VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Veškeré bankovní transakce, služby a obchodní vztahy banky Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, francouzské «société anonyme» se sídlem 9, Quai du Président Paul Doumer, Paříž La Défense cedex, Francie, registrované pod identifikačním číslem (Siren) v rejstříku: Registre du Commerce et des Sociétés of Nanterre, jednající prostřednictvím své pobočky v České republice Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka se sídlem Ovocný trh 8, Praha 1, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ( Banka ) a jejích Klientů se za účelem vytvoření jednoznačné báze vzájemných vztahů budou řídit níže uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami. Výrazem Klient se rozumí (i) všechny strany, s nimiž Banka uzavřela písemnou smlouvu a (ii) všechny strany, jejichž vztahy s Bankou se zakládají na ústní dohodě nebo vycházejí z jednání těchto stran. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i další relevantní dokumenty související s poskytovanými službami Klientovi, zejména Standardní podmínky vypořádání, Standardní sazebník poplatků a úroků aj. ( související dokumenty ), budou považovány za nedílnou součást každé individuální smlouvy mezi Bankou a Klientem ( rámcová smlouva ) v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku České republiky, zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( obchodní zákoník ). Každý Klient obdrží kopii Všeobecných obchodních podmínek a souvisejících dokumentů, a má právo kdykoli si je prostudovat v sídle banky na adrese Ovocný trh 8, Praha 1, Česká republika, v jiných veřejně přístupných prostorách banky nebo na internetové stránce Banky Kromě Všeobecných obchodních podmínek je Banka oprávněna vydat nebo aplikovat konkrétní podmínky jakožto součást příslušné smlouvy s Klientem. V případě rozporu mezi takovými konkrétními podmínkami a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami mají přednost dané konkrétní podmínky. Kromě toho poskytne Banka na svých pracovištích písemné informace o konkrétních podmínkách svých služeb v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě, že podmínky některé individuální smlouvy jsou odlišné od Všeobecných obchodních podmínek nebo od konkrétních podmínek, řídí se taková smlouva podmínkami v ní uvedenými. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí jakákoli záležitost, na níž se nevztahují ustanovení příslušné individuální smlouvy uzavřené mezi Bankou a Klientem ani žádné konkrétní podmínky a ustanovení, i veškeré faktické vztahy mezi Bankou a Klientem neupravené individuální písemnou smlouvou. V případě, že podmínky a ustanovení Standardizovaného kodexu postupů pro oblast akreditivů (Uniform Customs and Practice of the International Chamber of Commerce for Documentary Credits) vydaného Mezinárodní obchodní komorou ( pravidla ICC ), jimiž se řídí určitá jednotlivá transakce nebo poskytovaná služba, jsou odlišné od těchto Všeobecných obchodních podmínek, řídí se taková smlouva pravidly ICC. A. PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A IDENTIFIKACE KLIENTA, DISPOZIČNÍ PRÁVO, KOMUNIKACE 1. Banka vyžaduje jako podmínku pro navázání obchodního vztahu a dále pro uskutečnění transakce prokázání totožnosti Klienta a případně také předložení dokumentů prokazujících oprávněnost dalších osob zastupovat Klienta ve styku s Bankou. V tomto ohledu dále Banka obvykle vyžaduje předložení těchto dokumentů: - aktuální výpis z obchodního, podnikového nebo obdobného rejstříku nebo jiné příslušné dokumenty dokládající řádné založení a právoplatnou existenci dané právnické osoby, které nesmí být starší 30 dnů; - doklady o oprávnění statutárního orgánu nebo jeho člena jednat za Klienta, pokud to není prokázáno ve výše uvedených dokladech a - nejméně jeden osobní doklad totožnosti osoby nebo osob jednajících jménem či za Klienta. Vedle výše uvedených dokladů je Banka podle svého uvážení nebo ze zákona oprávněna vyžadovat předložení jiných dokumentů, a může odmítnout poskytnout požadovanou službu, pokud Klient podle vlastního uvážení Banky řádně neprokáže svou totožnost. Banka je kdykoli oprávněna požádat Klienta, aby jí předložil svůj aktuální výpis z obchodního, podnikového nebo obdobného rejstříku nikoli starší 30 dnů, nebo jiný aktuální identifikační doklad a Klient je povinen takové žádosti vyhovět. Klient je dále povinen informovat Banku o jakýchkoli změnách v takovém výpisu či dokladu a při takové změně předložit Bance aktuální dokument. Klient je povinen splnit důvodnou žádost Banky o poskytnutí dokumentů, informací nebo jiné formy součinnosti, která je důležitá pro současný nebo budoucí smluvní vztah mezi Klientem a Bankou. 2. Podpisové vzory a úkony oprávněných osob zůstávají v platnosti nehledě na jakékoli odlišné záznamy uvedené v obchodním rejstříku nebo jiných věstnících, a to až do té doby, než Banka od Klienta obdrží písemné oznámení o odejmutí nebo zrušení příslušného oprávnění. 3. Obdrží-li Banka pokyn, že je za Klienta oprávněna podepisovat a jednat s Bankou jiná osoba než statutární orgán nebo člen statutárního orgánu Klienta, musí příslušnou plnou moc nebo podpisový vzor řádně podepsat statutární orgán Klienta, nebo jiná oprávněná osoba a daný dokument zakládá oprávnění udělené Klientem takové osobě. 4. Pokud se jedná o nakládání s peněžními prostředky na účtu Klienta, může Klient předat Bance informaci ve formě podpisových vzorů, že osoby oprávněné podepisovat v jeho zastoupení jsou vybaveny společným podpisovým právem. Banka však nepřipouští žádná jiná omezení rozsahu podpisového práva takové osoby nebo osob, jako např. podpisové právo udělené pouze pro některé druhy platebních transakcí nebo do určité výše disponovaných finančních prostředků. 5. Pokud sdělení nebo pokyny adresované Bance Klientem nevydá statutární orgán nebo člen statutárního orgánu Klienta oprávněný podepisovat nebo jednat samostatně nebo jiná oprávněná osoba, je Banka oprávněna vyžadovat předložení plné moci udělené Klientem takové osobě nebo nepovažovat úkony a pokyny takových osob za závazné a nepřihlížet k nim. Banka může podle vlastního uvážení nebo ze zákona vyžadovat, aby byly podpisy na udělené plné moci úředně ověřeny nebo aby měla plná moc formu notářského zápisu. Má-li Banka nějaké pochybnosti ohledně toho, zda je osoba jednající jménem Klienta řádně oprávněna, může odmítnout poskytnout požadovanou službu nebo provést příkazy a pokyny. 6. Komunikaci mezi Bankou a Klientem lze kromě písemné formy realizovat faxem, telexem, em, swiftem nebo systémem elektronického bankovnictví s tím, že Banka je oprávněna za účelem povolení používání takových komunikačních prostředků požádat Klienta o uzavření zvláštní smlouvy, v níž budou stanoveny podmínky takové komunikace. 7. Není-li dohodnuto jinak, bude komunikace mezi Bankou a Klientem vedena v češtině nebo v angličtině. Totéž pravidlo platí i pro jazyk, v němž budou rámcové smlouvy uzavírány, a pro dokumenty, které Klient požaduje od Banky nebo které jí má předložit v souvislosti se smluvním vztahem mezi ním a Bankou. Sdělení nebo dokumenty (nebo jejich části), které jsou vyhotoveny nebo uzavřeny v jiném jazyce, musí být úředně přeloženy do češtiny nebo angličtiny. 8. Není-li dohodnuto jinak, musí mít všechny dokumenty, které Banka požaduje nebo které jí má Klient předložit v souvislosti se smluvním vztahem mezi ním a Bankou, formu originálu nebo ověřené 1

2 kopie, tj. kopie ověřené příslušným úředním orgánem, a v případě zahraničního ověření superlegalizované nebo apostilované kopie, ledaže taková legalizace není podle příslušné mezinárodní smlouvy vyžadována. 9. Banka je oprávněna vyžadovat od Klienta informace, které jsou nezbytné k provedení identifikace Klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně předložení příslušných dokladů. Součástí takové identifikace je i sdělení informace o skutečném majiteli právnické osoby. Klient je povinen informovat Banku také o jakýchkoli změnách výše uvedených údajů. Banka může pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu příslušných právních předpisů. 10. V případě nakládání s majetkem Klienta nebo poskytnutí služby (dále jen obchod ) Klientovi v hodnotě euro nebo více je Klient povinen řádně prokázat svou totožnost. Pokud tak neučiní způsobem, který je pro Banku uspokojivý, odmítne Banka obchod provést. 11. Klient je povinen oznámit a prokázat Bance, že má statut drobného podnikatele podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku ( zákon o platebním styku ), jinak se na něj příslušná mandatorní zákonná ustanovení neuplatní. V případě změny okolností rozhodujících o zařazení Klienta do statutu drobného podnikatele je Klient povinen tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu Bance oznámit. B. PŘEDÁVÁNÍ OZNÁMENÍ 12. Banka a Klient se navzájem neprodleně vyrozumí o jakémkoli vývoji událostí, skutečností, opomenutí nebo omylu, jež jsou důležité pro jejich vzájemný vztah a bez odkladu zodpoví veškeré dotazy vznesené v dané záležitosti druhou stranou. Klient oznámí Bance svou adresu, ovou adresu a číslo telefonu, telefaxu a dálnopisu, prostřednictvím jichž si přeje komunikovat, a bude Bance neprodleně oznamovat jakoukoli změnu výše uvedených údajů. 13. Veškerá sdělení se pokládají za předaná Bankou, pokud byla zaslána na poslední adresu sdělenou Klientem nebo na jeho jinou adresu známou Bance, a to v okamžiku, kdy nastane první z následujících událostí: (i) sdělení je doručeno osobně, (ii) sdělení je uloženo u poštovního úřadu nehledě na to, zda se Klient o takovém uložení dozvěděl, (iii) Klient odmítne sdělení převzít, (iv) sdělení je označeno jako nedoručitelné, protože adresát je neznámý, nebyl zastižen nebo se nenachází na dané adrese nebo (v) 5. kalendářní den po odeslání sdělení. 14. Banka potvrzuje příjem veškeré došlé korespondence a dokumentů tím způsobem, že dokumenty označí slovem Došlo (Received), nebo jiným odpovídajícím způsobem a udáním příslušného data, popřípadě i hodiny. Toto datum i hodina, pokud jsou na dokumentech vyznačeny, představují čas přijetí pro veškeré příkazy, oznámení, pokyny a jiná sdělení Klienta. 15. Bude-li o to Banka požádána nebo bude-li povinna tak učinit, bude zasílat peníze a jiné cennosti dle principu bona fide na riziko a nebezpečí Klienta, a to jak pojištěné, tak nepojištěné. Pokud neexistuje vzájemná úmluva, stanovuje Banka způsob přepravy s přihlédnutím k nejlepším zájmům Klienta. Směnky, šeky, příjmové doklady, výpisy z účtů, úvěrové smlouvy, záruční dokumenty, úvěrové dokumentární listiny a jiné doklady obvyklé u akreditivů lze zasílat jako obyčejné nebo doporučené zásilky v souladu s podmínkami držitele poštovní licence ve smyslu ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů upravujících oblast poštovních služeb, nebo podle podmínek jiného soukromého přepravce zvoleného k tomuto účelu Bankou. 16. Všechna sdělení a informace, které Banka poskytne Klientovi během doby trvání jejich smluvního vztahu nebo při sjednávání takového vztahu, budou důvěrné ve smyslu 271 obchodního zákoníku a Klient tyto informace nezveřejní, ani nepoužije pro vlastní účely v rozporu se zájmy Banky. 17. Banka je v odůvodněných případech oprávněna podpis osoby pověřené jednat jménem Banky nahradit mechanickými prostředky (uvedení obchodní firmy, otisk razítka, apod.), a to zvláště v případě hromadné korespondence nebo v případě korespondence generované Bankou automaticky (např. konfirmace, výpisy z účtu apod.). C. BANKOVNÍ DNY 18. Bankovním dnem pro platební transakce, na něž se vztahuje zákon o platebním styku, se rozumí den, který je obvyklým pracovním dnem pro Banku a ostatní převádějící instituce, které se účastní realizace nebo zprostředkování příslušné části transakce. Pro ostatní transakce se bankovním dnem rozumí den, který je obvyklým pracovním dnem bank v České republice, a v případě devizových plateb i v jiné příslušné jurisdikci; soboty, neděle, státní svátky a bankovní prázdniny v České republice (nebo v jiné příslušné jurisdikci v případě devizových transakcí), se nepovažují za bankovní dny. 19. Pracovní dobou se rozumí část bankovního dne, kdy Banka a ostatní převádějící instituce provádějící platební transakci obvykle vykonávají činnosti potřebné pro provedení příslušné platební transakce. Časový okamžik blízko pracovní doby, který je rozhodující pro přijetí platební transakce v daný pracovní den, je uveden ve Standardních podmínkách vypořádání. Platební příkazy přijaté v bankovní den po takto stanoveném okamžiku se pokládají za přijaté a nabývají účinnosti v následující bankovní den, pokud jsou splněny všechny podmínky potřebné k tomu, aby nabyly účinnosti. D. BANKOVNÍ ÚČTY 20. Obecná ustanovení: (a) Banka zřizuje Klientům bankovní účty v českých korunách a ve vybraných cizích měnách na základě konkrétních písemných smluv uzavřených mezi stranami na příslušných formulářích Banky. Každý bankovní účet je označen identifikačním číslem. Klient tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny částky připsané ve prospěch bankovního účtu slouží ke krytí všech jeho závazků vůči Bance bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou splatné. Není-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, Banka vystavuje výpis resp. výpisy s ohledem na typ účtu nejméně jednou měsíčně, případně čtvrtletně, pokud na účtu za uplynulé období neproběhly žádné platební transakce. (b) Ještě před založením účtu je Klient zejména povinen prokázat Bance svou totožnost způsobem uvedeným v bodu A.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek a předložit všechny další doklady požadované Bankou. Nakládat s peněžními prostředky na účtu budou oprávněny pouze osoby, jejichž podpisový vzor je součástí dokumentů, které majitel účtu předloží Bance. (c) Každý spolumajitel společného bankovního účtu má právo disponovat všemi prostředky, uloženými na tomto účtu, pokud majitelé společného účtu nepředají Bance písemné pokyny v opačném smyslu. Každý spolumajitel společného účtu nese jako spoludlužník plnou odpovědnost za veškeré závazky vyplývající ze společného účtu. 21. Běžné účty: (a) Na základě písemné smlouvy o běžném účtu Banka zřizuje a vede běžné účty pro účely přijímání vkladů a provádění plateb. (b) Banka může ve prospěch Klienta přijímat peněžní prostředky od třetích stran a připisovat je na jeho běžný účet. Pokud se od Banky na podkladě příkazu nebo pokynu požaduje, aby k dispozici Klienta uchovávala nebo poskytla specifikovaný obnos finančních prostředků, může tak Banka učinit připsáním takového obnosu na běžný účet Klienta, pokud od Klienta neobdrží pokyn v jiném smyslu. Není-li dohodnuto jinak, nesmí Klient přečerpat zůstatek na žádném ze svých běžných účtů vedených u Banky. Vznikne-li na účtu Klienta debetní zůstatek i přesto, že není schváleno jeho přečerpání, bude Klient platit Bance úroky z debetního zůstatku podle sazby pro nepovolený debet stanovený v Standardním sazebníku poplatků a úroků. (c) Frekvence výpisů z běžných účtů bude dohodnuta ve smlouvě o běžném účtu uzavřené s Klientem. Banka bude Klienta ve výpisu z účtu informovat v souvislosti s jednotlivými převody zejména (i) o údajích, na jejichž základě bude Klient schopen identifikovat platební transakci, a pokud to připadá v úvahu, také o údajích o příjemci nebo plátci, (ii) o výši převodu uvedené na převodním příkazu v měně, v níž byla odepsána z platebního účtu plátce, nebo v měně použité v platebním 2

3 příkazu, (iii) o poplatcích za převod hrazených Klientem, (iv) o datu, kdy byla částka převodu odepsána z účtu nebo připsána ve prospěch jeho běžného účtu a (v) o směnném kurzu použitém Bankou pro směnu měn, pokud to připadá v úvahu. Klient Bance do třiceti (30) kalendářních dnů od data výpisu z účtu písemně oznámí jakékoli reklamace nebo nesrovnalosti týkající se tohoto výpisu. Pokud Klient proti výpisu nevznese námitky, má se za to, že s výpisem souhlasí. 22. Vkladové účty: (a) Na základě písemné smlouvy o vkladovém účtu Banka zřizuje a vede vkladové účty v českých korunách a ve vybraných cizích měnách. (b) Banka bude vyplácet úrok z vkladů v souladu s dohodnutými podmínkami (částka, splatnost, úroková sazba) tak, jak je uvedeno v konfirmaci zaslané Klientovi. Pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, bude Banka srážet z vyplaceného úroku příslušné daně. (c) Není-li dohodnuto písemně jinak, není Klient oprávněn předčasně vypovědět vklad u Banky. E. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ, UTAJENÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 23. Banka je povinna dodržovat právní předpisy o bankovním tajemství, zejména zákon o bankách č. 21/1992 Sb. ( zákon o bankách ), pravidla ochrany osobních údajů stanovená v zákoně č. 101/2000 Sb. ( zákon o ochraně osobních údajů ), případně jiných obecně závazných předpisů regulujících oblast bankovního tajemství a ochrany údajů. Klient tímto bere na vědomí, že Banka získává v souvislosti se svým smluvním vztahem s ním nebo při sjednávání tohoto vztahu soukromé a osobní údaje o jeho osobě, případně osobách jednajících za něj nebo jeho jménem, a tímto uděluje Bance výslovný souhlas se zpracováváním takových informací zejména pro účely poskytování bankovních služeb, řízení provozu a rizik, vnitřní kontroly a výkaznictví. Další informace ohledně rozsahu, účelu, jakož i dalších právech Klienta v souvislosti s ochranou osobních údajů poskytuje Banka ve svém sídle nebo na své internetové stránce. 24. Bez omezení obecného charakteru výše uvedených ustanovení Klient tímto opravňuje Banku k tomu, aby seznamovala členy skupiny Credit Agricole s informacemi, týkajícími se bankovních obchodů, peněžních služeb a Klienta, i když by takové informace jinak podléhaly právním předpisům o bankovním tajemství a pravidlům o ochraně osobních údajů. Skupinou Credit Agricole se rozumí společnost Credit Agricole S.A., bankovní instituce založená podle práva Francouzské republiky, a všechny osoby, jež bere v úvahu statutární auditor Credit Agricole při sestavování konsolidované účetní závěrky této instituce. Kromě toho je Banka oprávněna sdělovat informace a předávat dokumenty o bankovních obchodech a finančních službách souvisejících s Klientem (i) v případech, kdy je to vyžadováno ze zákona, (ii) svým externím poradcům, tj. právním, daňovým poradcům, auditorům apod., (iii) v souvislosti s domáháním se uspokojení ze zajištění nebo postoupením pohledávek v neprospěch Klienta, (iv) jiným bankám v rámci mezibankovního informačního systému nebo (v) v souvislosti s prováděním a/nebo zařizováním obchodu Klienta s jakoukoli třetí stranou v rámci příslušných právních předpisů. 25. Banka je podle 37 odst. 2 zákona o bankách oprávněna pro účely bankovních obchodů shromažďovat a zpracovávat údaje o Klientovi, které jsou potřebné k tomu, aby bylo možno provést bankovní transakci tak, aby Banka nebyla vystavena zbytečným právním a věcným rizikům. Banka je oprávněna získávat údaje od třetích stran a poskytovat údaje třetím stranám, zejména podle 38a odst. 1 a 2 zákona o bankách, tj. poskytovat jiným bankám a pobočkám zahraničních bank informace o majitelích bankovních účtů a o záležitostech týkajících se finančního zdraví a důvěryhodnosti Klienta, a Česká národní banka vytváří z těchto údajů databázi. 26. Klient výslovně souhlasí s tím, že (i) Banka může pořizovat elektronické či jiné nahrávky telefonických rozhovorů stran v souvislosti se jakoukoli poskytnutou či potenciální službou a (ii) takové nahrávky mohou být předloženy jako důkazní materiál v jakémkoli řízení, které se týká jakéhokoliv vztahu mezi Bankou a Klientem, a (iii) bude o takové možnosti nahrávání nebo použití jako důkazního materiálu informovat své příslušné zaměstnance nebo jiné osoby jednající za Klienta a získá veškeré souhlasy, které mohou být zákonem požadovány před tím, než těmto osobám povolí telefonickou komunikaci. F. ÚROKOVÉ SAZBY, BANKOVNÍ POPLATKY, PROVIZE, NÁKLADY A VÝLOHY 27. Není-li s Klientem dohodnuto jinak, účtuje se standardní úrok, bankovní poplatky, provize a jiné úplaty dle Standardního sazebníku poplatků a úroků platného pro běžné účty. Standardní sazebník poplatků a úroků obsahuje veškeré standardní poplatky, provize, úplaty a úrokové sazby splatné Bance za Bankou poskytované služby, avšak neuvádí se v něm bankovní poplatky, provize ani jiné částky vyplácené třetím stranám. 28. Výpočet úroků, poplatků, provizí a úplat se provádí na základě skutečného počtu dnů v průběhu období, za které jsou úroky, poplatky a úplaty splatné, a to na základě roku o 360 dnech (přičemž první den se započítává a poslední den se nezapočítává). 29. Dohody o výši úrokových sazeb, provizí a jiných poplatků mezi Bankou a Klientem vycházejí z tržních podmínek platných pro obvykle uskutečňované služby a prováděné obchody v bankovním styku. Není-li výše příslušných úrokových sazeb, bankovních poplatků, provizí a jiných úplat určena na základě dohody mezi Bankou a Klientem, stanoví se jejich výše na podkladě tržních zvyklostí a současné tržní situace s přihlédnutím k povaze obchodu. 30. Není-li dohodnuto jinak, jsou poplatky, provize a jiné úplaty splatné k datu příslušného pokynu Klienta nebo k datu, kdy Banka poskytne Klientovi požadovanou službu. Banka si vyhrazuje právo kdykoli měnit výši poplatků, provizí a jiných úplat, zejména v souvislosti se změnou tržních podmínek, a o těchto změnách Klienta vyrozumí oběžníkem nebo jiným vhodným způsobem. 31. Pokud není dohodnuto jinak, je kreditní úrok vypočtený z kreditních zůstatků na základě sazby uvedené ve smlouvě o běžném účtu, resp. na základě Standardního sazebníku poplatků a úroků, splatný ke konci kalendářního měsíce a Banka jej připisuje na účet Klienta vždy poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce. Klient bere na vědomí, že podle rozhodnutí Banky nemusí být některé částky vůbec úročeny v závislosti na jejich měně, na období a/nebo stanovené minimální výši zůstatku. Debetní úrok vypočtený z debetních zůstatků na účtu je rovněž splatný ke konci měsíce a je odepisován z účtu poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce, pokud není dohodnuto jinak. Banka si vyhrazuje právo kdykoli měnit výši úrokových sazeb, zejména v souvislosti se změnou tržních podmínek, a o těchto změnách Klienta vyrozumí oběžníkem nebo jiným vhodným způsobem. 32. Klient hradí veškeré náklady a výlohy vzniklé na základě bankovního vztahu s Bankou, zejména daně, pojistné, právní náklady a výlohy spojené s telekomunikačními a poštovními službami nebo s úhradami soukromým přepravcům. Klient opravňuje Banku, aby veškeré takovéto náklady a výlohy odepisovala z jeho běžného účtu. Není-li dohodnuto jinak, není vyžadováno žádné předchozí oznámení. 33. Poplatky, provize a jiné úplaty se inkasují ve měně, v níž je veden účet, ke kterému se vztahují. Banka může na základě vlastního uvážení inkasovat výše uvedené poplatky v českých korunách. 34. V případě, že bude nutné v souvislosti s jakoukoliv transakcí či obchodem provést konverzi jakékoliv částky v určité měně do jiné měny, bude tato konverze Bankou provedena podle aktuálního směnného kurzu Banky, nebude-li v konkrétním případě dohodnuté s Klientem jinak. Banka je oprávněna kdykoli (i opakovaně v rámci téhož dne) jednostranně a bez předchozího oznámení Klientovi změnit aktuální směnné kurzy Banky. Aktuální směnné kurzy je Klient oprávněn kdykoliv obdržet písemně v sídle Banky nebo telefonicky v pracovní době Banky v oddělení Customer Service Department. Klient bere na vědomí a souhlasí, že příslušný telefonický hovor může být Bankou nahráván. G. PŘÍKAZY 3

4 35. Všeobecná ustanovení: (a) Je nezbytné, aby byl ve veškerých příkazech, sděleních nebo pokynech předávaných Klientem Bance specifikován předmět požadované služby nebo obchodu. Změny, potvrzení nebo opakované příkazy je nutno označit jako takové. (b) V případě ztrát vzniklých v důsledku neprovedení nebo vadného provedení pokynů (s výjimkou příkazů týkajících se operací na trhu cenných papírů) nese Banka odpovědnost pouze za ztrátu úroků, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak. (c) Klient odškodní Banku (ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku) za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v důsledku činnosti Banky na podkladě jakéhokoli sdělení nebo pokynu předaného Klientem Bance. (d) Banka má za účelem provádění příkazů právo zajišťovat služby u třetích stran nebo dalších členů skupiny Credit Agricole, pokud považuje zajištění takových služeb dle svého vlastního uvážení a s přihlédnutím k potřebám a zájmům Klienta za vhodné. Při výběru a předávání pokynů třetí straně nebo některému dalšímu členu skupiny Credit Agricole je Banka povinna dodržet zásady řádné péče, nenese však odpovědnost za jakoukoli činnost nebo opomenutí takové třetí strany nebo člena skupiny Credit Agricole, pokud není v příslušných právních předpisech uvedeno jinak. Pokud se Banka při výběru a předávání pokynů třetí straně nebo členu skupiny Credit Agricole řídí příkazem Klienta, nenese odpovědnost za provedení takového výběru ani za předané pokyny. (e) Debetní operace na účtu Klienta prováděné bez jeho autorizace jsou přípustné pouze (i) v případech opravného zúčtování povolených ze zákona nebo předpisy České národní banky, (ii) v případě nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí příslušného soudu, notáře nebo jiného orgánu veřejné moci o odepsání částky z účtu, (iii) je-li nutno v souladu s příslušnými právními předpisy zaplatit daně, (iv) má-li být Bance zaplacen úrok, poplatky, provize a jiné úplaty za poskytnuté služby a (v) v případech započtení na základě vzájemné dohody, ze zákona nebo podle ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. (f) Pokud Banka od Klienta obdrží příkaz nebo větší počet pokynů a příkazů, jež ve své úhrnné výši přesahují disponibilní aktiva nebo poskytnutý úvěrový limit, má Banka právo na základě vlastního uvážení stanovit, které pokyny nebo příkazy budou provedeny, a to bez ohledu na datum, které je na nich vyznačeno, nebo na datum přijetí. 36. Platební příkazy: (a) Klient bude předkládat platební příkazy na určených formulářích Banky nebo na svých vlastních formulářích, pokud obsahují tytéž informace jako formuláře Banky. Pokud Klient nepoužívá formuláře Banky, je povinen sdělit Bance pomocí prostředků, které jsou pro ni přijatelné, všechny náležitosti potřebné pro danou transakci. Banka je oprávněna po obdržení takových informací podle svého uvážení provést příslušnou transakci v souladu se svými Standardními podmínkami vypořádání. (b) Má se za to, že jakékoli zvláštní pokyny nebo odkazy na účel platby uvedené v platebních příkazech jsou určeny pouze příjemci, a nikoli Bance a Bance nevzniká v souvislosti s provedením takového příkazu žádná odpovědnost. (c) Banka přijímá příkazy v souvislosti s platbami v devizách a zahraničně-obchodními operacemi pouze po předložení příslušných dokumentů. Smluvní podmínky platebního příkazu budou uvedeny na formuláři příkazu používaném Bankou. (d) Banka neprovede a nesplní platební příkaz nebo jiný pokyn, (i) pokud na Klientově účtu není k dispozici dostatečné krytí, (ii) platební příkaz nemá všechny požadované náležitosti, (iii) podpisy nebo jiné identifikační kódy uvedené na platebním příkazu neodpovídají podpisovému vzoru nebo jiným identifikačním kódům uvedeným v příslušné složce Banky, (iv) v případě, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis nebo (v) v případě, že by provedením platby mohlo dojít k porušení příslušných právních předpisů. V jakémkoli jiném případě vykoná Banka platební příkaz nebo jiný pokyn bez zbytečného prodlení, ale pouze poté, co byly splněny všechny podmínky pro jeho vykonání. (e) Banka je oprávněna odmítnout připsat na účet prostředky, u nichž má podezření, že pocházejí z nezákonné činnosti. Banka neprovede příkaz Klienta ohledně dispozice s účtem, pokud jí to bylo uloženo doručeným rozhodnutím orgánu činného v trestném řízení nebo soudu či jiného orgánu oprávněného k tomuto na základě zákona. Banka si vyhrazuje právo zakázat dispozici s účtem, má-li podezření na nezákonnou činnost týkající se prostředků na účtu a/nebo prostředků pro zajištění svých pohledávek, a dále má právo ukončit v takovém případě s klientem právní vztah. 37. Devizové příkazy: (a) V případě příkazu zahrnujícího měnový přepočet je Banka za účelem provedení takovýchto příkazů oprávněna uzavírat svým jménem dohody s třetími stranami. Banka není povinna informovat Klienta o takových dohodách. (b) V případě, že k některému dni není Bankou stanoven směnný kurz, nebo že Banka na základě vlastního uvážení stanoví, že přiměřený a odpovídající způsob pro stanovení směnného kurzu neexistuje nebo že k určitému dni je prakticky nemožné uskutečnit výměnu, může Banka v libovolném takovémto případě odložit provedení příkazu k devizové operaci až do data, k němuž dojde ke stanovení řádného směnného kurzu nebo kdy existuje vhodný způsob pro jeho stanovení. 38. Příkazy podávané prostřednictvím systému elektronického bankovnictví: Banka může namísto standardních metod obvykle používaných Klientem přijímat platební příkazy, sdělení nebo pokyny Klienta prostřednictvím systému elektronického bankovnictví (jak je definován níže). 39. Klient je za podmínek zákona o platebním styku oprávněn odvolat platební příkaz nebo svůj souhlas s provedením inkasa, nejedná-li se o platbu ve prospěch nebo z podnětu Banky. Příkaz k úhradě nelze odvolat po okamžiku jeho přijetí, Bankou a v případě odložené splatnosti platebního příkazu je nutné příkaz odvolat do skončení bankovního dne předcházejícího dni přijetí. Obdobně to platí ve vztahu k transakcím z podnětu příjemce (inkaso). H. HOTOVOSTNÍ OPERACE 40. Banka může na přepážkách ve svých pobočkách provádět pro své Klienty hotovostní operace v českých korunách nebo ve vybraných cizích měnách. Není-li dohodnuto jinak, nejsou přijímány mince jakékoli měny. Pro všechny hotovostní operace je nutno používat formuláře Banky. 41. U hotovostních operací v částce převyšující ,- Kč (nebo ekvivalent této částky v cizí měně) je Klient povinen informovat Banku dva bankovní dny předem o takové operaci. I. ZÁRUKA, ZAJIŠTĚNÍ, ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK 42. Banka může kdykoli po celou dobu trvání smluvního vztahu s Klientem vyžadovat, aby Klient jako zajištění jeho pohledávek za ním poskytl zástavu nebo jiné zajištění, zvýšil obnos nebo hodnotu stávající zástavy nebo jiného zajištění, i když závazky Klienta, z nichž takové pohledávky vyplývají, dosud nenabyly splatnost. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se výrazem zajištění rozumí rovněž prohlášení ve formě notářského zápisu nebo potvrzení, v němž Klient uznává své dluhy vůči Bance a v němž uzavře s Bankou dohodu o přímé vymahatelnosti takových dluhů. Klient je povinen poskytnout Bance na její žádost požadované zajištění (tj. poskytnout jí požadovanou součinnost, informace nebo dokumenty a/nebo uzavřít příslušné dokumenty), a to formou a v hodnotě, která je pro Banku uspokojivá. 43. Klient provede všechna požadovaná opatření nezbytná pro zabezpečení veškerých svých majetkových práv a vymáhání nároků Banky zajištěných příslušným zajišťovacím prostředkem, a dále zajistí, aby všechna aktiva sloužící jako zajištění pohledávek Banky za ním byla řádně a dostatečně pojištěna proti obvyklým rizikům. Klient je mimo to povinen Banku neprodleně informovat o jakýchkoli změnách hodnoty nebo případně prodejnosti zajištění a poskytnout jí na požádání doklad o hodnotě takového zajištění ve formě znaleckého posudku nebo v jiné formě přijatelné pro Banku. Banka má nehledě na předchozí ustanovení 4

5 právo stanovit na základě vlastního uvážení hodnotu a prodejnost kteréhokoli zajištění. 44. Banka může uvolnit libovolnou zástavu nebo zajištění, o nichž se na podkladě vlastního uvážení domnívá, že nejsou nezbytné jako jistota za její pohledávky. 45. Klient souhlasí s tím, že pokud nesplní své závazky vůči Bance v den jejich splatnosti, je Banka oprávněna domáhat se uspokojení z jakéhokoli zajištění způsobem stanoveným v individuální smlouvě o zřízení takového zajištění nebo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 46. Banka má právo na náklady Klienta obdržet veškeré podklady, jež pokládá za nezbytné pro řádné zřízení zajištění jejích pohledávek majetkem Klienta, správu, zánik zajištění a uplatnění uspokojení z takového zajištění. Tyto podklady mimo jiné zahrnují ověřené výpisy z veřejných rejstříků, potvrzení vystavená státními orgány a veškerou dokumentaci týkající se pojištění. 47. Klient není oprávněn započíst své pohledávky za Bankou proti jakýmkoli závazkům Banky vůči němu nehledě na to, zda jsou jeho pohledávky splatné nebo nikoli. Banka je oprávněna započíst své pohledávky za Klientem proti jakýmkoli závazkům Klienta vůči ní nehledě na to, zda jsou jeho pohledávky splatné nebo nikoli, zda jsou promlčené a nehledě na to, z jakého titulu vznikly, a na jejich měnu (včetně pohledávek Klienta týkajících se částek na jeho bankovních účtech vedených Bankou, které nejsou dosud splatné). Na takové započtení ze strany Banky se nevztahuje ustanovení 359 obchodního zákoníku a neplatí zde ani ustanovení 361 obchodního zákoníku. Pro účely započtení částek v různých měnách je Banka oprávněna přepočíst jednu takovou částku na měnu druhé částky podle svého aktuálního směnného kurzu, který platí v den přepočtu. Není-li takový kurz k dispozici, je Banka oprávněna jej obvyklým způsobem odvodit. J. SMĚNKY, ŠEKY A JINÉ DOKUMENTY 48. V případě, že Banka uhradí nebo eskontuje ve prospěch Klienta směnku, šek nebo jiný cenný papír, může Banka takovou částku odepsat z účtu Klienta, pokud taková směnka nebo šek nejsou proplaceny. Banka může rovněž zatížit účet Klienta, pokud směnka, šek nebo jiný cenný papír je splatný v zahraničí, a právo obdržet výplatu na takovou směnku, šek nebo jiný cenný papír je omezeno právním předpisem, nebo pokud v takové zemi je vyhlášeno a platí moratorium nebo podobná podmínka. Banka může zatížit účet Klienta za dlužné částky a poplatky, jež je Banka nucena uhradit v cizí jurisdikci, nebo jež Banka uhradí na základě dohody se zahraničními bankami v důsledku padělání nebo formálních nedostatků směnek a šeků. Banka si však vyhrazuje právo na uplatňování pohledávek na proplacení těch směnek, šeků nebo jiných cenných papírů, které zahrnují další pohledávky vůči libovolné straně vázané takovou směnkou, šekem nebo jiným cenným papírem, až do plného uhrazení takových závazků. Pokud Banka předkládá k proplacení směnku, šek, nebo jiný cenný papír v zahraničí, může nést odpovědnost pouze za škody způsobené hrubou nedbalostí. 49. Banka může debetovat Klientův účet v hodnotě směnky, šeku, nebo případně jiného cenného papíru předloženého Bance nebo Bankou eskontovaného i před datem splatnosti těchto dokumentů, a to v případě, že (i) Banka neobdrží plně uspokojivé informace, týkající se strany, která je povinna takovou směnku proplatit, (ii) taková strana protestovala placení nebo akceptaci jiných směnek, šeků, nebo dalších cenných papírů, nebo (iii) pokud došlo k závažné nepříznivé změně ve finanční situaci takové strany. 50. Banka může zatížit účet Klienta i tehdy, když směnku, šek nebo jiný cenný papír nelze vrátit. Banka se však pokusí o inkaso obnosu takové nevrácené směnky, šeku, nebo jiného cenného papíru, nebo postoupí z nich vyplývající pohledávky ve prospěch Klienta. 51. V případě, že Banka obdrží platbu v jiné měně než ve měně uvedené na směnce, šeku nebo jiném cenném papíru, může Banka odepsat z účtu Klienta veškeré ztráty vzniklé z kurzovních rozdílů. 52. Předáním směnky Bance Klient převádí na Banku (i) pohledávku, jenž slouží za podklad nabytí vlastnického práva k této směnce a (ii) veškerá práva odvozená z počáteční transakce, na jejímž podkladě byla směnka původně vystavena, ať již stávající nebo vzniklá v budoucnu, včetně jakýchkoli záruk učiněných v rámci takové transakce nebo z ní vyplývajících. Banka může od Klienta požadovat doklad potvrzující takový převod. Ustanovením tohoto bodu se v odpovídajících případech řídí rovněž inkaso jiných cenných papírů. 53. Banka provede úhradu směnek, jež má proplatit, pouze v případě, že Klient Bance poskytl v přiměřeně podrobném rozsahu písemné pokyny, týkající se příslušné záležitosti a že v dostatečném časovém předstihu umožňujícím Bance provést danou transakci rovněž zabezpečil finanční prostředky nezbytné pro provedení úhrady. 54. Finanční prostředky nezbytné k uhrazení směnky, jež má být akceptována Bankou na účet Klienta, je nutno Bance předat nejpozději k bankovnímu dni předcházejícímu datu splatnosti takové směnky. V případě nedodržení tohoto ustanovení Banka účtuje poplatek z prodlení. K. ULOŽENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ A JINÝCH HODNOT 55. Banka přijímá cenné papíry a jiné hodnoty k účelům úschovy a k uložení. Poskytování těchto služeb se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona o cenných papírech a ustanoveními obchodního zákoníku. Banka a Klient v rámci každé individuální smlouvy stanoví předmět a rozsah služeb poskytovaných Bankou a také poplatky a úplaty za tyto dohodnuté služby. L. BURZOVNÍ OPERACE, DOKUMENTÁRNÍ ÚVĚRY, BANKOVNÍ ZÁRUKY, INKASO 56. Vedle výše uvedených Všeobecných obchodních podmínek a podmínek platných v některých oblastech bankovní činnosti je nutno přihlédnout k následujícím ustanovením: (i) pro burzovní operace a operace na trhu s cennými papíry, k příslušným právním předpisům České republiky platným v této sféře a ke zvyklostem platným na dotyčném místě a trhu, (ii) ke Standardizovanému kodexu postupů pro oblast akreditivů (Uniform Customs and Practice of the International Chamber of Commerce) vydanému Mezinárodní obchodní komorou, a (iii) ke Standardizovanému kodexu postupů pro provádění inkas (Uniform Rules of Collections) vydanému Mezinárodní obchodní komorou. 57. Vydá-li Banka bankovní záruku, vyplatí příslušnou platbu na základě jednostranného písemného příkazu beneficienta v souladu s 319 a 320 obchodního zákoníku, a Klient Bance okamžitě uhradí všechny částky, které Banka v souvislosti s těmito platbami zaplatila, včetně všech nákladů, které Banka v této souvislosti vynaložila. M. SYSTÉMY A SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ 58. Na základě individuální smlouvy poskytuje banka Klientovi služby elektronického bankovnictví v rámci specifických systémů elektronického bankovnictví ( systémy elektronického bankovnictví ). Užívání těchto systémů se řídí těmito dokumenty a podmínkami v následujícím pořadí (i) individuální smlouvou s Klientem, (ii) konkrétními podmínkami stanovenými pro daný systém elektronického bankovnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků provedených Bankou a (iii) těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a souvisejícími dokumenty. Poplatky za používání systémů a služeb elektronického bankovnictví jsou stanoveny v individuální smlouvě. N. KLIENTSKÉ REKLAMACE 59. Klient, který neobdržel obvykle doručovaný nebo vyžádaný doklad, písemně vyrozumí Banku o této skutečnosti na konci období, v jehož průběhu by došlo k doručení dotyčného dokladu v případě zaslání poštou. Klient nese veškerou odpovědnost za jakékoli ztráty a škody vzniklé v důsledku opožděného podání stížnosti. Veškeré reklamace ohledně služeb poskytovaných Bankou musí Klient podat písemně u Banky. Podrobné údaje o reklamačních postupech a náhradách včetně postupů při řešení sporů jsou k dispozici v prostorách Banky. O. ODPOVĚDNOST BANKY 5

6 60. Nestanoví-li mandatorní ustanovení platných právních předpisů jinak, neodpovídá Banka za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou plněním příkazu nebo pokynu zadaného Klientem. 61. Nestanoví-li mandatorní ustanovení platných právních předpisů jinak, neodpovídá Banka za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou jednáním nebo opomenutím Klienta nebo jakékoli třetí strany. Bez omezení obecné povahy výše uvedeného ustanovení platí, že Banka neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou zpožděním nebo vadami při přenosu, nedorozuměním nebo jinými omyly, zejména při přenosu identifikačního kódu Klienta, vzniklými z užívání poštovních, ových, telefonických, telegrafních, telexových nebo dálnopisových služeb nebo jiných přenosových, dopravních nebo telekomunikačních prostředků. Banka si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo před provedením příkazů na náklady Klienta potvrdit veškerá jeho sdělení, která jí předal telefonicky, dálnopisem, telexem, telegraficky nebo elektronickými prostředky. Pokud Banka písemně potvrdí sdělení nebo příkazy Klienta předané bance telefonicky, dálnopisem, telexem, telegraficky nebo elektronickými prostředky, je Klient povinen okamžitě Banku informovat o nesrovnalostech mezi jeho příkazem a písemným potvrzením. Banka neodpovídá za žádné ztráty vzniklé z nesrovnalostí, na něž nebyla upozorněna během 3 kalendářních dní od přijetí takového jejího písemného potvrzení. 62. Banku nelze činit odpovědnou za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku přerušení její činnosti následkem působení vyšší moci, občanských nepokojů, války, přírodních katastrof nebo v důsledku jakýchkoli jiných událostí vytvořených orgány státní moci v České republice nebo v zahraničí, jejichž výskyt Banka nemůže ovlivnit. 63. Banku lze činit odpovědnou pouze za škodu způsobenou Klientovi porušením jejích povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo smluvních vztahů s Klientem, pokud Klient prokáže zavinění Banky. Banka za žádných okolností neodpovídá za ušlý zisk Klienta. 64. Klient, osoby jednající jeho jménem nebo za něj, nebo právní nástupci Klienta (pokud existují) jsou povinni informovat Banku o jakémkoli zrušení a zániku Klienta. Dokud nebude doručeno písemné vyrozumění o takovém zrušení nebo zániku, Banka nenese odpovědnost za škody a ztráty vzniklé z jednání Banky bez znalosti takové informace o zrušení či zániku. P. UKONČENÍ PLATNOSTI, ZMĚNY A DOPLŇKY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ 65. Není-li dohodnuto jinak nebo pokud z příslušných právních předpisů vztahujících se mandatorně na určitý typ klienta nebo týkajících se daného specifického typu smluvních vztahů nevyplývá něco jiného, je Banka oprávněna ukončit smluvní vztah (včetně rámcové smlouvy) s Klientem kdykoli s výpovědní lhůtou třicet (30) dní bez zřetele na to, že některé smluvní podmínky nejsou splněny. Kromě toho má Banka právo okamžitě ukončit smluvní vztah s Klientem v případě závažného nesplnění povinnosti ze strany Klienta. Banka může toto právo uplatnit zejména tehdy, pokud (i) Klient podvedl Banku pomocí zkreslení skutečnosti, nepravdivých prohlášení, neoznámením informací, opomenutím nebo jinak, a to způsobem, který ovlivnil rozhodnutí Banky ve věci udělení půjčky, poskytnutí úvěru nebo libovolné jiné služby poskytnuté Klientovi, (ii) Klient zkreslil skutečnosti týkající se jeho finanční situace, (iii) finanční situace Klienta se značně zhoršila nebo je ohrožena, nebo (iv) Klient na vyzvání Banky neposkytne zajištění nebo nezvýší částku nebo hodnotu stávajícího zajištění. 66. Při ukončení platnosti smlouvy mezi Bankou a Klientem, nebo při celkovém ukončení jejich obchodních vztahů nabývá splatnosti debetní zůstatek na účtu Klienta vedeném Bankou. V případě, že Klient v příslušné lhůtě nesplatí tento zůstatek, použije se výše úrokové sazby, poplatků a provizí obvyklých při poskytování půjček a úvěrů navýšená o přirážku z prodlení z částky takového neuhrazeného zůstatku, odpovídající měsíční sazbě 3% z neuhrazené částky, pokud nebude dohodnuto jinak. Klient zprostí Banku veškerých povinností, k jejichž plnění se Banka zavázala na jeho žádost nebo v jeho prospěch, a poskytne Bance uspokojivou záruku na krytí závazků po dobu, po kterou není možno Banku zbavit veškerých závazků, jež Bance ve prospěch Klienta vznikly. 67. Všeobecné obchodní podmínky zůstávají v platnosti v době od ukončení platnosti smlouvy mezi Bankou a Klientem nebo jejich veškerých obchodních vztahů, až do okamžiku konečného vyrovnání všech účtů, zůstatků a sporů mezi Bankou a Klientem. 68. Pokud z příslušných právních předpisů vztahujících se mandatorně na určitý typ klienta nebo týkajících se daného specifického typu smluvních vztahů nevyplývá něco jiného, platí pro změny rámcové smlouvy následující: Banka si vyhrazuje právo provést kdykoli změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek a dalších souvisejících dokumentů, které tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy. Klienta o těchto změnách a doplňcích vyrozumí oběžníkem nebo jiným vhodným způsobem a zároveň zveřejní nebo zpřístupní nové znění Všeobecných obchodních podmínek nebo souvisejících dokumentů na svých internetových stránkách a ve svých provozních prostorách. Změny a doplňky budou pokládány za přijaté Klientem a nabývají účinnosti, pokud je Klient do patnácti (15) bankovních dnů od takového vyrozumění písemně neodmítne. Q. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST PRO ŘEŠENÍ SPORŮ, ROZHODNÉ PRÁVO 69. Pokud není ujednáno jinak, řídí se veškeré vztahy mezi Klientem a Bankou právními předpisy České republiky. Banka a Klient vylučují dohodou aplikovatelnost dispozitivních ustanovení zákona o platebním styku, pokud nejsou výslovně sjednána v rámcové smlouvě. Místo plnění, místo konání inkasního řízení vůči Klientům, kteří mají sídlo v zahraničí v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, a výlučné sídlo jurisdikce pro konání veškerých řízení je Praha, Česká republika. Banka však na základě vlastního uvážení může vznést žalobu u kteréhokoli jiného příslušného soudu, zejména soudu v místě Klientova sídla, přičemž však příslušnými právními předpisy zůstávají stále právní předpisy České republiky. 70. Spory mezi Bankou a Klientem při poskytování platebních služeb může při splnění právních předpisů rozhodovat rovněž finanční arbitr, čímž není dotčeno právo Klientů obrátit se na příslušný soud. Orgánem dohledu nad činností Banky v oblasti platebních služeb je Česká národní banka, se sídlem: Na Příkopě 28, Praha 1. R. RŮZNÁ USTANOVENÍ 71. Klient souhlasí s tím, že všechny pohledávky Banky za ním budou považovány za promlčené 10 let po zahájení promlčecí lhůty. Datum zahájení promlčecí lhůty se řídí platnými právními předpisy. 72. Klient není bez předchozího písemného souhlasu Banky oprávněn postoupit, převést, či zastavit své pohledávky za Bankou jakékoli osobě. Banka je oprávněna kdykoliv převést, postoupit, zastavit či jinak disponovat se svými pohledávkami za Klientem. 73. V případě, že kterékoli jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se v jakémkoli ohledu stane neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, nebude tím žádným způsobem dotčena nebo narušena platnost, zákonnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Všeobecných obchodních podmínek. 74. Nadpisy článků a odstavců těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou určeny pouze pro usnadnění orientace v textu a v žádném ohledu nemají vliv na význam nebo výklad kteréhokoli ustanovení, nebo na tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky, a to s účinností od 1. července

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. ČÁST PRVNÍ I. Společná ustanovení ČÁST TŘETÍ IV. TERMÍNOVANÉ VKLADY 1. PŮSOBNOST A PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 2 2. OBCHODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO FYZICKÉ OSOBY 1. PROSINEC 2008 CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH A. OBECNÁ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 2. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 4 3. KOMUNIKACE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Uzavřením Smlouvy o úvěru se Banka zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek Smlouvy o úvěru a Klient se jej za podmínek Smlouvy o úvěru zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více