Vybrané bankovní produkty a jejich realizace při úmrtí klienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané bankovní produkty a jejich realizace při úmrtí klienta"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vybrané bankovní produkty a jejich realizace při úmrtí klienta Diplomová práce Autor: Bc. Marie Dudáčková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Klatovech dne 6. dubna Bc. Marie Dudáčková 2

3 Poděkování: Děkuji vedoucí mé práce Ing. Marcele Soldánové za její ochotu, trpělivost, podněty, připomínky a korekturu diplomové práce a dále panu J. Draţkovi za pomoc při konečných úpravách. 3

4 Anotace Tato práce na téma vybrané bankovní produkty a jejich realizace při úmrtí klienta je rozloţena do pěti kapitol. V první kapitole jsou podrobněji rozebrány základní bankovní produkty a sluţby, které banky poskytují. V následující kapitole je popsáno dědění a jeho zákonné podmínky. Také se zde pojednává o tzv. odúmrti, tedy o připadnutí dědictví státu. Třetí kapitola se zabývá postupem banky při úmrtí klienta banky a jsou zde uvedeny i doklady a identifikační údaje nezbytné pro uskutečnění tohoto procesu. Dále následují tři modelové případy na ukončení smluvního vztahu, ve kterých sehrál svoji nezastupitelnou roli Nejvyšší soud České republiky. Závěrečná pátá kapitola porovnává změny, které se týkají dědického práva, návrhu nového občanského zákoníku se současným zněním. Některé konkrétní změny jsou pro názornost doplněny jednoduchými modelovými případy. Klíčová slova: Platební styk, úvěry, peněţní prostředky, odúmrť přechod dědictví na stát, návrh občanského zákoníku, dědění ze zákona, dědění ze závěti. Annotation This study on selected banking products and their implementation in the death of the client, is divided into five chapters. In the first chapter are discussed in more detail the basic banking products and services that banks provide. The next chapter describes the inheritance and legal conditions. There is also deals with the so-called odúmrti, ie Accrual of State succession. The third chapter deals with the banks' practices for the death of the client and the Bank are presented here with the documents and identifying information necessary to complete this process. Furthermore, the model followed by three cases of termination of the contractual relationship, which played a vital role in the Supreme Court of the Czech Republic. The final fifth chapter compares the changes relating to succession rights, the new Civil Code, the current version. Some specific changes are for illustrative simple model cases. Key words: payments, loans, funds, transition of inheritance to the State, draft of Civil Code, law of succession, inheritance according wills. 4

5 Obsah ÚVOD CHARAKTERIS TIKA ZÁKLADNÍCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PLATEBNÍ STYK Hotovostní platební styk Bezhotovostní platební styk ÚVĚROVÉ OBCHODY Kontokorentní úvěr Eskontní úvěr Kreditní karta Hypoteční úvěr Hypotéky v číslech Úvěry v číslech VYBRANÉ ZMĚNY ZÁKONA O PLATEBNÍM STYKU Realizace platebních příkazů Platební karty Další změny v souvislosti s právní úpravou VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady na vkladních knížkách Akcie na doručitele Stavební spoření POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ DĚDĚNÍ BANKOVNÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB ČTYŘI DĚDICKÉ SKUPINY PODLE ZÁKONA PŘIPADNUTÍ DĚDICTVÍ STÁTU POSTUP BANKY PŘI ÚMRTÍ KLIENTA DOKLADY A POVINNÉ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO USKUTEČNĚNÍ PROCESU POSTUP BANKY V PŘÍPADĚ OBDRŢENÍ LISTINY DOKLÁDAJÍCÍ ÚMRTÍ KLIENTA ÚMRTÍ ÚČASTNÍKA PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU POSTUP BANKY V PŘÍPADĚ DĚDĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU OPRÁVNĚNÍ K NAKLÁDÁNÍ S PROSTŘEDKY NA ÚČTU ZŮSTAVITELE ÚMRTÍ ÚČASTNÍKA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ POSTUP BANKY V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ KLIENTA PLATEBNÍ KARTY A VKLADNÍ KNÍŢKY POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ MODELOVÉ PŘÍPADY UKONČENÍ S MLUVNÍHO VZTAHU VKLAD NA ÚČTU JAKO PŘEDMĚT DĚDICTVÍ

6 4.2 PENĚŢNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTU V RÁMCI SJM BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ PŘI VÝPLATĚ Z ÚČTU BEZ DISPOZIČNÍHO PRÁVA SHRNUTÍ UVEDENÝCH PŘÍKLADŮ KOMPARACE NOVÉHO NÁVRHU OBČANS KÉHO ZÁKONÍKU S E SOUČASNÝM ZNĚNÍM ZÁKLADNÍ POJMY VYBRANÉ KONKRÉTNÍ ZMĚNY NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Dědické tituly Závěť Dědění ze zákona Nepominutelný dědic Odpovědnost za dluhy Zřeknutí se dědického práva Náhradní dědic Obecné náhradnictví Svěřenecké náhradnictví Odkaz VÝS LEDKY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM GRAFŮ, SCHÉMAT A PŘÍLOH

7 Úvod Moderní bankovnictví na území dnešní České republiky se začalo utvářet jiţ v průběhu druhé poloviny 19. století. Bankovnictví je významným prvkem ekonomiky kaţdé země a dotýká se kaţdého z nás. Finanční zdroje a vůbec finance celkově jsou nedílnou součástí kaţdého ekonomického subjektu. Kromě toho je bankovnictví v trţním hospodářství součástí ekonomického prostředí daného státu. V současné době je ekonomika, a to i ta česká, zasaţena celosvětovou hospodářskou krizí, která začala psát svou historii v červenci roku 2007 ztrátou důvěry amerických investorů v hodnotu hypoték. Tato globální hospodářská krize měla dopad i na bankovnictví a důsledkem byl krach mnoha finančních institucí, jejichţ zákazníci nebyli schopni splácet hypotéku a banky nedokázaly prodat jejich nemovitosti. Tato diplomová práce je zaměřena na bankovní produkty a jejich realizaci při úmrtí klienta a s tím související přechod práv a povinností k těmto produktům děděním. Práce je rozdělena do několika kapitol a podkapitol. Po první kapitole, která charakterizuje základní bankovní produkty a sluţby, které banky poskytují, následuje kapitola, která se zabývá vysvětlením obecného pojednání dědění a o tzv. odúmrti (cadacum), tedy o připadnutí dědictví státu podle 462 občanského zákoníku. Dále se zmiňuji o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se právě zabývá hospodařením s majetkem, který vzešel z tzv. odúmrti. Třetí kapitola je věnována postupu banky při nakládání s bankovními produkty v případě úmrtí klienta banky a také zde informuji o dokladech a povinných identifikačních údajích, které jsou nezbytné pro uskutečnění tohoto procesu. Ve čtvrté kapitole uvádím tři modelové případy nakládání s peněţními prostředky na bankovních účtech u banky, ve kterých sehrál svoji nezastupitelnou roli Nejvyšší soud České republiky. Závěrečná pátá kapitola je věnována návrhu nového občanského zákoníku a komparaci změn, které se týkají dědického práva, se současným zněním. Nejdříve zaměřuji pozornost na jednotlivé základní pojmy, které jsou důleţité pro dědické právo a dále se věnuji konkrétním změnám návrhu občanského zákoníku. Některé uvedené změny jsou pro názornost doplněny jednoduchými modelovými případy. 7

8 1. Charakteristika základních bankovních produktů Banky v současné době provádějí celou škálu činností, které neustále rozvíjejí a modifikují. Z tohoto důvodu je velmi obtíţné vymezit jejich obecnou charakteristiku a systematizaci. Mezi základní sluţby, které poskytují banky svým klientům, patří i realizace platebního styku, tedy hotovostní a bezhotovostní přesuny peněţních prostředků mezi jednotlivými subjekty. 1.1 Platební styk Zabezpečování platebního styku patří k jednomu z nejvýznamnějších úkolů bank a platební styk v České republice metodicky řídí 1 Česká národní banka. Platební styk můţeme dělit z různých hledisek, ale pro účely této práce uvádím níţe uvedené rozdělení. Graf č. 1 Platební styk Platební styk členění dle místa členění dle způsobu v rámci banky v rámci ČR přeshraniční platební styk zahraniční platební styk bezhotovostní hotovostní Zdroj: vlastní Shora uvedený graf vyjadřuje rozdělení platebního styku z hlediska místa realizace a z hlediska způsobu nakládání s peněţními prostředky zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 8

9 1.1.1 Hotovostní platební styk Hotovostní platební styk zahrnuje všechny peněţní pohyby uskutečněné za pouţití zákonných platidel (osobní předání, zaslání poštovní poukázkou nebo cenným psaním, předání prostřednictvím třetí osoby atp.). Pojem zákonné platidlo označuje takové peněţní prostředky, které musí být podle zákona přijímány všemi subjekty jako prostředek úhrady dluhu. Zákonná platidla mají formu mincí a bankovek. Pro realizaci hotovostního platebního styku je podmínkou existence fyzických peněz, které jsou však snadno odcizitelné a také se můţe stát, ţe je ztratíme nebo se setkáme s padělky peněz. V zahraničí při špatné znalosti tamější měny se můţeme setkat s neplatnými bankovkami. Naproti tomu je výhodou to, ţe je můţeme mít vţdy s sebou a tudíţ je máme vţdy k dispozici. Hlavní oblastí hotovostního placení jsou běţné kaţdodenní úhrady prováděné občany, neboť domácnosti provádějí i v současnosti mnoho plateb v hotovosti. Avšak z ekonomických a bezpečnostních důvodu se začíná dávat přednost bezhotovostnímu platebnímu styku. Zavedením peněţních automatů se zlepšují sluţby pro klienty a minimalizuje se drţení peněz v hotovosti bankou. Banky samy udrţují stav peněz v hotovosti na pokladnách jen v rozsahu očekávaných krátkodobých potřeb, aby úrokové ztráty a rizika z drţení pokladní hotovosti byly co nejvíce minimalizovány. 2 Klienti banky, kteří ukládají hotové peníze na bankovní účty obvykle prostřednictvím pokladen, mohou vyuţít sluţeb nočního trezoru v době, kdy má banka jiţ zavřeno. Tuto sluţbu vyuţívají především obchodníci, kteří odvádí denní trţbu. Podmínkou pro průběh hotovostního platebního styku je existence bankovek. V České republice má výsadní právo vydávat nebo-li emitovat hotové peníze Česká národní banka. Česká národní banka stanoví vyhláškami 3 v oblasti platebního styku například: nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náleţitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu, postup fyzických a právnických osob při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi, včetně postupu při odebírání podezřelých bankovek a mincí, poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince, 2 3 KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví, Praha: 2006, s zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 9

10 ukončení platnosti bankovek a mincí a způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky a mince, podmínky, za kterých lze reprodukovat symboly peněz nebo vyrábět předměty, které je úpravou napodobují. Hotovostní platební styk je dále upraven zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který stanovuje s účinností od 1. července 2004, ţe veškeré platby, jejichţ výše překračuje částku EUR, musí být provedeny bezhotovostní platbou Bezhotovostní platební styk Všechny způsoby realizace bezhotovostních plateb prodělaly dlouhý historický vývoj v souvislosti s rozvojem obchodu v celém světě. Banka při provádění bezhotovostního platebního styku vystupuje v roli zprostředkovatele. Jako s nástrojem bezhotovostního platebního styku se dnes nejčastěji setkáváme s těmito instrumenty: příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, hromadné příkazy (k úhradě nebo inkasu), trvalý příkaz (k úhradě nebo inkasu), platební příkaz pro mezinárodní platební styk (payment order), a dále sem bývají zařazovány: bankovní platební karta, šeky. Poměrně často se u nás vyuţívají poštovní poukázky, které primárně nepatří mezi bankovní produkty, ale banky je akceptují při realizaci bezhotovostního, respektive hotovostního platebního styku. Příkazy k provedení plateb mohou předávat klienti bance zejména formou: písemnou osobně na pobočce banky, pomocí dálkového přenosu dat (home-banking, call-banking, phone-banking, GSM-banking, internet-banking, office-banking) - komunikace se odehrává prostřednictvím mobilního telefonu anebo osobního počítače a modemu, který klientu umoţňuje napojit se na počítačovou síť banky a komunikovat s bankou 10

11 v pohodlí domova nebo své kanceláře. Tento způsob zadávání příkazů k platbám umoţňuje klientům uţívat i dalších sluţeb, jako jsou například aktuální informace o stavu běţného účtu nebo vyuţívání informačního servisu banky (kurzovní lístek, úrokové sazby). V posledních letech úloha internetového bankovnictví v České republice velmi vzrostla. Vzhledem k tomu, ţe bezhotovostní peníze existují ve formě zápisů na účtech, musí být kaţdý jejich pohyb na účtech klientů zaznamenán. Platební styk v rámci jedné banky Jedná se o platební styk uskutečňovaný pouze v CZK a v rámci jedné banky. Pokud plátce i příjemce jsou klienty stejné banky, zatíţí banka účet plátce a peněţní prostředky připíše ve prospěch účtu příjemce. Platba proběhne na obou účtech v témţe časovém okamţiku nebo zúčtování probíhá tzv. dávkovým způsobem, tzn. na obou účtech proběhne zúčtování s časovým odstupem. Podle nového zákona o platebním styku ustanovení 111 musí být peněţní prostředky připsány na účet příjemce ve stejný den, kdy byly odepsány z účtu příkazce. Tuzemský platební styk Jedná se o platební styk uskutečňovaný pouze v CZK a v rámci České republiky. V případě, ţe plátce a příjemce jsou klienti různých bank, probíhá zúčtování mezi nimi tímto způsobem. Platba je zaúčtována: k tíţi účtu příkazce, ve prospěch účtu banky příjemce, k tíţi účtu banky příkazce, ve prospěch účtu banky příjemce, k tíţi účtu banky příjemce, ve prospěch účtu příjemce. Tuzemský platební styk je realizován prostřednictvím clearingového centra České národní banky, 4 které vede účty všech zúčastněných bank a prostřednictvím těchto účtů probíhají 4 38 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 11

12 všechny platby mezi bankami. Kaţdá banka má otevřen svůj clearingový účet a na tomto účtu musí udrţovat dostatečné peněţní prostředky pro krytí plateb svých i plateb klientů. Nutným předpokladem realizace platebního styku je také bezpečně a rychle fungující systém komunikace a předávání zpráv mezi bankami na celém světě. Tuzemský platební styk v rámci České republiky ponejvíce upravuje vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování. Lhůty převodu jsou pak upraveny zákonem o platebním styku. Přeshraniční platební styk Je převod peněţních prostředků z jednoho členského státu EU/EHP 5 do jiného členského státu EU/EHP v domácí měně kteréhokoliv členského státu EU nebo do států mimo EU/EHP. Podle 109 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku si můţe klient s bankou dohodnout lhůtu pro převedení částky na účet banky příjemce, avšak tato lhůta nesmí být de lší neţ 4 pracovní dny. Odpovědnost za provedení přeshraničního převodu je konstruována tak, ţe banka příkazce odpovídá za převod aţ do dne připsání částky převodu na účet banky příjemce. Platební styk přeshraniční i zahraniční je zaloţen na přímém spojení bank přes vzájemně vedené korespondentské účty, jejichţ prostřednictvím si banky zúčtují platby pro sebe i své klienty. Banky si vzájemně otevírají účty a tím si budují tzv. sítě obchodních spojení. Není samozřejmě moţné, aby kaţdá banka měla přímé spojení na všechny ostatní banky, proto v mnoha případech probíhá zúčtování plateb nepřímo prostřednictvím jiné banky. Tyto účty existují ve dvou formách, a to NOSTRO účet, tj. účet, který má (naše) banka otevřený 5 Evropský hospodářský prostor - zahrnuje členské státy Evropské unie: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozems ko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a země Evropského sdruţení volného obchodu (ESVO): Island, Lichtenštejnsko a Norsko. 12

13 u jiné banky, a LORO účet, tj. účet, který (naše) banka vede pro jinou banku. Na těchto účtech nejsou prostředky dle zvyklostí úročeny. Zahraniční platební styk Pod pojmem zahraniční platební styk rozumíme pohyb hotovostních a bezhotovostních peněţních prostředků přes hranice nějaké definované měnové oblasti, zpravidla identické se státními hranicemi země. Do zahraničního platebního styku můţeme zahrnout převody v cizí měně, které nesplňují podmínky přeshraničního platebního styku. Zahraniční platební styk není právně upraven a bankami je realizován dle obchodních podmínek jednotlivých bank. Na rozdíl od přeshraničního platebního styku není vázán na IBAN 6 a lhůty ze zákona. 1.2 Úvěrové obchody Poskytování úvěrů a další formy financování patří mezi nejdůleţitější obchody komerčních bank. Banky nabízejí poměrně širokou paletu úvěrů, které lze členit dle různých hledisek. Mezi nejčastější patří členění dle: účelu, ke kterému je úvěr určen, subjektu úvěru a doby splatnosti úvěru. Dále uvedu některé konkrétní formy moţnosti půjčení peněz, které banky poskytují Kontokorentní úvěr Vzhledem k pruţnosti způsobu úvěrování se stal kontokorentní úvěr poměrně často vyuţívaným, a to ze strany podnikatelů i občanů. Jedná se o sloučený vkladový a úvěrový účet. Klient tak můţe platit ze svého účtu i v případě, kdy na něm nemá dostatek peněz. Maximální výše úvěru je dána dohodnutým úvěrovým rámcem, který udává výši moţného dluhu (debetní zůstatek na účtu). V případě debetního zůstatku platí klient úrok z úvěru. 6 IBAN jedná se o mezinárodní formát čísla účtu bankovního spojení, pouţívaný při platbách v rámci EHP. IBAN se skládá z ISO kódu státu, kontrolního čísla, identifikace banky a čísla účtu. 13

14 Úrokové sazby se pohybují od 8 do 18 % p. a. V případě kreditního zůstatku samozřejmě dostává klient úrok z vkladu. Banka obvykle povoluje i určité krátkodobé překročení úvěrového rámce, coţ můţe pro klienta znamenat dodatečné (sankční) úroky. Úvěrový rámec se u nepodnikajících fyzických osob obvykle nachází v rozmezí Kč a dvojnásobku čistého měsíčního příjmu. Splatnost úvěru vyplývá jak z účelu pouţití, tak i doby, na kterou je smlouva uzavřena. Vzhledem k tomu, ţe banka s dobrými klienty úvěr kaţdoročně prodluţuje, můţe mít úvěrový vztah středně aţ dlouhodobý charakter. Pro klienta je velkou výhodou tohoto úvěru moţnost jeho pruţného čerpání podle momentální potřeby. Úroky platí pouze z aktuálního stavu. Klient tak krátkodobě překlene nedostatek peněz na běţném účtu. Je to však pro něj relativně drahý úvěr, naopak pro banku je výhodou poměrně vysoká úroková sazba. Pokud banka vyţaduje zajištění, vyuţívají se prakticky všechny známé formy. Pojmem zajištění úvěru v širším slova smyslu rozumíme veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru, včetně úroků. Obecně platí, ţe čím je úvěr rizikovější a čím je doba splatnosti delší, tím kvalitnější musí být způsob zajištění. K nejdůleţitějším nástrojům vyuţívaných k zajištění úvěrů patří: prověrka úvěrové způsobilosti (bonity) klienta - klient předkládá účetní výkazy, podnikatelský záměr a jiné dokumenty, limitování výše úvěru pro jednotlivé klienty, diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů, kontrola úvěrového subjektu a objektu. I přes tato opatření se banka nevyhne poskytnutí špatných úvěrů. Pro tyto případy vyuţívá řady zajišťovacích instrumentů (úvěrové zajištění v uţším pojetí), které dávají bance moţnost v případě, kdy klient nesplácí úvěr, uspokojit své pohledávky pomocí záruk. 14

15 Úvěrové zajištění (zajišťovací instrumenty) se člení nejčastěji ze dvou hledisek: 7 podle povahy (formy) zajištění se rozlišuje zajištění osobní a věcné: - osobní zajištění, kdy bance ručí třetí osoba (ať uţ fyzická či právnická), - věcné zajištění dává bance právo na určité majetkové hodnoty (zpravidla) příjemce úvěru, podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou rozlišujeme zajištění akcesorické a abstraktní: - akcesorické zajištění je takové, kdy zajištění je těsně a nerozlučně spojeno se zajišťovanou pohledávkou. Zanikne-li pohledávka, automaticky zaniká i zajištění, - abstraktní zajištění naproti tomu představuje samostatně stojící právo, které je nezávislé na zajišťované pohledávce. S uspokojením pohledávky zajištění nezaniká, subjekt poskytující zajištění má však právo na jeho vrácení. To dává moţnost vyuţívat tohoto zajištění k opakovanému poskytování úvěrů Eskontní úvěr Eskontní úvěr se vyuţívá v případě potřeby profinancovat část pohledávek plynoucích z obchodních vztahů s odběrateli. Jedná se o úvěr, kdy banka odkupuje (eskontuje) směnku od jejího majitele před její splatností a umoţňuje tak majiteli směnky, aby získal hotové peníze před dobou splatnosti směnky, přičemţ si sráţí úrok - diskont za dobu od eskontu do dne splatnosti směnky. Banka zde vystupuje jako věřitel s tím, ţe směnku v době splatnosti nepředloţí k proplacení původnímu majiteli, který směnku bance postoupil, ale jejímu výstavci, jde-li o směnku vlastní, nebo směnečníkovi, jde-li o směnku cizí. 8 Směnka je cenný papír vyjadřující písemný dluţnický závazek. Je instrumentem obchodního úvěru, sama o sobě je vyjádřením dluhu. Směnka můţe vzniknout z různých příčin a vyznačuje se abstraktností (není nutné uvádět důvod vzniku) a také skripturností (uznávají se nároky pouze na směnce uvedené). 7 8 ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie stručný přehled 2007/2008, Zlín: CEED, 2007, s PAVELKA. F., BARDOVÁ D., OPLTOVÁ R. Úvěrové obchody, Praha: Aktris, 2002, s

16 Směnka je spolu se šekem upravena podle směnečného a šekového zákona, 9 v souladu s Ţenevskými konvencemi 10. který je Základem pro stanovení výše úroku jsou smluvně dohodnuté podmínky mezi klientem a bankou. Celkové náklady tvoří zpravidla úrok stanovený na základě diskontní úrokové sazby obchodní banky, eskontní provize a související poplatky a výlohy Kreditní karta Kreditní karta se ve své hlavní funkci, tedy moţnosti platit za zboţí a sluţby platební kartou, neliší od debetní platební karty. Debetní platební karta je typ platební karty, která je vázána k existenci bankovního účtu. Obvykle ji klient získá automaticky při zaloţení nového účtu v bance. Rozdíl je však v tom, ţe u kreditní karty čerpá finanční prostředky, které si půjčuje od banky, a to aţ do výše, na které se s bankou domluví jedná se o tzv. kreditní limit nebo také úvěrový rámec. U debetní karty je finanční částka, kterou můţe prostřednictvím této karty čerpat, limitována aktuálním mnoţstvím finančních prostředků na účtu. Pouze v případě, ţe klient má k účtu sjednán také kontokorentní úvěr, můţe prostředky čerpat i do mínusu. Je nutné upozornit na skutečnost, ţe kaţdá banka pouţívá vlastní kritéria pro stanovení úvěrového rámce. Tato hranice se zpravidla pohybuje kolem trojnásobku průměrného měsíčního příjmu klienta. Úvěr získaný prostřednictvím kreditní karty je tzv. revolvingový úvěr, který klient můţe neustále obnovovat tím, ţe splácí část nebo celou čerpanou částku. Čerpanou částku můţe klient splácet dle jeho volby nebo moţností. K tomuto úvěru nepotřebuje klient ţádného ručitele. Některé banky v České republice, jako například Raiffeisenbank, a.s., vydají kreditní kartu i bez ohledu na to, zda v dané bance má klient vedený nějaký účet. Oproti tomu Komerční banka, a.s. nebo GE Money Bank, a.s. a většina ostatních bank poţadují mít k vydání kreditní karty zaloţený běţný účet vedený v korunách. 9 Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový. 10 Ţenevská konvence je mezinárodně uznávaná dohoda, podle níţ je směnečné právo upraveno v řadě zemí, především v oblasti kontinentální Evropy. 16

17 1.2.4 Hypoteční úvěr Jedná se o úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, a to i rozestavěné, kdyţ pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. 11 Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí úvěru je, ţe nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářsky prostor. 12 Jak vyplývá z účelu pouţití (propojenosti s nemovitostmi), jedná se o dlouhodobý účelový úvěr se splatností aţ několik desítek let. Finanční prostředky banka na tyto úvěry získává vydáním dluhopisů, a to hypotéčních zástavních listů. Takto získané zdroje můţe banka pouţít pouze na poskytnutí hypotečních úvěrů. Hypotéční zástavní listy patří mezi veřejně obchodovatelné cenné papíry, coţ umoţňuje jejich majiteli, aby je kdykoliv prodal. Mají dvojí zajištění jsou kryty pohledávkami z hypotéčních úvěrů, které jsou navíc zajištěny prostřednictvím zástavního práva reálně existující nemovitosti. Takto kvalitní krytí činí z hypotečního zástavního listu jeden z nejbezpečnějších cenných papírů. Další výhodou je, ţe výnosy z hypotéčních zástavních listů nepodléhají dani z příjmu jako například výnosy z termínovaných vkladů nebo vkladních kníţek. Úroková sazba hypotéčních úvěrů je nejčastěji stanovena jako kombinace dvou způsobů, pevné sazby po celou dobu splatnosti tohoto úvěru nebo pohyblivé v závislosti na vývoji trţních úrokových sazeb. Úzké propojení hypotečních úvěrů s investicemi do bydlení vede k tomu, ţe jejich poskytování je obvykle podporováno státem, u nás je to například ve formě dotace k úrokům z hypotečních úvěrů, zvýhodněné či dokonce bezúročné půjčky od státu aţ po nejrůznější druhy záruk ze strany státu nebo specializovaných záručních bank. 11 PLÍVA, S., ELEK, Š., LIŠKA, P., MAREK, K. Bankovní obchody, Praha: ASPI, 2009, s odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 17

18 1.2.5 Hypotéky v číslech Hypoteční trh zaznamenal výrazný pokles. Přestoţe na závěr loňského roku došlo k výraznému zvýšení hypoték, v letošním roce má opět počet poskytnutých hypoték výrazně klesající tendenci. V lednu 2010 bylo poskytnuto hypoték v celkovém objemu 4,28 miliardy Kč. V meziměsíčním srovnání představuje lednový výsledek propad o 30 %. V loňském roce poskytly banky domácnostem hypotéky za 73,85 miliardy Kč, coţ znamenalo ve srovnání s rokem 2008 pokles o 39 %. Od července 2009 aţ do konce roku se hypotečním bankám dařilo v meziročním srovnání pozvolna navyšovat počty a objemy nově poskytnutých úvěrů, ale v lednu letošního roku se tento trend zastavil. Graf č. 2 Průměrná měsíční hodnota hypotéky , ,16 4,28 0 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 (údaj za měsíc leden) v mld. Kč Zdroj: vlastní Shora uvedený graf vyjadřuje průměrnou měsíční hodnotu hypotéky v mld. Kč. Průměrná výše hypotéky v lednu 2010 v meziměsíčním srovnání vzrostla o téměř Kč na Kč. O rok dříve ale klienti v průměru čerpali hypotéku v objemu Kč. Trh klesl i přesto, ţe průměrná úroková sazba u hypoték, poskytnutých v lednu roku 2010 klesla proti prosinci roku 2009 o 9 setin procentního bodu na 5,52 % Zdroj: hn.ihned.cz [online]. ČTK [cit ]. Dostupný z www: <http://hn.ihned.cz/c hypotecni-trh-se-v-lednu-vratil-k-padu>. 18

19 1.2.6 Úvěry v číslech Celkové zadluţení českých podniků u bank v roce 2009 od roku 2004 poprvé kleslo. Objem bankovních úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům se v loňském roce sníţil o 8,1 % na 636 miliardy Kč. 14 To je podle odborníků způsobeno jednak tím, ţe některé banky omezily úvěrování z různých důvodů a jednak tím, ţe se změnilo chování firem. Firmy se začaly chovat ekonomicky a omezily poptávku po úvěrovém financování. V loňském roce nejvíce kleslo zadluţení velkých firem s obratem nad 200 milionů Kč a v letošním roce se očekává ještě mírné sníţení. U ostatních firem se naopak očekává, ţe by objem poskytnutých úvěrů měl začít znova růst. Oproti tomu se v letošním roce očekává nárůst nesplácení osobních půjček a kreditních karet, a to v souvislosti s růstem nezaměstnanosti. Prozatím podíl nesplácených úvěrů domácností stoupl na 4 %, zatímco před rokem to bylo 2,8 %. 15 Podnikové úvěry totiţ na rozdíl od osobních půjček v průběhu ekonomického cyklu kolísají mnohem více a reagují na dění v ekonomice okamţitě. 1.3 Vybrané změny zákona o platebním styku Nový zákon o platebním styku začal platit od 1. listopadu 2009 a přinesl do bankovního systému několik novinek. S těmi se museli vypořádat jak banky, tak druţstevní záloţny a jiní poskytovatelé finančních sluţeb, ale i jejich klienti. Nejedná se o novelu zákona č. 124/2002 Sb., ale o zákon nahrazující předcházející, a to z titulu rozsáhlých změn, který zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku přinesl. Oproti stávajícímu zákonu, který čítal 36 paragrafů, má ten současný paragrafů 147. Novou úpravou zákona o platebním styku se zlepšily i některé podmínky spojené s vedením a uţíváním účtu pro klienty. Níţe uvedu některé změny, které přinesl nový zákon o platebním styku. 14 Zdroj: lidovky.cz [online]. ČTK [cit ]. Dostupný z www: <http://www.lidovky.cz/firmam-se-do-uveru-od-bank-moc-nechce-db4- /ln_noviny.asp?c=a100218_000071_ln_noviny_sko&klic=235583&mes=100218_0 >. 15 Zdroj: hn.ihned.cz [online]. Martin Petříček [cit ]. Dostupný z www: <http://hn.ihned.cz/c potize-se-spatnymi-uvery-kulminuji>. 19

20 1.3.1 Realizace platebních příkazů Banky dle nového zákona o platebním styku mají povinnost realizovat platební příkaz nejpozději do konce následujícího pracovního dne, a to pokud se jedná o tuzemské platby. Dříve na to měla banka o den více. Aby byl běţný platební příkaz v rámci tuzemského platebního styku druhý den vyřízen, je nutné jej podat v pracovní době nebo v případě elektronického bankovnictví do 18 hodin. K převodu peněz na účet v rámci jedné banky na území České republiky v české měně dochází dle 111 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku ještě týţ den. Jedná-li se o převod peněz do zahraniční banky, je nutné vycházet z 109 zákona o platebním styku, dle kterého poskytovatel plátce zajistí, aby peněţní prostředky byly připsány na účet poskytovatele příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po okamţiku přijetí platební transakce. V případě papírového platebního příkazu se plátce a jeho poskytovatel mohou dohodnout na lhůtě o jeden pracovní den delší. Pokud se provádí platební transakce v jiné měně neţ CZK nebo EUR, můţe si banka a klient dohodnout lhůtu aţ 4 dny. 16 Počátek lhůty v případě papírového platebního příkazu nebo provedení platební transakce v jiné měně neţ CZK nebo EUR je dle odst. 6 výše uvedeného paragrafu zákona o platebním styku den následující po dni, kdy nastal okamţik přijetí platebního příkazu Platební karty Nový zákon zrušil také některé poplatky, a to například za blokaci při ztrátě nebo zcizení karty. V souvislosti s blokací karet také vyvstává majiteli účtu povinnost krádeţ nebo ztrátu platební karty neprodleně oznámit své bance, aby se zabránilo jejímu zneuţití. V zákoně o platebním styku je v 116 uvedeno, ţe plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce do částky 150 EUR. Tím, ţe je v zákoně uvedeno jednotné číslo, bylo diskutabilní, zda jde o podíl při kaţdé transakci (pokud by zloděj z ukradené karty zaplatil třikrát za 150 EUR, odpovědnost by zůstala celá na majiteli platební karty), nebo za součet transakcí do doby nahlášení zneuţití karty. Reakcí ČNB na nejasné moţné interpretování odst. 4 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 20

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více