stanovení požadavk na jakost pitné vody a požadavk na materiály, pedmty a chemické látky picházející do styku s pitnou vodou MZ 12/2000 bez nárok ešení NZV v PRVKÚC Zízení služby NZV a její zalenní do IZS jako ostatní složky 8. Zpracování typového plánu pro ešení krizových situací s narušením dodávek vody MZe prbžn po dobu 10 let MZe, MV do 3 msíc po nabytí úinnosti krizového zákona MZe termín bude upesnn SR, v rámci bžných výdaj MZe bez nárok bez nárok Celkem: Vysvtlivky: NZV nouzové zásobování vodou PRVKÚC Program rozvoje vodovod a kanalizací územního celku SR státní rozpoet 11

13 Seznam píloh: Vodotechnická služba Poznatky z krizových situací a cviení krizového managementu Bezpenostní rizika a hrozby. 4 - Pehled hlavních druh materiálu Pehled balených vod vyrábných v R Schéma krizového plánování a ízení Institucionální struktura Integrovaný záchranný systém R

14 Píloha. 1 VODOTECHNICKÁ SLUŽBA (VDS) ( Stav k ) Organizace: Ministr zemdlství (náelník VDS) Výkonný orgán Krizový štáb MZe Subjekty hospodáské mobilizace VDS organizace vodovod a kanalizací služby organizace vodních zdroj 1 5 s psobností ve více okresech 1 23 s psobností v jednom okresu 5 ochraovatel SHR z toho 18 ochraovatel SHR z toho 2 ochraovatelé SHR s psobností ve 28 okresech Vodohospodáské inženýrské služby a.s. Praha Tvoí pohotovostní službu - psobnost na celém území R. - pohotovost zásahu do 48 hodin ochraovatel SHR pro 13 provozovatel vodovod s psobností na území jednoho okresu 1 3 Vodní zdroje a.s. Psobnost subjekt, které mají SHR je stanovena v krizových plánech. Vysvtlivky: SHR - státní hmotné rezervy 13

15 Píloha. 2 Poznatky z krizových situací a cviení krizového managementu. Ke krizovým situacím pesahujících rozsah jednoho okresu, kdy bylo teba realizovat nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou, došlo v posledních letech v souvislosti s katastrofálními povodnmi, zvlášt v r Tyto situace byly ešeny Meziresortním krizovým štábem, Ústední povodovou komisí a resortními krizovými štáby, jejich pracovními skupinami nebo urenými pracovníky. Systém Vodotechnické služby (dále VDS) nebyl ani v uvedených krizových situacích aktivován. Ze souhrnné zprávy o povodových událostech v roce 1997 a 1998, kterou zpracovalo MŽP R ve spolupráci s MZe R vyplývá, že nouzové zásobování vodou probíhalo v tchto krizových situacích bez aktivace VDS. Byly využívány jen prostedky pedurené pro zajištní nouzového zásobování vodou ze státních hmotných rezerv, a to z postižených i dalších okres. ešení nkterých úkol VDS MZe bylo prakticky ovováno pi cvieních resortních služeb MZe a teoreticky na úrovni ídících orgán pi mezinárodním cviení krizového managementu HEXAGRANT 99. Pi cvieních resortních služeb MZe, tedy i Vodotechnické, bylo prakticky vyzkoušeno pedevším použití prostedk ze státních hmotných rezerv VDS, obsluh a osádek tchto prostedk od subjekt hospodáské mobilizace pro monitoring vodních zdroj a pdy v krizových situacích a haváriích. Pi tchto cvieních se používané prostedky ze státních hmotných rezerv v praxi osvdily, jejich obsluhy prokázaly zpsobilost k provádní pedpokládaných inností. Materiál ve státních hmotných rezervách, pedurený pro zabezpeení innosti VDS je udržován v použitelném stavu a je podle možnosti doplován nebo modernizován. Pi mezinárodním cviení krizového managementu HEXAGRANT 99 bylo procviováno rovnž ešení nejzávažnjších úkol nouzového zásobování vodou pi rozsáhlých povodních v krizové situaci, odpovídající povodovým událostem na Morav v roce Z cviení vyplynuly následující poznatky: V prbhu cviení okresní krizové štáby vyžadovaly velké množství materiálu pro zásobování vodou a hlásily vyazení znaného množství zdroj pitné vody. Ve vtšin cviících okres po vyhlášení krizového stavu (stav ohrožení) nebyla VDS aktivována. Pi ešení situace v zásobování vodou byla využita pouze ást prostedk VDS uložených v regionu. Nkteré okresní krizové štáby nemají pehled o disponibilních prostedcích pro zásobování vodou, nemají smluvn zabezpeeno nouzové zásobování vodou pro celé území okresu a nemají vylenny náhradní vodní zdroje pro nouzové stavy. Proešení situace ve svých regionech vyžadovaly krizové štáby okres od Meziresortního krizového štábu zejména cisterny na vodu, mobilní úpravny vody, náhradní zdroje elektrické energie,erpací zaízení a balenou pitnou vodu. Znanáást vodních zdroj není zabezpeena proti kontaminaci povrchovou vodou. Vzhledem k souasné situaci nebylo možno vyhovt požadavkm na dodání mobilních úpraven vody.

16 Požadavky na balenou pitnou vodu byly pi cviení, stejn jako pi skutené povodni v roce 1997,ešeny humanitární pomocí. Pi vylenní prostedk ze státních hmotných rezerv uložených v jiných regionech, zejména na území ech se vyskytly závažné problémy v zabezpeení pepravy a v zabezpeení obsluh složitjší techniky. 15

17 Píloha. 3 Bezpenostní rizika a hrozby Bezpenostní rizika a hrozby 1. Živelní katastrofy (pohromy), prmyslové a ekologické havárie, vznik a šíení epidemií Aktuálnost Dopady na zásobování vodou Organizaní zabezpeení Nevojenské krizové situace Vysoce aktuální hrozící bhem nkolika hodin až dn katastrofou s obtížn pedvídatelným rozsahem a následky a možností jeho pemny v hrozby dosud neznámého charakteru. V zasažených místech bude zásobování pitnou vodou ohroženo, resp. narušeno bezprostedn. Zranitelné jsou pedevším povrchové zdroje, jejichž možná kontaminace mže dopadnout na celé povodí. Relativn mén zranitelnjší jsou zdroje podzemní, záleží na druhu rizika, stupni a bezprostednosti ohrožení,zabezpeenosti zdroje pro daný typ rizika apod. Radianí ohrožení by nemlo mít bezprostední vliv pedevším na hlubinné vrty. Samotné riziko epidemií, i zásobování vodou nevhodné kvality mže mít vliv na další šíení epidemií, tedy dopad na zvýšené požadavky dodávek kvalitní vody. Vysoká aktuálnost rizika vyvolává prioritní potebu vybudování a udržování funkního systému zabezpeení zásobování vodou s variantním rozpracováním pro jednotlivé druhy zvlášt aktuálních nebezpeí a rizik. Pi rozsáhlých katastrofách srovnatelných s povodnmi v roce 1997 nebude regionální správní úad (okresní, krajský) schopen ešit situaci vlastními silami a prostedky. Pedpokládá se poskytnutí pomoci z vyšších stup krizového ízení a humanitární pomoci 16

18 2. Narušení (zneužívání ) standardních mezistátních ekonomických vztah, perušení toku strategických komodit, surovin a informací 3. Jednotlivé teroristické akce a organizované aktivity mezinárodního zloinu mimoádného rozsahu 4. Rozsáhlé migraní vlny, jejichž pronikání na území státu mže perst do násilnéinnosti migrant 5. Násilné akce subjekt cizí moci (státní i nestátní) proti osobám zdržujícím se na území R, majetku a jiným chránným zájmm státu aktuální Problémy v zásobování vodou se mohou projevit pi dlouhodobém nedostatku surovin potebných pro zabezpeení zásobování vodou ( surovin a materiál pro úpravu vody, dekontaminaci, dopravu apod.) Závažné problémy v zásobování pitnou vodou se mohou projevit pi a po útocích na vodohospodáská zaízení sloužících k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, energetická zaízení apod. Útoky na vodohospodáská zaízení sloužící k zásobování pitnou vodou a energetická zaízení jsou málo pravdpodobná. Problém v zásobování pitnou vodou lze spíše pedpokládat ve sbrných táborech. Nutno zvýšit ochranu odlehlých vodohospodáských objekt - možnost pebývání migrant pedstavuje zvýšené riziko technického a hygienického ohrožení vodovodu. Útoky na vodohospodáská zaízení sloužící k zásobování pitnou vodou a energetická zaízení jsou málo pravdpodobná. 17 Zabezpeení strategických surovin od jiných dodavatel ešit na úrovni ministerstva podle konkrétní situace. Regionální správní úady (okresní, krajské) by mly být zpravidla schopny ešit situaci vlastními silami a prostedky

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

1. DRUHY SPOLUPRÁCE... 3 2. KONTAKTNÍ BODY... 3 3. VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5

1. DRUHY SPOLUPRÁCE... 3 2. KONTAKTNÍ BODY... 3 3. VYROZUMNÍ A ŽÁDOST O POMOC PI VZNIKU MIMOÁDNÉ UDÁLOSTI... 5 METODICKÉ POKYNY PRO SPOLUPRÁCI JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY ESKÉ REPUBLIKY A HASISKÉHO A ZÁCHRANNÉHO SBORU A HASISKÝCH JEDNOTEK SLOVENSKÉ REPUBLIKY PI VZÁJEMNÉ POMOCI PI ZDOLÁVÁNÍ MIMOÁDNÝCH UDÁLOSTÍ eské

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více