Krajský úřad Zllnského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Zllnského kraje"

Transkript

1 Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22. dubna 2014 Mgr. Pavlína Dúbravová KUZL 36556/2013 KUSP 36556/2013 KŘ Zpráva č. 419/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Traplice, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 7,00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v 16,00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Traplice Traplice Přezkoumání vykonaly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: kontrolor: Mgr. Pavlína Dúbravová Bc. Jana Bílková Obec Traplice starosta: účetní: matrikářka zastupovali: - mzdová účetní: Ing. Milan Rozum Jindra Kubinová Iveta Pavolová Krajský úřad Zlínského tř. Tomáše Bati 21, Zlín kraje IČ: tel.: , fax: e-rnail:

2 Klasifikace: chráněný dokument A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Návrh rozpočtu Obce Traplice na rok 2013 byl zverejnen v souladu s ustanovením 11 odst. 3 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, na úřední desce obce od do , ve stejném termínu i na elektronické úřední desce. Příjmy navrženy ve výši Kč, výdaje navrženy ve výši Kč a financování - splátka úvěru (pol. 8124) ve výši Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2013 nebyl schválen před , řídilo se hospodaření obce do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria dle ustanovení 13 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtové provizorium bylo schváleno zastupitelstvem obce dne usnesením Č. 15/6/12. Změny schváleného rozpočtu byly prováděny formou rozpočtových opatření (dále jen RO). V roce 2013 bylo provedeno celkem 8 změn rozpočtu, z toho 2 schválila rada obce (dále jen RaO) a zbývající zastupitelstvo obce (dále jen ZO). 1. RO schváleno RaO dne usnesením Č. 7/8/ příjmy i výdaje navýšeny o Kč 2. RO schváleno ZO dne usnesením Č. 7/2/13 - příjmy i výdaje navýšeny o Kč 3. RO schváleno ZO dne usnesením Č. 8/3/13 - příjmy i výdaje navýšeny o Kč 4. RO schváleno ZO dne usnesením Č. 5/4/13 - příjmy navýšeny o Kč a výdaje navýšeny o Kč 5. RO schváleno ZO dne usnesením Č. 5/5/13 - příjmy navýšeny o Kč a výdaje navýšeny o Kč 6. RO schváleno ZO dne usnesením Č. 6/6/13 - příjmy i výdaje navýšeny o Kč 7. RO schváleno RaO dne usnesením Č. 10/21/13 - příjmy i výdaje navýšeny o Kč 8. RO schváleno ZO dne usnesením Č. 6/7/13 - příjmy navýšeny Kč a výdaje navýšeny Kč RO došlo k navýšení finančních prostředků na straně příjmů o Kč a na straně výdajů o Kč. Celkem byly příjmy navýšeny na částku Kč a výdaje navýšeny na částku Kč. Změny byly zaneseny do výkazu FIN 2-12 M sestaveného k bez rozdílů. Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Obec Traplice měla zpracovaný rozpočtový výhled na období v souladu 3 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtový výhled obsahoval údaje o příjmech rozpočtu (včetně dotací), výdajích rozpočtu, financování - splátky dlh. půjčených prostředků. Rozpočtový výhled byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením Č. 5/11. Rozpočet Obce Traplice na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením Č. 7/1/13, jako přebytkový. Schválené příjmy ve výši Kč, výdaje ve výši Kč a přebytek ve výši Kč bude použit na splátky úvěru (pol. 8124). Počáteční stav bankovního účtu k činil ,35 Kč. Schválený rozpočet byl neprodleně rozepsán v podrobném členění na jednotlivé příjmové i výdajové položky a je uveden ve sloupci I Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M. 2

3 Klasifikace: chráněný dokument Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 byl schválen neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (dále jen PO) Základní škola a Mateřská škola Traplice ve výši Kč ( 3113 pol. 5331). Dne na základě schváleného rozpočtu obec písemně sdělila PO výši závazného ukazatele. Předpis příspěvku byl proveden na SU "Závazek vůči PO". Předmětem změny rozpočtu č. 5/2013 byl příspěvek navýšen o 184 tis. Kč. Kontrolou výdajové části rozpočtu uvedeného v účetním výkaze FIN 2-12 M (pol. 5331), byl neinvestiční příspěvek do konce roku 2013 zaslán ve výši Kč. Rada obce dne usnesením č. 12/7/2013 schválila převedení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2012 do rezervního fondu (kontrola proběhla na "Přílohu" část F. - tvorba fondu ze zlepšeného VH ve výši Kč). Výsledek hospodaření za rok 2012 činil Kč. Kontrola upozorňuje, že v usnesení ze zasedání rady obce scházela specifikace rozdělení částky do jednotlivých fondů. Kontrola proběhla na přílohu rozvahy PO - tvorba rezervního fondu, zde byla uvedena částka, která nesouhlasila s výsledkem hospodaření PO za rok Kontrola konstatuje porušení ČÚS č. 704, kdy příspěvková organizace chybně účtovala o tvorbě rezervního fondu. Závěrečný Bankovní účet výpis Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Traplice za rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce obce od do , ve stejném termínu i v elektronické podobě. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 6/3/13, a to bez výhrad. Kontrola konstatuje dodržení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obec Traplice měla v roce 2013 zřízeny následující bankovní účty: - běžný účet č /0800 vedený u ČS., a.s. - zůstatek činil ,43 Kč (ověřeno na bankovní výpis č. 159) a odpovídal účtu v hlavní knize sestavené za období 12/2013 (dále jen HUK). - účet č /2010 vedený u Fio banky, a.s. - zůstatek činil ,68 Kč (ověřeno na bankovní výpis č. 11/2013) a odpovídal účtu vkladový účet č /2070 vedený u Moravského peněžního ústavu - zůstatek činil ,94 Kč (ověřeno na bankovní výpis č. 7) a odpovídal účtu běžný účet č /0710 vedený u ČNB - zůstatek činil ,11 Kč (ověřeno na bankovní výpis č. 25 ze dne ) a odpovídal účtu Součet zůstatku bankovních účtů k ve výši ,16 Kč odpovídal zůstatku na účtu 231 v HUK a rozvaze za období 12/ účet Sociálního fondu č /0800 vedený u ČS., a.s. - zůstatek činil ,00 Kč (ověřeno na bankovní výpis č. 014) a odpovídal účtu úvěrový účet č /0800 vedený u Č. S., a.s. - zůstatek činil ,00 Kč (ověřeno na bankovní výpis č. 016) a odpovídal účtu úvěrový účet č /0800 vedený u Č. S., a.s. - zůstatek činil ,00 Kč (ověřeno na bankovní výpis č. 009) a odpovídal účtu Součet zůstatku úvěrových účtů k ve výši ,00 Kč 3

4 Klasifikace: chráněný dokument odpovídal zůstatku na účtu 451 v HUK a rozvaze za období 12/2013. Dohoda o hmotné odpovědnosti Dohody o hmotné odpovědnosti byly uzavřeny s paní účetní a s paní matrikářkou a mzdovou účetní Obce Traplice dne v souladu s 252 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Evidence majetku Majetek Obce Traplice je evidován v programu KEO. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je evidován na účtu 018 v ceně od 500 Kč do Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu 028 při pořizovací ceně od Kč do Kč. Kontrola upozorňuje, na evidenci majetku v pořizovací ceně do 3 tis. Kč na podrozvahovém účtu 902 "Jiný drobný dl. hmotný majetek" dle ustanovení 49 vyhlášky Č. 410/2009 Sb., v platném znění. Předmětem kontroly byly dle HUK přírůstky a úbytky na účtech dle inventárních čísel (dále jen tc; které se uskutečnily v roce nebyly zjištěny nedostatky. Účet 018 "Drobný dl. nehmotný majetek" ve výši ,30 Kč (oprávky v plné výši na účtu 078) - přírůstek ve výši ,00 Kč (pořízen program KEO- W). Účet 019 "Ostatní dl. nehmotný majetek" ve výši ,00 Kč (oprávky ve výši ,00 Kč na účtu 079) - nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku. Účet 021 "Stavby" ve výši ,06 Kč (oprávky ve výši ,00 Kč na účtu 081) - přírůstek ve výši ,00 Kč (IČ budova č.p. 242 ve výši Kč; IČ technické zhodnocení ZŠ - rekonstrukce budovy WC ve výši Kč). Účet 022 "Samostatné movité věci" ve výši ,00 Kč (oprávky ve výši ,00 Kč na účtu 082) - přírůstek ve výši ,00 Kč (IČ kamerový systém). Účet 028 "Drobný dl. hmotný majetek" ve výši ,05 Kč (oprávky v plné výši na účtu 088) - přírůstek ve výši ,00 Kč (např. mobilní buňka, trezor, kladivo sekací, elektrocentrála, dveře bezpečnostní, automobil AVIA, bruska úhlová X303). Úbytek ve výši ,50 Kč (IČ dveře bezpečnostní). Účet 031 "Pozemky" ve výši ,80 Kč - přírůstek ve výši ,00 Kč (nákup + bezúplatný převod pozemků od státu). Úbytek ve výši ,60 Kč (prodej + směna pozemků). Účet 032 "Kulturní předměty" ve výši ,00 Kč - nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku. Účet 041 "Nedokončený dl. nehmotný majetek" ve výši ,90 Kč (evidováno např.: projekt - změna ÚP, studie využití prostoru návsi, projekt zaměření části Traplic, projekt kanalizace). Účet 042 "Nedokončený dl. hmotný majetek" ve výši ,50 Kč (evidovány např. projekty - víceúčelové hřiště, ZŠ - fasáda, kuželna, ZŠ - fasáda, okna). Účet 903 "Ostatní majetek" ve výši ,69 Kč - majetek PO. Kontrola upozorňuje. že nebyl vyhotoven inventurní soupis dle 8 vyhlášky Č. 270/2010 Sb.. o inventarizaci majetku a závazků. v platném znění. Evidence pohledávek Obec Traplice evidovala k následující druhy pohledávek - kontrola proběhla na dokladovou inventarizaci. 4

5 Klasifikace: chráněný dokument Dlouhodobé pohledávky obec neevidovala. Krátkodobé pohledávky ve výši ,66 Kč na účtech: 311 "Odběratelé" ve výši ,80 Kč - jednalo se o pohledávky za provozní náklady, nájem, tříděný sběr, stočné, kabel. TV - poplatky, nájem kuželna). 314 "Krátkodobé poskytnuté zálohy" ve výši ,00 Kč - zálohy na plyn a el. energie. 315 "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" ve výši ,00 Kč - poplatek ze psů a odvoz TKO. Kontrola upozorňuje, že nebyly doloženy přílohy inventurního soupisu dle ustanovení 8 odst. 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. 335 "Pohledávky za zaměstnanci" ve výši ,00 Kč - půjčky FSP. 343 "Daň z přidané hodnoty" ve výši 29240,00 Kč 388 "Dohadné účty aktivní" ve výši ,86 Kč - uznatelné náklady na ZŠ. 942 "Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům" ve výši ,14 Kč. Kontrola upozorňuje, že nebyl vyhotoven inventurní soupis dle ustanovení 8 vyhlášky Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. Stavy pohledávek byly odsouhlaseny na stavy v HUK, rozvaze a podrozvaze sestavené za období 12/ nebyly zjištěny rozdíly. Evidence poplatků Byla provedena kontrola níže uvedených poplatků: Obec na základě Obecně závazné vyhlášky z předchozích let, avšak platné i pro rok 2013 o místních poplatcích vybírala poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a za držení psů. Obec sleduje veškeré poplatky ručně. Samostatně jsou zpracovány přehledy místních poplatků ze psů, za odpady, stočné apod. Dle evidence bylo v roce 2013 občany uhrazeno ze psů Kč, z toho 300 Kč doplatek z roku 2012 a Kč činí poplatky ze psů za rok Pohledávky k byly vykázány ve výši 3020 Kč - odsouhlaseno s HUK (účet ). Uhrazený poplatek ze psů ve výši Kč souhlasil spol "Poplatek ze psů" ve výkazu FIN 2-12 M. Dle evidence poplatků bylo občany za komunální odpad v roce 2013 uhrazeno Kč. Výše uhrazených poplatků za rok 2013 souhlasila s výkazem FIN 2-12 M pol "Poplatek za komunální odpad". Pohledávky za komunální odpad k eviduje obec ve výši Kč na účtu Pohledávky ze psů (3 020 Kč) a za KO ( Kč) odpovídaly účtu 315 v rozvaze za období 12/2013 ( Kč). Evidence závazků Obec Traplice evidovala k následující závazky - kontrola proběhla na dokladovou inventarizaci. Dlouhodobé závazky evidovala obec ve výši ,00 Kč na účtech: 451 "Dlouhodobé úvěry" ve výši ,00 Kč úvěr na ČOV u České spořitelny ve výši ,00 Kč úvěr na zateplení a výměnu oken ZŠ u České spořitelny ve výši ,00 Kč 452 "Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé" ve výši ,00 Kč - od Ministerstva financí v souvislosti ČOV. Krátkodobé závazky ve výši ,51 Kč na účtech: 321 "Dodavatelé" ve výši ,85 Kč - 17 nezaplacených faktur. 331 "Zaměstnanci" ve výši ,00 Kč - mzdy za 12/ "Zúčtování s institucemi SZ a ZP" ve výši ,00 Kč 5

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH

Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2011 NÁVRH ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 % plnění Schválený

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013

Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013 Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.9.2013 na základě zákona č. 420/2004

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více