RÁMCOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO HOTELIÉRSTVÍ A POHOSTINSTVÍ VČETNĚ TABULKY MEZD V DOLNÍM RAKOUSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO HOTELIÉRSTVÍ A POHOSTINSTVÍ VČETNĚ TABULKY MEZD V DOLNÍM RAKOUSKU"

Transkript

1 ZUWINS + Zukunftsraum Wien Niederösterreich Südmähren Budoucí oblast Vídeň Dolní Rakousko Jižní Morava RÁMCOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO HOTELIÉRSTVÍ A POHOSTINSTVÍ VČETNĚ TABULKY MEZD V DOLNÍM RAKOUSKU KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS HOTEL- UND GASTGEWERBE INKLUSIVE LOHNTABELLE FÜR NIEDERÖSTERREICH (IN TSCHECHISCHER SPRACHE)

2 2

3 Rámcová kolektivní smlouva pro hoteliérství a pohostinství Rozhodný den: OBSAH 1. Rozsah platnosti 2. Pracovní doba 3. Týdenní doba odpočinku 4. Zaměstnávání mladistvých o nedělích 5. Přesčasy 6. Práce na částečný úvazek 7. Všeobecná ustanovení o výplatě mzdy 8. Mzdový řád 9. Příplatek za práci v noci 10. Navýšení mzdy po delší příslušnosti k podniku 11. Stravování a možnost ubytování 12. Ruční nástroje a podnikové uniformy 13. Dovolená a pracovní volno na ošetřování člena rodiny 14. Roční remunerace 15. Práce ve svátky 16. Nepřerušená náhrada mzdy v případě překážek v práci 17. Uznání za dlouholetou pracovní činnost pracovní jubileum 18. Rozbité nádobí a sklenice 19. Přijímání a propouštění pracovníků 20. Rozvázání pracovního poměru 21. Prostory na převlékání 22. Kauce 23. Zvláštní ujednání 24. Nájemce šaten a toalet 25. Řešení názorových neshod mezi smluvními partnery 26. Urovnání sporů vyplývajících z pracovních poměrů 27. Délka trvání smlouvy/výpověď 28. Závěrečná ustanovení 3

4 RÁMEC PRO HOTELIÉRSTVÍ A POHOSTINSTVÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO DĚLNICKÉ PROFESE ZAMĚSTNANÉ V HOTELIÉRSTVÍ A POHOSTINSTVÍ --- redakční poznámka Zdroj: Znění smlouvy uložené v rakouském spolkovém ministerstvu práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů konec --- uzavřena mezi oborovým svazem gastronomie a oborovým svazem hoteliérství, oba se sídlem ve Vídni, Wiedner Hauptstraße 63, PSČ 1045, na straně jedné a odborovou organizací vida se sídlem ve Vídni, Johann-Böhm-Platz 1, PSČ 1020, na straně druhé. 1. ROZSAH PLATNOSTI a. Prostorově: Platí pro území Rakouské republiky. b. Odborně: Platí pro všechny podniky, které jsou členy Rakouské hospodářské komory, spolkové sekce cestovního ruchu a volnočasových podniků, oborového svazu gastronomie anebo hoteliérství. c. Osobně: Platí pro všechny dělníky a dělnice zaměstnané v těchto podnicích (učni: číšník/servírka, kuchař/kuchařka, kuchař-číšník/kuchařka-servírka, odborník/odbornice pro systémovou gastronomii). 2. PRACOVNÍ DOBA a. Normální týdenní pracovní dobu zaměstnavatel rozvrhne na pět dní; pracovní volno nad rámec týdenní doby odpočinku lze posunovat v rámci vyměřovacího období zmíněného v písmenu b. Jako pracovní doba platí pouze doba, kdy zaměstnanec musí být zaměstnavateli k dispozici v podniku. Rozvržení začátků a konců pracovní doby, přestávek na oddech a týdenní doby odpočinku zaměstnavatel vyvěsí na dobře přístupném místě v podniku nejméně týden předem. b. Na dobu nepřekračující 13 týdnů může zaměstnavatel s radou zaměstnanců dohodnout vyměřovací období na výměru normální týdenní pracovní doby ve smyslu rakouského zákona o pracovní ústavě (ArbVG), spolkový věstník zákonů 22/1974 ve znění spolkového věstníku zákonů č. 111/2010. Neexistuje-li v podniku rada zaměstnanců, může zaměstnavatel dohodnout výměru s jednotlivými dotčenými zaměstnanci. V tomto případě je o této dohodě třeba vystavit zaměstnanecký list (tzv. Dienstzettel) nebo pracovní smlouvu. Začátek a délka vyměřovacího období musí být stanoveny písemně. Normální týdenní pracovní doba může v jednotlivých týdnech uvedeného období činit až 48 hodin, jestliže v celém vyměřovacím období normální týdenní pracovní doba nepřesáhne 40 hodin. c. Pro výměru v sezonních podnicích platí bod 5 písmeno c. d. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci odpracovaných pracovních hodin a předat zaměstnanci na konci vyměřovacího období přehled skutečně odpracovaných hodin. Jestliže se zaměstnavatel a zaměstnanec předem dohodli na čerpání náhradního volna po uplynutí daného vyměřovacího období, musí být doba čerpání náhradního 4

5 volna v každém případě stanovena předem (stanovovat nesmí jednostranně ani zaměstnavatel ani zaměstnanec). Náhradní volno se čerpá v rozsahu normální denní pracovní doby zaměstnance. Bylo-li sjednáno delší vyměřovací období než čtyřtýdenní, prodlužuje se doba propadu podle bodu 5 písmeno b o dobu, o kterou se zaměstnavatel z vlastního zavinění opozdil s předáváním přehledu skutečně odpracovaných hodin. Lhůta začíná běžet nejpozději v okamžiku ukončení pracovního poměru. e. Pro mladistvé platí předpisy rakouského spolkového zákona o zaměstnávání dětí a mladistvých 1987 (KJBG), spolkový věstník zákonů 599/1987 ve znění spolkového věstníku č. 35/2012. Zaměstnavatel může s radou zaměstnanců dohodnout, že se normální týdenní pracovní doba prodlouží o maximálně šest hodin a normální týdenní pracovní doba se propočítává ve dvoutýdenním režimu (podle 11 odst. 2a spolkového zákona o zaměstnávání dětí a mladistvých). V podnicích s méně než pěti zaměstnanci se zaměstnavatel na tomto může dohodnout s jednotlivými dotčenými mladistvými. Náhradní volno se má čerpat pokud možno najednou nebo nadvakrát. f. Přestávky na jídlo a oddech jsou omezeny na nejdéle jednu hodinu denně a podléhají vnitropodnikové úpravě. Jako přestávka na jídlo a oddech platí pouze doba, ve které zaměstnanec nemusí být zaměstnavateli k dispozici. Osobní příprava na zahájení práce nespadá do pracovní doby. g. Po ukončení denní pracovní doby musí zaměstnanec dostat nepřerušovanou dobu odpočinku po dobu nejméně 11 hodin. Lze ji zkrátit na 10 hodin, bude-li toto zkrácení nahrazeno během 10 kalendářní dnů odpovídajícím prodloužením jiné denní nebo týdenní doby odpočinku. Není-li možné zkrátit pracovní dobu ve shora uvedeném smyslu, je třeba vyplatit 100%ní příplatek ke mzdě. Nárok na dobu odpočinku zůstává v plné míře zachován. Denní pracovní doba může být přerušena. Jako přerušení pracovní doby platí pouze ty doby, ve kterých zaměstnanec nemusí být v podniku k dispozici zaměstnavateli. Bez ohledu na přestávky podle písmena f, smí být pracovní doba přerušena pouze jednou za pracovní den. V sezonních podnicích (podle 53 odst. 6 zákona o pracovní ústavě (ArbVG) jsou to podniky, které v souladu se svým charakterem provozují svou činnost pouze v některých obdobích v roce anebo ji pravidelně v určitých obdobích provozují ve výrazně zvýšené míře) a v malých zemědělských podnicích, které zaměstnávají maximálně tři zaměstnance nepatřící do rodiny, lze dohodnout i dvě přerušení pracovní doby. Pracují-li zaměstnanci na směny nejméně na týden, lze odhlédnout od minimální doby na odpočinek v den střídání směn. 3. TÝDENNÍ DOBA ODPOČINKU a. Zaměstnavatel je povinen poskytnout každému zaměstnanci pravidelnou týdenní či víkendovou dobu na odpočinek v rozsahu nejméně 36 hodin. Pracuje-li zaměstnanec během své týdenní doby odpočinku, má nárok na náhradní dobu odpočinku. b. Na pravidelnou týdenní dobu odpočinku má zaměstnanec nezadatelné právo. Lze ji posunout pouze v případě, že vyvstane potřeba kvůli podnikově neodvratné a nepředvídatelné události. Za každou odpadající týdenní dobu odpočinku, která nebyla nahrazena náhradní dobou odpočinku anebo týdenní dobou odpočinku v běžném kalendářním roce anebo dříve uskutečněným ukončením pracovního poměru, náleží zaměstnanci 1/22 jako náhrada smluvené měsíční mzdy za normální pracovní dobu (u zaručené mzdy je to průměrná mzda na normální pracovní dobu odpadající na jeden pracovní den) za měsíc, ve kterém nebylo možné čerpat týdenní dobu odpočinku. Náhrada nesmí být vypočítávána z obratových procent. Nároky na náhradu propadají podle ustanovení bodu 7 písm. e. 4. ZAMĚSTNÁVÁNÍ MLADISTVÝCH O NEDĚLÍCH a. Podle 18 odst. 3 zákona o zaměstnávání dětí a mladistvých (KJBG) musí mít mladiství každou druhou neděli volno. Podle 18 odst. 3a zákona o zaměstnávání dětí a mladistvých smějí být mladiství zaměstnáváni i o po sobě jdoucích nedělích. Pracovat o nedělích smí mladiství maximálně 23 krát za rok, přičemž se k celkovému součtu 5

6 pracovních nedělí připočítává poloviční počet nedělí spadajících do doby, kdy mladistvý navštěvuje učňovskou školu se sezonním či blokovým vyučováním. Mladiství smějí pracovat o nedělích maximálně 23 krát bezprostředně po sobě anebo ve dvou nesouvisejících obdobích, ze kterých jedno zahrnuje maximálně dvanáct a jedno maximálně jedenáct po sobě následujících nedělí. Jestliže v době, kdy byla pro mladistvého naplánována nedělní práce o po sobě následujících nedělích, musí mladistvý navštěvovat učňovskou školu se sezonním či blokovým vyučováním, prodlužuje se doba pracovních nedělí mladistvého o dobu návštěvy učňovské školy. b. O po sobě jdoucích nedělích smějí být zaměstnáváni i praktikanti. Polovina nedělí spadajících do povinné praxe však musí zůstat volná. Začíná či končí-li doba zaměstnání mladistvého během kalendářního roku, vypočítává se počet nedělí, o kterých ve zbytku roku smí pracovat, takto: Počet nedělí ve zbytku roku se vynásobí 23 a vydělí 52. Nevyjdou-li jako výsledek celé dny, zaokrouhluje se do 0,499 dolů a od 0,5 nahoru. c. Zaměstnavatel je povinen vyrozumět pracovní inspektorát o každém mladistvém, kterého hodlá zaměstnávat o po sobě jdoucích nedělích. Vyrozumění na běžný kalendářní rok má doručit v lednu. Pozdější vyrozumění je možné především v případech, kdy učňovská škola se sezonním či blokovým vyučováním do té doby nesdělila termíny výuky, není dohodnuta dovolená mladistvého anebo pracovní poměr s ním teprve začne. Vyrozumění podle 27a odst. 2 zákona o zaměstnávání dětí a mladistvých musí zaměstnavatel zaslat dva týdny před zahájením zaměstnávání mladistvého o po sobě jdoucích nedělích, jinak zaměstnávání o nedělích není přípustné. Ve vyrozumění musí být uvedeno přesné časové období, na které je naplánováno zaměstnávat mladistvého o po sobě jdoucích nedělích. Ohledně ostatních nedělí tohoto období stačí informace, že v tyto dny mladistvý zaměstnán nebude. Vyrozumění pracovnímu inspektorátu je třeba podat v doložitelné formě (např. doručeným dopisem, faxem). 5. PŘESČASY a. Za práci přesčas se považuje jakýkoliv nařízený pracovní výkon překračující normální pracovní dobu stanovenou v bodu 2 písmeno a. Také pro kratší pracovní úvazky platí, že za přesčasové hodiny se počítají pracovní hodiny nad 40 hodin týdně. V dobách zvýšené pracovní potřeby se bez zvláštního povolení pracovního inspektorátu smí vykonávat maximálně 15 přesčasových hodin týdně. Celková denní pracovní doba (normální pracovní doba a přesčasy) nesmí překročit 10 hodin, ledaže by se jednalo o 4denní pracovní týden. Dobrovolnost vykonávat práci přesčas zůstává pro zaměstnance zachována. b. Nárok na odměnu za přesčasy propadají, neuplatní-li je písemně do čtyř měsíců od dokončení mzdového vyúčtování zaměstnanec sám, rada zaměstnanců nebo odborová organizace u zaměstnavatele nebo jeho zástupce. Při vyměřovacím propočítávání přesčasů (podle bodu 2 písm. b nebo podle bodu 5 písm. c) přesčasy propadají teprve po čtyřech měsících od vypršení vyměřovacího období. c. V sezonních podnicích (podle bodu 2 písm. g) se jako přesčasy odměňují pouze takové pracovní hodiny, které po sečtení všech pracovních hodin (od odpracovaných hodin se odečte počet týdnů x 40, výsledkem je úhrn přesčasových hodin) vyjdou jako odpracované nad rámec normální pracovní doby stanovené v bodu 2. d. Zaměstnavatel je podle 26 zákona o pracovní době (AZG) povinen vést evidenci (např. výkaz pracovních dob) veškerých odpracovaných hodin (normální pracovní doba a přesčasy) i odměn za ně poskytnutých. Odpracované přesčasové hodiny musí zaměstnanci potvrzovat písemně každý týden, nejpozději na konci měsíce. e. Práce přesčas se odměňuje normální hodinovou mzdou a přesčasovým příplatkem. Normální hodinová mzda činí 1/173 hrubé normální měsíční mzdy. Přesčasový příplatek činí 50 procent normální hodinové mzdy. Vykonávají-li práci přesčas pracovníci na zaručenou mzdu, zvyšuje se zaručená mzda o přesčasovou mzdu. Zvýšení se vypočítává z obratových procent. V podnicích s celoročním provozem se pro výpočet přesčasové práce používá mzda měsíce, ve kterém byly přesčasy odpracovány. U pracovníků na zaručenou mzdu v podnicích s celoročním provozem, kteří uzavřeli dohodu o vyměřovacím období podle bodu 2 písm. b, se pro výpočet přesčasů za normální hodinovou mzdu považuje průměrná mzda na základě normální pracovní doby v daném vyměřovacím období. 6

7 f. Zúčtování a výplata přesčasových příplatků se u zaměstnanců, kteří uzavřeli dohodu o vyměřovacím období podle bodu 2 písm. b, musí provést do třetího dne měsíce následujícího na ukončení vyměřovacího období; u pracovníků na zaručenou mzdu se lhůta na zúčtování a výplatu přesčasových příplatků může prodloužit o dva dny (do pátého dne měsíce). g. Ve spolkové zemi Tyrolsko se tato lhůta může prodloužit o další dva dny, jsou-li první tři dny daného měsíce víkendové. 6. PRÁCE NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK a. Pracovní úvazek je považován za částečný, jestliže dohodnutá týdenní pracovní doba je v průměru kratší než zákonná normální pracovní doba anebo kolektivní smlouvou dohodnutá kratší normální pracovní doba ( 19d zákona o pracovní době (AZG) ve znění spolkového věstníku zákonů I č. 61/2007). b. Pro zaměstnance na částečný úvazek platí veškeré pracovněprávní ustanovení uvedená v této kolektivní smlouvě. Minimální mzdy stanovené v mzdové dohodě přísluší zaměstnancům na částečný úvazek v poměru dohodnutých pracovních hodin vůči normální pracovní době na plný úvazek. Ohledně příplatku za vícepráce platí zákonná ustanovení 19d zákona o pracovní době (AZG) ve znění spolkového věstníku zákonů I č. 61/2007. c. Pro následné zaměstnávání učňů po složení učňovské zkoušky ve smyslu zákona o učňovském vzdělávání 1969 (BAG), spolkový věstník zákonů I č. 142/1969 ve znění spolkového věstníku zákonů I č. 38/2012, není zaměstnání na částečný úvazek přípustné. 7. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O VÝPLATĚ MZDY a. Mzdy se vyplácejí za mzdové období počínající prvním a končící posledním dnem v měsíci. Zúčtování a výplata mezd se musí provést do třetího dne měsíce následujícího na ukončení mzdového období; u pracovníků na zaručenou mzdu se lhůta na zúčtování a výplatu mezd může prodloužit o dva dny (do pátého dne měsíce). b. Při výplatě mezd obdrží každý zaměstnanec výplatní listinu, na které musí být uvedena hrubá mzda, daň ze mzdy, příspěvek na sociální pojištění a ostatní srážky. Vykonával-li zaměstnanec příplatkovou práci, je třeba zvlášť vykázat i příplatky. Zaměstnanci, kteří přechodně vykonávají výše odměňovanou práci, mají nárok na zvýšenou mzdu pouze za toto období. Odměnu vypočítanou z obratových procent smějí dostávat zaměstnanci pouze za dobu, kdy pracovali na zaručenou mzdu. Jestliže zaměstnanec za mzdové období pracoval zčásti na zaručenou mzdu a zčásti na pevnou mzdu, musí se příslušný díl pevné mzdy přičíst k účtu obratových procent. c. Na vyžádání je zaměstnavatel povinen vyplácet zaměstnancům od 15. dne měsíce zálohu do výše 50 procent měsíční mzdy. d. 1. Zúčtování mezd na částečný úvazek se podle dohody provádí po dnech nebo po měsících. 2. Zúčtování mezd u občasně zaměstnaných pracovníků ve smyslu 471b zákona o sociálním pojištění (ASVG) se provádí po dnech. e. Nároky na mzdu propadají, neuplatní-li je písemně do čtyř měsíců od ukončení pracovního poměru zaměstnanec sám, rada zaměstnanců nebo odborová organizace u zaměstnavatele nebo jeho zástupce. Tato lhůta se prodlužuje o období, o které se zaviněním zaměstnavatele opozdilo mzdové vyúčtování. 8. MZDOVÝ ŘÁD a. Mzdové dohody uzavřené smluvními stranami tvoří vždy součást této kolektivní smlouvy. Platná mzdová dohoda může být kdykoliv změněna, aniž by tím byla dotčena platnost této kolektivní smlouvy. 7

8 b. Zaručené mzdy (včetně případného zvýšení podle písm. h) se vypočítávají z procentového podílu vztaženého ke konzumaci hostů. Do konzumace hostů se nezapočítávají: daň z obratu, prodej v lokálu bez obsluhy, poplatky za autorská práva u rakouské agentury AKM, vstupenky, poplatky za nájem kuželen, garážových stání, kurtů a hřišť na tenis, golf, minigolf apod., lázeňské a místní poplatky, průběžné položky (např. telefon, praní a čištění prádla, lázeňské potřeby apod.), recepční výdaje (vstupenky do divadla, jízdenky a letenky). S radou zaměstnanců je třeba vnitropodnikově dojednat, povede-li se jeden společný účet obratových procent anebo rozdělené účty obratových procent pro jednotlivé dílčí provozy. Rozdělení obratových procent se provádí jednou z následujících metod: 1. společný účet obratových procent (tzv. tronc), 2. rozdělené účty obratových procent pro dílčí provozy (tronc na oddělení), 3. revírový systém. c. Eventuální schodky vztažené k zaručené mzdě doplácí zaměstnavatel. Přebytky zůstávají ve prospěch pracovníků na zaručenou mzdu. Pokud v příslušném mzdovém řádu není stanoven např. bodový systém, rozdělují se přebytky podle poměrů zaručených mezd. Pracovníkům na zaručenou mzdu je zaměstnavatel na vyžádání povinen doložit správnost zúčtování a rozdělení obratových procent (příplatků za obsluhu). Obratová procenta představují provozní příjmy a jejich odvádění podléhá vnitropodnikové úpravě. d. Výše procentového podílu se stanovuje podle druhu pohostinského provozu uvedeného v živnostenském oprávnění: 1. kavárny 15 procent, 2. ubytovací zařízení 10,5 až 15 procent, doporučuje se počítat 15 procent, 3. všechny ostatní zařízení pohostinských a výčepních služeb nejméně 10,5 procent. e. Pro jednotlivé spolkové země lze pomocí zemských kolektivních smluv dohodnout odměňovací systémy odchylné od zaručené mzdy. f. Studenti a studentky středních a vyšších škol, které škola povinuje absolvovat praktikum, jsou považováni za praktikanty. Praktikanti mají nárok na odměnu ve výši platné odměny pro učně v ročníku, který odpovídá příslušnému učňovskému ročníku. Praktika absolvovaná o prázdninách se připočítávají vždy k uplynulému školnímu roku. g. Minimální mzda pro občasně zaměstnávané pracovníky ve smyslu 471b zákona o sociálním pojištění (ASVG) činí 120 procent minimální mzdy podle kolektivní smlouvy pro profesní skupinu odpovídající činnosti. h. Práce přesčas se odměňuje normální hodinovou mzdou a přesčasovým příplatkem. Normální hodinová mzda činí 1/173 hrubé normální měsíční mzdy. Přesčasový příplatek činí 50 procent normální hodinové mzdy. Vykonávají-li práci přesčas pracovníci na zaručenou mzdu, zvyšuje se zaručená mzda o přesčasovou mzdu. Zvýšení se vypočítává z obratových procent. i. Pracovníci na zaručenou mzdu, kteří ovládají jeden nebo více cizích jazyků v míře vyžadované provozem podniku, obdrží za každý cizí jazyk příplatek, pokud zaměstnavatel používání cizího jazyka nebo cizích jazyků v provozu výslovně vyžaduje. Výše příplatku je stanovena v mzdové dohodě. Tento výkonnostní příplatek se nesmí vyplácet z procentové pokladny (tronc). j. Paušál na podnikovou uniformu pro učně je stanovena v zemské mzdové tabulce. Při absolvování učňovského dvojoboru kuchař a číšník anebo 4letého učebního oboru kuchař-číšník činí po celou dobu učňovského poměru 150 procent částky stanovené v příslušné mzdové tabulce. k. Pro řemeslníky a certifikované topiče, kteří vykonávají svou profesní činnost, platí stejně jako pro řidiče mzdové sazby kolektivní smlouvy příslušného profesního oboru. V ostatních případech platí všeobecná pracovněprávní ustanovení této kolektivní smlouvy. 8

9 l. Formou podnikové kolektivní smlouvy nebo jednotlivých smluv se všemi nebo s určitými skupinami zaměstnanců může zaměstnavatel poskytovat příplatky pro celý podnik nebo pro dílčí provozy ve smyslu 68 zákona o dani z příjmů 1988 (EStG 1988), spolkový věstník zákonů č. 400/1988 ve znění spolkového věstníku zákonů I č. 22/ PŘÍPLATEK ZA PRÁCI V NOCI Na příplatek za práci v noci mají nárok: a. V ubytovacích zařízeních: zaměstnanci, kteří jsou podle pracovního rozvrhu zaměstnáváni v noci. b. V gastronomických zařízeních: zaměstnanci v nočních podnicích. Příplatek za práci v noci přísluší v obou kategoriích zaměstnancům, kteří pracují převážně v době od 22 do 6 hodin. Výše tohoto příplatku je stanovena v mzdové dohodě. Příplatek za práci v noci nesmí být vyplácen z obratových procent. 10. NAVÝŠENÍ MZDY PO DELŠÍ PŘÍSLUŠNOSTI K PODNIKU a. Jakožto uznání za dlouholetou pracovní činnost ve stejném podniku se navyšuje minimální mzda podle kolektivní smlouvy - ve spolkových zemích Dolní Rakousko, Štýrsko, Korutany a Salcbursko: po 3leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 101,50 % po 6leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 103,00 % po 9leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 104,50 % po 12leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 106,00 % po 15leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 107,50 % po 18leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 109,00 % po 21leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 110,50 % po 24leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 112,00 % - ve spolkových zemích Tyrolsko, Horní Rakousko a Vorarlberg: po 3leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 101,50 % po 6leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 103,00 % po 9leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 104,50 % po 12leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 106,00 % po 15leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 107,50 % po 18leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 109,00 % po 21leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 110,50 % 9

10 - ve spolkových zemích Vídeň a Burgenland: po 5leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 102,50 % po 10leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 105,00 % po 15leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 107,50 % po 20leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby na 110,00 % Pro Dolní Rakousko platí: Doba učebního poměru včetně povinné doby zaměstnání po složení učňovské zkoušky podle 18 odst. 1 zákona o učňovském vzdělávání (BAG) sama o sobě nezakládá nárok na zvýšení mzdy kvůli delší příslušnosti k podniku. Zvýšené minimální mzdy vypočtené podle tohoto bodu se zaokrouhlují na 10centové částky nahoru nebo dolů. Pro Tyrolsko platí: Doba učebního poměru včetně povinné doby zaměstnání po složení učňovské zkoušky podle 18 odst. 1 zákona o učňovském vzdělávání (BAG) sama o sobě nezakládá nárok na zvýšení mzdy kvůli delší příslušnosti k podniku. Zvýšené minimální mzdy vypočtené podle tohoto bodu se zaokrouhlují na 1centové částky nahoru (od 5) nebo dolů (do 4). b. U pracovníků na zaručenou mzdu se zvýšená minimální mzda zohledňuje i při rozdělování obratových procent. c. Rozhodným dnem pro začátek výpočtu čekatelské doby platí 1. leden Veškeré předchozí doby příslušnosti k podniku se nezohledňují. d. Čekatelská doba je považována za nepřerušenou, došlo-li k jejímu přerušení přechodným zastavením, popř. omezením činnosti podniku. Dále je čekatelská doba považována za nepřerušenou, jestliže maximálně 4 přerušení netrvala déle než úhrnem 365 dní. V těchto případech se čekatelství prodlužuje o délku přerušení příslušnosti k podniku. Pro sezonní podniky platí výše uvedené úpravy za předpokladu, že je zaměstnanec každý rok nejméně 13 týdnů nepřetržitě zaměstnán ve stejném podniku. Sezona, čítající nejméně 13 nepřerušených týdnů, je považována za půl roku. Čekatelství se nepřerušuje, je-li zaměstnanec nepřítomen maximálně 1. po dobu jedné sezony v jednosezonních podnicích, 2. po dobu dvou sezon ve dvousezonních podnicích. Čekatelská doba se v těchto případech prodlužuje o délku přerušení příslušnosti k podniku. Doby odpracované v jiných tuzemských provozech stejného podniku, které podléhají této kolektivní smlouvě, se také započítávají. e. Nastoupil-li zaměstnanec později než prvního v měsíci, uplatňuje se zvýšení mzdy kvůli delší příslušnosti k podniku poprvé v měsíci, který následuje na dosažení čekatelství. 11. STRAVOVÁNÍ A MOŽNOST UBYTOVÁNÍ Využívání možností stravování a ubytování v podniku podléhá volné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jestliže dojde k uzavření dobrovolné dohody týkající se možností stravování, může být do této dohody zahrnut rozsah dobrovolných příspěvků zaměstnavatele na cenově zvýhodněná jídla pro zaměstnance, ve smyslu 3 odst. 1 řádek 17 zákona o dani z příjmu (EstG) z roku Na nákladech, přicházejících v úvahu pro využívání možností ubytování se mezi sebou dohodnou smluvní strany, přičemž se zaměstnavatel vzdá ziskové marže a náklady pak budou definovány v příslušné platné mzdové dohodě. Stanovené částky budou strženy ze mzdy. 10

11 12. RUČNÍ NÁSTROJE A PODNIKOVÉ UNIFORMY a. Učňům oboru kuchař budou zdarma poskytnuty ruční nástroje potřebné pro výkon práce (nože, palety, ocílky, vidličky na maso). b. Je-li v podniku vyžadován zvláštní oděv, přesahující rámec obvyklého profesního pracovního oděvu, který obvykle v jiném obdobném podniku není používán, nese zaměstnavatel náklady za pořízení tohoto oděvu. 13. DOVOLENÁ A PRACOVNÍ VOLNO NA OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY a. Všichni zaměstnanci (pracovníci i učni) mají nárok na čerpání dovolené na zotavenou podle spolkového zákona ze 7. červnec 1976 s ohledem na sjednocení práva na dovolenou a zavedení pracovní volna na ošetřování člena rodiny, spolkový věstník zákonů číslo 390/1976 ve znění spolkového věstníku zákonů I 19/2012. Jelikož jsou v pohostinství považovány za pracovní dny také neděle, považuje se den klidu během týdne za neděli. Rovněž zákonem uznávané svátky během dovolené, popř. během pracovního volna na ošetřování člena rodiny se nepovažují za dovolenou. b. Zaměstnavatel anebo anebo jím pověřená osoba se musí se zaměstnancem nebo s radou zaměstnanců dohodnout na rozvrhu čerpání dovolené, přičemž budou zohledněny podnikové potřeby a sociální potřeby zaměstnanců podniku. c. V případech, kdy se bez ohledu na důvod změny, změní majitel podniku, zůstává zaměstnancům, kteří bez přerušení v podniku setrvají, zachován nárok na dovolenou, který v tomto podniku získali. d. Náhrada za dovolenou, což je mzda za dobu čerpání dovolené, se vyplácí při nástupu na dovolenou. Jako základ výpočtu mzdy platí u pevných mezd dohodnutá mzda za normální pracovní dobu, u zaručených mezd platí průměr odměny, kterou zaměstnavatel vyplácí za normální pracovní dobu podle bodu 8 písmeno b. Zvláštní platby se do základu výpočty nezahrnují. Časové období, relevantní pro výpočet průměru, tvoří posledních dvanáct celých kalendářních měsíců před nástupem na dovolenou (popř. před výplatou náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou), v případě kratšího zaměstnaneckého poměru pak celá doba trvání poměru. Jestliže v mzdovém období dojde k úplné ztrátě mezd za více než jeden pracovní týden, zůstává dotyčný měsíc při výpočtu průměru nezohledněn, aniž by tím došlo k prodloužení časového období výpočtu. Náhrada za dovolenou se nesmí čerpat z obratových procent. 14. ROČNÍ REMUNERACE a. Všichni zaměstnanci (pracovníci a učni), kteří jsou nejméně dva měsíce nepřetržitě zaměstnáni ve stejném podniku, mají nárok na roční remuneraci ve výši 230 procent minimální měsíční mzdy, která byla stanovena v příslušné mzdové dohodě, avšak maximálně do výše skutečně vydělané mzdy za normální pracovní dobu. Základ výpočtu pro roční remuneraci zaměstnanců, jejichž výdělek přesahuje o méně než 15 procent minimální mzdu, stanovenou v kolektivní smlouvě, je průměr vytvářen uplynulými 12 celými kalendářními měsíci před výplatou této roční remunerace, v případě kratšího trvání zaměstnání pak celou délkou trvání zaměstnaneckého poměru. Když v mzdovém období dojde k úplné ztrátě mzdy za více než jeden týden, tak se dotyčný měsíc při výpočtu průměru nezohledňuje, aniž by se tak prodloužil časový úsek výpočtu. b. V sezonních podnicích se pro vznik nároku sčítají odpracované časové úseky zaměstnání ve stejném podniku. c. Výplata se provádí po dosažení nároku vždy z poloviny při nástupu na dovolenou a s listopadovou výplatou, nejpozději však do 15. prosince probíhajícího roku. 11

12 d. Zaměstnanci, kteří nejsou ve stejném podniku zaměstnáni nepřetržitě jeden celý rok, obdrží část roční remunerace, odpovídající délce trvání jejich zaměstnání (1/52 na týden). e. V případě ukončení pracovního poměru během kalendářního roku musí být výplata roční remunerace prováděna s ohledem případně provedené dílčí platby zároveň s výplatou poslední mzdy. f. Pokud během prvního roku zaměstnání není dosaženo nároku v rámci jednoho kalendářního roku, vyplácí se alikvotní část roční remunerace za uplynulý kalendářní rok zároveň s výplatou následující po uplynutí čekací lhůty. g. Nárok na roční remuneraci odpadá, jestliže podle podle 82 živnostenského řádu 1859 dojde k propuštění zaměstnance anebo jestliže zaměstnanec bez závažného důvodu předčasně ukončí zaměstanecký poměr anebo nedodrží nutnou výpovědní lhůtu. Roční remunerace se nesmí čerpat z obratových procent. Doposud vyplácené vyšší roční remunerace zůstávají zachovány. 15. PRÁCE VE SVÁTKY a. Jestliže zaměstnanec v zákonem stanoveném svátku pracuje, i když tento svátek připadá na neděli, náleží mu odměna za práci ve svátek podle 9 odst. 5 zákona o dobách pracovního klidu. Odměna za práci ve svátek činí u zaměstnanců zaměstnaných na plný úvazek s pevnou mzdou 1/173 dohodnuté měsíční mzdy za normální pracovní dobu, zaměstnancům zaměstnaných na částečný úvazek s pevnou mzdou pak přísluší alikvotní podíl. (Výpočet: dohodnutá měsíční mzda / dohodnutá měsíční pracovní doba = hodinová mzda). U zaručených mezd se použije průměrná mzda za jeden pracovní den za normální pracovní dobu měsíce, do kterého spadá zákonný svátek. Zvláštní platby se do výpočtu základu nezahrnují. Pravidelná odměna podle 9 odst. 1 zákona o dobách pracovního klidu (ARG) se nesmí čerpat z obratových procent. Místo výplaty odměny za práci ve svátek lze rovněž dohodnout časové vyrovnání formou náhradního volna v odpovídajícím rozsahu. b. Jestliže zaměstnanec pracuje ve svátek a používáním obvyklé veřejné dopravy mu ve svátek průkazně vzniknou vyšší náklady, má nárok na náhradu těchto nákladů do výše skutečné ceny za dvě jízdenky do místa zaměstnání a zpět. Uvedená náhrada nákladů nesmí být hrazena z obratových procent. 16. NEPŘERUŠENÁ NÁHRADA MZDY V PŘÍPADĚ PŘEKÁŽEK V PRÁCI a. Podle zákona o nepřerušené výplatě odměn: S ohledem na nároky zaměstnance v případě překážek v práci, způsobených nemocí (nehodou), z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání platí ustanovení zákona o nepřerušeném vyplácení odměn (EFZG), Spolkový věstník zákonů čís. 399/1974 ve znění Spolkového věstníku zákonů I 100/2010. U zaručených mezd se odměna, která musí být nepřetržitě vyplácena při zohlednění 2 Generální kolektivní smlouvy, vypočte pomocí pojmu odměna podle 3 zákona o nepřerušené výplatě odměn (EFZG) z odměny za uplynulé tři měsíce. Pro zjištění průměrného výdělku se používají pouze pracovní dny nebo jiné dny s plným nárokem na odměnu. Jestliže je pracovní doba kratší než tři kalendářní měsíce, musí být stejným způsobem proveden výpočet za dva kalendářní měsíce, popř. jeden kalendářní měsíc anebo za trvání dvou týdnů. b. Z ostatních důvodů: Zaměstnanci, kteří jsou nepřetržitě nejméně dva měsíce zaměstnáni ve stejném podniku, mají v případě překážek v práci nárok na plnou mzdu podle níže uvedených ustanovení. Tento nárok oprávněně vzniká během jednoho pracovního roku pouze jednou. Při úmrtí rodičů, manžela (druha/družky) a dětí, pokud se zaměstnancem žili v jedné domácnosti, vzniká zaměstnaneci nárok na dva dny, 12

13 v případě uzavření sňatku rovněž na dva dny, při účasti na pohřbu rodičů, popř. dětí, pokud se zaměstnancem nežili v jedné domácnosti, dále v případě účasti na pohřbu sourozenců a tchána/tchýně na jeden den, v případě narození dítěte manželce (nebo družce) na jeden den, rovněž před nástupem na základní vojenskou službu zaměstnanci vzniká nárok na jeden den, při změně bydliště v případě stěhování vlastního nábytku, dále návštěvy lékaře, není-li možné tuto návštěvu uskutečnit mimo pracovní dobu, v případě výzvy k dostavení se k úřadům, institucím a soudu maximálně na jeden den. Tento nárok zaniká, byl-li ušlý výdělek uhrazen úřady. Doba nutná k návštěvě diagnostických opatření a vyšetření v souvislosti s pasivním kouřením na pracovišti, aktivity, směřující k upevnění zdraví (jako např. konzultace, semináře, kurzy) je nutno stanovit po dohodě se zaměstnavatelem. Zaměstnanec musí zaměstnavatele anebo jím pověřenou osobu předem informovat. Pod pojmem plná mzda ve smyslu ustanovení tohoto písmena B se rozumí u pevných mezd dohodnutá měsíční mzda za normální pracovní dobu, u zaručených mezd odměna, vyplácená v měsíci před vyskytnutím překážky v práci. Zvláštní platby do základu výpočtu nejsou zahrnuty. 17. UZNÁNÍ ZA DLOUHOLETOU PRACOVNÍ ČINNOST PRACOVNÍ JUBILEUM a. Jakožto uznání za dlouholetou pracovní činnost ve stejném podniku má zaměstnanec v závislosti na následujících ustanoveních nárok na jubilejní příspěvek (odměnu): 1. tento jubilejní příspěvek dosahuje po 10leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby výše po 15leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby po 25leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby po 35leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby po 40leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby po 45leté nepřetržité pracovní činnosti včetně učební doby 1 měsíční mzdy 1 ½ měsíční mzdy 2 měsíční mzdy 2 ½ měsíční mzdy 3 měsíční mzdy 4 měsíční mzdy 2. Při výpočtu tohoto jubilejního příspěvku se bere jako základ minimální měsíční mzda, platná v den nároku a stanovená v příslušné mzdové dohodě. Výplata se musí uskutečnit nejpozději s následující měsíční výplatou odměny. Jubilejní příspěvek se nesmí čerpat z obratových procent. 3. Jubilejní příspěvky, které jsou vypláceny dobrovolně anebo na základě stávajících podnikových dohod, mohou být připočteny k částce stanovené v kolektivní smlouvě. Dohodnuté a doposud vyplácené jubilejní příspěvky ve vyšší výši zůstanou zachovány. 4. Doba potřebná na vznik nároku je považována za nepřerušenou, došlo-li k jejímu přerušení přechodným zastavením, popř. omezením činnosti podniku. Dále je doba vzniku nároku považována za nepřerušenou, jestliže přerušení z jiných důvodů netrvalo déle než 120 dní. 5. Pro sezonní podniky platí výše uvedené úpravy za předpokladu, že je zaměstnanec za rok nejméně 13 týdnů nepřetržitě zaměstnán ve stejném podniku. Sezona, čítající nejméně 13 nepřerušených týdnů, je považována za půl roku. Nárok na jubilejní příspěvek vzniká po 10 letech, počítáno od prvního nástupu do pracovní činnosti, v alikvotní výši podle odpovídajícího počtu sezon. 13

14 18. ROZBITÉ NÁDOBÍ A SKLENICE Za rozbité nádobí a sklenice, způsobené nedbalostí pracovníka, může zaměstnavatel strhnout 50 procent ceny, kterou za nádobí a sklenice sám zaplatil, ze mzdy zaměstnance. Cenu, kterou sám zaplatil, musí zaměstnavatel zaměstnanci prokázat, je-li o to požádán. 19. PŘIJÍMÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ a. V případě přijetí, výpovědi anebo propuštění zaměstnance se musí rada zaměstnanců zapojit ve smyslu zákona o pracovní ústavě. b. V případě zaměstnání pracovních sil budou upřednostěni pracovníci z členských zemí EU, popř. přidružených států, jež jsou smluvími stranami dohody o EHP. c. Zaměstnávání praktikantů, kteří jsou na základě školního řádu povinni absolvovat o prázdninách praxi, je omezeno na dobu prázdnin. Se žáky učňovských škol, středních a vyšších odborných škol pro ekonomické profese, učňovské školy pro zemědělské a sociální profese a domácí hospodářství a středních odborných je nutno nakládat stejně jako s praktikanty z oboru pohostinství. d. Zaměstnavatel musí podle 2 zákona o přizpůsobení práva pracovní smlouvy (AVRAG), Spolkový věstník zákonů čís. 459/1993 ve znění Spolkového věstníku zákonů I 152/2011, předat zaměstnanci bezprostředně po začátku jeho pracovního poměru písemný soupis jeho hlavních práv a povinností, vyplývajících z pracovní smlouvy (zaměstnanecký list). Zaměstnanecký list, který odpovídá minimálním požadavkům podle tohoto zákonného ustanovení, se přikládá ke kolektivní smlouvě. e. Zaměstnávání mladistvých V případě, že podnik disponuje prostory, ve kterých platí zákaz kouření anebo majitel kouření nepovoluje, musí se odborný výcvik anebo zaměstnání uskutečnit převážně v těch místnostech, ve kterých platí zákaz kouření. 20. ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU a. Pracovní poměr na dobu neurčitou lze rozvázat během prvních 14 dní, které jsou považovány za zkušební dobu, bez předchozího podání výpovědi. Po uplynutí této doby lze pracovní poměr na dobu neurčitou rozvázat pouze po předchozí 14 dní předem podané výpovědi. b. U pracovních poměrů na dobu určitou musí být stanoven kalendářní den začátku a konce tohoto poměru. Označení konec sezony, popř. závěr sezony nejsou považovány za kalendářní označení data. Takovéto pracovní poměry mohou být rozvázány po uplynutí stanovené doby, jestliže pokračují bez časového vymezení za dodržení 3denní výpovědní lhůty, pokud další zaměstnání netrvá déle než 28 dní. c. Během výpovědní lhůty má zaměstnanec, vyžaduje-li to, nárok každý týden během normální pracovní doby na 2 půldny na hledání nového zaměstnání, je-li to nutné. d. Zaměstnanec, který podléhá zákonu o péči o zaměstnance a pracovníky samostatně výdělečně činné (BMSVG), Spolkový věstník zákonů I číslo 100/2002 ve znění Spolkového věstníku zákonů I čís. 35/2012, má nárok na odstupné v míře definované zákonem, jestliže svůj pracovní poměr vypoví z důvodu zátěže, způsobené pasivním kouřením. 14

15 21. PROSTORY NA PŘEVLÉKÁNÍ Zaměstnancům musí být ve smyslu zákona o ochraně zaměstnanců (ASchG), Spolkový věstník zákonů 450/1994 ve znění Spolkového věstníku zákonů I 50/2012 poskytnuty k dispozici odpovídající prostory na převlékání. 22. KAUCE Odůvodněná plnění kauce budou vyžadována a poskytována pouze ve smyslu zákona o kauční ochraně (KautSG) (Spolkový věstník zákonů čís. 229/1937 ve znění Spolkového věstníku zákonů I 98/2001). 23. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ Zvláštní ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jsou platná pouze tehdy, jsou-li pro zaměstnance výhodnější a neporušují-li kolektivní smlouvu. 24. NÁJEMCE ŠATEN A TOALET Nájemci šaten a toalet jsou považováni za samostatně výdělečně činné podnikatele. Ani oni samotní ani jejich pomocní pracovníci nesmějí být v podniku nasazováni mimo oblast nájmu. 25. ŘEŠENÍ NÁZOROVÝCH NESHOD MEZI SMLUVNÍMI PARTNERY Za účelem řešení názorových neshod mezi smluvními partnery, které vyplývají z výkladu této kolektivní smlouvy, uznávají obě strany rozhodčí výrok smírčího orgánu (tzv. Einigungsamt). 26. UROVNÁNÍ SPORŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRACOVNÍCH POMĚRŮ Všechny spory, které vyplývají z této kolektivní smlouvy, budou před povoláním pracovních soudů předloženy komisi, která se v paritním zastoupení skládá ze zástupců odborných oborových svazů, popř. oborových skupin a příslušných odborů. Komise se pokusí dosáhnout shody. 27. DÉLKA TRVÁNÍ SMLOUVY/VÝPOVĚĎ Tato kolektivní smlouva vstupuje v platnost 1. července 2012 a nelze ji do vypovědět. Po tomto časovém úseku může být smlouva rozvázána jen po uplynutí předchozí výpovědní lhůty ve výši dvou měsíců. 28. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Začátkem platnosti této kolektivní smlouvy končí platnost všech dosavadních kolektivních smluv, které na spolkové úrovni nebo na úrovni jednotlivých spolkových zemí existují. 15

16 Výjimku tvoří: zemské kolektivní smlouvy o systémech odměňování, které se odchylují od zaručené mzdy ve smyslu bodu 8 písmeno e, mzdové dohody spolkových zemí o stanovení minimálních mezd a učňovských odměn, podnikové kolektivní smlouvy, zvláštní dohody k bodu 8 písmeno b (alternativní mzdový systém pro hotely na spolkové úrovni) stejně jako všechny zvláštní dohody na zemské úrovni, dodatečná kolektivní smlouva Vídeň týkající se pracovních výkonů , kolektivní smlouva o zvláštních úpravách pro restaurace, které zavírají po 24 hodině, dodatečné kolektivní smlouvy o možnostech zavedení systému pevných mezd Vídeň, v platnosti od , dodatečná kolektivní smlouva ohledně jízdních výdajů v případě noční práce Vídeň, podniková dodatečná kolektivní smlouva Mc Donald s Rakousko Oborový svaz gastronomie komerční rada Helmut Hinterleitner předseda Dr. Thomas Wolf jednatel Oborový svaz hotely komerční rada Dr. Klaus Enemoser předseda Mag. Mathias Koch jednatel Odbory vida Rudolf Kaske předseda Bernd Brandstetter spolkový jednatel Rudolf Komaromy předseda spolkové oborové skupiny 16

17 Odborová organizace vida zemský sekretariát Dolního Rakouska 3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1 tel.: +43 (02742) fax: + 43 (1) Mzdy pro hotely a pohostinství v Dolním Rakousku Mzdová tabulka platí pro dělníky a dělnice (učně), kteří jsou zaměstnáni v podnicích spadajících do oborové skupiny gastronomie nebo hoteliérství ve spolkové zemi Dolní Rakousko. Mzdová tabulka je součástí spolkové kolektivní smlouvy pro rakouské hoteliérství a pohostinství. Profesní označení a mzdové položky platí ve stejné míře pro zaměstnance mužského i ženského pohlaví. Upozorňujeme i na ostatní významná ustanovení této kolektivní smlouvy, která mají vliv na výplatu mzdy! Stanovené mzdy jsou hrubé mzdy (pevné mzdy). Platí pro normální pracovní dobu 40 hodin za týden. Normální týdenní pracovní doba se rozděluje na pět dní. Denní mzda = měsíční mzda : 22 Hodinová mzda = měsíční mzda : 173 Přesčasový příplatek = 50 % hodinové mzdy Příplatek za práci v noci: příplatek za práci v noci činí 20,70 za noční směnu Příplatek za cizí jazyky: Pracovníci mzdových skupin 1. obsluha a 2. ubytování, kteří ovládají jeden nebo více cizích jazyků v míře vyžadované provozem podniku, obdrží za každý požadovaný cizí jazyk příplatek ve výši 30,-- měsíčně, pokud zaměstnavatel používání cizího jazyka nebo cizích jazyků v provozu výslovně vyžaduje. Práce na částečný úvazek (bod 6 kolektivní smlouvy): Pracovní úvazek je považován za částečný, jestliže dohodnutá týdenní pracovní doba je v průměru kratší než zákonná normální pracovní doba anebo kolektivní smlouvou dohodnutá kratší normální pracovní doba ( 19d zákona o pracovní době (AZG) ve znění spolkového věstníku zákonů I č. 61/2007). Pro zaměstnance na částečný úvazek platí veškeré pracovněprávní ustanovení uvedená v této kolektivní smlouvě. Minimální mzdy stanovené v mzdové dohodě přísluší zaměstnancům na částečný úvazek v poměru dohodnutých pracovních hodin vůči normální pracovní době na plný úvazek. Ohledně příplatku za vícepráce platí zákonná ustanovení 19d zákona o pracovní době (AZG) ve znění spolkového věstníku zákonů I č. 61/2007. Pro následné zaměstnávání učňů po složení učňovské zkoušky ve smyslu zákona o učňovském vzdělávání 1969 (BAG), spolkový věstník zákonů I č. 142/1969 ve znění spolkového věstníku zákonů I č. 38/2012, není zaměstnání na částečný úvazek přípustné. Mzdový řád (bod 8 písm. g kolektivní smlouvy) Minimální mzda pro občasně zaměstnávané pracovníky ve smyslu 471b zákona o sociálním pojištění (ASVG) činí 120 procent minimální mzdy podle kolektivní smlouvy pro profesní skupinu odpovídající vykonávané činnosti. Pozor: dodržujte hranici minimálního úvazku v maximální výši 29,70 za den! Pro následné zaměstnávání učňů po složení učňovské zkoušky ve smyslu zákona o učňovském vzdělávání (BAG) není zaměstnání na částečný úvazek přípustné. Roční remunerace: Všichni zaměstnanci (pracovníci a učni), kteří jsou nejméně dva měsíce nepřetržitě zaměstnáni ve stejném podniku, mají nárok na roční remuneraci ve výši 230 procent minimální měsíční mzdy (tarifní mzdy), avšak maximálně do výše skutečně vydělané mzdy za normální pracovní dobu. Zvyšování mzdy po delší příslušnosti k podniku (viz tabulka) Doba učebního poměru včetně povinné doby zaměstnání po složení učňovské zkoušky podle 18 odst. 1 zákona o učňovském vzdělávání (BAG) sama o sobě nezakládá nárok na zvýšení mzdy kvůli delší příslušnosti k podniku. Zvýšené minimální mzdy vypočtené podle bodu 10 písm. a kolektivní smlouvy se zaokrouhlují na 10centové částky nahoru. 17

18 Učňovské odměny 1. ročník 591,00 2. ročník 659,00 3. ročník 791,00 4. ročník a učňovský dvojobor 851,00 Paušál na podnikovou uniformu při absolvování učňovského oboru: 35,20 Paušál na podnikovou uniformu při absolvování učňovského dvojoboru kuchař a číšník anebo 4letého učňovského oboru kuchař-číšník: 52,80 Praktikanti Studenti a studentky středních a vyšších škol, které škola povinuje absolvovat praktikum, jsou považováni za praktikanty. Praktikanti mají nárok na odměnu ve výši platné odměny pro učně v ročníku, který odpovídá příslušnému učňovskému ročníku. Praktika absolvovaná o prázdninách se připočítávají vždy k uplynulému školnímu roku. Paušalizované spropitné pro hoteliérství a pohostinství v Dolním Rakousku Dolnorakouská oblastní zdravotní pojišťovna stanovuje paušalizované spropitné (za účelem zápočtu do příspěvkového základu) ve výši: 1. Zaměstnanci v recepční službě a obsluhující personál s inkasem 29,07 za kalendářní měsíc. Kalendářní měsíc se počítá jednotně 30 dní. 2. Ostatní zaměstnanci v ubytovacích službách, především pokojské, a obsluhující personál bez inkasa 14,53 za kalendářní měsíc. Kalendářní měsíc se počítá jednotně 30 dní. 3. Zaměstnanci zaměstnávaní pouze v jednotlivé dny (pravidelně nebo občas, výpomocní zaměstnanci) mají za pracovní den bez zohlednění počtu pracovních hodin částku 1,45 nebo 0,73 za obdobného uplatnění řádku 1 a 2. Během pracovní neschopnosti kvůli nemoci nebo během placené dovolené se paušální částky nepočítají. Podniky, kterým výši příspěvků předepisuje sociální pojišťovna, musí za tyto doby odevzdávat změnová hlášení. Učni jsou z paušalizovaného spropitného vyjmuti, stejně jako zaměstnanci v podnikových kantýnách, internátech pro žáky, učně a studenty, v domovech důchodců a ubytovnách pro mladé, stejně jako spolupracující manželé či manželky majitelů provozů, protože se má za to, že spropitné zpravidla nedostávají. Zápisy o spropitném musí povinně vést pouze ti zaměstnanci v obslužných a ubytovacích službách, jejichž spropitné za časové období výpočtu je o 50 procent vyšší nebo nižší než sazby paušalizovaného spropitného. UPOZORNĚNÍ: Paušalizované spropitné stanovené Dolnorakouskou oblastní zdravotní pojišťovnou není součástí mzdy a nepodléhá tudíž dani ze mzdy. Podléhá však sociálnímu pojištění a započítává se do příspěvkového základu. 18

19 Odborová organizace vida zemský sekretariát Dolního Rakouska 3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1 tel.: +43 (02742) fax: + 43 (1) Mzdy pro hoteliérství a pohostinství v Dolním Rakousku platné od 1. května Obsluha do 3 let Mâitre d hôtel, vrchní číšník s nejméně 5 číšníky zástupce mâitre d hôtel, vrchní číšník s méně než 5 číšníky, vrchní barman Chef de rang (vedoucí oddělení), Chef d etage (vedoucí poschodí), barman, someliér = degustátor s ukonč. vzděláním* v oboru číšník demi chef, zástupce chef de rang, číšník s ukonč. vzděláním* číšník s ukonč. vzděláním* v 2. roku praxe 1.6 číšník s ukonč. vzděláním* v 1. roku praxe číšník bez ukonč. vzdělání* po dvou letech praxe v oboru číšník bez ukonč. vzdělání* do dvou let praxe v oboru mzda na hodinu 4 6 let 7 9 let let let let let let od 25 let 1.802,00 10, , , , , , , , , ,00 10, , , , , , , , , ,00 9, , , , , , , , , ,00 8, , , , , , , , , ,00 8, , , , , , , , , ,00 8, , , , , , , , , ,00 8, , , , , , , , , ,00 7,95 2 Ubytovací služby 2.1 Vrchní recepční (vrátný) 1.800,00 10, , , , , , , , , Samostatný recepční (vrátný), denní a noční recepční, vychovatelka 2.3 Recepční asistent, hotelový sluha 1.560,00 9, , , , , , , , , ,00 8, , , , , , , , Provozní asistent** 1.411,00 8, , , , , , , , , , Pokojská, po dvou letech praxe v oboru 2.6 Pokojská, do dvou let praxe v oboru 1.396,00 8, , , , , , , , ,00 7, ,50 19

20 3 Kuchyně do 3 let Chef de cuisine, šéfkuchař s brigádou (nejméně 5 kuchařů), vedoucí kuchyně Chef de cuisine, šéfkuchař s kuchyňskými silami, sous-chef, zástupce vedoucího kuchyně samostatný kuchař, chef de partie, vedoucí oddělení (např. gardemanger, entremetier, rôtisseur, saucier, patissier, odborník na gril, na diety), kuchyňský hospodář Kuchař s ukonč. vzděláním*, kuchyňský řezník, commis de cuisine Kuchař s ukonč. vzděláním* v 2. roku praxe Kuchař s ukonč. vzděláním* v 1. roku praxe Kuchař bez ukonč. vzdělání* po 2 letech praxe v oboru Kuchař bez ukonč. vzdělání* do 2 let praxe v oboru mzda na hodinu 4 6 let 7 9 let let let let let let od 25 let 2.038,00 11, , , , , , , , , ,00 10, , , , , , , , , ,00 9, , , , , , , , , ,00 8, , , , , , , , , ,00 8, ,00 8, ,00 8, , , , , , , , , ,00 7,73 4 Ostatní činnosti 4.1 Výpomoc ve sklepě, u výčepu, u bufetu s inkasem 4.2 Výpomoc ve sklepě, u výčepu, u bufetu bez inkasa 1.338,00 7, , , , , , , , , ,00 7, , , , , , , , , Pradlena, žehlička, šička 1.320,00 7, , , , , , , , , Výpomoc ve všech oblastech, nevyučení zaměstnanci systémové gastronomie 1.320,00 7, , , , , , , , ,40 * ukončený učňovský obor nebo ukončené školní vzdělání podle 34 a zákona o učňovském vzdělávání (BAG) ** s příslušným odborným vzděláním

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 4/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 11 ze dne 15.01.2014 Zásady čerpání zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená ANOTACE 1. Dovolená 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby březen

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 5/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 6 ze dne 16.01.2013 Zásady čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok 2013 Rada městské části I. s c h

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Základní část mzdy je tedy v pořádku.

Základní část mzdy je tedy v pořádku. Jak si přepočítat výplatu 2 Měsíční tarifní mzda Podíváme se na pásku, nejprve vlevo nahoře: PKS 3: Mzda se skládá z tarifní mzdy a dalších mzdových položek... PKS 5: Zaměstnanci přísluší měsíční tarifní

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více