PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH"

Transkript

1

2 ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba... 4 Pracovní cesta... 4 Odměna za práci... 5 Dovolená... 5 Překážky v práci... 5 Náhrada škody... 6 Porušení pracovní kázně... 6 Odborný rozvoj zaměstnanců... 6 Stravování zaměstnanců... 6 Závěrečné ustanovení... 7 Brno, 19. května

3 Č lánek 1 Základní ustanovení 1. Pracovní řád je vydáván podle 306 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů za účelem zajištění vnitřního pořádku Ústavu územního rozvoje (dále ústav). 2. Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny zaměstnance ústavu. Na zaměstnance činné pro ústav na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se pracovní řád vztahuje jen tehdy, pokud to vyplývá z jeho dalších ustanovení, z ustanovení pracovně právních předpisů a z uzavřených dohod o pracích, konaných mimo pracovní poměr. 3. Zaměstnanec nastupující do pracovního poměru musí být seznámen s tímto pracovním řádem. 4. Pracovní řád je přístupný všem zaměstnancům na disku S:/digarch_kancl/VNITRNI PREDPISY UUR_aktualni počítačové sítě ÚÚR. 5. Na práva a povinnosti zaměstnanců ústavu, která nejsou upravena tímto pracovním řádem, se vztahují Zákoník práce, nařízení vlády, kterým se Zákoník práce provádí, a další obecně závazné právní předpisy. Č lánek 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru 1. Při přijetí do pracovního poměru se sepisuje se zaměstnancem písemná pracovní smlouva, ve které je uvedena délka zkušební doby., Jedno vyhotovení pracovní smlouvy obdrží zaměstnanec. Součástí pracovní smlouvy je popis práce a platový výměr. 2. Před nástupem do pracovního poměru je nově nastupující zaměstnanec povinen absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. 3. Změna pracovního poměru je možná pouze dodatkem pracovní smlouvy uzavřeným mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem s výjimkou případů, uvedených v 41 odst. (2) Zákoníku práce, jímž je dána povinnost, resp. možnost zaměstnance převést na jinou práci, a to i bez jeho souhlasu. 4. Při skončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen: a) řádně předat rozpracované a dosud nesplněné úkoly, b) uložit z ukončených úkolů všechny relevantní materiály do digitálního archivu a závěrečné zprávy do fondu knihovny ÚÚR (pokud tak již neučinil v průběhu pracovního poměru), c) odevzdat pracovní pomůcky a další věci, které mu ústav v souvislosti s pracovním poměrem svěřil, v opačném případě je povinen uhradit škodu, která tímto ústavu vznikla, d) vyrovnat případné finanční závazky, které směrem k ústavu má, 5. Potvrzení o odevzdání pomůcek a příp. vyrovnání finančních závazků potvrdí příslušný zaměstnanec na výstupním listu. Na základě těchto potvrzení vydá personalista zaměstnanci potřebná potvrzení o skončení pracovního poměru. 2

4 Č lánek 3 Povinnosti zaměstnanců 1. Zaměstnanci jsou kromě dodržování základních povinností zaměstnanců stanovených v 301 Zákoníku práce dále povinni: a) aktivně se podílet na dodržování dobrého jména ústavu, b) jednání mimo ústav vést tak, aby ústav nebyl poškozen na svých zájmech, zejména vždy zachovávat pravidla slušného chování, c) o případné komunikaci s hromadnými sdělovacími prostředky, týkající se činnosti ústavu, předem informovat ředitele ÚÚR, d) při jednání mimo ústav být seriózně oblečeni, e) dodržovat tento pracovní řád a pracovní kázeň, f) řádně zabezpečovat a chránit majetek vlastní i ústavní, g) při práci používat předepsaná ochranná zařízení a osobní ochranné pracovní pomůcky, které jsou pro vykonávanou práci předepsány. Dále jsou povinni při práci dbát ochrany zdraví spoluzaměstnanců a zdraví svého, h) neprodleně oznamovat vedení ústavu závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, i) nepoužívat bez předchozího povolení žádné zařízení a prostředky zaměstnavatele pro soukromé účely, j) udržovat pracoviště v pořádku a čistotě, k) písemně oznamovat personalistovi změny v osobních poměrech a další údaje, mající vztah pro zdravotní a sociální pojištění, daň ze mzdy, srážky ze mzdy apod., a tyto podle povahy věci řádně doložit, l) nevylepovat a neroznášet bez povolení zaměstnavatele na pracovištích žádná oznámení, tiskopisy, informace, letáky apod., které nesouvisí s činností ústavu, m) před započetím jakékoliv výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, předem vyžádat písemný souhlas zaměstnavatele ( 304 odst. 1 Zákoníku práce), n) dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, dodržovat ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, zásady bezpečného chování na pracovišti, stanovené pracovní postupy a postup evidence docházky (vedení docházkové knihy, cestovních příkazů, dovolenek, atd.), s nimiž byli řádně seznámeni, o) nepřipustit v pracovněprávních vztazích jakoukoliv diskriminaci a obtěžování. 2. Dle 106 písm. e) Zákoníku práce je zaměstnanec povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovišti zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit mimo místnost, vyhrazenou pro kouření. 3. V případě důvodného podezření, že zaměstnanec vstoupil na pracoviště s úmyslem odpracovat pracovní dobu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je ředitel ÚÚR oprávněn nařídit zaměstnanci, aby se podrobil vyšetření. 3

5 Č lánek 4 Povinnosti zaměstnavatele 1. Zaměstnavatel je povinen, v souladu s ustanovením 316 Zákoníku práce dbát na ochranu osobních práv zaměstnance a dále na ochranu osobních údajů v souladu s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 2. Zaměstnavatel je povinen zabezpečovat v pracovněprávních vztazích podmínky, které brání jakékoliv diskriminaci a obtěžování. Č lánek 5 Pracovní doba 1. V ÚÚR je zavedena pružná pracovní doba. Zaměstnanci musí být přítomni (mimo odůvodněné případy, zapsané v docházkové knize) na pracovišti denně od 8,30 do 13,30 hod. a odpracovat v určeném čtyřtýdenním období 160 hod. 2. Zaměstnanci jsou povinni zaznamenávat přestávku na jídlo a oddech do docházkové knihy a denně vykazovat čistou pracovní dobu. 3. Zápisy do docházkové knihy včetně rozpisu hodin na úkoly jsou zaměstnanci povinni provádět, s výjimkou neočekávaných událostí (nemoc, OČR apod.) denně, nejpozději následující pracovní den. Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za porušování pracovní kázně méně závažným způsobem. Při opakovaném nedodržování tohoto ustanovení může být zaměstnanec postižen odebráním části osobního příplatku za příslušné období. 4. Nemoc a ošetřování člena rodiny je zaměstnanec povinen nahlásit a doložit do dvou pracovních dnů. 5. Pokud je zaměstnanci nařízena příslušným vedoucím zaměstnancem práce přes čas, náleží mu za tuto dobu možnost čerpání náhradního volna. Náhradní volno je povinen vyčerpat v příslušném čtyřtýdenním období, kdy právo na čerpání vzniklo. Výjimka může být učiněna pouze po dohodě s příslušným vedoucím zaměstnancem. Č lánek 6 Pracovní cesta 1. Pokud je pracovník vyslán na pracovní cestu, do doby trvání pracovního výkonu se započítává maximálně osm hodin. 2. Zprávu o výsledku pracovní cesty podává zaměstnanec příslušnému vedoucímu zaměstnanci ústně. Vedoucí zaměstnanec tuto skutečnost potvrzuje podpisem na cestovním příkazu. 3. Zpráva o výsledku zahraniční pracovní cesty se podává písemně na příslušném formuláři. 4

6 Č lánek 7 Odměna za práci 1. Plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti ve výplatních termínech, určených Kalendářem výplat pro příslušný rok. 2. V případě zájmu zaměstnance je plat poukazována prostřednictvím převodu na bankovní účet. 3. Zaměstnanec je povinen si vyplacený plat přepočítat dříve, než převzetí potvrdí svým podpisem. Zjištěný nedoplatek nebo přeplatek je povinen ihned ohlásit pokladníkovi. Dodatečné reklamace nemohou být uznány. 4. Manželovi nebo jiné osobě lze plat vyplatit pouze na základě písemné plné moci, pokud zákon nestanoví jinak. 5. Výplatu platu mimo stanovený termín, případně jiné změny, musí zaměstnanec dohodnout v předstihu s příslušným odpovědným zaměstnancem. Č lánek 8 Dovolená 1. Nástup dovolené se určuje zaměstnancům s přihlédnutím k jejich oprávněným zájmům podle plánu dovolené. 2. Požaduje-li zaměstnanec dovolenou mimo stanovený plán dovolených, je povinen o dovolenou požádat příslušného vedoucího včas, vždy však před jejím nástupem. 3. Dovolená zaměstnanců ÚÚR podle ustanovení 213 odst. 2) Zákoníku práce činí 5 týdnů. 4. Zaměstnanec je povinen v příslušném roce vyčerpat 20 pracovních dnů dovolené. Převádět do dalšího roku lze pouze 5 pracovních dnů. Čerpání řádné dovolené se řídí obecnými předpisy a případným rozhodnutím ředitele. Č lánek 9 Překážky v práci 1. Nemůže-li zaměstnanec přijít do práce z důležitých důvodů a překážka v práci mu je předem známa, je povinen včas požádat příslušného vedoucího o poskytnutí pracovního volna. Není-li mu předem překážka známa, je povinen uvědomit příslušného vedoucího o překážce a jejím předpokládaném trvání bez zbytečného odkladu (telefonicky, apod.). 2. Překážku v práci a její trvání je zaměstnanec povinen řádně doložit. 3. Požaduje-li zaměstnanec pracovní volno bez náhrady mzdy nebo dávek nemocenského pojištění, je povinen o toto požádat včas písemnou žádostí. O poskytnutí neplaceného volna rozhoduje ředitel ústavu. 4. Zaměstnanec má možnost v kalendářním roce čerpat 5 dní indispozičního volna, vždy však pouze dva po sobě jdoucí dny. Žádost o indispoziční volno se vyplňuje na příslušném formuláři a schvaluje ji příslušný vedoucí zaměstnanec. Čerpání indispozičního volna se zapisuje do docházkové knihy. 5

7 Č lánek 10 Náhrada škody 1. Vznikne-li zaměstnanci škoda, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec neoznámí škodu zaměstnavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dověděl, nárok na náhradu škody zaniká. 2. Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz (popř. svědek úrazu), je povinen bez odkladu uvědomit o tomto zaměstnavatele. Č lánek 11 Porušení pracovní kázně 1. Na porušení pracovní kázně méně závažným způsobem nebo závažným způsobem upozorní příslušný vedoucí zaměstnanec zaměstnance písemně. 2. V případě opakovaného porušení pracovní kázně upozorní příslušný vedoucí zaměstnanec zaměstnance písemně na možnost výpovědi. 3. Jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem se posuzuje zejména: a) jednání, které odporuje slušnému chování, dobrým mravům a které poškozuje dobré jméno zaměstnavatele, b) neomluvené zmeškání pracovní směny, c) zaviněné jednání proti majetku a zájmům zaměstnavatele. 4. V případě porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem může být se zaměstnancem okamžitě zrušen pracovní poměr podle ustanovení 55 Zákoníku práce. Č lánek 12 Odborný rozvoj zaměstnanců 1. K prohlubování a zvyšování kvalifikace vysílá zaměstnavatel zaměstnance na školení, semináře a jiné odborné akce. 2. Vyslání zaměstnance projednává porada vedoucích zaměstnanců a schvaluje ředitel ÚÚR. 3. Doba, strávená na těchto akcích, se započítává do odpracované doby. Výjimku tvoří doba, strávená na jazykovém kursu, na který finančně přispívá ústav. Doba, po kterou byl zaměstnanec v pracovní době v jazykovém kursu, se vykazuje jako náhradní volno. Č lánek 13 Stravování zaměstnanců 1. Zaměstnancům přispívá ÚÚR na stravování částečnou úhradou a zajišťováním tzv. stravenek. 2. Stravenky náleží každému zaměstnanci, se kterým byl sjednán nejméně čtyřhodinový denní pracovní poměr. 3. Nárok na stravenky vzniká jeden měsíc po nástupu zaměstnance do ústavu. 4. Pravidla pro finanční náhradu stravenek v příslušném roce a pro odpočet stravenek za dovolenou apod. stanovuje vnitřní předpis. 6

8 Č lánek 14 Závěrečné ustanovení 1. Nedodržování ustanovení pracovního řádu bude považováno za porušení pracovní kázně a bude postihováno v souladu s ustanoveními Zákoníku práce. 2. Tento pracovní řád byl projednán a odsouhlasen zřizovatelem ústavu. 3. Tento pracovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 7

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích PRACOVNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Každý zaměstnanec pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen JVK) dobrovolně a bez nátlaku a je si vědom toho, že

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích

Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Pracovní řád Obecního úřadu v Dětenicích Starosta Obecního úřadu v Dětenicích (dále jen starosta ) vydal ve smyslu ustanovení 110 odst. 4 písmeno e) zákona o obcích tento Pracovní řád, který je závazný

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2015 1/2015 SMĚRNICE tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze dne 27. 2. 2015, pracovní řád Účinnost ode dne 1. 3. 2015 (s výjimkou

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

Pracovní řád Českých drah, a.s.

Pracovní řád Českých drah, a.s. ČD Pracovní řád Českých drah, a.s. čj. 55 684/2013-O9 Schváleno Usnesením Představenstva Českých drah, a.s. Č. 3639/2013 Dne 26. 2. 2013 Účinnost od 15. 3. 2013 Úroveň přístupu C OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb PRACOVNÍ řád OBSAH Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Čl.2 Rozsah působnosti... 2 Čl.3 Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele související s uzavřením

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: PEGATRON Czech, s. r. o., Na Rovince 862, 720 00 Ostrava-Hrabová Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti a Základní organizace Odborového svazu

Více

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád

Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1. Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8. Pracovní řád Příloha č. 8 PRACOVNÍ ŘÁD 1 Vnitřní směrnice č. 8 Odborného učiliště, Křenovice 8 Pracovní řád Č.j.: OUKR/1090/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Všichni zaměstnanci školy

Více