Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 200184-1650676349/0800"

Transkript

1 c.: Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dálejen kupující") 28. října 117, Ostrava Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje CZ Česká spořitelna, a.s /0800 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lucie Klimánková, odbor kancelář hejtmana kraje tel: a 2. Obchodní firma KOBÍT, spol. s r.o. Se sídlem: Rozvojová 269, Praha 6 Zastoupena: Ing. Jaroslavem Nožičkou, ředitelem a jednatelem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu: /5500 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5528 (dálejen prodávající") Základní ustanovem 1. Tato smlouva je uzavřena dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. pcawobouíjta % jveops«_5«j n»>w

2 3. Prodávající prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH"). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 6. Prodávající bere na vědomí, že nákup zboží je spolufinancován z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP"), prioritní osy: 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP. 7. S ohledem na výše uvedené se zhotovitel zavazuje předem projednávat jakékoliv změny, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy, potažmo na průběh realizace projektu, s projektovým manažerem: Mgr. Urszula Ondruchová, tel , fc-moravskoslezsky.cz. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle předpisů ČR. 9. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko) a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele). Objednatel je povinen o této skutečnosti informovat zhotovitele do 10 pracovních dní. 10. Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko), Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. invostlee Oo voli feu^iouerostí Evropská mni

3 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití, obsluze, záručních listů k dodávanému příslušenství a výbavě, revizní zprávy, popř. obdobné doklady pokud předmět revizi podléhá, doklad o shodě výrobku s technickými podmínkami dle ČSN EN , ČSN EN a vyhl. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydané oprávněným orgánem apod., to vše v českém jazyce (dále jen zboží"). Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy. 2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí 16 ks cisternových automobilových stříkaček ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu a jejich příslušenství (dále jen vozidlo"). Bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové, nepoužité a originální. Předmětem této smlouvy a součástí kupní ceny je cena za provedení montáže příslušenství, které za tímto účelem prodávajícím dodá kupující. Specifikace daného příslušenství je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 3. Prodávající se zavazuje provést na vozidle předprodejní servis autorizovaným servisem výrobce podvozku, vč. záznamu v servisní knížce vozidla. 4. Účelem této smlouvy je vybavení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje prostředky nutnými pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel. 5. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS H Moravskoslezsko (dále jen ROP), prioritní osy: 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Předkladatelem žádosti o dotaci je na straně objednatele odbor evropských projektů, oddělení rozvoje regionální infrastruktury. Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP. IV. Kupní cena 1. Celková kupní cena za 16 vozidel činí bez DPH ,- Kč (slovy: devadesátjedenmiliondvěstětisíc korun českých), DPH ve výši 21% je ,- Kč a cena včetně DPH činí ,- KČ (slovy: stodesetmilionůtřistapadesátdvatisíce korun českých). 2. Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace, a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. invesfiee oe v<$ budoucností IHJOfWOVÁNS * fwewíého RONStl

4 3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V. Místo a doba plnění 1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je budova Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na adrese Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh. 2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 5 měsíců ode dne, kdy kupující prodávajícího písemně vyzve k poskytnutí plnění. Jestliže nebude písemná výzva učiněna do konce měsíce ledna roku 2015, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. 1. Prodávající je povinen: a) Dodat zboží řádně a včas. b) Dodat kupujícímu zboží: VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího v množství dle čl. III této smlouvy; prodávající není oprávněn kupujícímu dodat větší množství věcí, než bylo ujednáno, v provedení dle 2095 občanského zákoníku a balení dle 2097 občanského zákoníku, v I. jakosti. c) Dodat zboží nové, nepoužívané, originální a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce. d) Při dodání zboží do místa plnění dle Čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu 2087 občanského zákoníku (návody k obsluze, záruční listy k dodávanému příslušenství a výbavě, revizní zprávy, popř. obdobné doklady pokud předmět revizi podléhá, doklad o shodě výrobku s technickými podmínkami dle ČSN EN , ČSN EN a vyhl. 35/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydané oprávněným orgánem apod.), to vše v českém jazyce. e) Prodávající se zavazuje provést na vozidle předprodejní servis autorizovaným servisem výrobce podvozku, vč. záznamu v servisní knížce vozidla. f) Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se PCWOSOVít,W t ĚV8OÍWČH0 PONDU

5 ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu. 2. Kupující je povinen: a) Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku. b) Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít. VII. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Předání a převzetí zboží 1. Zboží se považuje za odevzdané kupujícímu jeho převzetím kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo zaškolení obsluhy, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty. 2. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu: a) dodaného druhu a množství zboží, b) zjevných jakostních vlastností zboží, c) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, d) neporušenosti obalů zboží, e) dokladů dodaných se zbožím. 3. V případě zjištění zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu. 4. O předání a převzetí zboží prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ zboží, počet kusů, sériové číslo zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předám. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji. invesllee flo VQÍÍ ísudogeno. ti

6 IX. Platební podmínky 1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po odevzdání zboží dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány. 2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen faktura"). Faktura musí dále obsahovat: a) čfelo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 114/2014), b) číslo a datum vystavení faktury, c) název projektu, tj. Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny" a registrační číslo projektu CZ.1.10/1.4.00/ a to v textu faktury nebo nalepením samolepky na fakturu, případně razítkem na faktuře d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího), f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu. Dodací list bude přílohou faktury a bude obsahovat podrobné vyúčtování obsahující také informaci, co vše je součástí vstupní ceny spolu s určením Klasifikace produkce (CZ-CPA) jednotlivých kusů zboží a uvedením položky odpisování, odpisové skupiny a vstupní ceny majetku g) lhůtu splatnosti faktury, h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů), i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 3. Lhůta splatnosti faktury činí s ohledem na povahu závazku 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. 5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu. 6. Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani zpřidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že *** KSWSWSNC. ř fvsosscwo K3«BU

7 a) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo b) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo c) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH". Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. Záruka za jakost X. Záruka za jakost, práva z vadného plnění 1. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen záruka") ve smyslu 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též záruční doba"). 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. 3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy. 4. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby. Práva z vadného plnění 5. Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí. 6. Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou prodávajícím odstraněny bezplatně. 7. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo em), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na: faxové číslo: adresu: KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, Jičín do datové schránky: ID: khif4c2 ***\ «a *..* * investice sto vn si ijusagenest. -wacqtcinfenisíiívo.

8 K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě kupujícího také Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen uživatel"). Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy. 8. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující. 9. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat u uživatele, bezplatně po celou dobu záruky. Vpřípadě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu. 10. Odstranění vady musí být provedeno do 48 hodin od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží kupujícímu. 11. V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. 12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění. XI. Sankce 1. Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadné zboží neposkytne zdarma náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH podle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, nebo do poskytnutí náhradního zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech. 3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou íze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Invtastlee do ve$ Sudové nosti Evropská yni PcwosavivNa i EVROPSKÉHO fwm

9 mmr- Zánik smlouvy 1. Tato smlouva zaniká: a) písemnou dohodou smluvních stran, b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména * neodevzdáni zboží kupujícímu ve stanovené době plnění, 9 pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, * nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,» neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); b) podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh, 3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Obě smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit podle čl. V. odst. 2 této smlouvy. 4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem bez zbytečného odkladu" rozumí nejpozději do 14-ti dnů". XIII. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, a účinnosti doručením oznámení Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování v rámci ROP kupujícímu. Kupující je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího písemně nebo em do 5 pracovních dnů. Pokud bude oznámení Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování v rámci ROP doručeno kupujícímu přede dnem nabytí platnosti této smlouvy, nabývá smlouva účinnosti dnem své platnosti. Pokud bude oznámení Výboru Regionální rady o výběru projektu k financování v rámci ROP doručeno kupujícímu později než 5 měsíců před , pak tato smlouva pozbývá platnosti. 2. Tato smlouva zaniká v případě, že na projekt nebude možné ze strany kupujícího podat žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele dotace z důvodu nevyhlášení relevantní výzvy, a to dnem doručení vyrozumění kupujícího prodávajícímu Tato smlouva ***** r 1 invesll-. e do váli Budoucnosti gvropská unie twev_ihq i ivao-wšo swuu PRO REratHíAtNi SOřVOl

10 pozbývá platnosti také vpřípadě, jestliže projekt nebude vybrán kfinancování, a to dnem doručení vyrozumění řídícího orgánu o této skutečnosti objednateli. 3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího, prodávající prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ust. 147a zákona o veřejných zakázkách. 4. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech splatností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží Čtyři a prodávající jedno její vyhotovení. 8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Technická specifikace 9. Doložka platnosti právního jednání dle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má kupující souhlas Rady kraje udělený usnesením č. 55/4223 ze dne V Ostravě dne: V Praze dne: za kupujícího Miroslav Novák hejtman kraje za prodávajícího Ing. Jaroslav Nožička ředitel a jednatel spol. 10 í EVSOPSMHOfQNBU BČfSaNW BOJVO)

11 Cisternová automobilová stříkačka ve speciálním provedení pro velkoofojemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu CAS EN S / PODVOZEK T R32 6x6.2 - třínápravové šasi s připojitelným pohonem přední nápravy."./i.v * í \Lí.fiw*.rt $& 1.1. KABINA ŘIDIČE -celokovová, jednoprostorová nedělená, elektricky sklopná, s rovnými čelními skly -dvoudveřová, počet míst k sezení v jedné řadě - před sedadlem velitele lampička na čtení map - v dosahu velitele je schránka pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4 -v kabině nezávislé topení na chodu motoru a jízdě -v kabině zastavěná vozidlová radiostanice standardu Tetrapol umístěna v čalouněné zástavbě pod stropem kabiny nad čelními okny v dosahu z místa velitele, vedle ní v čalouněné zástavbě pod stropem kabiny nad čelními okny v dosahu řidiče zastavěné oviádání zvláštního výstražného zařízení s možností ovládání přepínání tónů umístěné v dosahu velitele -vnější boční směrová světla budou vybavena ochrannou mřížkou - vozidlo bude vybavenou vzduchovou podtlakovou houkačkou -vozidlo požadujeme vybavit při startu automaticky odpojitelnou přípojkou pro systém

12 automatizovaného dobíjení akumulátorů se vstupním napětím 230 V sdruženou s přípojkou pro pínění tlakového vzduchu, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu, součástí dodávky musí být i protikus s kabelem o délce min. 1,5 m. -další vybavení kabiny v části Rozmístění příslušenství" 1.2. MOTOR Motor bude naftový z důvodu centrálního zásobování motorovou naftou. Euro 5 s vícespalovacím motorem i pro spalování jednotného vojenského paliva F34 bez přídavných adítiv, při zachování výkonových a životnostních parametrů, bez nutnosti speciální úpravy. Čistý měrný výkon motoru 13 kw/t celkové hmotnosti 1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ Převodovka mechanická se synchronizací a posilovačem řazení a poloautomatickým řazením převodových stupňů Norgren, potvrzení předvoleného rychlostního stupně pedálem spojky, displej s údaji o řazení v zorném poli řidiče, převodovka umožňuje režimy manuální s blokaci nesprávně zvoleného převodového stupně (ochrana přetočení motoru) a automatické režimy pro ekonomický provoz, pro dynamickou jízdu, pro maximálně zatížené vozidlo a pro samovyproštění vozidla (rozhoupání), zařazení zpátečky se zvukovou signalizací Převodovka bude vybavena pomocným pohonem pro pohon vodního čerpadla 1TP300CH. Činnost pomocného pohonu bude možná i při jízdě vozidla rychlostí min. 10 kmh-i NÁPRAVY A ŘÍZENÍ Šasi bude třínápravové se stálým pohonem obou zadních náprav a s připojitelným pohonem přední nápravy. Zapínání pohonu přední nápravy se bude ovládat elektropneumaticky, současně se zapnutím uzávěrky mezinápravového diferenciálu. Všechny nápravy budou opatřeny zkrutnými stabilizátory. Provedení polonáprav je nezávislé kyvadlové z důvodu minimalizace křížení nástavby. Světlou výšku vozidla lze měnit v rozmezí nejméně +90 /-120 mm, ovládání v kabině řidiče třípolohovým spínačem Přední náprava, nosnost je 8000 kg, s připojitelným náhonem, bude řídící s uzávěrkou osového diferenciálu zapínatelnou elektropneumaticky dle potřeby z místa řidiče Zdvojené hnané zadní nápravy, nosnost 2x9 000 kg, budou vybaveny mezinápravovým diferenciálem a čelními osovými diferenciály s uzávěrkami zapínatelnými dle potřeby z místa řidiče, řazenými elektropneumaticky ŘÍZENÍ Řízení je levostranné s monoblokovým servořízením. Součástí bude záložní, pomocné čerpadlo okruhu servořízení pro nouzové tažení KOLA A PNEUMATIKY Na přední nápravě i na obou zadních nápravách bude jednoduchá montáž pneumatik. Šrouby a matice diskových ko! chráněny kryty Pneumatiky: - přední náprava pro terénní provoz - zadní nápravy pro terénní provoz Náhradní kolo bude dodáno příbalem BRZDY Šasi bude vybaveno čtyřmi, na sobě nezávislými systémy brzd: - provozní - pneumatická, dvouokruhová, působící na kola všech náprav - nouzovou - pružinové brzdové válce působící na kola zadních náprav. - parkovací - pružinové brzdové válce působící na kola zadních náprav. - odlehčovací - motorová

13 F~" Vozidlo bude vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS), automatickým zátěžovým regulátorem a samostavným zařízením brzd. Vozidlo bude vybaveno bubnovými brzdami s klínovými rozvírači z důvodu vyšší ochrany brzdového systému proti znečištění při jízdě ve zhoršených terénních podmínkách Závěsná zařízení. V přední a zadní části vozidla jsou pomocné závěsy určené pro vyproštění vozidla a jeho případné upevnění při přepravě na jiném dopravním prostředku (vagón, podvalník), jejich nosnost bude umožňovat vyproštění plně zatíženého vozidla. V zadní části vozidla bude tažné zařízení s čepem o průměru 40 mm pro tažení přívěsu o hmotnosti 3500 kg vč. elektrických a vzduchových přípojek Nádrže provozních hmot. Objem palivových nádrží 2 x 220 I, na levém a pravém boku. Objem nádrže pro AdBlue odpovídající spotřebě a objemu nádrží palivových ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Šasi o napětí elektrického příslušenství 24 V. Zdrojem napětí dvě akumulátorové baterie 12 V/180 Ah, el. proud je odebírán současně z obou akumulátorů, napájení spotřebičů pracujících s napětím 12V je zajištěno pomocí měniče napětí. Součásti je konzervátor, zajišťující udržování akumulátorů v nabitém stavu při napojení na vnější zdroj energie a pracující v automatickém režimu tak, aby nedocházelo k přebíjení akumulátorů, vstupní napětí 230 V. Ukostřen pól - záporný. Elektrické obvody jištěny automobilními nožovými pojistkami popř. jističi. Po bocích vozidla budou umístěna prosvětlená odrazová světla. V předním nárazníku budou osazeny světlomety do mlhy. Na horní nástavbě vozidla budou zabudována světla osvětlující okolí vozidla při zásahu. Vozidlo bude vybaveno hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu (převážně dobíječe ručních svítilen, dobíječe ručních radiostanic apod.). Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při normálním napětí. Měnič napětí 24V/12V -12 A - 2 kusy alternátor 28 V/ 80 A V přední části vozidla bude umístěn elektrický lanový naviják RHINO o tažné síle 51 kn, vybavený jištěním proti přetížení, délka lana 30 m VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ - HOLOMÝ schváleného typu. Na kabině řidiče dva zábleskové majáky s LED zdrojem světla modré barvy. Pod předním nárazníkem bude umístěna siréna s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení. Majáky budou vybaveny ochrannými kryty plynule navazující na linie kabiny. Na přední kapotě vozidla dvě záblesková LED světla modré barvy, která jsou propojena se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Na bocích a v zadní části nástavby čtyři záblesková LED světla modré barvy. Na zadní stěně zadní kabiny výstražná oranžová alej se zapínáním umístěným v prostoru čerpacího zařízení, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zorném poli řidiče. Ovládací zařízení VRZ je zastavěno vlevo vedle radiostanice pod stropem kabiny.

14 Prostor mezi kabinou řidiče a nástavbou je zakrytován výklopnými kryty, osazené integrovanými AL mřížkami, zajišťujícími lepší přisávání vzduchu a neomezujícími chlazení motoru. V nástavbě je umístěna schrána na příslušenství k podvozku. Konstrukce nástavby bude umožňovat vyjímání a vkládáni požárního příslušenství ze země, bez použití stupaček KAROSERIE Karoserie bude rozčleněna na 3 části: - přední skříň pro příslušenství -zadní skříň pro příslušenství a čerpací zařízení. Mra Ě gbh»w_rasmť r - nádrže na vodu a pěnidlo =«?E?w Hwf^_ra_ri_ Přední skříň Kostra přední skříně bude sešroubovaná z hliníkových eloxovaných profilů a oplechována hliníkovým plechem při použití technologie lepení SIKAFLEX. Vnitřní výbava provedena z hliníkového eloxovaného profilovaného plechu. Stejným plechem je polepena i horní plošina skříně. Boční otvory skříně jsou zakryty uzamykatelnými vodo a prochotěsnými hliníkovými roletkami s průběžným madlem Zadní skříň Konstrukčně bude obdobná se skříní přední s tím rozdílem, že ze zadní strany budou namontovány nahoru výklopné dveře s plynovými vzpěrami. Tyto dveře zakrývají skříň s čerpacím zařízením. Na zadní stěně vpravo bude také namontován žebřík, sloužící pro výstup na horní pracovní plošinu. Žebřík má příčle s neklouzavou plastovou úpravou NÁDRŽE Nádrž na vodu a pěnidlo tvořeny jedním celkem, svařeny z nerezového plechu jakosti AISI 316L. Nádrž je hranolovitého tvaru. Ve spodní části nádrže jsou navařeny konzoly, pomocí kterých je nádrž přišroubována na podvozku Nádrž návodu Nádrž na vodu bude vybavena zařízením na dálkovou kontrolu množství. Na horní části nádrže bude průlez o průměru 550 mm s odklopným víkem. Vedle průlezu bude válcové těleso membránového ventilu, který zajistí odvzdušnění nádrže při činnosti čerpacího zařízení a odvod vody z nádrže pod vozidlo při jejím přeplnění. Objem nádrže I Nádrž na pěnidlo Nádrž na pěnidlo je včleněna do nádrže na vodu a je opatřena plnícím otvorem na horní části nádrže s ochrannou obrubou pro rychlé plnění, membránovým odvzdušňovacím ventilem s přepadem a zařízením pro dálkovou kontrolu množství. Objem nádrže 540 I 2.3. ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ THZ 3000 V zadní skříni karoserie bude namontováno požární čerpadlo poháněné od motoru vozidla. Použité čerpadlo musí umožňovat zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz. Proti přehřátí musí být čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem. Čerpadlo bude vybaveno automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí. V zadní skříni je také umístěn ovládací panel čerpacího zařízení.

15 Technické údaje jmenovitý průtok í.min-i jmenovitý tlak 1,0 MPa jmenovitá sací výška 3 m Vysokotlak jmenovitý průtok 250 l.min-i ph jmenovitém tlaku 4,0 Mpa Počet výtlaků se spojkou STORZ 75 a s víčkem (vyvedených do boků vozidla) Počet výtlaků napojených na průtokový naviják Počet napojení pro sání z volného zdroje s hrdlem 125 dle ČSN as víčkem s vozidla) Počet napojení pro plnění nádrže vnějším tlakovým zdrojem se zpětnou klapkou a spojkou STORZ 75 s víčkem 1 (vyvedeno dozadu možností sání z obou stran Ovládací panel bude obsahovat tyto ovládací a kontrolní prvky: manovakuometr manometr nízkého tlaku manometr vysokého tlaku elektronický hladinomer vody elektronický hladinomer pěnidla otáčkoměr čerpadla s vyznač, hodnotou max.otáček a počítadlem motohodin ovládání otáček motoru ovladač zapínání a vypínání pohonu čerpadla ovládací prvky přiměšování indikátor přehřátí motoru ostatní ovládací a kontrolní prvky osvětlení ovládacího panelu Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, ručně ovládané regulační klapky a propojovacího potrubí. Pěnidlo bude přisáváno do sání vodního čerpadla. Rozsah nastavitelného procenta přimísení 0-6 % Množství přisátého pěnidla 2 až 165 l.min-i 2.5. ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU Vysokotlaké zařízení prvotního zásahu V pravé zadní skříni vozidla bude namontován průtokový hadicový naviják s hadicí DIN 25 opatřenou spirálovou výztuhou na obou koncích v délce 60 m. Volný konec hadice bude opatřen pistolovou proudnici s možností regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Proudnice bude umožňovat použití pěnotvorného nástavce (pěnotvorný nástavec bude součástí požární výbavy). Navíjení hadice bude možno provádět pomocí elektromotoru, nouzově ručně. jmenovitý průtok 200!.min-i jmenovitý tlak 4,0 MPa smam m mas ' t dostřik přímým proudem 30 m _ _ ffflh i I i dostřik roztříštěným proudem 17 m

16 Nízkotlaké zařízení prvotního zásahu V levé zadní skříni bude uložena hadice C52 x 20, která bude trvale připojena k výtlačnému hrdlu čerpacího zařízení a k proudnici pro hašení vodou i pěnou (hadice a proudnice pro hašení vodou i pěnou bude součástí požární výbavy) LAFETOVÁ PROUDNICE Bude odnímatelná a v přepravní poloze upevněna na horní plošině. Otočná proudnice se připojuje k výtlačnému potrubí pomocí rychloupínacího adaptéru. Pohyb otočné proudnice v horizontální rovině bude 360. Sklon proudnice podle možností daných tvarem účelové karoserie vozidla. Monitor bude zakončen proudnici, která umožní plynulé nastavení od plného k roztříštěnému proudu až na úhel 100. Pracovní tlak Průměr hubice Průtok (bar) (mm) (l.min-i) 8 36, , Dostřik (m) * * /** *f<it i? 2.7. ASANAČNÍ LISTA S TRYSKAMI ^ Pod předním nárazníkem bude umístěna sklopná asanační lišta se štěrbinovými tr. - která bude potrubím propojena s čerpacím zařízením. Ovládání přívodu vody se bude provádět z kabiny řidiče. Na vozidle bude provedena kompletní příprava pro dodatečnou montáž předního nárazníkového monitoru PROSTORY PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ Vnitřní osvětlení v provedení LED se automaticky rozsvítí po otevření úložné skříně. Otevření bude signalizováno na přístrojovém panelu u řidiče. Police (přihrádky) pro příslušenství provedeny z hliníkového plechu. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství požadujeme v provedení z lehkého kovu a z materiálů s vysokou životností. Rozměrné požární příslušenství pak bude uloženo ve schráně s víkem, vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě. Prostorová a hmotnostní rezerva pro uložení nadstandardního požárního příslušenství bude vytvořena v levé přední schráně účelové nástavby Zařízení pro dopravu a hašení pěnou pomocí stlačeného vzduchu One Seven - model OS-C1-100-MR (Gimaex GmbH SRN) Vozidlo bude vybaveno zařízením pro výrobu a dopravu pěny pomocí stlačeného vzduchu, -zařízení bude zabudované do přední levé části nástavby vozidla, za tímto účelem je přestavěna výfuková sestava (tlumič výfuku ) podvozku s vývodem doprava,

17 jedná se o vestavěné autonomní zařízení s vlastním pohonem, dobíjení akumulátoru bude pomocí konzervátoru z el. so součástí zařízení bude palivová nádrž o objemu připojení na zdroj vody i pěnidla z nástavby výstup 1 x C" s kulovým uzávěrem přiměšovač s ručním nastavením v rozsahu 0,2 s možností připojení na kanystr s pěnidlem kvalita pěny nezávislá na tlaku vody výkon pro dopravu pěny suché/mokré 1000/110( ovládací a kontrolní prvky: - hlavní vypínač - spínač start/stop - manometr na výstupu vzduchu - manometr na výstupu vody - regulátor tlaku - suchá/mokrá pěna - přepínání suchá/mokrá pěna - ovládací kohout regulace přiměšování - teploměr oleje kompresoru se zvuk. signalizací nebezpečných stavů - spojka pro odběr tlak. vzduchu pro externí potřebu - počítadlo motohodin & součásti dodávky kanystr na pěnidlo 20 I, uzavíratelná proudnice a hadice pro připojení pěnidla z kanystru na zařízení ť _>? 3.1. S ohledem na garážová stání: délka (s lanovým navijákem) mm šířka mm výška při základní výšce podvozku mm '.Vr. Bj-y-v

18 Z důvodu provozu ve zhoršených terénních podmínkách: světlá výška při základním nastavení podvozku 360 mm světlá výška při celkové hmotnosti v terénním provozu 450 mm nájezdový úhel 38 přední, při základním nastavení poloos 35 zadní, při základním nastavení poloos Z důvodu předpokládaného nasazení při povodních: brodivost v základním provedení mm, po krátké přípravě 1500 mm Celková hmotnost kg 3.3. JÍZDNÍ PARAMETRY Maximální rychlost z důvodu předpokládaného provozu na rychlostních komunikacích 100 kmh-i bez omezovače. Měrný výkon 13 kwt-icelkové hmotnosti PREDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA - otryskání ocelovou drtí (ocelové díly) - odmaštění 3.5. BAREVNÉ PROVEDENÍ Základní odstín červená RAL 3024 reflexní, přední nárazník a zvýrazňující pruh bílá signální RAL 9003, bílý pruh je doplněn prvky v odstínu reflexní žlutozelená fluorescentní - RAL 1026 dle upřesnění uživatelem. Zvýrazňující prvek na zadní části vozidla tvoří šrafování ve tvaru převráceného písmene V. Zadní šrafování je vytvořeno alternujícími barevnými pruhy. Červený pruh je stejného odstínu jako karoserie vozidia RAL Druhý pruh je vždy reflexní žlutozelený fluorescentní -RAL V bílém pruhu na předních dveřích nápis: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE" Na přední části kabiny řidiče je umístěn nápis: HASIČI" Provedení a umístění bílých zvýrazňujících prvků a nápisů na vozidle bude upřesněno po konzultaci se zadavatelem v závislosti na tvaru a provedení karoserie vozidla ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY - podběhy - nástřik izolační antíhlukové a antiabrazivní hmoty - nástřik podvozku a rámu antiabrazivním nátěrem 3.7. LEGISLATIVA Vozidlo plní následující legislativní normy: - Euro 5 s vícespalovacím motorem i pro spalování jednotného vojenského paliva F34 bez přídavných aditiv, při zachování výkonových a životnostních parametrů, bez nutnosti speciální úpravy. -vyhláška 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích -vyhláška 35/2007 ve znění 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky -vyhláška 247/2001 věznění vyhl. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany -zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Automobil splňuje veškeré požadavky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, vozidlo bude dodáno, vč. dokladu o registraci (technický průkaz) se zapsanými změnami údajů, uvedených v TP a vč. všech dokladů, nutných pro registraci vozidla.

19 Vozidlo bude opatřeno 4-mš ks rámečků pro označení čísia hasičské stanice. Veškeré níže uvedené příslušenství pro zástavbu do vozidla dodá zadavatel. Uváděné konkrétní typy technických prostředků jsou jednotnou řadou u HZS a jsou * 1 ks digitální vozidlový terminál od výrobce CASSIDIAN (EADS) standardu TETRAPOL, včetně reproduktorů, montážní sady, střešní antény 1 ks PHP 2 kg (čisté hasivo), v dosahu řidiče, vedle jeho sedadla vpravo 1 ks Lampička Helia u velitele 1 ks Hliníková dělená krabice max. rozměrů za sedadly, úložná otevřená šestikomorová police nad hlavami hasičů přes celou šířku kabiny s fixačním popruhem na přední otevřené straně a úložný žlab nad slunečními clonami pro uložení těchto TP: 1 ks lékárnička vel. lll. 1 ks vytyčovací páska (role 500 m) 1 ks reflexní vesta s nápisem HASIČI v souladu s pokynem č.39 GŘ HZS ČR ze dne , (velikost XXL) 4 ks hadicový držák v obalu 1 ks záchytné lano 10 mm x 20 m s karabinou + brašna (pytlík) 1 ks plastová krabička s víkem včetně 12 párů chirurgických nesterilních rukavic 4 ks pracovní polohovací pás SJ-1 model hasič se žluto-zeleným reflexním páskem, s lanem 0,8 m a karabinou Kong HMS, velikost XL dle ČSN EN 358, (Snaha Jaroměř) 1 ks dalekohled 10x50 1 ks detekční přístroj XAM 2000 kalibrovaný na metan včetně nabíjecího zdroje a nabíječky 230 V 2 ks Ruční ledková svítilna Adalit L s dobíjecími akumulátory a rychlonabíjecími miskami 12 V, 1 ks za sedadlem řidiče a 1 ks za sedadlem velitele 2 ks Nůž na bezpečnostní pásy (typ Martor), vedle dveří v dosahu řidiče a velitele 4 ks Držák na PET láhve 1,5 I, 2 ks za sedadlem řidiče a 2 ks za sedadlem velitele 1 ks Dýchací přístroj Drager PSS s bodyguardem 7 000, maskami FPS s kandahárem, vývodem pro 2. plicní automatiku, záchrannou vyváděcí kuklou Rescue hood PSS, kevíarovými láhvemi 6,9 I, 30 MPa s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu - DP umístit do opěradla velitele 2 ks Zakládací klín pod kola PREDNI SKRIN LEVA: Ve spodní části přední levé skříně je umístěn box s hadicemi: 5 ks Izolovaná požární hadice 75 x 20, Technolen PES-R, bílá v kotouči - hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem s označením typu hadice = bílé B 2 ks Izolovaná požární hadice 52 x 20, Technolen PES-R Firesport Neon, celá žlutá v kotouči - hadice v kotouči v hadicovém boxu fixovat černým popruhem

20 s označením typu hadice = žluté C Nad boxem s hadicemi je police na které jsou 2 ks Proudnice plnoproudová AWG 75 s uzávěrem 1 ks Proudnice plnoproudová AWG 52 s uzávěrem 1 ks Proudnice clonová AWG 52 s uzávěrem 1 ks Proudnice kombinovaná Turbosupon 52 1 ks Klíč na hadice a armatury 75/52 1 ks Rozdělovač kulový typ AWG Nad policí je výsuvné plato, na kterém jsou zastavěny níže uvedené TP: 1 pár Gumové rybářské kalhoty (největší číslo) - uloženy v hliníkové krabici za plovoucím 1 ks Plovoucí čerpadlo Niagara, rozměry 765 x 630 x 430 mm, hmotnost 30 kg 1 ks Plastový kanystr 5 I s nalévacím hrdlem 1 ks Motorová pila Husqvarna upevněná v záchytné okapové vaničce 2 ks Dřevorubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm 1 ks Kombinovaný kanystr Oregon (benzín mix. + olej) 1 ks Krabička Tona 360 mm x 120 mm x 50 mm s nářadím k motorové pile: 1 ks náhradní řetěz k motorové pile, 1 ks imbus č. 4, 1 ks imbus č. 5, 1 ks kulatý pilník 5,5 mm, 1 ks plochý pilník 1 ks měrka omezovačích zubů 0,63 mm 1 ks maznička s tukem 1 ks kombinovaný klíč se šroubovákem 13/19 Nad výsuvným platem je druhé výsuvné plato, na kterém jsou zastavěny níže uvedené TP: 2 ks Halogenový světlomet 24 V na trn a stativ, s kabelem dlouhým cca 3 m 1 ks Prodíužovací kabel na navijáku 24 V/ 35 m 1 ks Stativ 2,2 m pro halogenový světlomet 24 V (na trn a stativ) 1 ks Hliníkový kufřík Pro"sKit (N ), 460 x 330 x 150 mm s nástroji: 1 ks kombinované kleště, 1 ks štípací kleště, 1 ks kladívko 0,5 kg, 1 ks páčidlo (monterpáka 48 cm), 1 ks páčidlo Stanley , 49 cm, jeden konec zahnutý 90 stupňů, druhů konec 45 stupňů, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1 x 5,5 x 125, 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100, 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150, 1 ks univerzální klíč na rozvaděče LK 1, 1 ks kapesní nůž, 1 ks sada plochých klíčů 8-10, 9-10, 11-12, 13-16, 14-17, ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm 1 ks Ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm 1 ks Lanová kladka SRL - F13, 21 2 ks Lanová spojka (třmen) HA 1, kg

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 2 Obchodní podmínky. Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008. Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího Příloha č. 2 Obchodní podmínky Veřejná zakázka číslo: SZI-10/2008 Číslo smlouvy prodávajícího Číslo smlouvy kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY 1. Letiště Ostrava, a.s. zastoupena: Ing. Lubomírem

Více

Příloha č.1: Technické specifikace

Příloha č.1: Technické specifikace Příloha č.1: Technické specifikace Nákup cisternové automobilové stříkačky pro potřeby Jednotky SDH Pecka. Požadované technické provedení podvozku cisternové automobilové stříkačky Repasovaný nehavarovaný

Více

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

28. října 117, 702 18 Ostrava. 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 VZ 78/2015 74f, f,f^í; se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupující") 28. října 117, 702 18 Ostrava 70890692 Ing. Ivanem Strachoněm CZ70890692 náměstkem hejtmana kraje

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY

KUMSP00QFZOD X. SMLUVNÍ STRANY KUMSP00QFZOD Veřejná zakázka č. 80/2015 - část 1. JMORAVSKOSí EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) X. SMLUVNÍ STRANY 9, m ~kr- odb. 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: 28. října

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ

NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ TITAL COMPANY CZECH, Ltd, Reg.07829303, Florykova 556, 779 00 Olomouc, CZE Mob. +420 777134524, www.titalcompany.cz www.titalcompany.sk NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

KUÍ1SP80SHD87. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pra l^umnetnkhapnhi INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KUÍ1SP80SHD87. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pra l^umnetnkhapnhi INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KUÍ1SP80SHD87 [ÍXHJ MO \y. Ve^ná--zakázfca-ěr4?/01S -,; V;* KS evropský sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pra l^umnetnkhapnhi INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád -základní názvosloví a znalost technických prostředků - cvičební řád-technický výcvik 1. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je: a) zařízení s hydraulickým

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 47-1/2011 V Ostravě dne 29.června 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Valníkový kontejner s plachtou 1. Zadavatel:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO

SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP005Q3AK* SMLOUVA O DÍLO AKTUALIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU MMO Článek I. Smluvní strany Objednatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Cisternová automobilová stříkačka musí být vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2.000 l.min -1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

III. Předmět smlouvy

III. Předmět smlouvy I. Smluvní strany 1. Statutární město Opava sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupené: prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

(Pracovní verze přibližného rozmístění prostředků v ilustračním vozidle)

(Pracovní verze přibližného rozmístění prostředků v ilustračním vozidle) Příloha č.1 Detailnější rozpracování vozidla: (Pracovní verze přibližného rozmístění prostředků v ilustračním vozidle) Kabina Č.1 Většina povinné výbavy vozidla dle vyhlášky 1x Lékárnička vel. III. Č.2

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby Výměna oken ČÁST A Obecná ustanovení I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117,702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800

KUPNI SMLOUVA. I. Smluvní strany. 28. října 117,702 18 Ostrava Ing. Tomáš Kotyza. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 27-1650676349/0800 KUMSP00QE25S MORAVSKOSLEZSKY K.RA: - KKA ; SÍÍY" AŘAD- ČÍSLO SiviAOUVY ípodatkui_ ±\ unr*) \/fifc\ _.^J: KUPNI SMLOUVA I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: SmP-Odpady a.s. Adresát: Hůrka 1803, 530 02 Pardubice IČ: 27 54 72 30 DIČ: CZ 27 54 72 30 OR KS Hradec Králové odd. B, vl. 2804 tel.: 466 260 831, fax: 466 260 831 E-mail:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více