Překážky v práci pojem, právní úprava, náhrada mzdy. Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překážky v práci pojem, právní úprava, náhrada mzdy. Právnická fakulta Masarykovy univerzity"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Překážky v práci pojem, právní úprava, náhrada mzdy Ivana Dvořáková 2010/2011

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Překážky v práci pojem, právní úprava, náhrada mzdy zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce, doc. JUDr. Milanu Galvasovi, CSc., za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 3

4 Obsah 1 ÚVOD POJEM PŘEKÁŽKY V PRÁCI, JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA A ČLENĚNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEKÁŽEK V PRÁCI PRÁVNÍ ÚPRAVA ČLENĚNÍ PŘEKÁŽEK V PRÁCI STÁVKA A VÝLUKA PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE DŮLEŽITÉ OSOBNÍ PŘEKÁŽKY Dočasná pracovní neschopnost a karanténa Mateřská a rodičovská dovolená Ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti Péče o dítě mladší 10 let Péče o dítě mladší 10 let, pokud o něj nemůže pečovat fyzická osoba, která o něj jinak pečuje Jiné důležité osobní překážky v práci PŘEKÁŽKY V PRÁCI Z DŮVODU OBECNÉHO ZÁJMU Výkon veřejné funkce Výkon občanské povinnosti Jiné úkony v obecném zájmu Pracovní volno související s brannou povinností PŘEKÁŽKY V PRÁCI Z DŮVODU ŠKOLENÍ, JINÉ FORMY PŘÍPRAVY NEBO STUDIA PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE PROSTOJE A PŘERUŠENÍ PRÁCE ZPŮSOBENÉ NEPŘÍZNIVÝMI POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY NEBO ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ Prostoj Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí JINÉ PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE Částečná nezaměstnanost Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů VLIV PŘEKÁŽEK V PRÁCI NA JINÉ INSTITUTY PRACOVNÍHO PRÁVA VLIV PŘEKÁŽEK V PRÁCI NA VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU VLIV PŘEKÁŽEK V PRÁCI NA ZKUŠEBNÍ DOBU VLIV PŘEKÁŽEK V PRÁCI NA PRACOVNÍ DOBU VLIV PŘEKÁŽEK V PRÁCI NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ PO JEJICH ODPADNUTÍ VLIV PŘEKÁŽEK V PRÁCI NA DOVOLENOU VLIV PŘEKÁŽEK V PRÁCI NA SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM PRAMENŮ

5 1 Úvod Překážky v práci jsou důležitým institutem pracovního práva, který úzce souvisí s pracovněprávním vztahem. Základním účelem pracovněprávního vztahu je osobní výkon práce zaměstnancem pro zaměstnavatele za odměnu. Na straně zaměstnance či na straně zaměstnavatele však mohou nastat okolnosti, které způsobí, že výkon práce je dočasně znemožněn. V těchto případech se jedná o překážky v práci. Právní úprava překážek v práci je důležitá nejen pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele. Zaměstnanci totiž umožňuje skloubit pracovní život s jeho soukromým životem, ať už jde o zdraví, rodinu, vzdělávání či jiné soukromé potřeby, i s jeho povinnostmi vůči společnosti, kdy vykonává určité činnosti v obecném zájmu. Zaměstnavateli zase pomáhá překlenout problémy s odbytem jeho výrobků či služeb, poruchy technického či technologického charakteru nebo jiné situace, které brání tomu, aby byla práce vykonávána. Není v zájmu zaměstnance ani zaměstnavatele, aby každá, byť déletrvající ale dočasná, nemožnost výkonu práce byla vždy řešena skončením pracovního poměru. Proto s nimi právní úprava spojuje pouze přerušení plnění některých práv a povinností, zejména povinnost práci konat a povinnost tuto práci přidělovat, nevedou však ke skončení pracovního poměru. Překážky v práci jsou přesto jevem nežádoucím, neboť dochází k zastavení pracovního procesu a zaměstnanci nevzniká právo na mzdu či plat. S ohledem na jejich negativní dopady a vysokou četnost jejich výskytu je nutné, aby právní úprava překážek v práci neumožňovala nebo alespoň minimalizovala zneužívání tohoto institutu jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. Přestože je právní úprava překážek v práci poměrně podrobná, nemůže postihnout veškeré možné situace, které mohou nastat. Institut překážek v práci je hojně užívaný, přesto není vždy aplikace právních norem na konkrétní situace jednoznačná. To je také důvod, proč jsem si za téma své diplomové práce zvolila právě Překážky v práci pojem, právní úprava, náhrada mzdy. Ve své diplomové práci si kladu za cíl analyzovat jednotlivé překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a zároveň odhalit případné nedostatky právní úpravy. Počátek své diplomové práce věnuji vymezení pojmu překážek v práci a jejich charakteristice. Také uvádím, v jakých právních předpisech je tento institut zakotven a zda je možné jejich sjednání i nad rámec právních předpisů a s jakými omezeními. 5

6 V následujících kapitolách se zabývám podrobným rozborem překážek v práci, nejdříve na straně zaměstnance, poté na straně zaměstnavatele. V souvislosti s vymezením jednotlivých podmínek uplatnění překážek v práci uvádím, zda zaměstnanci vzniká právo na náhradu mzdy či jiné hmotné zajištění a pokusím se uvést, proč tomu tak je. Na závěr své diplomové práce se zabývám dalšími instituty pracovního práva, jejichž právní úpravu překážky v práci ovlivňují. 6

7 2 Pojem překážky v práci, jejich právní úprava a členění V souvislosti se vznikem pracovního poměru vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem řada práv a povinností. Zejména jde o povinnost zaměstnance konat podle pokynů zaměstnavatele osobně práce podle pracovní smlouvy. Tomu odpovídá povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy a platit mu za vykonanou práci mzdu či plat. V průběhu trvání pracovního poměru však mohou na straně zaměstnance či na straně zaměstnavatele nastat okolnosti, které po omezenou dobu brání v plnění základních pracovněprávních povinností či jejich plnění značně ztěžují. Tyto okolnosti, bez ohledu na to, zda nastaly plánovaně či náhodně, a které mohou být objektivní či subjektivní povahy, se nazývají překážky v práci. Překážky v práci lze tedy definovat jako případy, kdy z důvodů právními předpisy uznaných, popřípadě sjednaných, zaměstnanec nekoná práci nebo zaměstnavatel práci podle pracovní smlouvy nepřiděluje Charakteristika překážek v práci Typickým rysem překážek v práci je jejich dočasnost, kdy se předpokládá, že po určité době odpadnou a zaměstnanec bude opět konat práci a zaměstnavatel práci přidělovat. Zde se projevuje ochranná funkce pracovního práva, neboť překážky v práci nevedou ke změně obsahu pracovního poměru či k jeho skončení, jak by tomu bylo v případě trvalé nemožnosti plnění základních pracovněprávních povinností, ale způsobují dočasnou suspenzi pracovního závazku. Dalším podstatným rysem překážek v práci je také skutečnost, že musí zasahovat do pracovní doby, to znamená, že brání zaměstnanci ve výkonu práce v pracovní době. Překážky v práci jsou jevem nežádoucím, a to nejen z pohledu zaměstnavatele, kdy není práce vykonávána a dochází tím k narušení pracovního plánu, ale též z pohledu zaměstnance, který nemůže práci vykonávat a přichází tak o mzdu či plat. Překážky v práci vyvolávají určité právní důsledky, tzn. že zakládají určitá práva a povinnosti na straně zaměstnance i zaměstnavatele. 2 U zaměstnance se jedná o právo práci nekonat, zároveň mu však nevzniká právo na mzdu či plat, neboť to náleží pouze za vykonanou práci. Zaměstnanci vzniká právo na pracovní volno, v některých případech 1 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, s BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, s

8 právo na náhradu mzdy či platu od zaměstnavatele, popř. od jiného subjektu, pro něž byl činný, nebo mu může vzniknout právo na dávku sociálního zabezpečení. Zaměstnavateli vzniká právo a zároveň povinnost zaměstnanci práci nepřidělovat, jeho nepřítomnost v práci omluvit a v některých případech poskytnout pracovní volno i s náhradou mzdy či platu. 2.2 Právní úprava Základní právní úprava překážek v práci je obsažena v části osmé zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ). Taxativní výčet jiných důležitých osobních překážek v práci obsahuje příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Právní úprava překážek v práci z důvodu obecného zájmu je obsažena nejen v zákoníku práce, ale i ve zvláštních předpisech. Takovým předpisem je například zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, který za překážku v práci z důvodu obecného zájmu považuje členství ve výboru Státního fondu dopravní infrastruktury. V těchto případech, kdy jsou překážky v práci vymezeny právními předpisy, lze hovořit o překážkách v práci v užším slova smyslu. Jelikož zákoník práce vychází ze zásady co není zakázáno, je dovoleno, lze právními předpisy stanovený okruh překážek v práci rozšířit v kolektivních smlouvách, vnitřních předpisech nebo individuálních dohodách mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 3 V této souvislosti lze hovořit o překážkách v práci v širším slova smyslu. Smluvní svoboda je však omezena. Obecně se lze od právní úpravy odchýlit pouze v případě, že to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. 4 Zároveň se od právní úpravou stanovených překážek v práci lze odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance. Nelze tedy právními předpisy stanovené nároky zaměstnanců kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo individuální dohodou omezit. Zaměstnavatel je však povinen v těchto případech zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci a dodržet zákaz jakékoli diskriminace. 5 Zaměstnavatel má možnost rozšířit okruh situací, které budou považovány za překážku v práci, poskytnout pracovní volno v širším rozsahu a zvýšit poskytovanou 3 JAKUBKA, Jaroslav. Zpráva o stavu zákoníku práce po nálezu Ústavního soudu. Práce a mzda. 2008, č. 10, s Viz ustanovení 2 odst. 1 zákoníku práce. 5 Viz ustanovení 16 odst. 1 a 2 zákoníku práce. 8

9 náhradu mzdy. Zvýšit poskytovanou náhradu mzdy lze maximálně do výše průměrného výdělku. V literatuře 6 se lze setkat s názorem, že zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem mohou při zákonem stanovených překážkách v práci poskytnout pracovní volno ve větším rozsahu nebo rozšířit právními předpisy stanovený okruh překážek v práci, nemohou však v těchto případech s ohledem na kogentní úpravu odměňování zaměstnanců poskytnout náhradu platu. Naproti tomu se v literatuře 7 objevuje také názor, že i tito zaměstnavatelé mohou v případech zvýšení rozsahu pracovního volna při zákonných překážkách v práci nebo při sjednání dalších překážek v práci, poskytnout pracovní volno včetně náhrady platu, neboť kogentní právní úprava odměňování těchto zaměstnanců se vztahuje na způsob určení platu, jeho složení a výši, nikoli na poskytování náhrady platu, která složkou platu není. Přikláním se k názoru, že to možné je i vzhledem k tomu, že zákoník práce v ustanovení 192 odst. 3 počítá s možností zvýšit náhradu platu v případě dočasné pracovní neschopnosti či karantény. Při stanovení náhrady platu zaměstnancům je ale zaměstnavatel omezen svým rozpočtem. Právní úprava překážek v práci se nevztahuje pouze na zaměstnance, kteří jsou ve vztahu k zaměstnavateli v pracovním poměru, ale i na zaměstnance pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. 8 Ze zákona se na ně vztahuje právní úprava překážek v práci na straně zaměstnavatele. Na zaměstnance pracujících pro zaměstnavatele na základě dohod o pracovní činnosti se vztahuje také právní úprava důležitých osobních překážek v práci, přičemž právo na jiné důležité osobní překážky v práci lze sjednat v dohodě o pracovní činnosti či v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem zaměstnavatele. Jak již bylo uvedeno výše, podstatným znakem překážek v práci je, že musí zasahovat do pracovní doby. Proto je právní úprava překážek v práci stanovena poněkud odlišně pro zaměstnance, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají sjednanou práci v pracovní době, kterou si sami 6 GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Nakladatelství Aleš Čeněk, s CHLÁDKOVÁ, A., BUKOVJAN, P. Zákoník práce v otázkách a odpovědích : dovolená, překážky v práci. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Wolters Kluwer Česká republika, s Viz ustanovení 77 zákoníku práce. 9

10 rozvrhují. 9 U těchto zaměstnanců se neuplatní právní úprava prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, při jiných důležitých osobních překážkách v práci jim nepřísluší náhrada mzdy či platu, s výjimkou svatby, úmrtí rodinného příslušníka a přestěhování v zájmu zaměstnavatele. V případě poskytování náhrady mzdy či platu po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance je zaměstnavatel pro tento účel povinen rozvrhnout pracovní dobu do směn. 2.3 Členění překážek v práci Překážky v práci lze členit podle různých kritérií. Jak již bylo uvedeno výše, lze překážky v práci členit na: - překážky v práci v užším slova smyslu, např. mateřská dovolená, - překážky v práci v širším slova smyslu, např. tzv. sick days. Podle toho, na straně kterého z účastníků pracovního poměru vznikl důvod, pro který zaměstnanec nemůže konat práci a zaměstnavatel práci přidělovat, se rozlišují: - překážky v práci na straně zaměstnance, např. dočasná pracovní neschopnost, - překážky v práci na straně zaměstnavatele, např. prostoj. Dalším hlediskem, podle kterého lze dělit překážky v práci, je délka jejich trvání. Dle tohoto hlediska se překážky v práci rozdělují na: - krátkodobé, např. přestěhování, - dlouhodobé, např. rodičovská dovolená. Podle toho, zda je při překážkách v práci zaměstnanci poskytována náhrada mzdy nebo platu, popřípadě jiná forma hmotného zabezpečení, či nikoliv, lze překážky v práci členit na: - placené, např. přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, - neplacené, např. přerušení dopravního provozu. 9 Viz ustanovení 317 zákoníku práce. 10

11 2.4 Stávka a výluka Zvláštním druhem překážek v práci, které však zákoník práce mezi překážky v práci nezařazuje, je stávka a výluka, které jsou upraveny v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Stávka a výluka jsou podle tohoto zákona vyhlašovány v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Jelikož je právo na stávku jedním z ústavně zaručených základních hospodářských, sociálních a kulturních práv 10, jsou přípustné i stávky z jiného důvodu než k řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Cílem stávky však musí být ochrana hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců u jejich zaměstnavatele. 11 Stávku lze považovat za překážku v práci na straně zaměstnance, neboť při ní dochází k částečnému nebo úplnému přerušení práce zaměstnanci. Účast zaměstnance na stávce se považuje za omluvenou nepřítomnost v práci, za kterou mu nepřísluší mzda, ani náhrada mzdy. Pokud se zaměstnanec účastní stávky i po právní moci rozhodnutí soudu o nezákonnosti stávky, považuje se jeho nepřítomnost v práci za neomluvenou. V případě, že se zaměstnanec stávky neúčastní, je mu zaměstnavatel povinen přidělovat práci. Pokud to v důsledku stávky není možné, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel v souvislosti s řešením sporu o uzavření kolektivní smlouvy částečně nebo úplně zastaví práce, jedná se o výluku, která je překážkou v práci na straně zaměstnavatele. Nejde-li o nezákonnou výluku, náleží zaměstnancům, vůči nimž byla výluka uplatněna, náhrada mzdy ve výši poloviny průměrného výdělku. 10 Viz čl. 27 odst. 4 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 11 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2104/

12 3 Překážky v práci na straně zaměstnance Z ustanovení 38 zákoníku práce vyplývá pro zaměstnance povinnost podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce dle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Brání-li však zaměstnanci ve výkonu práce určité, právními předpisy nebo zaměstnavatelem uznané, skutečnosti, aniž by důvod nemožnosti výkonu práce spočíval na straně zaměstnavatele, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnance lze členit podle různých kritérií, např. na překážky v práci, kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno a na překážky, kdy je pouze oprávněn zaměstnanci pracovní volno poskytnout. Podle jiného kritéria je lze členit na překážky, při nichž zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy nebo platu, ale hmotné zajištění dávkou od jiného subjektu, např. dávka sociálního zabezpečení; na překážky, při nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu; a na překážky, při nichž náleží zaměstnanci pouze pracovní volno bez nároku na náhradu mzdy či platu. 12 Překážky v práci na straně zaměstnance jsou upraveny v ustanoveních zákoníku práce a lze je dělit na skupiny: - důležité osobní překážky, - překážky v práci z důvodu obecného zájmu, - překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia. V ustanovení 206 zákoníku práce pak najdeme společné ustanovení vztahující se k překážkám v práci na straně zaměstnance. Pro všechny překážky na straně zaměstnance je stanovena povinnost zaměstnance včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna, pokud je mu překážka předem známa, například v případě předvolání zaměstnance k soudu k podání svědecké výpovědi. Není-li mu překážka předem známa, například při úrazu či onemocnění, má povinnost uvědomit o existenci překážky a předpokládané době jejího trvání zaměstnavatele, a to bez zbytečného průtahu. Zaměstnanec má také povinnost prokázat existenci překážky zaměstnavateli. Zákoník práce způsob prokazování blíže nespecifikuje, v praxi se tak děje zejména předložením potvrzení, např. potvrzením o 12 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, s

13 dočasné pracovní neschopnosti, předvoláním k soudu, čestným prohlášením zaměstnance apod. K tomu jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost. Zaměstnavatel však může určit způsob, jakým má být překážka v práci zaměstnancem prokazována. Zaměstnavatelé mohou ve vnitřních předpisech stanovit nebo v kolektivních smlouvách sjednat další situace, které se budou považovat za překážku v práci na straně zaměstnance. Na poskytnutí pracovního volna se také mohou zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout. Odchýlení se od zákonné úpravy je možné pouze ve prospěch zaměstnance, nikoli v jeho neprospěch. Zároveň však náhrada mzdy nesmí převýšit průměrný výdělek zaměstnance. V současné době například řada zaměstnavatelů poskytuje zaměstnancům tzv. sick days (zdravotní volno), tedy pracovní volno z důvodu náhlých zdravotních problémů, aniž by museli dokládat potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. Od překážek v práci na straně zaměstnance je třeba důsledně odlišit neomluvené zameškání práce zaměstnancem. Z judikatury 13 vyplývá, že nepřítomnost zaměstnance v práci se považuje za omluvenou nejen v případech právními předpisy uznaných (např. z důvodu čerpání dovolené, náhradního volna), ale i tehdy, kdy pracovník zaviněně zameškal práci, jestliže se tak stalo z důvodu, který lze považovat na daném pracovišti za omluvitelný při přihlédnutí ke všem okolnostem případu. O neomluvenou absenci se pak jedná, pokud zaměstnanec neprokázal zaměstnavateli existenci překážky v práci nebo pokud ji mohl absolvovat mimo pracovní dobu. Nepřítomnost zaměstnance v práci se však považuje za neomluvenou absenci pouze za podmínky, že ji jako neomluvenou absenci zaměstnavatel kvalifikoval. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, nerozhoduje o neomluvené absenci sám, ale po dohodě s odborovou organizací. 14 Souhlas odborové organizace k posouzení absence zaměstnance jako neomluvené je třeba, i když není konkrétní zaměstnanec odborově organizován. Z ustanovení 286 odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že v takovém případě za zaměstnance jedná odborová organizace s největším počtem členů, neurčí-li zaměstnanec jinak. Ústavní soud ve svém nálezu 15 dospěl k závěru, že z tohoto ustanovení nevyplývá pouze právo zaměstnance zvolit si jinou než odborovou organizaci s největším počtem členů, ale i právo vyloučit jakoukoli odborovou organizaci, aby jednala v jeho 13 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne , sp. zn. 6 Cdo 210/ Viz ustanovení 348 odst. 3 zákoníku práce. 15 Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 83/06 (bod 278). 13

14 individuálních pracovněprávních záležitostech. Problém této úpravy spatřuji v tom, že pokud odborová organizace nedá souhlas k tomu, aby se absence zaměstnance posuzovala jako neomluvená, je zaměstnavatel povinen nepřítomnost zaměstnance omluvit. Zaměstnavatel nemá žádnou možnost, jak se proti neudělení souhlasu odborové organizace bránit. Ustanovení 206 odst. 3 zákoníku práce by mělo zabránit svévolnému nedostavování se zaměstnanců do práce, neboť stanoví, že zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, pokud neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, ve kterém mu bylo poskytnuto pracovní volno, přičemž neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají. Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší ani v případě, kdy se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu nevrátí včas do práce. Neomluvená absence nemá za následek pouze neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu. Zaměstnanci je možné z důvodu neomluvené absence krátit dovolenou podle ustanovení 223 odst. 2 zákoníku práce. Může být ale také důvodem pro rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele výpovědí podle 52 písm. g) zákoníku práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce Důležité osobní překážky Ustanovení 191 zákoníku práce vyjmenovává případy důležitých osobních překážek v práci. Jedná se o: - dočasnou pracovní neschopnost a karanténu, - mateřskou a rodičovskou dovolenou, - ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, - péči o dítě mladší 10 let, pokud nemůže být ze závažných důvodů v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, - péči o dítě mladší 10 let, pokud o něj nemůže pečovat fyzická osoba, která o něj jinak pečuje. 16 HLOUŠKOVÁ, P., JAKUBKA, J., TOMANDLOVÁ, L. Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce : [369 odpovědí : podle právního stavu k ]. 3. aktualiz. vyd. Olomouc : ANAG, s

15 Společným rysem těchto důležitých osobních překážek je, že poskytnutí pracovního volna není při těchto překážkách závislé na úvaze zaměstnavatele. Zaměstnanec ani nemusí o poskytnutí pracovního volna žádat, je však povinen existenci překážky v práci prokázat. 17 Po dobu jejich trvání má zaměstnavatel povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Z judikatury Nejvyššího soudu 18 vyplývá, že tato povinnost platí pro zaměstnavatele i v případě, že zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o důležité osobní překážce v práci a prokáže její existenci, včetně doby jejího trvání, až dodatečně po jejím skončení. Rozhodující je zde existence překážky v práci a její trvání. Proto nemůže být nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu trvání prokázané překážky v práci hodnocena zaměstnavatelem jako neomluvená a nemůže představovat porušení pracovní kázně. Pro tyto důležité osobní překážky je také charakteristické, že při nich, s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti a karantény po dobu prvních 14, respektive 21 kalendářních dnů, nevzniká zaměstnanci nárok na náhradu mzdy či platu od zaměstnavatele, ale je hmotně zajištěn dávkou nemocenského pojištění nebo dávkou státní sociální podpory, pokud splní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro výplatu těchto dávek. Za účelem získání této hmotné podpory je každý zaměstnanec povinen odvádět část své mzdy či platu do systému nemocenského pojištění. Proto tuto podporu vyplácí zaměstnanci stát a nikoli zaměstnavatel. Dávka státní sociální podpory je poskytována mimo rámec nemocenského pojištění. Touto dávkou se stát částečně podílí na krytí nákladů rodiny, která je základním kamenem každé společnosti. Zákoník práce v ustanovení 199 počítá i s jinými důležitými osobními překážkami v práci než těmi, které jsou uvedeny v ustanovení 191 zákoníku práce. Okruh těchto jiných důležitých osobních překážek v práci, rozsah pracovního volna a případy, ve kterých se poskytuje náhrada mzdy nebo platu, upravuje příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Blíže se jimi budu zabývat v oddílu BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, s Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 4200/

16 3.1.1 Dočasná pracovní neschopnost a karanténa Dočasnou pracovní neschopnost vymezuje ustanovení 55 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o nemocenském pojištění ). Dočasnou pracovní neschopností se rozumí stav, který pro poruchu zdraví nebo pro jiné v zákoně uvedené důvody, neumožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, a pokud trvá porucha déle než 180 kalendářních dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost. O dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance se nejčastěji jedná, pokud nemůže vykonávat práci z důvodu nemoci, úrazu, přijetí do ústavní péče nebo poskytování komplexní lázeňské péče. Dočasnou pracovní neschopnost posuzuje a také o ní rozhoduje ošetřující lékař. Pokud je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci. Karanténou 19 se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby. Za karanténu se považuje také izolace a mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. Cílem karantény je zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Po dobu trvání karantény je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží zaměstnanci od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. Za stejných podmínek jako bude poskytována náhrada mzdy či platu zaměstnanci v pracovním poměru, bude zaměstnanci, který pracuje pro zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti, náležet za dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada odměny z dohody. Pro tento účel je zaměstnavatel povinen rozvrhnout jeho týdenní pracovní dobu do směn. Náhrada odměny z dohody ale nenáleží zaměstnanci, který koná pro zaměstnavatele práci na základě dohody o provedení práce, neboť tato dohoda nezakládá účast na nemocenském pojištění. 19 Pojem karanténa je vymezen v ustanovení 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a toto vymezení je doplněno v ustanovení 347 odst. 4 zákoníku práce. 16

17 Ustanovení 192 zákoníku práce stanoví, že náhrada mzdy či platu od zaměstnavatele bude zaměstnanci poskytována v období od do po dobu 21 kalendářních dnů. Ve zbytku práce budu respektovat tuto právní úpravu. Z judikatury Nejvyššího soudu 20 vyplývá, že zaměstnanec, který v době, kdy byl ošetřujícím lékařem uznán dočasně práce neschopným, přesto osobně vykonává podle pokynů zaměstnavatele v místě sjednaném pracovní smlouvou ve stanovené pracovní době práce, má nárok na mzdu, nikoliv na náhradu mzdy či platu nebo nemocenské. Náhrada mzdy nebo platu náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními, a za svátky, za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy nebo se mu mzda či plat nekrátí. Pokud je zaměstnanci nařízena karanténa, náleží mu náhrada mzdy nebo platu od prvního dne karantény. Naproti tomu, je-li zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, náhrada mzdy nebo platu mu nepřísluší za první tři neodpracované dny, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn (tzv. karenční doba). Jelikož je náhrada mzdy či platu poskytována za neodpracované směny, konkrétně za počet neodpracovaných hodin, bylo nutné zajistit, aby nedocházelo k znevýhodnění zaměstnanců pracujících v delších než osmihodinových směnách, kterým by nebylo propláceno v prvních třech neodpracovaných dnech více hodin než zaměstnancům pracujících v osmihodinových směnách. Zaměstnancům, kteří pracují v kratších než osmihodinových směnách se náhrada mzdy či platu neposkytne za první tři neodpracované směny, bez ohledu na počet neodpracovaných hodin. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout nebo může vnitřní předpis zaměstnavatele stanovit, že se náhrada mzdy nebo platu poskytne i za tyto tři dny. Náhrada mzdy nebo platu však může být poskytnuta maximálně do výše průměrného výdělku. Pokud zaměstnanci vznikla dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž už měl směnu odpracovanou, počíná období 21 kalendářních dnů až následujícím kalendářním dnem. V případě, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným v den, kdy měl odpracovanou pouze část směny, počíná období 21 kalendářních dnů již od tohoto dne. Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší, pokud mu v období prvních 21 kalendářních dnů náleží nemocenské nebo peněžitá pomoc v mateřství. O tuto situaci ale nejde v případě, že zaměstnanec pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byl uznán dočasně práce neschopným, nesmí nebo nemůže o dítě pečovat, a proto o něj pečuje 20 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 1688/

18 jiná fyzická nebo právnická osoba. 21 V takovém případě je výplata peněžité pomoci v mateřství přerušena a zaměstnanci náleží náhrada mzdy či platu od zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanci vznikne nárok na náhradu mzdy nebo platu z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, nepřísluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci. Proto nebude např. zaměstnanci, který je v dočasné pracovní neschopnosti, poskytnuta náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku z důvodu úmrtí rodiče. Překážka v práci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény má tedy absolutní přednost před jinými překážkami v práci. Náhrada mzdy nebo platu se zaměstnanci poskytne ve výši 60 % průměrného výdělku. V kolektivní smlouvě může být dohodnuto nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele může být stanoveno, že se náhrada mzdy či platu poskytne ve vyšší částce. Tato částka nesmí ovšem překročit průměrný výdělek. V poloviční výši se náhrada mzdy nebo platu poskytne zaměstnanci, který si dočasnou pracovní neschopnost přivodil při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku, zaviněnou účastí ve rvačce, opilostí nebo zneužitím omamných prostředků či psychotropních látek. Zaměstnanec má po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti určitá oprávnění a povinnosti. 22 Základní povinností je dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, který zaměstnanci stanoví ošetřující lékař. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu, je zaměstnavatel oprávněn po tuto dobu kontrolovat, zda je režim dočasně práce neschopného pojištěnce zaměstnancem dodržován a zaměstnanec má povinnost zaměstnavateli tuto kontrolu umožnit. Zaměstnavatel je však oprávněn kontrolovat pouze to, zda se zaměstnanec zdržuje v místě pobytu a dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. Nemůže tedy kontrolovat, zdali zaměstnanec dodržuje lékařem předepsaný způsob léčby, neboť mu není známa diagnóza nemoci. 23 Pokud má ale zaměstnavatel pochybnosti o tom, zda zaměstnanec léčebný režim dodržuje, může o svých zjištěních informovat ošetřujícího lékaře nebo příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. 24 Ošetřující lékař je povinen zaměstnavateli poskytnout potřebnou 21 Viz ustanovení 36 odst. 1 písm. c) zákona o nemocenském pojištění. 22 Viz ustanovení 64 zákona o nemocenském pojištění. 23 ŠUBRT, B. Náhrada mzdy zaměstnance po dobu prvních tří týdnů nemoci : [pro roky ]. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, s ŠUBRT, B. Náhrada mzdy zaměstnance po dobu prvních tří týdnů nemoci : [pro roky ]. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, s

19 součinnost k provedení kontroly, zejména mu sdělit místo pobytu, dobu a rozsah povolených vycházek. Kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje režim práce neschopného pojištěnce, je oprávněním zaměstnavatele, nikoli jeho povinností. Je tedy pouze na zaměstnavateli, zda kontrolu zaměstnance uskuteční. Zaměstnavatel může dočasně práce neschopného zaměstnance kontrolovat prostřednictvím svých zaměstnanců. Není ale vyloučeno, aby tuto kontrolu prováděly i jiné fyzické nebo právnické osoby, kterým k tomu byla zaměstnavatelem udělena plná moc. 25 Pokud kontrolu nechce provádět zaměstnavatel sám, může podat podnět k provedení kontroly příslušnému orgánu nemocenského pojištění, který je povinen tuto kontrolu do 7 dnů provést a o výsledku kontroly žadatele písemně informovat. 26 Pokud zaměstnavatel při kontrole zjistí porušení povinností ze strany zaměstnance, je povinen o tom pořídit záznam a stejnopis tohoto záznamu doručit zaměstnanci, ošetřujícímu lékaři a příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. V této souvislosti je zaměstnavatel oprávněn požádat ošetřujícího lékaře o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných porušení. S ohledem na jejich závažnost může zaměstnavatel snížit nebo vůbec neposkytnout náhradu mzdy či platu, a to i zpětně v rámci období 21 kalendářních dnů. 27 Porušení režimu práce neschopného pojištěnce ale není porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Proto s ním zaměstnavatel z těchto důvodů nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr nebo dát zaměstnanci z těchto důvodů výpověď. 28 Pokud dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá déle než 21 kalendářních dnů, zaměstnanci po uplynutí tohoto období již nenáleží náhrada mzdy či platu od zaměstnavatele, ale je hmotně zabezpečen dávkou nemocenského pojištění. Nemocenské se zaměstnanci poskytuje od 22. dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény až do ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, nejdéle však do uplynutí 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény. Do této doby se započítávají i doby trvání předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem 25 ZRUTSKÝ, Jaromír. Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. Právní rádce č. 5, s Viz ustanovení 76 zákona o nemocenském pojištění. 27 ŠUBRT, B. Náhrada mzdy zaměstnance po dobu prvních tří týdnů nemoci : [pro roky ]. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, s Viz ustanovení 57 zákoníku práce. 19

20 dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou případů, kdy pojištěná činnost trvala alespoň po dobu 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti. Dobu, po kterou je nemocenské zaměstnanci vypláceno, lze prodloužit, a to na základě žádosti pojištěnce. Žádosti se vyhoví a doba, po kterou je nemocenské vypláceno, se prodlouží, nejdéle však o tři měsíce, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době nabude pracovní schopnost. Žádat o prodloužení lze i opakovaně, ale maximální doba, o kterou lze vyplácení nemocenského prodloužit, činí 350 kalendářních dnů. Nemocenské se narozdíl od náhrady mzdy či platu poskytuje za kalendářní dny a výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu. V poloviční výši se nemocenské poskytuje ve shodných případech, ve kterých se snižuje náhrada mzdy či platu na polovinu. Příslušný orgán nemocenského pojištění je oprávněn v období od 22. dne dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance kontrolovat dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to z vlastního podnětu, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo z podnětu zaměstnavatele. O kontrole se sepíše písemný záznam, a to i v případě, že nebylo zjištěno porušení povinností ze strany zaměstnance. Pokud bylo zjištěno porušení povinností, může být nemocenské zaměstnanci kráceno nebo odňato, a to až na dobu 100 kalendářních dnů, nejdéle však do skončení dočasné pracovní neschopnosti. Narozdíl od náhrady mzdy či platu, kterou poskytuje po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnavatel, není možné nemocenské krátit nebo odejmout zpětně. Pokud zaměstnanec poruší režim závažným způsobem, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do Kč. 29 O ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař. Může nastat situace, že následující kalendářní den po ukončení dočasné pracovní neschopnosti vznikne zaměstnanci další dočasná pracovní neschopnost. Ta se pak považuje za pokračování předcházející dočasné pracovní neschopnosti, bez ohledu na to, zda vznikla ze stejného důvodu či nikoliv. To platí i v případě, že mu dočasná pracovní neschopnost vznikla až po odpracování části směny. Za této situace již znovu neběží karenční doba, ale neuplynulo-li ještě prvních 21 kalendářních dnů od počátku první dočasné pracovní neschopnosti, poskytuje do uplynutí této doby zaměstnavatel náhradu mzdy či platu. Pokud již v rámci 29 Viz ustanovení 128 zákona o nemocenském pojištění. 20

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01. Věc: Účinnost od: Strana: Ustanovení příkazu je uvedeno na následujících stranách.

PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01. Věc: Účinnost od: Strana: Ustanovení příkazu je uvedeno na následujících stranách. Č S A D H a v í ř o v a. s. Č S A D K a r v i n á a. s. Č S A D F r ý d e k - M í s t e k a. s. Druh dokumentu: Číslo dokumentu: PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01 Věc: Účinnost od: Strana: NÁHRADA

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784. 3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám zaměstnankyním v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená patří do

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

INFORMACE PRO VOJÁKA Z POVOLÁNÍ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

INFORMACE PRO VOJÁKA Z POVOLÁNÍ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO VOJÁKA Z POVOLÁNÍ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ Co je nemocenské pojištění? Nemocenské pojištění je systém zabezpečující vojáky z povolání v případě dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

2 Výklad problematiky

2 Výklad problematiky IX. DOVOLENÁ Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část ( 212)... 2 2.2 Dovolená za odpracované dny ( 214)... 3 2.3 Dodatková dovolená ( 215)... 4 2.4

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Tisková zpráva ze dne 2. června 2008 Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Dne 23. dubna 2008 Ústavní soud (dále jen ÚS ) v rámci posuzování ústavnosti změn provedených

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Pracovněprávní 1 2013

Pracovněprávní 1 2013 Pracovněprávní 1 2013 OBSAH Nový výpovědní důvod na straně zaměstnavatele ( 52 písm. h) zákoníku práce) Čerpání mateřské a rodičovské dovolené a nárok na dovolenou Práce na dálku neboli Teleworking Nový

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Čerpání dovolené na zotavenou

Čerpání dovolené na zotavenou B3-04/12-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/12-MPK Čerpání dovolené na zotavenou Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Ustanovení zákoníku práce III. Povinnosti

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3. Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.2010 spirála zdravotnických zákon konů 2005 2003... 1994 1991

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více