Praha - 2. března INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 2. března 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 9 Praha - 2. března 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (11) (15) (21) (22) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (11) (15) (21) (22) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku AT AU CA CH CY CZ DE DK ES FI FR GB IT JP KP KR LB NL PL RU SK US Rakousko Austrálie Kanada Švýcarsko Kypr Česká republika Spolková republika Německo Dánsko Španělsko Finsko Francie Velká Británie Itálie Japonsko Korejská lid. demo. republika Korejská republika Libanon Nizozemí Polsko Ruská federace Slovensko Spojené státy americké CA CT DE IL KY MA MI MO NJ NY SC TX California Connecticut Delaware Illinois Kentucky Massachusetts Michigan Missouri New Jersey New York South Carolina Texas

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha B 65 G 19/24 H 02 H 3/16 A 61 B 17/32 B 60 R 5/04 B 60 M 3/04 A 23 K 1/14 A 01 K 1/02 E 04 C 3/26 A 47 J 43/28 F 16 H 3/72

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (21) (71) (22) (57) (21) (71) (22) (57) (21) (71) (22) (57) A01K 1/ Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ Daněk Petr MVDr. CSc., Doudleby nad Orlicí, CZ Hovorková Jarmila, Častolovice, CZ Kotec pro vrh a odchov selat miniaturních prasat Řešení se týká kotce pro vrh a odchov selat miniaturních prasat, který je charakterizován tím, že je vybaven pevnou přepážkou (1) a pohyblivou přepážkou (2), kdy pevnou přepážkou (1) je stabilně rozdělen kotec na část (3) jen pro selata, kde je umístěno jejich ložiště, krmítko i napáječka a na společnou část (4) pro prasnici a selata. Spodní hrana pevné přepážky (1) je zvednuta od podlahy (6) jen pro průchod selat do společné části (4), kde je pohyblivá přepážka (2), kterou je vytvořena ve spo lečné části (4) středová část (5) s napáječkou, krmítkem a prostorem jen pro prasnici, přičemž selata mají volný pohyb po celém kotci. Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, A23K 1/14 A23K 1/175 A23K 1/ Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ Daněk Petr MVDr. CSc., Doudleby nad Orlicí, CZ Krmná směs pro miniaturní prasnice Krmná směs pro miniaturní prasnice obsahuje až 40 % hmotn. úsušků lu čního porostu, dále až 30 % hmotn. ječmenného semene, až 30 % hmotn. pšeničných otrub, až 30 % hmotn. pšeničného semene a až 10 % hmotn. sojového extrudovaného šrotu. Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, A47J 43/ Pešek Michal, Praha 6, CZ Pešek Michal, Praha 6, CZ Pomůcka, zejména pro vyndávání potravin ze zavařovací láhve Pomůcka, zejména pro vyndávání potravin ze zavařovací láhve, která je tvořen a podložkou (1) s plochou odpovídající příčnému průřezu láhve, opatřenou držákem ve tvaru sloupku (2) s úchopnou částí (3), jehož délka je menší než výška láhve. Sloupek (2) je s výhodou připojen k obvodové části podložky (1) a je opatřen alespo ň jedním ozubem (4) pro zachycení za okraj láhve. Obvod podložky (1) je ve výhodném provedení opatřen sklopn ým lemem (5 ) sestávajícím alespoň ze tří částí. Ing. Václav Kratochvíl, patentový zástupce, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, (21) (71) (22) (57) (21) (71) (22) (57) A61B 17/ Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ Daněk Petr MVDr. CSc., Doudleby nad Orlicí, CZ Rozkot Miroslav Ing. CSc., Potštejn, CZ Skalpel Skalpel má břit (1), který je op atřen krytem (2), připevněn ým aretačním šroubem (4) k držáku (3), který je spojen s břitem (1). Kryt (2) je posuvný a u pracovní části břitu (1) je opatřen vodícím lemem (5), přičemž držák (3) je opatřen ryskami (6). Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, B60M 3/ Siemens Kolejová vozidla s. r. o., Praha 5, CZ Pohl Jiří Ing., Praha 9, CZ Kováčik Aleš Ing., Praha 5, CZ Systém napájení elektrických trakčních vozidel a elektrické trakční vozidlo pro použití v tomto systému Systém energetického napájení elektrických trakčních vozidel, určených pro provoz na současně elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích, kde vozidlo (1) zahrnuje sběrač (2) proudu, ve funkčním stavu připojený za jízdy vozidla po elektrifikované trati k trakčnímu vedení (10), který je přes vstupní obvody (3) vozidla (1) a trak ční měnič (4) připojen k alespoň jednomu trakčnímu elektrickému motoru (5). Vozidlo (1) je dále opatřeno druhým přídavným sběračem (6) proudu, který je připojen na trakční vedení (10) při stání vozidla a je propojen přes vstupní obvody (3) vozidla (1) a nabíjecí a vybíjecí měnič (8) k zásob ník u (7 ) energie, určeného pro napájení trakčního elektrického motoru (5) vozidla přes měnič (8, 4) v době jízdy vozidla pro neelektrifikované trati. V oblasti neelektrifikované tratě může být uspořádán krátký ú sek trakčního vedení (11), například v délce desítek metrů, pro nabíjení zásobníku (7) energie vozidla (1 ) b ěhem jeho stání. Druhý přídavný sběrač (6) proudu je opatřen masivní hlavicí z materiálu, vybraného ze skupiny, zahrnu jící měď, stříbrno a měděnografitový materiál, pro

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 umožnění přenosu elektrického proudu o velikosti stovek ampér při stejnosměrném napájecím napětí 3 kv nebo 1,5 kv, nebo desítek ampér při napájecím napětí 25 kv nebo 15 kv, z trakčního vedení (10, 11) do vozidla (1). Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (21) (71) (22) (57) B60R 5/04 B60R 11/ Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ Kohlert Zdeněk, Nové Město nad Metují, CZ Posuvná podlaha Posuvná podlah a, zejména po su vn á podlaha zavazadlového prostoru osobního automobilu, zahrnuje alespoň jednu podlahovou desku (7), posuvnou ve vedení (6 ) ze své přední koncové polohy směrem vzad k nakládacímu otvoru. K přední hraně podlahové desky (7) je výklopně připojena klapka (8), která je přestavitelná mezi vodorovnou polohou, v níž leží v podstatě v rovině podlahové desky (7), a vyklopenou polohou, v níž svírá s touto rovinou tupý nebo v podstatě pravý úhel, přičemž v přední koncové poloze posuvné podlahy (2) se klapka (8) nachází ve vodorovné poloze a mimo ni se nachází ve vyklopené poloze. (21) (71) (22) (57) E04C 3/26 E04C 3/18 E04C 3/ Rojík Václav Prof. Ing. DrSc., Praha 5, CZ Rojík Václav Prof. Ing. DrSc., Praha 5, CZ Postup předpínání trámu lankem Postup předpínání trámu lankem umožňující sledovat předpínací sílu sestává z následujících kroků. Na horní plochu trámu (1) se dočasně uloží nejméně jeden ohybově tuhý prvek (3) se známým modulem pružnosti E p, na jehož koncích jsou upraveny podložky (2). Svorníkem (4) umístěným uprostřed tuhého prvku (3) se trám (1) a tuhý prvek (3) prohnou, změří se průhyb tuhého prvku (3) a průhyb trámu (1) a na jejich základě se spočítá modul pružnosti E ttrámu (1) a odstraní se podložky (2) s tuhým prvkem (3). Pomocí spočítaného modulu E tpružnosti trámu (1 ) se stanoví jeh o průhyb při požadovaném předpětí. U spodní hrany trámu (1) se připojí lano (5) s napínačem (6), kterým je lano (5) napínáno dokud prů hyb trámu (1) nedosáhne stanovené velikosti. Daniela Toningerová, patentový a známkový zástupce, Kamenická 3, Praha 7, (21) (71) (22) (57) B65G 19/24 B65G 23/ Rmax s.r.o., Zlín, CZ Neuwirth Jiří Ing., Zlín, CZ Uchycení sběrného systému hrabicového dopravníku k pohonné jednotce Uchycení sběrného systému hrabicového dopravníku k pohonné jednotce je tvořeno sedlem (1), které je ve své svislé části (1a) pevně rozebíratelně spojeno s pístem (2) a ve svých vodorovných částech (1b) opatřeno proti sobě ležícími otvory (3) sedla (1), v nichž je svisle vložen zajišťovací čep (4), který současně prochází otvorem (5) rámu (6), který je první ze sestavy navzájem kloubově spojených rámů hrabicového dopravníku, uložených ve vodicí dráze (7). Rám (6) je v místě otvoru (5 ) rámu posuvně uložen na zajišťovacím čepu (4). Otvor (5 ) rámu (6 ) je na svém po vrchu přileh lém k zajišťovacímu čepu (4 ) s výhodou opatřen pryžovou stélkou (8). Sedlo (1) je na vnitřních stranách svých vodorovných částí (1b) přilehlých k rámu (6) výhodně opatřeno zpevňovacími podložkami (9 ). Ing. Dana Kreizlová, UTB ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, (21) (71) (22) (57) F16H 3/72 F16D 43/04 F16D 43/ Šťastný Ladislav, Ústí nad Labem, CZ Šťastný Ladislav, Ústí nad Labem, CZ Samočinná převodovka Samočin ná převo dovka sestává ze samočinných rozběhových spojek (51, 53, 55), primárních kol (52, 54, 56) a sekundárních kol (57, 58, 59) jednotlivých převodů, vstupního hřídele (50), výstupního hřídele (60) a volnoběžek (61, 62). Vstupní hřídel (50) převodovky je mechanicky pevně spojen se vstupem samočinné rozběhové spojky prvního rychlostního stupně. Výstup první samočin né rozb ěhové spojky je mechanicky pevně spojen s primárním kolem (52) prvního rychlostního stupně a se vstupem druhé samočinn é rozběhové spojky (53). Výstup druhé samočin né rozběhové spojky (53) je mechanicky pevně spojen s primárním kolem druhého rychlostního stupně a se

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 vstupem třetí samočin né rozb ěhové spojky (55). Výstup třetí samočinné rozběhové spojky (55) je mechanicky pevně spojen s primárním kolem (56) třetího rychlostního stupně. Mezi výstupním hřídelem (60) a sekundárními koly (57, 58) jednotlivých převodů jsou umístěny volnoběžky (61, 62). Sekundární kolo (59) nejvyššího rychlostního stupně je na výstupním hřídeli (60) uloženo mechanicky pevně. H02H 3/16 H02H 3/20 H02H 3/26 (21) (71) MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a. s., Brno, CZ Pospíchal Ladislav Doc. Ing. CSc., Brno, CZ Pernica Drahomír Ing., Ochoz U Brna, CZ Hoder Karel Ing., Blansko, CZ Zařízení k lokalizaci zemního spojení ve vysokonapěťové síti a způsob této lokalizace (22) (57) V zařízení k lokalizaci zemního spojení v kompenzované trojfázové vysokonapěťové síti, v níž je na střed sekundárního vinutí transformátoru připojen odporník spojený druhým koncem přes spínač se zemí, a která je na jednotlivých trojfázových vedeních ke spotřebičům, propojených se sekundárním vinutím transformátoru prostřednictvím sběren, opatřena in dik átory zemn ího spojení, je řízený spínač (10) odporníku (9) přes svůj vstup propojen s výstupem řídící jednotky (11 ), která má alespoň jedno vstupní rozhraní (12, 13, 14) připojeno na sběrnu (4) a/nebo indikátory (6, 7) zemního spojení a která je vybavena blokem k vyhodnocení průběhu napětí, blokem vyhodnocení typu zemního spojení, a povelovým blokem, přičemž řídící jednotka (11) a/nebo indikátory (6, 7) zemního spojení jsou vybaveny zařízením k měření napětí. Způsob lokalizace zemního spojení v tomto zařízení spočívá v tom, že při vzniku zemního spojení se v řídící jednotce nebo v indikátorech změří počáteční přechodné průběhy fázových napětí, řídící jednotka je vyhodnotí a podle nich určí typ zemního spojení, přičemž při indikovaném nízkoimpedančním zemním spojení projevujícím se strmým nárůstem fázových napětí nepostižených fází a strmým poklesem napětí postižené fáze zablokuje řídící jednotka přes svůj výstup sepnutí řízeného spínače odporníku, zatímco při vysokoimpedančním zemním spojení ponechá volný průběh sepnutí řízeného spínače. Ing. Libor Markes, Grohova 54, Brno, 60200

8 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 5 Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. A 23 K 1/175 A 23 K 1/18 B 60 R 11/00 B 65 G 23/00 E 04 C 3/10 E 04 C 3/18 F 16 D 43/04 F 16 D 43/22 H 02 H 3/20 H 02 H 3/

9 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 6 (71) (21) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) (21) MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a. s., Brno, CZ H 02 H 3/16 Pešek Michal, Praha 6, CZ A 47 J 43/28 Rmax s.r.o., Zlín, CZ B 65 G 19/24 Rojík Václav Prof. Ing. DrSc., Praha 5, CZ E 04 C 3/26 Siemens Kolejová vozidla s. r. o., Praha 5, CZ B 60 M 3/04 Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ B 60 R 5/04 Šťastný Ladislav, Ústí nad Labem, CZ F 16 H 3/72 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ A 23 K 1/14 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ A 01 K 1/02 Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ A 61 B 17/32

10 (udělené patenty) 1 FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty B 65 G 49/04 E 01 B 27/06 B 60 J 5/06 A 47 J 43/28 F 16 H 3/72

11 (udělené patenty) 2 FG4A (11) (40) (21) (22) (11) (40) (21) (22) (11) (40) (21) (22) (11) (40) (21) (22) (11) (40) (21) (22) A47J 43/ Pešek Michal, Praha 6, CZ Pešek Michal, Praha 6, CZ Pomůcka, zejména pro vyndávání potravin ze zavařovací láhve Ing. Václav Kratochvíl, patentový zástupce, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, B60J 5/06 E05D 15/10 E06B 3/46 E06B 3/50 E05B 65/20 E06B 3/ Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ Erben Karel Ing., Mladá Boleslav, CZ Ladman Jaroslav Ing., Mladá Boleslav, CZ Voják Aleš, Mladá Boleslav, CZ Zařízení k vedení bočních posuvných dveří motorového vozidla B65G 49/04 B05C 13/00 B05B 13/ Dr. Reisacher Winzerbedarf GmbH, Neuhasen, DE Reisacher Raimund Dr. Ing., Limburgerhof, DE Zařízení pro ukládání, manipulaci a dopravu součástí pro úpravu jejich povrchu , , , , DE, DE, DE APT, spol. s r.o., JUDr. Vratislav Jeništa, V Potočkách 8, Praha 4, E01B 27/ ARCADIS Geotechnika a.s., Praha 5, CZ Malý Václav, Příbram, CZ Růžička Jiří Ing. CSc., Bohutín, CZ Rykl Miroslav Ing., Ústí nad Labem, CZ Způsob a zařízení na ochranu kolejového lože při práci na vedlejší koleji Loskotová & partneři Patentová a známková kancelář, Ing. Jarmila Loskotová, K Závětinám 727, Praha 5, F16H 3/72 F16D 43/04 F16D 43/ Šťastný Ladislav, Ústí nad Labem, CZ Šťastný Ladislav, Ústí nad Labem, CZ Samočinná převodovka Udělené patenty - přehled podle MPT

12 (udělené patenty) 3 (11) ARCADIS Geotechnika a.s., Praha 5, CZ Dr. Reisacher Winzerbedarf GmbH, Neuhasen, DE Pešek Michal, Praha 6, CZ Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ Šťastný Ladislav, Ústí nad Labem, CZ Seznam majitelů udělených patentů E 01 B 27/06 B 65 G 49/04 A 47 J 43/28 B 60 J 5/06 F 16 H 3/72 (11)

13 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 1 Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

14 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 2 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

15 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 3 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

16 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 4 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

17 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 5 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP Zveřejněné překlady evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísel evropských patentů. (86) (87) EP F28D 20/00 H01M 8/04 F24H 1/ Vaillant GmbH, Remscheid, DE Kohlhage, Jörg, Halle, DE Noll, Wolfgang, Wuppertal, DE Thomas, Rolf, Wermelskirchen, DE Zařízení k současné produkci elektrické a tepelné energie s topným zařízením s palivovými články AT FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Ing. Michael Fischer, Na Hrobci 294/5, Praha 2, EP A01N 47/24 A01N 37/ BASF SE, Ludwigshafen, DE AMMERMANN, Eberhard, Heppenheim, DE STIERL, Reinhard, Freinsheim, DE LORENZ, Gisela, Neustadt, DE STAMMLER, Gerd, Dossenheim, DE SCHELBERGER, Klaus, Gönnheim, DE SPADAFORA, James, Sugar Land, TX 77478, US ZAGAR, Cyrill, Mannheim, DE WITSCHEL, Matthias, Bad Dürkheim, DE WATANABE, Akihide, Ayase-shi, Kanagawa , JP MOTOYOSHI, Masatoshi, Tojohashi-shi, Aichi, JP KOJIMA, Kenichi, Yokohama-shi, Kanagawa, JP Způsob zvýšení rezistence rostlin vůči fytotoxicitě agrochemikálií DE PCT/EP2003/ WO 2003/ TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, EP C07D 401/14 C07D 403/12 (86) (87) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, DE RITZELER, Olaf, Frankfurt am Main, DE JAEHNE, Gerhard, Frankfurt, DE Indolové nebo benzimidazolové deriváty, modulující lkb-kinázu DE PCT/EP2003/ WO 2004/ TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, EP H04N 5/225 H04N 7/18 G08B 15/00 G02B 7/00 G01N 21/88 G03B 17/56 F16M 11/ SICK AG, Waldkirch, DE Alt, Gerhard, Sexau, DE Bürger, Jürgen, Nimburg, DE Gems, Bernd, Dr., Gundelfingen, DE Meier, Reinhold, Kenzingen, DE Způsob k výměně nejméně dvou vzájemně vyměnitelných kamer v jednom DE KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno, EP C07K 1/ Genentech, Inc., South San Francisco CA , US GEHANT, Richard, L., South San Francisco, CA 94080, US Extrakce proteinů P

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 ISSN 2336-7288 Praha - 24. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 11 Praha - 18. března 2015

Číslo 11 Praha - 18. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 11 Praha - 18. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 6. října 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. října 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 Praha - 6. října 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 21. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 21. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 21. prosince 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 28. února 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 28. února 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 9 Praha - 28. února 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 5. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 5. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 5. června 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 22 Praha - 28. května 2014

Číslo 22 Praha - 28. května 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 Praha - 28. května 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 6. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 6. června 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 50 Praha - 10. prosince 2014

Číslo 50 Praha - 10. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 50 Praha - 10. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 27. prosince 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 7. července 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 7. července 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 27 Praha - 7. července 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 19 Praha - 7. května 2014

Číslo 19 Praha - 7. května 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 Praha - 7. května 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 11 Praha - 12. března 2014

Číslo 11 Praha - 12. března 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 11 Praha - 12. března 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 23. října 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 23. října 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 23. října 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 25 Praha - 18. června 2014

Číslo 25 Praha - 18. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 Praha - 18. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 7 Praha - 12. února 2014

Číslo 7 Praha - 12. února 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 Praha - 12. února 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 11. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 11. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 Praha - 11. května 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 21. listopadu 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 21. listopadu 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 47 Praha - 21. listopadu 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 27 Praha - 2. července 2014

Číslo 27 Praha - 2. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 27 Praha - 2. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 14 Praha - 8. dubna 2015

Číslo 14 Praha - 8. dubna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 14 Praha - 8. dubna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 3. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 3. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 44 Praha - 3. listopadu 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 9. ledna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 9. ledna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 9. ledna 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 44 Praha - 29. října 2014

Číslo 44 Praha - 29. října 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 44 Praha - 29. října 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 6. srpna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. srpna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 32 Praha - 6. srpna 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 7. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 7. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 49 Praha - 7. prosince 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 19. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 19. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 38 Praha - 19. září 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 8 Praha - 19. února 2014

Číslo 8 Praha - 19. února 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 Praha - 19. února 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 Praha - 20. června 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 18. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 18. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 18. prosince 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 18 Praha - 30. dubna 2014

Číslo 18 Praha - 30. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 30. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více