Pracovní právo. Proto jsou zákony dány, by silnější nemohl všechno. (Publius Ovidius Naso)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní právo. www.pravodoskol.cz. Proto jsou zákony dány, by silnější nemohl všechno. (Publius Ovidius Naso)"

Transkript

1 Pracovní právo Proto jsou zákony dány, by silnější nemohl všechno. (Publius Ovidius Naso) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího programu pro občanskou kompetenci absolventů. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

2 stav ke dni Obsah Úvod 3 Pracovní poměr 3 ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNAVATEL 3 VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU 3 PRÁVA A POVINNOSTI Z PRACOVNÍHO POMĚRU 4 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI 5 DOVOLENÁ 6 PŘEKÁŽKY V PRÁCI 7 1. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE 7 2. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE 9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 9 1. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU 9 2. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU 10 ZÁNIK PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODA O UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ ODSTUPNÉ POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK NEPLATNÉ ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 14 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 14 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 14 DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 14 Živnostenské podnikání 14 Nezaměstnanost 15 Příloha 1. PRACOVNÍ SMLOUVA 17

3 Úvod Pracovněprávní vztahy jsou vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, popř. i odborovou organizací, které vznikají při výkonu závislé práce. Závislou prací se rozumí práce, kterou vykonává osobně zaměstnanec pro zaměstnavatele na základě jeho pokynů, jeho jménem, za mzdu, plat či odměnu za práci, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Jelikož je zaměstnanec vůči zaměstnavateli v podřízeném postavení, právní předpisy zaměstnance chrání (např. stanovují maximální týdenní pracovní dobu, minimální výměru dovolené, minimální mzdu). Pracovněprávní vztahy upravuje zák. č. 262/2006 Sb. - zákoník práce. Tento zákon nahradil s účinností od dosavadní zákoník práce (č. 65/1965 Sb.) a mnoho dalších pracovněprávních předpisů. Pracovněprávní vztahy vzniklé před se řídí novým zákoníkem práce. Pracovní poměr ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNAVATEL Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba, která má právní způsobilost a která dovršila 15. rok věku. Pracovní poměr však nemůže vzniknout dříve, než fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. Z toho vyplývá, že práce osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána (s výjimkou uměleckých, kulturních, reklamních a sportovních činností). Patnáctiletý tak může podepsat pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o ukončení pracovního poměru, výpověď apod. (pokud ukončil povinnou školní docházku). Zaměstnavatelem může být fyzická i právnická osoba. Pokud není fyzická osoba způsobilá k právním úkonům z důvodu věku nebo omezení či zbavení způsobilosti, činí za ni právní úkony právní zástupce (např. rodič, opatrovník). Zaměstnavatelem může tak být i dítě, které např. zdědilo obchodní společnost, ale jedná za něj rodič. Zaměstnavatel - právnická osoba může mít formu obchodní společnosti (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo), občanského sdružení, nadace, politické strany, církve, náboženské společnosti apod., za něž jedná v pracovněprávních vztazích statutární orgán. Zaměstnavateli jsou rovněž stát a územní samosprávné celky (obce a kraje). Za stát jedná příslušná organizační složka státu (např. Ministerstvo spravedlnosti ČR, Obvodní soud pro Prahu 4, Státní zastupitelství pro Prahu 6). VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy nebo jmenováním, a to dnem, který je ve smlouvě nebo jmenování uveden jako den nástupu do práce. (Jmenováním se zakládá pracovní poměr u vedoucích pracovníků.) Pracovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat: a) druh práce, který má zaměstnanec vykonávat (např. mzdová účetní), b) místo, popř. více míst, výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána (např. Občanské poradenské centrum JM, Donovalská 1862, Praha 11), c) den nástupu do práce (např ). Před uzavřením pracovní smlouvy může zaměstnavatel požadovat pouze údaje související s uzavřením pracovní smlouvy (např. osobní údaje, výpis z rejstříku trestů, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti). Zároveň je zaměstnavatel povinen seznámit budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi vyplývajícími z pracovního poměru, s pracovními podmínkami 3

4 a s podmínkami odměňování (např. délka dovolené, pracovní doba, podmínky pro zvyšování kvalifi kace). V pracovní smlouvě může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat zkušební dobu, která nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. Doba nemoci se do zkušební doby nezapočítává. Pokud v pracovní smlouvě není výslovně stanoveno, na jakou dobu se pracovní poměr sjednává, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. Pracovní poměr na dobu určitou může být vymezen konkrétním datem ( pracovní poměr se uzavírá na dobu do ) nebo konkrétní událostí ( pracovní poměr se uzavírá do doby, než se vrátí paní Jana Nováková z rodičovské dovolené ). Několik pracovních poměrů na dobu určitou mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem je možné uzavřít v celkovém součtu na 2 roky jde o zabránění tzv. řetězení pracovních poměrů, kdy je uzavřen pracovní poměr např. na dobu od do a dále znovu od do a opět od do atd. stále mezi těmi samými stranami pracovního vztahu. Je-li mezi pracovními poměry doba delší 6 měsíců, pak se k předchozímu pracovnímu poměru nepřihlíží a doba dvou let se počítá nově (např. pracovní poměr od do , další od do , další až od ). Pokud zaměstnavatel odmítne vystavit zaměstnanci písemnou pracovní smlouvu, je to on, kdo porušuje zákon, za což může být postižen inspektorátem práce. Zaměstnanec se však ocitá v situaci, kdy velmi obtížně může prokázat, že např. práci vykonal a náleží mu odměna. Doporučujeme proto trvat na písemné pracovní smlouvě a pokud není vystavena v přiměřené době, pak pracovní poměr zrušit (písemně). PRÁVA A POVINNOSTI Z PRACOVNÍHO POMĚRU Od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci sjednanou mzdu nebo plat, vytvářet vhodné a bezpečné pracovní podmínky. Zaměstnavatel je povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců (např. z důvodu pohlaví, věku, státní příslušnosti, zdravotního stavu). Rovné zacházení se může projevovat v nejrůznějších situacích, např. v přidělování stravenek (za stejných podmínek by měli mít všichni nárok na stravenky), při umožňování účasti na školeních, při stanovení termínu dovolené (o diskriminaci se jedná, pokud zaměstnavatel jednomu zaměstnanci termíny dovolené nařizuje, kdežto jiný si je může vybrat podle vlastní potřeby). Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci ukládat za porušení pracovněprávních povinností peněžní postihy (kromě náhrady škody). Tak např. nesmí strhnout zaměstnanci 1000 Kč za každý den, kdy nebude mít na sobě kravatu. Na druhé straně je zaměstnanec povinen osobně a řádně konat práce na základě pokynů zaměstnavatele, a to ve stanovené pracovní době a tak, aby nedocházelo ke škodám na straně zaměstnavatele a jiných pracovníků. Stanovenou týdenní pracovní dobou je maximální délka odpracované doby za týden (bez práce přesčas), tj. doba 40 hodin. Zaměstnanci mladší 18 let mají týdenní pracovní dobu 30 hodin. Zaměstnanec se zaměstnavatelem se mohou dohodnout na kratší pracovní době, např. na 20 hodin týdně nebo-li na poloviční úvazek. Není možné se však dohodnout na pracovní době delší než 40 hodin. Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, tzn. že určí začátek a konec pracovní směny (např. od 8 hod. do 16:30 hod.). Zaměstnanci náleží nejdéle po 6 odpracovaných hodinách přestávka na jídlo a oddech 4

5 v délce 30 minut. Přestávka se nezapočítává do pracovní doby, není tedy tato doba proplacená, pracovní směna se o přestávku prodlužuje. Přestávka se neposkytuje na začátku a konci pracovní doby. Zaměstnanci mají povinnost dodržovat zákaz kouření na pracovišti (zaměstnavatel může vymezit prostor pro kuřáky, doba kouření není dobou odpracovanou, proto může zaměstnavatel chtít její nadpracování). Zaměstnanci rovněž nesmějí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Porušení tohoto zákazu je hrubým porušením pracovní kázně a může vést až k okamžitému ukončení pracovního poměru. ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI Za vykonanou práci náleží zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohod mimo pracovní poměr (o dohodách více níže). Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům stejná mzda, plat či odměna. Zaměstnavatel zohledňuje při stanovení mzdy, platu či odměny složitost práce, kvalifikační předpoklady, zkušenosti a dovednosti zaměstnance, obtížnost pracovních podmínek a pracovní výkonnost. Určení výše mzdy nebo platu bývá jednou z okolností, podle které se rozhodujeme, zda pracovní poměr uzavřeme či nikoli. Zaměstnavatel má povinnost zaměstnance seznámit s výší odměny a při uzavírání pracovního poměru jej o tom písemně informovat. Může se tak stát přímo v pracovní smlouvě, v písemném mzdovém/platovém výměru nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele. Částka takto uvedená se nazývá zaručená mzda je to mzda či plat, na kterou má zaměstnanec nárok a na níž se dohodl se zaměstnavatelem při uzavírání pracovního poměru. Zaměstnavatel je zároveň povinen zaměstnance písemně informovat o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty (tzn. jaké jsou složky mzdy či platu, v jaké měně, do kdy je povinen mzdu či plat vyplatit, zda na pracovišti nebo na bankovní účet zaměstnance). Mzda, plat či odměna z dohody nesmějí být nižší než tzv. minimální mzda. Jde o částku, kterou stanoví vláda. K činí minimální mzda Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Jde o tzv. hrubou mzdu, zaměstnavatel je povinen z ní učinit srážky v podobě odvodu na zdravotní a sociální pojištění a na daň z příjmu fyzických osob. Mzdou je odměna - jednoduše řečeno v podnikatelské sféře. Její výše záleží na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, může se řídit vnitřním předpisem zaměstnavatele. Platem se nazývá odměna za práci ve státní sféře (kdy je zaměstnavatelem stát, kraj, obec apod.) Na rozdíl od mzdy je výše platu stanovena právními předpisy a je určována podle 16 platových tříd a 12 platových stupňů. Výše platu, nebo-li platový tarif, tak závisí na náročnosti práce, odpovědnosti a namáhavosti práce, kvalifi kačních předpokladech a odpracované době apod. K základní mzdě a platu náleží i další části mzdy a platu, náhrady mzdy či platu a různé příplatky: - za práci ve svátek náleží jednak mzda/plat a buď placené náhradní volno nebo příplatek ve výši průměrného výdělku, - za práci přesčas náleží jednak mzda/plat a příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku nebo placené náhradní volno, - za práci v sobotu a v neděli náleží mzda a příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku, nebo plat a příplatek 25 % průměrného výdělku - v případě služební cesty náleží náhrada jízdních výdajů (cestovné), stravné, náhrada výdajů 5

6 za ubytování a náhrada nutných vedlejších výdajů apod. Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat. Např. za práci konanou od do je zaměstnavatel povinen vyplatit odměnu nejpozději do konce února. Zároveň však je zaměstnavatel povinen dodržovat termín výplaty, proto pokud v pracovní smlouvě nebo ve mzdovém/ platovém výměru uvedl den výplaty 15. den každého měsíce, pak je povinen dodržet tento den. Pokud splatnost odměny připadá na den dovolené zaměstnance, pak je povinen zaměstnavatel vyplatit odměnu před nástupem na dovolenou. Při výplatě mzdy či platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu (mzda, příplatky za práci přesčas, prémie, náhrada za dovolenou apod.) a o provedených srážkách (zákonné srážky, srážky na základě soudního rozhodnutí, srážky na přání zaměstnance). Písemný doklad bývá nazýván výplatní páskou. Zaměstnavatel je povinen srazit ze mzdy (a zároveň oprávněn srazit pouze): - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, - pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, - pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, - zálohy a náhrady, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli vrátit z důvodu nesplnění podmínek pro jejich nárok. DOVOLENÁ Dovolenou je doba pracovního volna, za níž zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu. Dovolená má sloužit k odpočinku a regeneraci sil. Zaměstnanci, který vykonává práci v pracovním poměru, náleží za splnění podmínek a) dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, nebo b) dovolená za odpracované dny, popř. c) dodatková dovolená. Zaměstnanec má nárok na 4 týdny dovolené. Zaměstnanec státu má nárok na 5 týdnů, pedagogičtí pracovníci na 8 týdnů dovolené. Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře mohou vnitřním předpisem stanovit větší výměru dovolené, např. ze 4 na 5 týdnů. Týdnem se rozumí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů (ale při pravidelné týdenní pracovní době, kdy zaměstnanec chodí do práce v pondělí až pátek, je týden dovolené pondělí až pátek, tj. 5 pracovních dnů, pokud si vezme dovolenou od středy do úterý následujícího týdne, jde opět o týden dovolené, tj. 5 pracovních dnů). Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část náleží zaměstnanci, který odpracoval u zaměstnavatele alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Dovolenou za kalendářní rok poskytuje zaměstnavatel tehdy, pracuje-li u něj zaměstnanec od 1. ledna a je předpoklad, že u něj bude pracovat po celý rok. Poměrná část dovolené náleží v případě, kdy zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli např. k 1. červenci nebo kdy naopak k 30. červnu skončil pracovní poměr. V takovém případě náleží zaměstnanci za každý odpracovaný měsíc 1/12 výměry dovolené. Pokud např. zaměstnanec nastoupí do fi rmy ABC 1. července 2007, základní výměra dovolené jsou 4 týdny, má po 60 odpracovaných dnech nárok na 6/12 nebo-li ½ dovolené tj. 2 týdny. 6

7 Dovolená za odpracované dny náleží zaměstnanci, který neodpracuje v kalendářním roce 60 dnů. V tomto případě náleží zaměstnanci 1/12 základní výměry dovolené za každých 21 odpracovaných dnů. Např. pracovní poměr vznikl , základní výměra dovolené je 5 týdnů. Zaměstnanec do konce roku nemůže odpracovat 60 dnů, ale 30 dnů (pracovní dny). Zaměstnanec má tak nárok na 1/12 z 5 týdnů za odpracovaných 21 dnů (zbývajících 9 dnů nemá pro výpočet dovolené význam) tj. zaměstnanec může čerpat 2 dny dovolené. Dodatková dovolená náleží v délce 1 týdne zaměstnancům, kteří pracují v prostředí zdraví škodlivém nebo zvláště obtížném (např. ve zdravotnických zařízeních, kde jsou ve styku s infekčními materiály, při práci v tropických oblastech, ve vězení) nebo pracují pod zemí při těžbě nerostů a ražení štol. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené. Zaměstnanec by si měl dovolenou pokud možno vyčerpat vcelku (nebo alespoň 2 týdny vcelku), a to do konce kalendářního roku, za nějž dovolená náleží. Zaměstnavatel je povinen dobu čerpání písmeně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dní předem. V praxi zpravidla 14 dní určuje zaměstnavatel, dalších 14 dní si se souhlasem zaměstnavatele určuje zaměstnanec (zaměstnanec musí požádat o čerpání dovolené pro daný termín, nejlépe písemně, písemné schválení zaměstnavatelem slouží jako ochrana zaměstnance pro případ, že by odjel na dovolenou a zaměstnavatel s ním ukončil okamžitě pracovní poměr pro nepřítomnost v práci to se stává výjimečně). Za dobu čerpání dovolené náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec nevyčerpá dovolenou do konce pracovního poměru v daném roce (např. dostal výpověď k a nestihl dovolenou vyčerpat celou), pak má nárok na její proplacení. Zaměstnavatel může základní výměru dovolené krátit např. za neomluvenou absenci v práci může dovolenou zkrátit o 1 až 3 dny. Jestliže zaměstnanec z osobního důvodu a se souhlasem zaměstnavatele nepracoval, pak se mu krátí dovolená za každých neodpracovaných 100 pracovních dnů o 1/12, za dalších 21 neodpracovaných dnů rovněž o 1/12. PŘEKÁŽKY V PRÁCI 1. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE Mohou se vyskytnout nejrůznější situace, kdy zaměstnanec nemůže přijít do práce a odpracovat celou směnu. Některé situace zákoník práce uznává v tom smyslu, že zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout pracovní volno, někdy i s náhradou mzdy. Pokud potřebuje zaměstnanec volno v jiných situacích, pak záleží na dohodě mezi ním a zaměstnavatelem. V takových případech by nikdy zaměstnanec neměl chybět v práci bez souhlasu zaměstnavatele, protože by se jednalo o neomluvenou absenci (hrozí krácení dovolené, ukončení pracovního poměru apod.). Zákoník práce dělí překážky na straně zaměstnance na důležité osobní překážky a překážky z důvodu obecného zájmu. Při těchto překážkách je zaměstnavatel povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Zaměstnanec je povinen pokud možno předem požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna a zároveň je povinen překážku prokázat (např. tzv. neschopenkou, potvrzením transfůzní stanice o odběru krve). Mezi důležité osobní překážky na straně zaměstnance patří: - dočasná pracovní neschopnost (pro nemoc, úraz, hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení apod.), 7

8 - nařízená karanténa, - mateřská a rodičovská dovolená, - ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti (z důvodu nemoci nebo úrazu, nebo protože školské zařízení bylo zavřeno), - a další překážky, které upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Zaměstnanci, který byl uznán lékařem dočasně práce neschopným (dostal tzv. neschopenku) nebo mu byla nařízena karanténa, přísluší dávka nemocenského pojištění, tzv. nemocenské. Za první 3 dny nemoci nebo karantény náleží 25 % vyměřovacího základu (tj. upravený průměrný výdělek), od 4. dne 69 % vyměřovacího základu - více informací najdete v části o Sociálním zabezpečení. Mateřská a rodičovská dovolená slouží rodičům k péči o malé dítě. Mateřskou dovolenou poskytne zaměstnavatel ženě v rozsahu 28 týdnů, a to 6 týdnů před očekávaným dnem porodu a 22 týdnů po porodu. Narodí-li se více dětí, má žena nárok na mateřskou dovolenou v rozsahu 37 týdnů (6 před a 31 po porodu). Rodičovskou dovolenou se nazývá pracovní volno, které je zaměstnavatel povinen poskytnout ženě po uplynutí mateřské dovolené a otci od narození dítěte. Rodičovská dovolená může trvat maximálně do 3 let věku dítěte (v den 3. narozenin dítěte musí rodič nastoupit opět do práce). Rodiče často zůstávají doma s dětmi až do 4. roku věku dítěte, neboť stát do tohoto věku poskytuje rodičům tzv. rodičovský příspěvek (dávka státní sociální podpory). Je nutné však upozornit, že zůstat doma čtvrtý rok je možné pouze se souhlasem zaměstnavatele, z pracovněprávního hlediska na tento rok volna není nárok. Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou oprávněni oba rodiče čerpat současně. Po dobu mateřské dovolené dostává žena (nebo muž od narození dítěte do 22 týdnů po porodu) tzv. peněžitou pomoc v mateřství, po dobu rodičovské pak rodičovský příspěvek - více informací najdete opět v části o Sociálním zabezpečení. Mezi důležité osobní překážky, které upravuje vládní nařízení, patří zejména: - vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení - zaměstnanci náleží pracovní volno na nezbytně nutnou dobu a náhrada mzdy/platu (tzv. placené volno), - vlastní svatba - zaměstnanci se poskytne pracovní volno na 2 dny, z toho 1 den k účasti na obřadu (je-li obřad v sobotu, kdy zaměstnanec normálně nepracuje, pak se poskytne pouze 1 den), náhrada mzdy/platu se poskytne jen za 1 den, - narození dítěte - pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy/platu k převozu manželky (družky) do porodnice a dále bez náhrady mzdy/platu k účasti při porodu, - úmrtí - pracovní volno s náhradou mzdy/platu se poskytne na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu, - vyhledání nového zaměstnání - pracovní volno bez náhrady mzdy/platu se poskytne před skončením pracovního poměru na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době (2 měsíce). Překážky z důvodu obecného zájmu jsou opět situace, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci. Pracovní volno náleží v nezbytném rozsahu, náhrada mzdy nebo platu jen ve vymezených případech. Mezi tyto překážky patří zejména: - výkon veřejné funkce (např. poslanec a senátor Parlamentu ČR, člen zastupitelstva obce), - výkon občanské povinnosti (např. poskytnutí svědectví u soudu, poskytnutí první pomoci, poskytnutí pomoci při živelné události), - výkon funkce člena orgánu odborové organizace, 8

9 darování krve nebo jiných biologických materiálů, - činnost člena Horské služby, činnost vedoucích táborů pro děti atd., - školení, příprava nebo studium, pokud má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právním předpisem pro výkon sjednané práce. 2. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE Jednou z povinností zaměstnavatele je přidělování práce zaměstnanci. Může se však stát, že zaměstnavatel dočasně nemá pro zaměstnance práci, protože mu nebyly dodány suroviny pro výrobu, strojní zařízení je poškozené nebo chybí potřebné technické podklady (tzv. prostoj). V takové situaci může zaměstnavatel buď dočasně převést zaměstnance na jinou práci nebo mu poskytne volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši 80 % průměrného výdělku. Rovněž v případech nepříznivých povětrnostních podmínek a živelních událostí může být zaměstnanec buď převeden na jinou práci nebo mu náleží volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat práci z jiných důvodů, pak náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Často se jedná o případy, kdy je zaměstnancova pozice zrušena v rámci reorganizace fi rmy, zaměstnanec dostane výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou, kterou však musí strávit doma. Po tuto dobu dostává náhradu mzdy. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Zaměstnavatel i zaměstnanec jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku. Jestliže zaměstnavatel zjistí závady v pracovních podmínkách, je povinen je odstranit. Rovněž zaměstnanec je povinen tyto závady zaměstnavateli oznámit. Hrozí-li bezprostřední vznik škody, je zaměstnanec povinen zakročit, pokud však vážně neohrozí sebe nebo jiné zaměstnance. 1. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným (úmyslným nebo nedbalostním) porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Platí však, že zavinění je povinen prokázat zaměstnavatel, a to kromě případů, kdy je uzavřena dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách nebo dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Zaměstnanec rovněž odpovídá za škodu, kterou způsobil neoznámením hrozící škody zaměstnavateli nebo jestliže proti ní nezakročil. Naopak zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při jejím odvracení (pokud je škoda přiměřená potřebnému zákroku, např. při hašení menšího požáru ve skladě promáčí uložené zboží). V mnoha profesích zaměstnanci dostávají pro výkon práce od zaměstnavatele k dispozici hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. Zaměstnavatelé uzavírají s takovými zaměstnanci dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dříve šlo o dohodu o hmotné odpovědnosti ). Pro tuto dohodu platí několik podmínek: - musí být uzavřena písemně, a to zaměstnancem starším 18 let, - musí se jednat o hodnoty, které má zaměstnanec výlučně jen ve své dispozici (tzn. že jen on má klíč od místnosti, kde jsou uloženy), - zaměstnanec může od dohody odstoupit, přejde-li na jinou práci nebo pokud zaměstnavatel do 15 dnů neodstraní oznámené závady, které brání řádnému hospodaření s hodnotami, - při uzavření dohody a při jejím zániku se provede 9

10 inventarizace hodnot to je nutné pro určení, za co zaměstnanec odpovídá, a pro určení schodku (toho, co chybí), - při schodku zaměstnavatel není povinen prokazovat zavinění (tzn. že neprokazuje, že tento zaměstnanec zapomněl v úterý zamknout sklad, z něhož se ztratil materiál). Tuto dohodu může uzavřít společně i více zaměstnanců, pokud společně převzali určité hodnoty (např. zboží ve skladu). Za schodek zodpovídají poměrně. Druhou dohodou, kterou zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít, je dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Uzavírá se v případech, kdy zaměstnavatel svěří zaměstnanci nějaký nástroj (např. vrtačku, vysavač, automobil) nebo ochranný pracovní prostředek (např. pracovní oblečení, helmu, ochranné brýle). Jde-li o předměty dražší jak Kč, pak je zaměstnavatel dohodu povinen uzavřít. Opět platí několik podmínek: - dohoda musí být písemná a uzavřena pouze se zaměstnancem starším 18 let, - o převzetí konkrétní věci musí být písemné potvrzení, - předmět musí být ve výlučné dispozici zaměstnance, - zaměstnanec může odstoupit od dohody, nemá-li podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů. Zaměstnanec je obecně povinen nahradit skutečnou škodu, a to v penězích nebo uvedením v předešlý stav. Výši požadované škody určuje zaměstnavatel a je povinen ji zaměstnanci písemně oznámit do 1 měsíce ode dne, kdy se o škodě a odpovědné osobě dozvěděl. Zaměstnanec hradí škodu způsobenou nedbalostně do výše 4,5 násobku průměrného výdělku. Škodu způsobenou úmyslně, v opilosti nebo při zneužití jiných návykových látek hradí v celém rozsahu. Zaměstnanec, který odpovídá za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených předmětů, je povinen škodu nahradit v plné výši. Způsobilo-li škodu více zaměstnanců nebo i zaměstnavatel, hradí škodu poměrně. 2. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Zaměstnavatel rovněž odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou mu způsobil jiný jeho zaměstnanec. Pokud zaměstnanec odvrací přiměřeným způsobem vznik škody hrozící zaměstnavateli, pak má zaměstnanec nárok na náhradu škody, která mu s tím vznikla (nevyvolal-li však škodu úmyslně). Zaměstnavatel odpovídá za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém (např. oblečení a obuv v šatně). V případě ztráty nebo poškození musí zaměstnanec pro uplatnění nároku na náhradu škody oznámit zaměstnavateli vznik škody bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dnů. Zaměstnavatel neodpovídá za škodu na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance, které zaměstnanec použil bez jeho souhlasu (např. když si zaměstnanec přinese vlastní vrtačku k výkonu práce pro zaměstnavatele). Taktéž neodpovídá zaměstnavatel za škodu na dopravním prostředku, kterého zaměstnanec použil při plnění pracovních úkolů bez jeho souhlasu. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci skutečnou škodu, a to v penězích nebo uvedením v předešlý stav. Pro určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození. Za věci, které se obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpo- 10

11 vídá zaměstnavatel do částky Kč. Proto pokud výjimečně potřebuje zaměstnanec přinést do práce dražší předmět nebo vyšší částku, pak je vhodné se předem se zaměstnavatelem dohodnout a uschovat je u něj (ne vždy má zaměstnavatel k dispozici vhodné místo pro úschovu, proto může úschovu odmítnout). Zaměstnavatel, který nahradí zaměstnanci škodu, má sám právo na náhradu vůči tomu, kdo škodu způsobil (např. Zloděj ukradne ze šatních skříněk zaměstnancům mobilní telefony. Odpovědnost vůči zaměstnancům nese zaměstnavatel, ten je povinen jim nahradit ušlou škodu. Zaměstnavatel pak může nahrazenou škodu vymáhat po zloději, který byl uznán vinným.). Náhradu škody na zdraví při pracovním úrazu a při nemoci z povolání upravuje dočasně původní zákoník práce č. 65/1965 Sb. a zvláštní právní úprava nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a to do doby, než nabude účinnosti právní úprava úrazového pojištění zaměstnanců. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem při plnění pracovních úkolů a za škodu vzniklou nemocí z povolání. Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti v případě, kdy si zaměstnanec úraz přivodil v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek nebo pokud sám porušil povinnosti a pokyny k zajištění bezpečnosti práce. Zaměstnanci v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání náleží náhrada škody, a to náhrada za: - ztrátu na výdělku (v době pracovní neschopnosti nebo při invaliditě), - bolest a ztížení společenského uplatnění, - účelně vynaložené náklady spojené s léčením, - věcnou škodu. Zemřel-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, s pohřbem, výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a věcnou škodu. ZÁNIK PRACOVNÍHO POMĚRU Pracovní poměr může být rozvázán jen - dohodou, - výpovědí, - okamžitým zrušením, - zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr rovněž zaniká sjednanou dobou, na kterou byl uzavřen, dále smrtí zaměstnance nebo zaměstnavatele (pokud je fyzickou osobou a podnikání nepřechází na jinou osobu) a v případě cizince dnem vypršení platnosti povolení k zaměstnání, vyhoštěním a zrušením povolení k pobytu v ČR. 1. DOHODA O UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda musí být sepsána písemně, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. Ústní dohoda je neplatná. Pokud zaměstnanec požaduje uvedení důvodů k ukončení pracovního poměru, pak musí být v dohodě uvedeny. To má význam v případě, ruší-li se pracovní poměr z organizačních důvodů zaměstnavatele. Pokud jsou důvody v dohodě uvedeny, má zaměstnanec nárok na odstupné. 2. VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku do vlastních rukou, jinak je neplatná. Zaměstnavatel doručuje výpověď zaměstnanci na pracovišti, v bytě nebo kdekoli, kde je k zastižení, a to prostřednictvím svých zaměstnanců, elektronickou poštou (mají-li obě 11

12 strany elektronický podpis) nebo poštovních služeb. Zaměstnanec může rovněž doručit výpověď uvedenými způsoby, za zaměstnavatele přebírá výpověď buď statutární orgán nebo pověřená osoba. Doporučuje se mít vždy o převzetí výpovědi doklad, např. podpis druhé strany o převzetí, svědeckou výpověď. Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne druhého měsíce (např. zaměstnanec doručí výpověď zaměstnavateli výpovědní doba začíná a končí ). Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď před tzv. ochrannou dobou (zaměstnanec např. onemocněl) tak, že by výpovědní doba měla skončit během této ochranné doby (během pracovní neschopnosti), ochranná doba se do zkušební doby nezapočítává a ta se prodlužuje. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně uvedeného v zákoníku práce: - ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, - přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, - stane-li se zaměstnanec nadbytečným na základě rozhodnutí zaměstnavatele, a to vzhledem ke změně úkolů, technického vybavení, ke snížení stavu zaměstnanců apod., - nesmí-li zaměstnanec podle zvláštního lékařského posudku dále vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení touto nemocí nebo jiné zdravotní komplikace, - pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle zvláštního lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práce, - nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právním předpisem pro výkon sjednané práce (např. řidiči kamionové přepravy bylo odejmuto řidičské oprávnění), nebo dosahuje-li zaměstnanec neuspokojivých pracovních výsledků (zde je podmínkou pro podání výpovědi, aby byl zaměstnanec v posledních 12 měsících písemně vyzván k jejich odstranění), - jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr (více níže) nebo pro závažné porušení pracovní povinnosti. U méně závažných porušení pracovních povinností, avšak soustavných, může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr výpovědí jen tehdy, byl-li zaměstnanec v době posledních 6 měsíců na možnost výpovědi upozorněn (např. se jedná o krátké soustavné pozdní příchody). Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je: - v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným (pokud si nemoc nepřivodil úmyslně, v opilosti apod.), - při výkonu vojenského cvičení, - v době uvolnění pro dlouhodobý výkon veřejné funkce, - v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou dovolenou, a kdy je zaměstnankyně a zaměstnanec na rodičovské dovolené, - v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán dočasně práce nezpůsobilým pro práci v noci. Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli dát v určitých případech zaměstnanci výpověď i v ochranné době ( 54 např. ruší-li se nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel, dále pokud by zaměstnavatel mohl se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr, kromě zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené apod.). K ukončení pracovního poměru výpovědí (i okamžitým zrušením pracovního poměru) u člena odborové organizace je zapotřebí souhlas odborové organizace. 12

13 3. OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Okamžité ukončení pracovního poměru je možností pro případ, kdy některá ze stran vážně poruší své povinnosti z pracovního poměru. Okamžité zrušení musí být dáno písemně s vymezeným důvodem a doručeno do vlastních rukou. Zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr jen tehdy: - byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců (např. za zpronevěru peněz svěřených zaměstnanci zaměstnavatelem), - porušil-li zaměstnanec pracovní povinnost zvlášť hrubým způsobem (např. bez omluvy nepřišel do práce nebo v práci napadl kolegu). Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní nebo se zaměstnanci na rodičovské dovolené. Zaměstnanec může pracovní poměr zrušit okamžitě, jestliže: - podle zvláštního lékařského posudku nemůže vykonávat dosavadní práci a zaměstnavatel mu neumožnil do 15 dnů výkon jiné vhodné práce, - mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat do 15 dnů po její splatnosti (např. termín výplaty je 15. května, doba splatnosti je však do konce května, patnáctidenní lhůta uplyne 15. června, dne 16. června je možné ukončit okamžitě pracovní poměr) v tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou okamžitě zrušit pracovní poměr do 2 měsíců, kdy se o důvodu dozvěděli, max. do 1 roku od vzniku důvodu. 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ Ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec ukončit pracovní poměr z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí skončit pracovní poměr se zaměstnancem v pracovní neschopnosti v prvních 14 dnech nemoci. Jinak lze ukončit pracovní poměr i s těhotnou zaměstnankyní. Písemné oznámení o ukončení musí být druhé straně doručeno zpravidla 3 dny před ukončením pracovního poměru. 5. ODSTUPNÉ Zaměstnanec, který dostal výpověď z organizačních důvodů (ruší-li se nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel, nebo je zaměstnanec nadbytečný) nebo z týchž důvodů ukončil pracovní poměr dohodou, má nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnanec, který dostal výpověď nebo uzavřel dohodu o ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů (dle zvláštního lékařského posudku), má nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. 6. POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti potvrzení o zaměstnání - tzv. zápočtový list. V zápočtovém listě musí být uvedeno, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu, druh konané práce, dosaženou kvalifi kaci, odpracovanou dobu a srážky ze mzdy. Důvod a způsob ukončení pracovního vztahu a výši odměny zaměstnavatel nesmí uvádět. Výši průměrného výdělku může uvést na přání zaměstnance v odděleném potvrzení. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat do 15 dnů posudek o pracovní činnosti, a to nejdříve 2 měsíce před ukončením zaměstnání. 13

14 7. NEPLATNÉ ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Pokud jedna ze stran pracovního poměru neplatně ukončila pracovní poměr (např. zaměstnavatel dal výpověď bez uvedení důvodů), pak má druhá strana tyto možnosti: - uplatnit neplatnost u druhé strany vztahu (a ta buď vyhoví nebo ne), - uplatnit neplatnost žalobou u soudu do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovněprávní vztahy uzavřené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr bývají využívány ke krátkodobým výkonům práce, často jako brigády. Proto zákoník práce chrání zaměstnance méně než v pracovním poměru. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Základní podmínkou pro uzavření této dohody je, že rozsah práce nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do 150 hodin se však započítává i jiná práce pro tohoto zaměstnavatele konaná v daném kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Tato dohoda může být uzavřena i ústně. Strany by se měly domluvit na druhu práce, místě výkonu práce, době vykonání práce a odměně. Chcete-li mít možnost dohodu vypovědět, pak je nutné možnost a způsob výpovědi v dohodě upravit (výpověď totiž nevyplývá ze zákona). DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI Na základě dohody o pracovní činnosti může zaměstnanec konat práci nepřekračující v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tj. 20 hodin týdně. Dohoda musí být sepsána písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání je vedle zaměstnání dalším způsobem, jak lze realizovat představy o svém povolání a jak lze získávat fi nanční prostředky. Fyzická osoba může podnikat buď jako živnostník nebo jako společník obchodní společnosti. Obchodní společnost může podnikat také na základě živnostenského oprávnění nebo na základě splnění podmínek jiných právních předpisů (např. banky, investiční fondy, pojišťovny, televizní společnosti). Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ) a dále Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živností však není výkon povolání, k němuž je nutné splnit podmínky jiných právních předpisů (např. činnost lékařů, lékárníků, advokátů, znalců, činnost bank, hornická činnost apod.). Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba musí splňovat následující všeobecné podmínky: - dosažení věku 18 let, - způsobilost k právním úkonům, - bezúhonnost, - z předchozí podnikatelské činnosti nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení. Podle typu živnosti musí fyzická osoba splňovat i zvláštní podmínky, které se týkají odborné nebo jiné způsobilosti (především dosažené vzdělání, délka praxe apod.). Živnosti se dělí na (dělení je uvedeno v přílohách živnostenského zákona): 14

15 - ohlašovací lze je provozovat na základě ohlášení, dělí se na: - řemeslné (např. řeznictví, opravy silničních vozidel), - vázané (např. projektová činnost ve výstavbě, průvodcovská činnost v cestovním ruchu, činnost účetních poradců), - volné (pro ně není požadována odborná způsobilost, např. reklamní činnost, pořádání kulturních akcí, výroba obuvi), - koncesované lze je provozovat na základě koncese (jde např. o výrobu různých strojů a přístrojů, chemických látek, taxislužba). Živnostenský list a koncesní listina jsou předpokladem pro výkon živnosti, jedná se o tzv. živnostenské oprávnění, které vydávají příslušné živnostenské úřady. Podnikatel může vykonávat více živností, má-li pro každou živnostenské oprávnění. Živnostenské úřady vedou živnostenské rejstříky, v nichž jsou evidovány fyzické a právnické osoby vykonávající živnost. Živnostenské úřady jsou oprávněné ukládat pokuty těm osobám, které vykonávají živnost bez náležitého živnostenského oprávnění. Každý živnostník je při zahájení živnosti povinen přihlásit se ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění (viz část o Systému sociálního zabezpečení) a oznámit zahájení živnosti fi nančnímu úřadu. Nezaměstnanost Ztráta zaměstnání bývá velice náročnou situací, a to z hlediska nejen ekonomického, ale i psychického a rodinného. Stát se proto snaží pomáhat nezaměstnaným v hledání nové práce, v získání nových kvalifi kačních dovedností a tím i možností k uplatnění se na trhu práce, fi nančně zajišťuje osoby v době nezaměstnanosti, ale zároveň se snaží motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání dalších osob (např. daňovými úlevami, příspěvky na zřizování nových pracovních míst). Problematiku zaměstnanosti upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zprostředkování zaměstnání zajišťují jak úřady práce, tak právnické nebo fyzické osoby, které k této činnosti mají povolení (agentury práce). Agentury práce hledají jednak pro zaměstnavatele vhodné zaměstnance, jednak pro zájemce vhodné zaměstnání. Zprostředkování zaměstnanců nebo zaměstnání bývá zpoplatněno. Některé agentury práce samy zaměstnávají fyzické osoby, které pak poskytují k výkonu práce pro jiné právnické nebo fyzické osoby (tzv. agenturní zaměstnávání). Pracovní smlouva nebo dohoda o práci mimo pracovní poměr je uzavřena mezi zaměstnancem a agenturou. Často bývají takto zaměstnaní brigádníci (na dohodu o provedení práce) v super- a hypermarketech jako pokladní a pracovníci rovnající zboží do regálů. Úřady práce jsou správními orgány, které zprostředkovávají zaměstnání bezplatně. Prostřednictvím úřadu práce si může fyzická osoba zabezpečit zaměstnání jako uchazeč o zaměstnání nebo jako zájemce o zaměstnání. Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která se přihlásila do evidence zájemců na kterémkoli úřadu práce na území ČR. Úřad práce zájemci zprostředkovává (jakékoli) zaměstnání, může mu zajistit i rekvalifi kaci. Zájemcem může být kdokoli, třeba i zaměstnaná osoba. Se zařazením do evidence zájemců není spojena podmínka součinnosti s úřadem práce, není nárok na podporu v nezaměstnanosti apod. Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která 15

16 požádá úřad práce (příslušný dle trvalého bydliště) o zajištění vhodného zaměstnání a která splňuje podmínky pro zařazení do evidence uchazečů. Uchazečem nemůže být osoba, která je: - v pracovněprávním vztahu, kdy vykonává práci více jak 20 hodin týdně a měsíční výdělek je vyšší než polovina minimální mzdy (pracovní smlouva i dohody mimo pracovní poměr), - osobou samostatně výdělečně činnou, - členem některé z obchodních společností, - soudcem, poslancem, prezidentem republiky apod., - výdělečná v cizině, - připravující se soustavně na budoucí povolání. K zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je nutné podat písemnou žádost, a to nejlépe do 3 dnů od ukončení původního zaměstnání nebo studia (evidence tak bude učiněna ke dni skončení zaměstnání a pokud bude uchazeč splňovat podmínky, dostane ode dne skončení zaměstnání podporu v nezaměstnanosti). K ukončení nebo k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání může dojít nalezením vhodného zaměstnání, na žádost uchazeče, výkonem nelegální práce apod. Úřad vyřadí uchazeče z evidence, pokud odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání nebo na dohodnutou rekvalifi kaci, neplní podmínky v individuálním plánu, odmítne se podrobit lékařskému vyšetření či maří součinnost s úřadem práce (např. neprojedná doporučené zaměstnání, nedostaví se na úřad práce v dohodnutém termínu). Uchazeč o zaměstnání má nárok na podporu v nezaměstnanosti, jestliže: - vykonával v době 3 let před zařazením do evidence uchazečů alespoň 12 měsíců zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost (pozor, doba studia se nezapočítává), - požádal o poskytnutí podpory, - není poživatelem starobního důchodu. Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje po tzv. podpůrčí dobu, která činí u uchazeče - do 50 let věku 6 měsíců, - od 50 do 55 let věku 9 měsíců, - nad 55 let věku 12 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 3 měsíce podpůrčí doby 50 % jeho průměrného hrubého výdělku (v předchozím zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti), po zbývající podpůrčí dobu 45 %. Podpora při rekvalifikaci činí 60 %. Nemá-li uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti, pak může být fi nančně zabezpečen dávkami dle zákona o státní sociální podpoře a zákona o hmotné nouzi. Může jít např. o absolventy škol, pokud během studia nepracovali. 16

17 Příloha 1. PRACOVNÍ SMLOUVA ZTW Company a.s. Se sídlem Václavské nám. 55, Praha 1 IČ Zastoupená Mgr. Janem Novákem (dále jako zaměstnavatel) a Mgr. Jana Mladá Nar Bytem Staroměstské nám. 99, Praha 1 (dále jako zaměstnankyně) uzavírají tuto pracovní smlouvu: Zaměstnankyně nastupuje dnem do zaměstnání u ZTW Company a.s. na pozici mzdové účetní. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou. Zkušební doba činí tři měsíce. Místem výkonu práce je pobočka ZTW Company a.s. na Náměstí Míru 88, Praha 2. Zaměstnankyni náleží za vykonanou práci mzda ve výši Kč hrubého, která je splatná vždy k 15. dni následujícího měsíce po měsíci, v němž byla práce vykonávána. Zaměstnankyni náleží dovolená za kalendářní rok v délce 5 týdnů. Dva týdny určuje zaměstnavatel, zbytek určuje zaměstnavatel po dohodě se zaměstnankyní. Součástí této pracovní smlouvy je pracovní náplň zaměstnankyně a informace o obsahu pracovní smlouvy dle 37 zákoníku práce. Zaměstnankyně byla před uzavřením pracovní smlouvy seznámena s právy a povinnostmi vyplývajícími z pracovního poměru a s vnitřními předpisy zaměstnavatele. Pracovní poměr se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. Pracovní smlouva byla vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnankyně. V Praze dne zaměstnavatel. zaměstnankyně 17

18 Poznámky 18

19 Poznámky Pracovní právo

20 Realizátorem tohoto projektu je Asociace občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz). Uvedené informace odpovídají právnímu stavu ke dni Více informací naleznete na Brožura je tištěna na recyklovaném papíře.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Vztahy vznikající při výkonu závislé pracovní činnosti mezi zaměstnancem

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost > Pro občany > Práva a povinnosti uchazeče a zájemce Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Cílem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů z oblasti skončení pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, především pracovního poměru. Po prostudování

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

2 Výklad problematiky

2 Výklad problematiky IX. DOVOLENÁ Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část ( 212)... 2 2.2 Dovolená za odpracované dny ( 214)... 3 2.3 Dodatková dovolená ( 215)... 4 2.4

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Osnova přednášky 1. Způsoby skončení pracovního poměru 2. Rozvázání pracovního poměru dohodou 3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 4.

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19

Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Ukončení pracovního poměru VY_32_INOVACE_LID_19 Obsah Způsoby ukončení pracovního poměru Dohoda Výpověď Okamžité zrušení Zrušení ve zkušební lhůtě Uplynutí doby Dokumenty vydávané při ukončení pracovního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více