duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str."

Transkript

1 duben 2014 Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 V Kyjově se množí krádeže > více str. 5 Nemocnici slouží nová sanitka > více str. 5 foto Marie Kašná První únorová neděle patřila fašankovým oslavám. > více na straně 14

2 Z radnice / duben 2014 MILÍ KYJOVÁCI, stavební aktivity na všech našich třech hřbitovech či v jejich blízkosti vyvolaly otázky a debaty v širší veřejnosti. Je vhodné je objasnit a sdělit, co je jejich důvodem. Kyjovský hřbitov bude nově osvětlen. Páteřní cesty budou doplněny o lampy veřejného osvětlení. Technické služby města Kyjova přistoupily ke stavební přípravě, která nenaruší pietu tohoto místa. Celá akce by měla být završena osazením svítidel do konce příštího měsíce. V těchto týdnech bychom také měli mít ze Státního fondu životního prostředí první reakci na naši žádost o dotaci stran úpravy prostor v okolí hřbitova, jehož součástí je také jeho oplocení. Posuzování je dvoukolové, kdy v případě kladného hodnocení bychom chtěli realizovat část již v tomto roce. Občany Bohuslavic zase zvedlo ze židlí odstraňování náhrobků, které již nemají vlastníky, jejichž hroby nejsou udržovány a v některých případech hrozilo nebezpečí sesuvu a úrazu. Dohodli jsme se s představiteli Kulturně historické společnosti Bohuslavice, že další aktivity v tomto směru nebudou pokračovat, společnost se ujme jejich udržování a náhrobky, kde hrozí pád, budou přesunuty k hřbitovní zdi. V blízkosti boršovského hřbitova došlo ke krádeži části těžkých litinových rastrů položených přes příjezdovou cestu. Tento rozměr se ale nevyrábí. Byli jsme tak nuceni část odvodňovacího žlabu zúžit a doplnit plastovými. Aby nedošlo ke snížení záchytu dešťové vody z polí, bude u sběrného lapače doplněn přes cestu ještě jeden odvodňovací kanál, takže v konečném důsledku bude sběrné místo posíleno. Milí čtenáři, úřad, zastupitelé i starosta je tu pro Vás. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv podnětem, otázkou či nejasností. Jen tak zas o něco zkrášlíme město a možná také předejdeme nevhodným závěrům. Ať se Vám daří vše, na co sáhnete. Váš starosta. František Lukl strana 2 INFORMACE Z ORGÁNŮ MĚSTA Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. Informace ze 115. schůze Rady města Kyjova konané dne 24. února 2014 Radní si prohlédli pokračující rekonstrukci budovy smuteční síně. Byli seznámeni s drobnými úpravami smuteční síně mimo projekt, které odsouhlasili. Také souhlasili s provedením výstavby oplocení areálu hřbitova včetně kolumbárií. Této schůze se zúčastnili zástupci Sociálně-psychiatrického centra Fénix, kteří informovali radní o své činnosti. Zde také zdůvodnili své prodlevy v placení svých závazků vůči městu. Jednoznačně konstatovali, že uhradí všechny závazky, a to nejpozději do Rada města schválila: výsledky výběrového řízení na dodavatele kancelářských potřeb pro potřeby města a jeho příspěvkové organizace a rozhodla o uzavření smlouvy se společností Papera s.r.o., Svitavy. Do výběrového řízení se přihlásily celkem 4 společnosti, jako nejvýhodnější doporučila komise právě uvedenou firmu, protože tato firma nabídla nejnižší cenu. Výběrem nového dodavatele dojde k cenovému snížení o 3% u nejvíce odebíraných kancelářských potřeb a spotřebního materiálu; výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na dodání ručního laserového měřiče rychlosti vozidel a rozhodla o uzavření smlouvy se společností ATS-LETCOM PRAHA, a. s., Praha 7. Na základě vypsaného výběrového řízení byly předloženy celkem 2 nabídky, z toho výše uvedená společnost poskytla výhodnější nabídku. Rada města rozhodla: o uzavření Dohody o partnerství mezi městem Kyjov a městem Prizren (Kosovo). S kosovským městem Prizren bychom rádi navázali spolupráci hlavně v oblasti kultury. Děti z Kosova již ČR navštívily, v letošním roce by měli žáci ZUŠ prezentovat Kyjov na mezinárodním folklorním festivalu v Prizrenu. Informace ze 116. schůze Rady města Kyjova konané dne 3. března 2014 Na této radě informoval ředitel technických služeb o dosavadní činnosti, ekonomice a plánu dalšího rozvoje. Po diskusi rada města jmenovala Oldřicha Talaše ředitelem Technických služeb Kyjov, příspěvkové organizace města Kyjova, na dobu neurčitou, s účinností od Z radnice - záměr na prodej Rada města schválila: přidělení dotace do oblasti sportu, kultury, sociální a ostatních zájmových aktivit z rozpočtu města Kyjova. Tabulky s přidělenými dotacemi naleznete na webových stránkách města (www. mestokyjov/odbor sociálních věcí a školství/dotace z rozpočtu města Kyjova na rok 2014). Informace z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kyjova konané dne 10. března 2014 Na tomto jednání zastupitelé debatovali o prominutí pohledávky z dlužného nájemného za užívání budovy na ulici Urbanova v Kyjově v roce 2013, ve výši Kč za Sociálně psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. Po diskusi zastupitelé odložili tento návrh usnesení z projednání. Bude znovu předloženo a projednáno na červnovém jednání zastupitelstva, za přítomnosti zástupců SCP Fénix. Zastupitelstvo města rozhodlo: o dočasném použití finančních prostředků celkem ve výši Kč z prodeje bytů z toho: Kč na použití financování projektu Rekonstrukce tělocvičny ZŠ J. A. Komenského, Kč na použití financování projektu Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany MÚ Kyjov a Kč na použití investičního příspěvku na pořízení úklidového vozu pro TS v rámci realizace projektu Snížení emisí pořízení čistící komunální techniky Město Kyjov ; o použití finančních prostředků celkem ve výši Kč z prodeje bytů na financování oprav chodníků a vozovek. Uvedená částka se skládá z provozního účelového příspěvku pro technické služby ( Kč spotřeba materiálu), opravy chodníků prováděné odborem rozvoje města ( Kč), opravy vozovek prováděné odborem rozvoje města ( Kč). Výše uváděné opravy schválila RM na své 114. schůzi dne Zastupitelé diskutovali o rozdělení dotací pro rok Schválené dotace také naleznete na webových stránkách města. Zastupitelstvo města zvolilo: Zastupitelstvo města Kyjova zvolilo dne do funkce přísedícího Okresního soudu v Hodoníně JUDr. Karla Longavera. Město Kyjov bylo Okresním soudem v Hodoníně požádáno o zvolení JUDr. Longavera na další čtyřleté funkční období. JUDr. Longaver se svým zvolením na další funkční období souhlasil. Město Kyjov vyhlásilo záměr města č. 178/2014 na prodej byt.jednotky č. 1034/5 byt 2+1 o celkové ploše s příslušenstvím 62,3 m2, nacházející se ve 3. NP budovy č.p. 1034, 1035 na ulici Nerudova, stojící na pozemku KN st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 860 m2 k.ú. Kyjov, a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 623/7656 na společných částech a prostorech budovy a pozemku. Minimální výše nabízené ceny: Kč. Podrobnější informace na úřední desce města Kyjova nebo na odboru majetku tel.: Uzávěrka přihlášek je

3 / duben 2014 Z radnice Zastupitelé rozhodovali o navýšení akcií i rozdělování dotací Vedle běžné agendy bylo jedním z hlavních témat březnového zastupitelstva v Kyjově rozhodnutí, zda Kyjov vloží svůj vodohospodářský majetek do společnosti Vodovody a kanalizace. O navýšení akcií, které by z tohoto rozhodnutí vyplynulo, ale zastupitelé nerozhodli. Prozatím pouze souhlasili s procesem přípravy vložení majetku s tím, že si vyžádali další podrobnosti týkající se jednotlivých lokalit ve městě. Součástí řešených rozpočtových opatření byl i dar starosty městu do fondu solidarity. Jedná se o částku necelých 110 tisíc korun. Rozhodl se tak naložit s platem, který pobíral v Kyjově za funkci starosty v době svého působení na Ministerstvu pro místní rozvoj. Moc bych si přál, kdyby ta částka mohla být směřována do mládeže a dětí Kyjova. Pokud se objeví taková aktivita, která seznámí děti s riziky, které je v běžném životě mohou potkat nebo to bude preventivního charakteru nebo aktivita, která potěší děti do nového školního roku nebo jakkoli jinak, tam by ty prostředky mohly být směřovány, nastínil František Lukl. O použití těchto prostředků bude v souladu se zásadami města o poskytování dotací rozhodovat rada či zastupitelstvo. Tyto orgány už také rozhodly o rozdělení dotací pro letošní rok pro žadatele z oblasti sociální, sportu i kulturně-společenské a zájmové činnosti. Rozděleno bylo tři a půl milionu korun. Kompletní přenos zasedání byl přenášen on-line na webových stránkách Kyjova. Kyjov letos už přivítal 27 nových občánků Celkem 12 obřadů vítání občánků se konalo v Kyjově v roce Mezi občany města bylo přivítáno celkem 46 dětí. V letošním roce se konalo vítání občánků 8. a 15. března. Nejprve bylo přivítáno celkem 11 dětí - 7 holčiček a 4 chlapečci, v druhém termínu to bylo celkem 16 dětí 9 holčiček a 7 chlapečků. (red) Kyjov podepsal memorandum o spolupráci s kosovským Prizrenem Kyjov má už několik partnerských měst. V uplynulých dnech dokončil přípravu dalšího družebního vztahu. Spolupracovat bude z městem Prizren, které leží v Kosovu. Kosovo je pořád mladá republika, která nemá dlouhou historii, co se týká samostatnosti. Česká republika byla jednou z prvních, která uznala její nezávislost a oni k nám skutečně vzhlíží jako k tomu, kdo má už bohaté zkušenosti, které oni mohou čerpat a z kterých se mohou poučit, řekl místostarosta Kyjova Antonín Kuchař. Zástupci Kyjova už kosovské město navštívili. V březnu přijela i kosovská delegace na Slovácko. Došlo na podpis memoranda o vzájemné spolupráci. Podepisování to bylo dlouhé. Memorandum bylo třeba vyhotovit v několika jazycích včetně komplikované albánštiny. Očekávám od spojení s Kyjovem pomoc ve věci přibližování se Evropské unii. Samozřejmě ty hlavní oblasti, ve kterých se chceme rozvíjet, jsou kultura, ekonomika a oživování přátelských vztahů, zmínil starosta Prizrenu Ramadan Muja. My bychom měli teď doladit podmínky návštěvy našich mladých žáků, kteří by odjeli a tam předvedli náš folklor, dodal místostarosta Kyjova. Prizren je historické město, které je správním centrem své oblasti. Žije v něm přibližně obyvatel. Jde o nebývalý národnostní i náboženský mix: Albánci, Turci, Romové a Srbové, z hlediska víry katolíci, pravoslavní, muslimové i Židi. Prizren se nachází na hranicích s Albánií a Makedonií. První kontakty s Kyjovem se odehrály už v roce (zs) foto archiv MěU Vyzula se v Kyjově zajímal o zdravotnictví Odborník přes komplexní onkologickou péči Rostislav Vyzula se představil v Kyjově coby poslanec Parlamentu ČR. Jedním z hlavních témat, kterému se při své návštěvě Kyjovska věnoval a kterému dal prostor i při setkání se zástupci města, byla právě zdravotní péče. Musíme se zamyslet nad tím, zda množství zdravotnických zařízením v regionu je dostačující, zda máme dobrou dostupnost pro všechny obory tak, aby byla spokojenost mezi obyvateli. My to vlastně nevíme. V Hodoníně jsem se například zase dozvěděl jaká je vysoká nezaměstnanost, to mě překvapilo. Já mohu nejvíc pomáhat pochopitelně z hlediska výboru pro zdravotnictví, uvedl Rostislav Vyzula, podle nějž je ale celostátně problémů ve zdravotnictví tolik, že neví, co dřív řešit. Vyzula sám má bohaté zkušenosti coby lékař. Řadu let vedl Masarykův onkologický ústav, účastnil se mnoha vědeckých výzkumů a působil také několik let ve Spojených státech amerických. Do poslanecké sněmovny byl Vyzula zvolen v loňském roce a stal se předsedou zdravotního výboru sněmovny. V současné době je přednostou Kliniky komplexní onkologické péče. Informace z radnice A jak to vidí facebook? Dobrý den, navrhoval bych dřívější zprovoznění hřiště pro veřejnost v ulici Luční. Jelikož přišlo léto o dost dříve, tak si myslím, že místním rodinám by to udělalo radost. Nemálo lidí i se svými ratolestmi projíždí ulicí nejen na kole a hřiště obhlíží. Zajisté je lepší vidět děti na hřišti, než když si hrají na ulici mezi auty. Město Kyjov - Dětské hřiště se otevře od soboty Už jste někdy viděli, jak se rodí soudek na víno? Nahlédli byste rádi do houslařské dílny? Láká vás nechat se vtáhnout do víru barev a tónů při věhlasném To se mi líbí Přidat komentář Sdílet Slováckém roku, v roztančeném hodovém průvodu nebo třeba při starodávné Jízdě králů? Ochutnali jste už rozdováděný burčák ve vinném sklepě nebo horké voňavé beleše rovnou z prababiččiny plotny? Mňam! A co tak projet se na starém vysokém velocipedu nebo vlastními silami prohánět po kolejích šlapací drezínu? Zkuste to. Můžete rovnou hned Právě těmto tématům se věnují filmové mozaiky cyklu Paleta. Více informací na webu Tomáš Kubák, autor cyklu. Kompletní diskuzi a další najdete na facebookovém profilu města Kyjova. strana 3

4 Z našeho města / duben 2014 Hluk z hospod lidé řešili s ombudsmankou Jedinečnou možnost nechat si poradit od ombudsmanky Anny Šabatové měli lidé v Kyjově. Na kulturní dům zavítal projekt, ve kterém se konkrétně Kyjovští mohli poučit, jak řešit noční hluk, který je ruší. Učili se to pomocí sociálně interaktivního divadla. Je to snaha lidem vysvětlit, jaká mají práva, a to způsobem, který je přijatelný, který je zapamatovatelný. Tím, že se hraje divadlo a pak se do něj dá vstoupit, tak to je způsob, který potom člověku v hlavě skutečně zůstane, uvedla ombudsmanka Anna Šabatová, která je ve funkci teprve krátce a Kyjov byl prvním místem, kde se projektu osobně účastnila. Divadelní skupina má v repertoáru tři témata. Na každém místě, kam přijede, zvolí jedno. To se pak v průběhu večera mění podle toho, jak zasahují diváci. V Kyjově soubor představil situace vznikající kvůli nočnímu hluku z hospody, který ruší obyvatele okolních domů. Pán je rušen hlukem z předzahrádky, jde to řešit s hospodskou, ta ho pošle pryč, snaží se to řešit přes starostu, ale ten je nekompetentní a pak se vlastně dostane na úřady, kde si ho ti úředníci přehazují jako horký brambor a on vlastně nic nevyřeší, popsala příběh vedoucí divadelní skupiny Dagmar Weisbauerová. Metoda tohoto sociálně interaktivního divadla spočívá v tom, že každý původní příběh končí špatně. Diváci do děje ale vstupují a snaží se společně měnit chování hlavní postavy, aby společně našli řešení jejích problémů. Sestavené příběhy vycházejí přímo ze zkušeností sesbíraných v kanceláři ombudsmanky. Projekt běží už rok a půl, momentálně především v oblastech Jihomoravského, Zlínského a Pardubického kraje. (zs) Vyhozené peníze za smuteční síň? Ne, rekonstrukce byla nutností, říká starosta Smuteční síň v Kyjově se po měsících práce začíná podobat navrženému objektu, který nahradí původní nevyhovující budovu. Hotovo by mělo být na podzim. Přestože jde o generální rekonstrukci, stavba svou finanční rozvahou dosahuje částky, kolem které se často diskutuje. Rozhodli jsme se s členy rady navštívit průběh stavby, abychom i my měli čerstvé informace. Množí se různé diskuze, ať už se týkají ceny nebo jednotlivých prací. Je potřeba říct, že jde o generální rekonstrukci objektu, kde hrozilo časem nejen vypadnutí skleněných tabulí, ale také sesuv střechy. Tristní stav jsme znali všichni. Zůstaly pouze části obvodových stěn. Stavba narůstá co do objemu, tak do vnitřních prostor. Částka stavebních prací nepřesáhne šestadvacet milionů korun. Přitom rozpočtové náklady dosahovaly výše 36 milionů korun. Otevřeným výběrovým řízením a vhodným odpočtem DPH jsme tuto částku srazili o 10 milionů. Dokumentace ke stavbě je také volně k dispozici na stránkách města uvedl starosta Kyjova František Lukl. Stavba byla při poslední návštěvě radních v hrubé podobě. Máme veškeré vyzdívky, bourací práce, probíhají momentálně montáže vnitřních instalací, elektrika, rozvod vody a bude následovat rozvod topení, informoval Otakar Matula, vedoucí Odbor rozvoje města MěÚ Kyjov. Protože ke stavařům byla letošní zima poměrně mírná, časový plán je reálný s otevřením smuteční síně se počítá v září, a to i přes nastalé komplikace. Museli jsme vyřešit problém spodní vody ve sklepě, potom jsme museli řešit problém se statickou únosností stropu, protože od roku 2009 máme novou vyhlášku. Zahrnuje i zatížení sněhu a z toho důvodu jsme museli provést zesílení stropní konstrukce a zesílení obvodového límce, informoval Matula. Do nové budovy se později přesune i správa hřbitova, zajišťovaná Technickými službami. Jednou z možností je, že zde bude zřízena přímo pohřební služba města Kyjova. Karel Longaver bude opět přísedícím okresního soudu Kyjov bude i nadále mít svého zástupce u okresního soudu v Hodoníně. Zastupitelé schválili, že ve funkci přísedícího bude pokračovat Karel Longaver. Zastupitelstvo na základě žádostí předsedkyně Okresního soudu v Hodoníně jmenovala Karla Longavera přísedícím Okresního soudu Hodonín, neboť se v této funkci osvědčil v minulých letech a bude zástupcem i v těch následujících. Je to funkce čestná a věřím, že se ji ujme s plnou odpovědností a energií tak, jak se jí věnoval v tom minulém období, uvedl starosta Kyjova František Lukl. Jde o zodpovědnou funkci, ve které člověk rozhoduje o osudech ostatních. Ne každý, který se dostane před trestní senát, je lump. Stane se někdy, že v tom životě uklouzne, a proto je to velice citlivá záležitost. Jedná se podle zákonů, které v trestním právu máme jedny z nejlepších v Evropě, vyjádřil se Karel Longaver. Jak doplnil, v poslední době trestních případů přibývá. Platí to hlavně pro problematiku drog, ale i domácího násilí nebo úvěrové podvody. Podle Longavera se na Hodonínsku často řeší například pracovně-právní spory nebo odškodňování pracovních úrazů. Jak přísedící dodal, mnoho z toho se odehrává i v Kyjově a jeho okolí. Okresní soud v Hodoníně provádí soudní řízení ve věcech občanskoprávních a trestních, řeší ale také případy exekucí, dědictví nebo případy opatrovnictví. Radní chtějí z bývalého internátu startovací byty Bývalý internát zdravotnické školy v Kyjově je už několik let středem zájmu především obyvatel Kyjova. Ptají se, jak bude naloženo s objektem a mají obavy, aby v této klidné lokalitě nevznikla například ubytovna pro sociálně nepřizpůsobivé. Tématem se zabývali spolu s kyjovskými radními i zástupci kraje. Naším záměrem je, aby byl co nejvhodnějším způsobem využívaný. Je ale ve vlastnictví kraje a my se chceme společně domluvit na tom, aby zde například byly startovací byty, případně jiné vhodné bydlení. Chceme zamezit řečem, že by tam měla být sociální ubytovna pro nepřizpůsobivé, nebo jiný nevhodný typ, uvedl starosta Kyjova František Lukl, podle nějž je součástí internátu i nádherná zahrada a areál by si zasloužil, aby ho Jihomoravský kraj nejenom spravoval a udržoval, ale aby v něm i něco vybudoval. Jako nejschůdnější variantu radní vnímají objekt přebudovat na startovací byty pro mladé rodiny, strana 4

5 / duben 2014 Z našeho města pro lidi, kteří hledají práci, nebo matky či otce v nouzi. Vedle krizového bydlení radní řešili i převzetí budovy Domu dětí a mládeže Kyjov do vlastnictví města. Už od minulého roku debatujeme o převzetí zřizovatelských funkcí DDM. Můžeme tak lépe koordinovat některé aktivity pro děti, vysvětlil motivy města starosta. Rada města doporučuje domeček převzít s novým školním rokem, nejpozději však v lednu Radní se věnovali i komunikacím, které jsou v Kyjově v havarijním stavu. Jako priorita se ukazuje už dlouhodobě silnice Pod Kohoutkem, která čeká na svoji rekonstrukci. V drogerii zachytily kamery pět zlodějů během čtyř dnů Obce Kyjovska se složily na sanitku pro nemocnici Jeden milion korun přesně takovou částku obce na Kyjovsku vyčlenily na nákup nového sanitního vozu. Jejich rozhodnutí pomůže postupné obměně vozového parku Nemocnice Kyjov, ale především poslouží pacientům v regionu. Nemocnice v současné době používá necelé tři desítky sanitních vozů. Vyjíždí z Kyjova za pacienty do blízkého okolí, sváží občany z Veselska a často také zajíždí s pacienty do Brna. Vozový park je plně vytížen a postupně stárne. Nová sanitka je proto vítaným počinem. Obnova vozového parku do loňského roku stagnovala. Průměrné stáří sanitek je hodně přes deset let. Zejména minulý rok byl pro nás extrémně nepříznivý díky úhradové vyhlášce. Dostali jsme o řádově desítky milionů méně než v předchozích letech nebo v tomto roce. Proto jsme byli nuceni se obrátit na region, zda by nám v tom nepomohl. Obce k tomu přistoupily skvěle. Jednu sanitku už jsme dostali z Kyjova a na tu druhou se složily obce regionu, uvedl ředitel Nemocnice Kyjov Petr Svoboda. Oficiálního předání sanitky se zúčastnili zástupci dvou obcí a mikroregionu, který taktéž přispěl nemalou částkou. Koupená sanitka splňuje ty nejnovější požadavky na přepravu pacientů. Hned čtyři krádeže zachytily kamery drogerie v kyjovském Vendo parku během čtyř dnů. Na záběrech byly hlavně ženy, které si bezostyšně braly věci z regálů bez sebemenšího úmyslu je zaplatit. Škoda se pohybuje v řádech tisíců korun. Kamery zachytily tři případy. Nejprve to byla žena, která po vstupu předstírala, že si zboží jen prohlíží. Pak ho ale začala brát a strkat pod bundu. Na druhý den dorazil do obchodu muž. Ten si nejprve vybrané kousky dal do košíku. V uličce je pak překotně nacpal také za bundu. Chvíli poté už mu nevadila ani přítomnost nakupující ženy za ním. Aby toho nebylo málo, navštívila obchod ještě dvojice dalších zlodějek. Ta se soustředila na rozdíl od předchozích dvou případů pouze na jeden regál s drobnějším zbožím. Ženy se navzájem kryly. Jedna si kradené věci dávala do kapes, druhá je zasouvala do rukávu. Netušily, že to provádějí přímo před jednou z kamer. Spousta veřejných míst, ale i prodejen je osazena kamerovým záznamem a není problém osoby potom dohledávat, upozornil mluvčí Policie ČR Petr Zámečník na to, že zloděj si nemůže oddechnout v momentě, kdy projde pokladnami. V těchto případech se zloděje zatím nepodařilo identifikovat. (zs) Josefský košt představil nejlepší vinaře Cena starosty města Kyjova za nejvýše hodnocené bílé víno ročníku 2013 pro Kyjovského vinaře Jiří Němec - RV slámové 2013 Cena starosty městy Kyjova za nejvýše hodnocené červené víno ročníku 2013 pro Kyjovského vinaře Rodina Kölbelova - ZW 2013 Cena Kyjovské vinotéky za nejvýše hodnocené archivní víno Jiří Křivánek, Bzenec - ZW PS 2O11 Cena Cechu kyjovských vinařů za nejvýše hodnocené RB Vinařství Štěpán Maňák - RB PS 2012 Cena Vinařství Václav Šalša za nejvýše hodnocené rosé Martin Ehrich, Milotice - Frankovka PS rosé 2013 Cena ZO ČZS Kyjov za nejlepší kolekci vín Vinné sklepy Skalák RR VzH 2012, RR PS 2013, Sg slámové 2012, RB VzH 2013 Cena ZO ČZS Kyjov Šampion výstavy Vinařství Václav Šalša - Laurot VzH 2012 strana 5

6 Z našeho města / duben 2014 Oslavy 69. výročí osvobození města Kyjova - pozvánka Po v 9.30 kladení věnců u Památníku II. sv. války v Bohuslavicích, v 9.45 kladení věnců u Památníku obětem I. a II. sv. války v Boršově, v slavnostní odhalení nového Památníku obětem II. sv. války v parku u kaple sv. Josefa. Vzpomínkový akt a kladení věnců včetně krátkého kulturního programu, v němž vystoupí žáci ZŠ J. A. Komenského a Mario Kudela s žáky ZUŠ Kyjov. Po od před radnicí na Masarykově náměstí koncert Swing-Dixie vojenské hudby Olomouc AČR - hodinové koncertní vystoupení doprovázené mluveným slovem a zpěvem. Repertoár hudby tvoří známé skladby české a zahraniční produkce swingdixielandové hudby. So od na Masarykově náměstí bojová ukázka Osvobození Kyjova". Vojensko-historická vzpomínková akce k výročí osvobození města Kyjova, 70. výročí odbojové skupiny Carbon - Bohuslavice a památky válečných hrdinů z II. války. Do bojové ukázky bude zapojeno okolo stovky účastníků i vojenská technika. V prostoru za MKS budou vojenská ležení k veřejné prohlídce v sobotu od V souvislosti s touto akcí upozorňujeme veřejnost na omezený provoz na Masarykově náměstí v sobotu během celého dne. Černá skládka je plná pytlů se slámou Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. To je název projektu, do kterého jsou zapojeni žáci Středního odborného učiliště Kyjov, Havlíčkova, oboru Praktická škola dvouletá. Třídíme odpad, sbíráme vybité baterie, odevzdáváme staré elektrospotřebiče. Nejsme lhostejní ani k životnímu prostředí. Proto nesouhlasíme s černou skládkou, která vznikla vloni na podzim v okolí naší školy na ulici Za Humny. Jedná se o pytle se slámou, které jsou poházeny u řeky Kyjovky. Doufali jsme, že je to zde uložené jen na chvíli. Začíná jaro, pytle jsou promočené, roztrhané To se nám nelíbí! Žáci SOU Kyjov, Havlíčkova V Lidické padlo deset stromů. Vysazeno bude dvacet Příchod jara je v Kyjově ve znamení přípravy na obnovu některých částí města. Chystané revitalizaci sídlišť předchází například kácení nevhodných stromů. Sídliště Lidická tak přišlo o přibližně deset vzrostlých dřevin. Město plánuje v letošním roce ještě revitalizace sídliště Švabinského, kde tedy uřežeme pouze tři stromy a dále revitalizaci sídliště Za Stadionem, řekl ředitel Technických služeb Kyjov Oldřich Talaš. Za pokácené stromy bude samozřejmě náhrada. Letos město počítá s částkou kolem sta tisíc korun na obnovu zeleně, která padla právě v souvislosti s připravovanou obnovou sídlišť. Služby města se snaží vysazovat za jeden skácený strom dva nové v předem připravených lokalitách. Knihovna v březnu lákala na množství přednášek Březen jako měsíc knihy znamená pro vedení knihoven práci navíc. O mládež nebo jiné nové čtenáře je třeba dnes bojovat, takže nabídka akcí musí být zajímavá. To platí i pro Městskou knihovnu Kyjov. Registrace čtenářů zdarma nebo odpouštění upomínek jsou už nezbytnými doplňky měsíce knihy ve všech knihovnách. Už dávno ale samy o sobě nestačí k tomu, aby takové zařízení přilákalo nové zájemce. Kyjovská knihovna proto připravila na březen nepřeberné množství akcí. Velkou oblibu si už získaly přednášky pro mateřské školy. Knihovna nabízí více než dvacet témat. Učitelky si mohou vybrat, jestli se jejich děti poučí o tom, jak ke knihám vznikají ilustrace, o zásadách slušného chování v knihovně, lidové slovesnosti, žánru sci-fi nebo dokonce o literárních hororech. Nejvíc žádané jsou ale besedy o večerníčcích. Gymnázium zažívá v chemických soutěžích úspěšné roky (zs) Díky obětavé práci profesora kyjovského gymnázia Jiřího Ondráčka a jeho schopnosti objevit a rozvinout talent u svých studentů, podařilo se vychovat na naší škole několik velmi úspěšných chemiků, kteří sklízí vavříny i v mezinárodních soutěžích. Loňským a předloňským mezinárodním úspěchům našeho studenta Kamila Maršálka se média věnovala už dostatečně. Jsme náležitě pyšní na to, že na slavnostním setkání pořádaném 13. února 2014 v Brně u příležitosti letošního jubilejního 50. ročníku chemické olympiády, promluvil za studenty právě Kamil Maršálek, jenž byl vyhodnocen jako jeden z nejúspěšnějších reprezentantů Jihomoravského kraje v této soutěži. Navzdory časové náročnosti chemické olympiády se Kamil přihlásil i do SOČ (středoškolská odborná činnost) a se svou prací na téma Interakce bambusurilů s toxickými anorganickými anionty zvítězil nejen ve školním, ale i v okresním kole. O tom, že tento úspěch nepřišel jen tak, shodou šťastných náhod, svědčí, že i v letošním školním roce se studentka Jiřího Ondráčka Zuzana Mrkvová probojovala na stupně vítězů v krajském kole chemické olympiády, a to v kategorii B, ale také v kategorii A, která je určena pro studenty o rok starší, než je ona sama. V obou kategoriích získala 3. místo. Všichni si přejeme, aby na dosavadní úspěchy těchto studentů měl kdo navázat a převzal tak pomyslný štafetový kolík, který jim do ruky pomohl uchopit jejich skvělý učitel. Především jemu patří náš srdečný dík. Zdeňka Synková, Klvaňovo gymnázium strana 6 foto archiv gymnázium: Zuzana Mrkvová s Jiřím Ondráčkem při práci v chemické laboratoři Kamil Maršálek s Jiřím Ondráčkem na předávání pamětních listů NF Jaroslava Heyrovského v Praze

7 / duben 2014 Z našeho města Angličtináře roku se úspěšně zúčastnila více než třicítka studentů Klvaňovo gymnázium se podruhé účastnila soutěže Angličtinář roku a znovu s výborným výsledkem. Tentokrát jsme obsadili vynikající 3. místo. Za školu soutěžilo 32 vybraných studentů. Soutěže se zúčastnilo 187 středních škol z celé České republiky a zastupovalo je 3843 studentů. Minulý rok jsme se do soutěže zapojili poprvé a hned jsme obsadili 6. místo z 87 středních škol. Tehdy se soutěže účastnilo 667 studentů. Naši školu reprezentovalo 8 studentů. Soutěž je formou on-line testu, který probíhá Vymřelí motýli Kyjovska pro všechny školy současně na webových stránkách. Test trvá přesně 60 minut a testuje všechny aspekty používání jazyka, kromě mluvení. Soutěž se letos konala již potřetí. Cílem testu je pomoci studentům ohodnotit jejich jazykovou úroveň a motivovat je k učení jazyka. Společnost, která soutěž pořádá, se zabývá zajišťováním práce a studia po celém světě a všímá si velmi rozdílné úrovně jazyka. Porovnáním jazykové úrovně s dalšími studenty z celé České republiky by chtěla studenty motivovat k výuce Při vzpomínkách na své mládí si někdy povzdechneme: Ach, to byly staré zlaté časy! Co to bývalo v zimě sněhu a létě motýlů! Ten sníh ponechme prozatím stranou a řekněme si něco o vymřelých motýlech. Znám Kyjov a jeho okolí již téměř 60 let a s politováním musím konstatovat, že těchto vymřelých druhů je ke dvaceti. Věnujme pozornost aspoň některým z nich. V bezprostředním okolí Kyjova žil ještě v polovině padesátých let minulého století úhledný otakárkovitý motýl jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne). Dokladové exempláře s etiketou Svatobořice jsou uloženy v entomologických sbírkách Kyjovského muzea. Vyskytoval se například na okraji lesíka Chrastí, kam jsem nedávno zašel. Nebylo tam po nich ani stopy. Květnatý stepní svah na jižním okraji byl poorán až k lesu a místo porostu kvetoucích Dianthus carthusianorum (hvozdík kartouzek) se zde zelenala kukuřice. Živná rostlina motýla, dymnivka Corydalis cava na lesních okrajích roste doposud. Motýl ke své existenci potřebuje dymnivky, které rostou na mírně zastíněných lesních okrajích a dále přítomnost kvetoucích nektarodárných rostlin, které člověk svými zemědělskými aktivitami zničil. Dalším vymřelým druhem denního motýla je, kupodivu, dříve obávaný škůdce bělásek ovocný Aporia crataegi. Je to poměrně velký, bělostný motýl, který ještě počátkem minulého století občas působil i holožíry mj. na nejrůznějších ovocných dřevinách. Byl všeobecně rozšířený a běžně se vyskytoval v otevřené zemědělské krajině i v intravilánech obcí. Okolo poloviny minulého století začalo motýlů od západu směrem na východ ubývat, v Čechách vyhynul v období okolo 2. světové války a v okolí Kyjova jsem se s ním setkával jen jednotlivě pozoroval jsem několik kusů za sezonu ještě počátkem 60. let. Dalším pozoruhodným vymřelým druhem denního motýla z okolí Kyjova je modrásek bahenní Maculinea nausithous. Žil a to poměrně hojně ještě začátkem 60. let minulého století na vlhkých loukách napravo od silnice za Mistřínem směrem na Hodonín. Tenkrát se ještě jezdilo okolo mistřínského mlýna, později byla tato zatáčka napřímena a v tomto stavu ji známe dodnes. Tyto zamokřené louky byly využívány extenzivně k produkci sena, byly koseny počátkem léta a v srpnu zde rozkvétal toten Sanguisorba officinalis, živná rostlina tohoto modráska. Dospělí motýli se živí nektarem květů totenu a samičky na rostlinu kladou vajíčka. Z vajíček se líhnou housenky, které vylučují specifické feromony a tímto způsobem lákají mravence druhu Myrmica rubra. Modrásčí housenka pomocí komplikované biochemické komunikace s mravencem předstírá, že je mravenčí larva. Mravenci ji odnesou do mraveniště. Housenka, když ji mravenci pohladí tykadly, vypustí kapičku šťávy, která mravencům nesmírně chutná a vyvolává u nich zřejmě narkotické účinky. Mraveniště, kde si takových housenek chovají více, snadno poznáte: je zanedbané, zarůstá vegetací a značně připomíná obydlí notorického opilce. Přiopilí mravenci nemají čas je udržovat, zato anglického jazyka. Test dosahuje úrovně B2-C1 podle evropského referenčního rámce. Účast v testu není podmíněna věkem ani ročníkem studentů. Dle našich zkušeností i někteří studenti nižších ročníků mají vynikající znalosti AJ, což dokazují letošní i loňské výsledky. Odměnou za 3. místo je certifikát soutěže a osobní voucher na jazykový kurz v hodnotě 1000 Kč. Lenka Hálová, Klvaňovo gymnázium všestranně opečovávají housenky. Ty ale požírají jejich larvy a čerstvé, ještě měkké kukly. Housenky v mraveništi i přezimují, začátkem léta se zakuklí a v červenci se líhnou dospělí motýli. Ti již nejsou chráněni feromony a po vylíhnutí rychle upalují z dosahu mravenců, kteří by jim vše oplatili i s úroky. V 60. letech minulého století byla provedena hospodářsko-technická úprava lokality (známé HTÚP), louka odvodněna, poorána a desítky let tam byly pěstovány zemědělské plodiny. Jistě není třeba podotýkat, že se zánikem původních biotopů zanikla populace mokřadních motýlů do posledního jedince. Se zánikem socialistického družstevního zemědělství přestaly být drenáže na pozemku udržovány a přestaly plnit svou funkci. Hladina spodní vody postupně stoupala, až dosáhla povrchu půdy a vytvořila se tu jezírka s porosty rákosu. To, co tu vzniklo, má pochopitelně do mokřadní totenové louky ještě daleko, ale snad během desetiletí zde dojde k obnovení původního biotopu. Potom by snad bylo možno se pokusit tento celoevropsky chráněný a existenčně ohrožený druh sem znovu reintrodukovat. Na Kyjovsku se stále nachází řada ohrožených druhů motýlů. Pokud nechceme, aby se někteří z nich přiřadili do seznamu již vymřelých, musíme především ochránit a udržovat jejich původní biotopy v takové podobě, jak optimálně těmto motýlům vyhovují. Milan Králíček Doc. Ing. Milan Králíček, Csc. je emeritní vysokoškolský učitel. Na Mendelově universitě v Brně se habilitoval pro entomologii, kterou též přednášel. Předmětem jeho zájmu je ekologicky orientovaná faunistika, především pro oblast jihovýchodní Moravy. Je zakládajícím ředitelem CHKO Bílé Karpaty a autorem mnoha vědeckých publikací a článků, doposud aktivně bádá. Jasoň-dymnivkový-habitat foto archiv: autor Hyponephele-lupina strana 7

8 Z našeho města / duben 2014 Hodnocení DDM: vydařily se pololetní i jarní prázdniny Tradiční akci pro rodiny s dětmi - pololetí na horách připravil Dům dětí a mládeže Kyjov na přelom ledna a února. Zařízení zajistilo dopravu a ubytování s polopenzí v jednom z penzionů v Hutisku-Solanci. Třídenní akce se zúčastnilo 10 dětí a 10 dospělých. Víkend byl věnován lyžování, koupání. V období jarních prázdnin mohly děti vyrazit s DDM na lyže. Akce je určena především dětem, které nemají možnost užít si lyžování a prázdnin s rodiči. Buď rodiny nelyžují nebo chybí finance pro pobyt celé rodiny. Jarní prázdniny zajišťujeme na naší základně v Hutisku-Solanci. Pobyt je určen lyžařům a proto jsme denně vyjížděli na lyžařský svah Sachova studánka, který je asi 12 km od střediska. V letošní zimě jsme byli ale rádi, že vůbec lyžujeme. Podmínky byly výborné a jako každý rok jsme všichni lyžovali na velkém vleku, a to včetně začátečníků, kteří na své výkony byli patřičně hrdí. Mimo lyžování byl pro děti připraven večerní program a zájezd do aquaparku ve Valašském Meziříčí. Poděkování patří instruktorům, vedoucím, ale také naší výborné kuchařce a zdravotnici, která neměla naštěstí hodně práce. Naši nabídku využily rodiny, ale hlavně malí lyžaři. Účast: 22 dětí a 7 dospělých rekreantů. V sobotu 8. března 2014 se pak konal v prostorách Domu dětí a mládeže Kyjov 1. cyklus výtvarných sobot decoupage ubrousková technika. Jedná se o výtvarnou techniku, kdy se poslední vrstva dekoračního ubrousku lepí na vhodný předmět plechovku, květináč, kámen. Díky této technice se dají vytvořit krásné dekorační obrázky, které dostanou díky krakelovacímu laku starý rozpraskaný vzhled. Zúčastnilo se jej 12 děvčat z Kyjova a okolí, která si vyrobila spoustu výrobků, které budou zdobit jejich pokojíčky. V obdobném duchu se nesla i další výtvarná sobota s tématem encaustika. (red) foto archiv: DDM Domeček se připravuje na pochod i policejní akci Na dvě větší akce se chystá DDM Kyjov na konci dubna. Zapojí se do pořádání jubilejního čtyřicátého ročníku Kyjovské padesátky 26. dubna a o tři dny později uspořádá dopravní dopoledne. U Kyjovské padesátky DDM zajišťuje stanoviště Zavadilka, které je určeno nejmenším turistům a jejich rodičům. Pro děti bude připraveno množství soutěží a opékání špekáčků. Účast přislíbila i Dopravní policie Hodonín. Pro skupinu dětí bude vypraven zvláštní autobus na Kameňák, dále pak pěšky na Zavadilku. Tuto nabídku využívá čím dál více rodičů s dětmi. Dopravní dopoledne 29. dubna má název Policie a zdravotníci dětem. Počítáme s účastí asi 300 dětí, především žáků 4. tříd z Kyjova i okolí. Pozváno bylo 14 ZŠ, které se pravidelně akce pořádané pro budoucí cyklisty zúčastňují. Součástí bude nejen zábava a ukázky techniky a práce policie, ale také možnost vyzkoušet si testy, protože v květnu čeká žáky 4. tříd závěrečná zkouška k získání průkazu cyklistů. Iva Soldánová, DDM Kyjov Lesní klub Radovánky: Clean up the world Ukliďme svět! Připojili jsme se k celosvětové kampani Clean Up the World. Přidejte se k nám a vyčistíme kousek přírody kolem sebe. Pytle na odpad a drobné dárkové předměty nám zprostředkoval Český svaz ochránců přírody. Doporučujeme pracovní oděv a rukavice. Sraz je v sobotu 5. dubna v u lesní školky v Čeložnicích, v úterý 15. dubna sraz v 9.00 na boršovských loukách. Těšíme se, že i díky nám bude svět čistší. Koho zajímají aktivity lesní školky více, může přijít 11. dubna od do na kyjovské náměstí. Bude tam k nahlédnutí veselá maringotka, která slouží jako zázemí pro děti v lesní školce. Ta nabízí také den otevřených dveří, který se uskuteční 29. dubna u maringotky na boršovských loukách. Zápis do lesní mateřské školky probíhá průběžně. Zapisovat děti do lesního klubu Radovánky bude možné i během celého roku, pokud nebude naplněna kapacita. Kolektiv Lesní školky Dům dětí a mládeže Kyjov Výtvarné soboty a jiné Volné tvoření Jarní dekorace Keramika I. (výroba) Keramika II. (glazování) Tábory: I. turnus - Hobit - Cesta do Ohňové země III. turnus - Turnaj mistrů a mistryň - mezinárodní tábor IV. turnus - Milionový závod (aerobik, florbal, zumba) Příměstské tábory: Rybářský tábor Poděkování Děkuji všem, kteří se před rokem zúčastnili pohřbu mého syna Dušana Kupky nar , všem spolužákům a občanům, kteří ho měli rádi. S poděkováním maminka Marie Kupková. strana 8

9 / duben 2014 Sociální oblast Horizont uspořádal turnaj ve stolním tenisu Není to tak dávno, co se klienti Domova Horizont vrátili z lyžařského pobytu, kde se setkali s dalšími sportovci právě při závodech na sněhu. A protože si sportovního ducha hýčkají, předvedli skvělé výkony i v turnaji ve stolním tenise. Ten kyjovské zařízení pořádá už 14 let a patří mezi hojně navštěvované sportovní události, při kterých se setkávají spřátelená zařízení ze dvou krajů. Letos jich dorazilo sedm. Těch sedm zařízení také působí v rámci speciální olympiády. Akcí máme v průběhu roku velké množství, od plavání, přehazované až po sporty pro těžce mentálně postižené. V tomto ročníku je u nás dvacet devět hráčů, máme tady i družstvo žen, informoval sociální pracovník Domova Horizont Václav Úradník. Horizont je v současné době v přípravné fázi projektu, který má pomoci postiženým lidem zařadit se do běžného prostředí, pokud to umožňuje jejich stav. Pro nás to bude obnášet registraci nové sociální služby, která bude fungovat na jiném principu než stávající domov. Defacto se bude jednat o pronájem bytů, ve kterých budou bydlet uživatelé s menší mírou podpory ze strany pracovníků než mají v současné době v domově. Budou mít mnohem víc času pro svoje vlastní zájmy a budou žít v prostředí, kde jich bude méně, objasnil sociální pracovník Domova Horizont Michal Kameník. V současné době má Horizont pronajaty dva byty a uživatelé, kteří v nich žijí, si tuto možnost chválí. Na Kyjovsku ale chybí vhodné byty k takovému pronájmu a neexistují sociálně terapeutické dílny, kde by uživatelé mohli přes den pracovat. Prozatím proto docházejí do zařízení. Sdružení Omega pomohlo centru z Litoměřic Centrum pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích požádalo nedávno o pomoc s věcmi pro děti do dvanácti let. Vyhovělo jim sdružení Omega Plus Kyjov. Na Litoměřicko odvezlo humanitární pomoc po povodních. Tentokrát šlo o 33 krabic oblečení, dětské židle, 4 kočárky, žehlící prkna, ohrádky, mikrovlnou troubu, sendvičovače, taburety, hračky, nosítka pro kojence, brusle, lyže nebo kolo. Členové Rosky cvičili ve čtyřiadvacetihodinovém maratonu Čtyřiadvacetihodinový maraton cvičení s roztroušenou sklerózou dorazil na jižní Moravu. Celorepublikovou sportovní událost podpořila také organizace Roska Kyjov, která sdružuje téměř 70 členů z širokého regionu. Zájemci se setkali při cvičení v Domově Horizont. Bylo jich 18, z toho dva vozíčkáři. Cvičilo se jednu hodinu a cvičení bylo přenášeno přes telemost do ostatních regionů. Jako hosté se v Kyjově zúčastnili také místostarosta města Antonín Kuchař a předseda Slováckého klubu Parkinson Jan Škrkal s manželkou. Právě na Slovácku má Roska silné zázemí. Více než šedesát členů přijíždí na pravidelná setkání nejen z hodonínského okresu, ale až z Uherskohradišťska. Ti lidé jsou většinou v invalidním důchodě. Mají sedět doma a přemýšlet o tom, co bude dál? Většina si myslí, že musí skončit na invalidním vozíku, a tak ta setkávání, která organizujeme, slouží k tomu, aby si lidé vyměňovali zkušenosti a aby nějak smysluplně vyplnili čas, uvedla vedoucí Rosky Kyjov Hana Fabiánková. foto archiv Roska Centrum vzdělávání Fénix nabízí praktický nácvik asertivního chování pro veřejnost K čemu může nácvik asertivity pomoci: - k získání pocitu sebeúcty a lepšího sebehodnocení - zbavení se strachu a nejistoty v sociálních situacích - získání spontaneity a otevřenosti v mezilidských vztazích - rozhodování se sám za sebe, hodnocení sama sebe, nezávislost na hodnocení jiných - umění přistoupit na kompromis - umění obhájit si osobně důležité cíle - vznesení svých oprávněných požadavků - přiměřenému vyjadřování kladných i záporných emocí - otevřenému a upřímnému komunikování s autoritami i blízkými lidmi V březnu byl tento kurz (3 x 1,5 hodiny) určen klientům s úzkostnými a depresivními poruchami. V dubnu a květnu je otevřen pro zájemce z řad veřejnosti. Přihlášky přijímá a podrobnější informace podá Bohuslava Šibalová, tel.: Jubilanti Zita Švandová 97 let Augustina Gavendová 93 let Radoslav Trautmann 92 let Josef Jež 90 let Marie Pešlová 85 let Růžena Koblihová 85 let Ludmila Hofírková 85 let Josef Beňák 85 let Jiří Dlouhý 85 let Růžena Součková 80 let Jan Zelinka 80 let Jarmila Číková 80 let Marie Půčková 80 let Bohumil Kůřil 80 let Marie Bartoňová 80 let Ludmila Mezihoráková 80 let Stanislav Vymazal 75 let Růžena Havlíková 75 let Radoslav Selucký 75 let Úmrtí: Anděla Bednaříková Věra Šmídová Ondřej Kazík Vladimír Navrátil Josef Trpík strana 9

10 více na 26 prodejen v ČR Nejbližší prodejna UE Elektrárny, Hodonín, GSM: Ten nejchytřejší z Kyjova u Vás doma! za 349 Kč kce: Platnost a S NÁMI NA T MÁTE! 94,50 109,50 Spolehlivý internet zdarma KVALITNÍ PALUBKY SECA OSB DESKY rovná hrana nebroušená rozměr: x mm perodrážka nebroušená rozměr: x 625 (675) mm cena za m2 144,- klasik + tatran: 12,5 x 96 mm cena za m2 Profesionální servis DŘEVĚNÉ PLOTOVKY Stabilita od 26,- smrk oblý profil rozměr: 18 x 82 mm délka: 1,0; 1,2 nebo 1,5 m cena za ks KLIKA AURELIUS povrch: nikl broušený otvor: dózický klíč včetně rozety 221,- 73,- UNIVERZÁLNÍ SILIKON tranparentní 330 ml Další akční produkty naleznete na POČÍTAČE, NOTEBOOKY, KOMPONENTY, PERIFERIE Kvalitní servis Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) strana 10 placená inzerce

11 Skladba vysílacích hodin v programu od Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/- 5 minut v závislosti na aktuální délce magazínů 24hodinový program regionální televize TVS placená inzerce začátky vysílání v HODINA A 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Uherské Hradiště premiéry ST, PÁ 00:15:00 Magazín Uherské Hradiště reprízy PÁ, PO 00:30:00 Magazín Uherský Brod premiéra PÁ 00:40:00 Zlínský kraj premiéry ÚT, PÁ 00:50:00 Programová příloha premiéra PO 00:55:00 VTX ZL, UH, UB 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA B 19 /23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ 00:10:00 Magazín Hodonín reprízy ÚT, PÁ 00:19:00 Kyjovský týdeník premiéry ÚT, PÁ 00:26:00 Kyjovský týdeník reprízy ÚT, PÁ 00:35:00 Veselský týdeník premiéra ST 00:42:00 Veselský týdeník repríza ST 00:52:00 Programová příloha premiéra PO 00:57:00 VTX HO, KY, VM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA C 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 CZ&SK magazín - premiéra ST 00:30:00 Regiony - premiéra ČT 00:45:00 Živá panorama 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA D 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Jižní Morava - premiéry ÚT, PÁ 00:15:00 Brněnské oko - premiéra ČT 00:37:00 Magazín Sport premiéra PO 00:53:00 Programová příloha premiéra PO 00:58:00 VTX BM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS KYJOVSKY MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek, vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 19.20, 23.20, 3.20, 7.20, 11.20, ZLÍNSKÝ KRAJ SLOVÁCKO CZ&SK + REGIONY JIŽNÍ MORAVA SLEVOVÝ LIKVIDAČNÍ KUPON 20% mínus To zní naprosto neuvěřitelně! Ale skutečně stačí vystřihnout tento inzerát, odevzdat ho na pokladně při placení a na všechno, již tak cenově výhodné zboží, obdržíte 20% slevu. Platí při nákupu jakéhokoliv zboží na prodejně. Využijte tuto neopakovatelnou příležitost! Platnost kuponu je 7 dnů od vydání tohoto inzerátu. A pozor, akce navíc: FRIZZANTE ZDARMA ke každé kravatě! Lze kombinovat se slevovým kuponem! Ano, Frizzante zdarma a k tomu sleva 20%!! To je bomba! Těšíme se na Vás! Obleky, kalhoty, řemeny, kravaty, košile... Toto vše - 20% jen pro Vás!! NAPROSTO VŠE KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23 naproti OD Skleňák strana 11

12 / duben 2014 Sociální oblast Putovní výstava leporela v Centru sociálních služeb Kyjov Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zapojily do projektu tvorby dětského leporela společně s uživatelkami a jejich dětmi. Projekt Společně dokážeme cokoliv aneb pojďme stvořit barevnější svět se zrodil v Praze s cílem oslovit děti předškolního a mladšího školního věku, aby ztvárnily svoji představu o světě kolem nich. Do komunitního centra doputovalo celkem dětských obrázků ze 150 institucí. Ze všech dětských obrázků bylo vytvořeno leporelo, které bylo rozděleno do dvou částí a současně putuje celý rok po MŠ, ZŠ, rodinných a kulturních centrech a galeriích celé republiky. V Kyjově se nejprve zájemci seznámili se samotným projektem a následně zhodnotili dnešní svět Otravují vás vaše půjčky? ze dvou pohledů. Popsali svět s negativními jevy, s takovými, které jim vadí např. šikana, závislosti, špatné vztahy mezi lidmi apod. Poté si nastínili kladný pohled, v čem by chtěli ideálně žít, co chtějí mít ve své blízkosti, co je těší, naplňuje, uklidňuje např. svět bez válek, dobré vztahy mezi lidmi, život bez obav o osobní bezpečí a fungující rodina aj. Maminky se zaměřily právě na poslední atribut kladného pohledu na svět a jejich děti pak ztvárnily ideální rodinné vztahy rodiče a jejich děti při společných činnostech, které rodinu stmelují a posilují. Jejich kresby byly připojeny k obřímu leporelu. V rámci výstavy putovního leporela probíhal do- VR ÁT VÁM ÍME 18 SP AŽ LÁTE K provodný program v rámci Dne otevřených dveří Centra sociálních služeb Kyjov, beseda s lektorem Matějem Černým na téma Hranice ve vícegenerační rodině a také aktivity pro děti, jako bylo malování obrázků dle své fantazie, skládání pevností z kostek či puzzle nebo řešení hlavolamů. Důvodem realizace této výstavy v centru bylo nejen ukázat obyvatelům Kyjova ztvárněný pohled dětí na svět, vytvořit barevnější a veselejší svět obyvatelům Domu s pečovatelskou službou, ale také propojit nejmladší generaci se seniory a lidmi zdravotně postiženými, řekla ředitelka organizace Ladislava Brančíková. (red) Spojte si je do jedné a ušetříte. UniCredit Bank Expres Jungmannova 1310/10, Kyjov (průchod z náměstí na autobusové nádraží) tel.: , mobil: Reprezentativní příklad: Chci si půjčit Kč Celková výše úvěru Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši Kč a poplatek za pojištění ve výši Kč Doba trvání úvěru 84 měsíců Úroková sazba 13,40 % p. a. Výše měsíční splátky Kč Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 20,90 % p. a. Celková splatná částka Kč Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) Výše odměny v podobě vrácených splátek tak v případě uvedeného příkladu může činit až Kč, což odpovídá úrokové sazbě ve výši jen 5,70 % p. a. Odměna za řádné splácení se vztahuje jen na sloučení stávajících závazků do jedné výhodné PRESTO Půjčky s dobou splatnosti 84 měsíců. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy. strana 12 placená inzerce

13 / duben 2014 Kultura Osmdesátka divadelního a filmového herce Jožky Somra, čestného občana města Kyjova foto archiv JD Kořeny ve slováckém Vracově Josef Somr se narodil 15. dubna 1933 ve Vracově jako prostřední ze tří synů v rodině železničáře. Své dětství považuje za nejdůležitější období svého života a své rodiče, které láskyplně oslovoval tatíčku a mamičko, měl za největší autority. Vychován byl přísně (hlavně tatínkem) a v katolickém duchu (hlavně maminkou), v dětství také ministroval. Se svými vracovskými vrstevníky a kamarády bratry Marčíky jezdil do kyjovského Klvaňova gymnázia, kde navštěvoval technicky zaměřenou třídu. Před maturitou si všichni jeho kamarádi podávali přihlášku na techniku, ale Jožka se chtěl stát hercem. V cestě stáli rodiče, pro které herectví bylo povolání málo důstojné a nezanedbatelnou překážkou byl i špatný kádrový posudek. Naštěstí zasáhl osud a české dějiny divadelní nebyly připraveny o jednoho charakterního herce (tím osobně myslím oba významy slova). Kolo osudu v jeho prospěch pootočil Jožkův strýc, osvícený kněz, který přesvědčil rodiče, že být hercem je stejně posvátný úkol jako být knězem, protože obě profese mají na starosti lidskou duši. Osudu napomohl i tělocvikář, profesor Tonda Novotný, kterému se podařilo vylepšit Jožkův posudek a tak mohl po úspěšných přijímacích zkouškách nastoupit na brněnskou JAMU. Putování oblastními divadly a zakotvení v Praze Po ukončení divadelních studií dostal umístěnku do oblastního divadla v Českém Těšíně na moravsko-polských hranicích. Po dvou letech se vrací na tři sezóny do Brna, kde působí v divadle bratří Mrštíků. V roce 1961 opouští Brno a přechází do Východočeského divadla v Pardubicích, kde nachází kamarádský kolektiv, ve kterém se cítí dobře. Teprve nabídka herce a režiséra Jan Kačera a dalších ho zviklá a v roce 1965 se dá zlákat do Prahy, aby se stal spoluzakladatelem Činoherního klubu, který se v krátké době stává živou legendou. Přispěje k tomu nejen mladý herecký ansámbl, výborní režiséři a odvážná dramaturgie, ale i závan svobodného duchu šedesátých let. Divadlo mu poskytuje řadu vynikajících hereckých příležitostí. Přichází ale období normalizace, mění se dramaturgie, někteří kolegové musí odejít, Jožka ne, ale odchází dobrovolně po třinácti krásných letech, které (nejen podle jeho názoru) znamenají vrchol jeho charakterního herectví. V roce 1978 dostává nabídku režiséra Miroslava Macháčka do Národního divadla. Nové prostředí Jožkovi nepřináší ani štěstí, ani uspokojení, i když se za léta jeho působení najdou role, se kterými může být přece jen spokojen. Úspěchy sklízí například za roli Františka v Hrubínově Romanci pro křídlovku, za kterou v roce 1997 dostává první Thalii. Tu druhou dostává za představení The Gin Game v r ve Viole i se svou partnerkou Blankou Bohdanovou za role dvou osamělých lidí. Somr jako herec stříbrného plátna Podle jeho sebekritického pohledu z těch kilometrů filmových pásů stojí za zhlédnutí jen několik titulů, i když Somrova filmografie jich čítá údajně na 120, včetně těch televizních. K těm, které určitě přežijí, patří Ostře sledované vlaky režiséra Jiřího Menzela z r. 1966, který se stal filmem oskarovým, ve kterém Somr v roli zhýralého výpravčího Hubičky razítkuje zadeček Jitky Zelenohorské. Tato scéna zůstává i téměř po padesáti letech zafixovaná v paměti českého diváka. Reakce doma na film ale byla nedobrá. Maminka plakala (syn prostopášník) a tatínek - 18 let výpravčí ve Vlkoši u Kyjova - pociťoval pohanu své profese. Jožku proslavily i další role: páralovská postava Ády Vinše v Soukromé vichřici (1967), nebo intelektuál Ludvík Jahn v Kunderově Žertu (1968). V těchto letech dostal 2x po sobě od Filmové a televizní akademie TRILOBITA. Úspěšné u diváků byly i další filmy: Radost až do rána (1978), Tři veteráni (1983), Dobří holubi se vracejí (1988), Konec starých časů (1989). Po roce 1989 zaujaly Černí baroni, Jirešův film Helimadoe se Somrem v hlavní roli venkovského lékaře. Po delší pauze psychologický film O rodičích a dětech. Jožka si zahrál v pohádkách i v seriálech. Za roli kapelníka Selnického v seriálu Cirkus Humberto obdržel Řád cirkusového umění 1. stupně od Sdružení českých cirkusových a varietních umělců. Když jsme u těch cen, napočítal jsem jich třináct, ale bylo jich patrně víc. Patří sem i předlistopadový titul zasloužilého umělce, Čestné občanství města Kyjova z roku 2002, Medaile Za zásluhy o českou kulturu předaná prezidentem republiky (2005), dvojnásobné vítězství rozhlasové ankety Neviditelný herec, v roce 2011 Cena společnosti pro vědu a umění za propagaci českého umění v zahraničí nebo v roce 2012 v Karlových Varech Cena prezidenta filmového festivalu. Jiří Dunděra Děti muzicírovaly s nástroji všech kontinentů Málokdo z nás si vůbec dokáže představit, kolik etnických hudebních nástrojů vůbec existuje. Z různých koutů planety je sesbíral absolvent pedagogické školy Jonáš Koukl a dnes s nimi formou zajímavých zážitkových programů cestuje nejen po školách, školkách a meditačních nebo vzdělávacích centrech po České republice, ale i v zahraničí. Dorazil na jeden den i do Kyjova. Nástrojů mám nepočítaně. Jsou skutečně z celého světa. U nás tradiční fujary, z Austrálie didgeridoo, bubny z Afriky, sitar z Indie, pochlubil se Jonáš Koukl. V Kyjově jeho semináře připravily organizátorky lesní školky Radovánky, aby daly možnost dětem poznat netradiční hudební a smyslový zážitek. Je to proto, že děti se nemusí jenom dívat, mohou si vzít nástroj do ruky, vzít si buben, rytmizovat s Jonášem, byla to hodina a půl intenzivní práce, uvedla zakladatelka lesní školky Radovánky Žaneta Brhelová. Zpíváme, improvizujeme. Je to něco, co podle mého názoru bylo v minulosti a nám to teď hodně chybí, myslí si Jonáš Koukl. Společný zpěv, improvizaci, ale i komunikaci pomocí netradičních hudebních nástrojů si vedle dětí vyzkoušeli v Kyjově i dospělí. Bohuslava Šibalová vystavuje své obrazy v Bukovanech Centrum Fénix připravilo v Bukovanském mlýně výstavu obrazů Bohuslavy Šibalové s názvem Cesta nitrem bez GPS. Představuje díla autorky jak z let minulých, tak současných. Výstava potrvá do konce dubna Výtěžek z prodeje jednoho z obrazů bude věnován Sociálně-psychiatrickému centru Fénix. (red) strana 13

14 Kultura / duben 2014 Kyjovský fašank strana 14 foto strana Marie Kašná

15 Pozvánky do kina / duben 2014 Kino Panorama pá v FAIR PLAY ČR,Slovensko Pohled do organizovaného dopinku v atletice v ČR 80. letech minulého století. pá 4. 4., so 5. 4., ne ve BABOVŘESKY 2 ČR Letní komedie je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici. so 5. 4., ne v PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU ČR Hlavním hrdinou je typický mimoň, kterému jednou zkříží cestu dívka jeho snů. ne ve ONA USA Theodore je komplikovaný a citlivý muž. Seznámí se s moderní počítačovou instalací představující ženu. Počáteční přátelství se změní na vzájemnou lásku. ne v ZVONILKA A PIRÁTI USA Víla Zarina uteče ze země víl a spojí se s piráty, kteří z ní udělají kapitánku. Zvonilka se ji vydá hledat. út v Laura a její tygři. Big Band! Záznam koncertu Rocková show, kterou viděla i Šanghaj. st v LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ USA Nebojácná Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu. st v HOŘÍCÍ KEŘ ČR, Polsko Hlavní postavou je advokátka, která po Palachově upálení v roce 1969 bojovala proti nařčení poslance Nového, který upálení zlehčoval. čt , pá 11. 4, so , ne v JUSTIN BIEBER S BELIEVE USA Jedinečný film, který nám poskytne intimní pohled na Justinovo vyprodané celosvětové turné. čt , pá , so ve NOE USA Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě gigantické potopy. ne v ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII. Pásmo pohádek pro nejmenší děti. ne , čt , pá v a ne v RIO 2 USA Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké Amazonie. ne , ne ve DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ ČR Návrat legendárního Bohuše. st v LEGO PŘÍBĚH USA Obyčejná LEGO figurka je považována za někoho, kdo má zachránit svět. st v : VESMÍRNÁ ODYSEA VB, USA Bezmála tříhodinový snímek filmového mága Stanleyho Kubricka podle literární předlohy klasika science fiction literatury A. C. Clarka. čt ve 20.00, ne , čt , pá v POJEDEME K MOŘI ČR Jedenáctiletý Tomáš dostane kameru. Točí s ní první film o svém životě, který ale odhalí i nepříjemné věci. pá , so ve a so , so v Captain America: Návrat prvního Avengera 2D/3D USA D.C. se snaží přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. st v PUTOVÁNÍ S DINOSAURY GB, USA, Austrálie Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. st v DETEKTIV DOWN Norsko, Dánsko, ČR Robert Bogerud (28) chce být soukromým detektivem, což ale není tak jednoduché, pokud máte jako on Downův syndrom. čt , pá , so ve TRANSCENDENCE USA Johnny Depp se jako vědec snaží jít za hranice možného a propojit lidskou mysl s nekonečným vesmírem umělé inteligence. ne v VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ USA Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy se před zimou pokusí se svými kumpány vykrást obchod s oříšky. St v CIZÍ OBĚD Indie, Francie, Německo, USA Jeden zatoulaný oběd v Bombaji svede dohromady osudy dvou lidí. Historické ohlédnutí Pátrejte ve svém archivu, na půdách, mezi pamětníky Podělte se s ostatními o zajímavé historické postřehy z Kyjova. Nejzajímavější fotografie uvidíte vždy v následujícím vydání Kyjovských novin. Vaše náměty posílejte na adresu Těšíme se! Ulice Komenského Z archivu Vlastivědného muzea Kyjov. Budova Sokolovny Chodubinec Dominika Jurovského, současná ZUŠ Kyjov Sonevendův dům se zahradou (1. republika) strana 15

16 Kulturní pozvánky / duben 2014 Dům kultury Kyjov pá v a so CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ Trofeje zvěře, ulovené v lovecké sezoně Připraveny jsou zvěřinové hody, občerstvení, košt vína, prodej mysliveckých doplňků Otevřeno v pátek pro školy, v sobotu pro veřejnost. út v 19.30, divadelní sál JANÁČKOVO KVARTETO Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Pro vynikající interpretaci jeho díla získalo po několika letech právo nést jméno Leoše Janáčka. Od roku 1955 se stávalo proslulým ve všech světadílech. st a čt v 18.00, estrádní sál PLES KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Slavností ukončení kurzu. Zveme všechny rodiče a přátele absolventů kurzu. Budete mít možnost zopakovat si taneční prvky nejen klasických tanců. čt v 19.30, Čajovna-Galerie UGANDA ZEMĚ NEZNÁMÁ Cestopisné povídání Terezy Truhlářové o jedné z největších afrických zemí. Tereza zde strávila několik měsíců v rámci lékařské humanitární mise. pá v , divadelní sál KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE TANEČNÍCH A JAZZOVÝCH ORCHESTRŮ ZUŠ Postupně se představí nejlepší žákovské jazzové a taneční orchestry Jihomoravského kraje. Porota: František Uhlíř, Jaromír Helešic, Adam Tvrdý, Lee Andrew Davidson a Jan Dalecký. Po skončení soutěže proběhne ve večerních až nočních hodinách jazzový jam v Radniční vinárně, který je otevřený všem hudebníkům a samozřejmě také veřejnosti. po v 16.30, Čajovna-Galerie Vernisáž výstavy MARTINY LANGÁŠKOVÉ POPRVÉ Výstava obrazů kyjovské rodačky (olej, tužka, akryl, enkaustika, vosk). V hudebním programu vystoupí žáci ZUŠ Kyjov. Výstava potrvá do 4. května. út v 19.00, divadelní sál MEZI NÁMI - RECITÁL MICHALA HORÁČKA Písně oceňovaného textaře Michala Horáčka rozezní prostory kulturního domu. Na pódiu ho doplní Ondřej Ruml, František Segrado a Lenka Nová. Doprovodí je kvartet Mateje Benka. ne ve 20.00, estrádní sál VELIKONOČNÍ BESEDA U CIMBÁLU Beseda s CM Jury Petrů a Slováckým souborem Kyjov. Zpívání tančení půlnoční šlahačka. čt v SHIRLEY VALENTINE Představení je vyprodáno st v 17.00, náměstí STAVĚNÍ MÁJE Stavění máje se Slováckým souborem Kyjov a dechovou hudbou ZUŠ Kyjov pod vedením Jiřího Pimka. XIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae 2014 XIX. Ročník festivalu se uskuteční mezi 3. a 28. červnem 2014 v historických sálech malebných měst Jižní Moravy a Vysočiny. Dvě z festivalových akcí se konají v našem regionu. Ve čtvrtek se uskuteční v Domě kultury Kyjov České noneto, v pondělí na zámku v Miloticích vystoupení Pavel Steidl (kytara) a Karel Košárek (klavír). Do konce května je možno zakoupit lístky v předprodeji v MKS Kyjov nebo v Informačním centru města Kyjova. Koncert projektu Jazz v kostce : F.U.T , 20.30, Radniční vinárna Komorní hudba skupiny F.U.T. je pečlivě vybalancovaná a vyvěrá ze vzájemné interakce jednotlivých hráčů, kteří nabízejí překvapující možnosti změny barev a výrazu. Obrazně řečeno je hudba této skupiny živým organismem, kdy František Uhlíř je jeho duší, Lee Andrew Davidson hlasem, Adam Tvrdý konstrukcí a Jaromír Helešic srdcem. Skupina F.U.T. interpretuje s velkým porozuměním a citem jednak jazzové standardy, často okořeněné vlastní úpravou, jednak vlastní kompozice, které z polohy jazzových standardů vycházejí. Centrum pro rodinu Kyjov v Kurz Quillingu. Budete mít jedinečnou příležitost si vytvořit pomocí této techniky krásné velikonoční přání v Křížová cesta s promítáním. V kostele Nanebevzetí Panny Marie na Masarykově náměstí. Přijďte s námi prožít poslední cestu Ježíše Krista netradičním způsobem. 7. a Keramika pro každého. Pro všechny co si chtějí vyrobit něco vlastního z hlíny. Každé po v Cvičení pro těhotné pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat něco pro sebe. Každé po v Tančení a rozjímání při poslechu žalmů Izraelské tance. Každou st v Setkávání maminek na mateřské dovolené nejen u kávy, ale především nad Biblí Modlitby matek. Každou st Dětská schólička pro děti, co umí, ale i neumí zpívat. Jednou za 14 dnů ve st od budou probíhat pod záštitou CPR Manželské večery. Celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit. Každé poslední po od se v prostorách CPR schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně prožívat své stáří, jsou zváni. Veškeré informace naleznete na Městská knihovna Kyjov v Tajemství pohybu jak si zachovat zdravé klouby přednáška Dalibora Cichého, generálního ředitele firmy DACOM Pharma, přednáškový sál v Dospělost přednáška Sama Fujery, studovna-čítárna od do Odpoledne s panem Andersenem na pobočce v Bohuslavicích, pro děti od 7 do 11 let, povídání s dětmi o pohádkách, čtení a zábava až sobota Každoroční celostátní akce Noc s Andersenem, letos s hlavním hrdinou Komisařem Vrťapkou (hry, soutěže, čtení, přenocování v knihovně), bližší informace a přihlášky v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Kyjov v Oldřich z Chlumu historický román a skutečnost beseda se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou, přednáškový sál v Techniky tantry, které využívají změnu směru proudících energií přednáška Zdeňka Zamazala, studovna-čítárna v Zahájení putovní výstavy Tibet na křižovatce, která potrvá do 15. 5, zapůjčená organizací MOST. Po zahájení následuje v stejnojmenná cestovatelská přednáška členů organizace MOST (přednáší Iva Neboráková a Miroslav Kika) v přednáškovém sále v Barevný jarmark Hany Šišperové, studovna-čítárna v Hladovka a její zázračné účinky beseda s historikem a pedagogem Rostislavem Zabloudilem spojená s autogramiádou knihy Hlad naděje, přednáškový sál v Pohyb je život přednáška Jany Cutákové na téma, studovna-čítárna v Cvičení Tai ji (Taj či) s praktickými ukázkami cviků přednáška Pavla Kozumplíka (certifikovaný praktikant TČM), přednáškový sál. Moravsko-slezská křesťanská akademie Kyjov (ne) ve 14.30, městská knihovna Přednáška s besedou Ing. Michaely Šojdrové z Kroměříže, kandidátky na europoslankyni, na téma Křesťanské hodnoty v Evropě. Galerie Doma Výstava obrazů Jakuba Tomáše. Vernisáž 5. dubna v Stejně jako Pure Beauty je malíř absolventem AVU u Jiřího Sopka. Učí na UMPRUM v Jihlavě - Heleníně. Jeho figurální obrazy jsou poskládány na principu koláže, který je dnes opět pro řadu mladých umělců aktuální. Vlastivědné muzeum Velikonoce se blíží - Vlastivědné muzeum Kyjov zve ve dnech do víceúčelového sálu v nové přístavbě na tradiční ukázky velikonočních prací Danuše Partyková, vizovické pečivo Marie Jakubíčková, gravírované kraslice strana 16

17 / duben 2014 Sport Pozvánky Ludmila Vlasáková, gravírované kraslice Marie Hanáková, vosková batika vnorovské kraslice Jiří Kusý, kraslice zdobené voskovým reliéfem Libor Jurčík, velikonoční hrkače, řehtačky, trakače, píšťalky Ivana Hedvábná, tkaní na krosienkách, velikonoční koláže, vyšívaná přání Pavel a Jitka Hutěčkovi, vyřezávané dřevěné velikonoční ozdoby Vlasta Mrázová, odrátované kraslice Marie Káčerová, vosková batika horňácké kraslice Soňa Stašková-Velecká, velikonoční perník Rozálie Blažková, užitkové a dekorační předměty pletené z kukuřičného provázku Zdenek Bilavčík, pletení pomlázek, výrobky z proutí Marie Čiháková, vosková batika blatnické kraslice Věra Dupynová, háčkované kraslice Zdeňka Reisiglová, kraslice lepené slámou Dagmar Freiwaldová, dírkované a gravírované kraslice Marie Vlčková, vosková batika kvítkové, kostelové a zelové kraslice Ludmila Holková, figurky ze šústí Marta Hlaváčková, pletení z pedigu Jaroslav Crla, odrátovaná keramika pracovníci muzea, práce s jezerní sítinou Klub maminek Kyjov čt Maminky čtou dětem út Zápichy do květináčů zajíček, kuřátko čt Zpívání a tancování út Barvení vajíček čt Velikonoční říkadla út Modelujeme s modelínou čt Návštěva Sokolíčku út Hraní a cvičení Místo setkávání Mlýnská 2367, Kyjov Nětčice u sila. V úterý od 9.30 do a od do a čtvrtek od 9.30 do Tel.: (Radek Šváb). Více informací Radniční galerie Do Výstava obrazů mladého malíře Petra Kunčíka s názvem Ladies and Monsters Výstava Kyjov- město válečných hrdinů. K vidění bude výzbroj a výstroj armád z období II. světové války a dokumenty vztahující se k městu Kyjovu za II. světové války a období osvobození. Výstava potrvá do pondělí 5. května. Hokejbalová minipřípravka hledá nové hráče Mužstvo našich nejmladších hokejbalových hráčů kategorie minipřípravka má za sebou první rok. Zpočátku prakticky nebyl v okolí žádný podobný tým, pouze celek z Veselí nad Moravou. Postupně se však začaly přidávat další týmy a k dnešnímu dni máme soutěž o pěti družstvech. K původním týmům z Kyjova a Veselí nad Moravou se připojily celky Malenovic, Hodonína a Brna. Tato skutečnost podnítila regionální svaz hokejbalu k zakoupení moderního vybavení pro odehrání soutěže nejmladších hráčů hokejbalu a dokonce Českomoravský svaz hokejbalu přidělil pořádání turnaje Mistrovství České republiky v této kategorii sousednímu Hodonínu. Jsme moc rádi, že se nám podařilo nastartovat tuto soutěž v našem regionu. Bohužel co se nám prozatím nedaří, je rozšíření naší základny. Náš tým je složen z brankáře a osmi hráčů. Pokud by se nám podařilo tým rozšířit, mohly bychom mimo jiné pomýšlet i na start v turnaji MČR v Hodoníně. Nábor nových hráčů/hráček probíhá neustále. Přijímáme holky a kluky od pěti let. Trénujeme Devět mládežnických a jedno seniorské mužstvo, celkem přes 140 hráčů se připravuje na jarní část fotbalové sezóny. I přes složitou situaci mladého seniorského týmu, který je po podzimní části na chvostu tabulky krajského přeboru, se chceme ještě o záchranu v soutěži poprat. V týmu bude i na jaře stabilně nastupovat několik dorostenců, kteří se do seniorského týmu začleňují a mají možnost se tak konfrontovat s dospělým fotbalem. Chceme dát šanci a využívat především naše odchovance a hráče z nejbližšího okolí Kyjova, zatímco u seniorského týmu se budeme snažit o záchranu soutěže. V kategorii staršího dorostu U19 jsou naši chlapci po podzimní části soutěže na 1. místě soutěže krajského přeboru a mají tak možnost bojovat o postup do divize. Mladší dorostenci U17 jsou ve stejné soutěži po podzimu na 4. místě a tímto umístěním nás mile překvapili. Kategorie žáků U15 a U13 hrají krajský přebor a obě mužstva jsou ve středu tabulky. Cílem v této soutěži, ve které hraje 12 týmů a z toho 3 sestupují, je udržet se v klidných vodách tabulky. Mužstvo U13 na hokejbalovém hřišti v areálu městského stadionu v Kyjově ve dnech úterý, středa a pátek vždy od Není nutná žádná registrace. Můžete si hokejbal jen vyzkoušet. Zpočátku postačí jen hokejka, kterou vám rádi zapůjčíme. Podrobné informace najdete na nebo na facebook HBK Kyjov. Martin Vaculík, HBK Kyjov foto archiv HBK FC Kyjov 1919 se připravuje na jarní část sezóny B hraje na špici okresní přeboru. V této soutěži jde hlavně o to, aby v týmu dostávali možnost hrát ti hráči, kteří se nedostanou do mužstva U13 A a nebyli tak připraveni o zápasový rytmus. Přípravky U11, U9 a U8 hrají soutěže okresního přeboru a minipřípravka U7 je týmem našich nejmenších talentů. Filozofií a jednou z hlavních priorit našeho oddílu je systematická, kvalitně řízená a vedená práce s mládeží. Na tomto poli děláme maximum proto, abychom trvale naplňovali náš cíl a tím je: hrát v Kyjově adekvátní mládežnické soutěže. Dnes můžeme říci, že je této mety dosaženo pokud se dorostencům podaří postoupit do divize, bude to příjemný bonus. Žáci hrají druhou nejvyšší soutěž v zemi, ze které se nepostupuje, čili výše se dostat nemůžeme. To, že máme v klubu mládežníky, kteří nastupují na střídavé starty v prvoligových žákovských týmech Sigma Olomouc či Zbrojovka Brno, naši správnou cestu v práci s mládeží jen potvrzují. Přejeme si, aby jarní část soutěže přinesla nám i našim fanouškům co nejvíce radosti a srdečně všechny fandy na fotbal v Kyjově zveme. Městu Kyjovu, coby hlavnímu partnerovi, a všem ostatním firmám a živnostníkům, fanouškům a rodičům děkujeme za podporu, kterou nám dlouhodobě prokazují. Všem našim hráčům přejeme na jaře a v celém roce hlavně zdraví a chuť do soutěžení a děkujeme jim za reprezentaci našeho města. foto archiv FC Výkonný výbor FC Kyjov 1919 strana 17

18 Sport / duben 2014 Turisté vyrazili na svůj tisící výšlap Hodonínský kros 2014 Kyjovští atleti zahájili sezónu. V tomto roce si už samozřejmě zazávodili, například na halových závodech v Bratislavě a dvě z našich atletek se zúčastnily i Mistrovství ČR. Anna Výletová jako starší žákyně vybojovala 2. místo na 800 metrů a titul vicemistryně ČR. Tereza Rybaříková bojuje s přechodem do dorostenecké kategorie. Na MČR zaběhla 400 metrů. Její čas 60,93 sice nestačil na postup do finále, ale závod byl výbornou zkušeností a i tak skvělým výkonem. Co se týče Hodonínského krosu, je pro nás takřka tradice se zúčastňovat. Je to první závod v roce Moravsko- Slovenského Běžeckého Poháru s dětskými kategoriemi. Nechybí dobrá atmosféra a když přeje Rovnou tisícovku pochodů završili kyjovští turisté. Na výlety vyráží už devatenáctým rokem. Jubilejní výšlap zakončilo sezení s promítáním a vzpomínáním. Každý týden chodíme za každého počasí, samí důchodci, takže samozřejmě daleko nechodíme, co se dá stihnout za den, kam dojedeme autobusem nebo vlakem, vyjádřil se předseda KČT Kyjov Mirek Šťastný. Nejde přitom jen o nějaké vycházky, ale skutečné výšlapy, které prověří a také vylepší kondici. Většinou vzdálenost neklesne pod deset kilometrů. Trasa jubilejního tisícího pochodu vedla z Bukovan přes Haluzice do Jestřabic. Bylo na ní hodně veselo. Na start dorazila i velká skupina ze Zlína. Šlo o spřátelený oddíl, ve kterém začínal současný kyjovský předseda. Mělo jít o překvapení pro jeho současné kolegy. Překvapený byl ale hlavně řidič linkového autobusu, kterému se v Kyjově v úterý dopoledne natlačilo do vozidla více než sedmdesát cestujících. (zs) počasí, i samotný závod je pak pohoda. Ani letos tam nemohl Kyjov chybět. V sobotu 15. března se to tam hemžilo samými šikovnými závodníky. Jak malými, tak i staršími. Jak dlouholetými atlety, tak i nováčky. Můžete se přesvědčit, jak jsme bojovali. Markéta Sedláčková Kompletní výsledky Klub českých turistů Jiskra Kyjov Pravidelné úterní vycházky za každého počasí Žeravice - Medlovický lom - Osvětimany - 6 km (odjezd 7.25, bus) Dubňany rozcestí - rezervace Hůrky (hlaváčky) - Milotice - 6,5 km (odjezd 8.40, bus) Adamov - Útěchov - Bílovice nad Svitavou - 10 km (odjezd 7.28, vlak) Stupava - Hroby - Stupava - 8,5 km (odjezd 10.30, bus) Jevišovka - Drnholec - Novosedly - 9 km (odjezd 7.38, vlak) Těšanka - Křižanovice - 12,5 km (odjezd 8.56, bus) Zveme všechny členy i nečleny Klubu českých turistů. Kyjovká padesátka, 40. ročník pochodu v sobotu 26. dubna, trasy km, směr Kyjov, Kameňák, Cimburk, Staré Hutě, Buchlov. Prezentace - Sport Billy u městského stadionu Na Zavadilce stanoviště pro děti organizuje DDM Kyjov. Za účast diplom, razítka, dárky v cíli pro všechny. Pro rodiče s dětmi autobus na zastávku Kameňák. Klub českých turistů odbor Vřesovice zve na 13. ročník Putování moravským Slováckem v sobotu 3. května, prezentace v hostinci Na Palatě, Vřesovice, trasy 8 25 pro pěší, cyklo. Připravena bohatá tombola. Autobusová linka ke krytému bazénu do Ratíškovic foto archiv autor Hynek Hajný 1. místo Inzerce: foto archiv autor Monika Leciánová 2. místo Prodám krásný řadový dům v Brně-Řečkovicích. Bez realitky! 5+1, podkroví, terasa, dvorek, 2 sklepy. Vše o domě na Prodám chatu Moravany Kameňák, Paní Háje. Tel.: Linka jezdí pravidelně každou sobotu v termínu do Vstupné do bazénu si každý hradí sám. Odjezd z Bohuslavic: ve (zastávka na návsi). Odjezd z Kyjova: ve Boršov (zastávka MHD u ČSAD), ve K. Čapka (zastávka MHD), ve Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), ve Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), ve autobusové nádraží. Odjezd z Ratíškovic: přibližně ve se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi). Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek, Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18

19 Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma placená inzerce strana 19

20 rotiúčtu. Možnost p 00 Kč! ž a a r Úspo Plnokrevná nabídka. Volkswagen Comfort Edition. Autorizovaný prodejce Volkswagen TOP CENTRUM car Brněnská 4031, Hodonín, tel.: , PĚKNÝ NÍZKONÁKLADOVÝ DŮM Nabízíme Vám k prodeji velmi pěkný dům v Kyjově, o velikosti 6+1 v klidné lokalitě, s menší zahradou a se zastřešeným stáním pro auto. Cena Kč Tel: BYT BEZ DALŠÍCH INVESTIC Byt 2+1 v osobním vlastnictví, v Kyjově, na Sídlišti U Vodojemu, ve 2. patře, po rekonstrukci. Cena: Kč Tel SKVĚLÁ POLOHA DOMU Zajímavě řešený dům 5+kk, nedaleko centra Kyjova. Částečně podsklepený, vedle domu garáž pro 2 auta, ze které se vchází do domu a na zahradu. Cena: Kč Tel BYDLENÍ U CENTRA Byt 1+1 v ulici Mezi Mlaty, Kyjov, 33 m2 s balkonem, nachází se ve 4. patře s výtahem, cihlového bytového domu. Byt je velmi pěkný z plastovými okny. Cena: Kč Tel: HEZKÝ RODINNÝ DŮM Rodinný dům 4+1 na okraji obce Hov o r a n y. U domu je garáž, hosp. budovy, vinný sklípek. Částečně podsklepeno. Cena: Kč Tel: DŮM PRO VELKOU RODINU Samostatně stojící dům, ve Vracově, podsklepen, lze využívat jako dvougenerační po dvou bytech o velikosti 3+1 v každém patře. Garáž a zahrada. Cena: Kč Tel BYT S GARÁŽÍ BLÍZKO CENTRA STAVEBNÍ POZEMEK Malometrážní byt předělaný na menší 2+1, Vracov, ul. Nádražní, ve 2. patře, 42 m2. Zděný, v pův. stavu s vlastním el. vytápěním. Za domem garáž. Cena: Kč Tel Ve spádové obci Skoronice (vzdálena cca 4 km od Kyjova) nabízíme k prodeji stavební pozemek m2, jeho hranicí prochází IS. Na pozemku je kopaná studna. Cena: Kč Tel RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU BYDLENÍ BEZ ZAHRÁDKY K REKONSTRUKCI, V KLIDNÉ ČÁSTI ZREKONSTRUOVANÝ BYT Nabízíme k prodeji patrový dům, ve Vracově, v klidné ulici, nepodsklepený s prostornou zahradou, hospodář. budovou a vjezdem z boční ulice. Cena: Kč Tel RD 4+1, nepodsklepen, Ježov. Ve š k e r é IS. Za domem přístřešek na nářadí a techn. část. Vedle domu kvelbený sklípek. Cena: Kč Tel Přízemní dům v Ježově. Vedle domu průjezd s menším sklípkem. Dům napojen na elektřinu, vytápění přes plyn. Vafky.. Zahrada Cena: Kč cca 900 m2. Tel Byt 1+1, 33 m 2, v Kyjově, ul. Zahradní, nachází se ve 4. patře z 12. pater s výtahem. Byt je po rekonstrukci, kousek od centra. Cena: Kč Tel PŘÍZEMNÍ DŮM 3+1 Útulný přízemní dům 3+1 v klidné části obce Šardice. Po rekonstrukci, zateplený. Za domem dvůr, hosp. místnosti a zahrada. Cena: Kč Tel BEZBARIÉROVÉ PŘÍZEMNÍ BYDLENÍ VELKÝ DŮM PRO RODINU K prodeji velký praktický dům 5+1 s velkou zahradou v obci Strážovice. Okna jsou kastlová. Na dvoře studna s užitkovou vodou, garáž a letní kuchyně. Cena: Kč Tel PRO RODINNÝ ŽIVOT K PODNIKÁNÍ I BYDLENÍ Nabízíme přízemní, nízkonákladový dům 4+1, samostatně stojící v centru obce Syrovín. Cena: Kč Tel RD 5+1 s pods k l e pením, Bzenec, v klidné části. Součástí domu garáž. Veškeré IS. Za domem dvorek se zahrádkou. Cena: Kč Tel RD 4+1 v Kyjově, podsklepený, smožnostírozšíření podkroví nová střecha, v r plastová okna a nová fasáda. Zahrada 91 m2. Cena: Kč Tel ÚTULNÝ DŮM SE ZAHRADOU Přízemní dům 2+1, v lokalitě Putánka, Lovčice. Dům má menší garáž, která je využívána jako tech. místnost. Výhodou kamna na tuhá paliva. Cena: Kč Tel GARSONKA S LODŽIÍ BYDLENÍ 5 KM OD KYJOVA K prodeji garsonku u centra m ě s t a Kyjova, na ulici Brandlova. Nachází se v 5. patře s výtahem. Bytový dům prošel kompletní rekonstrukcí. Cena: Kč Tel Dům se zahradou 3 + 1, Ježov, podsklepený, napojený na IS. V přední části velká místnost, která se využívala jako hospoda a prodejna. Cena: Kč Tel placená inzerce

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE březen 2015 NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY > více str. 18 PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ > více str. 5 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str.

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. prosinec 2013 Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. 7 Kyjovem zněly Martinský hody > více str. 12 Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR > více str. 17 Z radnice / prosinec 2013 MILÍ

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Košty vín v regionu jsou v plném proudu

Košty vín v regionu jsou v plném proudu Na dovolenou s www.irra.cz Katalog 2012 v CK od 13.12. tel.: 775 591 000, 518 332 184 Národní třída 13, 695 01 Hodonín 12001 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 20. března

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zámek Lešná Interiéry nově opraveného zámku v Lešné u Valašského Meziříčí jsou přístupné i v zimním období. Foto: Ivo Hercik

Zámek Lešná Interiéry nově opraveného zámku v Lešné u Valašského Meziříčí jsou přístupné i v zimním období. Foto: Ivo Hercik Magazín Zlínského kraje únor 2012 / ročník VIII Zámek Lešná Interiéry nově opraveného zámku v Lešné u Valašského Meziříčí jsou přístupné i v zimním období. Foto: Ivo Hercik www.expowin.cz Značková kompozitová

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO

NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO duben 2015 NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ > více str. 5 GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO > více str. 6 KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU > více str. 18 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT LISTY LANŠKROUNSKA 3/XV ÚNOR 2015 CENA 12 Kč Hala Forea otevřela ve velkém stylu, str. 6 Foto: F. Teichmann 3: Obce rozšiřují nabídku, v Lanškrouně nastanou změny 12-13: PŘES ZIMU JSME V PRÁCI SKORO FURT

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

Velickému zahrádkáři se urodily mrkve velké jako řepy

Velickému zahrádkáři se urodily mrkve velké jako řepy HODONÍN příprava vozidel na STK tel. 603 576 703 12002 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 9. října 2012 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník II. / číslo 41 + TV magazin

Více

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ích hřišť budovy knihovny Do oprav chodníků letos až 17 milionů Začala rekonstrukc vody se bude příštích letech pokračuje cyklostezek Výstavba

ích hřišť budovy knihovny Do oprav chodníků letos až 17 milionů Začala rekonstrukc vody se bude příštích letech pokračuje cyklostezek Výstavba MŠ M pros taly pět ích hřišť Mariánské náměstí se opravuje Město umožnilo lidem otestovat alkohol Každý účet obce uveřejníme tak, aby každý z občanstva mohl jej posouditi Tomáš Baťa, starosta Zlína itosti:

Více

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty 11 listopad 2008 ROÈNÍK XIX cena: 5 Kè 38 mil. Kč na autobusové nádraží, 21 mil. Kč na Staré Město! Do Telče míří další evropské peníze Úspěchem dvou žádostí ze tří skončilo hodnocení další výzvy v rámci

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více