Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem"

Transkript

1 Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS AMU) zastoupenou předsedou výboru ZO VOS AMU panem Karlem Krumpholcem stanoví : Preambule ustanovení této smlouvy jsou závazná pro zaměstnavatele a všechny pracovníky AMU. 1. Předmět kolektivní smlouvy ( dále KS) je úprava individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci organizace v oblasti právní, mzdové a sociální. 2. Účastníci 2.1. Postavení smluvních stran. Při uzavírání KS a případných kolektivních sporech a její naplnění obě strany vycházejí ze zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/91 Sb., zákona o mzdě č. 1/92, Zákoníku práce ( dále jen ZP) a ostatních obecně platných právních předpisů a jejich novelizací. Jednotlivá ustanovení KS nejsou v rozporu se zákonem č. 111/98 Sb. o VŠ. ZO VOS AMU vystupuje jako smluvní strana zastupující zájmy, práva a potřeby všech zaměstnanců. Tato KS je závaznou pro všechny pracoviště zaměstnavatele. Příslušným odborovým orgánem pro účely této kolektivní smlouvy je VZO VOS AMU, jehož jménem jedná předseda nebo jím pověřený člen výboru. Zástupcem zaměstnavatele pro účely této kolektivní smlouvy je rektor AMU, případně jeho zástupce, kterého rektor tímto zastupováním pověří.

2 Obě strany se navzájem plně respektují a jejich postavení je rovnoprávné Zákaz diskriminace. Strany, které podepsaly tuto KS, se zavazují, že nebudou diskriminovat žádného ze zaměstnanců z důvodu jeho pohlaví, rasy a náboženského vyznání, politických názorů, členství v odborovém svatźu, národnosti, věku a sociálního původu. Rozlišení podle požadované kvalifikace pro určité zaměstnání se nepovažuje za diskriminační Působnost smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti v den, kdy obě strany podepíší a sjednává se na jeden rok. Její obsah může kterákoliv strana vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě, která započne od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla výpověď doručena. Její ustanovení jsou pro oba partnery závazná až do uzavření nové kolektivní smlouvy. Veškeré změny a doplňky této kolektivní smlouvy jsou vázány dohodou smluvních stran. Musí být vypracovány písemně. Jednání o změně či dodatku, se uskuteční do 21 dne od jeho předložení. Doplňky a změny jsou závazné po podpisu obou stran. Veškeré nároky a povinnosti této KS vznikají zaměstnancům ode dne vzniku pracovního poměru bez ohledu na to, zda jsou odborově organizováni 2.4. Formy vzájemné spolupráce smluvních stran. Vedení AMU a VZO AMU se budou vzájemně informovat o svých jednáních a budou si předávat zápisy těchto jednání. 3. Zaměstnavatel se zavazuje 3.1. Respektovat právo zaměstnance odborově se organizovat Spolupracovat s odborovou organizací na dodatcích KS, eventuálně na novém znění KS Projednávat se ZO VOS podněty, které tento vznese Evidovat stanoviska VZO VOS AMU, odpovídat na jeho písemné návrhy a dotazy v obvyklém rozsahu a formě a sdělovat, jaká případná opatření učinil na základě těchto návrhů v termínu do 30 dnů ( vyjma období prázdnin).

3 3.5. Odborové organizaci budou poskytnuty přehledy o počtu zaměstnanců, objemu mzdových a ostatních neinvestičních prostředků, jejich čerpání a o celkovém vývoji mzdy. Dále budou poskytnuty materiály předkládané k projednání a schválení AS AMU, zabývající se mzdovými a pracovněprávními otázkami Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci bezplatně zasedací místnost a technické vybavení nutné pro její činnost Zaměstnavatel bude měsíčně srážet členské příspěvky členům odborové organizace ve smyslu platných stanov VOS a měsíčně bude poukazovat na účet VZO VOS AMU.Za tímto účelem podepíše zaměstnanec dohodu o srážkách odborových prostředků ze mzdy. Od této dohody může odstoupit písemně, nejméně 1 měsíc před počátkem příslušného zúčtovacího období Zaměstnavatel se zavazuje umožnit účast funkcionářů základní organizace VOS AMU, případně funkcionářů a pracovníků vyššího odborového orgánu, při řešení podnětů, stížností a oznámení zaměstnanců- členů i nečlenů ZO VOS AMU, budou-li tyto podněty, stížnosti a oznámení podány prostřednictvím nebo na vědomí VZO VOS AMU Zaměstnavatel poskytne krátkodobé pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu nezbytně nutném pracovníkům členům VZO VOS AMU pro výkon jejich funkce ( Vyhl. č. 172/1973 Sb.) Zaměstnavatel poskytne krátkodobě uvolněnému pracovníku pracovní volno s náhradou mzdy k výkonu funkce ve VOS na dobu nezbytně nutnou, dlouhodobě uvolněnému pracovníkufunkcionáři VOS pracovní volno bez náhrady mzdy na dobu výkonu funkce. Po skončení funkce je povinen ho zařadit zpět na původní práci a pracoviště, není-li to možné, na práci odpovídající pracovní smlouvě Respektovat právo odborové organizace poskytnout ochranu a jednat se zaměstnavatelem o každém členu odborové organizace, který by byl zaměstnavatelem diskriminován z důvodu výkonu funkce v odborech. Zaměstnavatel se zavazuje, že pracovníci vykonávající odborovou funkci, budou v organizaci po dobu výkonu funkce a ještě následujících 12 měsíců požívat zvýšenou ochranu v souvislosti s možnou výpovědí. Tato ochrana spočívá v ustanovení, kterým se zaměstnavatel zavazuje, že nedá tomuto okruhu pracovníků výpověď bez předchozího souhlasu odborové organizace Odborová organizace poskytne zaměstnavateli písemný seznam funkcionářů VZO VOS AMU a bude jej neprodleně informovat o

4 případných změnách. Zaměstnavatel také bude jednat s osobami, které budou mít pověření VOS, i když nejsou pracovníky organizace ( např. zástupci VOS ČR) Zaměstnavatel nebo jeho pověřený zástupce se na požádání příslušných odborových orgánů zúčastní jejich jednání Vedení bude podporovat zvyšování a prohlubování pracovní kvalifikace. 4. Odborová organizace 4.1. bude zaměstnavatele podporovat při realizaci všech opatření, která povedou k modernizaci a zkvalitnění výuky na AMU a zvyšování jejího věhlasu v zahraničí. Bude spolupracovat při provádění veškerých kroků, které povedou k racionálnějšímu způsobu hospodaření, vytváření racionálních pracovních příležitostí a zvýšení reálných mezd se zavazuje nezneužít informace poskytnuté zaměstnavatelem( 18 ZP) Informace a opatření předložená zaměstnavatelem bezodkladně projedná a nejpozději do 21 dne od předložení mu oznámí své stanovisko Příslušné odborové orgány seznámí zaměstnance se schváleným obsahem této KS KS bude uložena na osobním oddělení zaměstnavatele, u vedení jednotlivých fakult a ZO VOS. 5. Zaměstnanost a pracovně právní vztahy Odborová organizace uznává právo zaměstnavatele zaměstnat, povýšit, předložit kteréhokoliv pracovníka v souladu se Zákoníkem práce.pracovník má právo podat v případě porušení zákona nebo z kvalifikovaných důvodů proti danému rozhodnutí: a) stížnost VZO VOS AMU. Řešení stížností za součinnosti odborové organizace zabezpečí příslušný zástupce vysoké školy nebo fakulty v termínu do 30ti dnů b) návrh ve smyslu platných pracovně- právních předpisů u soudu Zaměstnanec se při podpisu pracovní smlouvy seznámí se soupisem pracovněprávních předpisů,jehož součástí je i kolektivní smlouva a s místem jejich uložení.

5 5.3. Ochrana pracovníků při rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn Zaměstnavatel bude předkládat k projednání VZO VOS AMU návrhy organizačních změn nejpozději jeden měsíc předem. Seznam míst a pracovníků, u kterých pracovní místo zaniká, oznámí nejpozději 2 měsíce před uplatněním uvažovaných organizačních změn. Zároveň navrhne možnost případného dalšího pracovního zařazení Zaměstnavatel se v případě reorganizace zavazuje dle možností přednostně řešit pracovní působení zaměstnanců v hlavním pracovním poměru v předdůchodovém věku, tj. 5 let a méně před dosažením nároku na starobní důchod a u samoživitelů Zaměstnavatel se zavazuje při snižování stavu nepedagogických pracovníků využívat zejména přirozeného odchodu pracovníků do důchodu a v případě nutnosti s předstihem zvážit všechna potřebná opatření k tomu, zda by stejného efektu nemohlo být dosaženo sjednáním kratší pracovní doby Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedených v 46 odst. 1 písmeno a) až c) ZP, nebo dohodou z týchž důvodů a jemuž ke dni rozvázání pracovního poměru zbývá 5 let a méně k prvnímu odchodu do starobního důchodu, náleží odstupné ve výši pětinásobku průměrného měsíčního platu.( Týká se to pracovního poměru uzavřeného na dobu neurčitou). 6. Mzda a odměňování 6.1. Odměňování zaměstnanců AMU se řídí zákonem č.1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění zákona č. 590/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb.,74/1994 Sb., a zákona č. 118/1995 Sb. ( dále jen zákon o mzdě) a ustanoveními této kolektivní smlouvy. Podmínky odměňování upravuje Vnitřní mzdový předpis ( dále jen MP). Vnitřní mzdový předpis AMU je součástí této KS Výplata mzdy Mzda je splatná pozadu za měsíční období. Datum výplaty je 9. den v měsíci. V případě, že tento den je pracovní volno, nejbližší pracovní den předem.ve výjimečných případech ( např. letní prázdniny) se může dohodnout výplatní termín před nástupem na prázdniny. Ve výjimečných případech, po dohodě s odborovou organizací může být zvolen pozdější termín výplaty mzdy.

6 6.3. Příplatek za práci v noci stanoví Vnitřní mzdový předpis AMU Vedení školy a ZO VOS AMU deklarují společný zájem jednat o možnosti valorizace mezd v rámci finančních možností školy pro příslušný rok Zaměstnancům se nezávisle na celkových výsledcích AMU zaručují nároky vzniklé na tarifní mzdu a mzdové příplatky stanovené MP a touto KS ( 112, odst. 2 ZP) Práce přesčas nesmí v průběhu překročit 8 hodin týdně v období 12 kalendářních měsíců ( v kalendářním roce).práce přesčas, která přesahuje 150 hodin ročně, bude písemně sjednána s jednotlivými zaměstnanci V případech prací, u nichž je doba nerovnoměrně rozvržena, může doba nepřetržitého odpočinku v týdnu činit 24 hodin s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin ( týká se pracovníků starších 18 let). 6.6 Odměny Zaměstnancům se poskytují odměny v těchto případech: a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, např. za poskytnutí osobní pomoci při požáru nebo živelné události v objektech AMU b) při životním jubileum 50 let c) při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. Bod b) a c) se týká zaměstnanců v hlavním pracovním poměru O přiznání odměn rozhoduje vedení jednotlivých faklut na návrh vedoucího pracoviště Při dosažení věku 50 let a při skončení pracovního poměru z důvodu nabytí nároku na starobní nebo plný invalidní důchod, bude zaměstnancům odměna vyplacena s ohledem na délku trvání pracovního poměru u zaměstnavatele ve výši Kč 2.000,- až 5.000,-Kč. Odměna bude poskytnuta pouze v roce, na který připadlo příslušné výročí. Odměny k jubileu budou vypláceny v měsíci, na který jubileum připadá Při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let u zaměstnavatele včetně započtené doby zaměstnání u organizace, jejíž práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů přešly na zaměstnavatele, bude zaměstnancům v hlavním pracovním

7 poměru poskytnuta odměna ve výši Kč 2.000,- Zaměstnanec je povinen o tuto odměnu požádat a prokazatelně doložit délku pracovního poměru na AMU ve mzdové účtárně Odměnu za pracovní pohotovost upravuje čl. 19 VMP. 7. Oblast provozně technická a bezpečnost a ochrana zdraví při práci Základní právní úpravu na tomto úseku vymezuje mezinárodní úmluva č. 155 MOP, vyhláška MZV č. 20/1989 Sb., ustanovení 132 a následujících paragrafů Zákoníku práce a právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zaměstnavatel zajistí svým novým pracovníkům přiměřené kulturní pracovní prostředí. Vedení AMU bude projednávat s VZO VOS AMU podněty směřující ke zlepšení pracovního prostředí, které tento vznese Zaměstnavatel se zavazuje prostřednictvím technika BOZP informovat příslušné odborové orgány o výsledcích kontrol prováděných v rámci výkonu dozoru orgánů hygienické služby, státního odborového dozoru, požární ochrany a kontrol odborových orgánů, o vydaných závazných pokynech včetně zákazů určité činnosti a v dohodnutých termínech předkládat zprávy o odstranění závad a nedostatků V souladu s ustanovením 136, odst. 1 Zákoníku práce, umožní zaměstnavatel výkon kontrolní činnosti příslušným odborovým orgánům a poskytne potřebné podkladové materiály a informace k provedení kontroly Příslušné odborové orgány budou informovány o všech provozních nehodách, haváriích a pracovních úrazech Zaměstnavatel bude předávat kopii záznamu o pracovním úrazu příslušnému odborovému orgánu neprodleně po jeho sepsání. Příslušný odborový orgán je povinen se vyjádřit k navrhovaným opatřením Zaměstnavatel zajistí v případě, kdy je zaměstnanci přiznána změněná pracovní schopnost v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vzniklé při plnění pracovních povinností vhodné místo, eventuálně bude účinně napomáhat při zajištění vhodného místa u jiného zaměstnavatele.

8 8. Péče o zaměstnance Příspěvek na stravování. Organizace poskytne zaměstnanci příspěvek na závodní stravování na jedno teplé jídlo denně formou hodnotových poukázek. Tyto poukázky jsou zajišťovány, distribuovány a finančně vypořádány ekonomickým odborem rektorátu.hodnota jedné poukázky je 40,- Kč. Výše příspěvku organizace zaměstnanci na tyto poukázky je 55% hodnoty poukázky. Hodnotové poukázky se poskytují pracovníkům v hlavním pracovním poměru v množství, které odpovídá počtu odpracovaných pracovních směn v měsíci a odpovídá jejich pracovnímu úvazku ( při plném pracovním úvazku jedna stravenka na jeden pracovní den).na příspěvek na stravování nemá zaměstnanec nárok v době dovolené, pracovního volna, v době, kdy je na služební cestě a pobírá cestovní náhrady a v době nemoci. Hodnotovou poukázku obdrží zaměstnanec i při práci přesčas, pokud délka této práce přesáhne 8 hodin a více( např. sobota,neděle). Při směně přesahující 10,5 hodiny má zaměstnanec nárok na poskytnutí další přestávky na jídlo v délce 15 minut Zaměstnavatel poskytne matkám a osamělým mužům pečujícím o dítě mladší než 10 let, na jejich žádost, pracovní volno bez náhrady mzdy v rozsahu dvou týdnů v kalendářním roce po vyčerpání řádné dovolené, je-li tato žádost podána nejméně 14 dní předem. Neohrozí-li to řádný chod pracoviště, mohou toto neplacené volno žádat i ostatní zaměstnanci Vedoucí pracoviště může přiznat pracovníkovi volno s náhradou mzdy v rozsahu jednoho pracovního dne za půl roku ( 6 měsíců) z důvodu náhlé nevolnosti i bez lékařského potvrzení Nepedagogičtí pracovníci mají nárok na zákonnou dobu dovolené, prodlouženou o jeden týden Ve spolupráci s odborovou organizací umožní zaměstnavatel letní rekreaci zaměstnancům i jejich rodinných příslušníkům v UVS Poněšice v délce 5 týdnů v šestidenních turnusech v obvyklých cenách střediska. Ceny jsou zveřejňovány vyhláškou rektora nebo kvestorky. 9. Závěrečná ustanovení Tato KS se stává závazným dokumentem platným dnem podpisu smluvních stran.

9 9.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré dodatky či změny této kolektivní smlouvy mohou být provedeny jen písemně a pouze se souhlasem smluvních stran.při návrhu změny kolektivní smlouvy nebo dodatku ke kolektivní smlouvě, postupují smluvní strany jako při uzavírání kolektivní smlouvy, tj. dle zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání Změny a úpravy se řeší na základě návrhu jedné ze smluvních stran s tím, že druhá strana je povinna na návrh písemně odpovědět nejpozději do 21 dne. Účastníci KS se zavazují, že v zájmu zachování sociálního smíru budou jednat o všech změnách tak, aby dospěli co nejrychleji k vzájemné dohodě KS podléhá pravidelnému hodnocení a kontrole plnění jednotlivých závazků a to vždy k příslušného kalendářního roku. Hodnocení a kontrolu připravuje VZO AMU a projedná se zaměstnavatelem Obě smluvní strany se zavazují, že nejméně 60 dnů před ukončením účinnosti této KS zahájí jednání o uzavření KS na další období. Pokud nedojde k uzavření nového znění KS k datu ukončení její účinnosti, platí její dosavadní verze až do data podpisu nové KS oběma smluvními stranami, nejdéle však do 90ti dnů po skončení její účinnosti. V Praze dne : za ZO VOS AMU : Karel Krumpholc za zaměstnavatele: prof. Peter Toperczer

10 Dodatek č. 1 ke KS uzavřenou mezi AMU a ZO VOS AMU na rok 2002 Akademie múzických umění, zastoupená prof. Peterem Toperczerem a ZO VOS AMU, zastoupená předsedou Karlem Krumpholcem se dohodli na tomto dodatku ke KS, uzavřené dne a kterým se mění text některých ustanovení této KS. Změny se týkají těchto ustanovení: 1) odst se ruší věta : O přiznání odměn rozhoduje vedení jednotlivých fakult na návrh vedoucího pracoviště. Nahrazuje se větou: O výši odměn rozhoduje.... 2) odst : odměna se zvyšuje ze stávajících 2.000, ,- Kč na 4.000,-Kč 8.000,-Kč. 3) odst :změna se týká věty: Vedoucí pracoviště může přiznat pracovníkovi volno... Nahrazuje se větou: Vedoucí pracoviště přizná pracovníkovi volno.... Tento dodatek je proveden podle odst KS a stává se nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem tohoto dodatku vyjadřují obě strany souhlas s uvedenými změnami a současně i souhlas s prodloužením platnosti KS do V Praze dne Za VOS AMU : Karel Krumpholc za zaměstnavatele: prof. Peter Toperczer

11 Dodatek č. 2 ke KS uzavřené mezi AMU a ZO VOS AMU na rok 2003 Akademie múzických umění, zastoupená panem prof. Peterem Toperczerem a ZO VOS AMU, zastoupená předsedou Karlem Krumpholcem se dohodli na dodatku č. 2 ke KS uzavřené dne a doplněné dodatkem č. 1 ze dne S platností od se zvyšuje hodnota poukázek na stravování na 50,- Kč. Výše příspěvku organizace zaměstnanci na tyto poukázky je 55 % hodnoty poukázky. Změna se týká odst. 8.1.KS. Zároveň obě strany vyslovují souhlas s prodloužením platnosti KS do Tento dodatek je proveden podle odst KS a stává se nedílnou součástí této smlouvy. V Praze dne Za VOS AMU: Karel Krumpholc Za zaměstnavatele: prof. Peter Toperczer

12 Dodatek č. 3 ke KS uzavřené mezi AMU a ZO VOS AMU na rok Akademie múzických umění v Praze,zastoupená prof. Peterem Toperczerem dr.h.c., rektorem AMU a ZO VOS AMU, zastoupená Karlem Krumpholcem, předsedou ZO se dohodli na dodatku č. 3 ke KS uzavřené dne Tímto dodatkem se prodlužuje platnost KS do Vzhledem ke změně DPH u restauračních služeb, AMU vyjadřuje podporu návrhu odborové organizace na zvýšení hodnoty poukázek GASTROPASS na stravování z 50 Kč na 60 Kč. Zvýšení bude řešeno dle vývoje dotací a navýšení rozpočtu na rok s pravděpodobnou platností od V Praze dne Za ZO VOS AMU : Karel Krumpholc- předseda AMU Za AMU: prof. P. Toperczer dr.h.c.rektor

13 Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU), zastoupená rektorem doc. Ivo Mathé a Základní organizace Vysoškolského odborového svazu AMU (dále jen ZO VOS AMU), zastoupená předsedou ZO Karlem Krumpholcem se dohodly na dodatku č. 4 ke Kolektivní smlouvě uzavřené mezi AMU a ZO VOS AMU dne 25. června 2001 (dále jen KS) ve smyslu čl a čl. 9.2 KS. Vzhledem k ustanovení dodatku č. 3 z 12. července 2004 a pokračujícímu vývoji na trhu se mění čl Příspěvek na stravování KS. AMU zvýší od 1. ledna 2006 hodnotu poukázek na stravování na 60 Kč, přičemž výše příspěvku AMU zaměstnanci na poukázku bude činit 55% její hodnoty. Ostatní ustanovení čl KS zůstávají v platnosti. ZO VOS AMU se zavazuje prosazovat mezi svými členy bezhotovostní formu výplaty mezd. Tímto dodatkem se platnost KS prodlužuje do 1. července V Praze dne V Praze dne Karel Krumpholc za ZO VOS AMU doc. Ivo Mathé za AMU

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROKY 2013 2016 uzavřena mezi Odborovým svazem dopravy, se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 2, zastoupeným předsedou panem Lubošem Pomajbíkem a Svazem dopravy

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2005

Kolektivní smlouva pro rok 2005 1 Kolektivní smlouva pro rok 2005 1. Fakultní nemocnice v Plzni zastoupená ředitelkou ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

na období od 1.5.2006 do 30.4.2008

na období od 1.5.2006 do 30.4.2008 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1.5.2006 do 30.4.2008 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc zastoupená: ředitelem MUDr. Ivo Marešem a Lékařský

Více

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: PEGATRON Czech, s. r. o., Na Rovince 862, 720 00 Ostrava-Hrabová Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti a Základní organizace Odborového svazu

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více