Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem"

Transkript

1 Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS AMU) zastoupenou předsedou výboru ZO VOS AMU panem Karlem Krumpholcem stanoví : Preambule ustanovení této smlouvy jsou závazná pro zaměstnavatele a všechny pracovníky AMU. 1. Předmět kolektivní smlouvy ( dále KS) je úprava individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci organizace v oblasti právní, mzdové a sociální. 2. Účastníci 2.1. Postavení smluvních stran. Při uzavírání KS a případných kolektivních sporech a její naplnění obě strany vycházejí ze zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/91 Sb., zákona o mzdě č. 1/92, Zákoníku práce ( dále jen ZP) a ostatních obecně platných právních předpisů a jejich novelizací. Jednotlivá ustanovení KS nejsou v rozporu se zákonem č. 111/98 Sb. o VŠ. ZO VOS AMU vystupuje jako smluvní strana zastupující zájmy, práva a potřeby všech zaměstnanců. Tato KS je závaznou pro všechny pracoviště zaměstnavatele. Příslušným odborovým orgánem pro účely této kolektivní smlouvy je VZO VOS AMU, jehož jménem jedná předseda nebo jím pověřený člen výboru. Zástupcem zaměstnavatele pro účely této kolektivní smlouvy je rektor AMU, případně jeho zástupce, kterého rektor tímto zastupováním pověří.

2 Obě strany se navzájem plně respektují a jejich postavení je rovnoprávné Zákaz diskriminace. Strany, které podepsaly tuto KS, se zavazují, že nebudou diskriminovat žádného ze zaměstnanců z důvodu jeho pohlaví, rasy a náboženského vyznání, politických názorů, členství v odborovém svatźu, národnosti, věku a sociálního původu. Rozlišení podle požadované kvalifikace pro určité zaměstnání se nepovažuje za diskriminační Působnost smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti v den, kdy obě strany podepíší a sjednává se na jeden rok. Její obsah může kterákoliv strana vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě, která započne od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla výpověď doručena. Její ustanovení jsou pro oba partnery závazná až do uzavření nové kolektivní smlouvy. Veškeré změny a doplňky této kolektivní smlouvy jsou vázány dohodou smluvních stran. Musí být vypracovány písemně. Jednání o změně či dodatku, se uskuteční do 21 dne od jeho předložení. Doplňky a změny jsou závazné po podpisu obou stran. Veškeré nároky a povinnosti této KS vznikají zaměstnancům ode dne vzniku pracovního poměru bez ohledu na to, zda jsou odborově organizováni 2.4. Formy vzájemné spolupráce smluvních stran. Vedení AMU a VZO AMU se budou vzájemně informovat o svých jednáních a budou si předávat zápisy těchto jednání. 3. Zaměstnavatel se zavazuje 3.1. Respektovat právo zaměstnance odborově se organizovat Spolupracovat s odborovou organizací na dodatcích KS, eventuálně na novém znění KS Projednávat se ZO VOS podněty, které tento vznese Evidovat stanoviska VZO VOS AMU, odpovídat na jeho písemné návrhy a dotazy v obvyklém rozsahu a formě a sdělovat, jaká případná opatření učinil na základě těchto návrhů v termínu do 30 dnů ( vyjma období prázdnin).

3 3.5. Odborové organizaci budou poskytnuty přehledy o počtu zaměstnanců, objemu mzdových a ostatních neinvestičních prostředků, jejich čerpání a o celkovém vývoji mzdy. Dále budou poskytnuty materiály předkládané k projednání a schválení AS AMU, zabývající se mzdovými a pracovněprávními otázkami Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci bezplatně zasedací místnost a technické vybavení nutné pro její činnost Zaměstnavatel bude měsíčně srážet členské příspěvky členům odborové organizace ve smyslu platných stanov VOS a měsíčně bude poukazovat na účet VZO VOS AMU.Za tímto účelem podepíše zaměstnanec dohodu o srážkách odborových prostředků ze mzdy. Od této dohody může odstoupit písemně, nejméně 1 měsíc před počátkem příslušného zúčtovacího období Zaměstnavatel se zavazuje umožnit účast funkcionářů základní organizace VOS AMU, případně funkcionářů a pracovníků vyššího odborového orgánu, při řešení podnětů, stížností a oznámení zaměstnanců- členů i nečlenů ZO VOS AMU, budou-li tyto podněty, stížnosti a oznámení podány prostřednictvím nebo na vědomí VZO VOS AMU Zaměstnavatel poskytne krátkodobé pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu nezbytně nutném pracovníkům členům VZO VOS AMU pro výkon jejich funkce ( Vyhl. č. 172/1973 Sb.) Zaměstnavatel poskytne krátkodobě uvolněnému pracovníku pracovní volno s náhradou mzdy k výkonu funkce ve VOS na dobu nezbytně nutnou, dlouhodobě uvolněnému pracovníkufunkcionáři VOS pracovní volno bez náhrady mzdy na dobu výkonu funkce. Po skončení funkce je povinen ho zařadit zpět na původní práci a pracoviště, není-li to možné, na práci odpovídající pracovní smlouvě Respektovat právo odborové organizace poskytnout ochranu a jednat se zaměstnavatelem o každém členu odborové organizace, který by byl zaměstnavatelem diskriminován z důvodu výkonu funkce v odborech. Zaměstnavatel se zavazuje, že pracovníci vykonávající odborovou funkci, budou v organizaci po dobu výkonu funkce a ještě následujících 12 měsíců požívat zvýšenou ochranu v souvislosti s možnou výpovědí. Tato ochrana spočívá v ustanovení, kterým se zaměstnavatel zavazuje, že nedá tomuto okruhu pracovníků výpověď bez předchozího souhlasu odborové organizace Odborová organizace poskytne zaměstnavateli písemný seznam funkcionářů VZO VOS AMU a bude jej neprodleně informovat o

4 případných změnách. Zaměstnavatel také bude jednat s osobami, které budou mít pověření VOS, i když nejsou pracovníky organizace ( např. zástupci VOS ČR) Zaměstnavatel nebo jeho pověřený zástupce se na požádání příslušných odborových orgánů zúčastní jejich jednání Vedení bude podporovat zvyšování a prohlubování pracovní kvalifikace. 4. Odborová organizace 4.1. bude zaměstnavatele podporovat při realizaci všech opatření, která povedou k modernizaci a zkvalitnění výuky na AMU a zvyšování jejího věhlasu v zahraničí. Bude spolupracovat při provádění veškerých kroků, které povedou k racionálnějšímu způsobu hospodaření, vytváření racionálních pracovních příležitostí a zvýšení reálných mezd se zavazuje nezneužít informace poskytnuté zaměstnavatelem( 18 ZP) Informace a opatření předložená zaměstnavatelem bezodkladně projedná a nejpozději do 21 dne od předložení mu oznámí své stanovisko Příslušné odborové orgány seznámí zaměstnance se schváleným obsahem této KS KS bude uložena na osobním oddělení zaměstnavatele, u vedení jednotlivých fakult a ZO VOS. 5. Zaměstnanost a pracovně právní vztahy Odborová organizace uznává právo zaměstnavatele zaměstnat, povýšit, předložit kteréhokoliv pracovníka v souladu se Zákoníkem práce.pracovník má právo podat v případě porušení zákona nebo z kvalifikovaných důvodů proti danému rozhodnutí: a) stížnost VZO VOS AMU. Řešení stížností za součinnosti odborové organizace zabezpečí příslušný zástupce vysoké školy nebo fakulty v termínu do 30ti dnů b) návrh ve smyslu platných pracovně- právních předpisů u soudu Zaměstnanec se při podpisu pracovní smlouvy seznámí se soupisem pracovněprávních předpisů,jehož součástí je i kolektivní smlouva a s místem jejich uložení.

5 5.3. Ochrana pracovníků při rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn Zaměstnavatel bude předkládat k projednání VZO VOS AMU návrhy organizačních změn nejpozději jeden měsíc předem. Seznam míst a pracovníků, u kterých pracovní místo zaniká, oznámí nejpozději 2 měsíce před uplatněním uvažovaných organizačních změn. Zároveň navrhne možnost případného dalšího pracovního zařazení Zaměstnavatel se v případě reorganizace zavazuje dle možností přednostně řešit pracovní působení zaměstnanců v hlavním pracovním poměru v předdůchodovém věku, tj. 5 let a méně před dosažením nároku na starobní důchod a u samoživitelů Zaměstnavatel se zavazuje při snižování stavu nepedagogických pracovníků využívat zejména přirozeného odchodu pracovníků do důchodu a v případě nutnosti s předstihem zvážit všechna potřebná opatření k tomu, zda by stejného efektu nemohlo být dosaženo sjednáním kratší pracovní doby Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedených v 46 odst. 1 písmeno a) až c) ZP, nebo dohodou z týchž důvodů a jemuž ke dni rozvázání pracovního poměru zbývá 5 let a méně k prvnímu odchodu do starobního důchodu, náleží odstupné ve výši pětinásobku průměrného měsíčního platu.( Týká se to pracovního poměru uzavřeného na dobu neurčitou). 6. Mzda a odměňování 6.1. Odměňování zaměstnanců AMU se řídí zákonem č.1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění zákona č. 590/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb.,74/1994 Sb., a zákona č. 118/1995 Sb. ( dále jen zákon o mzdě) a ustanoveními této kolektivní smlouvy. Podmínky odměňování upravuje Vnitřní mzdový předpis ( dále jen MP). Vnitřní mzdový předpis AMU je součástí této KS Výplata mzdy Mzda je splatná pozadu za měsíční období. Datum výplaty je 9. den v měsíci. V případě, že tento den je pracovní volno, nejbližší pracovní den předem.ve výjimečných případech ( např. letní prázdniny) se může dohodnout výplatní termín před nástupem na prázdniny. Ve výjimečných případech, po dohodě s odborovou organizací může být zvolen pozdější termín výplaty mzdy.

6 6.3. Příplatek za práci v noci stanoví Vnitřní mzdový předpis AMU Vedení školy a ZO VOS AMU deklarují společný zájem jednat o možnosti valorizace mezd v rámci finančních možností školy pro příslušný rok Zaměstnancům se nezávisle na celkových výsledcích AMU zaručují nároky vzniklé na tarifní mzdu a mzdové příplatky stanovené MP a touto KS ( 112, odst. 2 ZP) Práce přesčas nesmí v průběhu překročit 8 hodin týdně v období 12 kalendářních měsíců ( v kalendářním roce).práce přesčas, která přesahuje 150 hodin ročně, bude písemně sjednána s jednotlivými zaměstnanci V případech prací, u nichž je doba nerovnoměrně rozvržena, může doba nepřetržitého odpočinku v týdnu činit 24 hodin s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin ( týká se pracovníků starších 18 let). 6.6 Odměny Zaměstnancům se poskytují odměny v těchto případech: a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, např. za poskytnutí osobní pomoci při požáru nebo živelné události v objektech AMU b) při životním jubileum 50 let c) při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. Bod b) a c) se týká zaměstnanců v hlavním pracovním poměru O přiznání odměn rozhoduje vedení jednotlivých faklut na návrh vedoucího pracoviště Při dosažení věku 50 let a při skončení pracovního poměru z důvodu nabytí nároku na starobní nebo plný invalidní důchod, bude zaměstnancům odměna vyplacena s ohledem na délku trvání pracovního poměru u zaměstnavatele ve výši Kč 2.000,- až 5.000,-Kč. Odměna bude poskytnuta pouze v roce, na který připadlo příslušné výročí. Odměny k jubileu budou vypláceny v měsíci, na který jubileum připadá Při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let u zaměstnavatele včetně započtené doby zaměstnání u organizace, jejíž práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů přešly na zaměstnavatele, bude zaměstnancům v hlavním pracovním

7 poměru poskytnuta odměna ve výši Kč 2.000,- Zaměstnanec je povinen o tuto odměnu požádat a prokazatelně doložit délku pracovního poměru na AMU ve mzdové účtárně Odměnu za pracovní pohotovost upravuje čl. 19 VMP. 7. Oblast provozně technická a bezpečnost a ochrana zdraví při práci Základní právní úpravu na tomto úseku vymezuje mezinárodní úmluva č. 155 MOP, vyhláška MZV č. 20/1989 Sb., ustanovení 132 a následujících paragrafů Zákoníku práce a právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zaměstnavatel zajistí svým novým pracovníkům přiměřené kulturní pracovní prostředí. Vedení AMU bude projednávat s VZO VOS AMU podněty směřující ke zlepšení pracovního prostředí, které tento vznese Zaměstnavatel se zavazuje prostřednictvím technika BOZP informovat příslušné odborové orgány o výsledcích kontrol prováděných v rámci výkonu dozoru orgánů hygienické služby, státního odborového dozoru, požární ochrany a kontrol odborových orgánů, o vydaných závazných pokynech včetně zákazů určité činnosti a v dohodnutých termínech předkládat zprávy o odstranění závad a nedostatků V souladu s ustanovením 136, odst. 1 Zákoníku práce, umožní zaměstnavatel výkon kontrolní činnosti příslušným odborovým orgánům a poskytne potřebné podkladové materiály a informace k provedení kontroly Příslušné odborové orgány budou informovány o všech provozních nehodách, haváriích a pracovních úrazech Zaměstnavatel bude předávat kopii záznamu o pracovním úrazu příslušnému odborovému orgánu neprodleně po jeho sepsání. Příslušný odborový orgán je povinen se vyjádřit k navrhovaným opatřením Zaměstnavatel zajistí v případě, kdy je zaměstnanci přiznána změněná pracovní schopnost v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vzniklé při plnění pracovních povinností vhodné místo, eventuálně bude účinně napomáhat při zajištění vhodného místa u jiného zaměstnavatele.

8 8. Péče o zaměstnance Příspěvek na stravování. Organizace poskytne zaměstnanci příspěvek na závodní stravování na jedno teplé jídlo denně formou hodnotových poukázek. Tyto poukázky jsou zajišťovány, distribuovány a finančně vypořádány ekonomickým odborem rektorátu.hodnota jedné poukázky je 40,- Kč. Výše příspěvku organizace zaměstnanci na tyto poukázky je 55% hodnoty poukázky. Hodnotové poukázky se poskytují pracovníkům v hlavním pracovním poměru v množství, které odpovídá počtu odpracovaných pracovních směn v měsíci a odpovídá jejich pracovnímu úvazku ( při plném pracovním úvazku jedna stravenka na jeden pracovní den).na příspěvek na stravování nemá zaměstnanec nárok v době dovolené, pracovního volna, v době, kdy je na služební cestě a pobírá cestovní náhrady a v době nemoci. Hodnotovou poukázku obdrží zaměstnanec i při práci přesčas, pokud délka této práce přesáhne 8 hodin a více( např. sobota,neděle). Při směně přesahující 10,5 hodiny má zaměstnanec nárok na poskytnutí další přestávky na jídlo v délce 15 minut Zaměstnavatel poskytne matkám a osamělým mužům pečujícím o dítě mladší než 10 let, na jejich žádost, pracovní volno bez náhrady mzdy v rozsahu dvou týdnů v kalendářním roce po vyčerpání řádné dovolené, je-li tato žádost podána nejméně 14 dní předem. Neohrozí-li to řádný chod pracoviště, mohou toto neplacené volno žádat i ostatní zaměstnanci Vedoucí pracoviště může přiznat pracovníkovi volno s náhradou mzdy v rozsahu jednoho pracovního dne za půl roku ( 6 měsíců) z důvodu náhlé nevolnosti i bez lékařského potvrzení Nepedagogičtí pracovníci mají nárok na zákonnou dobu dovolené, prodlouženou o jeden týden Ve spolupráci s odborovou organizací umožní zaměstnavatel letní rekreaci zaměstnancům i jejich rodinných příslušníkům v UVS Poněšice v délce 5 týdnů v šestidenních turnusech v obvyklých cenách střediska. Ceny jsou zveřejňovány vyhláškou rektora nebo kvestorky. 9. Závěrečná ustanovení Tato KS se stává závazným dokumentem platným dnem podpisu smluvních stran.

9 9.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré dodatky či změny této kolektivní smlouvy mohou být provedeny jen písemně a pouze se souhlasem smluvních stran.při návrhu změny kolektivní smlouvy nebo dodatku ke kolektivní smlouvě, postupují smluvní strany jako při uzavírání kolektivní smlouvy, tj. dle zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání Změny a úpravy se řeší na základě návrhu jedné ze smluvních stran s tím, že druhá strana je povinna na návrh písemně odpovědět nejpozději do 21 dne. Účastníci KS se zavazují, že v zájmu zachování sociálního smíru budou jednat o všech změnách tak, aby dospěli co nejrychleji k vzájemné dohodě KS podléhá pravidelnému hodnocení a kontrole plnění jednotlivých závazků a to vždy k příslušného kalendářního roku. Hodnocení a kontrolu připravuje VZO AMU a projedná se zaměstnavatelem Obě smluvní strany se zavazují, že nejméně 60 dnů před ukončením účinnosti této KS zahájí jednání o uzavření KS na další období. Pokud nedojde k uzavření nového znění KS k datu ukončení její účinnosti, platí její dosavadní verze až do data podpisu nové KS oběma smluvními stranami, nejdéle však do 90ti dnů po skončení její účinnosti. V Praze dne : za ZO VOS AMU : Karel Krumpholc za zaměstnavatele: prof. Peter Toperczer

10 Dodatek č. 1 ke KS uzavřenou mezi AMU a ZO VOS AMU na rok 2002 Akademie múzických umění, zastoupená prof. Peterem Toperczerem a ZO VOS AMU, zastoupená předsedou Karlem Krumpholcem se dohodli na tomto dodatku ke KS, uzavřené dne a kterým se mění text některých ustanovení této KS. Změny se týkají těchto ustanovení: 1) odst se ruší věta : O přiznání odměn rozhoduje vedení jednotlivých fakult na návrh vedoucího pracoviště. Nahrazuje se větou: O výši odměn rozhoduje.... 2) odst : odměna se zvyšuje ze stávajících 2.000, ,- Kč na 4.000,-Kč 8.000,-Kč. 3) odst :změna se týká věty: Vedoucí pracoviště může přiznat pracovníkovi volno... Nahrazuje se větou: Vedoucí pracoviště přizná pracovníkovi volno.... Tento dodatek je proveden podle odst KS a stává se nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem tohoto dodatku vyjadřují obě strany souhlas s uvedenými změnami a současně i souhlas s prodloužením platnosti KS do V Praze dne Za VOS AMU : Karel Krumpholc za zaměstnavatele: prof. Peter Toperczer

11 Dodatek č. 2 ke KS uzavřené mezi AMU a ZO VOS AMU na rok 2003 Akademie múzických umění, zastoupená panem prof. Peterem Toperczerem a ZO VOS AMU, zastoupená předsedou Karlem Krumpholcem se dohodli na dodatku č. 2 ke KS uzavřené dne a doplněné dodatkem č. 1 ze dne S platností od se zvyšuje hodnota poukázek na stravování na 50,- Kč. Výše příspěvku organizace zaměstnanci na tyto poukázky je 55 % hodnoty poukázky. Změna se týká odst. 8.1.KS. Zároveň obě strany vyslovují souhlas s prodloužením platnosti KS do Tento dodatek je proveden podle odst KS a stává se nedílnou součástí této smlouvy. V Praze dne Za VOS AMU: Karel Krumpholc Za zaměstnavatele: prof. Peter Toperczer

12 Dodatek č. 3 ke KS uzavřené mezi AMU a ZO VOS AMU na rok Akademie múzických umění v Praze,zastoupená prof. Peterem Toperczerem dr.h.c., rektorem AMU a ZO VOS AMU, zastoupená Karlem Krumpholcem, předsedou ZO se dohodli na dodatku č. 3 ke KS uzavřené dne Tímto dodatkem se prodlužuje platnost KS do Vzhledem ke změně DPH u restauračních služeb, AMU vyjadřuje podporu návrhu odborové organizace na zvýšení hodnoty poukázek GASTROPASS na stravování z 50 Kč na 60 Kč. Zvýšení bude řešeno dle vývoje dotací a navýšení rozpočtu na rok s pravděpodobnou platností od V Praze dne Za ZO VOS AMU : Karel Krumpholc- předseda AMU Za AMU: prof. P. Toperczer dr.h.c.rektor

13 Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU), zastoupená rektorem doc. Ivo Mathé a Základní organizace Vysoškolského odborového svazu AMU (dále jen ZO VOS AMU), zastoupená předsedou ZO Karlem Krumpholcem se dohodly na dodatku č. 4 ke Kolektivní smlouvě uzavřené mezi AMU a ZO VOS AMU dne 25. června 2001 (dále jen KS) ve smyslu čl a čl. 9.2 KS. Vzhledem k ustanovení dodatku č. 3 z 12. července 2004 a pokračujícímu vývoji na trhu se mění čl Příspěvek na stravování KS. AMU zvýší od 1. ledna 2006 hodnotu poukázek na stravování na 60 Kč, přičemž výše příspěvku AMU zaměstnanci na poukázku bude činit 55% její hodnoty. Ostatní ustanovení čl KS zůstávají v platnosti. ZO VOS AMU se zavazuje prosazovat mezi svými členy bezhotovostní formu výplaty mezd. Tímto dodatkem se platnost KS prodlužuje do 1. července V Praze dne V Praze dne Karel Krumpholc za ZO VOS AMU doc. Ivo Mathé za AMU

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé

uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé - KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze (dále jen AMU ), zastoupenou rektorem doc. Ivo Mathé a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, zastoupenou děkanem Prof. PhDr. Ivo Bartečkem, CSc., (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací Vysokoškolského

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi Výchovným ústavem, dětským domovem se školou, střediskem výchovné péče, základní školou, střední školou a školní jídelnou (dále jen školské zařízení) Děčín XXXII, Vítězství

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi organizací s názvem: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527, se sídlem: U Hřiště 527, 382 32 Velešín, identifikační číslo: 00583855, zastoupenou

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2006 Kolektivní smlouva na rok 2006, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 65/1965 Sb. a zákonem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI Článek 1 Smluvní strany Tato kolektivní smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami Odborová organizace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2017 uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a se zákonem č. 2/1991

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu PŘÍLOHA Č. 5 ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem města Rakovníka (dále jen fond ). 2. Fond

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace, 678 01 Blansko, Bezručova 1601/33, jednající ředitelem Ing. Pavlem Dvořáčkem (dále jen zaměstnavatel

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka, zastoupenou ředitelem p. Mgr. Milanem Purnochem ( dále jen zaměstnavatel ) a Základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017

OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2017 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků uzavřená podle 65 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. I. Smluvní strany Střední škola a Vyšší odborná škola

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Jihlavská 1, Okříšky Ing. Josefem Kulou starostou městyse

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Jihlavská 1, Okříšky Ing. Josefem Kulou starostou městyse KOLEKTIVNÍ SMLOUVA název zaměstnavatele se sídlem zastoupený Městys Okříšky Jihlavská 1, 675 21 Okříšky Ing. Josefem Kulou starostou městyse a základní (místní) organizace Odborového svazu státních orgánů

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE (

NOSDDPP. Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků Praha 4, Sliačská 1 INFORMACE ( NOSDDPP Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (16-7003-6201) Závodní výbor Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Kolektivní smlouva. Čl.

Kolektivní smlouva. Čl. Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Městská část PRAHA 8 se sídlem Zenklova 1135 Praha 8, Libeň, 180 48 zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha 8 Mgr. Zdeňkem Laňkou a Základní organizací Odborového

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na rok 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na rok 2011 1 CEDIMA Meziměstí s.r.o. se sídlem Meziměstí, Tovární 85, IČ: 27469891, zastoupená, Ing. Jiřím Kozákem, jednatelem a ředitelem společnosti, na straně jedné, jako zaměstnavatel na straně jedné a základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA pro rok 2017 / 2018

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA pro rok 2017 / 2018 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA pro rok 2017 / 2018 uzavřená mezi smluvními stranami zaměstnavatelem: Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace se sídlem: Víceměřice 32, PSČ: 79826, okr. Prostějov IČO: 71

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník Tel/fax: / ,

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 - Braník Tel/fax: / , Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692,140 00 Praha 4 - Braník Tel/fax: 241 046 900/241 46 901, e-mail: info@kii.cz KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi Konzervatoří a Vyšší odbornou

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ve znění Dodatku č. 1 z 1. 10. 2009 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jako zaměstnavatel (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizace VOS na UJEP v Ústí nad Labem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami: Univerzitou Karlovou v Praze, Praha 1, Ovocný trh 3/5, IČ: 00216208, zastoupenou rektorem, Prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc., na straně jedné a Výbory

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Základní škola a Mateřská škola Maleč, zastoupena ředitelkou Mgr. Věrou Řípovou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Základní škola a Mateřská škola Maleč, zastoupena ředitelkou Mgr. Věrou Řípovou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Základní škola a Mateřská škola Maleč, zastoupena ředitelkou Mgr. Věrou Řípovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků

Více

Kolektivní smlouva 2014

Kolektivní smlouva 2014 Kolektivní smlouva 2014 uzavřená podle 22-29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Č.j. GHB/468/2013 Účastníci smlouvy: Gymnázium Havlíčkův Brod, zastoupené PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.,

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves

Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Nová Ves Statut Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených Zásady pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

na rok 2014 Psychiatrické centrum Praha

na rok 2014 Psychiatrické centrum Praha K O L E K T I V N Í na rok 2014 S M L O U V A Psychiatrické centrum Praha se sídlem Ústavní 91, 181 03 Praha 8 Bohnice IČO: 00023752 zastoupené ředitelem Prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2016

K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2016 K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2016 Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) (dříve Psychiatrické centrum Praha) se sídlem Topolová 748, 250 67 Klecany, IČO: 00023752 zastoupené ředitelem Prof.

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU I. Smluvní strany Masarykova univerzita se sídlem Ţerotínovo nám. 9, 601 77 Brno Fakulta sociálních studií Kontaktní adresa: Joštova 10,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H :

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H : KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami zaměstnavatelem:.. se sídlem IČ: a odborovou organizací : Základní organizace při... se sídlem. IČ:.. O B S A H : A) Základní ustanovení A1. Účel, obsah

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Název bodu: Zásady

Více

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace zastoupené RNDr. Karlem Malým, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel)

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace zastoupené RNDr. Karlem Malým, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace zastoupené RNDr. Karlem Malým, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Odborová organizace Muzea Vysočiny Jihlava, zastoupená Bc. Markem Krutišem (dále jen odborová

Více

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu V Plzni dne 29. 11. 2013 Č. j.: 3989/2013 Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu 1. Sociální fond na

Více

Kolektivní smlouva JU na roky KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami:

Kolektivní smlouva JU na roky KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen zaměstnavatel ) zastoupená rektorem prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc. se sídlem: Branišovská

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více