Hledání cesty III bez pravidel to nejde

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledání cesty III bez pravidel to nejde"

Transkript

1 Chelčického 4 tel.: ebanka: / Ostrava 1 ič: Česká republika dič: CZ Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Hledání cesty III bez pravidel to nejde Tomáš Zubek

2 Seminář Hledání cesty III BEZ ZNALOSTI PRAVIDEL TO NEJDE (informace o pracovním právu, nároky žen s dětmi) S ohledem na obsahové zaměření semináře budou jeho účastníci v jeho rámci podrobně seznámeni se zvláštními pracovními podmínkami žen s tím, že prostor bude i pro otázky účastníků, a to zejména v souvislosti se vznikem pracovního poměru, jeho průběhem a způsoby ukončení, včetně otázek souvisejících se skončením pracovního poměru a možnosti dovolávat se u soudu určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru a nároků z toho vyplývajících, náhrady škody; prostor bude dán i pro dotazy v souvislosti s dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zvláštní pracovní podmínky žen Institut zvláštních pracovních podmínek žen je odůvodněn biologickými, fyziologickými a do značné míry i společenskými rozdíly mezi muži a ženami a projevuje se především v následujících právních formách: zvláštní ochrana těhotných žen a matek To se konkrétně odrazilo v zákoníku práce v ustanoveních o: ochraně při skončení pracovního poměru U zaměstnavatelů, kde se sjednávají, mohou být pracovní podmínky žen upraveny přímo touto smlouvou. Přitom platí, že v kolektivní smlouvě mohou být dohodnuty jen pracovní podmínky pro ženy výhodnější, než stanoví zákoník práce. Zákazy některých prací pro ženy jsou vyjádřeny: - jednak v zákoníku práce (práce pod zemí při těžbě nerostů) - jednak ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb. (viz příloha) - a dále případy stanovené v lékařském posudku (subjektivní faktor) V zákoníku práce je obsažena zvláštní úprava pracovních podmínek těhotných žen a matek. Protože o děti mohou pečovat též musí, kteří jsou zaměstnanci, poskytuje jim 270 odst. 1 zákoníku práce podobnou ochranu jako zaměstnankyním matkám. Výhody, které jim 270 odst. 1 poskytujte, zásadně náleží mužům svobodným, ovdovělým, rozvedeným, ženatým nebo žijícím v družském vztahu za předpokladu, že pečují o dítě. Osamělým mužům pečujícím o dítě se výhody poskytují za stejných podmínek jako 2

3 osamělým ženám, které pečují o dítě. V zákoníku práce se tím promítá zásada rovného zacházení s muži a ženami v pracovněprávních vztazích. Podle 270 odst. 1 zákoníku práce se 154, 55 a 156 odst. 1 a 2 zákoníku práce vztahují také na zaměstnance pečující o dítě. Koná-li těhotná žena (obdobně to platí pro ženy, které kojí a matky do konce devátého měsíce po porodu), práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci (k dočasnému převedení musí bezpodmínečně dojít). Právní úprava je v zákoníku práce v 37 odst. 1 písm. b), 153 odst. 1. Dále může těhotná žena (obdobně to platí pro ženy, které kojí a matky do konce devátého měsíce po porodu), která pracuje v noci, požádat o přeřazení na denní práci. Zaměstnavatel je povinen její žádosti vyhovět (k dočasnému převedení dojde pouze na žádost ženy). se rozumí zaměstnankyně, která během noční doby (od 22 do 6 hod.) pravidelně odpracuje nejméně tři hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích - 99 odst. 2 zákoníku práce. Právní úprava je v zákoníku práce v 37 odst. 1 písm. f), 153 odst. 1. Práce, na kterou je žena převáděna, musí být pro ni ze zdravotního hlediska vhodná. Nelze-li dosáhnout účelu převedení převedením zaměstnankyně v rámci pracovní smlouvy (v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě), může ji zaměstnavatel převést v tomto případě i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnankyně nesouhlasila. Jde o dočasné převedení po dobu, kdy trvá důvod převedení. Odpadnou-li důvody, pro které byla zaměstnankyně převedena, např. skončí těhotenství nebo dítě překročí věk devíti měsíců, je zaměstnavatel povinen zařadit ženu zpět na její původní práci a pracoviště, pokud se s ní nedohodne jinak. Tato povinnost je zaručena 39 zákoníku práce. Není-li takové zařazení možné z vážných provozních důvodů, musí být zaměstnankyně převedena na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě, a to pokud možno na stejném pracovišti, kde pracovala dříve. Jestliže zaměstnavatel ženu na jinou práci v rozporu s 37 odst. 1 písm. b), f) zákoníku práce nepřevede a žena jinou práci konat nebude, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele podle 130 zákoníku práce. V takovém případě zaměstnavatel je povinen poskytnout ženě náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Dosahuje-li žena při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle předpisů o nemocenském pojištění ( 153 odst. 3 zákoníku práce). Na má nárok těhotná zaměstnankyně nebo matka do konce devátého měsíce po porodu, která současně splňuje dvě podmínky: a) je dočasně převedena na jinou práci, protože práce, kterou dosud konala, je podle pracovněprávních předpisů uvedeným ženám zakázána nebo podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství z důvodů tkvících v její osobě, a b) dosahuje po převedení na jinou práci nižšího výdělku, a to bez svého zavinění. Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu, jen je-li tato podmínka dohodnuta v pracovní smlouvě, a to v souladu s 38 odst. 1 zákoníku práce. Pokud jde o 3

4 těhotné ženy ( 154 odst. 1 zákoníku práce), ženy pečující o děti do věku 8 let ( 154 odst. 1 zákoníku práce) a osamělé ženy pečující o dítě, dokud dítě nedosáhlo 15 let ( 154 odst. 2 zákoníku práce) pak tyto smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Pokud žena dala souhlas k vysílání na pracovní cesty, pak tento souhlas nepostačí a zaměstnavatel si musí vyžádat její souhlas ke každé pracovní cestě v případě jejího vyslání na pracovní cestu mimo obvod obce jejího pracoviště nebo bydliště, neboli jinými slovy těhotná žena nebo žena pečující o dítě do 8, resp. 15 let bude moci odmítnout odjet na pracovní cestu, která bude mimo tento obvod. Zaměstnavatel proto může vyslat jmenovitě uvedené zaměstnankyně na pracovní cestu bez jakéhokoliv omezení, pokud s pracovní cestou vysloví souhlas. V obvodu obce svého pracoviště nebo bydliště mohou být vyslány, pokud s vysíláním na pracovní cesty vyslovily souhlas v pracovní smlouvě. Pro udělení souhlasu podle 154 zákoníku práce není zákonem stanovena písemná forma. Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, lze pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba ( 38 odst. 3 zákoníku práce). Těhotné ženy, ženy pečující o dítě do věku 8 let a osamělé ženy pečující o dítě, které nedosáhlo 15 let je možné přeložit pouze na jejich žádost zákoníku práce (zaměstnavatel není oprávněn ani předložit návrh na přeložení). Individuální úprava pracovní doby je vždy předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, avšak v případě těhotných žen a matek pečujících o dítě do 15 let věku je v zákoníku práce ( 156 odst. 2) stanovena kontraktační povinnost zaměstnavatele pokud požádá těhotná žena nebo matka dítěte mladšího 15 let o zkrácení nebo jinou úpravu pracovní doby, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Odmítnout může jen tehdy, jestliže mu v tom brání vážné provozní důvody. Tyto vážné provozní důvody musí zaměstnavatel doložil a jeho tvrzení je soudně přezkoumatelné. Těhotné ženy a matky pečující o děti do 15 let věku mají tedy právní nárok na úpravu pracovní doby, který může taková zaměstnankyně v případě záporného stanoviska zaměstnavatele uplatnit žalobou u soudu. Úprava pracovní doby může spočívat ve zkrácení týdenní nebo denní pracovní doby (kratší pracovní doba nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu), posunutí počátku či konce pracovní doby, zařazení jen na jednu směnu atd. V případě, že úprava pracovní doby spočívá v jejím zkrácení, zaměstnankyni přísluší mzda, která odpovídá této kratší pracovní době. Práce přesčas ( 156 odst. 3 zákoníku práce) Zákoník práce výslovně zaměstnavatelům zakazuje ( 156 odst. 3) zaměstnávat prací přesčas: těhotné ženy a ženy, které pečují o dítě mladší než jeden rok. 4

5 Přestávky na kojení ( 161 zákoníku práce) Přestávky ke kojení se dnes využívají poměrně málo vzhledem k délce mateřské dovolené, ovšem vzhledem k zavedení nového institutu rodičovské dovolené, kdy péči o dítě může převzít i jeho otec, lze předpokládat, že právo na přestávky ke kojení začnou ženy znovu využívat. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Přestávky ke kojení se poskytují matkám, které pracují po stanovenou týdenní pracovní dobu, na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové přestávky za směnu v dalších třech měsících jedna půlhodinová přestávka za směnu matkám, které pracují po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby jedna půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku Rozvázání pracovního poměru ( 155) Zákoník práce chrání těhotné ženy a ženy, které trvale pečují o dítě mladší než 3 roky (srov. též 270 odst. 1 zákoníku práce) tím, že zaměstnavatel s nimi nemůže rozvázat pracovní poměr výpovědí z jiných než zákonem vyjmenovaných důvodů. Zvýšená ochrana se vztahuje pouze na skončení pracovního poměru výpovědí a okamžitým zrušením. Proto ani těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší než 3 roky nejsou chráněny při zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve zkušební době, stejně tak jako v případě pracovního poměru uzavřené na dobu určitou. Vyjmenované zaměstnankyně mohou samozřejmě skončit pracovní poměr i dohodou o rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel může rozvázat s výše uvedenými zaměstnankyněmi (s ohledem na 270 odst. 1 zákoníku práce i zaměstnanci) pracovní poměr jen zcela výjimečně v případech uvedených v 46 odst. 1 písm. a) a b) a 53 zákoníku práce: 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce: Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část 46 odst. 1 písm. b) zákoníku práce: Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud se zaměstnavatel nebo jeho část přemísťuje 53 zákoníku práce: Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně, a to pouze tehdy ( 53 odst. 1 zákoníku práce), a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců, b) porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem. Skutečnost, že zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr u výše uvedených zaměstnanců výpovědí z důvodů, pro které by jinak u ostatních (tzv.neprivilegovaných) zaměstnanců mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, vyplývá z toho, že zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit 5

6 pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní ani se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, pokud trvale pečují o dítě mladší než 3 roky. Ochrana zaměstnankyň na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je absolutní, neboť s těmito zaměstnanci nelze rozvázat pracovní poměr ani okamžitým zrušením ani výpovědí z důvodů uvedených v 53 odst. 1 zákoníku práce. 2. Mateřská a rodičovská dovolená ( zákoníku práce) V naší současné právní úpravě je pracovní volno, poskytované ženě v souvislosti s těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě v souladu se směrnicemi Evropské unie koncipováno jako: mateřská dovolená rodičovská dovolená Mateřská dovolená ( 157 zákoníku práce) Mateřská dovolená je Žena o ni nemusí žádat, je pouze povinna zaměstnavateli osvědčit příslušnou sociální událost (těhotenství a porod). Mateřská dovolená se poskytuje (u osamělých matek a při vícečetném porodu). Účelem mateřské dovolené je zabezpečit ženě pracovní volno v posledních týdnech těhotenství, v době porodu a péče o narozené dítě, tedy v období, kdy je matka pro dítě nenahraditelná. Proto zaměstnavatel v zájmu ochrany zdraví ženy i očekávaného dítěte nesmí zaměstnankyni v době 6 týdnů před porodem a 22 týdnů, resp. 31 týdnů po porodu zaměstnankyni přidělovat žádnou práci, čímž je nepřímo vyslovena povinnost ženy na mateřskou dovolenou nastoupit. Mateřskou dovolenou nastupuje žena zpravidla počátkem 6. týdne před očekávaným datem porodu, nejdříve počátkem 8. týdne před tímto dnem. Jestliže žena vyčerpá před porodem méně než 6 týdnů mateřské dovolené proto, že porod nastal dříve, než určil lékař, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28, resp. 37 týdnů. Vyčerpala-li před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, má rok na mateřskou dovolenou po porodu jen v délce 22 týdnů, resp. 31 týdnů. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu (tyto limity jsou stanoveny s ohledem na evropskou směrnici i s ohledem na možnost otce dítěte čerpat rodičovskou dovolenou). Nárok na mateřskou dovolenou se krátí v případě úmrtí dítěte. V takovém případě však mateřská dovolená musí činit alespoň 14 dnů. Podle Hmotně Nárok 6 Aby mateřská dovolená mohla splnit svůj účel, musí být matka po dobu této dovolené hmotně zabezpečena. Mateřská dovolená je institutem pracovního práva, její poskytnutí není nijak závislé na tom, zda žena má či nemá nárok na příslušnou dávku sociálního zabezpečení. Z pracovněprávního hlediska je mateřská dovolená posuzována jako pracovní volno. Patří mezi 127 zákoníku práce zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnankyně v práci po dobu mateřské dovolené. O poskytnutí této dovolené nemusí proto zaměstnankyně zvlášť žádat, stačí, stejně jako v případě pracovní neschopnosti, aby zaměstnavateli oznámila nástup mateřské dovolené na předepsaném tiskopise potvrzeném příslušným lékařem. Po dobu mateřské dovolené zajištěna dávkou sociálního zabezpečení je na poskytnutí

7 mateřské dovolené jako pracovního volna není vázán na splnění podmínek pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Proto i ženě, které nenáleží peněžitá pomoc v mateřství, protože nesplňuje podmínky pro její přiznání, příslušní mateřská dovolená jako omluvené pracovní volno bez nároku na dávky. Vrátí-li se do práce zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel Není-li to možné proto, že tato práce odpadla nebo pracovitě bylo zrušeno, musí ji zaměstnavatel zařadit na jinou práci odpovídající pracovní smlouvě. Toto povinnost je rozšířena i ve vztahu k zaměstnancům, kteří se vracejí do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Povinnost zařadit na původní práci a pracoviště se tedy vtahuje na zaměstnance, který se vrací poté, co čerpal rodičovskou dovolenou v rozsahu mateřské dovolené ženy, tedy 28 nebo 37 týdnů. K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje: matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci dítěte od narození dítěte (otec může o rodičovskou dovolenou požádat ihned od narození dítěte), a to v rozsahu, o který požádají, Rodičovská dovolená se nemusí čerpat vcelku, je možno žádat o ni i po částech a opakovaně. To znamená, že matka nebo otec dítěte mohou po vyčerpání části rodičovské dovolené nastoupit do práce a poté mohou opět žádat o poskytnutí další části rodičovské dovolené. Zaměstnavatel je povinen takovým žádostem vyhovět, avšak ne déle než do doby, kdy dítě dosáhne tří let. Po dobu čerpání rodičovské dovolené nenáleží zaměstnancům mzda ani náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečení je zajištěno dávkou sociálního zabezpečení rodičovským příspěvkem dle zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Výrazem zvýšené ochrany rodičovství a práva na péči o dítě podle Listiny základních práv a svobod a zároveň i zásady rovného zacházení s muži a ženami je zakotvení práva čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou současně oběma rodiči dítěte ( 160 odst. 1 zákoníku práce). tato úprava umožňuje společnou i střídavou péči rodičů o dítě, záleží pouze na jejich rozhodnutí. Při rozhodování vak musí vzít rodiče v úvahu, že je vyloučen souběh nároků na rodičovský příspěvek a peněžitou pomoc v mateřství. Po dobu mateřské i rodičovské dovolené je Po dobu rodičovské dovolené, jako je tomu v případě, kdy se žena vrací do práce po skončení mateřské dovolené, nebo zaměstnanec, kdy jím čerpaná doba rodičovské dovolené nebyla delší než je doba, po kterou je zaměstnankyně oprávněn čerpat mateřskou dovolenou (zaměstnavatel je povinen zaměstnance ) v těchto případech má zaměstnavatel povinnost zařadit zaměstnankyni nebo zaměstnance po návratu z rodičovské dovolené (nemusí se tedy jednat o původní práci, musí ale vždy jít o sjednaný druh práce). Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte ( 159 zákoníku práce) Nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou může vzniknout i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, kteří nejsou biologickými rodiči dítěte, pokud dítě převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo dítě, jehož matka zemřela. 7

8 Mateřská dovolená se za těchto podmínek poskytuje zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, resp. 31 týdnů při převzetí dvou a více dětí, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku osmi měsíců. Rodičovská dovolená se poskytuje ode dne převzetí dítě do dne, kdy dítě dosáhne věku tří let. Matce se rodičovská dovolená poskytuje až po skončení mateřské dovolené. Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené ( 160 zákoníku práce) Jak je již výše uvedeno, mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně. V případě, že dítě bylo převzato ze zdravotních důvodů do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně nastoupí opět do práce, přeruší se tím mateřská nebo rodičovská dovolená a její nevyčerpaná část se poskytne ode dne opětovného převzetí dítěte do péče. Pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestanou o dítě starat z jiných než zdravotních důvodů, nenáleží mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují. Jestliže v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené matkou či otcem dítěte toto dítě zemře, poskytuje se mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu dvou týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle však do dne, kdy by dítě dosáhlo jednoho roku věku. A ještě jednou k délce rodičovské dovolené Délka rodičovské dovolené poskytované podle 158 zákoníku práce je maximálně do věku tří let dítěte, a to přesto, že podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře je možné poskytovat rodičovský příspěvek až do věku 4 let dítěte, resp. 7 let věku dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte. Rozhodne-li se rodič, nebo oba, i po dosažení 3 let věku dítěte, do níž mají oba nárok na poskytnutí rodičovské dovolené, pečovat o dítě do věku 4, resp. 7 let, nárok na pracovní volno již tento rodič nemá a zaměstnavatel není povinen toto volno poskytnout. Je možné požádat o pracovní volno bez náhrady mzdy ( 128 zákoníku práce ve spojení s 21 odst. 2 nařízení vlády, kterým se zákoník práce provádí). Pokud zaměstnavatel pracovní volno poskytne (není to jeho povinností), přísluší jednomu z rodičů za splnění podmínek stanovených v zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, rodičovský příspěvek. Pokud zaměstnavatel pracovní volno neposkytne, je zaměstnanec povinen nastoupit do práce. Není vyloučeno ani případné skončení pracovního poměru dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance. Nedojde-li ke skončení pracovního poměru, je možné nepřítomnost zaměstnance v práci podle konkrétních okolností případu považovat i za porušení pracovní kázně se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 8

9 Příloha 1 Vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání - 1 Touto vyhláškou se stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, a práce a pracoviště zakázané mladistvým a vymezují práce a pracoviště, na kterých mohou kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu takové práce konat, a podmínky, za kterých mohou mladiství výjimečně takové práce konat z důvodu přípravy na povolání pod odborným dohledem. 2 Těhotným ženám jsou zakázány práce a) v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kpa, b) v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových, c) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů, d) spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména 1. vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé podle zvláštního právního předpisu, 2) 2. spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky, 3. spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele uvedené v příloze č. 1, při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kj. min-1 netto, 4. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorií druhé a třetí podle zvláštního právního předpisu 2) a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů, 5. spojené s tlakem na břicho, 6. při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla ženy, 7. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje, 8. vykonávané ve vnuceném pracovním tempu, 3) 9. spojené s psychickou zátěží, zařazené do třetí kategorie podle zvláštního právního předpisu e) spojené s expozicí hluku zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu, f) při nichž by mohly být vystaveny rázům, g) spojené s expozicí vibracím, 1. přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu, 2. celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem 4) snížené o 10 db, h) při nichž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůže minerálními oleji, i) s karcinogeny a mutageny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, uvedenými ve zvláštním právním předpisu, 3) j) s chemickými látkami a chemickými přípravky 1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 26, R 28, R 39, R 40 a R 48 podle zvláštního právního předpisu, 5) 2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle zvláštního právního předpisu, 5) 9

10 3. poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větou R 64 podle zvláštního právního předpisu, 5) 4. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27 nebo majícími výrazné senzibilizující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42, R 43 podle zvláštního právního předpisu, 5) 5. omezujícími dělení buněk, 6. při kombinací R vět uvedených v bodech 1 až 4, k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám, l) při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě podrobného vyhodnocení expozice a rizika vyloučit, že nedojde za předvídatelných podmínek k poškození zdraví těhotné ženy nebo plodu, m) při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky, n) spojené s expozicí rtuti, oxidu uhelnatému a jiným chemickým látkám, již neuvedeným v písmenech i), j) a k), pokud jsou práce s nimi zařazeny do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu, 2) o) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, kde podmínky práce nezajišťují pro plod stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva, p) spojené s expozicí viru rubeoly nebo původci toxoplasmosy a práce spojené s expozicí jiným biologickým činitelům skupin 2 až 4 uvedeným ve zvláštním právním předpisu, 3) zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu, 2) pokud nelze u těhotné ženy prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při dané práci v úvahu, q) v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty elektromagnetického záření a elektromagnetických polí stanovené pro obyvatelstvo zvláštním právním předpisem, r) zařazené podle zvláštního právního předpisu 7) jako rizikové, pokud se na ně nevztahuje ustanovení písmene p), s) vykonávané za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie, t) vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 st.c a nižší, u) vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5 st.c, v) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce 1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s nimi, 2. s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12 podle zvláštního právního předpisu, 5) nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární péče, 3. při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů, 4. ve výškách nad 1,5 m měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel a nad volnou hloubkou, 5. na zařízeních vysokého elektrického napětí, 6. s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním právním předpisu, 8) 7. související s chovem zvířat, která by mohla být příčinou zvýšeného nebezpečí úrazu, 9) 8. při porážení zvířat na jatkách, 9. v prostoru uzavřených nádob a nádrží, 10. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny, 11. při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních zdravotnických zařízení. 3 Ženám, které kojí, jsou zakázány práce uvedené v 2 odst. 1 písm. h) až n) a o), jde-li o práci v kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči. 10

11 4 Matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce uvedené v 2 odst. 1 písm. a) až d), f) a g), s) až v). 5 Mladistvým ženám při přípravě na budoucí povolání, které jsou těhotné nebo kojící nebo matky do konce devátého měsíce po porodu, jsou zakázány mimo prací uvedených v 2, 3, 4 i práce uvedené v 6 odst. 2. Část A Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen těhotnými ženami a matkami do konce devátého měsíce po porodu v pracovní poloze vstoje nebo vsedě Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg. Zvedání břemene vsedě je možno během pracovní doby vykonávat při dodržení počtu zdvihů uvedených v tabulce v nepřetržitém pracovním cyklu nejdéle po dobu 15 minut; mezi těmito pracovními cykly se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 20 minut. Břemena o hmotnosti 5-7,5 kg je možno během pracovní doby zvedat při dodržení počtu zdvihů uvedených v tabulce v nepřetržitém pracovním cyklu nejdéle po dobu 10 minut; mezi těmito pracovními cykly se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 15 minut. V posledních 3 měsících těhotenství vyloučit zvedání při dráze břemeno podlaha - zápěstí, zvláště při hmotnosti břemene 7,5 kg. Totéž se týká i přenášení břemen. Břemena o hmotnosti 2,5-5 kg je možno během pracovní doby zvedat při dodržení počtu zdvihů uvedených v tabulce v nepřetržitém pracovním cyklu po dobu 10 minut, mezi těmito pracovními cykly se zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 10 minut. Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí žen vstoje 79 cm, za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla. Za zvedání břemena se pokládá též manipulace s pacienty na lůžku. 11

12 Příloha 2 RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK Podmínky nároku na rodičovský příspěvek 30 (1) Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě a) do čtyř let věku, nebo b) do sedmi let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. (2) Podmínka nároku na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc podle odstavce 1 se považuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v němž a) se dítě narodilo, b) rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, c) osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu ( 7 odst. 11 a 12), d) dítě dovršilo věk uvedený v odstavci 1, e) dítě nebo rodič zemřeli. (3) Rodičovský příspěvek náleží, jestliže a) dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, není-li dále stanoveno jinak; za návštěvu dítěte v jeslích nebo v obdobném zařízení pro děti v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě jesle nebo uvedené zařízení navštíví, bez ohledu na délku doby trvání návštěvy, b) dítě, které dovršilo 3 let věku, pravidelně navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, c) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, d) dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně, e) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně a jestliže stupeň zdravotního postižení zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je v rozsahu 50 % a více ( 9). (4) Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení déle než tři kalendářní měsíce, rodičovský příspěvek nenáleží od čtvrtého kalendářního měsíce trvání této skutečnosti. (5) Při péči o totéž dítě náleží rodičovský příspěvek jen jednou, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů, a je-li v rodině více dětí zakládajících nárok na rodičovský příspěvek, náleží při péči o tyto děti rodičovský příspěvek jen jednomu z rodičů, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů. Nedohodnou-li se rodiče, určí úřad státní sociální podpory, který o rodičovském příspěvku rozhoduje, kterému z rodičů se rodičovský příspěvek přizná. Jestliže v rodině [ 7 odst. 2 písm. b)] došlo v kalendářním měsíci k zániku nároku na rodičovský příspěvek proto, že dítě dovršilo věk uvedený v odstavci 1, a v témže kalendářním měsíci vznikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu péče o další dítě, náleží rodičovský příspěvek v tomto kalendářním měsíci jen jednou; o výplatě rodičovského příspěvku v tomto případě platí obdobně věta první a druhá. 12

MATEŘSKÁ, RODIČOVSKÁ A OTCOVSKÁ DOVOLENÁ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII

MATEŘSKÁ, RODIČOVSKÁ A OTCOVSKÁ DOVOLENÁ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MATEŘSKÁ, RODIČOVSKÁ A OTCOVSKÁ DOVOLENÁ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII Iva Kounovská Vedoucí práce: Mgr. Ilona Kostadinovová BŘEZEN 2012 Plzeň

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2010 Vydání publikace bylo financováno grantem z Operaãního programu Praha Adaptabilita, kter je spolufinancován

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Dostaňte zákon na svou stranu: Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. publikace_srpen_2010_obalka.indd 1 Jak slaďovat rodinu

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Věc Působnost Účinnost Číslo jednací Vypracoval Předkládá Schválil UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6/2009 Seznam prací zakázaných těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., Nálezu Ústavního

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení Zákoník práce Část první - Všeobecná ustanovení Hlava I: Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více