Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza podnikové strategie softwarové společnosti Bc. Veronika Baštářová Diplomová práce 2013

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti, vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou, nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pardubicích dne Bc. Veronika Baštářová

5 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala managementu společnosti AMI Praha a.s. za vstřícné jednání a svému vedoucímu práce panu Ing. Zdeňku Brodskému Ph.D. za jeho odbornou pomoc, cenné rady a poskytnuté materiály, které mi pomohly při zpracování diplomové práce.

6 Název Analýza podnikové strategie softwarové společnosti Anotace Diplomová práce Analýza podnikové strategie softwarové společnosti si klade za cíl zanalyzovat strategii softwarové společnosti AMI Praha a.s. a navrhnout možná zlepšení. Teoretická část se zabývá problematikou podnikové strategie a s ní souvisejícími pojmy. V praktické části jsou tyto poznatky použity pro analýzu makrookolí a mikrookolí firmy a hodnocení současné strategie. Závěrečná kapitola je věnována návrhům na zlepšení. Klíčová slova Finanční analýza, podniková strategie, strategický plán, strategické řízení Title Analysis of Corporate Strategy of the Software Company Annotation The thesis "Analysis of Corporate Strategy of the Software Company" aims to analyze the strategy of software company AMI Praha a.s. and suggests possible improvements. The theoretical part deals with corporate strategy and its related concepts. This knowledge is used for the analysis of microenvironment and macroenvironment and assessment of current business strategy in the practical part. The final chapter is devoted to suggestions for improvement. Keywords Financial analysis, corporate strategy, strategic plan, strategic management

7 Obsah: Seznam obrázků:... 9 Seznam tabulek: Seznam zkratek: Úvod Základní pojmy Strategie Vize, mise, cíle Strategické plánování Strategický plán Strategické řízení Metody hodnocení strategie Analýza okolí podniku Analýza vnějšího okolí Analýza konkurenčního okolí Analýza vnitřního prostředí SWOT analýza Profil společnosti Ami Praha Předmět činnosti Organizační struktura Řízení kvality Analýza strategie společnosti Ami Praha a.s Analýza vnějšího okolí Analýza konkurenčního okolí Analýza vnitřního prostředí Analýza poměrových ukazatelů SWOT analýza Strategie podniku Vize Mise... 56

8 4.8 Cíle Návrhy zlepšení Strategický plán Závěr Seznam Příloh... 71

9 Seznam obrázků: Obrázek 1: grafické schéma propojení vize, mise, cílů a strategie Obrázek 2: Proces strategického plánování Obrázek 3: Schéma procesu strategického řízení Obrázek 4: Porterův model pěti sil Obrázek 5: Organizační struktura Obrázek 6: Podniky mající interní webové stránky Obrázek 7: Podniky se vzdáleným přístupem k el. poště a práci s datovými soubory Obrázek 8: IT odborníci podle zaměstnání Obrázek 9: zaměstnané osoby v IT Obrázek 10: Vývoj zisku Obrázek 11: Kapitálová a majetková struktura společnosti Ami a.s Obrázek 12: Ukazatele rentability... 49

10 Seznam tabulek: Tabulka 1 :Podniky s firemní počítačovou sítí Tabulka 2: Podniky v ČR s webovými stránkami Tabulka 3: Celkové výdaje na VaV Tabulka 4: Výsledky hospodaření a vývoj zisku Tabulka 5: Tržby za činnost společnosti Ami a.s Tabulka 6: Ukazatele rentability Tabulka 7: Ukazatele aktivity společnosti Ami a.s Tabulka 8: Ukazatele zadluženosti Tabulka 9: Ukazatele platební likvidity Tabulka 10: Počet pracovníků Tabulka 11: Ukazatele produktivity práce Tabulka 12: Obrat a rentabilita tržeb Tabulka 13: Hodnoty pro výpočet udržitelného tempa růstu Tabulka 14: Finanční cíle Tabulka 15: Akční plán... 65

11 Seznam zkratek: BSC B2B B2C CMS CRM CSS CQS DMS ERP HTML ICT IdM IT ITIL KDM MBA PHP SLA SW UCM WCMS Balanced scorecard Business-to-bussines Business-to-consumer Content Management System Customer relationship management Cascading Style Sheets Certifikační orgán pro systémy jakosti Document Management System Enterprise Resource Planning HyperText Markup Language Informační a komunikační technologie Identity management Informační technologie IT Infrastructure Library Key Distribution Manager Master of Business Administration Hypertextový procesor Service Level Agreement software Universal Content Management Web Content Management System

12 ÚVOD V současném světě, kde 21. století je pokládáno za století informační, přinášejí informační a komunikační technologie nový rozměr do každodenního života a podnikání. Zjednodušují práci, zvyšují produktivitu, ale zároveň kladou velké nároky na flexibilitu a udržení si přehledu. Reakční doba se zkracuje a společnost nyní musí být adaptabilní, flexibilní a efektivní. Pokud se chce udržet na trhu a prosperovat, musí mít přehled a náskok před konkurencí, což si bez informačních a komunikačních technologií už nedokážeme představit. Společnost AMI Praha a.s., tak jako řada dalších firem, využila příležitosti a zaměřila se na poskytování služeb v oblastech podnikových IT řešení a internetu. Aby uspěla ve velké konkurenci a rychle se měnícím prostředí, je nezbytně nutné strategicky plánovat a vykonávat strategická rozhodnutí. Jako prostředek k dosažení vytyčených cílů společnosti by měl sloužit dobře zpracovaný strategický plán. Dříve statický dokument s platností několika let, vypracovaý na základě zkušeností z minulosti, musí být nyní schopný reagovat na měnící se prostředí a neustále se přizpůsobovat. Cílem práce bude analýza podnikové strategie softwarové společnosti a návrhy na její zlepšení. Toto téma je pro AMI Praha a.s. aktuální vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu, a kdy poslední strategický plán společnosti byl vypracován před třemi roky a od té doby nebyl kontrolován průběh plnění a ani dále aktualizován. Práce bude zpracována na základě rešerše odborné literatury, se zaměřením na strategické řízení a plánování a formou konzultací s managementem a zaměstnanci podniku AMI Praha a.s. Další důležité informace budou pocházet z podnikových dokumentů společnosti a nezanedbatelný zdroj informací je k dispozici také na internetu. Aby cíl práce byl naplněn, budou v první kapitole nadefinovány základními pojmy, jako strategie, vize, mise a cíle. Se strategií souvisí také strategické plánování, strategický plán a řízení, které budou blíže charakterizovány. V následující kapitole budou vymezeny metody hodnocení podnikové strategie, včetně analýzy vnitřního a vnějšího okolí podniku a analýzy konkurenčního okolí. Pro ucelenou představu o situaci bude provedena SWOT analýza. 12

13 V další části se představí společnost Ami Praha a.s., kde po profilu bude následovat samotná analýza strategie společnosti, zahrnující analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, doplněné o SWOT analýzu. Poslední kapitola se bude zabývat návrhy na zlepšení na základě provedených analýz a podkladů z teoretické části diplomové práce. Tato kapitola by měla obsahovat nový strategický plán, díky kterému by společnost mohla dosáhnout lepšího konkurenčního postavení. 13

14 1 ZÁKLADNÍ POJMY Diplomová práce se bude zabývat strategickým plánem, jeho vytvořením, implementací a hodnocením. V této oblasti nejsou exaktně stanovené definice. Každý autor se vyjadřuje trochu odlišněji a proto se nejdříve ustanoví definice základních pojmů a postupů, tak jak budou použity v praktické části. 1.1 Strategie Určitou formu strategie používali už pravěcí lidé při lovu. A pokud by se hovořilo o historii pojmu strategie, mezi zažitá slovní spojení patří vojenská strategie; plánování a vedení vojenských akcí za určitým cílem. A právě takto vzniklo slovo strategie (strategia) z řeckého strategos (generál), stratos (vojsko, výprava) + agein (vést) (1). Vynikajícím stratégem byl na přelomu 19. století Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz. Ve svém díle O válce definoval strategii, jako používání bitvy k ukončení války, na kterou se musí zaměřit všechny vojenské akce, které musí být v souladu s cílem války (2). Jinými slovy, strategie je plán války, spojující řadu úkonů, které mají vést ke stejnému cíli. Také zdůrazňoval politickou stránku války. "Válka je pouze pokračování politiky jinými prostředky" (2). Takto se pojem strategie začal objevovat i u mimovojenských oborů. Podniková strategie, v tom smyslu, v jakém se o ni uvažuje dále, se začala významně formovat v 60. letech v USA. Všeobecné definice strategie se autor od autora liší. I když základní princip, tedy jednání za určitým cílem, se dá shodně nalézt u většiny autorů. Například jednu z nejstarších definic formuloval A. Chandler v knize Strategy and Structure, 1962: Strategie je určení základních dlouhodobých cílů podniku, způsobů jejich dosažení a alokace zdrojů nutných na uskutečnění těchto cílů (3). Podobně definoval strategii W. F. Gluck Strategie je jednotný, souhrnný a integrovaný plán, který je navržen, aby zajistil dosažení základních cílů podniku (4). Jako "Koncept celkového chování organizace, dlouhodobý program a pojetí činnosti organizace a alokace zdrojů potřebných k dosažení zamýšlených záměrů." definoval strategii v učebnici Managementu J.Veber (5). Nalezlo by se spoustu dalších definic a přístupů ke strategii. Podle mého názoru dlouhodobost, alokaci zdrojů, průběh akcí a zaměření na konkrétní potřeby a vývoj okolí podniku, dobře vystihuje tato definice: Strategie je připravenost podniku na budoucnost. 14

15 Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých strategických operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku (6 s. 1). Vnějšímu okolí strategie ukazuje, že podnikatelský subjekt je skutečným činitelem, tím, kdo usiluje o dosažení konkrétních cílů a aktivně vstupuje do konkurenčního boje. Z vnitřního pohledu má strategie řadu funkcí, zejména: Soustředí úsilí společnosti, pomáhá při rozhodování v nejistotě a při určování možností a budoucnosti firmy, koordinuje, motivuje a formuje firemní kulturu a zlepšuje funkčnost systému řízení (6). 1.2 Vize, mise, cíle Se strategií se občas zaměňují pojmy jako vize, mise nebo poslání podniku. Pro potřeby práce budou nyní tyto pojmy blíže nadefinovány. Vize K dosažení skutečného úspěchu musíte být vizionářem musíte mít velmi novátorské pojetí světa a jasnou představu o směru, kterým se ubíráte. Pokud máte tohle, projde vám i něco, co by představovalo podnikatelský ekvivalent vraždy. Henry Mintzberg Vize podniku je dle Guinna a kol. předpověď na budoucích pět, ale i více let, určuje jaké budou hlavní směry rozvoje podniku, rozsah výroby a poskytované služby, vztahy k zákazníkům, postavení na trhu, v oboru, atd. Vize podniku je orientována do budoucnosti a vyjadřuje zaměření firmy. V čem je a bude firma jedinečná (7). V učebnici strategického managementu, postupujeme při formulaci vize takto: explicitně vymezíme základní směr podniku. Vize je inspirující a podnětná, motivuje zapojení úsilí pracovníků podniku, podporuje nadšení a zájem a povzbuzuje k větší participaci. Slouží tak jako mocný nástroj pro vedení (8). Mise Mise nebo také poslání podniku je způsob, jak naplnit stanovené vize. Zabývá se současnými aktivitami podniku, obsahuje kodex chování celé firmy a definuje směr, kterým se má podnik ubírat (9). 15

16 Vize nemůže existovat bez mise, protože by se velice brzy znehodnotila. Mise nemůže existovat bez vize, protože by působila jenom jako výplod fantazie (8). Cíle Cíle podniku se dělí na strategické (obecné) a specifické (konkrétní). Z globálního pohledu strategické cíle naplňují misi a pomáhají při stanovení a hodnocení strategií, které zahrnují dlouhé období, a to minimálně tři roky. a) Strategické cíle Existují různá dělení strategických cílů. Jedno z nich dělí cíle na čtyři podskupiny: 1. cíle vztahující se k uspokojení poptávky, tj. k odběratelům, 2. cíle vztahující se k vytváření ekonomického efektu, 3. cíle vztahující se k rozvoji hmotného i nehmotného majetku podniku, 4. cíle vztahující se k pracovnímu kolektivu podniku (stimulace, kvalifikace, rekvalifikace, sociální program atd.) (10). Rozhodování o strategických cílech je velmi důležitá a náročná činnost, na které pracuje nejen top management a vyšší vedení, ale měl by být dán prostor i zaměstnancům podniku. V knize strategické řízení - teorie pro praxi se uvádí šest faktorů, které ovlivňují rozhodování o strategických cílech: 1. Prostředí, v němž podnik působí 2. Očekávání důležitých stakeholders 3. Objem dostupných výrobních faktorů 4. Interní vztahy 5. Vlastnosti a schopnosti řídících pracovníků 6. Zkušenosti z realizace minulých cílů (11) 16

17 b) Specifické cíle Rozvíjejí dále cíle strategické, udávají proč, jak a s jakými zdroji dosahovat cílů. Konkrétní cíle vymezujeme charakteristikou SMART: S Specifické Specifické cíle jsou jasné a dobře definované. Manažer je schopen sledovat a vyhodnocovat skutečný výkon vůči konkrétně vymezeným cílům. M Měřitelné Často je potřeba sledovat pokrok při dosahování cílů, také je velmi užitečné vědět kdy byly práce provedeny, a kdy budou dokončeny. A Akceptovatelné Cíle by měly přidat užitnou hodnotu v situaci, kdy je jim stanovené a být v souladu se strategiemi a vyššími cíli. R Realistické Cíle by měly být reálné. Je důležité se vyvarovat situacím vedoucím k nesplnění cíle, jako nedostatku dovedností, prostředků (počítačů, nářadí, atd.), nebo lidí, obzvláště těch, kteří mají přístup ke klíčovým zdrojům a podporu vedení. T Měřitelné v čase Popis cílů by také měl obsahovat časové měřítko. Časové měřítko odpovídá naléhavosti a zajišťuje, že jsou cíle plněny v přiměřeně dlouhém časovém horizontu. 17

18 Vize, mise a cíle jsou úzce propojeny. Graficky by se daly vyjádřit takto: Vize Mise Cíle Strategie Obrázek 1: grafické schéma propojení vize, mise, cílů a strategie Zdroj: vlastní zpracování 1.3 Strategické plánování Strategické plánování určuje, kam organizace směřuje v určitém časovém úseku, jakými prostředky toho chce dosáhnout a jak kontrolovat a hodnotit dosahování plánu. Předpokladem plánování je přesně provedená analýza vnějšího a vnitřního okolí a to nejen se zaměřením na minulou a současnou situaci firmy, ale i na budoucí postavení podniku. Na Obrázek 2: Proces strategického plánování. 18

19 Obrázek 2: Proces strategického plánování Zdroj: upraveno podle (12) 1.4 Strategický plán Strategický plán řeší globální otázky o budoucnosti podniku a reakcí na nastávající změny v dlouhodobějším horizontu, obvykle více jak jeden rok. Hlavní důraz se klade na ujasnění a naplánování budoucích rozhodnutí. Nejistota je v tomto případě velmi vysoká a rozpracování plánu řeší pouze globální otázky (13). 19

20 Strategický plán jako dokument, souhrnně a přehledně identifikuje strategické cíle a způsoby jejich realizace. K těmto cílům jsou přiřazeny zdroje a zaměstnanci zodpovědní za jejich realizaci. Ve strategickém plánu jsou rozpracovány postupy na taktické úrovni. Strategický plán se může rozčlenit na kapitoly: I. Seznámení s firmou důvod proč sestavujeme strategický plán, velikost firmy, historie firmy, etc. II. Určení vize, mise III. Situační analýza - analýza vnějšího a vnitřního okolí, SWOT analýza IV. Stanovení strategických cílů - vycházejících z mise a vize na základě analýzy vnějšího a vnitřního okolí firmy a SWOT analýzy V. Implementační část - formulace postupných kroků, které vedou k naplnění vizí formou akčního plánu, doplněné o alokaci zdrojů a odpovědnosti (Error! Reference source not found.). VI. Zpětná vazba kontrola a hodnocení 1.5 Strategické řízení Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategii směřující k dosažení stanovených cílů a k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředím, vedoucímu k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. Strategické řízení je základem řízení celého podniku, východiskem všech podnikových plánů a projektů a prvkem sjednocujícím činnost všech pracovníků podniku (15s.1). Provázanost strategického plánování je vidět na oobrázek 3. Strategické řízení vyžaduje vysoké intelektuální zapojení manažerů, komplexní a flexibilní řešení a propracování strategie, která by přinesla dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. 20

21 Strategické plánování, strategický plán a strategické řízení Obrázek 3: Schéma procesu strategického řízení Zdroj: upraveno podle (12) 21

22 2 METODY HODNOCENÍ STRATEGIE Lze najít různé způsoby hodnocení strategie. Mezi nejjednodušší patří například ziskovost ve srovnání s minulými obdobími nebo konkurenčními podniky, návratnost investic, zda tržní podíl nebo prodej roste či klesá, etc. Komplexnější metodou je pak benchmarking, kdy se podnik srovnává s podobným nebo lepším podnikem na trhu. Benchmarkingem můžeme vyhodnocovat například produkty, procesy, nebo funkce podniku. Metodou hodnocení, kdy se nezaměřujeme pouze na ukazatele finanční, ale je dán prostor i nefinančním měřítkům a jejich vzájemné provázanosti, je metoda Balanced Scorecard. Pro zhodnocení strategie je důležité být obeznámen se situací, v jaké se podnik nachází, zanalyzovat vnější a vnitřní okolí podniku a provést SWOT analýzu. 2.1 Analýza okolí podniku Pro další posouzení potřeb podniku a pro určení strategických cílů, je zapotřebí podrobná analýza vnitřního a vnějšího okolí podniku, tedy mikrookolí a makrookolí firmy Analýza vnějšího okolí Vnější okolí podniku je nestálé a špatně se ovlivňuje. Podnik musí analyzovat a vyhodnocovat vnější prostředí k pochopení konkurence, předcházení rozporů s legislativou, předvídání ekonomické situace a podobně. Při analýze vnějšího okolí podniku bude použita metoda PESTLE, tedy analýza PEST rozšířena o legislativní a ekologické faktory. 22

23 PESTLE analýza P Politické faktory Do politických faktorů se řadí zahraniční stabilita a národní politická situace, která ovlivňuje daňové zákony, protimonopolní zákony, ochrany domácích podnikatelských subjektů a jiné vyhlášky a normy působící na činnosti podnik. E Ekonomické faktory Stav ekonomiky a její vývoj ovlivňuje rozhodování podniku. Do ekonomických faktorů spadají makroekonomické trendy jako míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová politika a směnný kurz. S Sociální a demografické faktory Strukturu, postoj a životní styl obyvatelstva odráží sociální a demografické faktory. T Technologické faktory Technologické faktory zachycují technologické a technické změny v okolí, v němž se podnik pohybuje. Předvídavostí budoucího vývoje může podnik získat konkurenční výhodu. Také rychlost zastarávání a celkový stav technologie a nové objevy ovlivňují chod firmy. L - Legislativní faktory Legislativní faktory obsahují zákony, regulace a vlivy národní, mezinárodní a evropské. E- Ekologické faktory Problematika životního prostředí a změny klimatických podmínek. (16) 23

24 2.1.2 Analýza konkurenčního okolí Porterův model pěti sil určuje, jaké mají postavení a jak na podnik působí dodavatelé, zákazníci, konkurence a trh se substituty. Vliv dodavatelů Nová konkurence Stávající konkurence Vliv zákazníků Substituční produkty Obrázek 4: Porterův model pěti sil Zdroj: Vlastní zpracování Porterův model pěti sil odpovídá na následující otázky: 1. Nová konkurence jaké je riziko vstupu potenciálních konkurentů, jaké jsou bariéry na vstupu? 2. Stávajíci konkurence jak je silná nynější konkurence, jakou má pozici na trhu? 3. Smluvní síla odběratelů jaká je pozice odběratelů, do jaké míry jsou odběratele loajální? 4. Smluvní síla dodavatelů - mám na výběr dodavatele, nebo má dodavatel monopolní postavení? 5. Hrozba substitučních výrobků jak snadno se dají nahradit naše výrobky za konkurenční substituty? (17) 24

25 2.1.3 Analýza vnitřního prostředí Analýza interního prostředí hodnotí současnou situaci firmy z pohledu podnikových zdrojů, analyzuje tyto vnitřní faktory: 1. Faktory technického rozvoje jak si podnik stojí ve výzkumu a vývoji, kolik investuje a jak rozvíjí výzkum a vývoj oproti konkurenci. 2. Marketingové a distribuční faktory 4P produkt, cena, propagace, distribuce. Prodejní tým a péče o zákazníka. 3. Výrobní faktory a řízení výroby na jaké úrovni jsou výrobní prostředky, technologie a vedení výroby. 4. Faktory podnikových a pracovních zdrojů kvalifikace, loajalita, motivace a prospěšnost zaměstnanců a vztahy mezi vedením i mezi zaměstnanci samotnými. 5. Faktory finanční a rozpočtové - finanční analýza, poměrové nebo pyramidové ukazatelé. (18 s. 53) SWOT analýza SWOT analýzu můžeme rozdělit na interní a externí část. Interní část stanovuje silné a slabé stránky týkající se vnitřního prostředí firmy a příležitosti a hrozby analyzující vnější okolí. Určujeme vzájemné vztahy mezi silnými stránkami a příležitostmi, slabými stránkami a hrozbami, apod. Tyto synergie pak vzápětí mohou být využity jako nástroj pro stanovení a optimalizaci strategie společnosti, nebo zlepšení chodu podniku. Nabízí se tyto možnosti: MAX-MAX strategie maximalizací silných stránek maximalizovat příležitosti MIN-MAX strategie minimalizací slabých stránek maximalizovat příležitosti MAX-MIN strategie maximalizací silných stránek minimalizovat hrozby MIN-MIN strategie minimalizací slabých stránek minimalizovat hrozby (20) 25

26 3 PROFIL SPOLEČNOSTI AMI PRAHA AMI Praha je akciová společnost poskytující komplexní služby v oblastech podnikových IT řešení a internetu. Na trhu působí již od roku V současné době společnost tvoří zkušený tým více než čtyřiceti odborníků, momentálně se nejvíce zaměřujících na IdM (Identity Managenent), Portály, podniková řešení a další bezpečnostní produkty a jejich servis. V roce 2011 získala společnost autorská práva k SW produktu Key Distribution Manager (KDM). Svým klientům poskytuje profesionální služby a individuální přístup. Společně s nimi se vždy snaží nalézt vysoce použitelná, efektivní a funkční řešení, která zjednodušují práci, snižují náklady a zvyšují zisk. Společnost má vypsané akcie na jméno v listinné podobě, 500 ks ve jmenovité hodnotě Kč. Hlavním akcionářem s majoritním podílem 70% je Ing. Michal Svatý se 100% splaceným vkladem v hodnotě 700 tis. Kč. Drobní akcionáři, převážně vedoucí pracovníci, vlastní akcie v hodnotě 300 tis. Kč. V roce 2011 dosáhla společnost tržeb ve výši 67,6 mil. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří ČEZ ICT Services s.r.o., Techniserv IT s.r.o., Česká pošta s.p., Hlavní město Praha, UniCredit Leasing CZ a.s.. Celkem má společnost 21 stálých zaměstnanců. 3.1 Předmět činnosti V Obchodním rejstříku má společnost zapsány tyto činnosti: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Automatizované zpracování dat Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb Reklamní činnost Marketing a průzkum trhu Poskytování software a poradentství v oblasti hardware a software Činnost podnikatelských, finančních a ekonomických poradců 26

27 Činnost společnosti se může rozdělit do 3 základních oblastí: 1. Podpora procesů (document management, service desk, integrace, ) 2. Bezpečnost (identity management, information rights management, ) 3. Komunikace (webové prezentace, on-line marketing, ) (23) Společnost poskytuje IT služby na úrovni. Pro jejich zajištění stanovuje se zákazníky jasná SLA (Smlouva o garantované úrovni služeb), kterou vyžaduje i od svých dodavatelů. Přesnějším měřením plnění SLA a zapracováním best practices ITIL (sada doporučení pro řízení a optimalizaci dodávky služeb ICT) jsme vytvořili předpoklady pro zlepšování služeb servisu pro nás i naše zákazníky (23). 3.2 Organizační struktura Schéma organizační struktury prezentuje společnost ve výroční zprávě z roku Jedná se o funkční strukturu, kde v jednom úseku pracují zaměstnanci na podobných aktivitách. Sice se jedná o méně inovativní strukturu, ale AMI Praha je menší společnost, kde kontrolu celé organizace a rozhodování zabezpečuje top management. Negativní stránkou funkční struktury je, že vedoucí úseků se zaměřují primárně na cíle svého úseku a ne na celkové cíle organizace, také koordinace a spolupráce na společných částech projektu je obtížnější. Generální ředitel Ředitel pro strategii a rozvoj Obchodní ředitel Ekonomický ředitel Ředitel servisu Ředitel dodávek SW řešení Obrázek 5: Organizační struktura 27 Zdroj: Interní materiály Ami Praha a.s.

28 3.3 Řízení kvality AMI Praha je držitelem certifikátů pro řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009, řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC : 2006 a řízení IT služeb dle normy ČSN ISO/IEC : Kvalita Řízení kvality na zakázkách společnosti umožňuje předcházet nežádoucím situacím při realizaci projektů a zároveň těžit ze získaných zkušeností. Bezpečnost Firemní politika bezpečnosti klade vysoké nároky nejen na úroveň vlastních IT služeb, ale i na spolehlivost dodavatelů. Integrovaný systém řízení pravidelně prověřuje nezávislá certifikační autorita CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. Půlročně se provádí hloubkové interní audity nezávislou auditorskou firmou Quatro Trade a.s. Poskytované IT služby se prověřují vlastními pravidelnými interními audity. Pracovníci jsou ročně školeni na dodržování pravidel a předpisů. Členství a partnerství Ami je zakládajícím členem Asociace dodavatelů internetových řešení. Asociace dodavatelů internetových řešení sdružuje IT společnosti a internetové agentury specializující se na vývoj internetových a intranetových řešení e-shopů, e-business řešení (B2B, B2C) podnikových portálů, www prezentací, redakčních systémů, WCMS (web content management systém systém pro správu obsahu) a e-marketingu. Ami je partnerem Adobe Systems, Oracle corporation, Microsoft Partner Network. Adobe Systems je softwarová firma zaměřená na oblast počítačové grafiky, publikování a předtiskové přípravy. Je známá zejména jako autor standardů PostScript a PDF a výrobce grafických programů Adobe Photoshop a Adobe Illustrator a programů pro publikování/čtení PDF dokumentů Adobe Acrobat/Adobe Reader. Společnost byla založena před 26 lety. Na "zelené louce" ji postavili John Warnock a Charles Geschke, kteří odešli z uskupení Xerox PARC. 28

29 Oracle corporation je jedna z hlavních společností vyvíjejících relační databáze, nástroje pro vývoj a správu databází či customer relationship management (CRM) systémů. Byla založena v roce 1977 a v roce 2005 zaměstnávala lidí. Její zastoupení naleznete ve 145 zemích. Společnost Microsoft je nejvýznamnější světovou firmou v oblasti softwaru, služeb a internetových technologií pro osobní i obchodní využití. Společnost nabízí širokou škálu produktů a služeb. Ceny a ocenění Internet Effectiveness Awards - 1. místo za projekt Platforma provozního financování pro UniCredit Leasing (kategorie Bankovnictví a finance) WebTop místo za web společnosti Peugeot ČR (kategorie Auto-moto) Zlatý středník - ocenění Top Rated za web pro UniCreditBank Partner roku Sun Microsystem v kategorii Prodej software Partner roku Sun Microsystem za nejvyšší počet SW projektů v roce Grand Prix Internet Effectiveness Awards - za provozní financování CAC Leasing a.s. za celkový obchodní dopad projektu IMB Success Story - za intranet pro Philips Central and Eastern Europe Nejlepší web roku dle portálu peníze.cz - za web pro Bank Austria Creditanstalt Kvalitu výrobků a služeb je společnost AMI Praha schopna prezentovat certifikáty pro řízení jakosti, spoluprací s uznávanými odborníky v oboru a získanými cenami a oceněními během let. 29

30 4 ANALÝZA STRATEGIE SPOLEČNOSTI AMI PRAHA a.s. Tvorba strategie je dlouhý a náročný proces. Nejdříve se provede analýza okolí společnosti na základě příslušných interních dokumentů, výročních zpráv za posledních pět let, informací dostupných na internetu a rozhovorů se zainteresovanými lidmi. Dále se určí cíle s ohledem na teoretickou část práce a vypracované analýzy a v závěru se porovná dosavadní strategický plán AMI, s nově vypracovaným. 4.1 Analýza vnějšího okolí Při analýze vnějšího okolí se nejdříve provede PESTLE analýza a následně Analýza konkurenčního okolí Porterovým modelem pěti sil. PESTLE analýza P Politické faktory Česká republika patří k politicky stabilním státům. E Ekonomické faktory Globální krize, která ovlivňuje dění na světových trzích, má přímý dopad i na IT průmysl. Potenciální zákaníci se mohou díky snížené poptávce po svém zboží a službách dostat do situace, kdy neinovují a nechtějí platit za nová softwareová řešení, i když by to pro ně mohlo z dlouhodobého hlediska znamenat snížení nákladů, nebo zvýšení konkurenceschopnosti. Celkově se ale investice do IT pomalu začínají zvyšovat, zejména pak do mobilních zařízení, síťových a bezpečnostních prvků, které se však stále častěji pořizují na leasing. Především kvůli škrtům veřejných výdajů (vlády a instituce před krizí odebíraly až pětinu zařízení a softwaru na trhu), agentura Gartner predikuje na rok 2012 pro eurozónu pokles o 4 %. Návrat k objemům před rokem 2008 se tak očekává až od roku Motory růstu budou periferie, zejména tiskárny, a chytré telefony. Pro rok 2013 Gartner očekává meziroční růst kolem 3 %, v samotné eurozóně jej odhaduje na 0,8 % (19). 30

31 S sociální a demografické faktory Vzhledem k charakteru činnosti kterou vyvíjí společnost, je demografická analýza zaměřená na podniky. Zákazníky jsou majoritně velké a střední firmy s počítačovou sítí. Tabulka 1 :Podniky s firemní počítačovou sítí PODNIKY S FIREMNÍ POČÍTAČOVOU Celkem WLAN intranet SÍTÍ Celkem 70,00% 46,50% 30,60% malé (10 49 zaměstnanců) 64,90% 41,50% 25,70% střední ( zaměstnanců) 89,30% 64,00% 45,00% velké (250 a více zaměstnanců) 97,80% 80,30% 74,80% Zdroj: czso.cz, vlastn í zpracování Jak vidíme z ttabulka 1, střední podniky se blíží k 90% pokrytí a velké dokonce ke 100%. S interní počítačovou sítí polovina středních podniků a více jak 70% velkých podniků, přičemž si zachovávají rostoucí trend, jak je vyobrazeno na následujícím grafu (Obrázek 2). Obrázek 6: Podniky mající interní webové stránky Zdroj (22), vlastní zpracování 31

32 Tabulka 2: Podniky v ČR s webovými stránkami PODNIKY V ČR S WEBOVÝMI STRÁNKAMI Celkem cizojazyčné vytvořené externí firmou Celkem 77,70% 30,70% 62,30% malé (10 49 zaměstnanců) 74,60% 24,20% 60,00% střední ( zaměstnanců) 89,90% 54,20% 71,70% velké (250 a více zaměstnanců) 93,20% 71,10% 72,10% Zdroj:(22), vlastní zpracování Opět se projevuje každoroční nárust procentuálního zastoupení firem webovými stránkami a to v průměru o 4,25% ročně v průběhu devíti let. Obrázek 7: Podniky se vzdáleným přístupem k el. poště a práci s datovými soubory Zdroj. (22) Vlastní zpracování Společnost AMI se soustředí na zabezpečení a správu přístupu uživatelů k informačnímu systému firem. Čím dál více firem umožňuje vzdálený přístup pomocí přihlášení k firemní síti, s nejvyšším podílem opět velké podniky, i když s rezervou, protože velkých podniků majících firemní síť je k 98%. 32

33 T Technologické faktory Odvětví softwarového podnikání je dlouhodobě jedním z předních a nejvíce inovativních prostředí na našem trhu a trzích vyspělých států. Rychlé tempo jakým postupují technologie a vývoj aplikací, služeb a platforem na kterých se software používá, přináší potřebu flexibility a neustálé připravenosti adaptovat se na nové technologie. To s sebou přináší i investice do hardwaru a vzdělávání. Výzkum a vývoj Výdaje na výzkum a vývoj softwaru stagnují, nicméně celkové výdaje v české republice rostou (viz. Tabulka 3). Tabulka 3: Celkové výdaje na VaV L - Legislativní faktory CELKOVÉ VÝDAJE NA VAV V OBLASTI ICT V ČR (v tis. Kč) Celkem ICT vybavení a součástky Software podle sektorů provádění VaV Podnikatelský Vládní Vysokoškolský soukromý neziskový Zdroj:(22) vlastní zpracování U vývoje softwaru a aplikací se firmy potýkají s problémem plagiátorství a neoprávněného používání. Jsou různé stupně přístupnosti softwaru a to tzv. Freeware, který je zadarmo, shareware a proprietární software, kdy si licenci musíte koupit, naopak open source je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umožňuje při dodržení jistých podmínek uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet a upravovat obsah(wiki). Společnost AMI používá výhradně licencovaný legální software. 33

34 Společnost se řídí zákony platnými v České republice, například dle Občanského zákoníku - Zákon č. 40/1964 Sb., Obchodního zákoníku - Zákon č. 513/1991 Sb., Zákoníku práce - Zákon č. 262/2006 Sb., Zákonu o účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., Zákonu o DPH - Zákon č. 235/2004 Sb., Zákonu o daních z příjmů - Zákon č. 586/1992 Sb. a dalších. E Ekologické faktory V oblasti ekologických aktivit společnost nevyvíjí výraznou činnost, třídí odpad a vrací použite tonery k recyklaci a samozřejmě se drží legislativy. 34

35 4.2 Analýza konkurenčního okolí Porterův model pěti sil se zabývá sílami, které ovlivňují chování konkurentů v odvětví. Konkurenti v odvětví Pro společnost Ami jsou největší konkurenti firmy dodávající softwarové řešení a aplikace pro velké a střední firmy. Mezi něž se řadí například společnosti: SEFIRA s.r.o. patří mezi dlouhodobé a stabilní dodavatele informačních systémů pro energetiku. Naše řešení jsou založená na rozsáhlém know-how v oblasti IT a energetiky a splňuje požadavky současného evropského energetického trhu. Elektrárna Opatovice, a.s., Elektrárna Poříčí, a.s., Severočeská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Středočeská energetická a.s. a ČEZ, a. s. BCV solutions s.r.o., česká společnost se sídlem v Praze se zaměřením na poskytování IT řešení a služeb, zejména Identity a Access Management. Mezi klienty se řadí CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., ČD Cargo a.s., Česká pošta - projekt CheckPoint, ČEZ ICT Services a.s., Elektronické statutární město Ostrava, UniCredit leasing a.s., Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Západočeská univerzita v Plzni MEDIA FACTORY Czech Republic, a.s., společnost vykázala obrat 26 mil Kč za rok Specializuje se na individuální řešení pro zákazníky, analýzy, konzultace, studie a návrhy projektů, kreativní koncepty kampaní, návrhy designu, dodání webových aplikací, internetový marketing a provoz a rozvoj webových aplikací. Nejvýznamnější zákazníci: Vodafone, Hypoteční banka, Tescoma, Modrá pyramida stavební spořitelna, Česká pošta, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí Česká centra, Ferrero, Mattel, Plzeňský Prazdroj BIRELL, Telefonica O2, OREA Hotels, Penzijní fond Komerční banky, Pojišťovna TRIGLAV, Vitana. Lundegaard s.r.o. založena roku 1998 a zaměřující se na oblast uživatelského designu, vývoje a implementace webových aplikací a projekt managementu. Mezi klienty patří např. Pražská energetika, Zentiva, Barrandov Studio, 3M, Cetelem ČR, Pfizer, ALD Automotive, ORCO Property Group. 35

36 ET NETERA a.s. je česká společnost, kterou tvoří dvě divize. Divize "webů" se zaměřuje na korporátní weby, eshopy a další, především technologicky rozsáhlejší projekty. Divize "První multimediální" se soustřeďuje na kreativní, marketingové projekty, sociální sítě a webovou analytiku. Mezi klienty patří např. Allianz, Ahold, Datart, Fortuna, Nivea, Nokia, Telefónica O2, Siemens, Volksbank a další. Internet Projekt, a. s. je akciová společnost, založena 2001 a zaměřující se na firemní webové prezentace, projektové a produktové prezentace, informační portály, Intranety a Extranety, implementace ecms a WCMS nástrojů (Open Text Web Site Management - RedDot, Sitecore CMS, IP CMS 3.5), aplikační řešení a další. Mezi hlavní klienty patří Městská část Praha 1, Ministerstvo financí ČR, RWE ČR, ACO Marine, ORCO Property Group... SiteOne s.r.o. Hlavní devizou je kvalitní a vyvážený tým složený ze špičkových programátorů, znalců technologií, odborníků na on-line marketing, kreativních designérů a dalších. Poskytuje komplexní služby zahrnující nejen vývoj aplikací a provoz spolehlivé IT infrastruktury, ale i tvorbu grafiky a internetový marketing. AARON GROUP s.r.o. v roce 2010 vykázala obrat přes 100 mil Kč. Zabývá se především rezervačním systémem Symphony, který používá více než 100 společností z 10 zemí. Dalším komplexním řešením je Platební centrum pro online platby a redakční systém CMS (Content Management System) usnadňující správu internetových, intranetových a extranetových dat. Potenciální nově vstupující firmy do odvětví Vzhledem k nízké kapitálové náročnosti je riziko vstupu nové firmy na trh poměrně velké. Společnost AMI se zaměřuje na větší firmy, které dají na prověřenost, historii a výsledky dodavatelů. 36

37 Dodavatelé Společnosti vyvíjející software nejsou přímo závislé na dodávkách zboží, ale spolupracují s dalšími společnostmi, které vyvíjí podpůrné systémy, či platformy, na kterých jejich systémy fungují, nebo se kterými pracují. Mezi partnery AMI patří Adobe Systems, softwarová firma zaměřená na oblast počítačové grafiky, publikování a předtiskové přípravy, Oracle Corporation, společnost vyvíjející relační databáze, nástroje pro vývoj a správu databází, nebo customer relationship management systémů a Microsoft Partner Network (Nasdaq) mezinárodní firma realizující se v oblasti softwaru, služeb a internetových technologií pro osobní i obchodní využití. Jako příklad změn u dodavatele, na které musí společnost reagovat, se může uvést SUN Microsystems, který byl v roce 2009 zakoupen společností Oracle a přejmenován na Oracle Waveset. Společnost postupně zastavila jeho vývoj, kdy od konce roku 2014 nezaručuje updaty zajišťující funkčnost s novými verzemi softwarů. Odběratelé Mezi nynější největší odběratele patří ČEZ a.s.,který se v roce 2011 podílel na výnosech 30%. Mezi další významné klienty patří Česká pošta, UniCredit Leasing, MPSV, ISE, ČAH, Blue Partners, CEZ Albanie, Raiffeisenbank, Peugeot ČR. Náhradní výrobky Společnost AMI se zaměřuje na několik podnikových řešení. Jsou to: Identity & Role Management určený pro podniky využívající různé informační systémy, do kterých se zaměstnanci přihlašují. Spravuje přístupové práva a identity pracovníků. Zefektivňuje proces, předchází chybám a bezpečnostním problémům a usnadňuje kontrolu. Key Distribution Manager (KDM) - sytém určený pro centrální správu veřejných klíčů a uživatelských účtů v prostředí Linux/Unix s větším množstvím systémů. Document Management System (DMS) - je systém pro centrální správu a řízení dokumentů. Umožňuje zabezpečený přístup k informacím z jakéhokoliv místa s připojením na internet. 37

38 Enterprise Content Management (ECM) - vytváří podporu pro ukládání a řízení veškerého firemního obsahu a zároveň platformu pro spolupráci nad tímto obsahem. o Oracle Universal Content Management (UCM) - platforma pro správu obsahu, pokrývá celé spektrum nestrukturovaného obsahu. Snižuje náklady na vývoj a správu a zvyšuje individuální i týmovou produktivitu. o Microsoft SharePoint - systém, který v sobě zahrnuje funkcionalitu ECM i Portálu. Nachází praktická využití jako ucelená intranetová platforma. SharePoint disponuje příjemným ovládáním a uživatelským i administrátorským rozhraním přizpůsobeným uživatelům OS Windows. o Alfresco - open-source nástroj pro ECM s velkou vývojářskou komunitou. Information Rights Management (IRM) - technologie IRM chrání citlivé informace před neoprávněným přístupem a zneužitím přesunutím zabezpečení přístupu k obsahu z úložiště dokumentů na vlastní dokument. Obsah dokumentu je zašifrován a klíč uložen na vzdálený server. Portály centrální enterprise webová platforma s ucelenou řadou aplikací pro publikování, správu obsahu, správu uživatelů a kolaboraci. o Liferay - open-source portál pro enterprise řešení ve všech segmentech s kvalitní a rychlou uživatelskou podporou. Rozsáhlá podpora kolaborace, publikační systém, CMS, a další potřebné funkce pro organizaci. Redakční systém Amigo CMS je publikační systém umožňující jednoduchou a rychlou správu obsahu webových stránek. Konkurenční produkty Identity & Role Management Trask solutions a.s. je konzultační a technologická společnost založená roku 1994, pro ČSOB implementovala pomocí IBM Tivoli Identity Management řešení. SOITRON s.r.o. vznikla postupnou fúzí společností SOITRON CZ, Caiacom a ClarioNet. Společnost realizovala projekt Identity Management např. pro Českou Zemědělskou Univerzitu, Český Telekomunikační úřad, Magistrát Statutárního města Přerov, Jihočeskou Univerzitu nebo pro Nejvyšší Kontrolní Úřad. 38

39 GEM System a.s. se na trhu pohybuje od roku 2004 a specializuje se především na oblasti datových skladů, Business Inteligence, Identity Management a B2B komunikačních systémů. Mezi klienty patří Česká spořitelna, a.s., Equa Bank a.s., GE Money Bank, a.s., Hewlett-Packard s.r.o. nebo Internet Mall, a.s. Pro Identity Management používá Oracle esso. Key Distribution Manager Key Distribution Manager od AMI Praha, je nově vyvinutý sytém určený pro centrální správu a synchronizaci autentizačních prostředků Public key infrastruktury v prostředí Linux/UNIX. Document Management Systém Infinity a.s. působí na trhu od roku 1992, se zaměřením na komplexní služby v oblasti informačních technologií (systémová integrace, implementace IS, projektování a realizace sítí, řešení datových komunikací, vývoj aplikačního software, rozsáhlé instalační projekty a outsourcing). Společnosti Volksbank zdokonalila pomocí technologie Microsoft SharePoint řízení interních směrnic. Aplis.cz, a.s. založená v roce 1995 se společnost zaměřuje na vývoj a dodávku komplexních a flexibilních softwarových řešení postavených na platformě Oracle. Kromě ucelené řady vlastních produktů jako jsou DMS, CRM, workflow, e-podatelna, e-spisovna, web publication atd., soustředěných v platformě abc Suite, produkt vyvíjený a rozšiřovaný od roku Uživatelské funkce jsou přístupné webovým prohlížečem spolu s technologií Oracle (databáze, aplikační server). Klienti Honda Česká republika, Pražská plynárenská, NOWACO Czech Republic, T- Systems Czech Republic, T-Mobile Czech Republic nebo Český statistický úřad. 39

40 Unicorn Systems a.s. DMS Unicorn Systems je založeno na platformě Microsoft SharePoint (Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007). IXTENT s.r.o. je dodavatel komplexních řešení z oblasti Enterprise Content Management. Reference: Telefonica O2, Ergo Hestia, Walmark. SEFIRA spol. s r.o. Reference: Grantová agentura ČR, Středočeská energetická a.s., UNIPETROL, a.s., Česká národní banka. Information Rights Management Aplis.cz, a.s. používající Oracle Information Rights Management. DAQUAS, spol. s r.o. používá řešení Microsoftu Active Directory Rights Management Services. Portály Develox s.r.o. mezi hlavní realizace patří výroba webových stránek pro společnost DEKRA Industrial. Hlavní zvláštností těchto stránek je, že jsou vytvořeny pomocí portálového systému LifeRay. AspectWorks, s.r.o. SEFIRA spol. s r.o. dodavatel IT řešení a služeb na českém trhu, uzavřela v rámci rozšiřování svého portfolia partnerství se společností LIFERAY např. pro společnost ČEZ, a.s. Redakční systém Amigo CMS Redakční systémy můžeme rozdělit na tři základní skupiny podle zpoplatnění na redakční systémy s online nástroji zadarmo, např,: Blogspot, Webnode, Estránky, apod. Opensource redakční systémy: WordPress, Drupal, Joomla! a další. A placené CMS, kde mezi jejich zástupce můžeme zařadit například Kentico, Sitefinity a další. 40

41 4.3 Analýza vnitřního prostředí Faktory technického rozvoje Společnost neustále vyvíjí a zlepšuje své produkty. Prací na zakázkách také získávají pracovníci nové zkušenosti. Jeden z interních projektů je například vývoj vlastního CMS systému AMIGO 2.0. Zavedení nového produktu KDM, který dále rozšiřuje. Společnost neustále optimalizuje a vylepšuje programy a produkty, např. přešla ze zastaralého SUN Identity Manager 7.1 na nejnovější verzi tohoto produktu pod názvem nového vendora Oracle Vaweset 8.1. a díky znalosti produktu SUN IDM i alternativních produktů od známých výrobců (např. Oracle IDM, CA Identity Minder, MS FIM), či open-source alternativ (ForgeRock OpenIDM, Evolveum MidPoint), může nabídnout zákazníkovi analýzu stávajícího stavu, navrhnout a zrealizovat přechod na nový produkt, či poskytnout podporu stávajícímu řešení. Marketingové a distribuční faktory Produkt AMI vyvíjí produkty na základě poptávky u zákazníka, nebo všeobecných trendů napříč odvětvím, přičemž se soustředí na bezpečnost a správu obsahu. Interní produkty, jako například redakční systém Amigo 2.0. jsou aktualizovány nebo přizpůsobovány dle potřeb klienta. Název produktu Amigo 2.0. odkazuje na název společnosti. Cena Cenu kalkuluje společnost AMI pro každou zakázku zvlášť, záleží na předpokládané době práce a platformě, na které produkt funguje. Propagace AMI prezentuje svoji společnost a produkty na vlastních webových stránkách, kde jsou k dispozici i promo videa o produktech a možných řešeních pro firmy. Novější a vlastní produkty AMI, jako například KDM, představila na konferenci s ICT zaměřením, ICT & Security 2012, kterou pořádala DCD Publishing, s.r.o. Produkty jsou prezentovány články na webech s ICT zaměřením, do kterých přispívají specialisté AMI. 41

42 V roce 2010 prošla společnost rebrandingem, kdy došlo k rozšíření portfolia služeb směrem k podnikovým řešením a aplikacím a jejich integrace pomocí nástrojů Identity Managementu a změn loga a názvu a sjednocení grafiky. Minulý rok marketingový útvar odvodil z loga společnosti charakter Amigotchi. Public relations působilo například na Vysoké škole ekonomické v Praze podporou studentů. Distribuce Zakázka je realizována buď online, nebo spoluprací s IT odborníky dané společnosti, kdy v závislosti na rozsahu a radikálnosti změny, se dosavadní systém při přechodu na nový pozastaví, nebo se instaluje po částech, či za plného provozu. Prodejní tým Sales manager se stará o dosavadní klienty, kdy na základě analýz a diskuzí se zákazníkem navrhuje možná řešení,nebo aktivně vyhledává nové zákazníky a nabízí produkty a služby relevantní situaci, ve které se zákazník nachází.informace většinou získává s veřejně přístupných zdrojů. Po zadání zakázky má hlavní odpovědnost Project manager spolu s Account managerem a vývojovým týmem. Péče o zákazníka Možná vylepšení nebo zavedení nových produktů nabízí stávajícím zákazníkům Sales manager, který má daného klienta na starost. Poprodejní servis zahrnuje dva základní způsoby, jak může zákazník kontaktovat firmu se svými požadavky a to na telefonické hotline a internetové helpdeskové aplikaci. Obojí je v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Zákazník uvádí podrobné informace o požadavku, včetně kategorie určující jeho naléhavost.o průběhu řešení se může informovat přes helpdeskovou aplikaci. Díky jednotné evidenci má zákazník přehled o počtu nových, právě řešených, nebo již uzavřených požadavků. To vše s možností dohledání historie. 42

43 Výrobní faktory a řízení výroby Společnost AMI vyvynula vlastní redakční systém Amigo CMS umožňující jednoduchou a rychlou správu obsahu webových stránek. Dalším produktem je Key Distribution Manager určený pro správu v prostředí Linux/Unix. Používá také open source technologie, např.: Liferay. Společnost zajišťuje implementaci a konfiguraci technologie ORACLE UCM s napojením na Informační systém datových schránek využívající databázi MsSQL. Největšímu klientovi ČEZ implementovala centralizované řešení Sun Java System Identity Manager. Běžně při programování stránek používá technologie CSS (Cascading Style Sheets), PHP (Hypertextový preprocesor), HTML, MySQL a Java (např. produkt Sun Java Enterprise Systém). Faktory podnikových a pracovních zdrojů Základem pro členění IT odborníků je mezinárodní klasifikace ISCO 08 (v ČR odpovídající Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO): Specialisté v oblasti ICT (CZ-ISCO 25) o Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací (CZ-ISCO 251) o Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí (CZ-ISCO 252) Technici v oblasti ICT (CZ-ISCO 35) o Technici provozu a uživatelské podpory ICT a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 351) o Technici v oblasti telekomunikací a vysílání (CZ-ISCO 352) 43

44 Obrázek 8: IT odborníci podle zaměstnání Zdroj: (22), zpracování vlastní Dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) je ICT sektor rozdělen do čtyř hlavních skupin: ICT zpracovatelský průmysl (výroba počítačů, komunikační-ho zařízení, spotřební elektroniky a elektronických součástek: CZ NACE a 26.8) Obchod s ICT (velkoobchod s počítači a komunikačním zařízením CZ NACE 46.5) Telekomunikační činnosti (CZ-NACE 61) IT služby (vydávání softwaru, programování a jiné IT činnosti: CZ NACE 58.2; 62, 63.1 a 95.1) Jediný sektor, kde zaměstnanost stoupala i po roce 2009 jsou IT služby, jak je vidět na oobrázek 9: zaměstnané osoby v IT. Z toho se dá vyvodit závěr, že poptávka po IT odbornících stále roste. Společnost AMI prakticky neustále hledá nové kandidáty na kvalifikované pozice. AMI se snaží o image atraktivního zaměstnavatele s neformálním, moderním přístupem. Nabízí svým zaměstnancům benefity v podobě lekcí angličtiny s českým lektorem i rodilým mluvčím, posilovny v blízkosti kanceláří, squashe a jiných sportů, plně hrazených 44

45 stravenek a každé pondělí čerstvé ovoce. Klíčovým zaměstnancům je pak umožněno studium MBA. Obrázek 9: zaměstnané osoby v IT Zdroj: (22), zpracování vlastní Faktory finanční a rozpočtové Do finančních faktorů patří výsledek hospodaření a vývoj zisku. Pro rozbor finanční situace firmy se sestaví horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty, dále pak rozbory poměrových ukazatelů, jako ukazatelé rentability, aktivity, zadluženosti, etc. Tabulka 4: Výsledky hospodaření a vývoj zisku Zisk (v tis. Kč)/Rok Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Zdroj:(23), zpracování vlastní Obrázek 10: Vývoj zisku 45

46 Zdroj:(23), vlastní zpracování Z oobrázek 10 je vidět propad v roce 2009 a následný rostoucí trend. Pro lepší představu z jakých činností plynou finance do společnosti, následuje přehled pětiletého období s konkrétními částkami. Zde je patrné, že největší přímy plynou společnosti z podnikových řešení a od druhé hlavní činnosti, WWW řešení, se začíná upouštět. Tabulka 5: Tržby za činnost společnosti Ami a.s. Činnost/rok Podniková řešení WWW řešení Hosting Poradentství Reklamní činnost Předprodej služeb Ostatní služby Prodej zboží Tržby celkem Ostatní výnosy Výnosy celkem Zdroj: (23), Zpracování vlastní Horizontální a vertikální analýza rozvahy Pro přehledný vývoj změn položek rozvahy byla provedena horizontální analýza aktiv a pasiv. V přílohách jsou k dispozici tabulky, kde v prvním sloupečku je vždy absolutní hodnota změny a v druhém procentuální vyčíslení v horizontu pěti let (Příloha 2). U vertikální analýzy rozvahy aktiv (Příloha 4) se na celkové hodnotě nejvíce podílí oběžná aktiva, konkrétně krátkodobé pohledávky v rozmezí 86-96%. V roce 2007 jenom 63,5% kdy zbytek do 94,6% tvořil finanční majetek. Za povšimnutí stojí dlouhodobý nehmotný majetek roku 2009, konkrétně software CMS AMIGO. V následujícím grafu (Obrázek 11) je vyobrazeno, jak se podílí cizí zdroje, vlastní kapitál a časové rozlišení na pasivech v rozvaze v horizontu pěti let. Cizí zdroje byly nejvyšší v roce 2008 a 2009, kdy měli shodně 67,9%, nejvíce se na nich podílely krátkodobé závazky. 46

47 V roce 2007 pouze krátkodobé závazky z obchodních vztahů. Od roku 2008 pak i bankovní úvěry krátkodobé. V dalších letech se na cizích zdrojích podílí také dlouhodobé úvěry. Časové rozlišení se značně podílí na pasivech roku 2010 a 2011, kdy téměř celá položka jde do výnosů příštích období. Pro ucelený pohled byla sestavena také horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty. Opět k nahlédnutí v přílohách (Příloha 1, Příloha 3). Obrázek 11: Kapitálová a majetková struktura společnosti Ami a.s. Zdroj: (23) vlastní zpracování Analýza poměrových ukazatelů U poměrové analýzy budeme zkoumat ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, produktivity práce a kapitálového trhu v průběhu pěti let. Tabulka 6: Ukazatele rentability Ukazatele rentability (výnosnosti) ROA - Rentabilita celk. aktiv (EBIT / AKT) 46,30% 31,24% -0,38% 12,38% 17,56% Rentabilita tržeb (EBIT/T) 12,90% 13,07% -0,15% 4,02% 8,56% Obrat celk. aktiv (T/AKT) 3,59 2,39 2,50 3,08 2,05 2 ROCE - Rentabilita kapitálu (EBIT / (VK+Dl.K)) 105,08% 97,59% -1,19% 33,39% 48,30% 3 ROE - Rentabilita vl. kapitálu (ČZ / VK) 77,77% 74,24% -4,29% 22,61% 41,03% Rentabilita tržeb (ČZ/T) 9,27% 9,72% -0,53% 2,46% 6,37% Obrat celk. aktiv (T/AKT) 3,59 2,39 2,50 3,08 2,05 Finanční páka (AKT/VK) 2,34 3,20 3,21 2,98 3,14 4 Rentabilita z vlastních fin. zdrojů (CF / VK) 79,49% 75,37% -1,92% 29,23% 48,49% 5 Rentabilita tržeb (ČZ / T) 9,27% 9,72% -0,53% 2,46% 6,37% 6 Mzdová náročnost tržeb 7,96% 13,87% 17,71% 13,98% 15,01% 47 Zdroj: (23), vlastní zpracování

48 Ukazatele rentability patří mezi nevýznamnější ukazatele poměrové analýzy, protože informují o schopnosti zhodnocení vloženého kapitálu. Rentabilita celkového kapitálu ROA nám říká, jakého efektu bylo dosaženo k aktivům. Jedná se o poměr celkových aktiv podniku a zisku před zdaněním a úroky. I když zisk v roce 2008 převyšoval o tis. Kč zisk v roce 2007, byla rentabilita roku ,24%, tedy o 15% menší než předešlý rok. Způsobil to razantní nárůst krátkodobých pohledávek v aktivech. Propad roku 2009 se dal očekávat, vzhledem k zápornému zisku. 0d roku 2010 roste jak zisk, tak objem aktiv. Přičemž zisk roste rychleji než aktiva, což je pozitivní ukazatel, i když za zvyšujícími se aktivy stojí zvyšující se krátkodobé pohledávky a ne investice do majetku. ROCE je ukazatel návratnosti kapitálu, sledujeme obdobný trend jako u ROA, nejvyšší v roce 2007, poté pokles, dno roku 2009 a dále rostoucí trend. Výnos pro vlastníky počítáme z čistého zisku na vlastní kapitál (ROE), kde vidíme také vliv finanční páky. Kdy snížení zpomaluje růst rentability vlastního kapitálu. Pro srovnání se uvádí rentabilita z vlastních finančních zdrojů. Rentabilita tržeb říká, kolik bylo vyprodukováno efektu na 1 Kč. V průměru během pěti let to bylo 5,458 Kč. Poslední kolonka je mzdová náročnost tržeb, srovnání jaký vliv mají mzdy v závislosti na tržbách, tedy jakási rentabilita mezd. Je vidět, že podíl je největší v roce 2009, kdy stav pracovníků byl stejný, jako předešlý rok, ale tržby značně poklesly. V následujícím roce se počet zaměstnanců zredukoval o 30% a mzdová náročnost o 4%.. U společnosti AMI je zaznamenán velký propad v roce 2009 v důsledku globální krize. Nejlépe je to znázorněno na grafu, kde jsou vykresleny uvedené rentability a mzdová náročnost tržeb. 48

49 Obrázek 12: Ukazatele rentability Zdroj: (23), vlastní zpracování Ukazatele aktivity Ukazatele aktivity dávají představu, jak společnost využívá aktiva. Obrat aktiv je počet obrátek aktiv za jeden rok. Doba obratu aktiv udává počet dní obrátky. Ukazatele obratu zásob, nejsou v tomto odvětví až tak důležité, protože se nejedná o společnost, která potřebuje ke své činnosti sklady, logistiku či zásoby zboží, což také ukazuje rok 2008 a 2009, kdy zásoby byly rovny nule. Ukazatel inkasa pohledávek, vypovídající o platební disciplíně odběratelů se vypočítá jako poměr pohledávek a tržeb přepočtených na jeden den. Vidíme, že mezi dnem prodeje produktu a inkasem peněz v průměru uplyne 114 dní, naopak doba splatnosti závazků společnosti je značně nižší, 68 dní. U obratu zásob v roce 2008 a 2009 je údaj NA, protože zásoby v roce 2008 a 2009 činily 0. 49

50 Tabulka 7: Ukazatele aktivity společnosti Ami a.s. Ukazatele aktivity (doby obratu) Obrat aktiv (T / AKT) 3,59 2,39 2,50 3,08 2,05 2 Obrat zásob (T / zásoby) 72,13 NA NA 251,33 647,56 3 Doba obratu aktiv (AKT / (T/360)) 100,31 150,64 144,08 116,90 175,53 4 Doba obratu zásob (ZÁS. / (T/360)) 4,99 0,00 0,00 1,43 0,56 5 Doba inkasa pohledávek (POHL / (T/360)) 64,48 144,31 120,57 89,79 152,09 6 Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360)) 55,54 80,50 78,10 57,30 70,60 Zdroj: (23), vlastní zpracování Ukazatele zadluženosti Poměr mezi vlastními a cizími zdroji můžeme vidět v řádku 1 a 2 tabulky, v řádku 3 jsou pak zohledněny ostatní pasiva. Převažují cizí zdroje, i když,jak jsme mohli vidět u vertikální analýzy, tyto zdroje tvoří z většiny krátkodobé neúročené pohledávky, až od roku 2008 vstupují krátkodobé úvěry a od roku 2010 bankovní úvěry dlouhodobé. Úrokové krytí ukazuje kolikrát je zisk vyšší než úroky.zde je dobře vidět rapidní pokles v roce 2009 a následně pomalá rekonvalescence. Úroky se za pět let zvýšily o více jak čtyřnásobek. Tabulka 8: Ukazatele zadluženosti Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti) Equity Ratio (VK / AKT) 42,80% 31,29% 31,12% 33,55% 31,87% 2 Debt Ratio I. (CZ / AKT) 56,63% 67,92% 67,88% 54,03% 48,01% 3 Debt Ratio II. ((CZ+OP) / AKT) 57,20% 68,71% 68,88% 66,45% 68,13% 4 Debt Equity Ratio (CZ / VK) 1,32 2,17 2,18 1,61 1,51 5 Úrokové krytí I. (EBIT / úroky) 180,02 81,72-1,07 20,82 31,91 6 Úrokové krytí II. ((EBIT+odpisy) / úroky) 182,88 82,65 1,00 24,56 36,23 7 Cash Flow / ((Cizí zdroje-rezervy)/360) 221,19 126,36-3,21 66,53 117,46 Zdroj: (23), vlastní zpracování Ukazatele platební schopnosti Ukazatele likvidity značí platební bonitu společnosti. Běžná likvidita by se měla pohybovat okolo hodnoty 1, v takovém případě je podnik schopen vyrovnat své závazky, aniž by musel odprodat své zásoby. Celková likvidita by se měla pohybovat mezi 1,5 až 2, čím vyšší, tím větší část aktiv tvoří dlouhodobé zdroje. Ukazuje budoucí solventnost firmy. AMI se pohybuje v limitu, až na rok 2011, kdy tato hranice byla překročena díky zřízení dlouhodobého úvěru. Peněžní likvidita by se měla pohybovat okolo 0,1 až 0,2. Jediný výkyv sledujeme v roce 2007, kdy společnost držela značný finanční majetek. 50

51 Ukazatel kapitalizace poměřuje aktiva a zdroje z dlouhodobého hlediska. Pokud je ukazatel jedna, dlouhodobý majetek je plně kryt dlouhodobými zdroji, V našem případě je tento ukazatel velmi nízký, protože hodnota dlouhodobého majetku je malá. Zvýšení roku 2009 zapříčinil úvěr dceřiné společnosti, v dalších letech pak nákup movitého majetku. Tabulka 9: Ukazatele platební likvidity Ukazatele platební schopnosti (likvidity) Pracovní kapitál, Working Capital (OAKT - KD) Pracovní kapitál na aktiva ((OAKT-KD) / AKT) 38,42% 28,48% 22,17% 35,63% 48,58% 3 Ukazatel kapitalizace (DM / Dl.K) 0,06 0,05 0,27 0,21 0,18 4 Celková likvidita (OAKT / KD) 1,71 1,43 1,34 1,72 2,13 5 Běžná likvidita ((KrP+FM) / KD) 1,60 1,42 1,33 1,68 2,11 6 Peněžní likvidita (FM / KD) 0,46 0,00 0,09 0,17 0,13 7 Doba splatnosti krátk. závazků (KZ / (T/360)) 55,54 80,50 78,10 57,30 70,60 Zdroj: (23), vlastní zpracování Ukazatele produktivity práce V odvětví, kde lidské zdroje hrají hlavní roli, je důležité sledovat náklady na zaměstnance ve vztahu k výkonům. Pro ukazatele produktivity práce a pro lepší představu rozprostření průměrné mzdy, následuje tabulka vývoje počtu zaměstnanců. Ukazatel osobních nákladů ku přidané hodnotě je poměrně vysoký, v roce 2009 se dokonce přidaná hodnota rovnala osobním nákladům. Produktivita práce z přidané hodnoty významně roste, pokles v roce 2009 byl srovnán snížením stavu zaměstnanců. Tabulka 10: Počet pracovníků Rok Počet pracovníků Z toho vedoucích Zdroj: (23), vlastní zpracování Tabulka 11: Ukazatele produktivity práce Ukazatele produktivity práce Osobní náklady ku přidané hodnotě 0,45 0,58 1,00 0,73 0,70 2 Produktivita práce z přidané hodnoty Produktivita práce z tržeb Průměrná mzda - roční měsíční Zdroj: (23), vlastní zpracování 51

52 4.4 SWOT analýza Společnost neprovádí ucelenou SWOT analýzu, ale využívá jejich segmenty hrozby a příležitosti, tedy pouze vnější část analýzy, a to konkrétně ztráta klíčových klientů, špatný vývoj CF, nové produkty. Na základě analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a dalších informací se stanoví silné a slabé stránky týkající se vnitřního prostředí firmy, a příležitosti a hrozby spadající do vnějšího okolí. S silné stránky dobré vnitropodnikové vztahy sebevzdělávání pracovníků vysoká úroveň servisu dlouhá historie společnosti W slabé stránky nerozšiřování portfolia vysoká fluktuace zaměstnanců potřeba zaučování obchodní zástupci - nedostatečná znalost o produktu nejasné vymezení kompetencí nedostatečné investice do PR (články, setkání, přednášky) a reklamy při nové větší zakázce hrozí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců nevyužívání konferencí špatný vývoj CF slabá personalistika O příležitosti zavedení nových produktů - Key distribution manager spolupráce s vysokými školami zlepšit povědomí o firmě orientace na velké firmy 52

53 T hrozby špatná ekonomická situace ztráta klíčových zákazníků konkurenční produkty nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce odchod zaměstnanců ke konkurenci odliv know-how 53

54 4.5 Strategie podniku Společnost AMI Praha sestavila v roce 2009 směrnici s názvem firemní strategie. Tento osmistránkový dokument představil misi, vizi a cíl podniku a stručně odpovídal na otázky: Kým chce společnost být? Co chce dělat? Jak to chce dělat? Pro koho? Základní cíl společnosti byl ekonomický: udržet tempo růstu obratu a ziskovosti. Nyní můžeme zpětně porovnat plnění daného cíle. Pokud budeme definovat obrat dle Podnikové ekonomiky: Celková hodnota výstupu z hospodářské činnosti uskutečněné během určitého časového období, (21) a ziskovost jako rentabilitu tržeb, dostaneme podle výkazu zisku a ztráty tyto hodnoty: Tabulka 12: Obrat a rentabilita tržeb Rok Obrat (v tis. Kč) Rentabilita tržeb (EBIT/T) -0,15% 4,02% 8,56% Zdroj: Vlastní zpracování Jak je zřejmé z tabulky, obrat v roce 2011 klesl, ale rentabilita rostla, protože výsledek hospodaření byl 2,5krát větší v roce 2011 než v roce S nadsázkou by se dalo říct, že plán je plněn na 50%. Nicméně základní cíl je nastaven velmi všeobecně. Pro potřeby strategického plánování si podle dosavadního vývoje stanovíme reálnou predikci dat pro další rok a dlouhodobější výhled. Z posloupnosti rentability tržeb vidíme, jak ze záporných hodnot postupně rostla o 3,5 procentního bodu ročně. Dle finanční analýzy se očekává, že zisk bude dále růst rychleji než aktiva. Můžeme si tedy dovolit vyšší cíl pro začátek o půl procentního bodu, tedy růst rentability tržeb o 4% ročně. I když tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly roku 2011 o tis. Kč menší, čistý zisk roste a dosažení obratu tržeb v peněžním vyjádření autorka stanoví o 3% vyšší, tedy tis. Kč v peněžním vyjádření. Společnost se profiluje jako moderní, profesionální a respektovaná softwarová společnost, zavedená a známá značka. Reference, které si potenciální zákazník může ověřit a prostudovat na webových stránkách, odkazují i na konkrétní řešení v případových studiích, které AMI zavedla u dané společnosti. Mezi zákazníky již dlouhodobě patří ČEZ a.s. a jiné velké společnosti, což je pro pověst AMI přínosné. 54

55 Společnost považuje za důležité, aby byla také atraktivním zaměstnavatelem, nabízejícím práci v dobrém kolektivu a s širokou nabídkou benefitů. O firemní kultuře se vyjadřuje i ve strategickém plánu, kde chce zachovat a rozvíjet, neformální a moderní image firmy a poskytovat zaměstnancům osobní a profesní rozvoj. V případě produktů, společnost stanovila tyto doporučení, vytvářet enterprise level aplikace: o Škálovatelné o Otevřené o Uživatelsky přívětivé o Otestované o Zdokumentované o S podporou o Se zajištěním provozu a dalšího rozvoje o Dobře udržovatelné o Bezpečné o Dobře integrovatelné o Efektivní o Výkonné o Spolehlivé o Koncepční o Důvěryhodné o Fungující (jak ve smyslu technickém, tak ve smyslu plnící účel ) navrhovat komplexní řešení: účelné propojení webu a interních systémů s pomocí konzultantů detailně analyzovat potřeby a požadavky našich klientů 55

56 4.6 Vize Společnost AMI propaguje svoji vizi na internetových stránkách: Vytvářet aplikace a systémy, se kterými je radost pracovat. Toto prohlášení se dá pokládat jako dobrá vize, vzhledem k tomu, že je inspirující, originální a optimisticky laděná. Vztahuje se k budoucnosti, kdy firma chce vytvářet aplikace a systémy funkční a s dobrým uživatelským rozhraním. Představujeme si fungující aplikace splňující svůj účel, což je v tomto odvětví velmi ceněné. 4.7 Mise Mise společnosti AMI zní: Jsme profesionální a respektovaná softwarová společnost se zaměřením na podporu podnikových procesů, bezpečnost informací a online komunikaci. Rosteme a díky spokojenosti svých klientů získáváme nové zakázky. Děláme věci na úrovni. Jsme atraktivním zaměstnavatelem a poskytujeme našim zaměstnancům prostor pro osobní a profesní rozvoj. Efektivní formulace mise by měla vystihnout, čím se firma zabývá, o co se snaží a proč. Měla by vyzdvihnout přednosti firmy a způsob jak dosáhnout strategické výhody. Je dobré zaujmout stanovisko k podnikové kultuře. Není jednoduché natěsnat vše do pár vět, tak aby dávaly smysl a zároveň to mělo vysokou informační úroveň. Mise AMI odpovídá na otázky kdo jsme, co děláme, v čem jsme dobří a zároveň vyzdvihuje i firemní kulturu. Co v misi není jasně řečeno je budoucnost, jaké jsou cíle podniku a jak jich lze dosáhnout. Dalo by se tedy poupravit, například rozvést větu Děláme věci na úrovni. na: Chceme si udržet vysokou úroveň profesionality a poskytovat přidanou hodnotu, kterou klient ocení. 56

57 4.8 Cíle V knize strategické řízení - teorie pro praxi (11) se uvádí šest faktorů, které ovlivňují rozhodování o strategických cílech. Nyní tyto faktory nastíníme v kontextu společnosti AMI Praha a.s. 1. Prostředí, v němž podnik působí Prostředí informačních technologií se neustále vyvíjí a mění. I když změny, například hardwaru, na který by reagoval vývoj softwaru, nejsou tak markantní a skokové jako tomu bývalo v počátcích rozvoje informačních technologií. Konkurence je veliká a udržet si náskok při zavádění nových produktů vyžaduje neustálý přehled a proinovační politiku. Také ekonomická situace se za posledních pět let výrazně změnila a podnik na to musel reagovat. 2. Očekávání důležitých stakeholders Stakeholders společnosti AMI by se dali rozdělit do pěti skupin, a to akcionáři, zaměstnanci, vedení podniku, dodavatelé a odběratelé. Akcionáři a vedení podniku se zčásti kryje, takže je pro tuto skupinu na prvním místě udržet společnost na trhu a nejlépe v zisku. Zaměstnanci jsou motivováni k podpoře společnosti a odměňování zčásti záleží na tom, jak se společnosti daří. 3. Objem dostupných výrobních faktorů Hlavní výrobní faktory jsou půda, lidské zdroje a kapitál. Blíže se nebudeme zabývat půdou, protože není relevantní v rámci tohoto odvětví. Kapitál je důležitý při zakládání jakéhokoliv podnikání a jeho zaběhnutí. Na druhou stranu základním pilířem informačněkomunikační odvětví jsou lidské zdroje. Počet kvalifikovaných pracovníků je omezený a společnost prakticky neustále hledá nové spolupracovníky, obzvláště specialisty na javu, IdM, certifikaci a zabezpečení. Nábor v AMI se uskutečňuje přes webové stránky job.cz, také zaměstnanci jsou motivováni a finančně odměňováni za přizvání nových posil z oboru. V případě nového projektu, kdy jsou potřeba další pracovníci, se nabízí dvě možnosti, externí pracovník placený pouze na určitý projekt, anebo převedení stávajících pracovníků z jiných projektů nebo pozic. Držet si nadpočet zaměstnanců je sice nákladnější, ale pracovní síla je k dispozici a seznámená s chodem firmy a požadavky. Každý specifický pracovní 57

58 výkon vyžaduje jinak kvalifikovaného zaměstnance, pokud si firma chce udržet kvalitní a rychlé zpracování zakázek je důležité, aby byl potřebný počet zaměstnanců neustále k dispozici. 4. Interní vztahy Dalším specifickým problémem IT firem jsou vztahy mezi skupinou zaměstnanců pracujících na technických aspektech, tedy vývoji a programování a dalších zaměstnanců jako například obchodních zástupců a vedoucích projektů. Tato nesourodá skupina s rozdílnými požadavky a pohledem na věc se musí naučit komunikovat a vyjít mezi sebou. Dobrá atmosféra ve firmě, spokojenost a loajalita motivují k lepším výkonům a efektivnější práci. To souvisí s odměňováním a dalšími bonusovými aktivitami jako je poskytování prémií, možností vzdělávání a teambulding. Konkrétně v AMI zadávání práce pro vývojáře probíhá přes vedoucího Servis managera, nicméně pracovník může být kdykoliv odvolán na kterýkoliv další projekt. 5. Vlastnosti a schopnosti řídících pracovníků Vzhledem k povaze náplně práce zaměstnanců, například vývojářů, kdy záleží na zkušenostech a kvalitě pracovníka, se velmi těžko stanovuje hodnotící stupnice. Podle autorky nelze exaktně hodnotit dle vykázaných hodin nebo podle počtu řádek napsaného kódu. Vedení se musí snažit sladit vztahy v organizaci a vyjít zaměstnancům vstříc. Přece jen je to základní kapitál celé firmy a závisí na tom úspěšnost a prosperita celého podniku. AMI hodnotí zaměstnance především podle odpracovaných hodin, kvůli přehlednějšímu vyúčtování klientům a stanovení rozpočtu. Je velmi těžké vysvětlovat neinformačně vzdělaným pracovníkům náročnost probíhajících prací. 6. Zkušenosti z realizace minulých cílů Společnosti se základní cíle jako ziskovost a obrat dlouhodobě nedaří naplnit. Prvotní rozpočty musí být pak přizpůsobeny aktuální situaci. 58

59 Strategické cíle Existují různá dělení strategických cílů. Jedno z nich dělí cíle na čtyři podskupiny, které jsou dány do souvislosti s AMI Praha a.s. 1. cíle vztahující se k uspokojení poptávky, tj. k odběratelům, Získávání nových odběratelů souvisí s hledáním nových obchodních příležitostí a analýz potřeb a požadavků klientů. S pomocí konzultantů se bude klientům navrhovat komplexní řešení, které splní očekávání a dále zaručí poprodejní servis. Důkladně zvážit a prokonzultovat se specialisty možnosti zavedení nových produktů a produktovou řadu spíše rozšiřovat než se specializovat. 2. cíle vztahující se k vytváření ekonomického efektu Společnost se dlouhodobě pohybuje v černých číslech, ale cíle si stanovila neomezené, kdy firma usiluje o dosažení maximální hodnoty. To se pozoruje například na zisku. Udržet tempo růstu g = ROE AR (Rovnice 1), které zajistí dostatečný nárůst obratu, bez problémového dalšího financování, se vypočítá jako udržitelné tempo růstu g = ROE AR (Rovnice 1) Kde: ROE je rentabilita vlastního kapitálu; AR aktivační poměr; Aktivační poměr je relativní podíl zisku, který bude použit na financování podniku. Aktivační poměr je rozdíl hodnoty 100% vyprodukovaného zisku a výplatní poměru AR = 1 DE (Rovnice 2), tedy finance k dispozici jako reinvestice. Kde: DE je výplatní poměr AR = 1 DE (Rovnice 2) Příliš vysoké tempo může zapříčinit problémy s financováním vstupů a naopak příliš nízké tempo značí neúspěch na trhu, nenavyšování jmění vlastníků a problémy se splácením 59

60 úvěru. V případě, že ROE a výplatní poměr jsou konstantní, zvýší se o hodnotu g zisk a dividenda na akcii. V následující tabulce je přehled hodnot pro výpočet udržitelného tempa růstu. V roce 2008 je tato částka vysoká, protože i přes velký zisk nebyly vyplaceny dividendy, a v roce 2009 dokonce záporná. Avšak od roku 2010 se udržitelné tempo růstu pohybuje od 10% nahoru. Tabulka 13: Hodnoty pro výpočet udržitelného tempa růstu Rok Čistý zisk (v tis. Kč) Dividendy akcionářům (v tis. Kč) Dividendy na akcii (DIV) Čistý zisk na akcii (EPS) Výplatní poměr (DE) 0, ,4786 0,7056 Aktivační poměr (AR) 0, ,5214 0, 294 ROE (%) 77,77 74,24-4,29 22,61 41,03 Udržitelné tempo růstu g (%) 21,88 74,24-4,29 11,79 12,06 60 Zdroj: vlastní zpracování 3. cíle vztahující se k rozvoji hmotného i nehmotného majetku podniku, Jak vyplývá z vertikální analýzy rozvahy (Příloha 4) Dlouhodobý majetek se podílí na celkových aktivech pouze 6,6%. Hmotný majetek s 6% zahrnuje dopravní prostředky a zhruba z jedné čtvrtina stroje, přístroje a zařízení. Nehmotný majetek, tedy software se pohybuje k 0,7% z celkových aktiv za rok 2011 a postupně se odepisuje. Pro další rozvoj produktů je důležité aktualizovat licence a produkt samotný, autorka doporučuje před pořízením nového softwaru provést analýzu trhu a konzultaci se specialisty. 4. cíle vztahující se k pracovnímu kolektivu podniku Umožňovat zaměstnancům osobní a profesní rozvoj v neformálním, moderním prostředí firmy, na které by byli zaměstnanci hrdí a motivovalo by je k loajálnosti. Vzhledem k předpokladu zvyšujícího se zájmu firem o zjednodušení a kvalitní zabezpečení firemních procesů posílit tým o zkušené specialisty a konzultanty.

61 5 NÁVRHY ZLEPŠENÍ AMI Praha a.s. má představu, jakým směrem by se měla společnost ubírat. Její dosavadní firemní strategie z roku 2009 nastiňuje základní cíl, misi, vizi, podnikovou kulturu a obecná doporučení ohledně produktů. Autorka strategii přepracovala a upravila do konkrétnější a komplexnější podoby. 5.1 Strategický plán Konkrétní strategický plán pro společnost AMI Praha a.s. byl vypracován syntézou teoretických poznatků, analýz a rozhovorů se zainteresovanými lidmi AMI Praha. Strategický plán AMI Praha a.s. I. Seznámení s firmou II. Vize, mise III. Situační analýza IV. Strategické cíle V. Implementační část VI. Zpětná vazba kontrola a hodnocení I. Seznámení s firmou AMI Praha a.s. je akciová společnost založená roku 1996, provozující podnikatelskou činnost v oboru komplexních služeb v oblastech podnikových IT řešení a internetu. Akciová společnost má základní kapitál 1 mil. Kč a obrat v posledních třech letech průměrně 67 mil. a to i navzdory krizi. V průběhu let své činnosti získala významnou klientelu a ocenění za práci na webových stránkách a projektech. Zavádění strategie je spjato s naplňováním cílů a zvyšování konkurenceschopnosti a ziskovosti. 61

62 II. Určení vize, mise Vize: Vytvářet aplikace a systémy, se kterými je radost pracovat. Mise: Jsme profesionální a respektovaná softwarová společnost se zaměřením na podporu podnikových procesů, bezpečnost informací a online komunikaci. Rosteme a díky spokojenosti svých klientů získáváme nové zakázky. Chceme si udržet vysokou úroveň profesionality a poskytovat přidanou hodnotu, kterou klient ocení. Jsme atraktivním zaměstnavatelem a poskytujeme našim zaměstnancům prostor pro osobní a profesní rozvoj. III. Situační analýza Pro stanovení strategických cílů je nutné analyzovat okolí firmy, a to jak vnitřní situaci společnosti, tak vnější okolí, které na společnost působí. Globální krize výrazně ovlivnila chod firmy, jak je vidět po zpracování PESTLE analýzy (viz. Analýza vnějšího okolí). Z analýzy konkurenčního okolí vyplívá, že se na trhu pohybuje mnoho firem s podobným zaměřením a produktovým portfoliem (viz. Analýza konkurenčního okolí). O to více je důležité udržet si přehled o dění na trhu a flexibilně reagovat na změny. Analýza vnitřního okolí poukázala na nedostatky v propagaci a v personální oblasti (viz. Analýza vnitřního prostředí). Samostatnou kapitolou je finanční analýza a s ní související analýza poměrových ukazatelů (viz. Analýza poměrových ukazatelů). Je třeba zdůraznit velký propad v roce 2009 v důsledku globální krize, následuje rekonvalescence a v posledních třech letech společnost zaznamenává pozitivní rostoucí trend. Pro ucelenou představu o silných a slabých stránkách vyplívající z analýz vnitřního prostředí a analýz hrozeb a příležitostí, týkající se vnějšího prostředí, byla provedena SWOT analýza (viz. SWOT analýza). 62

63 IV. Stanovení strategických cílů Strategické cíle vycházejí z mise a vize na základě analýzy vnějšího a vnitřního okolí firmy a SWOT analýzy, jedná se o obecné záměry ukazující směr, kterým se budou vyvíjet aktivity společnosti, které jsou podrobněji rozpracovány do specifických cílů. cíle vztahující se k uspokojení poptávky, tj. k odběratelům, o v oblasti podnikových řešení implementovat jeden ze skupiny nejlépe hodnocených produktů na trhu o implementace ERP systémů (informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku) doplněných aplikacemi na míru o přes konzultantské společnosti nabízet aplikace na míru. o webové prezentace pro střední a velké firmy o podniková řešení pro střední a velké firmy o překonávat očekávání klientů a dále na řešení pracovat analyzovat, rozvíjet o nové produkty zavádět po důkladném rozvážení a diskuzi s výrobou cíle vztahující se k vytváření ekonomického efektu, o udržitelné tempo růstu o zvyšovat obrat tržeb o zvyšovat rentabilitu tržeb cíle vztahující se k rozvoji hmotného i nehmotného majetku podniku, o aktualizace zakoupených licencí a softwaru cíle vztahující se k pracovnímu kolektivu podniku o být atraktivním zaměstnavatelem, poskytovat osobní a profesní rozvoj o zvýšit počet (poměr) zkušených specialistů a konzultantů o zachovat a rozvíjet neformální, moderní image firmy o být hrdí na svoji práci a firmu 63

64 Specifikované cíle Specifikované cíle jsou naplánovány na příštích 5 let dopředu. Vzhledem k propadu v roce 2009 nelze použít časové řady, jedná se tedy o kvalifikovaný odhad na základě vývoje posledních let a celkové situaci v jaké se podnik a ekonomika nachází. V následující tabulce je přehled finančních cílů a naplánovaných hodnot. Růst rentability tržeb je naplánováno na 2,4% první rok a 2% další, kdy se rentabilita dostane na úroveň před propadem, a poté o půl procentního bodu každý další rok. Celkové tržby jsou naplánovány o 3% zvýšení ročně, tedy celkem 69 mil Kč první rok, atd. Udržitelné tempo růstu mezi 12-16%. Tabulka 14: Finanční cíle Finanční cíle Obrat (v tis. Kč) Rentabilita tržeb (EBIT/T) 11% 13% 13,5% 14% 14,5% Zdroj: Vlastní zpracování Do konce roku propagovat nové produkty formou odborných článků na webech jako je IT Systems popř. v tištěné verzi, propagovat AMI v časopisu I_Ty++. Účast na konferencích Quality & Security World 2013, EnergoWorld a TINF 2013 konference o teleinformatice, ICT & Security Spolupráce s Katedrou informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze formou spolupráce se studenty na diplomové práci, kdy téma bude vybráno na základě diskuze o přínosnosti pro firmu. Pořádání minimálně dvou odborných nebo pro studenty zajímavých přednášek během akademického roku přímo na fakultě školy. V oblasti podnikové kultury si společnost klade za cíl rozšířit své řady o IT specialistu a Senior Sales Manager-obor IT do konce druhého čtvrtletí. Mezi zaměstnanci provést dotazníkové šetření zájmu o zavedení systému benefitů formou cafeteria. 64

65 V. Implementační část V implementační části jsou formulovány postupné kroky, které vedou k naplnění vizí formou akčního plánu, doplněné o alokaci zdrojů a odpovědnosti Finanční a produktová oblast obsahuje finanční cíl růst rentability tržeb o 2,5%, první rok a plán tržeb produktů a pro kontrolu jeho plnění. Celkové tržby jsou naplánovány o 3% zvýšení, tedy celkem 69 mil Kč tržeb rozdělených do produktových segmentů společnosti. Pro kontrolu je na konci období vyčísleno plnění plánu a vzniklé skutečné náklady a procentuální vyjádření splnění předpokládaného plánu. Tabulka 15: Akční plán Segment Plán (mil. Kč) Plnění plánu (mil Kč) Náklady plán (v mil. Kč) Podniková řešení 25,3 19,7 WWW řešení 6 4,8 Hosting 1,2 0,96 Poradentství 0,4 0,32 Reklamní činnost 3,2 2,56 Předprodej služeb 12,1 9,68 Ostatní služby 0,2 0,18 Prodej zboží 4,5 3,6 IdM 8,1 6,48 Celkem 69 55,2 Skutečné náklady (mil. Kč) Plnění plánu (%) Zdroj: vlastní zpracování Dále je zapotřebí určit pravomoci a počet kvalifikovaných pracovníků, kteří se budou zabývat kterým projektem, spolu s rozpočtem a časovým harmonogramem. Pro malé týmy vyvíjející software se doporučuje pracovat metodikou Srum, kde zákazník má možnost těsně spolupracovat s vývojovým týmem a tím urychlit úspěšné dokončení zakázky a předejít nežádoucím oscilacím. Tento model pružněji reaguje na požadavky zákazníka a předchází nedorozuměním s hierarchicky nadřízenými spolupracovníky a vedoucími z jiných projektů. 65

66 VI. Zpětná vazba Kontrola plnění akčních plánů bude probíhat pravidelně každé čtvrtletí. Generální ředitel určí datum porady, kde pověření vedoucí přednesou výsledky svého úseku a zhodnotí probíhající projekty. 66

67 Závěr Diplomová práce se soustředila na strategické plánování u firmy, která se pohybuje na lukrativním trhu informačních technologií. Nicméně pro rozvoj společnosti je nutné stanovit jasné cíle a priority a tyto plány přizpůsobovat situaci na trhu a uvnitř společnosti. K tomu by mělo napomáhat strategické řízení, kdy si společnost uvědomuje, kde se nachází a kam směřuje a strategické plánování, které blíže určuje časový harmonogram, prostředky a způsob kontroly a hodnocení dosahování plánu. Předpokladem plánování je přesně provedená analýza vnějšího a vnitřního okolí a to nejen se zaměřením na minulou a současnou situaci firmy, ale i na budoucí postavení podniku. Analýza vnitřního okolí AMI Praha a.s. poukázala na nedostatky v propagaci a v personální oblasti. Z PESTLE analýzy vyplynulo, že společnost nejvíce ovlivňuje globální finanční krize. Při analýze strategického plánu společnosti AMI a.s. bylo zjištěno několik nedostatků. Ve strategickém plánu není nastíněno, v jaké pozici se společnost nachází. Strategický plán je nedostatečně rozpracován, cíle jsou nejasné, bez udání časového horizontu a kontroly. Společnost neprovádí analýzu silných a slabých stránek a vnější analýza hrozeb a příležitostí je nedostatečná. Bez jasně stanovených cílů nemůže být ani provedena kontrola a hodnocení, případně hloubková analýza proč nebylo cílů dosaženo a předcházení opakujících se chyb. AMI Praha a.s. má všechny předpoklady k tomu, aby mohla být s úspěchem strategicky řízena, má stabilní zázemí, vedení nakloněné strategickému plánování, jak dokazuje vydaná směrnice firemní strategie a snahu o silnou podnikovou kulturu. Pokud má zavedení strategie přinést žádanou přidanou hodnotu, je nutné, aby se stala součástí běžného provozu, a aby se s ní sžili všichni zaměstnanci. Určitá proklamace strategie je vize a způsob jejího naplnění v misi tedy poslání. Společnost AMI propaguje svoji vizi na internetových stránkách: Vytvářet aplikace a systémy, se kterými je radost pracovat. Toto prohlášení se dá pokládat jako dobrá vize, vzhledem k tomu, že je inspirující, originální a optimisticky laděná. Vztahuje se k budoucnosti, kdy firma chce vytvářet aplikace a systémy funkční a s dobrým uživatelským rozhraním. Představujeme si fungující aplikace splňující svůj účel, což je v tomto odvětví velmi ceněné. Misi autorka upravila do podoby: Jsme profesionální a respektovaná softwarová společnost se zaměřením na podporu podnikových procesů, bezpečnost informací a online komunikaci. Rosteme a díky spokojenosti svých klientů získáváme nové zakázky. Chceme si udržet vysokou úroveň profesionality a poskytovat přidanou hodnotu, kterou klient ocení. Jsme atraktivním zaměstnavatelem a poskytujeme 67

68 našim zaměstnancům prostor pro osobní a profesní rozvoj. Tímto prohlášením vyjadřuje společnost svůj smysl existence a determinuje rámec pro strategické cíle. Strategie by měla mít komplexní psanou podobu, tak aby mohla být představena ostatním spolupracovníkům, kteří by byli zapojeni do procesu naplňování cílů a dalšího zdokonalování. Autorka strategii společnosti AMI Praha a.s. zpracovala do dokumentu, který byl předán kompetentnímu pracovníkovi ve společnosti. Autorka dále doporučuje v oblasti produktivity pro malé týmy vyvíjející software pracovat metodikou Srum, kde zákazník má možnost těsně spolupracovat s vývojovým týmem a tím urychlit úspěšné dokončení zakázky a předejít nežádoucím oscilacím. Tento model pružněji reaguje na požadavky zákazníka a předchází nedorozuměním s hierarchicky nadřízenými spolupracovníky a vedoucími z jiných projektů, což byl dříve problém u souběžně realizovaných projektů. Dále pak investovat do propagace, zviditelnit se na konferencích a nabídnout partnerství vysokým školám s IT zaměřením formou spolupráce se studenty na diplomové práci, kdy téma bude vybráno na základě diskuze pracovníků o přínosnosti práce pro firmu a pořádání odborných a pro studenty zajímavých přednášek přímo na fakultě školy. Vzhledem k nízkým nákladům při propagaci formou odborných článků na webech s IT zaměřením, doporučuje autorka, mimojiné takto představovat nové produkty. Cílem práce byla analýza podnikové strategie softwarové společnosti a návrhy na její zlepšení. Pro provedení analýz a sestavení strategického plánu, který byl předán společnosti, je považován cíl práce za splněný. 68

69 Použitá literatura 1. ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 172 s. Expert (Grada). ISBN CLAUSEWITZ, Carl von. Vom Kriege: chapters in the history of the industrial enterprise Tsd. S.l.: Rowohlt, 1992, 463 p. Expert (Grada). ISBN CHANDLER, A. D. Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise. 1. vyd. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, c1990, 463 p. Expert (Grada). ISBN RUMELT, R. P., "The Evaluation of Business Strategy," in Glueck, W. F., Business Policy and Strategic Management. 3rd edition. New York: McGraw-Hill, VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009, 734 s. ISBN DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 1. vyd. Nakladatelství: Praha: C.H. Beck, s. ISBN GUINN, A., KRATOCHVÍL, O., MATUŠÍKOVÁ I. Strategický management. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s. r. o., 2007, 198 s., ISBN MICHALKO, Milan. Strategický management. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě, ISBN CHARVÁT J., Firemní strategie pro praxi: praktický návod pro manažery a podnikatele : od firemní kultury po schopnost vydělávat peníze : příklady a studie z praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 201 s. Expert (Grada). ISBN KASSAY, Š. SOUČEK, Z.: Efektívna stratégia podniku. Strateg. Bratislava 1998.ISBN KEŘKOVSKÝ, M. VYKYPĚL, O.: Strategické řízení teorie pro praxi. C. H. Beck. Praha ISBN X 12. KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. 12. Praha : Grada Publishing, s. ISBN

70 13. ŽŮRKOVÁ, H. Plánování a kontrola: klíč k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 135 s. ISBN FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 381 s. Expert (Grada). ISBN SEDLÁČKOVÁ, H.; VYKYPĚL O. Strategická analýza. Str SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, xi, 121 s. ISBN NÝVLTOVÁ, Romana. Finanční řízení podniku. Praha: Grada Publishing a.s., ISBN MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 246 s. ISBN IT průmysl v poslední době dynamicky roste, alespoň mimo Evropu. In: ITbiz.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 20. JOHNOVÁ, Ivana. Analýza a zhodnocení podnikové strategie a konkurenční výhody společnosti Volvo Group. Pardubice, Diplomová práce. Univerzita Pardubice 21. SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika: praktický návod pro manažery a podnikatele: od firemní kultury po schopnost vydělávat peníze: příklady a studie z praxe v ČR. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, xxv, 445 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN Český statistický úřad ČSÚ [online] [cit ]. Dostupné z: 23. Interní materiály Ami Praha a.s. 70

71 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Horizontální analýza VZZ Příloha 2: horizontální analýza rozvaha Příloha 3: Vertikální analýza VZZ Příloha 4: Vertikální analýza rozvaha Příloha 5: Logo AMI Praha a.s. Příloha 6: Certifikáty pro řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 Příloha 7: Řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC : 2006 Příloha 7: Řízení IT služeb dle normy ČSN ISO/IEC :

72 H O R I Z O N T Á L N Í A N A L Ý Z A Výkaz zisku a ztrát: Ami Praha, a. s. Položka 2007/ / / / / / / /2011 I. Tržby za prodej zboží ,9% ,8% ,7% ,8% A. Náklady vynaložené na prodané zboží ,1% ,2% ,8% ,6% + OBCHODNÍ MARŽE ,5% ,0% ,9% ,9% II. Výkony ,8% ,1% ,9% ,0% 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ,0% ,2% ,9% ,4% 2. Změna stavu zásob vlastní výroby ,0% ,2% ,4% ,9% 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba ,0% ,6% ,5% ,6% 1. Spotřeba materiálu a energie -17-0,8% ,5% 54 3,3% ,6% 2. Služby ,6% ,6% ,9% ,0% + PŘIDANÁ HODNOTA ,9% ,4% ,4% ,7% C. Osobní náklady ,3% ,1% ,3% ,3% 1. Mzdové náklady ,4% ,5% ,8% 520 5,5% 2. Odměny členům orgánů spol. a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ,5% ,7% ,7% 199 6,2% 4. Sociální náklady ,3% -5-1,0% ,6% 17 4,6% D. Daně a poplatky ,4% 4 13,3% 5 14,7% 10 25,6% E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku ,3% 87 84,5% ,9% ,8% III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu ,0% ,8% ,0% Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ,9% ,0% Tržby z prodeje materiálu ,4% ,0% 533 F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu ,2% ,0% Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku ,2% ,0% Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní ,3% ,0% ,4% ,6% oblasti a komplexních nákladů přístích období IV. Ostatní provozní výnosy ,8% ,2% ,0% 51 18,0% H. Ostatní provozní náklady ,2% ,2% ,2% ,6% V. Převod provozních výnosů I. Převod provoz. nákladů * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,4% ,9% ,7% ,3% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dl. finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dl. CP a podílů Výnosy z ostatního dl. finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů L. Náklady z přecenění CP derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky ,0% 3 6,8% ,0% N. Nákladové úroky ,1% ,1% 39 42,4% 48 36,6% XI. Ostatní finanční výnosy ,2% -1-50,0% ,0% 0 O. Ostatní finanční náklady 52 65,0% ,5% ,4% 8 16,3% XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,7% ,8% ,8% ,4% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 84 3,9% ,1% ,3% ,3% 1. splatná 84 3,9% ,1% ,3% ,3% 2. odložená ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST ,2% ,1% ,8% ,5% XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní období ,2% ,1% ,8% ,5% Výsledek hospodaření před zdaněním ,4% ,1% ,8% ,1% Příloha 1: Horizontální analýza VZZ 72

73 H O R I Z O N T Á L N Í A N A L Ý Z A Aktiva k (tis. Kč) 2007/ / / / / / / /2011 AKTIVA CELKEM ,6% ,2% ,5% ,6% A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK -41-8,8% ,5% ,4% ,6% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ,1% ,3% 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software ,1% ,3% 4. Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouh. nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ,4% 72 58,5% ,5% ,3% 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 7 6,0% 72 58,5% ,5% ,3% 4. Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouh. hmotný majetek Poskytnuté zálohy na DHM ,0% Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek ,1% ,0% ,0% 0 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách ,0% Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé CP a podíly Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem ,0% ,0% 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA ,4% ,1% ,4% ,5% C.I. Zásoby ,0% ,9% 1. Materiál ,0% Nedokončená výroba a polotovary ,0% ,9% 3. Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky -1-0,7% 0 0,0% 0 0,0% 10 7,5% 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky -1-0,7% 0 0,0% 0 0,0% 10 7,5% 7. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky ,8% ,6% ,7% ,9% 1. Pohledávky z obchodních vztahů ,0% ,4% ,8% ,1% 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami ,7% ,0% 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky ,0% 0 7. Ostatní poskytnuté zálohy ,0% 50 20,2% -3-1,0% -21-7,1% 8. Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky ,0% C.IV.Finanční majetek ,8% ,9% ,4% ,4% 1. Peníze ,0% ,1% -11-0,7% ,6% 2. Účty v bankách ,9% ,0% ,0% 3. Krátkodobý finanční majetek Pořizovaný krátkodobý majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv ,9% ,2% ,2% ,9% D.I. Časové rozlišení ,9% ,2% ,2% ,9% 1. Náklady příštích období ,2% ,9% ,6% 0 0,0% 2. Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období ,0% ,0% 73

74 Aktiva k (tis. Kč) 2007/ / / / / / / /2011 PASIVA CELKEM ,63% ,23% ,50% ,58% A. VLASTNÍ KAPITÁL ,92% ,70% ,84% ,21% A.I. Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1. Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny vlastního kapitálu A.II. Kapitálové fondy ,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1. Zákonný rezervní fond 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2. Statutární a ostatní fondy A.IV.Hospodářský výsledek minulých let ,34% ,04% ,08% 391 8,35% 1. Nerozdělený zisk minulých let ,34% ,04% ,08% 391 8,35% 2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) ,16% ,10% ,76% ,46% B. CIZÍ ZDROJE ,24% ,27% ,96% ,14% B.I. Rezervy 1 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 1 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% B.II. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládanými a řízenými osobami Závazky k účetními jednotkami pod podstatným vlivem Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení Přijaté zálohy Vydané dluhopisy Směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky ,57% ,95% ,69% ,10% 1. Závazky z obchodních vztahů ,72% ,09% ,62% -72-0,86% 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům ,05% -29-3,86% ,96% ,64% 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ,30% ,95% -13-3,66% 93 27,19% 7. Stát - daňové závazky a dotace ,00% ,79% ,26% ,04% 8. Přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV.Bankovní úvěry a výpomoci ,98% ,05% ,91% 1. Bankovní úvěry dlouhodobé ,46% 2. Krátkodobé bankovní úvěry ,98% ,16% ,53% 3. Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv ,11% 26 11,30% ,92% ,96% C.I. Časové rozlišení ,11% 26 11,30% ,92% ,96% 1. Výdaje příštích období ,11% 26 11,30% ,31% ,63% 2. Výnosy příštích období ,68% Příloha 2: horizontální analýza rozvaha 74

75 V E R T I K Á L N Í A N A L Ý Z A Výkaz zisku a ztrát: Ami Praha, a. s. Položka č.ř I. Tržby za prodej zboží 01 46,6% 5,2% 15,2% 2,1% 17,2% A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 42,2% 4,2% 9,9% 1,7% 15,2% + OBCHODNÍ MARŽE 03 4,4% 1,1% 5,3% 0,4% 2,0% II. Výkony ,0% 98,7% 101,3% 100,4% 99,7% 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 2,0% -1,3% 1,3% 0,4% -0,3% 3. Aktivace 07 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% B. Výkonová spotřeba 08 70,6% 64,4% 78,7% 73,8% 65,9% 1. Spotřeba materiálu a energie 09 4,9% 3,0% 2,9% 2,5% 3,4% 2. Služby 10 65,7% 61,4% 75,8% 71,3% 62,5% + PŘIDANÁ HODNOTA 11 35,9% 35,4% 27,8% 27,0% 35,8% C. Osobní náklady 12 16,1% 20,4% 27,9% 19,7% 25,1% 1. Mzdové náklady 13 11,7% 14,6% 20,4% 14,3% 17,6% 2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 3,8% 5,1% 6,7% 4,8% 6,0% 4. Sociální náklady 16 0,7% 0,7% 0,9% 0,6% 0,7% D. Daně a poplatky 17 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 0,3% 0,2% 0,3% 0,7% 1,4% III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 2,9% 1,4% 0,1% 0,0% 1,3% 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2,9% 1,3% 0,0% 0,0% 0,4% 2. Tržby z prodeje materiálu 21 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,9% F. Zůstatková cena prod. dl. majetku a materiálu 22 2,5% 1,3% 0,0% 0,0% 0,6% 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2,5% 1,3% 0,0% 0,0% 0,6% 2. Prodaný materiál 24 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 0,1% 0,4% 0,0% 1,5% 0,0% oblasti a komplexních nákladů přístích období 26 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% IV. Ostatní provozní výnosy 27 0,3% 0,3% 0,8% 0,4% 0,6% H. Ostatní provozní náklady 28 1,1% 0,9% 0,5% 1,3% 0,4% V. Převod provozních výnosů 29 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% I. Převod provoz. nákladů 30 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 18,8% 14,0% -0,1% 4,1% 10,1% VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 34 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% jednotkách pod podstatným vlivem 35 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% K. Náklady z finančního majetku 39 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% L. Náklady z přecenění CP derivátů 41 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 42 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% X. Výnosové úroky 43 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% N. Nákladové úroky 44 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% XI. Ostatní finanční výnosy 45 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% O. Ostatní finanční náklady 46 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% XII. Převod finančních výnosů 47 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% P. Převod finančních nákladů 48 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 0,0% -0,4% -0,2% -0,2% -0,4% Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 5,2% 3,4% 0,3% 1,4% 2,3% 1. splatná 51 5,2% 3,4% 0,3% 1,4% 2,3% 2. odložená 52 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 13,6% 10,2% -0,6% 2,5% 7,5% XIII. Mimořádné výnosy 54 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% R. Mimořádné náklady 55 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1. splatná 57 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2. odložená 58 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% *** Výsledek hospodaření za účetní období 61 13,6% 10,2% -0,6% 2,5% 7,5% Výsledek hospodaření před zdaněním 62 18,8% 13,6% -0,3% 3,9% 9,7% Příloha 3: Vertikální analýza VZZ 75

76 Rozvaha: Ami Praha, a. s. Aktiva k (tis. Kč) V E R T I K Á L N Í A N A L Ý Z A podíl na bilanční sumě AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 2,8% 1,5% 8,6% 7,7% 6,6% B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,0% 0,0% 2,5% 2,3% 0,7% 3. Software 0,0% 0,0% 2,5% 2,3% 0,7% B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 2,2% 0,4% 0,8% 5,5% 6,0% 3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 0,7% 0,4% 0,8% 5,5% 6,0% B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,6% 1,0% 5,4% 0,0% 0,0% C. OBĚŽNÁ AKTIVA 94,6% 96,1% 89,8% 86,7% 92,5% C.I. Zásoby 5,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,3% 2. Nedokončená výroba a polotovary 5,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,3% C.II. Dlouhodobé pohledávky 0,8% 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% 6. Jiné pohledávky 0,8% 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% C.III. Krátkodobé pohledávky 63,5% 95,3% 83,2% 76,2% 86,2% 1. Pohledávky z obchodních vztahů 62,8% 94,5% 80,5% 74,5% 85,4% 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 6. Stát - daňové pohledávky 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 7. Ostatní poskytnuté zálohy 0,6% 0,9% 1,2% 1,3% 0,8% 9. Jiné pohledávky 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% C.IV. Finanční majetek 25,3% 0,3% 6,1% 8,7% 5,6% 1. Peníze 13,8% 0,3% 6,1% 7,1% 5,6% 2. Účty v bankách 11,6% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 2,6% 2,4% 1,6% 5,5% 0,8% D.I. Časové rozlišení 2,6% 2,4% 1,6% 5,5% 0,8% 1. Náklady příštích období 2,6% 2,0% 1,6% 1,2% 0,8% 3. Příjmy příštích období 0,0% 0,4% 0,0% 4,3% 0,0% Pasiva k (tis. Kč) PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% A. VLASTNÍ KAPITÁL 42,8% 31,3% 31,1% 33,5% 31,9% A.I. Základní kapitál 6,0% 3,4% 3,9% 4,5% 3,1% 1. Základní kapitál 6,0% 3,4% 3,9% 4,5% 3,1% A.II. Kapitálové fondy -0,4% -0,6% -0,6% -0,7% -0,5% 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -0,4% -0,6% -0,6% -0,7% -0,5% A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1,2% 0,7% 0,8% 0,9% 0,6% 1. Zákonný rezervní fond 1,2% 0,7% 0,8% 0,9% 0,6% A.IV. Hospodářský výsledek minulých let 2,7% 4,5% 28,4% 21,3% 15,6% 1. Nerozdělený zisk minulých let 2,7% 4,5% 28,4% 21,3% 15,6% A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 33,3% 23,2% -1,3% 7,6% 13,1% B. CIZÍ ZDROJE 56,6% 67,9% 67,9% 54,0% 48,0% B.I. Rezervy 1,3% 0,7% 0,8% 1,0% 0,6% 4. Ostatní rezervy 1,3% 0,7% 0,8% 1,0% 0,6% B.II. Dlouhodobé závazky 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% B.III. Krátkodobé závazky 55,4% 53,4% 54,2% 49,0% 40,2% 1. Závazky z obchodních vztahů 35,9% 43,5% 45,6% 38,0% 25,6% 5. Závazky k zaměstnancům 3,1% 2,6% 2,8% 2,8% 2,3% 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1,3% 1,5% 1,4% 1,6% 1,3% 7. Stát - daňové závazky a dotace 15,0% 5,8% 4,5% 6,6% 11,0% B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,0% 13,8% 12,9% 4,1% 7,1% 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 3,8% 2. Krátkodobé bankovní úvěry 0,0% 13,8% 12,9% 1,5% 3,3% C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0,6% 0,8% 1,0% 12,4% 20,1% C.I. Časové rozlišení 0,6% 0,8% 1,0% 12,4% 20,1% 1. Výdaje příštích období 0,6% 0,8% 1,0% 6,0% 0,7% 2. Výnosy příštích období 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 19,5% Příloha 4: Vertikální analýza rozvaha 76

77 Příloha 5: Logo AMI Praha a.s. 77

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz

Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Our Technology Your Success www.aarongroup.cz Společně s klienty tvoříme budoucnost AARON GROUP je česká společnost zaměřená na dodávky komplexních řešení v oblasti e-commerce. Již více než 15 let jsme

Více

Výroční zpráva 2009 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2009 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2009 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop Nová webová prezentace rozšířená o e-shop.

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Firemní profil FG Forrest

Firemní profil FG Forrest Firemní profil FG Forrest Název: FG Forrest, a.s. Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 823/33, 110 00 IČ: 2529 0568 Obchodní rejstřík: Rok založení: Kdo jsme: Součástí skupiny FG Forrest: spisová značka B 6941

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost?

Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? 2008 aplis.cz, a.s. All rights reserved. 6.11.2007 Elektronické dokumenty - jak efektivně na jejich správu a bezpečnost? Ing. Jiří Bříza, CSc. 9.4.2008 str. 2 Informace pro úřad Informace a jejich zhmotnění

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1

PragueBest 2011. www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 PragueBest 2011 www.praguebest.cz info@praguebest.cz +420 286 891 273 1 1. Informace o společnosti 1.1. PROFIL Obchodní název společnosti Právní forma PragueBest s.r.o. Společnost s ručením omezeným Základním

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více