KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ"

Transkript

1 N Á V R H KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Odvětvovým svazem hutnictví železa zastupujícím příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance příslušných zaměstnavatelů

2 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Odvětvovým svazem hutnictví železa zastupujícím příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance příslušných zaměstnavatelů na období od do

3 Obsah kolektivní smlouvy: str. Hlava I. Základní ustanovení 1 Hlava II. Kolektivní práva a povinnosti 3 Hlava III. Odměňování zaměstnanců 9 Hlava IV. Pracovněprávní vztahy 14 Hlava V. Sociální oblast 18 Hlava VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, životní prostředí 20 Hlava VII. Předcházení sporům 24 Hlava VIII. Závěrečná ustanovení 25 Příloha č. 1 Stupnice minimálních mzdových tarifů 26

4 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Smluvní strany Odvětvový svaz hutnictví železa (dále jen OSHŽ) se sídlem v Praze 10, Krátká 39, zastoupený presidentem Ing. Jiřím C i e n c i a l o u, CSc. a vicepresidentem RNDr. Jaroslavem R a a b e m a Odborový svaz KOVO (dále jen OS KOVO) se sídlem v Praze 3, nám.w. Churchilla 2, zastoupený předsedou svazu p. Josefem S t ř e d u l o u a místopředsedou svazu p. Jaroslavem S o u č k e m se dohodly na uzavření této kolektivní smlouvy vyššího stupně. 2 Předmět kolektivní smlouvy Tato kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jakož i práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy, příslušných zaměstnavatelů a odborových organizací, za které smluvní strany tuto kolektivní smlouvu uzavřely. OSHŽ zastupuje pro účely kolektivní smlouvy zaměstnavatele, kteří jsou jeho členy ke dni podpisu této KSVS. 3 Platnost a účinnost kolektivní smlouvy Tato kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Kolektivní smlouva je účinná od do

5 4 Práva vyplývající z pracovněprávních vztahů přísluší bez jakýchkoliv omezení a diskriminace. 2

6 HLAVA II KOLEKTIVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 5 Právo spolurozhodování Odborová organizace má právo spolurozhodování kromě případů, stanovených pracovněprávními předpisy, a případů, na kterých se smluvní strany dohodnou, i při stanovení a změnách zásad zajišťování sociální oblasti zaměstnavatelem. 6 Právo na projednání 1) Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborová organizace mohla na základě poskytnutých informací vyjádřit své stanovisko a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Výsledek projednávání bude dokumentován písemným zápisem, vyhotoveným smluvní stranou, která má na tom zájem. 2) Odborové organizace mají právo na projednání: a) v případech stanovených pracovněprávními předpisy, mimo jiné při - určení způsobu a rozsahu náhrady škody za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, - stanovení zásad přijímání zaměstnanců v interních předpisech zaměstnavatele, které se týkají většího počtu zaměstnanců, b) v případech stanovených touto kolektivní smlouvou, tj. při - zřizování a provozu zdravotních, kulturních, školicích, rehabilitačních, sportovních, sociálních, stravovacích a rekondičních zařízení, je-li zaměstnavatel jejich zřizovatelem nebo provozovatelem, - určení způsobu a formy prodeje bytů ve vlastnictví zaměstnavatele, c) v případech stanovených podnikovými kolektivními smlouvami. 3

7 7 Právo na informace 1) Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je odborová organizace mohla posoudit, popřípadě se připravit na projednání a vyjádřit své stanovisko před uskutečněním opatření. Kromě případů výslovně uvedených v pracovněprávních předpisech má odborová organizace právo na to, aby jí zaměstnavatel poskytl informace zejména: - o materiálech předkládaných valné hromadě, jestliže se týkají většího počtu zaměstnanců nebo uplatňování práv odborové organizace, - o závěrech jednání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu, jestliže se týkají většího počtu zaměstnanců nebo uplatňování práv odborové organizace, - týkající se pololetního Výkazu o mzdách v OS KOVO, v rozsahu v organizacích sledovaných. 2) Dále budou poskytovány informace v rozsahu výkazu P Právo kontroly 1) Odborová organizace má právo vykonávat u zaměstnavatele kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů, vnitřních předpisů, pracovního řádu a závazků vyplývajících z kolektivních smluv. 2) Právo kontroly znamená, že zaměstnavatel poskytne odborové organizaci všechny podklady a informace nutné pro provedení kontroly, umožní vstup na pracoviště, je-li to k tomuto účelu nutné, výsledky kontroly projedná ve svých orgánech a přijaté závěry s odborovou organizací. V případě zjištění nedostatků sjedná zaměstnavatel neprodleně nápravu. 9 Informační systém Smluvní strany se dohodly, že informační systém budovaný OS KOVO na základě předaných podnikových kolektivních smluv a Výkazu o mzdách v OS KOVO bude podkladem pro kolektivní vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího 4

8 stupně. Zaměstnavatel na požádání odborové organizace sdělí údaje nutné pro vyplnění Výkazu o mzdách v OS KOVO. 10 Závazky odborové organizace OS KOVO a odborové organizace se zavazují: a) aktivně podílet na zachování sociálního smíru u zaměstnavatelů, na které se tato kolektivní smlouva vztahuje za předpokladu, že budou dodržena a plněna ustanovení této kolektivní smlouvy. Aktivní podíl na zachování sociálního smíru se nevztahuje na zaměstnavatele, u kterých nebudou dodržena a plněna ustanovení podnikové kolektivní smlouvy, b) dbát při uplatňování svých práv na dodržování právních předpisů, c) zvát pověřené zástupce zaměstnavatelů na jednání odborových orgánů k řešení záležitostí společného zájmu, d) garantovat povinnosti členů odborové organizace zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozvědí při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných skutečností nebo porušení oprávněných zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnanců, e) v případě neplnění kolektivní smlouvy ze strany odborové organizace informuje odborová organizace zaměstnavatele o způsobu nápravy, f) že nebudou tolerovat obtěžování a násilí na pracovišti v žádné formě. Zaměstnavatelé se zavazují: 11 Závazky zaměstnavatelů a) v případě neplnění kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele informuje zaměstnavatel odborovou organizaci o způsobu nápravy, b) umožnit pro uplatnění práv odborové organizaci součinnost s experty nebo expertními organizacemi včetně zaměstnanců a funkcionářů OS KOVO, kterým zajistí po předchozím oznámení vstup za podmínek stejných jako pro návštěvy zaměstnavatele, c) vytvářet vhodnou motivací zájem zaměstnanců o oblast vynalézání a zlepšování, směřující k zefektivnění vlastních výrobních programů a procesů a k zlepšení podmínek BOZP, 5

9 d) že nebudou tolerovat obtěžování a násilí na pracovišti v žádné formě, e) dát zmocnění OSHŽ k vyjednávání KSVS s OS KOVO, f) že na odvětvové i podnikové úrovni budou přispívat k minimalizaci rizikového zaměstnávání. Tento závazek je iniciován 2. společným požadavkem Evropské federace kováků ( EMF ), ve kterém je rovněž uvedena definice jednotlivých forem rizikového zaměstnávání. Zaměstnavatel: 12 Zajištění činnosti odborových organizací a) poskytne odborové organizaci z titulu zastupování zaměstnanců místnosti pro její činnost s nezbytným vybavením a bude hradit nezbytné náklady na jejich údržbu a technický provoz a náklady na potřebné podklady pro činnost odborů, b) provádí srážky členských příspěvků zaměstnanců, kteří jsou členy odborové organizace, souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace, a tyto zasílá na účet odborové organizace u příslušného peněžního ústavu. Měsíční přehled o provedených srážkách jednotlivým členům poskytuje zaměstnavatel odborové organizaci. Za zdaňovací období předchozího kalendářního roku provede rekapitulaci sražených členských příspěvků jednotlivě za každého člena příslušné ZO OS KOVO tak, aby toto mohlo být po potvrzení ZO OS KOVO podkladem pro účely odpočtu od základu daně z příjmu fyzických osob ve smyslu 15 odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění, c) pokud odborová organizace rozhodne o uvolnění svého člena k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace na plnou (celou) stanovenou týdenní pracovní dobu, poskytne mu po tuto dobu pracovní volno s náhradou mzdy nejméně ve výši jeho průměrného výdělku. Uvedení funkcionáři odborové organizace zůstanou po dobu uvolnění v pracovním poměru k zaměstnavateli, který jim vyplácí náhradu mzdy a odvádí za ně pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. V případě, že výše uvedení funkcionáři budou plnit úkoly, vyplývající z jejich postavení zástupců zaměstnanců pouze po část stanovené týdenní pracovní doby, poskytne jim zaměstnavatel náhradu mzdy za celou pracovní dobu s tím, že odborová organizace mu uhradí náhradu mzdy za zbývající část pracovní doby včetně odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 6

10 pojištění, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Pracovní volno s náhradou mzdy k tomuto účelu zaměstnancům přísluší i v případě krátkodobého uvolnění k plnění uvedených úkolů, d) zaměstnává-li odborová organizace zaměstnance, který není uvolněn z řad zaměstnanců zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel výkon práce pro odborovou organizaci, e) v případě krátkodobého uvolnění zaměstnance na základě rozhodnutí odborové organizace k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, sjezdech a konferencích a k provedení administrativních a technických činností pro potřeby odborové organizace poskytne uvedenému zaměstnanci k tomuto účelu pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy ve výši jeho průměrného výdělku s tím, že odborová organizace mu poskytnutou náhradu mzdy uhradí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne jinak, f) poskytne zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy ve výši jejich průměrného výdělku k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce, g) bude odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy orgánu odborové organizace a členy odborové organizace vykonávající jinou činnost pro odborovou organizace a nebude požadovat na odborové organizaci náhradu tohoto pojistného, h) umožní pohyb funkcionářů a pověřených členů odborové organizace v prostorách zaměstnavatele bez omezení, při dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany utajovaných skutečností a obchodního tajemství, ch) poskytne odborové organizaci dar na její činnost v souladu s 20 odst. 8 zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění a podle 20 odst. 4 zák. č. 357/ 1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí v platném znění. Podpora zahrnuje zejména příspěvek na zajišťování vzdělávání, humanitární, charitativní, sociální, kulturní, tělovýchovnou a sportovní činnost. 13 Zajištění efektivní zaměstnanosti 1) Každý zaměstnanec má právo ucházet se o uvolněné pracovní místo u zaměstnavatele ještě před tím, než bude nabídnuto uchazeči o zaměstnání. Povinností zaměstnavatelů je nabídku uvolněných pracovních míst uvnitř příslušných zaměstnavatelských organizací zveřejňovat. U uvolněného pracovního místa budou uvedeny požadavky na kvalifikaci. 7

11 2) Pracovní volno s náhradou mzdy k vyhledání nového místa před skončením pracovního poměru poskytne zaměstnavatel zaměstnanci na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době ( 51 odst. 1 ZP) při skončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů uvedených v 52 písm. a) až e) zákoníku práce. Zaměstnavatel toto pracovní volno na žádost zaměstnance sloučí v rozsahu čerpání nejméně jednoho dne v kalendářním týdnu. 8

12 HLAVA III ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 14 1) Zásady pro odměňování dohodnuté v této kolektivní smlouvě jsou základem pro sjednání podnikových mzdových systémů, včetně množství požadované práce a pracovního tempa a zavádění a změn norem spotřeby práce. 2) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. 3) Mzda se vždy sjednává nebo stanovuje písemně před výkonem práce. Pracovní smlouva, v níž je sjednána nižší mzda než zaměstnanci přísluší podle podnikové kolektivní smlouvy, případně této kolektivní smlouvy, je v této části neplatná. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci sjednanou mzdu bez ohledu na ekonomickou situaci podniku. 15 Mzdový vývoj 1) Smluvní strany se dohodly, že u jednotlivých zaměstnavatelů bude nárůst průměrné nominální mzdy minimálně 4 % v příslušném kalendářním roce ve srovnání s rokem 2013 s tím, že minimálně polovina tohoto nárůstu bude použita pro zvýšení hodnot všech tarifních stupňů, případně na ně navazujících mzdových složek. 2) Plnění tohoto závazku bude vyhodnocováno smluvními stranami podnikových kolektivních smluv čtvrtletně s tím, že podkladem pro hodnocení bude skutečný vývoj nominálních mezd u zaměstnavatele. 3) Při změně struktury zaměstnanců ovlivňující výši průměrné mzdy bude proveden přepočet na srovnatelnou základnu. 4) O dalším navýšení mezd bude smluvními stranami PKS jednáno v závislosti na provozním hospodářském výsledku, jako vyjádření přínosu zaměstnanců na jeho tvorbě. 9

13 16 Objem mzdových prostředků Zaměstnavatelé poskytnou informaci o výchozím objemu mzdových prostředků za zaměstnavatele (ve struktuře tarifní mzdy, příplatky, náhrady mezd, prémie a odměny) jako vstupní podklad pro jednání o podnikové kolektivní smlouvě. Další členění údajů lze dohodnout na úrovni podnikové kolektivní smlouvy. Mzdový systém zahrnuje: 17 Mzdové formy 1) základní mzdové formy s tím, že bude upřednostňována časová forma mzdy, 2) ostatní mzdové formy (např. odměny, prémie) včetně zásad pro jejich přiznávání. 18 Zařazování pracovních činností do funkcí, povolání a do tarifních stupňů 1) Podle charakteru práce se zařazují pracovní činnosti do příslušného povolání nebo funkce; podkladem pro zařazení jsou charakteristiky těchto činností. 2) V rámci povolání a funkcí se zařazují u jednotlivých zaměstnavatelů pracovní činnosti do tarifních stupňů odvozením, respektive porovnáním s typickými příklady uvedenými v katalogu prací sjednaném pro hodnocení a třídění prací. 3) Katalogy pro hodnocení a zařazení pracovních činností u zaměstnavatele jsou součástí podnikových mzdových systémů. 4) Pro hodnocení a zatřídění prací ustaví smluvní strany této smlouvy a podnikových kolektivních smluv paritní (dohodovací) komise. 19 Tarifní mzda Zaměstnanci přísluší tarifní mzda ve výši mzdového tarifu sjednané práce. 10

14 20 Smluvní mzda Pravidla pro přiznání smluvní mzdy budou sjednána při dodržení ustanovení 109 a 110 zákoníku práce. 21 Stupnice minimálních mzdových tarifů Stupnice minimálních mzdových tarifů, uvedená v příloze č. 1, vychází ze zařazení pracovních činností do funkcí, povolání a do tarifních stupňů uvedených v 18 a stanovuje minimální, nepodkročitelnou úroveň sazeb mzdových tarifů. 22 Mzda za práci v sobotu a v neděli Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši minimálně 25 % jeho průměrného výdělku za každou hodinu práce o sobotách a nedělích. 23a Mzda za práci ve ztíženém pracovním prostředí 1) Za práci ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci mzda a příplatek. Pracemi ve ztíženém pracovním prostředí se pro mzdové účely považují práce vymezené v příslušném nařízení vlády. 2) Minimální výše příplatku činí 8,00 Kč/hod. 3) Minimální výše příplatku ve 4. kategorii rizika hluk činí 9,00 Kč/hod. 23b Mzda za další rizikové práce 1) Za práci zařazenou dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a prováděcí vyhlášky o kategorizaci prací jako rizikovou ve 3. kategorii rizika, která není uvedena v příslušném nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce, přísluší zaměstnanci mzda a příplatek. 2) Minimální výše příplatku činí 8,00 Kč/hod. 11

15 24 Mzda za noční práci Za práci v noci přísluší zaměstnanci mzda a příplatek. Výše příplatku za každou hodinu práce v noci činí 10 % jeho průměrného výdělku, nejméně však 15,00 Kč za každou hodinu odpracovanou v době mezi 22. a 6. hodinou. 25 Mzda za práci v odpoledních směnách Za práci v odpoledních směnách přísluší zaměstnanci mzda a příplatek. 1) Pokud je v podniku samostatně uplatňován, činí tento příplatek nejméně 5,00 Kč/hod. 2) Odpolední směnou je směna, v níž alespoň 5 hodin připadne do doby od 14 do 22 hodin. 26 Mzda za práci ve výškách a nad volnými hloubkami Za práci ve výškách a nad volnými hloubkami přísluší zaměstnanci mzda a příplatek. Výše příplatku bude sjednána na úrovni podnikových kolektivních smluv s tím, že jeho hodnoty v příslušném kalendářním roce nebudou nižší než hodnoty sjednané v roce předchozím. 27 V podnikových kolektivních smlouvách lze dohodnout rozšíření okruhu příplatků, způsob jejich vzájemné kumulace, případně paušalizace příplatků a jejich nahrazení jinou mzdovou formou. 28a Mzda a náhrada mzdy při prostoji Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou závadu, způsobenou poruchou na strojním zařízení, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými podobnými provozními příčinami a - byl-li převeden se svým souhlasem na jinou práci, přísluší mu mzda, kterou si se zaměstnavatelem za tuto práci sjednal, nejméně však ve výši jeho průměrného výdělku, 12

16 - nebyl-li převeden, přísluší mu náhrada mzdy ve výši nejméně 90 % jeho průměrného výdělku. 28b Mzda a náhrada mzdy při některých dalších překážkách v práci Nemůže-li zaměstnanec konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a - byl-li převeden se svým souhlasem na jinou práci, přísluší mu mzda, kterou si se zaměstnavatelem za tuto práci sjednal, nejméně však ve výši jeho průměrného výdělku, - nebyl-li převeden, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 70 % jeho průměrného výdělku. 29 Odměna za pracovní pohotovost Zaměstnanci přísluší při pracovní pohotovosti mimo pracoviště odměna minimálně ve výši 10 % jeho průměrného výdělku, ve dnech pracovního klidu a ve svátek 15 %. 30 1) Subjekty zastoupené smluvními stranami budou jednat v potřebném předstihu o návrzích změn a doplňků sjednaného způsobu odměňování. 2) Zaměstnavatel informuje odborovou organizaci o okruhu funkcí, u kterých bude uplatněna individuální manažerská smlouva. 3) Mzda u jednotlivých zaměstnavatelů je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce po vykonání práce. 13

17 HLAVA IV PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 31 Skončení pracovního poměru 1) Při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele či dohodou ve smyslu 52 písm. a) až e) zákoníku práce poskytne zaměstnavatel zaměstnanci informaci o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání. 2) Odstupné podle 67 odst. 1 zákoníku práce činí v případech uvedených pod písm. a), b) a c) trojnásobek průměrného výdělku. Toto odstupné lze navýšit o další násobky u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k zaměstnavateli trval ke dni skončení pracovního poměru více jak 5 let. 32 Pracovní doba 1) Týdenní pracovní doba se sjednává v délce 37,5 hodiny. 2) U zaměstnanců mladších než 18 let nesmí délka týdenní pracovní doby ve více pracovněprávních vztazích překročit 37,5 hod. 3) Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma pracovními směnami a v týdnu stanoví zaměstnavatel dle pracovněprávních předpisů. 33 Práce přesčas Dohodnutou práci přesčas mohou vykonávat zaměstnanci konající rizikové práce ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a prováděcí vyhlášky o kategorizaci prací pouze, je-li to předem projednáno zaměstnavatelem s odborovou organizací. 34 Noční práce Noční práce je práce konaná v době mezi 22. a 6. hodinou. 14

18 35 Dovolená 1) Právo na dovolenou se prodlužuje všem zaměstnancům o 1 týden nad zákonem stanovenou výměru. 2) Termín a délku hromadné dovolené dohodnuté s odborovou organizací je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnancům nejpozději 6 týdnů před jejím počátkem. 36 Pracovní volno 1) Zaměstnancům, kteří vykonávají práce zařazené do 4. kategorie rizika, nebo ve 3. kategorii u prací, u kterých touto kategorií je charakterizován jejich nejnepříznivější stav (kdy tedy neexistuje v prováděcí vyhlášce o kategorizaci prací, vydané podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, u některého z předmětných rizikových faktorů kategorie 4, bude poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy v délce 5 pracovních dnů v kalendářním roce za účelem rekondičních, rehabilitačních a obdobných léčebných pobytů. 2) Zaměstnavatel poskytne v kalendářním roce osamělým zaměstnankyním a osamělým zaměstnancům pečujícím o dítě, které nedosáhlo věku 15 let, pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v délce nejméně dvou pracovních dnů v kalendářním roce. 3) Zaměstnanec má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku, včetně zákonného nároku: a) při úmrtí manžela, druha, dítěte 6 dnů, z toho jeden den na účast na pohřbu, b) při úmrtí rodiče, rodiče manžela, prarodiče, sourozence, sourozence manžela a manžela sourozence 2 dny, z toho jeden den na účast na pohřbu; zařizuje-li v těchto případech zaměstnanec pohřeb - další 1 den na zařizování tohoto pohřbu, c) při vlastní svatbě 3 dny, z toho jeden den na obřad, při účasti na svatbě dětí a rodičů jeden den na obřad, d) při narození dítěte 1 den a dále dobu nezbytně nutnou na převoz matky, nejvýše však jeden den, e) při stěhování s vlastním bytovým zařízením 1 den při stěhování v téže obci, při stěhování do jiné obce 2 dny, maximálně 1x ročně, 15

19 f) při přerušení provozu hromadných dopravních prostředků z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů, vyhlášených orgány státní správy jako živelná událost, kdy nemohl zaměstnanec dosáhnout místa pracoviště, na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den v rámci jedné živelné události. Podmínky pro poskytování tohoto volna jsou shodné s podmínkami uvedenými v příslušných právních předpisech. 4) Zaměstnavatel poskytne zaměstnankyním a zaměstnancům s dětmi do 15 let na jejich žádost vedle dovolené dva týdny pracovního volna bez náhrady mzdy v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. 37 Pracovní cesty 1) Zajišťuje-li zaměstnavatel pro zaměstnance na pracovní cestě ubytování, bude zajišťováno minimálně na úrovni ubytovny hotelového typu, pokud není v podnikové kolektivní smlouvě sjednáno jinak. 2) Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu v době, která nespadá do jeho pracovní doby, lze v podnikové kolektivní smlouvě sjednat formu náhrady za dobu strávenou na cestě. 38 Kvalifikace 1) Zaměstnavatel může umožnit zaměstnanci vzdělávání za účelem získání nebo zvýšení kvalifikace a může s ním uzavřít písemnou dohodu. Povinnost zaměstnanců k úhradě nákladů nevzniká v těchto případech: a) jedná-li se o získání, zvýšení nebo udržení kvalifikace pro potřebu zaměstnavatele; týká se i zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce, b) jedná-li se o získání, zvýšení nebo udržení kvalifikace z důvodu změny pracovního poměru pro zaměstnance postižené nemocí z povolání nebo pracovním úrazem, způsobenými u zaměstnavatele. V případech podle odst. a) a b) poskytne zaměstnavatel pracovní úlevy a hmotné zabezpečení podle příslušných předpisů. V ostatních případech zaměstnavatel uvolní zaměstnance na dobu nezbytně nutnou pro potřeby školy nebo školicího střediska, nebrání-li tomu provozní důvody, a to bez nároku na mzdu. Výdaje spojené se vzděláváním si hradí zaměstnanec sám. 16

20 2) Zaměstnavatel umožní formou vzdělávání prohlubování, udržování a obnovování kvalifikace uvolněného odborového funkcionáře k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. V tomto případě zaměstnavatel hradí náklady spojené se vzděláváním, odměnu odborovému funkcionáři poskytuje odborová organizace. 38a Vzdělávání Zaměstnavatel v součinnosti s odborovou organizací zpracuje plán odborného školení a vzdělávání zaměstnanců tak, aby každý zaměstnanec měl garantováno minimálně 5 dní vzdělávání v roce. Cílem je umožnit zaměstnancům systematické vzdělávání pro potřeby jejich práce, případně pro zlepšení jejich zaměstnatelnosti. 39 Rekvalifikace V zájmu dalšího pracovního uplatnění u zaměstnavatele zabezpečuje zaměstnavatel rekvalifikaci zaměstnanců, a to v pracovní době i s využitím prostředků EU nebo státu. Rekvalifikace je překážkou v práci na straně zaměstnance a za tuto dobu mu přísluší náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. 40 Pracovní řád Pracovní řád bude vydán, měněn, doplňován nebo rušen s předchozím souhlasem odborové organizace. Součástí pracovního řádu bude režim provádění vyšetření za účelem zjištění, zda zaměstnanci nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 17

21 HLAVA V SOCIÁLNÍ OBLAST 41 Zdravotní péče 1) Zaměstnavatel zajistí vstupní a výstupní prohlídky zaměstnanců a provedení jejich úhrady. 2) Zaměstnavatel na základě smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb zajistí komplexní praktikování pracovnělékařských služeb dle příslušného zákona a jeho prováděcích předpisů. 3) Zaměstnavatel podle dohodnutých pravidel zajistí pro zaměstnance, kteří vykonávají rizikové práce bezplatnou léčebnou rehabilitační nebo rekondiční péči nad rámec zdravotní péče plně nebo částečně hrazené zdravotní pojišťovnou. 4) Zaměstnavatelé se zavazují, že k zajištění zdravotní péče u zaměstnavatele umožní v případě požadavku zaměstnanců, zastoupených odborovou organizací, pokud to umožní místní podmínky, poskytování léčebné péče zaměstnancům přímo u zaměstnavatele. Svobodná volba lékaře s výjimkou pracovnělékařských služeb tímto není dotčena. 42 Stravování zaměstnanců 1) Zaměstnavatel umožní zaměstnancům ve všech směnách stravování. 2) Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnancům přispívat na stravování ve výši a rozsahu umožněném podle 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění pro uplatnění těchto prostředků do svých nákladů. 43 Zabezpečení v nezaměstnanosti V případě rozvázání pracovního poměru podle 52 písm. a) až e) zákoníku práce se odkládá na základě písemné žádosti zaměstnance splácení finančních pohledávek zaměstnavatele za zaměstnancem po dobu, po kterou bude veden úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání, nejdéle však po dobu 12 měsíců, pokud zaměstnanec závazek písemně uznal a nedošlo-li k jiné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 18

22 44 Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti Smluvní strany podnikových kolektivních smluv mohou sjednat náhradu mzdy při pracovní neschopnosti nad výši uvedenou v 192 ZP. 45 Sociální oblast - společná ustanovení Touto kolektivní smlouvou se zaměstnavatel zavazuje, že zabezpečí jednotlivé oblasti sociálních záležitostí vyplývajících z této kolektivní smlouvy v příslušném kalendářním roce minimálně ve stejném rozsahu jako v roce předchozím. Srovnatelnost vychází z věcného obsahu následujících oblastí: - lékařské preventivní prohlídky, - léčebné, rekondiční nebo rehabilitační pobyty, - stravování zaměstnanců, - zabezpečení v nezaměstnanosti, - jednorázové odškodnění při úmrtí zaměstnance, - poskytování informací v oblasti pracovněprávní a sociální - a dalších, vycházejících z příslušné podnikové kolektivní smlouvy. 19

23 HLAVA VI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 46 Právo na projednání Zaměstnavatel projednává s odborovou organizací otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") a otázky činnosti zaměstnavatele, které výrazně ovlivňují životní prostředí. 47 Opatření k zajištění BOZP 1) Zaměstnavatel bude soustavně uplatňovat opatření k zajištění BOZP zavedená v součinnosti s odborovou organizací. 2) Opatření musí obsahovat zejména: a) kvalifikované posouzení všech profesních rizik u zaměstnavatele, b) postup eliminace profesních rizik, snižování intenzity a doby působení rizikových faktorů, t. j. především - konkrétní termínovaná technická a organizační opatření k zajištění bezpečného pracovního výkonu, bezpečnosti technických zařízení a optimálního pracovního prostředí, - snížení expozice zaměstnanců rizikovými faktory pracovního prostředí zkracováním doby, po kterou je zaměstnanec škodlivinám vystaven, (přestávky při expozici hlukem, vibracemi, prachem, chemickými látkami a dalšími rizikovými faktory uvedenými v prováděcí vyhlášce o kategorizaci prací, vydané podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně zajištění pobytu zaměstnanců o těchto přestávkách v prostředí bez rizikových faktorů), - zákaz práce v případě, kdy zaměstnanec pracuje osamoceně na pracovišti, kde není v dohledu nebo doslechu další zaměstnanec, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení, zejména v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky, - zákaz rizikových prací pro mladistvé v případech stanovených právními předpisy, 20

24 - poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů ve smyslu ustanovení 104 zákoníku práce a souvisejících předpisů, c) další opatření k prevenci rizik, především - zajištění pracovnělékařských služeb v plném rozsahu tak, jak ukládá úmluva MOP č. 161 (vyhl. MZV č. 145/1988 Sb. a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a příslušné prováděcí předpisy), - systém výchovy zaměstnanců v BOZP, - systém kontroly stavu BOZP zaměstnavatelem, jehož součástí je ustanovení odborně způsobilých zaměstnanců, např. tzv. bezpečnostních techniků, revizních techniků, odborníků na hygienu práce, případně dalších zaměstnanců včetně jiného způsobu zajištění této kontroly, - zajištění měření úrovně rizikových faktorů pracovního prostředí zaměstnavatelem v obvyklých podmínkách provozu, včetně určení periodických měření a stanovení povinnosti měření při změnách na pracovišti, které by mohly úroveň těchto faktorů negativně ovlivnit, - povinnost zaměstnavatele seznámit všechny zaměstnance s negativními účinky zjištěných rizikových faktorů pracovního prostředí na lidský organismus, - povinnost zaměstnavatele nezavádět nové (u něj dosud neznámé) přípravky, technologické a pracovní postupy (konzervační, impregnační, nátěrové a pod.), pokud k nim nejsou toxikologická data a posudek orgánů ochrany veřejného zdraví, - povinnost zaměstnavatele vypracovat nebo zajistit vypracování odborných posudků z hlediska BOZP a ochrany životního prostředí k podkladům pro všechny akce, které by mohly podle dostupných znalostí ovlivnit pracovní prostředí, - stanovení odpovědnosti příslušných zaměstnanců za plnění úkolů v BOZP a návazné zakotvení stavu BOZP v systému jejich odměňování, - zajištění kvalitního šetření příčin pracovních úrazů, nemocí z povolání, profesionálních otrav a jiných poškození zdraví z práce a následných účinných opatření k prevenci podobných příčin (kdy zaměstnavatel mj. přijme opatření k zajištění maximální objektivity šetření včetně uplatnění požadavku, že šetření nesmí v žádném případě provádět samostatně pouze nejbližší nadřízený postiženého), d) stanovení nejen zásad, ale i konkrétních pokynů pro zajišťování první pomoci; s těmito pokyny musí zaměstnavatel prokazatelně seznámit zaměstnance, 21

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Svazem sléváren ČR zastupujícím příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance příslušných zaměstnavatelů

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Unií zaměstnavatelských svazů ČR zastupující příslušné zaměstnavatele Sdružení učňovských zařízení a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Českomoravskou elektrotechnickou asociací zastupující příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ uzavřená mezi Asociací leteckých výrobců zastupující příslušné zaměstnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance příslušných

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

KOLEKTIVNI SMLOUVY VYSSIHO STUPNE. uzavrené. Ceskomoravskou elektrotechnickou asociací. Odborovým svazem KOVO

KOLEKTIVNI SMLOUVY VYSSIHO STUPNE. uzavrené. Ceskomoravskou elektrotechnickou asociací. Odborovým svazem KOVO D ODA TEK c.3 T VVT V KOLEKTIVNI SMLOUVY VYSSIHO STUPNE uzavrené mezi v Ceskomoravskou elektrotechnickou asociací zastupující príslušné zamestnavatele a Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H :

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami. zaměstnavatelem: se sídlem. IČ:.. O B S A H : KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami zaměstnavatelem:.. se sídlem IČ: a odborovou organizací : Základní organizace při... se sídlem. IČ:.. O B S A H : A) Základní ustanovení A1. Účel, obsah

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Kolektivní smlouva 1 1.1.2011 31.12.2011 (vyjednávání ukončeno 27.1.2011)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Kolektivní smlouva 1 1.1.2011 31.12.2011 (vyjednávání ukončeno 27.1.2011) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA W uzavrena mezi Základní organizací Odborového svazu KOVO Futaba Czech Havlíčkův Brod zastupující zaměstnance a Futaba Czech, s.r.o. Baštínov 130, 588 01 Havlíčkův Brod jako zaměstnavatelem

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany

PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI. Článek 1 Smluvní strany PROTINÁVRH KOLEKTIVNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI MAFRA, A. S. NA ROK 2002 ZASLANÝ ODBORŮM VEDENÍM SPOLEČNOSTI Článek 1 Smluvní strany Tato kolektivní smlouva se uzavírá mezi smluvními stranami Odborová organizace

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA W uzavrena mezi Základní organizací Odborového svazu KOVO Futaba Czech Havlíčkův Brod zastupující zaměstnance a Futaba Czech, s.r.o. Baštínov 130, 588 01 Havlíčkův Brod jako zaměstnavatelem

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA vyššího stupně uzavřená na léta 2011 2012 mezi Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu, W. Churchilla 2, Praha 3, IČ 48551813, zastoupeným

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY DODATEK č.3 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně uzavřené na léta 2005 2008 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek číslo 3 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

Kolektivní smlouva 2014

Kolektivní smlouva 2014 Kolektivní smlouva 2014 uzavřená podle 22-29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Č.j. GHB/468/2013 Účastníci smlouvy: Gymnázium Havlíčkův Brod, zastoupené PhDr. Hynkem Bouchalem, Ph.D.,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zastoupená předsedou Mgr. Otakarem Březinou a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi organizací s názvem: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527, se sídlem: U Hřiště 527, 382 32 Velešín, identifikační číslo: 00583855, zastoupenou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více