Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 200184-1650676349/0800"

Transkript

1 c.: Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dálejen kupující") 28. října 117, Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lucie Klimánková, odbor kancelář hejtmana kraje tel: a 2. Obchodní firma KOBÍT, spol. s r.o. Se sídlem: Rozvojová 269, Praha 6 Zastoupena: Ing. Jaroslavem Nožičkou, ředitelem a jednatelem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: /5500 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5528 (dálejen prodávající") Základní ustanovem 1. Tato smlouva je uzavřena dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. pcawobouíjta % jveops«_5«j n»>w

2 3. Prodávající prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 6. Prodávající bere na vědomí, že nákup zboží je spolufinancován z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP"), prioritní osy: 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP. 7. S ohledem na výše uvedené se zhotovitel zavazuje předem projednávat jakékoliv změny, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy, potažmo na průběh realizace projektu, s projektovým manažerem: Mgr. Urszula Ondruchová, tel , fc-moravskoslezsky.cz. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle předpisů ČR. 9. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko) a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele). Objednatel je povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele do 10 pracovních dní. 10. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko), Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. invostlee Oo voli feu^iouerostí Evropská mni

3 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití, obsluze, záručních listů k dodávanému příslušenství a výbavě, revizní zprávy, popř. obdobné doklady pokud předmět revizi podléhá, doklad o shodě výrobku s technickými podmínkami dle ČSN EN , ČSN EN a vyhl. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydané oprávněným orgánem apod., to vše v českém jazyce (dále jen zboží"). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy. 2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí 16 ks cisternových automobilových stříkaček ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu a jejich příslušenství (dále jen vozidlo"). Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové, nepoužité a originální. Předmětem této smlouvy a součástí kupní ceny je cena za provedení montáže příslušenství, které za tímto účelem prodávajícím dodá kupující. Specifikace daného příslušenství je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 3. Prodávající se zavazuje provést na vozidle předprodejní servis autorizovaným servisem výrobce podvozku, vč. záznamu v servisní knížce vozidla. 4. Účelem této smlouvy je vybavení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje prostředky nutnými pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel. 5. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS H Moravskoslezsko (dále jen ROP), prioritní osy: 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Předkladatelem žádosti o dotaci je na straně objednatele odbor evropských projektů, oddělení rozvoje regionální infrastruktury. Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP. IV. Kupní cena 1. Celková kupní cena za 16 vozidel činí bez DPH ,- Kč (slovy: devadesátjedenmiliondvěstětisíc korun českých), DPH ve výši 21% je ,- Kč a cena včetně DPH činí ,- KČ (slovy: stodesetmilionůtřistapadesátdvatisíce korun českých). 2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. invesfiee oe v<$ budoucností IHJOfWOVÁNS * fwewíého RONStl

4 3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V. Místo a doba plnění 1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je budova Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na adrese Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh. 2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 5 měsíců ode dne, kdy kupující prodávajícího písemně vyzve k poskytnutí plnění. Jestliže nebude písemná výzva učiněna do konce měsíce ledna roku 2015, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. 1. Prodávající je povinen: a) Dodat zboží řádně a včas. b) Dodat kupujícímu zboží: VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno, v provedení dle 2095 občanského zákoníku a balení dle 2097 občanského zákoníku, v I. jakosti. c) Dodat zboží nové, nepoužívané, originální a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce. d) Při dodání zboží do místa plnění dle Čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu 2087 občanského zákoníku (návody k obsluze, záruční listy k dodávanému příslušenství a výbavě, revizní zprávy, popř. obdobné doklady pokud předmět revizi podléhá, doklad o shodě výrobku s technickými podmínkami dle ČSN EN , ČSN EN a vyhl. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydané oprávněným orgánem apod.), to vše v českém jazyce. e) Prodávající se zavazuje provést na vozidle předprodejní servis autorizovaným servisem výrobce podvozku, vč. záznamu v servisní knížce vozidla. f) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se PCWOSOVít,W t ĚV8OÍWČH0 PONDU

5 ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu. 2. Kupující je povinen: a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku. b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít. VII. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Předání a převzetí zboží 1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo zaškolení obsluhy, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty. 2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu: a) dodaného druhu a množství zboží, b) zjevných jakostních vlastností zboží, c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, d) neporušenosti obalů zboží, e) dokladů dodaných se zbožím. 3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu. 4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předám. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji. invesllee flo VQÍÍ ísudogeno. ti

6 IX. Platební podmínky 1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány. 2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen faktura"). Faktura musí dále obsahovat: a) čfelo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 114/2014), b) číslo a datum vystavení faktury, c) název projektu, tj. Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny" a registrační číslo projektu CZ.1.10/1.4.00/ a to v textu faktury nebo nalepením samolepky na fakturu, případně razítkem na faktuře d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího), f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury a bude obsahovat podrobné vyúčtování obsahující také informaci, co vše je součástí vstupní ceny spolu s určením Klasifikace produkce (CZ-CPA) jednotlivých kusů zboží a uvedením položky odpisování, odpisové skupiny a vstupní ceny majetku g) lhůtu splatnosti faktury, h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů), i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 3. Lhůta splatnosti faktury činí s ohledem na povahu závazku 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu. 6. Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani zpřidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že *** KSWSWSNC. ř fvsosscwo K3«BU

7 a) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo b) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH". Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. Záruka za jakost X. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen záruka") ve smyslu 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též záruční doba"). 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. 3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy. 4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby. Práva z vadného plnění 5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí. 6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou prodávajícím odstraněny bezplatně. 7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo em), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na: faxové číslo: adresu: KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, Jičín do datové schránky: ID: khif4c2 ***\ «a *..* * investice sto vn si ijusagenest. -wacqtcinfenisíiívo.

8 K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě kupujícího také Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen uživatel"). Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy. 8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující. 9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat u uživatele, bezplatně po celou dobu záruky. Vpřípadě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu. 10. Odstranění vady musí být provedeno do 48 hodin od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží kupujícímu. 11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. 12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění. XI. Sankce 1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, nebo do poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech. 3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou íze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Invtastlee do ve$ Sudové nosti Evropská yni PcwosavivNa i EVROPSKÉHO fwm

9 mmr- Zánik smlouvy 1. Tato smlouva zaniká: a) písemnou dohodou smluvních stran, b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména * neodevzdáni zboží kupujícímu ve stanovené době plnění, 9 pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, * nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,» neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh, 3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit podle čl. V. odst. 2 této smlouvy. 4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" rozumí nejpozději do 14-ti dnů". XIII. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, a účinnosti doručením oznámení Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování v rámci ROP kupujícímu. Kupující je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího písemně nebo em do 5 pracovních dnů. Pokud bude oznámení Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování v rámci ROP doručeno kupujícímu přede dnem nabytí platnosti této smlouvy, nabývá smlouva účinnosti dnem své platnosti. Pokud bude oznámení Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování v rámci ROP doručeno kupujícímu později než 5 měsíců před , pak tato smlouva pozbývá platnosti. 2. Tato smlouva zaniká v případě, že na projekt nebude možné ze strany kupujícího podat žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele dotace z důvodu nevyhlášení relevantní výzvy, a to dnem doručení vyrozumění kupujícího prodávajícímu Tato smlouva ***** r 1 invesll-. e do váli Budoucnosti gvropská unie twev_ihq i ivao-wšo swuu PRO REratHíAtNi SOřVOl

10 pozbývá platnosti také vpřípadě, jestliže projekt nebude vybrán kfinancování, a to dnem doručení vyrozumění řídícího orgánu o této skutečnosti objednateli. 3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího, prodávající prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ust. 147a zákona o veřejných zakázkách. 4. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech splatností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží Čtyři a prodávající jedno její vyhotovení. 8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Technická specifikace 9. Doložka platnosti právního jednání dle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má kupující souhlas Rady kraje udělený usnesením č. 55/4223 ze dne V Ostravě dne: V Praze dne: za kupujícího Miroslav Novák hejtman kraje za prodávajícího Ing. Jaroslav Nožička ředitel a jednatel spol. 10 í EVSOPSMHOfQNBU BČfSaNW BOJVO)

11 Cisternová automobilová stříkačka ve speciálním provedení pro velkoofojemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu CAS EN S / PODVOZEK T R32 6x6.2 - třínápravové šasi s připojitelným pohonem přední nápravy."./i.v * í \Lí.fiw*.rt $& 1.1. KABINA ŘIDIČE -celokovová, jednoprostorová nedělená, elektricky sklopná, s rovnými čelními skly -dvoudveřová, počet míst k sezení v jedné řadě - před sedadlem velitele lampička na čtení map - v dosahu velitele je schránka pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4 -v kabině nezávislé topení na chodu motoru a jízdě -v kabině zastavěná vozidlová radiostanice standardu Tetrapol umístěna v čalouněné zástavbě pod stropem kabiny nad čelními okny v dosahu z místa velitele, vedle ní v čalouněné zástavbě pod stropem kabiny nad čelními okny v dosahu řidiče zastavěné oviádání zvláštního výstražného zařízení s možností ovládání přepínání tónů umístěné v dosahu velitele -vnější boční směrová světla budou vybavena ochrannou mřížkou - vozidlo bude vybavenou vzduchovou podtlakovou houkačkou -vozidlo požadujeme vybavit při startu automaticky odpojitelnou přípojkou pro systém

12 automatizovaného dobíjení akumulátorů se vstupním napětím 230 V sdruženou s přípojkou pro pínění tlakového vzduchu, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu, součástí dodávky musí být i protikus s kabelem o délce min. 1,5 m. -další vybavení kabiny v části Rozmístění příslušenství" 1.2. MOTOR Motor bude naftový z důvodu centrálního zásobování motorovou naftou. Euro 5 s vícespalovacím motorem i pro spalování jednotného vojenského paliva F34 bez přídavných adítiv, při zachování výkonových a životnostních parametrů, bez nutnosti speciální úpravy. Čistý měrný výkon motoru 13 kw/t celkové hmotnosti 1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ Převodovka mechanická se synchronizací a posilovačem řazení a poloautomatickým řazením převodových stupňů Norgren, potvrzení předvoleného rychlostního stupně pedálem spojky, displej s údaji o řazení v zorném poli řidiče, převodovka umožňuje režimy manuální s blokaci nesprávně zvoleného převodového stupně (ochrana přetočení motoru) a automatické režimy pro ekonomický provoz, pro dynamickou jízdu, pro maximálně zatížené vozidlo a pro samovyproštění vozidla (rozhoupání), zařazení zpátečky se zvukovou signalizací Převodovka bude vybavena pomocným pohonem pro pohon vodního čerpadla 1TP300CH. Činnost pomocného pohonu bude možná i při jízdě vozidla rychlostí min. 10 kmh-i NÁPRAVY A ŘÍZENÍ Šasi bude třínápravové se stálým pohonem obou zadních náprav a s připojitelným pohonem přední nápravy. Zapínání pohonu přední nápravy se bude ovládat elektropneumaticky, současně se zapnutím uzávěrky mezinápravového diferenciálu. Všechny nápravy budou opatřeny zkrutnými stabilizátory. Provedení polonáprav je nezávislé kyvadlové z důvodu minimalizace křížení nástavby. Světlou výšku vozidla lze měnit v rozmezí nejméně +90 /-120 mm, ovládání v kabině řidiče třípolohovým spínačem Přední náprava, nosnost je 8000 kg, s připojitelným náhonem, bude řídící s uzávěrkou osového diferenciálu zapínatelnou elektropneumaticky dle potřeby z místa řidiče Zdvojené hnané zadní nápravy, nosnost 2x9 000 kg, budou vybaveny mezinápravovým diferenciálem a čelními osovými diferenciály s uzávěrkami zapínatelnými dle potřeby z místa řidiče, řazenými elektropneumaticky ŘÍZENÍ Řízení je levostranné s monoblokovým servořízením. Součástí bude záložní, pomocné čerpadlo okruhu servořízení pro nouzové tažení KOLA A PNEUMATIKY Na přední nápravě i na obou zadních nápravách bude jednoduchá montáž pneumatik. Šrouby a matice diskových ko! chráněny kryty Pneumatiky: - přední náprava pro terénní provoz - zadní nápravy pro terénní provoz Náhradní kolo bude dodáno příbalem BRZDY Šasi bude vybaveno čtyřmi, na sobě nezávislými systémy brzd: - provozní - pneumatická, dvouokruhová, působící na kola všech náprav - nouzovou - pružinové brzdové válce působící na kola zadních náprav. - parkovací - pružinové brzdové válce působící na kola zadních náprav. - odlehčovací - motorová

13 F~" Vozidlo bude vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS), automatickým zátěžovým regulátorem a samostavným zařízením brzd. Vozidlo bude vybaveno bubnovými brzdami s klínovými rozvírači z důvodu vyšší ochrany brzdového systému proti znečištění při jízdě ve zhoršených terénních podmínkách Závěsná zařízení. V přední a zadní části vozidla jsou pomocné závěsy určené pro vyproštění vozidla a jeho případné upevnění při přepravě na jiném dopravním prostředku (vagón, podvalník), jejich nosnost bude umožňovat vyproštění plně zatíženého vozidla. V zadní části vozidla bude tažné zařízení s čepem o průměru 40 mm pro tažení přívěsu o hmotnosti 3500 kg vč. elektrických a vzduchových přípojek Nádrže provozních hmot. Objem palivových nádrží 2 x 220 I, na levém a pravém boku. Objem nádrže pro AdBlue odpovídající spotřebě a objemu nádrží palivových ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Šasi o napětí elektrického příslušenství 24 V. Zdrojem napětí dvě akumulátorové baterie 12 V/180 Ah, el. proud je odebírán současně z obou akumulátorů, napájení spotřebičů pracujících s napětím 12V je zajištěno pomocí měniče napětí. Součásti je konzervátor, zajišťující udržování akumulátorů v nabitém stavu při napojení na vnější zdroj energie a pracující v automatickém režimu tak, aby nedocházelo k přebíjení akumulátorů, vstupní napětí 230 V. Ukostřen pól - záporný. Elektrické obvody jištěny automobilními nožovými pojistkami popř. jističi. Po bocích vozidla budou umístěna prosvětlená odrazová světla. V předním nárazníku budou osazeny světlomety do mlhy. Na horní nástavbě vozidla budou zabudována světla osvětlující okolí vozidla při zásahu. Vozidlo bude vybaveno hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu (převážně dobíječe ručních svítilen, dobíječe ručních radiostanic apod.). Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při normálním napětí. Měnič napětí 24V/12V -12 A - 2 kusy alternátor 28 V/ 80 A V přední části vozidla bude umístěn elektrický lanový naviják RHINO o tažné síle 51 kn, vybavený jištěním proti přetížení, délka lana 30 m VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ - HOLOMÝ schváleného typu. Na kabině řidiče dva zábleskové majáky s LED zdrojem světla modré barvy. Pod předním nárazníkem bude umístěna siréna s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení. Majáky budou vybaveny ochrannými kryty plynule navazující na linie kabiny. Na přední kapotě vozidla dvě záblesková LED světla modré barvy, která jsou propojena se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Na bocích a v zadní části nástavby čtyři záblesková LED světla modré barvy. Na zadní stěně zadní kabiny výstražná oranžová alej se zapínáním umístěným v prostoru čerpacího zařízení, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zorném poli řidiče. Ovládací zařízení VRZ je zastavěno vlevo vedle radiostanice pod stropem kabiny.

14 Prostor mezi kabinou řidiče a nástavbou je zakrytován výklopnými kryty, osazené integrovanými AL mřížkami, zajišťujícími lepší přisávání vzduchu a neomezujícími chlazení motoru. V nástavbě je umístěna schrána na příslušenství k podvozku. Konstrukce nástavby bude umožňovat vyjímání a vkládáni požárního příslušenství ze země, bez použití stupaček KAROSERIE Karoserie bude rozčleněna na 3 části: - přední skříň pro příslušenství -zadní skříň pro příslušenství a čerpací zařízení. Mra Ě gbh»w_rasmť r - nádrže na vodu a pěnidlo =«?E?w Hwf^_ra_ri_ Přední skříň Kostra přední skříně bude sešroubovaná z hliníkových eloxovaných profilů a oplechována hliníkovým plechem při použití technologie lepení SIKAFLEX. Vnitřní výbava provedena z hliníkového eloxovaného profilovaného plechu. Stejným plechem je polepena i horní plošina skříně. Boční otvory skříně jsou zakryty uzamykatelnými vodo a prochotěsnými hliníkovými roletkami s průběžným madlem Zadní skříň Konstrukčně bude obdobná se skříní přední s tím rozdílem, že ze zadní strany budou namontovány nahoru výklopné dveře s plynovými vzpěrami. Tyto dveře zakrývají skříň s čerpacím zařízením. Na zadní stěně vpravo bude také namontován žebřík, sloužící pro výstup na horní pracovní plošinu. Žebřík má příčle s neklouzavou plastovou úpravou NÁDRŽE Nádrž na vodu a pěnidlo tvořeny jedním celkem, svařeny z nerezového plechu jakosti AISI 316L. Nádrž je hranolovitého tvaru. Ve spodní části nádrže jsou navařeny konzoly, pomocí kterých je nádrž přišroubována na podvozku Nádrž návodu Nádrž na vodu bude vybavena zařízením na dálkovou kontrolu množství. Na horní části nádrže bude průlez o průměru 550 mm s odklopným víkem. Vedle průlezu bude válcové těleso membránového ventilu, který zajistí odvzdušnění nádrže při činnosti čerpacího zařízení a odvod vody z nádrže pod vozidlo při jejím přeplnění. Objem nádrže I Nádrž na pěnidlo Nádrž na pěnidlo je včleněna do nádrže na vodu a je opatřena plnícím otvorem na horní části nádrže s ochrannou obrubou pro rychlé plnění, membránovým odvzdušňovacím ventilem s přepadem a zařízením pro dálkovou kontrolu množství. Objem nádrže 540 I 2.3. ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ THZ 3000 V zadní skříni karoserie bude namontováno požární čerpadlo poháněné od motoru vozidla. Použité čerpadlo musí umožňovat zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. Proti přehřátí musí být čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem. Čerpadlo bude vybaveno automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí. V zadní skříni je také umístěn ovládací panel čerpacího zařízení.

15 Technické údaje jmenovitý průtok í.min-i jmenovitý tlak 1,0 MPa jmenovitá sací výška 3 m Vysokotlak jmenovitý průtok 250 l.min-i ph jmenovitém tlaku 4,0 Mpa Počet výtlaků se spojkou STORZ 75 a s víčkem (vyvedených do boků vozidla) Počet výtlaků napojených na průtokový naviják Počet napojení pro sání z volného zdroje s hrdlem 125 dle ČSN as víčkem s vozidla) Počet napojení pro plnění nádrže vnějším tlakovým zdrojem se zpětnou klapkou a spojkou STORZ 75 s víčkem 1 (vyvedeno dozadu možností sání z obou stran Ovládací panel bude obsahovat tyto ovládací a kontrolní prvky: manovakuometr manometr nízkého tlaku manometr vysokého tlaku elektronický hladinomer vody elektronický hladinomer pěnidla otáčkoměr čerpadla s vyznač, hodnotou max.otáček a počítadlem motohodin ovládání otáček motoru ovladač zapínání a vypínání pohonu čerpadla ovládací prvky přiměšování indikátor přehřátí motoru ostatní ovládací a kontrolní prvky osvětlení ovládacího panelu Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, ručně ovládané regulační klapky a propojovacího potrubí. Pěnidlo bude přisáváno do sání vodního čerpadla. Rozsah nastavitelného procenta přimísení 0-6 % Množství přisátého pěnidla 2 až 165 l.min-i 2.5. ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU Vysokotlaké zařízení prvotního zásahu V pravé zadní skříni vozidla bude namontován průtokový hadicový naviják s hadicí DIN 25 opatřenou spirálovou výztuhou na obou koncích v délce 60 m. Volný konec hadice bude opatřen pistolovou proudnici s možností regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Proudnice bude umožňovat použití pěnotvorného nástavce (pěnotvorný nástavec bude součástí požární výbavy). Navíjení hadice bude možno provádět pomocí elektromotoru, nouzově ručně. jmenovitý průtok 200!.min-i jmenovitý tlak 4,0 MPa smam m mas ' t dostřik přímým proudem 30 m _ _ ffflh i I i dostřik roztříštěným proudem 17 m

16 Nízkotlaké zařízení prvotního zásahu V levé zadní skříni bude uložena hadice C52 x 20, která bude trvale připojena k výtlačnému hrdlu čerpacího zařízení a k proudnici pro hašení vodou i pěnou (hadice a proudnice pro hašení vodou i pěnou bude součástí požární výbavy) LAFETOVÁ PROUDNICE Bude odnímatelná a v přepravní poloze upevněna na horní plošině. Otočná proudnice se připojuje k výtlačnému potrubí pomocí rychloupínacího adaptéru. Pohyb otočné proudnice v horizontální rovině bude 360. Sklon proudnice podle možností daných tvarem účelové karoserie vozidla. Monitor bude zakončen proudnici, která umožní plynulé nastavení od plného k roztříštěnému proudu až na úhel 100. Pracovní tlak Průměr hubice Průtok (bar) (mm) (l.min-i) 8 36, , Dostřik (m) * * /** *f<it i? 2.7. ASANAČNÍ LISTA S TRYSKAMI ^ Pod předním nárazníkem bude umístěna sklopná asanační lišta se štěrbinovými tr. - která bude potrubím propojena s čerpacím zařízením. Ovládání přívodu vody se bude provádět z kabiny řidiče. Na vozidle bude provedena kompletní příprava pro dodatečnou montáž předního nárazníkového monitoru PROSTORY PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ Vnitřní osvětlení v provedení LED se automaticky rozsvítí po otevření úložné skříně. Otevření bude signalizováno na přístrojovém panelu u řidiče. Police (přihrádky) pro příslušenství provedeny z hliníkového plechu. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství požadujeme v provedení z lehkého kovu a z materiálů s vysokou životností. Rozměrné požární příslušenství pak bude uloženo ve schráně s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě. Prostorová a hmotnostní rezerva pro uložení nadstandardního požárního příslušenství bude vytvořena v levé přední schráně účelové nástavby Zařízení pro dopravu a hašení pěnou pomocí stlačeného vzduchu One Seven - model OS-C1-100-MR (Gimaex GmbH SRN) Vozidlo bude vybaveno zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu, -zařízení bude zabudované do přední levé části nástavby vozidla, za tímto účelem je přestavěna výfuková sestava (tlumič výfuku ) podvozku s vývodem doprava,

17 jedná se o vestavěné autonomní zařízení s vlastním pohonem, dobíjení akumulátoru bude pomocí konzervátoru z el. so součástí zařízení bude palivová nádrž o objemu připojení na zdroj vody i pěnidla z nástavby výstup 1 x C" s kulovým uzávěrem přiměšovač s ručním nastavením v rozsahu 0,2 s možností připojení na kanystr s pěnidlem kvalita pěny nezávislá na tlaku vody výkon pro dopravu pěny suché/mokré 1000/110( ovládací a kontrolní prvky: - hlavní vypínač - spínač start/stop - manometr na výstupu vzduchu - manometr na výstupu vody - regulátor tlaku - suchá/mokrá pěna - přepínání suchá/mokrá pěna - ovládací kohout regulace přiměšování - teploměr oleje kompresoru se zvuk. signalizací nebezpečných stavů - spojka pro odběr tlak. vzduchu pro externí potřebu - počítadlo motohodin & součásti dodávky kanystr na pěnidlo 20 I, uzavíratelná proudnice a hadice pro připojení pěnidla z kanystru na zařízení ť _>? 3.1. S ohledem na garážová stání: délka (s lanovým navijákem) mm šířka mm výška při základní výšce podvozku mm '.Vr. Bj-y-v

18 Z důvodu provozu ve zhoršených terénních podmínkách: světlá výška při základním nastavení podvozku 360 mm světlá výška při celkové hmotnosti v terénním provozu 450 mm nájezdový úhel 38 přední, při základním nastavení poloos 35 zadní, při základním nastavení poloos Z důvodu předpokládaného nasazení při povodních: brodivost v základním provedení mm, po krátké přípravě 1500 mm Celková hmotnost kg 3.3. JÍZDNÍ PARAMETRY Maximální rychlost z důvodu předpokládaného provozu na rychlostních komunikacích 100 kmh-i bez omezovače. Měrný výkon 13 kwt-icelkové hmotnosti PREDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA - otryskání ocelovou drtí (ocelové díly) - odmaštění 3.5. BAREVNÉ PROVEDENÍ Základní odstín červená RAL 3024 reflexní, přední nárazník a zvýrazňující pruh bílá signální RAL 9003, bílý pruh je doplněn prvky v odstínu reflexní žlutozelená fluorescentní - RAL 1026 dle upřesnění uživatelem. Zvýrazňující prvek na zadní části vozidla tvoří šrafování ve tvaru převráceného písmene V. Zadní šrafování je vytvořeno alternujícími barevnými pruhy. Červený pruh je stejného odstínu jako karoserie vozidia RAL Druhý pruh je vždy reflexní žlutozelený fluorescentní -RAL V bílém pruhu na předních dveřích nápis: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE" Na přední části kabiny řidiče je umístěn nápis: HASIČI" Provedení a umístění bílých zvýrazňujících prvků a nápisů na vozidle bude upřesněno po konzultaci se zadavatelem v závislosti na tvaru a provedení karoserie vozidla ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY - podběhy - nástřik izolační antíhlukové a antiabrazivní hmoty - nástřik podvozku a rámu antiabrazivním nátěrem 3.7. LEGISLATIVA Vozidlo plní následující legislativní normy: - Euro 5 s vícespalovacím motorem i pro spalování jednotného vojenského paliva F34 bez přídavných aditiv, při zachování výkonových a životnostních parametrů, bez nutnosti speciální úpravy. -vyhláška 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích -vyhláška 35/2007 ve znění 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky -vyhláška 247/2001 věznění vyhl. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany -zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Automobil splňuje veškeré požadavky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, vozidlo bude dodáno, vč. dokladu o registraci (technický průkaz) se zapsanými změnami údajů, uvedených v TP a vč. všech dokladů, nutných pro registraci vozidla.

19 Vozidlo bude opatřeno 4-mš ks rámečků pro označení čísia hasičské stanice. Veškeré níže uvedené příslušenství pro zástavbu do vozidla dodá zadavatel. Uváděné konkrétní typy technických prostředků jsou jednotnou řadou u HZS a jsou * 1 ks digitální vozidlový terminál od výrobce CASSIDIAN (EADS) standardu TETRAPOL, včetně reproduktorů, montážní sady, střešní antény 1 ks PHP 2 kg (čisté hasivo), v dosahu řidiče, vedle jeho sedadla vpravo 1 ks Lampička Helia u velitele 1 ks Hliníková dělená krabice max. rozměrů za sedadly, úložná otevřená šestikomorová police nad hlavami hasičů přes celou šířku kabiny s fixačním popruhem na přední otevřené straně a úložný žlab nad slunečními clonami pro uložení těchto TP: 1 ks lékárnička vel. lll. 1 ks vytyčovací páska (role 500 m) 1 ks reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne , (velikost XXL) 4 ks hadicový držák v obalu 1 ks záchytné lano 10 mm x 20 m s karabinou + brašna (pytlík) 1 ks plastová krabička s víkem včetně 12 párů chirurgických nesterilních rukavic 4 ks pracovní polohovací pás SJ-1 model hasič se žluto-zeleným reflexním páskem, s lanem 0,8 m a karabinou Kong HMS, velikost XL dle ČSN EN 358, (Snaha Jaroměř) 1 ks dalekohled 10x50 1 ks detekční přístroj XAM 2000 kalibrovaný na metan včetně nabíjecího zdroje a nabíječky 230 V 2 ks Ruční ledková svítilna Adalit L s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 12 V, 1 ks za sedadlem řidiče a 1 ks za sedadlem velitele 2 ks Nůž na bezpečnostní pásy (typ Martor), vedle dveří v dosahu řidiče a velitele 4 ks Držák na PET láhve 1,5 I, 2 ks za sedadlem řidiče a 2 ks za sedadlem velitele 1 ks Dýchací přístroj Drager PSS s bodyguardem 7 000, maskami FPS s kandahárem, vývodem pro 2. plicní automatiku, záchrannou vyváděcí kuklou Rescue hood PSS, kevíarovými láhvemi 6,9 I, 30 MPa s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu - DP umístit do opěradla velitele 2 ks Zakládací klín pod kola PREDNI SKRIN LEVA: Ve spodní části přední levé skříně je umístěn box s hadicemi: 5 ks Izolovaná požární hadice 75 x 20, Technolen PES-R, bílá v kotouči - hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem s označením typu hadice = bílé B 2 ks Izolovaná požární hadice 52 x 20, Technolen PES-R Firesport Neon, celá žlutá v kotouči - hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem

20 s označením typu hadice = žluté C Nad boxem s hadicemi je police na které jsou 2 ks Proudnice plnoproudová AWG 75 s uzávěrem 1 ks Proudnice plnoproudová AWG 52 s uzávěrem 1 ks Proudnice clonová AWG 52 s uzávěrem 1 ks Proudnice kombinovaná Turbosupon 52 1 ks Klíč na hadice a armatury 75/52 1 ks Rozdělovač kulový typ AWG Nad policí je výsuvné plato, na kterém jsou zastavěny níže uvedené TP: 1 pár Gumové rybářské kalhoty (největší číslo) - uloženy v hliníkové krabici za plovoucím 1 ks Plovoucí čerpadlo Niagara, rozměry 765 x 630 x 430 mm, hmotnost 30 kg 1 ks Plastový kanystr 5 I s nalévacím hrdlem 1 ks Motorová pila Husqvarna upevněná v záchytné okapové vaničce 2 ks Dřevorubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm 1 ks Kombinovaný kanystr Oregon (benzín mix. + olej) 1 ks Krabička Tona 360 mm x 120 mm x 50 mm s nářadím k motorové pile: 1 ks náhradní řetěz k motorové pile, 1 ks imbus č. 4, 1 ks imbus č. 5, 1 ks kulatý pilník 5,5 mm, 1 ks plochý pilník 1 ks měrka omezovačích zubů 0,63 mm 1 ks maznička s tukem 1 ks kombinovaný klíč se šroubovákem 13/19 Nad výsuvným platem je druhé výsuvné plato, na kterém jsou zastavěny níže uvedené TP: 2 ks Halogenový světlomet 24 V na trn a stativ, s kabelem dlouhým cca 3 m 1 ks Prodíužovací kabel na navijáku 24 V/ 35 m 1 ks Stativ 2,2 m pro halogenový světlomet 24 V (na trn a stativ) 1 ks Hliníkový kufřík Pro"sKit (N ), 460 x 330 x 150 mm s nástroji: 1 ks kombinované kleště, 1 ks štípací kleště, 1 ks kladívko 0,5 kg, 1 ks páčidlo (monterpáka 48 cm), 1 ks páčidlo Stanley , 49 cm, jeden konec zahnutý 90 stupňů, druhů konec 45 stupňů, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150, 1 ks univerzální klíč na rozvaděče LK 1, 1 ks kapesní nůž, 1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm 1 ks Lanová kladka SRL - F13, 21 2 ks Lanová spojka (třmen) HA 1, kg

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Zařízení pro dílny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 73801 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

CAS 30 S3VH. adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz

CAS 30 S3VH. adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz Zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) vedené

Více

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI CELKOVÉ OPRAVĚ A MODERNIZACI POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU CAS 32 - T148 6x6

ROZSAH PRACÍ PŘI CELKOVÉ OPRAVĚ A MODERNIZACI POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU CAS 32 - T148 6x6 18114 ROZSAH PRACÍ PŘI CELKOVÉ OPRAVĚ A MODERNIZACI POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU CAS 32 - T148 6x6 POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 Veřejná zakázka č. 8/2016 - část 1. KUMSP80RM46W 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen kupující") I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Technické zhodnocení cisternové automobilní stříkačky CAS 32 Tatra 148

Technické zhodnocení cisternové automobilní stříkačky CAS 32 Tatra 148 Výzva zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na dodávku V Rýmařově dne 19.8.2008 Město Rýmařov, zastoupené starostou Ing. Petrem Kloudou jako zadavatel, vás vyzývá k podání nabídky

Více

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Specifikace parametrů cisternové automobilové stříkačky

Specifikace parametrů cisternové automobilové stříkačky Příloha č. 1 technická specifikace Specifikace parametrů cisternové automobilové stříkačky Předmětem technických podmínek je pořízení cisternové automobilové stříkačky nové koncepce pro univerzální použití,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. " KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb.

KUMSP00QFZP8. Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2.  KR AJSKÝ ÚŘAD. SMLUVNÍ STRANY L.,-_J2_l^_iL^U_^lipL zkr. odb. KUMSP00QFZP8 Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 2. V:0R JZfy\Z^ZIZ'fl r JÍ RAJ " KR AJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího Příloha č. 2 Obchodní podmínky Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008 Číslo smlouvy prodávajícího Číslo smlouvy kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY 1. Letiště Ostrava, a.s. zastoupena: Ing. Lubomírem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 1500 l.min

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a. s. 27-1650676349/0800

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a. s. 27-1650676349/0800 KUÍ1SP08SGF7B ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) poř. Číslo...i... zkr. adh. Veřejná zakázka č. 159/2015 KUPNÍ SMLOUVA 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dálejen

Více

POŽÁRNÍ VÝBAVA CAS 20 - MERCEDES BENZ ECONIC (HS č. 6)

POŽÁRNÍ VÝBAVA CAS 20 - MERCEDES BENZ ECONIC (HS č. 6) POŽÁRNÍ VÝBAVA CAS 20 - MERCEDES BENZ ECONIC (HS č. 6) Číslo Materiál MN MJ Cena za kus bez DPH Cena za kus vč. DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem vč. DPH 1 Držák na přilbu Gallet 6 ks 286,00 343,20 1

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zadavatel: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČ 00272868 Zastoupený: p. Janem Birke, starostou města Název veřejné zakázky: Dodávka užitkového vozu hasičský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Technická specifikace vozidla CAS 20 - T 815 4x4.2 JSDHO Mukařov

Technická specifikace vozidla CAS 20 - T 815 4x4.2 JSDHO Mukařov Technická specifikace vozidla CAS 20 - T 815 4x4.2 JSDHO Mukařov Požární automobil určený k provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, hmotnostní třídy S (nad 14tun) s požární výbavou

Více

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 VZ 78/2015 74f, f,f^í; se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupující") 28. října 117, 702 18 Ostrava 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje

Více

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free

KUMSP00SF26C. Smlouva o poskytování služeb mainten^free KUMSP00SF26C Smlouva o poskytování služeb mainten^free í 0 Veřejná zakázka 192/2015!!.?^ KííAJ - MíAJSKÝCŘ URADÍ I. Smluvní strany 1, Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. řyna 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

Příloha č.1: Technické specifikace

Příloha č.1: Technické specifikace Příloha č.1: Technické specifikace Nákup cisternové automobilové stříkačky pro potřeby Jednotky SDH Pecka. Požadované technické provedení podvozku cisternové automobilové stříkačky Repasovaný nehavarovaný

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH) Zastoupený:

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY KUMSP00QFZOD Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 1. JMORAVSKOSí EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) X. SMLUVNÍ STRANY 9, m ~kr- odb. 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: 28. října

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3 k č.j.: HSOS-2246-2/2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Číslo položky Popis položky Počet ks 1 Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku 17 2 Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) 68 3 Obal

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky 1. Veřejná zakázka Veřejná zakázka na dodávky zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách Název: Doplnění separace a svozu bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou ve vztahu k

Více

Technické podmínky - požadavky na rekonstrukci CAS 32 T 815 v redukovaném provedení

Technické podmínky - požadavky na rekonstrukci CAS 32 T 815 v redukovaném provedení Technické podmínky - požadavky na rekonstrukci CAS 32 T 815 v redukovaném provedení Rekonstrukci požárního automobilu smí provádět pouze držitel certifikátu Norma jakosti EN ISO 9001:1994 na rekonstrukci

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

! MMOPP002VVL7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

! MMOPP002VVL7 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP002VVL7 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUÍ1SP00SHDCN Veřejná zakázka č. 150 / 2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15 dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 69, 746 26 Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA LICENČNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Nabyvatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Cisternová automobilová stříkačka CAS 30

Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 č.j.: HSOS- 11037-3/2013 Zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÍSLO SMÍ t M 'v >. DODATKU) SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROHLÍDEK TĚL ZEMŘELÝCH. I. Smluvní strany

ČÍSLO SMÍ t M 'v >. DODATKU) SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROHLÍDEK TĚL ZEMŘELÝCH. I. Smluvní strany M(}R/VV&ÍCU_ÍL ^I^ VM\i- UÍAJ^IVV ÚŘAD ČÍSLO SMÍ t M 'v >. DODATKU) KUNSP09O3OGI /I SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROHLÍDEK TĚL ZEMŘELÝCH Veřejná zakázka č. 21/2015 I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým

Více

SPECIFIKACE OPRAVY příloha č.4 VOZIDLA CAS K 25 - LIAZ 101.860

SPECIFIKACE OPRAVY příloha č.4 VOZIDLA CAS K 25 - LIAZ 101.860 SPECIFIKACE OPRAVY příloha č.4 VOZIDLA CAS K 25 - LIAZ 101.860 POPIS VOZIDLA: Cisternová automobilová stříkačka s dvounápravovým podvozkem, kombinovaným odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu

Více

Technické prostředky a zařízení

Technické prostředky a zařízení 8. echnické prostředky a zařízení 8 - echnické prostředky a zařízení Počet vyučovacích hodin předmětu 6 Počet vyučovacích hodin bloku: 8. echnické prostředky PO 4 8.2 Chemická služba 20 8.3 Strojní služba

Více

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks rychlého zásahového automobilu v redukovaném provedení, hmotnostní třídy L s celkovou hmotností

Více

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA 35/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky Změna: 53/2010 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

dle ustanovení ust. 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č. 89/2012 Sb.,

dle ustanovení ust. 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č. 89/2012 Sb., KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH dle ustanovení ust. 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č. 89/2012 Sb., KUPUJÍCÍ: Obec Jeseník nad Odrou se sídlem 74233 Jeseník nad Odrou 256, zastoupená Mgr. Tomášem

Více

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA IMOKAV^;ÍSJ 144l : v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ I lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., re \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 pi KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj

Více

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV-17912-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem 1. Tyto technické podmínky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující.

Kupní smlouva. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi. jako kupující. 1 Kupní smlouva uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi I. Smluvní strany ADIV, spol. s r.o. sídlo: Olbrichova 632/5, Předměstí, 746 01 Opava

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Příloha č. 7 Obchodní podmínky

Příloha č. 7 Obchodní podmínky Příloha č. 7 Obchodní podmínky Návrh Kupní smlouvy uzavíraná dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník I. Smluvní strany Prodávající Kupující Zastoupený: Technické služby Litvínov s.r.o. S. K. Neumanna

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) Popilka spol. s r.o.

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) Popilka spol. s r.o. KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004 Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka (PPS 12 nebo PPS 12 R)

Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004 Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka (PPS 12 nebo PPS 12 R) Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004 Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka (PPS 12 nebo PPS 12 R) Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází

Více

1. Úprava karoserie. Výklenek v nákladovém prostoru

1. Úprava karoserie. Výklenek v nákladovém prostoru Hasiči SDH Okrouhla se rozhodli posílit akceschopnost jednotky o 8 místné DA. Podařilo se jim sehnat nějaké dotační peníze, za které si pořídili starší 5 místné IVECO DAILY 3,0 HP (původně sloužilo jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva č. ev.../2015

Kupní smlouva č. ev.../2015 Kupní smlouva č. ev..../2015 uzavřená ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek 1 Smluvní strany Ladislav Ministr Místo podnikání:

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více